ชี้ช่องส่งออก smes ประจำเดือนพฤษภาคม...

of 16 /16
ปีท่ 2 ฉบับที่ 9 ประจำ�เดือนพฤษภ�คม 2555 ‘Urgent Fire-Pak’ เครื่องชวยหายใจหนีไฟ หนึ่งเดียวฝมือคนไทย ‘ภูโคลน’ สปา โปรดักส แมฮองสอน กฎหมายความปลอดภัยดานอาหารของอเมริกา ผลกระทบตอผูนำาเขา ‘แอสมีโก’ พลิกวิกฤตเปนโอกาส ในตลาด เพื่อนบาน ขุมทองพมา ในสายตา ผูประกอบการไทย

Upload: dft-academy-by-knowledge-man

Post on 07-Mar-2016

226 views

Category:

Documents


5 download

DESCRIPTION

ขุมทองพม่าในสายตาผู้ประกอบการไทย

TRANSCRIPT

Page 1: ชี้ช่องส่งออก SMEs ประจำเดือนพฤษภาคม 2012

ปท 2 ฉบบท 9 ประจำ�เดอนพฤษภ�คม 2555

‘Urgent Fire-Pak’ เครองชวยหายใจหนไฟ หนงเดยวฝมอคนไทย

‘ภโคลน’ สปา โปรดกส แมฮองสอน

กฎหมายความปลอดภยดานอาหารของอเมรกา ผลกระทบตอผนำาเขา

‘แอสมโก’ พลกวกฤตเปนโอกาส ในตลาดเพอนบาน

ขมทองพมาในสายตา

ผประกอบการไทย

Page 2: ชี้ช่องส่งออก SMEs ประจำเดือนพฤษภาคม 2012

ชชองสงออก SMEs2

สทธประโยชนสมาชก DITP SMEs Club1.สมาชกจะไดรบสทธในการสมครเขารวมกจกรรมของกรมฯ ทงใน

ประเทศและตางประเทศเปนระยะเวลา3ปนบจากวนทไดรบการอนมต

เปนสมาชกฯ

2.สมาชกจะไดรบสทธใหเขารวมกจกรรมสงเสรมและพฒนาการสงออก

ของกรมฯโดยเฉพาะการเขารวมงานแสดงสนคาในประเทศซงจะ

ไดรบการลดหยอนคาใชจายสมทบจ�านวน3ครงคอไดรบการลดหยอน

รอยละ50ส�าหรบครงแรกสวนครงทสองและสามจะไดรบการลดหยอน

รอยละ30ของอตราการเรยกเกบเตมจ�านวนของงานฯ

3.เขารวมการฝกอบรมเชงลกพรอมฝกปฏบตในเรองการจดท�าแผนการ

ตลาดเพอการสงออกโดยไมเสยคาใชจายใดๆทงสน

4.สมาชกฯจะมรายชออยบนเวบไซตของกรมฯในกลมสมาชกDITP

SMEsClubและจะไดรบขาวสารกจกรรมกรมฯและหนวยงานเครอขาย

อยางสม�าเสมอ

สำ�นกสงเสรมธรกจ SMEs เพอก�รสงออกกรมสงเสรมก�รสงออก กระทรวงพ�ณชยโทรศพท 0-2507-8162-63 และ 8165-8168โทรส�ร 0-2547-4258

DITP SMEs Club

DITP

Page 3: ชี้ช่องส่งออก SMEs ประจำเดือนพฤษภาคม 2012

ชชองสงออก SMEs 3

ชชองสงออก SMEs ปท 2 ฉบบท 9

เดอนพฤษภาคม2555

Editor Talk

คณะท�ำงำน เจำของ : กรมสงเสรมการสงออก กระทรวงพาณชย ทปรกษำ : อธบดกรมสงเสรมกำรสงออก : นนทวลย ศกนตนาค รองอธบดกรมสงเสรมกำรสงออก : วฒชย ดวงรตน อญชล พรหมนารท นกวชำกำรพำณชยเชยวชำญ : มาตยวงศ อมาตยกล ภสต รตนกลเสรเรงฤทธ เอกฉตร ศตวรรตน สมเดจ สสมบรณ เพยาว สขมาก จตพร วฒนสวรรณ เพญศร ชตธรพงษ มชย บณยะมาน บรรณำธกำร : จรภาพรรณ มลทอง ส�ำนกสงเสรมธรกจ SMEs เพอกำรสงออก กรมสงเสรมกำรสงออก 44/100 ถนนนนทบร 1 ต�ำบลบำงกระสอ อ�ำเภอเมอง จงหวดนนทบร 11000

คงจะปฏเสธไมไดวา ขาวการปฏรปทางการเมอง

ครงใหญของสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร เปนองศาทาง

เศรษฐกจทรอนแรง และนาจบตามองอยางยง ทจะสงผลใหม

การเคลอนยายฐานการผลต แรงงาน และการลงทนแหงใหม

ของนกลงทนโลก เมอพมาเปดประเทศเพอตอนรบการเขาส

ประชาคมเศรษฐกจยโรป มนกลงทนทวโลกมงสการลงทน ดวย

ความอดมสมบรณของทรพยากร ประกอบกบความพยายาม

ในการปฏรปการเงนของพมา ดวยการประกาศลอยตวเงน

จาด ก�าหนดราคาอางองทสะทอนกลไกตลาด จงเปนแมเหลก

ส�าคญทจะท�าใหทวโลกเบนเขมการลงทนพรอมกบการเขาส

AEC ของอาเซยน

อณหภมของการแขงขนในสนามการคา การลงทนใน

ภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใตเปนประเดนหนง ท�าใหกลม

ประเทศในลมน�าโขงใหไดรบอานสงสและยงท�าใหมนตเสนห

ของอาเซยนทก�าลงจะผนกก�าลงกนอยางจรงจงในอก 3 ปขาง

หนา ทวความนาสนใจจากภาคอนๆ เปนอยางมาก ตลาดฝง

ประเทศตะวนออกกลายเปน Emerging Market ทมศกยภาพ

ไมวาจะเปนจน อนเดย อาเซยน หรอในประเทศทก�าลงเปด

ประตบานอยางพมา

ผประกอบการสงออกไทยทเคยมตลาดหลกอยยโรป

หรออเมรกา คงตอง ปรบโฟกสใหม ใหมอง ตะวนตก (ทอย

ไมไกล) โดยเฉพาะพมา และเอเชยใต เชน อนเดย บงคลาเทศ

ศรลงกา ใหมากขน เพราะนอกจากจะเปนตลาดใหมแลว

ผประกอบการไทยควรใชขอไดเปรยบจากการขนสงทไมไกล

นก ประกอบกบการใชประโยชนจากขอตกลงเขตการคาตางๆ

ทชวยหนนการลงทนและการคา ทงภาคธรกจและการบรการ

04 @ Cover ขมทองพมาในสายตาผประกอบการไทย

07 SMEs Success “kha-hnom-tein” ปนเทยนใหเปนขนม

08 นวตกรรมปน SMEs ‘Urgent Fire-Pak’ เครองชวยหายใจหนไฟ หนงเดยวฝมอคนไทย

09 ส�ยตรงแหลงผลต ‘แอสมโก’ พลกวกฤตเปนโอกาส ในตลาดเพอนบาน

10 Idea packaging ‘ภโคลน’ สปา โปรดกส แมฮองสอน

11 ชชองสงออก กฎหมายความปลอดภยดานอาหารของอเมรกา ผลกระทบตอผน�าเขา

12 SMEs logistics ทาเรอระนอง ทางเลอกหนงของการคาไทย สตลาดโลก (ตอนจบ)

13 ชชองสองท�ง

14 Activities Update

15 ส�ระน�รจ�ก EXIM BANK

Page 4: ชี้ช่องส่งออก SMEs ประจำเดือนพฤษภาคม 2012

ชชองสงออก SMEs4

@ Cover

ขมทองพมาในสายตาผประกอบการไทย

ในชวงหน งป ท ผ านมา ประเทศพม าหรอสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมารไดสรางความ

เปลยนแปลงทางการเมองครงส�าคญ ภายใต รฐธรรมนญฉบบใหม ป 2551 การปลอยตวนาง อองซาน ซจ ผ น�าพรรคสนนบาตแหงชาตเพอประชาธปไตย (NLD) วย 66 ป ซงถกกกบรเวณในบานพกครงลาสดนานถง 7 ป

