การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานจาก iec 60439 เป็น iec...

of 14 /14
67 การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานจาก IEC 60439 เป็น IEC 61439 From IEC 60439 to IEC 61439 Standard What Changes กันต์ระพี มีแสง และ ตฤณ แสงสุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ E-mail: [email protected], [email protected] บทคัดย่อ บทความนี้นำาเสนอการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญระหว่างมาตรฐาน IEC 60439-1 (ฉบับเก่า) กับ IEC 61439-1 (ฉบับใหม่) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้สำาหรับตู้สวิตซ์เกียร์และตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงดันตำ่า (Low- voltage switchgear and controlgear assemblies) หรือเรียกว่า “ตู้ไฟฟ้า” โดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ความแตกต่างของเนื้อหาใน IEC 61439-1 เทียบกับ IEC 60439-1 เพื่อนำาเสนอเนื้อหาข้อกำาหนด และการตรวจ สอบการออกแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน เนื่องจากชุด มาตรฐาน IEC 60439 จะสิ้นสุด และยกเลิกการใช้ในปี 2557 แล้วเปล่ยนมาใช้เพียงชุดมาตรฐาน IEC 61439 ในปี 2558 ดังนั้นเพื่อให้ผู้ผลิตตู้ต้นแบบ หรือผู้ผลิตตู้ไฟฟ้าภายในประเทศได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงส่วนทีเพิ่มเติมของ IEC 61439-1 และสามารถนำาไปเป็นแนวทางในการปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ตู้ไฟฟ้าของตนซึ่งเคย ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60439 ที่เกี่ยวข้อง หรือยังไม่เคยผ่านการรับรองมาตรฐาน เพื่อขอรับรอง ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน IEC 61439 และสำาหรับผู้ใช้หรือผู้สนใจได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลดีต่อ คุณภาพผลิตภัณฑ์ตู้ไฟฟ้า ทั้งในเรื่องของความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่มากขึ้น ส่งเสริมให้มีการเลือก ใช้ผลิตภัณฑ์ตู ้ไฟฟ้าที ่ผ่านการรับรองจากมาตรฐาน IEC 61439 ที ่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อไป คำ�สำ�คัญ: ตู้ไฟฟ้า มาตรฐานตู้ไฟฟ้า มาตรฐาน IEC 61439 มาตรฐาน IEC 61439-1 Abstract This paper proposes a significant change of the international standard for Low-voltage switchgear and controlgear assemblies, also called “ASSEMBLY” from IEC 60439-1 to IEC 61439-1

Upload: others

Post on 19-May-2022

60 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานจาก IEC 60439 เป็น IEC 61439 From IEC

67

การเปลยนแปลงมาตรฐานจาก IEC 60439 เปน IEC 61439

การเปลยนแปลงมาตรฐานจาก IEC 60439 เปน IEC 61439

From IEC 60439 to IEC 61439 Standard What Changes

กนตระพ มแสง และ ตฤณ แสงสวรรณ

ภาควชาวศวกรรมไฟฟา คณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยเกษตรศาสตร

E-mail: [email protected], [email protected]

บทคดยอ

บทความนนำาเสนอการเปลยนแปลงทสำาคญระหวางมาตรฐาน IEC 60439-1 (ฉบบเกา) กบ

IEC61439-1(ฉบบใหม)ซงเปนมาตรฐานสากลทใชสำาหรบตสวตซเกยรและตควบคมไฟฟาแรงดนตำา(Low-

voltageswitchgearandcontrolgearassemblies)หรอเรยกวา“ตไฟฟา”โดยใชการวเคราะหเปรยบเทยบ

ความแตกตางของเนอหาในIEC61439-1เทยบกบIEC60439-1เพอนำาเสนอเนอหาขอกำาหนดและการตรวจ

สอบการออกแบบทมการเปลยนแปลงใหมรวมทงวตถประสงคของการเปลยนแปลงมาตรฐานเนองจากชด

มาตรฐานIEC60439จะสนสดและยกเลกการใชในป2557แลวเปลยนมาใชเพยงชดมาตรฐานIEC61439

ในป2558ดงนนเพอใหผผลตตตนแบบหรอผผลตตไฟฟาภายในประเทศไดทราบถงการเปลยนแปลงสวนท

เพมเตมของIEC61439-1และสามารถนำาไปเปนแนวทางในการปรบใชกบผลตภณฑตไฟฟาของตนซงเคย

ผานการทดสอบตามมาตรฐานIEC60439ทเกยวของหรอยงไมเคยผานการรบรองมาตรฐานเพอขอรบรอง

ผลตภณฑตามมาตรฐานIEC61439และสำาหรบผใชหรอผสนใจไดทราบถงการเปลยนแปลงทจะสงผลดตอ

คณภาพผลตภณฑตไฟฟาทงในเรองของความปลอดภยและอายการใชงานทมากขนสงเสรมใหมการเลอก

ใชผลตภณฑตไฟฟาทผานการรบรองจากมาตรฐานIEC61439ทมความปลอดภยตอชวตและทรพยสนตอไป

คำ�สำ�คญ:

ตไฟฟามาตรฐานตไฟฟามาตรฐานIEC61439มาตรฐานIEC61439-1

Abstract

Thispaperproposesa significant changeof the international standard for Low-voltage

switchgearandcontrolgearassemblies,alsocalled“ASSEMBLY”fromIEC60439-1toIEC61439-1

Page 2: การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานจาก IEC 60439 เป็น IEC 61439 From IEC

68

วศวกรรมสาร มก.

byperformingacomparativeanalysisofthedifferencesofcontentinIEC61439-1standardand

IEC60439-1standard.Itpresentscontentofregulationandchangingofverifydesign,including

purposeofchange.IEC60439andIEC61439standardseriesarecommonstandardthathave

beenappliedforASSEMBLYbutIEC60439standardserieswillabolishattheendof2014,only

IEC61439standardserieswillapplyinthebeginningof2015onward.Therefore.itallowsoriginal

manufacturersandASSEMBLYmanufacturertorecognizethechangeinthestandardsandalso

guidesthemtoapplythestandardsinmanufacturingprocesses.Thechangeofstandardsresults

inapositiveeffectasusersandinterestedpartieshaveconfidenceinutilizingtheproductsinterms

ofproductsafetyaswellasenhancelifetimeperformanceoftheproducts.

Keywords:

assembly,assemblystandards,IEC61439,IEC61439-1

รองหรอตแผงสวตซควบคมไฟฟายอย(Distribution

Board;DBหรอSubDistributionBoard;SDB)ต

แผงสวตซควบคมโหลด(PanelBoard;PBหรอLoad

Center;LC)เปนตนแสดงความสมพนธดงภาพท1

ภ�พท 1ความสมพนธตไฟฟาทใชในปจจบน[3,4,5]

โดยตไฟฟาจะทำาหนาทเปนสวนหนงในทก

สถานทไมวาจะเปนทพกอาศยอาคารพาณชยสถานท

กำาลงกอสรางโรงงานอตสาหกรรมและอนๆทมการ

ใชอปกรณไฟฟา(ตไฟฟาจะแบงตามลกษณะการใช

งานเปน2ประเภทแสดงดงภาพท2)ดงนนเรองความ

ปลอดภยขณะทตไฟฟาปฏบตงานจงเปนสงสำาคญ

รวมถงวสดทใชในการผลตตไฟฟาตองมความแขงแรง

คงทนตอความผดพรองใดๆ ทอาจจะเกดขนใน

การปฏบตงานและสภาพแวดลอมทเลวรายตางๆได

1. บทนำ�

มาตรฐาน IEC60439และ IEC61439ใช

สำาหรบตไฟฟาแรงดนตำาทมขนาดแรงดนไฟฟาใชงาน

ไมเกน1000โวลตสำาหรบไฟฟากระแสสลบ(a.c.)

ระบบไฟฟา3เฟสหรอ1เฟสทมความถไมเกน1000

เฮรตซหรอมแรงดนไฟฟาไมเกน1500โวลตสำาหรบ

ไฟฟากระแสตรง (d.c.)ทมวตถประสงคสำาหรบใช

งานเกยวกบการผลตไฟฟาการจายไฟฟาการแปลง

ผนพลงงานไฟฟาการควบคมบรภณฑทใชพลงงาน

ไฟฟา ตสวตซควบคมไฟฟาแรงดนตำาทออกแบบ

สำาหรบการใชงานในภาวะพเศษเชนในเรอในรถท

วงบนราง(ใชเครองยนตหรอไฟฟาในการขบเคลอน)

สำาหรบเครองมอกลเครองยกและสำาหรบใชในทอย

อาศย(ผใชไมมทกษะ)โดยมเงอนไขวาตองเปนไปตาม

คณลกษณะทตองการ[1,2]ทเกยวของตามตารางท

1ตวอยางเชนตแผงสวตซควบคมไฟฟาหลก(Main

DistributionBoard;MDB)ตแผงสวตซควบคมไฟฟา

Page 3: การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานจาก IEC 60439 เป็น IEC 61439 From IEC

69

การเปลยนแปลงมาตรฐานจาก IEC 60439 เปน IEC 61439

ดงนนการออกแบบการผลตและการเลอกใชอปกรณ

ของตไฟฟาควรไดรบการรบรองมาตรฐานดานความ

ปลอดภยทเกยวของ

ภ�พท 2 ตวอยางตไฟฟาทใชภายในอาคารและ

ภายนอกอาคาร[4,6]

ปจจบนมการปรบใชชดมาตรฐานสากลสำาหรบ

ตไฟฟาแรงดนตำา IEC 61439แทนและยกเลก

ชดมาตรฐานเกา IEC60439 ในสนป 2557 โดยม

โครงสรางมาตรฐานดงตารางท1

ต�ร�งท 1 รายการชดมาตรฐาน IEC 61439

แทนทIEC60439[7]

โดยตไฟฟาจะทาหนาทเปนสวนหนงในทกสถานทไมวาจะ

เปน ท พกอาศย อาคารพาณชย สถานทกาลงกอสราง โรงงานอตสาหกรรมและอนๆทมการใชอปกรณไฟฟา(ตไฟฟาจะแบงตามลกษณะการใชงานเปน 2 ประเภท แสดงดงภาพท 2)ดงนนเรองความปลอดภยขณะทตไฟฟาปฏบตงานจงเปนสงสาคญรวมถงวสดทใชในการผลตตไฟฟาตองมความแขงแรงคงทนตอความผดพรองใดๆ ทอาจจะเกดขนในการปฏบตงานและสภาพแวดลอมทเลวรายตางๆ ได ดงนนการออกแบบ การผลตและการเลอกใชอปกรณของตไฟฟาควรไดรบการรบรองมาตรฐานดานความปลอดภยทเกยวของ

ภาพท 2

ตวอยางตไฟฟาทใชภายในอาคารและภายนอกอาคาร[4, 6] ปจจบนมการปรบใชชดมาตรฐานสากลสาหรบตไฟฟาแรงดน

ตาIEC 61439 แทนและยกเลกชดมาตรฐานเกาIEC 60439ในสนป 2557 โดยมโครงสรางมาตรฐานดงตารางท 1 ตารางท 1รายการชดมาตรฐาน IEC 61439 แทนท IEC 60439 [7]

มาตรฐาน หวขอ

IEC 61439-1 แทน IEC 60439-1

กฎเกณฑทวไป (General rules) ตไฟฟาทผานการทดสอบเฉพาะแบบและตไฟฟาทผานการทดสอบเฉพาะแบบเพยงบางสวน (Type-tested and partially type-tested assemblies; TTA and PTTA)

IEC 61439-2 แทนและแยกยอยจาก IEC 60439-1

ตสวตซควบคมไฟฟากาลง (Power switchgear and control gear assemblies; PSC-ASSEMBLIES)

IEC 61439-3 แทน IEC 60439-3

ตแผงสวตซควบคมไฟฟารองหรอต DB ทปฏบตงานโดยบคคลทวไป (Distribution boards intended to be operated by ordinary persons; DBO)

ขอกาหนดเฉพาะสาหรบตสวตซควบคมไฟฟาแรงดนตาทใชตดตงในสถานทใชงาน

โดยบคคลไมมทกษะ “ตแผงสวตซควบคมไฟฟารองหรอต DB” (Particular requirements for low-voltage switchgear and controlgear assemblies intended to be installed in places where unskilled persons have access for their use; Distribution boards)

IEC 61439-4 แทน IEC 60439-4

ขอกาหนดเฉพาะสาหรบตไฟฟาทใชงานในสถานทกอสราง (Particular requirements for assemblies for construction sites; ACS)

IEC 61439-5 แทน

IEC 60439-5

ตไฟฟาสาหรบการจายไฟฟากาลงในโครงขายสาธารณะ (Assemblies for power distribution in public networks) ขอกาหนดเฉพาะสาหรบตไฟฟาทตดตงภายนอกในสถานทสาธารณะ – ตกระจายสายไฟฟา(CDCs) สาหรบการจายไฟฟากาลงในโครงขาย (Particular requirements for assemblies intended to be installed outdoors in public places - Cable distribution cabinets (CDCs) for power distribution in networks)

IEC 61439-6 แทน IEC 60439-2

ระบบการเดนแทงตวนาไฟฟา (บสเวย) (Busbar trunking systems; busways)

IEC 61439-0 เพมเตม คาแนะนาถงขอกาหนด (Guidance to specifying)

IECTS 61439-7 เพมเตม ตไฟฟาสาหรบการใชงานเฉพาะเชน อเรอ สถานทพกชวคราวหรอสถานทตงแคมป แผงคาในตลาด สถานชารจยานพาหนะไฟฟา (Assemblies for specific applications such as marinas, camping sites, market squares, electric vehicles charging stations)

จากขอกาหนดการออกแบบและการตรวจสอบการออกแบบ

ของตไฟฟาเพอใชยนยนการออกแบบใหเปนไปตามมาตรฐาน IEC 61439-1 เปรยบเทยบกบมาตรฐาน IEC 60439-1 พบวาโครงสราง

โดยตไฟฟาจะทาหนาทเปนสวนหนงในทกสถานทไมวาจะ

เปน ท พกอาศย อาคารพาณชย สถานทกาลงกอสราง โรงงานอตสาหกรรมและอนๆทมการใชอปกรณไฟฟา(ตไฟฟาจะแบงตามลกษณะการใชงานเปน 2 ประเภท แสดงดงภาพท 2)ดงนนเรองความปลอดภยขณะทตไฟฟาปฏบตงานจงเปนสงสาคญรวมถงวสดทใชในการผลตตไฟฟาตองมความแขงแรงคงทนตอความผดพรองใดๆ ทอาจจะเกดขนในการปฏบตงานและสภาพแวดลอมทเลวรายตางๆ ได ดงนนการออกแบบ การผลตและการเลอกใชอปกรณของตไฟฟาควรไดรบการรบรองมาตรฐานดานความปลอดภยทเกยวของ

ภาพท 2

ตวอยางตไฟฟาทใชภายในอาคารและภายนอกอาคาร[4, 6] ปจจบนมการปรบใชชดมาตรฐานสากลสาหรบตไฟฟาแรงดน

ตาIEC 61439 แทนและยกเลกชดมาตรฐานเกาIEC 60439ในสนป 2557 โดยมโครงสรางมาตรฐานดงตารางท 1 ตารางท 1รายการชดมาตรฐาน IEC 61439 แทนท IEC 60439 [7]

มาตรฐาน หวขอ

IEC 61439-1 แทน IEC 60439-1

กฎเกณฑทวไป (General rules) ตไฟฟาทผานการทดสอบเฉพาะแบบและตไฟฟาทผานการทดสอบเฉพาะแบบเพยงบางสวน (Type-tested and partially type-tested assemblies; TTA and PTTA)

IEC 61439-2 แทนและแยกยอยจาก IEC 60439-1

ตสวตซควบคมไฟฟากาลง (Power switchgear and control gear assemblies; PSC-ASSEMBLIES)

IEC 61439-3 แทน IEC 60439-3

ตแผงสวตซควบคมไฟฟารองหรอต DB ทปฏบตงานโดยบคคลทวไป (Distribution boards intended to be operated by ordinary persons; DBO)

ขอกาหนดเฉพาะสาหรบตสวตซควบคมไฟฟาแรงดนตาทใชตดตงในสถานทใชงาน

โดยบคคลไมมทกษะ “ตแผงสวตซควบคมไฟฟารองหรอต DB” (Particular requirements for low-voltage switchgear and controlgear assemblies intended to be installed in places where unskilled persons have access for their use; Distribution boards)

IEC 61439-4 แทน IEC 60439-4

ขอกาหนดเฉพาะสาหรบตไฟฟาทใชงานในสถานทกอสราง (Particular requirements for assemblies for construction sites; ACS)

IEC 61439-5 แทน

IEC 60439-5

ตไฟฟาสาหรบการจายไฟฟากาลงในโครงขายสาธารณะ (Assemblies for power distribution in public networks) ขอกาหนดเฉพาะสาหรบตไฟฟาทตดตงภายนอกในสถานทสาธารณะ – ตกระจายสายไฟฟา(CDCs) สาหรบการจายไฟฟากาลงในโครงขาย (Particular requirements for assemblies intended to be installed outdoors in public places - Cable distribution cabinets (CDCs) for power distribution in networks)

IEC 61439-6 แทน IEC 60439-2

ระบบการเดนแทงตวนาไฟฟา (บสเวย) (Busbar trunking systems; busways)

IEC 61439-0 เพมเตม คาแนะนาถงขอกาหนด (Guidance to specifying)

IECTS 61439-7 เพมเตม ตไฟฟาสาหรบการใชงานเฉพาะเชน อเรอ สถานทพกชวคราวหรอสถานทตงแคมป แผงคาในตลาด สถานชารจยานพาหนะไฟฟา (Assemblies for specific applications such as marinas, camping sites, market squares, electric vehicles charging stations)

จากขอกาหนดการออกแบบและการตรวจสอบการออกแบบ

ของตไฟฟาเพอใชยนยนการออกแบบใหเปนไปตามมาตรฐาน IEC 61439-1 เปรยบเทยบกบมาตรฐาน IEC 60439-1 พบวาโครงสราง

Page 4: การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานจาก IEC 60439 เป็น IEC 61439 From IEC

70

วศวกรรมสาร มก.

