โครงงาน future perfect tense

27
Projects To Develope English E-learning Education By Using Social Media on “ Future Perfect Tense ” By… Thanchanok Rattanapokasatit Class. 5/16 Number. 10B Panatda Chihanit Class. 5/16 Number. 11B Pornjira Wichachi Class. 5/16 Number. 14B Wilasinee Srihamee Class. 5/16 Number. 15B Hongfa Jisang Class. 5/16 Number. 16B Persented to…

Upload: hongfa77

Post on 29-May-2015

4.963 views

Category:

Technology


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: โครงงาน Future Perfect Tense

Projects

To Develope English E-learning Education

By Using Social Media on

“ Future Perfect Tense ”

By…

Thanchanok RattanapokasatitClass. 5/16 Number. 10B

Panatda ChihanitClass. 5/16 Number. 11B

Pornjira WichachiClass. 5/16 Number. 14B

Wilasinee SrihameeClass. 5/16 Number. 15B

Hongfa Jisang Class. 5/16 Number. 16B

Persented to…

Mr.Mongkol Klungmontree

Page 2: โครงงาน Future Perfect Tense

This project presented in Partial Fulfillment of the Requirements of

English

Subject for Mattayomsuksa 5/16 Learners ( E32101 )

Roi-Et Wittayalai School

โครงงาน

เร�อง

การพั ฒนาบทเร�ยนออนไลน� (Online)

โดย ใช้�เทคโนโลย�สื่�อสื่ งคม (Social Media)

รายวิ�ช้า ภาษาอ งกฤษ

เร�อง Future Perfect Tense สื่"าหร บน กเร�ยนช้ $นม ธยมศึ'กษาปี)ท� 5/16

โรงเร�ยนร�อยเอ*ดวิ�ทยาล ย

เสื่นอ

ค+ณคร- มงคล คล งมนตร�

Page 3: โครงงาน Future Perfect Tense

โรงเร�ยนร�อยเอ*ดวิ�ทยาล ย อ.เม�อง จ.ร�อยเอ*ด

เขตพั�$นท�การศึ'กษาม ธยมศึ'กษาเขต 27

กระทรวิงศึ'กษาธ�การ พั.ศึ 2555

บทท� 1

บทน"า

ควิามเปี2นมาและควิามสื่"าค ญของปี5ญหา การศึ�กษาระดับมัธยมัศึ�กษาเป็�นการศึ�กษาภาคบงคบ ที่��มั��งวางรากฐานที่��ให้�ผู้!�เร�ยนไดั�พัฒนาค�ณลักษณะที่��พั�งป็ระสงค(น)นในดั�านค�ณธรรมัจร+ยธรรมั ความัร! �แลัะความัสามัารถพั.)นฐานแลัะให้�สามัารถคงการอ่�านอ่อ่ก เขี�ยนแลัะค1านวณไดั� ดังน)นจ�ดัห้มัายส1าคญขีอ่งการจดัการศึ�กษาระดับมัธยมัศึ�กษาโดัยเฉพัาะชั้)นมัธยมัศึ�กษาป็6ที่��5 เป็�นชั้)นเก.อ่บส�ดัที่�ายในระดับมัธยมัศึ�กษาน)นก7ค.อ่การพัฒนาเดั7กวย 13-18 ป็6 ให้�มั�ค�ณภาพัตามัห้ลักส!ตร เพั.�อ่เป็�นพั.)นฐานการดั1ารงชั้�ว+ตแลัะการพัฒนาป็ระเที่ศึให้�บรรลั�ผู้ลัที่��ต )งไว� จ1าเป็�นต�อ่งมั�การจดักระบวนการเร�ยนการสอ่นอ่ย�างมั�ระบบให้�ผู้!�เร�ยนเขี�าใจ แลัะร! �จกค+ดัแบบว+ที่ยาศึาสตร(แลัะเอ่.)อ่ให้�ผู้!�เร�ยนใฝ่:ห้าความัร! � ร! �จกค+ดัร+เร+�มัรวมัที่)งมั�ความัสามัารถในการค+ดัว+เคราะห้(แลัะสงเคราะห้( การใชั้�ภาษานบเป็�นห้ลักการส1าคญป็ระการห้น��งที่��จ1าเป็�นต�อ่การจดักระบวนการจดัการเร�ยนการสอ่นรวมัที่)งภาษาต�างป็ระเที่ศึย+�งมั�ความัส1าคญในย�คที่��มั�การเป็ลั��ยนแป็ลัง ความัก�าวห้น�าที่างดั�านอ่�ตสาห้กรรมัว+ที่ยาศึาสตร( เที่คโนโลัย� มั�ความัรวดัเร7วในการต+ดัต�อ่ส.�อ่สาร คมันาคมั โดัยเฉพัาะภาษาอ่งกฤษเป็�นภาษาต�างป็ระเที่ศึที่��ส1าคญแลัะมั�การใชั้�กนอ่ย�างแพัร�ห้ลัายมัากที่��ส�ดั แที่บจะกลั�าวไดั�ว�าแที่บที่�กป็ระเที่ศึในโลักเร�ยนภาษาอ่งกฤษเป็�นภาษาต�างป็ระเที่ศึ รวมัที่)งป็ระเที่ศึไที่ยไดั�มั�การเร�ยนการสอ่นภาษาอ่งกฤษเป็�นเวลัานาน แต�ก7ยง

Page 4: โครงงาน Future Perfect Tense

ไมั�สามัารถบรรลั�จ�ดัห้มัายที่��ต )งไว� โดัยเฉพัาะการเน�นให้�ผู้!�เร�ยนสามัารถใชั้�ภาษาที่��เร�ยนในการส.�อ่สารไดั�น)น ผู้!�เร�ยนไมั�สามัารถส.�อ่สารกบชั้าวต�างป็ระเที่ศึไดั�เลัย จ�งไดั�มั�การเสนอ่แนวการสอ่นแบบให้มั�ขี�)นมัาค.อ่ การสอ่นเพั.�อ่การส.�อ่สาร (The Communication

Approach) ขี�)นมัา แต�คร!ก7ขีาดัพัฤต+กรรมัในที่างป็ฏิ+บต+ที่��จะให้�บรรลั�ตามัแนวที่างการสอ่นที่��ไดั�ระบ�ไว� การอ่อ่กแบบการสอ่นอ่ย�างมั�ระบบร!ป็แบบขีบวนการที่��น1าคน ว+ธ�การแลัะวสดั�อ่�ป็กรณ( มัาป็ฏิ+สมัพันธ(กนอ่ย�างมั�ป็ระส+ที่ธ+ภาพั ที่1าให้�ผู้!�เร�ยนเร�ยนร! �ไดั�ดั� โดัยเป็�นการสอ่นที่��เน�น การเร�ยนร! �ขีอ่งผู้!�เร�ยน มัากกว�า เที่คน+คการสอ่น การ“ ” “ ”

