พิมพ์เขียว thailand 4 - · pdf fileพิมพ์เขียว thailand...

151
พิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน พฤศจิกายน 2559 ... 2560 โดย กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

Upload: ngonhu

Post on 06-Feb-2018

279 views

Category:

Documents


30 download

TRANSCRIPT

Page 1: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

พมพเขยว

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

พฤศจกายน 2559

ส.ค.ส. 2560

โดย กองบรหารงานวจยและประกนคณภาพการศกษา

Page 2: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 2 -

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

ตอนท 1 : โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน................................................................. 3 - 12

กลไกขบเคลอนประเทศชดใหม ภายใต Thailand 4.0........................................................................... 13 - 14

เปาหมาย Thailand 4.0......................................................................................................................... 15 - 16

ตอนท 2 : หาวาระในการขบเคลอน Thailand 4.0............................................................................................... 17 - 18

วาระท 1 : การเตรยม คนไทย 4.0 เพอกาวสโลกทหนง................................................................................. 19 - 29

วาระท 2 : พฒนาคลสเตอรเทคโนโลยและอตสาหกรรมแหงอนาคต.............................................................. 30 - 47

วาระท 3 : การบมเพาะผประกอบการและพฒนาเครอขายวสาหกจทขบเคลอนดวยนวตกรรม.................... 48 - 64

วาระท 4 : การเสรมความเขมแขงของเศรษฐกจภายในประเทศผานกลไกของ 18 กลมจงหวด

และ 77 จงหวด............................................................................................................................ 65 - 78

วาระท 5 : บรณาการอาเซยน เชอมประเทศไทยสประชาคมโลก.................................................................... 79 - 88

ตอนท 3 : การปฏรประบบวจยเพอกาวส Thailand 4.0...................................................................................... 89 - 97

ตอนท 4 : การปรบเปลยนกลไกภาครฐเพอรองรบ Thailand 4.0........................................................................ 98 - 117

ตอนท 5 : ระบบการบรหารจดการการขบเคลอน Thailand 4.0.........................................................................118 - 151

Page 3: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 3 -

ตอนท 1 : โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

ในประวตศาสตรประเทศไทยมการปฏรปขนานใหญอยางเปนระบบเพยงครงเดยวในสมยลนเกลารชกาลท 5 ราชอาณาจกรสยามหรอประเทศไทยในสมยรชกาลท 4 สบเนองถงรชกาลท 5 เปนชวงเวลาทประเทศอยในภาวะวกฤตทามกลางกระแสภยคกคามจากภายนอก อนไดแก การลาอาณานคมของประเทศตะวนตก ดวยเหตน พระมหากษตรยไทยทงสองรชกาลจงตองทรงด าเนนการปฏรปปรบเปลยนประเทศใหเกดความทนสมยและทดเทยมนานาอารยประเทศ เพอปองกนมใหประเทศไทยตองถกยดครองเปนดนแดนอาณานคม การด าเนนนโยบายดงกลาวไดเรมตนขนในแผนดนรชกาลท 4 และไดรบการสานตออยางเปนรปธรรมในสมยรชกาลท 5 ผานการปฏรประบบการปกครองและระบบราชการของไทยครงส าคญ โดยเปลยนจากเดมทเคยปกครองในรปแบบอาณาจกรโบราณและนครรฐ ซงปราศจากศนยอ านาจทชดเจนและขาดความเปนเอกภาพ อนไมสงเสรมตอความมนคงของชาตใหเปนการปกครองรปแบบใหมทมลกษณะเปน “รฐชาต” โดยการรวมศนยอ านาจเขาสสวนกลางหรอเมองหลวง เพอใหการบรหารราชการแผนดนสามารถด าเนนการไดอยางมประสทธภาพและมเสถยรภาพ เกดความชดเจน สงเสรมใหเกดความเปนปกแผนและความมนคงของประเทศไดเปนอยางด

ณ ขณะนประเทศไทยอยในระยะ “เปลยนผาน” วกฤตทางเศรษฐกจและการเมองหลายตอหลาย

ครง ควบคกบการเปลยนแปลงเชงโครงสรางของโลกในศตวรรษท 21 หากประเทศไทยไมมการก าหนดวสยทศนและยทธศาสตรการพฒนาประเทศ ตลอดจนไมด าเนนการเพอขบเคลอนประเทศผานการปฏรปและการปรบเปลยนอยางจรงจง ประเทศไทยอาจจะประสบกบสภาวะเสอมถอยจากประเทศในโลกทสองในปจจบนเปนประเทศในโลกทสามในอนาคตกเปนได แตหากด าเนนการปฏรปส าเรจจะท าใหประเทศไทยสามารถกาวไปส “ประเทศในโลกทหนง”

อนเปนดงพระราชด ารสของพระบาทสมเดจพระมงกฎเกลาเจาอยหวทพระราชทานไววา “เราจ าตอง

กาวไปขางหนาเสมอ เราตองไมถอยหลงเปนอนขาด แมวาหยดอยกบทกไมได เพราะการหยดกเสมอดวยการถอยหลง”

เมอโลกไมใชใบเดม

โลกมพลวตอยตลอดเวลา พอจะจ าแนกไดเปน 4 ยคดวยกน

ยคท 1 เกดการปฎวตในภาคเกษตร หรอทเรยกกนวา Green Evolution ยคท 2 เกดการปรบเปลยนสสงคมอตสาหกรรม ผาน Industrial Revolution ครงท 1 และ 2 ยคท 3 เกด Digital Revolution เปนระลอกๆ ยคท 4 คอ The Fourth Industrial Revolution หรอยคปจจบน เกดการรวมตวและแตกตวของ

เทคโนโลยและนวตกรรมใน 3 Domains หลก ดงน Bio Domain เชน Bioprint, Genetic Transformation

Page 4: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 4 -

Physical Domain เชน Autonomous Vehicle (รถทขบเองได) วสดศาสตร นาโนเทคโนโลย และ 3D/4D Printing

Digital Domain เชน Internet of Thing (IoT), Digital Manufacturing จากนไป นวตกรรมและเทคโนโลยใหมๆจะเกดจากการรวมตวและแตกตวของ 3 Domains น โลกในระยะเปลยนผาน การเคลอนจากโลกในศตวรรษท 20 มาสโลกในศตวรรษท 21 เปนการเปลยนแปลงเชงโครงสราง

กอใหเกดชดของโอกาส ภยคกคาม เงอนไขและขอจ ากดชดใหม จงจ าเปนอยางยงทจะตองมการพฒนาชดของขดความสามารถชดใหมทแตกตางไปจากเดมอยางสนเชง

ใน The Fourth Industrial Revolution นน Artificial Intelligence (AI) จะมาแทน Knowledge

Worker ถาเราตามมนทน เราจะท างานรวมกบมนได แตถาเราไมทนมน AI จะท างานแทนเรา เราก าลงอยใน “The Age of Disruption” ดงนน ทมผกลาววา "When Pattern are Broken, New Worlds Emerge" ดเหมอนก าลงจะเกดขน ตอนน โลกเหมอนอยในระยะเปลยนผาน (Metamorphosis) เปรยบเปรยเหมอนกบเปนตวหนอน อยดๆกกลายเปนดกแด ผคนอาจจะรสกอดอด รสกหวาดกลวกบการเปลยนผานไปสโลกใหม (เพราะไมคนเคยมากอน) แตจะรสกดขน ความเปนปกตสขเกดขนอกครงหนง ตอนทเปลยนผานจากดกแดกลายเปนผเสอ

ม 5 กระแสทสงผลตอการเปลยนแปลงในวถชวตของผคน คอ

Globalization ทเปนแรงขบเคลอนใหเกดการเคลอนไหลของทน สนคาและบรการ ผคนอยางเสร จนกลายเปนโลกทเชอมตอกนอยางสนท (Connected World) เกดการขยบปรบเปลยนจาก One Country, One Destiny เปน One World, One Destiny

Digitization การตดตอสอสารมการเปลยนรปแบบจากการสอสารกบ Someone, Somewhere และ Sometime เปน Anyone, Anywhere และ Anytime เราก าลงด ารงชวตอยใน 2 อารยธรรมไปพรอมๆกน คออารยธรรมในโลกจรง และอารยธรรมในโลกเสมอน ในโลกของดจตอล กอใหเกด Network Externalities ดงนน รปแบบการเตบโตจะไมเปนไปตามหลกเศรษฐศาสตรเดมวาดวย Diminishing Return to Scale อกตอไป แตรปแบบการเตบโตจะเปลยนไปเปนแบบ Exponential Return to Scale มากขน

Urbanization สดสวนของผคนในเมองจะมมากขน โดยในป 1995 โลกมคนในเมองเพยงรอยละ 30 และเพมขนเปนรอยละ 54 ในป 2014 และคาดวาจะเพมขนเปนรอยละ 66 ในป 2050 ดงนน วถชวต พฤตกรรม และปฏสมพนธของผคนจะเปลยนแปลงไปจากสงคมชนบทเปนสงคมเมอง จะเกดประเดนทาทายชดใหมครอบคลมทงในมตพลงงาน การคมนาคม การศกษา สาธารณสข สงแวดลอม ความปลอดภย อาชญากรรม ยาเสพตด ฯลฯ ซงหากเตรยมการไวไดไมดพอ เมองเหลานจะกลายเปน Mega-Slums แตหากเตรยมการไดดพอ เมองเหลานจะถกปรบเปลยนไปเปน Smart Cities

Page 5: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 5 -

Individualization ผคนในศตวรรษท 21 จะมความเปนปจเจกมากขน มความคดความอานเปนของตวเองมากขน ตองการแสดงออกมากขน ความเปนปจเจกจะเกดขนได 2 รปแบบ คอ Collective Individuals และ Contra-Individuals รปแบบแรกเปนรปแบบทสรางสรรค ทผคนอยากอยรวมกนเพอสรางสรรคสงคม เกดเปนสงคมทเขมแขง แตในรปแบบทสอง เปนรปแบบทผคนตางคนตางอย มองแตประโยชนสวนตน เกดสงคมทเปราะบาง โอกาสทจะเกดความขดแยงจะมอยสง

Commonization ในโลกทยงเชอมตอกนมากขนเทาไหร ผคนกยงตองพงพงองอาศยกนมากยงขนเทานน ความเสยงและภยคกคามมไดสงผลกระทบตอประเทศใดประเทศหนงเปนการเฉพาะ หากแตสงผลกระทบตอโลกโดยรวม เปนปญหาททกประเทศตองเผชญทเรยกกนวา “Global Commons” อาท วกฤตการณทางเศรษฐกจ โรคระบาด การกอการราย ภาวะโลกรอน เปนตน นนหมายความวา จากนไป เวลาสขประชาคมโลกจะสขดวยกน และเวลาทกขประชาคมโลกกจะทกขดวยกนดวย

ทง 5 กระแสดงกลาวขางตน กอใหเกดการเปลยนแปลงใน 4 มต 1) การเปลยนแปลงในวฒนธรรมของการด ารงอย 2) การเปลยนแปลงในวฒนธรรมของการด าเนนธรกจ 3) การเปลยนแปลงในวฒนธรรมของการท างาน 4) การเปลยนแปลงในวฒนธรรมของการเรยนร วฒนธรรมของการด ารงอยชดใหม การด ารงชวตใหอยรอดในศตวรรษท 21 จะเกดจาก Power

of Shared Knowledge ไมใช Power of Knowledge ดงเชนในศตวรรษทผานมา โดยในยคศตวรรษท 21 การไดมาซงความร (Producing Knowledge) นนไมเพยงพอ สงทส าคญควบคกนไปกคอ การสรางความหมายและนยในองคความรนน (Producing Meaning)

ในโลกศตวรรษท 20 เรามองเหน “ขอเสยในสงทด” (Negative Side of the Good) โลกใน

ศตวรรษท 21 เราตองคนหา “ขอดในสงทไมด” (Positive Side of the Bad) ตวอยางเชน การปรบตวใหเขากบ Climate Change น ามาสการปรบเปลยนสสงคมคารบอนต า และการพฒนา Green Growth Industries เปนตน

วฒนธรรมของการด าเนนธรกจชดใหม ในอดตการท าธรกจ ยดหลกการ Economies of

Scale กลาวคอ ยงผลตมากเทาไหร ตนทนถกลงเทานน ซอมากเทาไหรไดราคาถกมากเทานน ณ วนน โลกไดเปลยนไปแลว โลกของดจตอลเออบรษทเลกๆอยาง SMEs และ Startups มโอกาสมากขน จากปจจยตางๆดงตอไปน

Open Innovation Economy เกดกระแสของนวตกรรมแบบเปด ผานหลกคดวาดวย NEA: N : Nobody owns ไมมใครเปนเจาของทแทจรง E : Everybody can use it ทกคนสามารถเขาถงและน าไปใชได

Page 6: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 6 -

A : Anybody can improve it ใครๆกสามารถเขาไปแกไขปรบปรงใหดขนได เกดธรกจภายใตแนวคด Sharing Economy อาท UBER, Airbnb, Co-Working Space เปนตน เกดธรกจภายใต Do It Yourselves Economy (DIY) จากนไป Maker และ Buyer เรมแยก

ออกจากกนไมไดเดดขาดเหมอนในอดต จงเกดค าวา Prosumer กลาวคอ ผบรโภคสามารถเปนทง Producer และ Consumer ดวยในเวลาเดยวกน

ดงนน การท าธรกจในศตวรรษท 21 เรมจากการคดคนนวตกรรมเพอสรางมลคา ผานนวตกรรมในผลตภณฑ นวตกรรมในกระบวนการผลต และ นวตกรรมเชงธรกจ เปนส าคญ กระบวนทศนในการท าธรกจ มการปรบเปลยนจาก “Make & Sell” Paradigm ในยค Industrial Revolution เปน “Sense & Respond” Paradigm ในยค Digital Revolution และเปลยนจาก “Sense & Respond” Paradigm ในยค Digital Revolution เปน “Care & Share” Paradigm ในยค The Forth Industrial Revolution ดงเชนในปจจบน

วฒนธรรมของการท างานชดใหม การใชชวตสมยกอน มนษยเราม 4 กจกรรมหลกคอ ท างาน

พกผอน จบจายซอของ และ ทองเทยว เราจะใชเวลาแตละชวงเปนเรองๆ ไป แตปจจบนน ดจตอลเทคโนโลยท าใหเราสามารถท ากจกรรมหลายๆอยางไดในเวลาเดยวกน (Multiplexing)

การเชอมโยงตอกนเปนเครอขายจะมมากขน ดงนน จะท างานกนบนแพลทฟอรมในระบบเปดมากขน ในลกษณะงานทตองมการประสานและรวมมอกนมากขน และมลกษณะของการแชรหรอแลกเปลยนแบงปนกนมากขน

งานในลกษณะ Routine Job จะคอยๆลดนอยถอยลง และจะคอยๆถกแทนทดวยหนยนตและ Automation ในทศทางของกระแส Industry 4.0 งานในลกษณะ Non-Routine Job จะทวความส าคญมากขน

วฒนธรรมของการเรยนรชดใหม โลกในศตวรรษท 21 มการเปลยนแปลงใน 3 กระแสหลกคอ

1) เกด Demonopolization of Knowledge ไมมการผกขาดความร 2) เกด Democratization of Information ไมมการผกขาดขอมล และ 3) เกด Disruption of Technology & Innovation เทคโนโลยและนวตกรรมเกดขนใหมๆ จากการรวมตวและแตกตวของเทคโนโลยและนวตกรรมเดมตลอดเวลา

เพอใหสามารถปรบตวเขากบกระแสดงกลาว วฒนธรรมการเรยนร ในศตวรรษท 21 ตองประกอบไป

ดวย 3 องคประกอบส าคญคอ Learn, Unlearn และ Relearn “Unlearn” คอการไมยดตดกบสงทเรยนรมา ตองปรบตวใหทนตลอดเวลา สวน “Relearn” นนคอ

สงทเรารมามนเปลยนไปในบรบทใหมๆ ดงนน ตองเรยนรสถานการณหรอเหตการณจากมมมองใหมทแตกตางไปจากเดม ส าหรบ "Learn" นน โจทยทส าค ญในศตวรรษท 21 คอ จะเรยนรอยางไรใหมความสามารถในการรงสรรคนวตกรรม

หลายประเทศโดยเฉพาะอยางยงประเทศทพฒนาแลว เรมมการปรบเปลยนโมเดลเศรษฐกจใหสอดรบกบพลวตของโลกในศตวรรษท 21 ยกตวอยางเชน

Page 7: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 7 -

A Nation of Maker ของสหรฐอเมรกา Design in Innovation ของสหราชอาณาจกร Made in China 2025 ของสาธารณรฐประชาชนจน Make in India ของอนเดย Smart Nation ของสงคโปร Creative Economy ของเกาหลใต

ถงเวลาของการปรบเปลยนโมเดลประเทศไทย ใหสอดรบกบภมทศนใหมของโลกในศตวรรษท 21

สามกบดกทประเทศไทยก าลงเผชญอยในปจจบน ในอดตจะพบวาประเทศไทยมพฒนาการทางเศรษฐกจอยางตอเนอง โดยเรมตนจาก Thailand 1.0

ทเนนเกษตรกรรมแบบดงเดม มาส Thailand 2.0 ทเนนอตสาหกรรมเบา และพฒนาส Thailand 3.0 ทเนนอตสาหกรรมทมความซบซอนมากขน จวบจนปจจบน

Thailand 3.0 เกดขนในชวงเวลาทกระแสโลกาภวตนเปดกวาง มการหลงไหลของทนและเทคโนโลย

จากตางประเทศเขามาลงทนในประเทศ ท าใหอตสาหกรรมไทยมความซบซอนมากขน มการปรบเปลยนโครงสรางการผลต จากการผลตเพอทดแทนการน าเขา มาเปนการสงเสรมการผลตเพอสงออก คานยมชดใหม ไมวาจะเปนวตถนยม ปจเจกนยม สขนยม และสากลนยม ไดเขามาแทนทคานยมดงเดมทเนนการเออเฟอแบงปน ความเปนอยอยางพอเพยง การมครอบครวทอบอน และทองถนนยม อยางนาใจหาย

ในชวงตนของการขบเคลอน Thailand 3.0 อตราการเตบโตทางเศรษฐกจของประเทศไทยอยทรอย

ละ 7-8 ซงเปนชวงเวลาทมการคาดหวงวา ประเทศไทยจะกาวสความเปนประเทศอตสาหกรรมใหม เฉกเชนเดยวกบประเทศเกาหลใต ไตหวน ฮองกง และสงคโปร ซงดเหมอนวาทกอยางจะด าเนนไปไดดวยด แตในความเปนจรง Thailand 3.0 เปนโมเดลการพฒนาทคอนขาง “เปราะบาง” เปนการเรงการเจรญเตบโต เพอไลกวดใหทนประเทศทพฒนาแลว จงใชวธการแบบ “มกงาย” ดวยการพฒนาบน “การปกช า” จงมการเจรญเตบโตแบบรากแขนง เทคโนโลยและทนของตางชาตทน าเขามาไมมกระบวนการถายทอดเทคโนโลยอยางจรงจง ขาดการสะสมทน โดยเฉพาะอยางยงการพฒนาทนมนษย ประเทศไทยจงถกมองเปน “ประเทศทดเหมอนทนสมย แตไมพฒนา”

การทไมมฐานรากทแขงแรงของตนเอง ไมมภมคมกนทเพยงพอ พงพงกบโอกาสของการคาและการ

ลงทนจากภายนอก แตละเลยการสรางความเขมแขงจากภายใน ในทสดประเทศไทยจงตองเผชญกบวกฤตตมย ากง ในป พ.ศ. 2540 ซงหลงจากการเกดวกฤตแลว อตราการเตบโตทางเศรษฐกจของประเทศไทยไดตกลงมาอยทระดบรอยละ 3-4 มาเกอบ 20 ปจวบจนปจจบน นคอภาวะของการตดอยใน “กบดกประเทศรายไดปานกลาง” (Middle Income Trap)

Page 8: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 8 -

การตดอยในกบดกประเทศรายไดขนาดปานกลาง สะทอนใหเหนวาประเทศไทยก าลงตดอยใน “Competitive Nutcracker” กลาวคอ เราไมสามารถทจะขยบขนไปแขงขนกบประเทศคแขงขนทขบเคลอนดวยวทยาศาสตรและเทคโนโลย นวตกรรมและความคดสรางสรรค อาท อตาล ญปน หรอเกาหลใต ในขณะเดยวกน เรากไมสามารถขยบลงมาแขงกบประเทศคแขงขนทขบเคลอนดวยการผลตสนคาตนทนต า ดวยแรงงานจ านวนมหาศาลและราคาถก อยางจนหรอเวยดนามได เราตดอยตรงกลาง ทเรยกวา “Stuck in the Middle”

ในโลกของการแขงขน เพอสรางความมงคงใหกบประเทศนน จ าเปนจะตองยกเครองกลไกขบเคลอน

เศรษฐกจเสยใหม เนนการใชองคความร วทยาศาสตร เทคโนโลย นวตกรรมและความคดสรางสรรค แทนการเนนทรพยากรพนฐาน ทนบวนจะหมดลงเรอยๆ เปนการเตมเตม”ความไดเปรยบในเชงเปรยบเทยบ” ทมอยดวย “ความไดเปรยบในการแขงขน” เพอ “สรางมลคา” แทนทจะเปนแค “เพมมลคา” ผลลพธทไดจากการขบเคลอนกลไกเศรษฐกจชดใหม จงเปนไปในลกษณะ “ท านอยไดมาก” ไมใชในลกษณะ “ท ามากไดนอย” แบบเดมอกตอไป

นอกเหนอจากการตดอยในกบดกประเทศรายไดปานกลาง ภายใต Thailand 3.0 ประเทศไทยตอง

เผชญกบ “กบดกความเหลอมล า” (Inequality Trap) กลาวคอ ชองวางของรายไดและโอกาสของคนจนและคนรวยถางออกมากขน ในป พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมความเหลอมล าทางรายไดสงเปนอนดบ 2 ของทวปเอเชย หากพจารณาสดสวนรายไดของประชากรและการถอครองทรพยสน ระหวางปพ.ศ. 2531-2550 สดสวนรายไดของประชากรรอยละ 20 ทรวยทสด มรายไดรวมกนประมาณรอยละ 55 ของรายไดรวมทงประเทศ ในขณะทกลมทจนทสดรอยละ 20 มรายไดรวมเพยงรอยละ 4 ของรายไดรวมทงประเทศเทานน โดยสดสวนรายไดดงกลาวไมมการเปลยนแปลงอยางมนยส าคญในระยะเวลากวา 20 ปทผานมา และ ขอมลการถอครองทรพยสนครวเรอน แสดงวา ในปพ.ศ. 2549 กลมประชากรทรวยทสดรอยละ 20 ของประเทศ มทรพยสนประมาณ 70 เทาของกลมทจนทสดรอยละ 20 ของประเทศ

นอกเหนอจากกบดกประเทศรายไดปานกลางและกบดกความเหลอมล า อกหนงกบดกทประเทศไทย

เผชญคอ “กบดกความไมสมดล” (Imbalance Trap) โดยในหลายทศวรรษทผานมา ประเทศไทยเนนความมงคงทางเศรษฐกจ แตละเลยการรกษสงแวดลอม การสรางสงคมทอยดมสข และการยกระดบศกยภาพและภมปญญามนษย จนสงผลกระทบเชงลบในมตตางๆ มากมาย

ทง 3 กบดกใน Thailand 3.0 จงเปนสาเหตหลกทท าใหประเทศไทยไมสามารถสรางความมงคง ม

ความมงคงในแนวทางทยงยนไดมากกวาน นคอเหตผลส าคญของการปรบเปลยนโมเดลทางเศรษฐกจ จาก Thailand 3.0 ไปส Thailand 4.0

โมเดล Thailand 4.0

Thailand 4.0 เปนโมเดลเศรษฐกจทจะน าพาประเทศไทยใหหลดพนจากกบดกประเทศรายไดปาน

กลาง กบดกความเหลอมล า และกบดกความไมสมดล พรอมๆกบเปลยนผานประเทศไทยไปส ประเทศในโลกทหนง ทมความมนคง มงคง และยงยน ในบรบทของโลกยค The Fourth Industrial Revolution อยาง

Page 9: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 9 -

เปนรปธรรม ตามแนวทางทแผนยทธศาสตรชาต 20 ปไดวางไว ดวยการสรางความเขมแขงจากภายใน ควบคไปกบการเชอมโยงกบประชาคมโลก ตามแนวคด “ปรชญาเศรษฐกจพอเพยง” โดยขบเคลอนผานกลไก “ประชารฐ”

สงทคนไทยคาดวาจะไดรบจาก Thailand 4.0 (ดงรปท 1.1) คอ 1. อยใน “สงคมไทย 4.0” ทเปนสงคมทมความหวง (Hope) เปนสงคมทเปยมสข (Happiness)

และเปนสงคมทมความสมานฉนท (Harmony) เปนสงคมทมความพอเพยง โดยมคนชนชนกลางเปนคนสวนใหญของประเทศ เกดความเทาเทยมในสงคม ความเหลอมล าอยในระดบต า มสงแวดลอมและสขภาพทด

2. เปน คนไทย 4.0 ทไดรบโอกาสทางการศกษาทมคณภาพด และไดรบสวสดการทางสงคมทเหมาะสมตลอดทกชวงชวต เปนคนทนโลก ทนเทคโนโลย สามารถอยบนเวทโลกไดอยางภาคภมใจ และสามารถมสวนรวมกบนานาชาตเพอท าใหโลกดขน นาอยขน

3. เปน เกษตรกร 4.0 ทหลดพนจากกบดกความยากจน โดยผนตวเองจากเกษตรกรผผลตมาเปนผประกอบการทางการเกษตรสมยใหม (Smart Farmers) มการบรหารจดการทด มตนทนการผลตต า สามารถเพมมลคาสนคาทางการเกษตรจากการแปรรป

4. เปน SME 4.0 ทสามารถสรางหรอใชนวตกรรม เทคโนโลย ความคดสรางสรรค ในการสรางมลคาในสนคาและบรการ มความสามารถทางการคาขาย สามารถเขาถงตลาดในประเทศ ตลาดอาเซยน และตลาดโลก ท าใหมรายไดสงขน มชวตความเปนอยดขน และมอนาคตทสดใส

5. เกด จงหวด 4.0 ทมการกระจายความเจรญทวประเทศ เศรษฐกจขยายตว สามารถท างานในถน

ฐานบานเกดได โดยไมจ าเปนตองเขามาท างานในกรงเทพฯหรอเมองใหญ เนองจากมลทาง โอกาส และงานทดกระจายอยในทกจงหวดทวประเทศ

รปท 1.1: Thailand 4.0

Page 10: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 10 -

การสรางความเขมแขงจากภายใน และการเชอมโยงกบประชาคมโลก Thailand 4.0 เปนโมเดลทไดนอมน าหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยง มาเปนแนวคดหลกในการพฒนา

ประเทศ ดงทพระบาทสมเดจพระเจาอยหวพระราชทานพระราชด ารสหลกปรชญา “เศรษฐกจพอเพยง” ครงแรกในงานพระราชทานปรญญาบตร ณ มหาวทยาลยเกษตรศาสตร เมอวนพธท 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ไวความตอนหนงวา

“การพฒนาประเทศจ าเปนตองท าตามล าดบขน ตองสรางพนฐาน คอความพอม พอกน พอใช

ของประชาชนเปนเบองตนกอน โดยใชวธการและอปกรณทประหยด แตถกตองตามหลกวชา เมอไดพนฐานมนคงพรอมพอควรและปฏบตไดแลว จงคอยสรางคอยเสรมความเจรญและฐานะทางเศรษฐกจขนทสงขนโดยล าดบตอไป หากมงแตจะทมเทสรางความเจรญ ยกฐานะทางเศรษฐกจขนไดรวดเรวแตประการเดยว โดยไมใหแผนปฏบตการสมพนธกบสภาวะของประเทศ และของประชาชนโดยสอดคลองดวย จะเกดความไมสมดลในเรองตางๆ ได ซงอาจกลายเปนความยงยากลมเหลวในทสด”

Thailand 4.0 นอมน าพระราชด ารสขางตนของพระบาทสมเดจพระเจาอยหวฯ และถอดรหสออกมา

เปน 2 ยทธศาสตรส าคญคอ 1. การสรางความเขมแขงจากภายใน (Strength from Within) 2. การเชอมโยงกบประชาคมโลก (Connect to the World) หากการสรางความเขมแขงจากภายในคอ Competitiveness การเชอมโยงกบโลกภายนอกกคอ

Connectivity ซงทง Competitiveness และ Connectivity เปน 2 ปจจยทจะตองด าเนนควบคกนในการสรางความมงคง มนคง และยงยนใหกบประเทศ

การสรางความเขมแขงจากภายใน Thailand 4.0 เนนการปรบเปลยนใน 4 ทศทางคอ 1) จากการพงพาเศรษฐกจโลก ส การสรางความเขมแขงของเศรษฐกจภายในประเทศ 2) จากการเนนการผลตสนคาโภคภณฑ ส การผลตสนคาเชงนวตกรรม 3) จากการเนนเงนทนและทนทางกายภาพ ส การเนนทนมนษยและเทคโนโลย 4) จากการกระจกของความมงคงและโอกาส ส การกระจายของความมงคงและโอกาส

การปรบเปลยนใน 4 ทศทางดงกลาว จะเกดขนได จ าเปนอยางยงทจะตองเนน “การพฒนาท

สมดล”ใน 4 มต อนประกอบดวย 1. ความมงคงทางเศรษฐกจ (Economic Wealth) 2. ความอยดมสขของผคนในสงคม (Social Well-beings) 3. การรกษสงแวดลอม (Environmental Wellness)

Page 11: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 11 -

4. การยกระดบศกยภาพและคณคาของมนษย (Human Wisdom)

การพฒนาทสมดลใน 4 มตของ Thailand 4.0 ตามแนวคดปรชญาเศรษฐกจพอเพยงน สอดรบกบเปาหมายการพฒนาอยางยงยน (17 Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาต ไดอยางแนบแนนและลงตว (ดงรปท 1.2)

รปท 1.2: การพฒนาทสมดล SEP for SDGs การเชอมโยงกบประชาคมโลก เมอโครงสรางเศรษฐกจและสงคมภายในประเทศเกดความ

เขมแขงกจะเกดการพฒนาขดความสามารถและมภมคมกนทเพยงพอเมอเผชญกบโอกาสและภยคกคามจากโลกภายนอก

ในการเชอมโยงกบโลกภายในม 3 ระดบ คอ การเชอมโยงเศรษฐกจภายในประเทศ (จากชมชนสจงหวด

และกลมจงหวด) การเชอมโยงกบเศรษฐกจภมภาค (อาเซยน) และการเชอมโยงกบเศรษฐกจโลก (ดรปท 1.3)

รปท 1.3: การเชอมโยงกบประชาคมโลก

Page 12: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 12 -

เพอใหอยกบประชาคมโลกอยางเปนปกตสข ในการขบเคลอน Thailand 4.0 รฐบาลจงไดนอมน าเอาปรชญาเศรษฐกจพอเพยงมาใชในการเชอมโยงประเทศไทยกบประชาคมโลก โดยเนน

1. การอนรกษโลก (Saved the Planet) 2. การสรางสนตภาพทมนคง (Secured Peace) 3. การเตบโตทยงยน (Sustainable Growth) 4. การสรางความเจรญรงเรองรวมกน (Shared Prosperity)

อาจกลาวไดวา แกนยทธศาสตร Thailand 4.0 วาดวยการสรางความเขมแขงจากภายในและการเชอมโยงประเทศไทยกบประชาคมโลกนน ตงอยบนฐานความคดจากปรชญาเศรษฐกจพอเพยง ทสอดรบกบ Sustainable Development Goals ของ UN (ดงรปท 1.4)

รปท 1.4: การสอดรบกนระหวางปรชญาเศรษฐกจพอเพยงและ SDGs ใน Thailand 4.0

Page 13: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 13 -

กลไกขบเคลอนประเทศชดใหมภายใต Thailand 4.0

Thailand 4.0 มเปาหมายเพอหลดพน 3 กบดก โดยปรบเปลยนกลไกการขบเคลอนการเตบโตชดใหม (New Growth Engines) เพอเปลยนผานประเทศไทยไปส “ประเทศในโลกทหนง” ภายในป 2575 ดงน (ดงรปท 1.5)

1. หลดพนจากกบดกประเทศรายไดปานกลาง ดวยการสรางความมงคงผาน กลไกขบเคลอน

เศรษฐกจดวยนวตกรรม ปญญา เทคโนโลย และความคดสรางสรรค (Competitive Growth Engines) เพอกาวสประเทศทมรายไดสง โดยเปลยนจาก “ท ามากไดนอย” เปน “ท านอยไดมาก” ซงประกอบไปดวย

● การยกระดบขดความสามารถดานการวจยและพฒนา ● การสรางคลสเตอรทางดานเทคโนโลยและนวตกรรม ● การบมเพาะธรกจดานเทคโนโลย การออกแบบและความคดสรางสรรค ● การพฒนาวสาหกจทขบเคลอนดวยนวตกรรม ● การพฒนาทกษะและงานใหมเพอรองรบการเปลยนแปลงในอนาคต ● การสรางสภาพแวดลอมทเอออ านวยตอการท าธรกจ ● การบรหารจดการสมยใหม ทพรอมด าเนนการ ทงใน Physical และ Digital

Platforms ● กจการรวมทนรฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ ● ฯลฯ

2. หลดพนจากกบดกความเหลอมล า ดวยการสรางความมนคงผาน กลไกการกระจายรายได โอกาส

และความมงคงอยางเทาเทยม (Inclusive Growth Engine) โดยเนนการปรบเปลยนจากความมงคงทกระจกเปนความมงคงทกระจาย ดวยหลกคดทวา “เราจะเดนหนาไปดวยกน โดยไมทงใครไวขางหลง” ประกอบไปดวย

● การยกระดบ Digital Skill Literacy, ICT Literacy, Information Literacy และ Media Literacy ของคนไทย

● การสรางคลสเตอรเศรษฐกจระดบกลมจงหวด และจงหวด ● การสรางเศรษฐกจระดบฐานรากในชมชน ● การสงเสรมวสาหกจเพอสงคม ● การสงเสรมและสนบสนนใหวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอมเขมแขงและสามารถ แขงขนไดในเวทโลก ● การยกระดบขดความสามารถ การเสรมสรางทกษะและการเตมเตมศกยภาพของ ประชาชนใหทนกบพลวตจากภายนอก

Page 14: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 14 -

● การสรางเครอขายความรวมมอในรปแบบประชารฐ ● การจายภาษใหแกผทมรายไดต ากวาเกณฑทก าหนดแบบมเงอนไข ● ฯลฯ

3. หลดพนจากกบดกความไมสมดล ดวยการสรางความยงยนผาน กลไกการพฒนาทเปนมตรตอ

สงแวดลอม (Green Growth Engine) ปรบเปลยนจากการพฒนาทไมสมดลส “การพฒนาทสมดล” ประกอบไปดวย

● การมงเนนธรกจ การผลต และการใชเทคโนโลยทเปนมตรตอสงแวดลอม ● การมงเนนการใชพลงงานทดแทน ● การปรบแนวคดจากเดมทค านงถงความไดเปรยบเรองตนทน (Cost Advantage) เปน หลก มาสการค านงถงประโยชนทไดจากการลดความสญเสยทเกดขนทงระบบ (Lost Advantage) ● การสงเสรมใหภาคเอกชนเปนองคกรท “คดดท าด” (Doing Good, Doing Well) ● ฯลฯ

รปท 1.5: กลไกขบเคลอนการเตบโตชดใหม ใน Thailand 4.0

Page 15: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 15 -

เปาหมาย Thailand 4.0

Thailand 4.0 ก าหนดเปาหมายครอบคลมใน 4 มต ดงน

ความมงคงทางเศรษฐกจ

เปน “ระบบเศรษฐกจทเนนการสรางมลคา” (Value - Based Economy) ทขบเคลอนดวยนวตกรรม เทคโนโลย และความคดสรางสรรค

● พนจากการเปนประเทศรายไดปานกลาง โดยมรายไดตอหวประชากรทเพมขนจาก 5,410 ดอลลารสหรฐในป พ.ศ. 2557 เปน 15,000 ดอลลารสหรฐในป พ.ศ. 2575

● อตราการขยายตวทางเศรษฐกจจากระดบรอยละ 3-4 เปนรอยละ 5-6 ตามศกยภาพทควรจะเปนของประเทศภายใน 5 ป

