سيدى تحفة كتاب للشيخ محمد اسماعيل المقدم

of 29 /29
,.,7..j t hs ) t .. ( . > ( : jt yx ( z 1 t 1 e Z e M

Author: -

Post on 17-Aug-2015

72 views

Category:

Engineering


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: سيدى تحفة كتاب للشيخ محمد اسماعيل المقدم

,.,7..j t hs ) t.. ( . > ( : jt yx (z

1 t 1

e Z e M

Page 2: سيدى تحفة كتاب للشيخ محمد اسماعيل المقدم

**

*

v t ,...% û...ev j j J ( ; y-..- t . > ...- > < d r -2 t u;-..,* .x v..c.zg. s r s . ; $ z.

&/*- Ij u:.$3/::1:5

> = I,4

IeriV

'

.ult'u '*.lj I t

A k A M A LJFZ 9&a..

r)) 0 1 1 1 8 19 48 9 * 0 10 0 2 8 2 16 6L't: [email protected] alamal-publicationswcornqsgk zç Q *.a a .. altxxlj .k..a. UI d . -. xn tl 4-. . Jpywv= = < e'- r ' .

- -1.* *

Page 3: سيدى تحفة كتاب للشيخ محمد اسماعيل المقدم

A o Je * e

, t d ..kJ ** -

Jo i . .e. : t j p t ., $ eh s% y y .% j -a . ... e'l'œ *. I #'

uT .>*. 1 P O I : A- l X-

% *- * jv ,,9 . t eee' e'''e ; ' :# A,.Ik e k l t; Wt J :z. * *h v) e

è î uu- 4.:.9 42 ..

e&

:1 1.

j(>Zl1 9 : '

t').'l thllf 81 9 480 - 0109 28216.6:e1 [email protected] alamal-publicationmtmm

- '* /1

Page 4: سيدى تحفة كتاب للشيخ محمد اسماعيل المقدم

ï.)l,JLi 0) !

.%.f *t < -,z*'

Page 5: سيدى تحفة كتاب للشيخ محمد اسماعيل المقدم

+* e

ç

.. .> o f s ;, z ej.91 atp'-zkll 'ku! .4-0 a -ull .1.0 t- w=ê.) - . . .

': - .j '.: j )) fu ar y- v o A )tmt- tt I.i . a ) w

t1- 1 .z2* f - t - ..e - . ! j g. t - t = ..as< 6-16 J, a J aou4

. .

O ) î l j ej a-ps uj - . -0*s j :u- )) - w ta-'- : o. ! v ,,4:4: z . ,,,,.. .. . .#df!1I jtj,,jjjk,,jjllrti j;,,,,;;jj,,jl;;:;. j,, ,,j, ,. jj, ,,,;jj),,,d:lI* >

u- ..X o- b a- t f u; . -1 ! ! k. - - -. .# $ ujf. +

o, . */ -%% ! &..su a u ! tJ- î ' !

-r= ul r>z.<e '- **

-

tj->- - 1 - ,', e'' ! * t Le- - h - - wtvur-4 . a J c. .z-* - +. .

#' fe

t7r .-!a t â A -xa ctwti t rr %o %JL - ïo ud'br .

& j uj a x l ; 4J t . .. ! .J ô .% aa L->. ..9 k à ! u t: u#4: a* + . e * *

), P * Y'.ee--eil,e

t.t..o. ykg b .1 - . . o . ï x 2. y) $ ) ) - > j e : k - ,1 ..yc- -

t ' - A () t q- g .U' ! k ( ( u- .X ! () .X- h à $ wo

* -

( ( : . *% j iu..;.<.- ) ) t .: < ! - ! z.,,w . ï --, - . k.,.,i - ; - - a- . ..... --, l ! o .z.>- a ( h )' -o *-! u?o - u.r/ m4-4.

- î ..kJ $ kxa- ' a .,w o. t= -xJ ! - - - ( $ h - o r ) u

.,w. d ..W - .

Page 6: سيدى تحفة كتاب للشيخ محمد اسماعيل المقدم

6 ka- L'x rJ- L =..g- > $ ,< wU ! : t ( ( ! -% j w- ' ! ) ) , ,.> X* e P<os.- .-.# * $ a.-. o. <. - t x ! A

..J$k

. 1 - ,... .,-a o ts'

..., k . ! Cz t - a ! o j

-.s-U ! a o t k l .-. ! j <o .g

.. t- f - , , .. t ( , u- . j - . . v j S!.q . . .*TA I a t =-..:x21 <u J , - = , u o up-o

e e *.4--.0 X ! 4-.U- ! ,-@. - - b k (.g : t . zo - . ! $ 9 - ! ua- .-8 L - - se*œ %# YR * * e

s$ f' ,,x '' .- - j o . . x t p $ j o q - c .k>. j ..t.- a* +* a +**+

.s 1 ! - ( ( -zi ..- .< n i / , - z ) ) - j j .ï . . 4., 1- ''j .c J-J J . . . . oroa- - R 1 .

p + e l e .! z../ $ J k. -: o $ 1 G- )) : * ! < t r f /.1, # a . - - -,** * - ** * he P *

q---a-- - <=* - t t s , o - Ls'- k.ç .0- j i.w t .- . < ! j : .6 1 ! ; - ( ( u - . t . ,,,s ! $....P ...z<> .

' -t' . .. . . .. .

+. ç'

<J ! ' b p wuo- ! oo. ; u <z'- k u $ . $ o' t=. oy.. .. * j .U* j .. r. ' ê' * .. .a v... s a k : o j o jsw.u ,zw.o ae N : .

k ,j= t w . - . y e ' ' - b <. % ! a- . z.a ; y .%-

Page 7: سيدى تحفة كتاب للشيخ محمد اسماعيل المقدم

,-e o 3 @ ,Ju ,

* . q- 9 k 4.o ! a> <,- b .-u U' .> 9 o' N î U b ' .** we ** ** * ** ..J xe ++ p

**

* * $ * j .6 & j ** * gctg ** c'z ! '-* X **';J.ï ..n .. .J k k; .J a .p y ogC .

: ,u v ..0. v y o' tL' k A-x x5. . ( .

P . F ;k- o . -u ,.-4. $ o ! - 4: ! o - ! 1 q** u,/ .. $

a, ç' (! ) ',': o .sv.L 'o-u 9 t - fx % ,tgb uou j - (( Qbvy

.vo ))

** * à F

* j ** N . . j e.J k J 9 k > ôy> xe ** e. + * v ** . + .** ***+

- o, - a tw- . w $ o' ;- u , u' - uue xo..M .z' L - . - - -z4 J û . -

: - u.g - <.,-- -2 ! t - j t - . - i ! : ! . - $ tx-3..F - J . . .z-'r -. .

. * .. .. ..u'

..y.n- J W-- t, 1, > ! -J L ( ( u o wz.ro )) 0- Z # p.. L. -* **

. . . k ,..J

Page 8: سيدى تحفة كتاب للشيخ محمد اسماعيل المقدم

,., . f' w$

t (( soxo )) :sw L>. y j ao L. ui-ksl.l ats-aa. . .=

- * k *. - . . , u -. - . # l . LJ q k tg yqs * .kj a AJ . . / u' .. kr k>. %. ... x. . . . ...