นอกจากน การเยอนพมาครงประวตศาสตรของนางฮลลาร คลนตน รฐมนตรตางประเทศสหรฐอเมรกา ยงเปนการเยอนพมาของผแทนระดบสงในรฐบาลสหรฐคนแรกในรอบ 56 ป ทสะทอนการใหความส�าคญกบความเปลยนแปลงในพมาของสหรฐอเมรกา ซงหากพมาพยายามปฏรปประเทศและด�าเนนนโยบายตางประเทศท เกยวกบจน และเกาหลเหนอในทศทางทน าพอใจมากขน สหรฐอเมรกากอาจยกเลกการคว�าบาตรและมอบความชวยเหลอแกพมาเพมขนจนอาจกลบมายก

ระดบความสมพนธทางการทตอกครง ซงจะท�าใหเมดเงนลงทนมหาศาลจากตางชาตหลงไหลสพมาและท�าใหเศรษฐกจเฟองฟขน

ลาสดเมอเมษายนทผานมา ประธานาธบดเตงเสงของพมายงไดเยอนญปนเปนครงแรกในรอบ 28 ป พรอมทงยงมสญญาณเชงบวกจากญปนในการใหความชวยเหลอ 5 ประเทศในลมน�าโขง คอ ไทย กมพชา พมา ลาว และเวยดนาม ทงน ญปนแมไมไดคว�าบาตรพมาเหมอนประเทศตะวนตก แตหลายฝายเชอวาจะมการประกาศยกเลกหนใหแกพมาและจะกลบมาใหความชวยเหลอในโครงการทเคยระงบไปกอนหนาน

ขณะทเงนทนมหาศาลก�าลงหลงไหลเขา สพมา ภาพลกษณในการปฏรปการเมองและสงแวดลอม ดานการคา การลงทน ลวนเปนแมเหลกในการดง นกลงทนยายฐานการผลตเขาสพมา ประกอบกบปจจบนพมามการประกาศลอยตวเงนจาดใหเปน

Page 5: ชี้ช่องส่งออก SMEs ประจำเดือนพฤษภาคม 2012

ชชองสงออก SMEs 5

มาตรฐานสากลเพอเปนกลไกทางการตลาด ก�าหนดคาเงนจาดใหมเสถยรภาพมากขน จากเดมทอตราแลกเปลยนตรงไวท 6.41 จาดตอดอลลารสหรฐฯ ในขณะทในตลาดมดอตราแลกเปลยนอยท 820 จาดตอดอลลารสหรฐฯ ซงการประกาศลอยตวคาเงนดงกลาวธนาคารกลางไดก�าหนดราคาอางองท 818 จาดตอดอลลารสหรฐฯ

การลอยตวคาเงนจาดจะท�าใหผประกอบการ ไทย มความเชอมนทางเศรษฐกจของพมามากขน ซงกจะมผลทางการคาชายแดน จะท�าใหมอตราการขยายตวสงขน และมการท�าธรกรรมผานสถาบนการเงนอยางมาตรฐานสากล ยงท�าใหพมากลายเปนประเทศเนอหอมของนกลงทนทวโลก สอดรบกบการเปนประชาคมเศรษฐกจอาเซยน

การทพมาจะด�ารงต�าแหนงประธานอาเซยน ในป 2557 ซงเปนปทมความส�าคญตออาเซยนอยางมากเพราะเปนปกอนการกาวสการเปนประชาคมอาเซยนในป 2558 และเปนปทพมาจะเปนเจาภาพจดการประชมสดยอดเอเชยตะวนออก ทประกอบดวยประเทศสมาชกอาเซยน สหรฐ จน รสเซย และประเทศอนๆ ดวย ปรากฏการณส�าคญทจะพลกโฉมประเทศพมาใหโดดเดนยงขน ทางดานเศรษฐกจซงจะเปนผลดกบประเทศไทยในดานโลจสตกส การคา และการบรการ รวมทงสงผลตอภมภาคอาเซยน

พมามประชากร 58 ลานคน อกทงมแหลงทรพยากรธรรมชาตอดมสมบรณมหาศาล ทงสนแร อญมณ พลงงานส�าคญอยางกาซธรรมชาต มท�าเลทตงทางภมศาสตร เปนจดยทธศาสตรส�าคญทไดเปรยบ มชายแดนเชอมตอกบ 5 ประเทศ และสามารถเขาถงประชากร 2.6 พนลานคน หรอ 40% ของประชากรโลก พมาจงเปนประตส�าคญของทงจนและอนเดย โดยเฉพาะอาณาเขตทางทศตะวนตกและตะวนตกเฉยงเหนอตดกบอนเดยในระยะทางถง 1,463 กโลเมตร ตดกบบงกลาเทศราว 200 กโลเมตร และมทางออกสอาวเบงกอล อาจชวยสนบสนนบทบาทการเปนประตการคาของภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใตสภมภาคเอเชยใต ตะวนออกกลางและยโรป โดยไมตองออมผานชองแคบมะละกาทก�าลงม

ปญหาจราจรแออด รวมถงมศกยภาพดงดดการ ลงทนในธรกจอกหลายสาขา เชน พลงงาน เหมองแร กอสราง โลจสตกส และการทองเทยว ซงมคาแรงต�า

ดงนน การขยายตวของเศรษฐกจพมา การจดการประชมอาเซยนและการเปนเจาภาพกฬาซเกมสครงท 27 ในป 2556 สรางโอกาสการคา การลงทนระยะสนในธรกจเกยวกบการพฒนาสาธารณปโภคพนฐานและการกอสราง เชน การกอสรางสาธารณปโภค อาคารสงปลกสราง การปรบทศนยภาพโดยรอบของนครเนปดอว เมองหลวงของพมา สถานทหลกในการจดงาน สนคาทพมามความตองการเพอรองรบกจกรรมกอสรางตางๆ เชน เครองจกรกลและสวนประกอบ วสดกอสราง เครองใชไฟฟา เหลกกลา ยานพาหนะในการเดนทางและขนสง เชน รถยนต อปกรณและสวนประกอบ สนคาอปโภคบรโภค โดยเฉพาะอาหารและเครองดม ซงพมามความสามารถในการผลตสนคาไดเพยงรอยละ 20 ของความตองการบรโภคภายในประเทศ จงจ�าเปนตองน�าเขาสนคาจากตางประเทศ

ในพนทจงหวดชายแดนไทย-พมาทง 7 จงหวด คอ เชยงราย เชยงใหม แมฮองสอน ตาก กาญจนบร ระนอง และประจวบครขนธ ซงระนองเปนจงหวดชายแดนส�าคญทไทยสงออกสนคาออกไปพมาคอนขางมาก โดยเฉพาะในชวงทดานชายแดนทดานเมยววด-แมสอดถกปด ท�าใหผประกอบการเลยงมาขนสงสนคาผานระนองเขาส พมาดวยความ สามารถในการรองรบการขนสงสนคา เปนจดเชอมตอ

