บทที่ 6 moment distribution methodcivil.in.th/cen321/cen321-06t.pdfmoment distribution...

of 45 /45
Moment Distribution Method 1 F AB B A AB M L 3 2 L EI 2 M ± Δ θ + θ = ) ( F BA B A BA M L 3 2 L EI 2 M ± Δ θ + θ = ) ( บทที6 Moment Distribution Method ใชวิเคราะห Indeterminate Beam และ Rigid Frame ไดทุกชนิด ประยุกตมาจากสมการ Slope-Deflection ซึ่งแยกโมเมนตที่ปลายชิ้นสวนใหเปนผลของ 4 เหตุการณ 1) Fixed End Moments 2) ผลของ Rotation ทีA อยางเดียว 3) ผลของ Rotation ทีB อยางเดียว 4) ผลของ Relative Translation ของปลาย A และ B Moment Distribution Method 2 ขั้นตอนของการทํา Moment Distribution Locking จํากัดใหทุก Joint ไมมีการเคลื่อนทีแรงที่มากระทําในชิ้นสวนของโครงสรางทําให เกิด Fixed End Moments ขึ้น (M F AE ,M F EA ,M F ED ,.... ) Unlocking Unbalanced Moment ที่จุด E ทําใหโครงสราง เคลื่อนที่ไปจนเกิดแรงตานรวมพอดีที่สมดุล ขณะเดียวกันการบิดของโครงสรางทําใหเกิด โมเมนตที่ปลายดานไกล (A ,B ,C หรือ D ) ของชิ้นสวนเรียกวา “ Carry-Over Moment ” ทําทั้ง 2 ขั้นตอนจนกวาจะไดสภาพที่สอดคลองกับฐานรองรับและจุดตอของโครงสราง โมเมนตที่ปลายใด หาไดจากผลรวมของโมเมนตจากทุกขั้นตอน B A C D E M F AE M F DE M F CE M F EA M F ED M F EA +M F EB +M F BC +M F ED B A C D E

Author: ngonhan

Post on 22-Mar-2018

226 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Moment Distribution Method 1

  FABBAAB ML

  32LEI2

  M

  += )(

  FBABABA ML

  32LEI2

  M

  += )(

  6 Moment Distribution Method Indeterminate Beam Rigid Frame Slope-Deflection

  4 1) Fixed End Moments2) Rotation A 3) Rotation B 4) Relative Translation A B

  Moment Distribution Method 2

  Moment DistributionLocking Joint

  Fixed End Moments (MFAE ,MFEA ,MFED ,.... )

  Unlocking Unbalanced Moment E (A ,B ,C D ) Carry-Over Moment

  2

  B

  A C

  D

  EMFAE

  MFDE

  MFCEMFEA

  MFED

  MFEA+MFEB+MFBC+MFED

  B

  A C

  D

  E

 • Moment Distribution Method 3

  Moment Distribution

  Moment Slope-Deflection Moment

  Rotation

  Fixed End Moments ( Slope-Deflection )

  + -

  +-

  Moment Distribution Method 4

  Fixed-End MomentsP

  L

  L/28

  PL8

  PL WL12

  WL2

  12WL2

  W

  L

  a

  )( 2222

  a3aL8L6L12

  Wa+ )( a3L4

  L12Wa

  2

  3

  P

  L

  a2

  2

  LPab b

  2

  2

  LbPa

  ML

  a)( a2b

  LMb

  2 b

  )( ab2LMa

  2

  WL20

  WL2

  30WL2

  W

  L96WL5 2

  96WL5 2

  L/2

  1

  3

  5

  2

  4

  6

  7

 • Moment Distribution Method 5

  Distribution Factor Distribution Joint

  MFEDM

  B

  A C

  D

  E MFEC

  MFEB

  MFEA

  Frame

  Joint E

  ()

  E

  M

  B

  A C

  D

  E

  B

  A C

  D

  E

  Moment Distribution Method 6

  Slope-Deflection

  EEAEEAEA 4K4LEI

  M == )(

  EECEECEC 4K4LEI

  M == )(

  EEBEEBEB 4K4LEI

  M == )(

  EEDEEDED 4K4LEI

  M == )(

 • Moment Distribution Method 7

  Joint E

  K4KKKK4MMMMM EEDECEBEAEEDECEBEA =+++=+++= )(

  MK

  KM

  KK

  MK

  KM

  KK

  K4M EDECEBEA

  E )()()()( +

  +

  +

  =

  =

  EDECEBEA MMMMM +++=

  Distributed Moments

  Distribution Factor

  DEA DEB DBC DED Joint E Distribution Factor

  Moment Distribution Method 8

  Carry-Over Factor Carry-Over Moment (A) (B)

  Slope-Deflection

  MBAMAB A BA

  AAB LEI

  4M = ABA LEI

  2M =

  ABAB M21

  M =

  Carry-Over Moment

  Carry-Over Factor (CBA) (B) Fixed End

 • Moment Distribution Method 9

  EX.1 ( 1Joint) Moment Distribution

  B

  A C

  D

  E3I

  2I

  4II

  1.2 k/ft.

  10 ft10 ft

  10 ft

  10 ft

  Moment Distribution Method 10

  1) Fixed End Moments (FEM)

  2) Distributed Moments (DM)

  Fixed End Moment

  Distributed Moments

  D

  B

  A CE10 k-ft. .

  .ftk10

  121021

  12WL

  FEMFEM22

  AEEA =

  ===

  100.1100.210

  0.310

  0.410

  )( 0FEM =

  EI2010EI2

  LEI

  KEI1010EI

  LEI

  K EBEA .;. ======

  EI4010EI4

  LEI

  KEI3010EI3

  LEI

  K EDEC .;. ======

  EIEI40EI30EI20EI10K =+++= ....