● การเตบโตของผลตภณฑมวลรวมประชาชาต (GNP) จากรอยละ 1.3 ในป พ.ศ. 2556 เปนมากกวารอยละ 5 ตอปอยางตอเนองภายใน 10 ป

● ผลกดนใหประเทศไทยเปน Trading & Service Nation ในระดบภมภาค ภายใน 10 ป ● ผลกดนใหประเทศไทยเปนศนยกลางตลาดทนของ ASEAN ภายใน 10 ป ● ม 5 บรรษทขามชาตระดบโลกสญชาตไทย ภายใน 10 ป ● มความงายในการประกอบธรกจอยใน 10 ล าดบแรกของโลก ภายใน 10 ป ● เพมระดบการวจยและพฒนา จากรอยละ 0.25 GDP ในป พ.ศ. 2553 เปนรอยละ 4.0

(เทยบเทาประเทศเกาหลใต) ● สรางโครงสรางพนฐานทางปญญาใหแขงแกรงภายใน 5 ป เพอปรบเปลยนสดสวนการพฒนา

เทคโนโลยของตนเองตอการพงพาเทคโนโลยจากภายนอก จาก 10:90 ในปจจบน เปน 30:70 ภายใน 10 ป และปรบขนเปน 60:40 ภายใน 20 ป

ความอยดมสขทางสงคม

เปน “สงคมทไมทอดท งใครไวขางหลง” (Inclusive Society) ดวยการเตมเตมศกยภาพของผคนในสงคม เพอสรางหลกประกนความมนคงทางเศรษฐกจสงคม และฟนความสมานฉนทและความเปนปกแผนของคนในสงคม ใหกลบคนมาอกครงหนง

● ระดบความเหลอมล าในสงคม (วดผลจาก Gini Coefficient) จาก 0.465 ในป พ.ศ. 2556 เปน 0.2-0.4 ตามมาตรฐาน OECD ภายในป พ.ศ. 2575

● ปรบเปลยนสระบบสวสดการสงคมอยางสมบรณ ภายใน 20 ป ● เปลยนเกษตรกรใหเปน Smart Farmer จ านวน 20,000 ครวเรอน ภายใน 5 ป และ

100,000 ครวเรอน ภายใน 10 ป ● ยกระดบวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ใหเปน Smart SME จ านวน 100,000

สถานประกอบการ ภายใน 5 ป และเพมเปน 500,000 ราย ภายใน 10 ป

Page 16: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 16 -

● พฒนาวสาหกจชมชนและตอยอดดวยเทคโนโลยและนวตกรรม และสามารถเขาสตลาดไดตามแนวทางประชารฐจ านวน 20,000 ราย ภายใน 5 ป และเพมเปน 100,000 ราย ภายใน 10 ป

การยกระดบคณคามนษย

ดวยการพฒนาคนไทยใหเปน “มนษยทสมบรณในศตวรรษท 21” ควบคไปกบการเปน “คนไทย

4.0 ในโลกทหนง” ● PISA score จากล าดบท 47 จาก 76 ประเทศ เปน 1 ใน 20 ประเทศแรก ภายใน 20 ป ● ดชนการพฒนามนษย (HDI) จาก 0.722 (ในป พ.ศ. 2556) หรออนดบท 89 เปน 0.80 (กลม

Very High Human Development) หรอ 50 อนดบแรก ภายใน 10 ป ● ยกระดบคณภาพฝมอแรงงานใหสอดคลองกบความตองการและทศทางการพฒนาของประเทศ

จ านวน 500,000 คน ภายใน 5 ป ● มหาวทยาลยไทยตด 100 อนดบแรกของโลก จ านวน 5 สถาบน ภายใน 20 ป ● นกวทยาศาสตรไทยไดรบรางวล Noble Prize อยางนอย 1 ทานภายใน 20 ป

การรกษสงแวดลอม

ม “ระบบเศรษฐกจทสามารถปรบสภาพตามภมอากาศ” ควบคไปกบการเปน “สงคมคารบอนต า”อยางเตมรปแบบ

ม 10 เมองทนาอยของโลก ภายใน 5 ป ม 5 เมองอจฉรยะ เตมรปแบบ ภายใน 10 ป

Page 17: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 17 -

ตอนท 2 : หาวาระในการขบเคลอน Thailand 4.0

สบเนองจากพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเดจพระเจาอยหวในวารสารชยพฒนาประจ าเดอน

สงหาคม 2542

“เศรษฐกจพอเพยง เปนเสมอนรากฐานของชวต รากฐานความมนคงของแผนดน เปรยบเสมอน

เสาเขมทถกตอกรองรบบานเรอนตวอาคารไวนนเอง สงกอสรางจะมนคงไดกอยทเสาเขม แตคนสวนมาก

มองไมเหนเสาเขม และลมเสาเขมซะดวยซ าไป”

รฐบาลจงไดก าหนดทศทางการพฒนาโมเดล Thailand 4.0 ภายใตหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยง ซง

ประกอบไปดวย 5 วาระ ดงน (ดงรปท 2.1)

วาระท 1 : การเตรยมคนไทย 4.0 ใหพรอมกาวสโลกทหนง

วาระท 2 : การพฒนาคลสเตอรเทคโนโลยและอตสาหกรรมแหงอนาคต

วาระท 3 : การบมเพาะผประกอบการและพฒนาเครอขายวสาหกจทขบเคลอนดวยนวตกรรม

วาระท 4 : การเสรมความเขมแขงของเศรษฐกจภายในประเทศผาน 18 กลมจงหวด และ 77 จงหวด

วาระท 5 : การบรณการอาเซยน เชอมประเทศไทยสประชาคมโลก

ทง 5 วาระ สามารถรอยเรยงเขาดวยกน และเปรยบไดดงน

1. การตระเตรยมเมลดพนธชดใหม ดวยการเตรยมคนไทย 4.0 ใหพรอมในการกาวสโลกทหนง

2. การเปลยนจากการปกช าสการมรากแกวทแขงแรง ดวยการพฒนาคลสเตอรเทคโนโลยและ

อตสาหกรรมแหงอนาคต

3. การมล าตนทแขงแกรงสามารถงอกงามแผกงกานสาขา ดวยการบมเพาะผประกอบการและ

พฒนาเครอขายวสาหกจทขบเคลอนดวยนวตกรรม และการเสรมความเขมแขงของเศรษฐกจ

ภายในประเทศผาน 18 กลมจงหวด และ 77 จงหวด

4. การเปนสวนหนงของระบบนเวศนโลก ดวยการบรณการอาเซยน เชอมประเทศไทยสประชาคมโลก

Page 18: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 18 -

รปท 2.1: หาวาระในการขบเคลอนโมเดล Thailand 4.0

Page 19: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 19 -

วาระท 1 : การเตรยมคนไทย 4.0 เพอกาวสโลกทหนง

เปรยบเสมอนการตระเตรยมเมลดพนธใหม ดวยการบมเพาะคนไทยใหเปน “มนษยทสมบรณใน

ศตวรรษท 21” ควบคไปกบ การพฒนา “คนไทย 4.0 สโลกทหนง”

คนไทยเปนมนษยทสมบรณในศตวรรษท 21 คอ คนไทยทมปญญาทเฉยบแหลม (Head) มทกษะท

เหนผล (Hand) มสขภาพทแขงแรง (Health) และมจตใจทงดงาม (Heart)

การเปนมนษยทสมบรณเปนเงอนไขทจ าเปนในการเตรยมคนไทย 4.0 สโลกทหนง ซงจะครอบคลม

การปรบเปลยนใน 4 มตดงตอไปน

1. เปลยนจากคนไทยทมความร ความสามารถและทกษะทจ ากด เปน คนไทยทมความร และทกษะ

สง มความสามารถในการรงสรรคนวตกรรม

2. เปลยนจากคนไทยทมองเนนประโยชนสวนตน เปน คนไทยทมจตสาธารณะ และมความ

รบผดชอบตอสวนรวม

3. เปลยนจากคนไทยแบบ Thai-Thai เปน คนไทยแบบ Global Thai มความภาคภมใจในความ

เปนไทยและสามารถยนอยางมศกดศรในเวทสากล

4. เปลยนจากคนไทยทเปน Analog Thai เปน คนไทยทเปน Digital Thai สามารถด ารงชวต

เรยนรท างาน และประกอบธรกจ ไดอยางเปนปกตสขในโลกยคดจตอล

โดยเรมจากการเสรมสรางใหเกดการเจรญเตบโตในตวคน (Growth for People) ผานการสรางสงคม

แหงโอกาส เพอเตมเตมศกยภาพ เมอคนเหลานไดรบการเตมเตมศกยภาพอยางเตมท จะกลายเปนตวหลกใน

การขบเคลอนการเจรญเตบโต (People for Growth) และน าพาประเทศสความมงคง มนคง และยงยนอยาง

แทจรง (ดรปท 2.2)

รปท 2.2: Growth for People/ People for Growth

Page 20: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 20 -

การปรบเปลยนกระบวนการเรยนร

แนวคด Growth for People/ People for Growth น ามาสประเดนทาทายดงตอไปน

จะพฒนาอยางไรใหคนไทยเปนคนทมแรงบนดาลใจ มความมงมน เพอใหมชวตอยอยางม

พลงและมความหมาย (Purposeful People)

จะพฒนาอยางไรใหคนไทยเปนคนทมความคดสรางสรรค มความสามารถในการรงสรรค

นวตกรรม (Innovative People)

จะพฒนาอยางไรใหคนไทยเปนคนทมจตสาธารณะ ยดประโยชนสวนรวมเปนทตง (Mindful

People)

จะพฒนาอยางไรใหคนไทยเปนคนทมงการท างานใหเกดผลสมฤทธ (Action-Based

People)

จากประเดนทาทายดงกลาวขางตนน ามาส “การปรบเปลยนกระบวนการเรยนร” ของคนไทยทงระบบ

1. การปรบเปลยนเรยนรเพอเสรมสรางแรงบนดาลใจ มความมงมน เพอใหมชวตอยอยางมพลงและม

ความหมาย (Purposeful Learning)

o ปรบเปลยนจากการเรยนแบบเฉอยชา (Passive Learning) เปน การเรยนดวย

ความกระตอรอรน (Active Learning)

o ปรบเปลยนจากการเรยนตามภาคบงคบ (Duty-Driven) เปน การเรยนทเกดจาก

ความอยากร อยากท า และอยากเปน (Passion-Driven)

o ปรบเปลยนจากการเรยนตามมาตรฐาน (Standardized) เปน การเรยนเพอตอบ

โจทยเฉพาะบคคล (Personalized)

2. การปรบเปลยนเรยนรเพอบมเพาะความคดสรางสรรค และความสามารถในการรงสรรคนวตกรรม

ใหมๆ (Generative Learning)

o ปรบเปลยนจากการเรยนรในหองเรยน ในโรงเรยน และในระบบ เปน การเรยนร

นอกหองเรยน นอกโรงเรยน และนอกระบบ

Page 21: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 21 -

o ปรบเปลยนจากการเรยนจากขอเทจจรง (Fact-Based) เปน การเรยนทเรมจากการ

ใชความคด (Idea-Based)

o ปรบเปลยนจากการคดในกรอบ (In the Box) เปน การคดนอกกรอบ (Out of the

Box)

o ปรบเปลยนจากการเรยนแบบถายทอด (Transmitting) เปน การเรยนแบบชแนะ

(Mentoring)

3. การปรบเปลยนเรยนร เ พอปลกฝงจตสาธารณะ ยดประโยชนสวนรวมเปนทตง ( Mindful

Learning)

o ปรบเปลยนจากการเนนผลประโยชนรวม (Common Interest) เปน การเนนสราง

คณคารวม (Sharing Value)

o ปรบเปลยนจากการมงเนนความคดสรางสรรคในรายบคคล (Individual Creating)

เปน การมงเนนการระดมความคดสรางสรรคแบบกลม (Common Creating)

o ปรบเปลยนจากการใหรางวลจากการแขงขน (Competing Incentive) เปน การให

รางวลจากการท างานรวมกน (Sharing Incentive)

4. การปรบเปลยนเรยนรเพอมงการท างานใหเกดผลสมฤทธ (Result-Based Learning)

o ปรบเปลยนจากการเรยนโดยเนนทฤษฎ เปน การเรยนทเนนการวเคราะหและแกไข

ปญหา

o ปรบเปลยนจากการเรยนแบบฟงบรรยาย เปน การท าโครงงานและแกปญหาโจทย

ในรปแบบตางๆ

o ปรบเปลยนจากการวดความส าเรจจากระบบการนบหนวยกต เปน การวด

ความส าเรจจากการบรรลผลสมฤทธ

o ปรบเปลยนจากการเรยนเพอวฒการศกษา เปนการเรยนเพอการประกอบอาชพ

การพฒนาคนไทยใหเปนมนษยทสมบรณในศตวรรรษท 21 และการตระเตรยมคนไทย 4.0 สโลกท

หนง ผาน 4 กระบวนการเรยนรดงกลาว จะเปนหวใจส าคญในการเปลยนผานสงคมไทยไปส “สงคมไทย

4.0” นนคอ สงคมทมความหวง (Hope) สงคมทเปยมสข (Happiness) และ สงคมทมความสมานฉนท

(Harmony) ในทสด

Page 22: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 22 -

การพฒนาคนไทยใหเปนมนษยทสมบรณในศตวรรรษท 21 และการตระเตรยมคนไทย 4.0 สโลกท

หนง ผาน 4 กระบวนการเรยนรดงกลาว จะกอใหเกดการปรบเปลยน เปาหมายและระบบการบรหารจดการ

การเรยนร กระบวนทศนและทกษะคร หลกสตรการเรยนการสอน รปแบบการเรยนการสอน ตลอดจนระบบ

นเวศนของการเรยนร

การพฒนาส “แรงงาน 4.0” ทมความรและทกษะสง

พรอม ๆ กบเรองการศกษาขนพนฐาน การปรบเปลยนและการพฒนาทกษะและอาชพ เปนประเดนท

ส าคญ เพอรองรบพลวตของโลกในศตวรรษท 21

ทกษะทมความส าคญมากขนในศตวรรษท 21 ประกอบไปดวย

• Cognitive Abilities

• Systems Skills

• Complex Problem Solving

• Content Skills

• Process Skills

ในขณะททกษะทจะมความส าคญนอยลงในศตวรรษท 21 จะประกอบดวย

• Social Skills

• Resource Management Skills

• Technical Skills

• Physical Abilities

พรอม ๆ กนนน ภายใตกระแส Industry 4.0 งานตาง ๆ ทเปน Repetitive / Routine Jobs จะ

คอย ๆ ถกแทนทดวยหนยนตและ Automation (ดรปท 2.3)

Page 23: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 23 -

รปท 2.3 : การเปลยนแปลงในเนองาน

หนงในยทธศาสตรภายใต Thailand 4.0 คอ การปรบโครงสรางอตสาหกรรม และปรบเปลยน

แรงงานใหสอดคลองกบ Industry 4.0 ดงนน จ าเปนอยางยงทจะตองด าเนนการ Reskilling, Upskilling

และ Multiskilling ในแรงงานปจจบน โดยเนนการพฒนาทกษะเพอรองรบงานทเปน Non – Routine /

Task Special / Project – Based Jobs มากขน

รฐบาลจะวางระบบเพอบรณการการศกษา การฝกอบรม การพฒนาอาชพใหคนไทยปรบตวกบการ

เปลยนแปลงและก าหนดเสนทางชวตสอนาคต โดยก าหนดเปาหมายไว 4 ประการ ดงตอไปน

1) ชวยบคคลใหรถงทางเลอกในการศกษา ฝกอบรม และพฒนาอาชพ

2) พฒนาระบบการศกษา ฝกอบรม และพฒนาทกษะใหตอบสนองความตองการของ

ภาคอตสาหกรรม

3) สงเสรมการพฒนาเสนทางวชาชพบนฐานทกษะและความเชยวชาญ

4) สรางวฒนธรรมการเรยนรตลอดชวต

โดยการสรางโปรแกรมพฒนาทกษะอาชพ ใน 3 ระดบดวยกนประกอบดวย

โปรแกรม In School อาท Education & Career Guidance, Enhanced

Internship, Individual Learning Portfolio และ Young Talent Program

Page 24: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 24 -

โปรแกรม Starting Work อาท Education & Career Guidance, Earn & Learn

Program, Skill Development Credit และ Individual Learning Portfolio

โปรแกรม Growing Your Career อาท Education & Career Guidance, Skills-

Based Modular Course, Mid-Career Enhanced Subsidy, Sectoral Manpower

Plan, Leadership Development Program, Skill Development Credit และ

Individual Learning Portfolio

กรอบยทธศาสตร Brain Power Development

เพอให Thailand 4.0 บรรลผลสมฤทธ จ าเปนอยางยงทจะตองมกรอบยทธศาสตร “National

Brain Power Development” เพอพฒนาและยกระดบแรงงานทมความรและทกษะสงทชดเจน โดยเนน

การบรหารจดการ Stock & Flow ของแรงงานทมความรและทกษะสง ผานกลไกของ Talent

Development และ Talent Mobility ท าใหตลาดแรงงานทมความรและทกษะสง เปนตลาดแรงงานทม

ประสทธภาพ เนนการพฒนาทกษะอาชพอยางตอเนอง พรอม ๆ กบการมระบบสวสดการ และสทธประโยชน

ทเหมาะสม เปาหมายเพอยกระดบผลตภาพของแรงงานทมความรและทกษะสง ซงจะเปนองคประกอบส าคญ

ของการยกระดบผลตภาพของประเทศ ซงจะสงผลตอการยกระดบขดความสามารถในการแขงขนของประเทศ

ในทสด

การเตรยม คนไทย 4.0 จงเปนการปรบเปลยนกรอบความคด (Mindset) ทกษะ (Skill-Set) และ

พฤตกรรม (Behavior Set) ของคนไทยทงระบบ เพอให คนไทย 4.0 เปนตวขบเคลอนหลกในการเปลยนผาน

ส Thailand 4.0 ทมความมงคง มนคง และยงยน อยางแทจรง รากฐานการพฒนา Thailand 4.0 เรมตนท “คนไทยทกคน”

ปจจยส าคญทสดการขบเคลอนประเทศไทย ตาม Thailand 4.0 กคอ “คนไทย” เนองจากการพฒนาทนมนษยทด มความรความสามารถ มคณธรรม จะเปนรากฐานในการเสรมสรางคณภาพและความเขมแขงใหกบสงคมไทย รวมทงสรางรากฐานความมนคงของประเทศในทกดาน และเมอคนไทยมคณภาพกจะสามารถลดความเหลอมล าทางสงคมได การพฒนาสงคมจงตองมงพฒนาโดยเนนเรองคณภาพและความยงยน บนพนฐานแนวคดของการ "รจกเตม รจกพอ และรจกปน"

Page 25: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 25 -

คนไทยทกคนเปนคนทส าคญของประเทศ คนไทยบางกลมอาจมศกยภาพหรอความพรอมอยแลว แตคนไทยบางกลมอาจอยระหวางการคนหาศกยภาพ ลองผดลองถก และขาดเพยงโอกาสเทานน ประเทศไทยจะกาวไปขางหนาไมไดหากละทงคนไทยกลมใดกลมหนงไว ดงนนการพฒนาคนไทยทกคนจงเปนสงทมความส าคญยง

เปาหมายการพฒนา Thailand 4.0 คอ การยกระดบคณภาพชวตของประชาชนคนไทยทกกลมใหดขน โดยเฉพาะอยางยง กลมคนทยงตองการเตมเตมศกยภาพ หรอผดอยโอกาส หรอทก าลงประสบกบปญหาความยากจนอยางมาก จะตองท าใหคนในกลมเหลานสามารถม “โอกาสทางสงคม (Social Mobility)” โดยเนนปองกนความเสยงจากการตกอยในวงจรแหงความลมเหลวหรอกบดกความยากจน ในลกษณะการใหแตมตอและสรางโอกาส พรอมกบการเสรมสรางศกยภาพไปทตวคน ครอบครว และชมชน

คนไทยจะเตบโตและพฒนาอยางไร

การสรางคนไทยใหเปนคนไทย 4.0 คอ การปลดลอคขอจ ากดทมอยในตวคน ซงคนไทยแตละกลมอาจมขอจ ากดทตองการปลดลอคตางกนออกไป

คนไทย 4.0 มศกยภาพและความพรอมในระดบสงแลว คนไทย 3.0 มรายไดปานกลาง มแนวโนมทจะมศกยภาพ คนไทย 2.0 ตดอยในวงจรแหงความยากจน คนไทย 1.0 เปนผดอยโอกาส

คนไทย 4.0 หรอคนไทยทมศกยภาพและความพรอมในระดบสงแลว ตองเนนใหมความแขงแกรงในการสรางความเจรญเตบโต เพอเปนกลมแนวหนาในการสรางความเจรญเตบโตใหกบประเทศและ “รจกปน” หนมารวมสรางรายไดใหกบกลมคนไทยคนอนๆ ใหเขมแขงเตบโตไปดวยกน คนไทยกลมนมความพรอมพนฐานทดในระดบหนงแลว หากแตตองปลดลอคเรอง การใชประโยชนจากเรองวทยาศาสตร เทคโนโลย นวตกรรมหรองานวจยพฒนา และสรางความพรอมในการแสวงหาโอกาสจากภายนอกประเทศเพอเปนกลมผน าชวยขบเคลอนประเทศใหหลดพนกบดกประเทศรายไดปานกลาง

คนไทย 1.0 คนไทย 2.0 หรอคนไทยทยงตดอยในวงจรแหงความยากจน ยงอาจขาดโอกาส หรอ คนไทย 3.0 อาจอยในระดบรายไดปานกลางแตยงขาดความมนคง กลมนเปนกลมคนทส าคญของประเทศ จดเนนอยทการสรางความเจรญเตบโตภายในตวคน การคนพบอาชพทเหมาะสมมรายไดเพยงพอ ดวยการ “รจกเตม” การเตมความรและสรางโอกาสเปนสงทส าคญทสดส าหรบคนกลมน ซงหมายความวา เตมความรทกษะทจ าเปนทขาดไปเหมาะสมกบอาชพ มทกษะในการเปลยนแปลงปรบตว ไดรบโอกาสทดเพอทจะท าให

Page 26: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 26 -

เรมเขาสวงจรแหงการพฒนา ซงเรองการศกษาการเรยนรตลอดชวต และเทคโนโลยดจทล จะเปนเครองมอทชวยใหคนไทยสวนใหญกลมนไดรบ “การเตมความรและสรางโอกาสแบบไรพรมแดนหรอขดจ ากด” เกดการพฒนาความสามารถ ตามศกยภาพของตนเอง สอดคลองกบวถชวต บรบทในพนท ประยกตใหเกดการเจรญเตบโตภายในชมชน ภายในประเทศไทยได ควบคไปกบการเรมเตรยมพรอมในการรบการเปลยนแปลงพลวตโลกหรอแสวงหาโอกาสทเปดกวางระดบโลกตอไป

วาระการพฒนาคนไทย

การพฒนาคนไทยกลมตางๆ เพอใหหลดพนจากความยากจน มความมนคงทางเศรษฐกจ อยในสงคมคณภาพนน ตองเนนพนฐานแนวคดของการ "รจกเตม รจกพอ และรจกปน" ไมวาจะเปนคนไทย 1.0 คนไทย 2.0 คนไทย 3.0 หรอคนไทย 4.0 ตองรจก

- เตมในสงทจ าเปน - เตมในสงทตองการ - เตมใหเตมอยางมนคง มงคง และยงยน

คนไทย 1.0 ถง 3.0 หรอคนไทยทยงตดอยในวงจรแหงความยากจน หรอยงอาจขาดโอกาส ยงขาดความมงคง มงคง จะตองไดรบการเตมเตมพฒนาในเรองส าคญๆ ดงน

การเตมความรสรางภมคมกนใหกบคนไทยและสงคมไทยมความเขมแขง

การสรางและสงเสรมโอกาสทางสงคม

การสรางและพฒนากลไกในระดบพนท

การเตมความรสรางภมคมกนใหกบคนไทยประกอบดวยการเตมความร พฒนาทกษะ

และสรางภมคมกนใหคนไทย และกลมเสยง สรางภมคมกนทางสงคมใหมความเขมแขง

1. เตมความร พฒนาทกษะ

ปรบเปลยนกระบวนการเรยนร ของคนไทย บมเพาะความคดสรางสรรค และความสามารถในการรงสรรคนวตกรรมใหมๆ ตอยอดภมปญญาทองถน

ปรบเปลยนกระบวนการเรยนร คนไทยจะตองเปลยนกระบวนการเรยนร สรางพนฐานการเรยนรผานชองทางตางๆ ผมรายไดนอย ผดอยโอกาส ผพการจะตองไดรบการสงเสรมการประกอบอาชพและสรางรายไดดวยตนเองโดยเสรมกระบวนการเรยนรพฒนาทเชอมโยงกบวถชวต บรบทพนถน

Page 27: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 27 -

สรางชองทางการเรยนรและพฒนาคนไทยในชองทางตางๆ ใหขยายวงกวาง เชน การเรยนรผานเวบไซต Talent Action Plan การสรางเครอขายมออาชพ (Professional Network) พฒนา Smart People และประยกตเขากบอาชพตางๆ เชน Smart Farmer

พฒนาสมรรถนะ ทกษะของคนไทย 1.0 ถง 4.0 เชน โครงการการเปลยนแปลงศกยภาพดานผน าและการจดการ ทกษะในเชงพาณชยและพฤตกรรมทางดานดจทล

พฒนาความกาวหนาอาชพเพอประชาชน เพออนาคต (For People, For the Future) จดโครงสรางพนฐานทางบรการทท าใหคนไทยทกคนเขาถงได เพอลดความแตกตาง โครงการแปลงงานวจยมาปรบใช ตอยอดกจกรรม

2. สรางภมคมกนใหคนไทย และกลมเสยง สรางภมคมกนทางสงคมใหมความเขมแขง

คนไทยกลมเสยงควรไดรบการปองกนและคมครองจากปญหาทางสงคมทสมเสยงทจะท าใหชวตตกอยในวงจรแหงความลมเหลว ยากจนหรอเสยงทจะจนซ าซากเพราะปญหาซ าซอน เชน ปองกนและปราบปรามการคามนษย ปกปองคมครองและสรางโอกาสใหกลมคนเรรอน ขอทาน และกลมเสยงตางๆ

สรางภมคมกนใหคนไทยไมตกอยในภาวะเสยงตางๆ เชน รณรงคสรางความตระหนก รเทาทนความเสยงดานตางๆ เชน ยาเสพตด อบายมข การกระท าผดกฎหมาย และสรางภมคมกนโดยเนนพนฐานความเขมแขงของครอบครว ท าใหสามารถผานพนความเสยง วกฤต หรอน าพาตนเองเขาสวงจรทดเขาถงโอกาสทรฐไดจดไว

โครงการเสรมขดความสามารถ พฒนาตนเองของกลมเปาหมาย เพอใหผมรายไดนอยผดอยโอกาสในกลมทมศกยภาพไดรบการสงเสรมการประกอบอาชพและสรางรายไดดวยตนเอง มโอกาสทดลอง เรมประกอบอาชพใหมทมโอกาสรายไดดกวา มการปองกนความเสยง

โครงการบรรเทาปญหาสงคมและท าใหคนไทยมคณภาพชวตทด มการเปลยนแปลงความเปนอยทดขน เชน นโยบายเงนบ านาญ ใหค าแนะน าแกประชาชน บคคลทอยในภาวะเสยง ใหชวยเหลอประชาชนคนไทยเพอใหสามารถพงพาตนเองได

ออกมาตรการทชวยเพมมาตรฐานการครองชพใหกบประชาชน เพอแกไข ลดผลกระทบ ลดความเสยงในการกยมเปนหนสน โดยเฉพาะหนนอกระบบ

มมาตรการชวยเหลอคนดอยโอกาสใหสามารถเลอนระดบจากทพออยรอดในสงคม เชน มนโยบายทางภาษสงเสรมเอกชนจางงานผดอยโอกาส ผพการหรอผสงอายทมรายไดนอยใหไดมการประกอบอาชพทด

มนโยบายทน าไปสการเสรมสรางสวสดการพนฐาน ควบคไปกบผลกดนใหคนไทยเรยนรทจะวางแผนการใชชวตดานตางๆ อยางมนคง มงคง ยงยน เชน วางแผนดานรายได การออม การมหลกประกนทางสขภาพ เปนตน โดยรฐมมาตรการสรางแรงจงใจและมาตรการจงใจ

Page 28: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 28 -

การสรางและสงเสรมโอกาสทางสงคม เสรมสรางขดความสามารถของคนในการ

ชวยเหลอตนเองในการด ารงชวต การมอาชพ รายได และสนบสนนสงเสรมสงคมใหเปดโอกาสแหงชวต

ลดความไมเทาเทยมกน มโครงการใหเงนอดหนนดานสวสดการตางๆ เชน การศกษา สขภาพ ทอยอาศย

รฐสนบสนนการประกอบอาชพหลกและอาชพเสรม เชน การสนบสนนดานความร ดานการเงน

โครงการเสรมความรและพฒนาทกษะองครวม และประเดนพฒนาเฉพาะกลมเปาหมาย โครงการใหเงนโอนหรอความชวยเหลออยางมเงอนไข (Conditional Cash Transfer) โดย

รฐมมาตรการชวยเหลอคนจน คนดอยโอกาส ดวยการก าหนดเกณฑเงอนไข และ "การสรางแตมตอ" สรางโอกาสใหกบคนไทยในสงคมทดอยโอกาส หรอผมรายไดนอย ยากจนมากจนไมมรายไดพอยงชพ เพอชวยเหลอคนจน คนดอยโอกาสในเรองความจ าเปนพนฐาน ตวอยางเชน รฐออกมาตรการทางการเงนเพอเปนการสงเสรมการประกอบอาชพพรอมมหนวยงานหรอทมงานเปนพเลยงใหความรและชวยเหลอทางปฏบตในพนท ทงน รฐมมาตรการใหความชวยเหลอดานรายไดหรออาชพ ควบคกบการก าหนดเงอนไข (Condition Design) ใหคนไทยมการพฒนาอยางยงยนแทนการชวยแบบใหเปลาระยะสนทไมยงยน โดยก าหนดเงอนไขทเปนประโยชนตอการพฒนาระยะยาวของคน อาท ตองมการออมเพอวยเกษยณ มเงอนไขก าหนดใหบตรหลานเขารบการศกษา เขาฝกอบรมหรอการฝกอาชพในภาคเอกชนทรวมโครงการ เปนตน

โครงการภาษคนจนคนขยน หรอภาษเงนไดตดลบ (Negative Income Tax) เพอชวยสนบสนนคนจนหรอผมรายไดนอย ไมตองมภาระภาษ และคนทขยนกมการได รบเงนอดหนนจากรฐบาล

โครงการเงนรายไดเพมเพอการยงชพแกผดอยโอกาส โครงการสงเสรมโอกาสใหผสงอายมโอกาสในการประกอบอาชพทหลากหลาย มแหลงรายได

ตอเนอง รองรบสงคมผสงอาย พฒนาโครงสรางพนฐานทางกายภาพและการเขาถงบรการภาครฐเพอลดการทผดอยโอกาส

ถกตดขาดออกจากสงคม และเขาถงบรการ โครงสรางพนฐานของรฐทชวยเสรมสรางโอกาสในการประกอบอาชพ มรายได

การสรางและพฒนากลไกในระดบพ นท เพอพฒนาใหเกดกลไกขบเคลอนทคนไทยสวน

ใหญมสวนรวมอยางเทาเทยมและทวถง ( Inclusive Growth Engine) โดยพฒนากลไกในระดบพนทใหเขมแขง เชอมโยงกบสวนกลาง ตวอยางเชน

พฒนากลไกการสรางความเจรญใหกระจายไปในระดบพนทตางๆ เชอมโยงไปถงชมชน เพอเปนแพลตฟอรมใหคนไทยทอยทวประเทศไดใชประโยชนจากโครงสรางพนฐานทรฐจดใหขจดปญหาเรองความหางไกลในการเขาถง เชน โครงการพฒนาอนเทอรเนตในระดบชมชน

Page 29: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 29 -

โครงการเรยนรผานทางไกลหรอออนไลนทเชอมโยงกบความตองการคนกลมตางๆ เชน เกษตรกร พอคาผประกอบการ คนรนใหม เปนตน

สรางกลไกเพอใหเกดความมนคงทางสงคมในระดบพนท สรางกลไกการเฝาระวงในชมชน พฒนากลไกอาสาสมครและปฏบตการเพอความเขมแขงของชมชน

สงเสรมการสรางนวตกรรมและจดสวสดการสอดคลองกบบรบทพนท เสรมศกยภาพครอบครวและชมชน ในเรองการพฒนาอาชพ รายไดและความเขมแขงมนคง

ในมตสงคม พฒนา “โมเดลตนแบบ” เสรมสรางอาชพและครอบครวชมชนเขมแขง และขยายผล

“โมเดลตนแบบ” พฒนาระบบตดตาม แกไขปญหา และเสรมสรางความเขมแขงกลไกในพนท พฒนาชมชนแลกเปลยนเรยนรระหวางเครอขาย เชน เรองฐานขอมล สรางเสรมพลงใหกบจงหวดจดการตนเอง สงเสรมการพฒนาและการขบเคลอนเพอสงคม (Social Movement) ของ Change Agent

ตางๆ อาท สรางเสรมระบบ CSR วสาหกจเพอสงคม การใชกลไกประชารฐ โดยรฐมมาตรการภาษหรอมาตรการจงใจเพอใหผประกอบการรายใหญทมศกยภาพความพรอม ชวยเหลอคนไทยและสงคมไทย อยางแบงปนหรอสรางโอกาสใหคนทดอยโอกาส

Page 30: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 30 -

วาระท 2 : พฒนาคลสเตอรเทคโนโลยและอตสาหกรรมแหงอนาคต

ประเทศไทยม “ความไดเปรยบเชงเปรยบเทยบ” ของการมความหลากหลายทางชวภาพ และความ

หลากหลายทางวฒนธรรม เมอเทยบกบหลายประเทศ อยางไรกด ภายใตการแขงขนของระบบเศรษฐกจโลก

ดงเชนในปจจบน โอกาสทจะใชประโยชนจากความไดเปรยบเชงเปรยบเทยบ จะมอยจ ากด ความจ าเปนอยาง

ยง ทจะตองปรบเปลยนความไดเปรยบเชงเปรยบเทยบ ดงกลาวใหเปน “ความไดเปรยบเชงแขงขน” ดวย

การเตมเตมผานองคความร เทคโนโลย และความคดสรางสรรค

สบอตสาหกรรมแหงอนาคต

รฐบาลไดเลงเหนความส าคญในประเดนน จงไดก าหนดใหมการพฒนา 10 อตสาหกรรมแหงอนาคต

ดงตอไปน

การตอยอด 5 อตสาหกรรมเดม (The First S-Curves) เปนอตสาหกรรมซงมฐานทแขงแรงอยแลวในระดบหนง แตจ าเปนตองตอยอดใหมการวจยและพฒนา

เทคโนโลย และรงสรรคนวตกรรม เพอสรางมลคาเพมและสามารถแขงขนไดในเวทโลก ประกอบไปดวย

อตสาหกรรมยานยนตสมยใหม (Next-Generation Automotive)

อตสาหกรรมอเลกทรอนกสอจฉรยะ (Smart Electronics)

อตสาหกรรมการทองเทยวกลมรายไดดและการทองเทยวเชงสขภาพ (Affluent, Medical

and Wellness Tourism)

การเกษตรและเทคโนโลยชวภาพ (Agriculture & Biotechnology)

อตสาหกรรมอาหารแหงอนาคต (Food for the Future)

การสราง 5 อตสาหกรรมใหม (The New S-Curves) เพอพฒนาขดความสามารถ ใหมศกยภาพรองรบการแขงขนในอนาคต ประกอบไปดวย

อตสาหกรรมหนยนตเพอการอตสาหกรรม (Robotics)

อตสาหกรรมการบนและโลจสตกส (Aviation & Logistics)

อตสาหกรรมเชอเพลงชวภาพและเคมชวภาพ (Biofuels & Biochemicals)

อตสาหกรรมดจทล (Digital)

Page 31: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 31 -

อตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (Medical Hub)

