ดอกเบี้ย smes ต้องของบฯ...

of 49 /49
ดดดดดดดด ดดดดดดดด SMEs SMEs ดดดดดดดดด ดดด ดดดดดดดดด ดดด ดดดดดดดดด ดดดดดดดด ดดดดดดดดด ดดดดดดดด ดดดด ดดดด ผผผผผผผผผผผผผผผผผผ ผผ ผผผผผผผผผผผผผผผผผผ ผผ . . ผผ ผผ ผผผผผผผ ผผผผผผผผผผผ ผผผผผผผ ผผผผผผผผผผผ ผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผ ผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผ

Upload: taini

Post on 09-Jan-2016

40 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

ดอกเบี้ย SMEs ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโททางการเงิน ( MIF ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หมายเหตุ. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

ดอกเบี้��ย ดอกเบี้��ย SMEsSMEs ต้�องของบี้ฯ จากรั�ฐต้�องของบี้ฯ จากรั�ฐเท่�าไรั เพื่��อใช้�ต้รั�งเท่�าไรั เพื่��อใช้�ต้รั�ง

ผู้��ช้�วยศาสต้รัาจารัย" ดรัผู้��ช้�วยศาสต้รัาจารัย" ดรั..ส#ลั�กษมณ์" ส#ลั�กษมณ์" ภั�ท่รัธรัรัมมาศภั�ท่รัธรัรัมมาศ

ผู้��อ*านวยการัโครังการัปรั/ญญาโท่ท่างการัเง/น ผู้��อ*านวยการัโครังการัปรั/ญญาโท่ท่างการัเง/น ((MIFMIF))คณ์ะพื่าณ์/ช้ยศาสต้รั"แลัะการับี้�ญช้�

มหาว/ท่ยาลั�ยธรัรัมศาสต้รั"

Page 2: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

2

หมายเหต้#ปรั�บปรั�งเพิ่มเติมจากเอกสารัปรัะกอบการับรัรัยายในวิชา กง433 การัวิเครัาะห์�และบรัห์ารัควิามเส�ยง รัะดั�บปรัญญาติรั� ของ ศ.ดัรั.อ�ญญา ข�นธวิทย� คณะพิ่าณชยศาสติรั�และการับ�ญช� มห์าวิทยาล�ยธรัรัมศาสติรั�ข&อม'ลการัวิเครัาะห์� ใช&ติามเอกสารัปรัะกอบการับรัรัยาย พิ่อรั�ติสนเช(อ “ SMEs ออกแบบอย)างไรั ถึ,งจะไดั&พิ่อรั�ติท�ดั� และแผ่)นงาน ” Excel “การัออกแบบพิ่อรั�ติสนเช(อ SMEs – อ�ญญา.xls” ของ ศ.ดัรั.อ�ญญา ข�นธวิทย� วิ�นท� 11 ก�นยายน 2550

Page 3: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

3

Types of Loan Pricing

Cost-plus loan pricingข&อจ.าก�ดั ค(อ ข&อสมมติฐานวิ)า สง. ค.านวิณติ&นท�นท�แท&จรังไดั&ถึ'กติ&อง

Price Leadership ModelBelow-Prime Market Pricing (The Markup Model)เน&นเท�ยบเค�ยงอ�ติรัาดัอกเบ�0ยอ&างอง ของ สง. ช�0นน.า ห์รั(อ อ�ติรัา interbank ในติลาดัเงน

Risked-based loan pricing

Page 4: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

4

ห์ล�กการัและเห์ติ�ผ่ล (1)การัก*าหนดอ�ต้รัาดอกเบี้��ยท่��ไม�สะท่�อนความเส��ยงจะ

ก�อป4ญหา ป4ญหา Adverse SelectionAdverse Selection กลั�าวค�อ หากหาก สง . ค/ดดอกเบี้��ยเท่�าก�นรัะด�บี้ “เฉลั��ย” จาก

ผู้��ก��ซึ่��งม�ความเส��ยง AAA แลัะ C ค�อ เอา AAA ไปถั�วให� C

ผู้��ก�� AAA จะจ�ายดอกเบี้��ย “แพื่ง” เก/นไป ผู้��ก�� C จะจ�ายดอกเบี้��ย “ถั�ก” เก/นไปผู้ลัลั�พื่ธ"ผู้ลัลั�พื่ธ" สง . จะไม�ม�ผู้��ก�� AAA เหลั�อแต้�ผู้��ก�� C

สง . จะขาดท่#นเพื่รัาะ สง . จะม�แต้� C ไม�ม� AAA เหลั�อให�ถั�ว

Page 5: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

5

ห์ล�กการัและเห์ติ�ผ่ล (1) ผ่ลท�ติามมา 1( ) สง . จะเก/ดป4ญหา Rising Earning Rising Earning

VolatilityVolatility (2) การัด*ารังการัด*ารัง อย��ของ สง.