P .. .. F'

<-t> o 1 a t ' j ,> dt 1 ' ! 6 (g .zwe .> e ** u: v p v.

**

4 p ,J. ';' . . .. - . -, wko g , - cv.. x j u. - .u , .. - k y jt ** ee *# * ç.**

. *. fe- . ! t . y j w..5- . - kup .u%. j wk a - . e J. p=

** # **

L uu iJ

(( : zax )) L- -u g! (( Uaa.ro )) t.i . ï t . cr4 - - I *- p - . J CJ

- . (! ) !.

.. ! j )) . ej1 .!j a - ,.u .., t (( JS ... a c

-r ..l t.)-o(2' - -

** j k.g.5 .j * * t ,ea . . ! j .0. J ga .,

t . ,,o . - ! j . ! z - . t k - - <.,- -; j , -tj--t J...I . u- . . - .J

. . V' F' . V't <j'- t w . . . -,>.

.J u o ! j

..J ! ! L o ! j tt ! u- - -

..J* .e G p. **

h-bj*%L t, ko uxa (( ; t k . . . ; )) (( k*; - Z- )) : ..J j q.,s.p .k: qwao ( 5 )* . .. Z .. ( .. .

Page 9: سيدى تحفة كتاب للشيخ محمد اسماعيل المقدم

<

k u-u a ! 9* =- d< -tU ! - 1 % l ' N ae G W wr -. e ç' * **

- . . . - ô -%4 0- t>.J- j k uo t . . . . k î j - a-l 1

..po- -L

- 9* xe e ** * e

P .F

. at-l - % z -. .- ! a .

- N j ! ..p $ KC.I

..) . ï . , .ea : y k uruw- - -J - p -

.. /' .( ( uJ- ) ) 0- -u rt î - : ! w& k (.ru-- ' ,u o 1 : -u c J 1 î ..U

e * ** < ç' * j' > c*t - - .* . *

1.1--. : u -o y .a t (( oz

-zwss )) oeas JmJ k . . .. .. .* e+*

fe

uv <- - . - a k - l u : 1 ! J y ! zvx. . -t=, L' - -u#

. f' .9 fe .. '-'

k r î à . - . a u/ ' J-, -Q J ! J ö X 1 z,,4 r t..p( < ) ;, . t .j j j ; ( ! ) ; j !. j y j y y yk ( zta b &

. .- .

.n

..< a. : - . . -

t kt - ! î tlt kl . - - ! .-31 b..p x-y--l..l:) - zr--t a > . -

k a..,o .au p- ,.w>. a e

- t lo ! ! ) - t - - w . î 6 k 'ç t ! J X I O 'l ''- e W * 'W ** V' # **

I

uu a a J .ze- ks -t7 ! - $ % 1 .e ' X a'

- . * ej e

t ; ,.w -. l '- k-; t.....k- u - : t. ; t t ! ( h )YS - - v ' -

iu..-,j..,u z - t 'a , - - e$ z $ <tz ( )' ). e.kkp t-.. . . t-.y..-=.a zqo - '* J -

Page 10: سيدى تحفة كتاب للشيخ محمد اسماعيل المقدم

X .. . j ** ** . q'e * .. . < *ç y.l ..1 . c. a . . .. . u9 z . . . .. A

uJ- .S. ' u - - l ts-

..j k ( ( - ,.. 9 %- - ) ) : <.. ! ) wtJ- ! wxo-e e v ' + ve *

tt.-u z .o' ' ! t ! -te . txl a .1 s ./' l a ope' -U ! ., L. - '

f' f' #<tw- v $ j u - - ' , tL ' k ;uJ ! ' j ou. o J> j - . u+.. o o ' g** +.. .. .. *'

.,% G .t e ot-pô 2' .,21 +> a' JGXh a' uY zy N '-z J* e

- - - ! $ t..u î -.1 $ 'Ztt- x,e 9'$ î '- -'c tut .y-> L4 a-vxu

- a-o w-w oa

t..l $ .-)u-.1. zs-.s -- - a---s-f -- 1 - (:k) - t.-, -t r> - +. Ja k :t-# . J .e aa k <U-f . Je e e

x1!-b- ù - & -' . M m - a

V' .,e. .. . -% f- .tJ b ' ! J - 1 $ î .1 s o ! .yue > e

.. '

e e p

o-. w r ty $ -J o aoa. <) .j s -zo- - j J J b j.n k wo tl.- ! .Je. *. ..9 ç, .

; ... . .- - ' ! a t u.m sax' ' $ Jo. o' guw .<w 6 ztz'tL..lJ -

-

. '$' . . * .. ..k a : Z . . . o zye Lo g j g z o j g j U. j u. .zx, .j AJ o-o .k4.** e

u l . x 1 ! z ,qw 9 t xu ..ru*

.9 <tZ- L y e ! gw ' a** * 'G e x.e +

Page 11: سيدى تحفة كتاب للشيخ محمد اسماعيل المقدم

- t. - - . $ t . --- ; . k.r k. .s ) ! o- - - * - t us wb. .M ur4 - 23 . -e ** (1

. G' . . . . . . . < . j a: - - . , A.., ! vox j k a ... o. , ua o ts- a - ...=e* + * e e e

p ;, ,,.e , j. p .. . .. j ztg ! a k <J

- .b s k. - - - , ts- - b 4-$ $

..p 1 4-, !

.z>..

.> $ ..d u -tX' !

.J <.G

. : p ! .zx2- b uo. o J J L u# o J %

,> ''! v > xk

.yx -U ! #. Lo

.e ue .vo q t . - $ c= k 0u.

G;F . . - P . .jg. *! : - b a k A--J î

..p ! o >- e o -r A

! . v t .. = o- j -to- t jt r ce - J - 2 -'Je,'-e'x.-- z .. .,q * * P . f'

- c+. .z-o. - 4: b J ..- g J r b . l o ! g sb. * p '-- eg m e''ee . .-

. X 1 a - f. O h A..-Y- - - a - - ' J t . , - 1** * F. - j ' ** *+ * ***

(!) -..- . ..vk ( ( ( l,.o . t A o tJ. ! ) ) a . w . ., ! (.qu. : . i .

. , o<. . o.

L.. U

.1 )

r. ' g. .. * $ !,.; .,- i $ ; ( j,.ç . j ) - . ;.,- ; l , g t; $ $ k.,i - ! $, a,>- ueo ..) o .9 ( T )' .>-> .z> . -J'.J . .,r4 - . -

- > t.iL ' u;..g k ( k.,,w - ...zy ) - c:..j-z.o- ( k . l ;.p L )a k ( t,a . ! -.0 b )t.ld k.z- - . - .