อ่อ่กแบบการสอ่นจ�งนบว�าเป็�นส+�งส1าคญในการป็ระกนค�ณภาพัการสอ่นขีอ่งคร!ไดั�ดั� แลัะเดั7กไดั�มั�ส�วนร�วมัในการใชั้�ส.�อ่การสอ่นที่างเที่คโนโลัย�เพั.�อ่ให้�ก�าวไกลัที่นโลักป็=จจ�บน ผู้!�ที่1าโครงงานไดั�ตระห้นกถ�งความัส1าคญดังกลั�าวแลัะเห้7นว�าการที่��จะน1าการอ่อ่กแบบการสอ่นอ่ย�างมั�ระบบมัาใชั้�ในสถาบนการศึ�กษาในระดับใดัระดับห้น��ง ในแต�ลัะสาขีาว+ชั้าย�อ่มัมั�ลักษณะเฉพัาะตน การน1าการอ่อ่กแบบการสอ่น ที่��เป็�นสากลัมัาใชั้�อ่าจไมั�เห้มัาะสมักบสภาพัเป็�นจร+งดังน)นจ�งต�อ่งมั�การว+จยแลัะพัฒนาเพั.�อ่ห้าร!ป็แบบที่��เห้มัาะสมั ห้าร!ป็แบบการอ่อ่กแบบการสอ่นว+ชั้าภาษาอ่งกฤษอ่ย�างมั�ระบบที่��เห้มัาะสมั ส1าห้รบนกเร�ยนที่��เร�ยนชั้)นมัธยมัศึ�กษา โรงเร�ยนร�อ่ยเอ่7ดัว+ที่ยาลัย เพั.�อ่ให้�เป็�นต�นแบบการเร�ยนการสอ่นที่��อ่+งเที่คโนโลัย�แลัะส.�อ่มัลัต+มั�เดั�ยให้�นกเร�ยนไดั�เก+ดัที่กษะกระบวนการศึ�กษาค�นคว�าก�าวที่นเที่คโนโลัย�แลัะเก+ดัที่กษะการเร�ยนที่��มั�ป็ระส+ที่ธ+ภาพัต�อ่ไป็

วิ ตถุ+ปีระสื่งค�ของโครงงาน 1. เพั.�อ่พัฒนาบที่เร�ยนอ่อ่นไลัน( (Online) โดัยใชั้�เที่คโนโลัย�ส.�อ่สงคมั (Social

Media) เร.�อ่ง. Future Perfect Tense

2. เพั.�อ่ศึ�กษาความัค+ดัเห้7นขีอ่งนกเร�ยนที่��มั�ต�อ่บที่เร�ยนอ่อ่นไลัน( (Online) โดัยใชั้�เที่คโนโลัย�ส.�อ่สงคมั (Social Media) เร.�อ่ง Future Perfect Tense

ขอบเขตของโครงงาน 1. ร!ป็แบบขีอ่งโครงงาน เป็�นขีอ่งโครงงานเชั้+งป็ฏิ+บต+การ (Action Research )

2. ป็ระชั้ากรแลัะกลั��มัตวอ่ย�าง 2.1 ป็ระชั้ากร นกเร�ยนชั้)นมัธยมัศึ�กษาป็6ที่�� 5/16 โรงเร�ยนร�อ่ยเอ่7ดัว+ที่ยาลัย

Page 5: โครงงาน Future Perfect Tense

ที่)งห้มัดัจ1านวน 33 คน 2.2 กลั��มัตวอ่ย�าง นกเร�ยนชั้)นมัธยมัศึ�กษาป็6ที่�� 5/16 จ1านวน 20 คนไดั�มัาจากว+ธ�การเลั.อ่กแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

3. เน.)อ่ห้าสาระที่��ใชั้�ในขีอ่งโครงงาน ค.อ่ Future Perfect Tense

4. ระยะเวลัาดั1าเน+นขีอ่งโครงงาน 20 ธนวาคมั 2554- 20 กมัภาพันธ( 2555

ต วิแปีรท�ศึ'กษา 1. ตวแป็รอ่+สระ ค.อ่ บที่เร�ยนอ่อ่นไลัน( (Online) โดัยใชั้�เที่คโนโลัย�ส.�อ่สงคมั (Social Media)

2. ตวแป็รตามั ค.อ่ ความัค+ดัเห้7นขีอ่งนกเร�ยนที่��เร�ยนดั�วยบที่เร�ยนอ่อ่นไลัน( (Online) โดัยใชั้�เที่คโนโลัย�ส.�อ่สงคมั (Social Media)

น�ยามศึ พัท�เฉพัาะ 1. บที่เร�ยนอ่อ่นไลัน( (Online) ห้มัายถ�ง การเร�ยนการสอ่นบนเว7บ (Web-Based

Learning), การเร�ยนอ่อ่นไลัน( (On-line Learning) ซึ่��งมั�เน.)อ่ห้าในรายว+ชั้าภาษาอ่งกฤษ เร.�อ่ง Future Perfect Tense

มั�แห้ลั�งเร�ยนร! �ที่�� http://futureelvia.wordpress.com/

2. เที่คโนโลัย�ส.�อ่สงคมั (Social Media)ห้มัายถ�ง เคร.�อ่งมั.อ่ ห้ร.อ่เว7บไซึ่ต(บนอ่+นเที่อ่ร(เน7ต ที่��นกที่�อ่งเว7บแลัะบร+ษที่ต�าง ๆ เขี�าไป็เพั.�อ่ที่1าการส.�อ่สาร รวบรวมัขี�อ่มั!ลั แลัะแมั�กระที่�งไป็ร�วมัมั.อ่กนกบคนในชั้�มัชั้นน)น ๆ ที่1างานบางส+�งบางอ่ย! - Wordpress ห้มัายถ�ง โป็รแกรมัชั้น+ดัห้น��ง?ที่��มั�ระบบในการชั้�วยจดัการเน.)อ่ห้าบนเว7บ ไดั�อ่ย�างง�ายดัาย ห้ร.อ่ที่��ห้ลัายๆ คนใชั้�ค1าว�า Contents Management System

(CMS)

- Facebook ห้มัายถ�ง  เว7บไซึ่ต( Social Network เว7บห้น��ง เป็�นเว7บไซึ่ต(ที่��มั�ผู้!�ใชั้�บร+การมัากที่��ส�ดัเป็�นอ่นดับ 1 ขีอ่งโลัก 3. บที่เร�ยนอ่อ่นไลัน( (Online)โดัยใชั้�เที่คโนโลัย�ส.�อ่สงคมั (Social Media) ห้มัายถ�ง การเร�ยนการสอ่นการกระที่1าผู้�านส.�อ่อ่+เลั7กที่รอ่น+กส(ซึ่��งส.�อ่เห้ลั�าน)นค.อ่เคร.�อ่งมั.อ่ห้ร.อ่เว7บไซึ่ต(บนอ่+นเที่อ่ร(เน7ตฯลัฯผลท�คาดวิ9าจะได�ร บ 1. สามัารถพัฒนาบที่เร�ยนอ่อ่นไลัน( (Online) โดัยใชั้�เที่คโนโลัย�ส.�อ่สงคมั (Social

Media)

Page 6: โครงงาน Future Perfect Tense

เร.�อ่ง Future Perfect Tense มั�แห้ลั�งเร�ยนร! � http://futureelvia.wordpress.com

2. สามัารถศึ�กษาความัค+ดัเห้7นขีอ่งนกเร�ยนที่��มั�ต�อ่บที่เร�ยนอ่อ่นไลัน( (Online)

โดัยใชั้�เที่คโนโลัย�ส.�อ่สงคมั (Social Media) เร.�อ่ง Future Perfect Tense แลัะนกเร�ยนใชั้�อ่+นเที่อ่ร(เน7ตในการค�นคว�าห้าขี�อ่มั!ลัเพั+�มัขี�)น

บทท� 2

เอกสื่ารท�เก�ยวิข�อง

การที่1าโครงงานเร.�อ่ง Future Perfect Tense คณะผู้!�จดัที่1าไดั�ศึ�กษาค�นคว�าเอ่กสารที่��เก��ยวขี�อ่งต�าง ๆ โดัยมั�สาระส1าคญตามัลั1าดับห้วขี�อ่ดังน�)

1. แนวค+ดัเก��ยวกบการสร�างบที่เร�ยนอ่อ่นไลัน( (Online)