Page 6: ชี้ช่องส่งออก SMEs ประจำเดือนพฤษภาคม 2012

ชชองสงออก SMEs6

ทมำแหลงขอมล : • ศนยศกษำกำรคำระหวำงประเทศ มหำวทยำลยหอกำรคำไทย. บทวเครำะหแนวทำงกำรพฒนำเพอกำรขยำยกำรคำและกำรลงทน เขตพนทชำยแดนไทย-พมำ เพอเชอมตอประเทศในกลม BIMSTEC. คอลมน The Globe : Driving towards ASEAN+, Thailand Economic & Business Review. ปท 8 ฉบบท 7 มกรำคม 2012. Pp 21-25 • สรญญำ สขสวสด ณ อยธยำ. โอกำสกำรลงทนพมำยค 2011. คอลมนกำรคำมตใหม. วำรสำรกำรคำระหวำงประเทศ. ฉบบท 3 พฤศจกำยน/ธนวำคม 2554. Pp 30-33• ส�ำนกงำนคณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทน (BOI). รำยงำน Country Profile สหภำพพมำ. ออนไลน. http://www.boi.go.th/thai/clmv/Back_up/file_index/2010_myanmar_0_0.html (สบคนเมอ 7 เมษำยน 2555) • Moneychannel. คลง เชยร นกธรกจไทยไปลงทนพมำ. ออนไลน. http://www.moneychannel.co.th/Menu6/NewsUpdate/tabid/89/newsid491/168654/Default.aspx (สบคนเมอ 7 เมษำยน 2555) • ชำจน (นำมแฝง). ชชองโอกำสลงทนพมำ อนำคตสดใส. ออนไลน. http://www.oknation.net/blog/sutida/2011/06/24/entry-1 (สบคนเมอ 9 เมษำยน 2555) • ประชำชำตธรกจ. ไทยตน! บกลงทนพมำ ให “สทธภำษ” 8 ปดงตำงชำตยำยฐำน. ออนไลน. http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1328754200&grpid=00&catid=00 (สบคนเมอ 7 เมษำยน 2555) • ธนำคำรเพอกำรสงออกและน�ำเขำแหงประเทศไทย (ธสน.). กฎระเบยบกำรลงทนทส�ำคญของพมำ. ออนไลน. http://www.exim.go.th/doc/newsCenter/9959.pdf (สบคนเมอ 9 เมษำยน 2555) • ไทยพบเอส. ออนไลน. http://news.thaipbs.or.th/ (สบคนเมอ 7 เมษำยน 2555) กระทรวงตำงประเทศ. ขอมลประเทศพมำ. ออนไลน. http://www.mfa.go.th/web/848.php?id=49 (สบคนเมอ 7 เมษำยน 2555) • วกพเดย. ประเทศพมำ. ออนไลน http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2 (สบคนเมอ 7 เมษำยน 2555) http://thaienews.blogspot.com/2012/04/2533-2555.html• ดร. วชรศม ลละวฒน, สถำบนระหวำงประเทศเพอกำรคำและกำรพฒนำ. เงนจำดลอยตว:ทมำทไปและควำมคำดหวง. ออนไลน. http://www.bangkokbiznews.com (สบคนเมอ 23 เมษำยน 2555)• ประชำชำตธรกจ. วเครำะหผลด “เงนจ ำตลอยตว” โอกำสคำขำยพมำเสร-ถกกฎหมำย. ออนไลน. http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1334163101&grpid=03&catid=04 (สบคนเมอ 24 เมษำยน 2555)

ทางยทธศาสตรของไทยกบพนทตอนใตสดของพมา ซงสวนใหญเปนแหลงทองเทยวทางทะเลทส�าคญ จงเปนโอกาสขยายการสงออกสนคาของไทย โดยเฉพาะสนคากลมอปโภคบรโภค สวนชายแดนอ�าเภอแมสอด จงหวดตาก อาจมการพฒนาระบบขนสง-คมนาคม การขยายรนเวยทาอากาศยานแมสอดรองรบการเจรญเตบโตของการคาชายแดน ท�าให นกธรกจ นกทองเทยวชาวไทยและชาวตางประเทศเดนทางไปทอ�าเภอแมสอดมากขน

โครงการทาเรอน�าลกทวายเปนการลงทนกอสรางนคมอตสาหกรรมและทาเรอน�าลกพรอมสาธารณปโภคพนฐาน เชน ถนน รางรถไฟ โรงไฟฟา โครงการ Mega Project ไทยกบพมาทส�าคญภายใต กรอบการพฒนาแนวพนทเศรษฐกจล มน�าโขง-อนเดย และเปนสวนเพมเตมจากเสนทางตามแนวระเบยงเศรษฐกจตะวนออก-ตะวนตก (East-West Economic Corridor: EWEC) หนงในเสนทางการเชอมโยงระหวางกนภายในอาเซยน (ASEAN Connectivity) ซงจะสงผลดกบการคาจากประเทศลาว ผานไทยและพมา ไทยมโอกาสไดประโยชนจาก

การขยายการลงทนในพนทฝงตะวนตกของไทยทมพรมแดนใกลเคยงกบพมามากขน

ส�าหรบผประกอบการไทยอาจมองเหนโอกาสในการลงทนเขาสพมาไดสะดวกและปลอดภยยงขน ขณะทผประกอบการทเคยพงพาแรงงานจากพมา จ�าเปนทจะตองปรบตวรบกบผลกระทบทอาจจะมตอแรงงานเหลาน รวมทงการทผประกอบการจะตองเผชญกบการแขงขนทสงขนดวย

อยางไรกตาม ความเคลอนไหวเปลยนแปลงของพมายงคงเปนทนาจบตามองตอไป บทบาทของนางอองซานซจทจะไดรบ และความพยายามชงใจมวลชนของนายพลเตง เสง และประชาคมโลก ซงมทาทออนขอลงกวารฐบาลทหารชดทผานมา ความจรงใจของรฐบาลพมาในการแกปญหา ทาทของมหาอ�านาจตะวนตกและจนตอพมาและแนวโนมบทบาทในภมภาคอาเซยนและเวทโลก ซงสดทายแลวคนพมาและไทยทอยใกลกนเพยงเออมจะไดประโยชนแทจรงเพยงใด ตองอยทมมมองและการปรบตว เพอใชประโยชนและรกษาประโยชนของตนเอง

Page 7: ชี้ช่องส่งออก SMEs ประจำเดือนพฤษภาคม 2012

ชชองสงออก SMEs 7

SMEs Success

ถาพดถงเทยนหอม หลายๆ คนคงเคยชนกบ รปลกษณของตวเทยนลกษณะแทงกลม หรอ

รปทรงดอกไม ทมหลากสหลายกลนเหนกนอยทวไป ขณะทรปทรงทมความแปลกใหมอาจยงไมคอยเหนมากนก แตเมอคดจะท�าธรกจกตองคดใหแตกตาง จากเทยนหอม แบบเดมๆ จงไดถกปรบโฉมใหมใหมลกเลนทสวยงามแปลกตา โดยคณอารสรา นกล ผรเรมแนวคด ‘ปนเทยนใหเปนขนม’ ภายใตแบรนด “kha-hnom-tein” (ขนมเทยน)

“จดเรมตนเกดจากความชนชอบทางดานศลปะและการออกแบบ ประกอบกบเรยนจบมา ทางดานสถาปตยกรรม จงตองการหาอาชพทสราง ไอเดย ท�าเองไดงาย โดยตอนแรกเพอนซอหนงสอสอนท�าเทยนหอมในรปแบบขนมไทยมาให กเรมฝกลองผดลองถกท�าเเจกเพอนๆ กอน จากนนในป 2546 จงเรมท�าขายอยางจรงจงทถนนคนเดน จงหวดเชยงใหม ซงกไดรบความนยมจากนกทองเทยวและกลมวยรน”

ตอนเรมท�าธรกจ คณอารสรา บอกวามเงนลงทนเพยง 300 บาทเทานน แตเธอกลาตดสนใจเดนตามความฝน ทส�าคญมความรกในสงทท�า จนกอให เกดเปนผลตภณฑคณภาพทแฝงไปดวยไอเดย สรางสรรคทแปลกใหมไมเหมอนใคร จงไดรบความสนใจทงชาวไทยและตางชาตตงแตวนแรกทวางขาย

“หลงจากนน ได มโอกาสเข าร วมงาน แสดงสนคากบกรมสงเสรมการสงออก ท�าให ไดประชาสมพนธสนคาเพมมากขน จากสอสงพมพ และรายการโทรทศน เปนการยนยนวาเราอยในธรกจนจรง เนองจากเราท�าการคาออนไลนเปน

สวนใหญ และมเพยงหนารานเลกๆ ทถนนคนเดนเท านน พอไดรวมงานออกบธท�าใหมคนรจกและสรางชอไดมากขน”

ส� า ห ร บ ผ ล ต ภ ณ ฑ kha-hnom-te in candle cuisine นนมให เลอกหลาก

หลายรปแบบทงของคาวและของหวาน โดยแบง ออกเปน 6 หมวดใหญๆ ไดแก เบเกอร ไอศกรมเเละเครองดม ขนมไทย อาหารนานาชาต อาหารไทย และของช�ารวย ทลกคาสามารถออกเเบบสนคาตามความตองการได

ทงนจดเดนของผลตภณฑนอกจากสสน จะสวยงามแลว รปแบบของสนคายงมความคลายคลง กบของจรงเปนอยางมาก อกทงยงมกลนหอมของ ชอคโกแลตและกลนวานลาใหลกคาไดเลอก นบเปนการเพมมลคาใหกบสนคาไดดทเดยว