: J t44 ' k - 1 : a>- J ..e- ( ( - - ; ) t.ç ) ) . z 9 ( ( ) t--J. - b k-g t.z .>3 1 -k-.p ) ) .:' L...,- % !- . s p p le . suwlzl ul cs.p - ..k1! ;à u

.t.p t,..- <..J! $ l..=s.., - xt..2 - (.= .. . ))' 4-.1 e - U''w- * b - t f # ( - ) - t..w ) ) . - - x-s.

e wtJe 1 <-J- tz *

x.y.J 1 - - j' -Fd us''d . ' t.r/ ..J)ï o-mg - .

Page 12: سيدى تحفة كتاب للشيخ محمد اسماعيل المقدم

CX#' * * *

k 9 . p i . - - , $ h ,.yu. - ,-,-4. '- - ! h . 1 .s. i.....ï= .. - t..) ! se * W A J W * YR e * < #*+ #*

- : - ... v , . .0 $, J t-a-at A-Y J .

+* k yV l ..c*'

.m X* J k / t-*4* L S t 1 l ' J ' ' - *qU * . e *f- 4, . 4*. o . 4,

k A-J- t . - . t ! u x 1 l : g : .% b gk-.p UV.. ! y .> $

> * e

. f'

k o .; j c.t....l - 1 ! ! kr-w.- t .,,., - * ! . u - - .7 b-

tj u > ..-- - ! ! J.. r y. ! g wtvp a ts- s .U* l u ) ) : g J te- '+w * ** el - 1 k-3* - - t--a 4-J - b- ( t 9 - - -ul r . ..-z/Y t - ...r--A . .

f' . #' f . . /' ..w t->. $ . .9 t ! . ï < . w L>.. ! -G ta % o ! 9 k ( ( k . t A a U. !

*. x x- * *. - * ' **

,,e, p ..ç . . .. g Jt -,'. k - -,-..1 <-J o ou-a k !. ï <. u* *'

.*

'

e

- I ) ) - k - . t -,, -. k ( ( ( u; - j ) : 1.> t -. . a - ! , aA- (.,)- ! : a- .# - - ! k,)- j ) ) =u1- p - p wzJ-' .. ... . .. . ** * . #' ç'

A-;L J- ! ! =lzî u.l :! ) - a-;! t,1-.! ( . ./.Jt$-) .p - .x! $ J t...1k ( > .,to..,..s- A.J tt.; a..J- $ ) : !.> t -. .. z. (.)- 1 : J t -., -e k (( t .1 - . . . ; J 'Lx P! L - - . . . ! .,, k A,..,j- ..uJ- !

* j . k. w

'

. j J * . j

'

* . . uj t a- * , jà . * * . j * % j .w * j us.tjé j . (. . . j

'

mg * ,Q)p . . k.,r...A . k.y> y ... e ç. . e <. 'J .r ,J.S '- - t - .

- . l - ! t..z - J t e: *q t ( ( w,ka. î ) ) <! t x . . , j . aat/w,''- -''' '- <e',k;.-- '' l -'- l j Jk

.s---- - . czo- J.- ,t3 -42 a--a

. ( r A A k F $ 9 ) k.,zw k a L-.J.

- ! k.,,.g t.,l J I a.,.s, t ( p t...J h ! - )) : - - ! ( ( . . . ! * w

Page 13: سيدى تحفة كتاب للشيخ محمد اسماعيل المقدم

5Y% . ,,' F .

- t.J-. ! k..x ! ) j : u. - ...-1. 7 .- k. ( ( k. k. - - -, $ i-swwo-. $ j z t w , a , ). * * *. - #

e''' o 'J Z .. . . * .. * . .

t o La )) : g J t z,. k (( X 1 z a o %** * >. x.. ** .

v' *+

p . p p .., ; su( *p * j *. * jsg + j * * .L u? ) x5 ' Q uh l 9 k Q -4 k L - '

.#.J+ '< ** 'G '%#' *. . ç' . $

.w N î b . 1 s z-z 2) $ 6 xtB' ! -0 u-à %>.' A- ! . alk 1 u

.i u- - ! ../ b p ! X ! a - t . - $ u J , * . ,. #' e e'J p

..9 . .. .

kzp a z La t ( ( ! % b ! Jo. / p-o l .J. .. p **.. .. .. P e

ï A 1 s ï - . ., L )) : A..J o-- t..., k j A-wo.u g!. ** ** + *. ç.

. .9 e P .e'a /.1, 4 k . 1 . . . . i t . .,...a. k. x l - ! $ u. - - l z

..; ! o- $ u. - - w t o

r G G e * # *< e e.> : .; ,.,

j . * u.tw.â * u .. . ) . za m...- k u<.u* * $ * k.t,.04 .* okx- *r ue . . J'Y'J . t

'J''# .''' .. . F' . .1 .wa. o ! t--- ! ,> k b X xu1

L ) ) - . g J La - t - x 1 - ( ( X b $ -:-*- q-9- -- J - . . ' - r .z%*.

. rs ta-.,.- e ;,k g .9 .. > j g,p. j # z. - . .. (. .. . * j j 4: j y . . . 1. (.g , ( 1 y+

** ** - -

e . b- z - , * j $ j j . - 1 s 4.a- - - uj'l j .s 1. o t k .; - , !g l k .zx4 J k u ..Je ç'e *

. f' P6 û. .6 1 . ! c t .6 at ! z - o- h u x .1 - ! c k.J L->.- ! - k a- w . k- o

e ** e e#*

Page 14: سيدى تحفة كتاب للشيخ محمد اسماعيل المقدم

: 4...J u. - - l -J A- k ( ( - j q.e- us o t . , z.a t ! j U t-p t .s t 1 -. 7 -. -A

-, . y j ,r . $ ,(j$ $ j .j . . ., (, ))X <= . tx Jo. a . . u.- .J t - .J a - -+ * *#

'J p.. . .j v JJ .F t 1 . ..L

- )) : g J t ., A k (( -5 .z-* I o+. X .$ g .1 : .m,s t.r p t-.gw. !e ** 'N

M - F * P

.., k ..8 . 1 t . m. 'J uta: q .t; J 4 ! a t J 1 - . ! L fj ' ! t

.g -U ..J. Lf- -.z - ..,e w'.. v. p. v .e

ç'

+ * * *' j * * * jo 4. j 4. **ô.rn a a.zs A a . - o- ... ja .-

t= ti k x--v % : a' u. $ . -5: a .. c u-m .)xu-. *$- r - up-e .

. ê' ç.p t x . - , $ .j-.,. - ! w ( ( k . l ; ! U $ ) ) a- j s a-l o** * he j

..z' ** ..#' .e.

. <-....., '-o .ro'a'J

,.-. (!)w t r < ! I J ,=' u tp a - .xx- a uz- - ao yo - a - >. =

'J zo ,J u'L . .. .'li . . ob - ..zdx,-' G <..ko- 'wk.v ! ''- ' j <J t.x o . i . .'a a o t-...f - I j ..$..... J î ' j .# l oro' ( 1 ).e .. - . X .. ..

t l l ! kzp a-2 a-J - N./ ! :! - l - : a # ! u- t.,m o *$ u.J A; ! o- tp w . u t . a u u.j .s.e. s.x s ;.. y ''- ..g =,.-( ..-' o' m '''.e f' .. . ..,u .., k - r S ; 1 AX,- - - - u.t....* .