โดยในขณะน รฐบาลไดมการแกไขเพมเตมพระราชบญญตสงเสรมการลงทน พ.ศ. 2520 และราง

พระราชบญญตการเพมขดความสามารถในการแขงขนของประเทศส าหรบอตสาหกรรมเปาหมาย กฎหมาย 2

ฉบบดงกลาวเปนการเพมเครองมอสงเสรมการลงทนส าหรบใชในการดงดดการลงทนทมคณคาสง เพอเพมขด

ความสามารถในการแขงขนของประเทศ โดยเฉพาะอยางยงการลงทนใน 10 อตสาหกรรมแหงอนาคต ซงราง

กฎหมายทง 2 ฉบบน ก าลงอยระหวางการพจารณาของสภานตบญญตแหงชาต

● การแกไขเพมเตมพระราชบญญตสงเสรมการลงทน พ.ศ. 2520 มการเพมเครองมอใหมๆ ทจะ

ท าใหการสงเสรมการลงทนมประสทธภาพสงขน ไดแก

o การยกเวนภาษเงนไดนตบคคลไมเกน 13 ป ส าหรบกจการทใชเทคโนโลยและ

นวตกรรมขนสง หรอกจการวจยและพฒนา (เพมจากเดมทยกเวนภาษเงนไดสงสด

ไมเกน 8 ป)

o กรณกจการทไมควรใหยกเวนภาษเงนได แตยงมความส าคญอย อาจไดรบการ

ลดหยอนภาษเงนไดไมเกน 50% เปนเวลาไมเกน 10 ป

o กรณไมไดรบยกเวนหรอลดหยอนภาษเงนได อาจอนญาตใหน าเงนลงทนไมเกน

70% ของเงนทลงทนแลว มาหกออกจากก าไรสทธของปใดปหนงหรอหลายปกได

ภายใน 10 ป นบแตวนทมรายได หรอทเรยกวา Investment Tax Allowance

(ITA)

o ยกเวนอากรขาเขาส าหรบของทน าเขามาเพอใชในการวจยและพฒนา รวมทงการ

ทดสอบทเกยวของ

● รางพระราชบญญตการเพมขดความสามารถในการแขงขนของประเทศส าหรบอตสาหกรรม

เปาหมาย

เปน พ.ร.บ.ทใหสทธประโยชนดวยวธเจรจาตอรองระหวางรฐกบบรษท เพอแขงขนกบประเทศ

ตางๆ ในการดงดดโครงการลงทนในอตสาหกรรมเปาหมายทประเทศตองการ โดยมคณะอนกรรมการสรรหา

และเจรจา (รองนายกรฐมนตรเปนประธาน) เปนผเจรจา และมคณะกรรมการนโยบายเพมขดความสามารถใน

การแขงขนของประเทศส าหรบอตสาหกรรมเปาหมาย (นายกรฐมนตรเปนประธาน) เปนผพจารณาอนมต ซง

สทธประโยชนตาม พ.ร.บ. นประกอบดวย

Page 32: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 32 -

o เงนสนบสนนจากกองทนขนาด 10,000 ลานบาท (ในชวงเรมตน) เพอสนบสนน

คาใชจายในการลงทนเพอการวจยและพฒนาเทคโนโลยและนวตกรรม หรอการ

พฒนาบคลากรเฉพาะดาน

o การยกเวนภาษเงนไดนตบคคลไมเกน 15 ป

o สทธประโยชนอนๆ ตาม พ.ร.บ.สงเสรมการลงทน เชน การยกเวนอากรขาเขา

เครองจกรและวตถดบ และสทธประโยชนทไมใชภาษ

ทงน คณะกรรมการนโยบายฯ อาจก าหนดใหผไดรบการสงเสรมแตละรายไดรบสทธประโยชน

แตกตางกนได โดยจะพจารณาจากความจ าเปน ความคมคา และประโยชนทประเทศไดรบ

จาก 10 อตสาหกรรมแหงอนาคต ส 5 กลมเทคโนโลยและอตสาหกรรมเปาหมาย

เปาหมายหลกของ Thailand 4.0 คอการปรบเปลยนเชงโครงสราง จากการ “ปกช า” สการม “ราก

แกว” ของตนเอง ดงนน ภายใต 10 อตสาหกรรมแหงอนาคต รฐบาลมนโยบายส าคญในการปรบเปลยนจาก

“ระบบเศรษฐกจทพงพาเทคโนโลยจากภายนอกเปนสวนใหญ” ส “ระบบเศรษฐกจทเนนการพฒนา

เทคโนโลยของตนเองในระดบทเหมาะสม” จงไดก าหนด 5 กลมเทคโนโลย/อตสาหกรรมเปาหมายทตองการ

พฒนาขนในประเทศ ดงน

1. กลมเกษตรและอาหาร ใชเทคโนโลยชวภาพ (Food & Agriculture - Biotech)

2. กลมสขภาพ ใชเทคโนโลยชวการแพทย (Health & Wellness – Biomedical)

3. กลมเครองมออจฉรยะและหนยนต ใชเทคโนโลยเมคาทรอนกส (Smart Devices & Robotics

– Mechatronics)

4. กลมดจทลและอนเทอรเนตออฟตง ใชเทคโนโลยสมองกลฝงตว (Digital & IOT - Embedded

Technology)

5. กลมสรางสรรคและวฒนธรรม ใช Service Design ในการสรางมลคา (Creative & Culture -

High Value Services)

เปาหมายเพอปรบเปลยนจากการผลตสนคาโภคภณฑ เปนการรงสรรคนวตกรรม โดยเนนการพฒนา

ใน 3 นวตกรรมส าคญคอ นวตกรรมในตวผลตภณฑ นวตกรรมในกระบวนการผลต และ นวตกรรมเชงธรกจ

แตละกลมเทคโนโลยและอตสาหกรรมเปาหมาย ไดมการก าหนด 1 ) วสยทศน 2) เปาหมายการสรางมลคา

ทางเศรษฐกจ 3) กลไกขบเคลอน และ 4) Roadmap การพฒนา ดงตอไปน

Page 33: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 33 -

กลมท 1 เกษตรและอาหาร ใชเทคโนโลยชวภาพ (Food & Agriculture-Biotech)

วสยทศน ผลกดนใหประเทศไทยเปนศนยกลางของผลตผลการเกษตรและอาหารระดบพรเมยม เปนผ

สงออกเทคโนโลยดานการเกษตร เมลดพนธ วคซน สรางฐานเศรษฐกจทมนคงจากความหลากหลายทาง

ชวภาพและเทคโนโลยชวภาพทเปนมตรกบสงแวดลอม

เปาหมายการสรางมลคาทางเศรษฐกจ

ป 5 ป 10 ป 15 ป 20 ป

มลคาตลาด (ลานบาท) 50,000 200,000 500,000 1,000,000

กลไกขบเคลอน คลสเตอรเทคโนโลย

(Cluster of Technology) จดต งตนทจะตองรเรม (Killer Applications)

ปจจยทจะตองเตมใหเตม (Missing Links)

กฎหมาย กฎระเบยบ ทตองผอนปรน

(Constrain Relaxation) Precision Agriculture

Digital Agriculture Technology & Management

Data Mining & Computational Intelligence

Biophysics Sensors

Genomics

เทคโนโลยเมลดพนธ

เทคโนโลยการผลตวคซน

ชดตรวจสอบโรคพชและสตว สารพษ

การบรณาการ Genotype-Phenotype-Microclimate-Nutrition

Organic Farming และเทคโนโลยทเกยวของ

เทคโนโลยหลงการ เกบเกยว

Plasma Technology

ตนน า - Smart Farm และ Food Innovation ในพชเศรษฐกจหลก เชน ออย ขาว ยาง ปาลมน ามน ภายใตสถานการณโลกรอน - Exotic Crops และ Traceability - การผลตวตถดบเกษตรส าหรบ Niche Market อาท Functional Food Ingredients ใหเพยงพอตอการผลตในระดบอตสาหกรรม - สงบงชทางภมศาสตรของวตถดบเกษตรของไทย กลางน า - โรงงานผลต Thai Food Ingredient, Thai Food Recipe - นวตกรรมการผลตทสามารถเพมปรมาณ คณภาพ และ/หรอ ยดอายการเกบรกษาของผลผลต - เทคโนโลยหลงการเกบเกยว

โครงสรางพนฐานทางดานเกษตรและอาหาร

นกวจยทสามารถปรบเทคโนโลยไปใชงานจรง

เทคโนโลยการผลต เครองจกรและการบ ารงรกษาของอตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

กฎหมายและกฏระเบยบเกยวกบ GM

การสอสารระหวาง Approval Body กบผผลตเกยวกบการยนขอ Kosher และ Halal

ความรวมมอและการลงทนใน Scale-Up Facilities

Big Data และ Database Sharing

Translational Researches

ชองทางท SME จะเขาถงเทคโนโลยเกษตรและอาหาร กฎ ระเบยบส าหรบการใชเอนไซม ในอาหาร Lenient Regulations of Health Claim GMOs นยามของผลตภณฑออกานค การอ านวยความสะดวกในขนตอนการยนจดสทธบตร การกระชบกระบวนการขนทะเบยนปจจยการผลตดานการเกษตร (สารพษ สารเสรม อาหารเสรม ปยชวภาพ) การปรบปรงกฎหมายของกระทรวงเกษตรฯ ใหทนสมย การลดความซบซอนในระบบการตรวจสอบโดยหนวยงานภาครฐ กฎ ระเบยบของมหาวทยาลย และแหลงทนวจย

Page 34: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 34 -

Feed Technology

Traceability Technology

Food Processing Technology (อาท Microwave, High Pressure Processing, Ohmic) Functional Foods

เทคโนโลยการหมก

Probiotics & Prebiotics

Microbiota / Gut Health

Bioconversion

เทคโนโลยบรรจภ ณฑ (อาท Pmart Packaging , Materials)

Biopolymer/ Bio-based & Synthetic Materials

ระบบลอจสตกสการเกษตรและอาหาร

เพอยดอายการเกบรกษาผกผลไมสดผก เชน Bioplastic Bags - เทคโนโลยการก าจด ของเสย - By-Product Utilization ปลายน า - การวเคราะหและวจยการตลาดระดบประเทศ และภมภาค - การบรหารหวงโซอปทานและระบบลอจสตกสของการสงออกสนคาเกษตร

หองแลปทไดการรบรองมาตราฐาน

ความรเกยวกบกฏหมายและกฏระเบยบระหวางประเทศ วาดวยการเกษตร อาหาร และ Biotech

การสรางมลคาเพมทตอบโจทยความตองการของตลาด

เกยวกบเรองทรพยสนทางปญญา และการจดการผลประโยชน

Roadmap การพฒนา

รปท 2.4 : Roadmap การพฒนานวตกรรมกลมเกษตรและอาหาร

Page 35: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 35 -

กลมท 2 สขภาพ ใชเทคโนโลยชวการแพทย (Health & Wellness – Biomedical) วสยทศน ผลกดนใหประเทศไทยเปน Medical Hub ของอาเซยนภายในป 2025

เปาหมายการสรางมลคาทางเศรษฐกจ

ป 5 ป 10 ป 15 ป 20 ป

มลคาตลาด (ลานบาท) 30,000 100,000 200,000 500,000

กลไกขบเคลอน

คลสเตอรเทคโนโลย (Cluster of Technology)

จดต งตนทจะตองรเรม (Killer Applications)

ปจจยทจะตองเตมใหเตม (Missing Links)

กฎหมาย กฎระเบยบ ทตองผอนปรน

(Constrain Relaxation) Clinical Research Management Service Bio-engineering และ Bioprocess Engineering หนยนตทางการแพทยและ Biomedical Engineering Diagnosis และ Medical Devices Precision Medicine และ Big Data Wellness Service และ Treatment Innovation Regenerative Medicine สมนไพรและการแพทยแผนไทย Transborder Healthcare Nano Delivery Systems Chemical Synthesis / Extraction/ Modification Nutraceuticals เครองส าองค และสปา

Clinical Medicine, Clinical Research Center & Treatment และ Service Innovation - Business - Professional Contracted Research Organization (CRO) Drug, Biopharm, Neutraceuticals, Drug Delivery, Toxicity Study, Bioequivalence และ Pharmacokinetics - ยาชววตถ โดยเฉพาะอยางยง Monoclonal Antibodies - Neutraceuticals ส าหรบสขภาพและความงาม - ยาส าหรบรกษาโรคใหมๆอาท Dengue, Zika, Malaria - อาหารส าหรบเดกออน ผสงวย และ Non-Communicable Diseases (NCDs) หนยนตทางการแพทย - Global Rehab Aging Robotics - การฝกอบรมทางการแพทย การวนจฉยและเคองมอทาง

การแพทย - Sleep – Monitor + Imaging

ประสทธภาพหนวยงานในการก ากบดแลและรบรองเชน องคการเภสชกรรม กรมวทยาศาสตรการแพทย อย. กรมทรพยสนทางปญญา คณะกรรมการจรยธรรมการวจยในมนษยกลาง (Central IRB) - ขาดความชดเจนของนโยบายในการรบรองจรยธรรมทเปนแนวทางเดยวกน การเพมจ านวน Clinical Research Centers การเพมจ านวนบคลากร การสนบสนน Translational Research การเพมจ านวน Knowledgeable Policy Maker การเพมจ านวน Knowledgeable Regulatory Body การเพมจ านวน CMO/CRO/Animal Testing การบรหารจดการทรพยสนทางปญญา ความเชยวชาญใน Glycotechnology

เพมประสทธภาพ ลดระยะเวลาการขอการรบรองหรอรบบรการจากหนวยงานในการก ากบดแลและรบรอง เชน กรมวทยาศาสตรการแพทย อย. องคการเภสช กรมทรพยสนทางปญญา, GLP PK lab เพมการจดซอจดจางภาครฐจากผลงานวจยในประเทศ ISO Certified Testing (ควรใชสถาบนตางประเทศมา Certify) 4. ลดภาระงานสอนและบรการของอาจารยในมหาวทยาลยวจย

Page 36: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 36 -

- Biosensor (Tropical DS.) - Minimally Invasive Surgical Devices - Aging-Life Style Management Comprehensive - เครองมอทท าจากวสดยางธรรมชาต - Low Tech - High Impact Devices - IoT Monitoring Device+Software - Medical Devices ส าหรบเครองส าอาง Lab Services & One Health/Animal Health - Precision Medicine - Cancer: Targeted Therapy, Susceptibility - Pharmacogenomics - Prenatal Diagnosis Using Maternal Blood - การวนจฉย Rare Diseases - Carrier Testing

กฎระเบยบทเหมาะสม มาตรการดงดดการลงทน ส าหรบ VC, Angel Fund นโยบาย NHSC ทชดเจน เครองมออปกรณส าหรบการตรวจรบรอง/Calibration การสรางความเชอมนใหกบผบรโภค การสรางสภาพแวดลอมทเหมาะสมส าหรบผเชยวชาญ กฎระเบยบการจดซอจดจางภาครฐ ขอมลทางการตลาด การบรหารจดการ การตลาด และการผลกดนนวตกรรมเชงพาณชย

Roadmap การพฒนา

รปท 2.5 : Roadmap การพฒนานวตกรรมกลมสขภาพ

Page 37: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 37 -

กลมท 3 เครองมออจฉรยะและหนยนต ใชเทคโนโลยเมคาทรอนกส (Smart Devices & Robotics – Mechatronics)

วสยทศน ผลกดนใหประเทศไทยเปนผน าของอาเซยนดานระบบอตโนมต หนยนตอตสาหกรรม และ

หนยนตบรการ

เปาหมายการสรางมลคาทางเศรษฐกจ

ป 5 ป 10 ป 15 ป 20 ป

มลคาตลาด (ลานบาท) 10,000 50,000 100,000 300,000

กลไกขบเคลอน

คลสเตอรเทคโนโลย (Cluster of Technology)

จดต งตนทจะตองรเรม (Killer Applications)

ปจจยทจะตองเตมใหเตม (Missing Links)

กฎหมาย กฎระเบยบ ทตองผอนปรน

(Constrain Relaxation) Industrial Automation

Healthcare & Medical และ Service Robotics

Navigation & Mapping Mobility (Autonomous Vehicle)

Human-Robot Interaction & AI Actuators, Motors & Drives Software Platform Communication & Remote Control

Mechanism Design

Advanced Programming

Internet of Things

Precision Agriculture

● หนยนตเพอการเพมผลผลต - Vision System Equipped Robotics, ASRS, AGVs - Service Robots, Automatic Guided Vehicle (AGV), Industrial Manipulators & Tools, Industrial Robot Arm ● หนยนตการส ารวจและ การบ ารงรกษา - Submarine Cables (Telecom Operators) - UAV/Drones ส าหรบการส ารวจทางการเกษตรและปาไม - Security Surveillance ● หนยนตส าหรบดแลผสงอาย และ Society Services Safety - ยานพาหนะไรคนขบ - Exoskeleton Robot/Suit ● หนยนตเพอการเกษตร - Precision Farming - เครองกรดยางอตโนมต / เครองปอกเปลอกผลไมอตโนมต - Agritronics ● หนยนตเพอการศกษา และบรการ

การสงเสรมใหเกดความตองการใชหนยนตภายในประเทศ ระบบภาษชนสวนทเออตอการเกดผบรณาการระบบ (System Integrators) ภายในประเทศ บคลากรทมความสามารถทางดานหนยนตมจ านวนจ ากด

1. การใหสทธประโยชนแกผซอระบบหนยนตทประกอบและสรางภายในประเทศ 2. ระบบภาษชนสวนเพอน ามาประกอบเปนหนยนตและระบบอตโนมตทตองจงใจใหเกดการสรางเทคโนโลยนในประเทศไทย 3. ตองมกลไกทท าใหเกดการถายทอดเทคโนโลยการสรางหนยนตจากตางประเทศ

Page 38: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 38 -

- Telerobotics เพอการศกษา - Edutainment Robotics - Security, Survey และ Rehabilitation Robotics - Agriculture Automation

Roadmap การพฒนา

รปท 2.6 : Roadmap การพฒนานวตกรรมกลมเครองมออจฉรยะและหนยนต

กลมท 4 ดจทลและอนเทอรเนตออฟตง ใชเทคโนโลยสมองกลฝงตว (Digital & IoT - Embedded Technology)

วสยทศน ใชเทคโนโลย Internet of Things เพอพฒนาใหประเทศไทยเปนผน าดานการเกษตร

สขภาพ และการทองเทยว ในทวปเอเชยอยางยงยน

Page 39: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 39 -

เปาหมายการสรางมลคาทางเศรษฐกจ

ป 5 ป 10 ป 15 ป 20 ป

มลคาตลาด (ลานบาท) 50,000 300,000 600,000 1,000,000

กลไกขบเคลอน

คลสเตอรเทคโนโลย (Cluster of Technology)

จดต งตนทจะตองรเรม (Killer Applications)

ปจจยทจะตองเตมใหเตม (Missing Links)

กฎหมาย กฎระเบยบ ทตองผอนปรน

(Constrain Relaxation) เทคโนโลยหลกทม 1. Internet of Things 2. Cybersecurity 3. Data Analytics เทคโนโลยทเกยวของ 1. SaaS 2. PaaS

เมองอจฉรยะ

Smart Farm

อตสาหกรรมเพอสขภาพ

มหาวทยาลย 1. ไมมเสนทางความกาวหนาในอาชพส าหรบบคลากรในต าแหนงนกวจย 2. บคลากรทมศกยภาพสอดคลองกบความตองการของภาคอตสาหกรรม กลไกความรวมมอระหวางภาครฐ เอกชน และมหาวทยาลยในการด าเนน งานวจย ดานการวจยและพฒนา 1. Research Consortium เฉพาะดาน เพอรองรบการลงทนจาก ภาครฐและเอกชน 2. Spin - Off & Start Up (SBIR) ภาครฐและเอกชนสงเสรมและสนบสนนเงนทน ส าหรบงานวจยทม โอกาสทจะน าผลผลตไปสรางธรกจใหม 3. งานวจยรวมกบหนวยงานชนน าในตางประเทศ เพอถายทอดองคความร รวมถงการพฒนา ตอยอดงานวจย 4. การสนบสนนเครองมอและโครงสรางพนฐานทจ าเปนตอการด าเนนงานวจย 5. แรงจงใจเพอดงดดบคลากรทมศกยภาพ เชน งานวจยทนาสนใจความกาวหนาทางอาชพทตองใชทกษะเฉพาะทางชนสง

แกไขกฎหมายทเกยวของกบมหาวทยาลย 1. อนญาตใหบคลากรในมหาวทยาลยสามารถออกไปท า Start - Up ไดโดยยงสามารถคงสถานภาพการเปนบคลากรของมหาวทยาลย 2. ผลกดนในเกดการใชพนทของบรษทเอกชนและภาคอตสาหกรรมทเปนกลมเทคโนโลยตนน า และกลม Design House ภายในมหาวทยาลย แกไขกระบวนการทเกยวของกบหนวยงานตางๆ ของภาครฐ 1. กระบวนการจดซอจดจางทใหไดมาซงทรพยากรส าหรบงานวจย (บคลากร บรการ วสด ครภณฑ ฯลฯ) ใหมความสะดวก รวดเรว คลองตว 2. กระบวนการน าเขาวสดอปกรณทเกยวกบงานวจยใหเกดความสะดวกรวดเรว

Page 40: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 40 -

Roadmap การพฒนา

รปท 2.7 : Roadmap การพฒนานวตกรรมกลมดจทลและอนเทอรเนตออฟตง ใชเทคโนโลยสมองกลฝงตว

กลมท 5 สรางสรรคและวฒนธรรม ใชความรดานการบรการเพมมลคา (Creative & Culture - High Value Services)

วสยทศน ผลกดนใหประเทศไทยเปนศนยการดานความคดสรางสรรค (Creative Hub) ของอาเซยน

ภายใน 10 ป

เปาหมายการสรางมลคาทางเศรษฐกจ

ป 5 ป 10 ป 15 ป 20 ป

มลคาตลาด (ลานบาท) 500,000 2,000,000 5,000,000 10,000,000

Roadmap และกลไกการขบเคลอน

ภารกจของกลมคลสเตอรอตสาหกรรมสรางสรรค วฒนธรรม และธรกจบรการทมมลคาสง คอการขบเคลอนทใชพนฐานของสนทรพยทางวฒนธรรม รวมกบความคดสรางสรรค นวตกรรม และเทคโนโลย ในการสรางมลคาเพมในเชงพาณชยใหมากขน

Page 41: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 41 -

Roadmap และกลไกขบเคลอนเศรษฐกจสรางสรรคและวฒนธรรมจะเรมจากการแปลงเอกลกษณ

ของความเปนไทย หรอ ดเอนเอของประเทศไทย (Thai DNA) อนประกอบไปดวย 1) Fun 2) Flexible 3)

Flavoring 4) Fulfilling และ 5) Friendly ออกมาเปนมลคาเชงเศรษฐกจอยางเปนรปธรรม

กลไกขบเคลอนเศรษฐกจสรางสรรคและวฒนธรรม จะประกอบดวยการพฒนาทรพยากรมนษยดาน

ความคดสรางสรรค การสรางระบบนเวศน (Ecosystem) การก าหนดมาตรฐานและมาตรการสนบสนน การ

พฒนาแพลตฟอรมใหมๆ ทชวยยกระดบขดความสามารถทางนวตกรรม (Innovation Capability) ของ

ผประกอบการ การสรางเครอขายผประกอบการทางนวตกรรม

แผนการพฒนาระยะเรงดวน 3-6 เดอน

จดต งคณะกรรมการนโยบายระดบชาต จดตง “คณะกรรมการสงเสรมเศรษฐกจ

สรางสรรค” ขน เพอก าหนดนโยบาย ยทธศาสตร และมาตรการในการสงเสรมเศรษฐกจ

สรางสรรคและวฒนธรรม

การจดต งหนวยงานรบผดชอบหลกในกลไกขบเคลอนเศรษฐกจสรางสรรค โดยเปน

หนวยงานทท าหนาทจดท าแผนยทธศาสตร พฒนาศกยภาพบคลากรสรางสรรค การพฒนา

องคความร แหลงเรยนรสรางสรรค พรอมทงท าหนาทเชอมโยงกบหนวยงานทเกยวของทง

ภาครฐและภาคเอกชน

แผนการพฒนาระยะส น 6 เดอน – 1 ป

การพฒนาทรพยากรมนษยดานความคดสรางสรรค ประกอบดวย

- สรางจตส านกและสงเสรมใหประชาชนตระหนกถงคณคาของความคดสรางสรรค และ

ทรพยสนทางปญญา

- พฒนาองคความรดานความคดสรางสรรค และพฒนาแหลงเรยนรสรางสรรคทสงเสรมให

เกดกระบวนการเรยนรแนวใหม โดยเปนศนยบมเพาะผประกอบการ และบคลากรสรางสรรค

ทมหลกสตรฝกอบรมเชงปฏบตการ ระบบพเลยง และการใหค าปรกษา ในสาขาตางๆ

- รวมกบภาคการศกษาในการพฒนาหลกสตรการเรยนการสอนในสาขาทสอดคลองกบ

แนวโนมความตองการของตลาดแรงงานและภาคธรกจ

การสรางระบบนเวศน (Ecosystem) ทเหมาะสม ประกอบดวย

Page 42: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 42 -

- พฒนายานสรางสรรค (Creative District) ใหเกดขนอยางเปนรปธรรม ทงในสวนกลาง

และภมภาค พรอมทงจดกจกรรมตางๆ กบชมชนและธรกจในพนท

- สรางพนทหรอแพลตฟอรมการจดแสดงผลงานรปแบบตางๆ ทงการจดแสดงผลงานจรง

และในรปแบบเสมอนจรง

- พฒนาและปรบปรงหนวยบมเพาะ เพอสงเสรมธรกจ Creative-Based Startups การ

เชอมโยงงานวจยสธรกจ รวมถงการสรางโอกาสในการพฒนาและเชอมโยงเครอขายทงใน

และตางประเทศ

แผนการพฒนาระยะกลาง 2-5 ป

● จดท าแผนยทธศาสตรพฒนาอตสาหกรรมสรางสรรครายสาขา

● พฒนามาตรฐานวชาชพสรางสรรค ส ารวจและจดเกบสถตของอาชพ/แรงงาน/ธรกจ (Skill

Mapping) ใหครบทกสาขาอาชพในอตสาหกรรมสรางสรรค รวมถงพฒนาระบบการตดตามความ

เคลอนไหวของอตสาหกรรมสรางสรรคในรปแบบของดชนชวด (Creativity Index)

● จดท าหลกสตรเพอปลกฝงการเรยนรและความเขาใจ เรอง การออกแบบและความคด

สรางสรรค เทคโนโลย และนวตกรรม ตงแตระดบปฐมวยจนถงระดบมธยมศกษา เชนเดยวกบการ

ปลกฝงดานศลปะ เพอสรางความเขาใจตอคณคาของสรางสรรค การออกแบบ เทคโนโลยดจทล ท

เปนประโยชนตอการพฒนาและยกระดบคณภาพชวต

● วางระบบโครงสรางพนฐานทางปญญา ทงกายภาพและดจทล โดยพฒนาระบบองคความร

กลางแหงชาต รวมถงการพฒนาระบบพพธภณฑและแหลงเรยนรสรางสรรค ใหเกดเปนแหลงบม

เพาะความรทเขาถงไดงายและทวถง พรอมทงเปนแหลงการเรยนรส าคญในการพฒนาตนเอง

พฒนาชมชน และพฒนาธรกจ ไดอยางมประสทธภาพ

● จดท าบญชสนทรพยทางปญญาของประเทศไทย (IP Mapping) โดยการจดท าฐานขอมล

“ทรพยากรความเปนไทย” ทวประเทศ โดยแบงเปนสนทรพยทางวฒนธรรม (อาหารไทย

ประเพณ ฯลฯ) สนทรพยทางความคดสรางสรรค (งานออกแบบ สถาปตยกรรม ฯลฯ) และความ

หลากหลายทางชวภาพ (พชพนธทางเกษตร แหลงก าเนดสนคา ฯลฯ) และขนทะเบยน/จด

ทรพยสนทางปญญา ในระดบสากล

● พฒนาเมองสรางสรรค (Creative City) โดยขยายผลโครงการยานสรางสรรค (Creative

District) ตนแบบ ไปปรบใชใหเกดการพฒนาใหครอบคลมพนทสวนตางๆในสวนภมภาคใหครบทง

๔ ภมภาค

Page 43: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 43 -

● ผลกดนใหประเทศไทยเปนศนยกลาง แหลงผลต และรวบรวมของอตสาหกรรมสรางสรรคและ

วฒนธรรมของเอเชย

กรอบยทธศาสตร National Brainpower Development

ความตองการก าลงคนในระยะเวลา 20 ป ใน 5 กลมเทคโนโลยและอตสาหกรรมเปาหมายมการ

ประมาณการไวดงตารางดงตอไปน

กลมท 1 เกษตรและอาหาร ใชเทคโนโลยชวภาพ (Food & Agriculture - Biotech)

สาขา 5 ป 10 ป 15 ป 20 ป

วศวกรการเกษตร 1,000 5,000 10,000 20,000

วศวกร/นกวทยาศาสตรอาหาร 2,000 10,000 20,000 50,000

นกเกษตรศาสตรสมยใหม 10,000 30,000 50,000 100,000

นกเศรษฐศาสตรการเกษตร/

การตลาด

1,000 5,000 10,000 20,000

นกวชาการเกษตร/นกวชาชพ

เกษตร

5,000 10,000 20,000 50,000

กลมท 2 สขภาพ ใชเทคโนโลยชวการแพทย (Health & Wellness – Biomedical)

สาขา 5 ป 10 ป 15 ป 20 ป

วศวกรชวการแพทย 1,000 5,000 10,000 20,000

วศวกรหนยนตการแพทย 500 2,000 5,000 10,000

เภสชกรผลตยาและวคซน 500 2,000 5,000 10,000

นกออกแบบอปกรณการแพทย 500 2,000 5,000 10,000

ชางซอมหนยนตการแพทย 1,000 5,000 10,000 20,000

Page 44: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 44 -

กลมท 3 เครองมออจฉรยะและหนยนต ใชเทคโนโลยเมคาทรอนกส (Smart Devices &

Robotics – Mechatronics)

สาขา 5 ป 10 ป 15 ป 20 ป

วศวกรแมคาทรอนกส 10,000 50,000 100,000 200,000

วศวกรระบบราง 500 5,000 10,000 30,000

วศวกรอากาศยาน 500 2,000 5,000 10,000

ชางรถไฟฟา/ระบบราง 5,000 20,000 50,000 100,000

ชางซอมอากาศยาน 1,000 3,000 7,000 15,000

ชางซอมหนยนต 1,000 5,000 10,000 20,000

กลมท 4 ดจทลและอนเทอรเนตออฟตง ใชเทคโนโลยสมองกลฝงตว (Digital & IOT -

Embedded Technology)

สาขา 5 ป 10 ป 15 ป 20 ป

วศวกรคอมพวเตอร 50,000 150,000 300,000 500,000

นกวทยาศาสตรคอมพวเตอร 10,000 30,000 70,000 100,000

วศวกรเชงระบบ 10,000 30,000 50,000 100,000

ชางซอมระบบคอมพวเตอร 10,000 50,000 100,000 200,000

กลมท 5 สรางสรรคและวฒนธรรม ใชความรดานการบรการเพมมลคา (Creative & Culture -

High Value Services)

สาขา 5 ป 10 ป 15 ป 20 ป

Cultural Designer 10,000 30,000 50,000 100,000

Fashion Designer 10,000 30,000 50,000 100,000

Graphic Designer 30,000 700,000 100,000 200,000

Industrial Designer 20,000 40,000 80,000 100,000

Universal Designer 10,000 30,000 50,000 100,000

Travel Technology 10,000 50,000 80,000 120,000

Page 45: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 45 -

การวจยเชงบรณาการเพอตอบโจทยวาระประเทศ

Thailand 4.0 เปนเรองของการปฏรปการวจยพฒนา วทยาศาสตรและเทคโนโลย เพอเปนตว

ขบเคลอนหลกของการเปลยนผานสระบบเศรษฐกจทขบเคลอนดวยนวตกรรม นอกเหนอจากการระบกลม

เทคโนโลยและอตสาหกรรมเปาหมายแลว Thailand 4.0 ไดก าหนดทศทางการวจยของประเทศ ดงตอไปน

1. การวจยจากนไปจะตองเปนการวจยเพอสรางฐานรากและตอยอดใหเกดการใชประโยชนในเชง

พาณชยได เปน Demand-Oriented มากขน กลาวคอ จะตองตอบโจทยประเดนปญหาและ

โอกาสในระดบโลกและระดบประเทศ และโอกาสทางธรกจของภาคเอกชน

2. การวจยจากนไปจะตองอยใน Global Platform โดยการสรางเครอขายเชอมตอกบพนธมตรการ

วจยในระดบโลก

3. การวจยจากนไปจะตองมความเฉพาะเจาะจง และมงเนนการสรางความเชยวชาญในศาสตรหรอ

ประเดนการวจยนนๆ

จากทศทางการวจยขางตน “5 เทคโนโลยและอตสาหกรรมเปาหมาย” จงถกแปลงออกมาเปน

“การวจยเชงบรณาการ” เพอตอบโจทยประเดนปญหาและโอกาสในระดบโลกและระดบประเทศ และโอกาส

ทางธรกจของภาคเอกชน ซงมอยหลากหลายประเดน อาท เกษตรและอาหาร พลงงาน สงคมสงวย เมอง

อจฉรยะ เศรษฐกจสรางสรรค การบรหารจดการน า การปรบเปลยนสสงคมคารบอนต า และการพฒนาส

อตสาหกรรมสเขยว เปนตน (ดรปท 2.8) โดยในชนตน จะขอเรมจาก 5 ประเดนแรกกอน อนประกอบดวย

1. การวจยเชงบรณาการวาดวยเกษตรและอาหาร

2. การวจยเชงบรณาการวาดวยพลงงาน

3. การวจยเชงบรณาการวาดวยสงคมสงอาย

4. การวจยเชงบรณาการวาดวยเมองอจฉรยะ

5. การวจยเชงบรณาการวาดวยเศรษฐกจสรางสรรค

Page 46: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 46 -

รปท 2.8 : การวจยเชงบรณการเพอตอบโจทยประเดนทาทายของประเทศ

ในแตละประเดนการวจยเชงบรณาการ จะมศาสตรและเทคโนโลยทเกยวของมากมาย ตวอยางเชน

ในประเดนการวจยเรองเกษตรและอาหาร นอกจากจะม เทคโนโลยชวภาพในการพฒนาพนธพชหรออาหาร

แลว ยงตองการเทคโนโลยหนยนตและดจทลส าหรบ Smart Farming และ Precision Agriculture เปนตน

(ดรปท 2.9)

รปท 2.9 : แนวคดการก าหนดวาระการวจยเชงบรณาการตามกลมเทคโนโลยโดยใชแนวทางสหวทยาการ

Page 47: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 47 -

เพอใหการสราง 5 กลมอตสาหกรรมและเทคโนโลยเปาหมาย และการวจยเชงบรณการเกดผลสมฤทธ

ในทางปฏบต จ าเปนอยางยงตองมการพฒนา “โครงสรางพ นฐานทางการเงน” สนบสนน อนประกอบดวย

• การจดตงกองทนเพอการยกระดบขดความสามารถของเทคโนโลย/อตสาหกรรมเปาหมาย

• การใชระบบ Program-Based Multiyear Budgeting จดสรรเงนทนรายเทคโนโลยและอตสาหกรรม

เปาหมาย และรายวาระการวจยเชงบรณาการ

• การตงกองทนเพอใหเงนสนบสนน เงนใหกยม และชดเชยดอกเบย (Performance Based

Conditional Grants & Subsidies

• การพฒนา Multilayered Capital Markets เพอสนบสนนการรงสรรคนวตกรรม และ Startups

• การสงเสรม Capability-Based Investment โดย BOI

รายละเอยดของการขบเคลอนแตละวาระประเทศ จะอยในตอนท 3 วาดวยการปฏรปการวจย เพอ

กาวส Thailand 4.0

Page 48: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 48 -

วาระท 3: บมเพาะผประกอบการและพฒนาเครอขายวสาหกจ ทขบเคลอนดวยนวตกรรม

การปรบเปลยนจากประเทศรายไดปานกลาง สประเทศรายไดสงนน หมายถงการปรบเปลยนจากโครงสรางเศรษฐกจเพมมลคา เปน โครงสรางเศรษฐกจสรางมลคา นนหมายถงการปรบเปลยนจากระบบเศรษฐกจทขบเคลอนดวยประสทธภาพ มาส ระบบเศรษฐกจทขบเคลอนดวยนวตกรรม ทงหมดนจะเปนไปไมไดเลย หากไมมการบมเพาะผประกอบการและพฒนาเครอขายวสาหกจ

