การวิเคราะห และ ... · mat foundation on ground ... discrete element...

of 58 /58
การวิเคราะหและออกแบบ Mat foundation on Ground รศ.ดร.อมร พิมานมาศ ภาณุวัฒน จอยกลัด ปรีดา ไชยมหาวัน

Author: vodien

Post on 12-May-2018

229 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Mat foundation on Ground

  ..

 • 2

  (Mat foundation

  or Raft foundation)

  2

 • 3

  (Mat foundation or Raft foundation)

 • 4

  (Mat foundation or Raft foundation)

 • 5

  4

  A-A

  A A

  B-B

  B B

  1. Flat plate 2. Flat plate thickened

  under column

 • 6

  4

  C-C

  C C

  D-D

  D D

  3. Beam and slab 4. Slab with basement

  walls as a part of the mat

 • 7

  1.

  ( )qqq ultnet =

  Meyerhof 1963

  disBNdisqNdiScNq qqqqccccult 21

  ++= (1)

  Bq

  1

  D

  D1

  (surcharge pressure) =

  (S.F.) safety factor = 2 cohesionless

  = 3 cohesive soil

  ../ FSqq neta =

  1

 • 8

  1.

  1 Meyerhof 1963

  0 5.14 1.0 0.0

  5 6.49 1.6 0.1

  10 8.34 2.5 0.4

  15 10.97 3.9 1.1

  20 14.83 6.4 2.9

  25 20.71 10.7 6.8

  26 22.25 11.8 8.0

  28 25.79 14.7 11.2

  cN qN N30 30.13 18.4 15.7

  32 35.47 23.2 22.0

  34 42.14 29.4 31.1

  36 50.55 37.7 44.4

  38 61.31 48.9 64.0

  40 75.25 64.1 93.6

  45 133.73 134.7 262.3

  50 266.50 318.5 871.7

  cN qN N

 • 9

 • 10

  1.

  0=

  > 10

  Factor Value For

  (Shape)

  (Depth)

  (Inclination)

  2

  LBK2.01s pc +=

  LBK1.01ss pq +==

  1ssq ==

  BDK2.01d pc +=

  BDK1.01dd pq +==

  1ddq == 2

  qc 901ii

  ==

  o

  o

  2

  1i

  = oo

  0i = 0>for

  Any

  > 10

  0=

  Any

  > 10

  0=

  Any

  ( )2/45tan2 +=pK

  H

  R V

 • 11

  2.

  3

  1. Conventional rigid method

  strip < 1.75/

  2. Approximate flexible method

  strip > 1.75/

  3. Discrete element method - Finite difference method

  - Finite element method (FEM)

  - Finite grid method (FGM)

  44 FF IEk

  =

  k = modulus of subgrade reaction

  EF = modulus of elasticity

  IF = moment of inertia

  PresenterPresentation Notes conventional rigid method Flexible method slide 47 slide 69

 • 12

  Q1

  Q 2R = Q1+Q2

  Q1 Q 2

  q

  q

 • 13

  3.

  (Conventional rigid method)

  1

  nQQQQQ ....321 +++=

  n

  Q1, Q2, Q3

  (5)

  L

  B

  Q9 Q10 Q11 Q12

  Q5 Q6 Q7 Q8

  Q1 Q2 Q3 Q4

  ey

  ex

  B7 B6 B5

  B3

  B2

  B1X

  Y

  x

  y

  A B C D

  J E

  FGHIx'

  y'

  B4

  PresenterPresentation Notes Q dimension B4 x y

 • 14

  2

  y

  y

  x

  xIxM

  IyM

  AQq ++= (6)

  Q A ( )LBA =

  xI x 3)12/1( BL

  yI 3)12/1( LB y

  xM yx eQM = x

  yM xy eQM = y

 • 15

  xe

  ye

  x ( )

  y ( )

  QxQ...xQxQxQx nn332211++++

  = (7)

  2Bxex = (8)

  QyQyQyQyQy nn ...332211++++

  = (9)

  2Lyey = (10)