- (..-g ï - . C' 1 1 ! g. zt.l .,,x4 c.,t.ç.. (2 1

.. .. .. '- ,nf-'a,.- --.: - g Lx; - U ..sg cyu. xt...- î <=- N l <-J- a L' - L - Ag l oyo - csk . ! r t,o N. ! - '

. .e' *.' ..e v.=.' 'J., ..n- - t......m E A i . ' j 4 . ': l ! r. - ''' - - ! o '' - ,''''''- a? l -; #.u)-4* . - 3 . u?-z >: . L.e . - a w.zA! x..-t-t -- - tz z j . *$ * $ y) . (( <.b t .x. . < ! ! y) u.,.w tw J - g j t.t *! o. u.x.A r u.k...I - g - zus u ..? .

.,p o ..) a k ..P - .* . . p .o $ 6 (..> .t.>.. ..u ! ka L a

.y k w - j p i.a,.a a k - l.,.w .1 . .. w . -.,u.: z' $ 1 a -o I o - ! g (..> ..t-;.p u - - -J.,.- A -4.10- .k2 h -' - ,ta l J a-..o .,..a 1k

Page 15: سيدى تحفة كتاب للشيخ محمد اسماعيل المقدم

çN. , '-.,.s .. .-- (!)w-i-1.y - y% zbAli- - - JLlo at ...! a

-g'zy î../!A. - X.- G' . p

k - $ o-' z

.- xt+ z & j .J k <.G

. s tr- y l ao J .y-.vwv. ' i h

. <.J u - . l - . k ( ( - % j a - : ! a' 2- j p t . A . . ! $ <t).- ç o-o uto- -J. ' #. . p h- ..# ..z . - +** e

(( k. a ..) t . ,0 -- ! ! p N Ne oe. : oi J

..).-L - L.

.) 1 a - 1 - . u t,

- ))ç

..

P ç'ez b

..,.a U $ aa t . zo : ! 1 2) !

../ s . ï î.y ta- )) : g J ts2, - -

% 1 1 $ - t? 6 J *$ le a - l 6 'ui zez u# .?, a -C.

. < ;, $ e

(( t..l a b

.#-G- . a k xta! Ao ' z ç.L.JS!-

..z.U- LJ )) : J U :) î - f ( . L- *1 (3 - t - < <; y' .zx r...-.> o =: zm J . . . y.-* . .#.zXk.

) ) - - ! f ( Q j J g l J * *1 L Q'.,v-wp 6 J - ..zJ tp L>. % j k...i.muu-t A a-u . o . c.'-- . o . zç'

c x 1 l t î a..p e L !jJ (( A ..t...J- ! ,-,.0 ' N 1 9 :î j .J- j a' ..J 4 u k:l L a' ' !

. ( 1 t 9 / h ) ,e> ( ( ) s . $ ) .,tJ ç ) ) 9 k ,.-t. 4..,.,2. j ztt ! . 1 . c.he.. ** ''e' '< '- h.A'e ..e * *

.' (.g t.S $ u,.p t-..l j tj ( w ak= .z t-k ! : : l . w. . . 3 b a- ) ,g . î -. l I akt ç iop. ! - > ! - ' ( h )CIW -'- * * 'V ** '#' * **X hex 'W' **

t= '3a US-.../ t (.s='a J.L. k.t.tto C '- ' )) tv.p J- I L..JJI Ju. J ttîz uyt-s'-- - -

k...,i t.,m *$ $ u J 1 1 : q'.j *! g $ ' k ( t 4 - ! : ! ) J L l .z : .akL - ! J-L ..;>up: . J . J - . -

- z - . . . -.':...-..- .

.- .J-j'J .-.-r, zL'w. y t u; i'.ls <)s L'S (( u.+:2.9 atA) )) ak,j - gwoq.,.tt- - 1.:y.. - J..V î.r'* ... * 'J '' %' 'J

(( e, . 1 o t l k..p t -. < ! h UJ - .staw- G zujL.n $.:11.,% . ..k....+ # a k ( ! 7 9 j Y ) y a-.x ..,k5 !. ( 1 i t - 1 r r ) k

.zm k ( A t - A 7 ) k

.zm .) ..! $ o A.>7S ! ..t..s. o-yxj a..zuU.

Page 16: سيدى تحفة كتاب للشيخ محمد اسماعيل المقدم

jl

b 0- * %* h u 0- . f ..J 1 k.s . 1 . . - , ta ) ) : d u. -- -. t ze *AN ue - - , - -

- J - 1 ! tz . i. ! t....z )) - J t J .- t ( ( î *$ jA z J m . u: a - . .-e e

(( $z A-.-.3 - î . ï ! î - a )) : <! k - - t -. k. (( % X 1t - .> r .

. - t 7 -. k ( ( : - -$ j Lo- .t ! b uj - - ) ) - u.j J b-. L x .& J oo ' . . .e e

u- - ''î N b z . - . 0- t ! t -.- -w- , N - tx.s l k.)- î k

.r . 1 - . ., t..o ) )

p

t o. -A % N ! - o - - k. --- , t r. b z- t .- - -. k t-ar . upd p -M

g L< - At b 0- 6 t s -U a L- )) : g J t--,4 - k (t 67. xz-o - x l . -. - :#' .. ..

1 e .. : o ..;- - - <.a u x j j ..zu>.. j t-o <..> -L)X + + ** .

,ee **

'J p. . z f yj1 ., N! % Nj ! o.ra o

.y-..-l k r% o-

. . e ( p . ,-e#

- t <J ' U -bU X k ' t '4-%* .>* % . - J J - . J J =--

* .% . z - - :i u s 1 .. . - . a L $ a u x 1 ! . i ! u $ o- 6 ..0

.# .J k <u' b t-.N- xa !'J

.y.: . J ..L' -U y uo . ..3 k - ! /e' z (.J - ' z .J t v s? L - . f V** * v < 'V **

p e #.> .y v

g o t . ,-o -. ! ! .-1 : o <a- t; ! L t.g 7 u.- .-: ! a k - e - y oz $ a

Page 17: سيدى تحفة كتاب للشيخ محمد اسماعيل المقدم

L - -U î - - - : s k k-3 .J- $ - ! z tl- $ <.a- - .t - X A J 3 3 . J uN

A

6 r Sp I cxu. - 4 CJ . I - j cv.. e csl 'J - uy ' l -# ...9'e 'w e e

.9 ç. o xe ,., .. v . .. .