หลกคดของการสรางความเขมแขงจากภายใน คอการเปลยนการเจรญเตบโตแบบรากแขนง เปนการ

เจรญเตบโตแบบรากแกว เพอใหสามารถพงพาตนเอง ยนอยบนขาของตนเอง รวมกนเปนกลมอยางมพลง ทง

5 คลสเตอรเทคโนโลยและอตสาหกรรมแหงอนาคตจะเปนรากแกวทค าล าตนของผประกอบการและเครอขาย

วสาหกจทขบเคลอนดวยนวตกรรม อนประกอบดวย

1. การเปลยนเกษตรกรแบบดงเดมเปนเกษตรกรททนสมย (Smart Farmers)

2. การเปลยนวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) แบบดงเดม เปน วสาหกจขนาดกลางและ

ขนาดยอมททนสมย (Smart SMEs)

3. การเปลยนธรกจบรการแบบดงเดม เปนธรกจทใหบรการทมมลคาสง (High Value Services)

4. การสงเสรมการพฒนาธรกจเกดใหม (Startups)

การปรบโครงสรางเกษตรท งระบบ

รฐบาลมความมงมนทจะยกระดบเกษตรกรไทยใหมคณภาพชวตทดขน มรายไดทมนคง โดยด าเนน 3

ยทธศาสตรไปพรอมๆกนคอ ยทธศาสตรระยะสน 1 ป ยทธศาสตรระยะปานกลาง 1-3 ป และ ยทธศาสตร

ระยะยาว 3-5 ป

ยทธศาสตรระยะส น 1 ป

โดยก าหนดมาตรการในการดแลกอนการเกบเกยว มาตรการหลงเกบเกยว และมาตรการสนบสนน

Page 49: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 49 -

มาตรการกอนเกบเกยว ในระยะสน มงเนนการเพมผลผลตตอไร ลดตนทนการเพาะปลกดวยการ

แกไขปญหาดานปจจยและตนทนการผลต อาท ราคาปย เมลดพนธ ยาฆาแมลง คาเชานา รวมทงสนบสนน

เงนกเพอการเพาะปลก

ส าหรบมาตรการปฏรปปรบเปลยนการเพาะปลก (ในระยะ 1 ป) มงเนนการฝกอบรมและสนบสนน

สนเชอเพอสรางเกษตรกรตนแบบ การรวมนาแปลงใหญ การสนบสนนการใชเครองจกรกลและเครองมอ

ทางการเกษตร การจดการและปรบเปลยนการเพาะปลกเพอใหเหมาะสมแกสภาพดน ภมประเทศและ

ภมอากาศ ซงไดมการนาพชทางเลอกและการเลยงสตว มาเปนแนวทางการสนบสนนการปรบเปลยน

มาตรการหลงเกบเกยว มงเนนยกระดบกลมเกษตรกรและสหกรณ ในการพฒนาขดความสามารถ

ในการบรหารจดการการเกบเกยวและการแปรรป เพอสรางมลคาเพม การดแลเสถยรภาพราคาสนคาเกษตร

รวมทงเสรมสภาพคลองแกกลไกการรวบรวมเพอเพมประสทธภาพการดดซบผลผลต การขยายตลาดกลาง

สนคาเกษตร และการเชอมโยงสนคาเกษตรสตลาดผบรโภคโดยประชารฐ

มาตรการสนบสนน มงเนนการลดภาระตนทนดอกเบยแกเกษตรกร โดยพกชาระหนและลด

ดอกเบยเงนก

ยทธศาสตรระยะปานกลาง 1-3 ป

ประกอบดวย

การปฎรปสหกรณ

การจดตงกองทน ประกอบดวยกองทนเพอยกระดบขดความสามารถภาคเกษตร และกองทน

เพอสรางผประกอบการการเกษตรในพนท

การรกษาเสถยรภาพราคาพชผลเกษตร อาท ระบบประกนราคาพชผลเกษตร ยกเครอง

ตลาดซอขายลวงหนาสนคาเกษตร และ พฒนาตลาดออนไลนสนคาเกษตร

การพฒนาองคความรและการบรการจดการ ประกอบดวยการจดตง Smart Farmer

Academy ฝกอบรมดานเทคโนโลย การบรหารจดการ ตลอดจนเรองความปลอดภยและ

สงแวดลอม

การยกระดบมาตรฐานผลตภาพ และนวตกรรมในภาคเกษตร อาท สรางนวตกรรมเกษตร

และอาหารเพมคณภาพผลผลต ความปลอดภย การเปนมตรกบสงแวดลอม พฒนาระบบ

ตรวจสอบยอนกลบ

Page 50: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 50 -

การสงเสรมผประกอบการและธรกจทางดานเกษตร อาท การสงเสรม Startup ภาคเกษตร

การพฒนาคลสเตอรภาคบรการดานเกษตร การพฒนาการทองเทยวภาคเกษตร

ยทธศาสตรระยะยาว 3-5 ป ประกอบดวย

การปฏรปทดนเพอการเกษตร

การพฒนาเกษตรดจตอล อาท Big Data ทางการเกษตร Cloud Services ส าหรบภาค

เกษตร Precision Technologies และ IoT ภาคเกษตร

การปฏรปตลอดสายจากหวงโซการผลตถงหวงโซผบรโภค

การบรหารจดการน าอยางเปนระบบดวยเทคโนโลย

การพฒนาเกษตรกรททนสมย (Smart Farmers)

การยกระดบภาคการเกษตรไทยเพอเขาส Thailand 4.0 จ าเปนตองอาศยการขบเคลอนโดย

เกษตรกรททนสมย

เกษตรกรททนสมย หมายถง เกษตรกรทใชการตลาดน าการผลต มจตวญญาณของการเปน

ผประกอบการ รจกใชการบรหารจดการและเทคโนโลย ทงในการผลต การแปรรป และบรการ แปลงออกมา

เปนโมเดลธรกจทางการเกษตรสมยใหม มความเปนผน า รเทาทนการเปลยนแปลงของโลกและใหความส าคญ

กบความยงยน

ระบบนเวศนเพอการพฒนา Smart Farmers

มอย 5 องคประกอบส าคญ คอ

การศกษาและการฝกอบรม พฒนาองคความรทงในดานทฤษฎและปฏบต การปรบเปลยนทงใน

สวนของกรอบความคด ทกษะ และพฤตกรรม

การเขาถงแหลงเงนทน ประกอบไปดวย กองทนระหวางการศกษา

Page 51: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 51 -

- กองทนกยมเพอสมารทฟารมเมอร (ก.ย.ส.)

กองทนระหวางการประกอบอาชพ

- Risk Management และ Mitigation

- Angel Fund และ Venture Capital Funds

ขอมลและระบบสารสนเทศทางการเกษตร (Big Data) ประกอบไปดวย

- ศนยขอมลดานความเหมาะสมของพนทผลต

- ศนยขอมลประมาณการผลผลตสนคาเกษตร

- ศนยขอมลสภาวะการตลาดและการคา

- ศนยขอมลบญชรายชอ Smart Farmers และผประกอบการดานตาง ๆ

- ศนยขอมลบญชรายชอหนวยงานของรฐและเอกชนทใหบรการสนบสนนขอมลขนตอนดานตาง ๆ

ตลอดหวงโซ

- ระบบบรหารจดการความรดานการเกษตร

การเชอมโยงหวงโซผผลตสหวงโซผบรโภค ประกอบไปดวย - ปจจยการผลต เชน สายพนธ เมลดพนธ

- ชวงการเพาะปลก เชน Feed Technology เครองจกรกลการเกษตรส าหรบเกษตรกรราย

ยอย Precision Farming หนยนตเพอการเกษตร IoT ภาคเกษตร

- หลงการเกบเกยว เชน ระบบการคดคณภาพ Food Processing Technology บรรจภณฑ

ลอจสตกสทงระบบ Cool Chain และ Cold Chain การเกบรกษาและระบบการตรวจสอบ

ยอนกลบ Zero-Waste Technologies

- การตลาด เชน E-Commerce

การพฒนา Platform for Collaboration ประกอบไปดวย - พฒนาโครงสรางพนฐานเพอการแบงปนขอมลและความร

- พฒนาระบบสหกรณแบบใหมทเปน Marketing Arms ใหกบเกษตรกรทเปน Smart

Farmer และการพฒนาคลสเตอร

- พฒนาระบบการเงนและบญชสหกรณ

- สนบสนน Smart Farmers ใหเปนผบรหารสหกรณ

- พฒนากลไกโครงสรางแบบ JA (Japan Agricultural Cooperatives) Group

Page 52: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 52 -

กลมเปาหมายทจะพฒนาเปน Smart Farmers เกษตรกรพนธใหม (New Breeds) สรางคนรนใหมไปกระตนใหเกดการเปลยนแปลงในระดบ

ชมชน (Agent of Change) ตองขยายโมเดลไปยงสถานศกษาตางๆ เพอใหมคนรนใหมมากพอทจะเกด

ผลกระทบ (Impact)1 ประเดนทาทายของคนกลมน คอ ความดอยประสบการณ สวนใหญมกมปญหาดาน

เงนทน ดงนนตองใชระยะเวลาในการพฒนา

เกษตรกรรนใหม (Young Farmers) คนรนใหมจากตางสาขาอาชพทตองการท าธรกจเกษตร

(เกษตรกรหนาใหม) สามารถด าเนนการไดในแทบทกจงหวด คนกลมนสวนใหญจะอยในอ าเภอเมองซงมความ

พรอมอยแลวในระดบหนง การด าเนนการพรอมกนในหลายจงหวดจะเกดผลกระทบ (Impact) ได

เกษตรกรปจจบน (Existing Farmers) ซงมอยเปนจ านวนมาก แตขบเคลอนยากมากเพราะ

อายมาก ไมมสรรพก าลงและไมชอบการเปลยนแปลง

ดงนน ในการขบเคลอนจะใชแนวทางคขนาน โดย

1. พฒนา Young Farmers ทมอยในทกจงหวดใหเปน Smart Farmers

2. พฒนา New Breed และท าการจบคเกษตรกรรนใหมน กบ Existing Farmers ทมความพรอม

และผานการคดเลอก

เปาหมาย

เปาหมายผลผลตสะสมการสราง Smart Farmers จาก Young Farmers

ระยะเวลา 5 ป 10 ป 15 ป 20 ป

จ านวน Smart Farmers 300 คน 1,000 คน 1,500 คน 2,000 คน

เปาหมายผลผลตสะสมการสราง Smart Farmers จาก New Breeds

ระยะเวลา 5 ป 10 ป 15 ป 20 ป

จ านวน Smart Farmers 100 คน 500 คน 1,500 คน 5,000 คน

1

ดงเชนตวอยางของการพฒนานสตในหลกสตรบรหารจดการทรพยากรการเกษตร ของส านกวชาทรพยากรการเกษตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย

Page 53: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 53 -

เปาหมายผลผลตสะสมรวม

ระยะเวลา 5 ป 10 ป 15 ป 20 ป

จ านวน Smart Farmers 400 คน 1,500 คน 3,000 คน 7,000 คน

การยกระดบขดความสามารถของ SMEs

ความส าคญของ SME ตอภาคเศรษฐกจของไทย

จากปจจบนพบวา GDP ของธรกจ SMEs ในป 2558 มมลคา 5,559,534 ลานบาท คดเปนรอยละ

41.1 ของ GDP รวมทงประเทศ โดยมจ านวนวสาหกจรวม 2,765,986 ราย มลกษณะการกระจายตวอยใน

กลมภาคการขายสง ขายปลกมากทสด รองลงมาอยในภาคการบรการ และภาคอตสาหกรรม

มการจางงานในธรกจ SMES 10,749,735 คน หรอคดเปนรอยละ 80.44 ของการจางงานรวมทงหมด

ส าหรบดานการสงออกป 2558 ประเทศไทยมมลคาการสงออกโดยรวม 7,227,927.43 ลานบาท แตเปนการ

สงออกของ SMEs เพยง 1,980,434.58 ลานบาท คดเปนรอยละ 27.40 ของมลคาการสงออกทงหมด หรอ

เมอพจารณาจ านวนของ SMEs ทสงออกของประเทศในป 2559 พบวาเปน SMEs 25,788 กจการ จาก

จ านวนทงสน 37,641 กจการ

จะเหนไดวาสถตทกลาวถงสะทอนความส าคญของ SMEs ในการเปนกลไกหลกในการขบเคลอน

เศรษฐกจของประเทศ แตถาพจารณาในเชงคณภาพจะเหนไดวา ศกยภาพของ SMEs ไทยยงอยในระดบทต า

นโยบายทจะขบเคลอน Thailand 4.0 ทลวนตองอาศยองคาพยพทกภาคสวนในการยกระดบ

พฒนาตนเองให “กาวขาม” การเปนประเทศทมรายไดปานกลางไปสประเทศทมรายไดสง โดยเฉพาะในสวน

ของการขบเคลอน SMEs ทถอเปนฐานส าคญของภาคเศรษฐกจไทย

ปญหาและความตองการของ SME ในประเทศไทย

OECD (Organization of Economic Cooperation and Development) ซงเปนการรวมกลมของประเทศทพฒนาแลว และเปนตนแบบของการสงเสรม SMEs ไดรวมกบส านกงานสงเสรมวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม(สสว.) จดท าเอกสารประเมนการสงเสรม SMEs ในไทย โดยไดขอมลสรปดงน

Page 54: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 54 -

ประเทศไทยขาดการสงเสรม SMEs อยางบรณาการ ทผานมา SMEs ของไทยพฒนาอยางไรทศทาง แผนแมบท SMEs แหงชาตจดท าโดย สสว. ไมมหนวยงานของรฐอนน าไปปฏบตตาม

ประเทศไทยขาดการสนบสนนงบประมาณประจ าปอยางตอเนอง (Multi–Year Budgeting) เพอสงเสรม SMEs รายสาขาอยางตอเนองจนเปนผลส าเรจ ตาม Roadmap ของภาครฐและเอกชน

ประเทศไทยขาดการสงเสรม SMEs แบบ Portfolio Approach ซงจะแบง SMEs เปนกลมตามวงจรธรกจ (Life Cycle) กลาวคอ กลมพงเรมตนธรกจ (Pre-Start-Up) กลมเรมตนธรกจ (Start-Up) กลมทอยในชวงการขยายธรกจ (Expansion) กลมทอยในชวงการเตบโตของธรกจ (High Growth) กลมทอยในชวงการขยายธรกจสตางประเทศ (Internationalization) และกลมทอยในชวงผกผนของธรกจ (Turn Around) ท าใหเกดการสงเสรม SMEs แบบซ าซอน โครงการสวนใหญทวประเทศเนนแตสงเสรมการเรมตนธรกจ (Start-Up)เปนหลก ผลทเกดขนกคอ

- OTOP ไมสามารถเตบโต เปน S - S ไมสามารถเตบโตเปน M - M ไมสามารถเตบโตเปน L OECD ยงพบวาประเทศไทยประสบวกฤตทเรยกวา “The Missing Middle” (Missing M)

กลาวคอ ไทยมวสาหกจขนาดกลางเพยงไมถง 14,000 ราย คดเปนรอยละ 0.5 ของธรกจ SMEs ทงหมดในขณะทสถตตทวโลกแตละประเทศจะม M อยประมาณรอยละ 5-10 ของ SMEs ทงหมด

โดยปกตธรกจขนาดกลาง (M) จะเปนธรกจทสามารถใชประโยชนจากการคาการลงทนระหวางประเทศ และเปนกลมซงสามารถสรางมลคาเพม มนวตกรรมใหมๆใหประเทศ หากมจ านวน M นอยประเทศนนๆ ยอมมวกฤตเรองขดความสามารถในการแขงขนของประเทศตามมาโดยปกต

ธรกจขนาดกลาง (M) จะเปนธรกจทสามารถใชประโยชนจากการคาการลงทนระหวางประเทศ และเปนกลมซงสามารถสรางมลคาเพม มนวตกรรมใหมๆใหประเทศ หากมจ านวน M นอย ประเทศนนๆ ยอมมวกฤตเรองขดความสามารถในการแขงขนของประเทศตามมา สถานการณ SMEs ของไทยในปจจบน สดสวนของ SMEs ใน GDP ลดลงอยางตอเนองจาก 42% ในชวงกอนวกฤตเศรษฐกจเอเชยในป 2555 เหลอรอยละ 37 ท าใหความหวงของประเทศไทยในการกาวขามจาก ประเทศรายไดปานกลาง เปนเรองทหางไกลความเปนจรงมากขน

ผลตภาพแรงงานของ SME ต ามาก SMEs ไทยเกอบจะไมลงทนในเทคโนโลยเลย ในระยะเวลา 5 ปทผานมา ท าให SMEs ไทยตดกบเรองการวจยและพฒนา และจะสงผลตอขดความสามารถของประเทศในระยะยาว ท าให SMEs ของไทย ผลตสนคาทยงขาดการเพมมลคาของสนคา

ภาคเศรษฐกจนอกระบบ มสดสวนในระบบเศรษฐกจสงมาก ธนาคารโลกรายงานวากวา รอยละ 50 ของธรกจ SMEs อยในภาคเศรษฐกจนอกระบบ ซงไมจดทะเบยนการคาและไมมการเสยภาษ

Page 55: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 55 -

แนวทางการขบเคลอน SME ตามกรอบ Thailand 4.0

เปาหมาย เพมรายไดและสดสวนใน GDP ของ SMEs ใหถงรอยละ 50 ของ GDP ประเทศ ภายใน 10 ป

ตวช วดความส าเรจ ประกอบไปดวย 1. มลคาตลาดของสนคาและบรการภายในประเทศ (GDP) ของ SME ขยายตวเพมขน ไมนอย

กวารอยละ 4 ตอป (เพอใหสามารถเพมรายไดและสดสวนใน GDP ของ SME ใหถงรอยละ 50 ของ GDP ประเทศภายในป 2567)

2. มลคาการสงออกสนคาของ SMEs ขยายตวเพมขนไมนอยกวารอยละ 5 ตอป (เพอเพมสดสวนการสงออกของ SMEs ใหถงรอยละ 40 ของมลคาการสงออกทงหมดของประเทศภายในป 2563)

3. มจ านวนผประกอบการใหมและผประกอบการเดมเขาสระบบภาษอยางถกตองเพมขนไมนอยกวา 60,000 รายตอป

กลมเปาหมาย SMEs เพอการพฒนาตามศกยภาพ ยทธศาสตรการสงเสรม SMEs ได

ก าหนดเปาหมายในการสงเสรมไว 3 กลม ดวยกนคอ

กลม Turn Around SMEs เปนกลมทตองใหความชวยเหลอในหลายๆสวน โดยทผานมาภาครฐ

มนโยบายออกมาชวยเหลอให SMEs กลมน ผานโครงการ Rescue SMEs

กลม Regular SMEs เปนกลมทมความพรอมอยแลวในระดบหนง และสามารถขยบตวเอง โดย

จะตองมมาตรฐานทอยในระดบสากล มการสรางขดความสามารถในการแขงขน ดวยผลผลตและสราง

มลคาเพมดวยนวตกรรม มาตรการตางๆทรฐบาลด าเนนการอยในปจจบน เพอสนบสนนกลม Regular SMEs

ประกอบไปดวย

Ease of Doing Business

บรณาการแหลงเงนทนส าหรบ SMEs

จดตง One Stop Service ส าหรบ SMEs

ขยายผลโครงการพจงนองโดยประชารฐ

ใหแตมตอ SMEs ในโครงการจดซอจดจางภาครฐ

สงเสรมการท าตลาดในตางประเทศผานโครงการ SME Proactive

พฒนาและเชอมโยง Regional Sourcing/Value Chain

สนบสนนเรองโครงสรางพนฐาน และองคความรดานทรพยสนทางปญญา การเขาถงขอมลสทธบตร

แนวโนมเทคโนโลยแก SME

Page 56: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 56 -

กลม Strong SMEs เปนกลมทมศกยภาพและความพรอมทจะพฒนาไปสการเปน Smart SMEs

มาตรการระยะสน (ภายใน 1 -3 ป) ประกอบไปดวย

การพฒนากองทน ประกอบดวย กองทนเพอยกระดบขดความสามารถส IDEs การสงเสรม SMEs

Investment Companies และธรกจ Venture Capital

การจดตงองคกรสนบสนน ประกอบไปดวย สถาบนขบเคลอนยทธศาสตรเทคโนโลย/อตสาหกรรม

เปาหมายรายสาขา Incubator, Accelerator, IDE Center

การยกระดบขดความสามารถ ประกอบดวย Spring ส าหรบ SMEs (Standards, Productivity,

Innovation) การพฒนา Service Oriented Supporting Industries (อาท Service Design,

Machine Tools, Logistics Service Providers, Information Services, etc.)

การสรางแพลทฟอรมความรวมมอระหวางมหาวทยาลย SMEs และหนวยงานของรฐ

การพฒนาองคความรและการบรการจดการ อาท จดตง Entrepreneurial Academy การพฒนา

โปรแกรม e-Learning ส าหรบ SMEs การพฒนาทกษะส าหรบคลสเตอรเทคโนโลย/อตสาหกรรมแหง

อนาคต เปนตน

สวนมาตรการระยะปานกลาง (ภายใน 3-5 ป) ประกอบไปดวย

Digital Transformation ส าหรบ SMEs

การพฒนา Open Innovation ส าหรบ SMEs

การสราง SMEs Big Data

การสงเสรมให SMEs ลงทนใน R&D

การสรางเครอขายความรวมมอ ดวยการสราง Global Collaborative Network & Partnerships

การเปลยนธรกจบรการแบบด งเดม เปน High Value Services

ภาคบรการของไทยมบทบาทส าคญตอการพฒนาและรกษาเสถยรภาพทางเศรษฐกจของประเทศมากขนอยางตอเนองทงยงเปนองคประกอบพนฐานในการชวยสนบสนนภาคการผลตอนๆ ในป 2558 ภาคบรการมสดสวนรอยละ 51.9 ของ GDP มการจางงานรอยละ 45 ของการจางงานรวม อยางไรกตามเมอเปรยบเทยบกบประเทศทพฒนาแลวทใชภาคบรการเปนแรงขบเคลอนหลกของระบบเศรษฐกจ จะเหนไดวาประเทศเหลานนจะมสดสวนภาคบรการสงถงรอยละ 70-80 ของ GDP และมการจางงานในอตราทสงเชนกน

Page 57: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 57 -

ดวยบรบทการเปลยนแปลงของโลกในปจจบน ทเปลยนจากยคอตสาหกรรมสยคดจตอล เกด Connectivity, Interactive, Mobility อยางรวดเรว ท าใหมการแขงขนมากขน ประเทศไทยจ าเปนตองปรบโครงสรางเศรษฐกจการคาระหวางประเทศจากทขนกบภาคการคาสนคาเปนหลก เปนการเนนภาคบรการมากขน และทผานมาการสงเสรมธรกจบรการเปนไปอยางไรทศทาง ไมเปนระบบ และไมสามารถใชศกยภาพของจดเดนทมอยไดอยางเตมศกยภาพ การกาวส Thailand 4.0 พลงขบเคลอนในกลมอตสาหกรรมนตองมพลงและแรงพออยางมทศทาง

ธรกจบรการในมมมองเชงธรกจทใหความส าคญกบการสรางมลคาใหกบลกคา ทปจจบนไดผลกระทบจากความกาวหนาทางเทคโนโลยสารสนเทศ รปแบบธรกจใหมและพฤตกรรมผบรโภคทเปลยนแปลงไป สามารถแบงธรกจบรการไดเปน 4 ประเภทหลกๆ ดงน 1. ธรกจบรการดานโครงสรางพนฐาน (Infrastruture Services) ไดแก สถาปตยกรรม วศวกรรม กอสราง การขนสง การกระจายสนคา การเงน 2. ธรกจบรการดานสนบสนนการประกอบธรกจ (Supporting Business Services) 2.1 เกยวกบเทคโนโลยสารสนเทศและบรการตอเนอง ( Information Technology and Related Services) เชน Computer Consultancy, Software Developer, Data Processing, Database Management, Call Center 2.2 ไมเกยวกบ IT (Non-IT Business Related) เชน การวจยและพฒนา การใหเชาเครองมออปกรณ การส ารวจตลาด บรการใหค าปรกษาดานบรหารจดการองคกร บรการแปล บรการสบหา บรการรกษาความปลอดภย การประกนภย การบรรจภณฑและการพมพ 3. ธรกจบรการวชาชพเฉพาะ (Professional Services) เชน นกบญช นกกฎหมาย แพทย ทนตแพทย 4. ธรกจบรการทเกยวของกบคณภาพชวต (Quality of Life Services) เชน บรการทเกยวของกบ การศกษา สขภาพ กฬา บนเทง การโรงแรม การเลยงรบรอง การทองเทยวและวฒนธรรม ส าหรบประเทศไทยธรกจบรการทมศกยภาพ เปนทยอมรบในระดบสากล มผประกอบการและบคลากรทมความรความสามารถและประสบการณเปนจ านวนมาก มธรกจตอเนองและธรกจพนฐานทเขมแขงและมคณภาพ เกยวของกบการใชความคดสรางสรรคและการน าวฒนธรรมททรงคณคามาสรางมลคาเพม สามารถพฒนาสการเปนธรกจบรการทมมลคาสง (High Value Services) ม 6 ธรกจ ไดแก - ธรกจบรการดานสขภาพและการแพทย (Wellness & Medical Service) สขภาพ: สปา เสรมสวย บรการผสงอาย การแพทย: การตรวจรางกาย ทนตกรรม ศลยกรรม

Page 58: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 58 -

- ธรกจบรการดานดจทลคอนเทนต (Digital Content Service) ภาพยนตร โฆษณา แอนนเมชน เกม ซอฟแวร - ธรกจบรการดานการตอนรบ (Hospitality Services) เชน การบรการทองเทยว การบรหารจดการโรงแรม การจดเลยง การจดอเวนต - ธรกจบรการดานการศกษา (Education) - ธรกจบรการวชาชพเฉพาะ เชน นกออกแบบ นกบญช นกกฏหมาย ทปรกษา แพทย ทนตแพทย นกพฒนาไอท - ธรกจบรการดานโลจสตกสการคา เชน บรการขนสงสนคา คลงสนคา ศนยกระจายสนคา โลจสตกสไอท การสงจดหมายและพสด

โดยมมาตรการยกระดบขดความสามารถในการแขงขนของ 6 คลสเตอรบรการดงกลาว ประกอบไปดวย

(ดงตารางท 2.1)

ตาราง 2.1 : มาตรการยกระดบขดความสามารถในการแขงขนของภาคบรการ

ระยะสน (ภายใน 1 -3 ป) ระยะกลาง (3-5 ป)

การสงเสรมการลงทนใน 6 คลสเตอรบรการ

เปาหมาย

การจดตงกองทนเพอการพฒนา 6 คลสเตอรบร

การเปาหมาย

การ สงเสรม Incubator และ Accelerator

ส าหรบ High Value Service Startup

การก าหนดมาตรฐานในการใหบรการใน 6

คลสเตอรบรการเปาหมาย

การจดตง Service Innopolis

การพฒนา Service Design Cluster เพอ

สนบสนน High Value Services

การสราง Global Collaborative Network

ใน 6 คลสเตอรบรการเปาหมาย

การสราง Global Market Network ใน 6

คลสเตอรบรการเปาหมาย

การสงเสรมการพฒนา Startups

ประเทศทเปนผน าดานการสงเสรมธรกจเกดใหม (Startup) ในอาเซยน ประกอบไปดวย

สงคโปร: รฐบาลรวมกบภาคเอกชน ในการผลกดนธรกจชนดใหม มาเลเซย: MaGIC ซงไดรบการสนบสนนทงหมดจากรฐบาล

Page 59: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 59 -

เวยดนาม: ม Silicon Valley of Vietnam ผลกดนโดยกระทรวงวทยาศาสตรและ ICT อนโดเนเซย: เพงเปดตว “1,000 Startups Movement” โดยตงเปาจะพฒนาธรกจเกดใหม 1,000

ธรกจภายในป 2020

ยทธศาสตรการพฒนา Startups ภายใต Thailand 4.0

ภายใตแนวคดของการเปลยนจากการ “ปกช า” เปน “รากแกว” ทง 5 กลมเทคโนโลยหลกจะ

เปรยบเสมอนเปน “ตนน า” และ 5 อตสาหกรรมเปาหมาย จะเปรยบเสมอนเปน “กลางน า” ทจะกอใหเกด

Startup ผประกอบการและเครอขายวสาหกจทขบเคลอนดวยนวตกรรมตางๆมากมายท “ปลายน า” ท

หลากหลาย ไมวาจะเปนธรกจทเนนเทคโนโลยเกษตร (Agritech) เทคโนโลยอาหาร (Foodtech) ธรกจ

สขภาพ (Healthtech) หนยนต (Robotech) e-Commerce ธรกจการทองเทยว (Traveltech) และธรกจ

การออกแบบ (Designtech) เปนตน (ดรปท 2.10)

รปท 2.10 : หวงโซการสรางมลคาใน Thailand 4.0

การสราง Enabling Ecosystem ส าหรบ Startups

ณ ขณะน ประเทศไทยมธรกจเกดใหมขนมากมาย ครอบคลมไปทงประเทศ ซงเปนเรองทด แตการเกดใหมทเปนอยในปจจบน ยงไมม Enabling Ecosystem ทชดเจนและตอเนองกน ท าใหไมมการลนไหลของวงจรการเกดธรกจใหม ไปจนถงการขยายตวเปนธรกจระดบโลกได ดงนน ภายใต Thailand 4.0 รฐบาลม

Page 60: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 60 -

นโยบายสงเสรมอยางจรงจงในทกๆขนตอนของธรกจเกดใหม ตงแตเรองของ Ideas, Angel หรอ Venture Investors, Incubators, Accelerators, Exchange Market ส าหรบการ Exit หรอ Expand

รฐบาลมนโยบายผลกดนใหประเทศไทยเปน “ศนยกลางเชอมโยงและปลายทางการลงทน Startup ของอาเซยน”

1. สนบสนนใหเกดการประกวดไอเดย โดยตงเปนเวทประกวดทวประเทศ โดยเนนไอเดยทจะท าธรกจในกลมทอยใน Thailand 4.0 โดยเฉพาะอยางยง ใน 5 กลมเทคโนโลยและอตสาหกรรมเปาหมาย

2. ใหแรงจงใจทแรงและเดนชด กบผลงทนเรมแรก Angel และ Venture Investors เพราะเปนผทเสยงมากทสดในการลงทนจรงๆ ในสวนน ควรใหแรงจงใจพเศษกบธรกจเกดใหม ทรวมทนกบตางชาต เพราะเทากบมคนมากลนกรองแลววาเปนธรกจทนาจะขยายตวในระดบโลกได

3. มนโยบายสงเสรมจรงจงใหเกดการบมเพาะและเรงโตส าหรบธรกจเกดใหม (Incubators และ Accelerators) ซงสวนใหญ คอ ภาคเอกชน

4. มนโยบายจดตงตลาดหลกทรพยส าหรบธรกจเกดใหม เพอใหผลงทนเรมตนไดขายหนของธรกจเกดใหมทประสบความส าเรจแลว (Pop Corn Business) ใหกบผลงทนรายอนทสนใจ และเปนการเพมทนใหกบธรกจนนดวย สวนนตองมนโยบายจาก กลต และตลาดหลกทรพย

โดยมมาตรการทจะสรางระบบนเวศนทเออตอการบมเพาะ Startup อนประกอบไปดวย (ดงตารางท

2.2 – 2.4)

1) การสนบสนนดานการเงนและมาตรการบรหารความเสยง

2) การพฒนาศกยภาพและขดความสามารถของ Startup ไทย

3) การสรางความเชอมโยงกบภมภาคและประชาคมโลก

ตาราง 2.2 : สนบสนนดานการเงนและลดความเสยง (Finance and Risk Capital)

กลยทธ ประเดน หนวยงาน

1. จดตง Government Angel

Fund เพอสราง Seed Money

และเอกชนทสนใจรวมลงทน

สนบสนน Pre – Seed ใหกบสตารทอพ

เพอสราง Prototype สงสดรอยละ 85

ของคาใชจายจรง

สราง Matching Fund องคกรเอกชน

ก.คลง

ก.พาณชย

ก.วทยาศาสตร

และเทคโนโลย

Page 61: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 61 -

หรอ VC และรฐในสดสวน 1:6

2. ยกเวนภาษการลงทนในสตารท

อพ หรอภาษเงนไดทงหมดของ

สตารทอพทผานเกณฑ 6 ปแรก

ก.คลง

3. สนบสนนภาคเอกชน ตง Angel

Fund และ Corporate

Venture Fund

องคกรเอกชนสามารถหกคาใชจายภาษ

จากการลงทน

ถาลงทนจะไดรบยกเวนภาษก าไรทงหมด

แตตองเขา Exit & Expand Scheme ใน

ตลาดหลกทรพยทตงขนใหม

ก.คลง

ตลาดหลกทรพยฯ

สภาอตฯ/สภา

หอการคาฯ

4. สรางความเขาใจและแรงจงใจให

เกด Angel Investor

ขนทะเบยน High Net Worth Individual

และ Angel Investor

สรางความเขาใจในการลงทนในสตารทอพ

นกลงทนสามารถน ามาหกภาษไดและไดรบ

การยกเวนภาษเมอไดผลก าไรจากการ เขา

Exit & Expand Scheme ในตลาด

หลกทรพยทตงขนใหม

ก.คลง

ตลาดหลกทรพยฯ

สภาอตฯ/สภา

หอการคาฯ

5. การประเมนมลคาทรพยสนทาง

ปญญา

สนบสนนใหเกดนกประเมนมลคาทรพยสน

ทางปญญา

ใหสถาบนการเงนมหนาทประเมนมลคา

ทรพยสนทางปญญา

ก.คลง

ก.พาณชย

สมาคมประเมน

มลคาทรพยสน

ทางปญญา

Page 62: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 62 -

ตาราง 2.3 : สงเสรมศกยภาพสตารทอพไทย (Capability to Grow)

กลยทธ ประเดน หนวยงาน

1. รฐรวมมอกบมหาวทยาลยจดตง

ศนยใหค าปรกษา สตารทอพ

ดานธรกจ เทคโนโลย และ

นวตกรรม ตามพนทและความ

ถนดพเศษ

2. รวมกนจดตง IDE Center

ภมภาค

สราง Cluster ความถนดของสถานศกษา

และมหาวทยาลยในแตละพนท

เชอมโยงการท างานกบเอกชนในพนท

สนบสนนมหาวทยาลยและเอกชนในการ

ดงอาจารยและผเชยวชาญจาก

ตางประเทศเพอใหบรการความรกบ

สตารทอพ

โครงการแลกเปลยนผเชยวชาญในแตละ

สาขาจากมหาวทยาลยและศนยวจยชนน า

ของโลก

สกอ.

มหาวทยาลย

สภาอตฯ/สภา

หอการคาฯ

กรมทรพยสนทาง

ปญญา ก.พาณชย

2. มหาวทยาลยจดตง VC Unit

เพอรวมลงทนกบงานวจยของ

คณาจารย นกศกษา และ

สตารทอพ

มหาวทยาลยจดตงบรษททสมารถรวมทน

ในนวตกรรม

ภาคเอกชนรวมก าหนดทศทางการลงทน

และวจย

สกอ.