  2

  L

  B

  Q9 Q10 Q11 Q12

  Q5 Q6 Q7 Q8

  Q1 Q2 Q3 Q4

  ey

  ex

  B7 B6 B5

  B3

  B2

  B1X

  Y

  x

  y

  A B C D

  J E

  FGHIx'

  y'

  B4

 • 16

  aqq

  3

  x y

  B1, B2, B3,...Bn

  4 (strip)

  L

  B

  Q9 Q10 Q11 Q12

  Q5 Q6 Q7 Q8

  Q1 Q2 Q3 Q4

  ey

  ex

  B7 B6 B5

  B3

  B2

  B1X

  Y

  x

  y

  A B C D

  J E

  FGHIx'

  y'

  B4

 • 17

  5

  dbfV cc 006.1 = (11)

  cV (kg)

  0.85

  d (cm)

 • 18

  5

  0b (cm)

  (d/2)

  (11) (Factored load)

  (d)

  ) ) )

 • 19

  6 (shear force diagram)

  (moment diagram)

  1 I

  F B1 B x

  2FI

  avqqq +=

  Iq Fq I F

  (12)

  B

  Q1

  Q2

  Q3

  Q4

  B1X

  FGHI

  y'

 • 20

  6 (shear force diagram)

  (moment diagram)

  BBqav 1

  =Q 4321 QQQQ +++ QBBqav 1

  avq

  =

  4

  ( )2

  43211 QQQQBBqloadAverage av ++++= (13)

  (14)

  =

  BBloadAverageqav

  1

 • 21

  6 (shear force diagram)

  (moment diagram)

  4321 QQQQloadAverageF+++

  = (15)

  321 ,, FQFQFQ 4FQ- factor F

  -

  -

  - x y

  avq

  PresenterPresentation Notes Unit length B

 • 22

  7

  2bdMR uu

  =

  bc

  u

  y

  cf

  Rff 75.0

  85.021185.0min

  =

  (16)

  bdAs =

  (17)

  (18)

  uM

  1 . (kg-m)

  0.90

  b 1 . (b = 100 cm)

 • 23

  cf (ksc)

  (ksc)yf

  min yf14

  min =

  yy

  cb ff

  f+

  =

  120,6120,685.0 1

  ( )

  >

  10

  Factor Value For

  (Shape)

  (Depth)

  (Inclination)

  2

  LBK2.01s pc +=

  LBK1.01ss pq +==

  1ssq ==

  BDK2.01d pc +=

  BDK1.01dd pq +==

  1ddq == 2

  qc 901ii

  ==

  o

  o

  2

  1i

  = oo

  0i = 0>for

  Any

  > 10

  0=

  Any

  > 10

  0=

  Any

  ( )2/45tan2 +=pK

  H

  R V

 • 28

  2

  BDK2.01d pc += 2.22

  5.112.01+= 014.1= ( 2)

  Dq = 635.19.0)175.1(6.06.1 =+= ton/m2 ( effective pressure

  ) 1ssq ==

  0=i( 2)

  1ddq ==

  ( 2)( 2)

  ++= disBN21disqNdiScNq qqqqccccult

  00.10.10.10.1635.1014.10.1154.114.55.3qult ++=

  686.22qult = ton/m2

  qqq ultnet =

  635.1686.22 =

  051.21qnet = ton/m2

  (safety factor = 3.0) 017.73/051.21qa == ton/m2

 • 29

  x,

  2

  193,448.282.22121BL

  121I 33x =

  =

  = 4m

  y, 259,262.228.28121LB

  121I 33y =

  =

  =

  4m

  x (7) = 0yM

  QxQxQxQxQx 1616332211 ..+++

  =

  ( )( ){ 32545986548227456.0x +++++++=

  ( )( )54821091819116354826.7 ++++++++

  ( )( )548213620011318154866.14 ++++++++( )( ) } 619,2/32545491549132506.21 ++++++++

  296.11x = m

  xe (8)