จากแนวคดทบรรเจดและใชงานไดจรง สงผลใหผลตภณฑ kha-hnom-tein เปนทสนใจและไดรบการยอมรบทงในและตางประเทศ โดย ปจจบนมการสงออกไปยงประเทศในแถบเอเชย ยโรป และสหรฐอเมรกา ในสดสวนประมาณ 60% กอเกดเปนรายไดทเพมขนทกป และน�ามาซงชอเสยงของ ตวสนคาทได รบการกลาวถงเสมอมา ทส�าคญไดเปนบทพสจนถงความส�าเรจในการท�าธรกจของคณอารสรา แตในแนวคดของเธอกลบมองวา

“เราไมมเปาหมายความส�าเรจทเปนรปธรรม ทกวนนมความภมใจทมโอกาสไดสรางงานใหกบคนในทองถน ไดสรางสนคาทมคณภาพ มคนรจกและชนชอบในตวแบรนด ตรงนถอเปนจดทพงพอใจแลว” คณอารสรา กลาวทงทาย

ส�ำหรบทำนใดสนใจ เทยนรปแบบใหม ในควำมสวยแบบอำหำรแต รบประทำนไม ได สอบถำม รำยละเอยดเพมเตมไดท 08-1289-5055 หรอใน เวบไซต www.sweetcandle.net

“kha-hnom-tein” ปนเทยนใหเปนขนม

คณอารสรา นกล

Page 8: ชี้ช่องส่งออก SMEs ประจำเดือนพฤษภาคม 2012

ชชองสงออก SMEs8

นวตกรรมปนSMEs

บรสทธ อตราสวนออกซเจนกบไนโตรเจน 80:20 ใชตดตอกนได 1 นาท โดยชดอปกรณตางๆ ยงเรองแสง มองเหนไดในทมด และเกบไวใชงานนานถง 5 ป สวนกระเปาบรรจอากาศ เกบไวไดนาน 2 ป

ปจจบนเครองชวยหายใจแบบพกพา มใหเลอก 3 แบบ คอ แบบ Quick Pak (3,300 บาท) แบบ Twin Pak ส�าหรบเดนทาง (2,900 บาท) ทง 2 แบบจะเปนชดหนวงไฟ สามารถทนความรอนไดถง 260 องศาเซลเซยล สวนอกแบบคอ Twin Pak (2,200) ร นประหยด จะเปนชดเครองชวยหายใจแตไมทนไฟ ขณะทชองทางการจ�าหนายเนนการออกงานเทรดแฟรดานความปลอดภยทงในประเทศและตางประเทศ ซงทางบรษทกตองขอขอบคณหนวยงานภาครฐ โดยเฉพาะกรมสงเสรม การสงออกทไดชวยใหค�าแนะน�าและเปดโอกาสใหเขารวมกจกรรมงานแสดงสนคาในตางประเทศซงนบวาเปนการเปดตวผลตภณฑนวตกรรมของไทยในตลาดตางประเทศอยางสมศกดศร โดยกลมลกคา สวนใหญ 90% จะเปนองคกรตางๆ

“ส�ำหรบตลำดในประเทศมกำรตอบรบไมมำก คนไทยยงไมตนตวเรองของควำมปลอดภยหรอ Safety Mind ซงเรองนภำครฐตองเขำมำชวยรณรงค ใหคนไทยเหนคณคำของกำรปองกนตวเองจำกอบตภย จำกสถตประเทศไทยเกดเหตกำรณ ไฟไหมเฉลยวนละ 3 ครง ซงเปนตวเลขทสง ถำเรำมกำรปองกนและกำรเตรยมควำมพรอมในเรองของอปกรณชวยชวต ควำมสญเสยทเกดขนกจะนอยลงดวย” คณนพมาศศร กลาวทงทาย

‘Urgent Fire-Pak’ เครองชวยหายใจหนไฟ หนงเดยวฝมอคนไทย

จากภาพขาวเหตการณ 911 ในประเทศสหรฐอเมรกา ทมคนตดอย ในซากตก แลวพยายามโทรศพท

ตดตอหาแม เพอขอความชวยเหลอ แตยงไมทนไดพด กหมดสตไปกอนเพราะส�าลกควนและขาดอากาศหายใจ ซงหากเขามเวลาอกแค 2-3 นาท กจะรอดชวตได จากเหตการณดงกลาว จงเกดเปนแรงบนดาลใจให คณนพมำศศร ด�ำรสธรรม น�ามาตอยอดเปนนวตกรรมดานความปลอดภย ‘Urgent Fire-Pak’ หรอ ‘เครองชวยหำยใจ’ หนงเดยวในโลกทสามารถพกพาได

คณนพมำศศร ด�ำรสธรรม กรรมกำรบรหำร บรษท นรนธนดไซน จ�ำกด กลาววา ในตางประเทศมอปกรณลกษณะใกลเคยงกน ทวามน�าหนกมากถง 3-5 กโลกรม และราคาสงถง 2-3 หมนบาท ส�าหรบ Urgent Fire-Pak ถกออกแบบใหมน�าหนกเบา สามารถพกพาและใชงานไดสะดวก ทส�าคญราคาประหยดเพยงแคหลกพนบาทเทานน

“เรำใช เวลำกว ำ 8 ป ในกำรพฒนำนวตกรรมน ปจจบนกยงคงพฒนำรปแบบอปกรณตอไป หลงจำกเปดตวผลตภณฑในป 2011 ไดเนนกำรประชำสมพนธสนคำมำกกวำกำรท�ำตลำด สวนในปนไดตงเปำสงออกไปตลำดตำงประเทศ เพรำะสนคำเรำมควำมพรอมทงดำนวตถดบและมำตรฐำนกำรผลต อกทงควำมสนใจในเรองควำมปลอดภย ชำวตำงชำตจะมสงกวำคนไทย”

ส�าหรบขนตอนใชงานเพยงสวมชดอปกรณเขากบตว สวมถงครอบศรษะ ดงสายรดทงสองดานใหพอดรอบคอ อมจกยางไวหายใจออกทางปาก กดปม

ลอกคางอากาศจะออกมาตามส า ย เ อ ง โ ด ยอตโนมต แตละ ก ร ะ ป อ ง จ ะ บรรจอากาศ

สนใจสอบถำมรำยละเอยดเพมเตม โทร. 08-1422-1788, 08-5911-1678 หรอ www.urgentfirepak.com

Page 9: ชี้ช่องส่งออก SMEs ประจำเดือนพฤษภาคม 2012

ชชองสงออก SMEs 9

กวาสบหาปท บรษท แอสมโก (ประเทศไทย) จ�ำกด เปนทรจกในตลาดผน�าเขายาและเวชภณฑ

ดวยแนวทางการด�าเนนธรกจทยดถอความซอสตย มคณธรรม เนนความถกตอง โปรงใส ตรวจสอบได เพราะสนคาทขาย คอ ‘ยำรกษำโรค’ อนเกยวเนองกบสขภาพและชวตของมนษยเรา

คณอจฉร ธญธนำพงศ ผจดการฝายการตลาด บรษท แอสมโกฯ เรมตนธรกจนดวยความสนใจสวนตว หลงจากจบการศกษาดานเภสชศาสตร เธอเขาท�างานทบรษทยาแหงหนง ในขณะทคณพอด�าเนนธรกจเกยวกบยา ไดมองเหนลทางในการน�าเขาตวยาและรจกเอเยนตทนาเชอถอ คณอจฉรจงลาออกจากงานมาชวยธรกจเตมตว โดยน�าเขาจ�าพวกยารกษาโรคทวไป และโรคผวหนง กอนกระจายสนคาไปยงผแทนจ�าหนายทมประสบการณในการจ�าหนายยาไปท�าตลาด

“กำรพจำรณำเลอกน�ำเขำยำมำจ�ำหนำยในประเทศไทย คอ หนง..เปนยำรกษำโรคทวไปหรอยำเฉพำะทำง สอง...หำกเปนยำเฉพำะทำง ตองพจำรณำตอถงวตถดบทใช สรรพคณในกำรรกษำวำเหมำะสมทจะน�ำเขำหรอไม และรปแบบใด ทกวนนยำทน�ำเขำมทงลกษณะยำส�ำเรจรป และน�ำเขำวตถดบมำผลตเอง ซงจะชวยใหเรำควบคมตนทนไดงำยขน”

