แบบฟอร์มให้คำปรึกษา smes

of 21 /21
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร ------------รรรร รรรรรร------------ รรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรร

Upload: wasin-phetphongphan

Post on 28-Jul-2015

38 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: แบบฟอร์มให้คำปรึกษา SMEs

รายงานผลการให้�คำ าปร�กษา------------ชื่��อธุ�รก�จ------------

โคำรงการพั�ฒนาผ��ประกอบการวิ�สาห้ก�จขนาดกลาง

และขนาดย%อม

Page 2: แบบฟอร์มให้คำปรึกษา SMEs

ระยะเวิลาของโคำรงการ : วิ�นที่*�เร��มต้�น 1

ต้�ลาคำม 2551

วิ�นที่*�จบโคำรงการ 30

ก�นยายน 2552

ด าเน�นการโดย : โคำรงการพั�ฒนามห้าวิ�ที่ยาล�ยธุ�รก�จขนาดกลาง

และขนาดย%อม (SMEs University)

คำณะวิ�ที่ยาการจ�ดการ มห้าวิ�ที่ยาล�ยราชื่ภั�ฏสกลนคำร

สารบ�ญ

เร��อง ห้น�า1. ข้�อมู�ลเบื้องต้�นข้องสถานประกอบื้การ2. ล�กษณะการดำ�าเน�นงานข้องก�จการ

2.1 ดำ�านกระบื้วนการผล�ต้2.2 ดำ�านบื้�คลากร2.3 ดำ�านการต้ลาดำ2.4 ดำ�านบื้�ญชี" / การเง�น

3. ป$ญหาและอ�ปสรรคข้องก�จการ3.1 ดำ�านกระบื้วนการผล�ต้3.2 ดำ�านบื้�คลากร3.3 ดำ�านการต้ลาดำ3.4 ดำ�านบื้�ญชี" / การเง�น

Page 3: แบบฟอร์มให้คำปรึกษา SMEs

4. ภาพประกอบื้การว�น�จฉั�ยรายงานการให�ปร,กษาแนะน�า

Page 4: แบบฟอร์มให้คำปรึกษา SMEs

1

ชื่��อสถานประกอบการ ..................................

ให้�คำ าปร�กษาโดย.............................................

วิ�นที่*� ..........................................

1. ข�อม�ลเบ�1องต้�นของสถานประกอบการ

ข�อม�ลเบ�1องต้�นสถานที่".ต้� ง

.................................................................................

................โที่รศั�พที่1 .................................................ประเภที่ธุ�รก�จ ( ค�าข้าย , ผล�ต้ , อ.นๆ )

.ประเภที่/ชีน�ดำข้องผล�ต้ภ�ณฑ์1

...........................................

ผ��บร�ห้าร...............................

ต้�าแหน5ง................................

ข�อม�ลด�านพัน�กงานจ�านวนพน�กงานข้าย .... คนจ�านวนสมูาชี�กผ��ผล�ต้ .... คน

จ�านวนที่�งหมูดำ .....คน

2. ล�กษณะการด าเน�นงานของก�จการ2.1 ด�านกระบวินการผล�ต้

Page 5: แบบฟอร์มให้คำปรึกษา SMEs

2

........................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............................................................................................................................................

2.2 ด�านบ�คำลากร.....................................................................

.....................................................

.................................................................................

............................................................. ...................

.................................................................................

..........................................

.................................................................................

............................................................. ...................

.................................................................................

.......................................... ......................................

.................................................................................

....................... .........................................................

.................................................................................

.... ............................................................................

..................................................................2.3 ด�านการต้ลาด

........................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............................................................................................................................................

Page 6: แบบฟอร์มให้คำปรึกษา SMEs

3

.................................................................................

............................................................. ...................

.................................................................................

.......................................... ......................................

.................................................................................

....................... .........................................................

.................................................................................

.... ............................................................................

..................................................................2.4 ด�านบ�ญชื่* / การเง�น

........................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................

3. ป2ญห้าและอ�ปสรรคำของก�จการ3.1 ด�านกระบวินการผล�ต้

........................................................................................................................................................................................................................................................................ ...................

Page 7: แบบฟอร์มให้คำปรึกษา SMEs

4

.................................................................................

..........................................

.................................................................................

............................................................. ...................

.................................................................................

.......................................... 3.2 ด�านบ�คำลากร

........................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................

3.3 ด�านการต้ลาด.....................................................................

.....................................................

.................................................................................

............................................................. ...................

.................................................................................

..........................................

.................................................................................

............................................................. ...................

.................................................................................

.......................................... ......................................

.................................................................................

.................................................................................

Page 8: แบบฟอร์มให้คำปรึกษา SMEs

5

.................................................................................

...3.4 ด�านบ�ญชื่* / การเง�น

........................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. 4. ภัาพัประกอบการวิ�น�จฉั�ย.............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Page 9: แบบฟอร์มให้คำปรึกษา SMEs

6

รายงานการให้�คำ าปร�กษาแนะน า

1.วิ�เคำราะห้4การด าเน�นงานของก�จการ.............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .........................................................

Page 10: แบบฟอร์มให้คำปรึกษา SMEs

7

.................................................................................

....

.................................................................................

............................................................. ...................

.................................................................................

.......................................... ......................................

.................................................................................

....................... .........................................................

.................................................................................

....

.................................................................................

.............................................................

2.ป2ญห้าและอ�ปสรรคำที่*�พับ2.1 ด�านกระบวินการผล�ต้

........................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............................................................................................................................................

2.2 ด�านบ�คำลากร.....................................................................

.....................................................

.................................................................................

............................................................. ...................

.................................................................................

..........................................

.................................................................................

............................................................. ...................

Page 11: แบบฟอร์มให้คำปรึกษา SMEs

8

.................................................................................

.......................................... ......................................

.................................................................................

....................... .........................................................

.................................................................................

.... 2.3 ด�านการต้ลาด

........................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.4 ด�านบ�ญชื่* / การเง�น.....................................................................

.....................................................

.................................................................................

............................................................. ...................

.................................................................................

..........................................

.................................................................................

............................................................. ...................

.................................................................................

.......................................... ......................................

.................................................................................

.......................

Page 12: แบบฟอร์มให้คำปรึกษา SMEs

9

3.ก�จกรรมการให้�คำ าปร�กษา3.1 ด�านกระบวินการผล�ต้

........................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............................................................................................................................................

3.2 ด�านบ�คำลากร.....................................................................

.....................................................

.................................................................................

............................................................. ...................

.................................................................................

..........................................

.................................................................................

............................................................. ...................

.................................................................................

..........................................

3.3 ด�านการต้ลาด.....................................................................

.....................................................

.................................................................................

............................................................. ...................

.................................................................................

..........................................

.................................................................................

............................................................. ...................

Page 13: แบบฟอร์มให้คำปรึกษา SMEs

10

.................................................................................

.......................................... ......................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

...3.4 ด�านบ�ญชื่* / การเง�น

........................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................

ที่".ปร,กษา

(.................................................)