' 0..- ' o' 1 u .a k =

., t...rw $ J ot.s $ '- -k * # .** +.

p .> ; .9 ,e-

t t zr t . . . z. - ç' ,.)- $ : J =- b- t - 1 ,.t $ t. - - .. , -.e t ,>.- ..)* < ç' ..#' ** G ç'

- J - -U ta t .1 t . . . J - . u .6 1 .1 - J -, u ': . J l . ï -A - uj k.)- ../ - , -L1 ..,)-*- . ,.- - . - - -.e e

. u su .,...0. : fj ux1! - -u . . k - î ...0. oW e r + e cz e# 'Jç' ;; . ,.' o

- e %* ,0 j uv j .,tw. . u J j . . . J *. A..a u -. .. ..,m ) >.-+. t ue .** .

p .- .

a -0 *A j N : 2 t . . . . - -. . $ $ *' e - $ ,'' t ->..- . . t 4** # o v. # **

(1 ) '': . 'j j - a - y t - t.gt Lv >.. = - ox- > zN a r-

iu.,w t k t ' . t ! k.:..e .z,A * ! û..a * ! ' oS. ' p .., ; ..$...1 t: ' J t>.' ! .1V ( h )k'M

. J cz* .J)-> N .

g î u)' t..o N l 9 lu..a- .! ! 9 A.J tfU- I ,> ' ! g j ./ ! k.s.p t.w . NJ j xt.o tlaa' ' a r Y,.w X. 1f' ç' .''# ..z ''e

'

up h.;p' *

- z ua- - L j ' l q...f ! .: ' ! 1 A.V k ..G t t,o j - * Jzxx.* ' k - - $t - - . .>' p (.AJ - .J-! (V'-P..F--''- J

p ,,, szzz:... y ,,4 . . . .t,- a ! . 6'. - 3 : z '. $ a....x Lt - ,7.,...,..0. - <! t - t . - - $ ! ,-e..'- k ., . < .p'J ''>.,- .e. e

g yt u . r < . .s.> .q - zt.u q aueo - ...-j. .zx5' $ . i

.

. o cy. .m.w. y. .:....5.. . ..sy b ; t-o

# w p: zu3 m G : L 7 tlp u ç A. (-< ..tw.

.. . . v k' ,-'... .. . .um K...Q a a k A:.... k:..m..l a t <ux 4 ..G ;-. ..U ! A> î ,.m u t t : o. w A l a . . . ))

Page 18: سيدى تحفة كتاب للشيخ محمد اسماعيل المقدم

;, ê'k A=

. p % . L: A .J k o.-vp y. z y - ,u) xwo j a - L ! a

- . ( ! ) . .s j ! o. ykjj;- j1 (.s . .i . . ., t...a )) : .4..1 u - - t t, A k (( ke. ** e** **

. ''

zf- f' f' f-- z ! 9 t - 1 l /.t ! '-' * $ J- 1 - - 1 -- A- 6Y

'.e e . G #' .e o

#

6 : t ,>-.

-- l ! t ! t: %- ts u - - : <- a- ! ) ) : 1,t J t -J A- k ( ( V. - z+ ç' < ***#

''e' ** .

. a k :..)---- N ! a L- a5 b k s 1 ! 6 c x 1 ! J g l ..) z t . Af' *

'R P + p

k &% î t- '.*-- -t->- l , - ) ..,--4 h ! -L> t s . 1 !a t=-e ,# p p

- a u)- f - k ta ' 6 J L t - - . . zyn. <..tp .z.w.. t.i k c - - - t.fd # =

' t.s- k t . . . tf.l î us. u - . ! ..9 k .k: g - ' ' a k <..x ur.p ...s'J' ..6 4J uh ts- ' !(2 .-7 -e g. ..' p v.

t2 . A= .; ue'ç J .+4 -. c'.z<;- u.sa- $ .+t J - u.rq.. . .

* #' .. , f' . .J ... . f'L ) : J t.m k k..pv U ! u..g 1 -s. î J î . . . -. zt.a .2 ! ! (..,.a* -

> . .,.4 .,w uo-.' V 1 gk.o î

# . +' .4 * s.j

'

.f t . . ê* .6 j .. r. * ** . j .(

'

. j.j + * * . * ...j.ç t . ' * P. J b t ( .-j...4 J . *-.. .,o y k < . ..; . .. k.J zk . ..t4. $ t.s (a o! . o ..z> ' !(*-' . -

*i t...x % (( J ! % l )) k...g L.,5-- . u $ (t L J t.t b u. - - - . zyo- u; .zv îQ r e J-* . t.z'''q - -. - -

. # ep4-, ' t...a dj....> i . .. tJ' l J ' ! l ..k> z )e (..g +, l ..9 k fà Y.w A. ,...w taJ- ! . 1 . c.

- $ a k y- i -., -. ! b ..y k ( t .n>.- $ 1 u,,z'- - - ! u,j .1 u.ç ..J '( t.t o- L-x ..tl- $ : i . - ! -'# C1

. ..'J; x' ,Jw5 p C .- m .e.e .''e 'e uS,> 'e J j e'e k w z. <s. j zsx.oe u.xxm' J sxoj %' j <.k;o K ** l # ( j jk - Voo . - atz - .

- . . - ? - - - . kxj-;u

.ç .. w .o . . . j ,.. k - ,s- - , 0- t..qa NJ ! . . - ' n' l zk..Js- ç tvJ h . k u' * j 4,'1...., ..r.u a. .. p 1 '' .. '-* .. 1.. . .e .. . . . .pz . . J . 'J '''..-.,'J='J..,'ztg $ J ...., , ,...a- t <.x > z l . - , - , $ l 9 t t s . *. , $ z ! - J.w- -'' ! -' A.2o- a.kj b -

..- = .e' e 4 ee .J .<> ywS j A..v A . t..o . Y j * x.uV * j zjvtwv .'e - z(akl. H J j .A. - ) - . - ..9 ç e . - ubr - .;t2 -

Page 19: سيدى تحفة كتاب للشيخ محمد اسماعيل المقدم

u . .6 1 -. l r ; 6 <w * o .1 .1 - l o - 0- $ k -5.1 4a- t=- <%1-- b-# - J . - .ç' . . . ..f' ..a- ! u .ç 1 . o -. , N 9 k u x 1 . t, , ) wu j N 9 k .ç - <a tu !** x- xe < +*

d 'G' ..- .y .. g. . . ,. .x .t - l c. a . 1 -

, za . g ..g ...J k ô wu,-ww.. j o- b k >- k S 1 î z -tie ç'** e e

p -..- - c; z ., . .>

-o- j : .ç t î o- .- .x. p ,.d u ta - ! 4 k 'J ;.. . i . zs z. ,up u x 1 ! y ..J'p* < cr w y. > vw ' u.** e

. , ..ç1 1 t...a ) ) - u. e t 7 .- ( ( ! -1 s . % ''J -J .

.. . .a

. . . ç . . o)...4 p ogw.

t . . ;, - ç't x , u-o.uz tso k (( j.4 l .J j a tz . yotz o

..z j. p-gs -

.)-. u-ro .

. <.@. y .

..9 'J .. ç' . . e r.g y. ï 'A k u-woaa /5 wt-. - -$ J ao.oa b ye '- # v e

# + ( 4, . + . . . j j y o ct z ) ..l (.43 9 ) .9 t i.J . .* ''e' #* ** * < + 'œ' v o *# e

- . - t >t (( xu o..wo )) uuwu tg. 1 l . (t! b + j u---%ha** v. . v p . .

