نشريه داخلي پيام ما شماره 3

of 12 /12
دداشت سردبیر یاwww.ttbank.ir [email protected] 1 سعه تعاون بانک تو1430 ذیقعده1388 آبـــان2009 November ه داخلی نشری3 شماره- سال دومهبری:عظم ر مقام مصرف حركت كنيم.ح الگوی مى به سمت اص ما بايست خوانید :اره میچه در این شم آن6 5 5 8 از توسعهوه بر حمایتاون عزی بانک توسعه تعر راهاندااف دولت را دکی از اهد وزیر تعاون یم کرد.ری اعردن بیکاا، ریشهکن ک تعاونیه ویژه در بخشردم بهت واقعی مترین مطالباهمکی از مون را ییجاد بانک توسعه تعاسی ، احمد عبا مقویتین تساسی و همچنون ا قان44 ی اصل سیاستهای اجرایستا دانست و گفت: در را تعاون کرد.وع به کاریس و شرسعه تعاون تاسنی ها بانک توباری تعاو اعتیس بانکهم تاسکی از مراحل موان ی سابق به عندوق تعاون در ساختار صن ادامه از تغییر عباسی درژگی ویی است ولی بانکهای دولتند بقیه بانک نیز مانر اینفزود: ساختا سخن گفت و اسعه تعاون تووسعه ای بودن آن است. بانک ت این اصلیاری موجودی با بانکهای تجنک توسعه ان یک با به عنواسعه تعاون بانک توفاوت: تن داشت بیا وی هستند،ت تسهیل پرداخت در قبا سود بیشترال کسبه دنب بانکهای تجاری ب در کشور این است که را ندارند.ویکرد این ری توسعه ای بانکها در صورتی کهان و طرحهاییت از جوان شد که به حمایجاد ا تعاونیهاقویته دنبال ت بانک ب، اینه وزیر تعاون به گفتان در بخش تعاون ول حضور جوانه دنبا نیز بگیرد. ب اگر سود کمتری، حتی پرداختن خواهد تعاوهد.ار می دد حمایت قر را مور آنهاون در ادامهط، بانک توسعه تعاری آموزشهای مرتب فراگییشه کردنای رش دولت برون را تیجاد بانک توسعه تعام ترین اهداف ا دیگر از مهکی ی عباسینظم یک فرایند من را درین جریای که می تواند ا هایکی از حلقهن داشت: ینست و بیاری دا بیکاق می افتد.تفا مردمی اب تشکلهایست که در قالردم اند سازی مد توانمقویت کن ت پرداختتکی از معض را ی در بانکهای تجاری پیچیده اداریوکراسیجود بورین و وی همچنهمترینکی از مون را ییجاد بانک توسعه تعاون ا وزیر تعا دانست ویژه بخش تعاونردم بهت واقعی م مطالباقتصادون در ایش سهم بخش تعا افزا بانک با هدف گفت: اینسعه تعاون مدیرعامل بانک توعطايوني اقدام به از طریق توسعه بخش تعاعي کشور اجتمادي و اقتصامک به توسعه ا ملي و ک کرد.ت خواهد تسهیي عدالت ها زمینه فراهم کردن به منظورسعه تعاون بانک توت افزود: تسهی" عظیميءاماشا" ي در فعالیت بخش غیردولتوسعه مشارکت تعاون و در جهت تي وزارت هااس برنامهعي براسجتما اني پرداخت مي شود. بخش تعاولویت اوقتصادي باي ا هاشتغال جدیدد ایجا براي اد جویاي کارن و افراآفرینامایه کارک به تامین سرنابع و کمیص م وي تخصیجادد و اشتغال موجوهبود ا آنها جهت حفظ و ب توسعهد وقتصادي موجوي اها بنگاهمک به و کوان کرد. عنسعه تعاون بانک توتعطاي تسهییگر اهداف ا را از د شغلي جدید فرصت هايست، گفت: بانکل اارد ریا پنج هزار میلیسعه تعاونلیه بانک تویه اوینکه سرما به اشاره ا عظیمي با منتظران و همچنار داده بانک قرر اینختیاه اولیه را در از سرمایل اارد ریان دو هزار میلی مرکزي تاکنوابقي آن هستیم. واریز م بانک به بخشري اینعتبات ارصد از تسهی د70 سعه تعاونامه بانک توساسن وي افزود: طبق ا خواهد گرفت.