แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ...

20
แผนการจัดการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามรูปแบบ PPP กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ/วิชาภาษาอังกฤษ ชั ้นมัธยมศึกษาปี ที3 Unit: Career Topic: Future Career เวลา 2 ชั่วโมง ส่งครั ้งที4 กลุ ่มเรียนที1 วันอังคาร 09.00 – 12.00 น. ศษ.106 สมาชิกในกลุ ่ม 1. นางสาวธาริณี จ๋าพิมาย 54010513046 2. นางสาวจันสุดา แห้วชิน 54010513053 3. นางสาวพันนิดา พิมสอน 54010513061 นิสิตชั ้นปี ที3 สาขาภาษาอังกฤษ ENระบบปกติ Mentors ชื่อ สกุล ครั ้งที่พบ ลายเซ็นต์ 1. นายธวัชชัย จะชาลี 53010513003 2. นางสาวเดือนฉัตร พรหมภูวัลย์ 53010513024 3. นางสาวอริสา คามจังหาร 53010513046 4.นางสาวกมลวรรณ หาญบุรุษ 53010513048 ครั ้งที่ส ่ง วันที่ส ่ง 1 2 กรกฎาคม 2556 2 4 กรกฎาคม 2556 3 4 กรกฎาคม 2556 4 5 กรกฎาคม 2556

Upload: tharinee-japhimai

Post on 07-Aug-2015

104 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ PPP Unit: Career Topic: Future Career M3

แผนการจดการเรยนรภาษาองกฤษเพอการสอสารตามรปแบบ PPP กลมสาระการเรยนรภาษาตางประเทศ/วชาภาษาองกฤษ

ชนมธยมศกษาปท 3 Unit: Career

Topic: Future Career เวลา 2 ชวโมง

สงครงท 4 กลมเรยนท1 วนองคาร 09.00 – 12.00 น. ศษ.106

สมาชกในกลม

1. นางสาวธารณ จาพมาย 54010513046 2. นางสาวจนสดา แหวชน 54010513053 3. นางสาวพนนดา พมสอน 54010513061

นสตชนปท 3 สาขาภาษาองกฤษ ENระบบปกต

Mentors

ชอ – สกล ครงทพบ

ลายเซนต

1. นายธวชชย จะชาล 53010513003 2. นางสาวเดอนฉตร พรหมภวลย 53010513024

3. นางสาวอรสา คามจงหาร 53010513046 4.นางสาวกมลวรรณ หาญบรษ 53010513048

ครงทสง วนทสง

1 2 กรกฎาคม 2556

2 4 กรกฎาคม 2556

3 4 กรกฎาคม 2556

4 5 กรกฎาคม 2556

Page 2: แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ PPP Unit: Career Topic: Future Career M3

แผนการจดการเรยนรภาษาองกฤษ PPP กลมสาระการเรยนรภาษาตางประเทศ/วชาภาษาองกฤษชนมธยมศกษาปท 3

Unit: Career Topic: Future Career เวลา 2 ชวโมง

สอนวนท.........................เดอน..............................................พ.ศ. 2556

1. จดประสงค 1. ฟงประโยค วล เกยวกบค ำจ ำกดควำมของค ำศพทแลวเลอกค ำศพทตรงกบเสยงทฟงได (Activity 1, Practice1) 2.ตอบค ำถำมเกยวกบอำชพไดถกตอง (Activity 2, Practice2) 3.สมภำษณและขอขอมลแลวเขยนสรปเปนแผนภมได (Activity 3, Production1)

4.แสดงบทบำทสมมตตำม dialogue ทก ำหนดใหไดถกตอง (Activity 4, Production2)