มหาวทยาลย

สภาอตฯ/สภา

หอการคาฯ

3. สนบสนนภาคเอกชนจดตง

Startup Center

ใหองคความร เทคโนโลย และรวมลงทน

กบสตารทอพ

รฐใหทนสนบสนนเอกชนจดตง

Incubator/Accelerator Platform ใน

อตสาหกรรมทตอบสนองแนวทางประเทศ

ไทย 4.0

รฐรวมลงทนในลกษณะ Matching Fund

สภาอตฯ/สภา

หอการคาฯ

Page 63: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 63 -

ตาราง 2.4 : พฒนาขดความสามารถใหมและเชอมโยงกบภมภาคและประชาคมโลก (Global Linkage)

กลยทธ ประเดน หนวยงาน

1. ประกาศ Startup Visa เพอ

ดงดดพรสวรรคและขด

ความสามารถใหม ๆ

● Startup Visa ทมนวตกรรมทสงเสรม

Thailand 4.0 และมศกยภาพในการ

ลงทนและเตบโต

● ตองเปนเจาของหรอรวมลงทนในสตารท

อพไมนอยกวารอยละ 15

ก.ตางประเทศ

ก.แรงงาน

2. ใหสตารทอพไทยสามารถจาง

แรงงานทกษะสงตางชาตได

โดยงาย

● ปรบปรงหลกเกณฑและขนตอนการจดท า

Work Permit ส าหรบสตารทอพ

● ใหการสนบสนนทกษะทขาดแคลน เชน

Programmer, Data Scientist

ก.ตางประเทศ

ก.แรงงาน

3. สนบสนนใหเกดการถายโอน

องคความร ประสบการณกบ

สตารทอพ นกลงทน และท

ปรกษาจากทวโลก

● โครงการแลกเปลยนผเชยวชาญในแตละ

สาขาจากมหาวทยาลยและศนยวจยชน

น าของโลก

● จดตง ASEAN Global Startup Center

ในเมองส าคญ ๆ เพอดงใหเกดการลงทน

และเชอมโยงองคความรและความรวมมอ

เชน Silicon Valley, Berlin, Tel Aviv,

Seoul

● โครงการ Startup Exchange

Program/Mentor Exchange Program

● จดตงคณะท างานหรอทปรกษาทมความ

เชยวชาญ

จากทวโลก

● รวมกบองคการนานาชาต เชน WEF เพอ

สรางความเชอมโยงและแลกเปลยนองค

ความรและบคลากร

ก.ตางประเทศ

ก.พาณชย

4. สรางประเทศไทยใหเปน

จดหมายในการลงทนสตารท

อพ (Startup Investment

● ปรบกฎหมายเพอสงเสรมการลงทนจาก

ตางประเทศ

● โครงการรวมมอกบประเทศในอาเซยนใน

ก.ตางประเทศ

ก.พาณชย

BOI

Page 64: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 64 -

Destination)

การปรบปรงกฎหมายเพอสงเสรมสตารท

อพรวมกน ตวอยาง ASEAN Fintech

Collaboration Program

● จด ASEAN Startup Expo/Forum เปน

ประจ าทกป เพอเปน Showcase ของ

สตารทอพอาเซยน และศนยรวมนก

ลงทนทวโลก

● ASEAN / World Startup Roadshow

เพอแนะน าศกยภาพสตารทอพไทยและ

อาเซยน

● ก าหนด Startup District ตามศกยภาพ

ของพนท

Page 65: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 65 -

วาระท 4: การเสรมความเขมแขงของเศรษฐกจภายในประเทศ ผานกลไกของ 18 กลมจงหวด และ 77 จงหวด

Thailand 4.0 มงเนนการสรางสงคมแหงโอกาสและสงคมแหงความเทาเทยม สรางความเปนธรรม

ในการเขาถงทรพยากร สรางความสามารถใหแกผคนเพอเพมรายได ลดคาใชจาย และยกระดบคณภาพชวต

ประเทศไทยยงมปญหาความเหลอมล าระหวางภมภาค การกระจายผลประโยชนอนเปนผลพวงจากการเตบโตทางเศรษฐกจยงคงมความเหลอมล าปรากฎอยระหวางกลมพนทกรงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวนออก เปรยบเทยบกบกลมพนทภาคเหนอ ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ ภาคตะวนตก และภาคใต โดยกลมพนทกรงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวนออก ซงเปนพนทเปาหมายหลกของการพฒนาเศรษฐกจ ไดรบผลประโยชนทางเศรษฐกจ ทงในรปรายไดของภมภาค รายไดประชากรตอหว จ านวนเงนลงทน แรงงานทกษะทกระจกตวอยในพนทดงกลาว ดงนน หนงในประเดนเชงนโยบายทภาครฐตองใหความส าคญ คงหนไมพนการกระจายการเตบโตทางเศรษฐกจไปยงภมภาคอน ๆ อยางทวถง การสงเสรมใหเกดการจางงานและการลงทนในภมภาค และการกระจายผลประโยชนทางเศรษฐกจทเกดขนใหเทาเทยม (ทมา: IMF ๒๐๑๒)

ดงนน การเสรมความเขมแขงของเศรษฐกจภายในประเทศ ผานกลไกของ 18 กลมจงหวดและ 77

จงหวด จะเปนยทธศาสตรทส าคญในการกระจายทรพยากร ความเจรญ ความมงคง และโอกาสลงไปสระดบ

พนท เพอตอบโจทยการพฒนาขดความสามารถในการแขงขนพรอมกบการลดความเลอมล าใหอยในระดบท

สามารถยอมรบได

การกระจายความมงคงสระดบภมภาค

เกาหลใต เปนตวอยางทดของการพฒนาเชงพนทในระดบภมภาค โดยวางต าแหนงเชงยทธศาสตรใน

แตละภมภาคเพอเสรมสรางความสามารถในการแขงขน หนงในยทธศาสตรหลกของเกาหลใต คอการเปน

ศนยกลางของภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงเหนอ โดยก าหนดให Seoul Metro-Area เปนศนยกลางทางดาน

การเงน โลจสตกส อเลกทรอนกส เทคโนโลยสารสนเทศ และเทคโนโลยชวภาพ ก าหนดใหเกาะเจจ ซงอย

ทางใต เปนเมองระดบนานาชาต ทเนนทางดานการทองเทยว เทคโนโลยชวภาพ และเทคโนโลยสารสนเทศ

และอกสามเขตเศรษฐกจพเศษ อยท ปซาน กวางหยาง และอนชอน เนนทางดานโลจสตกส และบรการ

ดานการเงน นอกจากนยงจดใหม 6 ยานอตสาหกรรมส าหรบนกลงทนตางชาต โดยม 523 นคมอตสาหกรรม

รองรบ

Page 66: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 66 -

ต าแหนงเชงยทธศาสตรทางเศรษฐกจของ 18 กลมจงหวด

ส าหรบประเทศไทย รฐบาลไดมการก าหนดต าแหนงเชงยทธศาสตรทางเศรษฐกจของทง 18 กลม

จงหวด ประกอบไปดวย

● ภาคเหนอตอนบน 1 เปนศนยกลางเศรษฐกจสรางสรรค เมองนวตกรรมเกษตรและอาหาร

สขภาพ

● ภาคเหนอตอนบน 2 เปนประตสอนภาคลมน าโขงและ ASEAN+3 ศนยกลางการทองเทยวท

เปนมตรกบสงแวดลอม

● ภาคเหนอตอนลาง 1 เปนศนยกลางการคาและการบรการสแยกอนโดจนและประตสเมยนมา

● ภาคเหนอตอนลาง 2 เปนศนยกลางธรกจขาวและทองเทยวมรดกโลก

● ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 1 เปนศนยกลางการคาของอนภมภาคลมน าโขงและประตส

อาเซยนตะวนออกและจน

● ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 2 เปนศนยกลางสนคาเกษตรและปศสตว และการทองเทยว

ทเปนมตรกบสงแวดลอมแหงภาค ตะวนออกเฉยงเหนอ

● ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง เปนเมองนวตกรรมเกษตรและอาหาร และโลจสตกสภาค

ตะวนออกเฉยงเหนอ

● ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนลาง 1 เปนเมองเศรษฐกจสรางสรรคอารยธรรมขอมและกฬา

และศนยกลางการคาสนคาเกษตร

● ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนลาง 2 เปนศนยกลางขาวหอมมะลโลก และประตสอาเซยน

ตะวนออก

● ภาคกลางตอนบน 1 เปนศนยกลางการทองเทยวเชงวฒนธรรมมรดกโลก และเมองนวตกรรม

ทางดานอาหาร

● ภาคกลางตอนบน 2 เปนฐานการผลตอาหารเพอสขภาพ

● ภาคกลางตอนกลาง เปนศนยกลางอตสาหกรรมสเขยว การทองเทยวทเปนมตรกบสงแวดลอม

และประตสอาเซยนและโลก

● ภาคกลางตอนลาง 1 เปนศนยกลางการคาและการทองเทยวเชงสรางสรรคแหงภาคตะวนตก

● ภาคกลางตอนลาง 2 เปนศนยกลางการคาประมงแปรรป สนคาเกษตรและการทองเทยว

นานาชาต

● ภาคตะวนออก เปนศนยกลางผลไมออแกนค อตสาหกรรมสะอาด และการทองเทยวเชงสขภาพ

● ภาคใตฝงอาวไทย เปนศนยกลางการคาสนคาเกษตรภาคใต (ยางพารา ปาลมน ามน ผลไม)

Page 67: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 67 -

● ภาคใตฝงอนดามน เปนศนยกลางการทองเทยวทมคณภาพระดบโลก และเศรษฐกจสรางสรรค

ดานวทยาการอาหาร

● ใตชายแดน เปนเมองนวตกรรมเกษตรและอตสาหกรรมเกษตร (ยางพารา ประมง อาหารฮาลาล)

ประตสอาเซยนตอนใต (ดงรปท 2.11)

รปท 2.11 : ต าแหนงเชงยทธศาสตรทางการคา การลงทนและการทองเทยวของ 18 กลมจงหวด

การพฒนาโครงสรางเศรษฐกจและระบบตลาดภายในประเทศ เพอใหการขบเคลอนเศรษฐกจภายในประเทศเปนไปอยางมประสทธภาพ จ าเปนอยางยงตองม

โครงสรางพนฐานและระบบตลาดรองรบ กลาวคอ ตองมระบบและแนวทางการด าเนนการทเปนมาตรฐาน

เดยวกน มฐานขอมลการคาและโครงขายเชอมโยงเพอรองรบธรกรรมการผลตและการคา ตงแตระดบตนน า

กลางน า ปลายน า โดยใหเกษตรกร วสาหกจชมชน สหกรณ และผประกอบการขนาดกลาง ขนาดเลก เขาถง

และสามารถใชประโยชนไดบนแพลทฟอรมเดยวกน ตงแตระดบชมชน ระดบจงหวด ระดบภมภาค และ

ระดบประเทศ ดงน

ระดบชมชน ตองสงเสรมใหมตลาดหรอจดรวบรวม ผลผลต หรอ ผลตภณฑ ตลอดจนภมปญญา

ของคนในทองถน เพอใหเปนแหลงศนยกลางเศรษฐกจการคาของแตละชมชน โดยแตละตลาดหรอจดรวบรวม

จะตองสามารถเลาเรองราวถายทอดจดขายจดเดนทเปนอตลกษณเฉพาะ และคนในชมชนมสวนรวม ในการ

พฒนารปแบบและสรางมลคาเพม ตลอดจน สงเสรมและพฒนาใหเปนอตสาหกรรมทผสาน การทองเทยวเชง

Page 68: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 68 -

อนรกษ ทงน รปแบบตลาดหรอจดรวบรวมสนคาอาจพฒนาจากแหลงการคาดงเดมหรอสงเสรมใหมจด

รวบรวมในแหลงทเปนตนนา หรอเปนศนยกลางทสามารถเชอมโยงกบวฒนธรรมทองถน อนจะเปนการสราง

โอกาสในการขายทงสนคาและบรการแกชมชน

ระดบจงหวด ตองมตลาดกลางรวบรวมสนคาจากแตละตลาดโดยท าหนาทเปนจดรวบรวมและ จด

กระจายสนคาและภมปญญาของคนในจงหวด (Hub & Spoke) โดยตลาดหรอจดรวบรวมระดบจงหวด ตอง

สะทอนถงวฒนธรรมแนวคดและภมปญญาของแตละชมชนในจงหวด โดยมกระบวนการพฒนาตอยอด ทงดาน

การสรางมลคาเพมและนวตกรรมในเชงอตสาหกรรมและการพาณชย ทเชอมโยงกบภมภาคและประเทศ

ระดบภาค สงเสรมใหมอตสาหกรรมขนาดใหญทสามารถแปรรปและสามารถสรางมลคาเพมใหกบ

ผลผลตหรอผลตภณฑของภมภาคในเชงอตสาหกรรม โดยมงเนนการน าเทคโนโลยสมยใหมเขามาชวย ในการ

ผลต แปรรป และจดการ ตลอดจนพฒนานวตกรรมจากผลผลต ผลตภณฑ และวฒนธรรมของชมชน ทงน ใน

แตละภาคตองมคลงสนคากลางเพอรองรบผลผลตทางการเกษตรหรอ ผลตภณฑจากชมชน วสาหกจชมชน

เพอรองรบการคาและสรางความมนคงของคนในภาค โดยเฉพาะในพนททเปนจดเชอมโยงกบประเทศเพอน

บาน จะตองมศนยกลางการจดเกบผลผลตในภมภาค และสามารถรองรบผลผลตจากประเทศเพอนบาน ใน

การสนบสนนภาคอตสาหกรรมการผลต และการคาสนคาสงออกหลกของประเทศ

ระดบประเทศ ประกอบไปดวย

● พฒนาระบบฐานขอมล (Big Data) ตองมระบบการรวบรวมขอมลการผลตในประเทศและความ

ตองการสนคาและผลตภณฑทงภายในและตางประเทศ โดยน าระบบเทคโนโลยเขามาเชอมโยงและเผยแพร

ตงแตตนน าจนถงปลายน า

● สรางนกการตลาดมออาชพในแตละผลตภณฑจากแตละชมชน ท าหนาทใหค าปรกษาแนะน าและ

เชอมโยงการคาจากระดบชมชนสระดบประเทศทงในระบบตลาดสนคาจรง และระบบตลาดสนคาดจตอล

● สรางกลไกสภาพคลองสงเสรมพฒนาใหมระบบการรบรองใบประทวนสนคาเพอเปนสนทรพยใน

การใชเปนหลกประกนในการกยมหรอใชเปนตราสารในการจายช าระไดเสมอนเงนสด ภายใตรปแบบแนวคด

การใชระบบแลกเปลยนสนคา (Barter Trade) อนจะทาใหเกดสภาพคลองแกเกษตรกร ผผลตรายเลกรายยอย

ในการมทนเพอผลตและพฒนาสนคา

● ธนาคารผลผลต (Commodity Bank) โดยใหมธนาคารรบฝากผลผลตทางการเกษตรทเกษตรกร

สามารถนาผลผลตมาฝากโดยไดรบช าระคาสนคาสวนหนง โดยธนาคารสามารถนาผลผลตไปจ าหนายหรอแปร

รปเพอจ าหนายในประเทศและตางประเทศ และธนาคารจะจายผลตอบแทนเปนเงนแกเกษตรกรทน าผลผลต

มาฝากเสมอนการเขารวมลงทน และธนาคารจะจายผลตอบแทนคาวตถดบพรอมเงนปนผลจากกาไรทเกดขน

Page 69: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 69 -

ทงน หากธนาคารประสบผลขาดทน เกษตรกรทกคนกจะไดรบผลกระทบทเฉลยกนไป แตยงคงสามารถอยได

(Share-Profit & Share-Loss)

เพอใหกระบวนการผลต แปรรป และจหนาย เชอมโยงกนอยางมประสทธภาพ แตละชมชน แตละ

จงหวด แตละกลมจงหวด จะตองหาจดรวมและเขาสการคาบนแพลทฟอรมเดยวกน โดยมทงกลไกและระบบ

ตลาดรองรบตงแตตนน าจนถงปลายน าอยางครบวงจร ซงจะตองมแผนการจดการทงเพอการสรางความมงคง

และความมนคงแกชมชน (ดงตารางท 2.5)

ตารางท 2.5 : แนวทางการพฒนาปจจยพนฐานทางการตลาดเพอขบเคลอน 77 Engines

ระดบชมชน ระดบจงหวด ระดบภาค

สนคาน ารอง/ภมปญญา 8,500 สนคา

1 สนคา/ตาบล

ผลตภณฑทไดรบการคดสรรเปน

Product Champion ของจงหวด

นคมอตสาหกรรมภาค

18 แหง 18 คลสเตอร

Innovation Hub ตลาดชมชน Farm Outlet 8,500 แหง

1 แหง/ตาบล

ตลาดกลางจงหวด 77 แหง

ศนยรวบรวบและกระจายสนคา

(Hub-Spoke) 77 แหง

Trade operators

ระดบประเทศ

Big Data ขอมลสนคา –

ความตองการ

(เชอมโยงการคาสนคากบ

การทองเทยว)

Smart Marketer การ

ตลาดบรกร

เสรมสภาพคลองแกภาค

การผลต

ธนาคารผลผลต

ตลาดทนเพอเกษตรกร

และผผลตรายยอย

การจดต ง Innovation Hub ในระดบภมภาค

หนงในเปาหมายของ Thailand 4.0 คอ การกระจายโอกาสลงสระดบภมภาค ดงนน 5 วาระการ

วจยเชงบรณการทไดกลาวไวขางตนสามารถพฒนาเปน Innovation Hub กระจายออกไปตามภมภาคตางๆ

ประกอบไปดวย

1. Innovation Hub ทางดานเกษตรและอาหาร

2. Innovation Hub ทางดานสงคมสงอาย

Page 70: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 70 -

3. เมองอจฉรยะ

4. Innovation Hub ทางดาน Smart Energy

5. Creative Hub ทางดานเศรษฐกจสรางสรรค

สวนวาระอนๆ อาจเตรยมความพรอมโดยการสนบสนนการวจยแบบมงเปา กอนพฒนาเปน

Innovation Hub ในระยะถดไป รายละเอยดการด าเนนการและการสนบสนนของ 5 วาระการวจยเชงบรณา

การ มดงน

Innovation Hub ทางดานเกษตรและอาหาร Roadmap ของทางดานเกษตรและ

อาหาร คอการพฒนาส “Advanced Bio-Based Economy” โดยการปรบเปลยน Fragmented

Industry ทเปนอยในปจจบน ไปสการสราง Integrated Value Chain เพอยกระดบ Bio-Based Industry

จาก Volume-Based Industry เปน Value-Based Industry นนหมายถงการขยบปรบเปลยนจาก

อตสาหกรรมอาหารขนพนฐาน อตสาหกรรมปโตรเคมขนพนฐาน และ Bio-Fuels ไปสอตสาหกรรม

Neutraceuticals, Bio-Based Medicine, Specilaity Chemicals และ Bio-Based Plastics ในอนาคต (ดงรปท 2.12)

รปท 2.12 : Innovation Hubs ดาน “เกษตรและอาหาร”

Page 71: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 71 -

จากการทประเทศไทยมพนฐานเปนประเทศเกษตรกรรม ซงมความแตกตางกนในแตละภมภาค ม

อตสาหกรรมรองรบทแตกตางกน การสรางนวตกรรมจงตองแยกตามภมภาค และเนองจากแตละภมภาคม

กลไกพนฐานรองรบอยแลว ตงแตอตสาหกรรม สถาบนการศกษา อทยานวทยาศาสตรหรอหองปฏบตการของ

มหาวทยาลย โรงงานตนแบบ หากเพมสวนทขาดคอ การเขาถงขอมลสทธบตร แนวโนมเทคโนโลยใน

อตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เพอใหการวจยสามารถเขาสตลาดและใชประโยชนในเชงพาณชยได

หองปฏบตการ อปกรณวจย เครองมอระดบ Pilot Scale และบคลากรวจย ในรปแบบ Innovation Hub ก

จะท าใหกลไกการพฒนาเทคโนโลยสเชงพาณชยสมบรณขน โดยในแตละภมภาคอาจมมากกวา 1 Hub ขนอย

กบความแตกตางเชงภมศาสตรหรอศกยภาพของพนท

ทงนเปาหมายหลกของ Innovation Hub ดานเกษตรและอาหาร คอการพฒนานวตกรรมดานเกษตร

และอาหารใหสามารถสงเสรมและสงออกเทคโนโลยทเหมาะกบเกษตรกรรายยอย สรางความเปนอยทดขน

ของเกษตรกร และรายไดทเพมขนใหประเทศ สามารถลดความเหลอมล า เพมขดความสามารถในการแขงขน

และเปนการเตบโตทเปนมตรกบสงแวดลอม

วาระเกษตรและอาหารเนนเทคโนโลยชวภาพเปนฐาน และเสรมดวยเทคโนโลยหนยนตและดจทล

สามารถด าเนนการใน 4 ภมภาคทมความแตกตางของทรพยากร และความเขมแขงของมหาวทยาลยในทง 4

ภมภาค

มหาวทยาลยตางประเทศระดบโลกทสามารถเปนผรวมพฒนานวตกรรมดานน ประกอบไปดวย

1. Wageningen University, Netherlands

2. University of California at Davis, USA

3. Massey University, New Zealand

4. Cornell University, USA

Innovation Hub ทางดานสงคมสงอาย โจทยคอการเปลยนวกฤตเปนโอกาส โดยการ

พฒนา “อตสาหกรรมผสงวย” ดวยการบรณาการ 5 กลมเทคโนโลยและอตสาหกรรมเปาหมาย เพอตอบ

โจทยประเดนทาทายของการเขาสสงคมสงวย โดยวางต าแหนงเชงยทธศาสตรของอตสาสหกรรมสงวยของไทย

ใน Global Silver Market พรอมๆกบการสราง Healthy Aging, Happy Aging ใหเกดขน เพอตอบโจทย

สงคมไทย 4.0

Page 72: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 72 -

วาระสงคมสงอาย เนนเทคโนโลยการแพทยเปนฐาน และเสรมดวยเทคโนโลยหนยนต ดจทล และอน ๆ

สามารถด าเนนการในลกษณะ Hub & Spoke ม Hub อยสวนกลาง และ Spoke ใน 3 ภมภาค ตามความเขมแขง

ของมหาวทยาลยในภมภาค ดงแสดงในรปท 2.13

รปท 2.13 : การด าเนนการของ Innovation Hub ดานสงคมสงอาย

มหาวทยาลยตางประเทศทระดบโลกทสามารถเปนผรวมพฒนานวตกรรมดานนประกอบไปดวย

1. Harvard University, USA

2. University of Oxford, UK

3. Johns Hopkins University, USA

4. National Taiwan University, Taiwan

Page 73: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 73 -

การพฒนาเมองอจฉรยะ Roadmap ของการพฒนาเมองอจฉรยะ คอ “การพฒนา 5 เมอง

อจฉรยะ เตมรปแบบ ภายใน 10 ป” โดยในเบองตนมโครงการทจะผลกดนใหเหนผลเปนรปธรรม ในระยะ

ตางๆ ดงน(ดงตารางท 2.6)

ตาราง 2.6 : โครงการภายใตวาระการสรางเมองอจฉรยะ (Smart City)

ระยะสน (ภายใน 1 -3 ป) ระยะกลาง (3-5 ป) ระยะยาว ( 5-10 ป)

1. การสรางความเขาใจในบรบทของ

เมองอจฉรยะ (Smart City) การ

สรางระบบตนแบบทสามารถ

เขาถงประชาชนในเมองใหเขาถง

ไดงาย

2. การวางโครงขายการสอสาร

พนฐานใหกบกลมตวอยาง

3. การสรางชมชนของกลมนกวจย

ภาคเอกชน และหนวยงานภาครฐ

เพอวาง Roadmap ของระบบ

อปกรณอจฉรยะ (IoT Smart

City) หลกททกเมองตองการ

4. การจดท าบนทกความเขาใจ

รวมกนระหวางภาครฐ สถานบน

การศกษา และภาคเอกชน

1. การขยายบนทกความเขาใจไปยง

เครอขายเมองทวประเทศ

2. การวางโครงขายการสอสารเพอ

รองรบ IoT และระบบ Cloud

Data Services เตมรปแบบ เพอ

เปนขอมลส าหรบสรรพสง

(Information of Everything)

3. การจดตงศนยเมองอจฉรยะ ใน

ระดบเทศบาลเพอใหมเจาหนาท

ดแลจดการระบบไดเอง และม

การอบรมแกประชาชนอยาง

ตอเนอง

1. การสรางโครงขายสอสาร

ครอบคลมไปยงหนวยงานราชการ

สถานทตางๆ โรงเรยน และชมชน

บานเรอน

2. การจดตงศนยกลางเมองอจฉรยะ

ในระดบภมภาคอาเซยน เพอ

ดงดดเครอขายเมองอจฉรยะจาก

ภายนอก

3. การสรางระบบเศรษฐกจดจทล

เพอเชอมโยงระบบตางๆของเมอง

อจฉรยะ

4. การจดตง Metropolis

Innovation Centre ในเมอง

ขนาดใหญเพอเปนคลสเตอรหลก

ในแตละภมภาค

โครงการเมองอจฉรยะ เนนเทคโนโลยดจทลเปนฐาน และเสรมดวยเทคโนโลยอน ๆ สามารถ

ด าเนนการในลกษณะจงหวด หรอกลมจงหวด เชอมการพฒนาจงหวดใหเปนจงหวด 4.0 โดยแตละจงหวด/

กลมจงหวดจะมประเดนทแตกตางกนไป ดงแสดงในรปท 2.14

Page 74: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 74 -

รปท 2.14 : การด าเนนการของเมองอจฉรยะ

มหาวทยาลยตางประเทศระดบโลกทสามารถเปนผรวมพฒนานวตกรรมในดานนประกอบไปดวย

1. Standford University, USA

2. MIT, USA

3. The University of Melbourne, Australia

4. Tsinghua University, China

Innnovation Hub ทางดาน Smart Energy จะเนนเทคโนโลยพลงงานเปนฐาน และ

เสรมดวยเทคโนโลยอน ๆ เชน ดจทล และเทคโนโลยชวภาพ สามารถด าเนนการในภาพรวมของประเทศ ม

Page 75: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 75 -

Hub ใหญดแลประเดน ประสทธภาพพลงงาน และการพฒนาเมองในดานพลงงาน และสงแวดลอม และม

เครอขายรบผดชอบดาน Energy Conversion ของพลงงานในรปแบบตาง ๆ ตามพนท (ดงรปท 2.15)

รปท 2.15 : การด าเนนการของ Innovation Hub ดาน Smart Energy

มหาวทยาลยตางประเทศระดบโลกทสามารถเปนผรวมพฒนานวตกรรมดานนประกอบไปดวย

1. Cal Tech, USA

2. KAIST, Korea

3. VTT, Finland

Innovation Hub ทางดานเศรษฐกจสรางสรรค จะเนนการเพมมลคาจากศลปะ

วฒนธรรม อาหาร การออกแบบ และความคดสรางสรรค ผสมผสานกน โดยใชอตสาหกรรมบรการเปนฐาน

และเสรมดวยเทคโนโลยอน ๆ เชน ดจทล ใชประโยชนจากจดเดนในแตละภมภาค (ดงรปท 2.16)

Page 76: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 76 -

มหาวทยาลยตางประเทศระดบโลกทสามารถเปนผรวมพฒนานวตกรรมดานนประกอบไปดวย 1. Royal College of Art, UK 2. KOCCA และ KIDP เกาหลใต 3. Rhode Island School of Design, USA 4. Politecnico di Milano, Italy

รปท 2.16 : การด าเนนการของ Creative Hub การปรบเปลยนการจดสรรงบประมาณในตางระดบ

การบรหารจดการเงนและทรพยากรแบบใหมจะตองยดภารกจเปนหลก รวมทงขบเคลอนตามวาระ

ในระดบตาง ๆ ประกอบดวย

Page 77: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 77 -

- วาระระดบชาต เชน วาระดานเศรษฐกจ ดานความมนคง ดานสงคม เปนตน

- วาระระดบภมภาค เชน วาระของกลมจงหวดในประเดนตาง ๆ อาท จงหวดภเกต กระบ และพงงา

ตองการใหกลมพนทตนเองเปนแหลงทองเทยวระดบโลก หรอพนท 3 จงหวดภาคใตตอนลาง ตองการเขต

เศรษฐกจพเศษ เปนตน

- วาระระดบจงหวด ซงจะสามารถตอบสนองตอความตองการของแตละจงหวด

เมอวาระในการขบเคลอนแตละระดบเกดความชดเจนและมความสอดรบกนระหวางภารกจของ

ภาครฐสวนกลาง สวนภมภาค และจงหวด การจดท างบประมาณตามวาระการขบเคลอนระดบตาง ๆ จะสามารถ

ด าเนนการใหเปนไปอยางมประสทธภาพ ลดปญหาความซ าซอนของภารกจและงบประมาณ รวมทงสะทอน

ภาพบรณาการของภารกจและงบประมาณทจะไปตอบโจทย Thailand 4.0 (ดงรปท 2.17)

รปท 2.17 : การบรณาการงบประมาณตามวาระการขบเคลอนระดบตาง ๆ

การสรางกลไกขบเคลอนการเตบโตระดบจงหวด

เพอตอบโจทยการสรางความมงคง มนคง และยงยนอยางเปนรปธรรม รฐบาลจะเนนการสรางกลไก

การขบเคลอนการเตบโตในระดบพนทผานการพฒนา “แผนยทธศาสตรจงหวด 4.0” ซงหากประสบ

ความส าเรจจะกอใหเกด “77 Provincial Growth Engines” ทมพลงมหาศาล

Page 78: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 78 -

“แผนยทธศาสตรจงหวด 4.0” เปนสญญาประชาคมของประชารฐในระดบพนท (ระหวางผวา

ราชการจงหวด พาณชยจงหวด อตสาหกรรมจงหวด หอการคา สภาอตสาหกรรม YEC, Young FTI, BizClub

ทองถน ผน าชมชน ฯลฯ) ซงเปนการวางยทธศาสตรทงระยะสน ระยะกลาง และระยะยาว ทเชอมโยง

ยทธศาสตรชาต 20 ป ซงแผนยทธศาสตรจงหวด 4.0 เปนกระบวนการมสวนรวมของภาคประชาชน

ประชาชนมความเปนเจาของ จงถอเปนกระบวนการปลกฝงระบอบประชาธปไตย ม เพยงเทานนแผน

ยทธศาสตรจงหวด 4.0 ยงเปน Demand-Driven ตอบโจทยความตองการของประชาชนในพนท ลดโอกาส

การสญเสยจากการใชทรพยากรอยางไมมประสทธภาพ อนเนองมาจาก Supply-Driven ทมาจากภาค

ราชการ ประการส าคญคอแผนยทธศาสตรจงหวด 4.0 จะปดกนโอกาสการแทรกแซง หรอด าเนนมาตรการ

ประชานยมทมาจากนกการเมองอยางดงเชนในอดต

ในมตทางเศรษฐกจ แผนยทธศาสตรจงหวด 4.0 จะกระตนใหเกดการท าใหจงหวดเปนพนททนาสนใจ

เพอดงดดการลงทนจากภายนอก การสรางคนในพนทใหมผลตภาพสง รวมถงการสรางสนคาและบรการมลคา

สงของจงหวดทสามารถแขงขนได

กลมเปาหมายภายใตแผนขบเคลอนยทธศาสตรจงหวด 4.0 สามารถจ าแนกเปน 2 กลม

ไดแก

1. การปรบเปลยนกลมวสาหกจ 2.0 ไปสวสาหกจ 3.0 ประกอบดวย การยกระดบมาตรฐานและผลต

ภาพ การเขาถงแหลงเงนทน การสรางเครอขายธรกจ และการเขาถงตลาด ใหเรมเกดผลสมฤทธใน

1-3 ป

2. การปรบเปลยนกลมวสาหกจ 3.0 ไปสวสาหกจ 4.0 ประกอบดวย การสรางนวตกรรม การพฒนา

โมเดลธรกจ การท าธรกจบนดจตอลแพลทฟอรม การสรางเครองขายการคา และการลงทนใน

ตางประเทศ ใหเรมเกดผลสมฤทธใน 3-5 ป

พรอมกนนน จ าเปนอยางยงทจะตองมการยกระดบโครงสรางพนฐานทางเศรษฐกจและระบบตลาด

ของจงหวดใหแขงแกรง อาท เสนทางคมนาคม โลจสตกส ระบบอนเตอรเนต ตลาดกลางสนคาเกษตร ตลาด

ชมชน ตลาดอคอมเมอรส และกองทนพฒนาจงหวด Provincial Venture Capital ฯลฯ

Page 79: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 79 -

วาระท 5 : บรณาการอาเซยน เชอมประเทศไทยสประชาคมโลก

ภมรฐศาสตรโลกในศตวรรษท 21 การสนสดลงของสงครามเยน น ามาสการเปลยนแปลงทางภมรฐศาสตรครงส าคญจาก “โลกสอง

ข ว” กลายเปน โลกในสามรปแบบใหม ดงตอไปน

1. โลกข วเดยว (Unipolar World) เปนโลกทมสหรฐอเมรกาเปนผน าอยางเบดเสรจเดดขาด ทงใน

มตทางการเมอง และการทหาร

2. โลกหลายข ว (Multi-Polar World) เปนโลกทมหลายขวอ านาจ เชน สหรฐอเมรกา สหภาพยโรป

จน ญปน อนเดย รสเซย บราซล เปนตน

3. First Amomg Equals (The 1+X World) เปนแนวคดทอยระหวางสองแนวคดแรก คอ

สหรฐอเมรกายงมบทบาทน าในเกอบทกดาน และในแตละดานกจะมมหาอ านาจอนเปนผน ารวม เชน เรอง

เศรษฐกจ อาจจะมสหรฐอเมรกา รวมกบสหภาพยโรป ญปน และจน รวมกนเปนผน า ดานความมนคงอาจจะม

สหรฐอเมรกา สหภาพยโรป และรสเซย รวมกนเปนผน า เปนตน

พรอม ๆ กบการสนสดลงของสงครามเยน กระแสโลกาภวตนไดเปลยนโลกไปสยคทปฏสมพนธระหวาง

องคกรหรอปจเจกบคคลมมากขน โดยการรวมตวของ “ผเลนทไมใชภาครฐ” (Non-State Actors : NSAs) เชน

International Governmental Organizations (IGOs: อาท WTO, WEF, World Bank), International

Non-Govermental Organizations (INGOs: อาท Greenpeace, World Wildlife Federation, Amnesty

International และ The World Social Furum) รวมถงเครอขายขบวนการกอการราย กลมทหารรบจางอสระ

และโจรสลดขามชาต เกดเปน “โลกไรข ว” (Non-Polar World)

ภมเศรษฐศาสตรโลกในศตวรรษท 21

ความเปลยนแปลงทางเศรษฐกจทส าคญของโลกทจะเกดขนในชวง 3 – 4 ทศวรรษนบจากน

คอ ความเปลยนแปลงขวอ านาจทางเศรษฐกจ โดยมการเปลยนถายอ านาจทางเศรษฐกจจากโลกตะวนตกมาส

โลกตะวนออก โดยเฉพาะอยางยงประเทศในบรเวณสามเหลยมเศรษฐกจของทวปเอเชย หรอทเรยกวา “The

New United States of Asia (The New USA)” อนประกอบดวยประเทศในภมภาคเอเชยตะวนออก น า

โดยจน ญปนและเกาหลใต ประเทศในภมภาคเอเชยใต น าโดยอนเดย และทส าคญคอประเทศในภมภาคเอเชย

Page 80: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 80 -

ตะวนออกเฉยงใต (ดงรปท 2.18) ซงจะเปนพลงขบเคลอนรวมกนของประเทศสมาชกอาเซยน ในฐานะทเปน

ประเทศหนงในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต ประเทศไทยจ าเปนตองเตรยมความพรอมใหสามารถรองรบ

กบโอกาสทางเศรษฐกจทเกดขน ผานการปฏรปและการปรบเปลยนประเทศอยางเหมาะสม ซงหากประเทศ

ไทยไมด าเนนการเตรยมความพรอมดงกลาว อาจท าใหประเทศไทยตองสญเสยโอกาสในการพฒนาทาง

เศรษฐกจไปอยางนาเสยดาย

รปท 2.18 : The United States of Asia

ดงนน ประเทศไทยจงจ าเปนตองม “กรอบยทธศาสตร” (Grand Strategy) ทชดเจนในการรบมอ

กบพลวตทเกดขนทงในภมรฐศาสตรและภมเศรษฐศาสตรโลก เพอใหสามารถขบเคลอนประเทศอยางมนคง มงคง

และยงยนในโลกศตวรรษท 21

ยทธศาสตรการคาและการลงทนของประเทศไทยในเวทโลก

ควบคกบการเปลยนผาน จาก Thailand 1.0 ไปส Thailad 3.0 ยทธศาสตรการคา การลงทน

ของประเทศไทยมการปรบเปลยนจากยทธศาสตรการทดแทนการน าเขา สยทธศาสตรการสงเสรมการสงออก

Page 81: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 81 -

สยทธศาสตรการดงดดการลงทนจากตางประเทศ การเคลอนไหลของเงนทนอยางเสร และการพฒนา

เศรษฐกจคขนานตามล าดบ

พลวตของโลกไดเปลยนไป การเชอมตอกนอยางสนท (Connected World) ท าใหระบบ

เศรษฐกจโลกเปลยนแปลงจาก One Country, One Market เปน One World, One Market ดงนน

เพอใหสอดรบกบทศทางการเปลยนแปลงดงกลาว ยทธศาสตรการคา และการลงทนภายใต Thailad 4.0 จะ

เนนใหสวนของการผลกดนใหประเทศไทยเปน Trading & Service Nation

การวางต าแหนงเชงยทธศาสตรเปน Trading & Service Nation มาตรการผลกดนการเปน Trading & Service Nation จะประกอบไปดวย