ارقتصادي قري ا دیگر بخش هاختیاربقي آن در اهد یافت و ماص خواختصاون ا تعاري حسابح و نگهدافتتاون، گفت: اي در بانک توسعه تعا عملیات بانکنجاموص ا عظیمي در خصفتتاح و ارزي و از ریاليبه اعم از، حسابهاي مشاه پس انداي، قرض الحسنِ لحسنه جار سپرده قرض ایف اینز وظاي سپرده اهي هار انواع گوایگر و صدو کارت و کارت هاي مجاز دع حساب چک انوانک است. بایش سهم تعاون در افزا تعاون با هدف بانک توسعهت تسهيد ملي پرداخت مي شودقتصا ا بانکهای تجاریوکراسی باید نظام بور در قالب تعاونیانی برای جوانیه گذارجاد زمینه سرما هدف ایفزود: بام کرد و اونی اعی تعالزایشتغای ا طرحهات به تسهیه شود.ت برچید تسهی پرداخت درند مان بخش تعاونقویت تز باید جهتند نی پرداخت می کردت تسهی تعاونی طرحهایسعه تعاون بهیس بانک توز تاسی که قبل ارد: بانکهایر تعاون تاکید ک وزیمکعتباری و کلی، اقویت منابع ما از این طریق ت تای استعاون فرصتصادی تی مختلف اقتی بخشهاون برا توسعه تعایجاد بانکهند. ار را ادامه دین کابق ا سای دنبال شود. و امیدوار کننده انظما به شکل م تعاونی ه بهاع بیگانهراي اتبر و نیز برج از کشوخل و خا در دا آنهارزي و مشابهي ا ها حوالهه وجوت ونتقاوش ارز، ال خرید و فرت ارزي از قبی معامام تمنجام وي افزود: اون است.اي بانک توسعه تعاگر فعالیت هات مربوطه از دیرین و مقریت قوان با رعاق مشارکتر اورانتشاملیت ا چک، پذیرش عا انواععتبارنامه وقدینگي، صدور انتقال نت مربوط به ا معامام تمنجاماله و ار انواع حوه، صدوجونتقال و عظیمي نقل و اگر فعالیتص را از دیشخالت از طرف امایندگي و وکا بانک و یا به نه حساب بخش دولتي و غیردولتي بدارق بها اوراکت و یا سایرق مشاروش اورا و خرید و فروان کرد. عنسعه تعاون هاي بانک توتحادیه امه و یا، شرکت هاي بی تعاونيجتمع هايرک ها و م تخصصي، فراگیر ملي شه، مادري عامعاوني متعارف، سهام هاي تیس شرکت در تاس وي گفت: مشارکتم خواهد شد.نجانک این با توسط اقابت پذیري آنهاي توان ررتقا هدف ا در بخش تعاون با هاي بیشتر جذب سرمایهي به منظور هاي تعاون هاي شرکتجارت و تباطات و ارتعاتش فن آوري اط گسترعتباري درد خط ایجالي و اایت مانظور حم دولتي به ممک هايون افزود: جذب کامل بانک توسعه تعا مدیرعکل گیري تشکلیت از شر و نیز حمازا ها، گسترش بازینه تعاوني ها با هدف کاهش هقتصادي بینلي و ا فني، مات پیوندهاي تقویونیکي در بخش تعاوني و الکترم خواهد شد.نجاتر ا هاي باارک باد مب)ع( ام رضاد ام میل و ارزیمل امور بین اله با مدیر مصاحبانمند سازی کارکنی تواننسانی و روش هایه ا نظریه سرمارسی بر تعاونینکداری آینده بادابیاط و شا نشر ضامن هنترونیکنکداری الکونیک در باومی الکتر نقش روابط عم9 ارزشی است که مثلی با دارای) نش سازمانیدا( دانشیازمندداری نره بریت، رشد و بها به مدیر دارائیه سایر علمیش و منابع دان تولید انکه برای است ضمن واقع مدیریت. در می باشدیریت دانشیازمند به مد نانش کارکنیل دانرای تبدشی است ب کوش دانش( ی مشترک سازمانی به