ספר מדריכים טוב

of 196 /196
ההההה: הההה ההה'ה, ההה ההההה הה ההה הה הההההההה ההההההה ההה הההההההה ההההההה. הההההה1 . ההההה הההההה ההההה הה ההההה2 . - ההההה ההההההה ה ההההה:avi - הvcd ההsvcd הההה הההה3 - . הההה ההההה1 4 - . הההה ההההה2 5 - . ההההה הNet Send ההה ההההה6 - . הההההה ההההה הDVD

Upload: api-3748863

Post on 13-Nov-2014

101 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: ספר מדריכים טוב

הקדמה:

שלום חבר'ה,

את המדריכים הנבחרים מכל המדריכים שקיימים.אך ורקכאן תמצאו

אינדקס

מדריך לראיית סרטים עם תרגום . 1

ועוד הרבה svcd או vcd ל- avi מדריך: הפיכת פורמטים מ- .2

1 . שליף מתקדם - 3

2 . שליף מתקדם -4

דרך תוכנה Net Send . מדריך ל-5

DVD . המדריך הענקי ל-6

. פריצת משיבון בזק7

. מדריך כדי לגלות אם מישהו באינויזובל8

של המחוברים באייסיקיו IP . מדריך לראיית ה- 9

. מדריך הכנת אנימציה בסגנון מטריקס10

phpbb 2.0.0 ו - Snitz . מדריך לפריצת פורומים 11

. דברים מאוד מדליקים בצ'אט החדש של נענע12

Page 2: ספר מדריכים טוב

NetFun . הצפת צ'אטים של 13

. מדריך לעשות ריסטים, ניתוקים מהרשת לאנשים14

המעצבן error של ה- XP . איך להפטר מההודעה ב-15

. איך לעשות שמישהו שולח הודעה למישהו אחר אבל זה נשלח16

אליכם במקום!

. מדריך לפריצת משיבון סלולרי ברשת אורנג'17

. איך לשחק במשחקים של כמה דיסקים מבלי לצרוב18

בזמן סריקה IPCSCAN . מדריך לבדיקת לוג ה-19

. איך לגלות את האייפי של אנשים שאתם מורידים מהם בקאזה20

. מדריך לחתימות מתחלפות בפורומים21

יותר מהיר XP . מדריך לעשות את ה-22

NetFun . מדריך איך להיות נעלם )בלי שם( בצ'אטים של 23

. המדריך למציאת ומחיקת טרויינים במחשב24

Avi Chop . מדריך לפיצול סרטים בעזרת25

. המדריך לפתיחת פאב על המחשב26

. מדריך להכנת צל ומסגרת בפוטושופ27

IBHeb . התקנת פורומים מסוג28

. הרבה מדריכים לפוטושופ ופיינטשופ פרו ועוד29

FTP Content Maker . מדריך לשימוש ב- 30

למתחיל eMule . מדריך 31

. מדריך המלא לסימנים מיוחדים32

. מי שרואה בדוס של אקס פי ג'יבריש במקום עברית33

. פריצה למחשבים דרך שיתוף34

. סריקת פורטים35

במקום ג'יבריש Nero . לראות עברית ב- 36

Page 3: ספר מדריכים טוב

( לא יגיעו אליכם URL . מדריך שכדורי הארץ )37

iso/bin/nrg . מדריך לצריבת קבצי 38

Cue ו- Bin . מדריך לצריבת 39

++ באייסיקיו C . מדריך לבעיית 40

XVID . מדריך ל- 41

. פריצה לאייסיקיו42

. טריקים באייסיקיו43

למתחיל FlashFXP . מדריך ל - 44

cain v2.0 . מדריך ל-45

X-SCAN . מדריך לסריקת פאבים בעזרת 46

. מדריך להסרת הצלילים המעצבנים באייסיקיו47

48 . Half Life CD Key Changer

. האצת המחשב49

. דברים נחמדים ברג'סטי50

Grims Ping . סריקת פאבים ע"י התוכנה 51

2000 . המדריך לתמיכה בעברית ב-וינדוס 52

. איך להפוך את המועדפים שלכם לדף הבית53

54 . BIOS מהו ושדרוגו

XP . מדריך לשיפור הפינג במשחק קאונטר סטרייק מתאים ל-55

. מדריך לפוטושופ56

CS -בקאונטר סטרייק FPS . מדריך לשיפר ה 57

. להאזין לשיחות בטלפון אלחוטי58

. נמאס ללחות על הקודם או הבא?59

. אין היסטוריה באייסיקיו?60

Page 4: ספר מדריכים טוב

. מדריך לראיית סרטים עם תרגום 1

תרגום עם סרט לראות בשביל שהכנתי קצרצר מדריך הנה טוב

.שהורדתם

:לתרגומים מומלצים אתרים

http://www.subscenter.com

http://www.baboom.co.il

:זה במדריך שנשתמש תוכנה

RedLight 3.03 R5

בעכבר( שמאלי + לחצןCtrl )ללחוץ הורדה

Page 5: ספר מדריכים טוב

רגיל, ותעשו אותה תפעילו כך ואחר התוכנה את תתקינו טוב

:הבאים הצעדים את

:ככה ותבחרו התוכנה על ימני לחצן תלחצו. 1

Advanced--->Subtitles--->Font

Hebrew-ל השפה את ותשנו Script שכתוב למטה ותראו

ככה:

.השפה את להגיד סיימתם וזהו OK ללחוץ ואז

לעשות צריכים כתוביות עם מסוים סרט את לראות כדי עכשיו

:ככה

Page 6: ספר מדריכים טוב

הראשונה האפשרות על ללחוץ ואז התוכנה על ימני לחצן ללחוץ

Open

:בתמונה כמו הרצוי בסרט ולבחור

של הקובץ את גם להעלות צריכים כי הסרט את לעצור כך אחר

:ככה התרגום קובץ את להעלות כך אחר הכתוביות.

Load Subtitles על וללחוץ בתוכנה הימני הלחצן על ללחוץ

Page 7: ספר מדריכים טוב

על ללחוץ ואז Open התרגום, ולעשות של הקובץ את לבחור

.Playה- כפתור

(RUJI ע"י )נכתב

Page 8: ספר מדריכים טוב

ועוד svcd או vcd - ל avi - מ פורמטים הפיכת . מדריך: 2

הרבה

:בתוכנה נשתמש

http://www.winmpg.com/down/WinMPG_VideoConv

ert.zip

.אותה, תתקינו תורידו

פשוט אז svcd-ל avi סרט להמיר רוצה שאני נגיד עכשיו...בואו

:זה על לוחץ אני בתוכנה

Page 9: ספר מדריכים טוב

ואז:

שעות(... כמה לוקח )זה סיים שהוא עכשיו...אחרי

שאני ככה DVD של לפורמט אבל סרט עוד להמיר רוצה אני

אתם אם .DVD-R- שנקרא דיסק לקנות צריך אני אותו יצרוב

Avi to Divx...שם הכל יש אז לעשות פורמטים עוד רוצים

.ושימושים טובים דברים ממש

Page 10: ספר מדריכים טוב

(RUJI)נכתב ע"י

1 . שליף מתקדם - 3

ביד לכתוב של הדרך כמובן זה מכיר שאני הראשונה הדרך טוב

שיתפסו הסיכויים ורוב בהרבה עוזר לא זה שגילתי מה לפי אבל

!!!גדולים הם אותך

!במבחנים לי עוזרת שמאוד שיטה כאן לי יש אז

:ככה מאוד פשוט זה לעשות שצריך מה טוב

.למבחן החומר של המחברת את ולפתוח'WORD ת לפתוח

!טוב

ופשוט המבחן יהיה מה על קוראים זה שעושים מה עכשיו

כאילו בלתמצת לנסות מאוד הקלות...חשוב בשיא אותו כותבים

...דבר כל על במיוחד להרחיב לא

ולרדת8 כתב גודל על לכתוב כותבים שאתם מאוד חשוב וגם

אבל ארוך יראה שהשליף כדי כתיבה של מילים 9-11 כל שורה

!צר

:ככה בערך

|-------------------------|

|-------------------------|

|-------------------------|

|-------------------------|

|-------------------------|

|-------------------------|

|-------------------------|

|-------------------------|

Page 11: ספר מדריכים טוב

|-------------------------|

השליף את מדפיסים אתם הכל את לכתוב שסיימתם אחרי

...היד בכף יכנס ולפחות קטן שיראה שלו הקצוות את וגוזרים

!!!בשליף משתמשים בדיוק עכשיו... איך

וגם בשולחות אחורה הכי הכי להיות חשוב בכיתה כשאתם

צעדי רק זה חובה לא זה אבל שיסתיר חבר לידכם שיהיה

.זהירות

אתם בשליף להשתמש רוצים אתם שכאשר זה כאן הקסם סוד

שלכם הברך על השליף מראש!!! את לשים כבר צריכים

.כותבים אתם יד באיזו תלוי ימין או שמאל יד עם ולהסתיר

מרימים בעדינות אתם במבחן משהו מבינים לא כשאתם ואז

את היד...ורואים את טיפה טיפה ופותחים הברך את קצת

. - WORDב שכתבת הסיכום ואת התשובות

באבו עובד זה לי תראה! ותאמינו ב-ע-ו-ל-ם!!! שהמורה סיכוי אין

!!!אבוק

(RUJI)נכתב ע"י

Page 12: ספר מדריכים טוב

2 . שליף מתקדם - 4

על סוכריה שמותר בו לומד שאני ספר הבית כמו ספר בתי יש

...בשיעור מקל

על הסוכריה של העטיפה של הלבן הצד על יכולים אתם אז

.....לכם שבא מה לרשום מקל

על כמובן שליפים לרשום בזוקה במסטיק גם ואפשר

.....העטיפה

........הצליח תמיד וזה ניסיתי

(BRUCE ע"י )נכתב

Page 13: ספר מדריכים טוב

דרך תוכנה Net Send - מדריך ל . 5

?נכון Net Send הזה הדבר את מכירים בטח אתם חבר'ה טוב

או XP בוינדוס תכונה להכיר...זאת לכם כדי אז לא אם טוב

.....NTו- 2000 שגם לי נראה

כתיבת בעזרת דוס דרך לאנשים הודעות לשלוח שאפשר

הפקודה

net send The Ip The Massage

The Ipהודעות אליו לשוח שרוצים מי של = האייפי.

The Massageששולחים = ההודעה.

...ככה לא זה האייפי בעזרת הודעות לשלוח אבל

צריך:

.המישהו של IP-ה את לדעת .1

.שלכם כמו אינטרנט חברת מאותו שהוא לדעת .2

.XP לו שיש בטוחים להיות .3

. Firewallלו שאין 99999%ב- לדעת .4

ת'עבודה לכם שעושה תוכנה איזה ברשת מצאתי עכשיו...אני

רוצה שאתה ההודעה את מציפה גם אבל שולחת גם והיא

.לנאחסמניאקים במיוחד לשלוח....חמוד

יוריד וזה באקספלורר הכתובת לשורת הכתובת את )תעתיקו

אוטומטי(

http://kaktos.co.il/forum/lobby/attachment.php?

Page 14: ספר מדריכים טוב

s=&postid=234752

טוב יותר שיסבירו תמונות כמה הנה להשתמש כדי עכשיו

!ממילים

Page 15: ספר מדריכים טוב

זה: מפני התגוננות

start

run

services.msc

ok

Page 16: ספר מדריכים טוב

(RUJI ע"י נכתב )מדריך

(tlwc ע"י )התגוננות

DVD ל- הענקי . המדריך 6

רגע. מכל ותהנו לכתובת כנסו

http://planet.nana.co.il/vcdhelp/index.htm

דיסק( ע"י )נכתב

Page 17: ספר מדריכים טוב

בזק מושיבון . פריצת 7

את משנים כולם לא קל, כי יותר לי נראה זה לבזק לפרוץ טוב

...הסיסמה

כמובן אדם, ולהיות בן לאותו להתקשר צריכים רק אתם עכשיו

...יענה לא שהוא בטוחים

# ואז על מהר לוחצים האלקטרונית...אתם המזכירה וכשעונה

4321 או1234 תנסו אז עובד לא אם1234 הסיסמה את תקישו

....שתצליחו עד זה עם תשחקו4444 או

!אחר למישהו תעברו מקסימום

(RUJI ע"י )נכתב

Page 18: ספר מדריכים טוב

באינויזובל מישהו אם לגלות כדי . מדריך 8

יוריד וזה באקספלורר הכתובת לשורת הכתובת את להעתיק

אוטומטי

http://kaktos.co.il/forum/lobby/attachment.php?

s=&postid=238422

התמונות: אחרי לעקוב

Page 19: ספר מדריכים טוב

(RUJI ע"י )נכתב

Page 20: ספר מדריכים טוב

באייסיקיו המחוברים של IP ה- לראיית . מדריך 9

. ipdetהתוכנה את צריכים אתם ראשון דבר טוב

בעכבר( שמאלי + לחצןCtrl )ללחוץ הורדה

.כלום לשנות בלי רגיל התוכנה את תתקינו עכשיו

!התקנתם? יופי

התקייה את בפנים וחפשו האייסיקיו של לתקייה כנסו עכשיו

toolz.