  10EIEI10KKDF EAEA ././ ===

  40DF30DF20DF EDECEB .;.;. ===

 • Moment Distribution Method 11

  2) Distributed Moments (DM) - Unbalance Moment

  E = (0.110) + (0.210) + (0.310) + (0.410) = -10 ()

  0010DFUMDM AEAE === 11010DFUMDM EAEA === .

  0010DFUMDM BEBE === 22010DFUMDM EBEB === .

  0010DFUMDM CECE === 33010DFUMDM ECEC === .

  0010DFUMDM DEDE === 44010DFUMDM EDED === .

  DFMomentUnbalanceDM =

  Moment Distribution Method 12

  3) Carry-Over Moments (COM)COM = DM () / 2

  4) ()

  Carry-Over Moments

  DF 0 0.1 0 0.2 0 0.3 0 0.4 AE EA BE EB CE EC DE ED1) FEM -10 10 0 0 0 0 0 02) DM 0 -1 0 -2 0 -3 0 -43) COM -0.5 0 -1 0 -1.5 0 -2 04) -10.5 9 -1 -2 -1.5 -3 -2 -4

  B

  A C

  D

  1 2

  342

  0.5

  1.51

  DF= 0.1+0.2+0.3+0.4 = 1

 • Moment Distribution Method 13

  EX.2 Moment Distribution( EI )

  B C

  60 ft. 20 ft. 20 ft.

  A1 k/ft. 20 k

  Moment Distribution Method 14

  1) Fixed End Moments (FEM)

  Fixed End Moments2) Distributed Moments (DM)

  - Distribution Factor (DF)

  Distributed Moments

  B CA300 k-ft. 300 k-ft. 100 k-ft. 100 k-ft.

  .ftk30012601

  12WL

  FEMFEM22

  ABBA =

  ===

  .ftk1008

  40208

  PLFEMFEM CBBC =

  ===

  EI025040EI

  KEI01667060EI

  K BCBA .;. ====

  EI041670EI0250EI016670K ... =+=

  )(Fixed0DFAB =

  200

  BCA

  80 12060 ft. 20 ft. 20 ft.

  40EI041670EI016670KKDF BABA .././ ===

  )(Fixed0DFCB =

  60EI041670EI02570KKDF BCBc .././ ===

 • Moment Distribution Method 15

  2) Distributed Moments (DM) - Unbalance Moment

  A ; (-300) = 300 ()

  B ; (300-100) = -200 ()

  C ; 100 = -100 ()

  00300DFUMDM ABAAB ===

  8040200DFUMDM BABBA === .

  12060200DFUMDM BCBBC === .

  00100DFUMDM CBCCB ===

  Moment Distribution Method 16

  3) Carry-Over Moments (COM)COM = DM () / 2

  4) ()

  DF 0 0.4 0.6 0 AB BA BC CB1)FEM -300 300 -100 1002)DM 0 -80 -120 03)COM -40 0 0 -604) -340 220 -220 40

  B CA340 220 220 40

  B CA40 80 120 60

  Carry-Over Moments

 • Moment Distribution Method 17

  EX.3 A 0.0016 Rad. Moment Distribution ( EI = 10,000 k-ft2.)

  B C

  A

  10 ft.

  20 ft.

  2II =0.0016 Rad.

  Moment Distribution Method 18

  1) = 0.0016 Rad. FEM

  2) Distributed Moment (DM)

  - Distribution Factor (DF)

  ..., ftk4610

  00160000104LEI4

  FEMAB =

  =

  =

  ..., ftk2310

  00160000102LEI2

  FEMBA =

  =

  =

  B

  A

  10 ft.=0.0016 Rad.

  3.2

  6.4

  EI1020EI2

  KEI1010EI

  K BCBA .;. ==== EI20EI10EI10K ... =+=

  )(Fixed0DFAB = 50EI20EI10KKDF BABA .././ ===

  )(Fixed0DFCB = 50EI20EI10KKDF BCBC .././ ===

 • Moment Distribution Method 19

  2) Distributed Moments (DM) - Unbalance Moment

  A ; 6.4 = -6.4 ()

  B ; (3.2 - 0) = -3.2 ()

  C ; 0

  0046DFUMDM ABAAB === .

  615023DFUMDM BABBA ... ===

  615023DFUMDM BCBBC ... ===

  0DFUMDM CBCCB ==

  Moment Distribution Method 20

  3) Carry-Over Moments (COM)COM = DM () / 2

  4) ()

  DF 0 0.5 0.5 0 AB BA BC CB1)FEM 6.4 3.2 0 02)DM 0 -1.6 -1.6 03)COM -0.8 0 0 -0.84) 5.6 1.6 -1.6 -0.8

  BC

  A5.6

  1.6 0.8

 • Moment Distribution Method 21

  Joint Joint Moment Distribution

  FEM (Locking) DM (Unlocking) COM ()

  Joint 1 Joint Moment Distribution Carry-Over Moment

  FEM DM COM COM ()

  Moment Distribution Method 22

  EX.4 Moment Distribution ( E I )

  BC

  4 m. 2 m. 2 m.

  A 300 kg/m.800 kg

  EI EI

 • Moment Distribution Method 23

  1) Fixed End Moments (FEM)

  2) Distributed Moments (DM)

  BC

  4 m. 2 m. 2 m.

  A300 kg/m.

