نشريه داخلي پيام ما شماره 3

12
دداشت سردبیر یاwww.ttbank.ir [email protected] 1 سعه تعاون بانک تو1430 ذیقعده1388 آبـــان2009 November ه داخلی نشری3 شماره- سال دومهبری:عظم ر مقام مصرف حركت كنيم.ح الگوی مى به سمت اص ما بايست خوانید :اره میچه در این شم آن6 5 5 8 از توسعهوه بر حمایتاون عزی بانک توسعه تعر راهاندااف دولت را دکی از اهد وزیر تعاون یم کرد.ری اعردن بیکاا، ریشهکن ک تعاونیه ویژه در بخشردم بهت واقعی مترین مطالباهمکی از مون را ییجاد بانک توسعه تعاسی ، احمد عبا مقویتین تساسی و همچنون ا قان44 ی اصل سیاستهای اجرایستا دانست و گفت: در را تعاون کرد.وع به کاریس و شرسعه تعاون تاسنی ها بانک توباری تعاو اعتیس بانکهم تاسکی از مراحل موان ی سابق به عندوق تعاون در ساختار صن ادامه از تغییر عباسی درژگی ویی است ولی بانکهای دولتند بقیه بانک نیز مانر اینفزود: ساختا سخن گفت و اسعه تعاون تووسعه ای بودن آن است. بانک ت این اصلیاری موجودی با بانکهای تجنک توسعه ان یک با به عنواسعه تعاون بانک توفاوت: تن داشت بیا وی هستند،ت تسهیل پرداخت در قبا سود بیشترال کسبه دنب بانکهای تجاری ب در کشور این است که را ندارند.ویکرد این ری توسعه ای بانکها در صورتی کهان و طرحهاییت از جوان شد که به حمایجاد ا تعاونیهاقویته دنبال ت بانک ب، اینه وزیر تعاون به گفتان در بخش تعاون ول حضور جوانه دنبا نیز بگیرد. ب اگر سود کمتری، حتی پرداختن خواهد تعاوهد.ار می دد حمایت قر را مور آنهاون در ادامهط، بانک توسعه تعاری آموزشهای مرتب فراگییشه کردنای رش دولت برون را تیجاد بانک توسعه تعام ترین اهداف ا دیگر از مهکی ی عباسینظم یک فرایند من را درین جریای که می تواند ا هایکی از حلقهن داشت: ینست و بیاری دا بیکاق می افتد.تفا مردمی اب تشکلهایست که در قالردم اند سازی مد توانمقویت کن ت پرداختتکی از معض را ی در بانکهای تجاری پیچیده اداریوکراسیجود بورین و وی همچنهمترینکی از مون را ییجاد بانک توسعه تعاون ا وزیر تعا دانست ویژه بخش تعاونردم بهت واقعی م مطالباقتصادون در ایش سهم بخش تعا افزا بانک با هدف گفت: اینسعه تعاون مدیرعامل بانک توعطايوني اقدام به از طریق توسعه بخش تعاعي کشور اجتمادي و اقتصامک به توسعه ا ملي و ک کرد.ت خواهد تسهیي عدالت ها زمینه فراهم کردن به منظورسعه تعاون بانک توت افزود: تسهی" عظیميءاماشا" ي در فعالیت بخش غیردولتوسعه مشارکت تعاون و در جهت تي وزارت هااس برنامهعي براسجتما اني پرداخت مي شود. بخش تعاولویت اوقتصادي باي ا هاشتغال جدیدد ایجا براي اد جویاي کارن و افراآفرینامایه کارک به تامین سرنابع و کمیص م وي تخصیجادد و اشتغال موجوهبود ا آنها جهت حفظ و ب توسعهد وقتصادي موجوي اها بنگاهمک به و کوان کرد. عنسعه تعاون بانک توتعطاي تسهییگر اهداف ا را از د شغلي جدید فرصت هايست، گفت: بانکل اارد ریا پنج هزار میلیسعه تعاونلیه بانک تویه اوینکه سرما به اشاره ا عظیمي با منتظران و همچنار داده بانک قرر اینختیاه اولیه را در از سرمایل اارد ریان دو هزار میلی مرکزي تاکنوابقي آن هستیم. واریز م بانک به بخشري اینعتبات ارصد از تسهی د70 سعه تعاونامه بانک توساسن وي افزود: طبق ا خواهد گرفت.ارقتصادي قري ا دیگر بخش هاختیاربقي آن در اهد یافت و ماص خواختصاون ا تعاري حسابح و نگهدافتتاون، گفت: اي در بانک توسعه تعا عملیات بانکنجاموص ا عظیمي در خصفتتاح و ارزي و از ریاليبه اعم از، حسابهاي مشاه پس انداي، قرض الحسنِ لحسنه جار سپرده قرض ایف اینز وظاي سپرده اهي هار انواع گوایگر و صدو کارت و کارت هاي مجاز دع حساب چک انوانک است. بایش سهم تعاون در افزا تعاون با هدف بانک توسعهت تسهيد ملي پرداخت مي شودقتصا ا بانکهای تجاریوکراسی باید نظام بور در قالب تعاونیانی برای جوانیه گذارجاد زمینه سرما هدف ایفزود: بام کرد و اونی اعی تعالزایشتغای ا طرحهات به تسهیه شود.ت برچید تسهی پرداخت درند مان بخش تعاونقویت تز باید جهتند نی پرداخت می کردت تسهی تعاونی طرحهایسعه تعاون بهیس بانک توز تاسی که قبل ارد: بانکهایر تعاون تاکید ک وزیمکعتباری و کلی، اقویت منابع ما از این طریق ت تای استعاون فرصتصادی تی مختلف اقتی بخشهاون برا توسعه تعایجاد بانکهند. ار را ادامه دین کابق ا سای دنبال شود. و امیدوار کننده انظما به شکل م تعاونی ه بهاع بیگانهراي اتبر و نیز برج از کشوخل و خا در دا آنهارزي و مشابهي ا ها حوالهه وجوت ونتقاوش ارز، ال خرید و فرت ارزي از قبی معامام تمنجام وي افزود: اون است.اي بانک توسعه تعاگر فعالیت هات مربوطه از دیرین و مقریت قوان با رعاق مشارکتر اورانتشاملیت ا چک، پذیرش عا انواععتبارنامه وقدینگي، صدور انتقال نت مربوط به ا معامام تمنجاماله و ار انواع حوه، صدوجونتقال و عظیمي نقل و اگر فعالیتص را از دیشخالت از طرف امایندگي و وکا بانک و یا به نه حساب بخش دولتي و غیردولتي بدارق بها اوراکت و یا سایرق مشاروش اورا و خرید و فروان کرد. عنسعه تعاون هاي بانک توتحادیه امه و یا، شرکت هاي بی تعاونيجتمع هايرک ها و م تخصصي، فراگیر ملي شه، مادري عامعاوني متعارف، سهام هاي تیس شرکت در تاس وي گفت: مشارکتم خواهد شد.نجانک این با توسط اقابت پذیري آنهاي توان ررتقا هدف ا در بخش تعاون با هاي بیشتر جذب سرمایهي به منظور هاي تعاون هاي شرکتجارت و تباطات و ارتعاتش فن آوري اط گسترعتباري درد خط ایجالي و اایت مانظور حم دولتي به ممک هايون افزود: جذب کامل بانک توسعه تعا مدیرعکل گیري تشکلیت از شر و نیز حمازا ها، گسترش بازینه تعاوني ها با هدف کاهش هقتصادي بینلي و ا فني، مات پیوندهاي تقویونیکي در بخش تعاوني و الکترم خواهد شد.نجاتر ا هاي باارک باد مب)ع( ام رضاد ام میل و ارزیمل امور بین اله با مدیر مصاحبانمند سازی کارکنی تواننسانی و روش هایه ا نظریه سرمارسی بر تعاونینکداری آینده بادابیاط و شا نشر ضامن هنترونیکنکداری الکونیک در باومی الکتر نقش روابط عم9 ارزشی است که مثلی با دارای) نش سازمانیدا( دانشیازمندداری نره بریت، رشد و بها به مدیر دارائیه سایر علمیش و منابع دان تولید انکه برای است ضمن واقع مدیریت. در می باشدیریت دانشیازمند به مد نانش کارکنیل دانرای تبدشی است ب کوش دانش( ی مشترک سازمانی به دارای) نسانییه ا سرما( از این طریق ، تا است) ی ساختاری سرمایه فکریق وری، تشوره وود بههبش همکاری، ب بتوان افزای زیاد و تنهاعاته بر اطآوری، غلب به نو قادر ساختنل جریان مورد نیاز، تسهیرد خاص وری موا به کارگیدگان به دریافت کنندگان کننسب از تأمینش منا دانتراک دانش، تسهیل اشودیت زمان و فضا بدون محدآوری دوباره، از نوان آنزداشتنان و با کارکن میانانه کارکن پیش از آنکانش کارکنصرف و ثبت دان تنی ازش آگاهی سازما کنند، افزایا ترک سازمان ری را در مشتر خدماتهبودش سازمان و بی دانها خسعه تعاون بانک توبرایند. بنان تسری دا سطح سازمادین سالهز فعالیت چنصله از تجارب حاده استفا ا که باسه این مؤسنسانیروی ار و نین کشو صندوق تعاو مرحله تغییرایط گذار و در شره است، در شکل گرفتوان یکساسی به عنل جدی و ابال آن تحو و به دنمودن شرایطل فراهم نه دنبا باید ب، میوری نیاز ضراری درمکان پایدنی و ا خدمات رسا امر مناسب دروینئه خدمات نصه ارا عری درقابت پذیرزار و ر باو بهترین، سریعترین وشد. از این ر به مشتریان باین روشها،ه ترین و جامع تر حال کم هزین در عیناسان های کارشن و اندیشه از خرد جمعیریره گی بهشد. و این امر می بان و افراد مجرب و متخصصایس بانک تازه تأس شود که اینق می زمانی محقی موجود برایمندیها توان ها و به داشتهتکا ضمن ا به یک بانک یادای بالقوهز ظرفیتها و قابلیتهده استفا ا توسعهاسیل شود. زیرا اسانش محور تبده و د گیرندرکجا که و دانش نیست و ه جز ایدهزی و پیشرفت چیویکردنش محوری با ره پردازی و دا اید برای فرصتیی همگرایً سلمای شکل گرفته باشد م هم اندیش به مقوله و از دل این دوبال آنق و به دن مناسب محق شویم. ازز نائل میسته نی شایی هم افزای ارزشمند بهه تبع آن و ب تشویقییر نگرش، ترغیب و تغ این روای ورودت فرهنگ سازی بر در رفتار در جه تغییرسیدن به مرزصه بزرگ خدمات رسانی و ر عر در جمعی از دل خردگی می طلبد تا کاروسعه یافت تدی خارج شده و بانک یک برایند جوانی به عن جمعآورق، نوش، خ پویا، پرت به سازمانیسعه تعاون تو اندیشه که دارایت پذیر متعهد، مسئولی افرادی و باد وربیت نمووعه می باشند تجمت به متی نسب مالکیدات را جامع پیشنها نظام بتوانستا در این را شاید سرلوحههم در به این م رسیدنم برایولین گاوان ا بعنیح و به اهداف صح با تعریفار داد. و در واقع قر کار ، ساز و کارمناسبی قویحکم وراتژی مل ان است دنبا و ایده هال اندیشهی تبادزی براویکرد فضا سا با ر رای و برون سازمان با مشارکت درونقانه پردازی خد و بیلف تعریف نمواد در سطوح مختنی افر سازماده ازستفا اعاتی بانک اطل یک باد تشکی تردین بری است کهه میای نو را ها و ایدهجارب گذشته تتر می توان به مقصد زود جدیدز فناوریده استفا ا بارویجموعه نی است که مزم ن بین و در ای رسیدی به بر خود آگاهوهاون عانی بانک توسعه تع انسستا ضمنفته و در این را دست یاد باوری یک خو پیراموندهایونی و رخدا بیرط و فضای توجه به شرایصه علمی و عملی رخ عرتی که در تحو و تغییر و موجود نیز غفلتهایمندی توان ها و از داشتههد می د رسیدن برایوان پلی گذشته را بعنجربیات نکرده و تهند.ار د آینده قر به

Upload: -

Post on 21-Mar-2016

226 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

tosee taavon bank house organ

TRANSCRIPT

Page 1: نشريه داخلي پيام ما شماره 3

یادداشت سردبیر

www.ttbank. iri n f o @ t t b a n k . i r1

تعاون November 2009 آبـــان 1388 ذیقعده 1430 بانک توسعه داخلی سال دوم - شماره 3 نشریه

مقام معظم رهبری:ما بايستى به سمت اصالح الگوی مصرف حركت كنيم.

آنچه در این شماره می خوانید :

6

5

5

8

از توسعه بانک توسعه تعاون عالوه بر حمایت راه اندازی را در از اهداف دولت تعاون یکی وزیر تعاونی ها، ریشه کن کردن بیکاری اعالم کرد.

محمد عباسی ، ایجاد بانک توسعه تعاون را یکی از مهمترین مطالبات واقعی مردم به ویژه در بخش تقویت همچنین و اساسی قانون 44 اصل سیاستهای اجرای راستای در گفت: و دانست تعاون

اعتباری تعاونی ها بانک توسعه تعاون تاسیس و شروع به کار کرد.عباسی در ادامه از تغییر در ساختار صندوق تعاون سابق به عنوان یکی از مراحل مهم تاسیس بانک توسعه تعاون سخن گفت و افزود: ساختار این بانک نیز مانند بقیه بانکهای دولتی است ولی ویژگی

اصلی این بانک توسعه ای بودن آن است.وی بیان داشت: تفاوت بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک توسعه ای با بانکهای تجاری موجود در کشور این است که بانکهای تجاری به دنبال کسب سود بیشتر در قبال پرداخت تسهیالت هستند،

در صورتی که بانکهای توسعه ای این رویکرد را ندارند.به گفته وزیر تعاون، این بانک به دنبال تقویت تعاونیها ایجاد شد که به حمایت از جوانان و طرحهای تعاون خواهد پرداخت، حتی اگر سود کمتری نیز بگیرد. به دنبال حضور جوانان در بخش تعاون و

فراگیری آموزشهای مرتبط، بانک توسعه تعاون در ادامه آنها را مورد حمایت قرار می دهد.عباسی یکی دیگر از مهم ترین اهداف ایجاد بانک توسعه تعاون را تالش دولت برای ریشه کردن بیکاری دانست و بیان داشت: یکی از حلقه هایی که می تواند این جریان را در یک فرایند منظم

تقویت کند توانمند سازی مردم است که در قالب تشکلهای مردمی اتفاق می افتد.پرداخت معضالت از یکی را تجاری بانکهای در پیچیده اداری بوروکراسی وجود همچنین وی

وزیر تعاون ایجاد بانک توسعه تعاون را یکی از مهمترین مطالبات واقعی مردم به ویژه بخش تعاون دانست

اقتصاد در تعاون افزایش سهم بخش با هدف بانک این تعاون گفت: توسعه بانک مدیرعامل ملي و کمک به توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور از طریق توسعه بخش تعاوني اقدام به اعطاي

تسهیالت خواهد کرد. "ماشاءاهلل عظیمي" افزود: تسهیالت بانک توسعه تعاون به منظور فراهم کردن زمینه هاي عدالت اجتماعي براساس برنامه هاي وزارت تعاون و در جهت توسعه مشارکت بخش غیردولتي در فعالیت

هاي اقتصادي با اولویت بخش تعاوني پرداخت مي شود. وي تخصیص منابع و کمک به تامین سرمایه کارآفرینان و افراد جویاي کار براي ایجاد اشتغال جدید ایجاد اشتغال موجود و بهبود آنها جهت حفظ و اقتصادي موجود و توسعه بنگاههاي به و کمک

فرصت هاي شغلي جدید را از دیگر اهداف اعطاي تسهیالت بانک توسعه تعاون عنوان کرد. عظیمي با اشاره به اینکه سرمایه اولیه بانک توسعه تعاون پنج هزار میلیارد ریال است، گفت: بانک مرکزي تاکنون دو هزار میلیارد ریال از سرمایه اولیه را در اختیار این بانک قرار داده و همچنان منتظر

واریز مابقي آن هستیم. وي افزود: طبق اساسنامه بانک توسعه تعاون 70 درصد از تسهیالت اعتباري این بانک به بخش

تعاون اختصاص خواهد یافت و مابقي آن در اختیار دیگر بخش هاي اقتصادي قرار خواهد گرفت. عظیمي در خصوص انجام عملیات بانکي در بانک توسعه تعاون، گفت: افتتاح و نگهداري حساب سپرده قرض الحسنه جاِري، قرض الحسنه پس انداز، حسابهاي مشابه اعم از ریالي و ارزي و افتتاح انواع حساب چک کارت و کارت هاي مجاز دیگر و صدور انواع گواهي هاي سپرده از وظایف این

بانک است.

تسهيالت بانک توسعه تعاون با هدف افزایش سهم تعاون در اقتصاد ملي پرداخت مي شود

تسهیالت به طرحهای اشتغالزایی تعاونی اعالم کرد و افزود: با هدف ایجاد زمینه سرمایه گذاری برای جوانان در قالب تعاونی باید نظام بوروکراسی بانکهای تجاری در پرداخت تسهیالت برچیده شود.

وزیر تعاون تاکید کرد: بانکهایی که قبل از تاسیس بانک توسعه تعاون به طرحهای تعاونی تسهیالت پرداخت می کردند نیز باید جهت تقویت بخش تعاون مانند سابق این کار را ادامه دهند. ایجاد بانک توسعه تعاون برای بخشهای مختلف اقتصادی تعاون فرصتی است تا از این طریق تقویت منابع مالی، اعتباری و کمک

به تعاونی ها به شکل منظم و امیدوار کننده ای دنبال شود.

وي افزود: انجام تمام معامالت ارزي از قبیل خرید و فروش ارز، انتقاالت وجوه و حواله هاي ارزي و مشابه آنها در داخل و خارج از کشور و نیز براي اتباع بیگانه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از دیگر فعالیت هاي بانک توسعه تعاون است.

عظیمي نقل و انتقال وجوه، صدور انواع حواله و انجام تمام معامالت مربوط به انتقال نقدینگي، صدور اعتبارنامه و انواع چک، پذیرش عاملیت انتشار اوراق مشارکت و خرید و فروش اوراق مشارکت و یا سایر اوراق بهادار بخش دولتي و غیردولتي به حساب بانک و یا به نمایندگي و وکالت از طرف اشخاص را از دیگر فعالیت

هاي بانک توسعه تعاون عنوان کرد. وي گفت: مشارکت در تاسیس شرکت هاي تعاوني متعارف، سهامي عام، مادر تخصصي، فراگیر ملي شهرک ها و مجتمع هاي تعاوني، شرکت هاي بیمه و یا اتحادیه

هاي شرکت هاي تعاوني به منظور جذب سرمایه هاي بیشتر در بخش تعاون با هدف ارتقاي توان رقابت پذیري آنها توسط این بانک انجام خواهد شد. مدیرعامل بانک توسعه تعاون افزود: جذب کمک هاي دولتي به منظور حمایت مالي و ایجاد خط اعتباري در گسترش فن آوري اطالعات و ارتباطات و تجارت الکترونیکي در بخش تعاوني و تقویت پیوندهاي فني، مالي و اقتصادي بین تعاوني ها با هدف کاهش هزینه ها، گسترش بازار و نیز حمایت از شکل گیري تشکل

هاي باالتر انجام خواهد شد.

