تقرير لجنة القانون الدولي في الأمم المتحدة أغسطس 2011

Download تقرير لجنة القانون الدولي في الأمم المتحدة أغسطس 2011

Post on 22-Mar-2016

254 views

Category:

Documents

16 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 01/66/A

  / - / / - ) (

  (01/66/A )

 • 01/66/A

  )01/66/A(

  / - / / - / ) (

 • .

  . (... )

  .

  .

  4558-1520 NSSI

 • 01/66/A

  119092 119070 91236-11.EG )A( iii

  - ..................................................................... - ...................................................... - .................................................... - - ...................................... - - ...................................................... - - ..................................... - ............................................................ - .................................................... -

  - ................................. - - ............... -

  - ............ - - ..................................................... - - ................................ - - ..............(eraciduj tua ereded tua) - ............................................... - ......................................... - - .................................................... -

  - .................................................. - - ............................................................ - - .................................. - - .................... - - .................................... () - .............................. () - ......................................................... - ......................................................... ............................................... -

 • 01/66/A

  vi 91236-11.EG

  - - ..................................... - ............................... - .............................(1.ddA/01/66/A )

  - ................................................... - - ............................................................ - - .................................. - ...................................................... - .............................................. - - .................. - ........................................... - ........................... - ...................................................... ..................................................................... .............................................................................. ............................................ ............................................................ ............................................. ............................................................ .................................. ....................................................... - ................. ............................................................ ............ ............................................................ ..................... ............................................................ ................................... - ............................................................

 • 01/66/A

  91236-11.EG v

  .............................. ............................................................ ........................... ............................................................ ............................. ............................................................ .... ............................................................ ........................................... - ............................................................ ........................................... ............................................................ ....................... ............................................................ ................................... ............................................................ ..................................... ............................................................ ... - ............................................................ ............ ............................................................ ........... ............................................................ ................................... ............................................................ ........................................................... ............................................................ ................. ............................................................ ..................................................... ............................................................

 • 01/66/A

  iv 91236-11.EG

  ...................................... - ............................................................ ............................................................ ............................................................ .................................................. ............................................................ ..................................................... ............................................................ ...................................................... ............................................................ ........................................................ ............................................................ ..................................................... ............................................................ ............................................ ............................................................ ......................... ............................................................ .............................................. ............................................................ ....................................................... - ............................. ............................................................ .............................................. ............................................................ ............................................... ............................................................ .............................................................. ............................................................ .......................................... ............................................................ .......................... ............................................................

 • 01/66/A

  91236-11.EG iiv

  ........................................................ - ....................................................... ............................................................ ............................................................... ............................................................ .......................................................... ............................................................ ........................................................... ............................................................ ............................................................ ............................................................ .................................................. ............................................................ ......................................... ............................................................ - ..........................................