  800 kg

  EI EI

  -400 400 -800 800 .mkg40012

  430012WL

  FEM22

  AB =

  ==

  .mkg8008

  480012

  43008PL

  12WL

  FEM22

  BC =

  ==

  .mkg40012

  430012WL

  FEM22

  BA =

  ==

  .mkg8008

  480012

  43008

  PL12WL

  FEM22

  CB =

  +

  =+=

  EI2504EI

  KEI2504EI

  K BCBA .;. ==== EI50EI250EI250K ... =+=

  )(Fixed0DFAB = 50EI50EI250KKDF BABA .././ ===

  )(Hinge1DFCB = 50EI500EI250KKDF BCBc .././ ===

  Moment Distribution Method 24

  2) Distributed Moments (DM) - Unbalance Moment

  A ; 400 = -400 ()

  B ; (400-800) = -400 ()

  C ; 800 = -800 ()

  00400DFUMDM ABAAB ===

  20050400DFUMDM BABBA === .

  20050400DFUMDM BCBBC === .

  8001800DFUMDM CBCCB ===

 • Moment Distribution Method 25

  DF 0 0.5 0.5 1FEM -400 400 -800 800DM 0 200 200 -800COM 100 0 -400 100DM 0 200 200 -100COM 100 0 -50 100DM 0 25 25 -100COM 12.5 0 -50 12.5DM 0 25 25 -12.5COM 12.5 0 -6.25 12.5DM 0 3.125 3.125 -12.5COM 1.563 0 -6.25 1.563DM 0 3.125 3.125 -1.563COM 1.563 0 -0.781 1.563DM 0 0.391 0.391 -1.563 -172 857 -857 0

  3) Carry-Over Moments (COM)COM = DM () / 2

  4) ()

  BA

  300 kg/m.172 857

  B C

  300 kg/m.800 kg

  857

  Moment Distribution Method 26

  EX.5 Moment Distribution (SFD) (BMD)( E I )

  B

  C

  A3 m.

  6 m.

  2EIEI3 T/m.

  2.5 T

  3EI

  6 m.

  DE

  6 T3 m.

  3 m.

  2EI

 • Moment Distribution Method 27

  1) Fixed End Moments (FEM)

  2) Distributed Moments (DM)

  B

  C

  A3 m.

  6 m.

  2EIEI

  3 T/m. 2.5 T

  3EI

  6 m.

  DE

  6 T3 m.

  3 m.

  2EI.// mT9126312WLFEM 22BD ===

  ..// mT548668PLFEMCB ===.// mT9126312WLFEM 22DB ===

  ..// mT548668PLFEMBC ===... mT57352PLFEMDE ===

  0FEMFEM BAAB ==

  EI50006EI3

  KEI333306EI2

  KEI166706EI

  K BCBDBA .;.;. ======

  EIEI5000EI3330EI1670K =++= ...

  )(Fixed0DFAB =

  1670KKDF BABA ./ == 5000KKDF BCBC ./ ==3330KKDF BDBD ./ ==

  )(Fixed0DFCB = )(Cantiliver0DFED = )(Hinge1DFDB =

  Moment Distribution Method 28

  A B C D AB BA BD BC CB DB DEDF 0 0.167 0.333 0.5 0 1 0FEM 0 0 -9 4.5 -4.5 9 -7.5DM 0 0.75 1.5 2.25 0 -1.5 0

  COM 0.35 0 -0.75 0 1.125 0.75 0DM 0 0.125 0.25 0.375 0 -0.75 0COM 0.063 0 -0.35 0 0.188 0.125 0DM 0 0.058 0.117 0.275 0 -0.125 0COM 0.029 0 -0.063 0 0.088 0.059 0DM 0 0.011 0.021 0.032 0 -0.059 0COM 0.006 0 -0.03 0 0.016 0.011 0DM 0 0.005 0.01 0.015 0 -0.011 0 0.45 0.95 -8.30 7.35 -3.08 7.5 -7.5

 • Moment Distribution Method 29

  (BMD) (SFD)

  B

  C

  AD E

  0.45

  -0.95-8.30

  -3.08

  -7.35

  -7.50

  (T.-m.)

  B

  C

  A D E-0.23

  -0.23

  -3.71

  9.13

  -8.87

  2.5

  (T.)

  Moment Distribution Method 30

  Modified Stiffness Factor (K) (Far End) 4 1) Stiffness Factor Fixed ()

  KAB = EI/L ( Stiffness Factor )

  )( AAB 2LEI2

  M = ALEI

  4 = )(BA

 • Moment Distribution Method 31

  2) Stiffness Factor Hinge (Modified Stiffness Factor K)

  KAB = 3EI/4L (Modified Stiffness Factor Hinge)

  3) Stiffness Factor (B = - A)

  KAB = EI/2L (Modified Stiffness Factor B = - A)

  )( BAAB 2LEI2

  M +=BA

  2 AB /=

  )( BAAB 2LEI2

  M = AL2EI1

  4 = )(

  AL4EI3

  4 = )(

  BABA

  Moment Distribution Method 32

  4) Stiffness Factor (B = A)

  KAB = 3EI/2L (Modified Stiffness Factor B = A)

  )( BAAB 2LEI2

  M += AL2EI3

  4 = )(

  BA BA=

 • Moment Distribution Method 33

  EX.6 4 Moment Distribution( E I )

  BC

  4 m. 2 m. 2 m.

  A 300 kg/m.800 kg

  EI EI

  Moment Distribution Method 34

  2) BC ( Hinge)

  DF 0 0.571 0.429 1 AB BA BC CBFEM -400 400 -800 800DM 0 228.4 171.6 -800COM 114.2 0 -400 0DM 0 228.2 171.6 0COM 114.2 0 0 0DM 0 0 0 0 -171.6 856.8 -856.8 0

  4EI

  LEI

  KBA == 16EI3

  L4EI3

  KBC ==

  BC

  4 m. 2 m. 2 m.A

  300 kg/m.800 kg

  EI EI-400 400 -800 800

  3

  16EI7

  16EI3

  4EI

  K =+=

 • Moment Distribution Method 35

  EX.7 Moment Distribution ( EI )

  B C

  A1.2 k/ft.