C:\program files\ICQ\toolz

:התוכנה את ותפעילו

Sniffer

:כזה משהו לכם יהיה ואז

Page 21: ספר מדריכים טוב

IP-ה את לך יראה והוא מהמחוברים אחד על תלחצו כך אחר

:ככה שלו

Page 22: ספר מדריכים טוב

. המשתמש של IP-ה את לכם יש וזהו

חסימה שעושים אנשים יש כי IP-ה את ייתן זה תמיד לא

מטריקס בסגנון אנימציה הכנת . מדריך 10

בעכבר( שמאלי + לחצןCtrl )ללחוץ הורדה

(playboy ע"י )נכתב

Page 23: ספר מדריכים טוב

phpbb 2.0.0 - ו Snitz פורומים לפריצת . מדריך 11

: SNITZ של פורומים הוראות, לפריצת

איזה לכם ימצא הוא ואז snitz את - googole.co.il ב חפשו .1

.שלהם פרומים עם אתרים ביליון

הכתובת בשורת לראות מסויימים, וצריך לפורומים נכנסים .2

:ככה למש המלאה הכתובת כל את

http://www.xxx.xxx/forums/

..בערך כזה משהו

:זה את למעלה לכתובת מוסיפים .3

http://www.xxx.xxx/forums/snitz_forums_2000.mdb

.אקסס מיקרוסופט של קובץ לכם להוריד צריך וזה

:ככה תנסו אז עובד לא זה אם

Page 24: ספר מדריכים טוב

http://www.xxx.xxx/forums/db/snitz_forums_2000.

mdb

מכיר שאני האחרונה האפשרות את יש א עובד לא גם זה אם

:שזה

http://www.xxx.xxx/forums/tools/snitz_forums_200

0.mdb

אז ת'קובץ שמו הם איפה מושג לי אין אז עובד לא זה ואם

.אחרים לפורומים תעברו

את לכם הוריד באמת וזה כזה פורום שמצאתם נגיד בואו עכשיו

:ככה לכם נתפתח ואז הקובץ את פותחים אתם, הקובץ

:ככה לכם נפתח ואז FORUM_MEMBERS- ב תבחרו כך אחר

Page 25: ספר מדריכים טוב

בשם ונכנסים הפורומים של- Admin ה את מחפשים אתם ואז

לעשות יכולים אתם שולטים אתם וזהו ובסיסמה שלו משתמש

הכל בקיצור משתמשים לערוך כותרות בפורומים, לשנות הכל

.רוג'י של הריסה הנאחסמניה=שיגעון אוהבי לכל שווה מאוד

-----------------------------------

: בלבד 2.0.0 גירסה phpBB פורמים לפריצת הוראות

הורדות באתר זה את תחפשו Active Perl התוכנה הורדת .1

download.com כמו

.hara.pl האקספלוייט הורדת .2

:הורדה

האקספלוייט הורדת

Page 26: ספר מדריכים טוב

!!!הפריצה

.מסויימת בתקייה אותו ושים hara.pl את- ZIP מה את להוציא

.Active Perl התוכנה את להתקין

ריסט כך ואחר

......יופי? חזרתם

phpbb 2.0.0: ככה וחפשו- google.co.il ל כנסו

נכנסים אתם אתרים, ועכשיו ביליארד איזה לכם ימצא הוא

...כרגיל להירשם צריכים אתם ואז פורומים שהוא לאיזה

ומחפשים חברים לרשימת הולכים אתם שנרשמתם אחרי

...יופי? מצאתם אתכם

:ככה משהו שכתוב ותראו עליכם תלחצו עכשיו

http://www.xxx.xxx/forums/profile.php?

mode=viewprofile&u=315

u=315ל- לב שימו

Page 27: ספר מדריכים טוב

.315 מספר חברים שאתם אומר זה

CMD---< הפעלה---< להתחל כנסו עכשיו

שבא לתקייה להיכנס צריכים אתם דוס החלון לכם שיפתח ואז

. - ZIPמה hara.pl של הקובץ את הוצאתם

:ככה לרשום ואז

:ככה לכם יפתח זה אחרי

Page 28: ספר מדריכים טוב

הפורומים של המלאה הכתובת את תרשמו ואז אנטר תלחצו

!הכתובת לפני ://HTTP וכולל הסלשים כולל

בודקים, איך שהראתי כמו שלכם חבר המספר את כך אחר

.ואנטר

:בפורומים להיות רוצים אתם מה רושמים אתם ואז

adminהכללל של = מנהל

userרגיל = חבר

!אדמינים להיות שתרצו ברור

אנטר ואז admin תכתבו אז

לשנות כדי נכונים, לא הפרטים כל אם אתכם שואל הוא ואז

.אנטר כך וזהו, אחר c- כותבים אתם משהו

מנהל. גישת את ותראה למטה ורדו בדף רענן תעשו

(RUJI ע"י )נכתב

Page 29: ספר מדריכים טוב

נענע של החדש בצ'אט מדליקים מאוד . דברים 12

: )נעלם( בצ'אט קספר להיות כדי

לזרוק יכולים ולא אותו רואים שלא מישהו )נעלם( הוא קספר

קספרים שני יש מהחדר, אם אותו

לשכוח: ולא, החדר נושא את לשנות יכולים שניהם אז בצ'אט

אבל לכתוב יכול הוא בכללי, כלומר לכתוב יכול תמיד לא קספר

. כתב שהוא מה יראו לא

: להוראות ועכשיו

תסגרו - אז קיו סי והאיי הגיל, המיקום עם החלון כשמופיע .1

. לצ'אט קדימה על שתלחצו או אותו

: כך תרשמו אז משתמש שם יבקש כשהוא .2

מכן ולאחר נקודותיים נטוי כתב ולא מודגש לא העברית בשפה

.למחוק

ולמחוק נקודותיים מודגש בכתב האנגלית בשפה תרשמו .3

הפעם מודגש, אבל בכתב האנגלית בשפה פעם עוד תרשמו .4

. הקודמת פעם כמו שחור ולא שונה בצבע

ארוך "שם כותב שהוא או נכנסתם לא )ואם קספרים ואתם .5

טוב כתבתם אם טוב מדי" תבדקו צבעוני או מדי

Page 30: ספר מדריכים טוב

---------------------------------------------------------

: בצ'אט שם לחקות כדי

זהים כינויים או שמות שני שיהיו אומרת זאת

: הוראות

טוב טוב אותו ותזכרו בעינייכם חן שמוצא כינוי או שם תבחרו .1

: כך תקישו אז משתמש שם מבקש כשהוא .1

1 הספרה את ואחריו בעינייכם חן שמצא השם או הכינוי את

)רווח )בלי

1 הספרה את תמחקו ואז .3

. . . בצ'אט כינויים שני ויהיה .4

---------------------------------------------------------

ורודים ריבועים שעושים האלה הילדים את ראיתם ראיתם נכון

עליכם וסגולים ורודים ריבועים לעשות כדי בצ'אט? אז וסגולים

: הבאים הדברים את לעשות

: כך ורישמו העברית ובשפה למודגש הכתב את תעבירו

Page 31: ספר מדריכים טוב

3232

- אנטר ואז לבבות10 תעשו שסיימתם ואחרי הצבעים בכל

. . . וסגולים ורודים ריבועים לכם ויצאו

---------------------------------------------------------

כמו כאלה מילים שכותבים האלה הילדים את ראיתם נכון

עליכם התעלם המילה את לעשות כדי בצ'אט? אז התעלם

: הבאים הדברים את לבצע

: כך ותרשמו העברית ולשפה למודגש הכתב את תעבירו

פעם קו, ועוד5) שוב זאת תרשמו וכשסיימתם הצבעים קו, בכל5

האלו הדברים שני את וכשסיימתם הצבעים( בכל

המילה את לכם - ויצא אנטר על תלחצו ואז לבבות10 תעשו

. . . התעלם

)בפרטי רק עובד הטריק(

---------------------------------------------------------

הדגש המילה את שכותבים האלה הילדים את ראיתם נכון

את לבצע עליכם הדגש המילה את לעשות כדי בצ'אט? אז

: הבאים הדברים

Page 32: ספר מדריכים טוב

הדבר את ותרשמו העברית ובשפה למודגש הכתב את תעבירו

4ר4הבא: ר

, הצבעים בכל

את לכם ויצאו- אנטר ואז פצצות10 תעשו אז שסיימתם ואחרי

. . . הדגש המילה

---------------------------------------------------------

ואדומים כחולים מרובעים שעושים הילדים את ראיתם נכון

לעשות עליכם ואדומים כחולים ריבועים לעשות כדי בצ'אט? אז

: הבאים הדברים את

הדבר את ותרשמו העברית ובשפה למודגש הכתב את תעבירו

: הבא

0909

הצבעים בכל

לכם - ויצאו אנטר ואז לבבות10 תעשו שסיימתם ואחרי

. . . ואדומים כחולים ריבועים

---------------------------------------------------------

Page 33: ספר מדריכים טוב

אפורים ריבועים שעושים האלה הילדים את ראיתם נכון

את לעשות עליכם אפורים ריבועים לעשות כדי בצ'אט? אז

: הבאים הדברים

את ותרשמו האנגלית בשפה והפעם למודגש הכתב את תעבירו

: הבא הדבר

7878

- ויצאו אנטר ואז לבבות10 תעשו וכשסיימתם הצבעים בכל

. . . אפורים ריבועים לכם

---------------------------------------------------------

וסגולים ירוקים ריבועים שעושים האלה הילדים את ראיתם נכון

? בצ'אט

את לעשות עליכם וסגולים ירוקים ריבועים לעשות כדי אז

: הבאים הדברים

הדבר את ותרשמו העברית ובשפה למודגש הכתב את תעבירו

:הבא

4545

- ויצאו אנטר ואז לבבות10 תעשו וכשסיימתם הצבעים בכל

. . . וסגולים ירוקים ריבועים לכם

Page 34: ספר מדריכים טוב

---------------------------------------------------------

וירוקים סגולים ריבועים שעושים הילדים את ראיתם נכון

? בצ'אט

את לעשות עליכם וירוקים סגולים ריבועים לעשות כדי אז

: הבאים הדברים

הדבר את ותרשמו העברית ובשפה למודגש הכתב את תעבירו

: הבא

4646

- ויצאו אנטר ואז לבבות10 תעשו וכשסיימתם הצבעים בכל

. . . וירוקים סגולים ריבועים לכם

---------------------------------------------------------

בצ'אט? כחולים ריבועים שעושים האלה הילדים את ראיתם נכון

הדברים את לעשות עליכם כחולים ריבועים לעשות כדי אז

: הבאים

הדבר את ותרשמו האנגלית ולשפה למודגש הכתב את תעבירו

: הבא

9p9p

ריבועים לכם - ויצאו לבבות10 תעשו וכשסיימתם הצבעים בכל

. . . כחולים

Page 35: ספר מדריכים טוב

---------------------------------------------------------

עם אפורים ריבועים שעושים האלה הילדים את ראיתם נכון

? בצ'אט פרצופים

את לעשות עליכם פרצופים עם אפורים ריבועים לעשות כדי אז

: הבאים הדברים

: כך ותכתבו האנגלית ובשפה למודגש הכתב את תעבירו

8o8o

- ויצאו אנטר ואז לבבות10 תעשו וכשסיימתם הצבעים בכל

. . . פרצופים עם אפורים ריבועים לכם

---------------------------------------------------------

אדומים ריבועים שעושים האלה הילדים את ראיתם נכון

את לעשות עליכם אדומים ריבועים לעשות כדי בצ'אט? אז

: הבאים הדברים

הדבר את ותרשמו האנגלית ובשפה למודגש הכתב את תעבירו

: הבא

Page 36: ספר מדריכים טוב

0p0p

- ויצאו אנטר ואז לבבות10 תעשו וכשסיימתם הצבעים בכל

. . . אדומים ריבועים לכם

---------------------------------------------------------

בצ'אט? סגולים ריבועים שעושים האלה הילדים את ראיתם נכון

הדברים את לעשות עליכם סגולים ריבועים לעשות כדי אז

: הבאים

הדבר את ותרשו האנגלית ובשפה למודגש הכתב את תעבירו

: הבא

3e3e

ריבועים לכם - ויצאו לבבות10 תעשו וכשסיימתם הצבעים בכל

. . . סגולים

---------------------------------------------------------

עם אפורים ריבועים שעושים האלה הילדים את ראיתם נכון

את לעשות עליכם כאלה ריבועים לעשות כדי ביניהם? אז סימן

: הבאים הדברים

הדבר את ותרשמו האנגלית ובשפה למודגש הכתב את תעבירו

Page 37: ספר מדריכים טוב

: הבא

7u7u

ריבועים לכם - ויצאו לבבות10 תעשו וכשסיימתם הצבעים בכל

. . . ביניהם סימן עם אפורים

(RUJI ע"י )נכתב

NetFun של צ'אטים . הצפת 13

הישן נענע של לצ'אט כנסו פשוט חבר'ה

http://chat.nana.co.il/main.phtml

:שיסבירו התמונות והנה

Page 38: ספר מדריכים טוב

loopיופיע המשפט בצ'אט פעמים = כמה

Time suspensionיכתב המשפט זמן = בכמה

Avoid flood detectionבשביל תחכה התוכנה זמן = בכמה

.המשפט הצפת את להתחיל

(RUJI ע"י )נכתב

Page 39: ספר מדריכים טוב

לאנשים מהרשת ריסטים, ניתוקים לעשות . מדריך 14

חברת אותו את לכם יש אם רק לנתק יכולים חשוב! = אתם

אינטרנט

...דברים בכמה להצטייד צריכים אתם טוב

.rpc ששמו קובץ .1

דוס חלון .2

מוח .3

מהמשטרה לברוח כדי נעליים .4

.4 לסעיף להאמין כדי טיפשות .5

! המדריך

------------------

Page 40: ספר מדריכים טוב

:מכאן הקובץ את תוריד ראשון דבר

הורדה

- ZIPמה אותו תוציא

!!!תקייה בתוך לא C בכונן אותו ושימו

!זרוק. הורדתם? יופי ככה סתם C כונן בתוך רק אלא

:ככה דוס חלון פתחו עכשיו

CMD<---התחל---<הפעלה

:שבציור ההוראות אחרי תעקבו ואז

Page 41: ספר מדריכים טוב

.לנתק רוצים שאתם האייפי =0.0.0.0

.*לשים חובה *לא הפורט =135

:לכם זה את יעשו שלא כדי

shutdown -aהתחל---<הפעלה---<

התגוננות:

start

run

services.msc

ok

Page 42: ספר מדריכים טוב

:ככה תשנו האפשרויות בשני שוב ואז

Page 43: ספר מדריכים טוב

(RUJI ע"י נכתב )מדריך

(tlwc ע"י )התגוננות

המעצבן error - ה של XP - ב מההודעה להפטר . איך 15

XP-ב תוכנית באיזו טעויות השליחת את מכירים אתם

שאתם מקווה אני לשלוח לא או לשלוח לכם אומר שהוא

!מזה להיפטר איך של מדריך עשיתי כי כמוני זה את שונאים

----------------------

My Computer- ל תלכו עכשיו טוב

מאפיינים ותעשו

:כזה משהו לכם יופיע עכשיו

Page 44: ספר מדריכים טוב

:ככה לכם ויהיה Advanced- על תלחצו כך אחר

Page 45: ספר מדריכים טוב

ואז:

Page 46: ספר מדריכים טוב

!הזה המעצבן החרא את יותר לכם יהיה ולא OK ללחוץ וזהו

(RUJI ע"י )נכתב

! במקום אליכם נשלח זה אבל אחר למישהו הודעה שולח שמישהו לעשות איך . 16

?חבר'ה צב מאמא

...טוב שהכל מקווה אני

ורק אך סלקום רשת של בפלאפון משהו על עליתי אני עכשיו

שמי שאפשר ...* הסוגים כל את בדקתי לא* ...נוקיה במכשירי

ההודעה אז056-602222 למספר נגיד בואו הודעה ששולח

חח חח חח ח!!! לפלאפון אליכם אלא אליו נשלחת לא בעצם

.....