ทงน วงการยาและเวชภณฑไดมเทคโนโลยทกาวล�าน�าสมยอยเสมอ จะเหนวามการพฒนาตวยาใหมๆ ขนมากมายเพอเอาชนะโรคภยไขเจบ สงผลใหการแขงขนในตลาดคอนขางสง อกทงผประกอบการ

ยงตองตามตดขอประกาศและกฎหมายตางๆ จากคณะกรรมการอาหารและยา หรอ อย. ซงมหนาทก�ากบดแลอกดวย

โดยเฉพาะอยางยงการตรวจสอบยารกษาโรคทมสวนผสมของสารทจะน�า

สายตรงแหลงผลต

ไปผลตยาเสพตดได แตยาดงกลาวกมความจ�าเปนตอการรกษาผปวย การซอขายยาจ�าพวกนจงอยในการควบคมอยางเขมงวด ทงในแงของโควตาการน�าเขาประเภทวตถดบ และโฆษณา เหลานคออปสรรคทคณอจฉรเลงเหน เพราะหนงในผลตภณฑยาของเธอไดเขาขายดงกลาว

“ถงแมเรำจะเลอกน�ำเขำตวยำทด แตดวยขอจ�ำกดทำงกฎหมำยและมำตรกำรทเขมงวดของทำงส�ำนกงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ อำจท�ำใหเกดปญหำกำรขำดแคลนยำในตลำดได ดงนน เรำจงหนมำสนใจตลำดสงออก โดยกำรไปออกบธกบทำงกรมสงเสรมกำรสงออก ท�ำใหไดรจกกบบรษทผผลตยำหรอเอเยนตโดยตรง และมแผนจะขยำยตลำดไปยงประเทศเพอนบำนของเรำ เชน ลำว พมำ เวยดนำม ฯลฯ ซงเปนตลำดทนำสนใจและเปนกำรเตรยมพรอมกำรมำของ AEC ในอนำคตอนใกลนอกดวย”

คณอจฉรกลาวเสรมอกวา การทบรษทเขามา เปนสมาชกกรมสงเสรมการสงออก ประเภท DITP SMEs Club ไดคดสรรใหเฉพาะผประกอบการทมความตงใจทจะเขาสกระบวนการคาระหวางประเทศทดมาก ทจะ สงเสรมและสนบสนนใหสมาชกไดมการเขารวมกจกรรม เพอรวมกล มผ ประกอบการใหมเครอขายระหวางสมาชกดวยกน หรอในระบบพเลยงทางธรกจ ตลอดจนความเคลอนไหวและระบบการเตอนภยทางการคา ให ผประกอบการไดเตรยมพรอม หรอตงรบในเหตการณไดอยางรวดเรว กอยากจะฝากผประกอบการ SMEs อยางเรา ควรทจะหาทปรกษาใหค�าแนะน�าทถกตองอยางหนวยงานกรมสงเสรมการสงออก กระทรวงพาณชยเปน หนวยงานภาครฐทมเครอขายในตางประเทศทวโลกพรอมใหค�าแนะน�า และยนเคยงขางผประกอบการไทย คณพรอมหรอยงทจะเปดโอกาสใหกบตนเอง

‘แอสมโก’ พลกวกฤตเปนโอก�ส ในตล�ดเพอนบ�น

สนใจธรกจตดตอ บรษท แอสมโก (ประเทศไทย) จ�ำกด โทร. 0-2525-2128-9 หรอ 08-1647-5684 คณอจฉร ธญธนาพงศ

Page 10: ชี้ช่องส่งออก SMEs ประจำเดือนพฤษภาคม 2012

ชชองสงออก SMEs10

‘ภโคลน แมฮองสอน’ เปนแหลงโคลนจากน�าพรอนทดทสดในประเทศไทย และถกจดเปนหนง

ในสามแหลงของโลกทมการคนพบโคลนทน�ามาใชในการเสรมสรางสขภาพความงาม นอกเหนอจากโคลนใตทะเล Dead Sea และโคลนภเขาไฟ

จงเปนทมาของผลตภณฑ ‘ภโคลน’ ทผลตจากโคลนเดอดบรสทธสด�า อยใตพนดนทมความรอน 60-140 องศาเซลเซยส น�าขนมาพรอมกบสายน�าแรธรรมชาตทสะอาด ไมมกลนก�ามะถน และมแรธาตทมประโยชนตอผวพรรณ สามารถดดสารพษทตกคาง ชวยเสรมสรางและซอมแซมเซลลผวทเสอมสภาพใหขาวใสอยางเปนธรรมชาต ดวยคณสมบตดงกลาว จงท�าใหผลตภณฑภโคลนมชอเสยงเปนทร จกทงในประเทศและตางประเทศ

คณวชรพงศ กลนปรำณต ผจดกำรทวไป บรษท ภโคลน คนทรคลบ จ�ำกด กลาววา ธรกจ ภโคลน เรมตนจากการเปนแหลงทองเทยวทใหบรการดานสปา อาบน�าแร และพอกโคลน ไมไดท�าผลตภณฑออกจ�าหนาย แตท�าเปนของทระลกแจกใหกบผทมาใชบรการเทานน เมอมการน�าไปทดลองใช จงเกดการบอกตอกน และมการตดตอขอซอไปใช ท�าใหมองเหนโอกาสทางธรกจ จงเรมตนผลตและจ�าหนายอยางจรงจง ภายใตแบรนดภโคลน โดยสนคาตวแรกทผลตคอ โคลนพอกหนา และน�าแร 100%

“กำรน�ำโคลนขนมำใชเชงสขภำพบ�ำบด คอเสนหทสรำงควำมแตกตำงของผลตภณฑภโคลน ประเทศไทยมควำมไดเปรยบกวำโคลนจำกอสรำเอลและโรมำเนย ตรงทไดมกำรน�ำเอำสมนไพรไทยทม

Idea Packaging

ชอเสยงเปนทยอมรบในตำงประเทศ เชน ตะไครหอม ขมน และมะนำว มำเปนสวนผสมท�ำใหมกลนหอมละมน ผสมผสำนกบไอดน”

ปจจบนสนคาของภโคลน ประกอบดวย ผลตภณฑโคลนส�าหรบพอกผวหนาและผวกาย สบท�าความสะอาดผว ครมอาบน�า และผลตภณฑบ�ารงผวจากน�าแรธรรมชาต โดยมวางจ�าหนายทวประเทศไทย โดยเฉพาะตามแหลงทองเทยว และในตางประเทศ เชน ญปน ผานตวแทนจ�าหนายทเปนรานขายผลตภณฑเกยวกบสมนไพรและความงาม สปา และรสอรทตางๆ

คณวชรพงศกลาวถงการพฒนาแบรนดและบรรจภณฑวา โลโกของภโคลนจะเปนรปจองพารา 3 ชน ซงเปนเอกลกษณของจงหวดแมฮองสอน เปนการบงบอกถงแหลงก�าเนดของสนคา สวนบรรจภณฑจะเนนสพนเปนสด�า (โคลน) และสขาว (น�าแรธรรมชาต) เปนสหลก เพอเปนการตอกย�าให ผบรโภครถงแหลงทมาของตวสนคา

“โครงกำรตนกลำ ท โกล เปนโครงกำรทบรษทไดรวมกจกรรมกบกรมสงเสรมกำรสงออก ผำนกำรเปนสมำชก DITP SME CLUB ซงเป นโครงกำรทพร อมจะชวยแนะน�ำเรองกำรพฒนำบรรจภณฑ แผนกำรตลำด กำรวเครำะหคแขงขน และชองทำง กำรจดจ�ำหนำยในตำงประเทศ อกทงผประกอบกำรสวนใหญทเขำมำรวมโครงกำรนจะชวยเหลอ และพรอมทจะเป นหวงโซทำงธรกจซงกนและกน นบวำเปนกำรสรำงเครอขำยทำงธรกจใหกบเรำดวย อยำกจะเชญชวนผประกอบกำร SMEs ทก�ำลงมองหำตลำดใหกบผลตภณฑของบรษทใหเขำมำเปนสมำชก ซงสงทไดรบมมำกกวำเสยแนนอน” คณวชรพงศ กลาวทงทาย