  12 k

  D

  12 k

  10 ft.10 ft. 10 ft. 10 ft.20 ft.

  Moment Distribution Method 36

  - Fixed End Moments (FEM)

  DF 0 0.667 0.333 AB BA BCFEM -30 30 -40DM 0 6.67 3.33COM 3.33 0 0DM 0 0 0 -26.27 36.67 -36.67 36.67 -36.67 26.67

  .// ftk30820128PLFEMAB ===

  ././ ftk4012202112WLFEM 22BC ===

  ./ ftk3082012FEMBA ==

  ./. ftk40122021FEM 2CB ==

  .// ftk30820128PLFEMCD === ./ ftk3082012FEMDC ==

  40EI

  340EI

  20EI

  K20EI

  KBA =+== ,

 • Moment Distribution Method 37

  EX.8 Moment Distribution ( EI )

  DC

  1.2 k/ft. 1.2 k/ft. 1.2 k/ft.

  A B E F

  24 ft. 24 ft. 24 ft. 24 ft. 24 ft.

  Moment Distribution Method 38

  - Fixed End Moments (FEM)

  - Stiffness Factor (K) Distribution Factor (DF) B

  C

  .././ ftk65712242112WLFEMFEM 22BAAB ====

  96EI7

  24EI

  32EI

  K24EI

  LEI

  K32EI

  L4EI3

  K BCBA =+===== ,,

  .././ ftk65712242112WLFEMFEM 22DCCD ====

  .././ ftk65712242112WLFEMFEM 22FEEF ====

  16EI

  48EI

  24EI

  K48EI

  242EI1

  K24EI

  LEI

  K CDCB =+===== ,,

  5710KKDF4290KKDF BCBCBABA ./;./ ====

  3330KKDF6670KKDF CDCDCBCB ./;./ ====

 • Moment Distribution Method 39

  DF 1 0.429 0.571 0.667 0.333FEM -57.6 57.6 0 0 -57.6DM 57.6 -24.7 -32.9 38.4 19.2COM 0 28.8 19.2 -16.5 0DM 0 -20.6 -27.4 -11 5.5COM 0 0 5.5 -13.7 0DM 0 -2.36 -3.14 9.14 4.56COM 0 0 4.57 -1.57 0DM 0 -1.96 -2.61 1.05 0.52COM 0 0 0.53 -1.31 0DM 0 -0.23 -0.30 0.87 0.44COM 0 0 0.44 -0.15 0DM 0 -0.19 -0.25 0.10 0.05COM 0 0 0.05 -0.13 0DM 0 -0.02 -0.03 0.09 0.04 0 36.3 -36.3 27.3 -27.3

  Moment Distribution Method 40

  Moment Distribution Joint

  Joint(=0)

  Frame Joint

  Frame (Sway)

 • Moment Distribution Method 41

  Superposition ( Joint Translation) 1) Joint Translation R Joint- Moment Distribution R 2) R R- Joint

  R

  R=

  +

  Moment Distribution Method 42

  R Joint Joint Translation

  R Joint Translation

  1) Joint Translation Joint- F.E.M. Lock Joint

  2) Joint Rotation 1)- Unlock Joint Moment Distribution

  Note - Moment Distribution F.E.M. Joint Translation

  =

  +

  R1

  R2

 • Moment Distribution Method 43

  EX.9 Moment Distribution ( E I )

  3EIa

  Wb

  L

  EIc

  L

  Moment Distribution Method 44

  1) Joint Translation

  ac ca cb bcDF 0 0.75 0.25 0FEM -0.0833 0.0833 -0.0833 0.0833 WL2

  DM 0 0 0 0 -0.0833 0.0833 -0.0833 0.0833 WL2

  R

  wL/2wL/2

  w

  wL/2

  -0.0833wL2 wwL/2 wL/2

  0.0833wL20.0833wL2

  bccbcaac FEMFEMFEMFEM ===

  222 WL121

  12242112WL === /./

  LEI4

  KLEI

  KLEI3

  K cbca === ;;

  R3EIa

  Wb

  L

  EIc

  L

  )(Fixed0DFac =

  750LEI4LEI3DFca .)//()/( ==

  )(Fixed0DFbc =

  250LEI4LEIDFcb .)//()/( ==

  - Fixed End Moment (FEM)

  - Stiffness Factor (K)

  - Distribution Factor (DF)

 • Moment Distribution Method 45

  WL3EIa W b

  L

  EIc

  L

  22ac LEI18

  LEI36

  FEM

  =

  =)(

  2) R Joint-Translation Fixed-End Moment Moment Distribution

  - Fixed End Moment (FEM) ac ca cb bcDF 0 0.75 0.25 0FEM -18 -18 6 6 EI/L2

  COM 4.5 0 0 1.5DM 0 0 0 0 -13.5 -9 9 7.5 EI/L2

  22ca LEI18

  LEI36

  FEM

  =

  =)(

  2cb LEI6

  FEM

  = 2bc LEI6

  FEM

  =

  3EI

  a b

  L

  EIcL

  Moment Distribution Method 46

  Fy = 0

  ac ca cb bc -13.5 -9 9 7.5 EI/L2 = 1 / 39(1) -0.0833 0.0833 -0.0833 0.0833(2) -0.3462 -0.2308 0.2308 0.1923

  M -0.4295 -0.1475 0.1475 0.2756 WL2

  WL3EI

  a22.5EI/L2

  b

  L

  EIc

  L

  16.5EI/L22LEI516522WL /)..( +=

  39WL

  LEI 2

  2 =

 • Moment Distribution Method 47

  EX.10 Joint Moment Distribution( E I )

  9 kN.

