Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · papanas n, georgiadis...

of 71 /71
2/4/2012 1 Νηθόιανο Παπάλαο Δπίθ. Καζεγεηήο Παζνινγίαο Β΄ Παζνινγηθή Κιηληθή ΓΠΘ Βαζηθέο αξρέο ζπγγξαθήο επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ

Upload: vanthien

Post on 17-Sep-2018

214 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

2/4/2012 1

Νηθόιανο Παπάλαο

Δπίθ. Καζεγεηήο Παζνινγίαο

Β΄ Παζνινγηθή Κιηληθή ΓΠΘ

Βαζηθέο αξρέο

ζπγγξαθήο επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ

Page 2: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

«Φιλοκαλούμεν ηε γαπ μεη' εςηελείαρ και θιλοζοθούμενάνες μαλακίαρ».

«Αγαπάκε ην σξαίν κε απιόηεηα θαη θηινζνθνύκε δίρσοκαιζαθόηεηα».

Θνπθπδίδνπ, «Πεξηθιένπο Δπηηάθηνο» (θεθ. 40)

Page 3: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

Βαζηθέο αξρέο

ζπγγξαθήο επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ

1) Σα είδε ησλ ηαηξηθώλ θεηκέλσλ

2) Η επηινγή ηνπ πεξηνδηθνύ

3) Σα ζηάδηα ηεο ζπγγξαθήο

4) Ο ηίηινο θαη ε πεξίιεςε

5) Η δνκή ηνπ θεηκέλνπ

6) Η ππνβνιή

7) πκπεξάζκαηα

Page 4: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

1) Σα είδε ησλ ηαηξηθώλ θεηκέλσλ

Page 5: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

Σα είδε ησλ ηαηξηθώλ θεηκέλσλ

1) Παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

2) εηξά πεξηζηαηηθώλ

3) Πξσηόηππε εξεπλεηηθή εξγαζία

4) Αθεγεκαηηθή αλαζθόπεζε

5) πζηεκαηηθή αλαζθόπεζε

6) Μεηαλάιπζε

7) Γξάκκα ζηνλ εθδόηε

8) Άξζξν ζύληαμεο

Page 6: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

H ππξακίδα ηεο αμηνπηζηίαο

ΑΞ

ΙΟΠ

ΙΣ

ΙΑ/Δ

ΓΚ

ΤΡ

ΟΣ

ΗΣ

Α

ΚΡ

ΙΣΙΚ

Η Α

ΞΙΟ

ΛΟ

ΓΗ

Η

Page 7: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

Papanas N, Lazarides MK.

Writing a case report: polishing a gem?

Int Angiol 2008;27:344-9.

Page 8: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

Παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ: είδε

1) Η κνλαδηθή πεξίπησζε

2) Η λέα εκθάληζε δύν θαηαζηάζεσλ ζε κία πεξίπησζε

3) Η ζπάληα κε αλακελόκελε πξώηε εθδήισζε κηαοαζζέλεηαο

4) Η ζπάληα/απξνζδόθεηε εμέιημε ζηε δηάγλσζε ή ζηεζεξαπεία

5) Η πεξίπησζε Μειέηεο “N of 1”

6) Έλα πνιύπινθν δηαγλσζηηθό πξόβιεκα

7) Η πεξίπησζε ξεθόξ

8) Η ηππηθή δηδαθηηθή πεξίπησζε ζπάληαο νληόηεηαο

9) Η ελ κέξεη αλακελόκελε παξαηήξεζε

Page 9: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

Πξσηόηππε εξεπλεηηθή εξγαζία

1) Μειέηε αζζελώλ/καξηύξσλ: ζύγθξηζε σο

πξνο παξάγνληεο θηλδύλνπ

2) πγρξνληθή κειέηε: ηνκή ζην ρξόλν θαη

αλαδήηεζε ζπζρεηίζεσλ

3) Πξννπηηθή κειέηε: αλαδήηεζε απνηειέ-

ζκαηνο, π.ρ. ζεξαπείαο

4) Μειέηε θνόξηεο: πξννπηηθή κειέηε πιεζπ-

ζκνύ

Page 10: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

Αλαζθόπεζε-Μεηαλάιπζε

1) Αθεγεκαηηθή αλαζθόπεζε: ρσξίο πξνθα-

ζνξηζκέλα θξηηήξηα

2) πζηεκαηηθή αλαζθόπεζε: κε απζηεξά

πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα, αλαπαξαγώγηκε

3) Μεηαλάιπζε: εηζαγσγή δεκνζηεπκέλσλ

κειεηώλ σο δεδνκέλσλ θαη λέα αλάιπζε

βάζεη πξνθαζνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ θαη εξσ-

ηεκάησλ

Page 11: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK.

Letters to the editor: definitely not children of a lesser god.

Int Angiol 2009;28:418-20.

Page 12: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

Papanas N, Maltezos E, Lazarides MK.

Editorials: a rose is a rose.

Int Angiol 2009;28:429-30.