1) การดงดดใหบรรษทขามชาตใชประเทศไทยเปน Regional Head Quarter

2) การพฒนาคลสเตอรอตสาหกรรม

3) การพฒนาระเบยบเศรษฐกจตะวนออก 4) การจดตงเขตเศรษฐกจพเศษในบรเวณชายแดน

5) การพฒนาใหประเทศไทยเปน Logistic Hub

6) การพฒนาใหประเทศไทยเปน Digital Economy อยางสมบรณ

การบรณาการของเศรษฐกจในบรบทของ CLMVT

สมาชกของกลมประชาคมเศรษฐกจอาเซยนประกอบดวย บรไน พมา กมพชา อนโดนเซย ลาว

มาเลเซย ฟลปปนส สงคโปร ไทย และเวยดนาม เปนภมภาคทเชอมตอระหวางมหาสมทรแปซฟกและ

มหาสมทรอนเดย และมประชากรมากกวา 622 ลานคน หากทกอยางด าเนนไปตามแผนทวางไว ประมาณการ

วาเศรษฐกจในภมภาค ASEAN โดยรวมในปจจบนทมมลคา 2.6 ลานลานดอลลารสหรฐฯ (ประมาณ 91 ลาน

ลานบาท) อาจเพมเปนสองเทาภายในป พ.ศ. 2573 ดงนน จงจ าเปนตองมการก าหนดยทธศาสตรในการ

เชอมโยงกบ ASEAN โดยเฉพาะประเทศในกลม CLMV ใหชดเจน

ประเทศในกลม CLMV อนประกอบดวยกมพชา ลาว เมยนมาร และเวยดนามเปนเพอนบานท

ใกลชดของไทย ปจจบนมการเตบโตทางเศรษฐกจทสง IMF World Economic Outlook ฉบบเดอนตลาคม

2559 ระบคาดการณเศรษฐกจของกลม CLMV ในป 2559 ในภาพรวม ยงคงมอตราการขยายตวในระดบสงท

Page 82: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 82 -

เฉลย 7.15 % CLMV จงเปนประเทศเปาหมายในการลงทนของเอกชนไทย พรอมๆกบการเปนตลาดรองรบ

สนคาไทยไดเปนอยางด

แนวคดเชงยทธศาสตร คอ ทตงของไทยตงอยในจดยทธศาสตรทมศกยภาพเปน Regional Hub

ของ CLMV ซงจะเปนประโยชนตอไทยในการเชอมโยงหวงโซอปทานกบประเทศเพอนบาน การกาวสการเปน

Regional Hub เรมตนจากการปรบเปลยนกระบวนทศน จาก “Border” เปน “Bridge” และจาก

“Nation to Nation” เปน “City to City” ผานแนวคด “CLMV as Our Home Market”

กลาวคอ ความเปนพรมแดนทมตอกน จะคอยๆสลายไป เปดจดผานแดนใหมากขน โดยมองเปน

สะพานเชอมทางการคาระหวางกน พรอมๆกนนน จะตองมองตลาด 4 ประเทศเหลานเปนเหมอนตลาด

ภายในของไทย โดยม 4 เมองหลกทส าคญ คอ เวยงจนทร ยางกง พนมเปญ และโฮจมนทร และ 16 เมองรอง

ส าคญ ไดแก มณฑะเลย เมยวด มะรด ทวาย ไฮฟอง ฮานอย เกนเทอ เสยมราฐ พระสหน เกาะกง หลวงพระ

บาง สะหวนนะเขต จ าปาสก เซบ ดาเวา และสลงงอ ซงเปนเมองเศรษฐกจรองทมการขยายตวทางเศรษฐกจ

สง (ดตาราง 2.7) ตาราง 2.7 : เมองศกยภาพในกลมประเทศ CLMV

ล าดบ ประเทศ เมอง/ประเทศ ขอมลประกอบ 1 เมยนมา ยางกง - อดตเมองหลวง และเปนศนยกลางเศรษฐกจและศนยกลาง

กระจายสนคาของประเทศ - ประชากรประมาณ 6 ลานคน (จากประชากรทงประเทศ 54 ลานคน) - มทาเรอในเมอง สะดวกตอการท าการคาทางน า - มสนามบน ทงระหวางประเทศภายในประเทศ ลาสดเพงสรางอาคารผโดยสารใหม และขยายลานจอดรถเพอรองรบการขยายตวของอตสาหกรรมการบน - อยใกลเขตเศรษฐกจพเศษตละวา หางเพยง 25 กโลเมตร

ตองย - เมองหลวงของรฐฉาน ซงตงอยทางตอนเหนอของเมยนมา หางจากอ าเภอแมสาย จ. เชยงราย 480 กม. มชาวไทใหญอาศยอยมากทสด ซงเปนกลมชาตพนธขนาดใหญอนดบ 2 ของเมยนมา

- มเสนทางเชอมโยงกบมณฑะเลย และกรงเนปดอว และพรมแดนทางทศเหนอของรฐฉานตดกบประเทศจน

มณฑะเลย - เมองหลวงเกา และเมองใหญอนดบ 2 ของเมยนมา เปนศนยกลางเศรษฐกจและศนยกระจายสนคาของเมยนมาตอนกลาง-เหนอ

Page 83: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 83 -

- ประชากร 1.5 ลานคน - มท าเลทตงอยในจดยทธศาสตรซงสามารถเชอมโยงเสนทางคมนาคมระหวางเมยนมา จน อนเดย และไทย ท าใหเมองมณฑะเลยเปนจดเชอมโยงการคาทงในประเทศและระหวางประเทศ - มสนามบนนานาชาต โดยมเสนทางการบนสกรงเทพ และเชอมตอกบยางกง รวมถงเมองรองอน ๆ ในเมยนมา - มนคมอตสาหกรรมมณฑะเลห

มะรด - มะรดเปนเมองหนงในเขตตะนาวศร ตงอยใตสดของเมยนมา เปนเมองทาทส าคญทางตอนใตของเมยนมา - เปนแหลงทรพยากรทางทะเลทอดมสมบรณ และเปนแหลงปอนวตถดบทส าคญของไทย กวา 80% ของสตวน าทะเลทงหมดในไทยมาจากมะรด - ปจจบนมการเชอมตอกบประเทศไทย ผานดานชายแดนม

ดอง-สงขร ระยะทาง 180 กโลเมตร ท าใหสามารถสงสนคาอาหารทะเลมายงประเทศไทยไดสะดวก มการลงนามสถาปนาเมองพเมองนองระหวาง จ.ประจวบครขนธ กบตะนาวศร เมอวนท 9 ตลาคม 2557

2 สปป.ลาว เวยงจนทน เมองหลวงของสปป.ลาว ตงอยตอนกลางของประเทศ ตรงขามจงหวดหนองคาย

สะหวนนะเขต

- แขวงทตงอยตอนกลางคอนไปทางใตของประเทศ มชายแดนตดเวยดนามและประเทศไทย มเมองไกสอน พมวหาน เปนเมองหลกของแขวง

- เปนเมองใหญอนดบ 2 ของ ลาว อยบนเสนทางระเบยงเศรษฐกจแนวตะวนออก-ตะวนตก (เสนทางหมายเลข R9) โดยมสะพานมตรภาพไทย-ลาวแหงท 2 เชอม มกดาหาร – สวรรณเขต เปนทตงของเขตเศรษฐกจพเศษสะหวนเซโน

ค ามวน - แขวงทตงอยตอนกลางคอนไปทางใตของประเทศ มชายแดนตดเวยดนามกบประเทศไทย อยบนเสนทางหมายเลข 8 โดยมสะพานมตรภาพไทย-ลาว แหงท 3 เชอม นครพนม-ค ามวน (ทาแขก)

- ทตงของเขตเศรษฐกจจ าเพาะทาแขก และเขตเขตเศรษฐกจจ าเพาะภเขยว

จ าปาศกด - แขวงตงอยทางตอนใตสดของประเทศ มชายแดนตดประเทศไทยและกมพชา มเมองปากเซเปนเมองหลกของแขวง - เมองใหญอนดบ 3 ของลาว - ศนยกลางการเมองการปกครองและเศรษฐกจ รวมไปถงการทองเทยวของลาวตอนใต

Page 84: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 84 -

3 เวยดนาม ฮานอย - เมองหลวงของประเทศเวยดนาม ศนยรวมการบรหารของประเทศ อยบนเสนทางระเบยงเศรษฐกจเหนอ -ใต (North-South Economic Corridor)

โฮจมนห - เมองส าคญอนดบ 1 ทางเศรษฐกจของเวยดนาม GDP สงสดทสดของประเทศ (รอยละ 20) มก าลงซอจากเวยดนามโพนทะเล

- ศนยกลางธรกจการคา การเงน รฐบาลมการพฒนาการคมนาคม สรางรถไฟความเรวสง รถไฟใตดน และทาอากาศยานแหงใหม ซงหากสมบรณจะใหญกวาสวรรณภม รองรบผโดยสารปละ 100 ลานคน สนคาปละ 5 ลานตน

- ตงอยบนเสนทางระเบยงเศรษฐกจตอนใต (Southern Economic Corridor)

ไฮฟอง - เมองใหญอนดบ 3 ของเวยดนาม เมองทาส าคญทางตอนเหนอ - มทาเรอน าลกใหญอนดบ 2 รองจากโฮจมนห ประชากร 3

ลานคน หางฮานอย 120 กม. อยใกลชายแดนจน สนคาสวนมากมาจากจน เปนโอกาสของสนคาไทยอยางมาก

เกนเทอ - อยทางตอนใตของเวยดนาม หางจากโฮจมนห 170 กม. - ศนยกลางการคมนาคมทางน าของลมน าโขง 14 จงหวด - แหลงผลตและจ าหนายขาว ผลไม พชอตสาหกรรมเขตรอน

และสนคาประมง ท าใหเปนเมองศนยกลางเศรษฐกจลมน าโขงดานพาณชย การเงน บรการ วฒนธรรมและเทคโนโลย

ดานง - เมองทาส าคญทางตอนกลางของประเทศ อยบนเสนทางระเบยงเศรษฐกจตะวนออก-ตะวนตก (เสนทางหมายเลข R9)

- เปน 1 ใน 5 เมองทมสถานะเปนเทศบาลนคร บรหารจากสวนกลางในระดบเดยวกบจงหวด (นครโฮจมนห ไฮฟอง เกนเทอ ดานง และวนห)

4 กมพชา พนมเปญ - ศนยราชการ ศนยกลางธรกจทงดานการคา การลงทน และภาคอตสาหกรรม การศกษา ของประเทศกมพชา - เปนจดกระจายสนคาหลก จากทน าเขามาจากตางประเทศและกระจายไปยงจงหวดตางๆ ของกมพชา -โอกาสการคาการลงทนของไทย : ธรกจกอสราง และสนคาทเกยวเนอง เชน เฟอรนเจอร ของตกแตงบาน สนคาอปโภคบรโภค และธรกจบรการทเกยวของ เชน การออกแบบ การบรหารจดการอสงหารมทรพย และอนๆ เชน โรงแรม สปา ความงาม โรงงานอตสาหกรรม การเกษตรแปรรป เปนตน

เสยมราฐ - เปนจงหวดทมอตราการเตบโตทางเศรษฐกจสงเปนอนดบ 2 ของกมพชา รองจากกรงพนมเปญ

Page 85: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 85 -

- เศรษฐกจของเสยมเรยบขนกบธรกจการทองเทยวและภาคบรการเปนหลก สรางรายไดใหกบประเทศกมพชาสงถงประมาณ 30% ของจดพ รวมของประเทศ

- เปนจดเชอมโยงระบบโลจสตกสเพอการพฒนาการคา การลงทน และการทองเทยวไทย-กมพชา-เวยดนาม เนองจากตงอยบนทางหลวงหมายเลข 6 ซงเปนเสนทางระเบยงเศรษฐกจตอนใต (Southern Economic Corridor) ภายใตกรอบ GMS

- มแหลงทองเทยวทส าคญของโลก คอ “นครวด - นครธม” รองรบนกทองเทยวจากทวโลกปละประมาณ 3 ลานคน (แนวโนมจ านวนนกทองเทยวเพมขนปละรอยละ 20)

- โอกาสการคาการลงทนของไทย : ธรกจบรการ การทองเทยว โรงแรม สปา ความงาม สนคาอปโภคบรโภค

สหะนวลล - จงหวดทองเทยวแหลงใหมของกมพชา ดงดดนกทองเทยวประมาณปละ 2 ลานคน (นกทองเทยวตอจากการเยอนจงหวดเสยมเรยบ)

- ไดรบการคดเลอกจากตางชาตใหเปน “จงหวดชายหาดทสวยงามทสดในโลก” ซงรฐบาลกมพชามนโยบายสงเสรมใหจงหวดพระสหนน เปนจงหวดยทธศาสตรอกหนงจงหวด

- มทาเรอน าลกขนาดใหญแหงเดยวของประเทศกมพชา (ทาเรอสหนวลล) ในการน าเขา/สงออกสนคา - โอกาสการคาการลงทนของไทย : การทองเทยวทงระดบทวไป

และระดบสดหร โรงแรม ธรกจบรการ สปา ความงาม สนคาอปโภคบรโภค อตสาหกรรมสงทอ หรอสนคาอตสาหกรรมอนๆ ทจะผลตเพอสงออกตอไปยงประเทศทสาม

รปแบบการท าธรกจระหวางประเทศในศตวรรษท 21

ภายใตกระแสโลกาภวตน ทไมเพยงแตมการเคลอนไหลของสนคา แตมการเคลอนไหลของบรการ ทน

และผคน เพอใหสอดรบกบรปแบบการคาและการลงทนทเปลยนแปลงไป จ าเปนตองมการก าหนดยทธศาสตร

รวมกบภาคเอกชน ใน 2 กลมใหญ ๆ คอ

กลมท 1 การบรการให “ชาวตางชาต” ทเกดขน “ในประเทศไทย” กลาวคอ “ผใหบรการชาวไทย”

ไมไดออกไปใหบรการในตางประเทศ กลมนประกอบดวย 2 Modes of Supply ไดแก

- Mode 1: Cross Border Supply

- Mode 2: Consumption Abroad

Page 86: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 86 -

กลมท 2 การบรการให “ตางชาต” ทเกดขนท “ตางประเทศ”กลาวคอ “ผใหบรการชาวไทย” ไป

ใหบรการทตางประเทศ ในกลมนประกอบดวย 2 Modes of Supply ไดแก

- Mode 3: Commerce Presence

- Mode 4: Presence of Natural Person

WTO เคยประมาณการไวในป 2011 วาการคาบรการในโลกมสดสวนดงน: Mode 1: Cross-Border

Supply อยทรอยละ 30, Mode 2: Consumption Abroad อยทรอยละ 10, Mode 3: Commercial

Presence อยทรอยละ 55 และ Mode 4: Presence of Natural Persons อยทรอยละ 52

Mode 1: Cross Border Supply เปนการบรการชาวตางชาต โดยผใหบรการชาวไทยไมตองปรากฏตวอยในประเทศของลกคา เปนการ

ใหบรการผานสอ และโทรคมนาคม เชน การบญช บรการดาน IT แอพพลเคชนตาง ๆ หรอผประกอบการใน

กลม “Startups” ทในปจจบนมจ านวนมากขนเรอย ๆ

หนวยงานภาครฐทสามารถใหการสนบสนน ธรกจบรการใน Mode น มทง “กระทรวงพาณชย” ใน

การสงเสรมศกยภาพผประกอบการ และเปนตวกลางในการเชอมโยงกบผบรโภค ดาน “Digital / Mobile

Commerce” และ “กระทรวงดจตอล” ทจะชวยสรางระบบ IT , Internet ความเรวสง เพออ านวยความ

สะดวกทงผซอ และผขาย

2

ประเทศทมการจดท าสถตการคาบรการของตนโดยแยกตามโหมดพบ 2 ประเทศ คอ นวซแลนดกบอนเดย โดยใชการส ารวจแบบสอบถาม (Survey) กบผประกอบการแลวน ามาประมวลผล

- นวซแลนด แยกออกมา 3 โหมด คอ 1/2/4 (สวนบรการโหมด 3 ใชสถตเงนลงทนทางตรงจากตางประเทศได)ใน 9 สาขาบรการ เชน ICT, การเงน, บรการการคา, บรการธรกจ, บรการวชาชพ, บรการบนเทง เปนตน และยงไดแยกการสงออกบรการตามประเทศดวย โดยการคาบรการของนวซแลนดสวนใหญคอ 85.8% อยในโหมด 1 นาจะเกดจากพนทประเทศทเปนเกาะอยหางไกล การคาโหมด 1 มากทสดกบออสเตรเลย อเมรกา และ องกฤษ สวนโหมด 4 คามากทสดกบออสเตรเลย อเมรกาและ UAE เปนตน

- อนเดย ไดแยก 4 โหมดบรการใน "บรการคอมพวเตอร บรการ IT และ BPO" ซงเปนบรการทอนเดยมขดความสามารถสง พบวาอนเดยคาบรการในกลมนสงสดในโหมด 1 (67.4%) รองลงมาคอโหมด 4 (17.7%)

- กรณสหรฐอเมรกา แมจะไมไดจดเกบบรการเปน 4 โหมดตาม WTO โดยตรง แตกไดเกบแยกขอมลในโหมด Cross-border services หรอโหมด 1 ในการคาบรการของประเทศไว

Page 87: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 87 -

Mode 2: Consumption Abroad

เปนภาคบรการทผประกอบการไทยมความโดดเดน เพราะมผบรโภคตางชาตเขามาใชบรการใน

ประเทศไทยเปนจ านวนมาก อาท ธรกจบรการทองเทยว บรการทางการแพทย และ บรการทางการศกษา

ใน Mode น ทงภาครฐ และภาคเอกชนตางมความเขมแขง ไมวาจะเปน “กระทรวงพาณชย” ทมการ

จดงานแสดงสนคานานาชาต เพอดงดดนกลงทน ผบรโภคชาวตางชาต นอกจากนยงม กระทรวงการทองเทยว

และกฬา, ททท. ทประชาสมพนธการทองเทยวไทยอยางสม าเสมอ กระทรวงสาธารณสข กระทรวงศกษา สส

ปน.(MICE) และสมาคมธรกจตาง ๆ กชวยกนผลกดน ท าใหเรามศกยภาพมากในกลมน

Mode 3: Commercial Presence

ผใหบรการไทยออกไปตงธรกจเพอใหบรการในตางประเทศ เชน ธนาคารพาณชยไทยใน CLMV

รานสปา คลนกความงามในตางประเทศ การกอสราง รานอาหารไทยทมกวา 12,000 แหงทวโลก เปนตน

ธรกจบรการใน Mode น มการขยายตวมากขนเรอย ๆ ภาครฐสามารถสนบสนน ในดานการอ านวยความ

สะดวก เจรจาลดขนตอนในการไปตงธรกจ สงเสรม Franchise บรการไปตางประเทศ รวมทงชเปา “ท าเล” ท

เหมาะสม

ซงเปนภารกจหลกของกระทรวงพาณชย นอกจากน เรายงมความรวมมอกบ BOI ในการสงเสรมการ

ลงทนในตางประเทศอกดวย

Mode 4: Presence of Natural Person เปนการไปประกอบอาชพสาขาบรการตาง ๆ ชวคราวในตางประเทศ เชน การประกอบวชาชพให

ค าปรกษากฎหมายทตางประเทศ ครไทยทไปสอนภาษาไทยทตางประเทศ วศวกรไทยในตางประเทศ หรอ นก

ออกแบบและสรางภาพการตน ภาพเคลอนไหว หรอ Animator ไทยทไปท างานในสตดโอระดบโลกอยาง

Pixar และลาสด ทม Story Artist คนไทย ทมสวนรวมในภาพยนตรแอนเมชนรางวลออสการอยาง Frozen

ธรกจบรการใน Mode น มมากขนเรอย ๆ และเราตองสงเสรม Talent & Skilled Worker Development

โดยกระทรวงพาณชยจะสงเสรม พฒนาและดแลธรกจบรการวชาชพ สงเสรมการท าธรกจใน

ตางประเทศ รวมทงเจรจาลดอปสรรคในการเขาสตลาด นอกจากน ยงมกระทรวงการตางประเทศ และสมาคม

วชาชพ ทคอยดและใหความชวยเหลอคนไทยในตางแดน

Page 88: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 88 -

ธรกจบรการทอยในแตละ Mode of Supply ม "Service Ecosystem" ทแตกตางกน กลาวคอ แต

ละ Mode จะมเงอนไข กฎกตกาและมาตรฐาน ตลอดจนม Degree of Freedom ในการสรางความแตกตาง

ในตวบรการทแตกตางกน ดงนน เพอยกขดความสามารถในการแขงขนของผประกอบการธรกจบรการไทยใน

เวทโลก ถงเวลาแลวทประเทศไทยจะตองม "นโยบายและยทธศาสตรภาคบรการตามราย Modes of Supply"

ดงกลาว ซงกระทรวงพาณชยจะเปนเจาภาพในเรองดงกลาวรวมกบภาคธรกจบรการทเกยวของตอไป

Page 89: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 89 -

ตอนท 3 การปฎรประบบวจยเพอกาวส Thailand 4.0

การปฏรปโครงสรางและระบบการบรหารงานวจยของประเทศ

เพอใหการสราง กลมเทคโนโลยและอตสาหกรรมเปาหมาย ตลอดจนการผลกดนการวจยเพอตอบ

โจทยวาระประเทศเกดผลสมฤทธในทางปฎบต จ าเปนอยางยงทจะตองมการปฎรปโครงสรางและระบบการ

บรหารงานวจยของประเทศ

ปญหาหลกในระบบการบรหารงานวจยของประเทศ

● หนวยงานสนบสนนการวจยโดยเฉพาะแหลงทนตาง ๆ ขาดเปาหมายและทศทางทชดเจน มการ

ท างานซ าซอน บทบาทและภารกจของหนวยงานมความสบสน บางหนวยงานมหลายบทบาท เปน

ทงหนวยใหทน และท าวจยเอง เกดผลประโยชนขดแยง มชองวางการผลกดนงานวจยโดยเฉพาะ

ดานวทยาศาสตร เทคโนโลย และนวตกรรม สการใชประโยชนในเชงพาณชย อาท

- หนวยงานทรฐจดตงขนเพอพฒนางานวจยสการใชประโยชนขาดศกยภาพในการปฏบตภารกจ

ใหลลวง กลบไปท าภารกจของมหาวทยาลย เชน งานวจยพนฐาน เนนผลงานตพมพมากกวา

การพฒนาเทคโนโลย ท าใหผลงานทมการน าไปใชประโยชนมจ านวนนอยกวาทควรจะเปน

และท าหนาทเปนผจดสรรทนเอง ซงเกดการขดกนของผลประโยชนอยางชดเจน

- หนวยงานรฐทไดรบการจดสรรงบวจยบางหนวยงาน ขาดศกยภาพในการท าวจย เนองจาก

ไมไดมภารกจวจยอยางแทจรง ท าใหไมมแผนพฒนาก าลงคนในดานนมารองรบจงตองจดสรร

งบตอไปยงหนวยงานวจยและมหาวทยาลย

- มหาวทยาลยถกคาดหวงใหท าทกสงทกอยางเกนบทบาทของตวเอง เชน จะตองน าผลงานวจย

ไปใชประโยชนในเชงพาณชยทง ๆ ทเปนบทบาทของหนวยพฒนาเทคโนโลย และเอกชน

● นโยบายกบการปฏบตสวนทางกน การเมองแทรกแซง และมผลประโยชนทบซอน เชน กรณ

องคประกอบของกรรมการตดสนทนหรอกรรมการบรหารหนวยงานจดสรรทนมผทมสวนไดสวน

เสยรวมอยดวย เปนตน

● ปญหาดานจรยธรรม เชน การขโมยความคดของผขอทนแลวเอาไปท าวจยเอง เปนตน

Page 90: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 90 -

● หนวยงานวจยยงขาดความเชอมโยงกบตลาด ขาดการศกษาวเคราะหตลาด แนวโนมเทคโนโลย

ขาดการวเคราะหในขอมลสทธบตร ท าใหการวจยทออกมาไมสามารถขอรบความคมครอง

ทรพยสนทางปญญาได ไมสามารถตอบโจทยการน าไปใชประโยชนเชงพาณชยได

● ขาดการกระจายความเจรญดานวทยาศาสตร เทคโนโลย และนวตกรรม สภมภาค เกอบทกอยาง

กระจกตวอยสวนกลาง

ประเดนปญหาดงกลาวกอใหเกดชองวางทเรยกวา หบเหวมรณะ (Valley of Death) ในการเชอมโยงงานวจยสการสรางนวตกรรมในเชงพาณชย (รป )

รปท 3.1 : หบเหวมรณะของการวจย

การจะกาวขามหบเหวมรณะ (ดรปท 3.1) เพอใหสามารถสรางนวตกรรมสการใชประโยชน จ าเปน

อยางยงตองมการปรบโครงสรางการสนบสนนการวจยและพฒนาดงน

หนวยนโยบายวจยของประเทศ ส านกงานคณะกรรมการวจยแหงชาต (วช.) ตองเปนหนวยงานก าหนดนโยบายและยทธศาสตรการ

วจยทครอบคลมทกมต (ลกษณะเดยวกบ สวทน. แตเนนนโยบายวจยภาครฐเปนหลก โยงกบการจดสรร

งบประมาณแผนดนใหหนวยจดสรรทนวจย) ไมเปนหนวยงานใหทนวจย ปรบขนาดใหกระชบ3 3

อาจมภารกจสนบสนนอน ๆ ทท าไดดอยแลว เชน ภารกจดานจรยธรรม คณภาพและมาตรฐานการวจย การ

ยกยองชมเชยนกวจย และการพฒนาศกยภาพนกวจย เปนตน

Page 91: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 91 -

สวนส านกงานคณะกรรมการนโยบายวทยาศาสตร เทคโนโลยและนวตกรรมแหงชาต (สวทน.) ม

บทบาททชดเจนอยแลวคอก าหนดนโยบายทสงเสรมใหเกดการพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยอนน าไปส

การสรางนวตกรรมเพอสรางขดความสามารถในการแขงขนของประเทศ โดยเนนนโยบายการวจยของ

ภาคเอกชน ขบเคลอนใหเกดงานวจย และนวตกรรมในภาคเอกชน4

เพอใหเปนเอกภาพในการก าหนดนโยบายวจย พฒนา และนวตกรรมของประเทศ เสนอใหมการยบ

รวมให สวทน. อยภายใต วช. ขนตรงกบนายกรฐมนตรไมสงกดกระทรวง แตมรปแบบการบรหารทคลองตว

แบบ สวทน.

การวจยเชงพ นฐานและประยกต (Basic & Applied Research)

ปรบโครงสรางหนวยงานทใหทนวจยของประเทศใหมบทบาทภารกจทชดเจน เพอใหสามารถ

ขบเคลอนการวจยและพฒนาของประเทศเปนไปอยางมทศทาง ประกอบไปดวย

หนวยใหทนทเนนการเพมขดความสามารถในการแขงขนของประเทศ ประกอบไปดวยหนวย

ใหทนดานวทยาศาสตร วศวกรรมศาสตร และสงคมศาสตรทเกยวของ (SCI) หนวยใหทนดาน

เกษตร (AGRI) และหนวยใหทนดานวทยาศาสตรสขภาพ (HEALTH)

หนวยใหทนทเนนการพฒนาชมชนและสงคมเชงพนท โดยมเปาหมายเพอสรางสงคม

ฐานความร มหนวยใหทนดานการพฒนาชมชนและสงคมเชงพนท (SOC)

โดยก าหนดใหงบประมาณวจยของรฐ เฉพาะการวจยเชงพนฐานและประยกต ทงหมดผาน 4

หนวยงานนในลกษณะกองทน งบประมาณทจดสรรใหหนวยใหทนทง 4 น ควรเปน Package ครงละ 5 ป

และมการประเมนผลทกป ใหทง 4 หนวยงานเปนองคกรอสระขนอยกบนายกรฐมนตร เพอใหปราศจาก

อทธพลของการเมองหรอภารกจของกระทรวง มความเปนอสระในการจดการ และสามารถท างานทหนวยงาน

ตองการขบเคลอนไดเตมท การจดสรรงบประมาณใหพจารณาแผนทสอดคลองกบนโยบายท วช. และ สวทน.

จดท า ใหมงบประมาณทเพยงพอโดยไมตองมการสมทบจากผวจย และสามารถใหทนในระยะยาวได ไมผกกบ

งบประมาณรายป สามารถจดสรรครภณฑชนสงทจ าเปนตอการวจยทมคณภาพ ผบรหารหนวยงานเหลานตอง

เปนผทมความรความสามารถ และมประสบการณสงในการบรหารงานทเกยวของ โดยไมจ ากดอายหรอวาระ

การท างาน สวนกรรมการของทกหนวยงานจะตองไมมผลประโยชนทบซอน เชนไมเปนผรบทนหรอผบรหาร

หนวยงานทรบทน เปนตน

4

บางภารกจทไมเกยวของกบนโยบาย เชน THAIST ควรยายไปอยหนวยงานทเกยวของ

Page 92: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 92 -

การพฒนางานวจยตอยอดเพอใชประโยชน (Development, Prototype, Launch)

แบงเปน 2 มตดวยกน คอ

มตการเพมขดความสามารถในการแขงขนของประเทศ ใหปรบบทบาทและตวชวด ของ

สวทช ทง 4 ศนย (NECTEC, BIOTEC, MTEC, NANOTEC) วว. และหนวยงานอนทมภารกจสอดคลอง เพอ

รองรบงานสวนน เนนการพฒนาเทคโนโลย การสรางตนแบบ เพอสงตอใหภาคเอกชนน าไปผลตหรอ

ด าเนนการเชงพาณชย โดยรฐลงทนโครงสรางพนฐานและบคลากร สวนงบประมาณการวจยใหขอจาก

ภาคเอกชนเปนหลกเนองจากเปนภารกจพฒนาเทคโนโลยเพอภาคเอกชน และใหมศนยวจยและพฒนาเฉพาะ

ทางในทกภมภาคทสอดคลองกบประเดนของภมภาคและด าเนนการรวมกบอทยานวทยาศาสตรภมภาค (ไมใช

ลกษณะศนยความเปนเลศของ สกอ. ในปจจบน) ในการขยายผลเชงพาณชย (Product Launch) จะเนนการพฒนานวตกรรมทตอยอดของ

ภาคเอกชนเปนหลก มองคกรทรองรบอยแลวคออทยานวทยาศาสตรในแตละภมภาค หรอ Innovation

Center ของบางสถาบนซงจะตองท างานรวมกบมหาวทยาลยและศนยวจยแหงชาตเพอพฒนาใหเอกชน

สามารถสรางนวตกรรมสการผลตเชงพาณชยไดเอง

ในสวนของกระทรวงตาง ๆ ไมควรมงบวจยพนฐาน ใหมเฉพาะงบพฒนาทสอดคลองกบภารกจของ

หนวยงานเทานน

มตการพฒนาชมชนและสงคมเชงพ นท ก าหนดใหมโครงสรางระบบวจยในการพฒนาชมชน

และสงคม โดยเนนการวจยทตอบสนองพนทซงมหนวยงานสนบสนนทนวจยทเฉพาะ (SOC) ทไดกลาวมาแลว

องคกรปกครองสวนทองถน (อปท.) จะตองสนบสนนทนวจยในการพฒนาชมชนทอยในความ

รบผดชอบ ท างานรวมกบสถาบนการศกษาและประชาชน โดยก าหนดใหองคกรปกครองสวนทองถนจะตองใช

งบประมาณอยางนอย 5% ในการพฒนาทองถนดวยการวจย เพอสรางสงคมทใชปญญาในการด ารงชพและ

สรางรายได

Page 93: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 93 -

ก าหนดใหหนวยงานของรฐในภมภาค และองคกรปกครองสวนทองถนตองมตวชวดผลงานในการ

ท างานรวมกบสถาบนการศกษา และหนวยวจยในพนท ถายทอดองคความรจากงานวจยสการใชประโยชน

เพอยกระดบคณภาพชวตของประชาชน

การปฎรปมหาวทยาลย

เนองจากมหาวทยาลยมนกวจยกวา 80% ของประเทศ และหลายมหาวทยาลยมศกยภาพในการสราง

นวตกรรมตอยอดจากงานวจยพนฐานหรอประยกต จงเปนการสมควรทจะสนบสนนใหมหาวทยาลยมบทบาท

ทเขมแขงในดานน ท างานรวมกนเปนเครอขายเพอเสรมสรางความแขงแรงของระบบสรางนวตกรรมของ

ประเทศ

ในการขบเคลอน Thailand 4.0 จ าเปนตองพฒนามหาวทยาลยใหเปน “มหาวทยาลย 4.0” ดวย

การปรบเปลยนกระบวนทศนการบรหาร และพฒนาบคลากรในองคกรใหมความทนสมย การบรหาร

จ าเปนตองคลองตว ยดหยน และเนนธรรมาภบาล มองประโยชนสวนรวมโดยเฉพาะเปาหมายของชาต เปดใจ

และท างานเปนเครอขายรวมกบองคกรภายนอกมากขน

ขอเสนอรปแบบการด าเนนการของ “มหาวทยาลย 4.0” มดงตอไปน

ใชมหาวทยาลยเปนฐานการพฒนาเทคโนโลยและนวตกรรม ในเบองตนจะเรมจาก

มหาวทยาลยในกลม ทปอ. 27 แหง และสรางความเขมแขงใหสถาบนการศกษาอน ๆ ในทกภมภาครวมทง

อาชวศกษา

เนองจากมหาวทยาลยมหลายระดบ จงจ าเปนตองแบงประเภทของมหาวทยาลยตามความเขมแขง

และความถนด มความรบผดชอบทแตกตางกนแตเสรมการท างานซงกนและกน มตวชวดทเหมาะสมแตกตาง

กนดงน

- มหาวทยาลยวจย เปนแกนน าของเครอขาย เนนการวจยเพอสรางองคความรใหม ๆ ทจ าเปน

ตอการพฒนาประเทศ การสรางนวตกรรมขนสง สรางก าลงคน ตอบสนองวาระของชาต

- มหาวทยาลยเฉพาะทาง เนนเนนการวจยและนวตกรรม รวมทงสรางก าลงคนเฉพาะทางท

เชยวชาญ

- มหาวทยาลยเชงพ นท เนนการมสวนรวมในการพฒนาชมชนหรอพนทใหมศกยภาพสงขน

ผลกดนการพฒนากลมจงหวด รวมถงการพฒนา “จงหวด 4.0”

Page 94: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 94 -

ทงนมหาวทยาลยทง 3 กลมในพนทเดยวกนหรอใกลเคยงกน จะรวมท างานเปนเครอขาย โดยเนน

การวจยเชงยทธศาสตรตามวาระประเทศ เพอสรางองคความรและสรางคน หากมงานวจยรองรบอยแลว

สามารถตอยอดไดเลย โดยไมจ าเปนตองด าเนนการซ าอก

รวมกบมหาวทยาลยตางประเทศทมชอเสยงในแตละประเดนการวจย เพอใหสามารถ

พฒนาเทคโนโลยขนสงของประเทศได เนองจากปจจบนววฒนาการของศาสตรตาง ๆ มความกาวหนาแบบ

กาวกระโดด การท างานเชงเดยวจะท าใหไมสามารถตามโลกไดทน จงจ าเปนตองรวมท างานกบผทมองคความร

ทประเทศยงขาดในลกษณะเสรมสรางศกยภาพ

ท างานรวมกบเครอขายองคกรบรหารงานวจยแหงชาต (คอบช.) และหนวยงานวจยอน

ๆ โดย คอบช.เปนผก าหนดประเดนวจยตามนโยบายของคณะกรรมการวจยและนวตกรรมของประเทศ และ

ควรบรรจการวจยเชงบรณาการเปนเปาหมายการวจยทสนบสนนการวจยตงแต การวจยขนพนฐาน ประยกต

การพฒนาเทคโนโลย การสาธต จนกระทงการพฒนาตนแบบ อนน าไปสการใชประโยชนเชงพาณชย

ดงภาคเอกชนในพ นทมาลงทน โดยใชกลไกทมอยแลวมาสนบสนน เชน Supercluster,

Cluster, เขตพฒนาเศรษฐกจพเศษ Food Innopolis, อทยานวทยาศาสตรภมภาค มาตรการหกลดหยอน

ภาษ 300% รวมกบสานพลงประชารฐใหเสรมการท างานรวมกน ใหเกด Innovation Hubs สอดรบตามวาระ