  EI

  8/3EI

  6 m.

  6 m.

  A

  B C

  Moment Distribution Method 48

  - 9 kN. B

  - C BC Roller

  - Fixed End Moment (FEM)

  =1.

  6 m.

  6 m.

  RC

  A

  B

  6 m.

  6 m.

  9 kNC

  A

  B

  ;)(6EI

  LEI

  K ABBA ==

  6EI636EI2FEMFEM BAAB /)/(/ ===

  9EI4

  63EI8

  LEI

  K BCBC === )(

  3EI

  9EI4

  43

  KBC ==

  0FEMFEM CBBC ==

  2EI

  3EI

  6EI

  K =+=

 • Moment Distribution Method 49

  - Distribution Factor (DF)

  AB BA BC CBDF 0 0.333 0.667 1FEM -0.1667 -0.1667 0 0 EIDM 0 0.0556 0.1111 0COM 0.0278 0 0 0DM 0 0 0 0 -0.1389 -0.1111 0.1111 0 EI

  )(Fixed0DFAB = 3330EI500EI1670KKDF BABA .././ ===

  )(Hinge1DFCB = 6670EI500EI3330KKDF BCBC .././ ===

  Moment Distribution Method 50

  - B (Fx=0)0.0417EI = 9 kN. EI = 216 ( EI )

  AB BA BC CB

  -0.1389 -0.1111 0.1111 0 EI = 216M -30 -24 24 0

  9 kN.0.1111EI

  0.1111EI

  0.1389EIA

  BC

  0.0417EI

  0.1417EI

  0.1111EI

  0.1389EIA

  B0.1111EI

  0.0185EI 0.0185EI

  B C

 • Moment Distribution Method 51

  EI = Moment-Distribution 9 kN. Factor

  9 kN.24

  24

  30A

  B C

  Moment Distribution Method 52

  EX.11 Moment Distribution( E I )

  600 kg/m

  EI

  2EI

  2.5 m.

  1.5 m.300 kg

  1.5 m.

  1.0 m.A

  B C

  D

  1.5EI

 • Moment Distribution Method 53

  - Fixed End Moments (FEM)

  - Stiffness Factor (K) Distribution Factor (DF) B ; ;)(

  3EI

  LEI

  K BABA ==

  .. mkg51128

  33008PL

  FEMAB =

  =

  =

  .. mkg51128

  33008

  PLFEMBA =

  ==

  ... mkg531212

  5260012WL

  FEM22

  BC =

  =

  =

  ... mkg531212

  5260012WL

  FEM22

  CB =

  ==

  5EI4

  52EI2

  LEI

  K BCBC === .)(

  15EI17

  5EI4

  3EI

  K =+=

  600 kg/m

  EI

  2EI

  2.5 m.

  1.5 m.300 kg

  1.5 m.

  1.0 m.A

  B C

  D

  1.5EI

  )(Fixed0DFAB = 294015EI17

  3EI

  KK

  DF BABA ./ === 7060

  15EI17

  5EI4

  KK

  DF BCBC ./ ===

  Moment Distribution Method 54

  C ;

  1) Moment Distribution Joint Translation

  600 kg/m

  300 kg

  A

  B C

  D

  5EI4

  52EI2

  LEI

  K CBCB === .)(

  32EI9

  44EI513

  L4EI3

  K CDCD =

  ==.)(

  160EI173

  32EI9

  5EI4

  K =+=

  )(Hinge1DFDC =7400160EI173

  5EI4

  KK

  DF CBCB ./ === 2600

  160EI173

  32EI9

  KK

  DF CDCD ./ ===

 • Moment Distribution Method 55

  A B C D AB BA BC CB CD DCDF 0 0.294 0.706 0.740 0.260 1FEM -112.5 112.5 -312.5 312.5 0 0DM 0 58.8 141.2 -231.2 -81.3 0

  COM 29.4 0 -115.6 70.6 0 0DM 0 34.0 81.6 -52.2 -18.4 0 COM 17 0 -26.1 40.8 0 0DM 0 7.67 18.43 -30.2 -10.6 0COM 3.84 0 -15.1 9.22 0 0DM 0 4.44 10.66 -6.82 -2.40 0COM 2.22 0 -3.41 5.33 0 0DM 0 1.00 2.41 -3.94 -1.39 0COM 0.50 0 -1.97 1.21 0 0DM 0 0.58 1.39 -0.80 -0.31 0COM 0.29 0 -0.45 0.70 0 0DM 0 0.13 0.32 -0.52 -0.18 0(1) -59.3 219.1 -219.1 114.6 -114.6 0

  Moment Distribution Method 56

  (H) = 300-96.7-28.7= 174.6 kg.