میالد امام رضا )ع( مبارک باد

مصاحبه با مدیر امور بین الملل و ارزی

بررسی نظریه سرمایه انسانی و روش های توانمند سازی کارکنان

آینده بانکداری تعاونی

هنر ضامن نشاط و شادابی

9نقش روابط عمومی الکترونیک در بانکداری الکترونیک

دانش )دانش سازمانی ( دارایی باارزشی است که مثل سایر دارائیها به مدیریت، رشد و بهره برداری نیازمند علمی منابع و دانش تولید برای انکه است ضمن نیازمند به مدیریت دانش می باشد. در واقع مدیریت کارکنان دانش تبدیل برای است کوششی دانش ( سازمانی مشترک دارایی به ) انسانی سرمایه (طریق این از تا ، است ) ساختاری فکری سرمایه بتوان افزایش همکاری، بهبود بهره وری، تشویق و قادر ساختن به نوآوری، غلبه بر اطالعات زیاد و تنها به کارگیری موارد خاص و مورد نیاز، تسهیل جریان دانش مناسب از تأمین کنندگان به دریافت کنندگان بدون محدودیت زمان و فضا، تسهیل اشتراک دانش دوباره، نوآوری از آنان بازداشتن و کارکنان میان تصرف و ثبت دانش کارکنان پیش از آنکه کارکنان از سازمانی آگاهی افزایش کنند، ترک را سازمان خألهای دانش سازمان و بهبود خدمات مشتری را در سطح سازمان تسری داد. بنابراین بانک توسعه تعاون که با استفاده از تجارب حاصله از فعالیت چندین ساله مؤسسه این انسانی نیروی و کشور تعاون صندوق شکل گرفته است، در شرایط گذار و در مرحله تغییر و به دنبال آن تحول جدی و اساسی به عنوان یک نیاز ضروری، می باید به دنبال فراهم نمودن شرایط در پایداری امکان و رسانی خدمات امر در مناسب نوین خدمات ارائه عرصه در پذیری رقابت و بازار و سریعترین بهترین، رو این از باشد. مشتریان به در عین حال کم هزینه ترین و جامع ترین روشها، بهره گیری از خرد جمعی و اندیشه های کارشناسان امر این و باشد. می مجرب افراد و متخصصان و تأسیس تازه بانک این که شود می محقق زمانی ضمن اتکا به داشته ها و توانمندیهای موجود برای استفاده از ظرفیتها و قابلیتهای بالقوه به یک بانک یاد گیرنده و دانش محور تبدیل شود. زیرا اساس توسعه و پیشرفت چیزی جز ایده و دانش نیست و هرکجا که فرصتی برای ایده پردازی و دانش محوری با رویکرد همگرایی مسلمًا باشد گرفته شکل اندیشی هم به مناسب محقق و به دنبال آن و از دل این دو مقوله ارزشمند به هم افزایی شایسته نیز نائل می شویم. از این رو تغییر نگرش، ترغیب و تشویق و به تبع آن ورود برای سازی فرهنگ جهت در رفتار در تغییر مرز به رسیدن و رسانی خدمات بزرگ عرصه در خرد دل از جمعی کار تا طلبد می یافتگی توسعه جمعی به عنوان یک برایند جدی خارج شده و بانک توسعه تعاون به سازمانی پویا، پرتالش، خالق، نوآور و با افرادی متعهد، مسئولیت پذیر که دارای اندیشه مالکیتی نسبت به مجموعه می باشند تربیت نمود و را پیشنهادات جامع نظام بتوان راستا این در شاید بعنوان اولین گام برای رسیدن به این مهم در سرلوحه کار قرار داد. و در واقع با تعریف اهداف صحیح و به دنبال ان استراتژی محکم و قوی ، ساز و کارمناسبی را با رویکرد فضا سازی برای تبادل اندیشه ها و ایده پردازی خالقانه با مشارکت درون سازمانی و برون نمود و بی تعریف افراد در سطوح مختلف سازمانی از استفاده با اطالعاتی بانک یک تشکیل تردید تجارب گذشته و ایده های نو راه میان بری است که با استفاده از فناوری جدید زودتر می توان به مقصد نیروی بین الزم است که مجموعه این در و رسید بانک توسعه تعاون عالوه بر خود آگاهی به انسانی راستا ضمن این در و یافته دست باوری خود یک توجه به شرایط و فضای بیرونی و رخدادهای پیرامون و تغییر و تحوالتی که در عرصه علمی و عملی رخ می دهد از داشته ها و توانمندیهای موجود نیز غفلت نکرده و تجربیات گذشته را بعنوان پلی برای رسیدن

به آینده قرار دهند.

Page 2: نشريه داخلي پيام ما شماره 3

2

خـــبـر

امور بين الملل و ارزی وابسته به روش های علمی و تخصصی با رویکرد به فناوری جدید می باشد

ارتباطات و چرخش سریع اطالعات ، به دلیل سرعت امور بین الملل و حوزه های ارزی در بانکها و موسسات ، تخصصی ، علمی های روش به وابسته اعتباری جایگزینی و تلفیقی با رویکرد به فناوری جدید می باشد مدیر و مدیره رئیس هیات اهلل عظیمی ماشاء مهندس گشایش مراسم در با حضور تعاون توسعه بانک عامل کارکنان ویژه الملل بین بانکداری آموزش دوره اولین این بانک با بیان مطلب فوق اظهار داشت : از آنجا که طبق اساسنامه بانک توسعه تعاون کمک به حضور فعال ، سرمایه و بورس بازار در تعاونیها ایفای نقش موثر و بازارهای بین المللی و نیز تسهیل ارتباطات و پیوندهای فنی ، مالی و اقتصادی بین فعالین بخش ها و زیر بخش و ها ظرفیت ارتقای طریق از اقتصادی مختلف های بین و ملی در سطح تعاون بخش رقابتی توانمندیهای المللی از جمله تکالیف بانک تلقی می گردد بر این اساس با ایجاد و راه اندازی امور بین الملل و فعالیتهای ارزی در بانک توسعه تعاون به طور حتم تحقق ایده فوق میسر بوده و انجام کلیه معامالت ارزی از قبیل خرید و فروش

ارز ، انتقاالت وجوه و حواله های ارزی و مشابه آن در داخل و خارج از کشور و نیز برای اتباع بیگانه با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ابالغ بخشنامه های ذیربط از . وی بود پذیر خواهد امکان ج.ا.ا مرکزی بانک سوی افزود : در آینده ای نه چندان دور واحدهای ارزی بانک به منظور تسهیل امور بازرگانی و تجارت در امر واردات بخشنامه و المللی بین مقررات و قوانین مطابق کاال، اعتبارات گشایش به اقدام ایران مرکزی بانک های اسنادی می نماید و کلیه خدمات مورد نیاز در این ارتباط

توسط واحدهای ارزی بانک قابل ارائه خواهد بود . عظیمی گفت : امور بین الملل و واحدهای ارزی بانک به دلیل نوع فعالیت خاص حوزه ای است برای فعالیت افراد متخصص و دارای تعهدات و رفتار حرفه ای و اخالقی ، از این رو ضروری است با تعریف سطح دسترسی برای بهترین تمهید و الملل بین امور در شاغل کارکنان برداری بهره برای را امکان الزم ، آنان برای امکانات فراهم مشتریان مادی و معنوی های سرمایه از بهینه

نمائیم .

ارتباطات با مشتریان قلب تپنده بانک است روابط عمومی به دلیل امکان باال بردن جلوه های سازمانی و مدیریت مهندس ابراهیمی نائب رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون در مراسم تودیع و معارفه مدیر روابط عمومی بانک با بیان مطلب فوق اظهار داشت : اطالع رسانی صحیح روابط عمومی ها در بانک ها ضامن رشد و تعالی سازمانی بوده و بروز هر گونه ضعف در حوزه فوق موجب درجا زدن بانک در عرصه رقابتی می باشد وی افزود : در بسیاری امر در توفیق گونه هر به حصول از پیش که است این بر اعتقاد گذاری سرمایه حوزه در علمی های نگرش از تبلیغات و شناخت سالیق و خواسته های ، به اطالع رسانی بودجه مناسب اختصاص با بهتر است سرمایه گذاری مشتریان ضمن شناسایی بازارهای هدف دستیابی به نتایج مطلوب را تضمین نمائیم تا از این طریق قدرت اعتباری و خدمات رسانی بانک را افزایش داده و مشتریان را به استفاده از خدمات تخصصی بانک تشویق و ترغیب نمائیم . شایان ذکر است نائب رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون ضمن تقدیر از زحمات سعید معادی مدیر سابق روابط عمومی صندوق تعاون کشور و بانک توسعه تعاون ، رویکرد علمی و تخصصی را از افتخارات ستودنی ایشان قلمداد کرد و با معرفی هادی کمرئی بعنوان سرپرست روابط عمومی ، بر تداوم برنامه ها و توسعه و تقویت حوزه های تخصصی

روابط عمومی بانک با رویکرد مشتری مداری تاکید نمودند .

روابط عمومی قلب تپنده بانک است

وزير تعاون گفت: پيش نويس اليحه تاسيس پس تعاون گذاري سرمايه ضمانت صندوق از تدوين نهايي براي تصويب به هيات دولت

ارايه شد. "محمد عباسي" در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران، افزود: صندوق ضمانت سرمایه گذاري تعاون در ادامه برنامه هاي توانمندسازي و گسترش حضور مردم

در عرصه هاي مختلف اقتصادي ایجاد خواهد شد. تمام به گذاري سرمایه ضمانت صندوق گفت: وي جوانان و طبقات متوسط و پایین جامعه که داراي سرمایه ندارند کار به آغاز براي را الزم وثایق و نیستند اولیه کمک خواهد کرد تا با ایجاد تعاوني وارد عرصه اقتصادي

کشور شوند. عباسي در خصوص عملکرد بانک توسعه تعاون از زمان تاسیس تاکنون، افزود: از زماني که صندوق تعاون کشور به بانک توسعه تعاون تبدیل شد، ظرفیت هاي یک بانک اقتصادي کشور به بخش هاي براي خدمات رساني را

بخصوص بخش تعاون افزایش داده است. هزار یک گذشته در کشور تعاون صندوق گفت: وي بانک به آن تبدیل با که داشت سرمایه ریال میلیارد ریال میلیارد هزار پنج به سرمایه این تعاون توسعه

افزایش یافت. تعاون تبدیل صندوق از دیگر دستاوردهاي تعاون وزیر این در گذاري سپرده امکان را تعاون توسعه بانک به بانک عنوان کرد و افزود: طبق اساسنامه موجود، بانک و خارجي داخلي تواند در حوزه هاي تعاون مي توسعه

فعالیت کند. وي گفت: بانک مرکزي از پنج هزار میلیارد ریال سرمایه ریال میلیارد هزار دو تاکنون تعاون توسعه بانک اولیه از آن را پرداخت کرده و این بانک منتظر تامین مابقي

سرمایه اولیه است. عباسي خاطرنشان کرد: 70 درصد تسهیالت بانک توسعه

تعاون طبق اساسنامه به بخش تعاون پرداخت شود.

پيش نویس الیحه صندوق ضمانت سرمایه گذاري تعاون

به دولت ارایه شد

بانك توسعه ـ مديرعامل ماشاءاهلل عظيمي تعاون اظهار كرد: : با توجه به راه اندازي بانك از يك هر در تا داريم نظر در تعاون توسعه بانك داير مناطق 22 گانه تهران يك شعبه از نيز تعاوني ها توسعه شعب، تا ضمن كنيم

خدمات بيشتري بهره مند شوند. از پرداخت تعاون در عین حال بانک توسعه مدیرعامل توسعه بانک توسط اعتبار تومان میلیارد 25 از بیش تعاون خبرداد و برنامه ریزي براي ساماندهي حساب هاي توسعه بانک برنامه هاي از مهمترین را اتحادیه ها مالي و وجوه انتقال درباره پایان در عظیمي برشمرد. تعاون تعاون بانک توسعه به از صندوق حساب هاي مشتریان انتقال اعتبارات، اطالعات و گفت: کلیه عملیات نقل و تعهدات به ویژه امور جاري مشتریان بدون کمترین خللي در مي توانند مشتریان و است گرفته صورت بانک به

آینده نزدیک از آنها بهره مند شوند.

برنامه ریزي براي ساماندهي

حساب هاي مالي اتحادیه ها

رئيس هيئت مديره بانك توسعه تعاون اهداف را تعاون توسعه بانك توانمنديهای و كالن تشريح كرد و گفت: با تشکيل اين بانك امکان تعاون بخش به كشور های سرمايه سوق

فراهم شده است.راه اهداف از با مهر یکی ماشاء اهلل عظیمی در گفتگو منابع تجهیز و تجمیع را تعاون توسعه بانک اندازی طرحهای در دولت پرداختی تسهیالت از حاصل مالی و کرد اعالم کار جویای و مستعد جوانان اشتغالزایی گفت: ارائه خدمات به تشکلهای تعاونی آغاز شده است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون دستیابی بخش تعاون به سهم 25 درصدی تا پایان برنامه پنجم توسعه را مستلزم با تشکیل داشت: اظهار و دانست ابزارهای الزم ایجاد بانک توسعه تعاون امکان سوق سرمایه های کشور به

بخش تعاون جهت توسعه فراهم شده است.می تعاون توسعه بانک تاسیس کرد: تصریح عظیمی گسترش اشتغال، توسعه برای خجسته خبری تواند عدالت اجتماعی و همچنین حذف و ریشه کنی معضالت

اجتماعی باشد.دارای دولتی شرکت یک را تعاون توسعه بانک وی و دانست مالی و اداری استقالل و حقوقی شخصیت افزود: بانک توسعه تعاون بر اساس مقررات پولی و بانکی

کشور و تحت نظارت بانک مرکزی اداره خواهد شد.رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون خاطر نشان کرد: امکانات، بانک توسعه تعاون، تمام از زمان آغاز به کار توانمندی ها، تفاهم نامه ها، قراردادها و همچنین وثایق و سپرده ها از صندوق تعاون سابق به بانک منتقل شده است.به گفته عظیمی از این پس بانک توسعه تعاون با توجه به مقررات پولی و مالی کشور مبادرت به حمایت و تقویت تعاونی ها خواهد کرد، در این زمینه کمک به توسعه گرایش با کشور اقتصادی و اجتماعی توسعه

تعاونی ها نیز در دستور کار است.تاکید کرد: فراهم کردن تعاون بانک توسعه مدیرعامل بستر مناسب برای توسعه مشارکت بخش غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی با اولویت بخش تعاونی و تخصیص منابع برای کمک به بنگاههای اقتصادی موجود در کنار از دیگر اهداف توسعه اشتغال و حفظ فرصتهای شغلی

مهم ایجاد بانک محسوب می شود.تسهیل گفت: تعاون توسعه بانک مسئول مقام این ارتقای اقتصادی، و مالی فنی، پیوندهای و ارتباطات ظرفیتها و توانمندیهای رقابتی بخش تعاون و همچنین تحقق توسعه یکپارچه بخش تعاون در اقتصاد ملی نیز از

دیگر اهداف تاسیس بانک محسوب می شود.اسنادی، اعتبارات مختلف، حسابهای افتتاح عظیمی و صدور آن، ابالغ و اعتبار افتتاح نقدینگی، انتقال انتشار اوراق مشارکت نامه، پذیرش عاملیت تایید تعهد به سهام نویسی پذیره و غیردولتی و دولتی بخشهای برنامه از برخی عنوان به را آن فروش و خرید همراه

های بانک توسعه تعاون اعالم کرد.وی ارائه خدمات کارگزاری سهام، خدمات مشاوره مالی، خارجی، و داخلی اعتباری موسسات با ارتباط برقراری پرداخت آن، نقل و حمل و گمرکات از کاال ترخیص تسهیالت اعتباری، تجهیز منابع مالی و اعتبارات ریالی شرکتهای تاسیس در مشارکت همچنین و ارزی و فراگیر تخصصی، مادر عام، سهامی متعارف، تعاونی بیمه شرکتهای تعاونی، های مجتمع و شهرکها ملی، و اتحادیه های تعاونی را نیز به عنوان بخش دیگری از

اقدامات بانک توسعه تعاون برشمرد.

اهداف و توانمندیهای بانک توسعه تعاون تشریح شد

November 2009آبان 1388 ذیقعده 1430

www.ttbank. iri n f o @ t t b a n k . i r

Page 3: نشريه داخلي پيام ما شماره 3

3

November 2009آبان 1388 ذیقعده 1430 خـــبـر

چگونگی با ارتباط در تعاون توسعه بانك نگهداری و هزينه كرد مبلغ 414 ميليارد ريال اعتبار وجوه اداره شده متعلق به بنياد در قالب وام خود اشتغالی، زير ساخت اشتغال و يارانه سود و كار مزد و نحوه اعطای وام و تسهيالت در نظر گرفته شده از محل منابع داخلی بانك به اعضای جامعه هدف بنياد توافقنامه همکاری

امضا كرد.مهندس ماشاءاله عظیمی و رئیس هیأت مدیره و مدیر اظهار فوق مطلب بیان با تعاون توسعه بانک عامل داشت : بانک توسعه تعاون در راستای تحقق بخشیدن به آرمانهای بلند امام شهیدان حضرت امام خمینی )ره( اجرای سیاست و رهبری معظم مقام منویات اجرای و های اصولی دولت محترم و در رعایت اولویتهای مقرر ماده با مطابق ایثارگران و شاهد معظم خانواده برای 99 برنامه چهارم توسعه مبنی بر اولویت خاص این قشر مکرم درکلیه برنامه های اشتغال زا و دستیابی به هدف و اشتغالی خود های طرح اجرای زمینه در نظر مورد ای توافقنامه شده منظور تسهیالت از استفاده با مولد اساس بر که نمود امضا ایثارگران و شهید بنیاد با را آن عاملیت وجوه اداره شده بالغ بر 414 میلیارد ریال به بانک توسعه تعاون واگذار گردید وی افزود : در مجموع از آن مربوط به زیرساخت اعتبار فوق 24 میلیارد ریال خود وام به مربوط آن از ریال میلیارد 336 ، اشتغال اشتغالی و مبلغ 54 میلیارد ریال از آن نیز مربوط به یارانه می تعاون توسعه بانک سوی از شده تعیین کارمزد و باشد به گونه ای که وجوه فوق براساس نظر بنیاد توسط با استانها بنیاد های مستقل در با اعالم بانک توزیع و امور و بنیاد شهید از سوی نوع وثیقه و ضمانت تعیین ایثارگران در اجرای طرح خود اشتغالی و مولد در اختیار شاهد، فرزندان اول اولویت با و شاهد خانواده اعضای جانباز دارای درصد و آزادگان معرفی شده قرار میگیرد. عظیمی با اشاره به زمان پرداخت تسهیالت وجوه اداره شده فوق در این رابطه گفت: بر اساس توافقنامه مقرر ریال میلیارد 621 مبلغ تعاون توسعه بانک گردیده تسهیالت اعتباری معادل یک و نیم برابر وجوه اداره شده از محل منابع داخلی بانک در قالب تسهیالت اعتباری با سود و کارمزد مصوب در شورای پول و اعتبار بر اساس زمان پرداخت به افراد معرفی شده از سوی بنیاد ) اعم از تعاونی و غیر تعاونی ( طبق ضوابط و مقررات اختصاص می یابد. عالوه بر این تسهیالت اعطایی از محل منابع با و ماهه سه اعتبار تخصیص اساس بر بانک داخلی به و تأمین بنیاد توسط استانها سهم نمودن مشخص شد. خواهد ابالغ استانها در بانک شعب امور مدیریت این در متقاضیان اهلیت به اشاره با ادامه در عظیمی به طرح اولیه فنی توجیه بررسی : داشت اظهار رابطه عهده بنیاد بوده لیکن این امر نافی وظایف و اختیارات بانک در بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح و نیز اهلیت و ظرفیت متقاضیان نمی باشد و در این خصوص نوع و چگونگی اخذ وثیقه در حیطه اختیارات بانک قرار جهت دریافتی تضمینات آنکه ضمن است. شده داده باز پرداخت تسهیالت تا سقف 100 میلیون ریال سفته میباشد که با تشخیص مسئول ذیربط در بانک، ضمانت بازپرداخت به عنوان ضامن نفر کارمند معرفی شده دو تسهیالت وجوه اداره شده بنیاد، مورد قبول بانک جهت منابع محل از پرداختی تسهیالت بازپرداخت ضمانت بود. خواهد مذکور سقف تا تعاون توسعه بانک داخلی

بانک توسعه تعاون با بنياد شهيد و امور ایثارگران

توافقنامه امضا کرد

بانك افتتاح زنجان استان تعاون مديركل شايسته اقدامات جمله از را تعاون توسعه دولت در راستای حمايت از تعاونی ها برشمرد حمايتهای زمينه بانك اين افتتاح با گفت: و

مالی از اين بخش فراهم شده است.به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید موسی متوسلین در بازدید از تعاونی تولیدی پربهان زنجان به نقش تعاونی ها در ارتقای بهره وری و تجمیع منابع و سرمایه های فرهنگ ترویج و توسعه با افزود: و کرد اشاره اندک تعاون می توان زمینه حرکت شکوفایی اقتصادی و ایجاد

اشتغال را در کشور فراهم کرد. مراحل اساسی قانون که مطلب این بیان با وی تعاون قالب در اشتغال ایجاد مردم جهت توانمندسازی و داشت: همه مسئوالن اظهار بیند، می فرآیند را یک باید پایدار هستند اشتغال ایجاد به کسانی که عالقمند از اقشار تمام تا دهند قرار حمایت مورد را فرایند این

مزایای این نعمت برخوردار شوند. از حمایت کرد: تصریح زنجان استان تعاون مدیرکل جهت را مغتنمی فرصت اینکه بر عالوه ها، تعاونی سرمایه گذاری در این بخش فراهم می کند، در ارتقای

درآمد سرانه آحاد جامعه نیز موثر است. متوسلین با بیان این مطلب که 70 درصد تسهیالت بانک 30 گفت: دارد، اختصاص بخش این به تعاون توسعه درصد مابقی تسهیالت این بانک نیز به بخشهای مرتبط

با بخش تعاون اختصاص خواهد داشت. به زمینی در زنجان "پربهان" تولیدی تعاونی شرکت مساحت 4 هزار مترمربع در زمینه تولید و برش انواع ورق

های گالوانیزه فعالیت می کند.