دارای) نسانییه ا سرما( از این طریق ، تا است) ی ساختاری سرمایه فکریق وری، تشوره وود بههبش همکاری، ب بتوان افزای زیاد و تنهاعاته بر اطآوری، غلب به نو قادر ساختنل جریان مورد نیاز، تسهیرد خاص وری موا به کارگیدگان به دریافت کنندگان کننسب از تأمینش منا دانتراک دانش، تسهیل اشودیت زمان و فضا بدون محدآوری دوباره، از نوان آنزداشتنان و با کارکن میانانه کارکن پیش از آنکانش کارکنصرف و ثبت دان تنی ازش آگاهی سازما کنند، افزایا ترک سازمان ری را در مشتر خدماتهبودش سازمان و بی دانها خسعه تعاون بانک توبرایند. بنان تسری دا سطح سازمادین سالهز فعالیت چنصله از تجارب حاده استفا ا که باسه این مؤسنسانیروی ار و نین کشو صندوق تعاو مرحله تغییرایط گذار و در شره است، در شکل گرفتوان یکساسی به عنل جدی و ابال آن تحو و به دنمودن شرایطل فراهم نه دنبا باید ب، میوری نیاز ضراری درمکان پایدنی و ا خدمات رسا امر مناسب دروینئه خدمات نصه ارا عری درقابت پذیرزار و ر باو بهترین، سریعترین وشد. از این ر به مشتریان باین روشها،ه ترین و جامع تر حال کم هزین در عیناسان های کارشن و اندیشه از خرد جمعیریره گی بهشد. و این امر می بان و افراد مجرب و متخصصایس بانک تازه تأس شود که اینق می زمانی محقی موجود برایمندیها توان ها و به داشتهتکا ضمن ا به یک بانک یادای بالقوهز ظرفیتها و قابلیتهده استفا ا توسعهاسیل شود. زیرا اسانش محور تبده و د گیرندرکجا که و دانش نیست و ه جز ایدهزی و پیشرفت چیویکردنش محوری با ره پردازی و دا اید برای فرصتیی همگرایً سلمای شکل گرفته باشد م هم اندیش به مقوله و از دل این دوبال آنق و به دن مناسب محق شویم. ازز نائل میسته نی شایی هم افزای ارزشمند بهه تبع آن و ب تشویقییر نگرش، ترغیب و تغ این روای ورودت فرهنگ سازی بر در رفتار در جه تغییرسیدن به مرزصه بزرگ خدمات رسانی و ر عر در جمعی از دل خردگی می طلبد تا کاروسعه یافت تدی خارج شده و بانک یک برایند جوانی به عن جمعآورق، نوش، خ پویا، پرت به سازمانیسعه تعاون تو اندیشه که دارایت پذیر متعهد، مسئولی افرادی و باد وربیت نمووعه می باشند تجمت به متی نسب مالکیدات را جامع پیشنها نظام بتوانستا در این را شاید سرلوحههم در به این م رسیدنم برایولین گاوان ا بعنیح و به اهداف صح با تعریفار داد. و در واقع قر کار ، ساز و کارمناسبی قویحکم وراتژی مل ان است دنبا و ایده هال اندیشهی تبادزی براویکرد فضا سا با ر رای و برون سازمان با مشارکت درونقانه پردازی خد و بیلف تعریف نمواد در سطوح مختنی افر سازماده ازستفا اعاتی بانک اطل یک باد تشکی تردین بری است کهه میای نو را ها و ایدهجارب گذشته تتر می توان به مقصد زود جدیدز فناوریده استفا ا بارویجموعه نی است که مزم ن بین و در ای رسیدی به بر خود آگاهوهاون عانی بانک توسعه تع انسستا ضمنفته و در این را دست یاد باوری یک خو پیراموندهایونی و رخدا بیرط و فضای توجه به شرایصه علمی و عملی رخ عرتی که در تحو و تغییر و موجود نیز غفلتهایمندی توان ها و از داشتههد می د رسیدن برایوان پلی گذشته را بعنجربیات نکرده و تهند.ار د آینده قر به