2. เที่คโนโลัย�ส.�อ่สงคมั (Social Media)

- Wordpress

- Facebook

3. การเร�ยนการสอ่นผู้�านอ่อ่นไลัน(

4. การอ่อ่กแบบการสอ่นผู้�านอ่อ่นไลัน(

5. การสร�างบที่เร�ยนอ่อ่นไลัน(

แนวิค�ดเก�ยวิก บการสื่ร�างบทเร�ยนออนไลน� (Online)

ส�ภพังษ( วงศึ(สมั+ตก�ลั (2553 : บที่คดัย�อ่) ไดั�ที่1าการว+จยเร.�อ่งการพัฒนาบที่เร�ยนอ่อ่นไลัน((Online)โดัยใชั้�เที่คโนโลัย�ส.�อ่สงคมั (Social Media) กลั��มัสาระการเร�ยนร! �การงานอ่าชั้�พัแลัะเที่คโนโลัย� เร.�อ่งการเพัาะเห้7ดัห้อ่มั ส1าห้รบนกเร�ยนชั้)นมัธยมัศึ�กษาป็6ที่�� 6 โรงเร�ยนป็ากชั้�อ่ง จงห้วดันครราชั้ส�มัา ผู้ลัการว+จยพับว�า บที่เร�ยนอ่อ่นไลัน((Online) โดัยใชั้�เที่คโนโลัย�ส.�อ่สงคมั (Social Media) กลั��มัสาระการเร�ยนร! �การงานอ่าชั้�พัแลัะเที่คโนโลัย� เร.�อ่งการเพัาะเห้7ดัห้อ่มัที่��พัฒนาขี�)นมั�ป็ระส+ที่ธ+ภาพัเป็�นไป็ตามัเกณฑ์(ตามัที่��ก1าห้นดั 85/85 นกเร�ยนที่��เร�ยนดั�วยบที่เร�ยนอ่อ่นไลัน((Online) โดัยใชั้�เที่คโนโลัย�ส.�อ่สงคมั (Social Media) กลั��มัสาระการเร�ยนร! �การงานอ่าชั้�พัแลัะเที่คโนโลัย�

Page 7: โครงงาน Future Perfect Tense

เร.�อ่งการเพัาะเห้7ดัห้อ่มั มั�ผู้ลัสมัฤที่ธ+Cที่างการเร�ยนส!งขี�)นอ่ย�างมั�นยส1าคญที่างสถ+ต+ที่��ระดับ .05 แลัะความัค+ดัเห้7นขีอ่งนกเร�ยนที่��เร�ยนดั�วยบที่เร�ยนอ่อ่นไลัน((Online) โดัยใชั้�เที่คโนโลัย�ส.�อ่สงคมั (Social Media) กลั��มัสาระการเร�ยนร! �การงานอ่าชั้�พัแลัะเที่คโนโลัย� เร.�อ่งการเพัาะเห้7ดัห้อ่มั มั�ความัค+ดัเห้7นเฉลั��ยรวมัอ่ย!�ในระดับเห้7นดั�วยอ่ย�างย+�ง

เทคโนโลย�สื่�อสื่ งคม (Social Media)

ส.�อ่ที่างสงคมั (Social Media) ค.อ่ เคร.�อ่งมั.อ่อ่อ่นไลัน(ที่��ชั้�วยให้�ผู้!�ใชั้�งานอ่+นเที่อ่ร(เน7ตสามัารถมั�ป็ฏิ+สมัพันธ( ที่)งในเร.�อ่ง ก+จกรรมั ก+จวตร แลัะพัฤต+กรรมัต�างๆ ระห้ว�างผู้!�ใชั้�งานอ่+นเที่อ่ร(เน7ตดั�วยกนที่��มัารวมักลั��มักนในแบบอ่อ่นไลัน(เพั.�อ่ที่��จะแบ�งป็=นขี�อ่มั!ลั ความัร! � ป็ระสบการณ( ความัต�อ่งการส�วนลั�ก แลัะความัค+ดัเห้7น โดัยการสร�างเน.)อ่ห้าในร!ป็แบบขีอ่งขี�อ่ความั ร!ป็ภาพั ว�ดั�โอ่ แลัะเส�ยง เพั.�อ่ต+ดัต�อ่ที่างธ�รก+จห้ร.อ่เพั.�อ่ความัเพัลั+ดัเพัลั+น (Safko & Brake, 2009, pp. 3-20) (Strauss & Frost, 2009, p. 326)

 โดัยที่��ส.�อ่ที่างสงคมัสามัารถแบ�งไดั�เป็�น 4 ป็ระเภที่ห้ลักๆ ดังต�อ่ไป็น�)  1). Reputation aggregators ห้ร.อ่ที่��เร�ยกอ่�กอ่ย�างห้น��งว�า เคร.�อ่งมั.อ่ค�นห้า (Search Engine) ค.อ่เว7บไซึ่ต(ที่��เก7บรวบรวมัขี�อ่มั!ลัขีอ่ง เว7บไซึ่ต( ผู้ลั+ตภณฑ์( ร�านค�า ห้ร.อ่ เน.)อ่ห้าอ่.�นๆ แลั�วน1ามัาจดัอ่นดับผู้�านระบบการป็ระเมั+นขีอ่งเว7บไซึ่ต(น)นๆ เพั.�อ่ให้�ผู้!�ใชั้�งานอ่+นเที่อ่ร(เน7ตเขี�ามัาส.บค�นขี�อ่มั!ลัในดั�านต�างๆ ตามัต�อ่งการไดั�อ่ย�างง�ายดัาย ตวอ่ย�างขีอ่งส.�อ่ที่างสงคมัป็ระเภที่น�)ไดั�แก� Google, Yahoo!, MSN, Tripadvisor.com,

ePinions.com

  2). Blogs ค.อ่ บนที่�กป็ระจ1าวนในร!ป็แบบอ่อ่นไลัน(ที่��มั�การน1าเสนอ่ตามัลั1าดับเวลัา โดัยที่��ผู้!�อ่�านสามัารถแสดังความัค+ดัเห้7นผู้�าน Blog ไดั�โดัยตรง นอ่กจากน�)ในบาง Blog

น)นยงใชั้�ผู้!�เขี�ยนห้ลัายๆคนชั้�วยในการเขี�ยนบนที่�กป็ระจ1าวนอ่อ่นไลัน(น�) ตวอ่ย�างขีอ่งส.�อ่ที่างสงคมัป็ระเภที่น�)ไดั�แก� WordPress, Engadget, Mashable, TechCrunch

  3). Online communities ค.อ่ เว7บไซึ่ต(ที่��รวบรวมักลั��มัผู้!�ใชั้�งานอ่+นเที่อ่ร(เน7ตที่��มั�ความัสนใจคลั�ายๆกน โดัยที่��กลั��มัผู้!�ใชั้�งานเห้ลั�าน�)มักจะกลับมัาดั!การแลักเป็ลั��ยนความั

Page 8: โครงงาน Future Perfect Tense

เห้7นขีอ่งผู้!�ใชั้�งานอ่.�นๆ ที่��มั�ความัค+ดัคลั�ายกบตวเอ่งผู้�านระบบอ่อ่นไลัน(อ่ย!�เสมัอ่ ตวอ่ย�างขีอ่งส.�อ่ที่างสงคมัป็ระเภที่น�)ไดั�แก� CNN, Slate, YouTube, Google Groups,