2. ตวชวด ต.1.1.1.1/ ม.3 ปฏบตตำมค ำขอรอง ค ำแนะน ำ ค ำชแจง และค ำอธบำยทฟงและอำน (Practice 1,) ต.1.1.2.1/ ม.3 สนทนำและเขยนโตตอบขอมลเกยวกบตนเอง เรองตำงๆใกลตว สถำนกำรณขำว เรองทอยในควำมสนใจของสงคมและสอสำรอยำงตอเนองและเหมำะสม (Production 1) ต.2.2.1.1/ ม.3 เลอกใชภำษำ น ำเสยง และกรยำทำทำงเหมำะสมกบบคคลและโอกำสตำมมำรยำทสงคม และวฒนธรรม (Production 1,2) ต.4.4.1.1/ ม.3 ใชภำษำสอสำรในสถำนกำรณจรง/สถำนกำรณจ ำลองทเกดขนในหองเรยนสถำนศกษำ ชมชน และสงคม (Production 2)

Page 3: แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ PPP Unit: Career Topic: Future Career M3

3. เนอหำ Vocabulary: plan, interest, business, graduate, musician, manage, tour guide Structure How to use infinitive and gerund? How to use infinitive?

- often uses when actions are unreal, abstract, or future

- follows these verbs need, plan, expect, want, hope

example:

I plan to get a new job.

She wants to supervise people.

How to use Gerund?

- often uses when actions are real, concrete, or completed

- follows these verbsenjoy, dislike, avoid, feel like

- follow these phrasesbe afraid of, be good at, be interested in,

be tired of, be nervous about example: He enjoys using the Internet. They’re good at writing reports. 4. สอกำรเรยนร 4.1 วดโอน ำเขำ เรอง “What do you want to be in future?” 4.2 power point ค ำศพทและโครงสรำง

4.3Text 1, 2, 3 4.4ปำยค ำศพท 4.5 ปำยค ำตอบ A B C D 4.6 กระดำษบรฟ

Page 4: แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ PPP Unit: Career Topic: Future Career M3

5. กจกรรมกำรเรยนร Teacher Student

Presentation 1. ครกลำวทกทำย 2.ครใหนกเรยนดวดโอเกยวกบ “What do you want to be in the future?”เพอน ำเขำสบทเรยน และถำมนกเรยนเกยวกบวดโอทด เชน - What are they talking about in the Video? - What did you see in the Video? - How many jobs are there in the Video? 3.ครแจก text 1ใหแกนกเรยนพรอมกบอธบำยค ำศพท ควำมหมำย ชนดและตวอยำงกำรใชประโยค บน Power point 4.ครตรวจสอบควำมเขำใจเกยวกบค ำศพท โดยกำรเปดภำพค ำศพทบน Power point จำกนนใหนกเรยนบอกวำเปนค ำศพทใด 5.ครแจก text 2 แลวอธบำยโครงสรำงไวยำกรณเกยวกบ How to use infinitive and gerund? 6.ครตรวจสอบควำมเขำใจเกยวกบโครงสรำง ไวยำกรณของนกเรยนโดยกำรใหนกเรยนแตงประโยค 7.ครแจก text 3 ใหนกเรยนทกคน จำกนนเปดบทสนทนำใหนกเรยนฟง 8.ครถำมเกยวกบ text 3 เพอทดสอบควำมเขำใจของนกเรยน เชน - What are they talking about? - How many people are there in conversation? - What is B planning to do after graduate?

1.นกเรยนกลำวทกทำย 2.นกเรยนดวดโอเกยวกบ “What do you want to be in the future?” เพอน ำเขำสบทเรยน และตอบค ำถำมคร เชน - Future career. - I saw many people in jobs. - There are 20 jobs. 3.นกเรยนทกคนรบ text 1 จำกคร พรอมกบฟงและออกเสยงตำม 4.นกเรยนบอกค ำศพททตรงกบรปภำพบน power point 5.นกเรยนรบ text 2 จำกคร พรอมทงฟงและท ำควำมเขำใจเกยวกบโครงสรำงไวยำกรณ 6.นกเรยนฝกแตงประโยคเกยวกบไวยำกรณทไดเรยนมำ เชน - She wants to supervise people. - He’s tired of taking business trips. 7.นกเรยนรบ text 3 จำกคร 8.นกเรยนตอบค ำถำมเกยวกบ text 3 เชน -Future career. -There are two people. -Music business.