افتتاح بانک توسعه تعاون اقدامی شایسته برای حمایت

از تعاونی هاست

و ها انگيزه ، عاليق ، توانمنديها به توجه پتانسيل كاركنان شاغل در بانك حائز اهميت نيز آنها بوده و تقويت مهارت و سطح دانش ضروری جديد های مسئوليت پذيرش برای

استتعاون توسعه بانک مدیره هیات عضو اکبری مهندس در جلسه معارفه خود با بیان مطلب فوق اظهار داشت : بانک توسعه تعاون بر اساس وظایف و تکالیف خود در نظام بانکداری دارای مسئولیت و تعهدات حائز اهمیتی در حمایت از فعالین اقتصادی و تعاونگران می باشد به گونه ای که تحقق پروسه انتقال صندوق تعاون به بانک

توسعه تعاون بر ضریب این مسئولیت افزوده است .وی افزود : باید با اتکاء به استراتژی تغییر بیش از پیش تقویت بخش و توسعه برای را جانبه خود تالش همه تعاون از طریق تزریق به هنگام منابع اعتباری به فعالیت تشکل های تعاونی و سایر فعاالن بخش های اقتصادی معطوف نمائیم تا از این طریق بانک توسعه تعاون نقش توسعه ای خود را در ارتقاء سهم فعلی بخش تعاون به

نحو شایسته ایفا نماید . اکبری با اشاره به برنامه های کوتاه مدت و میان مدت : مقرر است در بانک توسعه تعاون در این رابطه گفت تقویت و توسعه ضمن ای شبکه بسترهای تمهید با در سرپرستی ها و شعب الکترونیک بانکداری امکانات بانک توسعه تعاون و گسترانیدن فضای ITخدمات مالی تا نمود ارائه متقاضیان به نوین به شکل را اعتباری و حضوری مراجعات حجم کاستن ضمن اساس این بر

مشتریان بر کیفیت خدمات افزوده شود . شایان ذکر است جلسه فوق با حضور مهندس ماشاء اهلل عظیمی مدیر عامل و رئیس هیات مدیره ، ابراهیمی نائب رئیس هیات مدیره ، خادم و موفق از دیگر اعضای هیات مدیره و سایر مدیران و سرپرستان ستادی تشکیل شد .

تقویت مهارت و سطح دانش کارکنان بانک ضروری است

مدیر عامل بانک توسعه تعاون افزود: بانک به آن دسته از اعضاء خانواده های شاهد و ایثارگران واجد شرایط که وجوه اعتبار تسهیالت از استفاده جهت بنیاد سوی از اداره شده معرفی میگردند در صورت تأمین منابع قرض الحسنه و نداشتن محدودیت به میزان سرانه تعیین شده محل از الحسنه قرض تسهیالت قانونی مراجع توسط پرداخت وام بانک جاری شرایط مطابق داخلی منابع تعاون توسعه بانک مدیره هیأت رئیس نمود. خواهد اشتغال با طرح های مولد و رابطه : در همچنین گفت زا ) صنعتی، کشاورزی ، خدماتی ، بازرگانی ، فرهنگی ، خرید محل جهت اجرای طرح و ... ( آندسته از اعضاء جامعه هدف بنیاد که جهت اجرا و به مرحله بهره برداری رسیدن طرح عالوه بر پرداخت سرانه وام اشتغال وجوه اداره شده بنیاد نیاز به اعتبار تکمیلی و سرمایه در گردش اساس بر بانک باشند، داشته طرح کامل اجرای برای از محل به عنوان سرانه تکمیلی استان بنیاد تقاضای در گردش برای سرمایه یکسال بازپرداخت با اعتبارات و حداکثر 6 سال برای سرانه تکمیلی با قید تسریع و با رعایت ضوابط و مقررات و با توجه به بررسی و تقاضای بنیاد استان بر اساس ظرفیت تولیدی و بررسی اعتباری با

در نظر گرفتن مقررات تسهیالتی را پرداخت می نماید.

بانك توسعه تعاون طی 2 ماه اخير با بررسی و كارشناسی تعداد 5232 فقره پرونده اقتصادی بالغ بر 600 ميليارد ريال تسهيالت اعتباری به تعاونگران فعال در بخش ها و زير بخش های

مختلف اقتصادی پرداخت كرد بخش اعطایی سهم تسهیالت مجموع از است گفتنی کشاورزی بالغ بر 160 میلیارد ریال معادل 26/5 درصد ، سهم بخش صنعت و معدن افزون بر 75 میلیارد ریال معادل 12/6 درصد ، بخش مسکن و عمران بیش از 154 98 حدود بازرگانی ، درصد 25/7 معادل ریال میلیارد میلیارد ریال معادل 16/4 درصد خدمات و چند منظوره افزون بر 112 میلیارد ریال معادل 18/7 درصد می باشد قابل ذکر است از کل تسهیالت پرداختی بر حسب دوره 38/2 معادل ریال میلیارد 229 به نزدیک بازپرداخت 165 بر بالغ ، مدت کوتاه قراردادهای قالب در درصد میلیارد ریال معادل 27/4 درصد به صورت قراردادهای 34 معادل ریال میلیارد 206 بر افزون و مدت میان درصد در قالب قراردادهای بلند مدت و مشارکت مدنی به متقاضیان بخش تعاون اعطاء گردیده است . عالوه بر این از مجموع تسهیالت اعتباری پرداختی سهم اتحادیه های شرکت های تعاونی و شرکت های تعاونی بیش از اعضای سهم و درصد 67/7 معادل ریال میلیارد 405شرکت های تعاونی نزدیک به 194 میلیارد ریال معادل

32/3 درصد است . ضمن آنکه از این مقدار تسهیالت افزون بر 267 میلیارد مرکزی ستاد مصوب درصد 44/6 معادل آن از ریال معادل 55/4 درصد آن از ریال میلیارد از 332 بیش و تعاون در توسعه بانک مصوب شعب و سرپرستی های

استانها است . از این میزان تسهیالت بر حسب نوع شایان ذکر است عقد نزدیک به 465 میلیارد ریال در قالب فروش اقساطی و افزون بر 134 میلیارد ریال در قالب مضاربه ، مشارکت در فعال تعاونگران به الحسنه قرض و جعاله ، مدنی

بخش های مختلف اقتصادی پرداخت گردیده است .

بانک توسعه تعاون در اولين گام بالغ بر 600 ميليارد

ریال تسهيالت به متقاضيان پرداخت کرد

www.ttbank. iri n f o @ t t b a n k . i r

اوليه سرمايه ريال ميليارد هزار 5 مجموع از ميليارد هزار سه تاكنون تعاون توسعه بانك بانك سوي از مرحله دو طي اعتبار ريال

مركزي پرداخت شده است. توسعه بانک مدیرعامل ـ عظیمي ماشاءاهلل مهندس بانک تاسیس روند آخرین وضعیت ارزیابي به ـ تعاون گفت: ایسنا تعاون خبرنگار به و پرداخت تعاون توسعه

مدیرعامل بانک توسعه تعاون خبر داد:

پرداخت3هزار ميليارد ریال اعتبار از سرمایه اوليه بانک

ظرف دو ماه گذشته که بانک توسعه تعاون رسما آغاز به کار کرده کار تبدیل شعب صندوق تعاون به بانک صورت گرفته است و در کنار آن مدیریت امور بین الملل و امور امور و ارزي کادر و تاسیس کردیم بانک در را خارجه

خارجه نیز تعیین شده که مشغول آموزش هستند. وي افزود: در بخش اعتبارات اسنادي، ارز و امور بین الملل بین المللي بانکداري چرخه به تعاون و توسعه بانک مي پیوندد و امیدواریم تا در سال جاري خدمات ارزي هم

به تعاونگران ارائه کنیم. عظیمي از پرداخت سه هزار میلیارد ریال اعتبار از سرمایه اولیه بانک توسعه تعاون خبر داد و اضافه کرد: طي دو از ریال میلیارد بانک مرکزي سه هزار از طرف مرحله بانک پرداخت اولیه اعتبار مجموع 5 هزار میلیارد ریال

شده است.

از صدور دسته تعاون همچنین بانک توسعه مدیرعامل چک براي مشتریان خبر داد و گفت: صدور دسته چک از جمله برنامه هاي مهمي بود که پس از اخذ مجوز الزم از سوي وزارت اقتصاد و بانک مرکزي مراحل چاپ آن

انجام شد و از ماه جاري توزیع مي شود.

Page 4: نشريه داخلي پيام ما شماره 3

خـــبـر

4

November 2009آبان 1388 ذیقعده 1430

www.ttbank. iri n f o @ t t b a n k . i r

مطالبات وصول در شیوه مطلوبترین مذاکره روش به منابع مجدد بازگشت ضامن و گردیده تلقی معوق

چرخه خدمات رسانی اعتباری می باشد.هیات رئیس و مدیرعامل عظیمی اهلل ماشاء مهندس از یکی معارفه جلسه در تعاون توسعه بانک مدیره اعضای جدید هیات مدیره این بانک با بیان مطلب فوق اظهار داشت : با توجه به رویکرد توسعه ای بانک توسعه تعاون و ترسیم جایگاه حمایتی آن در نظام بانکداری ، تعاملی شیوه ترین مقبول و مطلوبترین بعنوان مذاکره و سررسید معوق مطالبات در حوزه وصول مشتریان با این گذشته تجربه و گردد می تلقی بانک این گذشته بانک حاکی از تاثیر گذاری شیوه فوق در جهت بازگشت

مجدد منابع به چرخه خدمات رسانی اعتباری می باشد.وی با اشاره به ضرورت توجه به شایستگی های کارکنان در این رابطه اظهار داشت : تقویت و توجه به شایستگی و جذب در قدرتمندی و اتکا قابل نقطه موجود های ترغیب مشتریان و توسعه جامعه هدف قلمداد می گردد.

ضمن راهبردی برنامه تدوین با باید : گفت عظیمی تبیین نقش نیروی انسانی در پیشبرد اهداف جایگاه آنها این از تا نمود تعریف عالی های برنامه تحقق در را طریق امکان استفاده بهینه از توان و قابلیت های نیروی

انسانی فراهم گردد.

مذاکره مطلوبترین شيوه در وصول مطالبات معوق است

توسعه بانک کارکنان و مدیران ، مدیره اعضای هیات در انتقال خون در سازمان با حضور امروز تعاون صبح نمودند مشارکت خون اهدای اخالقی و انسانی عمل

تعاون در توسعه بانک گفتنی است همه ساله کارکنان امر خداپسندانه و نیکوی اهدای خون شرکت نموده و با اهدای خون ضمن همدردی با بیماران ، وظیفه انسانی . نمودند ایفا به همنوعان در خدمت را اخالقی خود و شایان ذکر است اهدای خون از جمله متعالی ترین جلوه به برای کمک اهداء خون و بوده و گذشت ایثار های بیماران نیازمند عملی است که فقط در زمره انگیزه های واالی انسانی قلمداد می گردد و بر این اساس کارکنان بانک توسعه تعاون با اهدای جوهر تن خود تا اندازه ای به خون به نیازمندان از تعدادی برای را زندگی بهار

ارمغان آوردند .

اعضاء هيات مدیره و کارکنان بانک توسعه تعاون در عمل

انسانی اهدای خون مشارکت نمودند

اداره شعب بانک توسعه تعاون اظهار رحمتی سرپرست از محل مصوبات دور اول سالجاری ماهه داشت در 6 میلیارد ده مبلغ جمهوری محترم ریاست سفر دوم تعاونی به شرکتهای درگردش سرمایه تسهیالت ریال از که افزود همچنین وی . گردیده پرداخت استان ریال میلیون 32500 کنون مبلغ تا 88 سال ابتداي به تسهیالت اقتصادی مختلف دربخشهای تسهیالت . است گردیده پرداخت پوشش واعضاء تحت تعاونیها

کش زحمت کارکنان کلیه کرد: نشان خاطر رحمتی درجهت استان تعاون توسعه شعب بانک در وشاغل تعاون بخش متقاضیان به مطلوبتر رسانی خدمات ومشاغل آزاد تمام تالش وسعی خویش را به کار بسته اند که موید روند رشد بالندگی دراین استان محروم ودور دانش با داشت: اظهار درپایان ایشان باشند مرکز از ودرایت این مجموعه آینده ای روشن در راستای تحقق اهداف مورد نظر پیش بینی میشود که باعث سربلندی

وسرافرازی بانک توسعه تعاون دراستان است.

شعب بانک توسعه تعاون استان ایالم3٢٥00 ميليون ریال در شش ماهه اول سال تسهيالت

پرداخت نمود

وزیر تعاون از آغاز به کار بنیاد های کار آفرینی در 30 استان کشور خبر داد.

محمد عباسی افزود: بنیادهای کارآفرین افراد کارآفرین را جذب کرده تا در آینده ای نزدیک به صورت منسجم

فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کنند.عباسی تصریح کرد: یکی از مهمترین وظایف تعاونی ها دادن آموزش و کارآموزان بندی و دسته اشتغال ایجاد

است.وی در خصوص واگذاری امور به بخش خصوصی اظهار داشت: یکی از سیاستهای ما برای سریعتر بهره مند شدن از اصل 44 قانون اساسی تصویب آئین نامه و ابالغ آن به

اتاقهای تعاون کشور بوده است.وزیر تعاون در راستای هدفمند کردن یارانه ها گفت: ما می توانیم این تسهیالت را در راستای آموزش استفاده

کنیم.عباسی در مورد برپایی نمایشگاه ها اظهار داشت: هرگونه ایجاد کشور در تعاون های اتاق طریق از نمایشگاهی شود از طرف ما حمایت خواهد شد زیرا این نمایشگاه ها

پلهای ارتباطی با تعاونی های برون مرزی خواهد بود.وی افزود: هدف از ایجاد تعاونی های برون مرزی تعاون

بین مسلمانان بوده است.عباسی با اشاره به 10هزار تعاونی در کل کشور یکی از اداره تعاون را مسکن مهر تلقی مهمترین فعالیت های کرد و گفت: این فعالیت با خرید و واگذاری زمین برای و است پذیرفته صورت درآمد کم اقشار توانمندسازی و مسکن اداره و بازرگانی اتاق همکاری با امور باقی

شهرسازی باید انجام پذیرد.هزار شش به کشور کل در تاکنون کرد: تصریح وی مراجعه کننده زمین واگذار شده است و برای حدود 120

هزار نفر دیگر تهیه زمین در حال انجام است.

از تعاون وزارت تعاونی های توسعه و نظارت معاون در تعاونی ها کاری پراکنده تجمیع برای ریزی برنامه

قالب اتحادیه ها خبر داد. برنامه از با مهر یکی عبدالمجید غریب رضا در گفتگو سازی توانمند را سالجاری در تعاون وزارت های تعاونی ها از طریق اختصاص ردیف ویژه در قانون بودجه اعالم کرد و گفت: برای شکل گیری تعاونی های جدید طی سال 88 اعتبارات اختصاص یافته به کار گرفته می

شود.معاون نظارت و توسعه تعاونی های وزارت تعاون اظهار داشت: در کنار تعاونی ها از توانمند سازی اتحادیه ها نیز حمایت می شود، ضمن اینکه ارائه آموزشهای تعاونی و آشنایی هر چه بیشتر تعاونی ها با قانون تعاون نیز جزئی

از اقدامات خواهد بود.تعاون وزارت از سیاستهای یکی داد: ادامه رضا غریب که جزو برنامه های اجرایی خواهد بود مربوط به میزان حمایت از اتحادیه ها است که به میزان تعاونی های عضو تحت پوشش هر اتحادیه مورد پشتیبانی قرار می گیرند.

وی تصریح کرد: از طریق تجمیع تعاونی هایی که در یک رشته و گرایش تخصصی اما به صورت پراکنده فعالیت می کنند، ترتیبی اتخاذ می شود تا اتحادیه ها بتوانند با

تعداد بیشتری از اعضا فعالیت داشته باشند.معاون وزیر تعاون خاطر نشان کرد: گسترش و توانمند اعضای تعداد به اتکاء با ها اتحادیه و تعاونی ها سازی بیشتر، از موضوعات مهم مدنظر وزارت تعاون محسوب

می شود.

معاون کارآفریني و توانمندسازي وزیر تعاون اعالم کرد: سهم اقتصاد بخش تعاون در پایان برنامه پنجم توسعه از 5/5 درصد فعلي به 25 درصد از تولید ناخالص داخلي

افزایش مي یابد.منوچهر یزداني در جلسه شوراي اداري خراسان شمالي

و آمار کل مدیر تعاون، وزیر عباسي محمد سوي از اطالعات وزارت تعاون منصوب شد.

عمومي روابط از نقل به فارس خبرگزاري گزارش به وزارت تعاون، سید نعمت اله فالح نصیري به سمت مدیر

کل دفتر آمار و اطالعات وزارت تعاون منصوب شد. وزیر تعاون در این حکم آورده است: امید است با اتکال به خداوند متعال و تالش هاي مجدانه در انجام وظایف محوله با همراهي همکاران آن حوزه، هماهنگي معاونین و سایر مدیران کل دفاتر تخصصي موفق و موید باشید.

وزیر تعاون گفت: هم اکنون در 339 شهر تعاوني هاي عدالت تشکیل شده اند قصد ما در راستاي توانمندسازي آنها تبدیل تعاوني هاي مذکور به تعاوني هاي سهامي عام

است.اتاق هاي دبیران سراسري همایش در عباسي محمد تعاون کشور با هدف پایش اجراي قانون سیاست هاي وحدت بر تأکید ضمن اساسي قانون 44 اصل کلي فراخي بستر ایران اساسي قانون داشت: اظهار آفریني دارد که البته با گذر زمان ابعاد گسترده و پویاي آن نمود

بیشتري یافته است. وي متذکر شد: اقتصاد ایران به گونه اي در کشور تعریف دولت هم و مردم هم لزوم صورت در که است شده توأمان وارد عرصه اقتصادي شده و در این عرصه فعالیت

مي کنند. وي افزود: قوانین مبین رویکرد اقتصادي ایران مبتني بر ایران بنابراین در اقتصاد تعاوني و توأم با عدالت است. پیشرفت در سطح کالن با رویکرد اقتصاد مردمي تعریف

و امکانپذیر خواهد بود. اقتصاد شود مي گفته اینکه کرد: تصریح تعاون وزیر موجه و امري صحیح است دولت مقابل در خصوصي اقتصاد تعدیل جهت در شود گفته اینکه اما مي باشد. دولتي باید تمامي منابع به سمت اقتصاد خصوصي سوق داده شود کامال اشتباه است چرا که قانون اساسي و اصل 44 خصوصي سازي را توأم با عدالت و پیشرفت تعریف کرده اند که این امر بدون اهتمام مردم امکانپذیر نیست.

وزیر تعاون خبر داد:

تبدیل تعاوني هاي عدالت به تعاوني سهامي عام

آغاز به کار بنيادهای کار آفرینی در کشور

مدیر کل آمار وزارت تعاون منصوب شد

وي خاطرنشان کرد: از آنجا که سه مؤلفه بازار سرمایه، پول و توزیع مبنا و پایه اقتصاد است من معتقدم محقق سازي سهم 25 درصدي بخش تعاون مشهور به فراهم سازي سه مؤلفه مذکور در خصوص تعاون امري الزامي

است. وي گفت: بر اساس آمار حدود 80 میلیون نفر در قالب و تنظیم بنابراین مي کنند فعالیت اعتبار تعاوني هاي از ظرفیت هاي بهره وري برنامه هاي جامع جهت طرح

اقتصادي کشور الزمه اصلي بخش تعاون است. باید تعاونیها واگذاریها راستاي در کرد: تأکید عباسي بدین و مشخص را خود توانمندي و فعالیتي عرصه توانمندي هاي خویش از منظور جهت جذب واگذاریها مبین توانمندي اقتصاد عرصه در که چرا ببرند. بهره

قدرت مدیریتي هر بخش محسوب مي شود. وي ادامه داد: در این راستا هر تعاوني که بتواند به هر شود متقبل را آن هزینه و دهد آموزش را نیرو میزان واگذاریها جذب جهت در عرصه به ورود با مي تواند صورت را الزم اقدامات مسیر این در و حضور اعالم در فعال تعاوني هاي از تعاون وزارت آنکه دهد. ضمن

این راستا حمایت خواهد کرد. جهان در که موضوع این به اشاره ضمن تعاون وزیر حدود 200 میلیون نفر بیکار و تعداد زیادي نیز با درآمد مدعي تعاون بخش افزود: مي گذرانند را زندگي ناچیز بخش معتقدم من اما نیست بیکاري کردن کن ریشه از باالیي حجم تا مي تواند عرصه به ورود با تعاون معضل بیکاري را تعدیل و پایه هاي اقتصادي را با لحاظ

توانمندي هاي خود مستحکم تر کند.