  ()

  D 28.7

  28.7600 kg/m

  C701.8

  B708.2

  114.6

  300

  A

  B

  97.6

  203.3

  59.3

  219.1

 • Moment Distribution Method 57

  2) H Joint-Translation Fixed-End Moment

  Moment Distribution

  - Fixed End Moments (FEM)

  A

  B C

  D

  3EI2

  33

  3EI2

  FEMFEM BAAB

  =

  == )(

  0FEMFEM CBBC ==

  16EI9

  43

  4EI51

  2FEMFEM DCCD

  =

  == ))(.(

  174.6 kg

  A

  B C

  D

  Moment Distribution Method 58

  AB BA BC CB CD DCDF 0 0.294 0.706 0.740 0.260 1FEM -0.6667 -0.6667 0 0 -0.5625 -0.5625 EIDM 0 0.196 0.471 0.4163 0.1463 0.5625

  COM 0.098 0 0.2082 0.2355 0.2813 0DM 0 -0.0612 -0.1470 -0.3824 -0.1344 0COM -0.0306 0 -0.1912 -0.0735 0 0 DM 0 0.0562 0.1350 0.0544 0.0191 0COM 0.0281 0 0.0272 0.0675 0 0DM 0 -0.0080 -0.0192 -0.0500 -0.0175 0COM -0.0040 0 -0.0250 -0.0096 0 0DM 0 0.0074 0.0176 0.0071 0.0025 0COM 0.0037 0 0.0036 0.0088 0 0DM 0 -0.0011 -0.0025 -0.0065 -0.0023 0COM -0.0006 0 -0.0033 -0.0013 0 0DM 0 0.0010 0.0023 0.0010 0.0003 0(2) -0.5721 -0.4764 0.4764 0.2673 -0.2672 0 EI

 • Moment Distribution Method 59

  - EI (Fx =0)0.3495EI + 0.0668EI = 174.6EI = 174.6/0.4163 = 419.4 EI = 419.4 (2)

  (1) -59.3 219.1 -219.1 114.6 -114.6 0(2) -0.5721 -0.4764 0.4764 0.2673 -0.2672 0 EI = 419.4(2) -239.9 -199.8 199.8 112.1 -112.1 0

  AB BA BC CB CD DC(1)+(2) -299.2 19.3 -19.3 226.7 -226.7 0 kg.-m.

  174.6 kg

  A

  BC

  D 0.0668EI

  0.3495EI

  Moment Distribution Method 60

  EX.12 Moment Distribution ( EI )

  100 kg

  A

  B C

  D

  3 m. 5 m. 3 m.

  4 m.

  4 m.

 • Moment Distribution Method 61

  1) Joint Translation- Fixed End Moments- H = 100 kg.

  2) Joint Translation-

  100 kg

  A

  B C

  D

  3 m. 5 m. 3 m.

  4 m.

  4 m.H=100 kg

  100 kg

  A

  B C

  D

  Joint Translation

  =

  == EI256

  53

  5EI2

  FEMFEM BAAB )(

  0FEMFEM CBBC ==

  =

  == EI256

  53

  5EI2

  FEMFEM DCCD

  45

  SIN

  =

  =

  Moment Distribution Method 62

  - Stiffness Factor (K)

  B ;

  C ;

  - Distribution Factor (DF)

  ;)(5EI

  LEI

  K BABA == ;)( 5EI

  LEI

  K BCBC == 5EI2

  5EI

  5EI

  K =+=

  ;)(5EI

  LEI

  K CBCB == ;)( 5EI

  LEI

  K CDCD == 5EI2

  5EI

  5EI

  K =+=

  )(Fixed0DFAB = 50EI400EI20DFDF BCBA ../. ===

  )(Fixed0DFDC = 50EI400EI20DFDF CDCB ../. ===

 • Moment Distribution Method 63

  AB BA BC CB CD DCDF 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0FEM -0.24 -0.24 0 0 0.24 0.24DM 0 0.12 0.12 -0.12 -0.12 0COM 0.06 0 -0.06 0.06 0 -0.06DM 0 0.03 0.03 -0.03 -0.03 0COM 0.015 0 -0.015 0.015 0 -0.015DM 0 0.0075 0.0075 -0.0075 -0.0075 0 COM 0.0038 0 -0.0038 -0.0038 0 -0.0038DM 0 0.0019 0.0019 -0.0019 -0.0019 0 COM 0.0009 0 -0.0009 0.0009 0 -0.0009DM 0 0.0004 0.0005 -0.0005 -0.0004 0COM 0.0002 0 -0.0003 0.0003 0 -0.0002DM 0 0.00015 0.00015 -0.00015 -0.00015 0

  -0.1601 -0.0801 0.0801 -0.0801 0.0801 0.1601 EI

  Moment Distribution Method 64

  - EI (Fx=0)100 = 0.0601EI 2 EI = 831.9 EI = 831.9

  -0.1601 -0.0801 0.0801 -0.0801 0.0801 0.1601 EI = 831.9

  -

  AB BA BC CB CD DCM -133.2 -66.6 66.6 -66.6 66.6 133.2 kg.-m.

  100 kg B CD

  A0.0601EI

  0.0601EI

 • Moment Distribution Method 65

  Joint Translation 1 Degree of Freedom Moment Distribution

  n DOF. Joint Translation n+1 case

  Case 1 Joint Translation Rotation Case 2 (n+1) Joint Translation Case 1 DOF.

  Lock Joint Translation Case

  Moment Distribution Method 66

  3 3 DOFS Joint Translation

  F1

  F2

  F3

  Case 1 Lock DOF

 • Moment Distribution Method 67

  F1 = x1 + r12 x2 + r13 x3F2 = r21 x1 + x2 + r23 x3F3 = r31 x1 + r32 x2 + x3

  r31 x1r21 x1

  x1

  Case 2 Lock DOF 1

  r32 x2

  r12 x2

  x2

  Case 3 Lock DOF 2

  r23 x3r13 x3

  x3

  Case 4 Lock DOF 3

  x1 , x2 x3

  Moment Distribution Method 68

  EX.13 Moment Distribution (EI )

  50 k

  100 k 20 ft.

  20 ft.

  10 ft.

  6 ft.4 ft.

  6 ft.4 ft.