Page 5: แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ PPP Unit: Career Topic: Future Career M3

Practice Practice1: Activity 1: Who am I? 1.ครใหนกเรยนจบคเพอท ำกจกรรม 2.ครอธบำยวธกำรท ำกจกรรมดงน - ครแจกปำยค ำศพทเกยวกบอำชพใหนกเรยนทกกลม -ครเปดควำมหมำยและค ำอธบำยค ำศพทเกยวกบอำชพบน power point ใหนกเรยนฟงพรอมกน - ครใหสญญำณในกำรท ำกจกรรมโดยกำรนบ 1 2 3 หลงจำกนนใหตวแทนแตละกลมน ำปำยค ำศพททตรงกบควำมหมำยไปตดบนกระดำนหนำชนเรยน -ครเฉลยค ำตอบบน power point ทละขอและใหคะแนนกลมทตอบถก - นกเรยนกลมใดทสำมำรถตอบไดคะแนนสงสดเปนผชนะ 3.ครใหนกเรยนท ำกจกรรม 4.ครตรวจและใหคะแนน Practice2:Activity 2:Quiz game 1. ครใหนกเรยนจบคเพอท ำกจกรรม 2.ครอธบำยวธกำรท ำกจกรรม ดงน - ครแจกปำย A B C D ใหนกเรยนแตละค - ครเปดค ำถำมเกยวกบ Future Career บน power point - จำกนนใหนกเรยนแตละคยกปำยค ำตอบทคดวำถกตอง - ครเฉลยค ำตอบใหนกเรยนฟงพรอมกบใหคะแนน - นกเรยนคใดตอบถกได 1 คะแนน และนกเรยนคไดคะแนนสงทสดเปนผชนะ 3. ครใหนกเรยนท ำกจกรรม 4. ครตรวจใหคะแนนและมอบรำงวลแกผชนะ

1.นกเรยนจบคเพอท ำกจกรรม 2.นกเรยนฟงครอธบำยขนตอนกำรท ำกจกรรม Who am I? และท ำควำมเขำใจ 3.นกเรยนท ำกจกรรม 1.นกเรยนจบคกนเพอท ำกจกรรม 2. นกเรยนฟงครอธบำยขนตอนกำรท ำกจกรรม - นกเรยนแตละครบปำย A B C D -นกเรยนยกปำยค ำตอบทอธบำยเกยวกบ Future Career 3. นกเรยนท ำกจกรรม

Page 6: แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ PPP Unit: Career Topic: Future Career M3

Production Production 1:Activity 3: Interview 1.ครใหนกเรยนแบงกลม 5-6 คน เพอท ำกจกรรม 2.ครอธบำยวธกำรท ำกจกรรม ดงน -ครใหนกเรยนทกคนสมภำษณเกยวกบ Future Career ของเพอนในชนเรยน -จำกนนใหนกเรยนน ำขอมลทไดจำกกำรสมภำษณมำอภปรำยกนในกลม -ครใหนกเรยนแตละกลมชวยกนสรปขอมลทไดจำกกำรสมภำษณเพอนในชนเรยนโดยกำรท ำเปน pie chart -ครใหนกเรยนท ำกจกรรมเปนเวลำ 10 นำท -ครใหนกเรยนทกกลมน ำเสนอหนำชนเรยน 3.ครใหเวลำนกเรยนท ำกจกรรม 10 นำท 4.ครใหนกเรยนทกกลมน ำเสนอหนำชนเรยน 5.ครสงเกตและประเมนผลทกษะกำรพด Production 2 :Activity4: Role Play 1.ครใหนกเรยนจบคกนท ำกจกรรม 2. ครอธบำยวธกำรท ำกจกรรม ดงน - ครใหนกเรยนฝกสนทนำและแสดงบทบำทสมมตเกยวกบ Future Career โดยใชบทสนทนำใน text3 เปนแนวทำง - ครใหเวลำนกเรยนแตละคท ำกจกรรม 10 นำท จำกนนใหนกเรยนแตละคออกมำแสดงบทบำทสมมตหนำชนเรยน 3.ครใหนกเรยนแตละคท ำกจกรรม 4. ครใหนกเรยนทกคออกมำแสดงบทบำทสมมตหนำชนเรยน 5. ครสงเกตและประเมนผลกำรแสดงบทบำทสมมต