ประเทศและตามความตองการของแตละภมภาค

พฒนาความเชยวชาญของแตละ Innovation Hub ใหสอดคลองกบการพฒนาพ นท มงยกระดบคณภาพชวตของประชาชนในพนท จากการวจยสการใชประโยชน

ดงสถาบนการเงน และการลงทนในรปแบบตาง ๆ มาแปลงนวตกรรมสเชงพาณชย

ท างานรวมกบกรมทรพยสนทางปญญา กระทรวงพาณชย และ IDE Center ทงใน

สวนการเปน Techno Lab และ Idea Lab ในภมภาค กลาวคอ เปนศนยขอมลเพอการสบคนสทธบตร และ

แนวโนมเทคโนโลยทวโลก การใหค าปรกษาแนะน าเรองการจดทะเบยนทรพยสนทางปญญาแกนกวจยและ

ผประกอบการในพนท และการใหค าแนะน าเปนพเลยง เพอตอยอดความคดใหเปนนวตกรรมทสามารถออกส

ตลาดได

Page 95: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 95 -

รฐสนบสนนโครงสรางพ นฐานทจ าเปน เชน อปกรณ เครองมอวจยทมคณภาพ รวมทงผอน

คลายมาตรการทจ าเปนและออกกฏหมายสนบสนนการพฒนานวตกรรม

กลไกขบเคลอน ขอเสนอเชงด าเนนงาน

● สรางเครอขายพนธมตรขบเคลอนงานวจยพนฐานและประยกต ทงในระดบชาตและระดบ

ภมภาค ประกอบดวย ภาคเอกชน มหาวทยาลย สถาบนวจยในประเทศ สถาบนการเงน สถาบนวจยและ

มหาวทยาลยชนน าในตางประเทศ และหนวยงานรฐ

ในสวนของมหาวทยาลย จะมมหาวทยาลยวจยเปนแกนน า มมหาวทยาลยทเชยวชาญในสาขานน ๆ

เขารวมในการสรางองคความร และมมหาวทยาลยเชงพนทรวมท างานวจยตอบสนองพนท โดยเนนความ

เตรยมความพรอมทางเทคโนโลย TRL 1-3 พรอมๆไปกบการสรางก าลงคนรองรบ

● เครอขายพนธมตรจะรวมกนด าเนนการจดตง Innovation Hubs ในแตละภมภาคตาม 5 วาระ

การวจยเชงบรณการ Innovation Hub แตละแหงจะเนนการตอยอดงานวจยในลกษณะ Translational

Research สการใชประโยชน ใชโครงสรางเดมทมอยแลว เชน อทยานวทยาศาสตร หรอหนวยงานทมลกษณะ

เดยวกน มการท างานกบภาคเอกชนอยางเขมแขง โดยเนนระดบความพรอมของเทคโนโลย TRL 4 เปนตนจน

สามารถสงตอภาคเอกชนผลตในเชงพาณชยได ตอเชอมจากขอ 1 ขางตน (ดงรปท 3.2)

รปท 3.2 : Technology Readiness Level (TRL)

Page 96: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 96 -

● มหาวทยาลย อาชวศกษา และเอกชนรวมก าหนดแผนสรางก าลงคนตามยทธศาตรการพฒนา

National Brain Power ใหเกดนกวจยส าหรบภาคเอกชน และแรงงานทกษะสง แบบมเปาหมายสอดคลองกบ

ทศทางของประเทศ

ขอเสนอเชงงบประมาณ ● รฐบาลสนบสนนเครองมอวจย ผเชยวชาญตางประเทศ ทนบณฑตศกษานานาชาต ทน Postdoc

ทนสนบสนนความรวมมอกบตางประเทศ ในการพฒนากลมมหาวทยาลยลกษณะ Program Base ก าหนด

ตวชวดทแตกตางกนในแตละกลมใหสามารถท างานใดตามแผนงาน (อาท World Ranks ส าหรบมหาวทยาลย

วจย/Regional Ranks ส าหรบมหาวทยาลยเฉพาะทาง/งานวจยทใชประโยชนชมชนส าหรบมหาวทยาลยเพอ

ชมชน) โดยจดสรรงบประมาณภาครฐ ปละ 20,000 ลาน จ านวน 5 ป

● สนบสนนใหเกด Innovation Hubs ในแตละภมภาคตาม 5 วาระการวจยเชงบรณการ โดยการ

รวมทนระหวางรฐและเอกชนทจะไดรบประโยชน ใหมโครงสรางพนฐานทเออตอการพฒนานวตกรรม

สนบสนนโครงสรางพนฐาน เชน ศนยขอมลสทธบตรและแนวโนมเทคโนโลย โรงงานตนแบบและเครองมอ

บคลากร และการบรหาร และผอนคลายมาตรการทจ าเปนรวมทงกฏหมาย โดยใชงบประมาณภาครฐ ปละ

30,000 ลาน จ านวน 5 ป และงบประมาณเอกชน ปละ 60,000 ลาน จ านวน 5 ป มการประเมนผลงานท

ชดเจนและเขมขน

● จดใหมกองทนวจยเพอพฒนานวตกรรม Translational Research Fund ตอยอดงานวจยไปใช

ประโยชนเชงพาณชย โดยรฐรวมลงทนกบเอกชนในรปแบบ PPP

● จดสรรงบประมาณสนบสนนการวจยทมงเปาใหหนวยจดสรรทนวจย (Granting Agencies) และ

เปนโปรแกรมระยะยาว 5 ป ก าหนดตามทศทาง 5 เรองทเปนวาระการวจยเชงบรณการ

ขอเสนอเชงมาตรการสนบสนน

● ปฏรปกระบวนการทเกยวของกบการรบรองมาตรฐานหรอคณภาพผลตภณฑ เชน อย. และ

สมอ. ใหมความสะดวกรวดเรว

Page 97: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 97 -

● ผอนปรนระเบยบในราง พระราชบญญตการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ เพอให

มหาวทยาลยมความคลองตวในการใชจายงบประมาณตามระเบยบเงนรายไดของมหาวทยาลย5

● การแกกฏหมายทเกยวของใหเออตอการสรางนวตกรรมในประเทศ เชน พ.ร.บ. สงเสรมการใช

ประโยชนผลงานวจยและนวตกรรม (Bayh-Dole Act)6

● การปฏรปกระบวนการดานการจดทะเบยนทรพยสนทางปญญา การประเมนมลคาทรพยสนทาง

ปญญา การแกไขปญหาการละเมดทรพยสนทางปญญา

● การยกเวนภาษน าเขาวสดและอปกรณการวจย

● การเรงกระบวนการพจารณาผลตภณฑนวตกรรมทขนทะเบยนนวตกรรมไทย

● สรางเสนทางอาชพส าหรบบคลากรต าแหนงนกวจย

5 เนองจากการวจยและพฒนาจ าเปนตองอาศยระเบยบการบรหารการเงนทคลองตวแตสามารถตรวจสอบได

เพอใหเกดความรวดเรว และสะดวก ปจจบนทกมหาวทยาลยมระเบยบการใชเงนทคลองตวอยแลวจงไมควรออกกฏหมายทจะท าใหเกดความยงยากในการบรหารอกเพราะจะท าใหเกดอปสรรคตอการพฒนาเปนอยางมาก 6 ผลงานวจยทรฐสนบสนนผานหนวยงานตาง ๆ ทสามารถจดทะเบยนสทธบตรหรออนสทธบตรได สทธความเปนเจาของนนเปนของรฐทงหมดหรอกงหนง การถายทอดเทคโนโลยจากทรพยสนทางปญญาเหลานนท าไดยาก เนองจากหนวยงานรฐไมมความพรอมในการด าเนนการ จงมจ านวนสทธบตรทสามารถน าไปพฒนาใชประโยชนเชงพาณชยไดนอยมาก สถานการณเชนนเกดขนในสหรฐอเมรกากอนป ค.ศ. 1980 รฐสภาของสหรฐฯตระหนกถงปญหาเหลาน จงพยายามสรางกลไกทางกฎหมายขนใหม โดยการออกกฎหมาย Bayh-Dole Act ขน มวตถประสงคหลกคอตองการสงเสรมใหมการใชประโยชนในทรพยสนทางปญญาทเกดจากการใหทนวจยของเงนงบประมาณภาครฐ โดยการพยายามเชอมโยงกบสถาบนวจย มหาวทยาลย ธรกจขนาดเลก และภาคอตสาหกรรม กฎหมายนไดแกไขปรบปรงทงกฎหมายสทธบตรและเครองหมายการคา หลกการส าคญของกฎหมายฉบบ คอใหสทธแกสถาบนวจยทไมแสวงหาก าไรและธรกจขนาดเลกในการเลอกทจะถอครองสทธในทรพยสนทางปญญาทเกดจากเงนงบประมาณของรฐ เวนแตมสถานการณพเศษทสถาบนวจยพจารณาวาตนเองเปนเจาสทธจะดกวาหรอเปนประโยชนมากกวา รวมทงก าหนดใหผท าวจยทเลอกจะเปนเจาของสทธในทรพยสนทางปญญาดงกลาวตองผกพนตนเองในการพยายามใชประโยชนจากทรพยสนทางปญญา เปนตน ทงนกอนกฎหมาย Bayh-Dole มผลใชบงคบ มหาวทยาลยไดรบสทธนอยกวา 250 ฉบบตอป หลงจากนนในป ค.ศ. 2000 มหาวทยาลยและสถาบนวจยภาครฐในสหรฐและแคนาดามากกวา 330 สถาบนไดเขามาเกยวของกบการถายทอดเทคโนโลย โดยชวยสรางธรกจใหม ๆ (Startup) ความรวมมอระหวางมหาวทยาลยกบอตสาหกรรมชวยใหผลงานวจยของมหาวทยาลยเขาสตลาดหรอใชประโยชนเชงพาณชยไดรวดเรวขน และในปจจบนมหลายประเทศไดรบรปแบบและแนวคดของกฎหมายฉบบนไปปรบใช ในประเทศของตนเอง เชน ประเทศญปน และสหราชอาณาจกร เปนตน ประเทศไทยจงควรเรงออกกฏหมายนเพอใหเกดการใชประโยชนเชงพาณชยจากงานวจยมากขน

Page 98: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 98 -

ตอนท 4 : การปรบเปลยนกลไกภาครฐเพอรองรบ Thailand 4.0

การด าเนนการปฏรปประเทศและปรบเปลยนใหประเทศไทยสามารถมงส Thailand 4.0 ไดเปน

ผลส าเรจ จ าเปนตองขบเคลอนผานกลไกภาครฐ อยางไรกตาม ภาครฐกลบกลายเปนอปสรรคตวส าคญทท า

ใหไมสามารถขบเคลอนประเทศไทยไปสโลกทหนง อนมาจากสาเหตส าคญมาจากการมกลไกภาครฐทไร

ประสทธภาพ

กลไกภาครฐทไรประสทธภาพ

เมอพจารณาจากรปแบบ โครงสรางและระบบของกลไกภาครฐในประเทศไทย จะพบวา กลไก

ภาครฐของไทยก าลงเผชญกบวงจรอบาทวทสรางอปสรรคตอการขบเคลอนประเทศในหลายดาน (ดรปท 4.1)

โดยวงจรดงกลาวสามารถจ าแนกสาเหตทมาของปญหาได 4 ประการ คอ

รปท 4.1 : วงจรทสรางอปสรรคตอการขบเคลอนกลไกภาครฐ ประการทหนง กลไกภาครฐของไทยดอนวนท 22 พฤษภาคม 2557 ถกแทรกแซงโดยฝายการเมอง

และเปนการแทรกแซงทมความเกยวของกบการทจรตคอรปชน จงเปนการบรหารราชการแผนดนทตอบ

โจทยผลประโยชนทางการเมองเปนหลก ไมไดสนองตอบความตองการทแทจรงของประเทศชาตและ

Page 99: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 99 -

ประชาชน การแทรกแซงดงกลาว ท าใหไมมความคดอานทจะออกแบบยทธศาสตรชาตในระยะยาวอยางเปนจรง

เปนจง รวมถงก าหนดบทบาทภารกจของภาครฐใหสอดรบกบกรอบยทธศาสตรดงกลาว

ประการทสอง เมอภาครฐไมสามารถก าหนดบทบาทภารกจทชดเจน สงผลใหทรพยากรของภาครฐถกใช

ในภารกจทไมจ าเปน และไมสามารถสรางผลสมฤทธทเปนรปธรรมตอการขบเคลอนและพฒนาประเทศ

ประการทสาม ผลจากการทภาครฐไมสามารถบรหารจดการทรพยากรไดอยางมประสทธผล ท าให

ประสทธภาพการด าเนนงานภาครฐตกต าลง และเกดผลกระทบในเชงลบตอผลสมฤทธการปฏบตงานดานตาง ๆ

โอกาสทประชาชนจะไดรบประโยชนจากการด าเนนงานของภาครฐไมสามารถเกดขนได

นอกจากน การบรหารจดการทรพยากรภาครฐทขาดประสทธภาพ ยงเปนชองทางทเออใหเกดการทจรต

ในภาครฐงายยงขน เนองจากเจาหนาทรฐบางกลมบางทานสามารถใชอ านาจหนาทของตนตามชองทางทไม

ชอบดวยกฎหมาย เพอเออประโยชนอยางใดอยางหนงแกตนเองหรอกลมบคคลกลมใดกลมหนง โดยขาด

จตส านกในการท างานเพอประโยชนสาธารณะ

ประการทส ในขณะทภาครฐพยายามแกไขปญหาการทจรต โดยการก าหนดกฎเกณฑและมาตรการ

จ านวนมาก เพอควบคมและปองกนการใชอ านาจหนาทโดยมชอบดวยกฎหมายของเจาหนาทรฐ แตกฎเกณฑและ

มาตรการดงกลาว กลบสงผลเปนอปสรรคตอภาคเอกชนและภาคประชาชนผใชบรการ มเพยงเทานน เนองจาก

เจาหนาทภาครฐมความกงวล เกรงวาจะถกลงโทษหากไมยดตามกฎเกณฑและมาตรการตาง ๆ ท าใหขาดความ

ยดหยน แทนทจะยดเอาผลสมฤทธ กลบยดกฎเกณฑตางๆเปนตวตง ท าใหไมสามารถสนองตอบความตองการของ

ประชาชนไดอยางแทจรง ความไมกลาตดสนใจ โดยเฉพาะเมอตองเผชญกบการเปลยนแปลงในเงอนไข

สภาพแวดลอมหรอประเดนทาทายใหมๆ ท าใหเจาหนาทรฐใชวธการเลอนการตดสนใจออกไป โดยไมตระหนกวา

“ตนทนของการเลอนการตดสนใจ” (Cost of Delay) ไดถกผลกไปอยกบภาคเอกชนหรอภาคประชาชน

ผใชบรการแลว

การปฏรประบบราชการเพอรองรบ Thailand 4.0

เพอรองรบตอยทธศาสตรประเทศไทย 4.0 ภาครฐหรอระบบราชการจะตองท างานโดยยดหลกธรร

มาภบาลเพอประโยชนสขของประชาชนเปนหลก (Better Governance, Happier Citizens) ในการน

หมายความวา ระบบราชการไทยจะตองวางเปาหมายการท างานของตนใหสามารถเปนทไววางใจและเปนพง

ของประชาชนไดอยางแทจรง

Page 100: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 100 -

กลไกการท างานของภาครฐหรอระบบราชการตองปรบเปลยนโครงสราง แนวคดและวธการท างาน

ของตนใหมดงน

ในแงของโครงสรางจะตองเปลยนจากเดมทเนนใหภาครฐหรอระบบราชการเปนกลไกหลกในการ

บรหารกจการบานเมองไปสการเปดกวางใหกลไกหรอภาคสวนอนๆ ในสงคม เชน ภาคเอกชน

ภาคประชาสงคม ไดเขามามสวนรวม อนเปนการผนกก าลงความรวมมอกนเพอพฒนาประเทศ

หรอแกปญหาความตองการของประชาชนทมความสลบซบซอนมากขนจนไมมภาคสวนใดใน

สงคมจะสามารถด าเนนการไดลลวงดวยตนเองโดยล าพงอกตอไป หรอเปนการบรหารบานเมอง

ในรปแบบประชารฐ ซงหมายความวาจะตองมการจดระเบยบความสมพนธในเชงโครงสรางให

สอดรบกบการท างานในแนวระนาบ ในลกษณะของเครอขาย มากกวาตามสายการบงคบบญชา

ในแนวดง รวมทงยงตองเชอมโยงการท างานภายในภาครฐดวยกนเองใหสอดรบประสานกน ไม

วาจะเปนราชการบรหารสวนกลาง สวนภมภาค และสวนทองถน

คณลกษณะของ “ราชการไทย 4.0” เปนดงตอไปน

1. ตองเปดกวางและเชอมโยงเขากบทกฝาย (Open & Connected Government)

หมายความวาตองมความเปดเผยโปรงใสในการท างาน โดยบคลภายนอกสามารถเขาถง

ขอมลขาวสารของทางราชการหรอมการแบงปนขอมลซงกนและกน และสามารถเขามา

ตรวจสอบการท างาน ได รวมจนถงการโอนถายภารกจทภาครฐไมควรด าเนนการเอง

ออกไปใหแกภาคเอกชนและภาคประชาสงคมเปนผรบชอบด าเนนการแทน นอกจากนตอง

มการยกระดบความสมพนธในการท างานระหวางภาครฐและภาคสวนอนๆ ในสงคมให

สงขนไปกวาการประสานงานกน หรอท างานดวยกน ไปสการรวมมอกน อยางแทจรง โดย

จดระบบใหมการวางแผนเพอใหบรรลวตถประสงคและเปาหมายทตองการรวมกน มการ

ระดมและน าเอาทรพยากรทกชนดเขามาแบงปนและใชประโยชนรวมกน มการยอมรบ

ความเสยงและรบผดชอบตอผลส าเรจทเกดขนรวมกน

2. ตองใหประชาชนเปนศนยกลาง (Citizen-Centric Government) ซงหมายความวา

ตองท างานในเชงรกและมองไปขางหนา โดยตงค าถามกบตนเองเสมอวาประชาชนจะได

อะไร? มงเนนแกไขปญหาความตองการและตอบสนองความตองการของประชาชน โดยไม

ตองรอใหประชาชนเขามาตดตอขอรบบรการหรอรองขอความชวยเหลอจากทางราชการ

(Pro-Active Public Services) รวมทงใชประโยชนจากขอมลของทางราชการ (Big

Government Data) และระบบดจตอลสมยใหมในการจดบรการสาธารณะทตรงกบความ

Page 101: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 101 -

ตองการของประชาชน (Personalized หรอ Tailored Services) พรอมทงอ านวยความ

สะดวกโดยมการเชอมโยงกนเองของทางราชการเพอใหบรการตางๆ สามารถเสรจสนในจด

เดยว ประชาชนสามารถเรยกใชบรการของทางราชการไดตลอดเวลาตามความตองการของ

ตนและผานการตดตอไดหลายชองทางผสมผสานกนไมวาจะตดตอมาดวยตนเอง อนเตอร

เนทเวปไซด โซเชยลมเดย หรอแอปพลเคชนทางโทรศพทมอถอ

3. ตองมความฉลาดและรจกคดรเรม (Smart & Innovative Government) ซง

หมายความวาจะตองท างานอยางเตรยมการณไวลวงหนา มการวเคราะหความเสยง สราง

นวตกรรมหรอความคดรเรมและประยกตองคความร ในแบบสหสาขาวชาเขามาใชในการ

ตอบโตกบโลกแหงการเปลยนแปลงอยางฉบพลน เพอสรางคณคา มความยดหยนและ

ความสามารถในการตอบสนองกบสถานการณตางๆ ไดอยางทนเวลา ตลอดจนเปนองคการ

ทมขดสมรรถนะสงและปรบตวเขาสสภาพความเปนส านกงานแบบดจตอล รวมทงท าให

ขาราชการมความผกพนตอการปฏบตราชการ กลาวคอ

- ในการท าหนาท ในฐานะเปนผสนบสนนการท างานของรฐบาลกจะตองให

ขอเสนอแนะเชงนโยบายทตงอยบนฐานของขอมลสารสนเทศทถกตองเชงลกและ

สามารถน าไปปฏบตใหบงเกดผลไดจรง และเกดความคมคา

- ในการท าหนาทในฐานะเปนผก ากบดแลกจะตองมความเปนกลางและตรงไปตรงมา

รวมทงวางกฎระเบยบใหเหมาะสมและยกเลกการควบคมทไมเกดประโยชนลงเพอ

ไม ให เปนภาระหรออปสรรคตอประชาชนหรอการประกอบธรกจ ( Smart

Regulation)

- ในการท าหนาทในฐานะเปนผปฏบตกจะตองมความซอสตยสจรต มการวางวาง

ระบบการท างานใหสามารถบรณาการเชอมโยงตามหวงโซยทธศาสตรตงแตตงตนจน

จบ และท างานรวมมอกนระหวางหนวยงานตางๆ ภายในระบบราชการทกระดบได

รวมทงประหยดทรพยากรโดยใชทรพยากรและบรการตางๆ รวมกน

ในแงของหลกการและวธการท างาน ตลอดจนกระบวนทศน และความเชอถออนมผลตอ

พฤตกรรมของขาราชการกจ าเปนตองมการปรบเปลยนใหมใหสอดคลองกน กลาวคอ

ระบบราชการแบบเกา ระบบราชการ 4.0

Autonomy, Separation Collaboration

Page 102: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 102 -

Fragmentation

Hierarchy, Silo

Vertical Approach

End-to-End Process Flow

Cross-Boundary Management

Program/Project Management Office

Horizontal Approach

Standardization Customization, Personalization

Analog Digitization

Passive Pro-active

Rule-Based

Procedure-Oriented

Innovation, Smart Regulation

Results-Oriented

Government-Driven Citizen-Centric

Redtape, Costly

Creating Value for the Public

Doing More & Better with Less

Close System

Upon Request Only

Open System

Open Access

Routine Work Non-Routine Problem Solving

Real-Time Capability

Data Collection Information, Knowledge & Resource Sharing

Stand Alone Shared Services

Intuition Data-Driven, Demand-Driven, Actionable

Policy Solutions

Office-Hours Only On-Demand Services

Expert/Specialist Knowledge Worker & Beyond

- Educability (Willingness & Ability to

Learn)

- Ethicability (Moral Reasoning)

Public Administrator Public Entrepreneur

Page 103: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 103 -

เจดวาระการปรบเปลยนกลไกขบเคลอนภาครฐ

เพอใหภาครฐสามารถเปนหนงในตวหลกในการขบเคลอน Thailand 4.0 จ าเปนอยางยงทจะตองมการปรบเปลยนกลไก (ดรปท 4.2) ดงตอไปน

1. การสรางรฐทนาเชอถอ

2. แหลงทมาของนโยบายสาธารณะ

3. การปรบเปลยนบทบาทภารกจ อ านาจหนาท และรปแบบการปฏบตราชการ

4. การสรางภาคความรวมมอระหวางภาครฐและภาคสวนตาง ๆ

5. การยกระดบขดความสามารถในการตอบสนองตอความเปลยนแปลง

6. การบรหารจดการการเงนและทรพยากร

7. การสรางระบบราชการแบบไรรอยตอ

รปท 4.2 : เจดวาระการปรบเปลยนกลไกภาครฐ

การสรางรฐทนาเชอถอ

หวใจส าคญของการบรหารราชการแผนดนคอการม “รฐทนาเชอถอ” คณลกษณะของรฐท

นาเชอถอ ประกอบไปดวย

Page 104: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 104 -

(1) การมนกการเมองทมคณภาพ ภายใตระบบการเมองทมประสทธภาพและมเสถยรภาพ

(2) การมผน าทางการเมองทมความซอสตยสจรต มความร ความสามารถ มวสยทศนกวางไกล

และมความมงมนอยางแรงกลาในการขบเคลอนประเทศไปสการเปนประเทศในโลกทหนง

(3) การมยทธศาสตรชาตทชดเจน สอดรบกบความเปลยนแปลงทเกดขนทงจากภายนอกและ

ภายในประเทศอยางเปนรปธรรม

(4) การมระบบราชการ สถาบน และกลไกทมประสทธภาพในการขบเคลอนวสยทศน รวมทง

กรอบยทธศาสตรชาตใหเกดผลสมฤทธ

อปสรรคส าคญประการหนงทท าใหประเทศไทยไมสามารถกาวสประเทศในโลกทหนง คอการไมม

รฐทนาเชอถอ การไมมรฐทนาเชอถอ สงผลให

1. เกดวงจรอบาทวระหวางการปฏวตรฐประหารกบการเลอกตง

2. ขาดความตอเนองในการผลกดนนโยบายทจะเปนประโยชนตอประเทศในระยะยาวใหเกดผล

3. โอกาสทจะผลกดนยทธศาสตรทเปนการปรบเปลยนในระดบฐานรากเกดขนไดนอย นโยบายประชา

นยมจงเขามาแทนท

4. ความมงมนอยางแรงกลาเพอขบเคลอนประเทศไทยไปสโลกทหนงอยางตอเนองแทบจะไมมเลย

5. ขาดโมเมนตมของพลงความรวมมอแบบประชารฐ ระหวางภาครฐ ประชาสงคม และเอกชน

การสรางรฐทนาเชอถอ ทมความชอบธรรม มความรความสามารถ และมคณธรรมจรยธรรม จงเปนกลไก

ส าคญในการขบเคลอนประเทศไทยไปสโลกทหนง

กลไกส าคญในการสรางรฐทนาเชอถอ คอ การสราง “รฐแหงธรรมาภบาล” โดยการยด “หลก

ธรรมาภบาล” ซงมอยหกประการส าคญดวยกนคอ

หลกความรบผดชอบ โดยตระหนกถงสทธหนาท การมจตส านกรบผดชอบตอสงคม การใสใจ

ปญหาของบานเมอง มความกลาหาญทจะรบผดชอบผลจากการกระท า

หลกคณธรรม ยดมนในความถกตองดงาม ยดหลกความซอสตยสจรต ขยนอดทน มระเบยบวนย

หลกการมสวนรวม โดยเปดโอกาสใหประชาชนมสวนรวมรบร รวมคด รวมตดสนใจ และรวมบรหาร

จดการในการพฒนาประเทศ

หลกความคมคา โดยการบรหารจดการทรพยากรทมอยจ ากดใหมการใชอยางประหยดคมคา เกดประโยชน

สงสด และสอดคลองกบวสยทศน ยทธศาสตรชาต และแนวทางการพฒนาทยงยน

Page 105: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 105 -

หลกความโปรงใส เปดเผยขอมลขาวสารทเปนประโยชนใหสาธารณชนเขาถงไดสะดวก และม

สวนรวมตรวจสอบความถกตองในการด าเนนงาน

หลกนตธรรม มกฎกตกา ขอบงคบตาง ๆ ทเปนธรรม เปนทยอมรบของสงคม

แหลงทมาของนโยบายสาธารณะ

นโยบายสาธารณะเปนเครองมอทส าคญในการบรหารราชการแผนดน โดยรฐบาลจะขบเคลอน

นโยบายสาธารณะไปสการบรรลทศทางและเปาหมายในการบรหารประเทศ ซงในอดตทผานมา การ

ก าหนดนโยบายสาธารณะจะมทมาจากการเสนอโดยภาคราชการเปนสวนใหญ แตในชวงทศวรรษทผานมา

พรรคการเมองไดมบทบาทมากยงขนในการก าหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ อยางไรกตาม นโยบาย

สาธารณะทมาจากพรรคการเมองสวนใหญเปนนโยบายเพอแกไขปญหาเฉพาะหนา และสวนใหญมวาระท

หวงผลทางการเมอง นโยบายสวนใหญทออกมาจงเปนนโยบาย “ประชานยม” ซงทวความเขมขนมากขน

ในชวงทผานมา นโยบายประชานยมสวนใหญไดกอใหเกดประเดนวาดวย Short-term Gain, Long-term

Lost ขน เปนภาระงบประมาณทผลกใหคนรนตอ ๆ ไปตองแบกรบ

เพอใหเกดธรรมาภบาลในการก าหนดนโยบายสาธารณะ นโยบายสาธารณะทดไมควรถก

ก าหนดขนจากฝายใดฝายหนงเพยงฝายเดยว และไมควรถกก าหนดขนเพอแกไขปญหาระยะสนเปนหลก ซง

เปนปญหาเฉพาะของชวงเวลาใดเวลาหนง ทงน การก าหนดนโยบายสาธารณะทด จะตองมความสมดล

ระหวางการบรหารจดการปญหาเรงดวนเฉพาะหนา การปฏรปประเทศและการลงทนเพออนาคต และเปน

นโยบายทตอเนองสอดรบกบวสยทศนและกรอบยทธศาสตรชาต

ดงนน การก าหนดนโยบายสาธารณะจะตองมทมาจาก 3 สวน ส าคญประกอบดวย

สวนท 1 วสยทศนและกรอบยทธศาสตรชาต ในฐานะเปนกรอบหลกทก าหนดทศทางและสรางความ

ตอเนองเพอไปสการบรรลเปาประสงครวมของคนในชาต

สวนท 2 นโยบายของพรรคการเมอง ในฐานะทสามารถสะทอนความตองการทแทจรงของประชาชน

สวนท 3 ระบบราชการ ในฐานะทเปนภาคสวนทมอ านาจหนาทในการด าเนนงานตามนโยบายสาธารณะ

Page 106: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 106 -

การปรบเปลยนบทบาทภารกจ กรอบอ านาจหนาทและรปแบบการปฏบตราชการ

ในอดตทผานมา ประเทศไทยใชระบบการปกครองแบบรวมศนยอ านาจ โดยภาครฐสวนกลางจะม

บทบาทเปนผมอ านาจหนาท ในการก าหนดกฎเกณฑอยางเบดเสรจ เดดขาด อยางไรกตาม รปแบบการ

ปกครองในระบบดงกลาวไมสามารถตอบสนองตอประเดนทาทายของโลกในศตวรรษท 21 ดงนน ภาครฐจง

จ าเปนตองปรบเปลยนกระบวนทศนและบทบาทภารกจใหม โดยการสงเสรมและสนบสนนใหภาคสวนอน ๆ

โดยเฉพาะภาคเอกชนและภาคประชาสงคม มความเขมแขง และสามารถเขามสวนร วมในการตดสนใจและ

บรหารจดการมากขน

ควบคไปกบการทบทวนบทบาทภารกจ กฎระเบยบตาง ๆ ของภาครฐจ าเปนจะตองถกน ามาทบทวน โดย

1. การยกเลกกฎระเบยบทไมจ าเปน (Deregulation) เนองจากกฎระเบยบดงกลาวอาจจะไม

ทนตอการเปลยนแปลงและเปนอปสรรคตอการด าเนนงานตามปกตของภาคสวนอน ๆ

2. การแกไขเพมเตมกฎระเบยบ (Reregulation) เนองจากกฎระเบยบทมผลใชบงคบอยแลว

แตขาดประสทธภาพในการบงคบใชหรอไมสนบสนนการขบเคลอนประเทศไดดเทาทควร ใหสามารถ

ตอบสนองตอความเปลยนแปลงและสถานการณของโลกในศตวรรษท 21 ไดดยงขน

การปรบเปลยนกลไกจากการด าเนนงานตามอ านาจหนาท เปนการด าเนนงานโดยใหความส าคญกบประเดนภารกจ ภมทศนโลกทเปลยนแปลงไปในปจจบน ท าใหระบบการปกครองรปแบบเดม

ประสบปญหา จงจ าเปนตองทบทวนและปรบเปลยนกลไกภาครฐใหม โดยการปรบเปลยนจะตองท าใหกลไก

ภาครฐด าเนนงานโดยใหความส าคญกบประเดนภารกจ (Agenda-Based) และการท างานรวมกนเปนเครอขาย

ของภาคสวนตาง ๆ ทงภาครฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสงคม มากกวาการด าเนนงานโดยยดถอตามอ านาจหนาท

(Functional-Based) หรอการด าเนนงานแบบแยกสวน เนนเฉพาะประเดนตามขอบเขตภารกจภายใตโครงสรางของ

กระทรวง ทบวง กรมแบบเดม เพอใหกลไกภาครฐสามารถตอบสนองตอเปาหมายการพฒนาและการขบเคลอน

ประเทศไดอยางแทจรง

การปรบเปลยนองคกรภาครฐ จากเดมทเนนการด าเนนงานตามอ านาจหนาทอยางเครงครด มาเปน

องคกรทเนนการด าเนนงานเพอใหบรรลภารกจนน กอใหเกดการปรบเปลยนกรอบความคด ทกษะ และ

พฤตกรรมครงใหญ

- จากการยดตามแบบแผนและตวบทกฎหมายทตายตว เปนความยดหยนปรบตามภารกจและ

สถานการณ

- จากการมโมเดลการท างานเพยงแบบเดยว เปนการยอมรบโมเดลการท างานหลากรปแบบ

Page 107: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 107 -

- จากการเนนการด ารงระบบใหคงสภาพเดม เปนการเนนความสามารถในการปรบเปลยนตามเงอนไข

สภาพแวดลอมทเปลยนแปลงไป

- จากการเนนรปแบบและกระบวนการ เปนการเนนเนอหาและผลลพธ

การปรบเปลยนโครงสรางอ านาจแบบใหมทใหความส าคญกบการสรางเครอขายอ านาจหลายขว

ดงกลาว จะท าใหเกดความโปรงใสในการด าเนนงานมากยงขน เนองจากทกภาคสวนสามารถเขามามสวน

รวมในการตรวจสอบการด าเนนงานตาง ๆ ได (Inclusion–Based Transparency) ซงแตกตางจากโครงสราง

อ านาจแบบเดมทมลกษณะเปนการรวมศนย ท าใหมเพยงภาครฐเทานนทมอ านาจด าเนนการควบคมและ

ตรวจสอบการบรหารจดการทกดาน สงผลใหความโปรงใสมระดบต า (Exclusion–Based Transparency)

ในทางปฏบต การปรบเปลยนจากการด าเนนงานทยดถอตามอ านาจหนาท เปนการด าเนนงาน

โดยใหความส าคญกบประเดนภารกจ มเรองทจะตองค านงถง ดงน

(1) วธการหรอกระบวนการทจะท าใหรปแบบโครงสรางและการก าหนดหนวยงานภาครฐม “ความ

ยดหยน” โดยไมยดถอรปแบบโครงสรางตามขอบทกฎหมายอยางเครงครดจนกลายเปนอปสรรคตอการ

ปฏบตงาน

(2) วธการหรอกระบวนการทจะท าใหโครงสรางของหนวยงานภาครฐ ซงแตเดมมลกษณะเปนหนวยงาน

ถาวร “จดต งไดยาก” และ “ยบเลกไดยาก” ใหเปนหนวยงานทสามารถ “จดต งไดงาย” และ “ยบเลกไดงาย”

(3) วธการหรอกระบวนการทจะท าใหการด าเนนงานตามภารกจของหนวยงาน มลกษณะเปนการให

อสระในการก าหนด “โปรแกรม” หรอ “โครงการ” ทสอดรบกบภารกจหลก และสามารถปรบใหเหมาะสมกบ

สถานการณ ตราบเทาทโปรแกรมหรอโครงการเหลานนยงอยภายใตกรอบภารกจของหนวยงานดงกลาว หรอสอด

รบกบวสยทศนและกรอบยทธศาสตรชาต

(4) วธการหรอกระบวนการในการจดหนวยงานภาครฐ ใหสามารถ “บรการแบบเบดเสรจ ณ จดเดยว”

(5) แนวคดในการบรหารประเทศรปแบบใหม ภาครฐไมจ าเปนตองด าเนนงานทกดานดวยตนเอง

โดยหากภารกจใดทภาครฐพจารณาแลวเหนวา หากมอบหมายใหภาคสวนอนด าเนนการจะสามารถตอบสนอง

ตอความตองการของประชาชนไดดกวาภาครฐ กใหภาคสวนอนเขามาเปนผด าเนนการแทนภาครฐ ตามหลก

ทเรยกวา “Contestability” ในการน ภาครฐยงคงเปนผก าหนดและควบคมมาตรฐานและคณภาพการบรหาร