در پایان برنامه پنجم توسعه؛

سهم بخش تعاون به ٢٥ درصد از توليد ناخالص داخلي افزایش

مي یابد

و مسئولیت که بخشي عنوان به تعاون بخش افزود: متوسط و ضعیف جامعه اقشار توانمندسازي ماموریتش نظام سیاست هاي در دلیل همین به است، اقتصاد در پیش بیني شده است که سهم بخش تعاوني را در اقتصاد توسعه پنجم برنامه پایان در که نحوي به بدهد ارتقا سهم این بخش از حدود 5/5 درصد فعلي به حدود 25

درصد از تولید ناخالص داخلي افزایش پیدا کند.

که کشور جمعیت درصد 70 تقریبا داشت: اظهار وي شاید 30 درصد از درآمدها را داشته باشند و به جامعه سه دهک کاري موسوم هستند، این اقشار سهمشان در قالب تشکل هاي بخش تعاوني به 25 درصد اقتصاد کشور بالغ 350 کم دست که است این مستلزم این که مي شود هزار میلیارد تومان سرمایه گذاري در طول این سال ها و تا پایان برنامه پنجم توسعه در قالب تشکل هاي تعاوني

صورت بگیرد. معاون کارآفریني و توانمندسازي وزیر تعاون افزود: 70 اختصاص تعاوني ها به تعاون توسعه بانک منابع درصد

پیدا مي کند. بنگاه یک ایجاد براي وجود این با شد: یادآور وي اقتصادي توسط اقشار متوسط و کم درآمد جامعه بحث ضمانت صندوق که است مهم خیلي وثیقه و تضمین سرمایه گذاري تعاون در قانون پیش بیني شده است که تا قبل از پایان سال فعالیتش را آغاز مي کند که هم اکنون اساسنامه آن در دولت مراحل نهایي را مي گذراند که به

محض تصویب، فعالیتش اعالم مي شود. یزداني اضافه کرد: در الیحه اي که دولت قرار است به توسعه پنجم برنامه الیحه عنوان به کند ارائه مجلس تعاوني بخش اعتباري موسسات براي سهمي حداقل توسعه برنامه چهارم سال تا که است شده پیش بیني

سهم اینها از 25 درصد بازار پولي کمتر نباشد.

تجميع پراکنده کاری تعاونی ها در قالب اتحادیه ها

Page 5: نشريه داخلي پيام ما شماره 3

عباس کاظمی هنرمند شاغل در امور شعب بانک توسعه تعاون در مهر ماه سال 1364 در تهران به دنیا آمد و از همان دوران کودکی عالقه زیادی به فراگیری ساز پیانو داشت و این عشق سبب شد که از سن 8 سالگی یادگیری این ساز را آغاز نماید . وی آموزش خود را نزد اساتید معتبر دنیای موسیقی ادامه داد التحصیل فارغ ، موسیقی آموزش سال 6 گذراندن از پس و این رشته از هنرستان موسیقی گردید . نامبرده طی هفته های ، برتر رتبه احراز ضمن تهران آوازی گروه همراه به گذشته و اسپانیا های فستیوال در چشمگیری های موفقیت صاحب ایشان نزد به تا ای شد بهانه این موضوع . است ایتالیا شده رفته و ضمن آگاهی از کم و کیف موفقیت ها مصاحبه ای را با ایشان انجام دهیم . امید است مورد قبول خوانندگان گرامی

قرار گیرد . موسيقی در حوزه را هايی موفقيت تاكنون چه * كدام مرهـون را ها موفقيت اين و نموديد كسب

اساتيد هستيد؟ باید به کسب مدال طال در فستیوال از جمله این موفقیت ها ایتالیا همراه با گروه آوازی تهران در یک رقابت فشرده با کسب 23 امتیاز ) از 30 امتیاز ( در بخش محلی دوازدهمین جشنواره ریوا دل گاردا در ایتالیا و یا به احراز رتبه جهانی در جدید ترین رده بندی جهانی گروه های کر در دنیا همراه با احتساب یک جنوبی کره آسیایی مسابقات در نقره مدال یک و مدال طال نمایم اشاره اسپانیا کشور در اروپایی مدال طالی یک نیز و کارگاه در تهران آوازی گروه همراه به بنده این بر عالوه .های مختلف آموزشی دایر در کشور آلمان شرکت نمودم و از تجارب اساتید مجرب و بنام در عرصه موسیقی دنیا بهره مند شده ام . ضمن آنکه این موفقیت ها را مدیون اساتید مختلفی هستم به گونه ای که دوره های آهنگسازی و اصول هارمونی را نزد اساتید معروفی چون الهامیان و ابراهیمی گذرانده و آواز دوره و سپس آغاز نوری استاد محمد در محضر را کالسیک و بستالین پروفسور ، ناربه چوالکیان با را آواز تکمیلی های

وی جی به اتمام رساندم . * برخی از اجراهای تخصصی خود در حوزه موسيقی

را نام ببريد ؟در سال 1381 به صورت حرفه ای وارد گروه کر نوری شدم و همراه با گروه به اجرای کنسرت های متعددی از قبیل برگزاری فیالرمونیگ ارکستر با کشور وزارت سالن در اجرا شب 10موتزارت بزرگداشت فستیوال در حضور یا و ، اوکراین موسیقیدان بزرگ تاریخ و نیز اجرای کنسرت در سفارت اتریش سالن در متعدد کنسرتهای اجرای یا و اتریش سفید خانه و های رودکی ، وحدت ، شهید آوینی و سالن میالد را در کارنامه

اجرایی خود داشته ام . * چه عواملی موجب توفيق شما در عرصه موسيقی

شده است ؟ به وافر خودم حمایت های مستمر خانواده و پشتکار و عالقه امر موسیقی از مهمترین دالیل موفقیت هایم بوده است . ضمن آنکه عنایت ویژه به امر برنامه ریزی در زندگی شخصی و تالش و ایران موسیقی عرصه بزرگان از الگوبرداری برای مضاعف

جهان را نیز به آن اضافه می نمایم .خود ای حرفه شغل و روزمره كار بين جنابعالی *اين موفقيت ها به تا نموديد برقرار را ارتباطی چه

دست يافتيد ؟ توجه خاص و مستمر به امر برنامه ریزی و تحمل شرایط سخت زندگی شخصی در همواره نظر مورد اهداف به رسیدن برای این آنکه . ضمن است بوده برخوردار ای ویژه جایگاه از من امر باعث نشاط – شادابی و افزایش انگیزه برای سعی و تالش افزایش در توانند و حتی می نماید فراهم می برایم را بیشتر دلگرمی و تشویق البته . باشد موثر نیز سازمان در کارایی نزدیکان و همکاران را نمی توانم در دستیابی به این موفقیت

های نادیده بگیرم . * به نظر شما هنر چه تاثيرات مثبتی در روند كاری

و اداری دارد ؟ هنر ریشه در زبان اوستایی دارد و در گذشته بسیار دور از این واژه در دو قالب )Honer یا Honere ( به معنای مردان با )Honere( و زنان با اندیشه و فهم )Honer( اندیشه و فهماستفاده می شد بنابر این همه ما می توانیم در زندگی روزمره هنرمند بوده و نیز زنان و مردان برخوردار از فکر و اندیشه باشیم . به طور حتم برخورداری از مزیت فوق ضامن موفقیت ما در زندگی بوده و موجب حصول بهتر و سریعتر هم به اهداف مورد کاری هر به اقدام از پیش است بهتر پس . بود خواهد نظر

5

November 2009آبان 1388 ذیقعده 1430 مصاحبه

چهار در ها بانک المللي بین و ارزي فعالیت ترکیب بخش اعتبارات اسنادي، ضمانتنامه ها، خرید و فروش و حوالجات قابل تقسیم بندي است فراهم آوردن تسهیالت الزم برای واحد های تولیدی در امر واردات مواد اولیه ، کاالهای سرمایه ای ،ماشین آالت ، تجهیزات و قطعات کاالهای واردات امر در بازرگانان همچنین و یدکی مصرفی مورد نیاز جامعه از یکسو و صدور فرآورده های از کشور از خارج به صنعتی محصوالت و کشاورزی نقش ایفای و فعال حضور به کمک ونیز دیگر سوی بین بازارهای و سرمایه بورس، بازار در تعاونیها مؤثر رقابتی های توانمندی و ها ظرفیت ارتقای و المللی بخش تعاون در سطح ملی و بین المللی همچنین انجام کلیه معامالت ارزی از قبیل خرید و فروش ارز، انتقاالت وجوه و حواله های ارزی و مشابه آنها در داخل و خارج کشور و نیز برای اتباع بیگانه با رعایت قوانین و مقررات اعتبار از اعم اعتبارنامه ابالغ و اعتبار افتتاح و مربوط وساطت و نمایندگی به یا و اصالتًا آن غیر یا اسنادي و انجام هر نوع عملیات مربوط و استفاده از آنهاازجمله الملل وواحد های مهمترین برنامه های جاری اموربین فوق اهمیت به گردد.باتوجه می تلقی ها بانک ارزی العاده موضوع گفتگویی را بامدیراموربین الملل وارز بانک توسعه تعاون سرکارخانم فاطمه عبداللهی انجام دادیم که فعالیت ایشان تقدیم می گردد.گفتنی است مشروح آن حرفه ای خودرا درعرصه بانکداری وفعالیت های ارزی از سال 1367 از بانک سپه آغاز کردند و هم اینک با کوله باری از تجارب مفید و ارزشمند، سکان دار این امور تازه

تاسیس در بانک توسعه تعاون می باشند.

لطفاً سوابق و تجربيات خود را در حوزه پولی و مالی كشور بيان كنيدو بفرماييد امور بين الملل و واحد

ارزی دارای چه واحدهايی می باشد ؟آغاز شد. بانک سپه از اینجانب در سال 67 شروع کار از ابتدای فعالیت ،مسئولیت بخش های ریالی ، ارزی و ادارات بین الملل رادر تمامی سطوح اعم از اعتبارات ، اسناد ، محاسبات و ... بر عهده داشتم ، در سال 72 به از و پس دوم منصوب شدم درجه دایره رئیس سمت ، دایره درجه یک دار سمتهایي چون، رئیس آن عهده معاونت واحد ارزی درجه یک ، رئیس واحد ارزی درجه یک ، معاون ارزی در مدیریت شعب منطقه چهار بانک سپه بودم. و از سال 87 نیز به مدیریت شعب منطقه 2 ، تحت عنوان معاون ارزی بانک سپه منصوب گردیدم و از شهریور 88 نیز همکاري خود را با بانک توسعه تعاون

با سمت مدیر امور بین الملل و ارزي آغاز نمودم. الملل بین روابط اداره سه ارزي و الملل بین واحد در

چشم انداز روشنی برای بانک توسعه تعاون پيش رو داریم

به اتکاء با و نموده بررسی دقت به را امر آن کیف و کم ،توانائیها و خالقیت های خود ، طرح و نظر بدیع خود را پیشنهاد نمائیم تا از این طریق عنصر موثری در پیشبرد اهداف کاری و اداری خود قلمداد گردیم بدیهی است ارائه هر گونه نقطه نظر و طرح خالقانه و نو در هر امری بعنوان یک هنر تلقی می گردد و سرزنده روحیه دارای همواره نیز هنرمند فرد آنکه . ضمن

شاداب می باشد . در خاصی حرفه دارای كه همکارانی ساير برای *زمينه های هنری و ورزشی می باشند چه توصيه ای

داريد ؟ به طور حتم انجام دادن و تمرکز بر روی دو زمینه کاری متفاوت مستلزم صرف وقت و انرژی زیادی است . اما این موضوع نباید آنان را از توجه به عالیق و استعدادهای ویژه خودشان و پرورش از ورزش و ، هنر علم به توجه این بنابر . نماید آنها محروم اهمیت واالیی برخوردار است و ورود در حوزه های مورد اشاره و بروز امکان افراد برای برداشتن رضایتمندی در یقینًا ضمن ظهور خالقیت ها و شکوفایی استعدادهای آنها را تسهیل می

نماید . * تا چه حد مديران عالی و همکاران شاغل شما در بانك توسعه تعاون در توفيقات حاصله نقش داشته

اند ؟ در اینجا جا دارد از دلگرمیها و تشویق های بی دریغ جناب آقای مهندس عظیمی مدیر عامل محترم ، جناب آقای مهندس خادم مدیره هیات محترم اعضاء سایر و مدیره هیات محترم عضو و جناب آقای میرزاخانی مدیر محترم امور شعب بانک توسعه آرزوی سایر همکاران و آنها برای و نمایم ویژه تشکر تعاون

توفیق روز افزون در همه مراحل زندگی مسئلت می نمایم . از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید متشکریم .

بینی شده ارزی پیش ارزی و حسابداری ، خزانه داری است. درحال حاضرنیز یک واحد ارزی ، در مدیریت امور بین الملل ستاد راه اندازی گردیده است که این واحد ، پوشش فعالیتهای سطح سقف را در بانک برعهده خواهد نیروهاي آوري جمع و تمرکز با بزودي که ، داشت مجرب در واحدهای ارزی و سپس مکانیابي موقعیتهای تجاری براساس سیاستهای بانک این واحدها در سطح شهر ، افتتاح خواهند شد ،درواقع اداره روابط بین الملل بخشی است که بیشترین سهم تامین درآمدها ي بانکها نسبت به که دارد عهده بر کشور بانکی سیستم رادر بانک براي را باالیي ،درآمد آن پرسنل محدود تعداد ایجادخواهدکرد. فعالیتهای ارزی، کارمزدها و هزینه های این جمله از که دهد می اختصاص خود به را باالیی وجوه انتقال و نقل ، کاال واردات به توان فعالیتها مي ارزی، تحت عنوان حوالجات صادره و وارده ، ضمانتامه و اولین نمود. اشاره بانکی منابع تامین و ارزی های مهمترین بخش در این زمینه ، بستر سازی برای توسعه

و گسترش این فعالیتهاست.

توان مي تا چه حد الملل بين درحوزه نظر شما به با تعاون توسعه دربانك موجود پرسنل تجربه از توجه به پيشينه فعاليت آنها در صندوق تعاون كشور استفاده كرد؟ نقش آموزش را در اين زمينه چگونه

ارزيابي مي نمائيد . تعاون توسعه بانک در امور این اندازي راه ابتداي از نظر رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون قابلیتهاو تمام از دربکارگیری عظیمی مهندس آقای ظرفیتهاي موجود در داخل سازمان مساعدبود. چراکه به پیگیری های و ای به تالش های حرفه توجه با حق بانک تشکیل این مستمرکارکنان صندوق تعاون کشور گردید .از ابتداي کار نیز پرسنل زیادی از داخل سازمان برای مصاحبه به این امور مراجعه کردند ،اما این موضوع نیزمدنظر بود که صرفا به بهای تقویت امور بین الملل چراکه . نگردد تضعیف مستقردرستاد واحدهای سایر نیز سازمان سطح در کارامد نیروهای عادالنه توزیع یکی از اهداف مدیریتی تلقی می گردد. یکي از دالیلي مستعد نیروهای از بسیاري ازتجارب نتوانستیم ما که درسایرواحد های ستادی دراین امور بهره گیری نمائیم درواحد نیروها ان تخصص به مدیران سایر نیازمبرم ،

های خودشان بود.این در حال حاضر نیز یکي از مهمترین برنامه ها در این مدیریت در مدت کوتاه استاندارد سازی و توانمندسازی بوده آنها هنگام به آموزش طریق از انساني نیروي

است.

راستاي در تعاون توسعه بانك اينکه به باتوجه اجراي سياستهاي اصل 44 درجهت تقويت وتوسعه اقتصاد از 25درصدي سهم وتحقق تعاون بخش كشور تشکيل شده است . به نظر شما بطورمشخص چه تا تعاون توسعه ارزبانك وحوزه الملل اموربين حد مي تواند براي دستيابي تعاونيها به اين سهم ترسيم آن براي اندازي چشم چه و باشد مفيد

خواهيد كرد ؟الزمه دستیابي تعاونی ها به سهم 25 درصدي در اقتصاد ملي کشور ، اعمال حمایتهای همه جانبه درکلیه بخش نیازمند مسئله این که باشد مي کشور اقتصادي های اطالع رسانی صحیح ومناسب در زمینه هایی است که نمایند. استفاده ارزی امکانات از توانند می ها تعاونی شناسایی و تجهیز تعاونیها در زمینه بازرگانی خارجی که به نوعی انتقال تکنولوژی به آنها را نیز شامل مي شود، ، انجام از طریق بانک توسعه تعاون انجام خواهد شد این امور نیاز به برنامه ریزي دقیق و کار کارشناسي دارد که مقدمات آن ازطریق وزارت تعاون فراهم گردیده است و پس از تشکیل کارگروهها و برگزاري جلسات اهداف

وبرنامه ها متعاقبًا اعالم خواهد شد.

نظام در تعاون توسعه بانك جايگاه نظرشما به واين است چگونه كشور مالي و پولي و بانکداري بانك تا چه حد مي تواند در راستاي وظيفه تخصصي

خود كه حمايت از بخش تعاون است گام بردارد؟به طور کلي بانک های توسعه ای از دایره فعالیت وسیع تخصصی بانکهای و تجاری بانکهای به نسبت تری تواند مي اي توسعه بانک واقع ،در باشند برخوردارمي داشته فعالیت اي به صورت گسترده دو بخش، در هر طریق از توان می تعاون، توسعه بانک بنابراین باشد. توزیع عادالنه منابع در بین تعاونیها وانجام برنامه ریزي دقیق و زمانبندي شده کمک بسیار خوبي رابراي ارتقاء جایگاه تعاونیها در کشور بعمل آورد. خوشبختانه با توجه به اساسنامه قوی و خوب بانک توسعه تعاون و تعریف سیستم در گسترده صورت به بانک این فعالیت حوزه آن براي را روشني بسیار انداز چشم توان مي بانکی

متصور شد. درمورد فرصت ها و موقعيت هايي كه درحال حاضر خارج از مرزهاي كشور وجود دارد و مي توان از آنها در توسعه بخش تعاون استفاده

نمود توضيحاتي بفرمائيد .

فرصتهاي و هدف بازارهاي شناسایي و بررسي جهت خارج از کشور یک گروه کارشناسي تشکیل شده است تا با مطالعه صحیح و بررسي موقعیتهاي مناسب بتوان

برنامه ریزیهاي درست را انجام داد که البته براي این امر نیاز به یک بستر زماني داریم تا بتوانیم در این خصوص

اظهار نظر نمائیم .تعاون توسعه بانك در خانم مدير اولين عنوان به بفرمائيد نقش مديران خانم در بانك تا چه حد می

تواند مفيد واقع شود ؟ در بحث مدیریت آن چیزیکه بیشتر مد نظر مي باشد، توان انجام امور و تصمیم گیري درست و سریع در مواقع به دلیل حساسیت و بانکها ارزی الزم است. در بخش کلیدي بودن این امور، حضور خانمها کامال چشمگیرمي باشد چرا که دقت ، نکته سنجی ، سرعت و سالمت در کار از جمله موهبتهایي است که خداوند در نهاد زن قرار داده است. به عنوان شخصي که سالها در حوزه بانکي کشور فعالیت داشته است به جرات مي توانم بگویم که بانوان می توانند در قسمتهای حساس بانکها حضور مفید و موثرتري داشته باشند. خانمهای سازمان نیز همیشه با و ببینند درست سازمان در را خودشان جایگاه باید اعتماد به نفس، قابلیتهای خودشان را به همگان اثبات نمایند . همچنانکه در این بانک و قباًل در صندوق تعاون توانمند و متخصصی وجود بسیار کشور همکاران خانم

دارند که منشاء خدمات مثبت و ارزنده ای بوده اند.