.,9 . x x r- .. ..% .. v .ut1 ' O .

z'L pu k .,+-,1 = s-ul

.l r %: e--- Abe e p . > .p . .- - - 1 t..a - $ k * I 4....p-- u - u . 1 k a . l z, . -,s : a

.y>.J .zê'- . .J - . .

i>

J>' 1 y. o $ <e. ak zye +

Page 20: سيدى تحفة كتاب للشيخ محمد اسماعيل المقدم

& .* -* ) ) 4----l-,e .-%4 uj 1 * t V * *k ((

..p - - . : u .. - ..z4A-)--J - e - .

F. *. . j . t *. j ( ( a.* t .. ) ) . 4.a. ka.,j . t A*k. x .* z: U..J p . * A 9 k . t, .,n ,w4 .a/ - -x

* * . J V * W e

J ! J- ! crr .,/ (( - - )) Z z v ..p- t - - * 1' J zy<y ONN

t ( ( - - ) ) z, j ..,b u-..J- - - t x l lQ. J = = ' .N . .Nfe ç' +

k k - fz,s 1..y-J6 6 g

-lt ..n -.!b vL-o- b tm.x . utj. .U !

.; .

j .> ;.-- ... .t ,w -.lj - a t tx-lùö gh o .,3 . . .v - p .

. .P . . 5 P1 -. c t -. . - . L u .-..n ,--.,- l . -es # $ - - t . - . 1 bX. CX - ' '- * ur-'- -.r-- . - ' .. ' * ..

p v ç..6 t 1 .: - t . v k '- 1 zk-x.)-- I * wt.p - I - - t ..o -1.. . .. . !Eh ,,..491k........,k.,..11 (11 ..,,:1 .v.t.' -' .+ G ..#'v * '< e

p P

& t .- 1 ..!à ;z. -:--. ! a t (.0 t . .. ! 6 a $ = . (J-> )) : - t.--vxF e

t -.>î! L! LN..S :$2$ atkt ...!t au'...g (( îa sat--etl!

N . .p . s.s ''.#...e ,..- ç.

a' t k ï . .. ! j ..) j -t= a j a ..) i . ,,. -. ! ! g ..g- .t3 k - aut h xeu.- - .u,- !

.J .# v # $1 .w - . - 5 <-o ! -u4 ,q-5' $ ,w. ' t; a v -tk 1''.#' . k.J *

Page 21: سيدى تحفة كتاب للشيخ محمد اسماعيل المقدم

#3

# - . t a - .. - k o- t-s',.,l (. (( k .. - - . k ! j u. 0- . .i

.,s ))t A=

->>- UN J .-. . -. -

. #- * ,>; . . . .1 a> . y. uJ- u ô . . 1 .u -to> L>. p oux wb u .

.r=1

, . ,t .-- .: >. ! o k k - - t ! . ï -A k. t - . - k ! b ../ 1k 4-= L .,- .

uj J e>.' ï l ! w a .k-J k - : . uô k gtx c% AJ oyjô- .. ''< vw - + - -*.

+ .y 'J 'a L t * c . là o h )# a r. uo -L . J ! ..,..%6 k ( % $o h

t uvv # c -- -< a V t 4: A ol -zuX' $ ! -tV t - -, o' .Xu - r -- 't

-9- a t c

(.y->.- ; ..9 t a t !-, t . - . ! j v b -uJ A-xo - a; .& .'f' f'

* j (j t g u; j j .. . . , j y ; xJJ . . .** ** -

p. f- . . . j x .- tk t.--1î - t. L J-

,b t 4awta or.H k - - r- A* J .. ..

( ( t.- * t.-p u- % %* z* -- ) ) - 4..1 k e - t -, -A k g ..z-xxpk z:

..y...J J x xx n' . ep g. .. v s

J t 7 '. k <J ..zw-w* b' k l y. uag ! .z t- -s e- UJ t.. r - X: .. , o P'J ,. .. ,'' *. .

k (( <gb G x c.p r-.U b t-zw-' ealu e-. >a3 )) . u.j

'R e ! v 'ç

..,é . - ï t b u . . . k ! î .j..-> a - u' t-.=,x. .y6- : - . t 7 A-D . - .

Page 22: سيدى تحفة كتاب للشيخ محمد اسماعيل المقدم

f- . ..

. o ot--'.. a.x l c. .mk X <; .1 - . u)- t k l . . . î l t - X (.# ) )

;;*p ,- ..G p o

.g 'J

- b. k A-a- -. 1 t <-a- J - ! 4-t. ! ' w X 1i x c .p .J ...J p. ** ** R

* f'.

- - . .t $ g j $ w - a- j - tw...v j .r * . uM e . p ue

e .. p t . ! j j ..-

.pt ... ,a k coat. ..,v$-J aa .,n . v v. .a$ f1 + * # e.

-& $ L.t a' ! ' ' b x'a-v k tw a o .# ..e to l aztg + . . w . J tg . .

..

- + . e. .u - .

.

. 1 k u - -- -. I )) : kJ- twp-. ..A- I a k . ., j y. g J tz.l t (t - uj tv -

< zo-qo'au .s ;, .>

- '-' < zk2o- zuû h to - ' 1 uwo. r w. . ,u) $ u e - l k Lo- X.- .. Lp . . .

(! ) e(( ! Ju>e

0.u. 5 ztt ! a-.m ! n l ,x. . o 1 j .. . ! xtwx-,- - ( ( a- L'.-- .J- # ) ) .. î x..a..a- - u,,,..f,..- t.x - ( h )ll? t . .. . j! g. j j . . p .> .... .#

'

.'.': j'z'm ..,.42 1 usx =J y û ö x * y w J & , .go 'p uso. uzo .y% J k . Am AZ <p .- (z . .. P .. .q p..- y..r .> .., .p .. .

q '''' ..g = e''.,,,ta ! ..-w $ : J t.a - = zt)J h u - . x 1 l L u-o. .,a î I.g 9 ) ua 9 k - r h -- - -. . . . . z . .. - < z xx,<.<.: ! k a 9 ' ! o x - b t ,(,: ! ..= . L,.- ' . î .J txs k u, .2. ! ?t î - .y,t.x-' '-' a A,.io-

- - ak.kl ''' -

F ''#' *' ..# k.z * * .J' *' hep

. . *' . . .. . #' . . . ;- ! uî k u:a u.a ,0< ZUUN a .> ! k :2/. w. xgî u o

'.C ..-..-.,-.:.,5 J . . . . .N v ..'e .- gujp. j .,- j * . ysy -o r= t - vixe- . 'tu - 4a, u.e u.,x k A.v uzz p . k OAz < A- <=5 : * F

t . ztk $ .k= p t,,>- - .,q,t.we' G :...% Q ï ''' 4: j ' ' k av 1 '. : J U ( <t> î g $r (..z=. . . - - - z.e .

