บทที่ 2 slope-deflection methodeng.sut.ac.th/ce/oldce/anapptpdf50/analysis2.pdf ·  ·...

Download บทที่ 2 Slope-Deflection Methodeng.sut.ac.th/ce/oldce/anapptpdf50/analysis2.pdf ·  · 2007-12-189 10 2.2 Slope-Deflection Equations ความสัมพันธ ระหว

If you can't read please download the document

Post on 30-Apr-2018

226 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  STRUCTURAL ANALYSIS

  By

  Assoc. Prof. Dr. Sittichai SeangatithSCHOOL OF CIVIL ENGINEERING

  INSTITUTE OF ENGINEERINGSURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

  2

  2Slope-Deflection Method

  1. concept slope-deflection2. frame statically

  indeterminate slope-deflection shear diagram, moment diagram elastic curve

  3

  equilibrium equations force-displacement relationships

  displacementsDisplacement method

  compatibility equations force-displacement relationships

  forcesForce methodUnknown

  2.1 Displacement Method: General Procedures

  :1. linear elastic2.

  4

  1. DOF (joint) (node) B C

  displacement method

  DOF(force-displacement relations)

  2 2 3 (FEM)BA B A BAIM EL L

  = + +

 • 5

  2. (DOF)

  4. force-displacement relations /

  0532 =++ MMM

  074 =+MM

  3.

  6

  Degrees of FreedomNodes - Degree of freedom [] node

  a.) Degree of indeterminacy = 3 degree of freedom = 1

  b.) Degree of indeterminacy = 1 degree of freedom = 3

  /

  7

  2 node DOF 3 2 1 etc. DOF

  DOF = 1

  DOF = 4

  8

  DOF = 3 DOF = 9

 • 9 10

  2.2 Slope-Deflection Equations

  moment AB(MAB MBA) DOF (A, B )

  AB (continuous beam)

  bending moment (joint) rigid joint

  11

  Sign conventionMAB MBA + A B + tangent

  deflection curve + ( ) 12

  principle of superposition MAB MBA

  1. A(A) B

  2. B(B) A

  3. B A ()

  4. tangent cord

 • 13

  =

  +

  +

  +

  principle of superposition

  14

  1: A

  0;AM + =12 3

  ABM LLEI

  0;BM + =12 3

  BAM LLEI

  4AB A

  EIML

  =

  2BA A

  EIML

  =

  1 2 02 3

  BAM LLEI

  =

  1 2 02 3

  ABA

  M LL LEI

  + =

  15

  2: B4

  BA BEIML

  =

  2AB B

  EIML

  =

  16

  3:

  0;BM + =

  1 22 3M LLEI

  moment M

  2

  6AB BA

  EIM M ML

  = = =

  12 3M LLEI

  0 =

 • 17

  4: Fixed-End Moment (FEM)

  0;yF+ =1 12 02 4 2PL ML LEI EI

  =

  8PLM =

  FEM node A - ()FEM node B + ()

  18

  Slope-Deflection Equation

  2 2 3 (FEM)AB A B ABIM EL L

  = + +

  2 2 3 (FEM)BA B A BAIM EL L

  = + +

  4AB A

  EIML

  = 2BA AEIML

  =

  4BA B

  EIML

  = 2AB BEIML

  =

  2

  6AB BA

  EIM ML

  = =

  19

  Pin-Supported End Span

  2 2 3 (FEM)AB A B ABIM EL L

  = + +

  0 2 2 3B AIEL L

  = +

  3 (FEM)AB A ABIM EL L

  = +

  32 2A

  B L = +

  2 2 3 (FEM)AB A B ABIM EL L

  = + +

  2 2 3 (FEM)BA B A BAIM EL L

  = + +

  20

  2 2 3 (FEM)AB A B ABIM EL L

  = + +

  2 2 3 (FEM)BA B A BAIM EL L

  = + +

  3 (FEM)AB A ABIM EL L

  = +

  Slope-Deflection Equation:

 • 21

  Fixed-End Moment (FEM)

  22

  Fixed-End Moment ()

  23

  2.3 1. FEM 2. / (E, I, L, , FEM) slope-

  deflection 3. joint / support slope-deflection ( 2) (simultaneous equation) slope deflection joint / support

  4. slope deflection slope-deflection ( 2) end-moment M

  5. shear diagram, moment diagram elastic curve24

  : slope-deflection2.2, 2.7, 2.9 +

 • 25

  2-1 slope-deflection shear moment diagram elastic curve E = 200 GPa, IAB = 0.006 m4 IBC = 0.008 m4