درانتها اگر صحبتي داريد بفرمائيد .در آخر از همه همکارانی که در این مدت کوتاه همکاری تشکر و تقدیر صمیمانه داشتند امور این با را خوبی دراختیار خودرا ارزشمند فرصت اینکه از . نمایم می

ماقراردادید متشکریم.

هنـــر ضــامـن نشـاط و شـادابـی

www.ttbank. iri n f o @ t t b a n k . i r

Page 6: نشريه داخلي پيام ما شماره 3

6

مـقـالــه November 2009آبان 1388 ذیقعده 1430

www.ttbank. iri n f o @ t t b a n k . i r

مقدمه :سنتی های کارکرد کوشد می بخشی اثر سازمان هر چارچوب در را کارکنان خود مدیریت مراتبی و سلسله نظام مند و جامعی اصالح و باز آفرینی کند و به وظایف اساسی که باید در حوزه منابع انسانی انجام شود به گونه تفکر سازمانی در کند. توجه استراتژیک و ای منسجم دارایی و منبع مهمترین مثابه به کارکنان از پیشرفته از و سازمان ها می کوشند یاد می شود برای سازمان طریق جذب، آموزش و نگهداری کارکنان با استعدادهای برجسته و توانمند سازی آنان در گستره جهانی به رشد انعطاف ، ، سود بخشی ،کارآمدی ،بهبود مستمر سریع پذیری ، انطباق پذیری، آمادگی برای آینده و برخورداری از موقعیت ممتاز در عرصه فعالیت خود نائل آیند. منابع یا شکست سازمانی محسوب می انسانی کلید موفقیت

گردد.ديدگاه اقتصاددانان درباره اهميت اقتصادی آموزش افراد آموزش است معتقد اقتصاد علم پدر اسمیت آدام آموزش با و آنهاست در گذاری نوعی سرمایه واقع در افراد توانا تر خواهند شد . انسان ها با آموزش به سرمایه تبدیل می شوند . وی معتقد بود کسب دانش در انسان مستلزم هزینه است و این هزینه جنبه سرمایه ای دارد و نه مصرفی . دریافت کنندگان آموزش به هر صورت به سرمایه ثابتی تبدیل می شوند که در فرایند تولید ، قدرت تولید فرد و درآمد جامعه را ارتقاء خواهند بخشید . وی معتقد بود سرمایه گذاری در آموزش دارای بازده مثبت

اقتصادی است .آلفرد مارشال ، فن تیونن و جي آر والش از اقتصاد دانان نئو کالسیک می گویند آموزش و پرورش نوعی سرمایه معتقدند هزینه های آنها . تلقی می گردد ملی گذاری پولی که جامعه در تحصیالت جوانان سرمایه گذاری می

کند در حقیقت نوعی تشکیل سرمایه است . سال در اقتصاد در نوبل جایزه برنده کوزنتس سیمون تنها سرمایه های مفهوم سرمایه که گوید 1971 می ناقص مفهومی گردد می شامل را کاالیی و فیزیکی و نارسا ست او یادآور می گردد تولید ناخالص ملی که اقتصادی رشد و تولید قدرت تشخیص برای معیاری کشورها است از نارسایی های عمده ا ی برخوردار است زیرا که در محاسبه تولید ناخالص ملی به سرمایه گذاری سرمایه وی اعتقاد .به شود نمی داده بهایی انسان در ای سرمایه کاالی آنان از افراد تحصیالت در گذاری نهایی بوجود می آورد و هزینه های آموزشی می بایست تحت عنوان سرمایه گذاری در تولید ناخالص ملی مورد

محاسبه قرار گیرند. تئودور شولتز برنده جایزه نوبل در اقتصاد در سال 1979 معتقد است معروف انسانی سرمایه تئوری پدر به که رشد نرخ توضیح انسانی سرمایه تئوری بدون است اقتصادی بی معنی است وي معتقد است دانش و مهارت تبلور یافته در نیروی انسانی خود نوعی سرمایه است و از

ارزش واالی اقتصادی برخوردار می باشد.

محقق :رسول ارجمند- کارشناس ارشد علوم

اقتصادیو سرپرست اداره شعب بانک توسعه

تعاون استان لرستان

سرمايه انسانی و مقايسه آن با ساير سرمايه گذاريها

سرمایه انسانی یک مفهوم اقتصادی است و عبارت است از افزایش در ظرفیتی که ناشی از بهبود کیفیت نیروی کار است و حاصل تغییراتی است که در کیفیت نیروی کار به وجود آمده اعم از تغییراتی که در افکار ، افعال و حضور افراد به وجود می آید و قابل جدا شدن و انفکاک

از آنان نمی باشد)عماد زاده ، مصطفی ( شده صرف پولي هاي هزینه اقتصاددانان نظریه بنابر سرمایه تشکیل نوعي حقیقت در افراد آموزش جهت است . جي آر والش از اقتصاددانان نئو کالسیک آموزش و داند مي انساني نیروي در گذاري سرمایه نوعي را معتقد است بازدهي سرمایه گذاري در آموزش تخصصي

کارکنان بیش از سایر سرمایه گذاري ها است .سرمایه فیزیکی )ساختمان ، ماشین آالت و تجهیزات ( در معرض استهالک و فرسودگی می باشد و تطبیق آن با شرایط جدید مشکل است در حالی که سرمایه انسانی تواند بهتر می ، قرار گیرد استفاده بیشتر مورد قدر هر بسیار آن استهالک و و فرسودگی تطبیق دهد را خود

اندک است.عمر از فیزیکی سرمایه امروز تحول سراسر دنیای در کوتاهی برخوردار است و هر روز با پیدایش و خلق ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته تر در معرض تهدید جدی قرار بروز رسانی آن مستلزم هزینه های گزافی می گیرد و از برخورداری انسانی ضمن سرمایه که حالی در است انعطاف پذیری باال با اندکی هزینه قابل ارتقاء و بهبود از انسانی نیروی در گذاری سرمایه بعبارتی ، است ماندگارترین انواع سرمایه گذاری های هر جامعه محسوب

می گردد. سرمايه انسانی و بهره وری

قبل از پرداختن به رابطه بین سرمایه انسانی و بهره وری الزم است که درخصوص دو جزء بهره وری یعنی کارایی

و اثر بخشی تعاریفی ارائه گردد.کارایی بیان کننده میزان محصول واقعی تولید شده به

محصول مورد انتظار است کارایی شرط الزم بهره وری است اما شرط کافی نیست. در واقع برای بهره ور بودن هم کارایی و هم اثر بخشی اثر بخشی درجه تحقق اهداف در سازمان . الزم است

است.انسانی به سه اصل افزایش بهره وری در نیروی برای

نیاز داریم : و پژوهش ، تخصص ، تجربه ، دانش ( آگاهی اصل

تحقیقات (اصل انگیزه ) توجه به رضایت مندی کارکنان (

اصل مدیریت ) سازمان دهی منابع انسانی ( پرداخت ، ارزیابی ، کار تقسیم ، افراد مناسب انتخاب و پشتوانه شده انجام کار با متناسب دستمزد و حقوق

ارکان بهره وری نیروی کار محسوب می گردد. است معتقد کالسیک نئو دانان اقتصاد از تیونن فن هریک از افراد جامعه به لحاظ توانایی ها و کفایت های

گوناگون خویش دارای ارزش اقتصادی هستند . وی می گوید ملتی که از افراد تحصیل کرده و با آموزش ، بهره بیشتری می برد قادر است تا با مقدار معینی از کاالهای افراد از که ملتی به نسبت اولیه مواد و ای سرمایه متخصص کمتری برخوردار است ، محصول بیشتری را

تولید و به بازار عرضه نماید.نتایج پژوهش ها نشان می دهد که توجه به آموزش و بهسازی نیروی انسانی افزایش بهره وری را بدنبال دارد. اثر بخشی از سنجش مثال در سال 2004 پس برای دوره های آموزشی در شرکت موتورآال مشخص شد که هر یک دالر سرمایه گذاری در آموزش 33 دالر بازدهی

به همراه داشته است ) عبدهلل ، آراسته ( .دکتر علی امامی میبدی در کتاب خود تحت عنوان اصول بهره بر موثر عوامل وری بهره و کارایی گیری اندازه و شخصی عوامل دسته دو به را انسانی نیروی وری

عوامل محیطی تقسیم می نماید: ، سطح ، درآمد یا شخصی شامل تجربه عوامل فردی

تحصیالت ، سن و آموزش می باشند .دسته دوم عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی عوامل مناسبات ، مشارکت شامل خود که هستند محیطی

اجتماعی ، محتوای کار و خشنودی شغلی است.رابطه ها سازمان در وری بهره و انسانی سرمایه بین مستقیم وجود دارد . از دغدغه های مهم سازمان های و خرد فرهیخته انسانی موفق جهان گردآوری سرمایه ورزی است که قادر به ایجاد تحول در سازمانی که به آن

متعلق اند می باشد.نیروي انسانی نه تنها از لحاظ توانایی انجام کار بلکه از لحاظ میل یا اداره انجام کار )انگیزش ( تفاوت دارند و ، توانایی و از محیط تابعی عملکرد هر فرد در سازمان انگیزش افراد است.برخي افراد داراي استعدادها و توانایي هاي ذاتي هستندو برخي نیز با آموزش و تجربه توانایي ها و استعدادهاي آنها شکوفا مي گردد . در بعضي موارد فرد داراي توانایي ها و انگیزش الزم مي باشد اما محیط سازماني اجازه شکوفایي و بهره ور شدن را نمي دهد .

پس مي توان گفت :

) محیط × انگیزش × توانایی ( f = بهره وري )عملکرد( فرد

[ )آموزش + تجربه ( × استعداد ] f = توانایی )پاداش های معنوی× پاداش های مادی (f =انگیزش

انگیزش . است روانشناسی مفاهیم از یکی انگیزش ، فیزیکی نیازهای از که است ای پیچیده فرایند و فرهنگی شخص تشکیل می اجتماعی ، روانشناختی شود و به طور فردی و تکاملی در جهت انرژی بخشیدن به رفتارهای انسان عمل می کند. نیازها فرایند انگیزش

را فعال می کنند. فرايند و شيوه های ارتباط اثر بخش

اهمیت از ها سازمان در انگیزش همچون ارتباطات ویژه ای برخوردار است. ارتباط فرایندی دو طرفه است .

اهمیت ارتباط سازمانی را نمی توان نادیده گرفت. وقتی باشد داشته وجود آمیزی رضایت ارتباط کار محیط در کارکنان و مدیران از روی داده های صحیح تصمیم می گیرند . ارتباط اثر بخش به هماهنگی فعالیت ها منتهی می شود و نتیجه آن برآورده شدن هدف های فردی و

سازمانی است.برای ضروری نیاز پیش مناسب ارتباطی های مهارت برنامه ریزی و عملکرد رضایت بخش در همه موقعیت در اطالعات انتقال و ارتباط و است مدیریتی های

سازمان ها در چهار جهت انجام می گیرد: ارتباط رو به پائین : ارتباط از باال به پائین زنجیره معمول برای فرمان سازمانی است که اطالعات و پیام یا دستور سازمانی را از رئیس به مرئوس جهت اجراء و بکارگیری

منتقل می کند .ارتباط از پائین به باال : سازمان ها برای اثر بخش بودن باال به پائین از ارتباطات به پائین به باال از پیام های نیاز دارند. ارتباطات از پائین به باال شامل انتقال پیام و بازخورد دستور یا پیام سازمانی است که از طریق مرئوس کارکنان یا کارمندان به اگر منتقل می شود. رئیس به نگریسته شود و مورد توجه به مشابه موجوداتی متفکر قرار گیرند ، منبعی ارزشمند از اطالعات موثق در دست

خواهد بود .افقی شامل جریان اطالعات به ارتباط : افقی ارتباط موازات هم از همکاری به همکار دیگر یا از بخشی به

بخش دیگر است .شیوه دیگر از کمتر ارتباط شیوه این : مورب ارتباط های ارتباطی مورد استفاده قرار می گیرد و هنگامی پدید می آید که منبع پیام نتواند به طور اثر بخشی از دیگر پیام دسترسی دریافت کنندگان به ارتباطی روش های پیدا کند. این شیوه ارتباطی در بین شبکه های ارتباطی

برقرار می گردد.توانایی برقرار نمودن ارتباط موثر از مهمترین ابزارهای ارتباط زمانی موفقیت آمیز انسانی است. مدیریت منابع است که شخص پیام یا دستوری را به همان صورتی که

ارسال شده است دریافت و تفسیر کند.در سازمان ها عمدتًا به شیوه های کتبی ، شفاهی و یا ارتباط غیر کالمی و یا ترکیبی برای انتقال پیام ها استفاده می شود . امروزه ، ارتباطات الکترونیکی سهم عمده ای داده اختصاص خود به را سازمانی درون ارتباطات از

است . شکست این دالیل . خورد می شکست ارتباط گاهی به موانع ارتباطی در فرستنده ، وسایل انتقال و دریافت ، زبان ، تجربیات ، ادراکات شود. می مربوط کننده فرهنگ ، نگرش خاص و هیجانات افراد از متداولترین

دالیل تحریف ارتباطی است.نياز سنجی آموزشی

ساختمان زیرین سنگ آموزشی نیازهای شناسایی آموزشی هر سازمانی است شرکت ها قبل از عهده دار شدن آموزش و صرف هزینه های سنگین آموزشی باید بررسی های ماهرانه ای در مورد عناصری خاص و قطعی

بررسی نظریه

سرمایه انسانی

و روش هایتوانمند سازی کارکنان

Page 7: نشريه داخلي پيام ما شماره 3

7

November 2009آبان 1388 ذیقعده 1430 مـقـالــه

www.ttbank. iri n f o @ t t b a n k . i r

انجام دهند. مارک،ج سینجر در کتاب خود تحت عنوان کارآمد مستلزم انسانی می گوید:آموزش منابع مدیریت تحلیل مداوم است و می بایست با دیگر زمینه ها اعم از تحلیل سازمان ، تحلیل شغل و تحلیل فرد همراه باشد.

تحليل سازمان : تحلیل سازمان شامل بررسی هدف ها و منابع سازمانی ، آمادگی جو سازمانی برای آموزش ، و بررسی مشکالت و موانع داخلی و خارجی موجود در محیط است. تجزیه و تحلیل سازمانی فرایندی است مداوم شامل جمع آوری اطالعات و بررسی آن برای تعیین نیازهای آموزشی، اکثر اطالعات مورد نیاز از قبیل مهارت کارکنان ، اطالعات جمع انسانی منابع بخش از جزئیات عمده و جمعیتی

آوری می شود.تحليل فرد

گاهی اوقات تصور می شود فرستادن کارکنان به دوره های آموزشی تمام مشکالت را حل می کند و در واقع علت شکاف عملکردی آنان به درستی بررسی نمی شود

.تحلیل عملکرد افراد می تواند به نتایج زیر منتج شود :

فقدان ( هستند عملکرد ضعف دارای کارکنان ) الف توانایی های ذاتی ( .

ب ( کارکنان نمی خواهند عملکرد مناسبی داشته باشند ) عدم انگیزه ( .

ج ( کارکنان دانش و تخصص الزم را ندارند ) فقدان آموزش ( .

بعضی از سازمان ها کاهش در بهره وری را فوراً نتیجه کمبود آموزش کارکنان خود می پندارند و به استعدادهای . کنند نمی توجه آنها انگیزه عدم یا و کارکنان ذاتی نیز از شرکت در این برنامه های بی فایده به کارکنان موثر آموزشی های دوره آنکه برای آمد، خواهند تنگ و طراحی کارکنان از صحیحی تحلیل ابتدا باید باشد

ارائه گردد.تحليل شغل

مهمترین مرحله در بررسی نیازهای آموزشی تحلیل شغل است . تا زمانی که تحلیل شغل انجام نشده باشد ؛ دست اندرکاران آموزش قادر به برنامه ریزی و فعالیت نخواهد بود. تجزیه و تحلیل شغل ، فرایندی است که طی آن خصوصیات الزم برای انجام رضایت بخش شغل تعیین از . شرح شغل باشد لحاظ شده کار و شرایط محیطی وظایف شامل و شغل تحلیل شده استخراج اطالعات ، رفتارها و مسئولیت ها و فعالیت های ضروری اصلی

برای انجام آن شغل است.توانمند سازی كاركنان

بالقوه های توانایی کردن بالفعل یعنی سازی توانمند کارکنان که باعث پیشرفت فرد و سازمان خواهد شد .

توانمند سازی تکنیکی نوین و موثر در جهت ارتقاء بهره وری سازمان به وسیله بهره گیری از توان کارکنان است . کارکنان به واسطه دانش ، تجربه و انگیزه خود صاحب قدرت نهفته هستند در واقع توانمند سازی بالفعل کردن

قدرت بالقوه کارکنان است . می تاکید مشتریان نیازهای بر واقع در سازی توانمند نماید . تشکیل تیم های فعال و تفویض اختیار به رده پائین و توجه به کارمند و توانمند کردن وی در های اقدامات امر خدمات رسانی در مرکز ثقل جهت تسریع

قرار دارد.در بحث توانمند سازی در سازمان ها پرسش های زیر

طرح می شود : فضای سازمانی برای کارکنان چگونه است ؟

آیا امکان بروز استعداد به کارکنان داده می شود ؟و پست های در مشاغل کارکنان بکارگیری اساس آیا

مختلف ، شایستگی و صالحیت ها است ؟میزان مشارکت کارکنان در اهداف سازمان چقدر است؟

تا چه اندازه محیط کار برای کارکنان جذاب است ؟اصول توانمند سازی كاركنان

نظریه پردازان علم مدیریت معتقدند جهت توانمند سازی کارکنان باید شرایط و بستر های الزم در سازمان فراهم به تغییر سازمان هرمی ) 1991( ژافه و اسکات گردد. دایره ای ، تغییر طرز تلقی کارکنان ، ایجاد انگیزش از طریق دادن قدرت و منزلت ، مدیریت شورایی ، استقرار رهبری تسهیل کننده و تشکیل گروه های توانمند را از

عوامل اصلی توانمند سازی کارکنان می دانند.وتن و کمرون) 1998 ( نه راهبرد مدیریتی زیر را تحت ، تسلط پرورش تجربه ، اهداف روشن داشتن : عنوان برانگیختگی ، کردن حمایت ، سازی الگو ، شخصی پیوند ، منابع تهیه ، اطالعات نمودن فراهم ، هیجانی سازی توانمند ابزارهای از را اعتماد ایجاد و نتایج با

کارکنان می داند.راهبردهای مديريتی در توانمند سازی كاركنان

وظیفه به صرفا انساني منابع مدیریت سنتي نگرش شغلي کارکنان تکیه مي کند و وظایفي از قبیل انتخاب نیروي انساني ، استخدام ، تعیین حقوق و مزایا و ... را بر عهده دارد . این نگرش براي شرکت ها و یا سازمان هایي با تغییرات کم یا با ماهیت ثابت و یکنواخت موثر مي باشد . در حالیکه در رویکرد جدید ، تاکید مدیریت انسانی بر دانش و توانمند سازي کارکنان بعنوان منابع احساس این بنابر . است مدیریتی فن و مهارت یک توانمندی یک متغییر وابسته است که متاثر از راهبردهای

مدیریتی به شرح زیر است : قراردادن اطالعات سازمانی در اختیار کارکنان به منظور القاء احساس توانمند سازی متناسب با حیطه های کاری

افراد.پیوند دادن افراد با نتایج کار آنها به منظور کسب تجربه

بیشتر .ایجاد جو اعتماد و همفکری در سازمان به عنوان پیش

نیاز توانمندی کارکنان .

احتراز از سبک های مدیریت کالسیک مستبدانه و غلط که کارکنان را ترسو و ناتوان بار می آورد .

تصمیم و گیری تصمیم فرایند در کارکنان مشارکت سازی .

تشکیل گروه های کاری و خودگردان که نمود مدیریت کارکنان سازی توانمند اساسی رکن و است شورایی

است .های تیم به اجراء و گیری تصمیم در اختیار تفویض

کاری .اعطای استقالل و آزادی عملکرد به تیم های کاری .

پشتیباني از تیم هاي کاري ، اعتماد و تحمل اشتباهات آنان

10- رهبري برنامه هاي تحول در حوزه منابع انساني مزايای اجرای توانمند سازی كاركنان :1- تامین رضایت مشتری و افزایش آن .

2- همسویی با نیازهای بازار.3- افزایش رضایت شغلی در کارکنان .

در مسئولیت و مشارکت ، تعلق احساس افزایش -4کارکنان .