จากขอกำาหนดการออกแบบและการตรวจสอบ

การออกแบบของตไฟฟาเพอใชยนยนการออกแบบ

ใหเปนไปตามมาตรฐานIEC61439-1เปรยบเทยบ

กบมาตรฐานIEC60439-1พบวาโครงสรางเนอหา

ของตวมาตรฐานมการเปลยนแปลงแสดงดงตาราง

ท2ซงมการแบงแยกหวขอตางๆทชชดมากขนเขา

ถงขอมลไดงายขนและในหวขอท8(ขอกำาหนดการ

ทดสอบ; Test specifications)ประกอบดวยการ

ทดสอบเฉพาะแบบ (Type tests)และการทดสอบ

ประจำา(Routinetests)ของมาตรฐานIEC60439-1

ถกยกเลกและแทนดวยหวขอท10การตรวจสอบการ

ออกแบบ(Designverification)และหวขอท11การ

ตรวจสอบประจำา(Routineverification)ในมาตรฐาน

IEC61439-1

ต�ร�งท 2โครงสรางเนอหามาตรฐานฉบบเกาและ

ใหม[1,2]

เนอหาของตวมาตรฐานมการเปลยนแปลงแสดงดงตารางท 2ซงมการแบงแยกหวขอตางๆ ทชชดมากขน เขาถงขอมลไดงายขนและในหวขอท 8 (ขอกาหนดการทดสอบ; Test specifications)ประกอบดวยการทดสอบเฉพาะแบบ (Type tests) และการทดสอบประจา (Routine tests )ของมาตรฐาน IEC 60439-1 ถกยกเลกและแทนดวยหวขอท 10 การตรวจสอบการออกแบบ(Design verification)และหวขอท 11 การตรวจสอบประจา(Routine verification) ในมาตรฐาน IEC 61439-1

ตารางท 2 โครงสรางเนอหามาตรฐานฉบบเกาและใหม[1, 2] เนอหาของ IEC 60439-1 เนอหาของ IEC 61439-1 1. ทวไป (General) 1. ขอบขาย (Scope)

2. กฎเกณฑทอางอง (Normative references)

2. บทนยาม (Definitions) 3. คาจากดความและบทนยาม (Terms and definitions) 4. สญลกษณและคายอ (Symbols and abbreviations)

3. การจาแนกประเภทของตไฟฟา (Classification of ASSEMBLIES)

อยหวขอยอย 5.5

4. คณลกษณะทางไฟฟาของตไฟฟา (Electrical characteristics of ASSEMBLIES)

5. คณลกษณะทางไฟฟา (Interface characteristics)

5. ขอมลทใหเกยวกบตไฟฟา (Information to be given regarding the ASSEMBLY)

6. ขอมล (Information)

6. สภาวะการใชงาน (Service conditions)

7. สภาวะการใชงาน (Service conditions)

7. การออกแบบและการสราง (Design and construction)

8. ขอกาหนดการสราง (Construction requirements) 9. ขอกาหนดประสทธภาพการทางาน (Performance requirement)

8. ขอกาหนดการทดสอบ (Test specifications)การทดสอบเฉพาะแบบ (Type tests)และการทดสอบประจา(Routine tests )

10. การตรวจสอบการออกแบบ (Design verification)

11. การตรวจสอบประจา (Routine verification)

2. วตถประสงคของIEC 61439

สาหรบวตถประสงคของการประกาศใชมาตรฐานIEC 61439แสดงดงตอไปน[2]

1) เพอยกเลกและแทนทมาตรฐาน IEC 60439ทเกยวของในชดมาตรฐานดงตารางท 1 และถอเปนการแกไขทางเทคนคทสาคญ

2)ใหมาตรฐาน IEC 61439-1 ชบอกกฎเกณฑทวไปเพอเปนมาตรฐานในการออกแบบและตรวจสอบการออแบบ ซงจะถกอางองถงโดยสวนทเกยวของของชดมาตรฐาน IEC 61439

3)เปลยนมาตรฐาน IEC 60439-1 เปน IEC 61439-2(สาหรบตแผงสวตซควบคมไฟฟาหลก; MDB)

4) ยกเลกวธการทดสอบเฉพาะแบบ ทเลอกปฏบตระหวางตไฟฟาแบบทผานการทดสอบเฉพาะแบบ (TTA) และตไฟฟาแบบทผานการทดสอบเฉพาะแบบเพยงบางสวน (PTTA)

5)เพมทางเลอกของวธการตรวจสอบการออกแบบ 3 วธทแตกตางกนแตใหมผลเทยบเทากนโดยใช วธการทดสอบ วธการเปรยบเทยบรายละเอยดการออกแบบขององคประกอบตางๆ ซงอางองจากตไฟฟาทไดผานการทดสอบแลวและวธการประเมนใหเปนไปตามกฎเกณฑการออกแบบหรอการคานวณ

6)ชแจงรายละเอยดขอกาหนดทเกยวกบอณหภมทเพมขนของอปกรณท เชอมตอกนรวมเปนวงจรภายในต ไฟฟาซง เ พมในรายละเอยดของวธการตรวจสอบ

7)ใหรายละเอยดเกยวกบตวประกอบไดเวอรซตทกาหนด (Rated diversity factors; RDF) มากขนทเปนคาเปอรยนตหรอคาโหลดสมมตกระแสไฟฟาทกาหนดของตไฟฟาในขณะทมการจายกระแสไฟฟาออกไปยงโหลดใชนาไปคณกบกระแสไฟฟาทกาหนดของวงจรภายในแตละหนวยมหนาทของตไฟฟากจะไดคากระแสไฟฟาสมมตสาหรบใชในการจาลองโหลดเพอทดสอบอณหภมทเพมขนของสวนประกอบทตอรวมอยในวงจร

8)ขอกาหนดจากมาตรฐาน IEC 62208 สาหรบสงปดหมหรอตไฟฟาวางเปลาไดนามารวมเปนสวนหนงของมาตรฐาน IEC 61439-1

9)ใหโครงสรางมาตรฐานสวนยอยทเปนมาตรฐานเฉพาะ (สวนท 2 ถง 7 ดตารางท 1) ในชดมาตรฐาน IEC 61439 สอดคลองกบ

เนอหาของตวมาตรฐานมการเปลยนแปลงแสดงดงตารางท 2ซงมการแบงแยกหวขอตางๆ ทชชดมากขน เขาถงขอมลไดงายขนและในหวขอท 8 (ขอกาหนดการทดสอบ; Test specifications)ประกอบดวยการทดสอบเฉพาะแบบ (Type tests) และการทดสอบประจา (Routine tests )ของมาตรฐาน IEC 60439-1 ถกยกเลกและแทนดวยหวขอท 10 การตรวจสอบการออกแบบ(Design verification)และหวขอท 11 การตรวจสอบประจา(Routine verification) ในมาตรฐาน IEC 61439-1

ตารางท 2 โครงสรางเนอหามาตรฐานฉบบเกาและใหม[1, 2] เนอหาของ IEC 60439-1 เนอหาของ IEC 61439-1 1. ทวไป (General) 1. ขอบขาย (Scope)

2. กฎเกณฑทอางอง (Normative references)

2. บทนยาม (Definitions) 3. คาจากดความและบทนยาม (Terms and definitions) 4. สญลกษณและคายอ (Symbols and abbreviations)

3. การจาแนกประเภทของตไฟฟา (Classification of ASSEMBLIES)

อยหวขอยอย 5.5

4. คณลกษณะทางไฟฟาของตไฟฟา (Electrical characteristics of ASSEMBLIES)

5. คณลกษณะทางไฟฟา (Interface characteristics)

5. ขอมลทใหเกยวกบตไฟฟา (Information to be given regarding the ASSEMBLY)

6. ขอมล (Information)

6. สภาวะการใชงาน (Service conditions)

7. สภาวะการใชงาน (Service conditions)

7. การออกแบบและการสราง (Design and construction)

8. ขอกาหนดการสราง (Construction requirements) 9. ขอกาหนดประสทธภาพการทางาน (Performance requirement)

8. ขอกาหนดการทดสอบ (Test specifications)การทดสอบเฉพาะแบบ (Type tests)และการทดสอบประจา(Routine tests )

10. การตรวจสอบการออกแบบ (Design verification)

11. การตรวจสอบประจา (Routine verification)

2. วตถประสงคของIEC 61439

สาหรบวตถประสงคของการประกาศใชมาตรฐานIEC 61439แสดงดงตอไปน[2]

1) เพอยกเลกและแทนทมาตรฐาน IEC 60439ทเกยวของในชดมาตรฐานดงตารางท 1 และถอเปนการแกไขทางเทคนคทสาคญ

2)ใหมาตรฐาน IEC 61439-1 ชบอกกฎเกณฑทวไปเพอเปนมาตรฐานในการออกแบบและตรวจสอบการออแบบ ซงจะถกอางองถงโดยสวนทเกยวของของชดมาตรฐาน IEC 61439

3)เปลยนมาตรฐาน IEC 60439-1 เปน IEC 61439-2(สาหรบตแผงสวตซควบคมไฟฟาหลก; MDB)

4) ยกเลกวธการทดสอบเฉพาะแบบ ทเลอกปฏบตระหวางตไฟฟาแบบทผานการทดสอบเฉพาะแบบ (TTA) และตไฟฟาแบบทผานการทดสอบเฉพาะแบบเพยงบางสวน (PTTA)

5)เพมทางเลอกของวธการตรวจสอบการออกแบบ 3 วธทแตกตางกนแตใหมผลเทยบเทากนโดยใช วธการทดสอบ วธการเปรยบเทยบรายละเอยดการออกแบบขององคประกอบตางๆ ซงอางองจากตไฟฟาทไดผานการทดสอบแลวและวธการประเมนใหเปนไปตามกฎเกณฑการออกแบบหรอการคานวณ

6)ชแจงรายละเอยดขอกาหนดทเกยวกบอณหภมทเพมขนของอปกรณท เชอมตอกนรวมเปนวงจรภายในต ไฟฟาซง เ พมในรายละเอยดของวธการตรวจสอบ

7)ใหรายละเอยดเกยวกบตวประกอบไดเวอรซตทกาหนด (Rated diversity factors; RDF) มากขนทเปนคาเปอรยนตหรอคาโหลดสมมตกระแสไฟฟาทกาหนดของตไฟฟาในขณะทมการจายกระแสไฟฟาออกไปยงโหลดใชนาไปคณกบกระแสไฟฟาทกาหนดของวงจรภายในแตละหนวยมหนาทของตไฟฟากจะไดคากระแสไฟฟาสมมตสาหรบใชในการจาลองโหลดเพอทดสอบอณหภมทเพมขนของสวนประกอบทตอรวมอยในวงจร

8)ขอกาหนดจากมาตรฐาน IEC 62208 สาหรบสงปดหมหรอตไฟฟาวางเปลาไดนามารวมเปนสวนหนงของมาตรฐาน IEC 61439-1

9)ใหโครงสรางมาตรฐานสวนยอยทเปนมาตรฐานเฉพาะ (สวนท 2 ถง 7 ดตารางท 1) ในชดมาตรฐาน IEC 61439 สอดคลองกบ

เนอหาของตวมาตรฐานมการเปลยนแปลงแสดงดงตารางท 2ซงมการแบงแยกหวขอตางๆ ทชชดมากขน เขาถงขอมลไดงายขนและในหวขอท 8 (ขอกาหนดการทดสอบ; Test specifications)ประกอบดวยการทดสอบเฉพาะแบบ (Type tests) และการทดสอบประจา (Routine tests )ของมาตรฐาน IEC 60439-1 ถกยกเลกและแทนดวยหวขอท 10 การตรวจสอบการออกแบบ(Design verification)และหวขอท 11 การตรวจสอบประจา(Routine verification) ในมาตรฐาน IEC 61439-1

ตารางท 2 โครงสรางเนอหามาตรฐานฉบบเกาและใหม[1, 2] เนอหาของ IEC 60439-1 เนอหาของ IEC 61439-1 1. ทวไป (General) 1. ขอบขาย (Scope)

2. กฎเกณฑทอางอง (Normative references)

2. บทนยาม (Definitions) 3. คาจากดความและบทนยาม (Terms and definitions) 4. สญลกษณและคายอ (Symbols and abbreviations)

3. การจาแนกประเภทของตไฟฟา (Classification of ASSEMBLIES)

อยหวขอยอย 5.5

4. คณลกษณะทางไฟฟาของตไฟฟา (Electrical characteristics of ASSEMBLIES)

5. คณลกษณะทางไฟฟา (Interface characteristics)

5. ขอมลทใหเกยวกบตไฟฟา (Information to be given regarding the ASSEMBLY)

6. ขอมล (Information)

6. สภาวะการใชงาน (Service conditions)

7. สภาวะการใชงาน (Service conditions)

7. การออกแบบและการสราง (Design and construction)

8. ขอกาหนดการสราง (Construction requirements) 9. ขอกาหนดประสทธภาพการทางาน (Performance requirement)

8. ขอกาหนดการทดสอบ (Test specifications)การทดสอบเฉพาะแบบ (Type tests)และการทดสอบประจา(Routine tests )

10. การตรวจสอบการออกแบบ (Design verification)

11. การตรวจสอบประจา (Routine verification)

2. วตถประสงคของIEC 61439

สาหรบวตถประสงคของการประกาศใชมาตรฐานIEC 61439แสดงดงตอไปน[2]

1) เพอยกเลกและแทนทมาตรฐาน IEC 60439ทเกยวของในชดมาตรฐานดงตารางท 1 และถอเปนการแกไขทางเทคนคทสาคญ

2)ใหมาตรฐาน IEC 61439-1 ชบอกกฎเกณฑทวไปเพอเปนมาตรฐานในการออกแบบและตรวจสอบการออแบบ ซงจะถกอางองถงโดยสวนทเกยวของของชดมาตรฐาน IEC 61439

3)เปลยนมาตรฐาน IEC 60439-1 เปน IEC 61439-2(สาหรบตแผงสวตซควบคมไฟฟาหลก; MDB)

4) ยกเลกวธการทดสอบเฉพาะแบบ ทเลอกปฏบตระหวางตไฟฟาแบบทผานการทดสอบเฉพาะแบบ (TTA) และตไฟฟาแบบทผานการทดสอบเฉพาะแบบเพยงบางสวน (PTTA)

5)เพมทางเลอกของวธการตรวจสอบการออกแบบ 3 วธทแตกตางกนแตใหมผลเทยบเทากนโดยใช วธการทดสอบ วธการเปรยบเทยบรายละเอยดการออกแบบขององคประกอบตางๆ ซงอางองจากตไฟฟาทไดผานการทดสอบแลวและวธการประเมนใหเปนไปตามกฎเกณฑการออกแบบหรอการคานวณ

6)ชแจงรายละเอยดขอกาหนดทเกยวกบอณหภมทเพมขนของอปกรณท เชอมตอกนรวมเปนวงจรภายในต ไฟฟาซง เ พมในรายละเอยดของวธการตรวจสอบ

7)ใหรายละเอยดเกยวกบตวประกอบไดเวอรซตทกาหนด (Rated diversity factors; RDF) มากขนทเปนคาเปอรยนตหรอคาโหลดสมมตกระแสไฟฟาทกาหนดของตไฟฟาในขณะทมการจายกระแสไฟฟาออกไปยงโหลดใชนาไปคณกบกระแสไฟฟาทกาหนดของวงจรภายในแตละหนวยมหนาทของตไฟฟากจะไดคากระแสไฟฟาสมมตสาหรบใชในการจาลองโหลดเพอทดสอบอณหภมทเพมขนของสวนประกอบทตอรวมอยในวงจร

8)ขอกาหนดจากมาตรฐาน IEC 62208 สาหรบสงปดหมหรอตไฟฟาวางเปลาไดนามารวมเปนสวนหนงของมาตรฐาน IEC 61439-1

9)ใหโครงสรางมาตรฐานสวนยอยทเปนมาตรฐานเฉพาะ (สวนท 2 ถง 7 ดตารางท 1) ในชดมาตรฐาน IEC 61439 สอดคลองกบ

2. วตถประสงคของ IEC 61439

สำาหรบวตถประสงคของการประกาศใชมาตรฐาน

IEC61439แสดงดงตอไปน[2]

1) เพอยกเลกและแทนทมาตรฐาน IEC

60439ทเกยวของในชดมาตรฐานดงตารางท1และ

ถอเปนการแกไขทางเทคนคทสำาคญ

2) ใหมาตรฐาน IEC 61439-1 ชบอก

กฎเกณฑทวไปเพอเปนมาตรฐานในการออกแบบและ

Page 5: การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานจาก IEC 60439 เป็น IEC 61439 From IEC

71

การเปลยนแปลงมาตรฐานจาก IEC 60439 เปน IEC 61439

ตรวจสอบการออกแบบซงจะถกอางองถงโดยสวนท

เกยวของของชดมาตรฐานIEC61439

3)เปลยนมาตรฐานIEC60439-1เปนIEC

61439-2 (สำาหรบตแผงสวตซควบคมไฟฟาหลก;

MDB)

4)ยกเลกวธการทดสอบเฉพาะแบบทเลอก

ปฏบตระหวางตไฟฟาแบบทผานการทดสอบเฉพาะ

แบบ(TTA)และตไฟฟาแบบทผานการทดสอบเฉพาะ

แบบเพยงบางสวน(PTTA)

5) เพมทางเลอกของวธการตรวจสอบการ

ออกแบบ3วธทแตกตางกนแตใหมผลเทยบเทากน

โดยใชวธการทดสอบวธการเปรยบเทยบรายละเอยด

การออกแบบขององคประกอบตางๆซงอางองจากต

ไฟฟาทไดผานการทดสอบแลวและวธการประเมนให

เปนไปตามกฎเกณฑการออกแบบหรอการคำานวณ

6) ชแจงรายละเอยดขอกำาหนดทเกยวกบ

อณหภมทเพมขนของอปกรณทเชอมตอกนรวมเปน

วงจรภายในตไฟฟาซงเพมในรายละเอยดของวธการ

ตรวจสอบ

7)ใหรายละเอยดเกยวกบตวประกอบไดเวอรซต

ทกำาหนด(Rateddiversityfactors;RDF)มากขน

ทเปนคาเปอรยนตหรอคาโหลดสมมตกระแสไฟฟาท

กำาหนดของตไฟฟาในขณะทมการจายกระแสไฟฟา

ออกไปยงโหลดใชนำาไปคณกบกระแสไฟฟาทกำาหนด

ของวงจรภายในแตละหนวยมหนาทของตไฟฟากจะ

ไดคากระแสไฟฟาสมมตสำาหรบใชในการจำาลองโหลด

เพอทดสอบอณหภมทเพมขนของสวนประกอบทตอ

รวมอยในวงจร

8) ขอกำาหนดจากมาตรฐาน IEC 62208

สำาหรบสงปดหมหรอตไฟฟาวางเปลา ไดนำามารวม

เปนสวนหนงของมาตรฐานIEC61439-1

9) ใหโครงสรางมาตรฐานสวนยอยทเปนมาตรฐาน

เฉพาะ(สวนท2ถง7ดตารางท1)ในชดมาตรฐาน

IEC61439สอดคลองกบสวนท1หรอIEC61439-1

“กฎเกณฑทวไป”

3. ก�รเปลยนแปลงทสำ�คญของ IEC 61439-1

1)มาตรฐานIEC61439-1ยกเลกคำาจำากด

ความและบทนยามของตไฟฟาแบบทผานการทดสอบ

เฉพาะแบบ(Type-testedassemblies;TTA)และ

ตไฟฟาแบบทผานการทดสอบเฉพาะแบบเพยงบาง

สวน (partially type-tested assemblies; PTTA)

ทซงทำาใหผใชเกดความสบสนมากในการเลอกใช

ตไฟฟาถงความแตกตางระหวาง 2แบบน แลวให

คำาจำากดความและบทนยามใหมคอ ระบบตไฟฟา

(ASSEMBLYsystem)