ככה אליו שונאים...תבואו שאתם למי רק זה את לעשות נא

Page 47: ספר מדריכים טוב

בסנייק בפלאפון לשחק לכם שבא סתם לו ותגידו מישהו לאיזה

...משהו או

לב ישים שהוא בלי אבל משחקים באמת אותה תשחקו ואז

:האלה ת'דברים תעשו

:הזה טכנאי ת'קוד להקיש

*3001#12345#

:ואז

NAM1

:זה את ותמצאו תדפדפו ואז

Message Center Number

...לזה ותכנסו

:כך אחר

שאליו פלאפון מספר או שלכם הפלאפון מספר את תרשמו

...אל ישלחו כותב המכשיר שבעל הודעה שכל רוצים אתם

OK תעשו

!מחדש ת'פלאפון ותדליקו ותכבו

נשלחת היא אז הודעה כותב הפלאפון שבעל פעם כל ואז

!כתב שהוא המספר אל ולא אליכם

Page 48: ספר מדריכים טוב

את שתכתבו כך ע"י אצלכם עובד זה אם לבדוק יכולים אתם

זה בתוך מספרכם

כמו אליכם חוזרת ההודעה איך הותראו הודע תשלחו ואז

!בומרנג

!ת-ה-נ-ו

בתיגבורים שהינו שלי מורים לכמה זה את עשיתי אישית אני

בפלאפונים....חחחחחח להם נגעתי וסתם

חברים/חברות/ידידות/ידידים לכמה ועוד

!בהודעות מרכלים הם מה לדעת כדי

(RUJI ע"י )נכתב

' אורנג ברשת סלולרי מושיבון לפריצת . מדריך 17

אורנג של קוליים לתאים פריצה

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

לתאים לפרוץ מאוד פשוטה שיטה אתן אני זה קצר במדריך

נוקיה למכשיר קודים אורנג' וכמה ברשת פלאפונים של קוליים

'.אורנג ברשת

Page 49: ספר מדריכים טוב

.שלכם הביתי הטלפון מכשיר הוא לו שתזדקקו מה כל

ללא הקורבן של המספר ואת151 השפורפרת, חייגו את הרימו

:דוגמה. 0 ה קידומת

055844687 הוא הקורבן של הפלאפון מספר אם

: 151-55-844687אחייג אני

.בנאדם אותו של הקולית המזכירה לכם תענה שתחייגו אחרי

# )סולמית( מסתיימת, הקישו שההודעה לפיני

.סיסמה להכניס תתבקשו

לעצמם בוחרים אינם ישראל האורנג' במדינת מכשיר בעלי רוב

של המדחל ברירית סיסמת היא הסיסמה ולכן משלהם סיסמה

.1111 אורנג' שהיא

#. מכן ולאחר1111 הקישו סיסמה להקיש שנתבקשתם אחרי

נפדקתם... הנאדם נכונה, אז לא שהסיסמה הודעה נשמעה אם

...סיסמה... חפיף לעצמו בחר

אם חדשות" או הודעות "אין כמו הודעה תשמעו המקרים ברוב

"חדשה אחת הודעה לכם "יש אז יש

... ):ישש... הצלחתם

את לו להודעות, לשנות לו להקשיב יכולים אתם עכשיו

)): ההודעה את לו לשנות הסיסמה, אפילו

-----------------

..שיטה עוד יש עובד, אז לא זה אם

שהוא בטוחים להיות צריכים ואתם אדם בן לאותו תתקשרו

Page 50: ספר מדריכים טוב

..יענה לא איכשהו

את # ואז על לוחצים דבר אותו לעשות המזכירה כשעונה ואז

.1111 הסיסמה

: 4444 - 4321 - 1234כמו זה עם ותשחקו

-----------------

...תהנו

':אורנג לנוקיה קודים כמה עוד

בהתחלה, אז במקום הקוד בסוף לו יצאו הכוכביות הערה: כל

אותה תקישו בסוף כוכבית יש הקוד, אם את מקישים כשאתם

.בהתחלה

המכשיר של הסידורי המספר את מציג - #06#*

.המוצר גירסאת את מציג - #0000# *

אפשרויות חמש עם סודי תפריט מציג - #92702689# *

(6 )לפעמים

.המכשיר של הסידורי המספר את מציג .1

.יוצר המכשיר בו והשנה החודש את מציג .2

.המכשיר נמכר בו התאריך את מציג .3

.האחרון התיקון של התאריך את מציג .4

הציוד את לך יש אם )רק משתמש מידע להעביר לך מאפשר .5

לכך(..... המתאים

.דולק המכשיר שעות כמה מראה .6

לכם לעשות אמור הזה הקוד עקרוני באופן #746025625# -*

" המצב עובד. אבל זה כמה עד יודע לא חינם... אני הודעות

Sim clock stop " לכם שחוסך ביי סטאנד של מצב מין הוא

Page 51: ספר מדריכים טוב

.בטריה

*3370- הפעלה: המלאה הקליטה העצמת" מקודד"

#3370#כיבוי:

חזקה יותר טובה קול איכות לכם תתן המקודד העצמת הפעלת

.יותר וברורה יותר

(RUJI ע"י )נכתב

לצרוב מבלי דיסקים כמה של במשחקים לשחק . איך 18

..!!המשחק את להוריד צריך ראשון דבר טוב

IMPOSSIBLE CREATURES...את שהורדנו נגיד בוא

. דיסקים2 שזה

בשם תקייה לתוך - BIN ה קבצי את לפתוח נותר עכשיו טוב

CD1 וCD2 -

!יופי

-CD1ל נכנסים אתם עכשיו

שהוא מחכים אתם מתחילה וכשההתקנה setup על ולוחצים

CD2 את יבקש

כמו שלא משחקים שמכיר ומי ,CD2 את מבקש שהוא ברגע

Page 52: ספר מדריכים טוב

unreal II לעשות שאפשר BROWSE שפשוט משחקים יש

! BROWSE בלי השני הדיסק את מבקשים

:זה כזה במקרה לעשות שצריך מה אז טוב

אותה להעביר ופשוט CD2 של בתקייה הקבצים כל את לקחת

CD1 של התקייה לתוך

CD1 של הקבצים על יהיה זה אם אפילו

תראו ואתם CD2 את הכנסתם כאילו OK עושים אתם ואז

!תמשיך ההתקנה קסם שכמו

על ועוד Mafia על Splinter Cell על זה את עשיתי אישית אני

המשחק אם רק לצרוב עצבים לי אין עבד! כי זה ותמיד הרבה

!שווה

(RUJI ע"י )נכתב

סריקה בזמן IPCSCAN - ה לוג לבדיקת . מדריך 19

Page 53: ספר מדריכים טוב

(pop3 ע"י )נכתב

מהם מורידים שאתם אנשים של האייפי את לגלות . איך 20

בקאזהה

: בשלבים זה את אעשה טוב, אני

להוריד רוצים אתם מה בחרו .1

להוריד תתחילו שמצאתם אחרי .2

command שם וכתבו הפעלה להתחל היכנסו .3

netstat -n תיכתבו יפתח דוס. כשהוא חלון לכם יפתח .4

מספרים שעם ברור( בערך כזאת רשימה תקבלו אתם .5

)אחרים

Page 54: ספר מדריכים טוב

Proto Local Address Foreign Address State

TCP 10.200.1.1:2082 10.0.0.138:1723 ESTABLISHED

TCP 3.143.224.202:3341 196.15.188.78:6667 ESTABLISHED

TCP 4.143.224.202:2088 68.60.163.232:1214 ESTABLISHED

TCP 5.143.224.202:4415 68.61.223.2:1214 TIME_WAIT

TCP 6.143.224.202:4731 64.94.89.216:80 ESTABLISHED

TCP 7.143.224.202:3710 163.13.67.102:4661 ESTABLISHED

TCP 8.143.224.202:4735 68.61.223.2:1214 ESTABLISHED

TCP 9.143.224.202:4258 65.31.90.113:1214 ESTABLISHED

TCP 72.143.224.202:2737 62.42.91.81:21 CLOSE_WAIT

TCP 612.143.224.202:1214 24.226.200.33:21038

ESTABLISHED

TCP 112.143.224.202:1214 68.39.212.175:4521 ESTABLISHE

STABLISHED

Foreign Address הכותרת על . הסתכלו6

שמימין הספרות = ארבע )פורטים הפורטים על הסתכלו .7

1214 שמספרו פורט לנקודותיים( וחפשו

מי של פי האי זה הנקודותיים של שמאל שבצד המספרים .8

ממנו. מורידים שאתם

(fs fs 7 ע"י )נכתב

Page 55: ספר מדריכים טוב

בפורומים מתחלפות לחתימות . מדריך 21

:לאתר נכנסים כול קודם

http://shuffle.twisthost.com/index.php

לקרוא זה פשוט הכי הדבר שנרשמתם אחריי תירשמו עכשיו

.שצריך ומה ההוראות את

(B2K ע"י )נכתב

Page 56: ספר מדריכים טוב

מהיר יותר XP ה- את לעשות . מדריך 22

XPה בעלי כל תקשיבו

WINDOWS XPל לגרום על משהוא נידח אתר באיזה מצאתי

מהר יותר להעלות

- BOOT TIMEה

הקיצור

ניסיתי אבל האמנתי ממש לא

עובד וזה

שניות4ל- ירד WINDOWS XP ה- של בוט הזמן

Page 57: ספר מדריכים טוב

שיפור היה לא אז מאוד מהר עלה ככה גם זה שלי לחבר עכשיו

משמעותי

לאללה עובד שזה לכם אומר אני אבל

לנסות חייבים אתם

הם: ההוראות

להתחל כנסו

הפעלה

אנטר ואז REGEDIT תירשמו

ל- לכו לכם שיפתח בחלון

HKEY_LOCAL_MACHINE -> SYSTEM -> CurrentControlSet -

> Control -> SessionManager -> MemoryManagement ->

PrefetchParameters

בשם מפתח לכם יש ושם

EnablePrefetcher

3 בערך להיות אמור הוא

5ל- אותו לשנות צריך

אישור לעשות

עולה הוא זמן כמה ולבדוק המחשב את מחדש להפעיל ולצאת

לכם

הקובץ:

http://planet.nana.co.il/tlwc/xpboot.reg

Page 58: ספר מדריכים טוב

תהנו

שיקרה מה לכל אחראי לא אני

(avi9 ע"י )נכתב

(tlwc ע"י )קובץ

NetFun של שם( בצ'אטים )בלי נעלם להיות איך . מדריך 23

...נענע על וניסיתי NetFun של בצ'אטים רק עובד טוב...זה

:ככה בשם נכנסים אתם אז ת'שם לכתוב מבקש כשהצ'אט

\00\

או

Page 59: ספר מדריכים טוב

\02\

...זה עם תשחקו מני כל או

\\

\75\

\34\

....ועוד

(RUJI ע"י )נכתב

במחשב טרויינים ומחיקת למציאת . המדריך 24

טרויינים ולמחוק למצוא איך של מדריך בשבילכם עשיתי חבר'ה

בכלל(. קיימים הם )אם המחשב על שנמצאים

:מכאן להוריד שניתן Trojan Remover בתוכנה נשתמש אנו

Trojan Remover

סריאל

Page 60: ספר מדריכים טוב

נורא זה הסריאל, ועכשיו את ת'תוכנה, שימו תתקינו עכשיו

!חשוב

שוב ואז Update תעשו כך ריסט, אחר תעשו ההתקנה אחרי

..ריסט חובה

אמבולנס( של ציור )יש Scan על ותלחצו לתוכנה כנסו כך אחר

מערכת בקבצי המחשב את לכם לסרוק מתחיל הוא ואז

...כלל בדרך הולכים הטרויינים כל ששם חשובים

:כזה דבר לכם יופיע אם עכשיו

ממליץ אישית במחשב, אני טרויין מצא שהוא אומר זה אז

.הקובץ את למחוק

את למחוק יכול לא הוא כי שגיאה הודעת עושה הוא אם

השנייה(. האפשרות )זאת שם שינוי Rename תעשו הקובץ...אז

.קיים לא כאילו הוא כי להזיק יכול לא הקובץ ואז

(RUJI ע"י )נכתב

Page 61: ספר מדריכים טוב

Avi Chop בעזרת סרטים לפיצול . מדריך 25

AVI קבצי ורק אך מפצל זה

)להורדה התוכנה את להוריד צריכים אתם ראשון דבר טוב

למטה(.

ותעשה תתקע לא שהיא כדי לתוכנה ככה תעשו: XP למשתמשי

:בעיות

Page 62: ספר מדריכים טוב

:ככה לפיצול בסרט ובחרו רגיל לתוכנה כנסו כך אחר טוב

Page 63: ספר מדריכים טוב

שפוצל הסרט את בשם לשמור רוצים אתם איפה בחרו כך אחר

:ככה

Page 64: ספר מדריכים טוב

:ככה חלק כל יהיה MB כמה

Page 65: ספר מדריכים טוב
Page 66: ספר מדריכים טוב

:ככה הסרט את לפצל מתחיל וזה! Chop על ללחוץ לבסוף ואז

avi chop_by_ruji.zip: מקושר קובץ

(RUJI ע"י )נכתב

המחשב על פאב לפתיחת . המדריך 26

לזה: כנסו

Page 67: ספר מדריכים טוב

http://planet.nana.co.il/samnet12/openftp.html

(samnet ע"י )נכתב

בפוטושופ ומסגרת צל להכנת . מדריך 27

Page 68: ספר מדריכים טוב

.בפוטושופ לחתימה ומסגרת צל להכין ילמד אני זה במדריך

.jpg לתמונת רק ומסגרת צל לעשות : ניתן לדעת חשוב

, 300X150 של חתימה עשינו נתחיל,נגיד טוב

ופותחים. jpg כקובץ החתימה את שומרים

: החתימה זאת נגיד

חוקי אינו לב,הגודל )שימו320x170 של מסך פותחים

בקקטוס(.

,קודם שפתחנו לקובץ החתימה את ומעבירים

: כזה למצב להגיע כדי

: כזה למצב

Page 69: ספר מדריכים טוב

,בחתימה בחורים בלירים

שמסומן הזאתי,)מה "f"ה את למטה,בחורים ימין בצד בתפריט

בעיגול(.