5- تغییر طرز تلقی از اجبار به اختیار .6- تعهد بیشتر کارکنان و بهبود کیفیت کارها.

7- ارتباط بهتر کارکنان با مدیران .8- کاهش هزینه های عملیاتی و ارتقاء سود آوری در

سازمان .9- افزایش کارایی در فرایند تصمیم گیری .

10- بهبود مستمر در سازمان و افزایش بهره وری .منابع از بیشتر استفاده و جدید ابتکارات خلق -11

فکری. رويکردهای توانمند سازی

تفویض معنای به توانمند سازی دهه 1990 از قبل تا سازمانی گیری تصمیم در کارکنان مشارکت و اختیار تلقی می گردید اما از دهه 1990 به بعد صاحب نظران علم مدیریت توانمند سازی را مفهومی چند وجهی می تصمیم قدرت و اختیار تفویض شامل فقط که دانند گیری از سوی مدیران مافوق به کارکنان رده پائین نمی آن به کارکنان احساسات و باورها منظر از آنان شود. توجه دارند در این زمینه طبق تحقیقات کوین و اسپریتزر )1997 ( دو رویکرد متفاوت برای توانمند سازی معرفی

شده است : رویکرد مکانیکی : بر این اساس توانمند سازی به معنی تفویض اختیار و قدرت به کارکنان رده پائین می باشد و فرایندی است که در آن مدیر ارشد یک بینش روشن را تدوین می کندو برنامه ها و وظایف الزم جهت دستیابی محدوده در کارکنان و نماید می طراحی را هدف به مورد اصالحات و تغییرات انجام به مجاز شده تعریف

نیاز می باشند.به ،توانمند سازی این روش : طبق ارگانیکی رویکرد اعتماد تغییر و همچنین ، ، رشد معنای ریسک پذیری به کارکنان و تحمل اشتباهات آنان می باشد. براساس این رویکرد ، توانمند سازی بر حسب باورهای شخصی

افراد تعریف می شود.سازمان ها باید افراد مستعد و توانا را استخدام و آموزش می کار آن در که سازمانی به باید خود آنها و دهند با توانایی های خود کنند احساس تعلق خاطر نمایند و بر سیستمی که در آن کار می کنند تاثیر بگذارند. براین خود حس که مدیریتی شیوه یا راهبرد هر اساس موجب کند تقویت کارکنان در را برتری و کارآمدی

توانمند سازی آنان خواهد شد.براساس را توانمند سازی ) 1990( ولتموس و توماس متغییرهای شناختی که تعیین کننده انگیزش در کارکنان می باشد تعریف نموده اند و معتقدند که توانمند سازی بودن، موثر شامل که است بعدی چند موضوعی شود. می انتخاب حق و بودن دار معنی ، شایستگی بعدها وتن وکمرون )1998 ( ضمن تائید چهار بعد فوق و چند وجهی بودن توانمند سازی ، اعتماد را نیز به آن اضافه کردند که خالصه رویکردهای توانمند سازی در

جدول فوق قید شده است: منابع و ماخذ

توانمند – عبدالرحیم ، ابراهیم نوه – بیژن ، عبدالهی سازی کارکنان کلید طالیی مدیریت منابع انسانی – نشر

ویرایش – چاپ اول – تابستان 1385 .پیشرفته انسانی منابع مدیریت – عباس ، پور عباس )رویکردها ، فرایند ها و کارکردها ( – نشرسمت – چاپ

اول- زمستان 1382 .مارک ، ج ، سینجر – مدیریت منابع انسانی – ترجمه – دولتی مدیریت آموزش مرکز – آقا آل فریده دکتر

. 1378روابط و انسانی منابع مدیریت – ناصر ، سپاسی میر

کار – انتشارات شروین – چاپ اول – 1376 – پروش و آموزش اقتصاد – مصطفی ، زاده عماد هیجدهم چاپ – اصفهان دانشگاهی جهاد انتشارات

1381 –و کارایی گیری اندازه اصول - علی ، میبدی امامی بازرگانی پژوهشهای و مطالعات موسسه – وری بهره

. 1379 –با بین فرهنگ سازمان ارتباط – ، یونس رسول دشت توانمند سازی کارکنان – پایان نامه ارشد مدیریت دولتی

– دانشگاه آزاد اراک -1387 . – وری بهره در بازنگری مقاله – عبداهلل ، آراسته –سال 182 شماره – تدبیر آموزشی علمی ماهنامه

هیجدهم – تیر 1386 .نیا ، محمد علی – مقاله توانمند سازی کارکنان آذری شماره – سرمایه روزنامه وری- بهره افزایش کلید

810- مرداد 1387 .

راهبرد هدف رویکرد تفویض قدرت به زیر دستان قدرتمند کردن کارکنان مکانیکی

احساس خود کارآمدي افزایش انگیزه کارکنان انگیزش

ارگانیکی

شناختی

احساس شایستگی افزایش انگیزه درونی کارکنان احساس معنی دار بودن احساس موثر بودن احساس خود مختاري

احساس اعتماد

جدول رويکردهای توانمند سازی كاركنان

Page 8: نشريه داخلي پيام ما شماره 3

8

مدیر اجرایی بانک در سخنرانی اش به چالش های از که این و تعاون و نظارت ، سرمایه روی فرا طریق نوین سازی و مردم داری می توان بر این چالش ها فائق آمد اشاره کرد و در این باره گفت : من با این تفکر کاماًل موافق ام و اکنون می خواهم بر این نکته تاکید کنم که چگونه فناوری و به ویژه فناوری اینترنت می تواند ما را در رسیدن به اهداف

سازمانی یاری رساند .می چگونه که بپردازم نکته این به خواهم می ها بانک داخلی عملیات اجرایی موانع بر توانیم با را خود ارتباط خارجی سطح در و کنیم غلبه مشتریان هر چه بیشتر گسترش دهیم و بر عرضه و تنوع خدمات خود بیافزائیم و افق روشن تری را

پیش روی شرکای تجاری خود باز کنیم .چند نکته :

با که است پیشرو بانکی بریتانیا تعاون بانک -و مسئولیت پر راهی آن تاسیس هدف به توجه اخالقی فراروی خود دارد و در واقع در حالی که جذب را کشور بانکی های سپرده درصد 5 تنها کرده است 2/5 میلیون مشتری دارد . این بانک با جذب 3/8 میلیارد پوند سپرده از سوی افراد حقیقی و حقوقی و عمدتًا سپرده گذار کوچک و حدود 4 هزار پرسنل ضمن این که موفق شده است نسبت هزینه به درآمد سالیانه خود را طی دو سال گذشته از 77 درصد به 63 درصد کاهش دهد ، صد میلیون

پوند افزایش در سود داشته باشد .نیز ما بانک ، بانکی - همانند غالب شبکه های سیستم از برداری بهره و مدیریت پارادوکس با سنتی ریشه دار با قدمت 35 سال فعالیت و سیستم نوین خدمت رسانی مبتنی بر فناوری پیشرفته و به اینترنت روبرو است . ما قصد تجمل گرایی ویژه نداریم و صرفًا خواهان استفاده از فناوری روز در حد نیازهای واقعی و کارکرد تجاری خود هستیم زمینه این در که هایی گذاری سرمایه تمامی و دارد و در جهت ، دالیل کاری صورت می گیرد

تولید منافع ، قابل ابتیاع و واقعی است .- تمامی سرمایه گذاری های ما در باب فناوری در و کاری نیازهای بر مبتنی گذشته دهه طی گرفته صورت بانک راهبردی اهداف چارچوب

است . پایه “ است استوار اصل چهار بر بانک راهبرد سخت افزاری ، کاربردهای نرم افزاری ، مدیریت

داده ها و شبکه های ارتباطاتی .خدماتی – تجاری شبکه و فناوری امور بین - . است برقرار صمیمانه و نزدیک ای رابطه ،جانب از همیشه امور پیشبرد جهت در ابتکارات تیم های مختلف موظف ، طراحی و صورت گرفته است که در جمع آنها و از همان روز نخست ، کادر

امور فناوری نقشی کلیدی ایفا کرده است .- هر گاه ارائه نوع جدیدی از خدمات و یا دست بردن به شیوه ای نوین از ارائه خدمات و یا مهندسی مجدد روش های کاری ، مطرح شده است ، ابتدا سعی بر آن بوده تا از فناوری موجود حداکثر بهره برداری صورت گیرد و سپس به کارگیری فناوری های جدید در جهت پر کردن خالء های موجود

مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته است .بانک اولین ما 1991 سال در مثال برای -

مقالـــه November 2009آبان 1388 ذیقعده 1430

www.ttbank. iri n f o @ t t b a n k . i r

به پاسخگویی جهت در که بودیم بریتانیایی نیازهای روزمره مشتریان خود ، تلفن بانک خودکار را راه اندازی کردیم و هم چنان که بر عرضه کمی این از ، افزودیم تلفنی خود می و کیفی خدمات نکته مطمئن می شدیم که پایه سخت افزاری و نرم افزاری متناسب با این رشد فراهم شده باشد و کار جوانب و نکات تمامی دیدن یعنی این .صرفه جویی در هزینه و اقتصادی عمل کردن تا جایی که امروز ، تلفن بانک و نیز سایت ما آمادگی به را مشتری نیاز یا و سوال هر به پاسخگویی

صورت 24 ساعته دارد .بانک تلفن طریق از ما مشتری که زمان هر -و یا سایت سوالی را مطرح می کند و یا تقاضای نوعی خاص از خدمات بانکی را دارد ، می توانیم روی بر را او کامل سوابق و کامل مشخصات صفحه مونیتور ببینیم و تصمیم درست اتخاذ کنیم

.- با مدیریت صحیح محیط داده ها ، از اطالعات از بریم و به هنگام و در شکل مناسب بهره می های فعالیت آیا که شویم می مطمئن نکته این مشتریان با اهداف استراتژیک ما همخوانی دارد ؟

طرق از مشتریان روز اطالعات آوری جمع -در بازاریابی بخش و شعب جمله از و مختلف راستای به روز کردن شبکه ، داللت بر اراده ما در شناخت نیازها و عملکرد مشتریان و برآورد هزینه

– فایده خواسته های آنان دارد .شدن تبدیل جهت در گذشته سال پنج طی -گام بریتانیا on-line بانک بزرگترین به شخصی های رایانه تعداد اکنون و ایم برداشته موجود بانک بر تعداد پرسنل آن پیشی گرفته است

.- در سال 1994 شمار برگه های پرینت گرفته شده را از 30 میلیون به 3 میلیون عدد کاهش دادیم که این تعداد نیز یا بنابر خواست مشتریان عمده بانک و از جمله شرکت های طرف قراردادی بوده است که هزینه آن را پرداخته اند و یا مقامات ذیربط که اصرار به ارائه اسناد مکتوب دارند و به طور مشابه از حجم مراسالت غیر رسمی و درون سازمانی و همچنین سیستم از استفاده با مکتوب های العمل دستور های برنامه از بسیاری . ایم کاسته on-lineاز استفاده با و مجازی فضای در ما آموزشی e-mail صورت می گیرد. در حال حاضر بسیاری

از پرینترهای شخصی کارمندان خود را جمع آوری کارها کردن مجازی راستای در را آنها تعداد و

محدود کرده ایم .- طی سالیان اخیر در جهت توسعه فناوری مورد در on-line خدمات مطلوب ارائه برای نیاز بسیار بانک سعی راهبردی برنامه های چارچوب تمامی آینده به نحوی که طی 2 سال ایم کرده توسعه و ارائه اینترنت طریق از را خود خدمات

خواهیم داد .از حذف فضای فیزیکی نظیر شعب و - صحبت ورود به فضای مجازی نظیر استفاده از اینترنت ، تلفن ، موبایل و دستگاه های چند رسانه ای برای هم از و است بانکی خدمات انواع به دسترسی برای ارتباطی مجازی های کانال و فضا اکنون ارائه این خدمات آماده شده اند به نحوی که نسل های دوم بسیاری از نرم افزارها و سخت افزارهای شدن مطرح از سال ده گذشت به توجه با الزم

تلفن بانک در حال ورود به سیستم هستند . انجام می دهیم در راستای مشتری - آن چه ما مداری است و این که برای مشتری امکان استفاده محیط در او شرایط با سازگار بانکی خدمات از مجازی به نحوی فراهم آید که بر امور مالی خود

کنترل های الزم را داشته باشد .به دلیل آن که غالب مردم برای انجام امور مالی نسبت به سایر امور خود از قبیل خرید ، تفریح و اهمیت کمتر و گذارند کمتری می وقت آموزش بر ها بانکی ما که چند هر ( شوند می قائل آنان از زیادی تعداد ، ) واقفیم امور این اهمیت برای استفاده از محیط مجازی جهت دسترسی به

خدمات بانکی تمایل پیدا کرده اند .برای بریتانیا در ها بانک مشتریان از سوم یک پول دریافت برای آنان سوم دو و پرداخت . کنند می استفاده ATM های دستگاه از تلفن ، بریتانیا تعاون بانک مشتریان مورد در بانکی خدمات به دسترسی وسیله ترین متداول 24 به صورت 43 کشور در ما مشتریان و است ساعته از طریق اینترنت به حساب های بانکی خود

دسترسی دارند .از یکی به مستقیم مراجعه با ما مشتری اگر -الکترونیکی وجهی را بانک دستور پرداخت شعب بدهد ، 50 پنس کارمزد می پردازد در حالی که در صورت استفاده از تلفن بانک 5 پنس و در صورت

استفاده از اینترنت 0/5 پنس می پردازد .و فناوری گسترش با بگوئیم اگر حقیقت در -مشتری هم ، بانکداری جدید راهکارهای ایجاد و هم بانک منتفع می شوند منصفانه سخن گفته

ایم . از که هستیم بریتانیایی داخلی بانک تنها ما -موسسه استاندارد بریتانیا برای سیستم های امنیتی خود جهت مبادالت الکترونیکی با خارج از کشور

خارجی عالمت استاندارد گرفته ایم . 40 و شد ایجاد ماه 6 مدت شبکه ظرف این -

عرضه کننده خارجی را در بر می گیرد .- در سال 2003 ، 17 میلیون بریتانیایی با ما 60

میلیون تماس اینترنتی برقرار کرده اند .- در سال 2004 بیشتر تماس های مشتریان برای دریافت خدمات بانکی از طریق رایانه های شخصی

در منزل یا محل کار صورت پذیرفته است .- ما به توسعه بانک اینترنتی برای سهولت تماس

مشتریان می پردازیم .- همچنین به توسعه نسل جدیدی از تلفن بانک از دهد می اجازه مشتریان به که پردازیم می طریق آن با عرضه کنندگان کاالها و نیز شرکای تجاری ما در داخل و خارج از کشور مستقیمًا وارد

معامله شوند .های بانک سایر که شامل ما تجاری - شرکای شمار به نیز رقیب گاهی شوند می بریتانیایی می روند . همچنین می توان از موسسه های عالی آموزشی نام برد که با آنها به تبادل تجربه و نظر در تعاون جنبش به توان می نیز و پردازیم می

بریتانیا و جنبش جهانی تعاون اشاره کرد .بریتانیایی های بانک از انجمنی با همچنین ما کار می کنیم که از دیرباز در تسهیل تبادالت بین بانکی clearing فعالیت داشته اند و تحت عنوان انجمن APACS شناخته شده هستند و این به دو منظور است : اول ، این که زمان تبادالت بین بانکی از چند روز به زمانی کوتاه ، برابر با فشار یک دکمه و از طریق شبکه اینترنت کاهش یابد و دوم ، اجرای یک آئین نامه فرا گیر را در بر می گیرد تا مشتری با اطمینان کامل وارد تجارت الکترونیک شود به این ترتیب که از موجودیت طرف تجاری الکترونیکی مطمئن انتقاالت انجام نقل و خود و

باشد .: on-line تعاونی

بسیاری از شرکت های تعاونی در بریتانیا از تعاونی و تشریفات و نقل و حمل زمینه در فعال های مصرف تعاونیهای تا گرفته بیمه و گردشگری دارای سایت ویژه خود در میان میلیون ها سایت بریتانیایی هستندکه برای ما این امکان را فراهم رفع در مابین فی روابط تعمیق ضمن تا ساخته بانکی خدمات ارائه در ، آنها روزمره نیازهای به عنوان اینترنت با ما . همه موثرتر عمل کنیم امکانی که طی سالیان اخیر در توسعه نقشی بسزا داشته است آشنا هستیم هر چند هنوز برخی در این که این یک تهدید است یا فرصت تردید دارند . و من شخصًا اینترنت را به مثابه فضایی می بینم که در تسریع روند توسعه و کاربرد فناوری که سال ها است این بانک نیز آن را تجربه می کند ، نقشی

بارزی ایفا می نماید .

نوشته : کيت گرمينگP.L.C مدیر امور فناوری بانک تعاون بریتانيا

آینده بانکداری تعاونی

Page 9: نشريه داخلي پيام ما شماره 3

9

November 2009آبان 1388 ذیقعده 1430 مقالـــه

www.ttbank. iri n f o @ t t b a n k . i r

فناوري اطالعات مرزهاي فکري و عملي را در جوامع اندیشه رشد براي مناسبي زمینه و شکسته سنتي کار فراهم و کسب به بخشیدن پویایي و خالقیت و

کرده است. تالش هاي بشر براي بهینه کردن امور کسب و کار در همه عرصه ها و فعالیت هاي جاري و درازمدت بدون بهره برداري از فناوري اطالعات تقریبًا غیرممکن شده

است. و ارتباطات عصر به ورود و صنعتي عصر از گذار در سازمان ها عمیقي و توجه جالب نتایج اطالعات

برجاي گذاشته است. به نیاز دلیل به اقتصادي بنگاه هاي و سازمان ها جمله جایگاه هایي از رقابتي فرآیندهاي از دورنماندن هستند که همیشه در فرآیندهاي گذار بیشترین یا بهتر بگوییم اولین تأثیرها را مي پذیرند و خود را با تغییرات

هماهنگ مي سازند.در این شرایط ، پیچیدگي و سرعت باالي کارها و امور جاري ، نیاز به ارتباطات سریع و دقیق را در شرکت ها و بنگاه هاي اقتصادي در ابعاد داخلي و بین المللي به امری

الزام آور بدل ساخته است . موضوع با که ارگان هایي عنوان به بانکي نظام هاي ابعاد جهاني، اقتصاد خدماتي دانش محور و توسعه در ناخواه خواه ، دارند مستقیم ارتباط اطالعات فناوري براي تطبیق خود با شرایط بازار و عقب نماندن از رقابت بسیار سخت در ارایه خدمات به مشتریان چاره اي جز گرویدن به جنبش کاربردي کردن فناوري اطالعات در

خدمات بانکداري ندارند.حاصل این تالش همه جانبه برای نظام بانکی رسیدن نام به است اطالعات عصر براي جدیدي مفهوم به بانکداري الکترونیک که خود به مفهوم جدیدي ازروابط الکترونیک عمومی روابط یعنی بانکداري در عمومي منجر شده است ؛ پدیده ای که در شرایط کنونی نه تنها

یک ضرورت که یک الزام غیر قابل انکار است .تعریف روابط عمومی الکترونیک:

روابط عمومی الکترونیک، روش به کار گرفتن فن آوری ارتباطی و رسانه های نوین اطالع رسانی برای جدید ارایه خدمات منطبق برخواسته ها و نیازهای مخاطبان به طور لحظه ای )online( به منظور تحقق بخشیدن به هدف های روابط عمومی است. سرعت اطالع رسانی،

اصلی ترین عامل است که روابط عمومی الکترونیک را از روابط عمومی سنتی تمایز می بخشد. اصطالح روابط عمومی الکترونیک نزدیک به یک دهه است که وارد ادبیات روابط عمومی شده است و اصطالح فوق مانند اصطالحاتی مثل کتاب الکترونیکی، دولت الکترونیکی، باشد می )e( پسوند دارای غیره و الکترونیکی پست روابط شود، می نوشته )e-pr( اختصاص طور به و افزار( الکترونیکی )سخت ابزار به الکترونیکی عمومی و دیده( آموزش انسانی )نیروی الکترونیکی مهارت دانش الکترونیکی )نرم افزار( نیاز دارد. شفافیت بیشتر، زبان ساده تر و سرعت بیشتر در تولید و توزیع اطالعات

در این نوع روابط عمومی توصیه می شود. ضرورت و اهمیت روابط عمومی الکترونیک:

و ضرورت سرعت جدید ویژگیهای عصر به توجه با باالی نقل و انتقال اطالعات و با توجه به پویایی و تغییر اجتماعی، سیاسی، مختلف روندهای سریع تحول و فرهنگی و اقتصادی و شکل گیری پدیده جهانی شدن و کمرنگ شدن عنصر مکان و جغرافیا، توسعه روابط عمومی الکترونیک یک ضرورت می باشد. در مجموع عوامل مختلفی این ضرورت را عینی ساخته که برخی

از آنها عبارتند از: 1- افزایش حجم اطالعات مورد تقاضای مردم.