Flickr, Del.icio.us, Wikipedia, Second Life

  4). Social networks  เคร.อ่ขี�ายสงคมัอ่อ่นไลัน( เป็�นโครงสร�างสงคมัที่��ป็ระกอ่บดั�วย Node (ซึ่��งห้มัายถ�งบ�คคลัห้ร.อ่อ่งค(กร) ต�างๆ เชั้.�อ่มัต�อ่กน ซึ่��งแต�ลัะ Node ที่��เชั้.�อ่มัโยงกนก7อ่าจมั�ความัสมัพันธ(กบ Node อ่.�นๆ ดั�วย โดัยที่��ป็ระเภที่ขีอ่งความัสมัพันธ(ขีอ่งแต�ลัะ Node น)นอ่าจจะมั�ป็ระเภที่เดั�ยวห้ร.อ่มัากกว�า อ่าที่+เชั้�น ค�าน+ยมั ว+สยที่ศึน( ความัค+ดั การค�า เพั.�อ่น ญาต+ เว7บลั+งค( ฯลัฯ ตวอ่ย�างขีอ่งส.�อ่ที่างสงคมัป็ระเภที่น�)ไดั�แก� Twitter, Facebook, Xing, LinkedIn

- Wordpress

เวิ�ร�ดเพัรสื่ เป็�นระบบแพัลัตฟอ่ร(มัที่��เห้มั.อ่นดั�งงานศึ+ลัป็Eชั้)นเอ่กที่��ใชั้�ในการเผู้ยแพัร�เร.�อ่งราวส�วนตวขีอ่งค�ณ เพัราะเว+ร(ดัเพัรสน)นมั�ที่)งความัสวยงามั ถ!กสร�างตามัมัาตรฐานเว7บ แลัะความัสามัรถในการใชั้�งานมัากมัาย ค�ณสามัารถใชั้�งานเว+ร(ดัเพัรสไดั�โดัยไมั�ต�อ่งจ�ายเง+นซึ่.)อ่เลัย

- Facebook

เฟสื่บ+;ค ค.อ่ บร+การบนอ่+นเที่อ่ร(เน7ตบร+การห้น��ง ที่��จะที่1าให้�ผู้!�ใชั้�สามัารถต+ดัต�อ่ส.�อ่สารแลัะร�วมัที่1าก+จกรรมัใดัก+จกรรมั ห้น��งห้ร.อ่ห้ลัายๆ ก+จกรรมักบผู้!�ใชั้� Facebook

คนอ่.�นๆ ไดั� ไมั�ว�าจะเป็�นการต)งป็ระเดั7นถามัตอ่บ ในเร.�อ่งที่��สนใจ, โพัสต(ร!ป็ภาพั , โพัสต(คลั+ป็ว+ดั�โอ่, เขี�ยนบที่ความัห้ร.อ่บลั7อ่ก, แชั้ที่ค�ยกนแบบสดัๆ , เลั�นเกมัส(แบบเป็�นกลั��มั (เป็�นที่��น+ยมักนอ่ย�างมัาก) แลัะยงสามัารถที่1าก+จกรรมัอ่.�นๆ ผู้�านแอ่พัลั+เคชั้�นเสร+มั (Applications) ที่��มั�อ่ย!�อ่ย�างมัากมัาย ซึ่��งแอ่พัลั+เคชั้�นดังกลั�าวไดั�ถ!กพัฒนาเขี�ามัาเพั+�มั เต+มัอ่ย!�เร.�อ่ยๆ 

  ที่��น�าสนใจที่��ส�ดัก7ค.อ่ Facebook ยงเป็Fดัโอ่กาสให้�เราไดั�พับป็ะสงสรรค(กบเพั.�อ่นๆ ที่)งเพั.�อ่นซึ่�)

Page 9: โครงงาน Future Perfect Tense

เพั.�อ่นเก�ากGวนรก เพั.�อ่นร�วมัชั้)นเร�ยน เพั.�อ่นร�วมัชั้มัรมั เพั.�อ่นขีอ่งเพั.�อ่นขีอ่งเพั.�อ่น เพั.�อ่นเราคนบ�านเดั�ยวกน แลัะไมั�นานนกเราก7จะไดั�พับกบเพั.�อ่นให้มั�ที่��ถ!กใจจร+งๆ

การเร�ยนการสื่อนผ9านออนไลน�

การเร�ยนการสอ่นผู้�านอ่อ่นไลัน( เป็�นการจดัสภาพัการเร�ยนการสอ่นที่��ไดั�รบการอ่อ่กแบบอ่ย�างมั�ระบบ โดัยอ่าศึยค�ณสมับต+แลัะที่รพัยากรขีอ่งเว+ลัดั(ไวดั(เว7บ มัาเป็�นส.�อ่กลัางในการถ�ายที่อ่ดัเพั.�อ่ส�งเสร+มัสนบสน�นการเร�ยนการสอ่นให้�มั�ป็ระส+ที่ธ+ภาพั โดัยอ่าจจดั เป็�นการเร�ยนการสอ่นที่)งกระบวนการ ห้ร.อ่น1ามัาใชั้�เป็�นเพั�ยงส�วนห้น��งขีอ่งกระบวนการที่)งห้มัดัแลัะชั้�วยขีจดัป็=ญห้าอ่�ป็สรรคขีอ่งการเร�ยนการสอ่นที่างดั�านสถานที่��แลัะเวลัาอ่�กดั�วย การออกแบบการสื่อนผ9านออนไลน�

1. เขี�ยนแผู้นผู้งบที่เร�ยน (Flowchart) เพั.�อ่ก1าห้นดัชั้�อ่งที่างการเขี�าส!�เน.)อ่ห้าในบที่เร�ยนแลัะการเชั้.�อ่มัโยงส.�อ่สารภายในแลัะภายนอ่กบที่เร�ยนแลั�วน1าไป็ให้�ผู้!�เชั้��ยวชั้าญดั�านโป็รแกรมัคอ่มัพั+วเตอ่ร(แลัะดั�านส.�อ่การสอ่นตรวจสอ่บความัถ!กต�อ่งแลัะเห้มัาะสมั

2. อ่อ่กแบบโครงสร�างน1าเสนอ่เน.)อ่ห้าแลัะส.�อ่ต�างๆ( Storyboard ) เพั.�อ่ดั!ความัเห้มัาะสมัขีอ่งเว7บเพัจแต�ลัะห้น�า แลั�วน1าไป็ให้�ผู้!�เชั้��ยวชั้าญดั�านโป็รแกรมัคอ่มัพั+วเตอ่ร( แลัะดั�านส.�อ่การสอ่นตรวจสอ่บความัถ!กต�อ่งแลัะเห้มัาะสมั

3. การผู้ลั+ตแลัะพัฒนาบที่เร�ยนอ่อ่นไลัน(ตามัโครงสร�างการน1าเสนอ่เน.)อ่ห้าแลัะส.�อ่ต�างๆ ( Storyboard ) ที่��ผู้�านการป็รบกร�งแก�ไขีตามัค1าแนะน1าจากผู้!�เชั้��ยวชั้าญ โดัยการใชั้�โป็รแกรมัในการผู้ลั+ตที่��เห้มัาะสมั

4. ตรวจสอ่บบที่เร�ยนที่��ผู้ลั+ตขี�)น เพั.�อ่ห้าขี�อ่บกพัร�อ่งแลัะขี�อ่ผู้+ดัพัลัาดัแลัะการที่1าป็รบป็ร�งแก�ไขี แลั�วที่1าการน1าบที่เร�ยนขี�)นเคร.�อ่งขี�าย ( Up Load to Server ) เพั.�อ่แสดังผู้ลัจร+งบนระบบเคร.อ่ขี�ายอ่+นเที่อ่ร(เน7ต