: תמונה ראה

Page 70: ספר מדריכים טוב

הרשימה מופיע זה,ואז על לוחצים

צל, בשביל drop shadoe מסגרת,ו בשביל stroke ב בוחרים

עכשיו במסגרת נתמקד באו אבל

ככה יהיה שהכל שמופיע,תדאגו מה וזה,stroke ה על לוחצים

אצלכם:

Page 71: ספר מדריכים טוב

שהכל תדאגו ,drop shadoe ה את לצל,בוחרים עוברים עכשיו

יפה( : הכי זה ככה אצלכם)לדעתי ככה יהיה

: תוצאה ראה

Page 72: ספר מדריכים טוב

(BaRaK ע"י )נכתב

IBHeb מסוג פורומים . התקנת 28

הפורומים הורדת

שתומך באתר חשבון לפתוח צריכים אתם עכשיו טוב

php/my sql

.lycosשל באתר לפתוח יכולים אתם

http://www.tripod.lycos.co.uk

...יופי? פתחתם

Build Your Website:הקטגוריה תחת חפשו עכשיו

:לכם יהיה הבא בדף ואז תלחצו PHP4U/MySQL את:

Active PHP4U/MySQLוזהו זה על תלחצו.

הפורומים של ת'קובץ הורדתם כבר שלמעלה מקווה אני

!מסויימת.יופי לתקייה הכל ותוציאו zipת' תפתחו עכשיו

:ככה ועשו FlashFXP לתוכנה כנסו עכשיו

השם עם שלכם לשרת ותתחברו למעלה הברק על תלחצו

lycosב- שלכם והסיסמה

ftp.members.lycos.co.ukהיא: lycos של: -FTPה כתובת

!!!יופי? התחברתם

...רגע אבל לשרת הפורומים של הקבצים כל את תעלו עכשיו

יעשה זה כך אחר התקייה!!!! כי את להעלות מבלי אותם תעלו

!בעיות

.התקייה בלי הקבצים את רק

!!!שנה(? יופי מליון )אחרי העלתם

Page 73: ספר מדריכים טוב

- הקובץ את FlashFXP ה- דרך בשרת תחפשו עכשיו

conf_global.php

CHMOD: את שם תחפשו ואז ימיני לחצן ותלחצו אותו סמנו

:ככה. 666 של הרשאה ותעשו זה על תלחצו מצאתם? יופי

:ככה בכתובת כנסו עכשיו

http://members.lycos.co.uk/UserName/sm_install.p

hp

UserName= שלכם משתמש בשם החליפו!

:כזה משהו לכם יהיה עכשיו

Page 74: ספר מדריכים טוב

עבר1 שתהליך פעמים הרבה לכם יגיד הוא זה אחרי

זה פעם עוד הבא" ואז "לשלב על תלחצו ואז בהצלחה

פעמים... כמה ועוד יופיע

Page 75: ספר מדריכים טוב

שקבעתם: והסיסמה המשתמש שם עם כך, להתחבר אחר

error-ל חוזר הוא וזה תגובות אחרי של lycos-ב תקלה

:ככה עושים אז

<<< כלליות הגדרות <<< למנהלים הבקרה ללוח כנס

" SAVVY רענן " << ל ההפניה ב"סוג שנה

(RUJI ע"י )נכתב

Page 76: ספר מדריכים טוב

ועוד.... פרו ופיינטשופ לפוטושופ מדריכים . הרבה 29

ועוד...אז ולפיינטשופ לפוטושופ בקשות הרבה שיש ראיתי

3 ומצאתי בנושא מדריכים של אתרים בשבילכם חיפשתי

!תהנו מצויינים אתרים

1. http://www.no-angel.up.co.il

2. http://www.skitza.com/Tutorials.php

3. http://www.kidiart.com/tipsmenu.html

(RUJI ע"י )נכתב

Page 77: ספר מדריכים טוב

FTP Content Maker ב- לשימוש . מדריך 30

לזה: כנסו

http://members.lycos.co.uk/modsf/guides/Fcm.htm

(avivgolan ע"י )נכתב

Page 78: ספר מדריכים טוב

למתחיל eMule . מדריך 31

כנסו:

http://members.lycos.co.uk/modsf/guides/

eMule.htm

(avivgolan ע"י )נכתב

Page 79: ספר מדריכים טוב

מיוחדים לסימנים המלא . מדריך 32

**** + Alt על לוחצים אתם

. = מספרים ****

:סימנים

הפלוסים( ) בלי0174=אלט+®

0189=אלט+½

0153=אלט+™

0128=אלט+€

0230=אלט+?

0169=אלט+©

0188=אלט+¼

0167=אלט+§

0191=אלט+¿

µ+0181=אלט

0190=אלט+¾

0165=אלט+¥

0185=אלט+¹

0178=אלט+²

0187=אלט+«

עוד ותגלו תנסו הרבה עוד יש

(YoAvF ע"י )נכתב

Page 80: ספר מדריכים טוב

עברית במקום ג'יבריש פי אקס של בדוס שרואה . מי 33

להיות אמורה והיא בדוס שעובדת תוכנה פעם שפתח מי הקובץ את שיוריד xp וינדוס לו ויש ג'יבריש רואה והוא בעברית

זה את ויתקין שצירפתי

יוכל שהוא כדי בדוס הגופנים אצלו מותקן 2000 וינדוס שיש למי רק מותקן יהיה זה מותקן לא זה xp שיש ולמי עברית לראות

ותתקינו שצירפתי הקובץ את תורידו אם

תהנו

zip.פי באקס בדוס עברית: מקושר קובץ

(xcurdi ע"י )נכתב

Page 81: ספר מדריכים טוב

שיתוף דרך למחשבים . פריצה 34

,ובעברית צעד אחר צעד לכם להסביר עומד נכון, אני כן, זה

למחשבים לפרוץ בבית, תוכלו שלכם האישי מהמחשב איך

.אחרים

רשת ישנה, לדוגמא שלכם הספר שבבית להניח ובכן, סביר

מחורבנת מחשבים

איזה עם מחוברים שכולם95/98 ווינדוס עם מחשבים המון של

חיבור

האלה המחשבים לכל וכי NT שרת יותר( דרך או )פחות מהיר

אחת מדפסת רק ישנה

גם במדפסת, ויש להדפיס יכולים המחשבים כל שניים, אך או

מחשב ספריות, על כמה

בית בכל כך לא אליהם. זה גישה יש המחשבים השרת, שלכל

משרד בכל או ספר

זה ווינדוס, אבל עם מחשבים רשת בכל חינוכי, או מוסד בכל או

.רבים במקרים כך

בנויה הייתה שלהם המחשבים שרשת ספר בתי להמון חדרתי

.כזו בצורה

?עובד זה כל לעזאזל איך אז

לשתף האפשרות את הווינדוס עם יחד השיקה מיקרוסופט

עם קבצים או מדפסות

להיות יכולים האלה האחרים אחרים. המחשבים מחשבים

Page 82: ספר מדריכים טוב

מטר חצי ממרחק מחשבים

יכול כבל, וזה עם השיתופים את שהפעיל למחשב שמחוברים

להיות

אחרת, מדינת במדינה בכלל שנמצא בבית שלכם המחשב

.היהודים

הנותן פרוטקול שהוא SMB ה פרוטוקל על מבוססים השיתופים

לתקשר שונים למחשבים

בשיתופים שימוש לכן. אינטרנט פרוטוקול כל כמו ביניהם

גם יכול חדירה כאמצעי

(.SMB ב תומכת )לינוקס לינוקס עם ממחשב להיעשות

אתם תוכנה איזה להתחיל, אבל מתים כבר בטח אתם טוב, אז

.להוריד? כלום צריכים

צרוב, ישנם שלכם שהווינדוס הווינדוס. במקרה עם יחד בא הכל

סיכויים

של ההתקנה דיסק של מקורי עותק לכם להשיג שתיאלצו

.95/98 ווינדוס

.זה בלי גם תסתדרו כנראה אבל

בקרה לוח-< הגדרות-< התחל על אופן, לחצו בכל

סמל 'רשת' עם בשם קובץ בשטויות. תחפשו מלא הבקרה לוח

.למדפסת שמחוברים מחשבים של

חדש. חלון לכם העכבר. ייפתח עם ה'רשת' פעמיים על לחצו

Page 83: ספר מדריכים טוב

רשת רכיבי כי תראו אתם

.במחשב אצלכם מותקנים Dial-Up Adapter ו TCP/IP כגון

3 ש צריכים אתם SMB ה בפרוטוקול להשתמש שתוכלו בכדי

הבאים הרשת רכיבי

:במחשב לכם מותקנים יהיו

*TCP/IP

*NetBEUI

*Client for Microsoft Networks

הרכיבים, אתם ברשימת נמצא לא אלה מרכיבים אחד אם

.אותו להוסיף צריכים

לשיתופים להתחבר יכולים אלה, אינכם רכיבים ארבעת כל בלי

אחרים מחשבים על

פה אתן אני שלהם. חרא. אז לקבצים גישה לכם נותן שלא מה

.רכיב כל להתקנת הוראות

פה, זה ציינתי מותקנים, שלא רכיבים עוד לכם יש אגב, אם דרך

עם ואין גמור בסדר

...לכם חסר שאולי מה את להתקין כדי בעיה. טוב, אז שום זה

TCP/IP

...''הוספה הכפתור על זה, לחצו רכיב לכם חסר אם

.מ-אוד יפה. ט-עים. TCP/IP-< מיקרוסופט-< פרוטוקול ב בחרו

NetBEUI

Page 84: ספר מדריכים טוב

...''הוספה הכפתור על זה, לחצו רכיב לכם חסר אם

.יפה. ח-מים. NetBEUI-< מיקרוסופט-< פרוטוקול ב בחרו

.מ-אוד

Client for Microsoft Networks

...''הוספה הכפתור על זה, לחצו רכיב לכם חסר אם

Client for Microsoft-< מיקרוסופט-< לקוח ב בחרו

Networks .מ-געיל. בעאה.

כמעט אתם הרכיבים שלושת את לכם שיש עכשיו טוב, אז

.שלכם הראשונה לפריצה ומוכנים

Client for באפשרות לרשת:" בחרו ראשית "כניסה ל מתחת

Microsoft Networks.