  DOF = 3 A, B, C A C pin roller DOF B

  degree of Indeterminacy = 4-3 = 1

  26

  1. fixed-end moment A C pin roller

  2

  (FEM)8BAwL

  = +

  2

  (FEM)8BCwL

  =

  28(5) 25 kN-m8

  = =

  212(6) 54 kN-m8

  = =

  FEMBA FEMBC

  3 (FEM)AB A ABIM EL L

  = +

  27

  2. slope-deflection A C pin roller

  3 (FEM)AB A ABIM EL L

  = +

  3 ( ) 25ABBA BAB AB

  IM EL L

  = +

  3 ( ) 255 AB BEI = +MBA MBC

  3 ( ) 546BC BC B BC

  M EIL

  =

  1 ( ) 542 BC BEI =

  28

  3. 0BA BCM M+ =

  MBA MBC

  3 (0.006) 255 BE + +

  1 (0.008) 54 02 BE =

  3815.79B E

  =51.9079(10 ) radian=

  4. 3 (0.006) 255BA B

  M E = + 38.74 kN-m=

  1 (0.008) 542BC B

  M E = 38.74 kN-m=

  3 ( ) 255BA AB B

  M EI = + 1 ( ) 542BC BC B

  M EI =

 • 29

  5. FBD shear diagram moment diagram

  5 m 6 m

  30

  31

  6. elastic curve

  32

  2-2 slope-deflection shear moment diagram D elastic curve B = 10 mm EIAB = 100 kN-m2 EIBC = 200 kN-m2

  DOF = 1 B degree of Indeterminacy = 7-3 = 4

 • 33

  2

  2(FEM)ABPabL

  =

  2

  2(FEM)ABPbaL

  = +

  2

  (FEM)12BCwL

  =

  2

  (FEM) 4.167 kN-m12CBwL

  = + = +

  1. fixed-end moment

  FEMBA FEMBCFEMAB FEMCB

  2

  210(1)2 4.444 kN-m

  3= =

  2

  210(2)1 2.222 kN-m

  3= + = +

  22(5) 4.167 kN-m12

  = =

  slope-deflection 1 why???

  34

  2. slope-deflection

  MBA MBCMAB MCB

  2 2 3 (FEM)AB A B ABIM EL L

  = + + 2 2 3 (FEM)BA B A BA

  IM EL L

  = + +

  ABEI EI= 2BCEI EI=

  2 0.0102 3 4.4443 3AB A BEIM = +

  2 0.020 4.4443 3BEI =

  2 0.0102 3 2.2223 3BA B AEIM = + +

  2(2 ) 0.0102 3 4.1675 5BC B CEIM = +

  8 0.120 4.1675 25BEI = +

  2(2 ) 0.0102 3 4.1675 5CB C BEIM = + +

  4 0.120 4.1675 25BEI = + +

  4 0.020 2.2223 3BEI = +

  35

  3.

  MBA MBCMAB MCB

  0BA BCM M+ =

  [ ]2.933 0.001867 1.945BEI =

  37.27(10 ) radianB=

  4 0.020 2.2223 3B

  BAM EI = + 8 0.120 4.1675 25B

  BCM EI = +

  2100 kN-mEI =

  36

  4. 37.27(10 ) radianB=

  2 0.020 4.4443 3B

  ABM EI =

  4 0.020 2.2223 3B

  BAM EI = +

  4 0.120 4.1675 25B

  CBM EI = + +

  8 0.120 4.1675 25B

  BCM EI = +

  4.626 kN-mABM =

  2.525 kN-mBAM = +

  2.525 kN-mBCM =

  5.229 kN-mCBM = +

  2.525 2.5254.626 5.229

  2100 kN-mEI =

 • 37

  5. FBD shear diagram moment diagram 4.626 kN-mABM = 2.525 kN-mBAM = + 2.525 kN-mBCM = 5.229 kN-mCBM = +

  1 m 2 m 5 m

  38

  39

  6. elastic curve

  40

  7. D

  0;DM =1 2.741 0.372(0.372)2 3D

  MEI

  = =

  1 4.626 2(0.628) 0.372 (0.628)2 3EI

  + 1.085EI

  = 0.011 m=

  D conjugate beam D'