  A

  B

  C D

  E

  F

 • Moment Distribution Method 69

  - 2 DOF Joint Translation 3 Case (n+1)

  Case 1) DOF Joint Translation Lock - Fixed End Moments (FEM)

  .ftk14410

  64100L

  PabFEM 2

  2

  2

  2

  BE =

  ==

  0FEM =

  .ftk9610

  64100L

  bPaFEM 2

  2

  2

  2

  EB =

  ==

  .ftk7210

  6450L

  PabFEM 2

  2

  2

  2

  CD =

  ==

  .ftk4810

  6450L

  bPaFEM 2

  2

  2

  2

  EB =

  ==

  50 k

  100 k 20 ft.

  20 ft.

  10 ft.

  6 ft.4 ft.

  6 ft.4 ft.

  A

  B

  CD

  E

  F

  Moment Distribution Method 70

  - Distribution Factor (DF) B ;

  E ; C ;

  D ;

  Moment Distribution

  ;)(20EI

  LEI

  K BABA == ;20EI

  KBC = 5EI1

  10EI

  20EI

  20EI

  K =++=;10EI

  KBE =

  500DF250DF250DF BEBCBA .;.;. ===

  500DF250DF250DF EBEDEF .;.;. ===;)(

  20EI

  LEI

  K BACB == ;10EI

  KCD = 20EI3

  10EI

  20EI

  K =+=

  6670DF3330DF CDCB .;. ==

  6670DF3330DF DCDE .;. ==

  50 k

  100 k

  43.6

  20.4

  52.6

  40.893.4

  34.1

  41.2

  31.115.6

  3.06 2.345

  1.045

  0.3372.5

 • Moment Distribution Method 71

  Case 2) Joint B E Lock - Fixed End Moments (FEM)

  - Distribution Factor (DF) Case 1 Moment Distribution

  200EI3

  203

  20EI2

  FEMFEMFEMFEM EFFEBAAB

  =

  ==== )(

  0FEM =

  20 ft.

  20 ft.

  10 ft.

  A

  B

  C D

  E

  F

  x1200EI3

  203

  20EI2

  FEMFEMFEMFEM DEEDCBBC

  =

  ==== )(

  2.07x10.455x1

  2.07x1

  0.272x1 0.273x1

  0.273x10.273x1

  2.70x1 2.70x1

  0.21x12.49x12.07x1

  2.49x1x1

  Moment Distribution Method 72

  Case 3) Joint C D Lock - Fixed End Moments (FEM)

  - Distribution Factor (DF) Case 1 Moment Distribution

  0FEM =

  200EI3

  203

  20EI2

  FEMFEMFEMFEM DEEDCBBC

  =

  ==== )(20 ft.

  20 ft.

  10 ft.

  A

  B

  CD

  E

  F

  x2

  4.90x2

  1.19x2

  4.90x2

  0.095x2 0.095x2

  0.635x20.635x2

  1.27x2 1.27x2

  3.82x25.08x2

  2.07x25.08x2

  x2

 • Moment Distribution Method 73

  - 3

  D 1.045 = -0.455X1 + X2 E 0.330 = -X1 + 1.19X2

  X1 Case 2 X2 Case 3 Case 1 , Case 2 Case 3

  2 1 3

  21AB X6350X732420M ... +=

  .. ftk2116M AB =

  X1 = 1.99 kX2 = 1.95 k

  Moment Distribution Method 74

  EX.14 Moment Distribution1) B2) A , B C ( E I )

  6 m. 4 m.

  3EIA

  20 kN

  B EIC

  3 m.

 • Moment Distribution Method 75

  1) Joint Translation B- Fixed End Moments (FEM)

  - Stiffness Factor (K)

  FEM

  - Distribution Factor (DF)

  3EIA

  20 kNB

  6 m.EI C

  4 m.

  3 m.

  0FEMFEM BAAB ==

  .. mkN7534

  3120L

  bPaFEM 2

  2

  2

  2

  CB =

  ==

  .. mkN25114

  3120L

  PabFEM 2

  2

  2

  2

  BC =

  ==

  EI50KBA .= EI250KBC .=EI750K .=

  6670DFBA .= 3330DFBC .=

  PB C

  Lba

  Moment Distribution Method 76

  AB BA BC CBDF 0 0.667 0.333 0FEM 0 0 -11.3 3.8DM 0 7.5 3.8 0

  COM 3.8 0 0 1.9DM 0 0 0 0 3.8 7.5 -7.5 5.6

  1 B

  2 Joint Translation

  BABCB VVR =

  BCCBBCBC L320MMV /)( ++=

  .).( mkN317RB =

  ABBAABCB LMMV /)( +=

  RB

  VBA B VBC

  A

  RBB

  C= EI50FEMAB .= EI50FEMBA .= EI3750FEMBC .= EI3750FEMCB .

 • Moment Distribution Method 77

  AB BA BC CBDF 0 0.667 0.333 0

  FEM -0.5 -0.5 0.375 0.375DM 0 0.083 0.042 0

  COM 0.042 0 0 0.021DM 0 0 0 0 -0.458 -0.417 0.417 0.396 EI(2) -22.8 -20.7 20.7 19.7

  (1)+(2) -19 -13.2 13.2 25.3

  RB = 0.349EI EI = 17.3 / 0.349 = 49.7 / EI = 49.7 / EI

  A = -19.0 kN-m. B = 13.2 kN-m. C = -25.3 kN-m.

  Moment Distribution Method 78

  EX.15 Moment Distribution( EI)

  1.2 k/ft.

  24 ft. 24 ft. 24 ft. 24 ft.