.Enter ה מקש על הקישו פשוט או OK ה כפתור על לחצו כעת

את להפעיל תתבקשו אתם

ממכם שביקש חלון נפתח לא זאת. אם מחדש. עשו המחשב

.מקרה בכל זאת זאת, עשו לעשות

להשיג כבר רוצים מחדש, ואתם לווינדוס טוב, נכנסתם

, אשראי סיסמאות, כרטיסי

למחוק, ציונים אישיים, לשנות משחקים, תוכנות, מכתבים

,קבצים לאחרים

???פורצים לעזאזל איך אז

כיום ביותר הנפוצות השאלות אחת זאת טועה לא אני אם

Page 85: ספר מדריכים טוב

.הצ'אטים בעולם

מתכוונים אתם שאליו מחשב של פי איי כתובת תמציאו טוב, אז

.לחדור

:והקלידו, דוס חלון לאינטרנט, פתחו מחוברים שאתם תבדקו

nbtstat -A ipaddress

:לדוגמא

nbtstat -A 127.0.0.1

'.a' ולא' A' יהיה- A ה ש חשוב

:כתגובה תקבלו מקרה, אם בכל

Host not found

איך שואלים אתם זה. אז למחשב לחדור תוכלו שלא אומר זה

אתם לעזאזל

תוכלו כן שאליהם שיתופים עם מחשבים למצוא אמורים

???לחדור

אפשר שאייתו אחד קוד או שיטה שאין פה שתבינו ובכן, חשוב

.בעולם מחשב לכל לחדור

מסוים אבטחה חור לניצול מסוימת לדרך טובה דוגמא זאת

.מסוימת במערכת

.מסוימים למחשבים לחדור לכם שנותן מה

Page 86: ספר מדריכים טוב

: אפשרויות2 לכם ובכן, יש

שיתופים לו יש כי בוודאות יודעים שאתם למקום חדירה*

(.ספר )לדוגמא: בית

.מוצא שזה למה לחדור שיתופים, ואז בסורק שימוש*

שיתופים, חיזרו עם מחשב של פי איי כתובת בידיכם כשיש אז

:לדוס, והקלידו

nbtstat -A ipaddress

תקבלו פי. אתם האיי מספר את ipaddress במקום כאשר

:ככה בערך שנראית טבלה

NetBIOS Remote Machine Name Table

Name Type Status

---------------------------------------------

COMPUTER <00> UNIQUE Registered

WORKGROUP <00> GROUP Registered

COMPUTER <00> UNIQUE Registered

MAC Address = 00-00-00-00-00-00

.00 ל המספרים כל את החלפתי רואים שאתם כמו

Page 87: ספר מדריכים טוב

אתם כאשר><. ה שבין באפסים שנייה שתתמקדו רוצה אני

שם רואים

קיימים, זה שלמחשב אומר זה<, 20> , כלומר20 המספר את

.מדהים שיתופים. כמה

של פי האיי כתובת את ספר, בדקתם לבית הלכתם אוקי, אז

,המרכזי השרת

שיתופים, עם מחשב בסורק, ומצאתם שימוש שעשיתם או

המספר עם טבלה קיבלתם ובבית

עם מחשב פה לכם יש כי העובדה עצם את שאישר מה< 20>

,רב פוטנציאל

:הבא הדבר את לעשות הזמן יקרים, הגיע אנרכיסטים עכשיו

:הקובץ את פיתחו

C:\windows\lmhosts.sam

משם הבנתם לא פעמים. אם3, 2 טקסט עורך עם אותו קראו

.נורא כלום, לא

לחצו. notepad שם הפעלה... והקלידו-< התחל על לחצו כעת

.Enter ה מקש על

מקלידים שאתם שלנו. תדאגו החביב העורך את לכם ייפתח זה

.הקובץ של לימין משמאל

.שיתופים מצאתם שבו המחשב של פי האיי את שם הקלידו

:לדוגמא

127.0.0.1

:הבא בשם הקובץ את שימרו כעת

C:\windows\lmhosts

Page 88: ספר מדריכים טוב

.כך פשוט

,אליה לפרוץ שברצונכם אחת פי איי מכתובת יותר לכם יש אם

מקש )עם השורה הורדת בעזרת לכתובת כתובת בין תפרידו אז

(Enter ה

:כך להיראות אמור שלכם הקובץ

127.0.0.1

112.179.15.9

37.105.1.17

,שמור, ועכשיו הקובץ את לכם יש טוב, אז

מחשב-< חפש-< התחל תפריט על לו... לחצו שחיכיתם לרגע

את בה קטנה, הקלידו טקסט תיבת עם חדש חלון לכם ייפתח

המחשב של פי האיי

פי שהאיי אחרי זאת127.0.0.1לפרוץ, לדוגמא: ברצונכם שאליו

פי האיי את ששמרתם

וחכו Enter ה מקש על הקישו. C:\windows\lmhosts בקובץ

.קצת

עם פעמיים עליו מחשב. לחצו לכם יימצא זה מה זמן לאחר

.העכבר

כאילו בדיוק במחשב להשתמש לכם שייתן ייפתח חדש חלון

!!!שלכם הוא

הפרוץ המחשב של בקבצים מחטטים אתם זה, שבו ברגע

צריכים שלכם, אתם הראשון

את גאווה, שמחה, והתלהבות. עשיתם מלא עצום רגש להרגיש

Page 89: ספר מדריכים טוב

!זה

הורדת טרויאני. ללא בסוס שימוש כל ללא למחשב פצתם

.אחר מישהו של האקינג תוכנת

.זה, בעצמכם. סחטיין את עשיתם

:נפוצות ובעיות שאלות

.סיסמא מבקש שנמצא, זה המחשב על פעמיים לוחץ כשאני: ש

יהיו לפרוץ ברצונכם שאליהם המחשבים מעטים ת: במקרים

,סיסמא עם מוגנים

:אפשרויות ארבעה לכם יש כזה במקרה

הסיסמא את לנחש*

יימצא שזה עד בעולם אפשרות כל שתנסה בתוכנה להשתמש*

(.שעות )לוקח הסיסמא את

הסיסמא את שתסיר תוכנה בעזרת הסיסמא את לפרוץ*

אבטחה חור בעזרת

)גם ווינדוס במערכת לשיתופים הסיסמא בהגדרת שנמצא

(.שעות תיקח זאת אופציה

cain: שלי הוספה

.אחר מחשב ולנסות הזה המחשב על לוותר*

Page 90: ספר מדריכים טוב

לכם הולך לא הראשונה, אם האפשרות את לנסות ממליץ אני

.לאחרונה תעברו אז

הכל, זאת אחרי לכם, כי שבא לכם, ואיך שבא מה תעשו אבל

.שלכם הפריצה

?שיתופים סורק למצוא יכול אני ש: איפה

:מפורסמים סורקים של שמות כמה ת: הנה

Ogre

Legion

Nbtscan

Vir0x

altavista.com: כגון חיפוש באתר מהם אחד חפשו פשוט

ההוראות קובץ את קיראו פשוט שונה, ולכן סורק בכל השימוש

..המצורף, ובהצלחה

?הפרוץ המחשב על במדפסת להשתמש אוכל ש: איך

משותפת, היא שגם מדפסת נמצאת המחשב שעל תראו ת: אם

.פעמיים עליה לחצו

שלכם. אחרי המחשב על הדרייברים את להתקין תתבקשו אתם

Page 91: ספר מדריכים טוב

,הסתיימה זאת שפעולה

נמצא הוא אם חשוב )לא להדפיס שברצונכם הקובץ את סמנו

(שלהם או שלכם המחשב על

המחשב על המדפסת את סמנו כעת, Ctrl + C על לחצו

.Ctrl + V על ולחיצו הפרוץ

- ב הפרוץ המחשב של האנשים את ותקפיץ תחל ההדפסה

!!!!!!!!!!אאאההההההההההה

(kasa ע"י )נכתב

Page 92: ספר מדריכים טוב

פורטים . סריקת 35

מהמחשב התחברות באמצעות נעשית אינטרנט לאתר כניסה

.האתר מאוחסן עליו למחשב שלך

מאוד הרבה דרך מתחבר שלך זאת, המחשב לעשות בכדי

היעד, וכשהוא מחשב את מוצא שהוא מחשבים, עד

ההתחברות תהליך המידע. כל את מבקש הוא עליו מחובר

אפרט לא אני שאותה Tcp/Ip ה תבנית פי על עובד

מוגדרים פרוטוקולים של אוסף זהו כעיקרון זה, אבל בטקסט

,באינטרנט. לדוגמא המידע החלפת על אחראים אשר

הדואר פרוטוקול בעזרת נעשה זה, אימייל לשלוח כשברצונכם

.SMTP יוצא, הנקרא

פרוטוקול באמצעות נעשית זאת לעומת אינטרנט לאתר כניסה

ה

HTTP הם נפוצות דוגמאות עוד:

TELNET- טלנט

IRC- צ'אט שרת

FTP- קבצים שרת

POP3- נכנס דואר

גם שירותים, לדוגמא מספר פתוחים יהיו שרת אותו ועל ייתכן

.קבצים שרת וגם אינטרנט אתר

בפורטים, פורטים משתמשים אנחנו שירות לכל להתחבר בכדי

,סטנדרטיים זיהוי מספרי בעצם הם אלו

:מוגדר. דוגמאות פורט מספר יש שירות לכל כאשר

Page 93: ספר מדריכים טוב

HTTP - 80

23 - TELNET

SMTP - 25

POP3 - 110

IRC - 6667

FTP - 21

מסוים, שרת על קיימים שירותים אלו לדעת ברצוננו לכן, אם

.פורטים סורק בתוכנת משתמשים אנו

השני אחרי אחד קיים פורט לכל להתחבר מנסה התוכנה

תראה התוכנה התוצאות, אם את המסך על ומציגה

, פתוח80 פורט קיים. אם FTP ששירות פתוח, סימן21 שפורט

.אינטרנט אתר שיש סימן

Page 94: ספר מדריכים טוב

!זהו, תהנו

...התוכנה הנה

portscanner.zip: מקושר קובץ

(RUJI ע"י )נכתב

Page 95: ספר מדריכים טוב

ג'יבריש במקום Nero ב- עברית . לראות 36

! לנרו נכנסים

(....1 בתמונה )כמו prefernecess ואז file ל ושם

)כמו choos font... ל ושם language ללשונית הולכים ואז

....(2 בתמונה

Page 96: ספר מדריכים טוב
Page 97: ספר מדריכים טוב

ואז hebrew בוחרים western ובמקום" script" יש למטה ואז

...(3 בתמונה שוב! )כמו ונכנסים מהנרו ויוצאים הכול מאשרים

!שעזרתי מקווה

(Tomey Boy ע"י )נכתב

Page 98: ספר מדריכים טוב

אליכם יגיעו ( לא URL ) הארץ שכדורי . מדריך 37

MAIN על לוחצים (1

Security & Privacy Permissions על לוחצים (2

Communications EVENTS על לוחצים (3

(send web page address )URL שרואים עד מדפדפים (4

V במקוםX בעיגול מסמנים (5

APPLY לוחצים (6

O.K לוחצים (7

(guy10 ע"י )נכתב

Page 99: ספר מדריכים טוב

iso/bin/nrg קבצי לצריבת . מדריך 38

nero & winiso בתוכנות נעזר המדריך

:להורדה לינקים

http://www.winiso.com/down/WINISO.EXE

ftp://ftp.nero.com/nero551028.exe

-ל נכנסים פשוט ISO קבצי בנרו לצרוב כדי עכשיו

burn image הקובץ את ובוחרים בתמונה כמו ISO וצורבים.

:בתמונה כמו

הקובץ את תיקיה באותה שיהיה צריך BIN קבצי לצרוב כדי

CUE ל- נכנסים ואז שלהם burn image את בוחרים

.וצורבים CUE הקובץ

Page 100: ספר מדריכים טוב

:הזה לאתר נכנסים אז CUE הקובץ את לכם אין אם

http://www.geocities.com/makeacue/macw.html

(LiiTa)למרק( )תודה: האלו ההוראות לפי אחד ויוצרים

:אדום

של השם את להכניס צריך באדום, אתה שהקפתי עכשיו, מה

BIN הקובץ

LIITA.BIN: הוא המחשב על שיש הקובץ של השם אם

LIITA.BIN: להכניס צריך אתה שם אז

:צהוב

BIN הקובץ של הסוג זה בצהוב שהקפתי עכשיו, מה

Page 101: ספר מדריכים טוב

GAMES\ISOS שם מסמן , אתה תוכנה או משחק זה אם

SVCD או VCD סרט זה אם

PS2ל- או PS1 ל- משחק שזה או

:שם מסמן אתה

svcd/vcd/ps2/ps1

:ירוק

ובצהוב, אתה באדום לך שכתבתי מה שעשית עכשיו, אחרי

לך שסימנתי מה על לוחץ

. create הכפתור על לוחץ אתה , בקיצור בירוק

:כחול

שיש מה את לוקח אתה create על שלחצץ עכשיו, אחרי

רגיל TXT קובץ יוצר בכחול, אתה סמנתי שסביבה בתיבת

.שלך BIN הקובץ נמצא שבה בתיקיה

שסימנתי מה )סביב באתר שכתוב שיש מה את מעתיק אתה

.ויוצא שם, שומר זה את בכחול( ומדביק

CUEל- הקובץ של הסיומת את לשנות צריך אתה עכשיו

כפתור TXT הקובץ על לוחץ שאתה בכך זה את עושה אתה

RENAME ובוחר ימיני

CUEל- TXT הסיומת את ומשנה

" זה את לצרוב יכול אתה וזהו, עכשיו

Page 102: ספר מדריכים טוב

הקובץ את לפתוח אפשר תמיד מסתבך שהוא שמרגיש למי

BIN/ISO

.הקבצים את בנרו לצרוב ואז WINISO התוכנה עם

:בתמונות כמו

Page 103: ספר מדריכים טוב
Page 104: ספר מדריכים טוב

(tlwc ע"י נכתב ) המדריך

מרק( ע"י במדריך )עזרה

- Cue ו Bin לצריבת . מדריך 39

לזה: כנסו

http://members.lycos.co.uk/modsf/guides/

Bin_Cue.htm

(avivgolan ע"י )נכתב

Page 105: ספר מדריכים טוב

באייסיקיו ++ C לבעיית . מדריך 40

אחת בעייה עם נתחיל כול ככה. קודם אז

ולכו הפיירוול את קבצים! תורידו לקבל מצליח שלא מי כול .1

ההגדרות את תשנו כבר ושמה" file" תחפשו שמה להגדרות

הצורך לפי

.באייציק נפוצה והכי מעצבנת הכי הבעייה .2

c++ runtime error

..!הזאתי הבעייה את קיבל אייציק לו ויש0 גיל את שעבר מי כול

:הפתרון

החלונות של הסמל על ללחוץ יש הסייר )לפתיחת בסייר ניגשים

במקלדת( Eו-

לתיקייה הולכים

C:\Program Files\ICQ

תמונה( שאין )מצטער כזה אדום בסמל ושמה

Page 106: ספר מדריכים טוב

:היישום את יש

DBConvert

בטוח זה ההוראות עם ללכת פשוט ומשם עליו כפולה לחיצה

.הבעיה את לכם יפתור

(B2K ע"י )נכתב

XVID ל- . מדריך 41

: -XVIDב שיש התכונה את מכירים בטח כולם

AviC )FourCC Changer)

...להכיר לכם כדאי אז לא אם טוב

:להמיר יכולה הזאת התוכנה

xvid -ל divx וההפך

xvid -ל div3 וההפך

xvid -ל div4 וההפך

xvid -ל mp43 וההפך

xvid -ל mp42 וההפך

*:למטה להוריד אפשר התוכנה *את והסברים תמונות קצת הנה

---------------------------------

Page 107: ספר מדריכים טוב

xvid_install_by_ruji.zip: מקושר קובץ

(RUJI ע"י )נכתב

Page 108: ספר מדריכים טוב

לאייסיקיו . פריצה 42

"פשוטים שלבים10ב- אייסקיו חשבונות לפריצת המלא המדריך

: אזהרה

=-=-=-=

שימוש עקב שתגרם תוצאה או נזק כל על באחריותי אין

!בלבד האישית אחריותכם על הוא זה מדריך זה, במדריך

: ציוד

=-=-=

Hack_Uin: הפריצה תוכנת*

טובה מילים רשימת*

טובה פרוקסי רשימת*

מנסים שאתם שלכם האייפיי על יעלו שלא )כדי הגנה תוכנת*

! ) חובה( אתכם ויחסמו לשרת להתחבר

: לינקים

=-=-=-=

Page 109: ספר מדריכים טוב

: XP לוינדוס הגנה תוכנת

http://planet.nana.co.il/hackicq/XP.zip

: 98 לוינדוס הגנה תוכנת

http://planet.nana.co.il/hackicq/98.zip

: ופרוקסי מילים רשימת

http://planet.nana.co.il/hackicq/list.zip

: הפריצה תוכנת

http://planet.nana.co.il/hackicq/Uin_Hack.zip

: הפריצה

=-=-=-=-=

אייסיקיו חשבונות לפרוץ הדרך את עכשיו אתכם ילמד אני אוקיי

: הבאים השלבים לפי

===============================

שלכם. הוינדוס לגרסת המתאימה ההגנה תוכנת את תורידו .1

. והפרוקסי המילים רשימת את תורידו .2

. הפריצה תוכנת את תורידו .3

. חדשה לתיקיה שהורדתם הזיפ קבצי לכל Extract תעשו .4

. ההגנה תוכנת את תפעילו .5

באפשרות תבחרו ושמה הפריצה תוכנת את תפעילו .6

."Options" השלישית

: תסמנו לכם שהופיע החדש בחלון עכשיו .7

Uin Type

שמה ותרשמו( - one uin) הראשונה באפשרות שמה תסמנו

לפרוץ רוצים שאתם המספר את

Password List :

Page 110: ספר מדריכים טוב

שמה ותבחרו( - plain list) הראשונה האפשרות את גם תסמנו

מילים הרשימות עם הקובץ את

Misc :