1.นกเรยนแบงกลม 5-6 คนเพอท ำกจกรรม 2.นกเรยนฟงครอธบำยวธกำรท ำกจกรรม -นกเรยนทกคนสมภำษณเกยวกบ Future Career ของเพอนในชนเรยน - นกเรยนน ำขอมลทไดจำกกำรสมภำษณมำอภปรำยกนในกลม -นกเรยนแตละกลมชวยกนสรปขอมลทไดจำกกำรสมภำษณเพอนในกลมโดยกำรท ำเปน pie chart -นกเรยนท ำกจกรรม 10 นำท -นกเรยนทกกลมน ำเสนอหนำชนเรยน 3.นกเรยนท ำกจกรรม 4.นกเรยนทกกลมน ำเสนอหนำชนเรยน 1.นกเรยนจบคกนเพอท ำกจกรรม 2.นกเรยนฟงครอธบำยวธกำรท ำกจกรรม และท ำควำมเขำใจ 3.นกเรยนแตละคท ำกจกรรม 4.นกเรยนทกคออกมำแสดงบทบำทสมมตหนำชนเรยน

Page 7: แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ PPP Unit: Career Topic: Future Career M3

6. การวดผลและประเมนผล

สงทจะประเมน วธการประเมน เครองมอประเมน

1. Activity 1 (Who am I?//practice 1) 1.ตรวจควำมถกตองและใหคะแนน

-

2. Activity 2 (Quiz game//practice2) 2.ตรวจควำมถกตองและใหคะแนน

-

3. Activity3 (Interview //production 1) 3.ตรวจควำมถกตองและใหคะแนนตำมเกณฑในแบบประเมน

แบบประเมนทกษะกำรพด

4. Activity4 (Role play//production 2) 4.สงเกตและใหคะแนนตำมเกณฑในแบบประเมน

แบบประเมนกำรแสดงบทบำทสมมต

7. กจกรรมเสนอแนะ ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. 8. ความคดเหนของผบรหาร ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. 9. บนทกหลงการจดกจกรรมการเรยนร 9.1 ผลกำรจดกจกรรมกำรเรยนร …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 9.2 ปญหำและอปสรรค …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 9.3 ขอเสนอแนะ …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….…………

Page 8: แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ PPP Unit: Career Topic: Future Career M3

Text 1 Vocabulary

plan (v.) to decide, organize or prepare for something you want to do in the future

Ex: What are you planning to do after you graduate?

interested (adj.) wanting to know or hear more about something Ex: I’m really interested in travel.

graduate (v.) to obtain a degree, especially a first degree, from a college or university

Ex: What are you planning to do after you graduate?

business (n.) the activity of buying and selling goods and services Ex: I’m interested in business.

Page 10: แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ PPP Unit: Career Topic: Future Career M3

Text 2 (Structure)

How to use infinitive and gerund

Infinitive

Infinitive is form of verbs that acts like noun and forms with to. to walk, to talk, to think, to listen, to speak

To speak English is necessary for students.

How to use Infinitive?

- often uses when actions are unreal, abstract, or future

- follows these verbsneed, plan, expect, want, hope

Ex: He needs to attend meetings.

I plan to get a new job. She wants to supervise people.

Page 11: แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ PPP Unit: Career Topic: Future Career M3

Gerund Gerund is form of verbs that acts like noun and forms with ing.

walking, talking, thinking, listening, swimming Ex: Swimming is a good exercise.

- often uses when actions are real, concrete, or completed

- follows these verbsenjoy, dislike, avoid, feel like

Ex: He enjoys using the Internet. - follow these phrases be afraid of, be good at, be interested in,

be tired of, be nervous about

Ex: They’re good at writing reports. Ex: He’s tired of taking business trips.