  2Bxex = 2

  2.22296.11 = 196.0= m

  L = 28.8 m

  B= 22.2 m

  X

  Y

  x

  y

 • 30

  y = 0xM (9) 2

  QyQ...yQyQyQy 166332211+++

  =

  { ( )( 3254548254823254)9.0y +++++++=( )( )549113620010918159869.9 ++++++++( )( )54911131819116354829.18 ++++++++( )( ) } 619,2/32505486548227459.27 ++++++++

  178.14y = m

  ye (10) 2Lyey = 2

  8.28178.14 = 222.0= m

  L = 28.8 m

  B= 22.2 m

  X

  Y

  ey= 0.222

  ex= 0.196

  meme

  y

  x222.0196.0

  ==

  x

  y

  PresenterPresentation NotesSlide Q Q allowable soil pressure Q 2619 Mx My Q slide Q

 • 31

  yx eQM = 42.581)222.0(2619 == ton-m

  xy eQM = 32.513196.02619 == ton-m

  y

  y

  x

  x

  IxM

  IyM

  AQq ++=

  259,2632.513

  193,4442.581

  8.282.222619 xyq ++

  =

  xyq 0195.00132.0096.4 +=

  (5)

  ton/m2

  ton/m2

  (service load)

 • 32

 • 33

  Point (ton/m2) x (m) 0.0195x y (m) -0.0132y q (ton/m2)

  A 4.096 -11.1 -0.216 14.4 -0.190 3.690

  B 4.096 -3.5 -0.068 14.4 -0.190 3.838

  C 4.096 3.5 0.068 14.4 -0.190 3.974

  D 4.096 11.1 0.216 14.4 -0.190 4.122

  E 4.096 11.1 0.216 -14.4 0.190 4.502

  F 4.096 3.5 0.068 -14.4 0.190 4.354

  G 4.096 -3.5 -0.068 -14.4 0.190 4.218

  H 4.096 -11.1 -0.216 -14.4 0.190 4.070

  1 4.096 -11.1 -0.216 4.5 -0.059 3.821

  2 4.096 11.1 0.216 4.5 -0.059 4.253

  3 4.096 -11.1 -0.216 -4.5 0.059 3.939

  4 4.096 11.1 0.216 -4.5 0.059 4.371

  4.096

  4.502

  AQ

  2 3

  PresenterPresentation Notes slide Slide -0.0199y -0.0199x 0.0296x 0.0296y

 • 34

  yx eQM = 18.881)222.0(3.3969 == ton-m

  xy eQM = 98.777196.03.3969 == ton-m

  y

  y

  x

  x

  IxM

  IyM

  AQq ++=

  259,2698.777

  193,44)18.881(

  8.282.223.3969 xyq ++

  =

  xyq 0296.00199.0208.6 +=

  (5)

  ton/m2

  ton/m2

  (ultimate load)

 • 35

  Point (ton/m2) x (m) 0.0296x y (m) -0.0199y q (ton/m2)

  A 6.208 -11.1 -0.329 14.4 -0.287 5.592

  B 6.208 -3.5 -0.104 14.4 -0.287 5.817

  C 6.208 3.5 0.104 14.4 -0.287 6.025

  D 6.208 11.1 0.329 14.4 -0.287 6.250

  E 6.208 11.1 0.329 -14.4 0.287 6.824

  F 6.208 3.5 0.104 -14.4 0.287 6.599

  G 6.208 -3.5 -0.104 -14.4 0.287 6.391

  H 6.208 -11.1 -0.329 -14.4 0.287 6.166

  1 6.208 -11.1 -0.329 4.5 -0.090 5.789

  2 6.208 11.1 0.329 4.5 -0.090 6.447

  3 6.208 -11.1 -0.329 -4.5 0.090 5.969

  4 6.208 11.1 0.329 -4.5 0.090 6.627

  6.208

  6.824

  AQ

  2 4

 • 36

  q 017.7=aq

  3

  = 4.502 ton/m2 <

  ***

  ****

  ton/m2 OK

  4 (strip)