 • 41

  2-3 slope-deflection shear moment diagram elastic curve EI = 10,000 kN-m2

  DOF = 7 A, B, C, D, E, F F EF A DOF 4 B, C, D E

  degree of Indeterminacy = 6-3 = 3

  42

  1. fixed-end moment A

  2

  (FEM)8BAwL

  = +23(3) 3.375 kN-m

  8= =

  FEMBA FEMBC

  2

  (FEM)12BCwL

  = 23(3) 2.25 kN-m

  12= =

  FEMCB

  (FEM) 2.25 kN-mCB =

  FEMCD

  (FEM)8CDPL

  = 8(3) 3.0 kN-m8

  = =

  FEMDC

  (FEM) 3.0 kN-mDC =

  FEMDE

  2

  (FEM)12DEwL

  = 23(3) 2.25 kN-m

  12= =

  FEMED

  (FEM) 2.25 kN-mED =

  43

  2. slope-deflection2 2 3 (FEM)AB A B AB

  IM EL L

  = + + 2 2 3 (FEM)BA B A BA

  IM EL L

  = + +

  MBA MBC MCB

  3 ( 0) 3.375ABBA BAB

  IM EL

  = + 3.375BEI= +

  2 (2 0) 2.25BCBC B CBC

  IM EL

  = + 4 2 2.253 3B CEI EI = +

  2 (2 0) 2.25BCCB C BBC

  IM EL

  = + +

  MCD

  2 (2 0) 3.0CDCD C DCD

  IM EL

  = +

  7.5 kN-m

  2 4 2.253 3B CEI EI = + +

  4 2 3.03 3C DEI EI = +

  44

  MBA MBC MCB MCD

  4 2 3.03 3CD C D

  M EI EI = +

  MDC

  2 (2 0) 3.0CDDC D CCD

  IM EL

  = + +

  MDE

  4 2 2.253 3DE D E

  M EI EI = +

  MED

  2 4 2.253 3ED D E

  M EI EI = + +

  7.5 kN-m

  2 4 3.03 3C DEI EI = + +

 • 45

  3.

  MBA MBC MCB MCD

  B

  C

  0BA BCM M+ =

  7 2 1.1253 3B CEI EI + = 3.375BA BM EI= +

  4 2 2.253 3BC B C

  M EI EI = +

  0CB CDM M+ =

  2 8 2 0.753 3 3B C DEI EI EI + + =

  2 4 2.253 3CB B C

  M EI EI = + +

  4 2 33 3CD C D

  M EI EI = +

  7.5 kN-m

  46

  MDC MDE MED

  D

  E

  7.5 kN-m

  0DC DEM M+ =2 4 33 3DC C D

  M EI EI = + +

  4 2 2.253 3DE D E

  M EI EI = +

  2 8 2 0.753 3 3C D EEI EI EI + + =

  7.5 0EDM =

  2 4 5.253 3D EEI EI + =2 4 2.25

  3 3ED D EM EI EI = + +

  47

  simultaneous equation

  0.7366B EI

  = 0.8906C EI =

  1.7009D EI

  = 4.7879E EI =

  7 2 0 0 1.1253 3B CEI EI + + + =

  2 8 2 0 0.753 3 3B C DEI EI EI + + + =

  2 8 20 0.753 3 3C D EEI EI EI + + + =

  2 40 0 5.253 3D EEI EI + + + =

  57.366(10 ) radianB=

  58.906(10 ) radianC=

  517.009(10 ) radianD=

  547.879(10 ) radianE=

  210000 kN-mEI =

  48

  4. 57.366(10 ) radianB

  = 58.906(10 ) radianC=

  517.009(10 ) radianD= 547.879(10 ) radianE

  =

  3.375BA BM EI= +

  4 2 2.253 3BC B C

  M EI EI = + 2 4 2.253 3CB B C

  M EI EI = + +

  4 2 33 3CD C D

  M EI EI = +

  2.638 kN-mBAM = 2.638 kN-mBCM = 2.946 kN-mCBM =

  2.946 kN-mCDM = 1.326 kN-mDCM =

  2 4 33 3DC C D

  M EI EI = + +

  4 2 2.253 3DE D E

  M EI EI = + 2 4 2.253 3ED D E

  M EI EI = + +

  1.326 kN-mDEM = 7.50 kN-mEDM =

  MBA MBC MCB MCD MDC MDE MED7.5 kN-m

 • 49

  5. shear diagram moment diagram

  50

  6. elastic curve

  F ?

  51

  2.4 Frames (No Sidesway)

  52

  /

 • 53

  2-5 slope-deflection shear moment diagram elastic curve D 10 mm IAB = 0.0008 m4 IBC = IBD = 0.0006 m4

  DOF = 2 B C degree of Indeterminacy = 8-3 = 5

  54

  1. fixed-end moment

  FEMAB BC BD FEM why?