5. ตรวจสอ่บความัเร�ยบร�อ่ย ความัถ!กต�อ่งแลัะความัเห้มัาะสมัขีอ่งอ่งค(ป็ระกอ่บบที่เร�ยนอ่อ่นไลัน( การเขี�าส!�เน.)อ่ห้า ความัถ!กต�อ่งขีอ่งเน.)อ่ห้าการอ่อ่กแบบส.�อ่มัลัต+มั�เดั�ยต�างๆ การเชั้.�อ่มัโยงขีอ่งขี�อ่มั!ลั เป็�นต�น

Page 10: โครงงาน Future Perfect Tense

การสื่ร�างบทเร�ยนออนไลน�

ดัร. ส�รส+ที่ธ+C วรรณไกรโรจน( ผู้!�อ่1านวยการโครงการการเร�ยนร! �แบบอ่อ่นไลัน(แห้�ง สวที่ชั้. ไดั�ให้�ค1าจ1ากดัความัขีอ่งบที่เร�ยนอ่อ่นไลัน( (Online) e-Learning (อ่�เลั+ร(นน+ง) ค.อ่ การเร�ยนร! �แบบอ่อ่นไลัน( ห้ร.อ่ e-learning (อ่�เลั+ร(นน+�ง) การศึ�กษา เร�ยนร! �ผู้�านเคร.อ่ขี�ายคอ่มัพั+วเตอ่ร(อ่+นเที่อ่ร(เน7ต ( Internet ) ห้ร.อ่อ่+นที่ราเน7ต(Intranet) เป็�นการเร�ยนร! �ดั�วยตวเอ่ง ผู้!�เร�ยนจะไดั�เร�ยนตามัความัสามัารถแลัะความัสนใจขีอ่งตน โดัยเน.)อ่ห้าขีอ่งบที่เร�ยนซึ่��งป็ระกอ่บดั�วย ขี�อ่ความั  ร!ป็ภาพั เส�ยง ว+ดั�โอ่แลัะมัลัต+มั�เดั�ยอ่.�นๆ จะถ!กส�งไป็ยงผู้!�เร�ยนผู้�าน Web Browser โดัยผู้!�เร�ยน ผู้!�สอ่น แลัะเพั.�อ่นร�วมัชั้)นเร�ยนที่�กคน สามัารถต+ดัต�อ่ ป็ร�กษา แลักเป็ลั��ยนความัค+ดัเห้7นระห้ว�างกนไดั�เชั้�นเดั�ยวกบการเร�ยนในชั้)นเร�ยนป็กต+ โดัยอ่าศึยเคร.�อ่งมั.อ่การต+ดัต�อ่ ส.�อ่สารที่��ที่นสมัย เชั้�น e-mail, webboard, chat) จ�งเป็�นการเร�ยนส1าห้รบที่�กคน, เร�ยนไดั�ที่�กเวลัา แลัะที่�กสถานที่�� (Learn for all : anyone,

anywhere and anytime)

Page 11: โครงงาน Future Perfect Tense

บทท� 3

การด"าเน�นการ

ในการที่1าโครงงานแลัะพัฒนาบที่เร�ยนอ่อ่นไลัน((Online)โดัยใชั้�เที่คโนโลัย�ส.�อ่สงคมั (Social Media) กลั��มัสาระการเร�ยนร! �ภาษาต�างป็ระเที่ศึ เร.�อ่ง Future Perfect

Tense ส1าห้รบนกเร�ยนชั้)นมัธยมัศึ�กษาป็6ที่�� 5/16 โรงเร�ยนร�อ่ยเอ่7ดัว+ที่ยาลัย จงห้วดัร�อ่ยเอ่7ดั ซึ่��งมั�รายลัะเอ่�ยดัในการดั1าเน+นการที่1าโครงงานดังน�)

ตารางท� 3.1 ตารางแสื่ดงข $นตอนการด"าเน�นงาน

ลั1าดับที่��

รายการ ระยะเวลัาผู้!�ร บผู้+ดั

ชั้อ่บผู้ลัการป็ฏิ+บต+

1รวบรวมัสมัาชั้+ก

แลัะรบห้วขี�อ่เร.�อ่ง6-7 ธ.ค.

54

ค�ณคร!มังคลั

คลังมันตร�

ไดั�ห้วขี�อ่เร.�อ่ง Future Continuous

Tense แลัะ

รายชั้.�อ่สมัาชั้+กดังน�)

1.นางสาวธนย(ชั้นก รตนโภคาสถ+ต เลัขีที่�� 10 ขี2.นางสาวป็นดัดัา ไชั้ยฮะน+จ เลัขีที่�� 11 ขี3.นางสาวภรณ(จ+รา ว+ชั้าชั้ย เลัขีที่�� 14 ขี4.นางสาวว+ลัาส+น� ศึร�ห้ามั� เลัขีที่�� 15 ขี5.นางสาวห้งส(ฟIา จ+ตแสง เลัขีที่�� 16 ขี

Page 12: โครงงาน Future Perfect Tense

2

ป็ร�กษาแลัะแบ�งห้น�าที่��การที่1างาน

8-31 ธ.ค.

54ป็นดัดัา

แบ�งห้น�าที่��การที่1างานไดั�ดังน�)

1.นางสาวภรณ(จ+รา ว+ชั้าชั้ย

-เน.)อ่ห้าแลัะรายลัะเอ่�ยดั Blog

-เน.)อ่ห้าแลัะรายลัะเอ่�ยดัโครงงาน

-แบบป็ระเมั+นความัพั�งพัอ่ใจ

2.นางสาวห้งส(ฟIา จ+ตแสง

-ตกแต�ง Blog ให้�สวยงามั

-โครงงาน ภาคผู้นวก

3.นางสาวป็นดัดัา ไชั้ยฮะน+จ

-สมัคร Blog

-เน.)อ่ห้าแลัะส�วนส1าคญ Blog

-โครงงานบที่ที่�� 1 แลัะ 2

4. นางสาวว+ลัาส+น� ศึร�ห้ามั�

-โครงงาน บที่ที่�� 4

-แบบป็ระเมั+นความัพั�งพัอ่ใจ

5. นางสาวธนย(ชั้นก รตนโภคาสถ+ต

-Header Blog

-ห้น�าป็กขีอ่งโครงงาน

-ก+ตต+กรรมัป็ระกาศึ

-ค1าน1า

Page 13: โครงงาน Future Perfect Tense

3 สมัคร Blog1-2 มั.ค.

55ป็นดัดัา สมัคร Blog ไดั�ตามัที่��ต�อ่งการ URL

Blog : http://futureelvia.wordpress.com/

4 สมัคร Facebook

page

3-10

มั.ค.55ห้งส(ฟIา

สมัคร Facebook page ไดั�ตามัที่��ต�อ่งการ

URL : http://www.facebook.com/pages/Future-Perfect/179172838858690?sk=wall

5

จดัที่1า Blog

-Header

-เน.)อ่ห้า

-รายลัะเอ่�ยดั

-ตกแต�งแลัะตรวจที่าน

11-

31 มั.ค.55 สมัาชั้+กลั��มั

ไดั�Header Blog ตามัที่��ต�อ่งการ

ไดั�เน.)อ่ห้า Blog ตามัที่��ต�อ่งการ

ไดั�รายลัะเอ่�ยดั Blog ตามัที่��ต�อ่งการ

ไดั�ตกแต�ง Blog ตามัที่��ต�อ่งการ

6

จดัที่1าโครงงาน

-ห้น�าป็ก

-ค1าน1า

-

ก+ตต+กรรมัป็ระกาศึ

-บที่ที่�� 1

-บที่ที่�� 2

-บที่ที่�� 3

-บที่ที่�� 4

-บที่ที่�� 5

-ภาคผู้นวก

1-15 ก.พั.