Proxy Listה- את תטענו הראשונה באפשרות

... לאישור OK תלחצו עכשיו .8

המספר את לפרוץ מתחילה התוכנה וזהו Start תלחצו .9

בהצלחה שרשמתם

המספר של הסיסמא את תרשום התוכנה הפריצה בסוף .10

.Result.txt בקובץ

(LIMPy ע"י )נכתב

Page 111: ספר מדריכים טוב

באייסיקיו . טריקים 43

. האייפי את להסתיר . איך1

! בעיה בכלללל..לא זה טוב

תעשו קיו סי לאיי כנסו

Main>security & privacy permissions

: שם תעשו לבחור...אז אופציות מיני )בצד( כל שם יש

peer to peer connection

מעצבני עיגולים לבחור כאלה אופציות3 שם עלייו...יש תלחצו

השלישית.. האופציה את שם תעשו לסמן....אז כאלה

( )התחתונה

-allow peer to peer connection with any user upon

your authorization-

- O.K- ותעשו זה את תסמנו

האייפי את לכם רואים לא עכשיו

)לא אותכם יראה לא בוחרים שאתם מישו שרק לעשות . איך2

עושה זה אותך רואים לא ושכולם באינוויזבל להיות צריך

!!!( בוחרים שאתם למי רק אינוויזבל

Page 112: ספר מדריכים טוב

... ל כנסו

Main>security & privacy permissions

.. בצד האלה האופציות את מיקודם כמו שם יש

... על תלחצו

-invisible List-

שם יש

-add to invisible List-

.. על כזה....תלחצו חלון פותח זה..וזה על תלחצו

ICQ#

... קיו סי איי מספריי לפי מחפש זה

: שם.. ותעשו בחלון שלו המספר את תוסיפו

Search

... מצא?? יופי זה

.. פעמיים מצא שזה מה על תלחצי

.. ו..ואללה

? נטוי שלו השם

.. אותכם...חחח לראות יכול לא שהוא אומר זה אז

.. ועושים מקום לאותו הולכים אתם אותו למחוק כדי

Remove from invisible List

(LIMPy ע"י )נכתב

Page 113: ספר מדריכים טוב

למתחיל FlashFXP - ל . מדריך 44

לזה: כנסו

http://members.lycos.co.uk/modsf/guides/

FlashFXP.htm

(avivgolan ע"י )נכתב

Page 114: ספר מדריכים טוב

- cain v2.0 ל . מדריך 45

/95/98לוינדוסים: cain של לגירסא רק שזה להבהיר כל קודם

me

.קל די זה

:שלבים 3

בו שיש מפתח והמחזיק המפתח עם למרובע למטה להיכנס .1

בתמונה( שמתואר הווינדוס. )כמו של הלוגו את

)כמו- start attack ו לפרוץ רוצים שאתם מי על ימני . לחצן2

בתמונה( שמתואר

דווקא וזה הסיסמא את לפרוץ יגמור שהוא לחכות צריך עכשיו

.זמן מלא לא

שמתואר הקוד.)כמו לכם יופיע password- ל . מתחת3

(בתמונה

...קל זהו.......נכון

Page 115: ספר מדריכים טוב

:לסיום בונוס

יכול הוא בתמונה( ושם )כמו לבונוס שיכנס חייגן שיש למי

השם , ואת שלו החייגן שם , את שלו הסיסמא את לראות

.שלו משתמש

..שהו מתי לכם יעזור זה אולי

Page 116: ספר מדריכים טוב

(kasa ע"י )נכתב

X-SCAN בעזרת פאבים לסריקת . מדריך 46

לזה: כנסו

http://members.lycos.co.uk/modsf/guides/X-

Scan.htm

(avivgolan ע"י )נכתב

Page 117: ספר מדריכים טוב

באייסיקיו המעצבנים הצלילים להסרת . מדריך 47

Main--->Preferences על לוחצים

...תמונה יש ואז

Page 118: ספר מדריכים טוב

(Lee Cooper ע"י )נכתב

48 . Half Life CD Key Changer

כאן לחצו התוכנה להורדת

?איך ידעתם ולא Counter Strike-ב CD-Key לשנות רציתם

!התשובה הנה

Half Life CD Key על פעמים לוחצים, Zip לקובץ נכנסים

Changer , ה- את כותבים CD-Key לוחצים ולבסוף "Change

My CD-Key Now."

.הסריאל לכם השתנה והופה

(SilveRBulleT ע"י )נכתב

Page 119: ספר מדריכים טוב

המחשב . האצת 49

הקשיח הכונן את רוקן

יותר לפנות הוא המחשב להאצת יותר הקלות מהדרכים אחת

מ- יותר תופסים ביחד הקבצים הקשיח. כשכל הכונן על מקום

מתכוון ואני יותר לאט תעבוד המערכת אז מהמקום90%

משטויות הכונן את לנקות היא ביותר הטובה לאאאאט. הדרך

השטויות אותם חיפוש ידי על לעשות תוכלו זאת צריך. את שלא

Disk שנקרא מייקרוסופט של הפתרון פי על או ומחיקתם

Cleanup .ל זו, גש לתוכנה להגיע כדי-My Computer ,שם

-ב לנקות, בחר רוצה אתה שאותו הכונן על הימני עם לחץ

Properties ,בלשונית בחר General ,הכפתור על ואז Disk

Cleanup .

בצורה זו תוכנה להפעיל תוכל, Windows XP לך יש אם

ושם הבקרה ללוח להגיע צריך זאת לעשות אוטומטית. כדי

Scheduled Tasks | Add Task .אותך יוביל כבר האשף

.זאת לעשות איך לך ויראה

Page 120: ספר מדריכים טוב

הדיסק איחוי

גם הדיסק איחוי אז לעשייה פשוטה דרך היא הכונן ניקוי אם

. להפעלה קל מאוד דבר היא

שנקראים קטנים בדברים קבצים מנהלות הפעלה מערכות

Clusters .ה אותם את מסדרת ההפעלה מערכת-Clusters

בהם שמתמשים קבצים יותר שיש ככל ספרייה. אבל כמו ממש

Clusters-ה את שמה ההפעלה בכונן, מערכת קבצים ומזיזים

. יכולה רק שהיא איפה אלה קבצים של

ולא מסוים קובץ לחפש מבקש אתה בעיה. כאשר אכן זאת

פה לנו ההפעלה, נעשית מערכת של החפשן ידי על בהכרח

את לחפש חייבת ההפעלה מערכת כאשר מחבואים של פעולה

זמן את מעט בלא מעריכה זו האלה. פעולה Clusters-ה

.מתישהוא להתאחות חייבים NTFS וגם FAT החיפוש. גם

שוב מסתדרים Clusters-הדיסק, ה את מאחה אתה כאשר

בכוננים לשעות ומגיע זמן המון לוקח מסודרת. האיחוי בצורה

.שניות לוקחת ההפעלה אבל, 40GB של

על לישון, לחץ והולך Office-ה את משאיר שאתה קל. לפני זה

My Computer ,הפעם אבל הכונן של למאפיינים תגיע שוב

גם תוכל. Defragment Now על ולחץ Tools ללשונית תגיע

. שבוע מדי זו פעולה לעשות למערכת לומא

Page 121: ספר מדריכים טוב

הסיכויים, ME או Windows 95, 98-ב משתמש אתה אם

שם. הקבצים של האקטיביות בגלל גודלים לאחות שתצטרך

המחשב את להדליק זה איחוי לעשות מציע הכי שאני הדרך

.האיחוי את להפעיל שם ודרך בטוח במצב

בעת בבעיות שנתקלת או מרוצה לא עדיין אתה מקרה, אם בכל

כמו באיחוי לך לעזור שיכולות תוכנות עוד לך האיחוי, יש

Executive Software's Diskeeper

)http://www.execsoft.com/), Raxco Software's

PerfectDisk 2000 )http://www.raxco.com/) ואת

SpeedDisk utility )http://www.symantec.com/).

יותר מהירה כונן לגישת NTFS-ב תשתמש

XP-ו Windows NT, 2000 של הקבצים מערכת טכנולוגיית

הקבצים במערכת היה שלא מתקדמים דברים מספר מוסיפה

FAT( ב נמצאת-Windows 95, 98 ,)יותר טובים ביצועים כמו

כמה של הכל בסך הוא שההבדל גדולים. למרות קבצים בניהול

שאתה גדולים בקבצים ההבדל את תרגיש מילישניות, אתה

לך תוסיף גם NTFS, זאת קרובות. ובכל לעיתים בהם משתמש

.למחשב אבטחה יותר

זו, מערכות קבצים למערכת שתשנה שלאחר לכך לב שים

את יזהו לא כבר98ו- Windows 95, דוס כמו ישנות הפעלה

Page 122: ספר מדריכים טוב

. זה לפורמט שהומר הכונן את יציגו ולא שלה הקבצים

כרגע, גש משתמש אתה קבצים מערכת באיזה לראות כדי

.משתמש אתה במה לך יספר כבר והוא שלך הכונן למאפייני

-ה. NTFS-כ אותו ותפרמט אותו תגדיר חדש, רק לכונן

Windows כונן לשנות לך נותנת FAT ל-NTFS תוך מההתקנה

על הדוס את פתח ראשון דבר. Convert.exe בקובץ שימוש

השורה את תכתוב בדוס. cmd שם ורשום | הפעלה התחל ידי

לא זמן ייקח התהליך. CONVERT C: /FS:NTFS /V: הזאת

עד אותו לך יסיים כבר והוא בלילה לעבוד לו תן אז מעט

.הבוקר

יותר טובים חיפושים בשביל לכונן אינדקס צור

כבר מכיר בטח דברים, אתה שם אתה איפה זוכר לא אתה אם

זמן את להוריד תוכל. Windows של החיפוש מערכת את

באינטרנט חיפוש מנועי למה )זה לשניות משעות שלך החיפוש

חד תהליך זה אבל זמן לוקח אינדקס מהירים(. יצירת כך כל הם

. גג שעה חצי בערך של תהליך פעמי. זה

היא העיקרית האינדקס בעיית Windows 95/98/Me תחת

FastFind חבילת של Office .הסרתה ידי על אותה נטרל

Windows-המחשב. ל עם שעולות שלך ההפעלה מתוכניות

זאת מפעיל משלהן. אתה אינדקס תוכניות להם יש XP-ו 2000

Page 123: ספר מדריכים טוב

| Start | Settings | Control Panel ידי על

Administrative Tools | Computer Management |

Services and Applications | Indexing Service .תוכל

.זאת לנטרל רוצה שאתה מתי

המחשב הפעלה מהירות את האץ

כאשר קורות מעצבנות הכי מהשהיות שאחת חושב אתה אם

-ב משתמש אתה לבד. אם לא המחשב, אתה את מפעיל את

WIndows 2000 או XP ידי על זו משהייה להפטר יכול אתה

אותו. לכבות מבלי ברציפות הזמן כל המחשב את שתפעיל כך

בוודאי היא אז אחרת הפעלה במערכת משתמש אתה אם אבל

. בה לביצוע ניתן לא זה ולכן מתישהו תקרוס

-ב פשוטה הגדרה ידי על שניות מספר לחסוך ראשון דבר תוכל

BIOS שלך המחשב יחפש שבהם הכוננים סדר את תגדיר שבו

יכול אולי זה C כונן על ישירות תשים ההפעלה. אם מערכת את

כתוב להיות שצריך היחידה שניות. הסיבה מעט לחסוך

לך יש כאשר רק זה CD-ROM-מה או A מכונן יפעל שהמחשב

. ההפעלה מערכת את שוב להתקין צריך ואתה במחשב בעיה

,Windows NT כמו משנתיים גדולות יותר לא שהן מערכות

לא למחשב לומר ניתן שבו Quick Boot יש XP-ו 2000

זו באפשרות שימוש. מופעל הוא כאשר חשמל בדיקת לעשות

. זמן קצת לך יחסוך

Page 124: ספר מדריכים טוב

את לכבות שלא גם אפשרות יש החדשות ההפעלה במערכות

.Standby על אותו לשים אלא המחשב

-ל לעבור מסוגלות ME-ו Windows 95, 98 שגם למרות

Standby זה במצב ממושך זמן לאחר יציבות לא הן.

לך ויש Windows XP-ב משתמש לא אתה קטנה: אם עצה

XP-ל כסף, תעבור גם לך לפחות( ויש 256MB) זיכרון מספיק

משלה עזר יש Windows XP-זמן. ל מעט לא לעצמך ותחסוך

.מתבזבז ההפעלה זמן כל איפה לך שיגיד BootViz.exe בקובץ

DMA-ל שנה

בגלל זאת וכל 33Mbps על עולה הכוננים מהירות כיום

את ישירות מעבירה שהיא כך ידי על וזה DMA בשם טכנולוגיה

פונקציה קודם. זאת המעבד דרך לעבור מבלי לזיכרון הנתונים

ודיסקים הפעלה מערכות יש אבל מופעלת היא כאשר מעולה

להפעיל צריכים אנו ולכן אוטומית אותה מפעילים לא שפשוט

. אותה

:זאת אותה, עשה להפעיל או מופעלת היא אם לבדוק כדי

Start | Settings | Control Panel | System | Hardware

| Device Manager על קליק דאבל לחץ ואז IDE

ATA/ATAPI controller על קליק אותו. דאבל לפתוח כדי

Page 125: ספר מדריכים טוב

Primary IDE Channel בלשונית ובחר Advanced היא אם

לך נותן לא שהכונן אומר זה אז מוצגת לא היא מוצגת. אם

. לא או בזה להשתמש אם לבחור

Intel Application אצלך מותקן אם מסויימים במקרים

Accelerator כן. גם תוצג לא זו שלשונית אפשרות יש אז

-ל DMA if available האפשרות שנבחרה תוודא עכשיו

Device 0 ו-Device 1 שלך והמשני הראשי הכונן שהם.

וידאו הגדר

את במעט לשפר תוכל LCD במסך משתמש אתה אם

יותר שצריך והצבעים. ככל הרזולוציה הורדת ידי על המהירות

על זמן תבזבז אל. המחשב את יאט זה גם ככה לעבור מידע

לא זה Bit-24 או Bit-32 מציג אתה אם נחוץ. בין לא מידע

הצבעים כל את להריץ מסוגלים לא LCD שמסכי משום משנה

. מיקרושניות בכמה תחסוך ואולי Bit-16ל- האלו. תעביר

על1024 של רזולוציה. CRT וגם LCD למסכי גם היא זו הגדרה

כדי במסך יגע כמעט שלך האף וגם השהייה זמן את תגדיל 768

תעלה לא גבוהה יותר לרזולוציה שינוי הכתב. אומנם את לראות

.למסך להתקרב ממש תצטרכו אבל יחסית זמן בהרבה לכם

גיליון עם עובד אתה כאשר רק גבוהה ברזולוציה תשתמש

.גדול אלקטרוני

Page 126: ספר מדריכים טוב

DirectX את שדרג

כאשר המחשבים בעולם כיום ביותר הגדולים מהאתגרים אחד

בתוך תמונה לסנכרן הוא עצומות במהירויות רצים המעבדים

. DirectX נקראת זו שעושה משחק. התוכנה

בזמן. הגרסה לחסוך כדי מעודכנת תהיה זו שתוכנה מאוד רצוי

. ניתן9 גרסה היא זו כתבה כתיבת לזמן נכון שיצאה האחרונה

:אותה ותוריד חינם אותה להוריד

http://www.microsoft.com/windows/directx

המחשב עם שמופעלות תוכנות הסר

לך שם חומרה, היתרן או תוכנה מתקין אתה שכאשר יודע אתה

תופסת כזו תוכנה המחשב? כל הפעלת עם שמועלות תוכניות

הזמן הטירוף. זה את עצור. המחשב הפעלת בעת יקר זמן לך

.אלו תוכנות חלנקות

Windows 98, ME ו-XP בשם תוכנה עם באות MSconfig

Startup בלשונית הפקודה. שם משורת להפעיל ניתן שאותה

Windows 2000-לכן. ל שמפריעות התוכנות כל את תוריד

Startup בשם Pc Magazine של היוצר מבית תוכנת קיימת

Cop גרסאות בכל שעובדת Windows .