2) ยกเลกวธการตรวจสอบตไฟฟาโดยการ

ทดสอบเฉพาะแบบ (Type tests) ทเลอกปฏบต

ระหวางตไฟฟาแบบTTAและตไฟฟาแบบPTTAซง

ม7การทดสอบเฉพาะแบบแทนดวยการตรวจสอบ

การออกแบบตไฟฟา(designverification)ซงม12

การตรวจสอบ (รวม21 เรองทตองยนยนใหเปนไป

ตามIEC61439-1)ดงแสดงในตารางท3

ต�ร�งท 3เปรยบเทยบหวขอการตรวจสอบตไฟฟา

สวนท 1หรอ IEC 61439-1"กฎเกณฑทวไป" 3. การเปลยนแปลงทสาคญของ IEC 61439-1

1) มาตรฐาน IEC 61439-1 ยกเลกคาจากดความและบทนยามของต ไฟฟ าแบบท ผ านการทดสอบเฉพาะแบบ ( Type-tested assemblies;TTA) และตไฟฟาแบบทผานการทดสอบเฉพาะแบบเพยงบางสวน (partially type-tested assemblies;PTTA) ทซงทาใหผใชเกดความสบสนมากในการเลอกใชตไฟฟาถงความแตกตางระหวาง 2 แบบน แล ว ให ค าจ าก ดความและบทนยามใหม คอ ระบบต ไฟฟ า (ASSEMBLY system)

2) ยกเลกวธการตรวจสอบตไฟฟาโดยการทดสอบเฉพาะแบบ (Type tests)ทเลอกปฏบตระหวางตไฟฟาแบบTTAและตไฟฟาแบบPTTAซงม 7 การทดสอบเฉพาะแบบ แทนดวยการตรวจสอบการออกแบบตไฟฟา (design verification)ซงม 12 การตรวจสอบ (รวม 21 เรองทตองยนยนใหเปนไปตาม IEC 61439-1)ดงแสดงในตารางท 3 ตารางท 3 เปรยบเทยบหวขอการตรวจสอบตไฟฟา การทดสอบเฉพาะแบบ (Type tests)ของ IEC

60439-1

การตรวจสอบการออกแบบ (design verification)ของ

IEC 61439-1 1. ขดจากดของอณหภมทเพมขน (Temperature-rise limits)

1. ขดจากดของอณหภมทเพมขน (Temperature-rise limits)

2. คณสมบตไดอเลกทรก (Dielectric properties)

2. คณสมบตไดอเลกทรก (Dielectric properties)

3. ความทนการลดวงจร (Short-circuit withstand strength)

3. ความทนการลดวงจร (Short-circuit withstand strength)

4. ประสทธผลของวงจรปองกน (Effectiveness of the protective circuit)

4. การปองกนไฟฟาชอตและความสมบรณของวงจรปองกน (Protection against electric shock and integrity of protective circuits)

5. ระยะหางในอากาศและระยะหางตามผวฉนวน (Clearances and creepage distances)

5. ระยะหางในอากาศและระยะหางตามผวฉนวน (Clearances and creepage distances)

6. การปฏบตงานทางกล(Mechanical operation)

6. การปฏบตงานทางกล (Mechanical operation)

7. ระดบชนการปองกน 7. ระดบชนการปองกนของสง

(Degree of protection) ปดหม (Degree of protection of enclosures)

สวนทเพมและชชด

8. ความคงทนของวสดและชนสวนประกอบ (Strength of material and parts) 9. การรวมกนของอปกรณสวตชและสวนประกอบ (Incorporation of switching devices and components) 10. วงจรไฟฟาภายในและการเชอมตอ (Internal electrical circuits and connections) 11. ขวตอสาหรบตวนาภายนอก (Terminals for external conductors) 12. ความเขากนไดทางแมเหลกไฟฟา (Electromagnetic compatibility; EMC)

3)มการใหคาจากดความเกยวกบผผลตตไฟฟาใหมและชชด

ห น า ท จ า ก ฉบ บ เ ก า ใ ช ค า ว า “ผ ผ ล ต ต ไ ฟ ฟ า ( ASSEMBLY manufacturer)” ซ งแยกออกเปน ผผลตต ไฟฟาตนแบบ (original manufacturer) และผผลตตไฟฟา (ASSEMBLY manufacturer)โดยจะมหนาทแสดงดงภาพท 3

Page 6: การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานจาก IEC 60439 เป็น IEC 61439 From IEC

72

วศวกรรมสาร มก.

3)มการใหคำาจำากดความเกยวกบผผลตตไฟฟา

ใหมและชชดหนาท จากฉบบเกาใชคำาวา “ผผลตต

ไฟฟา(ASSEMBLYmanufacturer)”ซงแยกออกเปน

ผผลตตไฟฟาตนแบบ(originalmanufacturer)และ

ผผลตตไฟฟา(ASSEMBLYmanufacturer)โดยจะ

มหนาทแสดงดงภาพท3

สวนท 1หรอ IEC 61439-1"กฎเกณฑทวไป" 3. การเปลยนแปลงทสาคญของ IEC 61439-1

1) มาตรฐาน IEC 61439-1 ยกเลกคาจากดความและบทนยามของต ไฟฟ าแบบท ผ านการทดสอบเฉพาะแบบ ( Type-tested assemblies;TTA) และตไฟฟาแบบทผานการทดสอบเฉพาะแบบเพยงบางสวน (partially type-tested assemblies;PTTA) ทซงทาใหผใชเกดความสบสนมากในการเลอกใชตไฟฟาถงความแตกตางระหวาง 2 แบบน แล ว ให ค าจ าก ดความและบทนยามใหม คอ ระบบต ไฟฟ า (ASSEMBLY system)

2) ยกเลกวธการตรวจสอบตไฟฟาโดยการทดสอบเฉพาะแบบ (Type tests)ทเลอกปฏบตระหวางตไฟฟาแบบTTAและตไฟฟาแบบPTTAซงม 7 การทดสอบเฉพาะแบบ แทนดวยการตรวจสอบการออกแบบตไฟฟา (design verification)ซงม 12 การตรวจสอบ (รวม 21 เรองทตองยนยนใหเปนไปตาม IEC 61439-1)ดงแสดงในตารางท 3 ตารางท 3 เปรยบเทยบหวขอการตรวจสอบตไฟฟา การทดสอบเฉพาะแบบ (Type tests)ของ IEC

60439-1

การตรวจสอบการออกแบบ (design verification)ของ

IEC 61439-1 1. ขดจากดของอณหภมทเพมขน (Temperature-rise limits)

1. ขดจากดของอณหภมทเพมขน (Temperature-rise limits)

2. คณสมบตไดอเลกทรก (Dielectric properties)

2. คณสมบตไดอเลกทรก (Dielectric properties)

3. ความทนการลดวงจร (Short-circuit withstand strength)

3. ความทนการลดวงจร (Short-circuit withstand strength)

4. ประสทธผลของวงจรปองกน (Effectiveness of the protective circuit)

4. การปองกนไฟฟาชอตและความสมบรณของวงจรปองกน (Protection against electric shock and integrity of protective circuits)

5. ระยะหางในอากาศและระยะหางตามผวฉนวน (Clearances and creepage distances)

5. ระยะหางในอากาศและระยะหางตามผวฉนวน (Clearances and creepage distances)

6. การปฏบตงานทางกล(Mechanical operation)

6. การปฏบตงานทางกล (Mechanical operation)

7. ระดบชนการปองกน 7. ระดบชนการปองกนของสง

(Degree of protection) ปดหม (Degree of protection of enclosures)

สวนทเพมและชชด

8. ความคงทนของวสดและชนสวนประกอบ (Strength of material and parts) 9. การรวมกนของอปกรณสวตชและสวนประกอบ (Incorporation of switching devices and components) 10. วงจรไฟฟาภายในและการเชอมตอ (Internal electrical circuits and connections) 11. ขวตอสาหรบตวนาภายนอก (Terminals for external conductors) 12. ความเขากนไดทางแมเหลกไฟฟา (Electromagnetic compatibility; EMC)

3)มการใหคาจากดความเกยวกบผผลตตไฟฟาใหมและชชด

ห น า ท จ า ก ฉบ บ เ ก า ใ ช ค า ว า “ผ ผ ล ต ต ไ ฟ ฟ า ( ASSEMBLY manufacturer)” ซ งแยกออกเปน ผผลตต ไฟฟาตนแบบ (original manufacturer) และผผลตตไฟฟา (ASSEMBLY manufacturer)โดยจะมหนาทแสดงดงภาพท 3

สวนท 1หรอ IEC 61439-1"กฎเกณฑทวไป" 3. การเปลยนแปลงทสาคญของ IEC 61439-1

1) มาตรฐาน IEC 61439-1 ยกเลกคาจากดความและบทนยามของต ไฟฟ าแบบท ผ านการทดสอบเฉพาะแบบ ( Type-tested assemblies;TTA) และตไฟฟาแบบทผานการทดสอบเฉพาะแบบเพยงบางสวน (partially type-tested assemblies;PTTA) ทซงทาใหผใชเกดความสบสนมากในการเลอกใชตไฟฟาถงความแตกตางระหวาง 2 แบบน แล ว ให ค าจ าก ดความและบทนยามใหม คอ ระบบต ไฟฟ า (ASSEMBLY system)

2) ยกเลกวธการตรวจสอบตไฟฟาโดยการทดสอบเฉพาะแบบ (Type tests)ทเลอกปฏบตระหวางตไฟฟาแบบTTAและตไฟฟาแบบPTTAซงม 7 การทดสอบเฉพาะแบบ แทนดวยการตรวจสอบการออกแบบตไฟฟา (design verification)ซงม 12 การตรวจสอบ (รวม 21 เรองทตองยนยนใหเปนไปตาม IEC 61439-1)ดงแสดงในตารางท 3 ตารางท 3 เปรยบเทยบหวขอการตรวจสอบตไฟฟา การทดสอบเฉพาะแบบ (Type tests)ของ IEC

60439-1

การตรวจสอบการออกแบบ (design verification)ของ

IEC 61439-1 1. ขดจากดของอณหภมทเพมขน (Temperature-rise limits)

1. ขดจากดของอณหภมทเพมขน (Temperature-rise limits)

2. คณสมบตไดอเลกทรก (Dielectric properties)

2. คณสมบตไดอเลกทรก (Dielectric properties)

3. ความทนการลดวงจร (Short-circuit withstand strength)

3. ความทนการลดวงจร (Short-circuit withstand strength)

4. ประสทธผลของวงจรปองกน (Effectiveness of the protective circuit)

4. การปองกนไฟฟาชอตและความสมบรณของวงจรปองกน (Protection against electric shock and integrity of protective circuits)

5. ระยะหางในอากาศและระยะหางตามผวฉนวน (Clearances and creepage distances)

5. ระยะหางในอากาศและระยะหางตามผวฉนวน (Clearances and creepage distances)

6. การปฏบตงานทางกล(Mechanical operation)

6. การปฏบตงานทางกล (Mechanical operation)

7. ระดบชนการปองกน 7. ระดบชนการปองกนของสง

(Degree of protection) ปดหม (Degree of protection of enclosures)

สวนทเพมและชชด

8. ความคงทนของวสดและชนสวนประกอบ (Strength of material and parts) 9. การรวมกนของอปกรณสวตชและสวนประกอบ (Incorporation of switching devices and components) 10. วงจรไฟฟาภายในและการเชอมตอ (Internal electrical circuits and connections) 11. ขวตอสาหรบตวนาภายนอก (Terminals for external conductors) 12. ความเขากนไดทางแมเหลกไฟฟา (Electromagnetic compatibility; EMC)

3)มการใหคาจากดความเกยวกบผผลตตไฟฟาใหมและชชด

ห น า ท จ า ก ฉบ บ เ ก า ใ ช ค า ว า “ผ ผ ล ต ต ไ ฟ ฟ า ( ASSEMBLY manufacturer)” ซ งแยกออกเปน ผผลตต ไฟฟาตนแบบ (original manufacturer) และผผลตตไฟฟา (ASSEMBLY manufacturer)โดยจะมหนาทแสดงดงภาพท 3

ภ�พท 3โครงสรางหนาทของผผลต

4) มการใหสญลกษณและคำายอของคา

คณลกษณะทางไฟฟาใหมซงมาตรฐานฉบบเกาไมม

โดยผผลตตไฟฟาตนแบบจะตองปรบใชในการระบ

คาคณลกษณะทางไฟฟาของตไฟฟาใหเปนไปตาม

มาตรฐานIEC61439-1ดงตอไปน

-แรงดนไฟฟาทกำาหนด(ratedvoltage,Un)

เพมสญลกษณUn

-กระแสไฟฟาทกำาหนดของตไฟฟา (Rated

current of theASSEMBLY; InA) เพมคำาและ

สญลกษณInA

-กระแสไฟฟาทกำาหนดของวงจรไฟฟา(Rated

currentofacircuit,Inc)แกไขสญลกษณใหมเปน

IncจากฉบบเกาIn

3) มการใหคาจากดความเกยวกบผผลตตไฟฟา

ใหมและชชดหนาท จากฉบบเกาใชคาวา “ผผลตต

ไฟฟา (ASSEMBLY manufacturer)” ซงแยกออกเปน

ผผลตตไฟฟาตนแบบ (original manufacturer) และ

ผผลตตไฟฟา (ASSEMBLY manufacturer) โดยจะม

หนาทแสดงดงภาพท 3

ภาพท 3 โครงสรางหนาทของผผลต

4 ) มการ ให สญล กษณและ คาย อของค า

คณลกษณะทางไฟฟาใหม ซงมาตรฐานฉบบเกาไมม

โดยผผลตตไฟฟาตนแบบจะตองปรบใชในการระบคา

คณลกษณะทางไฟฟาของต ไฟฟาให เปนไปตาม

มาตรฐาน IEC 61439-1 ดงตอไปน

- แรงดนไฟฟาทกาหนด (rated voltage,

Un) เพมสญลกษณ Un

- กระแสไฟฟ า ท ก าหนดของต ไฟฟ า

(Rated current of the ASSEMBLY; InA) เพมคาและ

สญลกษณ InA

- กระแสไฟฟาทกาหนดของวงจรไฟฟา

(Rated current of a circuit, Inc) แกไขสญลกษณ

ใหมเปน Inc จากฉบบเกา In

- ตวประกอบไดเวอรซตทกาหนด (Rated

diversity factor; RDF) เพมคายอ RDF

- ความถทกาหนด (Rated frequency;

fn) เพมสญลกษณ fn ใหม จากฉบบเกาไมม

5) มการให 3 วธการตรวจสอบทผผลตตไฟฟา

ตนแบบสามารถเลอกใชวธใดวธหนงทเหมาะสมไดซงม

ผลเทยบเทากน (มาตรฐานฉบบเกาจะมเพยงการ

ทดสอบเฉพาะแบบ) คอ

- การตรวจสอบโดยวธการเปรยบเทยบกบ

การออกแบบอางองซงเคยผานการทดสอบแลว หรอ

- การตรวจสอบโดยวธการประเมน เชน

การยนยนการออกแบบตไฟฟาดวยวธการคานวณและ

กฎเกณฑการออกแบบ หรอ

- การตรวจสอบโดยวธการทดสอบ

แตจะไมสามารถใช 3 วธการตรวจสอบน

ไดกบทกเรองทตรวจสอบดงแสดงในตารางท 4 ซงจาก

การเพมวธการตรวจสอบน ผผลตตไฟฟาตนแบบ

สามารถเลอกวธการการตรวจสอบทเหมาะสม ในกรณ

ทมการแกไขหรอเพมจากตไฟฟาตนแบบเดม โดยม

การจดเตรยมหรอการจดวางอปกรณทอางองจากการ

ออกแบบต ไฟฟาทเคยผานการตรวจสอบตามชด

มาตรฐาน IEC 61439 ทเกยวของแลว กสามารถใช

วธการประเมนหรอวธการเปรยบเทยบตามขอกาหนด

ของมาตรฐานในแตละหวขอการตรวจสอบทระบวา

สามารถใชวธการเหลานได แตถาไมเปนไปตามเงอนไข

ขอกาหนดของวธการดงกลาวกจะตองดาเนนการ

ตรวจสอบโดยใชวธการทดสอบตอไป

ตารางท 4 รายการตรวจสอบการออกแบบ [2]

ขอท คณลกษณะทจะ

ตรวจสอบ

ตวเลอกการตรวจสอบทสามารถ

ใชได

การ

ทดสอบ

การ

เปรยบเทยบ

กบการ

ออกแบบ

อางอง

การ

ประเมน

1 ความคงทนของวสดและ

ชนสวน:

1.1 ความทนตอการกด

กรอน

ใช ไมใช ไมใช

1.2 เสถยรภาพทางความ

รอน

ใช ไมใช ไมใช

ผผลตตตนแบบ

• ออกแบบและตรวจสอบการออกแบบ

ผผลตตไฟฟา

• ประกอบและตรวจสอบประจา

ผใช

• ถาผผลตตไฟฟามการแกไขแบบใหมทตางจากตนแบบเดม ผผลตตไฟฟากจะเปนผผลตตตนแบบ

Page 7: การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานจาก IEC 60439 เป็น IEC 61439 From IEC

73

การเปลยนแปลงมาตรฐานจาก IEC 60439 เปน IEC 61439

-ตวประกอบไดเวอรซตทกำาหนด (Rated

diversityfactor;RDF)เพมคำายอRDF

-ความถทกำาหนด (Rated frequency; fn)

เพมสญลกษณfnใหมจากฉบบเกาไมม

5)มการให3วธการตรวจสอบทผผลตตไฟฟา

ตนแบบสามารถเลอกใชวธใดวธหนงทเหมาะสมไดซง

มผลเทยบเทากน (มาตรฐานฉบบเกาจะมเพยงการ

ทดสอบเฉพาะแบบ)คอ

-การตรวจสอบโดยวธการเปรยบเทยบกบการ

ออกแบบอางองซงเคยผานการทดสอบแลวหรอ

-การตรวจสอบโดยวธการประเมน เชนการ

ยนยนการออกแบบตไฟฟาดวยวธการคำานวณและ

กฎเกณฑการออกแบบหรอ

-การตรวจสอบโดยวธการทดสอบ

แตจะไมสามารถใช 3 วธการตรวจสอบนได

กบทกเรองทตรวจสอบดงแสดงในตารางท4ซงจาก

การเพมวธการตรวจสอบน ผผลตตไฟฟาตนแบบ

สามารถเลอกวธการการตรวจสอบทเหมาะสม ใน

กรณทมการแกไขหรอเพมจากตไฟฟาตนแบบเดม

โดยมการจดเตรยมหรอการจดวางอปกรณทอางอง

จากการออกแบบตไฟฟาทเคยผานการตรวจสอบตาม

ชดมาตรฐานIEC61439ทเกยวของแลวกสามารถ

ใชวธการประเมนหรอวธการเปรยบเทยบตามขอ

กำาหนดของมาตรฐานในแตละหวขอการตรวจสอบ

ทระบวาสามารถใชวธการเหลานไดแตถาไมเปนไป

ตามเงอนไขขอกำาหนดของวธการดงกลาวกจะตอง

ดำาเนนการตรวจสอบโดยใชวธการทดสอบตอไป

ต�ร�งท 4รายการตรวจสอบการออกแบบ[2]