Page 23: سيدى تحفة كتاب للشيخ محمد اسماعيل المقدم

** f' F'

k e aik.. u'=xy' a aut . 'e '.î! ui->.. ! Je! à--'ob CJ. .. . F'-

z t..-b k . s?--4- t . - .. ' ..g e *- - - .- . a J * * o # ..Je e

j . i .x uj a- ..< - - t-o )) - J t-:- 6 4-.1 s ..) t . zo -. ! !.y4J . - ,k ( ( $-' t. . ç

../ ! ! . -1 s uj . ï 7 k.r . -t ! j wu .:,-.2 j - !- . .. ? .. .. . ..T p .$ - .AZ - k.1,..t- u x 1 - . * ! tc>.- ztt ! J u-t,x - 9 * l ) ) - J txa- - =l - J k k..er.ï . J k J-'''-.I -

l o- ! - ' t...a ti k o b- k ! no. l 9 k ! 9 k ..u.w o - !y+ g* O 9 ' p p( ( k.j $.,.0 k,,j ! ..)) t; 6 u - . w î . . ' ! .,G - 1 1 J ! - b- k ( - . w ï . u î a; * !' - - - U.J .. . (+.t- e k.,,9..

<; . U '' 'J.,X ;/ G'zttj $ ' J î -., A k <.....,.p: ! ' a....i ( b -' -'- '-' zt1,- '- ' a.u -'- 4g ! - ta-t..s-rl - - w- ,3- - - t..d J.. ', CJ r ... .y c .y ..e .j : .,. ,x .. .s: w--4,.1 I N . -1 ! $ zus 1 -- vkt $ $ - - j ' ' -' f -' j .' r- ' -' t,'- ) ) . - .-' -' 4...k;- -' , $ --uç -, ..e k ..e k -., . ..J - - ' - J - - 'k2 -

'' JT # ,# .>e $; f '% A ''' .,e' ,# G:. j xj k; ( ( j .% ; j . .. ,' * . p . j ,e ts,w,.w ., 1, j J .> ..- . j ';' ,> o .. œ . j ..' .> y j. k . . k.sx s o. a t ,ka .+..' .) o o k ..+7 * ,: ,f:.y 4 ,; r - . :' . v . ' .le ,< t.a ) ) : J b . k-tv ..tV .k; 9 k Z Ya ta o ts- b k ( ( t..o ) ),, *.

v . .. ,.e ., .# , ; .J o .. d, .# .

,.u. I 9 k t - . w l .. 1 9 k t, - . k . ., 0.t. $ 9 k t, - . i . . . , ...6 I o ) ) - . l <,J b ( ( V. , ,g* atg j .-1 . ez-' ;: ,'. 'f z'4 '-' .(( u)- t..s-' L ' At L.t L.v )) - !

.# t; t ( ( $7 '' > ! : 1 ' - ' I -' j ) ) - J t; t (f - lk . . . . oy p.x. ..g ..- . . . , .-'',. , .F ') '' ,., , ,, .. .! .') ! > t, ) ) -. J t.za k I ;a. t ( ( c

. .,r'.w $ k j' o:t- . L. ) ) : J tx.g$) $/-

wt ! J <.J *! o- - ' ! k ..),> X ! 4J î $ u; ...U ! ZUS ! k <$ ! î - - î ( ak J---'.J . p o .., ..,.i'

6 ao .J w 'J e . . . . g.....x 4 (- -- ''-'.J zkJo- ,:z.g î -'- - - î ...,,..- b t (( u - - . af )) : b J t..e (( - L ç. t..x- A; $ a

( ( ur u L.,.J. t - - ) ) : - - l a k ( ! () . / ! ) k..e t-2' ! . t ; - - k,.z..-)- N 6 ./ *S ! u- .y@. 1 ) cy.

(! v! /v)

Page 24: سيدى تحفة كتاب للشيخ محمد اسماعيل المقدم

Y t

t t :'.-, z uj / Lp y .â s t-..l N y t=- )) : 4-.3 l ..W t5-0 ** *e o %' ,

J' u a- v z > l l a $ a L-4 w -i s6 : t-<. - * U- G ae

b z- $ 4-J u- t .- - to ! ) ) ' . J t*- - k ( ( Lo- - z a- ,o- -tJ b .., #P e J .> '* '< e WZ W -

. . ;, . . . .. jo vL4 - k t x 1 1 z ,.>- ztg L z

..o )) . I b k (( . l

** x.z <# .

.$ . W V *6 /.t î u ... . . . tg , t .. ,,0 : ! b .% t-m t w k A k (( ! wb j j .:*Gu

P * < * +

o u,.- x ..9 > L ,> .' - ! z o t Ae -t, ue' o 'uy J -e -

($)Lo )) : jr u: q r z o okwL- -kw - ! o- U' ( a V- - 6e ' * C* e

,.- -; . ! j1 6 ty-)t -..n -

; ' uNj !.L> A+'* .(t) .- y. - . ao j . k (( y

..zq. uuôm< ..a N z*'a L.

.? p . ...g. . . . :J ..p kswt l.:,mw .'k - 1 l a .: Ia 1 i .) .1 r.-c. 'N 6 UJ...I l . ...., : 5 I .1 -. c. k.'.';..l t;- .yo 1 I avsa : I . ( 3 )

î # y ! j t-.o tt.., ! t,-.a î w - u - tw ''! j -aa- c ..; -n . aa c= t . . u.).p 'kxt ox.og! J - ! n..,o C ,t-wt$ l o-'i s ,c a..x-,; a; q k k .. 2 ti =*% ti ....u*% ! v .' -.f ! t,#' ue' '..#

'

e

'

%.''e' ..#' .J ..> cn - .

. k.za U' l t. 1.J . ' : , t-t N I , u.V ,...w v L U 1 a I qz;.-v ; Jo- ,J 1** ** ''#' #' j' .A* . * ç. 4* .- .

6 c. ! -? V l u':g t....>. 1 J î .J (:) t.....*. ./ l .J - $ k./. A..KS- 4 tf.l l - ' $ k:..w: aV ) ( X )k L-fr'e l . . . l .aj tà t.....p- ! (*.s.= :

- ) 9 -- - $ ) t . t . r *t j ft ! a.,,.a - j k--gx .)- s ,z *t...i

Page 25: سيدى تحفة كتاب للشيخ محمد اسماعيل المقدم

#ôp%'*.%,. ,..- . j .L- o

..) - ztg h zuwo - o t k t . . . ! ! g u. - , ..pr..,e o - X. - .Gi u u; . . .t , . ,,o ! ! ..t..p r LX î Ao j ,..y.. 9 ) 9 t - $

..; j o a* Q . ' ''-'-vv c v . w .x w .. .. xs

J;J . .. ê'

.ë a k L>. z

..) L.

-z <

- ta o

.

