Сегашно перфектно време (present perfect tense)

20
The Present Perfect Tense Защо ни е трудно да използваме

Upload: diana-milkova

Post on 22-Jan-2018

157 views

Category:

Education


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Сегашно перфектно време (Present Perfect Tense)

The Present Perfect Tense

Защо ни е трудно да използваме

Page 2: Сегашно перфектно време (Present Perfect Tense)

Обратно на това, което си мислиш,

The Present Perfect Tense

не е замислено като английския вариант на

китайските мъчения!

Page 3: Сегашно перфектно време (Present Perfect Tense)

Имаме нужда от него, за да изразим на английски изречения, като например:

• Не съм го виждала от сто години. • Живея в София откакто се помня. • Ходила съм на Хаваите. • Тъкмо измих прозорците.

Page 4: Сегашно перфектно време (Present Perfect Tense)
Page 5: Сегашно перфектно време (Present Perfect Tense)

Приличаш ми на много интелигентен човек, затова

не може да ти е убягнал фактът, че на български

използваме три-четири различни глаголни времена,

за да преведем изреченията от Present Perfect

Tense.

Page 6: Сегашно перфектно време (Present Perfect Tense)

В какви случаи можем да го използваме?

• За да говорим за това, какво ни се е случило в живота:She has seen an anaconda.

Тя е виждала анаконда.

I have climbed Mount Everest.

Изкачвал съм връх Еверест.

• За да изразим нещо, което е започнало преди време, но продължава досега:He has lived in Pleven since he was born.

Той живее в Плевен откакто се е родил.

• Когато не се интересуваме кога се е случило събитието, а е важен резултатът от него. I have vacuumed the floor.

Изчистих с прахосмукачката.

Page 7: Сегашно перфектно време (Present Perfect Tense)

Не съм забравила да ти покажа как се образува, виж:

I have met Angelina Jolie.

You have had two meetings today.

She has never ridden a bike.

Page 8: Сегашно перфектно време (Present Perfect Tense)

ВИЖ СЕГА ВСИЧКИ ФОРЗИ

Page 9: Сегашно перфектно време (Present Perfect Tense)

I have been in India.

You have been in India.

He has been in India.

She has been in India.

It has been in India.

We have been in India.

You have been in India.

They have been in India.

I haven’t been in India.

You haven’t been in India.

He hasn’t been in India.

She hasn’t been in India.

It hasn’t been in India.

We haven’t been in India.

You haven’t been in India.

They haven’t been in India.

Page 10: Сегашно перфектно време (Present Perfect Tense)

Have I been in India?

Have you been in India?

Has he been in India?

Has she been in India?

Has it been in India?

Have we been in India?

Have you been in India?

Have they been in India?

Yes, I have. / No, I haven’t. Yes, you have. / No, you

haven’t. Yes, he has. / No, he hasn’t. Yes, she has. / No, she hasn’t. Yes, it has. / No, it hasn’t.Yes, we have. / No, we

haven’t. Yes, you have. / No, you

haven’t. Yes, they have. / No, they

haven’t.

Page 11: Сегашно перфектно време (Present Perfect Tense)
Page 12: Сегашно перфектно време (Present Perfect Tense)

Дай сега на пауза и пробвай да направиш няколко изречения на глас:

I read camel meat.

My boss have seen Paris and Rome.

You and I has met “War and Peace” for a week.

My cousin haven’t eaten his bed.

A colleague hasn’t made Donald Trump.

Her children visited an alien.

Page 13: Сегашно перфектно време (Present Perfect Tense)

Точно така, нещо такова:

I have read “War and Peace” for a

week.

My boss hasn’t eaten camel meat.

You and I haven’t met Donald

Trump.

A colleague has seen an alien.

My cousin hasn’t visited Paris and

Rome yet.

Her children have made his bed.

Page 14: Сегашно перфектно време (Present Perfect Tense)

Да пробваме сега с въпроси:

you read an octopus?

the employees seen Bali this year?

Have your sister met a famous person?

Has Bella eaten a four-leaf clover?

her friends made a 70-page newspaper?

his mother visited a three-storey cake?

Page 15: Сегашно перфектно време (Present Perfect Tense)

Примерни въпроси:

Have you met a famous person?

Have the employees visited Bali this year?

Has your sister seen a four-leaf clover?

Has Bella eaten an octopus?

Have her friends read a 70-page newspaper?

Has his mother made a three-storey cake?

Page 16: Сегашно перфектно време (Present Perfect Tense)

Знам, че не ти е

само това на

главата, затова ще

ти споделя някои

кодови думи, за да

разпознаваш лесно

Present Perfect

Tense.

Page 17: Сегашно перфектно време (Present Perfect Tense)

everneverforsincejustyetalreadyrecentlythis week / month / year

Page 18: Сегашно перфектно време (Present Perfect Tense)

Обърни внимание на

словореда в следващите

изречения. Гледай и

записвай!

Page 19: Сегашно перфектно време (Present Perfect Tense)

• He has never been in Japan.

• They have lived in India for 15 years

now.

• She has worked in this company since

2006.

• My best friend has recently bought a

flat.

• I have already checked my email.

• He hasn’t uploaded that photo yet.

• Sam has just finished painting.

• My colleagues have launched a new

product this week.

• Той никога не е бил в Япония.

• Те живеят в Индия от 15 години.

• Тя работи в тази фирма от 2006 г.

• Моята най-добра приятелка скоро си

купи апартамент.

• Вече си проверих имейла.

• Той още не е качил снимката.

• Сам току-що е свършил с

боядисването.

• Колегите ми стартират нов продукт

тази седмица.