3) มการใหคาจากดความเกยวกบผผลตตไฟฟา

ใหมและชชดหนาท จากฉบบเกาใชคาวา “ผผลตต

ไฟฟา (ASSEMBLY manufacturer)” ซงแยกออกเปน

ผผลตตไฟฟาตนแบบ (original manufacturer) และ

ผผลตตไฟฟา (ASSEMBLY manufacturer) โดยจะม

หนาทแสดงดงภาพท 3

ภาพท 3 โครงสรางหนาทของผผลต

4 ) มการ ให สญล กษณและ คาย อของค า

คณลกษณะทางไฟฟาใหม ซงมาตรฐานฉบบเกาไมม

โดยผผลตตไฟฟาตนแบบจะตองปรบใชในการระบคา

คณลกษณะทางไฟฟาของต ไฟฟาให เปนไปตาม

มาตรฐาน IEC 61439-1 ดงตอไปน

- แรงดนไฟฟาทกาหนด (rated voltage,

Un) เพมสญลกษณ Un

- กระแสไฟฟ า ท ก าหนดของต ไฟฟ า

(Rated current of the ASSEMBLY; InA) เพมคาและ

สญลกษณ InA

- กระแสไฟฟาทกาหนดของวงจรไฟฟา

(Rated current of a circuit, Inc) แกไขสญลกษณ

ใหมเปน Inc จากฉบบเกา In

- ตวประกอบไดเวอรซตทกาหนด (Rated

diversity factor; RDF) เพมคายอ RDF

- ความถทกาหนด (Rated frequency;

fn) เพมสญลกษณ fn ใหม จากฉบบเกาไมม

5) มการให 3 วธการตรวจสอบทผผลตตไฟฟา

ตนแบบสามารถเลอกใชวธใดวธหนงทเหมาะสมไดซงม

ผลเทยบเทากน (มาตรฐานฉบบเกาจะมเพยงการ

ทดสอบเฉพาะแบบ) คอ

- การตรวจสอบโดยวธการเปรยบเทยบกบ

การออกแบบอางองซงเคยผานการทดสอบแลว หรอ

- การตรวจสอบโดยวธการประเมน เชน

การยนยนการออกแบบตไฟฟาดวยวธการคานวณและ

กฎเกณฑการออกแบบ หรอ

- การตรวจสอบโดยวธการทดสอบ

แตจะไมสามารถใช 3 วธการตรวจสอบน

ไดกบทกเรองทตรวจสอบดงแสดงในตารางท 4 ซงจาก

การเพมวธการตรวจสอบน ผผลตตไฟฟาตนแบบ

สามารถเลอกวธการการตรวจสอบทเหมาะสม ในกรณ

ทมการแกไขหรอเพมจากตไฟฟาตนแบบเดม โดยม

การจดเตรยมหรอการจดวางอปกรณทอางองจากการ

ออกแบบต ไฟฟาทเคยผานการตรวจสอบตามชด

มาตรฐาน IEC 61439 ทเกยวของแลว กสามารถใช

วธการประเมนหรอวธการเปรยบเทยบตามขอกาหนด

ของมาตรฐานในแตละหวขอการตรวจสอบทระบวา

สามารถใชวธการเหลานได แตถาไมเปนไปตามเงอนไข

ขอกาหนดของวธการดงกลาวกจะตองดาเนนการ

ตรวจสอบโดยใชวธการทดสอบตอไป

ตารางท 4 รายการตรวจสอบการออกแบบ [2]

ขอท คณลกษณะทจะ

ตรวจสอบ

ตวเลอกการตรวจสอบทสามารถ

ใชได

การ

ทดสอบ

การ

เปรยบเทยบ

กบการ

ออกแบบ

อางอง

การ

ประเมน

1 ความคงทนของวสดและ

ชนสวน:

1.1 ความทนตอการกด

กรอน

ใช ไมใช ไมใช

1.2 เสถยรภาพทางความ

รอน

ใช ไมใช ไมใช

ผผลตตตนแบบ

• ออกแบบและตรวจสอบการออกแบบ

ผผลตตไฟฟา

• ประกอบและตรวจสอบประจา

ผใช

• ถาผผลตตไฟฟามการแกไขแบบใหมทตางจากตนแบบเดม ผผลตตไฟฟากจะเปนผผลตตตนแบบ

1.3 ความทนความรอน

ผดปกตและไฟเนองจาก

ผลกระทบทางไฟฟา

ภายในต

ใช ไมใช ใช

1.4 ความตานทานตอรงส

อลตราไวโอเลต (UV)

ใช ไมใช ใช

1.5 การยกยาย/ขนยาย ใช ไมใช ไมใช

1.6 การกระแทกทางกล ใช ไมใช ไมใช

1.7 เครองหมายสญลกษณ/

ปายชอ

ใช ไมใช ไมใช

2 ระดบชนการปองกนของ

สงปดหม

ใช ไมใช ใช

3 ระยะหางในอากาศและ

ระยะหางตามผวฉนวน

ใช ไมใช ไมใช

4 การปองกนไฟฟาชอต

และความสมบรณของ

วงจรปองกน:

4.1 ความตอเนองทม

ประสทธภาพระหวาง

สวนทนาไฟฟาแบบเปด

โลงของตไฟฟาและวงจร

ปองกน

ใช ไมใช ไมใช

4.2 ความทนตอการลดวงจร

ของวงจรปองกน

ใช ใช ไมใช

5 การรวมกนของอปกรณ

สวตชและสวนประกอบ

ไมใช ไมใช ใช

6 วงจรไฟฟาภายในและ

การเชอมตอ

ไมใช ไมใช ใช

7 ขวตอสาหรบตวนา

ภายนอก

ไมใช ไมใช ใช

8 คณสมบตไดอเลกทรก:

8.1 แรงดนไฟฟาทนความถ

กาลงได

ใช ไมใช ไมใช

8.2 แรงดนไฟฟาทนอมพลส

ได

ใช ไมใช ใช

9 ขดจากดของอณหภมท

เพมขน

ใช ใช ใช

10 ความทนการลดวงจร ใช ใช ไมใช

11 ความเขากนไดทาง

แมเหลกไฟฟา (EMC)

ใช ไมใช ใช

12 การปฏบตงานทางกล ใช ไมใช ไมใช

6) เพมการตรวจสอบใหมในเรองของความ

คงทนของวสดและชนสวนประกอบ (Strength of

material and parts) ซ งมาตรฐานฉบบ เ ก า ไ ม ม

จะตองดาเนนการกบต ไฟฟาทออกแบบใหม จาก

ตารางท 4 การตรวจสอบประกอบไปดวยเรองทตอง

ตรวจสอบ 7 เรอง และสาหรบตไฟฟาทผานการรบรอง

จากชดมาตรฐาน IEC 60439 ทเกยวของแลวจะตอง

ตรวจสอบในเรองนเพม เพอขอรบรองมาตรฐานใหม

เปน IEC 61439

7) การตรวจสอบคณสมบตไดอเลกทรก ม 2

วธการตรวจสอบทเพมใหม คอ

1. การทดสอบแรงดนไฟฟาทนความถ

กาล ง ได (มาตรฐานฉบบ เก า ไม ม ) โดยจะตอง

ดาเนนการทดสอบกบวงจรหลก (แทงตวนาหรอสาย

ตวนาหลกของตไฟฟา) วงจรชวยและวงจรควบคมท

เชอมตอกบวงจรหลก (เชน อปกรณเครองวด อปกรณ

ควบคม) โดยจะปอนคาแรงดนไฟฟาทดสอบตาม

ตารางท 5 และสาหรบวงจรชวยหรอวงจรควบคมไมวา

จะเปนไฟฟากระแสสลบหรอไฟฟากระแสตรงทไมได

เชอมตอกบวงจรหลกของตไฟฟาจะตองอยภายใตคา

แรงดนไฟฟาทดสอบตามตารางท 6

ตารางท 5 แรงดนไฟฟาทดสอบความทนความถกาลง

ไดสาหรบวงจรหลก [2] แรงดนไฟฟาฉนวนท

กาหนด Ui

(เฟส ถง เฟส ไฟฟา

กระแสสลบหรอ

ไฟฟากระแสตรง)

โวลต (V)

แรงดนไฟฟา

ทดสอบไดอเลกท

รกไฟฟา

กระแสสลบ (a.c.

r.m.s.)

โวลต (V)

แรงดนไฟฟา

ทดสอบไดอเลกทรก

ไฟฟากระแสตรง

(d.c.)

โวลต (V)

Ui ≤ 60

60 < Ui ≤ 300

300 < Ui ≤ 690

690 < Ui ≤ 800

800 < Ui ≤ 1000

1000 < Ui ≤ 15001)

1000

1500

1890

2000

2200

-

1415

2120

2670

2630

3110

3820 1) สาหรบไฟฟากระแสตรงเทานน

Page 8: การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานจาก IEC 60439 เป็น IEC 61439 From IEC

74

วศวกรรมสาร มก.

6) เพมการตรวจสอบใหมในเรองของความ

คงทนของวสดและชนสวนประกอบ (Strength of

materialandparts)ซงมาตรฐานฉบบเกาไมมจะ

ตองดำาเนนการกบตไฟฟาทออกแบบใหมจากตารางท

4การตรวจสอบประกอบไปดวยเรองทตองตรวจสอบ

7 เรองและสำาหรบตไฟฟาทผานการรบรองจากชด

มาตรฐานIEC60439ทเกยวของแลวจะตองตรวจสอบ

ในเรองนเพม เพอขอรบรองมาตรฐานใหมเปน

IEC61439

7)การตรวจสอบคณสมบตไดอเลกทรกม2

วธการตรวจสอบทเพมใหมคอ

1.การทดสอบแรงดนไฟฟาทนความถกำาลง

ได (มาตรฐานฉบบเกาไมม) โดยจะตองดำาเนนการ

ทดสอบกบวงจรหลก(แทงตวนำาหรอสายตวนำาหลก

ของตไฟฟา)วงจรชวยและวงจรควบคมทเชอมตอกบ

วงจรหลก (เชนอปกรณเครองวดอปกรณควบคม)

โดยจะปอนคาแรงดนไฟฟาทดสอบตามตารางท 5

และสำาหรบวงจรชวยหรอวงจรควบคมไมวาจะเปน

ไฟฟากระแสสลบหรอไฟฟากระแสตรงทไมไดเชอม

ตอกบวงจรหลกของตไฟฟาจะตองอยภายใตคาแรงดน

ไฟฟาทดสอบตามตารางท6

ต�ร�งท 5 แรงดนไฟฟาทดสอบความทนความถ

กำาลงไดสำาหรบวงจรหลก[2]

ได 9 ขดจาก

เพมขน10 ความท11 ความเ

แมเหล12 การปฏ

6) เพชนสวนประกอเกาไมม จะตองตรวจสอบประกทผานการรบรอตรวจสอบในเร

7) กทเพมใหมคอ

1ฉบบเกาไมม) หรอสายตวนาหวงจรหลก (เชแรงดนไฟฟาทควบคมไมวาจเชอมตอกบวงทดสอบตามตา

ตารางท 5แรงห

แรงดนไฟฟาฉกาหนด

(เฟสถงเฟสไกระแสสลบไฟฟากระแส

โวลต(VUi ≤ 60

60 <Ui ≤ 300 < Ui ≤690 < Ui ≤

800 < Ui ≤ 1000 < Ui ≤

1) สาหรบไฟฟา

กดของอณหภมทน ทนการลดวงจร เขากนไดทางลกไฟฟา (EMC)ฏบตงานทางกล

พมการตรวจสอบบ (Strength oงดาเนนการกบตกอบไปดวยเรององจากชดมาตรฐองนเพมเพอขอรการตรวจสอบคณ

1. การทดสอบแ โดยจะตองดาเหลกของตไฟฟาน อปกรณเครทดสอบตามตาจะเปนไฟฟากรงจรหลกของตไารางท 6

ดนไฟฟาทดสอบหลก [2] ฉนวนท Ui ไฟฟาบหรอสตรง) V)

แทด

กร

0 300 ≤ 690 ≤ 800

1000 15001)

ากระแสตรงเทาน

ท ใช

ใช

ใช

ใช

บใหมในเรองขอof material andตไฟฟาทออกแบงทตองตรวจสอบฐาน IEC 6043รบรองมาตรฐานณสมบตไดอเลก

แรงดนไฟฟาทนคเนนการทดสอบ) วงจรชวยและวองวด อปกรณารางท5และสาระแสสลบหรอไฟฟาจะตองอย

บความทนความ

แรงดนไฟฟาสอบไดอเลกทรกไฟฟา

ะแสสลบ (a.c. r.m.s.)

โวลต (V) 1000 1500 1890 2000 2200

- นน

ใช

ใช ไมใช

ไมใช

งความคงทนขอd parts)ซงมาตบบใหม จากตาราบ7เรองและสาห39 ทเกยวของแนใหมเปน IEC 6กทรกม 2 วธการ

ความถกาลงได(บกบวงจรหลก (วงจรควบคมทเชควบคม) โดยจาหรบวงจรชวยไฟฟากระแสตยภายใตคาแรง

มถกาลงไดสาหร

แรงดนทดสอบได

รกไฟฟากระ

(d.cโวลต

141212267263311382

ใช

ไมใช ใช

ไมใช

องวสดและรฐานฉบบางท 4 การหรบตไฟฟาแลวจะตอง61439 รตรวจสอบ

(มาตรฐานแทงตวนาชอมตอกบจะปอนคาหรอวงจรตรงทไมไดงดนไฟฟา

รบวงจร

นไฟฟาดอเลกทก

ะแสตรง c.) ต (V) 15 20 70 30 10 20

คเฮ

35ส

ทส

เชไ

ตารางท 6แรงดนคว

แรงดนไฟฟาฉกาหนด U

(เฟส ถง เฟโวลต(V)

Ui ≤ 1212 < Ui ≤

60 < Ui

คลนสญญาณไซฮรตซ(สาหรบปร

ภาพท 4 รปแบบ

3%ทความถกาล50% ของคาทจะสงสดและคงคาไ

ทเชอมตอกน (รวสวนทนาไฟฟาได

ฟฟาอนๆ กบสว

ชอมตอตามปกฟฟาไดเปดโลงร

มมการปลอยปร

นไฟฟาทนความวบคม [2]

ฉนวนทUi ฟส) )

60

โดยสญญาณ

ซนพนฐาน (ภาพระเทศไทย 50 เฮ

บสญญาณแรงด

คาความถไฟฟลงในขณะทปอนะทดสอบสงสดแไว 5วนาท ทบรเวระหวางทกสว

วมทงวงจรควบคดเปดโลง ระหวางแตละ

วนทนาไฟฟาไดเ ระหวางแตล

ตไปยงวงจรหลรวมถงสงปดหมตผลทตองการ ร

ระจทาลายในระ

มถกาลงไดสาหร

รงดนไฟฟาทดเลกทรก

ไฟฟากระแสสลr.m.s.) โวลต(V

250 500

ดตารางท

ณแรงดนไฟฟาพท 4) และควาฮรตซ)

ดนไฟฟาคลนสญ

ฟามเกณฑความนแรงดนทดสอบแลวคอยๆเพมขนวณ นทมไฟฟา (ตวนคมและวงจรชวย

สวนทมไฟฟาขอเปดโลงเชอมตอกละวงจรควบคมกกบวงจรหลกวตไฟฟาทตอลงดรเลยกระแสเกนะหวางการทดสอ

รบวงจรชวยและว

ดสอบไดอก ลบ (a.c.

V)

ท 6

ทดสอบตองมมถระหวาง 45

ญญาณไซนพนฐา

มคลาดเคลอนทบชวงแรกจะตอนไปถงคาแรงดน

นาไฟฟา) ของวยทตอกบวงจรหล

องวงจรหลกและกน มและวงจรชวยวงจรอนๆ และสดน จะตองไมทางานบ(ดงภาพท 5)

วงจร

รปแบบถง 65

าน

ทรบได ± องไมเกนนทดสอบ

งจรหลกลก) และ

ะสวนทม

ยทไมไดสวนทนา

นและจะ

ต�ร�งท 6 แรงดนไฟฟาทนความถกำาลงไดสำาหรบ

วงจรชวยและวงจรควบคม[2]

ได 9 ขดจาก

เพมขน10 ความท11 ความเ

แมเหล12 การปฏ

6) เพชนสวนประกอเกาไมม จะตองตรวจสอบประกทผานการรบรอตรวจสอบในเร

7) กทเพมใหมคอ

1ฉบบเกาไมม) หรอสายตวนาหวงจรหลก (เชแรงดนไฟฟาทควบคมไมวาจเชอมตอกบวงทดสอบตามตา

ตารางท 5แรงห

แรงดนไฟฟาฉกาหนด

(เฟสถงเฟสไกระแสสลบไฟฟากระแส

โวลต(VUi ≤ 60

60 <Ui ≤ 300 < Ui ≤690 < Ui ≤

800 < Ui ≤ 1000 < Ui ≤

1) สาหรบไฟฟา

กดของอณหภมทน ทนการลดวงจร เขากนไดทางลกไฟฟา (EMC)ฏบตงานทางกล

พมการตรวจสอบบ (Strength oงดาเนนการกบตกอบไปดวยเรององจากชดมาตรฐองนเพมเพอขอรการตรวจสอบคณ

1. การทดสอบแ โดยจะตองดาเหลกของตไฟฟาน อปกรณเครทดสอบตามตาจะเปนไฟฟากรงจรหลกของตไารางท 6

ดนไฟฟาทดสอบหลก [2] ฉนวนท Ui ไฟฟาบหรอสตรง) V)

แทด

กร

0 300 ≤ 690 ≤ 800

1000 15001)

ากระแสตรงเทาน

ท ใช

ใช

ใช

ใช

บใหมในเรองขอof material andตไฟฟาทออกแบงทตองตรวจสอบฐาน IEC 6043รบรองมาตรฐานณสมบตไดอเลก

แรงดนไฟฟาทนคเนนการทดสอบ) วงจรชวยและวองวด อปกรณารางท5และสาระแสสลบหรอไฟฟาจะตองอย

บความทนความ

แรงดนไฟฟาสอบไดอเลกทรกไฟฟา

ะแสสลบ (a.c. r.m.s.)

โวลต (V) 1000 1500 1890 2000 2200

- นน

ใช

ใช ไมใช

ไมใช

งความคงทนขอd parts)ซงมาตบบใหม จากตาราบ7เรองและสาห39 ทเกยวของแนใหมเปน IEC 6กทรกม 2 วธการ

ความถกาลงได(บกบวงจรหลก (วงจรควบคมทเชควบคม) โดยจาหรบวงจรชวยไฟฟากระแสตยภายใตคาแรง

มถกาลงไดสาหร

แรงดนทดสอบได

รกไฟฟากระ

(d.cโวลต

141212267263311382

ใช

ไมใช ใช

ไมใช

องวสดและรฐานฉบบางท 4 การหรบตไฟฟาแลวจะตอง61439 รตรวจสอบ

(มาตรฐานแทงตวนาชอมตอกบจะปอนคาหรอวงจรตรงทไมไดงดนไฟฟา

รบวงจร

นไฟฟาดอเลกทก

ะแสตรง c.) ต (V) 15 20 70 30 10 20

คเฮ

35ส

ทส

เชไ

ตารางท 6แรงดนคว

แรงดนไฟฟาฉกาหนด U

(เฟส ถง เฟโวลต(V)

Ui ≤ 1212 < Ui ≤

60 < Ui

คลนสญญาณไซฮรตซ(สาหรบปร

ภาพท 4 รปแบบ

3%ทความถกาล50% ของคาทจะสงสดและคงคาไ

ทเชอมตอกน (รวสวนทนาไฟฟาได

ฟฟาอนๆ กบสว

ชอมตอตามปกฟฟาไดเปดโลงร

มมการปลอยปร

นไฟฟาทนความวบคม [2]

ฉนวนทUi ฟส) )

60

โดยสญญาณ

ซนพนฐาน (ภาพระเทศไทย 50 เฮ

บสญญาณแรงด

คาความถไฟฟลงในขณะทปอนะทดสอบสงสดแไว 5วนาท ทบรเวระหวางทกสว

วมทงวงจรควบคดเปดโลง ระหวางแตละ

วนทนาไฟฟาไดเ ระหวางแตล

ตไปยงวงจรหลรวมถงสงปดหมตผลทตองการ ร

ระจทาลายในระ

มถกาลงไดสาหร

รงดนไฟฟาทดเลกทรก

ไฟฟากระแสสลr.m.s.) โวลต(V

250 500

ดตารางท

ณแรงดนไฟฟาพท 4) และควาฮรตซ)

ดนไฟฟาคลนสญ

ฟามเกณฑความนแรงดนทดสอบแลวคอยๆเพมขนวณ นทมไฟฟา (ตวนคมและวงจรชวย

สวนทมไฟฟาขอเปดโลงเชอมตอกละวงจรควบคมกกบวงจรหลกวตไฟฟาทตอลงดรเลยกระแสเกนะหวางการทดสอ

รบวงจรชวยและว

ดสอบไดอก ลบ (a.c.