55สมัาชั้+ก

ลั��มั

ไดั�ห้น�าป็กโครงงานตามัที่��ต�อ่งการ

ไดั�ค1าน1าโครงงานตามัที่��ต�อ่งการ

ไดั�ก+ตต+กรรมัป็ระกาศึตามัที่��ต�อ่งการ

ไดั�บที่ที่�� 1 โครงงานตามัที่��ต�อ่งการ

ไดั�บที่ที่�� 2 โครงงานตามัที่��ต�อ่งการ

ไดั�บที่ที่�� 3 โครงงานตามัที่��ต�อ่งการ

ไดั�บที่ที่�� 4 โครงงานตามัที่��ต�อ่งการ

ไดั�บที่ที่�� 5 โครงงานตามัที่��ต�อ่งการ

ไดั�ภาคผู้นวก โครงงานตามัที่��ต�อ่งการ

7 ตรวจสอ่บความัถ!ก 16 ก.พั. สมัาชั้+ก Blog แลัะโครงงานถ!กต�อ่งตามัที่��

Page 14: โครงงาน Future Perfect Tense

ต�อ่ง 55 ลั��มั ต�อ่งการ

8น1าเสนอ่ค�ณคร!ที่��

ป็ร�กษา17 ก.พั.

55

สมัาชั้+กลั��มั

ไดั�ผู้�านการตรวจสอ่บจากคร!ที่��ป็ร�กษา

9ที่ดัสอ่บแลัะป็ระมัวลัผู้ลั

18 ก.พั.

55

สมัาชั้+กลั��มั

ไดั�ผู้�านการที่ดัสอ่บแลัะป็ระมัวลัผู้ลัตาที่��ต�อ่งการ

10 จดัที่1าร!ป็เลั�มั 19 ก.พั.

55

สมัาชั้+กลั��มั

ไดั�ร!ป็เลั�มัตามัที่��ต�อ่งการ

11น1าเสนอ่โครงงาน

พัร�อ่มัเว7บไซึ่ต(20 ก.พั.

55

สมัาชั้+กลั��มั

ไดั�น1าเสนอ่โครงงานพัร�อ่มัเว7บไซึ่ต(ตามัที่��ต�อ่งการ

ปีระช้ากรและกล+9มต วิอย9าง 1. ป็ระชั้ากร นกเร�ยนชั้)นมัธยมัศึ�กษาป็6ที่�� 5/16 โรงเร�ยนร�อ่ยเอ่7ดัว+ที่ยาลัยที่)งห้มัดัจ1านวน 33 คน 2. กลั��มัตวอ่ย�าง นกเร�ยนชั้)นมัธยมัศึ�กษาป็6ที่�� 5/16 จ1านวน 20 คนไดั�มัาจากว+ธ�การเลั.อ่กแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

ต วิแปีรท�ใช้�ในการวิ�จ ย

Page 15: โครงงาน Future Perfect Tense

1. ตวแป็รอ่+สระ ค.อ่ บที่เร�ยนอ่อ่นไลัน( (Online) โดัยใชั้�เที่คโนโลัย�ส.�อ่สงคมั (Social

Media)

2.ตวแป็รตามั ค.อ่ ความัค+ดัเห้7นขีอ่งนกเร�ยนที่��เร�ยนดั�วยบที่เร�ยนอ่อ่นไลัน( (Online) โดัยใชั้�เที่คโนโลัย�ส.�อ่สงคมั (Social media)

เคร�องม�อในการวิ�จ ย

เคร.�อ่งมั.อ่ที่��ใชั้�ในการว+จยเร.�อ่ง Future Perfect Tense ป็ระกอ่บดั�วย

1. บที่เร�ยนอ่อ่นไลัน((Online) โดัยใชั้�เที่คโนโลัย�ส.�อ่สงคมั (Social Media)

เร.�อ่ง Future Perfect Tense

2. แบบสอ่บถามัความัค+ดัเห้7นขีอ่งนกเร�ยนที่��มั�ต�อ่บที่เร�ยนอ่อ่นไลัน( (Online)

โดัยใชั้�เที่คโนโลัย�ส.�อ่สงคมั (Social Media) เร.�อ่ง Future Perfect Tense

การสื่ร�างและพั ฒนาเคร�องม�อในการวิ�จ ย

Page 16: โครงงาน Future Perfect Tense

การสร�างแลัะพัฒนาบที่เร�ยนอ่อ่นไลัน((Online) โดัยใชั้�เที่คโนโลัย�ส.�อ่สงคมั (Social Media) กลั��มัสาระการเร�ยนร! �ภาษาต�างป็ระเที่ศึเร.�อ่ง Future Perfect Tense ที่�� http://futureelvia.wordpress.com/ มั�ขี)นตอ่นการสร�างแลัะพัฒนา 9 ขี)นตอ่นดังน�)

ภาพัที่�� 1 ขี)นตอ่นการสร�างแลัะพัฒนาบที่เร�ยนอ่อ่นไลัน( (Online)

การสร�างแลัะพัฒนาแบบสอ่บถามัความัค+ดัเห้7น

9. ป็รบป็ร�ง แก�ไขี แลัะน1าไป็ใชั้�สอ่นจร+ง

8. ที่ดัสอ่บห้าป็ระส+ที่ธ+ภาพัในขี)นที่ดัลัอ่งใชั้�เบ.)อ่งต�น

7. ตรวจสอ่บค�ณภาพัโดัยผู้!�เชั้��ยวชั้าญ

6. ที่ดัลัอ่งระบบบที่เร�ยนอ่อ่นไลัน(

5. น1าส.�อ่อ่อ่นไลัน(เขี�าส!�เว7บไซึ่ต(

4. แป็ลังบที่เร�ยนเป็�นส.�อ่อ่อ่นไลัน(

3. อ่อ่กแบบก+จกรรมัการเร�ยนผู้�านอ่อ่นไลัน(

2. ว+เคราะห้(เน.)อ่ห้าที่��จะน1ามัาสร�างบที่เร�ยนอ่อ่นไลัน(

1. ศึ�กษา ค�นคว�า อ่บรมั เว7บไซึ่ต(ที่��ใชั้�ในการสร�างบที่เร�ยนอ่อ่นไลัน(

Page 17: โครงงาน Future Perfect Tense

ภาพัที่�� 2 ขี)นตอ่นการสร�างแบบสอ่บถามัความัค+ดัเห้7น

การเก*บรวิบรวิมข�อม-ล 1. ส.บค�นขี�อ่มั!ลัที่างอ่+นเที่อ่ร(เน7ต

5. สร�างเป็�นแบบสอ่บถามัที่��สมับ!รณ(

4.ห้าความัเชั้.�อ่มั�น (Reliability)

3. ตรวจสอ่บความัตรงโดัยผู้!�เชั้��ยวชั้าญ

2. ก1าห้นดัป็ระเดั7นที่��ต�อ่งการถามั

1. ศึ�กษาที่ฤษฎี�การสร�าง จากเอ่กสาร ต1าราว+ชั้าการ

Page 18: โครงงาน Future Perfect Tense

2. รวบรวมัแลัะตรวจสอ่บความัถ!กต�อ่งขีอ่งขี�อ่มั!ลัเน.)อ่ห้า 3. น1าเสนอ่ขี�อ่มั!ลัผู้�านส.�อ่การเร�ยนการสอ่นอ่อ่นไลัน( 4. สร�างแบบสอ่บถามัความัค+ดัเห้7นขีอ่งนกเร�ยนที่��มั�ต�อ่บที่เร�ยนอ่อ่นไลัน((Online) โดัยใชั้�เที่คโนโลัย�ส.�อ่สงคมั (Social Media) เร.�อ่ง Future Perfect