  y 4 A-

  H, B-G, C-F D-E

  x 4

  EFGH, 3-4, 1-2 ABCD

  051.21=aq = 6.824 ton/m2 < ton/m2 OKq

  PresenterPresentation Notes pressure slide

 • 37

  5

  2

  2.219547.1914.1Q =+= ton ( ) ( ) d2240d602/d30602b0 +=++++=

  ACI dbfV cc 006.1 =

  200,219=QVc kg

  85.0=

  240=cf kg/cm2

  ( ) 200,219224024006.185.0 + dd

  ( ) 99.157032240 + dd

  078521202 =+ dd

  47d cm

  d/2

  d/2

  d/2

  b0=2(0.6+0.3+d/2)+(0.6+d)

  edge of mat

  0.6

  0.6

  0.60.6+0.3+d/2

  0.6+d

  DL=91 ton , LL= 54 ton

  2

  cm

 • 38

  5

  000,130=QVc kg

  ( ) 000,13021024006.185.0 + dd

  5.9313)210( + dd

  05.93132102 =+ dd

  6.37d cm

  H E

  130327.1544.1 =+=Q ton

  ( ) ( ) dddb +=+++++= 2102/30902/30600

  d/2

  d/2

  b0=(0.6+0.3+d/2)+(0.9+0.3+d/2)

  edge of mat

  edge of mat

  0.9 0.6

  0.6

  0.6+0.3+d/2

  0.9+0.3+d/2

  DL=54 ton , LL= 32 ton

  E,H

 • 39

  C-F 3-4

  2.5111367.12004.1 =+=Q

  5

  ton

  ( ) ddb 42406040 +=+=

  200,511= QVc

  ( ) 200,511424024006.185.0 + dd

  ( ) 5.366234240 + dd

  09.9155602 =+ dd

  3.70d cm

  d/2

  d/2

  d/2

  b0=4(0.6+d)

  d/2

  0.6+d

  0.6+d

  DL=200 ton , LL= 136 ton

  C-F 2-3

  80 . d = 80-7.5-2.5/2 = 71.25 cm > 70.3 cm

  DB 25 mm

 • 40

  6 (shear force diagram)

  (moment diagram)

  C-F

  factor (F)

  LBq 1av C-F 312.62599.6025.6

  =+

  =avq ton/m2

  50.272,18.280.7312.61 ==LBqav ton

  ( )( ) ( )( ) 20.212547.1864.1Q1 =+= ton

  ( )( ) ( )( ) 50.4451137.11814.1Q2 =+= ton

  ( )( ) ( )( ) 20.5111367.12004.1Q3 =+= ton

  ( )( ) ( )( ) 60.206547.1824.1Q4 =+= ton

  =+++= 50.375,160.20620.51150.44520.212Q ton 1,272.50 ton

 • 41

  q = 6.025

  q = 6.599

  7 m

 • 42

  ( )2

  QQQQLBqloadAverage 43211av ++++=

  6 (shear force diagram)

  (moment diagram)

  250.137550.1272 +

  =

  324,1=loadAverage ton

  LBloadAverageq

  1av = 567.68.287

  324,1=

  = ton/m2

  4321 QQQQloadAverageF+++

  = 963.050.375,1

  324,1==

  35.2042.212963.01 ==FQ ton

  02.4295.445963.02 ==FQ ton

  29.4922.511963.03 ==FQ ton

  96.1986.206963.04 ==FQ ton

 • 43

  0.16 m

  6 (shear force diagram)

  (moment diagram)

  avq

  Ix

  ARq Re+=

  R 62.324,196.19829.49202.42935.204 =+++ ton

  6.2018.280.7 ==A m2

  16.0=e m

  R

  9.2796.1989.1829.4929.902.4299.035.204)4.14(62.1324 +++=+ e

 • 44

  ( ) 352.659.934,13

  )4.14(16.062.324,16.20162.324,1

  1 =

  +=q ton/m2

  ( ) 790.659.934,13

  )4.14(16.062.324,16.20162.324,1

  2 =

  +=q ton/m2

  321 ,, FQFQFQ 4,FQ avq

  shear force diagram bending moment diagram

  Load diagram

  ( )( ) 59.934,138.287121 3 =

  =I m3

 • 45

  6 (shear force diagram)

