ספר תקשורת אקטיבית

of 109 /109
1 © כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל- תשע במאות תקשורת Қ҂ҊҐҐҍҏҋҙғҔҚҋҋҚҙҏҙҜҎ ҜҋҋҊҙ҂ҜҚқҙҜҎқҏҋҎҚҎғҎҌҋ҂ ҌҐ҉ҜҚҜҋ҉ҎҘҐҎҌҖҎ " ҏҎқҌҋҚҐ ҏҋҎҋҚҜҏҔ ҏҋҋҜҚ҉ҏҋҋқҋ҂ ҋҋҋҐҋҒҋқҎҔҖҎҏҋҚҚҔҐ Ҝ҂Ґ ҋҔҎҙҎҍҋҐ Ҏҋ

Upload: manhigut

Post on 19-Jul-2015

389 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: ספר תקשורת אקטיבית

1

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

������������� ����� ���������

������������������� ���� ������������������������������

�����������

������������������������ ������������ �����������������

������������������

Page 2: ספר תקשורת אקטיבית

2

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

����������

�� �������� �������� � �������� ����� ��������������������������������������������������������� �������� �������� ����������� ����� ��� ���� ����� ����������� �����������!�"� �������� �����������# ��� ������������$�%� ��"���� ������� � ���� ������ �!�&� ��%��� ������ �� ������ �!��'� ��&���(���)������������� ���'�������������� ������� ������� ������ ����� ���������������� �� ������� �$���� �������#� �� ������������� ��#� ����� �������� ������������������ ���������������������������# �� ������� ��* ��������"� ������ �������� � ����� �$��%� ���"���+��������+�������!��&� ���%���� ����������'� ���&��� ����������� ��������������������!���� ���'������ �� ��������� ��� ����+ �!���� �������������������$�

Page 3: ספר תקשורת אקטיבית

3

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

������

� ���� ��� ��� ��� � �� ���������� ������� ����������� ������������ ���� �������������� ����� ���� ������������������ ����� ���� ������

�������������������������������������������������������������������������� ������ �� ������ ������� �������� ����� ���� ��� ���� ���� ��� ������

������������������������������������ ����������������������������������������������� �������������������������������������������������

��������

����������������������������������������������������������������������������������������� ������� �������� ��������� ������������� �������

����������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������

�������

���������������������������������������������������������������������� ������ ����� ��� ��� ����� ��� ����� ��� ������ ����� ���������� �����

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������

������������������������������������������������ ���� ��������� ����� ��� ��� ����� ����� ����� ���� ����� �������� ������ ����� ����� ����

�����������������������������������������������

����� �������� ������ ��� ���� �� ���� ����� ���� ��� ����� ���� ������ ������� ����������������������������������� ������������ ����� ������������

��� ���������������������������������������������������

����� ��� � ��� ����� ����� �������� ������ ��� ��������� ������ ����� ���� ������������������!������������������������������������������������

��������� ����� ����� ��������� ������ ��� ����� ������ ������ ��� ��������� ������������������� �������������������������������������

����� �� ����� ������ ������� �������� ������� ����� ������ ��� ����������������������� ��������������� ������������������������������ ���������

Page 4: ספר תקשורת אקטיבית

4

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

����������������������������"���������������������������� �������������������������#���������������������� ��������������������������

����������������������������

������� ������������������ �����������!� ����� ��������� ������������������������������������������ ����������������� �������� �������� ��������������������������� ���� �� �����!������� �����������

����������������������������������

� ������� ������ ���� ������ � � ��� ���� �� ���� ��������� ��������� ������������������� ����������������

��������+ ����� ���� � ��� ���

�� ���������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������������� ����������� ��������

���������� ������������ ��������� �������� ���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������� ������������ ����������������� ����� ���������������������������

����� ����� �������� ������ ��� ����� ������� ������� �� ��� ���� ��� ������ ��� ����� ��� �� ��� ������ ����� �������� �������� �������� ���� ��

����������������� ������������������������������������������������ ����� ����� ���� �� $���������� ��� ��������� ������� ����� � ��

������ �� ������� ���� ��� ������ ������� ����� � ��� ��� ��������� ��� ��������� ��������� ������� ���� ������ �� ����� ������ ���� � ��� ����

��������������������������������������������� ���������������������������� ���� ���� ���� �������� ���� ��� ��� ����������� ���������

����� ������ � ���� ����� ������ ��� ����� ������ ������ ������ ���������������������������� ������������������������������ ��������������

�����������������������������������������������

����������������������������������������������������������� �������������� ������������������������������ �������������������������� ����� ��

������������������������������������������������� ���������������������

Page 5: ספר תקשורת אקטיבית

5

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

����� �������� � ��� �������� ��������������� �� �� ������������������ �������������������������������������������������������������������%%%�

���������������� �������� ��� ������ ���� ���� ������ ���� � ��� ��������������������������������� ������ �����������������������������

��������������������������������������������� �����������

���������%�

��������������

&&&�

Page 6: ספר תקשורת אקטיבית

6

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

����������������������

� ���������������"�����������#�������������������������������������� ���������������� ����

��� �������� �� ��������������������������'������ ��������������(��������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� �������)(�

������������������� �������������������������������� ����� ����������� ���� ���� ������� ���� �� ��� ��� ��� ��� � � ��� ��� ��� ����� ����������� �������������������������������������*+�,(��������������������������

�������������������������������������� ��������������� ������������������������ �� �������������������� ����� ��� ������ � ��

����������������������������������������������������������� ���������$� ������������� ��������������������������������������� ����

�������������������������������������$����������������������������������� ������������������ ����������������� ���������� ������������

����������������������������������������������������� ������������������!������������� ���� � ���� �������� ��)���� ����(��� ������� �� �������� ������

� ���������������������������������������������������������$��������������������������������������������������������������������� ����

��������������� �������������������������������� ����� ������������� ��� ����� ������ ����� �� �� ������ ����� ������� ��� ���� ���� ������ ��

������������������������������������������������������������������ ������� �������� ���� �������� ������������������� ��� ���� ������� ������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������

Page 7: ספר תקשורת אקטיבית

7

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

� ������������������������� ���� �������� ������������� �� ����� ����������� �������� ����� ��� ����������� ���� ����� ������� ���� ������ ����

���������������������� ��������)�����������������

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------�

����� ������� ������ ������� ��� ����� ����� ������� ��������� ������ ���� ��������� ������ �������� ���� ���� ����� ��� ���� �������� ����� ����� ���

��������������������������������������

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------�

���������������������������������������� �%���������������� ��������� ����� ������ ��� �������� ���� ����� ������ ��� ��� ������� �� ��������

�� ���� �� ��� ����� ��� ����� ������ ����� ����� ����� ���� ��������������������������������!�������������������������������������

&&&�

�������������������������� �������������������������������������� ������� ���� ������ �������� ��� ���� ����� ���������� ��� ������ ��� ���� ����

�������� �����������������������������������"��������#�����������������"���������#�������������������������������������� �����������

�����������������������������������������������������������������������

Page 8: ספר תקשורת אקטיבית

8

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

������������������� ���� �� ���������� ���� ������������������� ������ ������������������������������������������������� ��������������������

��������������������������

����������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������� ����������������������

����������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������

���������������� ���������������������������������������������������������� ��������� ����� �� ����� ������� ���� ��� ������� ������ ���

�������� �������� ������� �������� ������ ������ ��� ������ ������� ����������������������������������������

���� ����� ���� ������� ����� ��� ���� � ���������� ����� ��������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������� ������� ����������� ������� ��������� ����� �������� ���������

������������

���� ��� ����� ������ ���� ������ ���� ����� �� ������� ��� ������ ����������� ������������ ������������ �� �� ��� � ��� ����� �������� ����� �����������

��������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������

�������������������� ����������������������������������������������������

������ ��� ������ ������ ����� ���� �!���� ����� ����� ��������� ����� ��������� ������ ����� ������� ���� ����� ������ ������� ���� ��� ������� ���

����������������������������

Page 9: ספר תקשורת אקטיבית

9

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

������ ��� ������� ����� ����� ���� �������� ������� ����� ��� ������������ ����� �������� ��� ������� �������� ������� ���� �� ��� ����

���������������������

����� ���� ������ ����������� ������ �� ����� ���� ����� � ��� ������ ����� ���� ������������� ������ �� �� ����� ������� ����� ���� ����� ������

������������������������������������

&&&�

��������� ���

��������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ��������

� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������� ������������ ���������������������������������������������������!� ���

� ������������������� ��������������������� ����� �������� �������������������������������������������������������������������������

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�

������� ���� ��� �������� ������ ��� ������ ��� � �� ������� ��� ��� �����������������������������������������������

&&&�

�������������������������������������������������������$������������������������������������������

Page 10: ספר תקשורת אקטיבית

10

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

����$���������������� ��� ������� ������ � ��� ��� ���������� ������$��������������������������������������������������$�������������

����� �� ������ ��� ������� ���� $���� � ��� �� ���� ��� ��� ���� $���� ����������������������$���������������������$��

����������������������������������������������������������������������������$�����$�����������������������������������������������������

����� ������ ��� ������� ���� ��� ��� ������ ��� ���� �� ������ ��� ������ �������������� ���������������������������� ���������������

������������������������������� ����������

������������ ��������� ������������ ��� ������������������������ ��� ���������� ������� ����������

�� ���������������������������������� �������������������������������������������������������

�� ���� ��� �������� ���������������� �� ���(������������ ��� �

��������� �������������������������������� � ����� �������� ����� ������ ��� ���� ��� ������� ���� ���� ����� ���� ��� ���� $����������� ���

������������������������������������ �����$���!������ �������� �$��������������������������� �����$����� ����������������

���������������������������������������������������� ������������������� ���������������������� ����������������������������������

����������������������$�������������������������������������������� ������ ��������������������� �������������� ������� ��������� ���

���� ������

��������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 11: ספר תקשורת אקטיבית

11

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------�

&&&�

������ ���� ��� ����� �� �� � ��� ��� ����� ��� ����� ���� ���� ��� ���� ��������������������������������������

������� � ��������� ���� ������������� ����� ���� �����$������������ ������� ����� ����� ����� ����� ��������� ����� ������� � ������� ��������������

����������������������������������������� ������������ ���������������������

��������������� ������ ��������������������������� ����������� ������� ����� �� ����� �� ��� ��� ������� ����� ����� ����������� ����� ������� ��

����� � ��� �� �� ���� ��� ���� ����� �� ��� ������� ��� ����� ����� ������ ���������������������������� ���������������������

� �

Page 12: ספר תקשורת אקטיבית

12

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

����������������������������������������������������������������������� ���������������������������������$���������

������$����������������������������$��������������������

��������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������

������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������� ����������� � ��������� ��

��������������������������������

��������������������������������������

�� ������ �� ��� ����� ������� ������ ���� ����� ������� ��� ������� ����������

�� �) ����� ����)�������� ����� ���

��������#���� �������������� �������������� �����

���������������������������������������

��� ���������������������������������

��������������� ���������������������

������������������������������������������������������

����%���������������������������

���� ���� ��� ���� ���� �������� ����� ���� ��� ��� ����� ����� ������������������������������������������� ����������������� ���

Page 13: ספר תקשורת אקטיבית

13

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

����� ���� ������ ����������� ������ �� ����� ���� ����� � ��� ������ �������������������������������������������������

�� �������� ������

���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������

�� �� �� �� ��� ������� ����� ��� ������� ������ ����� ��������� ����"� ����� ����� ��� ����� ���� ��� ���� #�������� ���� ��� ����� ���� �������� ���

������ ��� ������ ��������������� ���� ������ � �������� ! ��� ������ ! �������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������"������������ ������ ���#�����������������������������

��������������������������������������������������������������---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�

� �����������������������������%�&&&�

������� ������ ���� ������ ������ ��� ����� ������ ��� ����� ����� ��� ������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������� �����������������������������������������

Page 14: ספר תקשורת אקטיבית

14

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

� ����� ����� ������ ������������ ��� ������ ��� ����� ��� ��� ���� ��������� ������ ����� �� ���� ������ ������� ��� ������� ����).�

��������������������������������������

�������������������$��������������������������� ����������������������������� ��� ��� ���� ����� ����� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ������ ��� ����� �������������� ������������������������ ����������� �����������

�������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������ ����� ����� ����� ������ ���� ������� ��������� ������ � ��� ������

������������������ ��������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� ������ ���� ������ ���������������� ������ ������������� ����� ������������������ �������� ����������������� ������ ������ ����� ��������

�������������������������������

����������� ���� ����������� ������ �� ����� ���� ����� � ��� ������ ����������� ������ �� �� ����� ������� ����� ���� ����� ������� ���� ������

������������������������������������

&&&�

���� ���� � �

�������������������� ����������������������������� �������������������� ���������������� ����������������� ������������������������������

�������������������������������������������������������� ������������������������������������

��� ���� ����� ����� �� ��� ���� ������� ����� ����� ���� ����������

Page 15: ספר תקשורת אקטיבית

15

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

�������� �������� ����� ����� ����� ������ ���� ������� ��� � ��� �������������������� �������������������

�������� ������������������������ ��� ������ ������������������� �������� ���������������������������������������������������� �����

�������������� ���� ������ ���� ��� ����� ����� �� ��� ������ ����� ����� ���������������������� ������������������ ���������� ����

�� �������������������������������������������������������������������������������������������������$�

�� ��� ��������������)� ��� ����������������������������������������'� ������������������+� �������������� �������������/� �������������� ��������� ���������������������������������������

�� ����������������0� �������������������*� �����������������

�����+ ��!�

����������������� ������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������

���� ����������� ������� ��� ���� ����� ������ ���� ������� ������ ������� ����

Page 16: ספר תקשורת אקטיבית

16

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

���������������������������������������������������������������������� �������� ���� ����� ����� ������ ��������� $�������� ����� ����� $���

��� ��� ���� ���� ����� ����� $��� �� ���� ��� ���� $������ ������ ���� �������� ���� ������� ��� �������� $������ ��� ���� ������� ��������� ���� ��

���� ������������� ��� ������������������� ��������������� ���������� ���� � �� ������ ���� ������ ����� ����� ���� ������ ������ ����� ������

��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������!���������������������

�������������������������������������������������������------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------�������������������������������������������������������� �����������

���� ����� �� �� �� �������� ����� ���� �� �� � ��� �������� � ��� ���� �������������������!��������������������������������������������������������

"���������#������ ����������������������������������������������� ���������������������������

&&&����������� ������������� ������������������ ������������������

������� ������������������������������������������������������������������� �� ������� !�� � ��������� � �������� ��������������� � ��� ������ ��

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������� ��������������%����������������������%�

Page 17: ספר תקשורת אקטיבית

17

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

��� ���� �����$���������� ������������ ���������� ������������������������ ����������"���� ������ ��� #��� �������������� ������������ ������

������������������������������ ������ ��� �������������������������� ���������� ����������������

����������������������������������������$������������������������ �������������������������������������������������������������������

������� ������������������������������������������������������������������� ����� ����� ������� ������� ���� ����� ���� ������� ����� ������

������������������������������������������ �������$��������$����������������� ������������������ �����������������$����%�������%������������������������������� ����������$�������������������������������

�����������������������������������������������������������������$��������������������������������������������������$�

������������������������������������������������������������������������ ���� ������� �� �� ����� ���� ����� ��� ������ �������� ���� ��� ��� �����

������������������������� ���������� �������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������$�� �������������������������� ��������������������������������%����

������� ��� ���� �������� ������� ����� ������ �� �� ����� ���� ������� �������� ������ ���� �������� ���� ����� � �� ������ ��� ���� ����� � �� ���

�������������������������������������������������������������������������������������� ���� �� ������������ ����������$�

&&&��

Page 18: ספר תקשורת אקטיבית

18

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

���������� � ���

���������������������������������������"� ������������������������ ��� ����������������������#����$������

� ���� ������� ����� ���� ��� ��� �����

���������������������� ��������������������������������������

�����������+���� ��������#������#� ���

����������������������������������������������������! �������� ��������������������������������

����������������������

������ �� ��������� ����� �� �� � ��� �� �� ������ ��� ����� ������ ������ ����

������������������������������������� ����������������������������

����������������������� ��������������������������������������������������������

�������� ��������������������������������� ����������� ������� ���������������������������������������������������� ������

����� �������������������������������������������������������������������������������������������������

�1������� 1� ������������� !���� ���� ���������� �������� ����� )*����)�������� ��������������������� �������

Page 19: ספר תקשורת אקטיבית

19

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

�������������������������������������������������������������������������������

&&&�

�������������������������������� � ����� ������ ������ �����������������������!���������������������������������������������������������

������������������������������������������������� ����������������� ������������������

����� ���� ��� ����� ���� ��� ������ ������ ���� ������� ������� ��� ����������������������������������������������������������

������ ������� ����� ������ ����� ��������� ������ ���� �������� �������������������������������������������� ���������������������������

�� � ���� �������� ������ ����� ������ ������ ������ ����� ��� ��� ������������� ����������������������������������������������������������������

�������� ����� �� ���� ������������� ������� ��� ��� ��������� ����� ������� ����������������� ������������������� ������������������������� �����

��� ������ ����������������������������������� � ������������������������������������� �������������� �� ����������������

���������� ���� ���������������� �� ���� �������������������������������%����������������������� ��������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������$�&&&�

������ ����� ����� ��� ������ ��� ������� ����� ������ ������ ���� ���������� ��� ���� ��� �������� ���� ���� ���� ������ ���� ������ ��� �����

���������������������������������������������������������������������������� ����������� ������������������������� ��(���

� ��������� � ������������������������������������������������������������������������� ����������������� ���������

Page 20: ספר תקשורת אקטיבית

20

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

������������ ����� ��������� #������� ������� ���� #���� ����� ������ ������ ������� ����������������� ��� ���� ���� ������� ������ �������� ����� ��

��������������������� ����� ���� ����� ���� �� ������ �� �� �� ���� ����� ������� ���������� ����������������������������������������������������������������

������������ ��������������������������$����������������������������$� ������ ����������� �������� ��� ������ ����� ��� ��� ��� ���� ������� ����

������������������� ������������ ������������������������������$����������������������$�

������ � � ���������� ������ ��� ���� ����������� ������� ���� ��������������� ����������������

��������������������$�������������������$�����������������$����$������������������������������������������� ������ �������������������

��������������������������� ���������������������������������������$���

���������������������������������������������������������������������������������������������������������$����

����� ����� ���� ��� ����� $� ����� ���������� ���� ������ ��� ����� ��� � ���� ��� ������ ��������� ����� ����� ��� ����� �������� ����� ��� ��� ����� ��������� ���� ������� ���� ������ ����� ��� ������ ���� ������� �� ���

��������������������������������������� �����������������������������

����� ������� ��� ����� ������ ���� ��� ������ ������ ��� ������� �� ���� ���������������������������������������� �� ���������������������������

���� ������ ������ ������ ����������������� ����� ����� ����� ������� ����� ��������������������

�������������������������������������������������������� �$�������������������������������$�

Page 21: ספר תקשורת אקטיבית

21

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

��������������������������� ��� ���+�� � ����������������������������������������������������������������������� ��������������������

�������������������������������&&&�

�� ���� ����� ���� �������� �������

�� ���� ��� ���� ����� ��������� ����� ������ ��� ��� ����� �� ��� ���������������������������������������������������������������

�������������������������������)������������������������������������ ����� ������� ����������������������������������� �����

���� ����� ������ ��� ��� ��������� ������ ����� �� ���� ��� ����� ��� ��������� ����� ������ ���� ���� ������� �� ��� ����� ������� ������� �� �� �����

������ ������ ������ ���������������������������������� ������������������� �������

� ����� ���� ���� ����� �������� ���� ��� ������ ����� ���� ���� ������� �����! ������������� ������������������������������������� ����� ����� �����

���� ����� �������� ����������������������� ���� �������������� ������ ���� ������ ������ ��� ������� ��������� ������ ��� ������� ����� �����

��������������������� ����� ���������������������%�����������$���! ��������%�

&&&��

Page 22: ספר תקשורת אקטיבית

22

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

����!���� ����������������� ��

��������������������������������! ������ ����������������������������������������

������ �������� ������ ��������� �������� ���������� ������ ���� ������������������

������ �������������������������$����������� ������������ ������

��� ������������� ���� �������������������������� ���� ���������

����������������������������������������

��� ���� ����������

���������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������

��������������

�������� ���������������������� �������

� �� �������

��� ��������������������������������������� ������� �������������

�������� ������������������������������������������������������������������������������

����������������������

Page 23: ספר תקשורת אקטיבית

23

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

���%����������������������������������������������������������

������ ��������������

��������������������������$�����������$1���1��������������%� �����������������������������������������

&&&�

���� � � ��� ����������� ������������ ������ ������� ���� ������ ������� ������������������������������������������������������������������������

���� ��� ��� ������� ������ ������������� �� ���������������������������� ����

������������������������� �� ��������������������������������������

����� �� ����� �����������������������������������������������

������������������������������� �������������������������������������� ����� ��� �������� ����� ����� ���� ������ ������� ���� �������� �������

���� ���� ������� ��� ��� ������� ��� ����� ����� ������ ���� ���� $����� �����������������$���������������������������$�������������������������������������������� ��������������������$�

����� �� ������������������������������������������������������������

����������������������� ������� ����������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������� �������� ��������������������� ������$����������� �������� ���� �������� � ��� ������ ���� ����� ��������� ���� ����� �� �

��� ������ ����� ����� ������ ����� ������� �� ������� ���� � ����� ������������������� ����������� ����������������������������������� �����

�� ������������������$�

Page 24: ספר תקשורת אקטיבית

24

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

������������������� ��������������� ���������������������� ����������

����� � ��� ���������� ��������� ��� ��� ���� ������� ����� ����� ������������ �� ����� � ������ ���� ���� ���� ���� ������� ��� �� ����

���������������������������������������������������������������� ��� ��������������������� ��������� ��� �� �� ����� ����� ������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������$�

����� ����� ���� ��� ���� ����� ��� �� ������ ��� ��� ��� ��� ��� ����� �� ���

��������� ���� ������������ ���� ����������� ���������� ���������������� ����������������������������������������������������������������

������ ������������ �� �� ����� ������������������ ��������������� ��������������������������������������������������������������� �

�����������������

&&&�� ����� �� ���� ���

������� ������ ������������������ ����� �������������������� ���������� �

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������

� ������������� �� ��� ���� ����� ������ �� ������ ��� ���� ���� ��� ������ ������ ��������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������

������������������������������������������������� ������������������� ����� ���������� ������ ����� ����� ����� ���� ��� ���� ������ ��� �� ������

���������������������������$��������������� �������� ���������������� ������� ��� ���� ���� ������ ��� ���� ��� ���� ��� ���� $��������� ��� ���

����������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������

������������������������������"�%%%������������ ���������������#��

&&&�

Page 25: ספר תקשורת אקטיבית

25

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

����"������������� � ������

������������������������� ������$��

�������������������������������������������������������

����� ������ ��� ����� ���� ����� ��� ������ ����� ������ ������ ������ �����������������������������

��������������������������������������������

�����������

���������������������������������������!��������������

�������������������������������������������������������������������������� ������������� ����������������� ���!���� �������������� ������� ��

��������������������������������+��� ������ ����������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������

�������������������������������

������������2��������������������

� ��� ������� ����� �� ���� � ����������������������������������������������������

���

��������� ������������������

��������� ������������������

Page 26: ספר תקשורת אקטיבית

26

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

��������������2� ��������������������������������

�����������������������������

&&&�

�� ���������� ����������������������������������������������������������� ����� ���� ����� �������� ������� ��� � ��� ���� ���� ����� ������ ��

����������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'���� ����������

�����(.��������������������������������������������������������������� ��� ������� ������ ����� ��� ��� ������������ ����� �� ����� �������� ������ ��

"������#����������������� ��������������������������������������������������� �

��������� �����������������������������������)(�'(����������������������� ���� $��������� ������� ��� ������� �� ! �� ������� ��� �������� ��

��������������������������� ����������������� ����� ��������� �� ��� ��� � �� ���� ���� (���� ��� �� ��� ������� ���� ���� �����

�������� ����������������������*+�,+����������������%%%������%���������� �3�� ���������������� �������������

���������������������������������������������������������������������������� ����������� ��������� ���� �� ������������������������ ���

����� ������ ����� ��� ������ ��������� ������� ������� ������ ����� ���� ������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������$�

������ ������������������������������������$������� �������$�������������������������������������������������������������� �������������

����� ������ ����������������������������������������������������

Page 27: ספר תקשורת אקטיבית

27

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

������ ������������������������������������������������ ����������������� ���� ��$� �� �� #���� ��� ��$������ ���� ��� ����� ��������� ��� �� �� ��� ���

���������������� ��������������������������������������

&&&�

� ��� ��� ����� ��������� ���� +��� ��� ��������� ��� ���� ����� ��� ���$������������������� ����������������� ������� ���������������

����� ����� ��� ������� ������ ����� ���� ��� ��� ���� ���� ����� ������� ��

���������������������������������������������������������������������������������$�

�������������������������������������������������������������������%

����� %��

��������������������� ���������� ��������������� ��������������������������������������������������������������������� ����������������

�����������������������������!� �������������

���������������������������������������������������������������������������$�� �������������������$�������������������$�

�������� �� ����� � �������������������������� �� �� ��������� �����$

������������������������������������������������������������� ������������������������������

�������� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ��� ����� ����� ��� ����� �������

����� �� ��� ���� ��� � ����� ����� ��� ������������� �������� ����� �����������������������$�

�� ����� ����� ����� � ��� ��������� ���������� ����� ������� ����� ������

���������������������������������������������� �����������������������������������������

Page 28: ספר תקשורת אקטיבית

28

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

���������������� �������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �����

����$��������������������������

������������ ������������������������������������������������������������� ��������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

���� ���� ������������������ ������# ����������� ������������������������������������ ����������������������������������������������� �����

�������������

� ����������� ������������� ������������������� ����������������� �������� ���� ������� ������ ����� ���� � ����� ������� ���� ������� �� ��� ��

���������������

������������������������ ����������������+ ����������������������������������������������������� ������������������������� ��������

������������������������������������� ����������������������������

������������������������������� ��������������

��������� ������

������������������� ������ �������������������������������������������������������3���3�����3������ ������������������������������������

������ ���� �� �� ����� ����� ������ ������� ���� ������ ����� ������� ����� � ������ ������� ����� ����� ���� ������� ����� ���� ���� ������ ��� ��

��������

���� ��� ������� ��� ����� �� ����� ������ ���� ���� ��� ����� ������� ��� ���������� ��������������������������������������������������������

�������������������������������������

Page 29: ספר תקשורת אקטיבית

29

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

�������������������� ������������������������������������ ��������

������� ��������� ������������ �� ��� ����� ����� ��� ������� ������� ��� �������������������� ���������������������������������$�

�&&&�

��

Page 30: ספר תקשורת אקטיבית

30

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

����#����������� ������������ � ������

� ������ ���� ������ ���� ������ ���� ����� ����� ���� ���� $��� ��� �� ��������������

��������������������������������������������������������������������

� �� ������������������������� ���������������������� ����� �����������2������ ��������������������

��������������������������������������

�(�������������� ��������������������������������������)�� ������� � �����)�������� ��)��������� ����� ��) ����������� � ����

� ������� ��� � �������������

�������������

����������������������� ���������������������������������������������� ������������������������������������

������������

��������������������������������������������������������

��������������

�����������������������������������

���������������������������������������������������� �����������������������������������������������

Page 31: ספר תקשורת אקטיבית

31

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

����������

����� ������������������� ��

&&&�� �������������������� ����������������������������$���������������������������� ������ ���� ������� � ��� ���� �� �� ��������� ����� �����

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���� ���� ��� �������� ������� ����� ������ ������� ���� ���� ������� ����� �����"������ ����� ��� �����#� ������� � ���� ������� ����� ������� ����� !��

"������������������������������$�#������������������� ������������������$��� �� %���������������������

����� ��� ��� ������� �������� ��� ����� ��� �������� � ����� ���� %������������������� � �������������� ����������������������������������

�������� ����� �� ������ �� ���� ���"���� ������� ��� ��� ��� ���� ������ �������� #��� ���������� �������� ������������������� ���������������������

������ ��� ����� ����� �� ��� ������ � ���� ������� �� ������"������� #���������� �������������������%��������

�� ��������������������������� ����� �������������������������������������������

�������� ������������������������������������������������������������ ��������� ���� ��� ��� �� ���� ��������� ������� ��� �������� ��������� ������������ ������ ������������ ������� ������� ��� ���� � �� ������� ������

������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������

����� ��������������������������������

Page 32: ספר תקשורת אקטיבית

32

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

���������� ���� ������������� �������������������� ������ �����������������������������$����� �������� ������������������������ ������ ����

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

���������������������� ������������������ ������� � �����������$�����������������$������������������������������������������������

������ ������������������� ������������ ���������������������������������������������

&&&����������� ������� � ��

�������"������������������#���� ������������������������� ���������� � �������� � �� ����� ���� ������� ������ ������ ��� ��� ������� ���� ����

������������� ��� �� ������ ������������� ��������������� ������ �������������

���� ��� ���� ������ ������� ������� ���� ��� ����� �������� ���� ����������������������� ���������������������������������������������� ����

��������������������������� ����������������������

����� � ��� ����� ������ ���� ����� � ��� �������� ������� ������ ����� �������� �������� ������ ������� ���� �� ����� ������� ����� �������� ���

���������� ���

������� �� ���� ������ ����� ������������ �� ������ ����� �� ������������������������� �� ��� ������ ��� ������� ������������� ������ ������� ��� ���� ���

��������������������������������������������������������������������������������������

Page 33: ספר תקשורת אקטיבית

33

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

������� ��������� ��� ���� ���� �� ���������� ��������� ���� ���� ����������� ��� ������ �������� ���� ���� ���� ������� ����� ����� ������� ���

��������������������������������� ������������������������������������"��� ����� #�������� �������������� �� ������� ������� ����� ����

�� ��������������������������

������������������� ��������������������������������������������������� ����������� ��������������� ����������������������������������

����������������������

� ������� ��� ���� � ���� ���� ����� � ������� ������ ����� ����� ��������������� ������������������������������������� ������������

��������� ���

��������������������������������������� ���������������� �������������� �� ����"�������#� ����������������������������������������� ��

��� ������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������������������������������� �������

��� ����������������������

��������������������������������������������� ������������������������������������������� ���� ��������� ������������������������� ��

����������������������������������������� ���������������������������������������$�

��������� ����� ����������������������������������� ���������������������� ��� ����� �� � ���� ��� ������ ���� ��� ��� ���� ��� ���� �������� ���

���� �� ������� ������ ��� ��� �� ������ ��� ������ ���� �� � ��� ����������� ������� ������� ������ ��� ��� ����� ������� ���� �������� ��

����������� ������������������

�����+ �!�

�������������������� ����������1���� �1������ ����������� ��� ���������������������������������� ��������������� �������������� ����������������

����������������� �������������������� �����������������������"��������

Page 34: ספר תקשורת אקטיבית

34

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

��������������������� ���� ������� �� ��� ���� ����� #����� ��� ������� ���������"�����������+�����(������������#�������������������������������

��������������������������������������������������� ���� ������������ ����� ������� ��� ������� ������ ����� ������� ��� ������ ����� ��

���������� ����� ���� ������� ������������ ��� ������������������������������

� �������������

������������������������������������������������������������������������������������������� ����� �������������������� ��������������

�������� ����������� ���� ����� ������������������ �������� �������� ������������� ��������� ������������������������������������������� ����

����������������������������������������� ��������������������������������� ������� ������� ���������� ����� ���� � ��� ������������ �����

����������� ������������������������������������������������

� ���� �� ��

������������������ �������������������� ���������������������������������������������������� ����������������� �������� �������

���������������������

&&&�

Page 35: ספר תקשורת אקטיבית

35

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

����$���������� � ��������� �� �������

� ����� ������ ���� ��� ������ ���� ���������� ��� ���������� ����� ������������

���� ���������������

���

�����������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

���� ������� ���� ���� ������ ��� ��� ���� ��� ��� ��� ����� ��� ��� ����� ������������

������������������������������������������ ����������������

��� � ���� � ��� ��������� ���� ������ � �� � ��� �� )� ��� ����+��� ���� �� ��������

������� � ������������ ���������

&&&�

����� ��� ���� ���� ����� ������ �� ����� ��� ����� ���� ��"������� ������������#� �����������������$����������������������������������������

���� ������ �� ����� $��� ��� $������������� � ��� !���� ����� ���� ��������������� ��������� ��������� ������ ������ ������������ ��� ����� �������

� ������ ��������� �������� ������� ��� �������� �������� ����� ����������� ����� ����� ������� ��� ���� ���� � ���� ��� ��� ���� ���� ������

����������������������������� ����������"�����������#������������

Page 36: ספר תקשורת אקטיבית

36

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

���������������������������������������� ���������� ����������������������������������� ������������������������������������ ������

������������������������������������������������������/(������������� ���'(��

�����������$��������� � ����������� ����������������� ����������������������������������� ��������������� ��������������� ��������

�������������������������1����������������������������������������������� �� ��� ����� ���� ������ �������������� ��� ����� ������ ������ ����

������������������� ����������������� ����� �������� ������ ��� ���������� ������ ��� ����� ���� ���

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�����������

������ ��������� ���������������������������������$������������������������� �����������������$�

������������������������������������������������������������������������ ������ �� ������� ������ ����� ��� ������ �� ��� ����� ���� �������� ��

����� ��� ���� ��� ����� ���� ����� �� ������������ ����� ��� ���������������� �������������� ���� ���������� ��� �������������� ��������������

������ ����� �������� �����������������������������������������������������������������������������������������

������������ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������� ��������������������"�������������������������������������� ��� �� ���� ��� ����� ��� ����� ������� ��� ���� #� ���� ���� �����

����� ������� ������� ����� ��� ������� ����� ����� ��� ����� ���� !���� ������� �����������������������������������

������������������������������������ ���������������� �������������������������������������������� ������������������������ �����������

������ ������������������������������ ��������������������������������� ��� ����� ��� ����� �� ���� ���� ��� �������� ���� ��� ��� ���� �����

Page 37: ספר תקשורת אקטיבית

37

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

��� ���������������������������������������������������������������������������������%����

����������� ���������������������������������������������������������� ������� ���� ��� ������ ���� ��� ����� ������� ������ ���� ����� ������

������� ����� ��� ���������� ����������������������������� ���������������� ��� �� ������� ��� �������� �� ������ ��� ����������� ������� ! ��

������������������������������$���������������� ���������������������������������� ��� � ��� �$�

&&&�

����������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ��������������������

������� ������������������������������������� ������������������ ������ ��� ��� ������������ ���� ����� ����� ����� ������ ��� ����� ���� ����� �����

�������� ������ ������� ������������������� ��������� �� ��� ��� ��� ������ ������������������� ����������������� ������ �������������

������������ ���� �������� ����������������������������� ���������������������������������������������������������� ���3��������

� ����������� ��� ����� ��� ��� ��� ���� ��� �� �� ���� ���� ��� ����� ��������������������� ���� ��������������������� �����������������������

����������������� �������������������� ���������� �������������� ��������������������������������

������������� ����������������������������� ����������������������������� ������� ��������������������������� �����"����� ������� ��������#

��������������������������������!��� ����� ������ ��� ���������� ��� ������������������������������������������������� �������� ����� ��� ���� ���� ����� �� ����� ������ ������� ����� ��� ���

���������������������������������3������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Page 38: ספר תקשורת אקטיבית

38

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

������������������������������� ������������ ��������������� ����������������������������������� ������������������ �����������������

���������������������������������������������������������������������� ����� ������� ������������������� ����������� ����� ���� ������� ��������������������������������������� ����������������������� ������

���� �� ����������������������������� ������ ���� ����������������� �������������������������������������������������

��������������������������� �������������������������������������� ����� ��� �������� ��� �� ��� ����� ����� ��� ���� ���� �"����� �� ���� �#�����������������������������������������������������������������������

���� ��� �� ������� ������ ���� ���� ������ ���� ������� ���� ���� ����� ���� ������������������������ ���������������������������������� �����

������������������������ ���� ���� ������� ���� �� �� ���� ��� �������� ����� ���� ��� ����� ���

������ ����� ����� ������������ ����� ����� ����� ��� ������ ���� ��� ������� ����� ��� ���� ������� ���� ��� ��� ��� ���� �� ����� ������ �������

������ ����������� ��������������������������������������������������������������� ,,.����������� ����������������������������� �������������������������������������� ���������������

����������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������

� ���� ��������������� ����� ���� ���� ������ ��� ������ ����� ��� ��� ����������

&&&���������� ��������� ������

�� ������ ���� ���� ����� �� ��� � ��� ����� ����� ���� ��� ����� �������� �� ����������������������� �������� ����������������������������� �������� ��������������� ����������� ����������� ���� ������ ����������� �����

����� ������� ����� ��� �� � ����� ��������� ��� ���� ����� ��� � �������������� ��� ����������������������������

Page 39: ספר תקשורת אקטיבית

39

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

�������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������

������� ������� ���� �� ���� ���� ��� ����� ������� ������� ������ ���������� ����������������� �����

�&&&�

Page 40: ספר תקשורת אקטיבית

40

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

����%���� ��������� ��������

������������������������� ��������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

���������������������

������������������������ ���������������������� ����������

���������������������������������� ���

����������"�������������#������������������������������������

����������������������������

��������������������� ������������������������ ����������

���������������������������������� ����������

������������� ���������

����������������������������� �������� ������������������

���� ��� ��� ��� ��� �� ������ ���� ��� ��� ��� ���� ������ �� �����������������������������������������

������ �������

�������������������������

Page 41: ספר תקשורת אקטיבית

41

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

������� �������������� �������������������

����� ���� ���� ����� ��� ������� ��� �� ��� ��� ����� ���� ����� ������ ���������������������������������������������������������������������

����������� �������������

&&&�

������������������������������������� ������������������������������������������������������������������ �%� ����� ������� �������

� ����������������������� ������ ������������� ��� ����� ���� ������������������������������������������������������������������������

������������� ��� ����� �� ������������������������� ���������������������� �������� ��� ���� ���� ������ ����� ����� ��� ���� ������ ����������������������������������������������� ��������������������������������������

���������������������������� ��� ��������������� ������ ����� ���������� ����� ���������� ����

���� ���������������� �������� ��� ����� ������ ������ ����� ����������� ����������������������������������������������������������������������

���� ��� ������ ����� ������ ��� ����� ��� ������� ��� �� ����� ����� ������������ ��� ������ ���� ������ ��������� ��� ��� ������� ��� ���� ����� ��

�������������������� ���� �������������������������������#��� � �������������� ��� � ������$���������� ���� ���� �����������������

��� ������ �� ����� ����� �������� ������� ��� ���� �������� ��� �������� � ��������� ��� ���� ���� ������ �������� ������� � ������� ���� ������ ����� ����

�����������������������������������������������������������2������������� �����������������������������������������������������������������

������� ���� ������ ����� ���� ��� ����� ����� ����� ������ ����� ������� ����������� � ���� ����� ����� �� ���� ��������� ��� ���� ��� ������ ��� ��� �������

����� ����� ������ ������ ���� ��� �� �� ���� ������ �������� ��� �� �������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������

Page 42: ספר תקשורת אקטיבית

42

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

��������������������������������������������������������������������������������! ����������������������������������������������������������������������������������$��������� �������������������������������� ������������ ���������

���������������������������������������������������������� ������������ ��������� ����������������!������������������������������������

���� ������ ��� ����� ������ ������� ��� �������� ���� ���� ��� $������ ������������ ��������� �������� ������� ������ ������ $������ ��� ��������� ���� �

����������������������������������������������������������������������������������������

�������� ��� ������������������ ����� ���� ������ � ������������ ������������� ������������������������������������������������������������

��������������������������������������������$������������������������������ �� ������ $ �� � �� � �� ������ �������� ����� ��� ���� ���� $����

�������������������� ��� ���� ���������������� ������� ���������������������������������������������� ����������������������������������� �������

�����������������������$�������������$��������������������� ������������������ ���� ����� ������ ������� ��� ���� ����� ����� �� ��� ������������ ������

� �� ���������������������

���������������������������� ��)�� ����� ������������������������������������������ ������� ����� ��� �������� ���� ���� ��� ����� ���� �� ������������

���� ��� ��� ������ ������ ��������� �� �� ���� ���� ����� ����� ������ ���������������������� � ������������� �������� ��� ��� ������������������ �

��������� ����������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������ �������������������� �������� ����������������� ������

����� ����� ���������� ��� ���� � �� �������� ����� ��� ����� ����� ��������������� ��� � �� ���� ����������������������� �������������� ��

����������������������� ������������������

��������� ����� ����������������������������������������������������������������������������������� ���� ��������������������������������

Page 43: ספר תקשורת אקטיבית

43

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

������������������ ������������������������ ��� ���������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������$������������������������������������������������������ ������������������� ���������������������������������

����������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������

������� �������� ��� ��� ���� ��� �� � � ������� ������ ���� ���� ������ ��������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������ ������������� ������������������������� ��

����$����������������������������������������� ������ ����������������������������������������������������������� ���������� �� ����������

������������������������������� �������������������������������������������������������������� ���������������������������� ��������������

�����������������������������

����������� ���� �������������������������������������� ���������������� ������ ������ ������ �� � ��� ����������� ����� ���� ��� ��� �����

������������������������������������������������������������������������� ���� ������ ������ ���� ����� ��� �������� ������� ����� ����� ������� ���

�������� ������ ����� ��� ��� ���� ����� ����� ��� ������ ��� ��� ������� ������������� ������ �������� ������� ������ ������� ������ ����� ���� ��� �� �����

�������� ������� ����� ������ ���� ���� ���� ����� ���� ��� �������� �� ������������������������������������������� ������� �����������������

�����������������������

����������������� ������� ��� ������ ������� ��� ��� ������� ���� ������� ����� ������� ���� � ��� �!��� ��� ����� ��� ���� ������� ������ ��� !��� ����� ���

��������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������

��� ���� ����������������������� ���� ������� �������� ����� ������ ������ ����������� ���� ������� ��� �� ����� � ����� ���� ���� ���� ���� ���� ����

Page 44: ספר תקשורת אקטיבית

44

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������� ����� ������������� ��� ����������� ������ ��� ������� ����� ����������� ����� ���� ����� ����� ��� ���� ���� ��� ����� ������ ��� �����������

��� ������������������������

# ������� ��������������������������� ����������������� ����������������������������������������������� ��������������������������������

��������������������������������������!�������������������������������������������� �����������������������������������������������������

����������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������

� � � ��������� ��� ����� ������ ���� ���� ���� � ��� ���� ��� ����� ��� ���

�������������������������������������������� ������������������������������ ������� ����� ���� � ��� ��� ����� ��� ������ ��� �� ��� ������� ���� ��

�������� !�� � ���� �� ���������������� ������� � ������������������� ������������������������������������������������� ����� ������������������

����� ��������� ����� ����� ���������������������� ���������� ��� ����

�������� ��� �� ����� ������ ������ ������ ��� ��� ���� ������ ��������������� ����� ���� �� �� ������� ��� ����� ��� ����� �� ������ ���� � ����

������������������������������������������������������������� ����������������������������� ��������������������������������������������

����������������������������������������� ����������������������������� ��������������������������������������%%%�

���������� �������� �������� ���

��������������� ������������������ �������������� ��������������������

����� ��"���������������������������������#��������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������� �������������� ������������������������������������ ����������� ������� ���������� ����� ����� ����� ����� ����� ��� �����

�� � ������� ���� ��� ����� ��� ����� ������ ��� ����� ��� �� ������ ���� ������

Page 45: ספר תקשורת אקטיבית

45

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

������������������������������������������������������������������������� ��������

� ����������

��� ���������������������������������������� �����������������������

������� ������ ������������������� ������������� ���������� �� ������ �������������������������������������������������������������������

�� ������������������� ������������ �������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������

)� �� ������ ������ ��� ����� ���� �� ��� ��� ��� ������ ������ ����� ���������� ������������������������������������������������������������

�� � � � ���� ���� ������� ���� ������ ������ ����� �� � ������ ���� ��������������������������� �������������������������������������

����� ���������������������������������� ���� �������������'� ��� �������������������� �������������������������� ��������+� ������ ����� ��� ��� ��� ��� ���� ������� ��� ����� ����� ����� �����

��������������������������������������� �����

&&&��

Page 46: ספר תקשורת אקטיבית

46

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

����&���' (��� �� ��

����������������������

�������������������������

������ � � ��� �������������������� �������������� ����������� ���������� ������������"������ #������������� ������ ��������������������

����������������������������������

������������������������������������������������

����������

���������������������������������������������

����������������������������

���������������������

����������������������������������

����� ����� ���� ��� ����� ������ ����� ����� ��� ���� ����� ����� ���� ���� ����������������������

�������� ������������������������������������������

������ ����� ��� ����� � �� ���� ��� ��� ������� ���� ��� ��� ������ ����������������� �������������������������������������� �����

�������������������

Page 47: ספר תקשורת אקטיבית

47

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

����������� ��� ����������������������������������������������

���������������������� ��(�����

� ��������������# ������(������ ���������

����� �� ��� �� ���� ���)����� � �������(������ �������

�������� ���� �������������� ���(�����

�������� ���� ���)(���� �� �������������+ ���

,,,�

��� ������ ��� �� ���� ���� ��� �������� ���� ���� ��� � ������ ��������������������������������������������������������������������� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ������� ������� ��� ��������������� ��� �����

�� ������� �����������������������$������������������������������������������������������������������������������

����������� ����������������������������������������� ����������������������������������������������� ��������� ������������ ������

���� ���� ����� ��� ��� ����� �������� ��� ������� ������ ��� ����� ���� ������ ����� ���������������������� ������������������������������� ������

��������� ���������������������������������������������������������������������������� �������

����������������������������������������������� ��� ������%���� ����� ����� �������� ���� ��� ����� ������ ������ ����� ����� ���� ���

������� ��������������� ��������������������������%���������������������������� ���� ����������������� �������� ������������

������������������������������������������������� �����������������

Page 48: ספר תקשורת אקטיבית

48

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

� �������� ��� ���������� ���� ��� ����� ������ ����� �������� ���� ����� ����� ��������� ����� ������ �� ��� ���� ������� ����� ������� ����� ����� ������ �����

������������������������������!��������������������������������������������������������������������$�������������������������� ���� �����

���������������� ��������������������������� �����������%�������������� ����$�����������%�� �������������������������������������������

���������"����� ��� �� �� ���������������� ���������������������� �� ������������#�

��������������������������� �� �������)������������� ��������� � � ���!������ ���� �� ���� $������ ���� ���� ��������� ����� ���� $���� �������� � ������������������������������������ ������������������� ����

�����������$�����������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

��$���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������� ����������� �����������������$���������������� ��������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������$������������������������� �������� ������� ����� � ���%��������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������%� ������������������� ������������������ ��� ���� % ���� ����� ���� ��� ��� ��$���� ����� ��� ����� ���� ����

�������� ������������������������������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������� ������ ����� $� � ���������� ���� ����� ����� ����� ����� ��� ��

�������� �����������������������%�

&&&�

Page 49: ספר תקשורת אקטיבית

49

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

� �������������� �� ����������� �������������������������� ������������������������������������������ �������������������������

��������������������������������������������������3���������������������������������������� ������ ��������������������������

�����������������������������

���������� ���������� ������ ����� ������� ��������� �� ����� ������ ������������������ �����������������������������������������������������

���������

�������������������������������������������������������� ���������������� ������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

���������� ��������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������������2�

�������� ������� �� �������� ����� �����-� �����.�������� �� ���������� ����������������������������������������������������� �����

������ ����� �� ��� ����� ����� �� ��� �������� ����� ������� ���� �� ���������� ���������� ����������������������������������������������

� ����������� ��������� ��� �� �� ���� ����� ����� ������ ������ ���� ��������$�� ��� � ����� ����� �� ����� ����� ���� ������� ����� ����� ����� ��� ���

����� �� ������������������������$����������������������$������������������������ �$������� ���� ����� �� ������ ���� ��� �����"������� ��� �������������������������������#���������������������������������������������������������� �������������������������������������� ������

��������$�����������������������������������������������$������������������� ������$������������������������������$���������������������

����������� � ����������� ����������� ������������������������������������������� ���������� ���������������� ����������� �������������

���� ��� ������� ������� ������ ��� ����� ����� ��� ������� �������������������������

Page 50: ספר תקשורת אקטיבית

50

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

��������� ������� �� �������� ����� �����-� �����.������� ������������

����� �� ��� �� ��� ������� )�� �� ����� �� ������������� ��� ������ ������������������������������� ����������������������������������������

��������������������������������� ��������� �����������������"������ ������ ������ ����� �������� �������� �#���� ����� ���������� ������ ��

����� ����������������������������� �������������������������������������������� ����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ������� ��������� ���� ��� ��� ������ ���� ����� ������� ���� �� � ������� ����������� ������� ���� ��� � ��� ������ �� ����� ������ ����� ������� �� ����� ���� �� ������ ���� ������ ��� ���� ��� ����������� ��

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������

���������������������������������������������������%��

&&&��

��������� ��"�������� � �����

��������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

��������������������� ������������������������� ������������������������������������������� ����

�&&&�

� �

Page 51: ספר תקשורת אקטיבית

51

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

�����)�����������

��������������������������� ���������������������� ��������������������������������������������������������

����������������������������$�����������������������������������������������������������

����������������������������������������������� ������ ���� ��� ������ ����� ����� ����� ���(((������� ��� ������ !� � ������ ���

����������������������������$�������������������������������((*����������������������������$�������

��������������������������������������������������������������������

���������� ����������������������������� ������������������� ���� $�� �� ��� ��� ����� ����� ���� ��� ������ ������ ��� ���� ��� ���

�����������������������������������������������������������������$�������������������$����������������������$��������������������������������������������������������������$�������

����������%���������������������������������%�&&&�

�������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ ��� ����� ������ ������ ������ ��������� ��� ����� �� ���� ������ �������� � �� ����� ��� ������� �� ��������� ����������������������

Page 52: ספר תקשורת אקטיבית

52

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

������ ���������������������������������������������������������������������

����������������� ������������������������ ������������ ����������������������������������������� �������������������������$������������

����������������$��������������������������+�� ��� � �������)���� ������ $�

������ ����(���� ������ �������+��� � ����� ������������� �� � ����� ������ ������� ������� ������������������ �� �������������������

��������������������������������������������������� ����� ������ �����������������������������������������

����� ����� ������ ����� � ����� ����� ����� ���� ����� ���� ����� ���� ������������$��������������������������������������������������������

���������������$���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������

����$������������������ ���������$������� !������������������������������������������������������������ ���������������������� �������

������� ������ ���� ������ ��� ���� ����� ������ ��� ������ ���� ��� ����� �������������������������������������������������������������������

���� ����������� ������� ������#����� ���� ����)�#������ ��������� ����� ����������� �����������������

�� ��������� �������������������� ���������������������������������� ������������������������������ ��������������������������������

���������� ����������������� �������������������������������������������������������� �

������������������������������������ ��� ���������������$��������������������������������������������������������������$����������

Page 53: ספר תקשורת אקטיבית

53

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

������� ����� ��� ������� ����� �������������������������������������� ����������������������������������������������������������������$��� �%�

��������������������������������������������������������������������������������������� ��������������%� �"������#������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������$���������

��������� ����������������������������� ����������� ��������������� ������ ����� ��������� ���� ����� ��� ������ ����� ����� ������� ������� ������ ���

����� ������� ��� ��� ��������� ���������� ����� ����� ����� �������������������������������������������������

�������������������������������������� � �������"��������������#�������������$��������������������������������$���������������������� ����

�������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������$�� ����������������������

���� ����� ������� �� �������������� ��� �� ����������� ������ ��������� ��� �����������������

�����������������$���� ��� �� ������ ������� �� ������� �������� ����� ��� $������ ����

��������$��������������������� ���������������������������������������������%��������������������������$���������������������������������

��������������������� �� ������������������������������������������������������������"��������������������������������������������������

���� �����������������������������������#����������������������������� ������������������������������������

������������$����������� ������������������������������������������������ ��������� ������� ����� ����� ����� ������� ���� ��� ������ ����� ���

Page 54: ספר תקשורת אקטיבית

54

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

������������� �����������������������������������������������������������������

������ ���� ��� � ���� �� ��� *� �� � �� �� �$����� ���� ������ ���� ������� ���������������������������!������������������������ ����$�����

������������������������������� �$���������������������������������������������������������������������������$����������������������������

������������ �"���������� ���� ����� ���� ������������� #�������������������������������������������������� ���������������������������������

� ����� ! ��������������������������������� ��� �� ��� ���������� ���������� �$� ������������������ ��� ������������ � ��%� ���������� �� ���������

�����������������������������������������������������������

����������������������������������������$�������������������������������������� ������������������������� �������������� �����������������

����������� ������������ ����$�� ������������������������������������ ������ �������� �������� ��� ��� ����� ���� ���� ���� ������������ ��

����� ������ ���� ��� ���� ������������ ������ ������ ����� ��� �������������(��������������������(�������������� ������������������� �����

��������������� �����(�$���%��������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������!������������������������������������������

�����!���� ��������� ���������������� ���������$������� ��������������������������������

&&&�� �

Page 55: ספר תקשורת אקטיבית

55

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

���������

��������� ������������ ���������������������� ��� ������� ����������������������������������������������������� �������������������

�������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������ ����(�������� ������������������������������������ ������� ��� ������� ������ ������������

�������������������������������������� ������� ��������� ������ ���� ���������������������

������� ����� ���� ����� ������ � ����� �������� ��� ������ ������� �����������%�

����� �������������������������������� �������������������������������� ����������������������������� ������������ �����������������������������������������������������������������$��� ���

���������������������������������������� �������������������������������������

�������� ��� ���� ����� ��� ����� ���� ������� ���� �������� ������ �������������������������������������������������������������$�

������� ������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������� ����$����

��������������������������������������$������ ������ ��� ���� ���� ������ ��� ���� ����� $������ ������ ����

��� ������ ������ ��� ����� ���� ��� ���� ������ ������� �������� ����������������������������������������������������

Page 56: ספר תקשורת אקטיבית

56

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

! �� ��� ��� ���� ���� ����� ����� �������� ��� ����� ������ �������� ���������������������������������������������������������

���������������� ��� ����� ������� ��� ���� ���+����� ������ ���� ���� ���� ���� ���� ����������� ���� ���� ����� � ��� ������� ��� ��� ����� ��� ���� ���� ���� ����� ��

���������������+���������������������������$������������������������ ������������������������������������������

������������������������������ ���� � ����������������������� ������ �����������������

&&&��

Page 57: ספר תקשורת אקטיבית

57

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

����������������� ����

� ����������� ��� ����������� ���+������� ������� ���� ���������

������ � ���� ����� ��� �� �� ������ � ���� ����� ��� ���� ��� ���������� )�#������������������������������������������ ���������� ��� �!������� ��� ������!