(3) ความน�าเช้��อถั�อแลัะ Credit RatingCredit Rating ของ สง .ลัดลัง (4) การัสรั�างม�ลัค�าให� ผู้��ม�ส�วนได�เส�ยผู้��ม�ส�วนได�เส�ย ถัดถัอย

Page 6: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

6

ห์ล�กการัและเห์ติ�ผ่ล (2)Risk-Based Pricing ม� ปรัะโยช้น" มาก

1( ) ลั�กค�าท่รัาบี้รัะด�บี้ความเส��ยงของต้นมากข��นแลัะเสาะหา Fair Pricing

(2) เป8นเครั��องม�อส*าหรั�บี้การักรัะจาย Economic Capital (EC)

(3) ให�ข�อม�ลัปรัะกอบี้การัปรัะเม/นผู้ลังาน RAROC (Risk-adjusted Return on Capital) (4) ให�ข�อม�ลัแก�การัว/เครัาะห" Credit Risk

Portfolio Management (5) เป8นส�วนปรัะกอบี้ของกลัย#ท่ธ"การัสรั�างม�ลัค�า (6) ผู้��ม�ส�วนได�เส�ยได�รั�บี้อ�ต้รัาผู้ลัต้อบี้แท่นท่��เหมาะสม

Page 7: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

7

ห์ล�กการัก.าห์นดัอ�ติรัาดัอกเบ�0ย ท�ควิรัเป1นการัก*าหนดอ�ต้รัาดอกเบี้��ยควรั สะท่�อน

1( ) อ�ต้รัาดอกเบี้��ยเง/นก��ในต้ลัาด แลัะ อ�ต้รัาผู้ลัต้อบี้แท่นท่�� สง . ปรัะสงค" (2) ต้�นท่#นของ สง.

2 1( . ) ต้�นท่#นด*าเน/นการั (Administration Costs)

2 2( . ) ต้�นท่#นท่างการัเง/น (Capital Costs)

Page 8: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

8

ห์ล�กการัก.าห์นดัอ�ติรัาดัอกเบ�0ย ท�ควิรัเป1น

22( . ) ต้�นท่#นท่างการัเง/น ข��นก�บี้รัะด�บี้ ความเส��ยง 221( . . ) รัะด�บี้ความเส��ยงแลัะ Expected Loss

222( . . ) รัะด�บี้ต้�นท่#น Cost of Capital (ก ) อ�ต้รัาต้�นท่#นของเง/นท่#นจากแต้�ลัะ

แหลั�ง (ข ) โครังสรั�างของต้�นท่#น (Capital

Structure) ถั�าความเส��ยงส�ง Allocated Economic (Equity) Capital ย�อมส�ง ท่*าให� Funding Costs ส�งข��นไปอ�ก

Page 9: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

9

ห์ล�กการัก.าห์นดัอ�ติรัาดัอกเบ�0ย ท�ควิรัเป1น

น��ค�อ Risk-Based Loan PricingRisk-Based Loan Pricingเพื่รัาะการัท่*า “Pricing is Based on Pricing is Based on

Counter-party’s Risk Level.Counter-party’s Risk Level.”