  (moment diagram)

  Shear diagram

  (ton)

  Moment diagram

  (ton-m)

  6.790x7 =

 • 46

  6 (shear force diagram)

  (moment diagram)

  5 y

  (strip)

  (m)

  (ton/m2) (ton) (ton)Average load

  (ton) (ton/m2)

  Factor F

  A-H 4.1 5.879 694.19 666.20 680.20 5.761 1.021

  B-G 7.0 6.104 1230.57 1234.80 1232.69 6.115 0.998

  C-F 7.0 6.312 1272.50 1375.50 1324.00 6.567 0.963

  D-E 4.1 6.537 771.89 692.80 732.35 6.202 1.057

  3969.15 3969.30 3969.24

  avq LBqav 1 Q avq

 • 47

  6 y

  6 (shear force diagram)

  (moment diagram)

  1q

  2q

  (strip) A-H B-G C-F D-E

  Q1 (ton) 108.90 206.60 212.20 124.40

  Q2 (ton) 206.60 382.90 445.50 219.20

  Q3 (ton) 220.70 438.70 511.20 219.20

  Q4 (ton) 130.00 206.60 206.60 130.00

  FQ1 (ton) 111.19 206.19 204.35 131.49

  FQ2 (ton) 210.94 382.13 429.02 231.69

  FQ3 (ton) 225.33 437.82 492.29 231.69

  FQ4 (ton) 132.73 206.19 198.96 137.41

  e (m) 0.52 0.20 0.16 0.11

  A (m2) 118.08 201.60 201.60 118.08

  I (m4) 8161.69 13934.59 13934.59 8161.69

  5.136 5.858 6.352 6.059

  6.384 6.367 6.790 6.344

  Maximum positive moment (t-m/m) 14.69 44.64 74.54 9.89

  Maximum negative moment (t-m/m) 53.62 47.15 40.47 58.80

  Maximum Shear (ton)/m 28.73 32.72 38.04 28.81

 • 48

  6 (shear force diagram)

  (moment diagram)

  (strip)

  (m)

  (ton/m2) (ton) (ton)Average load

  (ton) (ton/m2)

  Factor F

  ABCD 5.4 5.921 709.81 652.10 680.96 5.680 1.044

  1-2 9.0 6.118 1222.38 1254.20 1238.29 6.198 0.987

  3-4 9.0 6.298 1258.34 1389.80 1324.07 6.627 0.953

  HGFE 5.4 6.495 778.62 673.20 725.91 6.055 1.078

  3969.15 3969.30 3969.23

  avq LBqav 1 Q avq

  7 x

 • 49

  6 (shear force diagram)

  (moment diagram) 8 strip x

  (strip) ABCD 1-2 3-4 HGFE

  Q1 (ton) 108.90 206.60 220.70 130.00

  Q2 (ton) 206.60 382.90 438.70 206.60

  Q3 (ton) 212.20 445.50 511.20 206.60

  Q4 (ton) 124.40 219.20 219.20 130.00

  FQ1 (ton) 113.69 203.91 210.33 140.14

  FQ2 (ton) 215.69 377.92 418.08 222.71

  FQ3 (ton) 221.54 439.71 487.17 222.71

  FQ4 (ton) 129.87 216.35 208.90 140.14

  e (m) 0.28 0.28 0.17 0.00

  A (m2) 119.88 199.80 199.80 119.88

  I (m4) 4923.47 8205.79 8205.79 4923.47

  5.249 5.727 6.324 6.054

  6.109 6.665 6.934 6.054

  Maximum positive moment/1 m (t-m/m) 6.77 20.55 35.29 1.09

  Maximum negative moment/1 m (t-m/m) 21.94 30.72 28.95 44.47

  Maximum Shear (ton)/m 21.40 25.47 28.78 22.33

  1q

  2q

 • 50

  7

  y

  +uM

  () = 74.54 ton-m/m ( CF)