V)

ท 6

ทดสอบตองมมถระหวาง 45

ญญาณไซนพนฐา

มคลาดเคลอนทบชวงแรกจะตอนไปถงคาแรงดน

นาไฟฟา) ของวยทตอกบวงจรหล

องวงจรหลกและกน มและวงจรชวยวงจรอนๆ และสดน จะตองไมทางานบ(ดงภาพท 5)

วงจร

รปแบบถง 65

าน

ทรบได ± องไมเกนนทดสอบ

งจรหลกลก) และ

ะสวนทม

ยทไมไดสวนทนา

นและจะ

โดยสญญาณแรงดนไฟฟาทดสอบตองมรปแบบคลน

สญญาณไซนพนฐาน(ภาพท4)และความถระหวาง

45ถง65เฮรตซ(สำาหรบประเทศไทย50เฮรตซ)

ได 9 ขดจาก

เพมขน10 ความท11 ความเ

แมเหล12 การปฏ

6) เพชนสวนประกอเกาไมม จะตองตรวจสอบประกทผานการรบรอตรวจสอบในเร

7) กทเพมใหมคอ

1ฉบบเกาไมม) หรอสายตวนาหวงจรหลก (เชแรงดนไฟฟาทควบคมไมวาจเชอมตอกบวงทดสอบตามตา

ตารางท 5แรงห

แรงดนไฟฟาฉกาหนด

(เฟสถงเฟสไกระแสสลบไฟฟากระแส

โวลต(VUi ≤ 60

60 <Ui ≤ 300 < Ui ≤690 < Ui ≤

800 < Ui ≤ 1000 < Ui ≤

1) สาหรบไฟฟา

กดของอณหภมทน ทนการลดวงจร เขากนไดทางลกไฟฟา (EMC)ฏบตงานทางกล

พมการตรวจสอบบ (Strength oงดาเนนการกบตกอบไปดวยเรององจากชดมาตรฐองนเพมเพอขอรการตรวจสอบคณ

1. การทดสอบแ โดยจะตองดาเหลกของตไฟฟาน อปกรณเครทดสอบตามตาจะเปนไฟฟากรงจรหลกของตไารางท 6

ดนไฟฟาทดสอบหลก [2] ฉนวนท Ui ไฟฟาบหรอสตรง) V)

แทด

กร

0 300 ≤ 690 ≤ 800

1000 15001)

ากระแสตรงเทาน

ท ใช

ใช

ใช

ใช

บใหมในเรองขอof material andตไฟฟาทออกแบงทตองตรวจสอบฐาน IEC 6043รบรองมาตรฐานณสมบตไดอเลก

แรงดนไฟฟาทนคเนนการทดสอบ) วงจรชวยและวองวด อปกรณารางท5และสาระแสสลบหรอไฟฟาจะตองอย

บความทนความ

แรงดนไฟฟาสอบไดอเลกทรกไฟฟา

ะแสสลบ (a.c. r.m.s.)

โวลต (V) 1000 1500 1890 2000 2200

- นน

ใช

ใช ไมใช

ไมใช

งความคงทนขอd parts)ซงมาตบบใหม จากตาราบ7เรองและสาห39 ทเกยวของแนใหมเปน IEC 6กทรกม 2 วธการ

ความถกาลงได(บกบวงจรหลก (วงจรควบคมทเชควบคม) โดยจาหรบวงจรชวยไฟฟากระแสตยภายใตคาแรง

มถกาลงไดสาหร

แรงดนทดสอบได

รกไฟฟากระ

(d.cโวลต

141212267263311382

ใช

ไมใช ใช

ไมใช

องวสดและรฐานฉบบางท 4 การหรบตไฟฟาแลวจะตอง61439 รตรวจสอบ

(มาตรฐานแทงตวนาชอมตอกบจะปอนคาหรอวงจรตรงทไมไดงดนไฟฟา

รบวงจร

นไฟฟาดอเลกทก

ะแสตรง c.) ต (V) 15 20 70 30 10 20

คเฮ

35ส

ทส

เชไ

ตารางท 6แรงดนคว

แรงดนไฟฟาฉกาหนด U

(เฟส ถง เฟโวลต(V)

Ui ≤ 1212 < Ui ≤

60 < Ui

คลนสญญาณไซฮรตซ(สาหรบปร

ภาพท 4 รปแบบ

3%ทความถกาล50% ของคาทจะสงสดและคงคาไ

ทเชอมตอกน (รวสวนทนาไฟฟาได

ฟฟาอนๆ กบสว

ชอมตอตามปกฟฟาไดเปดโลงร

มมการปลอยปร

นไฟฟาทนความวบคม [2]

ฉนวนทUi ฟส) )

60

โดยสญญาณ

ซนพนฐาน (ภาพระเทศไทย 50 เฮ

บสญญาณแรงด

คาความถไฟฟลงในขณะทปอนะทดสอบสงสดแไว 5วนาท ทบรเวระหวางทกสว

วมทงวงจรควบคดเปดโลง ระหวางแตละ

วนทนาไฟฟาไดเ ระหวางแตล

ตไปยงวงจรหลรวมถงสงปดหมตผลทตองการ ร

ระจทาลายในระ

มถกาลงไดสาหร

รงดนไฟฟาทดเลกทรก

ไฟฟากระแสสลr.m.s.) โวลต(V

250 500

ดตารางท

ณแรงดนไฟฟาพท 4) และควาฮรตซ)

ดนไฟฟาคลนสญ

ฟามเกณฑความนแรงดนทดสอบแลวคอยๆเพมขนวณ นทมไฟฟา (ตวนคมและวงจรชวย

สวนทมไฟฟาขอเปดโลงเชอมตอกละวงจรควบคมกกบวงจรหลกวตไฟฟาทตอลงดรเลยกระแสเกนะหวางการทดสอ

รบวงจรชวยและว

ดสอบไดอก ลบ (a.c.

V)

ท 6

ทดสอบตองมมถระหวาง 45

ญญาณไซนพนฐา

มคลาดเคลอนทบชวงแรกจะตอนไปถงคาแรงดน

นาไฟฟา) ของวยทตอกบวงจรหล

องวงจรหลกและกน มและวงจรชวยวงจรอนๆ และสดน จะตองไมทางานบ(ดงภาพท 5)

วงจร

รปแบบถง 65

าน

ทรบได ± องไมเกนนทดสอบ

งจรหลกลก) และ

ะสวนทม

ยทไมไดสวนทนา

นและจะ

ภ�พท 4รปแบบสญญาณแรงดนไฟฟาคลนสญญาณ

ไซนพนฐาน

1.3 ความทนความรอน

ผดปกตและไฟเนองจาก

ผลกระทบทางไฟฟา

ภายในต

ใช ไมใช ใช

1.4 ความตานทานตอรงส

อลตราไวโอเลต (UV)

ใช ไมใช ใช

1.5 การยกยาย/ขนยาย ใช ไมใช ไมใช

1.6 การกระแทกทางกล ใช ไมใช ไมใช

1.7 เครองหมายสญลกษณ/

ปายชอ

ใช ไมใช ไมใช

2 ระดบชนการปองกนของ

สงปดหม

ใช ไมใช ใช

3 ระยะหางในอากาศและ

ระยะหางตามผวฉนวน

ใช ไมใช ไมใช

4 การปองกนไฟฟาชอต

และความสมบรณของ

วงจรปองกน:

4.1 ความตอเนองทม

ประสทธภาพระหวาง

สวนทนาไฟฟาแบบเปด

โลงของตไฟฟาและวงจร

ปองกน

ใช ไมใช ไมใช

4.2 ความทนตอการลดวงจร

ของวงจรปองกน

ใช ใช ไมใช

5 การรวมกนของอปกรณ

สวตชและสวนประกอบ

ไมใช ไมใช ใช

6 วงจรไฟฟาภายในและ

การเชอมตอ

ไมใช ไมใช ใช

7 ขวตอสาหรบตวนา

ภายนอก

ไมใช ไมใช ใช

8 คณสมบตไดอเลกทรก:

8.1 แรงดนไฟฟาทนความถ

กาลงได

ใช ไมใช ไมใช

8.2 แรงดนไฟฟาทนอมพลส

ได

ใช ไมใช ใช

9 ขดจากดของอณหภมท

เพมขน

ใช ใช ใช

10 ความทนการลดวงจร ใช ใช ไมใช

11 ความเขากนไดทาง

แมเหลกไฟฟา (EMC)

ใช ไมใช ใช

12 การปฏบตงานทางกล ใช ไมใช ไมใช

6) เพมการตรวจสอบใหมในเรองของความ

คงทนของวสดและชนสวนประกอบ (Strength of

material and parts) ซ งมาตรฐานฉบบ เ ก า ไ ม ม

จะตองดาเนนการกบต ไฟฟาทออกแบบใหม จาก

ตารางท 4 การตรวจสอบประกอบไปดวยเรองทตอง

ตรวจสอบ 7 เรอง และสาหรบตไฟฟาทผานการรบรอง

จากชดมาตรฐาน IEC 60439 ทเกยวของแลวจะตอง

ตรวจสอบในเรองนเพม เพอขอรบรองมาตรฐานใหม

เปน IEC 61439

7) การตรวจสอบคณสมบตไดอเลกทรก ม 2

วธการตรวจสอบทเพมใหม คอ

1. การทดสอบแรงดนไฟฟาทนความถ

กาล ง ได (มาตรฐานฉบบ เก า ไม ม ) โดยจะตอง

ดาเนนการทดสอบกบวงจรหลก (แทงตวนาหรอสาย

ตวนาหลกของตไฟฟา) วงจรชวยและวงจรควบคมท

เชอมตอกบวงจรหลก (เชน อปกรณเครองวด อปกรณ

ควบคม) โดยจะปอนคาแรงดนไฟฟาทดสอบตาม

ตารางท 5 และสาหรบวงจรชวยหรอวงจรควบคมไมวา

จะเปนไฟฟากระแสสลบหรอไฟฟากระแสตรงทไมได

เชอมตอกบวงจรหลกของตไฟฟาจะตองอยภายใตคา

แรงดนไฟฟาทดสอบตามตารางท 6

ตารางท 5 แรงดนไฟฟาทดสอบความทนความถกาลง

ไดสาหรบวงจรหลก [2] แรงดนไฟฟาฉนวนท

กาหนด Ui

(เฟส ถง เฟส ไฟฟา

กระแสสลบหรอ

ไฟฟากระแสตรง)

โวลต (V)

แรงดนไฟฟา

ทดสอบไดอเลกท

รกไฟฟา

กระแสสลบ (a.c.

r.m.s.)

โวลต (V)

แรงดนไฟฟา

ทดสอบไดอเลกทรก

ไฟฟากระแสตรง

(d.c.)

โวลต (V)

Ui ≤ 60

60 < Ui ≤ 300

300 < Ui ≤ 690

690 < Ui ≤ 800

800 < Ui ≤ 1000

1000 < Ui ≤ 15001)

1000

1500

1890

2000

2200

-

1415

2120

2670

2630

3110

3820 1) สาหรบไฟฟากระแสตรงเทานน

แรงดนไฟฟาฉนวนท

กำาหนดUi

(เฟสถงเฟสไฟฟา

กระแสสลบหรอ

ไฟฟากระแสตรง

โวลต(V)

แรงดนไฟฟาทดสอบ

ไดอเลกทรกไฟฟา

กระแสสลบ(a.c.r.m.s.)

โวลต(V)

แรงดนไฟฟา

ทดสอบไดอเลกทรก

ไฟฟากระแสตรง

(d.c.)

โวลต(V)

Page 9: การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานจาก IEC 60439 เป็น IEC 61439 From IEC

75

การเปลยนแปลงมาตรฐานจาก IEC 60439 เปน IEC 61439

คาความถไฟฟามเกณฑความคลาดเคลอนทรบ

ได±3%ทความถกำาลงในขณะทปอนแรงดนทดสอบ

ชวงแรกจะตองไมเกน50%ของคาทจะทดสอบสงสด

แลวคอยๆเพมขนไปถงคาแรงดนทดสอบสงสดและ

คงคาไว5วนาททบรเวณ

ระหวางทกสวนทมไฟฟา (ตวนำาไฟฟา) ของ

วงจรหลกทเชอมตอกน(รวมทงวงจรควบคมและวงจร

ชวยทตอกบวงจรหลก)และสวนทนำาไฟฟาไดเปดโลง

ระหวางแตละสวนทมไฟฟาของวงจรหลกและ

สวนทมไฟฟาอน ๆกบสวนทนำาไฟฟาไดเปดโลงเชอมตอกน

ระหวางแตละวงจรควบคมและวงจรชวยทไม

ไดเชอมตอตามปกตไปยงวงจรหลกกบวงจรหลกวงจร

อนๆและสวนทนำาไฟฟาไดเปดโลงรวมถงสงปดหม

ตไฟฟาทตอลงดน

ผลทตองการรเลยกระแสเกนจะตองไมทำางาน

และจะไมมการปลอยประจทำาลายในระหวางการ

ทดสอบ(ดงภาพท5)

ภ�พท 5ตวอยางผลของรเลยกระแสเกนทำางานและ

การเกดประจไฟฟาทำาลาย

ภาพท 5 ตวอยางผลของรเลยกระแสเกนทางานและการเกดประจไฟฟา

ทาลาย

2. การตรวจสอบแรงดนไฟฟาทนอมพลสไดเพมวธการประเมนซงเปนทางเลอกหนงทผผลตตไฟฟาตนแบบสามารถเลอกปฏบตไดนอกเหนอจากวธการทดสอบ โดยจะดาเนนการตรวจสอบประเมนระยะหางในอากาศโดยใชวธการวดระยะระหวางตวนาเฟสกบตวนากลางหรอตวนาปองกนและสวนทนาไฟฟาไดเปดโลง (โครงสรางต แผนกนชอง ผนงกน เปนตน) ซงระยะหางในอากาศตองไมนอยกวา 1.5 เทาของคาทระบไวในตารางท 7หรอประเมนจากขอมลของผผลตอปกรณวาอปกรณทรวมอยทงหมดนนเหมาะสาหรบแรงดนไฟฟาทนอมพลสไดทกาหนด (Uimp) ตารางท 7ระยะหางในอากาศตาสด [2] แรงดนไฟฟาทนอมพลสไดทกาหนด

Uimp kV

ระยะหางในอากาศ มม.

≤ 2.5 1.5 4.0 3.0 6.0 5.5 8.0 8.0 12.0 14.0

8)การตรวจสอบความทนการลดวงจรเพมวธการตรวจสอบโดยใชวธการเปรยบเทยบการออกแบบอางองตไฟฟาตนแบบทผานการทดสอบแลวได(มาตรฐานฉบบเกามเพยงวธการทดสอบ)โดยวธการเปรยบเทยบจะสามารถดาเนนการได 2 วธอยางใดอยางหนง ดงน

1. การตรวจสอบโดยเปรยบเทยบกบการออกแบบอางองโดยใชรายการตรวจสอบตามตารางท 8ผลทตองการจะผานการตรวจสอบถาทกรายการมการทาเครองหมาย “ใช” แตถา “ไมใช” แลวรายการขอท 6, 8, 9 และ 10 ยงคงมการทาเครองหมาย “ใช” ทกขอกจะสามารถตรวจสอบโดยใชการเปรยบเทยบดวยวธการคานวณตาม

มาตรฐาน IEC 60865-1 ไดแตถามการทาเครองหมาย “ไมใช”ขอใดขอหนงกจะใชวธการทดสอบตอไปแสดงดงภาพท 6

ภาพท 6 ไดอะแกรมผลการตรวจสอบเปรยบเทยบโดยใชรายการ

ตรวจสอบตามตารางท 8 ตารางท 8รายการตรวจสอบความทนการลดวงจร [2] ราย การท

ขอกาหนดทจะพจารณา ใช ไมใช

1 พกดความทนตอการลดวงจรแตละวงจรของตไฟฟาทเปรยบเทยบ มคานอยกวาหรอเทากบการออกแบบอางองใชหรอไม

2

ขนาดพนทหนาตดของบสบารและตวเชอมตอของแตละวงจรของตไฟฟาทเปรยบเทยบ มคามากกวาหรอเทากบการออกแบบอางองใชหรอไม

3

ระยะหางระหวางบสบารและตวเชอมตอของแตละวงจรของตไฟฟาทเปรยบเทยบ มคามากกวาหรอเทากบการออกแบบอางองใชหรอไม

4

ฐานรองรบบสบารของแตละวงจรของตไฟฟาทเปรยบเทยบมชนดเดยวกน รปรางเหมอนกน วสดเหมอนกนและมระยะหางเดยวกนหรอนอยกวาตลอดความยาวของบสบารทอางองการออกแบบใชหรอไม และมโครงสรางทตดตงสาหรบสงรองรบแทงตวนาดวยการออกแบบและความแขงแรงทางกลแบบเดยวกนใชหรอไม

5 วสดและคณสมบตวสดของตวนาแตละวงจรของตไฟฟาทเปรยบเทยบ เหมอนกนกบการออกแบบอางองใชหรอไม

6 อปกรณปองกนการลดวงจรของแตละวงจร

2.การตรวจสอบแรงดนไฟฟาทนอมพลสได

เพมวธการประเมนซงเปนทางเลอกหนงทผผลตตไฟฟา

ตนแบบสามารถเลอกปฏบตไดนอกเหนอจากวธการ

ทดสอบโดยจะดำาเนนการตรวจสอบประเมนระยะหาง

ในอากาศโดยใชวธการวดระยะระหวางตวนำาเฟสกบ

ตวนำากลางหรอตวนำาปองกนและสวนทนำาไฟฟาได

เปดโลง(โครงสรางตแผนกนชองผนงกนเปนตน)ซง

ระยะหางในอากาศตองไมนอยกวา1.5เทาของคาท

ระบไวในตารางท7หรอประเมนจากขอมลของผผลต

อปกรณวาอปกรณทรวมอยทงหมดนนเหมาะสำาหรบ

แรงดนไฟฟาทนอมพลสไดทกำาหนด(Uimp)

ต�ร�งท 7ระยะหางในอากาศตำาสด[2]

ภาพท 5 ตวอยางผลของรเลยกระแสเกนทางานและการเกดประจไฟฟา

ทาลาย

2. การตรวจสอบแรงดนไฟฟาทนอมพลสไดเพมวธการประเมนซงเปนทางเลอกหนงทผผลตตไฟฟาตนแบบสามารถเลอกปฏบตไดนอกเหนอจากวธการทดสอบ โดยจะดาเนนการตรวจสอบประเมนระยะหางในอากาศโดยใชวธการวดระยะระหวางตวนาเฟสกบตวนากลางหรอตวนาปองกนและสวนทนาไฟฟาไดเปดโลง (โครงสรางต แผนกนชอง ผนงกน เปนตน) ซงระยะหางในอากาศตองไมนอยกวา 1.5 เทาของคาทระบไวในตารางท 7หรอประเมนจากขอมลของผผลตอปกรณวาอปกรณทรวมอยทงหมดนนเหมาะสาหรบแรงดนไฟฟาทนอมพลสไดทกาหนด (Uimp) ตารางท 7ระยะหางในอากาศตาสด [2] แรงดนไฟฟาทนอมพลสไดทกาหนด

Uimp kV

ระยะหางในอากาศ มม.