Page 10: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

10

การัขยายผ่ลLending Rate (Given Rating)

= Administration Costs + Risk-Based Spread

Page 11: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

11

Administration Costsต้�นท่#นการับี้รั/หารัจ�ดการัต้�นท่#นการับี้รั/หารัจ�ดการั ท่��งหลัายท่��เก/ดข��นจาก

Loan น��น ซึ่��งต้�องป4นส�วนไปให� 1. ต้�นท่#นคงท่�� ท่��ต้�องได�รั�บี้การัป4นส�วน เช้�นเง/น

เด�อนพื่น�กงานแลัะค�าใช้�จ�ายด*าเน/นการัอ��น ซึ่��งม�ปรัะเด9นป4ญหาว�าจะป4นส�วนก�นอย�างไรั (แต้�จะไม�ศ�กษาในท่��น��)

2. ต้�นท่#นผู้�นแปรัท่��เก/ดเป8นการัเฉพื่าะจาก Loan น��น เช้�น ค�าใช้�จ�ายส�วนเพื่/�มจากการัท่*า Credit Analysis แลัะการัท่*าส�ญญาป4นส�วนได�อย�างต้รังไปต้รังมาต้ามท่��เก/ดข��นจรั/ง

Page 12: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

12

Risk-Based Spreadส�วนปรัะกอบี้

1( ) Expected Loss Charges(2) Hurdle Rate แลัะ Quoted Rate (ไม�ได�น*ามาค*านวณ์ในต้�วอย�าง)(3) Funding Costs

Page 13: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

13

ส)วินท� 1( ) Expected Loss Chargesส�วนปรัะกอบี้

1( ) Exposure at Default (EAD)(2) Recovery Rate (RR)(3) Probability of Default (PD) ซึ่��งข��นก�บี้ Credit Rating

Expected Loss Charges = PD x Expected Loss Charges = PD x {{ EAD x EAD x

(1-RR)(1-RR) } } = PD x = PD x

{{ EAD x LGDEAD x LGD } }Note: LGD = Loss Given Default

Risk-Based Spread

Page 14: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

14

ติ�วิอย)าง Expected Loss Chargesผู้��ก�� SMEs รัายท่�� 1 ม�

1( ) Exposure at Default (EAD) = 1 ลั�านบี้าท่(2) Loss Given Default (LFD) = 1.1282%(3) Probability of Default (PD) = 0.1118%

Expected Loss Charges = 0.001118 x

{ 1 ลั�าน x 0.011282 }= 12.62 บี้าท่

Risk-Based Spread

Page 15: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

15

ข&อส�งเกติ Expected Loss ChargesExpected Loss ChargesExpected Loss Charges ม�รัะด�บี้

1( ) 1( ) ข��นก�บี้ข��นก�บี้ โครังสรั�างเฉพื่าะต้�วของ Loan แลัะ Counter-party น��น

2( ) ไม�ข��นก�บี้ไม�ข��นก�บี้ โครังสรั�างของ Credit Portfolio ท่��เก/ดจาก Default Correlation หรั�อ Concentration

Risk-Based Spread

Page 16: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

16

ส)วินท� (2) Hurdle Rate และ Quoted RateHurdle RateHurdle Rate เป8นอ�ต้รัาผู้ลัต้อบี้แท่น Loan Price

ข��นต้*�าท่�� สง . จะต้�ดส/นใจปลั�อยส/นเช้��อรัายท่��ก*าลั�งพื่/จารัณ์า เป8นนโยบี้ายการัก*าหนดรัาคาของ สง .

Quoted RateQuoted Rate เป8น Loan Price ท่�� สง . ก*าหนดจรั/งแก� Loan รัายน��น เพื่��อการัสรั�าง EVA ของ สง . โดยม�รัะด�บี้ข��นก�บี้

1( ) Comparable Market Rate แลัะค��แข�ง(2) ความเช้��ยวช้าญของ สง . แลัะ Niche Market

(3) การัแข�งข�นท่��เป8นจรั/งแลัะความต้�องการัส/นเช้��อของผู้��ก��

Risk-Based Spread

Page 17: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

17

ส)วินท� (3) Funding CostsUses of FundUses of Fund ค�อ Loan = Credit Asset ซึ่��งม� Funding จาก Sources of FundSources of Fund

= Debt ซึ่��งมาจาก เง/นฝาก แลัะ Long-Termed Bonds

+ Allocated Economic Equity Capital

Capital Providers แต้�ลัะรัายต้�องการั Required Rates of Return ข��นก�บี้แหลั�งแลัะลั�กษณ์ะความเส��ยง

Required Rates of Return ท่�� Capital Providers ต้�องการั ค�อ ค�อ Costs of FundCosts of Fund ของ สง.