- follow prepositions

Ex: She got the money by selling the car.

Page 12: แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ PPP Unit: Career Topic: Future Career M3

Practice 1 (Activity 1)

(Alphabet)

- Separate in two groups.

- Teacher show picture of the vocabulary in powerpoint.

- The first student in each group runs to select the first alphabet of that vocabulary and

put it down on a frame, then run back to the second student and touch his/her hand and

he/she run to select the second alphabet.

- Do like this until it become a completed vocabulary.

The group put down the correct vocabulary firstly will get one point and the group put down

the incorrect vocabulary will lose one point to another group.

Practice 1 (Activity 1) (Who am I?)

Text 3

A : What are you planning to do after you graduate? What kind of work do you want to do?

B : Well, I’m interested in business. A : What kind of business? B : The music business. A : That’s interesting. Are you good at working with people? B : I think I am. I’d like to work with musicians. I’m interested in managing them and helping them become famous. What about you? What are you interested in? A : I’m really interested in travel. I also like to read and learn about new places. B : Have you thought about going into the travel business? You could be a tour guide or something like that.

Page 13: แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ PPP Unit: Career Topic: Future Career M3

director

Activity 1 (practice 1)

- Get in pair and come to get the vocabulary cards from teacher.

- Listen to the sound of vocabulary meaning.

- Think about what word it is.

- Listen to the signal from teacher, then put the correct word on the board.

- Check the answer together, if you answer correctly you will get 1 point.

Example:

someone who is skilled in playing music, usually as their job

a person whose job is to design new buildings architect and make certain that they are built correctly

a person who tells actors in a movie or play how to play their parts.

Who am I?

a person who leads others on a short trip round a place

tour guide

musician

Page 14: แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ PPP Unit: Career Topic: Future Career M3

Activity 2 (practice 2)

-Work in pair. - Read the questions on power point and answer the questions by choosing label A, B,

C or D to show your answer. 1. I like to teach students. I want to be a __________ in the future.

a. doctor b. nurse c. police d. teacher

2. After she graduated from Science College, she became a __________. a. actress b. scientist c. singer d. musician

3. John enjoys traveling. He can be a good ____________. a. tour guide b. accountant c. engineer d. football player

4. My reason to be a ____________ is I love animals. a. police b. manager c. veterinarian d. psychologist

Quiz game

Page 15: แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ PPP Unit: Career Topic: Future Career M3

5. I want to be a ____________ because I’m interested in law. a. historian b. lawyer c. librarian d. learning

6. He plays music instruments very well. He can be a famous __________. a. musician b. mechanic c. chef d. carpenter

7. She wrote “Harry Potter”. She is a___________ . a. director b. dancer c. writer d. designer

Page 16: แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ PPP Unit: Career Topic: Future Career M3

Activity 4 (production 2) -Get in pair. -Send a representative to get a situation below. -Do the role-play by using the situation that you get.

Situations:

Role-play

1. Talking to your friend about your plan in the future 2. Asking your friend about job he/she wants to do 3. Talking to your friend about an interesting job 4. Sharing your opinion with your friend about job you want to in the future

Page 17: แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ PPP Unit: Career Topic: Future Career M3

Activity 3 (production 1)

- Make a group of five.

- Interview your classmates about their jobs in the future.

- Go back to your group and discuss about information that you get from interviewing.

- Summarize your information by creating a pie chart.

- Present your work in front of class.

