سمینار موتور های احتراق اخلی

of 12 /12
1 en.m.esmaeily م خدا به نارش کار گزا احتراق داخلینار موتورهای سمیش زمانهد موتورهای شسی عملکرر برانیکشکده صنایع و مک دانی دکتر اکبریستاد : جناب آقا الی نسبسماعی : مهرزاد ا و تنظیمدآوری گر(900511666) بهار4931

Author: mehrzadesmaeily1370

Post on 24-Jan-2017

265 views

Category:

Engineering


8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1 en.m.esmaeily

  :

  : (900511666)

  4931

 • 2 en.m.esmaeily

  4........................................................ ................................................................................................

  9 2............. ................................................................................................

  1.................................................................................................. ...............

  5............ .................................................................................................

  6. .....................................................................................

  7..............................................................................................

  8...... ................................................................................................

  3................ ......................................................................................................................

 • 3 en.m.esmaeily

  .

  .

  . 2+1

  .

  .

  .481

  .

  . .

 • 4 en.m.esmaeily

  8

  . 2 .

  . 2

  :

  : ) ( : ) ( : ) (

  1 : ) ( .

 • 5 en.m.esmaeily

  :

  ) ( : ) ( :

  ) ( : ) ( :

  . .

 • 6 en.m.esmaeily

  . 1 6 .

  .

  .

  .

  . . .

  .

  .

  .

  961 . .

 • 7 en.m.esmaeily

  :

  . :

  . :

  . ) (

  : ) (

  . :

  ) (

  .

  . :

  . :

 • 8 en.m.esmaeily

  :

  . 4

  .

  . 2 .

  . 9

  .

  . 1 . .

  . 2

  .. 5

  . . 6

  . 7 .

  . 8

  .

 • 9 en.m.esmaeily

  %11. 4

  . 2 .

  .

  . 9. . . .

  .

  . . . 1 . .

  .

  . 5

  . .

  . . 6

  .

 • 10 en.m.esmaeily

  .

  . %31 61 %11 .

  ) ( .

  . 1 411

  . .

  .

  .

  .

 • 11 en.m.esmaeily

  4 .W. Pulkrabek) Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engine (

  2 .John Heywood, Internal Combustion Engine Fundamentals

  9 .Thermodynamic analysis testing and validation of six stroke engine Report,

  University of Northern Ireland

  4 .www.sixstroke.com

  http://www.sixstroke.com/

 • 12 en.m.esmaeily