Risk-Based Spread

Page 18: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

18

Funding Costs (K) ก*าหนดให�

Kd = Cost of Debt T = Tax Rate

Ke = Cost of Equity

DE = Debt-to-Allocated Equity Ratio ของ Loan น��น

จะได� E

d eE E

D 1K K 1-T K

1 D 1 D

Risk-Based Spread

Page 19: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

19

Funding Costs ท่��มาใช้�ค*านวณ์ต้ามต้�วอย�าง

Funding CostsFunding Costs** = {EC x Ke} + {(1-EC) x Deposit Rate} * น�ไม)ใช) WACC แติ)เป1นติ&นท�นท�รัะดัมจาก

Deposits และ Equity Capital มาปล)อยก'& 1 บาท ในติ�วิอย)างน�0 WACC ค(อ Ke เพิ่รัาะ สง .เป1น Unlevered Firm ส)วิน ดับ . เงนฝากถึ(อเป1น Funding Costไม)ใช) Capital Cost เพิ่รัาะไม)ไดั&มาจาก Long-Term Debt

Risk-Based Spread

Page 20: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

20

ปรัะดั3นป4ญห์าEconomic Capital (EC) จะค*านวณ์ได�

อย�างไรั?

Page 21: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

21

Credit Risk Portfolio Model

น��ค�อ น��ค�อ Economic Economic Capital Capital ของ ของ

Loan PortfolioLoan Portfolioสงสง . . ควรัจะกรัะจายควรัจะกรัะจาย

ไปให�ไปให�แต้�ลัะ แต้�ลัะ Loan Loan

อย�างไรัอย�างไรั

Page 22: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

22

ห์ล�กการัท.า Economic Capital Allocation1. Loan ท่��ม�รัะด�บี้ความเส��ยงส�งกว�า ควรัได�รั�บี้

การัจ�ดสรัรั Capital จ*านวนมากกว�าน��ค�อหลั�ก Risk Contribution

2. Capital ท่��จ�ดสรัรัให�ท่#ก Loans รัวมก�นแลั�ว เท่�าก�บี้ Economic Capital ของพื่อรั"ต้

3. ว/ธ�การัจ�ดสรัรัควรัเป8นว/ธ�ท่��สะดวกแลัะท่*าได�จรั/ง4 . Capital ท่��จ�ดสรัรัเป8น Economic

Capital แต้�ท่��งน�� การัจ�ดสรัรัต้�องไม�น�อยกว�า Regulatory Capital

Page 23: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

23

วิธ�การัท.า Economic Capital Allocation1. Bottom-Up Approach1. Bottom-Up Approach

ค*านวณ์ค�า VaR ของแต้�ลัะ Loan โดยต้รัง ส�วนใหญ� สง . จะใช้�

Allocated EC { Loan j } = Regulatory Capital { Loan j }

2. Top-Down Approach2. Top-Down Approachสง . ค*านวณ์ EC ของ Loan Portfolio ก�อนโดยใช้� InternalCredit Risk Portfolio Model จากน��นจ�งค�อยกรัะจายไปให�แต้�ลัะ Loan

Page 24: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

24

วิธ� Bottom-Up Approachสมมต้/ สง . ใช้� Allocated EC { Loan j } =

Regulatory Capital { Loan j }แลัะสมมต้/ต้�อไปว�า สง . ใช้�ต้ามปรัะกาศ ธปท่ . เรั��อง BIS II

Page 25: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

25

ติ�วิอย)างวิธ� Bottom-Up Approachสมมต้/ สง . ปลั�อยก��ให� SMEs ซึ่��งไม�ม� Credit Rating

จ*านวน 1 ลั�านบี้าท่ จะได�Risk Asset = RiskWeight (Given Rating)

x AssetSize = 100% x 1 ลั�าน = 1 ลั�านบี้าท่

แต้� Minimum Capital-to-Risk Asset = 8.50% ท่*าให�Capital = 8.50% x Risk Asset

= 8.50% x 1 ลั�าน = 85,000 บี้าท่ด�งน��น Loan ขนาด 1 ลั�านบี้าท่ ม�ท่��มาของเง/นท่#นจาก EC = 85,000 บี้าท่ แลัะ Debt = 915,000 บี้าท่

Page 26: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

26

ปรัะเดั3นป4ญห์าว/ธ� BIS’ Standardised Approach รัวมถั�ง FIRB แลัะ

AIRB ม�ลั�กษณ์ะ 1. ใช้� Granular Loan ค�อ แต้�ลัะ Loan ม�ขนาดเลั9กมาก

เม��อเท่�ยบี้ก�บี้ขนาดของ Credit Portfolio (น�าจะเหมาะสมก�บี้ลั�กษณ์ะส/นเช้��อ SMEs)