Tense

5. ป็ระเมั+นผู้ลัจากแบบสอ่บถามัความัค+ดัเห้7นขีอ่งนกเร�ยนที่��มั�ต�อ่บที่เร�ยนอ่อ่นไลัน((Online) โดัยใชั้�เที่คโนโลัย�ส.�อ่สงคมั (Social Media) เร.�อ่ง Future Perfect

Tense ที่��แจกให้�กบกลั��มัตวอ่ย�างจ1านวน 20 คน

การวิ�เคราะห�ข�อม-ลและสื่ถุ�ต�ท�ใช้�

การว+เคราะห้(ความัค+ดัเห้7นขีอ่งนกเร�ยนระดับชั้)นมัธยมัศึ�กษาป็6ที่�� 5/16 ที่��เร�ยนจากบที่เร�ยนอ่อ่นไลัน((Online) โดัยใชั้�เที่คโนโลัย�ส.�อ่สงคมั (Social Media) กลั��มัสาระการเร�ยนร! �ภาษาต�างป็ระเที่ศึเร.�อ่ง Future Perfect Tense ที่�� http://futureelvia.wordpress.com/ โดัยใชั้�แบบสอ่บถามัความัค+ดัเห้7นมั�ลักษณะที่��ใชั้�มัาตราส�วนป็ระเมั+นค�าขีอ่งลั+เค+ร(ต (Likert’s Rating Scale) มั� 5 ระดับ ดังน�)

เห้7นดั�วยอ่ย�างย+�ง มั�ค�าน1)าห้นก 5

เห้7นดั�วย มั�ค�าน1)าห้นก 4

ไมั�แน�ใจ มั�ค�าน1)าห้นก 3

ไมั�เห้7นดั�วย มั�ค�าน1)าห้นก 2

ไมั�เห้7นดั�วยอ่ย�างย+�ง มั�ค�าน1)าห้นก 1

การน1าคะแนนมัาห้าค�าเฉลั��ย(Mean) แลัะส�วนเบ��ยงเบนมัาตรฐาน (Standard

Deviation) น1าค�าเฉลั��ย (Mean) ดังน�)

ค�าเฉลั��ย (Mean) 4.50 – 5.00 ห้มัายถ�ง เห้7นดั�วยอ่ย�างย+�ง

ค�าเฉลั��ย (Mean) 3.50 – 4.49 ห้มัายถ�ง เห้7นดั�วย

Page 19: โครงงาน Future Perfect Tense

ค�าเฉลั��ย (Mean) 2.50 – 3.49 ห้มัายถ�ง ไมั�แน�ใจ

ค�าเฉลั��ย (Mean) 1.50 – 2.49 ห้มัายถ�ง ไมั�เห้7นดั�วย

ค�าเฉลั��ย (Mean) 1.00 – 1.49 ห้มัายถ�ง ไมั�เห้7นดั�วยอ่ย�างย+�ง

บทท� 4

ผลการด"าเน�นงาน

ตารางท� 4.1 แสื่ดงผลการด"าเน�นงาน

ขี�อ่ รายการ

ระดับการป็ระเมั+น

ค�าเฉลั��ย

ร�อ่ยลัะ ผู้ลัการป็ระเมั+น

1 ความัชั้ดัเจนขีอ่งเน.)อ่ห้า 4.65  93 เห้7นดั�วยอ่ย�างย+�ง

2 ความัถ!กต�อ่งแลัะความัสมับ!รณ(ขีอ่งขี�อ่มั!ลั 4.45 89 เห้7นดั�วย

3 การน1าส!�เว7บไซึ่ต(มั�ความัน�าสนใจ  4.25  85 เห้7นดั�วย

4 การใชั้�ภาษาส�อ่ความัห้มัายไดั�ชั้ดัเจน  3.85  77  ไมั�แน�ใจ

5การอ่อ่กแบบห้น�าจอ่มั�ความัสวยงามัแลัะเห้มัาะสมั

 4.25  85 เห้7นดั�วย

6 ตวอ่กษรมั�ความัเห้มัาะสมั  3.80  76 ไมั�แน�ใจ

7 การแสดังผู้ลัสามัารถให้�ขี�อ่มั!ลัไดั�รวดัเร7ว  4.45 89  เห้7นดั�วย

8มั�การเชั้.�อ่มัโยงเน.)อ่ห้าภายใน ภายนอ่กบที่เร�ยน

 3.85 77 ไมั�แน�ใจ

9 การเน�นส�วนส1าคญขีอ่งเน.)อ่ห้า  3.90  78 ไมั�แน�ใจ

10 ความัสอ่ดัคลั�อ่งกบจ�ดัป็ระสงค(กบเน.)อ่ห้า  3.80  76 ไมั�แน�ใจ

Page 20: โครงงาน Future Perfect Tense

ว+ชั้าภาษาอ่งกฤษ

รวมั  4.125 82.5  เห้7นดั�วย

จากตาราง 4.1 สื่ร+ปีได�วิ9า ผู้ลัการป็ระเมั+นในภาพัรวมัพับว�า มั�ค�าเฉลั��ยเที่�ากบ 4.125 อ่ย!�ในระดับ

เห้7นดั�วย ที่)งน�)เมั.�อ่พั+จารณาเป็�นรายขี�อ่พับว�า ความัชั้ดัเจนขีอ่งเน.)อ่ห้า มั�ค�าเฉลั��ยมัากที่��ส�ดัเที่�ากบ 4.65 รอ่งลังมัา ไดั�แก� ความัถ!กต�อ่งแลัะความัสมับ!รณ(ขีอ่งขี�อ่มั!ลั การแสดังผู้ลัสามัารถให้�ขี�อ่มั!ลัไดั�รวดัเร7ว

การน1าส!�เว7บไซึ่ต(มั�ความัน�าสนใจ อ่อ่กแบบห้น�าจอ่มั�ความัสวยงามัแลัะเห้มัาะสมั เน�นส�วนส1าคญขีอ่งเน.)อ่ห้า ภาษาส�อ่ความัห้มัายไดั�ชั้ดัเจน มั�การเชั้.�อ่มัโยงเน.)อ่ห้าภายในแลัะภายนอ่ก ตวอ่กษรมั�ความัเห้มัาะสมั แลัะความัสอ่ดัคลั�อ่งกบจ�ดัป็ระสงค(กบเน.)อ่ห้าว+ชั้าภาษาอ่งกฤษ มั�ค�าเฉลั��ยเที่�ากบ 4.45 , 4.45 , 4.25 , 4.25 , 3.90 , 3.85 ,

3.85 , 3.80 แลัะ 3.80 เร�ยงตามัลั1าดับ

บทท� 5สื่ร+ปีและอภ�ปีรายผลการศึ'กษา

จากการศึ�กษาในคร)งน�)เป็�นการสร�างเว7บไซึ่ต(น1าเสนอ่ความัร! �เร.�อ่ง Future

Perfect Tense ซึ่��งสามัารถสร�ป็แลัะอ่ภ+ป็รายผู้ลัการศึ�กษาแลัะขี�อ่เสนอ่แนะ ดังน�)

Page 21: โครงงาน Future Perfect Tense

วิ ตถุ+ปีระสื่งค�ของโครงงาน 1. เพั.�อ่พัฒนาบที่เร�ยนอ่อ่นไลัน( (Online) โดัยใชั้�เที่คโนโลัย�ส.�อ่สงคมั (Social Media)