Example:

Interview

Page 18: แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ PPP Unit: Career Topic: Future Career M3

Activity3 (production 1) เกณฑการใหคะแนนการพดสอสาร

3

2

1

น าหนก จดเนน

กำรออกเสยง ออกเสยงถกตองตำมหลกกำรออกเสยงมเสยงเนนหนกในค ำ/ประโยคอยำงสมบรณ

ออกเสยงค ำ/ประโยค ไดถกตอง มเสยงเนนหนกในค ำ/ประโยคเปนสวนใหญ

ออกเสยงค ำ/ประโยคผดหลกกำร ไมเนนเสยงท ำใหสอสำรไมได

4

พดคำมประเดนและบทบำททไดรบมอบหมำย

พดไดตรงตำมประเดนและบทบำททไดรบมอบหมำย

พดเบยงเบนเลกนอยจำกทองเรองและบทบำททไดรบมอบหมำย

พดไมตรงตำมประเดนและบทบำททไดรบ

3

ควำมคลองแคลว พดตอเนอง ไมตดขด พดชดเจน ท ำใหสอสำรได

พดตะกกตะกกบำงแตยงพอสอสำรได

พดเปนค ำๆ หยดเปนชวงๆท ำใหสอสำรไดไมชดเจน

2

กำรแสดงทำทำง/น ำเสยงประกอบกำรพด

แสดงทำทำง พดดวยน ำเสยงไดตำมบทบำทและสถำนกำรณ

พดโดยไมคอยแสดงทำทำงประกอบ

พดเหมอนอำน ไมเปนธรรมชำต ยนนงๆไมมทำทำงท ำใหกำรสอสำรขำดควำมนำสนใจ

1

ประเดน

การประเมน

ระดบคะแนน

Page 19: แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ PPP Unit: Career Topic: Future Career M3

แบบประเมนการแสดงบทบาทสมมต Activity 4 (Production 2) วชาภาษาองกฤษ ชนมธยมศกษาปท 3

กลมท

การออก

เสยง

การพ

ดตามทอ

งเรอง

และบ

ทบาทซง

ไดรบ

มอบห

มาย

ความคล

องแค

ลว

การแสด

งทาทาง

ประกอบ

การพ

รวมค

ะแนน

12 9 6 3 30

รวม

(ลงชอ)..............................................ผประเมน (..............................................) วนท ........ เดอน ........................... พ.ศ. ...........

หมายเหต ระดบคณภำพ 25-30 คะแนน หมำยถง ดมำก 19-24 คะแนน หมำยถง ด 13-18 คะแนน หมำยถง พอใช 1-12 คะแนน หมำยถง ปรบปรง หมำยเหต ชวงคะแนนระดบคณภำพ ขนอยกบผสอนจะพจำรณำตำมควำมเหมำะสม

ประเดน/คะแนน

ชอ-สกล

Page 20: แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ PPP Unit: Career Topic: Future Career M3

เกณฑการใหคะแนนการแสดงบทบาทสมมต

3

2

1

น าหนก จดเนน

กำรออกเสยง ออกเสยงถกตองตำมหลกกำรออกเสยงมเสยงเนนหนกในค ำ/ประโยคอยำงสมบรณ

ออกเสยงค ำ/ประโยค ไดถกตอง มเสยงเนนหนกในค ำ/ประโยคเปนสวนใหญ

ออกเสยงค ำ/ประโยคผดหลกกำร ไมเนนเสยงท ำใหสอสำรไมได

4

พดคำมทองเรองและบทบำททไดรบมอบหมำย

พดไดตรงตำมทองเรองและบทบำททไดรบมอบหมำย

พดเบยงเบนเลกนอยจำกทองเรองและบทบำททไดรบมอบหมำย

พดไมตรงตำมประเดนและบทบำททไดรบ

3

ควำมคลองแคลว พดตอเนอง ไมตดขด พดชดเจน ท ำใหสอสำรได

พดตะกกตะกกบำงแตยงพอสอสำรได

พดเปนค ำๆ หยดเปนชวงๆท ำใหสอสำรไดไมชดเจน

2

กำรแสดงทำทำง/น ำเสยงประกอบกำรพด

แสดงทำทำง พดดวยน ำเสยงไดตำมบทบำทและสถำนกำรณ

พดโดยไมคอยแสดงทำทำงประกอบ

พดเหมอนอำน ไมเปนธรรมชำต ยนนงๆไมมทำทำงท ำใหกำรสอสำรขำดควำมนำสนใจ

1

ประเดน

การประเมน

ระดบคะแนน