Author: -

Post on 21-Mar-2016

219 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tosee taavon bank house organ

TRANSCRIPT

 • ri .knabtt.www1r i . k n a b t t @ o f n i

  - 3 rebmevoN 9002 8831 0341

  : .

  :

  6

  5

  5

  8

  .

  : 44

  . :

  . :

  . .

  . :

  .

  :

  . " " :

  .

  . :

  . : 07

  . :

  .

  : .

  : .

  .

  : .

  . :

  . :

  .

  ()

  9

  ( ) . ( ) ( ) . . . . . .

  .

 • 2

  :

  .. . :

  . :

  .

  : : .

  .

  :

  . " " :

  . :

  . :

  . :

  . :

  . :

  . : 07

  .

  : : 22

  . 52 . :

  .

  :

  . : .

  52 :

  . :

  . :

  . : .

  . :

  . :

  .

  .

  .

  rebmevoN 9002 8831 0341

  ri .knabtt.wwwr i . k n a b t t @ o f n i

 • 3rebmevoN 9002 8831 0341

  414

  . : () 99 414 : 42 633 45 . : 126 ( ) . . : . 001 .

  :

  . :

  . :

  . :

  . 07 : 03

  . "" 4

  .

  :

  . :

  . : TI

  . .

  : . : ( ... ) 6

  .

  2 2325 006

  061 5/62 57 6/21 451 7/52 89 4/61 211 7/81 922 2/83 561 4/72 602 43 . 504 7/76 491

  3/23 . 762 6/44 233 4/55

  . 564 431

  .

  006

  ri .knabtt.wwwr i . k n a b t t @ o f n i

  5

  . :

  :

  3

  . :

  . : 5

  .

  :

  .

 • 4

  rebmevoN 9002 8831 0341

  ri .knabtt.wwwr i . k n a b t t @ o f n i

  . :

  . : .

  :

  .

  .

  .

  6 . 88 00523 .

  : :

  .

  003

  03 .

  :

  . :

  . : 44

  . :

  . :

  . :

  . 01 :

  . : 021

  .

  . : 88

  . :

  . : .

  :

  . :

  .

  : 5/5 52

  .

  .

  . : .

  : 933

  . 44 :

  . :

  . : .

  . : . 44 .

  :

  : 52

  . : 08

  . : .

  . : .

  . 002 :

  .

  : 5/5 52

  .

  : 07 03 52 053

  . : 07

  . :

  . :

  52 .

 • 4631 8 . 6 . . .

  . *

  32 ( 03 ) . .

  . *

  1831 01

  . *

  .

  .*

  . .

  . *

  (renoH erenoH ) (renoH) (erenoH) . .

  5

  rebmevoN 9002 8831 0341

  . . 7631

  .

  76 . ... 27 . 78 2 88

  .

  .

  . *

  . .

  . *

  . .

  . . .

  .

  . . . . .

  .

  .

  44 52 .

  52 .

  .

  . .

  .

  .

  .

  . . . .

  .

  . .

  .

  ri .knabtt.wwwr i . k n a b t t @ o f n i

 • 6rebmevoN 9002 8831 0341

  ri .knabtt.wwwr i . k n a b t t @ o f n i

  : . .

  . . . . .

  . .

  . 1791 .

  . 9791

  .

  : -

  ( ) .

  . ( )

  .

  .

  .

  . .

  .

  : (

  ) ( )

  ( )

  .

  .

  . . 4002 33

  ( ) .

  :

  .

  . .

  . ( ) . . .

  :

  ( ) f = ()

  ] ( + ) [ f = ( )f =

  . .

  .

  . .

  . .

  .

  : :

  . : . .

  . :

  . : .

  . .

  . .

  . . .

  .

 • 7rebmevoN 9002 8831 0341

  ri .knabtt.wwwr i . k n a b t t @ o f n i

  . : .

  : .

  .

  . :

  ) ( ) .

  ) ( ) .

  ) ( ) .