≤ 2.5 1.5 4.0 3.0 6.0 5.5 8.0 8.0 12.0 14.0

8)การตรวจสอบความทนการลดวงจรเพมวธการตรวจสอบโดยใชวธการเปรยบเทยบการออกแบบอางองตไฟฟาตนแบบทผานการทดสอบแลวได(มาตรฐานฉบบเกามเพยงวธการทดสอบ)โดยวธการเปรยบเทยบจะสามารถดาเนนการได 2 วธอยางใดอยางหนง ดงน

1. การตรวจสอบโดยเปรยบเทยบกบการออกแบบอางองโดยใชรายการตรวจสอบตามตารางท 8ผลทตองการจะผานการตรวจสอบถาทกรายการมการทาเครองหมาย “ใช” แตถา “ไมใช” แลวรายการขอท 6, 8, 9 และ 10 ยงคงมการทาเครองหมาย “ใช” ทกขอกจะสามารถตรวจสอบโดยใชการเปรยบเทยบดวยวธการคานวณตาม

มาตรฐาน IEC 60865-1 ไดแตถามการทาเครองหมาย “ไมใช”ขอใดขอหนงกจะใชวธการทดสอบตอไปแสดงดงภาพท 6

ภาพท 6 ไดอะแกรมผลการตรวจสอบเปรยบเทยบโดยใชรายการ

ตรวจสอบตามตารางท 8 ตารางท 8รายการตรวจสอบความทนการลดวงจร [2] ราย การท

ขอกาหนดทจะพจารณา ใช ไมใช

1 พกดความทนตอการลดวงจรแตละวงจรของตไฟฟาทเปรยบเทยบ มคานอยกวาหรอเทากบการออกแบบอางองใชหรอไม

2

ขนาดพนทหนาตดของบสบารและตวเชอมตอของแตละวงจรของตไฟฟาทเปรยบเทยบ มคามากกวาหรอเทากบการออกแบบอางองใชหรอไม

3

ระยะหางระหวางบสบารและตวเชอมตอของแตละวงจรของตไฟฟาทเปรยบเทยบ มคามากกวาหรอเทากบการออกแบบอางองใชหรอไม

4

ฐานรองรบบสบารของแตละวงจรของตไฟฟาทเปรยบเทยบมชนดเดยวกน รปรางเหมอนกน วสดเหมอนกนและมระยะหางเดยวกนหรอนอยกวาตลอดความยาวของบสบารทอางองการออกแบบใชหรอไม และมโครงสรางทตดตงสาหรบสงรองรบแทงตวนาดวยการออกแบบและความแขงแรงทางกลแบบเดยวกนใชหรอไม

5 วสดและคณสมบตวสดของตวนาแตละวงจรของตไฟฟาทเปรยบเทยบ เหมอนกนกบการออกแบบอางองใชหรอไม

6 อปกรณปองกนการลดวงจรของแตละวงจร

8)การตรวจสอบความทนการลดวงจรเพมวธ

การตรวจสอบโดยใชวธการเปรยบเทยบการออกแบบ

อางองตไฟฟาตนแบบทผานการทดสอบแลวได

(มาตรฐานฉบบเกามเพยงวธการทดสอบ) โดยวธ

การเปรยบเทยบจะสามารถดำาเนนการได2วธอยางใด

อยางหนงดงน

1. การตรวจสอบโดยเปรยบเทยบกบการ

ออกแบบอางองโดยใชรายการตรวจสอบตามตาราง

ท8ผลทตองการจะผานการตรวจสอบถาทกรายการ

มการทำาเครองหมาย“ใช”แตถา“ไมใช”แลวรายการ

ขอท6,8,9และ10ยงคงมการทำาเครองหมาย“ใช”

ทกขอกจะสามารถตรวจสอบโดยใชการเปรยบเทยบ

Page 10: การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานจาก IEC 60439 เป็น IEC 61439 From IEC

76

วศวกรรมสาร มก.

ดวยวธการคำานวณตามมาตรฐานIEC60865-1ได

แตถามการทำาเครองหมาย“ไมใช”ขอใดขอหนงกจะ

ใชวธการทดสอบตอไปแสดงดงภาพท6

ภาพท 6 ไดอะแกรมผลการตรวจสอบเปรยบเทยบ

โดยใชรายการตรวจสอบตามตารางท8

ตารางท8รายการตรวจสอบความทนการลดวงจร[2]

ภาพท 5 ตวอยางผลของรเลยกระแสเกนทางานและการเกดประจไฟฟา

ทาลาย

2. การตรวจสอบแรงดนไฟฟาทนอมพลสไดเพมวธการประเมนซงเปนทางเลอกหนงทผผลตตไฟฟาตนแบบสามารถเลอกปฏบตไดนอกเหนอจากวธการทดสอบ โดยจะดาเนนการตรวจสอบประเมนระยะหางในอากาศโดยใชวธการวดระยะระหวางตวนาเฟสกบตวนากลางหรอตวนาปองกนและสวนทนาไฟฟาไดเปดโลง (โครงสรางต แผนกนชอง ผนงกน เปนตน) ซงระยะหางในอากาศตองไมนอยกวา 1.5 เทาของคาทระบไวในตารางท 7หรอประเมนจากขอมลของผผลตอปกรณวาอปกรณทรวมอยทงหมดนนเหมาะสาหรบแรงดนไฟฟาทนอมพลสไดทกาหนด (Uimp) ตารางท 7ระยะหางในอากาศตาสด [2] แรงดนไฟฟาทนอมพลสไดทกาหนด

Uimp kV

ระยะหางในอากาศ มม.

≤ 2.5 1.5 4.0 3.0 6.0 5.5 8.0 8.0 12.0 14.0

8)การตรวจสอบความทนการลดวงจรเพมวธการตรวจสอบโดยใชวธการเปรยบเทยบการออกแบบอางองตไฟฟาตนแบบทผานการทดสอบแลวได(มาตรฐานฉบบเกามเพยงวธการทดสอบ)โดยวธการเปรยบเทยบจะสามารถดาเนนการได 2 วธอยางใดอยางหนง ดงน

1. การตรวจสอบโดยเปรยบเทยบกบการออกแบบอางองโดยใชรายการตรวจสอบตามตารางท 8ผลทตองการจะผานการตรวจสอบถาทกรายการมการทาเครองหมาย “ใช” แตถา “ไมใช” แลวรายการขอท 6, 8, 9 และ 10 ยงคงมการทาเครองหมาย “ใช” ทกขอกจะสามารถตรวจสอบโดยใชการเปรยบเทยบดวยวธการคานวณตาม

มาตรฐาน IEC 60865-1 ไดแตถามการทาเครองหมาย “ไมใช”ขอใดขอหนงกจะใชวธการทดสอบตอไปแสดงดงภาพท 6

ภาพท 6 ไดอะแกรมผลการตรวจสอบเปรยบเทยบโดยใชรายการ

ตรวจสอบตามตารางท 8 ตารางท 8รายการตรวจสอบความทนการลดวงจร [2] ราย การท

ขอกาหนดทจะพจารณา ใช ไมใช

1 พกดความทนตอการลดวงจรแตละวงจรของตไฟฟาทเปรยบเทยบ มคานอยกวาหรอเทากบการออกแบบอางองใชหรอไม

2

ขนาดพนทหนาตดของบสบารและตวเชอมตอของแตละวงจรของตไฟฟาทเปรยบเทยบ มคามากกวาหรอเทากบการออกแบบอางองใชหรอไม

3

ระยะหางระหวางบสบารและตวเชอมตอของแตละวงจรของตไฟฟาทเปรยบเทยบ มคามากกวาหรอเทากบการออกแบบอางองใชหรอไม

4

ฐานรองรบบสบารของแตละวงจรของตไฟฟาทเปรยบเทยบมชนดเดยวกน รปรางเหมอนกน วสดเหมอนกนและมระยะหางเดยวกนหรอนอยกวาตลอดความยาวของบสบารทอางองการออกแบบใชหรอไม และมโครงสรางทตดตงสาหรบสงรองรบแทงตวนาดวยการออกแบบและความแขงแรงทางกลแบบเดยวกนใชหรอไม

5 วสดและคณสมบตวสดของตวนาแตละวงจรของตไฟฟาทเปรยบเทยบ เหมอนกนกบการออกแบบอางองใชหรอไม

6 อปกรณปองกนการลดวงจรของแตละวงจร

2. การตรวจสอบโดยใชวธการเปรยบเทยบ

จากการคำานวณคาแรงความเคนการลดวงจรและทาง

ความรอนของโครงสรางการจดวางตวนำาไฟฟาของต

ไฟฟาทพจารณาจากการคำานวณตามมาตรฐานIEC

60865-1 เทยบกบผลการคำานวณตไฟฟาทผานการ

ทดสอบแลวซงผลทตองการสำาหรบการเปรยบเทยบ

ภาพท 5 ตวอยางผลของรเลยกระแสเกนทางานและการเกดประจไฟฟา

ทาลาย

2. การตรวจสอบแรงดนไฟฟาทนอมพลสไดเพมวธการประเมนซงเปนทางเลอกหนงทผผลตตไฟฟาตนแบบสามารถเลอกปฏบตไดนอกเหนอจากวธการทดสอบ โดยจะดาเนนการตรวจสอบประเมนระยะหางในอากาศโดยใชวธการวดระยะระหวางตวนาเฟสกบตวนากลางหรอตวนาปองกนและสวนทนาไฟฟาไดเปดโลง (โครงสรางต แผนกนชอง ผนงกน เปนตน) ซงระยะหางในอากาศตองไมนอยกวา 1.5 เทาของคาทระบไวในตารางท 7หรอประเมนจากขอมลของผผลตอปกรณวาอปกรณทรวมอยทงหมดนนเหมาะสาหรบแรงดนไฟฟาทนอมพลสไดทกาหนด (Uimp) ตารางท 7ระยะหางในอากาศตาสด [2] แรงดนไฟฟาทนอมพลสไดทกาหนด

Uimp kV

ระยะหางในอากาศ มม.

≤ 2.5 1.5 4.0 3.0 6.0 5.5 8.0 8.0 12.0 14.0

8)การตรวจสอบความทนการลดวงจรเพมวธการตรวจสอบโดยใชวธการเปรยบเทยบการออกแบบอางองตไฟฟาตนแบบทผานการทดสอบแลวได(มาตรฐานฉบบเกามเพยงวธการทดสอบ)โดยวธการเปรยบเทยบจะสามารถดาเนนการได 2 วธอยางใดอยางหนง ดงน

1. การตรวจสอบโดยเปรยบเทยบกบการออกแบบอางองโดยใชรายการตรวจสอบตามตารางท 8ผลทตองการจะผานการตรวจสอบถาทกรายการมการทาเครองหมาย “ใช” แตถา “ไมใช” แลวรายการขอท 6, 8, 9 และ 10 ยงคงมการทาเครองหมาย “ใช” ทกขอกจะสามารถตรวจสอบโดยใชการเปรยบเทยบดวยวธการคานวณตาม

มาตรฐาน IEC 60865-1 ไดแตถามการทาเครองหมาย “ไมใช”ขอใดขอหนงกจะใชวธการทดสอบตอไปแสดงดงภาพท 6

ภาพท 6 ไดอะแกรมผลการตรวจสอบเปรยบเทยบโดยใชรายการ

ตรวจสอบตามตารางท 8 ตารางท 8รายการตรวจสอบความทนการลดวงจร [2] ราย การท

ขอกาหนดทจะพจารณา ใช ไมใช

1 พกดความทนตอการลดวงจรแตละวงจรของตไฟฟาทเปรยบเทยบ มคานอยกวาหรอเทากบการออกแบบอางองใชหรอไม

2

ขนาดพนทหนาตดของบสบารและตวเชอมตอของแตละวงจรของตไฟฟาทเปรยบเทยบ มคามากกวาหรอเทากบการออกแบบอางองใชหรอไม

3

ระยะหางระหวางบสบารและตวเชอมตอของแตละวงจรของตไฟฟาทเปรยบเทยบ มคามากกวาหรอเทากบการออกแบบอางองใชหรอไม

4

ฐานรองรบบสบารของแตละวงจรของตไฟฟาทเปรยบเทยบมชนดเดยวกน รปรางเหมอนกน วสดเหมอนกนและมระยะหางเดยวกนหรอนอยกวาตลอดความยาวของบสบารทอางองการออกแบบใชหรอไม และมโครงสรางทตดตงสาหรบสงรองรบแทงตวนาดวยการออกแบบและความแขงแรงทางกลแบบเดยวกนใชหรอไม

5 วสดและคณสมบตวสดของตวนาแตละวงจรของตไฟฟาทเปรยบเทยบ เหมอนกนกบการออกแบบอางองใชหรอไม

6 อปกรณปองกนการลดวงจรของแตละวงจร

ภาพท 5 ตวอยางผลของรเลยกระแสเกนทางานและการเกดประจไฟฟา

ทาลาย

2. การตรวจสอบแรงดนไฟฟาทนอมพลสไดเพมวธการประเมนซงเปนทางเลอกหนงทผผลตตไฟฟาตนแบบสามารถเลอกปฏบตไดนอกเหนอจากวธการทดสอบ โดยจะดาเนนการตรวจสอบประเมนระยะหางในอากาศโดยใชวธการวดระยะระหวางตวนาเฟสกบตวนากลางหรอตวนาปองกนและสวนทนาไฟฟาไดเปดโลง (โครงสรางต แผนกนชอง ผนงกน เปนตน) ซงระยะหางในอากาศตองไมนอยกวา 1.5 เทาของคาทระบไวในตารางท 7หรอประเมนจากขอมลของผผลตอปกรณวาอปกรณทรวมอยทงหมดนนเหมาะสาหรบแรงดนไฟฟาทนอมพลสไดทกาหนด (Uimp) ตารางท 7ระยะหางในอากาศตาสด [2] แรงดนไฟฟาทนอมพลสไดทกาหนด

Uimp kV

ระยะหางในอากาศ มม.

≤ 2.5 1.5 4.0 3.0 6.0 5.5 8.0 8.0 12.0 14.0

8)การตรวจสอบความทนการลดวงจรเพมวธการตรวจสอบโดยใชวธการเปรยบเทยบการออกแบบอางองตไฟฟาตนแบบทผานการทดสอบแลวได(มาตรฐานฉบบเกามเพยงวธการทดสอบ)โดยวธการเปรยบเทยบจะสามารถดาเนนการได 2 วธอยางใดอยางหนง ดงน

1. การตรวจสอบโดยเปรยบเทยบกบการออกแบบอางองโดยใชรายการตรวจสอบตามตารางท 8ผลทตองการจะผานการตรวจสอบถาทกรายการมการทาเครองหมาย “ใช” แตถา “ไมใช” แลวรายการขอท 6, 8, 9 และ 10 ยงคงมการทาเครองหมาย “ใช” ทกขอกจะสามารถตรวจสอบโดยใชการเปรยบเทยบดวยวธการคานวณตาม

มาตรฐาน IEC 60865-1 ไดแตถามการทาเครองหมาย “ไมใช”ขอใดขอหนงกจะใชวธการทดสอบตอไปแสดงดงภาพท 6

ภาพท 6 ไดอะแกรมผลการตรวจสอบเปรยบเทยบโดยใชรายการ

ตรวจสอบตามตารางท 8 ตารางท 8รายการตรวจสอบความทนการลดวงจร [2] ราย การท

ขอกาหนดทจะพจารณา ใช ไมใช

1 พกดความทนตอการลดวงจรแตละวงจรของตไฟฟาทเปรยบเทยบ มคานอยกวาหรอเทากบการออกแบบอางองใชหรอไม

2

ขนาดพนทหนาตดของบสบารและตวเชอมตอของแตละวงจรของตไฟฟาทเปรยบเทยบ มคามากกวาหรอเทากบการออกแบบอางองใชหรอไม

3

ระยะหางระหวางบสบารและตวเชอมตอของแตละวงจรของตไฟฟาทเปรยบเทยบ มคามากกวาหรอเทากบการออกแบบอางองใชหรอไม

4

ฐานรองรบบสบารของแตละวงจรของตไฟฟาทเปรยบเทยบมชนดเดยวกน รปรางเหมอนกน วสดเหมอนกนและมระยะหางเดยวกนหรอนอยกวาตลอดความยาวของบสบารทอางองการออกแบบใชหรอไม และมโครงสรางทตดตงสาหรบสงรองรบแทงตวนาดวยการออกแบบและความแขงแรงทางกลแบบเดยวกนใชหรอไม

5 วสดและคณสมบตวสดของตวนาแตละวงจรของตไฟฟาทเปรยบเทยบ เหมอนกนกบการออกแบบอางองใชหรอไม

6 อปกรณปองกนการลดวงจรของแตละวงจร ของตไฟฟาทเปรยบเทยบ เทยบเทากบตทมาจากการสรางแบบเดยวกนและชด1) ขอจากดคณลกษณะทเทากนหรอมากกวา (I2t, Ipk) บนพนฐานขอมลของผผลตอปกรณและมการจดเรยงเหมอนกนกบการออกแบบอางองใชหรอไม

7

ความยาวของตวนาทมไฟฟาทไมมการปองกนใหเปนไปตามขอ 8.6.4 ในมาตรฐาน IEC 61439-1ของแตละวงจรทไมปองกนของตไฟฟาทจะเปรยบเทยบ นอยกวาหรอเทากบชดออกแบบอางองใชหรอไม

8 ถาหากตไฟฟาทเปรยบเทยบประกอบดวยสงปดหม สงปดหมนนไดออกแบบอางองกบสงปดหมทไดผานการทดสอบแลวใชหรอไม

9

สงปดหมของตไฟฟาทจะเปรยบเทยบ มการออกแบบเปนแบบเดยวกนและอยางนอยทสดมขนาดเหมอนกนกบชดออกแบบอางองใชหรอไม

10 ตปดแตละวงจรของตไฟฟาทจะประเมนในการออกแบบทางกลเหมอนกนและอยางนอยมขนาดเดยวกบชดออกแบบอางองใชหรอไม