‘ภโคลน’ สปา โปรดกส แมฮองสอน

สนใจผลตภณฑภโคลน ตดตอไดท ภโคลน คนทรคลบ 132 ม.2 ต.หมอกจ�ำแป อ.เมอง จ.แมฮองสอน 58000 โทร. 0-5328-2579 หรอ www.phuklon.co.th

Page 11: ชี้ช่องส่งออก SMEs ประจำเดือนพฤษภาคม 2012

ชชองสงออก SMEs11

ชชองสงออก

สหรฐอเมรกาเปนประเทศทน�าเขาอาหาร รอยละ 15 ของอปทานอาหารทงหมดของสหรฐฯ โดยกวา

75% เปนอาหารทะเล และกวา 60% เปนผกผลไมสด โดยปรมาณอาหารทน�าเขาไดเพมขนอยางรวดเรวในระยะเวลากวา 10 ปทผานมา กฎหมายของความปลอดภยดานอาหารจงมความส�าคญอยางยงตอความเปลยนแปลงในการน�าเขาอาหารในสหรฐอเมรกา โดยการมกฎหมายใหมจะสงผลกระทบตอผทท�าการผลต เกษตรกรและผปลก ผทท�าการขนสง ผน�าเขา หองทดลอง บคคลทสามทเปนหนวยรบรอง และรฐบาลตางประเทศ

Dr. James Marsden จากมหาวทยาลยแคนซสสเตท กลาวบรรยายเกยวกบกฎหมายของความปลอดภยด านอาหาร (FSMA) แห งประเทศสหรฐอเมรกาและผลกระทบทมต อผ น�าเข าใน งาน 2012 Conference on Food Safety วา “แนวโนมของอตสำหกรรมอำหำรมปจจยหลำยประกำร อำท แหลงจดหำอำหำรทวโลก กำรเปลยนแปลงดำนวทยำศำสตร ควำมคำดหวงของผบรโภค ภยคกคำมใหมๆ อทธพลของสอตำงๆ ขณะทมควำมกำวหนำและปรบปรงในกำรตรวจจบสญญำณสขภำพของประชำชน (PulseNet) และมรำยงำนควำมตองกำรลำสดดำนกฎระเบยบของกำรปนเปอนในผลตภณฑอำหำรพำณชย (The Reportable Food Registry) รวมถงกำรปรบปรงกระแสทำงกำรสอสำรและเชอมตอระหวำงหนวยงำนก�ำกบดแลทวโลก”

การเปลยนแปลงของความปลอดภยดานอาหาร มผลกระทบทส�าคญกบอตสาหกรรม ทงความ เสยหายใหกบแบรนด การก�ากบดแลกฎระเบยบเพมเตม อาท การเรยกคน ตวอกษรค�าเตอน แจงเตอน การน�าเขา และกฎหมายของความปลอดภยดานอาหาร (FSMA) ซงมการลงนามกฎหมายในวนท 4 มกราคม 2011 เปนการเปลยนแปลงครงใหญทสดของระบบ

ความปลอดภยของอาหารตงแตป 1938 ซงเปนการสะทอนใหเหนถงความเสยงตามแนวทางบรณาการระบบทวโลก โดยมขอก�าหนดทครอบคลมถงการปองกน การตรวจสอบและมาตรฐาน การตอบสนอง ความปลอดภยของการน�าเขา และความรวมมอทเพมขน ส�าหรบแผนความปลอดภยดานอาหาร เรมจากการวเคราะหอนตราย (Hazard Analysis) การควบคมปองกน (Preventive Controls) การตรวจสอบ (Monitoring) การด�าเนนการใหถกตอง (Corrective Actions) การตรวจสอบ (Verification) และการวเคราะหใหมอกครง (Reanalysis)

ความเปลยนแปลงดงกลาวท�าใหผน�าเขาตองมการตรวจสอบและรบรองจากองคกรหรอบคคลอน และมมาตรฐานในสนคาประเภทอาหารมากขนในสหรฐอเมรกา ซงผ ประกอบการหรอผ สงออกไทยจ�าเปนตองศกษากฎระเบยบและปฏบตตามอยางเครงครด เพอใหสนคาอาหารไทยครองตลาดอเมรกาไดยงยนตอไป

กฎหมายความปลอดภยดานอาหารของอเมรกา ผลกระทบตอผนำาเขา

ทมำขอมล: Dr. James Marsden. การบรรยายเรอง “กฎหมายของความปลอดภยดานอาหาร (FSMA) แหงประเทศสหรฐอเมรกาและผลกระทบทมตอผ น�าเขา”. งาน 2012 Conference on Food Safety. วนท 6 มนาคม 2555.

Page 12: ชี้ช่องส่งออก SMEs ประจำเดือนพฤษภาคม 2012

ชชองสงออก SMEs12

เมอฉบบทแลว ไดน�าเสนอขอมลของทาเรอระนองกบโอกาสทจะท�าใหการคาไทยส ตลาดโลก แมจะม

อปสรรคในเรองเสนทางแตกยงมโอกาส หากทกหนวยงาน ทงภาครฐและเอกชนเปนแรงผลกดน ซงฉบบนจะเสนอในมมมอง คณอโศก อปทยา ในฐานะทเปนตวแทนจากสภาอตสาหกรรม และเปนผทมประสบการณจากการท�าธรกจกบอนเดย โดยใชทาเรอระนองเปนเสนทางหนง

ทาเรอระนองนนมความเหมาะสมทจะขนสงสนคาไปยงอนเดย บงคลาเทศ และพมา เนองจากตงอยในพนทเหมาะสม การขนสงสนคาไปยงประเทศในฝงตะวนตกของไทย ตามนโยบาย Look West เปนตลาดทก�าลงเตบโตอยางมศกยภาพ แตในขณะเดยวกน รฐตองมการสงเสรมใหมอตสาหกรรมทจะมาสนบสนนการใชทาเรอระนอง โดยเฉพาะในการเปดประเทศของพมาจะท�าใหมการลงทนเพอใชทรพยากรในพมา เชน การลงทนขดเจาะน�ามน ซงจะท�าใหพมาตองการใชแทนขดเจาะน�ามน แรงงาน และใชเหลกจ�านวนมาก ไทยมเหลกรปพรรณ ทสามารถน�าไปใชได แตในปจจบนเปนการสงออกจากระยอง ทวาหากการวางต�าแหนงของไทยเปนศนย การแปรรปอตสาหกรรมเหลกเขาสประเทศพมา เพอไปท�าแทนขดเจาะน�ามน และสนบสนนโครงการดานการคา การลงทนตางๆ ซงไทยมศกยภาพมากกวา

นอกจากการรองรบการเตบโตของพมาในอนาคต คณอโศกยงเสนอใหมการจบคระบบโลจสตกสเพอจะรองรบสนคาจากทางดานตะวนออก เชน ระยอง

ชลบ ร เพ อส งออกไปย ง อนเดย เนองจากตอนนชนสวน ยานยนต (autopart) ในอนเดยก�าลงเจรญมาก จากประสบการณของคณอโศกทเคยเปนซอโอของบรษทไทยซมมตในอนเดยท�าใหทราบวา คณภาพการผลตช นส วน ยานยนตในอนเดยยงสไทยไม

ได การใช ท า เรอระนองเพอเปนการลดตนทนการขนสงไปสอนเดย จะชวยใหมบรษทอนเดยเขามาลงทนท�าชนสวนยานยนตเพมขนไดอก แตทงนขนอยกบการเจรจาการคาและการวางต�าแหนงของอตสาหกรรมทจะเขามาระนองดวย

ในชวงประมาณเดอนมถนายน 2012 จะมการประกาศ FTA การลงทน ระหวางไทย-อนเดย ซงคณอโศกใหความเหนวา จะมบรษทอนเดยมาแสวงหาประโยชนจากเอฟทเอน เพราะการลงทนระหวางกนจะเสรมากขน หากแตขนอยกบการดงผประกอบการอนเดยมาลงทนทระนองไดหรอไม ภาครฐทเกยวของทจะตองรวมกบภาคเอกชน ไดแก สภาอตสาหกรรม และสภาหอการคารวมเจรจาตกลง เพอจดท�าเปนเขตเศรษฐกจพเศษ โดยเรมแรกอาจจะเนนเรองการทองเทยว เพอวางต�าแหนงของทาเรอระนอง โดยใชกลไกทางดานกฎหมายในการ สงเสรมการลงทน หรอกฎหมายเขตเศรษฐกจพเศษ แลวใหสทธพเศษทางดานภาษ