� �����������#����

����������������������������� �������

�+ � ������� ������ ��� ������+�����

�����������������������������������

������� �����������������������������������������������������������"����������������

������������������������������������������������������������������������������������������

� ������� ���� ������ �������� ����� ���� ���� ����� ����� ���� ������ ������������������������������������������������

����� ��������������������������������������������������������

�� ������ ������������ ����� ����� ������������������� �� ���������� ���������������������������������

����� ������ ���� ���� ��� ������������ ����� ��� ���� ������ � �� ����� �������������������������������������������������������

���������������������������������� �����������������������������������������������

Page 58: ספר תקשורת אקטיבית

58

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

���������

��������������

������"���� �����#����������������������������������

&&&�

������������������ ������������������������������� ������������������� ���������������������������������������������������������������

������������������������������������ ������������������������������������� ���������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������� ���� ���� ������ � ����� ��� ������������ ������ �������� ����� �������

�� ��������������������������������������������� ������ ������ ������ ��� ����� ���������� ����� ����� �������� ��

�������������� ����������������������

#������� ��������� ������ ��/����������� �������������� ��������� ����� �������������������� ���������������)����������������������������� ����������������������������������'���� �����������������������������/� �������� �������������

Page 59: ספר תקשורת אקטיבית

59

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

��������������������������������������������� ����������������������

�������������������������������������������������

���� ���� ������ ������ ���� �������������� ����� �� ������ ��������� ������������ ���������������������������������!��� �����������������������

����������� ��������������������

������������������������������������������������������������������������������ �������������� ����������������������������� ����������

�������������������������������������������������������������������� ����� ����� ��� ������ ��� ����� ��� ��� ��� �������� ����������� ����

����������� �%��

��������������������)����#����������������� ����������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������)� �� ���� ������� ���� ��������� ��� ��� ��� ������������ ������� ��� ������

����������������������������������� ���������������������������� ��������� ����� ���� ������ ������ �� ����� ���� ������ ��� ������ ���� ����

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������

�'����������������������������������������������������� �������������

��� ����������������� �������������������������������� ������ �������������������������������������������������������

�+������������������������������������������������ �����������������

�������)������������������ �������������������/� �� ��� ���������� ��� ��� � ��� ��� �� ������� ���������� ������ ��� �����

������ ����� ����� ������� ����������� ������� ����� ����� ���� ��������

Page 60: ספר תקשורת אקטיבית

60

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

������������������������������������������������������������������������������������������������

������� ���� ������ ����� ��� ���� ��� �������� ���� ��� ��� ����� ����

������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������

�������������

����������� ��� ����� ���� ������

���������������������� �������������������������������������������

� � ��� ����� ������� �� ��� ����� �� ����� ���� �� ����� ����� ������ �� �� �������� ��� ����������� ���������� ��� ���� ���������������

����� � ��������� �1��

������� ���� ���������� ���� � ���� ��� ��� ����� ��� ������� ����� ��������������������������������������������������� ����������������%�

����� ����� ����� ������������ ��������� ������������������� � �����

���� �������� ���� � ��� ������� ��� ������� �� �� �� ����� �������� ����������������� ��������� ���������� ����������� ������ ����������������

������������ �����������������������%��

&&&�� ������� ���� �������������������������� ���� ��� � ��-!.� ����������

���� �� ��� ���� ��������� ��� � ��� ����� ��� ���� ��� � ��� ���� ���������������� �������� �������� ��� ��� �� ��� �������� ������� ��� ���� ���� ����

������������������������������+��� � ���� ������� ������������������������� ����� �� ��� ������� � ��� ���� ������������1���� ��� �� �� ������

� � ��������� ����� ������ ����� �������� ��� ��������� ��� ����� ������������

Page 61: ספר תקשורת אקטיבית

61

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

����� ��� ��������� ������ ��� ��� �������� ���� ����� ��� ���� �� ������ ���� ����������� ������������������������ ��������������������������������

����������� ����������������������������������������������������������������� ����3������� ������������ ������������� �� �������� �����������

������������������������������������ ������������������������� ����������

# ���)���������������) ��� ������������������������������������ �����������������������������������������������������������������������+� ��

�� � ���+ ����������������+ ����������������������������������������������� ����������������� ���������� ���!������

�������������������������� ������������������������������� ������ ������� ��� ���� ������ ������ ������������ ���� ���� ���� ����� ���� �����

������� �������������������"����������� �����#��������������������������������������������������#����+������������

������)� ��� ��+�� � �����(���� ������������������������������������������� ���� $��� ������ ������ �� ������� ����� ���� �������� ��� ���� ���� ��� ��

����������� ���������������������� ���������������������������������� ����������������������������������������������

����������������� ���������������������� ������������������������������������������������������� ����������������������������� ��������� ������� �������� ��� ������ ��� �������� ���� ����� ��� ��� ������� �� �

��������������������� ���� �������������������������������������������������������������� ��������������������

������������������������������������������������������������������� ��������� ������� ����� ��� ������� ���� ���� ���� ������ ���� ��� ������� ����������� ������� ������ ������� ���� ������ ������ ������ ��������� �� ��

������ �� �� ������� ����������� ����� ������� ��� ���� ������ ����������������� ���� �������� ������������������ ��� ��� ��������������

������������!���������������������������

Page 62: ספר תקשורת אקטיבית

62

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

�������������������� ����������������������������������� ��������������������� ���� ���������������� ������� �������������� ������

�������� �����.$-������������ ���������������&&&�

�� ����� ���� ���

����������� ��������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������

������������� ����������������������������������

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------��

�������������� ��������������� ����� � ���������� �� �������������� ��������� ������ ������ ��� ����� ������ ���� ��� �� ��� ����� ���� ����������� �����������

�&&&�

Page 63: ספר תקשורת אקטיבית

63

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

���������� ��� �����������

�������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������

�����������������2�������������������"�������������������������������������������������������������#���

��������� ������ ��������� ������������� ���� ��� 2������� ����������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ��������� �������� ������������������ ����

���������������� �����

���� � ���� �� �� ������ ���� )� ��������� ����� ������� ����� ���� � �� ���

��������������������������������������������������������������

�������������� ����������������������� ������������ ���������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

������������������������������������������������ �������������������������

����������������������������

������ ������ ������ ��������� ������� �������������� ����� ���� ������������� �����������������

Page 64: ספר תקשורת אקטיבית

64

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

��������� ���� � �� �������� ��������������� ������ ����������������� �������������������

��������������������������

�������� ����� ������� ���������� ������������������������������

�������������������������������������������������������� ������ �������������������� ������������������

,,,�

������������������������������ ���������� ��������������������������,,0� ����������������� � � �� ������������� ��������� ������ ����������

����� ��������������� ���������������������������������������������������� ��������������������������� �������������������� ������������

������������������ �� �������������������������������������������������������������� �������� �����������������������������������

������������������������������������������� ����������������

��������������������������� ������������"����#����������������������������������

������������������������������������������������������������������������ �������� ����� ���� ���� ������� ��� ���� ��� ����� ��� ������ �������

�������������������������������������� ���������������������������� ���������������������� �������������� �������������������� ������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������� ������������� ����������������� ���������������������������������������������������������������������� �������������������������������

���� ����� ��� ������ ���� ���� ������� ��� ������ ��� ��� ����� ������ ����� ��� ���������������������������� ��������������������������������

Page 65: ספר תקשורת אקטיבית

65

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

��������!�����������������������������������������������������������������

�� ����������� ������ ��� ����������� ���� ����� ������� ���� �� ����������� ����� ��� ����� ��� ������� ��� ���� �������� ��� ��� ���� �������

��� ��������������������������������������������������������������� �������� ����� �� ����� ��� ����� ���������� ��� ����1����� ��� ����� ��� �

����� ���� ������������� ������� �� ����������������� ������ �� ������� ����������� ��������� ���������������� ������ �� �������������� ������ ��

������������������������������������������������������������������������������� ������ ���������� ��� ��� ���

���� ���� ����� ������� ������ � �� ���� ������� ����� ������� ���� ����������������� �������������������������������������������������������������

������������������������������������� ����� ���������������������������������

���������������������������"��������������#��������������������������������������������������������������������������������������������������

� ���� ����������� ����� ����� ��� �������� ����� ��� ����� �� ���������������������������������������������� ��������������������� ����������

���������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������������������������������������ � �������������������������������������2

����4������������ ��������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������

����������

&&&�

���������� ��������������������������������������������������������� ������ ���� ��� �����"����� �� #������� ���� ������ ����� ������ ���� ����

�����������������������������������������������������������

������������������������ ���� ������� �������������������� ���������� ��� ���������������

Page 66: ספר תקשורת אקטיבית

66

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

���������� ������������������������� �� ����������� ��� �������� ����

��������������������������������������������������������������������������������� � ��� ������ ������� ��� � �� ����� ����� ��� ������ ����� ��

������

������ ���� ��������� ���� ����� ������ ������� �������� �������������������������������������������������

����������������������������,������������������������������������������

������ ������ �� ��� ���� ������ ������ ����� ������ ����� ���������� ���������������������������������������

�������� ��� ����� ������ ����� ����� ���� ������� ��������� ��� �� �� ���

����������������� �� �������������������� ������������������������ ����� ���� ������ ������ ��� �������� ��� ������� ����� ����� �� �� ���� ����

������������������������������ ���������������������������� ���������������������

������������������������������������������������������������������������

��� ������ ������ ������������� �������� �������� ������ �������������������������� ����� �� �����������������������������

���������������������������������������������������������������������� ��� ��������� �� ��� ���� �� ���� �� �� ����� �� ��������(�����

��������������������������������������������� ������ ����������"����������������������������������������#�

������������������������������������������������������������������

����� ������ ��� ��� �� ������ ��� ����"������ ���� #����� ����� ���� �������������������������������������������

���������������� ���������������������������������������������������

����� ������� ������ ������� ��� �� ���� ��� ������� ������ �� � �������

Page 67: ספר תקשורת אקטיבית

67

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

����� ��� ������ ���� ��� ��� ������ ������� ������� �� �� ������� �� �����������������

����� ���� ����� ��������� �� �������� ����� ����� ������������ ������ ����

����������������������!� ������������������������������������������������������������� �������������� ������ ���������

��������������������������������������������������������������������

������ ������ ���� ���� ����� ��� ����� � ��� ������� ������ �� �� ��� ����������� ��������������������������������������������������������

����������

&&&�

�� ���� ����� �� �������������� ���� �����#��� ���������

������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������

��� ������� ������ ����� ����� ������ ��� ���� � ��� ����� ���� ���� ��� ��������������������������� �����

����� ������ ������ ���� ������� ������ ����� ���� ��� ���� ����� ����� �������

����������������������������������������������������������

���� ����� ���� ������� ����� ������� ������� ����� ����� ���� ��� �� ����� ������� �� ��� ��� ��� ���� ��� �� �� �� �� ����(������ ��� ������ ������

���������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������ ��������� ������������������������ ��������������

� ����������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������

���������������(��������������������������������������������������

Page 68: ספר תקשורת אקטיבית

68

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�

������ ������� ����� �������� ��� ��� ����� ������� ���� ������ ����� ���� ���

������������������������ ����������������������������������������� ������

���������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������

��������������������������������� ������ ������������������������������ �����������������$��������������������������� ���������

����������$������������������������ ������� ���������������������������������$��� �������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������$�����

����� ������ ���� ��� �������� ����� � ��� ���� ������ ��� � ������ ��������� �� �� ������� �"������ ������ #������ ��� ����� ������ �����

�����!����������� ���������������������������� ����������� �������������������

������������� ������������������������������������������������

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------�

��������������������������������������������������������������������������������������������$�

�&&&�

Page 69: ספר תקשורת אקטיבית

69

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

�����������������������������������

� ����� ����� ���� ���� +��� �� �� ����� ����� ���� ����� �� ���� �� �����

� � �� �� ������� ����������� ������ ���� �� ����� ���� �������������������������������������������������������

�������������������������������������

������������������������ �� ��������� �����)������������������������� ���� ���� ������� ���

�������� ��� ������� ������� ������ ����� ����� ���� ������� ���� ��������������������������������������

������ �� ���� ���� ���� ��� ������� ������� ������ ������� ����� ����������

� ��������������� ���� �� ���

� �������� � �������������� ��� � ����

���������������������������������������

������������������������������ ����

���������������������

����� ��������������������������������������

����������������������

Page 70: ספר תקשורת אקטיבית

70

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

������ ����������������

"����������������� �����������

&&&�

������ ����� �������� ���� ������� ��� ������� ���� ���� ����� ����� �� ������������� ��������� ������������������ ���� ��������������� ���������������

����� ����� ������� ����� ���� ���� ���� ����� ����� ��� ����� ����� ����������� ���� �� ��� ���� ������� ������������� ��� ����� ��� ����� � ��� ������������� ������������������������������� ������ �������� � �� �� �

�������������������������������

������ ������ ����� �� ���� ���� ���� ����� ���� ������ ��������� ���������� ������� ���� ������� ������� ��� ������������ ��� ��� ����� ���� �� ���������� �������������������������������������� ��� ������������� ����

������������������������������������ ����� ������������

� �����������"��� !� "� #������ ��� ����� ������� ������� ���������������������������������������������������� �����������"�������#�����

����� ����� ���� �� ����� ��� ����� ������ ��� ���� ����"������� ����� �������������#������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ��� ������� �� ������ �� ����� ��� ����� ������ ��� ������� ���������

����� ������ ��� ������ 2������� �������� ����� ��������� ������ ����� �������� ���������������������������� ��������������������������������������������

� ��������� ��������� ��� ��� ��������� �������� ����� ���� �������� ����� ������ ��������� ��� ��� � ��� ������ �� ������ ��� �������������������� ���

�������������������

� ���������"��� !� �!� #���� ��� ����� ��� �������� ������������ ���������� ������ ������� ���� ������� ������ �������� ����� ������ �� �����"����#��

������ ������� �� ��������� ��� ����� ���� ���� ������ ��� ���� ������� ������

Page 71: ספר תקשורת אקטיבית

71

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

����� ������ � ���� ������ ��� �� ������ ��� ����� ��������� ������� ����� ��������������������������������������

�� ������������ ����� ����� ���� �� ����� � ������ ����� � ���� ��� ������

����������������� ������� ���������� ����������� ���������������� ���������������������������������������������������������������2����������

������ ������ �� ������� ��������� ���� �������� �� ���� ���� ���"���� #���������������������������"����#���������������������������������������������

���������� ����������������"��������������#���������������������������������������������������������������������"������������������������#���

��������������������������������������������$�������������%��

� �������� ������� ���� ��� ���� ��� �������� ������ ����� 2��� ������ ������������������������������������������������������������������������

������ ����� ����� ����� ����� ���� ���� ����� ��� ������� ���� ��������� �����������������������������������������������������������������

������������ ��������� ����� ��� ������������������������������������

�������

���������������������������������������������������������������"����������� ��������������������� �������#����������������������������� ���

���������"����������3������#������������������������������������������� �������������������������� ����� ������ ��������������������

������������������� ������ �����������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���� ��� ��� ����� ������ ����� ����� ������ ������ ����� �� �������� �����

��������� ����� ������� ����� ������� ����� ������ ��� ��� ��� ������ ������������������

&&&�

Page 72: ספר תקשורת אקטיבית

72

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

����������������������������������������������� ��������������� ��� ����� ������ ��� ���1� ���� ������� ����� ���� ���� ������� ����� ���� ��������������������������������������������1���������1����������� ��� ������� �������� ����� ����� ����� ����� ������������ �����

���������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������

��������

����� ���������� ����������� ������ ��� �� ����� �������������� ���� ���������������� ������������ ������������� ����������������"����

�� �� ����$5� #�� � ���� ����� �6%� ���������� ������ ������� ������ ��������� ���� �������� ������� � ��� ������ ������� �� �� ���� ��������� ���� ���

��������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������ �������� ���������%��

���� ������� ��� ������ ��� ������ ���� ��� ������ ���� ��� ������� ����� ���������������������������������������������������������������������

��������������� �� �� �������� �� ��� ���� �������� ������ ��������� ��������������������������������

������� ��� �������� �������� ���� ��� ��� ��������� ��� ���� ����� ���� ��

����� ����� ���� ���������� ���� ������ ���� ��� ����������� ����� �������������������� � �������������� ����� ��� ���� ������ ��������� ������ �����

����� ��� ������ ����� ����� � �� ��� ����������� ���� ����� ���� ���� ������������� �������� ������ ��� ���� ����� ��� ���� ���� ��� ���� ����� ���� ��

� ��� ��� ��������������� ������ ����� ���� ��� ������ ��� ��� ������ ��������������������������������������������������� �������� ��������

����������������������������������������� �������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

������� ������ ����� ���� ��� ������ ������ ������ ���� ��� ���� �� � �������������� ������ ������������ ������ ����������� ������� � �������� �

�� �����������

Page 73: ספר תקשורת אקטיבית

73

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

�� �������������� �� �������� ��������� ������������������� ��������

�������

���� �� ��� ���������� ������� ������� ������� ����� ��� ���� ����� ���� �������� ���������������������������������������������������������

���� ��������� ��� ����� ��������� �������� ���������� ������� �������������������������������������������� ��������� �������������

� ���� �� ������������������ ����� ������ ������ ��� ����� ����� ������������������������������������������������������������������������

��������������������� ���������� �������������������������

���������� ���������� ������������������� ���������������� ���� ����������������������������������������� ���������������������������������2

������� ����� ���� ���� ��������� ���� ��� ������ ����� ��� ����� ���� $������ ����������� ����������������������"���������#���������������

����� ������ ��� �� ������������ ������ ����� �������� ��� ����� ��� ���������� ����������� ����� ����� ����������� �� �� ��� ������ ������ ����������������������������������������������������������� ��������������

������������������������������������������� ������������ ���� ������ �����)� �� ������ ������� ���$��

&&&��� ����+����� ��� ��

����������������������������������������� ���������������������������

������������ �������� � ���������������������������� �������� ������ �������� ������ ������� ������ ����� ��� ��� ���� �������� ������ �������

��������������������������������������---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------�

Page 74: ספר תקשורת אקטיבית

74

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

�����!���������������������

����������������������������+ ��������������������������� ����������������

���� ����� �� ����� ������ ������ ����� ���� ���� ��� ���� ���� ����� ����� ������ ��������� ������ �������� ������ ��� ������� ���� ��� ��� ��!��� ���

��������������������

���������������������������������������������������������

���� ������������������������������ ������ ����� ������������������������������������������������������

�� ��� ������ ������� ������ ������ �������� ������� ������� ������ ��� ������������������������������ ������������������������

� ���������������� � ���� ��� ������ �������1������ ������������������ ��������������������� ����������� ��

�������������������������������������

������ ����� ����������������������������������������������

��������������0������������� �������� ��������� ��0���

���������������������������������������������������

������������������� ��� ���� �����0��

�����������������������������������������������������������������������������������

Page 75: ספר תקשורת אקטיבית

75

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

�����������������������������������

������������ �������

�����������������������������������������

������� ������ �� �� � ��� ���� ��� ����� ������� ��� ����� ��������� ��#�������������������$�

,,,�

���������������������������������������������������������������������������������$�

�(���� �������������������������� �������������������������������������

����#�� ������ ������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������� ���� ����� ������������������������ �� ����������������

���������������������������������������������������������������������������� ��� ��� ��� ������� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ����� ��� �����

������� ������������ ���� �� ������������� ����������������� ���������� ����� ����� ������ ����������� ����� ������� ����� � ��� ���� ����� �����

��� ���� ����� ��� ���� �������� ������������ ����� ��� ������� ��� ���� ������������������ �������������������!� � ������� �������� ������ � �� ���

�������������������� �������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� �����������

��� �� ���� ������ ��� ����� ���� ������ ������ ���� ����� ��� ������ ������$��

� �� � � ��� ������ �� ����� ���� ���� ������ ��� ������� ��� ��%� ����� ��� ������ ����� ������ ���� ����� ������ ��� $����� ���� ����� ��� ���� �����

� ��� ��� ��������� ������� ������� ��� ������ ������ ���� �� ������ ���� �������������$�

Page 76: ספר תקשורת אקטיבית

76

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

� ����������������� ����� ����������� ����� ������ ������ ����� � ������ ��������������� ������������������� ���� ���� ������ ����� � �� ������� ����

��������������������� ����������������������������������������������� ������ ����� ����� �� ��� ����� ��� ��� �� ������� ���������� ��

�������������������������������������������������%������� � ��)�� ����� ��� � ���� ����� �������� ���������� ������� ���

������� ��� �� ������ ����� ����� ��� ����������� ������ ����� ����� ������������������ �������������������������������������� �����������������

������������$������������������$����������������$�����������������������$���������������������������������������������������������� �� ���� ����� ��� ����� ������ ������ ��� ���� ����� ������ ����� ���

�������������������)��������������������������������������� ����������������������

��������������� ���������������������������������������������������������������� ��������������������������� ���������� ���������

�����������!��������������� ���� �������������� ����)����������������������������������������� �

��������������������������������������������������������������������������� �������� ����� �� �������� ���� ����� ��� ���� ���� �������� ���

������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������� ��� ��������������

��������������������������$����������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������$�����������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������$�����������������������������������������������������������������������������$���������������������������

��� � ���������������� ��� ����$������������ ������������� ����������� �����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������

Page 77: ספר תקשורת אקטיבית

77

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

��������$����������������� �������������������������������������������������������������������������

����������������������� ����������������� ������ ����� � ���������

������ ������ ��������������� ������������������� ����� ������������������������������������������������

������������������ ������������������������������������������������������

�������� �����������������

&&&������������������������������������������������������������������

���������� �� ��������������������������� ������� ����������������� ��� ���� ��� ������� ����� ���� ����� ��� ���� ������ ��� ��� ��������

����������������������������������������� �������������������������������������

��������������������������� ������������������������������������������������������������������ �������������$�

� ��������� ����� ������� ��� ��� ������ ��� ����� ������ ���� �� ��������������������������������� ��������� ����������������������������

������

� ������������������������� ���������� ������������������������� ����������� ������������������������

����������������������������������������������

����� ��� ��� ��� �� ���� ��� ����� ��� ������ �������� ��� ��� ��� ������� ��� ��� ����� ������ ������� ��� ��� �� ���� ���� ������� ��� �����

� ������

Page 78: ספר תקשורת אקטיבית

78

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

���� ����� ������ ��� � ����� ������ ���������� ����� � �� �������������������������������������!��������"�����#�����

����������������������������������� ���������������������������������������������� ����

����������������������������������

������������������������$�

����������������������� �����������������������������$�

���������������������������������������������������� ����������

��������������������������������������������������$��

������������ ������������������$����������������������������������������� ������������������ �����

������ ��� ��� ���� ����� ������ ��� ��� ���������� ������ ���� ��� ������������������������������������������������� ���������������������������������������������������

������� ��������������������������������������%%%�&&&�

��

Page 79: ספר תקשורת אקטיבית

79

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

�����"����������������������������� ���*+�����

!��������������������2� �������������������%������������������������������ ���� � ��� ���� ��� $� ��� ���� ����� ��� ���� � ���� ��� ������ ��������

������

�������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

����������

���������������������������������������������������������������������

����� ���� ������ ��� ������� ����� ����� ������ ������ ��� ��������������������������������������������������������������

����� ���� ��� ����� ���� ����� %������ ����� ��������� ����� ���� ���������������������

� ����� ��� � �� ���� ������ ������� ��� ����� ����� ��� �� ������� ������������������������������������������� ������������������������

���������1�2�����+ ����� ���� � ����������� � �����

��������������������������������

��� ������������������������

������������������������ ����������������������������� �����������������������������������������

Page 80: ספר תקשורת אקטיבית

80

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

������������������������������������� ���������������

���������������������������� ������� ���������������

���� ������� ������ ������ ���� ������ ����� ���� ����������� ���� ��� ������������

�������������������� �����������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������

,,,�

������������������������������������������������������������������������� ������ �� ����� �� �� ��� ������ ������� ����� ������� ����� � ��� ��������������������������������������������������������������������������

��������������������������� �������������������������������������!����������������������������������

�������� ��!���������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������

����� ���� �������� ������ � ������� ��� ���� �� ������������� ������� �� ���

������� �������� ����������� ����������������������������������������������������������������������

������� ����� ����� ������ ������ ����� � ��� ���� ��� ���� �������� ���� ������� ���

�������� �������������������������������������� �����������������������������������������

�������������������������������������������������������������������� ����

��������������������������������������������������� ���������� ��������������������������������������������������������

Page 81: ספר תקשורת אקטיבית

81

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

��� ����� ����������������������������������������������������������������

��������� ���������������������������������������������������������������������������� �������������������������"��������������#�

�������� �������� ������������������������������������������������ �

����������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������� ������� �����

�� ����� ��� �� ������ ���� �������� ������ ����� ������ �� ����� ��� ��� �����

����� ����� �������� ���� ��� ����� ������� �� ���������� ������ ������������������������������������$�

,,,�

�#����������������#� ���� �#����!��

� �� � ��� ���� ���� ���"��� ��� #��� ����������� ���� �������� �"��� ��� ��� ���������#���������������������������������������� ���������������������

�� ��������� $����� ���� ����� ����� ������ ������ ������� ����� ���� �������� ����� ������ ���� ������ ��� ������� �� ����� ����� ������ �������� ����

����$��

���� ��� ����� ������ ��� ����� ������ ���� ��� ���� ������ ��� ���� ����� �����������������������$������������������������������������������

������������ ��� ���������������������������������������������� ���!�������������$�����������������������$����������������������$�����

������ �������� ���� $������ ��� ������ ���� ������� ����� ���� ���� ������ ����� ���� ��� ������ ������ �������� ����� $��������� ����� ���

���������������������������������������������� ���������$�

Page 82: ספר תקשורת אקטיבית

82

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

����������������������������������������������������������������������������������������� ����������� ����������� ������������ ���

��������������������������������������$��

�������������������������������������������������������������������� ������ ��� ������ ���� ��� ���� �������� ��� ��� ������ � ��� ����

������� ������ $���� ����� ��� ������� ����� ������� ������� ��������� ����������������������������������$���������������$����$���

������ ���� �� %��������� $����� ���������� ������ ��� ����� �������� ���� �������������$�

��������#����������������#� ��+ �!�

������������������������������������������%��������������$�����������$���

���������������$���������������������������������������������%�������������������������������������������� �$�������������������������

���� ����������������������������������� ��������

�����#������������� ��� ���������#����!��

���� ��� ���� ��� � �� ��� ������ ���� ����� ���� ��� ����� ���� ��� �������� ���� ��� ����� ���� ����� ������ ������ ����� ���� ������ ���� ����

����� ������ ���� �� ��� ������ ���� ���� ����� ��� ��� ������ ��� ��� ����� ���� ��� �� ����������� ���������������������� ������� ����������� ��������

���������������������������������������������� �����������������������������������������������������

���������� �������� ���� ���� �������������#����������!��

� �� ��� ����� ������� ������ ��� ��� ������� �����"����� ��������� #� ������ ������ ��������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������� ������ ���������

Page 83: ספר תקשורת אקטיבית

83

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

������������������������������������������� �������������������������� �������������������

������ ������ ����� ������������ ���������� ��� ��� ������ ����� ��������� ��

������������������� ��������������������� ��������������������������������� ����� ����� ������ ���� ���� ���� ������ ������� ���� ����� �����

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������$��%���������������������������������������������������������������������������$��� �������������������

���������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������� �����������������������������

������ ���������� ���������� ���� �������������������������������� ��

������ ����� ����� ������������ ��������$��������������������������������� �����������������������!������������������������ �������������

��������������������� ��������� ������������

������������ �������� ����������������������!��

����� ������� ��� ��������� ������ ������ ��� ������ �� � ���� ���� �������������������� ����������������������������������� �����������

�������� ������������� � ����������� ����������������������������������� ������ ��� ��������� �� ������ ��� ���� ������ ��� ������� ������ ��

��������������������������������������������������������� �������� � ��������������

�������������������������������������������������� ���������������

�������������������������$������������������������������$�������������� ��� ��� ����� ��� ��� ����� ������� ������� ���� ���� ��� ��� �������

�� �������������������������������������������������������������������������� ���������������������������� ���"�������#������������ ����

������ �� ����� ��"�� �� ��$� �#���� ������ ����� ������� ���� ���� ����� ��

Page 84: ספר תקשורת אקטיבית

84

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

���������������������$��������������������������$����������$�����������%��������������� � �����������������������������$�����������������������$��

������������������������

�������������#������!��

����������������� ������������������������������������������$����������������������������� �������������������������������

������������������������������������� ���$��������������������������������������� �������������������������������������������$���

�� ���� ��� �������� ������� �� ���� �������� ������� ������ ��� ���� ���� ��� �������������� ����$�� �������������� �������������������

���� ����� ����� ������ ���� ��� � ����� ��������� ��� $������ � ��� ��������� ��� ������ ������� ��� ���� � �� ����� ��� �� ����� ���� ������

�����$��������������������������������������������������� ������������$������������������������������� ����������������� ������

���������������������$��

����� ������� ��� ������ ������� ������ ��� ������ ������� ���� ����� ����������������������������������������� ���������������������������

������������������������������������������������������������������������ ������� ��� ��� �������� ��� ����� ��� ������� ����� ������� ������ ���

������������ ������������������������� ����������������� ���� ����������������� ������� �� �����%%%�

�&&&�

���� ������������ ��

��������(�����������������������������������������������������������

����������� �����������������+��������������������������������������������������������������������������! ��������������������������������

���� ����� ����� ����� �����$���� ����� ��� ������ ��� ��� ���� ������ !�������������������������������������������������������������������

������������������������������������������

Page 85: ספר תקשורת אקטיבית

85

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�

Page 86: ספר תקשורת אקטיבית

86

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

�����#������������������������

��������!������� ������������������� ��� ������������ ������� ������������� 2���� ������� ����� ���� !����� ���� ������ ����� ����� ���� �

�������������������������������

������������������

�������������������������������������������������������������������� ��������

������������� �������� �������� ������ ����� �����������������������������������������������

�������� ���� ���� ��� ���� ���� ����� �� � ����� ����� ��������� ���� ����������������������������������������

������������ ��������������� � ���)��������������������#� � ����

���� ������ ��� ������������ ���������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������0��� ������������� �0��������������������������������������������������������������

�� ������������������ �"����������#%�

�������������������1������������������� ���

���������������������������������������������������������

�� �����������������

Page 87: ספר תקשורת אקטיבית

87

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

����������������������������������

��������������������������������������������� ��� ��������������

���������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ������ ����������������������

������ ����� ���� ������� �������� ������ ����� �������� ����� ����� ������������������������� ��������������������������������������������

�������������������������������������

,,,�

�������������������������������������������3��������������$������� ����� ���� ���� ���� ������� ���� ������� ������� ���� ���� ����� ���

���� ��� ����� ���������� ������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������� ������������� �������������������������������������������������������������� �����������������������

���������������������� �������������������������������� ��� ���� �������� ��� ����������� ����� ��� ������� ������� ���� ����� ��

������������������������������������ ��������� ������������������������������������������������������������������������������������

�������� ����� ��� ������� ��� �������� ��� ����� ������� ���� ��� ������ ���������������������������������������������������������������������

������������������������������� ������������������������������� ��� ���� ����� � �� ������ �� �������� �� ���� ���� ����� ������ ������������ �� ��� ��� ����� ������� ������ ���� ����� ��� ��� ����� ��� �������

����������������������������� �������� �� ��������� ����� ���������!�

������������������������������������ �"�� �����������������������#������� �������������������������������� ���������������������

������ ���� ������� ����� ������ ������ ���� ���� ����� ��������� �������

Page 88: ספר תקשורת אקטיבית

88

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

���������������������������������������������������������������������������� ������ ���� ���� ���� ����� ����� ����� ���� � ������ ������ ������

���������������� ������������������������������������ �������������������������������������������"�������������#��

��������� ����� �������������������������������������� �������������������������

��� ���������������������������������������������������������������������������� ���� ������������������������� ������������������������

������� ����� ����� ����� �� ������ ����� �� ����� �������������� �������������������������������������������� ���� �������-� ��������+ ����� ���� ��.�

������ ���� ������� ���� � �� ����� ��� ����� ��������� ����� ����������������� ����� ��������������������������������������������

����� ������������������������� ������ ����� ����������� �� ����������������� ����������� ������� ����� ��� ������� ������ ����� ���� ����� ������

����� �������������������������������������������������������������������������� ������������������ ������������ �������������������

��������������������� ������������������������������������������������������ ����� � �� ������ ������� ��� ���� ������� ����� ������ ��������� ���������������������������������������������������������

���������������� �������������������������������������������������������������������� �����������������&&&�

�������������������������������������������� �������������������������������������������� ���$�

����� ���� � ���� ��� ����� ���� ���� ���� ��� ������ ������� �� ���������� ������������������������ �����������������������������

��������������������� � �������� ��� ������������������������ ��������� ���� �� ������ ����� ������� ������ ������� ����� ���� ��� ������� �� � ��� ��

Page 89: ספר תקשורת אקטיבית

89

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

����� ������� ���� ����� ����� ���� ��� ����� ����� ��������� ��� ������ ���� �����������������������������$������������������������������������������������������ ������������

�������������������������������� ������������������������� ��������������������������������� �������������������

������������ ���� ��������������� ������������������������� �������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������� ���������������������������������������������������������������

������� ������� ���� ���� ������� ����� ��� ��� ���� �������� ��� ����� �������� �������� ��� �������� ���� �� ������ ����� ��� �� ����� �� � �������

� ��������������������������������������������������������������������� ����� ������� ��� ���� ���� ������ ������� ����� ����� ������ ���

����������������������������������� ��������������� ����

�������������������������$������������������������ ��!���������������������� ����������������

������� ������� ������ �� �� �� � ��� ��������� ������ ������������ ����������� ���� ��� ��� ��� ��������� �� ��������� ���� ������ �������� � ��� �����

������ ������ ���� ���������������������� �� �� �� ������ ������� ������ ��������������������������������������������������������������������������

������������������������ � ���������

���� �� ���� ��������������� ������������� �������������� �������������� ������ ������ �� �� ����� �� ������� �� �� ���������������� ������� ������

������� ������� ��� � ����� ���� ������� ������� ��� ������ ���������� �������������������������������������������������������������������

���� �������� ��� ���� ����� ��� ����� ��� ������� ���� ���� ����� ��������������

Page 90: ספר תקשורת אקטיבית

90

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

&&&��� ���� �������� �!�

� ������ ������������ ������ ��� ����� ����� ������� �����(������ �������������������������� ��������������������������� �����������������

� ����� ���"��� ��� ��� ��� ����� ���� ����� ��� ��� ���#� $������� ���� ��� ������������ ����� ���� ���� ������� ������ ���� ������ � � ���� ��� ���� �� �� �

������ ���� ������ ����� ���� ����� ����� ���� ��� ����� ������ ������ ����������� � �������� �� �������������������������� ��������������������������

����� ����� � ����� ����� ������ ���� ��� ������ ����� ��� ������ ����� ��������������������������������������������������������������� ��������

�������

&&&��

Page 91: ספר תקשורת אקטיבית

91

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

�����$����������������������

#��� ����� ��� ��� ��$� 1��������� ��� ���� �� ����� ���� ���� ���� ����� ��������������������������������������������������� ���������������

���������������������

��������������������������!����������

���� ��� � �� ���� ���� � �������� �� ���� ��������� ���� 2�������� ��� ����������

������������������������������������������������

��� ��� ����� ������ ������� ���� �������� ����� ���� ����� ������ ������ ����� ��� ������� ������ ���� �������� �������� �������� ���

����������

��������� ����� �������� ������ ������ ��� ����� ��������� �� �� ��� �������������������������������������� ������������������

������� �������$�

�������������������������������� ������������������� ����������������������������� ���� ������������

� ������$�

������� ������ ����� ����� ������ ������ ���� ���� ������ ��� ��� �� ������

���� ����� � � ������� ���

�������������� � �� �� �$�

Page 92: ספר תקשורת אקטיבית

92

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

��������������������������������������������������

��������� ������ ��������� ��� ���� +��� ��� ���� ������ ��� ���� �� ���� ��� ���� ����� � ��� � ������ ��� ����

������ ���� ������ � ��� ��� ������� ����� ������ ��� ��� �����������������

����������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������ ����������������� ������������������� ���������������

,,,�

&&&��� ������ ���

������� ��� ������ ������ ����������� ��� �� ��� ������� ������ �����

������������� �� ������� ��� �� ����� ������� �� ����� ������� ��� ������� ��� �������� �� ���� ��� ������ ������� ��������� ��� ������� ��

����������������� ��������������������������������������������������������������� ����� ��� ���������������������� ����������� ����������

�������������

��������������������(���������������������������������������������������������+�������������������������� ����������� ��� �� �� ��������� ���

����� �� ������ ��� ��������� �� ������� ������ ���� ������� ���� ����� ������ ��� �������+����� �������������� ������ ����� ��� ������ �� � ������������������

�&&&�

� �

Page 93: ספר תקשורת אקטיבית

93

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

�����%������������ ��

����������������������������������������������������$����������������� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ����� ����� ��� ������� ������� ����� �� ��

����� ���� ���� ������ ����� ����� ��� ����� ���� ������� ��������� ����� ������ ������ ��� ���� ���������� ��� ����� ��� � �������� ����� ����

����������������������������������������� ������������������������������ ������ ��� ���� ���� ���� ����� �� �� �� ���� �������� ������ ��

���� ����� ������ �� ���+������ ������������ � �� ����� ����� �� ����������������$�

����������������������������������������������������������� ����������� ������������������������������� �����������������������������

���� ������� ���������������� ��� ����� ������������������������������������������������������ ��� ������������������ ������ ��������� ����

��������������������������������������������������������������������� ������ �������� ������� ��� ������� ����� ��� ����� ����� ������������ ������� ������� ����� ����� ������������ �� �����������������

������������������ ���������������������������������������������������������� ������������������������������������������������

� ����������������������������������������������������������� �� �� $������ � ������ �� $������� ���� ��������������� ������������ ��

���������������$������� ������� ���� ��������� ��� ����� ������ ����� ����� ���� ���� ��

�������������������������� �������� ����������������������������� ������� ����� ������ �������� ����� ��� ������ �� ����� ��� � ����

����������������������������� �������������������������� ������������������ ������� ��������� ��� ��� ��������� ��������������� ��������������� ������ ��� ����� ���� ���� ��� ����� ������� ���� ��������� ��� �������� ��� ����������������������������������� ������������������������ �

Page 94: ספר תקשורת אקטיבית

94

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

����� ��� � ���� ��� ����� �������� ������ ����� ���� ����� �������� �� �������� �������� ���� ������ ������ ����� � ��� ���� ����� ��� ������ ������

� ������������������������������������������������������������� ���������������� ������������������������������������������������������������ ������ ��� ����� ������ ������ ��� ���� ������ ��� ������ ��� ������ ���� ��� ��

���� �������������������������� ��������� ����������������������� �������������������������� ���������������������������

� ��� ��� �� � ����� ��� �������� ������� ��� ���� ���� ����� ��������� ��������������������������������������������������������������������$

������������������$����������$����������������������������������������������������������� ��������������� ������� ����������������������

�������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������

������������������������������������������������������������������������!������� ���������������������������������������

����� ��������� ����� ��� �������� �� ����������������� ������ ����� ������� ���� ����������������� �����������������������������������������

������ ���������&&&�

�� ���� ���� ����������� ���

����������������������������������������

�� ���� �������� ���� $"���� ��� ����� ���� ��� ������ ��� ����� ����� ���������������#�

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

Page 95: ספר תקשורת אקטיבית

95

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�

�� ���������������$�---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------�)� �������������������������������$�

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�

'� �������������������������������������$�---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------�+� ����������������������������������������$�

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�

Page 96: ספר תקשורת אקטיבית

96

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

�����&���������������������������������������

������� #��������������������������������� ��� )����� � �� ���� � �� �������������

����������������������������������������������,,.�������������������� ������� ������ ���� ��� �������� ����� ������� ������ ���� ������ �������� $���� ���� ��� ���� ����������� ��� ���� ���� ��� ���� �������� ��� ���

������� ������������������ ���� ��� ����� ������������������������� ���$�������������������������������������������������������������������

����������$������������������������������������$������������� ��������� ����

������ ����� ������� ��������� ����� ������� ����� ������ ����� ������� � ������� )�� � ���� ��� ������ ����� ���� �������������� ��� �� ��� �����

���� ������ ����� ������ ���� ������ ��������� ������� ������ ������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������� ����������������������������������� �� ��

������������������������������� ������������������� ������ ������ ���"���� � �� ��� ��� ��� ���#����� �� �� ���� �������� ������ �����

���������������������������������� ����������������������������� ��������������������������� ������������������������������������������

����������������������������������������������������������� ���� � ��� ����� ����� �� �������� 1����������� ��� ������� ��� ��

������ �����������������������������������������������������������1�������������������������� ���� ��� ���������������� ��������� ��

���� ������� ���� ����� ���� ������ ������ ���� ��� �� ����� ���� ��� ������ ���������������� ���������� ������������ ��� �1 ���� ����������� �����

������ ���� ����� ���� �� ������ ����1����� ��� ���� ��� �1������ ����� ��

Page 97: ספר תקשורת אקטיבית

97

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

����� ������� ��� ����� ������ ����� ��� ��� �� ���� ���� ���� ������������������������������������������������������������������������

��������������������������� ��������������� ����������������� ������������� ����� ��� ������������������ ���� ���� ���������� ��������� )������

����)� ��������� ��������������������������������������������������������������������������

��1��������������������������������������������������������������������� �������� ����� ����� 1�� ��� ��� ������� ����� ���� ��� ��� ����� $���

�����1� 2���������� ��������������1������������������������� ��������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������1����������������1%�������� ����������������������������!�

��������� �� ��� ������� ���� ���������������������������� ����� ���������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������� ��������� ���������������������$��������������������������������������������������������$�������������������������������� ���

#������������������������������������������������������������������� ��� ����� ������� ����� ���� ����� �������� ��� �� ��� �� �������� ��� �� ��

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#���

����� �� ��������������������������������������� ��������������������������� ����� ����� ����� ����������� ���� ������� ���� ��� ����� ����� ������� ��������� ��� ������� ���� ��� ���� ����� � ����� ����������� �� #��

����� ������ ���� ������� �� ����� ���������� �������� ��� ��������� ����� ������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��� ��� ���� ��� � ��������� ���� ����� ����� ��� ����� �� ���� ���

Page 98: ספר תקשורת אקטיבית

98

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

�������������� ���� ��#����������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������

���������������������������������������1������������������������������������������� ������� ������� ������������������� �1��� ������������ ���

��������������������������������� ��������������������������� ������������ ������ ������ ��� ������ ������������ ��� ������ ������� ����������� ��������������������������

������� ���� ����� ����� �� ��� ����� ����� ���� ��� ����� ���� ���� ��� �������������������������������������������������������������1�����1��

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������

������������������������������������������������������� ����������������� ����� ����������������������������������

�� ������������ ����������������������������������������

����������� ����������� ���� ������������������������ ���� ����������������������������� �����������������������������������������������

������� ������������������������������� ��������������������%���� ������������)� ���������������� ��� ���������(�������� ������ ������

+���������!���� ������ ��� ������ ��� ���� ��� � ��� ����� ��� ��� � ��� ����� �����

���������������������---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

Page 99: ספר תקשורת אקטיבית

99

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�

��������������������������������������������������������� ������������� ������� ���������� ������������������� � �� �������������������

��� �������������� ������������� ����������������� �������������������������������$��������������������������������� ��������������������+� �������������

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�� �

Page 100: ספר תקשורת אקטיבית

100

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

�����)�������������������������� ������� � ������������� ���#����� �����#�������������������� �������� � ������ ���

������������������������������������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������������� ��������������������$������������������������������������

������������������������ ����� ����� ���� ��� + �� ) ���� )�� ���� �� !���������� ���� ���� �����

������ ����� ����������� ������ ������ ���� ����� ������ ������ ����� ������������������������� ��������������������������� �����������������������

�������� ���� ��� ������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ������ �� ��� ��� ��� ����������� ������ ����� ���� �� � ��� ������� �������� ����� ����� ������� ���

�������������������������������� ���������+ �!���� �� )������� ��� �������� ��� ������ ����� ���� ����� ������������ ��� ���

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������� �������� ����� ���� ����� ������ ���� ��� ����� ���� ��� ����� ��������� ������������� ������������������������ ��������� ������������

�������������� ��������������� �����������������������������������������������������������������������������������������

#�����)� ����)���������������������� ����������������������������������� ���� ���� ����� ��� $������ ����� ��� ���� �������� ������ ���� ������ ���

����� ���� ����� $� ����� ���� ����� ������� ��� ��� ������� ������1������1%� ������ ���� ������� ���� ��� �� �� ���� ������ ���� ������ ����� �����

����������������������������������������������������������������������������������������������� �������������� ���������������������

����� ������ ����� ������ ��� ������ ������� ��� ���� ��� ��������� ���� �����������������������������$��������������������+�������������������

������������������������ � ��������������������������������������

Page 101: ספר תקשורת אקטיבית

101

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

��������������� �������������� ������� ������������������ ��� ����������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������� ��������������������������������������%����������$����������������������������������������������������������

���������������������������������������1�����1��������������������������1����� �1� ������������� �������1����� ����� �����$� 1����������������������� ������� ������� ���� 2������ ����� ����� ��� ��� ���� ����� ����� ������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�����1�������

0� ��0������0+ ��1����������������������������������������������������������������������� ������������ ��������������� ���������� ��������� ������ ��

������������������������������ ���������������������������1���1������������ ��������������������������������������1����������������

������������1������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������

������ ����������������������������������������������������������������������������� �����$���������������������� �� ������� ��������������������� � ���� ��������� �

�������� ��� ��� ������ ��� ���� ������ ���� ����� ��� ������ ���������������������� ��� ����� ����������� �������� ����� ������ ������ ���

����������������������������������� ���� ��������� %������������ ������������������$����������������

0� �� 0������������������ ��� +������ ��� ��� ������������� ��� �� ����� � ����������������������������������������������������������������������������� ���� ��������� �� $������ ����� ������ �� � ��� ���� �������� ����� �����

�������������������������������������������������������$������������

Page 102: ספר תקשורת אקטיבית

102

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

�� ������� �� �������������������������� ������ ������������ ��� ����������������������� �����

��������������� ��������������������� ����� ������� � ��� ������ ��������� ������� �� ����� ���� ������� ����� ���� ��� ����� ����� ��� ��� �����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������

������������������� �������� ����������������������������������������������������������������������������������������

�� ����� ����+ ������ ����� ����������

��������������������������������������� �%&�!&�'�(%� ������ ��������������������������� ������������������������������������������������

�� �� ������ ����� ��� ��� ������ ��� �� ��� ����������� ��� ����������� ����������� ����� ������ ������ ��� ������ ������� ������� ���� ���� ������� ����

������ �������� �������� ������� � �� �����������������������)/+�������������������������

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�� �

Page 103: ספר תקשורת אקטיבית

103

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

������������������� �

���� � ���� ��� ��������� ������ �������� ���� ��� ������� � ��� ����� ���� �� ��������� ����������������� ������ ���� ��� ���������� ��� ��� ���������������������������������������������������� �� �������������

!����� �� ����� ���� ��1������1� �� � ��� ������� ���1����1�������� ��������� ������ ��� ���� ����� ������ ������� ����� ������� ����� ��� ���

���� � ������ ����� ����� ������ ����� �� � ��� ������ ��� ������� ������������������������ ��������������������� ��1����������� ��� ����� ��

���� ��� ���� � ��� 1��� �� �� ������ ��1� 2����� �������� ��� ������� ��������$� 1������������������������������������������� ����$����������

� ��������������������������� ��� ������������ ����� ������������������������������ ����������(���(���� �)(����� ��������������������

���������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������

��������1� ����� ��������� �������� ������������������� �1��������� ������������������������������� �1� 2�������������������� ������� ���$� 1��������������������������������������� ���������������������������������

������������������������������������������������������������������ ����� �� ��� ����������� ���� �� ���� �������������� ������ ������

���� ��������������������������������������������������������������� ��� ���� �� ���� ��� � �� �������� ������ ����� ����� ����� ����� ��

�� ������������ ��� ����������������������������������������������������� ������������������ ��������������������� ���������������������� �

���������������������������������������������������������������� ��������������������������������� ���������� ���� ��� ��� ��� ����

�������������������������������������������������������������������������������� ������������ ��������������� ��� ������� ���������

������������������������������������������������������������������������ ������ ��� �� ��� ������ ������� ����������� ��� ���� ������� �� � ��

Page 104: ספר תקשורת אקטיבית

104

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

����� ������ ������ ��� ����� ������ ������ ��� �� ���� ����� ��� ���������������� �����������

�������������� � ��� �� ���������� ��� ������ ������� ����� ����� ���������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������

�������������������������� ���������������$�� ��������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������� ������ ��� ������������� ��������������������� ������������ ������

������������������������������������������������������������������ ������ ������ �������������������������� ���� ���������������� ��������

��������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ ������� ���� ����� ����� ��� ������ ��� ������� ��� ���������������������������������������� ������������ �����������������������

�������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������

����� ��� ���� ��������������������� ���������� ����� ���������������������� ��� ����� ����������������� ��������������������������� �����

����������������� ���� ������� ����������� ���������������������������� ������������������������� ���� ���� ����� ������������� ������ �����

�����������������������������������$������������������������������������ ������������������� �������� ������ ��� �������� ���� ��������� ����

�� ����������������������� �������������������� ��� ��� � �������#������������� ������� �������������������������������

���������������� ������ ���� ���������������������������������� �������������������������������������� ��������������� ����� ������ ���

���� ������ ������ ������ ���� ������ ������� ���� ���� ��� ��������� ������� ����

Page 105: ספר תקשורת אקטיבית

105

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

������� ����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�����1��������������������������������������� ��������������������� �����1�2��������

���� ������ ��� �������� ���� ��� ��� ����� ��� ���� ����� ������� ������� ������� ������� �������� ����� ��������������� ���� ����� ��� �����������

���������������������������������������������������������������������$�������������������� ��������������������������� ���������������������

���������������������������������������������������������������������� �������� ������������������� �������������������� � ��������1���

������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ������������1���������������

������� ��������������������� ������������� ����������� ������������ ��������� ��������� ����������� ��� ������� ���� ����� ��� ������� ������ ����

� �������� ���� � ��� ���� ����������� ����� ����� ����� ��� ������ ����� ����� ����� ���� ���� ������� ������������� ������� �� ������� ����� �����

������������ ��������������������� ���������� ������������� ��������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������� ����������������������� ���������������������������������������������������������������

������ ���� ���� �������� ������ ������� ������ ��� ��������� ���������������������������������� ����������������������������������

����� �������������������������������������� ����� � �������� ��1������� ��������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������ ���� ������ ��������� ������� ���� ������ ������ ���� ����� ������

����������������� ������������������������� ����������� ������������������� ��� ����� ����� ����� ������� ��� ���� ��� ����� ��������� ���� ����� �����

Page 106: ספר תקשורת אקטיבית

106

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

��������������� ����������������������������� �������������������������� ������ ���1������ ��1� ������ ���������� � ������ ����� ����� ���� ������ ��

����� ������� ���� ��� ����� �� ����� ��� ���� ��� ���� ������ ������� ����� �������� ���� ����� ��� ����� ���� ���� ������������� ��� ��� ������

����� ������ ������ ��������� ����� ����� ���� ������ ���� ��1������������� ������� ���� ����� ��� ������ ������ ����� ����� ����� ��� ������ �� ���� �������

�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������

������ ������ ����� ����� �� ������� ��� ��� ���� ����������� ������� ���������������������������������������� ������������������������������

������� �������������������������$������� ���� !���� ������ ����� ���� ���� ���� ����� ����� ������� ������ �����

����������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������1�2��1����������

��������������� ������� ��������������� ������ ���������������������������������������1� 2�� ������������� ��������������1������� ��������

������������������������������������������������� ��������������������� �� ������������������������� ����������������������� ������� �

������ ����� ������ ����� ����� ������ ���� ��� ������ ������� ���� ������ ������� ��� ��� ����� ���� ��� ������ ����� ����� �� ���� ������ ����� �������

����� �������������������������������������� ����������������������������������2�������������������������������������������$���������������

����������������������������������������������������������������������� ��������� ���� ���� ����� �� ����� ���� ���������� ��� ��� ������� ���� ��

�������� ����������������������������������������������������������������������������

����� ���� ������� ����� ��������� ��� ������� ���� ����� $����� ���������� �������� ��� ����������������������"����� ���� �#�������������� ��

Page 107: ספר תקשורת אקטיבית

107

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

���������������������������������������������� ���������� ������������ ������ ��� ��� ���� ����� ������� ����� ������ �� �� ���� ���� $����

���������������1� 2��������������������������������������1��������������� ����� ������ ����� ��� ����� ������������� ������ ����� �������� �

��������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������� �������

������������ ��� ��������������������������������������������������� ��������� ������ ������� ���� ��� �������� ����� ��� ��� ���� ������ ��� �

����� ������� ������ ��� ���� ������� ����� ��� ��� ������ ���� ���� ���� ��� ������������������������ �����������������������������������������������

��� ������ ��� ��� ���� ������� ���� ��� ��� � ������ ������ ���� �� ����� ���������������� �������������������� ���������������������������

����� ��� �� ���� ����� ����� ������� ��� ��� ����� ��� �� ��� ����������������������������������������������������������

����� ���

������������������ ������� ����������������������������������------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�

#����������������� ��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�

Page 108: ספר תקשורת אקטיבית

108

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

����������������������������� ������������������������������$������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������� �������������������������� ������������������������������ ���

���� � ��� ��� ������ ����� �� � ��� ������� ���� ����������� �������� � �������������������������������

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�

� ���������������������$�������������$��� �� �����������---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�

� �����������������������������������$���������������������������������������������������������������$������������������������������

�������������$� �� ����������������������� ������������������������������������������������������� � ��� ������� �������������� ����� �������

����� ������ ������ ����� � ��� ������� ������ ������ ���� ������ ������ ���� ������������������������������������������������� �������������������

���� �� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������

Page 109: ספר תקשורת אקטיבית

109

במאות תקשורת –תשע -כל הזכויות שמורות למיכל קלעי היל ©

�������������������������������������������������������������������������� ������ ���� ���� ���� ��� ��� ��� ����� ������� ������ ������� ��������

�������� ���������� �������������������������������������������������������

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�

������%�&&&