'

tkp l 6 j: . t-J' . $ c-o y +. .,s

.>(( ç ...t w z, )) ar - w . ., -u..j - (4 wua 9 k G u - - .: . .- k <t.- z' -ô.u>,e - v K* w' : * e * ****

.,'l ee q .J z 5...s j g x. q..- ee u..é. xwué j ,,e' t .. . . *j s.xaj (z ..)4 - j ux y

klh'.d:. kl8'.d:. .,8'.4$,d'j:s 4'j:s d'jïi

t - ' - *1 k.:.g L . s l .J t, (:! - t-) t - s J I .,, - î b'.j '1 q- . i -., î o.....:..,x- =

*S $ - zt.,,w l -0 t l l J . . . h j )) Jtw.:x- J $ iu-.s' t t j - <tJ L u.!.tl J t)LlLz (J o - a ... k:za S'.,- . aouy..a

. ( h ' Y 1uzw t kj b ..-1..../1 a...p 4:, . ., tt :*..% aat . ! $

La-h gu.* kawzt...-s l t'laaLî! J uJt-. . ..-' ./ l *# u-où G . . . ...!1 I-tloJ . ..z' ( - ...S l z L..i $ '; k'.)*1 ) ' IA-..X ! J <!'! 1 - - (:) ts- t a- . .. .-. <! !&. -r2 a k'J* A ' C. . - J u'# J -

% ! u - a- .n-. -1 j J - 4,:-. - ! k-,) *j *! î ./ ! ..kp g jk ub a U.J ; , - - - - ) (.s u a k c. a r -

#. # .

Ae-bu' :) tça k k:.t:..0 î J t.a t.ra .tJ ! lj.. Y.xJ .).> c. l..h k c. SJ' 1 t-l - J.zz'- '( ! h 7 ) k ia>J v..4% (( LJI ' l J ucgîsw' L*. )) ( t-ab k:

,,m' k

.W o . .

Page 26: سيدى تحفة كتاب للشيخ محمد اسماعيل المقدم

. . * * (.;,p. x.g.. j gtj j xw . w j > lua A o ul o . . - tr y

+ * ** * W'

k $ .)j z u.g t -t-<. J- ! a .. . zo o i. ! ;t.J .J AJ ! o Lwp. b grae i -

u;.> e e- . . x r. a- - j u ...,. ; j xt --ç A--a

..yo u , .-. . --. 3 w y ..) y=..

r- C-

k (( Lw-sa t Gga k ue-zoa k .e'a ,) tv.axb oG.- 2$ $

p Jp.,e = Az

> A wlf 1 A:.k, - h .a o 1 x v uvo. b - o-' ! M ' h a

F

t x . - . 1 b ta t - z.a- ; > e t= - * a- -0 - A o a-- t c 4.-.J* z ta, . . k - xo** ** o e. #

e .. . . ..ç-

r. jx ! j (( . .. j ))t ga $1 e ! 9 k bx 1..J k k --- -r a k -

k :) t--=-X. ! &-; t--;..J t t) b - - ! ix t . ,.-' ..J k s)- L../ b p t .t. . ! la'r *IJ -- 'J,t-F #'

- b 4--J- z ta 9 k . Z % 1 ,.< - t. . 1 - - A a

1' LjP e- '> z' /

.

.yj j . . p ..g j u.(o. .,, j o.. r. : .. . . t. j j r.k...%.A

. J ... ( .e .. ... .. . . .t P$ ! - - i.o t . za. ; t2- - 1 - '- k L

..F .( hk ;uJ l O,.- J oey y-* .

Page 27: سيدى تحفة كتاب للشيخ محمد اسماعيل المقدم

(>6 - l o.o a u t . ..n : î $ a - - . , t x î u),m-

.z-xJ *e *e e IYWX

- - .t ! $ a k. 0- - - j a k - t . , .e.s ! $ a p t w 1 . ! j c. j a .C- -

: ' I J : - up L * to <= tâ-- - - * k u1-- - $ a - !& N a -).y . .. . y . -

o zo 0.,z.w s.- - * z t . G * A 0* t . . t

..gL-- ''-' -- A,-ù+ * akv h ''-- 1 w - za< .ZYJ , ..J - J.- - - .

(h ) . .. j . .N!.J :!-).# .,o .< .-* ç** j * # j *+ + * j * * .XD D

-/Y W to ' 'V* 'âc ** ** w +

v <,,-.,.,-J,-' c, . . .L -> ! - ,1..9..,/- - u $ a e t . - ! 9 a - 1 , . a z -J<e * Y e. x- - . *e

. 'û' '> .e, --e .- z a A.u' 1 <D' .-2 x - * ! 1 z - A : . 1 - , ô ojj, jjj,,,;:, ,,..,.....,,jj;)j ijjjj;jj ...,,jj;rd/lk;j;j;yjjj:j1kjjj1i;II ,.. .

yj.jj yj, ,yj

. f' .. . .

y ! J % ! <> a a k oa a t? b y. ,c >.e *

u.w uj .yk J' Y' ( L* - - u V 1 4 t= ) J . : -, . ,0 : zw-.zc - a+ *

. k-r .e

Page 28: سيدى تحفة كتاب للشيخ محمد اسماعيل المقدم

t k ! ! p t -- t ''# u- t.e- ...;Q- ! > - 1:

..) . . .

.% ; <e v. A' * é*laa - -v '.''e .2e

.. P

I ua- t .-,.- , - k-; '- I - - - - J l .,,. ! jZo

' ,

-. . .go i C> J

.N u.v .' .' .. '.

- j - j . z 0- .u4. g - u. !l - . . u a o .J oy- c.w .z*w * * e.e

' - t-U- w -) -kJ !

..z.s' a u' a' u-. ..A- ! - * 1 : ..z.- a 1UJYJ .

* e P

-

o .M - a t . $ .-z.te' te l J t r 0- l . uia' #-- . .# p ;: v e

t Y>.. ! Xa ba'a / ô - % J' .-w$ $ . i;1 7r! I -z-x !e P j

uy j e . - j . u.w>. x kJ j y y p (i. j g .y. uur'

.z: o* - ur-r . - -

p.

-u- tw j y zx-. ç. -1 . p oy $ y-. 0r-. e -u- MuH .<#' fe .

t.m b b . a k - .. b ! - - c-t=. .. -U b ctj. . ï - ! t * t !

.

#- .. . . #- . .ç' ..

(.-:- $ (k xs.....lk t..;h '- ! (..) 1 ! b - 6,J . - ..

..' ,ee .'' ze > .ee .! s ..s . j 'j j ..-J oj ee,ee Gu'ee ,- j . t ; .g j* VJ ' tD-.9 ...e - O fs *2 <-.3. - 3 - ' ( 7A

W * * W **r r ' t, .# ! q X=--J..J ' îE .

Page 29: سيدى تحفة كتاب للشيخ محمد اسماعيل المقدم

. p. .> .. . r. su.l u'uv io b , t at - v. .,J$ ! aœ! c--o

m v v 'e' **

: .* P . P

,u)! cxab ts-uj co y $! yany b z'.C.-Ia k ztua-tgsk - t .

, .,o î $ ! p $ '- ! .9 c.)up. - . 1 . . z., ! j 9 - - ! ,..0.

e + w v' -e w ee* hc e

# p

u4- t.l 1 u-to e& ! a k t .,- . -A a u. x 1 e. ! a b . -' -'* .. . .. J

>'.< 311 X.Ie1% ejw .jv