คณอโศกยงใหขอสงเกตวา ประเทศอนเดย เปนประเทศเศรษฐกจใหญเปนอนดบ 5 ของโลกและเปนประเทศก�าลงพฒนา ประกอบกบคนอนเดยนยมและ บรโภคสนคาไทย โดยหากทาเรอระนองไดรบการพฒนา และส งเสรมในทกภาคส วน กจะเป นโอกาสและ ทางเลอกหนงของระบบโลจสตกส เพอรองรบสนคาไทยสตลาดโลก

SMEs Logistics

ทาเรอระนอง ทางเลอกหนงของการคาไทยสตลาดโลก (ตอนจบ)

ทมำขอมล : เสวนาเรอง “โอกาสและศกยภาพเสนทางการ

ขนสงสนคาสอนเดย”. งานสมมนาเผยแพรผลการศกษาเรอง

“เสนทางการขนสงสนคาจากจนตอนใต-ไทย-อนเดย”. หอง

ประชม 30410 ส�านกงานปลดกระทรวงพาณชย. 1 มนาคม

2555.คณอโศก อปทยำ

Page 13: ชี้ช่องส่งออก SMEs ประจำเดือนพฤษภาคม 2012

ชชองสงออก SMEs13

ชชองสองทาง

คำาถามทหนง

คำาถามทสอง

ปจจบนโลกของธรกจมก�รแขงขนเพมสงขนเรอยๆ กอปรกบตองประเมนคว�มไดเปรยบกนน�ทตอน�ท ซงก�รค�ข�ยกบลกค�ทงในและต�งประเทศตองอ�ศยคว�มสะดวกและรวดเรว ซงรปแบบก�รค� พ�ณชยอเลกทรอนกสหรอ อ-คอมเมรช (E-Commerce) ไดกล�ยม�เปนสวนหนงของชองท�งก�รกระจ�ยสนค� ดงนนผสงออกทร�บหรอไมว�รปแบบของพ�ณชยอเลกทรอนกสหรอ อ-คอมเมรช (E-Commerce) แบงเปนกประเภท อะไรบ�ง?

Thaitrade.com คออะไร มประโยชนอย�งไรกบผสงออก?

คำาตอบ

คำาตอบ

ชชองสงออก SMEs13

1. Business to Business (B2B) คอ ตลาดกลางซอขายสนคา ระหวาง ผทท�าธรกจดวยกนเอง โดยลกษณะการคาขาย จะเปนการคาระหวาง ธรกจกบธรกจโดยตรง เชน การซอสนคา หรอ วตถดบจากผผลต เพอน�าไปแปรรป หรอน�าไปขายยงผบรโภคคนสดทาย (end user) โดยลกษณะการซอสนคาสวนใหญจะเปนการซอในปรมาณมาก

2. Business to Consumer (B2C) คอ การขายสนคาไปยงผบรโภคทวโลกโดยตรง โดยบรษทหรอองคกรธรกจทขายดวยวธน จะตดตวกลาง ไมวาเปนผน�าเขา ผจดจ�าหนาย พอคาสง และพอคาปลกออกหมด ทงนเพอตองการท�าก�าไรไดมากขน ในขณะเดยวกนกสามารถขายสนคาไดถกลงดวย เนองจากไมตองแบงก�าไรใหพอคาคนกลาง

3. Business to Government (B2G) คอ การท�าธรกรรมระหวางภาคเอกชนกบภาครฐ หรอทเรยกวา e-Government Procurement โดยสวนใหญจะเปนการจดซอจดจางของภาครฐ โดยเฉพาะอยางยงในประเทศทรฐบาลมการน�าเอาเทคโนโลยสารสนเทศมาใชอยางแพรหลาย เชน กระทรวงกลาโหมของสหรฐอเมรกาจะท�าการประกาศและจดซอครภณฑโดยใช ระบบอดไอ ผทสนใจจะคาขายดวยนนตองสามารถใชระบบอดไอในการรบสงขอมลได

4. Government to Consumer (G2C) คอ การใหบรการของภาครฐผานสออเลกทรอนกส ซงปจจบนในประเทศไทยมการใหบรการแลวหลายหนวยงาน เชน การค�านวณและเสยภาษผานอนเทอรเนต การประมลสนคาออนไลน การใหบรการขอมลประชาชนผานอนเทอรเนต เชน ขอมลการตดตอการท�าทะเบยนตางๆ ของกระทรวงมหาดไทย ซงประชาชนสามารถเขาไปตรวจสอบวาตองใชหลกฐาน อะไรบางในการท�าเรองนนๆ และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมจากบนเวบไซตได

5. Consumer to Consumer (C2C) คอ การตดตอระหวางผบรโภคกบผบรโภค มหลายรปแบบและหลายวตถประสงค เชน เพอการตดตอแลกเปลยนขอมล ขาวสาร ในกลมคนทมการบรโภคเหมอนกน หรออาจจะท�าการแลกเปลยนสนคากนเอง และขายของมอสอง เปนตน

Thaitrade.com คอ ตลาดกลางซอขายสนคา online ผานทางระบบพาณชยอเลกทรอนกส (E-Commerce) ซงเปนการซอขายสนคาทจดอยในรปแบบของ B2B E-Marketplace เพอการสงออกและเพอจดหาแหลงวตถดบ โดยการซอขายประเภทนเปนลกษณะการซอขายแบบคาสง (Wholesale) หรอสงซอสนคาครงละเปนจ�านวนมาก ซงเปนโครงการของส�านกเทคโนโลยสารสนเทศ กรมสงเสรมการสงออก

นอกจากน Thaitrade.com ยงเปนชองทางสงเสรมส�าหรบผสงออกใหมโอกาสกระจายสนคาไปสผซอทวโลกตลอด 24 ชวโมงผานทางระบบพาณชยอเลกทรอนกส (E-Commerce) ในขณะเดยวกนยงสรางภาพลกษณและความนาเชอถอใหกบผสงออก ตลอดจนเปนการเตรยมความพรอมเพอเขาสโลกพาณชยอเลกทรอนกสในยคโลกาภวตน และเพมชองทางใหผสงออกพรอมรกกบตลาด AEC ในป 2558 ส�าหรบผประกอบการทสนใจ สามารถสมครเขามาใชบรการไดฟร ทเวบไซต www.thaitrade.com หรอตดตอสอบถามขอมลเพมเตมไดท DITP Call Center 1169

·‹ÒÂ×¹á¹Ð¹Ó

ขอมลโดย ส�านกสงเสรมธรกจ SMEs เพอการสงออก กรมสงเสรมการสงออก

Page 14: ชี้ช่องส่งออก SMEs ประจำเดือนพฤษภาคม 2012

ชชองสงออก SMEs14

• ขอเชญผประกอบการเขาสมครรบการคดเลอกเพอรบรางวล Prime Minister’s Export Award ประจ�าป 2555 ซงรางวลแบงออกเปน 5 ประเภท ไดแก

1. ประเภทผสงออกไทยดเดน (Best Exporter)2. ประเภททใชตราสนคาของตนเอง (Thai-Owned Brand)3. ประเภทสนคาทมการออกแบบด (Design Excellence Award หรอ DEmark)4. ประเภทธรกจบรการสงออก (Best Service Provider)5. ประเภทสนคาหนงต�าบล หนงผลตภณฑ ทมการออกแบบและคณภาพด (OTOP Export

Recognition)ผใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอยดไดท ส�านกสงเสรมมลคาเพมเพอการสงออก กลมงาน

สงเสรมการสรางสนคาตราไทย โทร. 0-2507-8271 ในวน และเวลาราชการ หรอทางเวบไซต www.pmexportaward.com หรอท www.ditp.go.th

กจกรรมพฒนาผประกอบการไทย หมดเขตรบใบสมครวนท 15 พฤษภำคม 2555

• งานแสดงสนคาอาหาร (THAIFEX- World of Food Asia 2012) วนเจรจาธรกจ 23 - 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 – 18.00 น. วนจ�าหนายปลก 26 – 27 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ศนยแสดงสนคาและการประชมอมแพค เมองทองธาน