2. เป8น Asymptotic Portfolio กลั�าวค�อ N ∞ (จากการัว/เครัาะห" สมมต้/ม�1,000 รัายต้�อ กลั#�มอ#ต้สาหกรัรัม)

3. ความเหมาะสมของค�าพื่ารัาม/เต้อรั"ภัาคบี้�งค�บี้ โดยเฉพื่าะค�า LGD แลัะ Default Correlation

ถั�าไม�เป8นต้ามเง��อนไข 1 แลัะ 2 อาจท่*าให�ม�ป4ญหา Concentration Risk ได�

Page 27: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

27

ป4ญห์า Concentration Risk

Page 28: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

28

แติ) Bottom Up Approach ม�ข&อดั�ท� . . .

1. ท่*าได� ง�าย แลัะสอดคลั�อง ก�บี้แนวท่างของ Regulator

2. กรัะจายต้�นท่#นของ Capital ได� ด� ถั�า RC > EC

3. ถั�กต้�อง ถั�า Loan Portfolio ม�ลั�กษณ์ะใก�เค�ยงก�บี้ BIS’ Assumptions

4. รัวม EC { Loan j } ท่��งหมดแลั�ว ได� EC { Port } หากก*าหนดให� RC = EC

Page 29: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

29

วิธ� Top-Down Approach

สง . ค*านวณ์ EC ของ Loan Portfolio ก�อน โดยใช้� Credit Risk Portfolio Model จากน��นจ�งค�อยกรัะจายไปให�แต้�ลัะ Loan

ด�งน��น สง . จ�งต้�องม� Internal Model ท่��แม�นย*าสมมต้/สมมต้/ สง . ม� Internal Credit Risk Portfolio Model ท่��ด�

Page 30: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

30

ติ�วิช�0วิ�ดั ท�เป1นทางเล(อกของ EC { Loan j } เง��อนไขเบี้��องต้�นเง��อนไขเบี้��องต้�น

EC { Loan j } ต้�องสะท่�อน รัะด�บี้ความเส��ยงท่��เพื่/�มข��นของ Loan Portfolio ท่��เก/ดจากการัท่�� สง . ม� Loan j ในพื่อรั"ต้ (Risk ContributionRisk Contribution)

ท่างเลั�อกท่างเลั�อก อย�างน�อย 2 ท่าง ค�อ1 . Incremental Credit VaR2. Marginal Credit VaR แลัะ Component Credit VaR

Page 31: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

31

Incremental Credit VaR (IVaR)IVaRIVaR เป8นขนาดของ Credit VaR ส�วนเพื่/�ม ท่��เก/ดจาก

การัเพื่/�มขนาดของ Credit Portfolio เด/ม ด�วย Loan ท่��ก*าลั�งจะจ�ดสรัรั EC ให�

IVaR { Loan j } = VaR Port รัวม j - VaR Port ไม�รัวม j

ECIVaR { Loan j } = IVaR { Loan j } – EL { Loan j }

Page 32: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

32

ติ�วิอย)าง Incremental Credit VaR (IVaR)สง . ว/เครัาะห"ส/นเช้��ออ#ต้สาหกรัรัมส/นค�าเกษต้รัขนาด 1,000

ลั�านบี้าท่ พื่บี้ว�า 1. ค�า VaR Port รัวม j = 800.20 ลั�านบี้าท่ 2. ค�า VaR Port ไม�รัวม j = 800.00 ลั�านบี้าท่

3. ค�า EL { Loan j } = 0.09 ลั�านบี้าท่จะได� IVaR { Loan j } = 800.20 - 800.00 =

0.20 ลั�านบี้าท่ECIVaR { Loan j } = 0.20 – 0.09 = 0.11

ลั�านบี้าท่ด�งน��น Loan ขนาด 1 ลั�านบี้าท่ ม�ท่��มาของเง/นท่#นจาก EC = 0.11 ลั�านบี้าท่ แลัะ Debt = 0.89 ลั�านบี้าท่

Page 33: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

33

ข&อดั&อย Incremental Credit VaR (IVaR) 1. เม��อรัวม EC ของท่#ก Loan แลั�ว ผู้ลัรัวม ม�กจะ ไม�เท่�า ก�บี้ EC ของ พื่อรั"ต้