  DCA B E

 • Moment Distribution Method 79

  - C Joint C C= 0 Fixed Support

  - Fixed End Moments (FEM)

  - Stiffness Factor (K) Distribution Factor (DF)

  1.2 k/ft.

  24 ft. 24 ft.

  CAB

  ../ ftk65712WLFEMFEM 2BAAB ===

  96EI7

  24EI

  32EI

  K24EI

  LEI

  K32EI

  L4EI3

  K BCBA =+===== ,,

  ../ ftk65712WLFEMFEM 2DCCD ===

  5710KKDF4290KKDF BCBCBABA ./;./ ====

  B ;

  Moment Distribution Method 80

  AB BA BC CB CD DC DE EDDF 1 0.429 0.571 0FEM -57.6 57.6 -57.6 57.6DM 57.6 0 0 0COM 0 28.8 0 1.9DM 0 -12.36 -16.44 0COM 0 28.8 0 -8.22DM 57.6 0 0 0 0 74.04 -74.04 49.38 -49.38 74.04 -74.04 0

 • Moment Distribution Method 81

  -

  1.2 k/ft.

  24 ft. 24 ft. 24 ft. 24 ft.

  DCA B E1.2 k/ft.

  CB CD 0 Simply Support

  Moment Distribution Method 82

  - Fixed End Moments (FEM)

  - Stiffness Factor (K) Distribution Factor (DF)

  1.2 k/ft.

  DCA B E24 ft. 24 ft. 24 ft. 24 ft.

  1.2 k/ft.

  CB CD 0

  ../ ftk65712WLFEMFEM 2CBBC ===

  ../ ftk65712WLFEMFEM 2DCCD ===

  1.2 k/ft.

  24 ft. 24 ft.

  CAB

  16EI

  32EI

  32EI

  K32EI

  L4EI3

  K32EI

  L4EI3

  K BCAB =+===== ;;

  50161321DFDF CBBC .)//()/( ===

  B ;

  )(Hinge1DFAB =

 • Moment Distribution Method 83

  AB BA BC CB CD DC DE EDDF 0.6 0.46 0.23 1FEM 0 0 -57.6 57.6DM 0 28.8 28.8 0COM 0 0 0 0DM 0 0 0 0 0 28.8 -28.8 57.6 -57.6 -28.8 28.8 0

  Moment Distribution Method 84

  EX.16 Moment Distribution( ACI)

  2 k/ft. CA B4 k/ft. 2 k/ft.

  4 k/ft.4 k/ft. 2 k/ft.

  D

  EF G

  H

  I J K L

  EI

  EI

  EIEI

  EI EI

  EI

  EI

  2EI

  2EI2EI

  2EI2EI

  2EI

  16 ft. 16 ft. 16 ft.

  12 ft.

  12 ft.

 • Moment Distribution Method 85

  -

  - Fixed End Moments (FEM)

  - Stiffness Factor (K) Distribution Factor (DF)

  2 k/ft. CA B4 k/ft. 2 k/ft.

  D

  EEI

  2EI 2EI2EI

  16 ft. 16 ft. 16 ft.

  12 ft.FEI

  GEI

  HEI

  ../ ftk674212162FEMFEMFEMFEM 2DCCDBAAB =====

  60DF24EI5

  8EI

  12EI

  K8EI

  16EI2

  K12EI

  K ABABAE .;; ==+====

  460481381DFBA .)//()/( ==

  A ;

  ../ ftk338512164FEMFEM 2CBBC ===

  48EI13

  K12EI

  K16EI

  32EI2

  K8EI

  K BFBCBA ===== ;;; B ;

  2304813161DFBC .)//()/( ==

  Moment Distribution Method 86

  AB BA BCDF 0.6 0.46 0.23FEM -42.67 42.67 -85.33 DM 25.60 19.62 9.81COM 9.81 12.80 0DM -5.89 -5.89 -2.49COM -2.49 -2.49 0DM 1.76 1.35 0.68COM 0.68 0.88 0DM -0.41 -0.4 -0.40 -14.06 69.09 -77.98

 • Moment Distribution Method 87

  14.06 k-ft.(MAF)

  Joint [68.09+(-77.98)] = 9.89 k-ft.(MBF)

  AB BA BCM -14.06 69.09 -77.98

  7.03

  14.06

  14.06 68.09

  9.89

  77.98

  4.95

  77.98

  - 1/2 Carry-Over Unlock

  Moment Distribution Method 88

  - Fixed End Moments (FEM)

  - Stiffness Factor (K)

  ../ ftk674212162FEMFEMFEMFEM 2DCCDBAAB =====

  StiffnessColumn12EI

  KKKK FJBFEIAE ====

  ../ ftk338512164FEMFEM 2CBBC ===

  4 k/ft. GE F 2 k/ft.4 k/ft.

  H

  IEI

  2EI 2EI2EI

  16 ft. 16 ft. 16 ft.

  12 ft.JEI

  KEI

  LEI

  A

  EI

  B

  EI EI EI 12 ft.

  C D

  StiffnessBeam16EI

  K8EI

  K FGEF == ;;

 • Moment Distribution Method 89

  EF FE FGDF 0.43 0.35 0.18FEM -85.33 85.33 -42.67 DM 36.69 -14.93 -7.68COM -7.47 18.35 0DM 3.21 -6.42 -3.30COM -3.21 1.16 0DM 1.38 -0.56 -0.29 -54.73 83.38 -53.94

  Moment Distribution Method 90

  - Joint E 2 Stiffness Factor (K)

  ..).( ftk3727735421

  MM EIEA ===

  ..).( ftk713372721

  MM IEAE ===

  ..).( ftk7214442921

  MM FJFB ===

  ..).( ftk47721421

  MM JFBF ===