  FEMBA

  2

  (FEM)12 8ABwL PL

  = 215(4) 15(4)

  12 8= 27.5 kN-m=

  (FEM) 27.5 kN-mBA = +

  55

  2. slope-deflection2 2 3 (FEM)AB A B AB

  IM EL L

  = + + 2 2 3 (FEM)BA B A BA

  IM EL L

  = + +

  radian4AB BAL L

  = = +

  radian3BC CBL L

  = =

  0.0008 0.0102 2 3 27.54 4AB A B

  M E = +

  MAB MBA

  [ ]0.0004 0.0075 27.5BE = 0.0008 0.0102 2 3 27.5

  4 4BA B AM E = + +

  MBC

  0.0006 0.0103 ( ) 03 3B

  E = + 3 ( ) (FEM)BCBC B BC

  BC BC

  IM EL L

  = +

  0.0006 ( 0.003333)BE = +

  [ ]0.0004 2 0.0075 27.5BE = +

  56

  MAB

  MBA MBC

  MBD

  MDB

  0.0006 02 2 03 3BD B D

  M E = + 0.0008 BE=

  0.0006 02 2 03 3DB D B

  M E = +

  0.0004 BE=

 • 57

  3.

  MAB

  MBA MBC

  MBD

  MDB

  B

  0BA BC BDM M M+ + =

  [ ] 5.270075.020004.0 += BBA EM )003333.0(0006.0 += BBC EM

  BBD EM 0008.0=

  3172.5

  440(10 )B = 30.39205(10 ) radian=

  58

  4. 30.39205(10 ) radianB

  =

  [ ]0.0004 2 0.0075 27.5BA BM E = +0.0006 ( 0.003333)BC BM E = +0.0008BD BM E=0.0004DB BM E=

  [ ]0.0004 0.0075 27.5AB BM E =

  596.136 kN-mABM =

  509.772 kN-mBAM =

  447.046 kN-mBCM =

  62.726 kN-mBDM =31.363 kN-mDBM =

  MAB

  MBA MBC

  MBD

  MDB

  59

  5. shear diagram moment diagram

  596.136

  509.772 447.046

  62.726

  31.363

  60

  2.5 Frames (Sidesway) /

 • 61

  DOF

  31 2

  sin sin(90 ) sin90o o

  = =

  1 2 3tan sin = =

  62

  31 2

  2 1 2 1sin sin( ) sin

  = =+

  63

  DOF

  31 2 4

  1 2 2 1sin( ) sin(90 ) sin(90 )o o +

  = =+

  31 2 4

  1 2 2 1sin( ) cos cos +

  = =+

  64

  31 2 4

  1 2 2 1sin( ) sin(90 ) sin(90 )o o

  = =+

  31 2 4

  1 2 2 1sin( ) cos cos

  = =+

 • 65 66

  2-6 slope-deflection shear moment diagram elastic curve EI

  DOF () = 3 C, D degree of indeterminacy = 6-3 = 3

  67

  1. fixed-end moment

  FEMCD

  2

  2(FEM)CDPabL

  =

  2

  2

  40(3)4 39.184 kN-m7

  = =

  FEMDC

  2

  2(FEM)DCPbaL

  = +

  2

  2

  40(4)3 29.388 kN-m7

  = + = +

  68

  2. slope-deflection2 2 3 (FEM)AB A B AB

  IM EL L

  = + +

  2 2 3 (FEM)BA B A BAIM EL L

  = + +

  MAC

  radian5AC CA BD DBL L L L

  = = = =

  2 2 35 5AC A CEIM = +

  2 65 25C

  EI = +

  2 2 35 5CA C AEIM = +

  4 65 25C

  EI = +

  MCA

  2 2 35 5BD B DEIM = +

  2 65 25D

  EI = +

  MBD

  MDB

  2 2 35 5DB D BEIM = +

  4 65 25D

  EI = +

 • 69

  MCD MDC

  MAC

  MCA

  MBD

  MDB

  [ ]2 2 39.1847CD C DEIM = +

  4 2[ ] 39.1847 7C D

  EI = +

  [ ]2 2 29.3887DC D CEIM = + +

  2 4[ ] 29.3887 7C D

  EI = + +

  70

  3.