Page 127: ספר מדריכים טוב

תתקין www.pcmag.com-מ Startcop.zip הקובץ את תוריד

.ותפעיל

(TTTTT ע"י )נכתב

. דברים נחמדים ברג'סטי 50

נעבדה היא הווינדוס.פעם את איתה שהתקנתם הסיסמא( 1)

:פה נמצאת והיא קטן חיפוש עשיתי אז לי

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\

windows\currentversion

.הסיסמא את יש product key- וב

:שלכם הווינדוס סתם...זה אבל לכם יעזור לא זה בעעע (2)

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\

windows\curr

entversion

...הווינדוס של השם את לכם יהיה product name- וב

:ווינדוס של בהתקנה שרשמתם והחברה המשתמש שם( 3 )

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\

windows\curr

entversion

regiseredorganizition- ב

החברה שם את יש

registeredOwner- וב

.המשתמש שם את יש

bmp קבצי של האיקון את משנה יותר...זה נחמד משהו זה(4 )

Page 128: ספר מדריכים טוב

ico של כמו לאיקון

...אייקון הקובץ)התמונה( בתור של התוכן את מראה זה יענו

HKEY_CURRECT_ROOT\PAINT.PICTURE\DefaultIcon

...%1 ל default של הערך את לשנות וצריך

ידנית אותם מוחקים שאתם תוכנות לכם שיש נכון בעעעע(5 )

ב מופיעים עדיין והם

משם למחוק רוצים אתם אם תוכניות" אז של הוספה/הסרה"

:ל כנסו משהו

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\

Windows\Curr

entVersion\Uninstall

...לכם שמציק מה את למחוק ומשם

המיחזור... סל של השם את נחמד...לשנות משהו עוד הנה(6 )

:ל נכנסים

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-

101B-9F08-00AA002F954E}

שבא למה אותו תשנו אז שלו השם לכם יופיע default וב

"(שמלכלךךךך מי לכם)"זבל

מציע התחלה...אני בתפריט כיבוי אפשרות לכם יהיה שלא(7 )

...(זה)מניסיון את לעשות לא

הנה משהו...בקיצר או ביתהספר של למחשבים זה את תעשו

:זה

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\

Windows\Curre

Page 129: ספר מדריכים טוב

ntVersion\Policies\Explorer

את להם שאין מחשבים יש1ל: משנים NoClose Key: ואת

(kasa ע"י )נכתב...לעשות צריך אז זה

Grims Ping התוכנה ע"י פאבים . סריקת 51

וכאלה דברים להעלות אכילים פאבים לסרוק נילמד עכשיו

הזה מהלינק להוריד ניתן GRIMS PING היא התוכנה

את תבחרו אל שונים סרברים4 לכם יש תוכנה אם שמוריד מי

לכם יתן לא הוא הראשון

DAP עם להוריד ממליץ ואני

http://members.rott.chello.nl/trail/ping1_7_5.zip

ותתקינו תפתחו

תורידו ההגדרות קובץ עכשיו

http://planet.nana.co.il/limpopo/3dd1124312d09ae

3.zip

בתיקיה הקיים בקובץ אותו תחליפו פשוט שלי ההגדרות זה

התוכנה את והפעילו

אתם עם או שלכם פי האיי מהתבנית להשיג ניתן טוב פי איי

תבנית שיש סימן משהו או פאב איזה שהביאו איפה רואים

בה להשתמש ואפשר כזאת

שלו בתבנית ולהשתמש במירק שרת למצוא גם ואפשר

הסריקה

PAST IP על לוחצים כל קודם

Page 130: ספר מדריכים טוב

פי האיי מספר את כתבו

Page 131: ספר מדריכים טוב

OK לחצו עכשיו

את אז מתחילתו פי האיי את לסרוק להתחיל רוצים אתם עכשיו

: בתמונה כמו 0ל- שנו השלישי החלק

Add multiple ranges לחצו עכשיו

הם: הרצויים הטווחים, סריקה של טווח להוסיף שזה

סיכוי יש יותר גדול שהטווח ככל250,500,1000,1250,1500

יותר למצוא

לסרוק והתחילו הרמזור על לחצו

-ב למטה לראות תוכלו שמצאתם הפאבים מספר את עכשיו

Page 132: ספר מדריכים טוב

Server Found.

לחצו שלהם הפרטים ואת שמצאתם הפאבים את לראות וכדיי

F2.

למצוא נוח יותר שיהיה באפשרויות לכם סידרתי גם עכשיו

wingates,לחצו פשוט f3 ה וכל wingates יופיעו שמצאתם

. ip's של תוספת בלי שם

(LIMPy ע"י )נכתב

Page 133: ספר מדריכים טוב

2000 ב-וינדוס בעברית לתמיכה . המדריך 52

:הבאים השלבים את לבצע יש זו בעיה לפתור כדי

להכנס יש להלן הרשומים השלבים את לבצע הערה: כדי

. Administrator של הרשאות עם למחשב

MyComputer> Control Panel מתוך

כפולה. יפתח לחיצה ע"י Regional options את לפתוח יש

:החלון

Page 134: ספר מדריכים טוב

Language settings for the system שבחלון לוודא יש

ללחוץ האפשרות, יש קיימת ולא במידה. Hebrew ליד V מסומן

, Advanced הכפתור על

שנפתח ובחלון

Page 135: ספר מדריכים טוב

(ANSI – Hebrew )1255 ליד V לסמן

862( OEM – Hebrew )על וללחוץ OK .

Page 136: ספר מדריכים טוב

Set default על ללחוץ יש

שנפתח ובחלון

(OK) הבחירה אישור השפות. אחרי מרשימת Hebrew לבחור

להעתיק האם שאלה תופיע הקודם בחלון OK על ולחיצה

Page 137: ספר מדריכים טוב

במחשב הקיימים בקבצים להשתמש או מהתקליטור קבצים

.הקיימים( בקבצים )להשתמש המחדל ברירת את לקבל אפשר

מחדש הפעלה יבקש המחשב הפעולה בסיום

)נלקח מהאתר של מיקרוסופט(

. איך להפוך את המועדפים שלכם לדף הבית 53

Page 138: ספר מדריכים טוב

ואלה מצאתי משהו נחמד ביותר יכול להיות חלק ממכם מכירים זה

לראות את המועדפים שלכם בדף הבית בתוך משהו שאתם תוכלו

html

.)תראו תמונה(

:עושים טופ אז זה מה שאתם

נכנסים באקספלורר לקובץ=< ייבוא וייצוא

בוחרים ייצוא מועדפים ואז הבא ואז שומרים ואז לוחצים על הבא ואז

...איפה שבה לכם

לקובץ ששמרתם ואז למעלה )שורת כתובת( יש אחר כך אתם נכנסים

ואז לוחצים לחיצה לכם את המיקום שלו...אז אתם מעתיקים את זה

ימנית על האקספלורר

.ומשנים את אתר הבית למה שהעתקתם

(kasa)נכתב ע"י

Page 139: ספר מדריכים טוב

54 . BIOS מהו ושדרוגו

.לפני תחלית המדריך אני חוזר ואומר האחריות לתוצאות היא עליכם

I .הביוס מהו?

==============

הוא התוכנה הראשונה שהמחשב מבצע כאשר הוא( BIOS )הביוס

מופעל. תוכנה

זו אמורה לאפשר למחשב לזהות את החומרות הבסיסיות שמותקנות

את )כגון

הדיסקים הקשיחים(, וכן להגדיר עבורו הגדרות בסיסיות שקשורות

להפעלת

כמו למשל מאיזה כונן להעלות את מערכת ההפעלה(. תוכנת )מחשב

הביוס מאפשרת

הגדרות בסיסיות בתוכנה, כגון לבחור דרך איזה כונן תועלה לנו להגדיר

מערכת

שעל numlock- המחשב יועלה כשכפתור ה ההפעלה, כגון האם

,המקלדת פעיל או לא

.שלא נכנס אליהם כרגע ועוד דברים יותר טכניים

BIOS הוא ראשי תיבות של Basic Input/Output System ולמרות

היותו תוכנה

הוא לא נמצא על הדיסק הקשיח כמו מרבית התוכנות שלנו, אלא על

שנמצא רכיב

כיום מקובלות גירסאות יותר מתקדמות )ROM על לוח האם ושנקרא

הזה של הרכיב

(.שהם בעלי אפשרות השידרוג EEPROM או EPROM שנקראות

Page 140: ספר מדריכים טוב

III .הביוס תפריט

================

הפעלתו הכניסה אל תפריט הביוס מתבצעת בעת הפעלת המחשב )או

מחדש(. עם

הפעלת המחשב יש מקש )לפעמים קומבינציה של מקשים( שמביאים

לתפריט אותך

הקונפיגורציה של הביוס. במרבית המקרים זה מתבצע ע"י המקש

DEL ,גם אבל

אינם נדירים, וקיימים גם מקרים F10 או, F2 ,F1 מקשים אחרים כגון

יש בהם

.ללחוץ על קומבינציה של מקשים

וההסברים על המשמעויות את ההוראות כיצד להכנס לתפריט הביוס

השונות של

שקיבלתם עם ההגדרות השונות שתמצאו שם, תוכלו למצוא בחוברת

לוח האם )באם

הזאת קניתם מחשב מורכב, אז סביר להניח שקיבלתם את החוברת

(.יחד עם המחשב

באתר PDF בכל מקרה, ניתן בד"כ למצוא את החוברת הזאת כקובץ

של יצרנית לוח

או שם user manual ולפעמים user guide האם. היא נקראת לפעמים

דומה. יש

.לוודא שהחוברת מתאימה לדגם הספציפי של לוח האם שלכם

כאשר תפעילו את המחשב, תופיע מייד לאחר הפעלתו בהרבה מקרים

הודעה על המסך

Page 141: ספר מדריכים טוב

.מקש יש ללחוץ על מנת להכנס לתפריט הביוס שמסבירה על איזה

כמה דברים לעשות בתפריטי לצרכים של שדרוג הביוס, תצטרכו לדעת

.הביוס

להכנס לאחר קריאת ההנחיות, ובטרם אתם משדרגים, מומלץ

לתפריטי הביוס

בביוס ולראות כי אתם יודעים ליישם את כל השינויים שתדרשו לבצע

לצורך

.השדרוג

IV .הקדמה - עדכון הביוס

=======================

הביוס. שדרוגים במחשבים לא מאוד ישנים ניתן לשדרג את תוכנת

יוצאים בד"כ

בגירסאות קודמות או על מנת לפתור שגיאות תכנות או בעיות שהתגלו

יותר, או

.בה כדי לתמוך בחומרה חדשה שגירסאות קודמות לא תמכו

תוכנת הביוס מותאמת לכל לוח אם, ולכן גם אם יצרן לוחות אם ייצר

מספר

דגמים שונים של לוחות אם עבור אותו מעבד, הרי שקרוב לוודאי שלכל

מהם אחד

יש ביוס אחר שמותאם אליו אישית. לכן כאשר אתם משדרגים ביוס

שתוודאו חשוב

שהביוס החדש נועד בדיוק לאותו דגם של לוח אם שאותו אתם רוצים

.לשדרג

התקנה של ביוס לא מתאים עלולה לגרום לבעיות קשות עד כדי

Page 142: ספר מדריכים טוב

.המחשב השבתה של

במידה והביוס ממש לא מתאים ללוח האם אפילו ההעלאה הראשונית

המחשב של

לצורך עדכון מחדש של הביוס כבר בלתי אפשרית, ואפילו לא כל

מחשבים טכנאי

.יוכל לפתור את הבעיה באופן מיידי

V .שונות עדכון הביוס - גישות

============================

מקרים כלל לא עולה - מכיוון שכאשר אין ביוס תקין, המחשב בהרבה

אפילו לא

טובה של ביוס למצב שבו אפשר להתקין מחדש ביוס, הרי שהתקנה לא

יכולה לגרום

נשכח גם את לנזק גדול שלא כל טכנאי יוכל לתקן על המקום. אם לא

קיומם של

וירוסים שמנסים למחוק את תוכנת הביוס )כגון וירוס הצ´רנוביל

(,המפורסם

הרי שיש יתרון באם לוחות אם יציעו הגנה ואפילו חלקית מפני פגיעה

.בביוס

כיום במרבית לוחות האם ניתן מתוך תפריט הביוס למנוע את

עדכון האפשרות של

הביוס. במידה והאפשרות חסומה, כל נסיון לעדכן או למחוק את הביוס

.יכשלו

זו הגנה טובה נגד וירוסים כדוגמת הצ´רנוביל, אבל מחייבת אותנו

Page 143: ספר מדריכים טוב

אותה לשנות

בטרם אנו מעדכנים את הביוס )ולהחזיר אח"כ חזרה את החסימה,

שדרוג לאחר

(.הביוס

לוחות אם אחרים, מגיעים עם תוכנה שמקלה על שדרוג הביוס בכך

שהיא בעצמה

מאתרת את עדכון האחרון של הביוס שמתאים ללוח האם שלך

לשדרג את ומאפשרת לך

לוח האם מתוך מערכת ההפעלה. תוכנות כאלו באם יש, בד"כ מגיעות

גבי על

תקליטור שמצורף ללוח האם )או למחשב במידה וקיבלתם מחשב

לפעמים(. מורכב

.ניתן למצוא אותן באתר של יצרנית לוח האם

ביוס ניתן לשדרוג. Dual-BIOS מה שקרוי לוחות אם אחרים מכילים

ועוד ביוס

הביוס העיקרי )לדוגמא עדכון בסיסי יותר, שכאשר יש בעיה עם

שנכשל(, אז

המשני )הבסיסי יותר( עדיין ניתן להפעיל את המחשב בעזרת הביוס

לפחות על

.מחדש מנת שתוכלו להתקין את הביוס הראשי

בלוחות אם ישנים, ניתן לחסום את שידרוג הביוס רק ע"י ג´אמפרים

לוח שעל

Page 144: ספר מדריכים טוב

האם. באם הגנתם כנגד מחיקת הביוס דרך ג´ימפור בלוח האם,

את תצטרכו לשנות

הג´ימפור על מנת לשדרג. ההסברים אמורים להיות בחוברת שצורפה

ללוח האם

(.לגבי החוברת III סעיף ראה)