'ใช' ทกขอกาหนดผานการตรวจสอบความทนการลดวงจร'ไมใช' ขอกาหนดใดขอกาหนดหนง จะดาเนนการการตรวจสอบโดยวธคานวณหรอวธการทดสอบตอไป 1) อปกรณปองกนการลดวงจรในการผลตเดยวกนแตชดทแตกตางกนอาจมการพจารณาเทยบเทากบทผผลตอปกรณระบลกษณะการทางานจะเหมอนกนหรอมากกวาในทกประการทเกยวของทงหมดกบชดทใชตรวจสอบเชน ความจทาลายและขอจากดคณลกษณะ (I2t,Ipk) และอนๆ

2. การตรวจสอบโดยใชวธการเปรยบเทยบจากการคานวณคาแรงความเคนการลดวงจรและทางความรอนของโครงสรางการจดวางตวนาไฟฟาของตไฟฟาทพจารณาจากการคานวณตามมาตรฐาน IEC 60865-1เทยบกบผลการคานวณตไฟฟาทผานการทดสอบแลว ซงผลทตองการสาหรบการเปรยบเทยบโดยใชวธการคานวณจะถอวาผานการตรวจสอบถาการคานวณแสดงใหเหนวา โครงสรางการจดวางตวนาทพจารณา (NTS) มแรงความเคนการลดวงจรและทางความรอนเพยงพอไมสงเกนกวาโครงสรางทเคยผานการทดสอบแลว(TS)

9)การตรวจสอบขดจากดอณหภมท เ พมขนภายในตไฟฟามาตรฐานใหวธการตรวจสอบ 3 วธทมผลเทยบเทากน (มาตรฐานฉบบเกามเพยงวธการทดสอบ)โดยผผลตตไฟฟาตนแบบสามารถใชวธการ

ประเมนหรอวธการเปรยบเทยบหรอวธการทดสอบอยางใดอยางหนงทเหมาสมได ดงตอไปน

1. การตรวจสอบโดยวธการประเมนจากการคานวณจะพจารณาจากกาลงไฟฟาสญเสยรวมของอปกรณทตอรวมอยภายในวงจรหลกของตไฟฟา (เชน ตวนาไฟฟาตวตดวงจร และอปกรณควบคมตางๆ ) รวมถงคากระแสไฟฟาทกาหนดขอวงจรโดยคานวณหา

- คากาลงไฟฟารวมของตวนาทมไฟฟา ทงวงจรหลกของหนวยดานเขาและวงจรกระจายของหนวยดานออกทอยภายในตไฟฟา

- คากาลงไฟฟารวมของอปกรณ เชนอปกรณสวตซ (ตวตดวงจร) อปกรณควบคมและอปกรณอนๆ ซงไดขอมลจากผผลตอปกรณ

จากนนนาคากาลงไฟฟาสญเสยรวมมารวมกน (แสดงตวอยางการคานวณกาลงไฟฟาสญเสยรวมดงภาพท 7 และตารางท 9) เพอนาไปพจารณาคาอณหภมทเพมขน ซงคาอณหภมทเพมขนนอาจจะไดมาจากผผลตสงปดหมตไฟฟาหรอไดจากการวดประสทธผลกาลงไฟฟาสญเสยของสงปดหมตไฟฟาหรอโดยวธการทดสอบจาลองคากาลงไฟฟาสญเสยโดยใชวธของตวตานทานใหความรอนทสรางความรอนเทยบเทากบความสามารถทจะเกดกาลงไฟฟาสญเสยท ตงใจไวของสงปดหมตไฟฟาหรอใช วธการคานวณตามมาตรฐาน IEC 60890วธการคานวณทกลาวมานอาจจะทาไดถามขอมลเปนไปตามเงอนไขของมาตรฐานIEC 61439-1

2. การตรวจสอบโดยวธการเปรยบเทยบ ถาตไฟฟาทพจารณามการอออกแบบอางองจากตไฟฟาทผานการทดสอบมาแลวกจะสามารถดาเนนการตรวจสอบตามวธการนได แตถามการจดเตรยมหรอการจดวางองคประกอบตางๆ ของตไฟฟาไมเปนไปตามขอกาหนดกใชวธการทดสอบตอไป

3. การตรวจสอบโดยวธการทดสอบ มาตรฐานเพมวธการทดสอบ 3 วธ ซงใหผผลตตไฟฟาตนแบบพจารณาเลอกวธการทดสอบทเหมาะสมสาหรบตไฟฟาวธใดวธหนงดงตอไปน

ก. การทดสอบครงเดยว ข. การทดสอบแยกแตละหนวยมหนาท (ตวตดวงจร

หรอเซอรกตเบรคเกอร) และตไฟฟาสมบรณ(รวมเปน 2 ขนตอน) ค. การทดสอบแยกสวนโครงสรางตปดทประกอบกน

เปนตควบคมไฟฟาแบบชด โดยจะแยกทดสอบแตละหนวยมหนาทตวนาหลกตวนากระจายและตไฟฟาสมบรณ (รวมเปน 4 ขนตอน)

ภาพท 5 ตวอยางผลของรเลยกระแสเกนทางานและการเกดประจไฟฟา

ทาลาย

2. การตรวจสอบแรงดนไฟฟาทนอมพลสไดเพมวธการประเมนซงเปนทางเลอกหนงทผผลตตไฟฟาตนแบบสามารถเลอกปฏบตไดนอกเหนอจากวธการทดสอบ โดยจะดาเนนการตรวจสอบประเมนระยะหางในอากาศโดยใชวธการวดระยะระหวางตวนาเฟสกบตวนากลางหรอตวนาปองกนและสวนทนาไฟฟาไดเปดโลง (โครงสรางต แผนกนชอง ผนงกน เปนตน) ซงระยะหางในอากาศตองไมนอยกวา 1.5 เทาของคาทระบไวในตารางท 7หรอประเมนจากขอมลของผผลตอปกรณวาอปกรณทรวมอยทงหมดนนเหมาะสาหรบแรงดนไฟฟาทนอมพลสไดทกาหนด (Uimp) ตารางท 7ระยะหางในอากาศตาสด [2] แรงดนไฟฟาทนอมพลสไดทกาหนด

Uimp kV

ระยะหางในอากาศ มม.

≤ 2.5 1.5 4.0 3.0 6.0 5.5 8.0 8.0 12.0 14.0

8)การตรวจสอบความทนการลดวงจรเพมวธการตรวจสอบโดยใชวธการเปรยบเทยบการออกแบบอางองตไฟฟาตนแบบทผานการทดสอบแลวได(มาตรฐานฉบบเกามเพยงวธการทดสอบ)โดยวธการเปรยบเทยบจะสามารถดาเนนการได 2 วธอยางใดอยางหนง ดงน

1. การตรวจสอบโดยเปรยบเทยบกบการออกแบบอางองโดยใชรายการตรวจสอบตามตารางท 8ผลทตองการจะผานการตรวจสอบถาทกรายการมการทาเครองหมาย “ใช” แตถา “ไมใช” แลวรายการขอท 6, 8, 9 และ 10 ยงคงมการทาเครองหมาย “ใช” ทกขอกจะสามารถตรวจสอบโดยใชการเปรยบเทยบดวยวธการคานวณตาม

มาตรฐาน IEC 60865-1 ไดแตถามการทาเครองหมาย “ไมใช”ขอใดขอหนงกจะใชวธการทดสอบตอไปแสดงดงภาพท 6

ภาพท 6 ไดอะแกรมผลการตรวจสอบเปรยบเทยบโดยใชรายการ

ตรวจสอบตามตารางท 8 ตารางท 8รายการตรวจสอบความทนการลดวงจร [2] ราย การท

ขอกาหนดทจะพจารณา ใช ไมใช

1 พกดความทนตอการลดวงจรแตละวงจรของตไฟฟาทเปรยบเทยบ มคานอยกวาหรอเทากบการออกแบบอางองใชหรอไม

2

ขนาดพนทหนาตดของบสบารและตวเชอมตอของแตละวงจรของตไฟฟาทเปรยบเทยบ มคามากกวาหรอเทากบการออกแบบอางองใชหรอไม

3

ระยะหางระหวางบสบารและตวเชอมตอของแตละวงจรของตไฟฟาทเปรยบเทยบ มคามากกวาหรอเทากบการออกแบบอางองใชหรอไม

4

ฐานรองรบบสบารของแตละวงจรของตไฟฟาทเปรยบเทยบมชนดเดยวกน รปรางเหมอนกน วสดเหมอนกนและมระยะหางเดยวกนหรอนอยกวาตลอดความยาวของบสบารทอางองการออกแบบใชหรอไม และมโครงสรางทตดตงสาหรบสงรองรบแทงตวนาดวยการออกแบบและความแขงแรงทางกลแบบเดยวกนใชหรอไม

5 วสดและคณสมบตวสดของตวนาแตละวงจรของตไฟฟาทเปรยบเทยบ เหมอนกนกบการออกแบบอางองใชหรอไม

6 อปกรณปองกนการลดวงจรของแตละวงจร

ภาพท 5 ตวอยางผลของรเลยกระแสเกนทางานและการเกดประจไฟฟา

ทาลาย

2. การตรวจสอบแรงดนไฟฟาทนอมพลสไดเพมวธการประเมนซงเปนทางเลอกหนงทผผลตตไฟฟาตนแบบสามารถเลอกปฏบตไดนอกเหนอจากวธการทดสอบ โดยจะดาเนนการตรวจสอบประเมนระยะหางในอากาศโดยใชวธการวดระยะระหวางตวนาเฟสกบตวนากลางหรอตวนาปองกนและสวนทนาไฟฟาไดเปดโลง (โครงสรางต แผนกนชอง ผนงกน เปนตน) ซงระยะหางในอากาศตองไมนอยกวา 1.5 เทาของคาทระบไวในตารางท 7หรอประเมนจากขอมลของผผลตอปกรณวาอปกรณทรวมอยทงหมดนนเหมาะสาหรบแรงดนไฟฟาทนอมพลสไดทกาหนด (Uimp) ตารางท 7ระยะหางในอากาศตาสด [2] แรงดนไฟฟาทนอมพลสไดทกาหนด

Uimp kV

ระยะหางในอากาศ มม.

≤ 2.5 1.5 4.0 3.0 6.0 5.5 8.0 8.0 12.0 14.0

8)การตรวจสอบความทนการลดวงจรเพมวธการตรวจสอบโดยใชวธการเปรยบเทยบการออกแบบอางองตไฟฟาตนแบบทผานการทดสอบแลวได(มาตรฐานฉบบเกามเพยงวธการทดสอบ)โดยวธการเปรยบเทยบจะสามารถดาเนนการได 2 วธอยางใดอยางหนง ดงน

1. การตรวจสอบโดยเปรยบเทยบกบการออกแบบอางองโดยใชรายการตรวจสอบตามตารางท 8ผลทตองการจะผานการตรวจสอบถาทกรายการมการทาเครองหมาย “ใช” แตถา “ไมใช” แลวรายการขอท 6, 8, 9 และ 10 ยงคงมการทาเครองหมาย “ใช” ทกขอกจะสามารถตรวจสอบโดยใชการเปรยบเทยบดวยวธการคานวณตาม

มาตรฐาน IEC 60865-1 ไดแตถามการทาเครองหมาย “ไมใช”ขอใดขอหนงกจะใชวธการทดสอบตอไปแสดงดงภาพท 6

ภาพท 6 ไดอะแกรมผลการตรวจสอบเปรยบเทยบโดยใชรายการ

ตรวจสอบตามตารางท 8 ตารางท 8รายการตรวจสอบความทนการลดวงจร [2] ราย การท

ขอกาหนดทจะพจารณา ใช ไมใช

1 พกดความทนตอการลดวงจรแตละวงจรของตไฟฟาทเปรยบเทยบ มคานอยกวาหรอเทากบการออกแบบอางองใชหรอไม

2

ขนาดพนทหนาตดของบสบารและตวเชอมตอของแตละวงจรของตไฟฟาทเปรยบเทยบ มคามากกวาหรอเทากบการออกแบบอางองใชหรอไม

3

ระยะหางระหวางบสบารและตวเชอมตอของแตละวงจรของตไฟฟาทเปรยบเทยบ มคามากกวาหรอเทากบการออกแบบอางองใชหรอไม

4

ฐานรองรบบสบารของแตละวงจรของตไฟฟาทเปรยบเทยบมชนดเดยวกน รปรางเหมอนกน วสดเหมอนกนและมระยะหางเดยวกนหรอนอยกวาตลอดความยาวของบสบารทอางองการออกแบบใชหรอไม และมโครงสรางทตดตงสาหรบสงรองรบแทงตวนาดวยการออกแบบและความแขงแรงทางกลแบบเดยวกนใชหรอไม

5 วสดและคณสมบตวสดของตวนาแตละวงจรของตไฟฟาทเปรยบเทยบ เหมอนกนกบการออกแบบอางองใชหรอไม

6 อปกรณปองกนการลดวงจรของแตละวงจร

Page 11: การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานจาก IEC 60439 เป็น IEC 61439 From IEC

77

การเปลยนแปลงมาตรฐานจาก IEC 60439 เปน IEC 61439

โดยใชวธการคำานวณจะถอวาผานการตรวจสอบถา

การคำานวณแสดงใหเหนวาโครงสรางการจดวางตวนำา

ทพจารณา(NTS)มแรงความเคนการลดวงจรและ

ทางความรอนเพยงพอไมสงเกนกวาโครงสรางทเคย

ผานการทดสอบแลว(TS)

9)การตรวจสอบขดจำากดอณหภมทเพมขน

ภายในตไฟฟามาตรฐานใหวธการตรวจสอบ3วธท

มผลเทยบเทากน (มาตรฐานฉบบเกามเพยงวธการ

ทดสอบ)โดยผผลตตไฟฟาตนแบบสามารถใชวธการ

ประเมนหรอวธการเปรยบเทยบหรอวธการทดสอบ

อยางใดอยางหนงทเหมาสมไดดงตอไปน

1. การตรวจสอบโดยวธการประเมนจาก

การคำานวณจะพจารณาจากกำาลงไฟฟาสญเสยรวม

ของอปกรณทตอรวมอยภายในวงจรหลกของตไฟฟา

(เชน ตวนำาไฟฟาตวตดวงจรและอปกรณควบคม

ตางๆ)รวมถงคากระแสไฟฟาทกำาหนดของวงจรโดย

คำานวณหา

-คากำาลงไฟฟารวมของตวนำาทมไฟฟา

ทงวงจรหลกของหนวยดานเขาและวงจรกระจายของ

หนวยดานออกทอยภายในตไฟฟา

-คากำาลงไฟฟารวมของอปกรณเชน

อปกรณสวตซ(ตวตดวงจร)อปกรณควบคมและอปกรณ

อนๆซงไดขอมลจากผผลตอปกรณ

จากนนนำาคากำาลงไฟฟาสญเสยรวมมารวม

กน (แสดงตวอยางการคำานวณกำาลงไฟฟาสญเสย

รวมดงภาพท7และตารางท9)เพอนำาไปพจารณา

คาอณหภมทเพมขนซงคาอณหภมทเพมขนนอาจจะ

ไดมาจากผผลตสงปดหมตไฟฟาหรอไดจากการวด

ประสทธผลกำาลงไฟฟาสญเสยของสงปดหมตไฟฟา

หรอโดยวธการทดสอบจำาลองคากำาลงไฟฟาสญเสย

โดยใชวธของตวตานทานใหความรอนทสรางความ

รอนเทยบเทากบความสามารถทจะเกดกำาลงไฟฟา

สญเสยทตงใจไวของสงปดหมตไฟฟาหรอใชวธการ

คำานวณตามมาตรฐานIEC60890วธการคำานวณท

กลาวมานอาจจะทำาไดถามขอมลเปนไปตามเงอนไข

ของมาตรฐานIEC61439-1

2.การตรวจสอบโดยวธการเปรยบเทยบถา

ตไฟฟาทพจารณามการอออกแบบอางองจากตไฟฟาท

ผานการทดสอบมาแลวกจะสามารถดำาเนนการตรวจสอบ

ตามวธการนได แตถามการจดเตรยมหรอการจด

วางองคประกอบตางๆของตไฟฟาไมเปนไปตามขอ

กำาหนดกใชวธการทดสอบตอไป

3.การตรวจสอบโดยวธการทดสอบมาตรฐาน

เพมวธการทดสอบ3วธซงใหผผลตตไฟฟาตนแบบ

พจารณาเลอกวธการทดสอบทเหมาะสมสำาหรบต

ไฟฟาวธใดวธหนงดงตอไปน

ก.การทดสอบครงเดยว

ข.การทดสอบแยกแตละหนวยมหนาท(ตว

ตดวงจรหรอเซอรกตเบรคเกอร)และตไฟฟาสมบรณ

(รวมเปน2ขนตอน)

ค. การทดสอบแยกสวนโครงสรางตปดท

ประกอบกนเปนตควบคมไฟฟาแบบชด โดยจะแยก

ทดสอบแตละหนวยมหนาทตวนำาหลกตวนำากระจาย

และตไฟฟาสมบรณ(รวมเปน4ขนตอน)

Page 12: การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานจาก IEC 60439 เป็น IEC 61439 From IEC

78

วศวกรรมสาร มก.

ภาพท 7ตวอยางแบบภาพรางการจดวางอปกรณภายในตไฟฟา

ประกอบการคานวณกาลงไฟฟาสญเสย[8] ตารางท 9ตวอยางการคานวณกาลงไฟฟาสญเสยภายในตไฟฟาจาก

ภาพท 7[8] Circuit-breaker

Imax1)

[A] ILoad

2) [A]

Pmax3)

[W] PLoad

4) [W]

IG 1600 1214 215 160.9 I1 160 50 51 7.47 I2 160 50 51 7.47 I3 160 50 51 7.47 I4 160 50 51 7.47 I5 160 50 51 7.47

กาลงไฟฟาสญเสยรวมของตวตดวงจร 198.3 Busbar Cross-

section [mm.xmm.]

Length [mm.]