Page 13: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

2) Η επηινγή ηνπ πεξηνδηθνύ

Page 14: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

Πώο επηιέγσ ην πεξηνδηθό;

1) πλάθεηα αληηθεηκέλνπ

2) Σαρύηεηα αληαπόθξηζεο

3) Πνζνζηό απόξξηςεο

4) Αξηζκόο ηεπρώλ αλά έηνο

5) Αλάγλσζε από θύθιν ζπλαδέιθσλ

6) Κύξνο: ζπληειεζηήο απήρεζεο

7) Κόζηνο

Page 15: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

πληειεζηήο απήρεζεο (Impact factor)

Page 16: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

3) Σα ζηάδηα ηεο ζπγγξαθήο

Page 17: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

α) ηελ αξρή: ηδέα-αλαδήηεζε !!

Page 18: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

ηόρνο αλαδήηεζεο (1)

Πξντόλ αλαδήηεζεο ηόρνο

0% επαηζζεζία– 0% εηδηθόηεηα

Page 19: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

ηόρνο αλαδήηεζεο (2)

ηόρνο

100% επαηζζεζία– 20% εηδηθόηεηα

Πξντόλ αλαδήηεζεο

Page 20: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

ηόρνο αλαδήηεζεο (3)

ηόρνο

100% επαηζζεζία– 50% εηδηθόηεηα

Πξντόλ

αλαδήηεζεο

Page 21: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a
Page 22: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/

Page 23: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a
Page 24: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

AND

Smoking Cancer

Άξζξα θαη κε ηηο δύν ιέμεηο

Page 25: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

OR

Smoking Tobacco

Άξζξα κε κία εθ ησλ δύν ιέμεσλ

Page 26: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

NOT

Cancer Smoking

Άξζξα κε ηελ 1ε αιιά όρη κε ηε 2ε ιέμε

Page 27: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a
Page 28: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

πλαθή άξζξα

Page 29: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a
Page 30: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

Clinical queries

Page 31: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

Clinical queries

Search Terms

Page 32: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

β) Μεηά ηελ αλαδήηεζε… ε ζπγγξαθή

Page 33: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

Οδεγίεο πξνο ηνπο ζπγγξαθείο

Page 34: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

Γηαδηθαζία ζπγγξαθήο

1) Μεζνδνινγία θαη απνηειέζκαηα ή θύξηαζεκεία παξνπζίαζεο

2) Εηζαγσγή θαη γεληθό κέξνο

3) πδήηεζε

4) ην ηέινο: πεξίιεςε κε έκθαζε ζηα θύξηαζεκεία

5) Επαλέιεγρνο κεξηθέο κέξεο κεηά

6) Έιεγρνο από ηξίην, έκπεηξν νπδέηεξν άηνκν

Page 35: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

4) Ο ηίηινο θαη ε πεξίιεςε

Page 36: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

Ο ηίηινο

Πεξηεθηηθόο, όρη ππεξβνιηθά κεγάινο

Έκθαζε ζην θύξην εύξεκα ηεο κειέηεο (θαηά

πξνηίκεζε)

Αλαθνξά ζην είδνο ηεο κειέηεο

Όρη ζπληκήζεηο

Αθεξεκέλεο έλλνηεο: κόλν ζε αλαζθνπήζεηο

Λνγνπαίγληα; Ρεηνξηθά εξσηήκαηα;

Page 37: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

2/4/2012 37

N. Papanas, E. Maltezos, D. Mikahilidis.

Metformin: Diamonds are forever.

Expert Opin Pharmacother 2009; 10: 2395-7.

Page 38: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

2/4/2012 38

Vasa 2011;40:267-9.

Page 39: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

Angiology 2011

Page 40: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

Δίδε πεξίιεςεο

1) Γνκεκέλε (structured): εηζαγσγή, ζθνπόο,

αζζελείο θαη κέζνδνο, απνηειέζκαηα,

ζπκπεξάζκαηα

2) Με δνκεκέλε (unstructured): ζπαληόηεξε,

ιηγόηεξεο ιέμεηο, θαηαιιειόηεξε γηα

αλαζθνπήζεηο

Page 41: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

Η πεξίιεςε

πλήζσο κέρξη 250 (ή 200 ιέμεηο)

Κεληξηθή ηδέα κειέηεο/παξνπζίαζεο

θνπόο, θπξηόηεξα ζεκεία κεζόδνπ

Κπξηόηεξα, θπξίσο ζεηηθά απνηειέζκαηα

πκπεξάζκαηα

Page 42: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

Angiology 2011

Η πεξίιεςε

Page 43: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

Groves T, Abbasi K.

Screening research papers by reading

abstracts.

BMJ 2004; 329: 470-1.

Page 44: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

5) Η δνκή ηνπ θεηκέλνπ

Page 45: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

Η δνκή ηνπ θεηκέλνπ (1)

1) Δηζαγσγή: 1-1θ1/2 ζειίδεο, αλαδεηθλύεη γεληθή

γλώζε, θελό απηήο θαη ζθνπό κειέηεο

2) Τιηθό θαη κέζνδνο: αλαιπηηθή πεξηγξαθή (ζπκπ.

ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο)

3) Απνηειέζκαηα: κε ζεηξά ζεκαληηθόηεηαο, πξώηα ηα

ζεηηθά επξήκαηα, από κνλνπαξαγνληηθή ζε

πνιππαξαγνληηθή αλάιπζε, όρη εξκελεία

4) πδήηεζε: εξκελεία, από ην κεξηθό ζην γεληθό,

αλαθνξά ζηνπο πεξηνξηζκνύο θαη ζηελ θιηληθή

ζεκαζία

Page 46: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a
Page 47: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

Γνκή ηεο ζπδήηεζεο

Page 48: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

Η δνκή ηνπ θεηκέλνπ (2)

Παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ: εηζαγσγή, παξνπζίαζε

ηεο πεξίπησζεο, ζπδήηεζε

Αλαζθόπεζε: εηζαγσγή, γεληθόηεξν κέξνο, ελόηεηεο

θύξηνπ ζέκαηνο, ζπδήηεζε, ζπκπεξάζκαηα

Γξάκκα ζηνλ εθδόηε: δνκή κειέηεο ή παξνπζίαζεο

αιιά ρσξίο εκθαλείο ελόηεηεο

Άξζξν ζύληαμεο: από ην γεληθό ζην εηδηθό ή

αλάζηξνθα κε αθνξκή κηα πξόζθαηε δεκνζίεπζε,

αθνινπζεί εξκελεία, ηέινο πξνηάζεηο

Page 49: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

Πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα

πκβαηηθά: έλα επνπηηθό κέζν αλά 1000 ιέμεηο

Πνηέ δηπιή αλαθνξά ζε πίλαθα θαη δηάγξακκα

Πίλαθαο: εμνηθνλόκεζε ιέμεσλ ζηα απνηειέ-ζκαηα, αθξηβνινγία δεδνκέλσλ

Γηάγξακκα: παξαζηαηηθόηεηα θαη ηεθκεξίσ-ζε, π.ρ. γξακκηθήο ζπζρέηηζεο

Δηθόλα: παξαζηαηηθόηεηα θαη ηεθκεξίσζε, π.ρ.κεζόδνπ, ζπάληαο εθδήισζεο, ηζηνινγίαο,ρεηξνπξγηθνύ παξαζθεπάζκαηνο θ.ι.π.

Page 50: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

Κλεκνβξαρηόληνο Γείθηεο

Page 51: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

Εξωηεπικό Ιαηπείο Διαβηηικού Ποδιού Β΄ Πανεπιζηημιακή Παθολογική Κλινική ΔΠΘ

Page 52: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

Εξωηεπικό Ιαηπείο Διαβηηικού Ποδιού Β΄ Πανεπιζηημιακή Παθολογική Κλινική ΔΠΘ

Page 53: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

πκπεξάζκαηα

Πξνζνρή: λα πξνθύπηνπλ από ηα επξήκαηα ή

ηελ παξνπζίαζε/αλαζθόπεζε

Γηαθξηηηθή αλαθνξά ζε ζεκαζία ή λέα

εξσηήκαηα

Πξνζνρή: λα απνθεύγνληαη αζάθεηεο θαη

γεληθόηεηεο, π.ρ. πεξαηηέξσ κειέηεο

Page 54: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a
Page 55: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a
Page 56: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a
Page 57: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a
Page 58: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a
Page 59: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a
Page 60: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a
Page 61: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a
Page 62: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a
Page 63: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a
Page 64: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a
Page 65: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

6) Η ππνβνιή

Page 66: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

Η ππνβνιή

ρεδόλ πάληα ειεθηξνληθή

ηελ πιεηνλόηεηα: κέζσ online ζπζηήκαηνο

ππνβνιήο

Με βάζε νδεγίεο, κεηαθόξησζε θεηκέλσλ θαη

ζηνηρείσλ

Γξάκκα ππνβνιήο (covering letter) πξνο ην

δηεπζπληή ζύληαμεο

Page 67: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

πλνδά ηεο ππνβνιήο

Έληππν ζπκθεξόλησλ (conflicts of interest)

Έληππν copyright

Λνηπέο απαηηήζεηο

Page 68: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

7) πκπεξάζκαηα

Page 69: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a
Page 70: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

πκπεξάζκαηα

1) πγγξαθή ηαηξηθνύ θεηκέλνπ: κεζνδνινγία,

εμάζθεζε, εκπεηξία

2) πγγξαθή ηαηξηθνύ θεηκέλνπ: ρξήζηκε γηα

ζπγγξαθέα θαη αλαγλώζηε

3) πγγξαθή ηαηξηθνύ θεηκέλνπ: πεγή δεκη-

νπξγηθήο επραξίζηεζεο

Page 71: Βαηθέο αξρέο πγγξαήο πηεκνληθώλ ξγαηώλ · Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a

«Le monde est fait pour aboutir à un

beau livre»

Stéphane Mallarmé