  MCD MDC

  MAC

  MCA

  MBD

  MDB

  C

  D

  4 65 25CA C

  M EI = + 2 65 25AC C

  M EI = +

  2 65 25BD D

  M EI = + 4 65 25DB D

  M EI = + 4 2[ ] 39.1847 7CD C D

  M EI = +

  2 4[ ] 29.3887 7DC C D

  M EI = + +

  0CA CDM M+ =48 2 6 39.18435 7 25C D

  EI + + =

  0DB DCM M+ =

  2 48 6 29.3887 35 25C D

  EI + + =

  71

  0A BV V+ =

  VA VB FBD C

  5AC CA

  AM MV +=

  D

  5BD DB

  BM MV +=

  0AC CA BD DBM M M M+ + + =6 6 24 05 5 25C D

  EI + + = 72

  simultaneous equation48 2 6 39.18435 7 25C D

  EI + + = 2 48 6 29.3887 35 25C D

  EI + + = 6 6 24 05 5 25C D

  EI + + =

  36.212CEI =

  26.946DEI =

  11.583EI =

 • 73

  4. MCD MDC

  MAC

  MCA

  MBD

  MDB

  36.212CEI =26.946DEI =

  11.583EI = 4 65 25CA C

  M EI = + 2 65 25AC C

  M EI = +

  2 65 25BD D

  M EI = + 4 65 25DB D

  M EI = + 4 2[ ] 39.1847 7CD C D

  M EI = +

  2 4[ ] 29.3887 7DC C D

  M EI = + +

  11.705 kN-mACM =

  26.190 kN-mCAM =13.558 kN-mBDM =

  24.337 kN-mDBM = 26.190 kN-mCDM =

  24.337 kN-mDCM =

  26.190 24.337

  11.705

  26.190

  13.558

  24.337

  74

  5. FBD shear diagram moment diagram

  75

  axial-force diagram frame ???

  (axial-force diagram) ??76

  6. elastic curve 11.583EI =

 • 77

  2-7 slope-deflection shear moment diagram elastic curve EI

  degree of indeterminacy = (6-1)-3 = 2 DOF = 4

  B

  B

  ( )C CB ( )C CD

  joint C internal hinge DOF 2

  78

  1. fixed-end moment 6 kN internal hinge C FEM

  2. slope-deflection

  radian4AB BAL L

  = = +

  radian2CD DCL L

  = = +

  79

  2 2 3 (FEM)AB A B ABIM EL L

  = + + 2 2 3 (FEM)BA B A BA

  IM EL L

  = + +

  MAB

  MBA

  MDC

  MBC radian4AB BAL L

  = = +

  radian2CD DCL L

  = = +

  22 2 34 4AB A BIM E = +

  [ ]2 0.75BEI = 23 ( 0)3BC BIM E =

  3 02 2DCIM E =

  [ 0.75 ]BEI =

  2 BEI=

  0.75EI=

  22 2 34 4BA B AIM E = +

  80

  3.

  B

  MAB

  MBA

  MDC

  MBC

  [ 0.75 ]AB BM EI =

  [ ]2 0.75BA BM EI = 2BC BM EI=

  0.75DCM EI=

  0BA BCM M+ =

  316B

  =

 • 81

  VA VB FBD B

  C

  6A DV V+ =

  4AB BA

  AM MV += (3 1.5 )4 B

  EI =

  2DC

  DMV = 3

  8EI=

  3(3 1.5 ) 64 8BEI EI + =

  82

  3(3 1.5 ) 64 8BEI EI + =

  316B

  =

  12813

  EI =

  3 12816 13B

  EI = 2413

  =

  4. 5.54 kN-mABM =

  3.69 kN-mBAM =

  3.69 kN-mBCM =

  7.39 kN-mDCM =

  2.31 kNAV =

  3.69 kNDV =

  [ 0.75 ]AB BM EI =

  [ ]2 0.75BA BM EI = 2BC BM EI=

  0.75DCM EI=

  (3 1.5 )4A BEIV =

  2DC

  DMV =

  MAB

  MBA

  MDC

  MBC

  83

  5.54 kN-m

  3.69 kN-m

  7.39 kN-m

  3.69 kN-m

  5.54 kN-mABM =

  3.69 kN-mBAM =

  3.69 kN-mBCM =

  7.39 kN-mDCM =

  2.31 kN

  2.31 kN

  1.23 kN

  1.23 kN

  3.69 kN

  3.69 kN

  1.23 kN

  1.23 kN

  1.23 kN

  2.31 kN 2.31 kN

  2.31 kN

  3.69 kN

  84

 • 85

  5. FBD shear diagram moment diagram

  (axial-force diagram) ??86

  6. elastic curve

  87

  End of Chapter 2