ท่*าให�การัค/ดต้�นท่#น K โดยรัวม อาจส�ง หรั�อต้*�ากว�าท่��ควรัเป8นจรั/ง

2 . การัท่*า Pricing ผู้/ดพื่ลัาด เก/ด Adverse Selection Problem เพื่รัาะไม�สะท่�อน Risk Contribution ท่��แท่�จรั/ง 3. การัค*านวณ์ย#�งยาก

ข�อด� ข�อด� ด�เหม�อนว�าจะท่*าความเข�าใจได�ง�าย (แต้�ไม�ถั�กต้�อง ) ว�าเป8น Risk Contribution

N

1jIVaRIVaR jLoan EC Portfolio EC

Page 34: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

34

Marginal Credit VaR (MVaR)MVaRMVaR เป8นขนาดของ Credit VaR ท่��

เปลั��ยนแปลังไป เม��อม�ลัค�าของ Loan j เปลั��ยนแปลังไปเลั9กน�อย กลั�าวค�อ

jLoan

Portfolio VaR jLoan MVaR

Page 35: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

35

Component Credit VaR (MVaR)*

CVaRCVaR เป8นผู้ลัค�ณ์ของ MVaR { Loan j } ก�บี้ ขนาดของ Loan J

หมายเหต้#หมายเหต้# เม��อ VaR ม�ค#ณ์สมบี้�ต้/ Positive Homogeneity ของ Coherent Risk Measure จ�งได�

N

1j

N

1j

jLoan jLoan

Portfolio VaR jLoan CVaRPortfolioVaR

N

1j

N

1j

jLoan jLoan

Portfolio VaR jLoan CVaRPortfolioVaR

** ผู้��แต้�งบี้างคนอาจเรั�ยก CVaR ว�าเป8น MVaR หรั�อ Risk Contribution (RC)

ผู้ลัลั�พื่ธ"ผู้ลัลั�พื่ธ" เม��อ CVaRCVaR รัวมแลั�วเป8น VaR { Portfolio }

ค�า CVaR จ�งถั�กรัะบี้#ว�าเป8น ComponentComponent ค�อ ส�วนปรัะกอบี้ส�วนปรัะกอบี้

Page 36: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

36

การัใช&งาน MVaR และ CVaR

เพื่��อการัท่*า Economic Capital Allocation จะได� jLoan EL - jLoan CVaR jLoan ECCVaR

jLoan EC Portfolio ECN

1jCVaR

Page 37: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

37

ข&อดั�เป8นไปต้ามเง��อนไข การัจ�ดสรัรั Capital ท่#กปรัะการั

ภัายใต้� Assumptions ท่�� สง . ม� Internal Credit Risk Portfolio Model ท่��ด�

Page 38: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

38

แนวิทางการัรัะบ�ข��นก�บี้ลั�กษณ์ะของ Internal Model ท่��ใช้�

1. Monte-Carlo Based Risk Contribution (RC)*2. Analytical RC ค�อใช้�ส�ต้รัส*าเรั9จรั�ป

** ใช้� RC แท่น EC { Loan j } เพื่��อช้��ช้�ดว�าเป8นส�วนท่��เก/ดจาก Contribution ของ Loan j อน��ง ต้*ารัาบี้างเลั�มเรั�ยก RC ว�าเป8น Risk Risk SensitivitySensitivity

Page 39: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

39

ป4ญห์าในทางปฏิบ�ติDistribution ของ Portfolio Loan

Loss ไม�เป8น Smooth Functionส�งผู้ลัให�

1. VaR { Portfolio } ไม�เป8น Smooth Function ของ Loan j

2. Derivatives ไม�สามารัถัหาได�

jLoan

Portfolio VaR jLoan MVaR

Page 40: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

40

เครั(องม(อการัแก&ป4ญห์า*

Port Port

Port Port

j Port

j Loss VaR

L VaR

VaR Portfolio E Loss |Actual Loss VaR Port

Loan j

E Loss 1

E 1

* * Gourieroux et al., Sensitivity analysis of value at risk, Journal of Empirical Finance 7, 225-245.