תוכנות ההסברים בהמשך המאמר מתייחסים למקרים שבהם אין

מיוחדות שהופכות את

.העניין לפשוט יותר

VI .ביוס ומתי לא מתי כדאי לשקול שדרוג

=====================================

שדרוג ביוס עלולה לגרום לכך שלא יהיה בשל העובדה שבעיה בעת

ניתן אפילו

ניתן להתקין מחדש את הביוס, להביא את המחשב למצב שבו יהיה

ללא עזרה של

שעושים רק בגלל שיצא ביוס חומרה נוספת, שדרוג ביוס, זה לא דבר

חדש יותר

.ממה שיש לנו

.אנגלית, כדאי שתשאירו את המלאכה לאחרים אם אינכם יודעים טוב

רק בגלל שיצאה גירסה חדשה אם הכל עובד בסדר לא משדרגים ביוס

.יותר שלו

בחומרות בהרבה מקרים גירסאות חדשות רק מוסיפות תמיכה

Page 145: ספר מדריכים טוב

שממילא לא רלוונטיות

.דבר לכם, ולכן אינן תורמות דבר ואינן משפרות

יחד עם זה, לפעמים ביוס ישן מכיל באגים מעצבנים שתוקנו בגירסאות

מאוחרות

יותר, ולפעמים אתם רוצים לשדרג את המחשב שלכם. למשל להחליף

או מעבד

להחליף/להוסיף דיסק קשיח, ובעוד שהביוס הנוכחי שלכם לא תומך

בחומרה

הרי שקיימת גירסה חדשה יותר של הביוס עבור לוח האם, החדשה

שלכם שמאפשרת

.הזאת. זו הסיבה הנפוצה ביותר לשדרוג הביוס תמיכה בחומרה

למצוא גם פירוט של מה היו ככלל, באתר של יצרנית לוח האם ניתן

הדברים

לקרוא את זה ולוודא שנוספו/שונו בכל גירסה חדשה של הביוס. מומלץ

שאכן

.שדרוג הביוס יפתור את הבעיה שיש לכם

VII .הרלוונטי גירסת לוח האם, והביוס איתור

=========================================

הדגם של לוח האם דרך החוברת שקיבלתם לפעמים תוכלו לזהות את

עם לוח האם

החוברת הנכונה, במקרה כזה )הסיכון שאכן החוברת שקיבלתם היא

הוא עליכם(

Page 146: ספר מדריכים טוב

דרך התבוננות פיזית על לפעמים תוכלו לזהות את הדגם של לוח האם

.הלוח

הביוס דרך אחרת לזהות את לוח האם היא ע"י התבוננות בגירסת

לוח האם. הספציפית של

מופיע הוא Award מדובר בקוד שמכיל הרבה ספרות. בביוסים של

עם הפעלת המחשב מתחת להודעה שאומרת לכם שכדי להכנס מייד

ההודעה הזאת ומספר הביוס. Del ללחוץ על עליכם לתפריט הביוס

מספיק ארוך כדי שתספיקו לרשום ולא מופיעים בד"כ לזמן קצר מדי

.את הקוד

מוכנים עם העצבא ליד מקש כאשר אתם מפעילים את המחשב תהיו

מופיעה שבד"כ נמצא במקלדת למעלה מימין(. כאשר )מקש pause- ה

וההודעה עם הקוד של- pause- ה ההודעה, תוכלו ללחוץ על מקש

הביוס. אח"כ לחיצה ותאפשר לכם לרשום את הקוד של הביוס תוקפא

.pause- ממצב ה על כל מקש אחר שתחרר את המחשב

לאחר שרשמתם את הקוד, תוכלו לגשת לאתר

http://www.wimsbios.com

:ולאתר

.האם א( מי היצרן של לוח

.המוח של לוח האם( שעליו מבוסס לוח האם )chipset- ב( מה ה

הזה או עם הדגם המדוייק של לוח האם, תוכלו לגשת עם המידע

לאתר של יצרנית

את הביוס עם downloads או תחת support תחת לוח האם, ולחפש

עצמו(. כך תוכלו לדעת איזה לוח המספר של העדכון אותו קוד )למעט

Page 147: ספר מדריכים טוב

באתר תוכלו למחשב שלכם. בד"כ באותו מקום אם ואיזה ביוס מתאים

והעדכונים שהוכנסו בכל גירסה גם למצוא הסברים על השינויים

.הביוס חדשה של

שרשמתי לעיל גם מוזכרת תוכנה שמקלה את WimsBIOS באתר של

BIOS הביוס והדגם המדוייק של לוח האם, ושנקראת איתור מלאכת

Agent.

שהוזכרו תוכנות אחרות בפורום תמיכה טכנית בתפוז, אבל לא זכור לי

זכור לי

.יצורפו כהערות למאמר זה הפניות לתוכנות הנ"ל מה הן. אשמח אם

VIII החיים כאשר אין תוכנה שמקלה את הנחיות לשדרוג הביוס

==============================================

שהביוס שהורדתם מתאים בדיוק לדגם הספציפי של לוח האם (וודאו1

.שלכם

של הביוס פותרת את הבעיה שבגללה אתם וודאו שאכן גירסה זו

מעוניינים

.לשדרג את הביוס

.להיות לכם זה קובץ הביוס, ותוכנת ההתקנה של הביוס מה שאמור (2

מייצרן לוח האם שלך. תוכנת את שניהם אתם אמורים להוריד

ההתקנה היא

לפעמים זה מגיע. bin בד"כ והביוס בד"כ עם סיומת exe עם סיומת

.ואז עליכם לפתוח את זה ZIP- כ

.שצורפו לעניין readme- קראו את קבצי ה (3

וודאו. לפרמט שני דיסקטים פרמוט מלא, גם אם הם מפורמטים (4

Page 148: ספר מדריכים טוב

שאין בהם

boot ויהיו. system files סקטורים פגומים. פרמט אותם כך שיכילו

diskettes.

כך. העתיקו לתוך כל אחד מהם את קובץ ההתקנה ואת קובץ הביוס (5

ששניהם

(.יכילו עותקים זהים )אחד ישמש לגיבוי

להפסקות חשמל )לא כשיש סופת ברקים(, בחרו זמן שאין חשש (6

ואין חשש

תהיה בעיה תוכלו לגשת מהפסקת חשמל בבית. בחרו זמן שבו אם

לשכן או חבר

.עם חיבור לאינטרנט

רחוקים משדות מגנטים חזקים כגון טלפון שימרו על הדיסקטים (7

.סלולרי

לביוס )אני מניח שאתם כבר הפעילו מחדש את המחשב וכנסו (8

יודעים

(.להכנס לביוס

ותוודאו שבביוס(, A- מהדיסקט )בוט מ boot תדאגו שהמחשב יבצע (9

מוגדר

שאפשר להגדיר אותם שיחסמו שיהיה אפשר לשדרג אותו. )יש ביוסים

.נסיונות שדרוג

מתפריט הביוס תוך שמירת הכניסו את אחד הדיסקטים וצאו (10

.השינויים

.המחשב יבצע בוט מהדיסקט

את הקבצים שיש בדיסקט. הריצו את קובץ ההרצה וראו DIR עשו (11

ע"י

Page 149: ספר מדריכים טוב

.Enter הקשת שמו ולחיצה על

,עכשיו בד"כ הביוס יציע לכם לשמור את הביוס המקורי )כגיבוי (12

שיש בעיות עם הביוס החדש(. תנו לו לשמור, ובחרו שם שונה למקרה

משמות

(.תוכלו לבחור את השם של קובץ הביוס המקורי שכבר יש שם )בד"כ

תתחיל ההתקנה של הביוס אחרי שמירת עותק מהביוס המקורי (13

.החדש

את אם יש תקלה בשלב של העתקת הביוס החדש, יש לשים (14

הדיסקט השני ולנסות

יש שוב. אם יש בעיה יש לנסות שוב עם הביוס הקודם מהגיבוי. אם

תקלה

בשלב שבין תחילת ההעדכון של הביוס החדש ועד שהמחשב מודיע

בהצלחה - בשום פנים ואופן לא לכבות את המחשב. שזה עבר

מקסימום

למחשב של שכן/חבר ולבקש עזרה להשאיר אותו דלוק ולגשת

.מהפורום

עדכון הביוס נכשל עלול כיבוי מחשב )אפילו הפעלה מחדש( כאשר

להביא

.לכך שלא יהיה ניתן להפעילו מחדש

אתם תקבלו הודעה שזה בוצע בהצלחה ויתכן שתתבקשו אחרי העדכון

.על פי ההנחיות לבצע הפעלה מחדש של המחשב. פעלו

אחרי ההפעלה מחדש של המחשב כנסו שוב לביוס באותה פקודה (15

כניסה)

Load default לתפריט הביוס, לא עדכון מחדש של הביוס(, ובקשו

Page 150: ספר מדריכים טוב

configuration .אח"כ בצעו את השינויים המתאימים

כגון זיהוי דיסקים שינויי הגדרות לנוחיות )בתפריטים השונים

.וזהו וכדומה(. שמירה והפעלה מחדש

שימו לב - לפעמים אחרי שהתוכנה מודיעה שהביוס הותקן (16

בהצלחה

אתם תראו מסך ריק לחלוטין שהייתם מצפים, load default- ה ולפני

כשזה קורה, פשוט פעלו כפי שאתם תמיד. לראות בעדכון שנכשל

פועלים

להכנס לתפריט הביוס ולהמשיך להכנס לתפריט הביוס. ותגלו שתוכלו

(.Load Default configuration בהתאם להנחיות )כלומר

העבירו את עותק הביוס הישן למקום יותר מוצלח מהדיסקט שבו (17

שמרתם

אותו. יתכן שתגלו שיש באגים בביוס החדש ותרצו לחזור לקודם )נדיר

).קרה אבל

!!בהצלחה

(TTTTT)נכתב ע"י

XP . מדריך לשיפור הפינג במשחק קאונטר סטרייק מתאים ל- 55

.CSקודם כול יש לפתוח את

להגדרות סאונד ללכת

Page 151: ספר מדריכים טוב

ושמה לסמן את השני ואת הרביעי להוריד את האיקסים מהשאר

:שני שלב

-ללכת ל

רמקולים< התחל< לוח בקרה< הגדרות שמע< למטה< הגדרות

.מתקדם< ביצועים ולהוריד את רמת הביצועים לרמה הכי נמוכה

יכול להיות שזה יגרום למשחקים אחרים כמו דלתא פורס או שימו לב

.שלהם כאלו ל"דיליי" בסאונד

.אחריי שעשינו את כול זה

.הפינג יש לבדוק אם עדיין יש לאגים או אם זה שיפר את

.זהו

(B2K)נכתב ע"י

. מדריך לפוטושופ 56

תורידו:

photoshop.zip: קובץ מקושר

Page 152: ספר מדריכים טוב

(Amit_Buskila)נעשה ע"י

CS בקאונטר סטרייק - FPS . מדריך לשיפר ה 57

המדריך מתאים לבעליי כרטיס המסך*

G-force

Page 153: ספר מדריכים טוב

בקאונטר קודם כול נכנסים לקונסול

:ורושמים שמה

fps_max 100

:אחריי זה נכנסים ל

בוחרים בלשונית<מתקדם<הגדרות<הגדרות תצוגה<בקרה לוח<התחל

והגרסא שלו מצד ימין או שמאל נפתח חלון כזה של הגיפורס כול אחד

כפתור כזה ירוק תלחצו אם לא אז שימו לב שבאמצע המסך יש מן

את עליו הוא ייפתח לכם עוד אפשרויות שמה תסמנו

openGL

תמיד ובהגדרות אופן גיאל< סינכרון אנכי< ביחרו את :מושבת

ok ואז aplly עכשיו לחצו

לעבוד 99.9%וזהו תיכנסו למשחק וזה כבר אמור

דיי יישנים אל תשנו את רמת האף P3 טיפ* אם יש לכם מחשבים של

!עלול לגרום לכם לפינג גבוה פי אס כי זה

.זהו

(B2K)נכתב ע"י

. להאזין לשיחות בטלפון אלחוטי 58

א( אתם צריכים טלפון אלחוטי

ב( עכשיו שיש לכם אתם פשוט מוצאים את הספק שלו מהשקע

Page 154: ספר מדריכים טוב

(ולוקחים את השפורפרת)רצוי דגם של טלפון עם טווח רחוק

שהם מדברים באותו הזמן השפורפרת לטייל ליד השכנים ובמקרה

אותו תתבייט על הספק הקרוב עם אותו תדר)כמעט אצל כולם זה

(תדר

ג( פשוט להאזין לשפורפרת ולהקשיב לשכנים מה יש להם לומר.

(caterpiler)נכתב ע"י

. נמאס ללחות על הקודם או הבא? 59

Page 155: ספר מדריכים טוב

... מדריך זה מיועד לאלה שיש להם גלגלת בעכבר

" Shift "לחצו על המקש

! לחצו על הגלגלת במקביל למעלה או למטה

" אותכם ל"הבא גלגול כלפי מעלה של הגלגלת מעביר

"...וגלגול כלפי מטה מעביר אותכם ל"הקודם

(guy10)נכתב ע"י

. אין היסטוריה באייסיקיו? 60

Page 156: ספר מדריכים טוב

...למי שאין היסטורי צריך לעשות את הדבר הבא

alerts and ואז ל preferneces -ואז ללכת ל main ללחוץ על

notifications

.save massage history ואז לעשות וי באפשרות

Page 157: ספר מדריכים טוב

תודות:

אני לא ייתן כאן שמות...אלא אני רק רוצה להודות לכל

חברי הפורום וצוות מנהלי הפורומים שעזרו חלקם לבנות

את הספר

שהעתיק את המדריכים מהפורומיםRUJIובמיוחד לי -

ועשה ספר חבל"ז שככה שום מדריך לא ילך לאיבוד.

See ad

Make your mark with a unique domain name

Get the No 1 Ringtone every Monday!