ILoad2)

[A] PLoad

5) [W]

B 3 x (60x10) 360 1214 21.2 C 3 x (60x10) 480 1214 28.2 D (80x10) 100 1214 13.8 E (80x10) 200 1164 25.5

F (80x10) 200 150 เลกนอย6)

G (80x10) 200 100 เลกนอย6)

H (80x10) 200 50 เลกนอย6)

กาลงไฟฟาสญเสยรวมของแทงตวนา 89 กาลงไฟฟาสญเสยรวม

แทงตวนา สายตวนา อปกรณ รวม

89 0 198.3 287.3 1)Imaxคอคากระแสไฟฟาสงสดของอปกรณ 2)ILoad คอคากระแสไฟฟาใชงานจรงหรอคาสมมตขณะมโหลดตอเนองตามทผผลตอปกรณหรอผผลตตไฟฟาตนแบบระบไว 3)Pmax คอคากาลงไฟฟาสญเสยสงสดของอปกรณ 4)PLoad คอคากาลงไฟฟาสญเสยทเกดขนขณะทมกระแสไฟฟา ILoad โดย PLoad= Pmax(

ILoadIMax

)2 5) คากาลงไฟฟาสญเสยทเกดขนขณะทตวนามกระแสไฟฟาทILoad โดย PLoad= Pmax(

ILoadIMax

)2x ความยาว x จานวนเฟสทมไฟฟา 6) เนองจากมคากาลงไฟฟาสญเสยเพยงเลกนอยจงไมนามาคด 4. สรป

บทความนนาเสนอความแตกตางของมาตรฐาน IEC 61439-1 (ฉบบใหม) เปรยบเทยบกบ IEC 60439-1 (ฉบบเกา) ถงการเปลยนแปลงทสาคญของมาตรฐานซงผลจากการเปลยนแปลงขอกาหนดตางๆ ในมาตรฐานและวตถประสงคขางตน แสดงใหเหนวามาตรฐาน IEC 61439-1 จะชชดกฎเกณฑทวไปสาหรบการออกแบบและการตรวจสอบการออกแบบและใชเปนมาตรฐานหลกของชดมาตรฐานIEC 61439มรายละเอยดทครอบคลมเนอหาเขาใจงายมากขน

ผผลตตไฟฟาตนแบบจะมทางเลอกสาหรบวธการตรวจสอบในบางเรองทจะใชสาหรบตรวจสอบผลตภณฑตไฟฟาใหเปนไปตามมาตรฐานIEC 61439ทเกยวของ ชวยลดขนตอนทยงยากในบางการตรวจสอบ

สาหรบตไฟฟาซงเคยผานการรบรองจากมาตรฐานทเกยวของของ IEC 60439 แลวโดยการทดสอบเฉพาะแบบ ถาหากวาผลการทดสอบทเกยวของเดมยงคงเปนไปตามขอกาหนดในชดมาตรฐานIEC 61439 กไมจาเปนตองตรวจสอบซาในเรองทเกยวของ ดาเนนการตรวจสอบเพมเฉพาะเรองทยงไมมผลการตรวจสอบเพอยนยนการออกแบบใหเปนไปตามขอกาหนดของชดมาตรฐาน IEC 61439 ทเกยวของ

ภาพท7ตวอยางแบบภาพรางการจดวางอปกรณภายใน

ตไฟฟาประกอบการคำานวณกำาลงไฟฟาสญเสย[8]

ตารางท 9ตวอยางการคำานวณกำาลงไฟฟาสญเสย

ภายในตไฟฟาจากภาพท7[8]

4. สรป

บทความนนำาเสนอความแตกตางของมาตรฐาน

IEC 61439-1 (ฉบบใหม) เปรยบเทยบกบ IEC

60439-1(ฉบบเกา)ถงการเปลยนแปลงทสำาคญของ

มาตรฐานซงผลจากการเปลยนแปลงขอกำาหนดตางๆ

ในมาตรฐานและวตถประสงคขางตนแสดงใหเหนวา

มาตรฐานIEC61439-1จะชชดกฎเกณฑทวไปสำาหรบ

ภาพท 7ตวอยางแบบภาพรางการจดวางอปกรณภายในตไฟฟา

ประกอบการคานวณกาลงไฟฟาสญเสย[8] ตารางท 9ตวอยางการคานวณกาลงไฟฟาสญเสยภายในตไฟฟาจาก

ภาพท 7[8] Circuit-breaker

Imax1)

[A] ILoad

2) [A]

Pmax3)

[W] PLoad

4) [W]

IG 1600 1214 215 160.9 I1 160 50 51 7.47 I2 160 50 51 7.47 I3 160 50 51 7.47 I4 160 50 51 7.47 I5 160 50 51 7.47

กาลงไฟฟาสญเสยรวมของตวตดวงจร 198.3 Busbar Cross-

section [mm.xmm.]

Length [mm.]

ILoad2)

[A] PLoad

5) [W]

B 3 x (60x10) 360 1214 21.2 C 3 x (60x10) 480 1214 28.2 D (80x10) 100 1214 13.8 E (80x10) 200 1164 25.5

F (80x10) 200 150 เลกนอย6)

G (80x10) 200 100 เลกนอย6)

H (80x10) 200 50 เลกนอย6)

กาลงไฟฟาสญเสยรวมของแทงตวนา 89 กาลงไฟฟาสญเสยรวม

แทงตวนา สายตวนา อปกรณ รวม

89 0 198.3 287.3 1)Imaxคอคากระแสไฟฟาสงสดของอปกรณ 2)ILoad คอคากระแสไฟฟาใชงานจรงหรอคาสมมตขณะมโหลดตอเนองตามทผผลตอปกรณหรอผผลตตไฟฟาตนแบบระบไว 3)Pmax คอคากาลงไฟฟาสญเสยสงสดของอปกรณ 4)PLoad คอคากาลงไฟฟาสญเสยทเกดขนขณะทมกระแสไฟฟา ILoad โดย PLoad= Pmax(

ILoadIMax

)2 5) คากาลงไฟฟาสญเสยทเกดขนขณะทตวนามกระแสไฟฟาทILoad โดย PLoad= Pmax(

ILoadIMax

)2x ความยาว x จานวนเฟสทมไฟฟา 6) เนองจากมคากาลงไฟฟาสญเสยเพยงเลกนอยจงไมนามาคด 4. สรป

บทความนนาเสนอความแตกตางของมาตรฐาน IEC 61439-1 (ฉบบใหม) เปรยบเทยบกบ IEC 60439-1 (ฉบบเกา) ถงการเปลยนแปลงทสาคญของมาตรฐานซงผลจากการเปลยนแปลงขอกาหนดตางๆ ในมาตรฐานและวตถประสงคขางตน แสดงใหเหนวามาตรฐาน IEC 61439-1 จะชชดกฎเกณฑทวไปสาหรบการออกแบบและการตรวจสอบการออกแบบและใชเปนมาตรฐานหลกของชดมาตรฐานIEC 61439มรายละเอยดทครอบคลมเนอหาเขาใจงายมากขน

ผผลตตไฟฟาตนแบบจะมทางเลอกสาหรบวธการตรวจสอบในบางเรองทจะใชสาหรบตรวจสอบผลตภณฑตไฟฟาใหเปนไปตามมาตรฐานIEC 61439ทเกยวของ ชวยลดขนตอนทยงยากในบางการตรวจสอบ

สาหรบตไฟฟาซงเคยผานการรบรองจากมาตรฐานทเกยวของของ IEC 60439 แลวโดยการทดสอบเฉพาะแบบ ถาหากวาผลการทดสอบทเกยวของเดมยงคงเปนไปตามขอกาหนดในชดมาตรฐานIEC 61439 กไมจาเปนตองตรวจสอบซาในเรองทเกยวของ ดาเนนการตรวจสอบเพมเฉพาะเรองทยงไมมผลการตรวจสอบเพอยนยนการออกแบบใหเปนไปตามขอกาหนดของชดมาตรฐาน IEC 61439 ทเกยวของ

ภาพท 7ตวอยางแบบภาพรางการจดวางอปกรณภายในตไฟฟา

ประกอบการคานวณกาลงไฟฟาสญเสย[8] ตารางท 9ตวอยางการคานวณกาลงไฟฟาสญเสยภายในตไฟฟาจาก

ภาพท 7[8] Circuit-breaker

Imax1)

[A] ILoad

2) [A]

Pmax3)

[W] PLoad

4) [W]

IG 1600 1214 215 160.9 I1 160 50 51 7.47 I2 160 50 51 7.47 I3 160 50 51 7.47 I4 160 50 51 7.47 I5 160 50 51 7.47

กาลงไฟฟาสญเสยรวมของตวตดวงจร 198.3 Busbar Cross-

section [mm.xmm.]

Length [mm.]

ILoad2)

[A] PLoad

5) [W]

B 3 x (60x10) 360 1214 21.2 C 3 x (60x10) 480 1214 28.2 D (80x10) 100 1214 13.8 E (80x10) 200 1164 25.5

F (80x10) 200 150 เลกนอย6)

G (80x10) 200 100 เลกนอย6)

H (80x10) 200 50 เลกนอย6)

กาลงไฟฟาสญเสยรวมของแทงตวนา 89 กาลงไฟฟาสญเสยรวม

แทงตวนา สายตวนา อปกรณ รวม

89 0 198.3 287.3 1)Imaxคอคากระแสไฟฟาสงสดของอปกรณ 2)ILoad คอคากระแสไฟฟาใชงานจรงหรอคาสมมตขณะมโหลดตอเนองตามทผผลตอปกรณหรอผผลตตไฟฟาตนแบบระบไว 3)Pmax คอคากาลงไฟฟาสญเสยสงสดของอปกรณ 4)PLoad คอคากาลงไฟฟาสญเสยทเกดขนขณะทมกระแสไฟฟา ILoad โดย PLoad= Pmax(

ILoadIMax

)2 5) คากาลงไฟฟาสญเสยทเกดขนขณะทตวนามกระแสไฟฟาทILoad โดย PLoad= Pmax(

ILoadIMax

)2x ความยาว x จานวนเฟสทมไฟฟา 6) เนองจากมคากาลงไฟฟาสญเสยเพยงเลกนอยจงไมนามาคด 4. สรป

บทความนนาเสนอความแตกตางของมาตรฐาน IEC 61439-1 (ฉบบใหม) เปรยบเทยบกบ IEC 60439-1 (ฉบบเกา) ถงการเปลยนแปลงทสาคญของมาตรฐานซงผลจากการเปลยนแปลงขอกาหนดตางๆ ในมาตรฐานและวตถประสงคขางตน แสดงใหเหนวามาตรฐาน IEC 61439-1 จะชชดกฎเกณฑทวไปสาหรบการออกแบบและการตรวจสอบการออกแบบและใชเปนมาตรฐานหลกของชดมาตรฐานIEC 61439มรายละเอยดทครอบคลมเนอหาเขาใจงายมากขน

ผผลตตไฟฟาตนแบบจะมทางเลอกสาหรบวธการตรวจสอบในบางเรองทจะใชสาหรบตรวจสอบผลตภณฑตไฟฟาใหเปนไปตามมาตรฐานIEC 61439ทเกยวของ ชวยลดขนตอนทยงยากในบางการตรวจสอบ

สาหรบตไฟฟาซงเคยผานการรบรองจากมาตรฐานทเกยวของของ IEC 60439 แลวโดยการทดสอบเฉพาะแบบ ถาหากวาผลการทดสอบทเกยวของเดมยงคงเปนไปตามขอกาหนดในชดมาตรฐานIEC 61439 กไมจาเปนตองตรวจสอบซาในเรองทเกยวของ ดาเนนการตรวจสอบเพมเฉพาะเรองทยงไมมผลการตรวจสอบเพอยนยนการออกแบบใหเปนไปตามขอกาหนดของชดมาตรฐาน IEC 61439 ทเกยวของ

ภาพท 7ตวอยางแบบภาพรางการจดวางอปกรณภายในตไฟฟา

ประกอบการคานวณกาลงไฟฟาสญเสย[8] ตารางท 9ตวอยางการคานวณกาลงไฟฟาสญเสยภายในตไฟฟาจาก

ภาพท 7[8] Circuit-breaker

Imax1)

[A] ILoad

2) [A]

Pmax3)

[W] PLoad

4) [W]

IG 1600 1214 215 160.9 I1 160 50 51 7.47 I2 160 50 51 7.47 I3 160 50 51 7.47 I4 160 50 51 7.47 I5 160 50 51 7.47

กาลงไฟฟาสญเสยรวมของตวตดวงจร 198.3 Busbar Cross-

section [mm.xmm.]

Length [mm.]

ILoad2)

[A] PLoad

5) [W]

B 3 x (60x10) 360 1214 21.2 C 3 x (60x10) 480 1214 28.2 D (80x10) 100 1214 13.8 E (80x10) 200 1164 25.5

F (80x10) 200 150 เลกนอย6)

G (80x10) 200 100 เลกนอย6)

H (80x10) 200 50 เลกนอย6)

กาลงไฟฟาสญเสยรวมของแทงตวนา 89 กาลงไฟฟาสญเสยรวม

แทงตวนา สายตวนา อปกรณ รวม

89 0 198.3 287.3 1)Imaxคอคากระแสไฟฟาสงสดของอปกรณ 2)ILoad คอคากระแสไฟฟาใชงานจรงหรอคาสมมตขณะมโหลดตอเนองตามทผผลตอปกรณหรอผผลตตไฟฟาตนแบบระบไว 3)Pmax คอคากาลงไฟฟาสญเสยสงสดของอปกรณ 4)PLoad คอคากาลงไฟฟาสญเสยทเกดขนขณะทมกระแสไฟฟา ILoad โดย PLoad= Pmax(

ILoadIMax

)2 5) คากาลงไฟฟาสญเสยทเกดขนขณะทตวนามกระแสไฟฟาทILoad โดย PLoad= Pmax(

ILoadIMax

)2x ความยาว x จานวนเฟสทมไฟฟา 6) เนองจากมคากาลงไฟฟาสญเสยเพยงเลกนอยจงไมนามาคด 4. สรป

บทความนนาเสนอความแตกตางของมาตรฐาน IEC 61439-1 (ฉบบใหม) เปรยบเทยบกบ IEC 60439-1 (ฉบบเกา) ถงการเปลยนแปลงทสาคญของมาตรฐานซงผลจากการเปลยนแปลงขอกาหนดตางๆ ในมาตรฐานและวตถประสงคขางตน แสดงใหเหนวามาตรฐาน IEC 61439-1 จะชชดกฎเกณฑทวไปสาหรบการออกแบบและการตรวจสอบการออกแบบและใชเปนมาตรฐานหลกของชดมาตรฐานIEC 61439มรายละเอยดทครอบคลมเนอหาเขาใจงายมากขน

ผผลตตไฟฟาตนแบบจะมทางเลอกสาหรบวธการตรวจสอบในบางเรองทจะใชสาหรบตรวจสอบผลตภณฑตไฟฟาใหเปนไปตามมาตรฐานIEC 61439ทเกยวของ ชวยลดขนตอนทยงยากในบางการตรวจสอบ

สาหรบตไฟฟาซงเคยผานการรบรองจากมาตรฐานทเกยวของของ IEC 60439 แลวโดยการทดสอบเฉพาะแบบ ถาหากวาผลการทดสอบทเกยวของเดมยงคงเปนไปตามขอกาหนดในชดมาตรฐานIEC 61439 กไมจาเปนตองตรวจสอบซาในเรองทเกยวของ ดาเนนการตรวจสอบเพมเฉพาะเรองทยงไมมผลการตรวจสอบเพอยนยนการออกแบบใหเปนไปตามขอกาหนดของชดมาตรฐาน IEC 61439 ทเกยวของ

เลกนอย6)

เลกนอย6)

เลกนอย6)

Page 13: การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานจาก IEC 60439 เป็น IEC 61439 From IEC

79

การเปลยนแปลงมาตรฐานจาก IEC 60439 เปน IEC 61439

การออกแบบและการตรวจสอบการออกแบบและใช

เปนมาตรฐานหลกของชดมาตรฐาน IEC61439 ม

รายละเอยดทครอบคลมเนอหาเขาใจงายมากขน

ผผลตตไฟฟาตนแบบจะมทางเลอกสำาหรบวธ

การตรวจสอบในบางเรองทจะใชสำาหรบตรวจสอบ

ผลตภณฑตไฟฟาใหเปนไปตามมาตรฐานIEC61439

ทเกยวของชวยลดขนตอนทยงยากในบางการตรวจสอบ

สำาหรบตไฟฟาซงเคยผานการรบรองจาก

มาตรฐานทเกยวของของIEC60439แลวโดยการ

ทดสอบเฉพาะแบบถาหากวาผลการทดสอบทเกยวของ

เดมยงคงเปนไปตามขอกำาหนดในชดมาตรฐานIEC

61439กไมจำาเปนตองตรวจสอบซำาในเรองทเกยวของ

ดำาเนนการตรวจสอบเพมเฉพาะเรองทยงไมมผล

การตรวจสอบเพอยนยนการออกแบบใหเปนไปตาม

ขอกำาหนดของชดมาตรฐานIEC61439ทเกยวของ

บทความนอาจชวยใหแนวทางสำาหรบผผลต

ตไฟฟาตนแบบและผผลตตไฟฟาภายในประเทศได

พจารณาถงสวนทจะตองดำาเนนการเพมเตมสำาหรบ

การตรวจสอบทจำาเปนและทางเลอกของวธการตรวจสอบ

ทเพมใหมเพอใหไดผลการตรวจสอบมาประกอบการ

ขอรบรองมาตรฐานIEC61439ในกรณทตไฟฟาเคย

ผานการรบรองตามมาตรฐานIEC60439ซงมาตรฐาน

จะยกเลกและสนสดในปพทธศกราช2557และจะ

ตองปรบใหเปนIEC61439ตงแตปพทธศกราช2558

เปนตนไปแตถาผผลตตไฟฟาตนแบบและผผลต

ตไฟฟายงไมไดมการรบรองมาตรฐานกขอสงเสรม

ใหมการขอรบรองมาตรฐานผลตภณฑตไฟฟาตาม

มาตรฐาน IEC61439ทเกยวของ เพอเพมโอกาส

ทางการคาระหวางประเทศและใสใจถงความปลอดภย

สงสดทผใชจะไดรบตอไป

สำาหรบการเปลยนแปลงของมาตรฐานฉบบใหมน

ผใชจะไดรบผลตภณฑตไฟฟาทมความปลอดภยขณะ

ปฏบตงานและอายการใชงานของตไฟฟายาวนาน

มากขนเนองจากมาตรฐานIEC61439-1ไดเพมวธ

การตรวจสอบความคงทนของวสดสงปดหม ดงนน

วสดทใชเปนสงปดหมตไฟฟากจะมความคงทนตอ

สภาวะแวดลอมตางๆไดดมากขนและบทความนก

ขอเปนแนวทางสำาหรบการเลอกใชผลตภณฑตไฟฟา

ทไดรบการรบรองมาตรฐานIEC61439ตอไป

การศกษาตอไปสามารถศกษาลงรายละเอยด

ในแตละการทดสอบอาจจะเปนการจำาลองวธการ

ทดสอบดวยวธการตางๆเพอชวยใหมขอมลทเกยวของ

เผยแพรมากขนกระตนใหผผลตตไฟฟาและผใชภายใน

ประเทศเหนความสำาคญของมาตรฐานมบคลากรทม

ความรความเขาใจในดานการทดสอบตไฟฟาและ

จะไดมหองปฏบตการทดสอบตไฟฟาแบบสมบรณ

ภายในประเทศตอไป

เอกส�รอ�งอง

[1]InternationalElectrotechnicalCommission.

2004.Low-VoltageSwitchgearandControlgeer

AssembliesPart 1: Type-testedandpartially

type-testedassemblies.IEC60439-1

[2] _____. 2011. Low-voltageswitchgear

and controlgear assembliesPart 1:General

rules.IEC61439-1

[3]http://shopmyhouse.blogspot.com/2012/09/

blog-post_16.html

[4]http://ticcorp.net/?attachment_id=649

[5]http://www.seopacket.com/006205/

Page 14: การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานจาก IEC 60439 เป็น IEC 61439 From IEC

80

วศวกรรมสาร มก.

[6] http://www.torwitchukorn.com/product/

634323/MDB%20Outdoor.html

[7]http://webstore.iec.ch/webstore/webstor

e.nsf/mysearchajax?Openform&key=IEC%20

61439&sorting=&start=1&onglet=1

[8] ABB Ltd. 2009. Guidelines to the

constructionofalow-voltageassemblycomplying

withtheStandardsIEC61439Part1andPart2.

http://www.abb.ie/cawp/seitp202/9de67d8b453

1f079c12577d600398821.aspx