เร.�อ่ง

Future Perfect Tense

2. เพั.�อ่ศึ�กษาความัค+ดัเห้7นขีอ่งนกเร�ยนที่��มั�ต�อ่บที่เร�ยนอ่อ่นไลัน( (Online) โดัยใชั้�เที่คโนโลัย�ส.�อ่สงคมั (Social Media) เร.�อ่ง Future Perfect Tense

ขอบเขตของโครงงาน 1. ร!ป็แบบขีอ่งโครงงาน เป็�นขีอ่งโครงงานเชั้+งป็ฏิ+บต+การ (Action Research )

2. ป็ระชั้ากรแลัะกลั��มัตวอ่ย�าง 2.1 ป็ระชั้ากร นกเร�ยนชั้)นมัธยมัศึ�กษาป็6ที่�� 5/16 โรงเร�ยนร�อ่ยเอ่7ดัว+ที่ยาลัยที่)งห้มัดัจ1านวน 33 คน

2.2 กลั��มัตวอ่ย�าง นกเร�ยนชั้)นมัธยมัศึ�กษาป็6ที่�� 5/16 จ1านวน 20 คนไดั�มัาจากว+ธ�การเลั.อ่ก

แบบเจาะจง(Purposive Sampling)

3. เน.)อ่ห้าสาระที่��ใชั้�ในขีอ่งโครงงาน ค.อ่ Future Perfect Tense

4. ระยะเวลัาดั1าเน+นขีอ่งโครงงาน 20 ธนวาคมั 2554- 20 กมัภาพันธ( 2555

เคร�องม�อท�ใช้�ในการศึ'กษาค�นควิ�า 1. แบบป็ระเมั+นบที่เร�ยนอ่อ่นไลัน( (Online) เร.�อ่ง Future Perfect Tense ขีอ่งนกเร�ยนชั้)น มั.5/16 โรงเร�ยนร�อ่ยเอ่7ดัว+ที่ยาลัยซึ่��งมั�นกเร�ยนที่)งห้มัดั 33 คน 2. แบบสอ่บถามัความัค+ดัเห้7นขีอ่งนกเร�ยนเร.�อ่ง Future Perfect Tense ขีอ่งนกเร�ยนชั้)น มั.5/16 โรงเร�ยนร�อ่ยเอ่7ดัว+ที่ยาลัยซึ่��งมั�นกเร�ยนที่)งห้มัดั 20 คน

สื่ร+ปีผลการศึ'กษาค�นควิ�า ผู้ลัการป็ระเมั+นในภาพัรวมัพับว�า มั�ผู้ลัรวมัเที่�ากบ 4.125 อ่ย!�ในระดับมัาก ที่)งน�)เมั.�อ่พั+จารณาเป็�นรายขี�อ่พับว�า ความัชั้ดัเจนขีอ่งเน.)อ่ห้า มั�ผู้ลัรวมัมัากที่��ส�ดัเที่�ากบ

Page 22: โครงงาน Future Perfect Tense

4.65 รอ่งลังมัา ไดั�แก� ความัถ!กต�อ่งแลัะความัสมับ!รณ(ขีอ่งขี�อ่มั!ลั การแสดังผู้ลัสามัารถให้�ขี�อ่มั!ลัไดั�รวดัเร7ว การน1าส!�เว7บไซึ่ต(มั�ความัน�าสนใจ อ่อ่กแบบห้น�าจอ่มั�ความัสวยงามัแลัะเห้มัาะสมั เน�นส�วนส1าคญขีอ่งเน.)อ่ห้า ภาษาส�อ่ความัห้มัายไดั�ชั้ดัเจน มั�การเชั้.�อ่มัโยงเน.)อ่ห้าภายในแลัะภายนอ่ก ตวอ่กษรมั�ความัเห้มัาะสมั แลัะความัสอ่ดัคลั�อ่งกบจ�ดัป็ระสงค(กบเน.)อ่ห้าว+ชั้าภาษาอ่งกฤษ มั�ผู้ลัรวมัเที่�ากบ 4.45 , 4.45 ,

4.25 , 4.25 , 3.90 , 3.85 , 3.85 , 3.80 แลัะ 3.80 เร�ยงตามัลั1าดับ

ข�อเสื่นอแนะ 1.จากการศึ�กษาค�นคว�าพับว�าการในการใชั้�ภาษาอ่งกฤษมั�แพัร�ในชั้�ว+ตป็ระจ1าวนมั�มัากมัาย 2.จากการศึ�กษาค�นคว�าพับว�าการใชั้�อ่+นเตอ่ร(เน7ตควรมั�การสร�างแลัะการว+จยต�างๆโดัยใชั้�เคร.อ่ขี�ายสญญาณอ่+นเตอ่ร(เน7ตให้�มั�ป็ระส+ที่ธ+ภาพัมัากย+�งขี�)นกว�าน�) 3.ควรน1าเที่คโนโลัย�ส.�อ่สงคมั (Social Media) มัาป็ระย�กต(ใชั้�กบการเร�ยนในว+ชั้าอ่.�นๆดั�วย

บรรณาน+กรม

Page 23: โครงงาน Future Perfect Tense

Admin.(2554). future perfect tense. ส.บค�นเมั.�อ่วนที่�� 14 ก�มัภาพันธ( ,2555

จาก http://www33.brinkster.com/kuankong/12.html

facebook.(2555). future perfect tense. ส.บค�นวนที่�� 12 ก�มัภาพันธ( ,2555,

จาก http://facebook.kapook.com/about_facebook.php

future perfect tense.(2552). future perfect tense. ส.บค�นเมั.�อ่วนที่�� 12

ก�มัภาพันธ( ,2555

จาก http://www.lks.ac.th/teacher_jonggonee/jongdream/future_perfect.html

future perfect tense.(2555). future perfect tense. ส.บค�นเมั.�อ่วนที่�� 9

ก�มัภาพันธ( ,2555

จาก http://www.ischool.in.th/blog

skunttz(2555). future perfect tense. ส.บค�นวนที่�� 9 ก�มัภาพันธ( ,2555,

จาก http://www.skunttz.com/2010/10/

ชั้ยยงค( พัรห้มัวงศึ(, สมัเชั้าว( แลัะส�ดัา ส+นสก�ลั (2554). ส.บค�นวนที่�� 9

ก�มัภาพันธ( ,2555,

จาก http://www.61.7.241.228/wichit/unit3.doc

ดัร. ส�รส+ที่ธ+C วรรณไกรโรจน(.(2553).การสร�างบที่เร�ยนอ่อ่นไลัน(. ส.บค�นเมั.�อ่วนที่��10 ก�มัภาพันธ(, 2555 จาก http://boonin11.blogspot.com/

บ�ญมั� พันธ�(ไที่ย.(2552). future perfect tense. ส.บค�นเมั.�อ่วนที่�� 10 ก�มัภาพันธ( ,2555

จาก www.arch.nu.ac.th/ajnu/ajnu_articleCount.php?article_id=16

พั��จ+ว dek-eng .(2553). future perfect tense. ส.บค�นเมั.�อ่วนที่�� 12 ก�มัภาพันธ( ,2555

จาก http://www.dek-eng.com/2397/Special-Interviews/

ส�ภพังษ( วงศึ(สมั+ตก�ลั.(2554).ว+จยเร.�อ่งการพัฒนาบที่เร�ยนอ่อ่นไลัน((Online)โดัยใชั้�เที่คโนโลัย�ส.�อ่สงคมั (Social Media).ส.บค�นเมั.�อ่วนที่�� 10

ก�มัภาพันธ( ,2555

จาก http://kroowitda.wordpress.com/2011/06/25/classroom_research/#more-197