2- افزایش خدمات قابل ارائه به مردم.3- تقویت روند شکل گیری رسانه های تعاملی.

4- توسعه روزنامه نگاری الکترونیکی.و مخابرات از استفاده بازار، جدید ویژگیهای -5

الکترونیک در تجارت.6- رشد و شکل گیری موسسات مشاور.

انتظارات نیازها، خواسته ها و ارتقاء 7- گسترش و مخاطبان متناسب با شرایط روز.

8- افزایش سرعت اطالع رسانی.ویژگیها و مزایای روابط عمومی الکترونیک:

انتقال و نقل سنتی های عمومی روابط در معمواًل اطالعات به کندی صورت می گیرد و میزان متنابهی عین در رود. می هدر سازمانی انرژی و هزینه وقت، و ارتباطات امر نیز مکانی و زمانی محدودیت حال عمومی روابط نماید. می مشکل را اطالعات گردش الکترونیکی ویژگیهای متمایزی نسبت به روابط عمومی

سنتی دارد که عبارتند از:

1- وسیله ای برای ارائه خدمات مورد نیاز مخاطبان به سادگی و با هزینه کمتر.

قید زمان و مکان و محدودیت های از فراغت -2کاری.

3- پیشتاز و فعال، ایده و تصمیم ساز در سازمان.4- برقراری ارتباط دو سویه بین سازمان و تک تک

افراد جامعه با سرعت و سهولت بیشتر5- تقویت پاسخگویی به افراد جامعه6- کاهش هزینه های اطالع رسانی

7- حفظ محیط زیست با کاهش مصرف کاغذ، حمل و نقل و توزیع.

اطالع رایج مفهوم الکترونیک، عمومی روابط -8رسانی، بازاریابی و مخاطب قرار دادن جمع را منسوخ دنبال را مناسب و محکم بازاریابی از جدیدی نوع و

می کند.الکترونیک عمومی روابط مزایای تر، ساده زبان به

عبارتند از:- تعاملی و دوسویه بودن ارتباطات

- کاهش هزینه ها و افزایش نرخ بهره وری کارکنان online الزام به پاسخگویی به صورت -

- دسترسی سریع به اطالعات- کاهش حجم نامه های اداری و بایگانی

- فراگیری و فرامرزی بودن- پیش بینی نیازهای تعریف نشده مخاطب

امروزه به طور کلی حیطه وظایف و فعالیت هایی که تعریف می الکترونیکی روابط عمومی واحدهای برای شود شامل موارد مختلف و متعددی است که در حوزه و... انتشاراتی رسانی، اطالع بازاریابی، تبلیغات، های

انجام می پذیرد.حدود تا عمومی روابط و بازاریابی رسالتهای امروزه به گونه ای که توسعه اند نزدیک شده به هم زیادی بازاریابی توسعه بستر الکترونیک عمومی روابط

الکترونیکی را فراهم کرده است.کارمندان بانک و روابط عمومی الکترونیک

بانک سازمان و مدیران اساسی های چالش از یکی در پیاده سازی موفقیت آمیز روابط عمومی الکترونیک چالش هایی است که آنها در مواجه با کارمندان پیش رو دارند. کارمندانی که به شیوه های سنتی عادت کرده اند و اکنون باید خود را با روش ها و ابزارهای جدیدی

هماهنگ سازند . همانطور که می دانید هر روش و ابزار همراه به جدیدی نیازهای و فرهنگ خود با جدیدی اهداف و واقع شدن در جریان ثمر مثمر برای و دارد برنامه های سازمان ضروری است که فرهنگ برخورد میان در جدید های تکنولوژی از مناسب استفاده و کارمندان گسترش یابد . این کار از طریق آموزش های متناوبی صورت می گیرد که فراخور زمان به کارمندان

ارائه می شود.تمام این کارها به دلیل نقش جدیدی است که انسان اند. کرده پیدا یکدیگر مکمل عنوان به تکنولوژی و گسترش فرهنگ تکنولوژی پذیری در میان کارمندان و به ویژه کارمندان روابط عمومی در بانک ها باعث تعالی جایگاه سازمان آنها در میان مردم شده و ذهنیت مثبتی اذهان بر جای می گذارد. کارمندان روابط عمومی در الکترونیکی، های نامه به پاسخگویی در الکترونیک نمابر ها، تلفن ها، اطالع رسانی از طریق سایت بانک تا داد خواهند خرج به را دقت و سرعت نهایت و... مراجعه کننده تمامی اطالعات مورد نظرش را به دست آورد. در اختیار داشتن کارمندان عالقه مند و حرفه ای آنها از قوه خالقیت برداری بهره را در تواند شما می

یاری دهد.روابط عمومی الکترونیک هویت مجازی بانک

های عرصه وب دنیای و اطالعات فناوری توسعه جدیدی را برای رقابت بین سازمان ها و از جمله بانک در باید ها تمامی سازمان رو این از است. ها گشوده دنیای مجازی به دنبال کسب اعتبار و هویت تازه ای با آن کاری های چهارچوب و اصول که چرا باشند بودن رنگ پر صورت است.در متفاوت واقعی دنیای اطالعات عصر در شما بانک مجازی هویت و نقش و ارتباطات وجود جایگاه آن نیز باالتر و پر اهمیت تر خواهد شد. ِویژگی دنیای کسب و کار مجازی در این است که دست یابی به شهرت و هویت مطلوب ممکن دست از ولی شود حاصل سال چندین طی در است دادن اعتبار در عرض چند دقیقه صورت خواهد گرفت . روابط عمومی الکترونیک در بانک ها به عنوان اولین ارتباط هنگام به مجازی دنیای در مردم که واحدی تعیین نقش تواند می کنند می برخورد آن با ابتدا ،کننده و بسیار مهمی را در طراحی و ایجاد یک ذهنیت

شایسته و مناسب حال بانک به انجام برساند .

در بانکداری الکترونيک

نقش روابط عمومي الکترونيک

Page 10: نشريه داخلي پيام ما شماره 3

10

گوناگون

یک کشتي در یک سفر دریایي در میان طوفان در دریا شکست و غرق شد. و تنها دو مرد توانستند نجات یابند و به جزیره کوچکي شنا کنند. دو نجات یافته نمي دانستند

دو نجات يافته

یک تاجر آمریکایی نزدیک یکی از روستاهای مکزیک ایستاده بود. در همان موقع یک قایق کوچک ماهیگیری ماهیگیر از تاجر بود. ماهی تا چند داخلش که شد رد پرسید: چقدر طول کشید تا این چند تا ماهی رو گرفتی؟

ماهیگیر: مدت خیلی کمی.تاجر: پس چرا بیشتر صبر نکردی تا بیشتر ماهی گیرت بیاد؟ ماهیگیر: چون همین تعداد برای سیر کردن خانواده

ام کافی است.تاجر: اما بقیه وقتت رو چیکار می کنی؟ ماهیگیر: تا دیر وقت می خوابم, یه کم ماهی گیری می کنم, با بچه ها بازی میکنم بعد میرم توی دهکده و با دوستان شروع می

کنیم به گپ زدن. خالصه مشغولیم به این نوع زندگی.تاجر: من تو دانشگاه درس خوندم و می تونم کمکت کنم. تو باید بیشتر ماهی گیری کنی. اون وقت می تونی تا چند اون درآمد با و بخری بزرگتری قایق پولش با عالمه یه وقت اون میکنی. اضافه بعدا دیگر هم قایق بعدش خوب, ماهیگیر: داری! ماهیگیری برای قایق

چی؟تاجر: به جای اینکه ماهی ها رو به واسطه بفروشی، اونا رو مستقیــما به مشتری ها میدی و برای خودت کار و و اندازی می راه کارخونه بعدش کنی. می درست بار به تولیداتش نظارت میکنی. این دهکده کوچک رو هم ترک می کنی و می روی به شهر بزرگتر ، اونجاست که دست به کارهای مهم تری می زنی. ماهیگیر: این کار

چقدر طول می کشه؟تاجر: پانزده تا بیست سال! ماهیگیر: اما بعدش چی آقا؟

تاجر: بهترین قسمت همینه,در یک موقعیت مناسب که گیر اومد میری و سهام شرکت رو به قیمت خیلی باال می فروشی! این کار میلیون ها دالر برات عایدی داره.

ماهیگیر: میلیون ها دالر! خوب بعدش چی؟دهکدۀ یه میری شی! می بازنشسته وقت اون تاجر: ساحلی کوچیک! جایی که می تونی تا دیر وقت بخوابی! بری کنی! بازی هات بچه با کنی, ماهیگیری کم یه خوش و بزنی گپ دوستات با دیروقت تا و دهکده

بگذرونی.

تاجر و ماهيگير

که گفت کالس های بچه به کودکستان یک معلم میخواهد با آنها بازی کند. او به آنها گفت که فردا هر کدام یک کیسه پالستیکی بردارند و درون آن به تعداد آدمهایی که از آنها بدشان میآید، سیب زمینی بریزند و با خود به کودکستان بیاورند. فردا بچه ها با کیسه های 2 ها بعضی کیسه در آمدند. کودکستان به پالستیکی به معلم بود. زمینی 5 سیب ها بعضی و ،3 ها بعضی بچه ها گفت: تا یک هفته هر کجا که می روند کیسه

پالستیکی را با خود ببرند.روزها به همین ترتیب گذشت و کم کم بچه ها شروع کردند به شکایت از بوی سیب زمینی های گندیده. به عالوه ، آنهایی که سیب زمینی بیشتری داشتند از حمل یک گذشت از پس بودند. شده خسته سنگین بار آن

هفته بازی باالخره تمام شد و بچه ها راحت شدند.معلم از بچه ها پرسید: از اینکه یک هفته سیب زمینی ها را با خود حمل می کردید چه احساسی داشتید؟ بچه ها از اینکه مجبور بودند ، سیب زمینی های بد بو و سنگین را همه جا با خود حمل کنند شکایت داشتند. آنگاه معلم منظور اصلی خود را از این بازی، این چنین توضیح داد:

نفرت

و بود راهي در خواندن نماز حـال در روزي شخصي بیـن سجاده اش از متوجه شود که این بدون مجنون

عبور کرد.مرد نمازش را قطع کرد و داد زد: "هي!!! چرا بین من و

خدایم فاصله انداختي؟"مجنون به خود آمد و گفت: "من که عاشق لیلي هستم تورا ندیدم، تو که عاشق خداي لیلي هستي چگونه مرا

دیدي؟"

خدای ليلی

یک روز صبح به همراه یکی از دوستان در بیابان قدم درخشید. می افق در که دیدیم را چیزی ، زدیم می هرچند مقصود ما رفتن به یک »دره« بود، برای دیدن آن چه آن درخشش را از خود باز می تاباند، مسیر خود را تغییر دادیم. تقریبًا یک ساعت در زیر خورشیدی که مدام گرم تر می شد راه رفتیم و تنها هنگامی که به آن بطری یک چیست. که کنیم توانستیم کشف رسیدیم

درخشش كاذب

رسم است که در ایام کریسمس و در واقع آخرین ماه از سال میالدی چهار شمع روشن مینمایند، هر شمع یک هفته میسوزد و به این ترتیب تا پایان ماه هر چهار شمع میسوزند، شمعها نیز برای خود داستانی دارند. امیدواریم

با خواندن این داستان امید در قلبتان ریشه دواند.شمع ها به آرامی می سوختند، فضا به قدری آرام بود که

می توانستی صحبتهای آن ها را بشنوی.اولی گفت: من صلح هستم! با وجود این هیچ کس نمی به میکنم دارد. فکر نگه برای همیشه روشن مرا تواند به سرعت بین خواهم رفت. سپس شعله اش از زودی

کم شد و از بین رفت.دومی گفت: من ایمان هستم! با این وجود من هم ناچارا چه تا نیست معلوم و مانم، نمی روشن زیادی مدتی زمانی زنده باشم، وقتی صحبتش تمام شد نسیم مالیمی

بر آن وزید و شعله اش را خاموش کرد.شمع سوم گفت: من عشق هستم! ولی آنقدر قدرت ندارم که روشن بمانم. مردم مرا کنار می گذارند و اهمیت مرا درک نمی کنند، آنها حتی عشق ورزیدن به نزدیکترین او هم بعد کمی و کنند می فراموش هم را کسانشان

خاموش شد.ناگهان ... پسری وارد اتاق شد و شمع های خاموش را ابد دید و گفت: چرا خاموش شده اید؟ قرار بود شما تا به گریه کردن. این جمله شروع کرد با گفتن و بمانید سپس شمع چهارم گفت: نترس تا زمانی که من روشن هستم می توانیم شمع های دیگر را دوباره روشن کنیم.

من امید هستم!کودک با چشمهای درخشان شمع امید را برداشت و شمع

های دیگر را روشن کرد. چه خوب است که شعله امید هرگز در زندگیتان خاموش نشود. هر یک از ما می توانیم امید، ایمان، صلح و عشق

را حفظ و نگهداری کنیم.

داستان چهار شمع

کهنه لباسهای به و بود نشسته پارک نیمکت روی میکرد، نگاه دیگر های بچه با او تفاوت و فرزندش ماشین گران قیمتی جلو پارک ایستاد و مرد شیک پوشی از آن پیاده شد و با احترام در ماشین را برای همسرش

که پسرکی در آغوش داشت باز کرد. با حسرت به آنها نگاه کرد و از ته دل آه کشید.

آنها کودک را روی تاب گذاشتند. خدایا! چه می دید! پسرک عقب مانده ذهنی بود.

با نگاه به جستجوی فرزندش پرداخت، او را یافت که با شادی از پله های سرسره باال می رفت.

چشمانش را بست و از ته دل خدا را شکر کرد.

خدايا شکرت

یک سخنران معروف در مجلسی که دویست نفر در آن جیبش از را تومانی هزار اسکناس داشتند، یک حضور بیرون آورد و پرسید: چه کسی مایل است این اسکناس

را داشته باشد؟دست همه حاضرین باال رفت.

سخنران گفت: بسیار خوب، من این اسکناس را به یکی از شما خواهم داد ولی قبل از آن می خواهم کاری بکنم. و سپس در برابر نگا ه های متعجب، اسکناس را مچاله این اسکناس کرد و پرسید: چه کسی هنوز مایل است

را داشته باشد؟و باز هم دست های حاضرین باال رفت.

انداخت و به زمین را اسکناس مچاله شده بارمرد، این چند بار آن را لگد مال کرد و با کفش خود آن را روی خوب، پرسید: و برداشت را اسکناس بعد کشید. زمین حاال چه کسی حاضر است صاحب این اسکناس شود؟ و باز دست همه باال رفت. سخنران گفت: دوستان ، با این بالهایی که من سر اسکناس در آوردم، از ارزش اسکناس

چیزی کم نشد و همه شما خواهان آن هستید.ما است، واقعی هم همین طور زندگی در داد: ادامه و با یا گیریم می که تصمیمــاتی با موارد بسیاری در مشکالتی که روبرو می شویم، خم می شویم، مچالــه می شویم، خاک آلود می شویم و احساس می کنیم که دیگر پشیزی ارزش نداریم، ولی این گونه نیست و صرف نظر از این که چه بالیی سرمان آمده است هرگز ارزش خود را از دست نمی دهیم و هنوز هم برای افرادی که

دوستمان دارند، آدم با ارزشی هستیم.

اسکناس مچاله

November 2009آبان 1388 ذیقعده 1430

www.ttbank. iri n f o @ t t b a n k . i r

این درست شبیه وضعیتی است که شما کینه آدم هایی که دوستشان ندارید را در دل خود نگه می دارید و همه جا با خود می برید . بوی بد کینه و نفرت قلب شما را فاسد می کند و شما آن را به همه جا همراه خود حمل می کنید . حاال که شما بوی بد سیب زمینی ها را فقط کنید. پس چطور می نتوانستید تحمل برای یک هفته خود دل در عمر تمام برای را نفرت بد بوی خواهید

تحمل کنید؟

نوشابه خالی بود. غبار صحرایی در درونش متبلور شده بود.

قبل ساعت یک از تر گرم بسیار بیابان که جا آن از شده بود، تصمیم گرفتیم دیگر به سمت »دره« نرویم. به هنگام بازگشت فکر کردم چند بار به خاطر درخشش

کاذب راهی دیگر، از پیمودن راه خود باز مانده ایم؟رفتیم نمی بطری آن سمت به اگر کردم: فکر باز اما

چطور می فهمیدیم فقط درخششی کاذب است؟

چه کاري باید کنند اما هردو موافق بودند که چاره اي جز دعا کردن ندارند. به هر حال براي اینکه بفهمند که کدام یک از آنها نزد خدا محبوبترند و دعاي کدام یک به را آن سرزمین تا گرفتند مستجاب مي شود،تصمیم دوقسمت تقسیم کنند و هر کدام در یک بخش درست در خالف یکدیگر زندگي کنند. نخستین چیزي که آنها از خدا خواستند غذا بود. صبح روز بعد مرد اول میوه اي او بود در آن قسمتي که بر روي درختي روییده را که اقامت مي کرد دید. اما سرزمین مرد دوم زمین لم یزرعي بود.هفته بعد مرد اول تنها بود و تصمیم گرفت که از خدا طلب یک همسر کند. روز بعد کشتي دیگري شکست و غرق شد و تنها نجات یافته آن یک زن بود که به بخشي که آن مرد قرار داشت شنا کرد. در سمت دیگر مرد دوم هیچ چیز نداشت. به زودي مرد اول از خداوند طلب خانه، لباس و غذا بیشتري نمود. در روز بعد مثل اینکه جادو شده باشه همه چیزهایي که خواسته بود به او داده شد. مرد سرانجام نداشت. چیز هیچ هنوز دوم مرد چه اگر اول از خدا طلب یک کشتي نمود تا او و همسرش آن جزیره را ترک کنند. صبح روز بعد مرد یک کشتي که در سمت او در کناره جزیره لنگر انداخته بود را یافت. مرد با همسرش سوار کشتي شد و تصمیم گرفت مرد دوم را در جزیره ترک کند. او فکر کرد که مرد دیگر شایسته دریافت نعمتهاي الهي نیست. از آنجاییکه هیچ کدام از

درخواستهاي او از پروردگار پاسخ داده نشده بود.هنگامي که کشتي آماده ترک جزیره بود مرد اول صدایي غرش وار از آسمانها شنید :" چرا همراه خود را در جزیره ترک مي کني؟" مرد اول پاسخ داد: "نعمتها تنها براي خودم هست چون که من تنها کسي بودم که براي آنها دعا و طلب کردم. دعا هاي او مستجاب نشد و سزاوار هیچ کدام نیست." آن صدا مرد را سرزنش کرد:"تو اشتباه مي کني، او تنها کسي بود که من دعاهایش را مستجاب نمي دریافت مرا نعمتهاي از تو هیچکدام وگرنه کردم او چه "به من بگو که از آن صدا پرسید: کردي." مرد

دعایي کرد که من باید بدهکارش باشم؟"صدا گفت: " او دعا کرد که همه دعاهاي تو مستجاب

شود."

Page 11: نشريه داخلي پيام ما شماره 3

گـوناگـون

11

یکروز وقتی کارمندان به اداره رسیدند، اطالعیه بزرگی را در تابلوی اعالنات دیدند که روی آن نوشته شده بود: بود اداره این در شما پیشرفت مانع که فردی »دیروز درگذشت. شما را به شرکت در مراسم تشییع جنازه که دعوت می شود برگزار اجتماعات سالن در 10 ساعت

می کنیم.«در ابتدا، همه از دریافت خبر مرگ یکی از همکارانشان ناراحت می شدند اّما پس از مدتی، کنجکاو می شدند که بدانند کسی که مانع پیشرفت آن ها در اداره می شده که

بوده است. به ساعت10 را کارمندان تمام تقریبًا کنجکاوی، این سالن اجتماعات کشاند. رفته رفته که جمعیت زیاد می شد هیجان هم باال می رفت. همه پیش خود فکر می کردند: »این فرد چه کسی بود که مانع پیشرفت ما در اداره بود؟

به هر حال خوب شد که مرد!«نزدیک یکی یکی و گرفتند قرار صفی در کارمندان نگاه می کردند تابوت درون به وقتی و تابوت می رفتند

ناگهان خشکشان می زد و زبانشان بند می آمد. آینه ای درون تابوت قرار داده شده بود و هر کس به درون تابوت نگاه می کرد، تصویر خود را می دید. نوشته ای نیز

بدین مضمون در کنار آینه بود: تنها یک نفر وجود دارد که می تواند مانع رشد شما شود کسی تنها شما شما. خود جزء نیست کسی هم او و هستید که می توانید زندگی تان را متحّول کنید. شما تنها کسی هستید که می توانید بر روی شادی ها، تصورات و موفقیت هایتان اثر گذار باشید. شما تنها کسی هستید که

می توانید به خودتان کمک کنید.والدین تان، دوستانتان، رئیستان، که وقتی شما زندگی می کند، تغییر کارتان محل یا زندگی تان شریک وقتی فقط تنها شما زندگی نمی شود. تغییر دستخوش تغییر می کند که شما تغییر کنید، باورهای محدود کننده کسی تنها شما که کنید باور و بگذارید کنار را خود

هستید که مسئول زندگی خودتان می باشید.