  .

  .

  . . .

  .

  .

  .

  . .

  .

  :

  . (1991 )

  . ( 8991 ) :

  .

  ... . . .

  :

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  . .

  01- :1- .

  2- .3- .

  4- .

  5- .6- .

  7- .8-

  .9- .

  01- .11-

  .

  0991 0991 . (7991 )

  : :

  . : .

  . .

  . (0991 ) . (8991 )

  :

  5831 . ( )

  - 2831 .

  8731 .

  6731

  1831 -

  9731 .

  -7831 . 281

  6831 . -

  018- 7831 .

  Y^{|{

  e|c]{fZ|e|{ZZZ

  YuZy{ZM|YYYZZY

  YZ

  Zyf

  YuZZfYYY{ZZ

  YuZ{Y]{

  YuZi]{

  YuZy{zfZ

  YuZYfZ{

 • 8 :

  .

  . :

  - 5 5/2 . 8/3 4 77 36

  .- 53 .

  .-

  .

  .- .

  .-

  .- 1991

  rebmevoN 9002 8831 0341

  ri .knabtt.wwwr i . k n a b t t @ o f n i

  .

  42 .-

  . -

  -

  .- enil-no

  .- 4991 03 3 enil-no . liam-e .

  .- enil-no 2

  .-

  . -

  . ( )

  . MTA . 34 42

  .- 05 5

  5/0 .-

  . -

  .- 6 04

  .- 3002 71 06

  .- 4002

  .-

  .-

  .- .

  . gniraelc SCAPA :

  . enil-no :

  . .

  .

  :

  C.L.P

 • 9rebmevoN 9002 8831 0341

  ri .knabtt.wwwr i . k n a b t t @ o f n i

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  . :

  (enilno) .

  . (e) (rp-e) ( ) ( ) ( ) .

  . :

  .

  : 1- .

  2- .3- .

  4- .5-

  .6- .

  7- .

  8- . :

  . .

  :

  1- .

  2- .

  3- .4-

  5- 6-

  7- .

  8-

  .

  :-

  - - enilno

  - -

  - -

  ...

  .

  .

  .

  . .

  . . . ... .

  .

  . . . .

  .

 • 01

  . .

  . . :

  : .: :

  .: : , ,

  . .: . . . ! : ,

  : . . . :

  : ! :

  : , ! .

  : ! : ! ! ! , !

  .

  . . . 2 3 5 . :

  . . .

  . : . :

  . : "!!!

  " : "

  "

  . . .

  .

  .

  . : ! . .

  . : !

  . : ! .

  . ... : . : .

  !

  . .

  .

  . .

  . ! ! .

  .

  .

  :

  .

  : . :

  .

  . : . :

  . :

  .

  rebmevoN 9002 8831 0341

  ri .knabtt.wwwr i . k n a b t t @ o f n i

  . . .

  . .

  .

  :

  . . . . . . . . . . . . . . .

  . :" " : " . ." :" ." : "

  " : "

  ."

 • 11

  : . 01

  .

  . 01 . . :

  !

  . .

  : . . .

  . .

  .

  . :

  . :

  :

  !

  .

  .

  . .

  . . . .

  . : :

  . . : .

  . .

  . :

  !

  : .

  .

  .

  . :

  . .

  .

  . :

  rebmevoN 9002 8831 0341

  ri .knabtt.wwwr i . k n a b t t @ o f n i

  3

  !

  :

  .

  .

  .

  52 . . 52 . : . .

  5 . : . . . : . : : .

  .

  !

  ( ) . :

  ! . :

  . . . ... .

  .

  :

  : . . .

  : .

  : . : . .

  . :

  .

 • 21

  : :

  :

  :

  : :

  :

  : 48681466 : 47991466 :

  * 8 - ()

  * 31 -

  * 42 -

  * 72 - ()

  ()

  ...

  * .* .

  * .* .

  * .* .

  * .* .

  * .*

  .

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  .

  rebmevoN 9002 8831 0341

  ri .knabtt.wwwr i . k n a b t t @ o f n i

  - :

  .

  -

  .

  () :

  : . .

  . . . . . : . : :

  : .