  54.74= ton-m/m

  9.0= cmb 100= 2/240 cmkgfc =2/000,4 cmkgfy =

  0035.04000/14min ==

  , ,

  2bdM

  R uu

  = 31.1625.711009.0100000,154.742 =

  = kg/cm2

  0043.024085.031.16211

  000,424085.0

  85.021185.0 =

  =

  =

  c

  u

  y

  cf

  Rff

 • 51

  0197.0000,4120,6

  120,6000,424085.085.075.0

  120,6120,685.075.075.0 1

  =+

  =

  +

  =yy

  cb ff

  f

  )0043.0()0035.0(min

  mcmbdAs /94.2425.711000035.02===

  DB25 @ 0.15 . y

  mcmAs /72.3215.0/5.2422 ==

  OK

 • 53

  x

  7

  35.29 ton-m/m

  2bdMR uu

  = 30.875.681009.0100000,129.352 =

  = kg/cm2

  002.024085.030.8211

  000,424085.0

  85.021185.0 =

  =

  =

  c

  u

  y

  cf

  Rff

  9.0= cmb 100= 2/240 cmkgfc = 2/000,4 cmkgfy =

  0035.04000/14min ==

  , , ,

  cmd 75.685.225.71 ==

 • 54

  0197.0000,4120,6

  120,6000,424085.085.075.0

  120,6120,685.075.075.0 1

  =+

  =

  +

  =yy

  cb ff

  f

  )002.0()0035.0(min >

  ACI 0027.0002.033.133.1 === cal

  mcmbdAs /6.1875.681000027.02===

  DB25 @ 0.25 . x

  mcmAs /6.1925.0/5.2422 ==

  OK

  x

 • 55

  x

  7

  44.47 ton-m/m

  9.0= cmb 100= 2/240 cmkgfc =2/000,4 cmkgfy =

  0035.04000/14min ==

  , , ,

  2bdMR uu

  = 45.1075.681009.0100000,147.442 =

  = kg/cm2

  0027.024085.045.10211

  000,424085.0

  85.021185.0 =

  =

  =

  c

  u

  y

  cf

  Rff

  cmd 75.685.225.71 ==

 • 56

  0197.0000,4120,6

  120,6000,424085.085.075.0

  120,6120,685.075.075.0 1

  =+

  =

  +

  =yy

  cb ff

  f

  )0027.0()0035.0(min >

  mcmbdAs /06.2475.681000035.02===

  DB25 @ 0.20 . x

  mcmAs /5.2420.0/5.2422 ==

  OK

 • 57

  y, Vu = 38.04 Ton/m

  x, Vu = 28.78 Ton/m

  7.49000,1/25.7110024053.085.053.0 === bdfV cc Ton/m

  > Vu

  98.47000,1/75.6810024053.085.053.0 === bdfV cc Ton/m

  > Vu

 • 58

  Mat foundation on Ground (Mat foundationor Raft foundation) (Mat foundation or Raft foundation) (Mat foundation or Raft foundation) 4 Slide Number 61. 1. Slide Number 91. 2. Slide Number 123. (Conventional rigid method)Slide Number 14Slide Number 15Slide Number 16Slide Number 17Slide Number 18Slide Number 19Slide Number 20Slide Number 21Slide Number 22Slide Number 23Slide Number 25Slide Number 26Slide Number 27Slide Number 28Slide Number 29Slide Number 30Slide Number 31Slide Number 32Slide Number 33Slide Number 34Slide Number 35Slide Number 36Slide Number 37Slide Number 38Slide Number 39Slide Number 40Slide Number 41Slide Number 42Slide Number 43Slide Number 44Slide Number 45Slide Number 46Slide Number 47Slide Number 48Slide Number 49Slide Number 50Slide Number 51Slide Number 52Slide Number 53Slide Number 54Slide Number 55Slide Number 56Slide Number 57Slide Number 58