PortPort

PortPort

VaRL

VaR Loss when 0

VaR Loss when 1

1 PortPort

FunctionIndicator

Page 41: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

41

เอกสารัอ&างอง 1. Monte-Carlo Based Risk Contribution (RC) ยกต้�วอย�าง Asset Value Model ผู้��สนใจศ�กษาได�ท่�� Arvanitis and Gregory, 2001, Credit: The Complete Guide to Pricing, Hedging and Risk Management, RISK Publication, London, pp. 90-98.

2. Analytical RC ท่��ม�ใช้�เป8น CreditRisk+ Model ผู้��สนใจศ�กษาได�ท่�จาก Tasche, Capital

Allocation with CreditRisk+

Page 42: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

42

สมมติติ)อไปให์&การัรัะบ� RC ให์&ผ่ลล�พิ่ธ� ดั�งติารัาง

ก�อนรั�บี้นโยบี้าย

Page 43: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

43

สมมติติ)อไปให์&การัรัะบ� RC ให์&ผ่ลล�พิ่ธ� ดั�งติารัาง

หลั�งรั�บี้นโยบี้าย

Page 44: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

44

การัค*านวณ์ Funding Costs

Funding CostsFunding Costs = {EC x Ke} + {(1-EC) x Deposit Rate}

= (0.0896% x 8.24%) + {(1-0.0896%) x 2.27%}

= 2.2753% (ส.าห์รั�บสนเช(อรัายท� 1)

Page 45: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

45

การัค*านวณ์ ต้�นท่#นการัให�ส/นเช้��อ

ต้�นท่#นการัให�ส/นเช้��อต้�นท่#นการัให�ส/นเช้��อ = Expected Loss + Operating Costs + Funding Costs

= 0.0013% + 3.66% + 2.2753%}

= 5.9369%

Page 46: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

46

อ#ต้สาหกรัรัม จ*า นวนรัาย / ส/นเช้�� อ ต้�นท่#นการัใ ห�ส/นเช้�� อ Economic

CapitalEconomic Profit

สนค&าเกษติรั 1,000 77.49 123.04 2.51ค&าปล�ก 1,000 77.59 124.77 2.41

อเล3กทรัอนกส� 1,000 76.97 114.39 3.03รัวิม 3,000.00 232.06 362.20 7.94

4.83

ผู้ลัการัว/เครัาะห"

Adjusted Economic Profit

การัค*านวณ์ ต้�นท่#นการัให�ส/นเช้��อ

ต้�นท่#นการัให�ส/นเช้��อท่��งหมด ต้�นท่#นการัให�ส/นเช้��อท่��งหมด = = ผู้ลัรัวมต้�นท่#นการัให�ส/นเช้��อผู้ลัรัวมต้�นท่#นการัให�ส/นเช้��อแต้�ลัะรัายแต้�ลัะรัายติ&นท�น 232.06 ล&านบาท คดัเป1น 7.74 % ของยอดัสนเช(อการัคดัดัอกเบ�0ยเงนก'&ท� 8.00% จ,งสามารัถึสรั&าง EP ท�เป1นบวิกไดั&

Page 47: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

47

การัค*านวณ์ ต้�นท่#นการัให�ส/นเช้��อ ภัายหลั�งม�การัเพื่/�มส/นเช้��อ (รั�บี้นโยบี้าย)

ติ&นท�นการัให์&สนเช(อ 341.51 ล&านบาท คดัเป1น 9.90 % ของยอดัสนเช(อห์ากติรั,งดัอกเบ�0ยเงนก'&ท� 8.00% สง . จะไม)สามารัถึสรั&าง EP ท�เป1นบวิกไดั& สง.จ,งควิรัขอเงนสน�บสน�นจ.านวิน 46.51 ล&านบาท {=4.83 + 41.68} และติ&องลดั Required EC ลงเน(องจาก ม�เงนท�นเพิ่�ยง 400 ล&านบาท

อ#ต้สาหกรัรัม จ*า นวนรัาย / ส/นเช้�� อ ต้�นท่#นการัใ ห�ส/นเช้�� อ Economic

CapitalEconomic Profit

สนค&าเกษติรั 1,150 114.05 233.26 -22.05ค&าปล�ก 1,150 114.20 235.84 -22.20

อเล3กทรัอนกส� 1,150 113.26 220.09 -21.26รัวิม 3,450.00 341.51 689.19 -65.51

-41.68

ผู้ลัการัว/เครัาะห"