مرگ همکار

آب توسط جریان بازمانده یک کشتي شکسته تنها به یک جزیره دورافتاده برده شد، او با بیقراري به درگاه به او ساعتها را نجات بخشد، او تا خداوند دعا مي کرد اقیانوس چشم مي دوخت، تا شاید نشاني از کمک بیابد

اما هیچ چیز به چشم نمي آمد. سرآخر ناامید شد و تصمیم گرفت که کلبه اي کوچک بهتر را اندکش وسایل و خود تا بسازد کلک از خارج غذا جستجوي از آنکه از پس روزي نماید، محافظت بازگشت، خانه کوچکش را در آتش یافت، دود به آسمان رفته بود، بدترین چیز ممکن رخ داده بود، او عصباني و اندوهگین فریاد زد: »خدایا چگونه توانستي با من چنین

کني؟« صبح روز بعد او با صداي یک کشتي که به جزیره نزدیک مي شد از خواب برخاست، آن مي آمد تا او را نجات دهد. مرد از نجات دهندگانش پرسید: »چطور متوجه شدید که

من اینجا هستم؟« آنها در جواب گفتند: »ما عالمت دودي را که فرستادي،

دیدیم!« آسان مي توان دلسرد شد هنگامي که بنظر مي رسد کارها دست از را امیدمان نباید اما نمي روند، پیش خوبي به دهیم ،زیرا حتي در میان درد و رنج نیزنیرویي هست که

مارا تنها نمي گذارد.یاد به است سوختن حال در شما کلبه که آینده دفعه آورید که آن شاید عالمتي باشد براي فراخواندن رحمت

خداوند. براي تمام چیزهاي منفي که ما بخود مي گوییم، خداوند

پاسخ مثبتي دارد، تو گفتي »آن غیر ممکن است«، خداوند پاسخ داد »همه

چیز ممکن است«، خداوند ندارد«، دوست مرا واقعًا کس »هیچ گفتي تو

پاسخ داد »من تو را دوست دارم«، داد پاسخ خداوند هستم«، خسته بسیار »من گفتي تو

»من به تو آرامش خواهم داد«، تو گفتي »من توان ادامه دادن ندارم«، خداوند پاسخ داد

»رحمت من کافي است«،

كلبه كوچك

یادم می آید وقتی که نوجوان بودم، یک شب با پدرم در صف خرید بلیط سیرک ایستاده بودیم. جلوی ما یک ایستاده بودند. به نظر می رسید پول خانواده پرجمعیت

زیادی نداشتند.شش بچه که همگی زیر دوازده سال بودند، لباس های ها بچه بودنـد. پوشیده تمیـز حال عین در ولی کهنه مادرشان، و پدر پشت دوتا دوتا بودند. ادب با همگی دست همدیگر را گرفته بودند و با هیجان در مورد برنامه ها و شعبده بازی هایی که قرار بود ببینند، صحبت می کردند. مادر بازوی شوهرش را گرفته بود و با عشق به

او لبخند می زد.وقتی به باجه بلیط فروشی رسیدند، متصدی باجه از پدر خانواده پرسید:» چند عدد بلیط می خواهید؟« پدر جواب برای بلیط دو و ها بچه برای بلیط لطفًا شش « داد:

بزرگساالن.«باجه به پدر گفت. را ها بلیط قیمت باجه، متصدی چه گفتید ببخشید، پرسید:» آرامی به و شد نزدیکتر قدر؟« متصدی باجه دوباره قیمت بلیط ها را تکرار کرد.

بود معلوم زمزمه کردند. ناراحتی با مادر بچه ها و پدر که مرد پول کافی نداشت. حتمًا فکر می کرد که به بچه

های کوچکش چه جوابی بدهد؟ناگهان پدرم دست در جیبش برد و یک اسکناس بیست بعد خم شد، انداخت. زمین روی و آورد بیرون دالری « گفت: و زد مرد شانه به برداشت، زمین از را پول

ببخشید آقا، این پول از جیب شما افتاد!« مرد که متوجه موضوع شده بود، همان طور که اشک از

چشمانش سرازیر می شد، گفت:» متشکرم آقا.«پدر خانواده مرد شریفی بود ولی درآن لحظه برای اینکه

پیش بچه ها شرمنده نشود، کمک پدرم را قبول کرد.بعد از این که بچه ها داخل سیرک شدند، من و پدرم از

صف خارج شدیم و به طرف خانه حرکت کردیم.آن روز از سیرک محروم شدم اما درسي که پدرم به ایثار و ، من داد را هیچگاه فراموش نکردم بزرگواري

مناعت طبع بود

سيرک ملکه دید. را دوزخ دربان ملکه مرگ هنگام کاري بد گفت:»کافي است که فقط یک کار خوب کرده باشي تا

همان یک کار تو را برهاند، خوب فکر کن« زد مي قدم جنگلي در یکبار که آورد خاطر به مرد عنکبوتي سر راهش دیده بود و براي اینکه عنکبوت را لگد نکند راهش را کج کرده بود. ملکه لبخندي بر لب آورد ودر این هنگام تار عنکبوتي از آسمان نازل کرد تا به مرد اجازه صعود به بهشت را بدهد. بقیه محکومان نیز

از تار استفاده کردند و شروع به باال رفتن کردند. به را آنها و گشت بر تار شدن پاره ترس از مرد اما به مرد و شد پاره تار لحظه همان ودر داد هل پایین

دوزخ باز گشت.آنگاه شنید که ملکه مي گوید: »شرم آور است که خود

خواهي تو همان تنها خیر تو را به شر مبدل کرد«

دوزخ

November 2009آبان 1388 ذیقعده 1430

www.ttbank. iri n f o @ t t b a n k . i r

تو گفتي »من نمي توان مشکالت را حل کنم«، خداوند پاسخ داد »من گامهاي تو را هدایت خواهم کرد«،

تو گفتي »من نمي توانم آن را انجام دهم«، خداوند پاسخ داد »تو هر کاري را با من مي تواني به انجام برساني«،

تو گفتي »آن ارزشش را ندارد«، خداوند پاسخ داد »آن ارزش پیدا خواهد کرد«،

تو گفتي »من نمي توانم خود را ببخشم«، خداوند پاسخ داد »من تو را بخشیده ام«،

تو گفتي »من مي ترسم«، خداوند پاسخ داد »من روحي ترسو به تو نداده ام«،

ناامیدم«، خداوند پاسخ تو گفتي »من همیشه نگران و داد »تمام نگراني هایت را به دوش من بگذار«،

تو گفتي »من به اندازه کافي ایمان ندارم«، خداوند پاسخ داد »من به همه به یک اندازه ایمان داده ام«،

نیستم«، خداوند باهوش کافي اندازه به تو گفتي »من پاسخ داد »من به تو عقل داده ام«،

پاسخ تنهایي مي کنم«، خداوند احساس تو گفتي »من داد »من هرگز تو را ترک نخواهم کرد«،

این پیام را به دیگران نیز بگویید، شاید یکي از دوستان حال در اش کلبه که مي کند احساس اکنون هم شما

سوختن است

روزی لقمان به پسرش گفت امروز به تو 3 پند می دهم که کامروا شوی

را بهترین غذای جهان اینکه سعی کن در زندگی اول بخوری!

دوم اینکه در بهترین بستر و رختخواب جهان بخوابیسوم اینکه در بهترین کاخها و خانه های جهان زندگی

کنیفقیر بسیار خانواده یک ما پدر ای گفت لقمان پسر

هستیم چطور من می توانم این کارها را انجام دهم؟لقمان جواب داد:

که غذایی هر بخوری غذا کمتر و تر دیر کمی اگر میخوری طعم بهترین غذای جهان را می دهد.

اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخوابی در هر جا که جهان خوابگاه بهنرین کنی می احساس ای خوابیده

است.اگر با مردم دوستی کنی و در قلب آنها جای می گیری و

آنوقت بهترین خانه های جهان مال توست.

لقمان حکيم

به همراه پسر 25 ساله اش در قطار نشسته مرد مسنی نشسته در صندلی های خود در حالی که مسافران بود. شروع محض به کرد. حرکت به شروع قطار بودند، حرکت قطار پسر 25 ساله که کنار پنجره نشسته بود پر از شور و هیجان شد. دستش را از پنجره بیرون برد و در حالی که هوای در حال حرکت را با لذت لمس می کرد مرد می کنن. حرکت درخت ها کن نگاه پدر زد: فریاد کنار کرد. تحسین را پسرش هیجان لبخندی با مسن مرد جوان، زوج جوانی نشسته بودند که حرف های پدر و پسر را می شنیدند و از حرکات پسر جوان که مانند یک

هرگز زود قضاوت نکنيد

کودک 5 ساله رفتار می کرد، متعجب شده بودند. ناگهان دریاچه، نگاه کن پدر زد: فریاد با هیجان دوباره جوان حیوانات و ابرها با قطار حرکت می کنند. زوج جوان پسر را با دلسوزی نگاه می کردند. باران شروع شد چند قطره روی دست مرد جوان چکید. او با لذت آن را لمس کرد را بست و دوباره فریاد زد: پدر نگاه کن و چشم هایش باران می بارد، آب روی من چکید. زوج جوان دیگر طاقت برای مداوای پرسیدند: چرا شما از مرد مسن و نیاورند گفت: مسن مرد نمی کنید؟ مراجعه پزشک به پسرتان ما همین االن از بیمارستان بر می گردیم. امروز پسر من

برای اولین بار در زندگی می تواند ببیند.

آلفرد نوبل از جمله افراد معدودي بود که این شانس را داشت تا قبل از مردن، آگهي وفاتش را بخواند!

زماني که برادرش لودویگ فوت شد، روزنامه ها اشتباهًا مرده دینامیت( )مخترع معروف نوبل که کردند فکر است. آلفرد وقتي صبح روزنامه ها را مي خواند با دیدن دالل نوبل، »آلفرد شد: میخکوب اول، صفحه تیتر

مرگ و مخترع مر گ آورترین سالح بشري مرد!«»آیا خوب فکر کرد: با خود ناراحت شد. آلفرد، خیلي

است که من را پس از مرگ این گونه بشناسند؟«سریع وصیت نامه اش را آورد. جمله هاي بسیاري را خط زد و اصالح کرد. پیشنهاد کرد ثروتش صرف جایزه اي براي صلح و پیشرفت هاي صلح آمیز شود. امروزه نوبل را نه به نام دینامیت، بلکه به نام مبدع جایزه صلح نوبل، او ... مي شناسیم. و نوبل و شیمي فیزیک جایزه هاي

امروز، هویت دیگري دارد.

شما را چگونه مي شناسند؟

شمشیرزن »بهترین پرسید: استادش از جنگجویي کیست؟«

برو. سنگي کنار صومعه داد: »به دشت پاسخ استادش آنجاست. به آن سنگ توهین کن.«

شاگرد گفت: »اما چرا باید این کار را بکنم؟ سنگ پاسخ نمي دهد.«

استاد گفت: »خوب با شمشیرت به آن حمله کن.«شاگرد پاسخ داد: »این کار را هم نمي کنم. شمشیرم مي انگشتانم آن حمله کنم، به با دست هایم اگر و شکند زخمي مي شوند و هیچ اثري روي سنگ نمي گذارد. من

این را نپرسیدم. پرسیدم بهترین شمشیرزن کیست؟«به آن سنگ مي داد: »بهترین شمشیرزن، پاسخ استاد ماند، بي آنکه شمشیرش را از غالف بیرون بکشد، نشان

مي دهد که هیچ کس نمي تواند بر او غلبه کند.«

بهترين شمشيرزن كيست ؟

Page 12: نشريه داخلي پيام ما شماره 3

12

نــــــاشر : امــور روابط عمومی بانک توسعه تعاونمدیر مسئول و ســـردبیر : سـعید معـــادی

تحریریه : هادی کمریی ، حبیب عشایری ، سیـــد رضـــا کاظمی نــژاد ، فاطمه جوانمردی ، سـارا شـمـس ، علیرضا

حاجی بابایی صفحه آرا : صالح حاجی بابایی

عـــکـس : امــــیر زبان آورحروفچین : ســـمیه عسگری

نشانی: چهار راه ولی عصر، خیابان بزرگمهر، نبش خیــابان برادران مظــفر، بانک توسعه تعاون

تــلفــن : 66418684 فــــاکــس : 66419974چــــاپ : شــرکت تعاونی چاپ و نشر فرهنگ دهــــخدا

انتصابات

ضمن عرض تبریک به شما عزیزان آرزوي توفیق و سربلندي در جهت تحقق اهداف و برنامه هاي بانک توسعه تعاون و خدمت به

تعاونیهاي میهن اسالمي را از خداوند منان مسئلت داریم

گوناگون

مناسبتها

* 8 آبان - والدت امام رضا )ع(* 13 آبان - روز دانش آموز

* 24 آبان - روز کتاب و کتابخوانی* 27 آبان - شهادت امام محمد تقی )ع(

میالد با سعادت هشتمین اختر تابناک آسمان والیت و امامت

حضرت امام رضا )ع( را به تمامی پیروان راستینش تبریک می گوییم

یک نکته از این معنی ...

* مردم اغلب غیر منطقي ، نامعقول و خود محورند ، تو بهرحال آنها را ببخش.* اگر مهربان باشي ممکن است تو را به داشتن انگیزه هاي پنهاني و خودپسندي متهم کنند ، تو بهرحال مهربان باش.

* اگر موفق باشي ممکن است دوستان دروغین و دشمنان حقیقي بیابي ، تو بهرحال موفق شو.* اگر صادق و روراست باشي ممکن است مردم فریبت دهند ، تو بهرحال صادق و روراست باش.

* آنچه براي ساختنش سالها وقت صرف کرده اي کسي ممکن است یک شبه نابود سازد ، تو بهرحال بساز.* اگر شادي و آرامش را یافتي ممکن است به تو حسادت کنند ، تو بهرحال شاد باش.

* امروز هر چه خوبي کني فردا اغلب مردم فراموشش خواهند کرد ، تو بهرحال خوبي کن .* نرسیدن به آرزوها دردناک است، ولي رسیدن به آرزوها هم مي تواند به همان اندازه دردناک باشد؛ زیرا همه چیز گذرا است.

* فقط دانستن کافي نیست، باید به کار گرفت، فقط خواستن کافي نیست، باید انجام داد.* اگر براي کامیاب شدن، چیزي وجود دارد که باید آن را یاد بگیریم، گمان اینکه با اشتباه، آن را یاد بگیریم، بیشتر از این است که با دوري از اشتباه،

آن را یاد بگیریم.

شاهرخ کشاورز – معاون اداره پرسنلی

سعید نیاکی نژاد – سرپرست اداره کارگزینی

مهدی چتری – سرپرست شعبه مطهری قم

حسین حسن زاده –سرپرست شعبه خمینی شهر

پژمان صادقی - سرپرست شعبه تیران و کرون

محمدرضا مرادپور - سرپرست شعبه زرین شهر

امیر عباس سعیدی راد - سرپرست شعبه اردکان

ایرج شیخ زاده – مدیر امور طرح و و مشاور در

مسکن مهر

سید باقر فتاحی – سرپرست امور اعتباری

محمد ذوالفقاری - سرپرست امور مالی

حسن تاجیک - سرپرست امور بازاریابی و تجهیز

منابع

کریم میرزاخانی - سرپرست امور شعب

صادق فنایی - سرپرست امور فناوری اطالعات و

ارتباطات

فیاض مقدم - سرپرست امور بازرسی و

حسابرسی داخلی

سعید معادی - مدیر امور سرمایه گذاری

هادی کمرئی - سرپرست امور روابط عمومی و

رئیس اداره اطالع رسانی – تبلیغات و انتشارات

فوالدی وندا – رئیس اداره بازرسی ریالی

فیاض قائد – رئیس اداره امور خارجه و روابط بین

الملل بانک توسعه تعاون

شعبان مرادی – سرپرست اداره پیگیری ویژه

عصمت اهلل ساکی زاده – مدیر امور منابع انسانی

همکاران محترم سرکار خانم امانی و جناب آقای امانی و جناب آقای محّبی ، مصیبت وارده را صمیمانه تسلیت عرض نموده و

در غمتان شریکیم.

November 2009آبان 1388 ذیقعده 1430

www.ttbank. iri n f o @ t t b a n k . i r

گیرند: مي پیش قناعت راه گروه دو فقط -یا آخرتند پاداش پی در که کنندگانی عبادت مردمان از درخواست تحمل که منشانی بزرگ

پست را ندارند.عطا را چیزي مردم به که است آن فروتني -

کني که دوست داري به تو عطا شود.

حضرت امام رضا )ع( می فرمایند :

ریزه خـوار مشـرق خوان دو چشمـت می شدم کاش یک شب باز مهمان دو چشمت می شدم گرم گـلگشــت خـراسان دو چشمت می شدم کـاش یک شب می گذشتم از فـراز چشـم تـو فارغ از دنیا، غـزلخـوان دو چشمـت می شـدم کـاش یـک شب می سـرودم گنبـد زرد تـو را بـاز هـم پـابـند پیمـان دو چشمـت می شـدم کاش یک شب می نشستم بر ضریح چشم تـو چـون کـبوترها نگهبان دو چشمـت می شـدم صحن و ایـوان تو را ای کـاش جـارو مـی زدم کــاش آهــوی بـیـابان دو چشمـت می شدم ضـامن آهـوست چشمـان دو شـهـد روشنـت غـرق در دریـای عـرفان دو چشـمت می شدم کاش یک شب معرفت می چیدم از چشمان تو شـاهـد اعـجـاز بــاران دو چشمـت می شـدم کـاش یک شب می شدم خیس نگـاه سبز تـو مـی درخشیدم، چراغـان دو چشمـت می شـدم کاش یک شب نور می نوشیدم از چشمـان تـو کاش یک شب باز مهمان دو چشمت می شدم سخت شیرین است طعم روشن چـشمـان تـو

سیدعلی موسوی گرمارودی

در بخش صفات آن حضرت از ابراهیم بن عباس نقل شده که گفت: امام رضا علیه السالم با سخن هرگز به هیچ کس جفا نکرد و کالم کسی را قطع نکرد تا زمانی که شخص سخن گفتنش به اتمام می رسید. و حاجتی را که می توانست برآورده سازد؛ رد نمی کرد. پاهایش را دراز نمی کرد و هرگز رو به روی کسی که نشسته بود، تکیه نمی داد و هیچ کس

از غالمان و خادمان خود را دشنام نمی داد. هرگز آب دهان بر زمین نمی افکند و در خنده اش قهقهه نمی زد بلکه تبسم می نمود. کلینی در کافی به سند خود نقل کرده است که مهمانی برای امام رضا علیه السالم رسید. امام شب در کنار مهمان نشسته بود و با وی سخن می گفت که ناگهان وضع چراغ تغییر کرد. مرد مهمان دستش را دراز کرد تا چراغ را درست کند ولی امام او را از این کار بازداشت و خود به درست کردن چراغ پرداخت. سپس فرمود: ما قومی هستیم که میهمانان خود را به کار نمی گیریم. همچنین در کافی به سند خود از یاسر و نادر خادمان امام رضا علیه السالم نقل شده است گفتند: ابوالحسن صلوات اهلل علیه، به ما فرمود: اگر من باالی سرتان بودم و شما خواستید از جا برخیزید، در حالی که غذا می خورید برنخیزید تا از خوردن دست بکشید و بسیار اتفاق می افتاد که امام بعضی از ما را صدا می زد و چون به ایشان

گفته می شد آنان در حال خوردن هستند، می فرمود: بگذاریدشان تا از خوردن دست بکشند.

اخالق نيکو