ข้อสอบ o-net ปี 52

Download ข้อสอบ o-net ปี 52

Post on 23-Jul-2015

80 views

Category:

Documents

6 download

TRANSCRIPT

06 22 2552 14.30 - 16.30 . 2 1 : 1 - 401. 1. 2. 3. 4. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 1. : 2. : 3. : 4. : 4. 1. 2. 3. 4. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 35. 1. 2. 3. 4. 6. 1. 2. 3. 4. 7. 1. 2. 3. 4. 8. 1. 2. 3. 4. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 49. 1. 2. 3. 4. 10. 1. 2. 3. 4. 11. 1. 2. 3. 4. 60 12. 1. 2. 3. 4. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 513. 1. 2. 3. 4. 14. 1. 2. 3. 4. 15. 1. 2. 3. 4. 16. 1. 2. 3. 4. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 617. 1. 2. 3. 4. 18. 100 10 1. 2. 3. 4. 19. 1. 2. - 3. 4. - 20. 1. 50 - 60 2. 60 - 70 3. 70 - 80 4. 80 - 90 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 721. 1. 2. 3. 4. 22. 1. 2 40 5 2. 2 45 5 3. 2 40 10 4. 2 45 10 23. 1. 25 : 23 , 13 : 25 , 26 : 24 , 20 : 25 , 25 : 222. 25 : 21 , 21 : 25 , 25 : 18 , 19 : 25 , 12 : 153. 18 : 25 , 17 : 25 , 25 : 19 , 25 : 23 , 25 : 234. 25 : 18 , 25 : 9 , 19 : 25 , 18 : 25 , 27 : 2624. 1. 2. 3. 4. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 825. 1. 11 : 8 , 11 : 72. 15 : 13 , 15 : 123. 21 : 19 , 21 : 184. 25 : 22 , 25 : 2326. 1. 2. 3. 4. 27. 1. 2. 3. 4. 28. 1. 2. 3. 4. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 929. 1. 2. 3. 4. 30. 1. 2. 3. 4. 31. 1. 2. 3. 4. 32. 1. 2. 3. 4. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 1033. 3 1. - - 2. - - 3. - - 4. - - 34. 1. 2. 3. 4. 35. 1. 100 . 2. 3. 4. 36. 1. 2. 3. 4. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 1137. 1. 2. ""3. 4. 38. 1. 2. 3. 4. 39. 1. 2. 3. 4. 40. 1. 2. 3. 4. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 12 2 : 41 - 8041. 3 1. 2.3. 4.42. ( Visual Element ) 1. 2. 3. 4. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 1343. 1. + 2. + 3. + 4. + 44. 1. 2. 3. 4. 45. 1. 2. 3. 4. 46. Henri Matisse 20 1. Neo - Impressionism2. Neo - Plasticism3. Faurism4. Cubism 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 1447. ( Perspective ) 1. Classic2. Renaisance3. Rococo4. Neo - Classic48. ( Woodcut )1. 2. 3. 4. 49. 1. 2. 3. 4. 50. " " 1. 2. 3. 4. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 1551. 1. 2. 3. 4. 52. 1. 52. 3. 10 4. 53. 1. 2. 3. 4. 54. 1. 2. 3. 4. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 1655. 1. 2. 3. 4. 56. 1. Violin , violin , viola , cello2. Violin , trumpet , clarinet , horn3. Violin , viola , cello , bassoon4. Violin , violin , oboe , cello57. 1. 2. 3. 4. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 1758. 1. 2. 3. 4. 59. 1. 2. 3. 4. 60. 1. 2. 3. String Quartet in E flat ajor , Op. 71 No. 3 by Haydn4. Eine Kleine Nachtmusik for String Orchestra , K. 525 by Mozart61. ""1. 2. 3. 4. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 1862. 1. 2. 3. 4. 63. 1. 2. 3. 4. 64. 1. 2. 3. 4. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 1965. 1. 2. 3. 4. 66. 1. 2. 3. 4. 67. 1. 2. 3. 4. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 2068. 1. 2. 3. 4. 69. 1. 2. 3. 4. 70. 1. 2. 3. 4. 71. 1. 2. 3. 4. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 2172. 1. 2. 3. 4. 73. 1. 2. 3. 4. 74. 1. 2. 3. 4. 75. 1. 2. 3. 4. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 2276. 1. 2. 3. 4. 77. 1. 2. 3. 4. 78. 1. 2. 3. 4. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 2379. 1. 2. 3. 4. 80. 1. 2. 3. 4. 3 : 81 - 12081. 1. 2. 3. 4. 82. 1. 2. 3. 4. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 2483. 1. 2. 3. 4. 84. 1. 2. - 3. 4. N P K 85. /1. 2. 3. 4. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 2586. 1. 2. 3. 4. 87. 1. 2. 3. 4. 88. 1. 2. 3. 4. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 2689. 25 . 1. 2. 3. 4. 90. 3 1. 2. 3. 4. 91. OTOP 1. 2. 3. 4. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 2792. (LOR) 1. 2. 3. 4. 1 K9VBC 547+- 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 2893. 4 1. A2. B3. C4. D CO2 A B C D 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 2994. 4 1 1. 2.3. 4.95. 1. 2. 3. 4. 22 37 20 24 20 7 337 18 26 37 24 20 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 3096. 1. (Originality)2. (Flexibility)3. (Fluency)4. (Elaboration)97. 1. 2. 3. 4. 98. 1. 2. 3. 4. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 3199. (Optical Technology)1. (Tape player)2. (CD-ROM drive)3. (Flash memory)4. (Touch screen)100. 1. 2. 3. (RAM)4. (ROM)101. 1. 2. 3. 4. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 32102. 1. 2. 3. 4. 103. 1. 2. 3. 4. 104. 1. Open Office Writer2. Microsoft Office Word3. Portable Document Format4. Graphics Interchange Format 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 33105. 1. Solaris , Symbian , IPX , RAM2. DOS , WWW , Linux , Windows3. Symbian , Mac OS , Linux , Windows4. Unix , Linux , Mac OS , Microsoft Office106. 1. (database)2. (presentation)3. (spread sheet)4. (word processing)107. 1. 2. 3. 1 . 4. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 34108. 1. (UPS) 2. 3. 4. 109. 1. 2. 3. 4. ? 1 9 10 2 6 8 3 4 5 4 7 7 1 9 10 2 6 8 4 7 7 3 4 5? 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 35110 1. (mouse)2. (hard disk)3. (touch screen)4. (CD-writer)111. 3 1. (hub)2. (bridge)3. (switch)4. (router)112. 1. (worm)2. (virus)3. (spyware)4. (trojan horse) 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 36113. (Open SystemInterconnection : OSI) 1. (transport)2. (network layer)3. (physical layer)4. (data link layer)114. " P , M , N P M N" M N 1. 2. N, M P = N+M P = N+M N, M P P 3. 4. P N, M N, M P P = N+M P = N+M 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 37115. " 8 2551 1 2,500 2,000 10 2552 400 " 1. 2,500 2. 400 3. 10 2552 2,000 4. 400 2,000 116. 1. 2. 3. 4. 117. 144 1. 2. 3. 4. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 38118. 1. 2. 3. 4. 119. " " - 2551"1. 25512. " 2551"3. + - 25514. + + 2551120. 1. 2. 3. 4. 30