Adjusted Economic Profit

Page 48: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

48

689.1910.04%

3.66%2.27%8.24%

99.90%

ฟั4งก�ช�น A B

รัะดั�บสนเช( อ 1,517.5352 223.1495 อ#ต้สาหกรัรัม จ*า นวนรัาย / ส/นเช้�� อ ต้�นท่#นการัใ ห�ส/นเช้�� อ Economic

CapitalEconomic Profit

Loss given Default 0.0001 10.0000 สนค&าเกษติรั 1,150 114.05 233.26 1.40ค&าปล�ก 1,150 114.20 235.84 1.24

R Factor อเล3กทรัอนกส� 1,150 113.26 220.09 2.180.4111 รัวิม 3,450.00 341.51 689.19 4.830.4180 4.83

ใ นการัใ ช&งาน ใ ห์&ผ่'&ปฏิบ�ติเติมข&อม'ลใ นช)องท� ไ ม)ไ ดั&รัะบายส� โ ปรัแกรัมจะรัายงาน ผู้ลัลั�พื่ธ" จาก การัวิเครัาะห์�ใ ห์&โ ดัยใ ช& ต้�วเลัขแลัะต้�วอ�กษรัส�แดงหนา

ผู้ลัการัว/เครัาะห"

โ ปรัแกรัมเข�ยนโ ดัย ศาสต้รัาจารัย" ดรั. อ�ญญา ข�นธว/ท่ย" คณะพิ่าณชยศาสติรั�และการับ�ญช� มห์าวิทยาล�ยธรัรัมศาสติรั� เพิ่(อท.า การัวิเครัาะห์�พิ่อรั�ติสนเช( อ SMEs ภายใ ติ&สมมติฐานเบ(0องติ&น

ติามข&อม'ลท�สถึาบ�นการัเงนก.าห์นดั และ ติามกรัอบติ�วิแบบจ.าลอง Credit Risk Portfolio แบบ Gaussian ซึ่, ง Default ของสนเช( อม�แห์ล)งท�มาของควิามเส�ยงรั)วิมก�นเพิ่�ยงแห์ล)งเดั�ยวิ

โ ปรัแกรัมก.าห์นดัใ ห์& สง. ใ ห์&สนเช( อเท) าก�นท�กรัาย รัายละ 1 บาท

ข�อม�ลัเฉพื่าะส*า หรั�บี้ สง.

ความส�มพื่�นธ"ของ Default ใ นอ#ต้สาหกรัรัม

สนค&าเกษติรั

เงนกองท�นท�ดั.ารังอ�ติรัาดัอกเบ�0ยเงนก'&

ติ&นท�นการัดั.าเนนงานอ�ติรัาดัอกเบ�0ยเงนฝากค)าของท�นจากผ่'&ถึ(อห์�&น

รัะดั�บควิามเช( อม�น

ค&าปล�ก

การัเช้�� อมโ ยงรัะด�บี้ส/นเช้�� อแลัะ LGD ก�บี้ PD

Adjusted Economic Profit

อ�ติสาห์กรัรัม

การัค*านวณ์ หากม�การัเพื่/�มท่#นให�จ*านวน 289.19 ลั�านบี้าท่ แลัะเพื่/�มอ�ต้รัาดอกเบี้��ยเป8น 10.0387%

สง.จะไดั&รั�บ EP เท)าเดัมก)อนรั�บนโยบาย ค(อ 4.83 ล&านบาทสง . ม�การัใช& Economic Capital เติ3มท�

Page 49: ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

ขอขอบี้ค#ณ์ขอขอบี้ค#ณ์ผู้��ช้�วยศาสต้รัาจารัย" ดรัผู้��ช้�วยศาสต้รัาจารัย" ดรั..ส#ลั�กส#ลั�ก

ษมณ์" ภั�ท่รัธรัรัมมาศษมณ์" ภั�ท่รัธรัรัมมาศคณ์ะพื่าณ์/ช้ยศาสต้รั"แลัะการับี้�ญช้� คณ์ะพื่าณ์/ช้ยศาสต้รั"แลัะการับี้�ญช้�

มหาว/ท่ยาลั�ยธรัรัมศาสต้รั"มหาว/ท่ยาลั�ยธรัรัมศาสต้รั"ว�นท่�� ว�นท่�� 11 11 ก�นยายน ก�นยายน 25502550