บอกเลาเกาสบ• ส�านกสงเสรมธรกจ SMEs เพอการสงออก ไดก�าหนดจดกจกรรมใหกบสมาชก DITP

SMEs Club โดยมวตถประสงคพฒนาองคความรดานการสงออก และการบรหารทางดานการเงน และสรางเครอขายธรกจระหวางสมาชกใหสามารถท�าการคาระหวางประเทศ ซงส�านกฯ ไดก�าหนดจดในวนท 30-31 พ.ค. 2555 สงรายละเอยดโดยตรงถง สมาชก DITP SMEs Club จ�านวนเพยง 50 ราย เทานน

• ชองทางหนงส�าหรบการอานจลสารชชองสงออก สามารถสบคนไดทเวบไซตกรมสงเสรมการสงออก www.ditp.go.th กจกรรมพฒนาผประกอบการไทย DITP SMEs Club

• ทานผประกอบการทานใด สนใจสมครเปนสมาชกกรมสงเสรมการสงออก ประเภท DITP SMEs Club สามารถขอรบเอกสารใบสมครไดท ส�านกสงเสรมธรกจ SMEs เพอการสงออก กรมสงเสรมการสงออก อาคาร 2 กระทรวงพาณชย สอบถามขอมลเพมเตมไดทโทรศพทหมายเลข 0-2507-8162-63, 0-2507-8166-68 ในวนและเวลาราชการ หรอทาง E-Mail: [email protected]

• กรมสงเสรมการสงออก ไดจดกจกรรมสงเสรมและพฒนาผสงออก ประจ�าป 2555 อาท กจกรรมงานแสดงสนคาในประเทศ/ตางประเทศ และกจกรรมการฝกอบรม/สมมนาการคาระหวาง ประเทศ ทานสามารถเขาไปสบคนไดทเวบไซต www.ditp.go.th งำนแสดงสนคำในประเทศ และตำงประเทศ ส�านกกจกรรมสงเสรมการสงออกเปนผดแล (บางกระสอ) หรอสอบถามขอมลเพมเตม ไดท หมายเลข 0-2507-7842 ในวน และเวลาราชการ สวนกจกรรมพฒนำผประกอบกำรไทย สถาบนฝกอบรมสมมนาการคาระหวางประเทศเปนผดแล สามารถสอบถามเพมเตมไดท สถาบนฝกอบรมการคาระหวางประเทศ (ถนนรชดาภเษก) หมายเลข 0-2512-0093-104 ตอ 326, 329, 358 และ 360 ในวน และเวลาราชการ

Activities update

14

Page 15: ชี้ช่องส่งออก SMEs ประจำเดือนพฤษภาคม 2012

ชชองสงออก SMEs15

สอบถามขอมลเพมเตมไดท DITP Call Center 1169

โครงสรางประชากร...คมอเจาะตลาดอาเซยน (ตอนจบ)

ในตอนทแลว ไดเลาใหฟงถงโครงสรางประชากรของอาเซยนทจะใชเปนขอมลส�าคญในการเจาะตลาด ไปบางแลว ในฉบบนจะขยายความตอถงรำยไดประชำกรในอำเซยน ซงกเปนขอมลส�าคญไมยงหยอนไปกวากนในการก�าหนดความตองการบรโภคสนคาในตลาดอาเซยน เนองจากขอมลดงกลาวสามารถบงบอกถงก�าลงซอของผบรโภคในแตละประเทศไดเปนอยางด ซงผประกอบการ SMEs สามารถน�าขอมลดงกลาวมาประกอบการวางแผนเพอก�าหนดต�าแหนงสนคา (Product Positioning) เพอเขาสตลาด และตงราคาสนคาเพอใหสอดคลองกบความสามารถในการจบจายใชสอยของผบรโภคในแตละประเทศไดอยางมประสทธภาพยงขน

จากขอมลของธนาคารโลก (พฤศจกายน 2554) ระบวาสงคโปรและบรไนจดอยในกลมประเทศทมรำยไดสง (มรายไดตงแต 12,276 ดอลลารสหรฐตอคนตอปขนไป) สะทอนก�าลงซอของผบรโภคทอยในระดบสง ท�าใหผบรโภคสวนใหญนยมบรโภคสนคายหอตางประเทศ รวมถงสนคาทชวยอ�านวยความสะดวกในชวตประจ�าวน โดยมกค�านงถงคณภาพและความทนสมยของสนคาเปนส�าคญ ขณะทมำเลเซยจดอยในกลมประเทศทมรำยได ปำนกลำง-สง (มรายไดอยระหวาง 3,976-12,275 ดอลลารสหรฐตอคนตอป) ทงน ผบรโภคชาวมาเลเซยทอยในวยท�างานสวนใหญมกใหความสนใจสนคาไอทมาก สะทอนไดจากการใชจายเพอซอสนคาดงกลาวทอยในระดบสงเมอเทยบกบการใชจายดานอนๆ นอกจากน อาหารส�าเรจรปและอาหารพรอมรบประทานกไดรบความนยมมากขนจากวถชวตของชาวมาเลเซยทเรงรบขน ส�าหรบอนโดนเซย ฟลปปนส เวยดนำม และ สปป.ลำว

จดอยในกลมประเทศทมรำยไดปำนกลำง-ต�ำ (มรายไดอย ระหวาง 1,006-3,975 ดอลลารสหรฐตอคนตอป) ขณะทกมพชำ และพมำ จดอยในกลมประเทศทมรำยไดต�ำ (มรายไดไมเกน 1,005 ดอลลารสหรฐตอคนตอป) ผบรโภคในประเทศเหลานมก�าลงซอไมมาก จงไมนยมบรโภคสนคาน�าเขาราคาสง สนคาทไดรบความนยมสวนใหญเปนสนคาอปโภคบรโภคซงจ�าเปนตอชวตประจ�าวนและเหมาะกบระดบรายได เปนทนาสงเกตวากลมประเทศทมรำยไดปำนกลำง-ต�ำ และกลมประเทศทมรำยไดต�ำโดยเฉพำะกลม CLMV ซงประกอบดวยกมพชำ สปป.ลำว พมำ และเวยดนำม เปนตลำดสงออกทผประกอบกำรไทยควรใหควำมส�ำคญเปนล�ำดบตนๆ เนองจำกเปนตลำดทคอนขำงใหมและกำรแขงขนยงไมรนแรงมำก ประกอบกบผบรโภคในประเทศเหลำนนยมใชสนคำน�ำเขำจำกประเทศไทย เนองจำกมองวำเปนสนคำทมคณภำพและรำคำไมสง ผประกอบกำรจงควรวำงกลยทธกำรเจำะตลำดดวยกำรสงออกสนคำทมรำคำไมสงนก

นอกจากน ผประกอบการ SMEs สามารถใชความไดเปรยบจากการทมความยดหยนสงในการปรบเปลยนการผลตใหสอดคลองกบความตองการของผบรโภคในแตละตลาด โดยเฉพาะกลม CLMV โดยใชประโยชนจากการเปน AEC ซงจะมสวนชวยเพมขดความสามารถในการแขงขนใหแกผประกอบการไทย อยางไรกตาม ผประกอบการตองเรงปรบตวและศกษาชองทางการเขาสตลาด ตลอดจนเพมสวนแบงตลาดแตละแหง โดยเฉพาะในกลมสนคาทไทยมความสามารถในการแขงขนสง เชน อาหาร สนคาเกษตรแปรรป ชนสวนยานยนต และผลตภณฑอเลกทรอนกส

Disclaimer : ขอมลตาง ๆ ทปรากฏ เปนขอมลทไดจากแหลงขอมลทหลากหลาย และการเผยแพรขอมลเปนไปเพอวตถประสงคในการใหขอมลแกผทสนใจเทานนโดยธนาคารเพอการสงออกและน�าเขาแหงประเทศไทยจะไมรบผดชอบในความเสยหายใดๆ ทอาจเกดขนจากการทมบคคลน�าขอมลนไปใชไมวาโดยทางใด

สาระนารจาก

Page 16: ชี้ช่องส่งออก SMEs ประจำเดือนพฤษภาคม 2012