จดการ การใหบรการของภาคสวนนน ๆ อยางไรกตาม หากภารกจบางอยางไมสามารถสรางแรงจงใจใหภาคสวน

อนเขามาด าเนนการได ภาครฐกจะตองรบภารกจหนาทเหลานนมาด าเนนการเอง

(6) การปรบเปลยนวธการประเมนผลและตวชวดการท างานขององคกร จากตวชวดประเมนผล

ตามอ านาจหนาทในแตละองคกรนน ๆ ทรบผดชอบอย เปนตวชวดเพอประเมนผลการท างานของหนวยงานท

มเปาหมายเดยวกน หรอภารกจรวมกน ทเรยกวา “Joint KPIs” การวดผลสมฤทธผาน Joint KPIs จะ

บรรลผลกตอเมอมการจดการขอมลสารสนเทศ และการจดการขอมลแบบบรณาการระหวางหนวยงานตาง ๆ

Page 108: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 108 -

(7) เพอสะทอนใหเหนถงผลลพธของการด าเนนงานของภาครฐ ภาครฐจะตองจดท ารายงาน

ใหประชาชนไดรบทราบถงผลของความคบหนาในการด าเนนงานตาง ๆ ทภาครฐไดใหสญญากบประชาชนไว หรอท

เรยกวา “Citizen Report” ซงภาครฐอาจจะรายงานใหประชาชนไดรบทราบเปนระยะ ในทก ๆ ไตรมาส

หรอทก ๆ ป

ขอบเขตภารกจและขนาดองคกรทเหมาะสม วสยทศนประเทศและกรอบยทธศาสตรชาต จะ

เปนตวก าหนดความชดเจนในขอบเขตภารกจของภาครฐ จะท าใหทราบไดวา ภารกจใดทภาครฐยงคงมบทบาท

ส าคญและจ าเปนตองด าเนนการเองตอไป ขณะทภารกจใดไมมความจ าเปนตองด าเนนการอก ตลอดจนภารกจใด

เปนภารกจใหมทภาครฐจะตองรบผดชอบด าเนนงาน ความชดเจนในขอบเขตภารกจดงกลาว ยงเปนประโยชนตอ

การก าหนดโครงสราง ขนาดและอตราก าลงของหนวยงานภาครฐทเหมาะสมตามมา

1) กลมหนวยงานภาครฐ ยทธศาสตรชาต 20 ป จะชวยใหภาครฐสามารถทบทวนและจ าแนกประเภทภารกจ รวมทงรปแบบขององคกรและระบบการจางงานภาครฐไดอยางมประสทธภาพ โดยในดานภารกจ สามารถ

จ าแนกไดเปน 2 ประเภท ประกอบดวย “ภารกจหลก” และ “ภารกจสนบสนน”

ภารกจหลกจะเปนภารกจทหนวยงานภาครฐจ าเปนตองด าเนนการและตองปรบปรงใหดยงขน

อยางตอเนอง ขณะทภารกจสนบสนน หนวยงานภาครฐอาจไมจ าเปนตองด าเนนการเอง และสามารถมอบอ านาจ

ใหหนวยงานอน ๆ อาท องคการมหาชนด าเนนการแทนได นอกจากน ภารกจใดทภาครฐพจารณาแลวเหนวา การ

มอบหมายใหภาคเอกชนทมความเชยวชาญเฉพาะในภารกจดงกลาว ด าเนนการจะมความเหมาะสม ม

ประสทธภาพ และเกดความคมคามากกวาการด าเนนการเอง ตามหลก (Contestability) กสามารถมอบหมาย

ใหภาคเอกชนดงกลาวรบผดชอบด าเนนการแทนได อนเปนลกษณะของการจางหนวยงานภายนอก

(Outsourcing)

ส าหรบดานรปแบบขององคกรและการจางงานภาครฐนน ภารกจใดทตองรบผดชอบด าเนนการ

ดวยตนเอง จะตองจดตงหนวยงานขนมารบผดชอบด าเนนการเปนการเฉพาะ และเมอภารกจดงกลาวบรรลผล

ส าเรจเปนทเรยบรอย กสามารถยบเลกหนวยงานใหสนสดลงตามภารกจได รวมท ง สามารถพจารณาจดตง

หนวยงานใหมตามภารกจทเกดขน ณ ชวงนนและความจ าเปนตองด าเนนการไดตอไป

กลาวโดยสรป แนวคดดงกลาวจะเปนการปรบเปลยนรปแบบองคกรภาครฐของไทยจากเดม

ทมลกษณะจดตงและยบเลกไดยาก ตลอดจนใหความส าคญกบการด าเนนงานบนพนฐานของอ านาจหนาทเปน

หลก เปลยนมาเปนองคกรทสามารถจดตงและยบเลกไดงาย เพอใหสามารถตอบสนองตอการด าเนนงาน

รปแบบใหมทใหความส าคญกบประเดนภารกจไดอยางมประสทธภาพ

สวนดานการจางงานภาครฐ ควรมการปรบเปลยนลกษณะการจางงานจากทปจจบนทใชระบบ

การจางงานตลอดชพและเกษยณอายราชการเมออายครบตามทกฎหมายบญญต (ยกเวนกรณประพฤตมชอบ

Page 109: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 109 -

หรอกระท าความผดรายแรง จงจะถกไลออกหรอปลดออกกอนครบอายราชการ ) เปนการจางงานตาม

สญญา โดยพจารณาการจางงานตามภารกจท ภาครฐจะตองด าเนนการ ซงจะสอดคลองกบระบบการ

บรหารงานแบบมงผลสมฤทธ นอกจากน ในดานการจดสรรบคลากรภาครฐ ควรมการปรบเปลยนรปแบบการ

จดสรรจากเดมทใหความส าคญกบการจดสรรบคลากรตามต าแหนง เปนการจดสรรบคลากรตาม ภารกจ

เพอใหสอดคลองกบรปแบบการด าเนนงานทมงเนนตามประเดนภารกจดวย

ในการพจารณาเพอจดสรรบคลากรตามภารกจจะตองไมด าเนนการโดยมงเนนระบบอาวโส

เปนส าคญ แตจะตองด าเนนการตามหลกความร ความสามารถ จะตองมการบรหารอตราก าลงและการเคลอน

ไหล ของบคลากรภาครฐอยางมประสทธภาพ โดย

(1) พจารณาคดสรรคนเขาด ารงต าแหนงจากทกษะ ความช านาญ และความสามารถของ

บคลากร โดยเปนการคดสรรจากภายนอกภาครฐ (Lateral Entry) วธการนจะชวยแกไขปญหาการขาดแคลน

บคลากรระดบสงในภาครฐของไทยทจะเกดขนในอนาคตอนใกลไดดวย

(2) คดสรรบคลากรโดยพจารณาจากทกษะ ความช านาญ ความร และความสามารถเปน

ส าคญ โดยไมค านงถงล าดบชนหรออายราชการของบคคลดงกลาว (Fast Track) ดงนน บคลากรชนผนอยทม

ความสามารถจะมโอกาสเขาด ารงต าแหนงระดบสงไดตามความเหมาะสมของภารกจ

(3) ยมตวบคลากรจากภาคสวนอน ๆ ทมความเชยวชาญ ความร ความสามารถตามแตละภารกจ

เขาด ารงต าแหนงในภาครฐ (Secondment)7

2) กลมหนวยงานรฐวสาหกจ รฐวสาหกจเปนหนวยงานทรฐและองคกรในการก ากบดแลของรฐ หรอหนวยงานธรกจทรฐ เปน

เจาของ รวมทงบรษทจ ากดและหางหนสวนนตบคคล ทสวนราชการหรอรฐวสาหกจมหนอยดวยเกนกวารอยละ

50 ดงนน รฐวสาหกจจงเปนหนวยงานหนงในกลไกภาครฐ และมความจ าเปนทจะตองด าเนนการทบทวน 7

เพอใหการจดโครงสรางหนวยงานและการจางงานภาครฐในรปแบบใหมสามารถด าเนน

ไปอยางมประสทธภาพ จ าเปนจะตองปรบเปลยนอ านาจตามกฎหมายในการปรบปรงโครงสรางภาครฐของ

ไทย ซงในปจจบน อ านาจในการปรบปรงโครงสรางดงกลาว เปนอ านาจของรฐสภา โดยการปรบปรงหนวยงาน

ภาครฐในระดบกระทรวง ทบวง กรม จะตองด าเนนการผานการตรากฎหมายระดบพระราชบญญต ซงตอง

ไดรบค าแนะน าและยนยอมจากรฐสภา ท าใหการด าเนนการมกระบวนการทซบซอนและใชเวลามาก

พอสมควร อนเปนอปสรรคตอการด าเนนการตามภารกจภาครฐรปแบบใหมทใหความส าคญกบประเดนภารกจ

ดงนน จงควรมการเปลยนแปลงรปแบบการด าเนนการดงกลาว โดยก าหนดใหเปนอ านาจของฝายบรหารโดยตรง

ซงจะชวยใหสามารถด าเนนการไดงายและรวดเรวยงขน เหมาะสมกบประเภทภารกจทฝายบรหารจะตอง

ด าเนนการ

Page 110: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 110 -

ขอบเขตภารกจและการยบเลกดวยเชนกน โดยหลกเกณฑในการทบทวนขอบเขตภารกจ รวมทงการยบเลก

รฐวสาหกจ เพอใหเกดความเหมาะสมและมประสทธภาพดย งข น ประกอบดวยหลกเกณฑ 3 ประการ

ดงตอไปน

1) เปนรฐวสาหกจทมภารกจในการใหบรการเกยวกบโครงสรางพนฐานทส าคญของประเทศ

(Infrastructure–Service Provider) หรอไม

2) เปนรฐวสาหกจทมภารกจส าคญในการเพมขดความสามารถการแขงขนของประเทศ

หรอไม

3) เปนรฐวสาหกจทมภารกจในการใหบรการประชาชน หรอไม

เมอพจารณาทบทวนขอบเขตภารกจรฐวสาหกจของไทยตามหลกเกณฑดงกลาวแลว จะไดขอสรป

ทสามารถจ าแนกเปนกรณตาง ๆ ได 3 กรณ ดงน

(1) รฐวสาหกจใดมขอบเขตภารกจทไมสอดคลองกบหลกเกณฑขางตน จะตองด าเนนการ

ยบเลก ปรบเปลยนภารกจ หรอมอบหมายใหหนวยงานในภาคสวนอน ๆ ด าเนนการแทน

(2) รฐวสาหกจใดมขอบเขตภารกจทสอดคลองกบหลกเกณฑขางตน แตเมอพจารณาตาม

หลกประสทธภาพ ความคมคา และความเหมาะสม (Contestability) แลว พบวา ภาคสวนอน อาท ภาคเอกชน

หรอทองถนสามารถด าเนนการไดดกวา จะตองยบเลกและมอบหมายใหภาคสวนอน ๆ ด าเนนการแทน

(3) รฐวสาหกจใดมขอบเขตภารกจทสอดคลองกบหลกเกณฑขางตน แตการด าเนนการ

ในชวงทผานมา ยงไมมค ณภาพหรอประสทธภาพดเพย งพอ จะตองปรบปรงคณภาพและยกระดบ

ประสทธภาพ ใหสามารถบรการประชาชนไดดยงขน

3) กลมหนวยงานทองถน กลไกภาครฐของไทยในปจจบน ยงคงใชระบบการปกครองในรปแบบการรวมศนยอ านาจ ท าให

ภาครฐสวนกลางยงคงเปนภาคสวนส าคญทมอ านาจหนาทในการพจารณาและตดสนใจประเดนตาง ๆ

อยางไรกตาม การด าเนนการดงกลาวอาจไมสอดคลองกบสถานการณของประเทศในปจจบนทภาคสวนตาง ๆ

รวมทงภาคทองถนมบทบาทและภารกจในการบรหารจดการตนเองมากยงขน ดงนน เพอใหภาครฐสามารถ

ตอบสนองตอความเปลยนแปลงทเกดขนไดอยางเหมาะสม ภาครฐจงควรปรบเปลยนโครงสรางอ านาจ ผานการถาย

โอนอ านาจและความรบผดชอบในการบรหารจดการดานตาง ๆ ใหแกทองถนมากยงขน ซงเปนไปตามหลกการ

กระจายอ านาจ โดยการถายโอนอ านาจดงกลาว จะตองก าหนดระยะเวลาในการด าเนนการใหชดเจน แตไม

จ าเปนตองถายโอนอ านาจและความรบผดชอบใหแกทองถนทกแหงพรอมกนทงประเทศ เนองจากความพรอม

ของทองถนแตละพนท อาจมระดบแตกตางกน จงสมควรถายโอนอ านาจและความรบผดชอบตามความ

เหมาะสมและศกยภาพของแตละทองถน

Page 111: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 111 -

อยางไรกตาม กอนการด าเนนการกระจายอ านาจดงกลาว ภาครฐสวนกลางจะตองสรางความพรอม

แกทองถน เพอใหทองถนสามารถด าเนนการตามภารกจทไดรบมอบหมายไดอยางมประสทธภาพ โดยเฉพาะอยางยง

การเตรยมความพรอมในดานความส านกรบผดชอบ พรอมทง ยกระดบขดความสามารถของทองถนใหม

ประสทธภาพมากยงขน ทงในดานการบรหารจดการและเรองอน ๆ ทเกยวของ เนองจากทองถนอยภายใตการ

ควบคมของภาครฐสวนกลางมาเปนเวลานาน จงอาจขาดทกษะความรในการบรหารจดการในประเดนตาง ๆ

การสรางภาคความรวมมอระหวางภาครฐกบภาคสวนตาง ๆ

การเปลยนกระบวนทศนจาก “การปกครอง” มาส “การรวมบรหาร

จดการ”

ในอดตภาครฐอาจจ าเปนตองรวมศนยอ านาจไวเพอความมนคง เนองจากแตเดมประเทศไทยตอง

เผชญกบภยคกคามจากภายนอก แตในปจจบนสถานการณของโลกไดเปลยนแปลงไป ท าใหโครงสรางการ

ควบคมดงกลาวไมเออตอการบรหารจดการของภาครฐอกตอไป มเพยงเทานน ภาคประชาสงคม มความร เขาถง

ขอมลขาวสาร และมความพรอมมากขนกวาเดม ดงนน ภาครฐสวนกลางจ าเปนจะตองปรบลดอ านาจ หนาท และ

ภารกจตาง ๆ ลง และโอนถายอ านาจ หนาท และภารกจดงกลาว ไปส “การรวมบรหารจดการ” หรอ “การ

บรหารจดการตนเอง” ของทองถนและชมชนใหมากขน อยางไรกด การบรหารจดการภาครฐในสวนภมภาคนน ยงจะตองคงอยในอกระยะหนง โดยในระหวาง

การโอนถายอ านาจ หนาท และภารกจภาครฐ ไปสการบรหารจดการตนเองของทองถนและชมชน การ

บรหารจดการสวนภมภาคจะท าหนาทเปนตวเชอมโยงและประสานงานทส าคญระหวางภาครฐสวนกลางกบ

การบรหารจดการของทองถนและชมชน ผานแนวคดใหมทเรยกวา “การรวมบรหารจดการ” ซงจะเปน

การปรบเปลยนกระบวนทศนครงใหญ

1) จากการเนนความมนคงมาสการเนนความมงคง ในอดตทผานมา ภาครฐจะมงเนนและให

ความส าคญกบ “ความมนคง” ของชาตเปนส าคญ แตในปจจบน สถานการณโลกไดเปลยนไป “ความมงคง” ได

เขามามบทบาทแทนท ซงหากมความมงคงเกดขนอยางแทจรง และกระจายตวอยางเทาเทยม เปนธรรม ครอบคลม

และทวถง ความมนคงในชาตกจะเกดตามขนมา

2) ปรบเปลยนจากการใช “อ านาจในแนวตง” ไปสการใช “อ านาจในแนวนอน” มากขน นนหมายถง

การปรบเปลยนการท างานทเบดเสรจเดดขาดโดยภาครฐไปสการท างานแบบสานพลง “ประชารฐ” โดยมภาครฐ ภาค

ประชาสงคม และภาคเอกชน เขามาบรณาการการท างานรวมกน

3) เปนการเปลยนจากอ านาจนยมเปนการปลกฝงระบอบประชาธปไตย เพราะ “การรวมบรหารจดการ”

นน เปนฐานความความคดหลกในระบอบประชาธปไตยอยแลว

Page 112: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 112 -

การยกระดบขดความสามารถในการตอบสนองตอความเปลยนแปลง

หากพจารณาถงสถานการณโลกในปจจบน อาจจะใหค านยามเกยวกบโลกในปจจบนไดดวยค าวา

VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) กลาวคอ โลกในปจจบนเปนโลกทเตมไปดวย

ความผนผวน ความไมแนนอน ความซบซอน และความไมชดเจนทมากขน ดงนน กลไกภาครฐทใชอยในปจจบน

อาจจะไมสอดคลองหรอไมสามารถรบมอกบความเปลยนแปลงทเกดขนเหลานนได ดงจะเหนจากการทประเทศไทย

ตองเผชญกบปญหาในเรองตาง ๆ หลายประการ ในชวงทผานมา เชน

- ปญหาการประมงทผดกฎหมาย โดยขาดการรายงานและไรการควบคม ( Illegal, Unreported

and Unregulated Fishing - IUU)

- ปญหาการเปลยนแปลงสภาพภมอากาศ (Climate Change)

- ปญหาการโยกยายถนแบบไมปกตของชาวโรฮนจา

ปญหาเหลานประเทศไทยยงไมสามารถรบมอไดอยางทนทวงทและมประสทธภาพ เพราะฉะนนการ

ออกแบบระบบและกลไกภาครฐเพอตอบสนองตอประเดนทาทายตาง ๆ จงเปนสงทตองด าเนนการอยาง

เรงดวน

การพฒนาขดความสามารถเพอตอบสนองตอความเปลยนแปลง เพอรบมอกบสถานการณ

โลกทเตมไปดวยความผนผวน ความไมแนนอน ความซบซอน และความไมชดเจนทมากขน ระบบและกลไกภาครฐ

จะตองถกออกแบบขนมาใหม เพอใหมขดความสามารถในการบรหารจดการและรบมอกบการเปลยนแปลง

ทจะเกดขน โดยมองคประกอบทส าคญ 4 ประการ ดงตอไปน

(1) การบรหารจดการความเสยงประเทศ (Country Risk Management)

เมอประเทศไทยประสบกบสถานการณวกฤต ภาครฐจะตองมแผนรบมอและแผนบรหารจดการ

ความเสยงตาง ๆ ทมประสทธภาพ สามารถเขาถงปญหาและแกไขปญหาไดอยางทนทวงท เชน การบรหารจดการ

ความเสยงประเทศเมอเกดภาวะความผนผวนทางเศรษฐกจซงเกดจากปจจยภายนอก อาท ปญหาการ

เคลอนยายเงนทนอยางรวดเรวและรนแรง ผลกระทบจากการด าเนนนโยบายของประเทศอน อาท มาตรการ

Quantitative Easing หรอ ปญหาการเกดสงครามคาเงน เปนตน

(2) การบรหารจดการภยคกคามนอกรปแบบ (Non-Conventional Threats Management)

ภาครฐจะตองสรางกลไกทสามารถรบมอกบภยคกคามทมความหลากหลายและซบซอนมากยงขน

ซงอาจเปนภยคกคามทเคยเกดขนมาแลวหรอเปนภยคกคามรปแบบใหม เชน ปญหาการเปลยนแปลง

สภาพภมอากาศ ปญหายาเสพตด ภยคกคามในโลกไซเบอร และปญหาการกอการรายขามชาต เปนตน

Page 113: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 113 -

(3) การบรหารจดการในสถานการณภาวะวกฤต (Crisis Management)

เมอเกดสถานการณวกฤต ภาครฐจะตองมกลไกในการบรหารจดการสถานการณเหลานน

ไดอยางมประสทธภาพ สามารถรองรบและแกไขปญหาไดอยางทนทวงท ทวถง และรวดเรว เพอยบยงไมให

สถานการณวกฤตรนแรงหรอบานปลายมากขนกวาเดม โดยภาครฐจะตองใหความส าคญกบการบรหาร

จดการ เพอแกไขสถานการณวกฤตแบบบรณาการรวมกนกบทกภาคสวน ตงแตกอนเกดเหตการณ ระหวาง

เกดเหตการณ และการเยยวยาภายหลงเหตการณวกฤต ในบางกรณ เชน ในสถานการณอทกภย ภาครฐ

จะตองใชอ านาจสงการอยางเบดเสรจเดดขาดในการอพยพเคลอนยายประชาชนออกจากพนทประสบภย

หรอยบยงผลกระทบทเกดขนใหมความเสยหายนอยทสด สวนในกรณอน ๆ ภาครฐอาจมอบหมายภารกจให

ภาคสวนอน ๆ ด าเนนการแทนหรอด าเนนการเองไดตามความเหมาะสม รวมทง ในบางกรณ ภาครฐอาจท า

หนาทเปนผประสานงานใหแตละภาคสวนเมอมความจ าเปนตองผนกก าลงกนระหวางภาคสวนตาง ๆ ดวย

(4) การบรหารจดการสถานการณภาวะวกฤตทสามารถคาดการณได (Predictable Surprises)

สถานการณวกฤตในบางกรณ เปนสงทภาครฐสามารถคาดการณและควบคมไดลวงหนา แตภาครฐ

กลบเพกเฉยไมด าเนนการ เนองจากไมตระหนกถงความส าคญและจ าเปน จนเกดเปนความเสยหายอยางใหญหลวง

ในเวลาตอมา อยางในกรณของการตรงคาเงนบาทจนกระทงเกดวกฤตตมย ากง ดงนน ภาครฐตองปรบเปลยน

กระบวนการท างานใหม โดยใหความสนใจในการปองกนมากกวาการคดหาหนทางแกไข เพอปองกนไมให

เกดสถานการณวกฤตขนมาในอนาคต นอกจากน ภาครฐจะตองปรบเปลยนรปแบบการท างานจากเดมทมงเนน

รปแบบการท างานในเชงรบ มาเปนรปแบบการท างานในเชงรกมากขน

หากประเทศไทยสามารถปรบเปลยนการบรหารจดการของภาครฐไดอยางเหมาะสม เพอเตรยมความ

พรอมในการรบมอกบความเปลยนแปลงได กจะสามารถน าพาใหประเทศไทยไปสอนาคตทมความมนคง มงคง

และยงยนในสภาวการณทโลกมความผนผวน ความไมแนนอน ความซบซอน และความไมชดเจนได

การปรบเปลยนดานการบรหารจดการการเงนและทรพยากร

ในการขบเคลอนประเทศไปสเปาหมายตามยทธศาสตรทไดก าหนดไว จ าเปนจะตองมการจดสรร

งบประมาณทเพยงพอ รฐจงตองพจารณาจดหาแหลงเงนทนใหสอดรบกบแหลงทใชไปของเงนทน

การจดท างบประมาณตามโครงการ (Program Based Budgeting) ในอดตพบวา

ประเทศไทยจดท างบประมาณของประเทศในรปแบบปตอป ซงไมสอดคลองกบยทธศาสตรชาตทมการจดท าเปน

ชวงเวลา คอ ระยะเวลายาว 20 ป ระยะปานกลาง 5 ป และระยะสน 1 ป จงจ าเปนตองมการปรบเปลยน

ระบบการจดท างบประมาณ โดยเปนการจดท างบประมาณตามโครงการ (Program-Based Budgeting) ทสอด

รบกบวสยทศนและกรอบยทธศาสตรชาต ซงในขนแรกตองมการวเคราะหและแปลงวาระตามยทธศาสตรออกมา

Page 114: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 114 -

เปนโครงการตาง ๆ ตอจากนนจงด าเนนการวเคราะหความส าคญ ระยะเวลาและงบประมาณในแตละโครงการ

เชน โครงการระยะยาวบางโครงการอาจตองลงทนตงแตปจจบนอยางตอเนองไปตลอดระยะเวลา 20 ป หรอ

โครงการทตองเรงด าเนนการในชวงปจจบนแตจะเหนผลในอก 5 ปขางหนา หรอโครงการระยะสนท

ด าเนนการแลวเสรจภายใน 1 - 3 ป เปนตน

หากยดกรอบยทธศาสตรชาตเปนหลก จะพบวา ระบบการจดท างบประมาณควรจะมลกษณะ

ดงตอไปน

- การจดท างบประมาณโดยค านงถงเหตผล ความจ าเปนและความเรงดวนของแตละโครงการ

มากกวาเพอตอบสนองตอผลประโยชนทางการเมองอยางทเปนอยเดม

- การจดท างบประมาณตามโครงการ ตองท าการศกษาความเปนไปไดของโครงการกอน เชน

โครงการพฒนาเพอปรบเปลยนโครงสรางเศรษฐกจใหเปนระบบเศรษฐกจดจตอล หรอ โครงการพฒนา

เพอใหประเทศไทยเปนศนยกลางทางการคาของภมภาค เปนตน โดยตองสามารถแจกแจงใหเหนอยางเปน

รปธรรม มรายละเอยด ศกษาผลกระทบ และสามารถบงชผลลพธของโครงการทเหนไดอยางชดเจน

- หากโครงการใดไมประสบผลส าเรจ ภาครฐกตองมอ านาจในการยบ เปลยนแปลง และยตโครงการ

องคประกอบของการจดท างบประมาณตามโครงการ การจดท างบประมาณตามโครงการ

ประกอบไปดวย

1. การจดท างบประมาณประจ าแบบปตอป (Routine-Based Budgeting) ตองพจารณาโครงการ

ตามงบประมาณแบบปตอปวา จะตองใชงบประมาณอยางไร และโครงการดงกลาวนนจะตองเชอมโยง เปน

ฐาน หรอน าไปตอยอดการพฒนาโครงการอน ๆ ทจะกอใหเกดผลประโยชนตอโครงการตามงบประมาณระยะปาน

กลางและระยะยาวในเรองใด

2. การจดท างบประมาณเชงยทธศาสตร (Strategic-Based Budgeting) เปนการลงทนเพออนาคต

อาท การบรหารจดการปา การบรหารจดการน าทงระบบ การพฒนาระบบรางเพอสนบสนนใหประเทศไทยเปน

ศนยกลางลอจสตกส เปนตน

3. การจดท างบประมาณเพอพฒนาขดความสามารถในการสนองตอบการเปลยนแปลง โดยการใช

หลกการปองกนลวงหนา ซงใหความส าคญกบการปองกนเหต (มากกวาการแกไขเมอเหตเกดแลว) หรอรองรบ

เหตการณทคาดไมถง ดงททราบกนด การเกดภยพบตแตละครงหากไมมการเตรยมการปองกนลวงหนา จะ

กอใหเกดความเสยหายเปนจ านวนมาก จงจ าเปนตองตระหนกถงงบประมาณในการเตรยมการปองกนภยพบต

มากกวาการแกไขปญหาเมอเกดความเสยหายขนแลว ดงนน การจดท างบประมาณแบบนจงเปนแบบเตรยม

ความพรอมเพอรบมอกบเหตการณทเกดขนในลกษณะการใชมาตรการปองกนเชงรก มากกวาการแกไขเมอเกด

เหตการณวกฤตแลว ซงเปนมาตรการเชงรบ ขณะเดยวกนกจะตองมการจดสรรงบประมาณบางสวน เพอไปจดการ

กบเหตการณทเกดขนทคาดไมถงดวย เชน การเกดภยพบตทางธรรมชาตทไมอาจคาดเดาไดลวงหนา เปนตน

Page 115: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 115 -

การบรหารจดการงบประมาณในองครวม การจดท างบประมาณแบบองครวมจะตองยด

ตามวสยทศนและกรอบยทธศาสตรชาตเปนส าคญ โดยงบประมาณแผนดนจะตองกอใหเกดผลสมฤทธ โดย

ตองมขอตกลงในการปฏบตงาน (Performance Agreement) วาถาไดรบงบประมาณไปใช จะเกดผลสมฤทธท

เปนประโยชนอยางแทจรงกบประชาชนและประเทศชาตอยางไร และจะตองจดท ารายงานตอประชาชน

(Citizen Report) ดวย (ดรปท 4.3)

รปท 4.3 : การบรหารจดการงบประมาณแบบองครวม

ในการบรหารจดการงบประมาณในองครวมจะมกลมผทเกยวของไดแก คณะกรรมการขบเคลอน

ยทธศาสตรชาต รฐบาล ส านกงบประมาณของรฐสภา และประชาชน

ระบบราชการแบบไรรอยตอ “ระบบราชการแบบไรรอยตอ” เปนการบรหารจดการขอมลสารสนเทศของภาครฐ โดยการสราง

ฐานขอมลสารสนเทศขนาดใหญ (Big Data) ทเปนเอกภาพ บรณาการ และประสานเชอมโยงบนดจตอล

แพลตฟอรม เพอใหมการน าขอมลสารสนเทศมาประมวลผลผานแผนปฏบตการและการจดการขอมลสารสนเทศ

(Engagement Model) ซงจะท าการวเคราะหและสงเคราะหขอมลสารสนเทศเพอใชในการตดสนใจระดบ

ยทธศาสตรและระดบบรหารจดการของประเทศ อาท

Page 116: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 116 -

- การตรวจสอบความโปรงใสของภาครฐ

- การปราบปรามการทจรตคอรปชน

- การพฒนาขดความสามารถของมนษย

- การวางแผนทางดานการเกษตร

- การบรหารจดการทรพยากรและพลงงาน

- การเตรยมการเพอปองกนและรบมอภยพบตธรรมชาต

- การวางแผนทางดานโลจสตกสและการขนสง

- การบรหารจดการเมองอจฉรยะ

รวมถงการเปดเผยขอมล (Open Data) และการใหบรการอเลกทรอนกส (Smart Services)

กบประชาชนและภาคสวนตางๆ

การบรณาการบรหารจดการขอมลสารสนเทศของภาครฐ เปนหวใจส าคญของการสราง “รฐท

นาเชอถอ” (Credible Government) สราง “รฐบาลทยดประชาชนเปนศนยกลาง” (People-Centered

Government) และสราง “รฐบาลทมความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได” (Open Government) ให

เกดขนไดอยางเปนรปธรรม

ทส าคญ การบรณาการบรหารจดการขอมลสารสนเทศของภาครฐ จะท าใหภาครฐและภาคสวน

ตาง ๆ สามารถประสานเชอมโยงและแลกเปลยนขอมลสารสนเทศซงกนและกน ใน ๓ ระดบดวยกน คอ

1) การเชอมโยงขอมลระหวางหนวยงานภาครฐ (Government to Government – G toG)

การสรางความเชอมโยงของขอมลสารสนเทศระหวางหนวยงานภาครฐดวยกน จะเปนประโยชน

ตอการจดการขอมลขาวสารและการตดสนใจในเชงยทธศาสตร ในการบรหารจดการปกต และในการบรหาร

จดการภาวะวกฤต เชน กรณทเกดภยพบตธรรมชาต เรองแรงงานขามชาต เรองการคามนษย เรองยาเสพตด

เปนตน ซงการสรางความเชอมโยงของขอมลสารสนเทศระหวางหนวยงานภาครฐจะชวยแกไขปญหาปจจบนท

หนวยงานภาครฐแตละองคกรดแลและจดการขอมลสารสนเทศของตนเองอยางเปนเอกเทศ ท าใหการตดสนใจไม

สามารถด าเนนการไดอยางครอบคลมและครบถวน รวมทงยงขาดความโปรงใส ไมสามารถตรวจสอบได

2) การเชอมโยงขอมลระหวางหนวยงานภาครฐและภาคธรกจ (Government to Business – G to B)

การเชอมโยงขอมลสารสนเทศระหวางหนวยงานภาครฐและภาคธรกจ จะชวยยกระดบขด

ความสามารถในการแขงขนของภาคเอกชนไดดยงขน

Page 117: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 117 -

3) การเชอมโยงขอมลระหวางหนวยงานภาครฐและประชาชน (Government to People – G to P)

การเชอมโยงขอมลสารสนเทศระหวางหนวยงานภาครฐและประชาชน จะชวยยกระดบขด

ความสามารถในการใหบรการสาธารณะของภาครฐแกประชาชนในสงคมใหเกดขนไดอยางมประสทธภาพมาก

ยงขน

กลาวโดยสรป กลไกภาครฐเปนกลไกทมความส าคญทสดในการขบเคลอน Thailand 4.0 เนองจาก

เปนกลไกทมขนาดใหญและมศกยภาพระดบสง ทงในดานอ านาจหนาทตามกฎหมาย ทรพยากร เครอขายและ

อตราก าลง จงเปนกลไกทมสถานะเปนเสมอน “คานงด” ในการขบเคลอนประเทศไทยไปสอนาคตทดยงขน

ดงนน การด าเนนการตามวาระการปรบเปลยนกลไกภาครฐทง 7 ประการดงกลาวมาน จะชวยใหกลไกภาครฐ

สามารถใชศกยภาพทมอยไดอยางมประสทธภาพมากยงขน และสามารถขบเคลอนประเทศไทยไปสการเปน

ประเทศในโลกทหนง พรอมกบความมนคง มนคงและยงยนอยางแทจรงไดเปนผลส าเรจตอไป

Page 118: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 118 -

ตอนท 5 : ระบบการบรหารจดการการขบเคลอน Thailand 4.0

เพอใหการขบเคลอนโมเดล Thailand 4.0 บรรลผล จะตองมการวางระบบการบรหารจดการเปน 3

ระดบดวยกน ไดแก 1. คณะกรรมการก ากบดแลนโยบาย (Governing Body) 2. คณะท างานวางแผนการ

พฒนาตามกรอบนโยบาย (Designing Body) และคณะท างานในการขบเคลอนนโยบาย (Executing Body)

(ดงรปท 5.1)

รปท 5.1 : ระบบการบรหารจดการการขบเคลอน

รายละเอยดการก ากบดแล (Governance Structure)

1. คณะกรรมการก ากบดแลนโยบาย (Governing Body) มบทบาทหนาทในการ

เชอมโยงแผนยทธศาสตรชาต 20 ป แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคม และยทธศาสตรความ

มนคง

บรณาการเชงนโยบายและยทธศาสตรระหวางกระทรวงและภาคสวนตาง ๆ ทเกยวของ

2. คณะท างานวางแผนการพฒนาตามกรอบนโยบาย (Designing Body)

คณะกรรมการก ากบดแลนโยบาย

คณะท างาน ออกแบบรายวาระ/คลสเตอร

คณะท างานThailand 4.0 กลาง

คณะกรรมการก ากบดแลนโยบาย(Governing Body)

คณะท างานออกแบบ (Designing Body)

คณะท างานในการขบเคลอน (Executing Body)

วาระ เตรยมก าลงคนส 4.0

พฒนาคลสเตอรบมเพาะ

ผประกอบการสรางความเขมแขงของ18 คลสเตอร

สรางกลไกเศรษฐกจระดบ

จงหวด

เชอมประเทศไทยสประชาคมโลก

อตสาหกรรมอาหารเกษตร

อตสาหกรรมสาธารณสข

อตสาหกรรมเทคโนโลยชนสง

อตสาหกรรมดจตอลสมองกลฝงตว

อตสาหกรรมสรางสรรค

คลสเตอร

1 2 3 4 5 6

หนวยงานขบเคลอนแตละกระทรวง

Page 119: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 119 -

ทมบรหารจดการสวนกลาง Thailand 4.0 มหนาทคอ

ออกแบบ ก าหนดแนวทางการพฒนางานในแตดาน หรอกลมคลสเตอร

วางแผนทน าทางของภาพรวม (Roadmap) ของการขบเคลอนในแตละวาระ

ก าหนดเปาหมาย และตวชวดผลสมฤทธของงานในภาพรวม

ก าหนดและบรหารจดการด าเนนงานในภาพรวม

จดค าของบประมาณกลางเพอการขบเคลอนกจกรรมในแตละคลสเตอรทมความจ าเปน

เรงดวน (Special Funding)

ประเมนผลการด าเนนงานในภาพรวม และตดตามประเมนผลโครงการส าคญ (Flagship

Project)

สอสารและประชาสมพนธการการขบเคลอนนโยบายในภาพรวม

ทมคณะท างานในวาระแตละกลม โดยมตวแทนจากกระทรวงทเกยวของมบทบาทหนาทคอ

เปนศนยกลางของการพฒนารายคลสเตอรใน Thailand 4.0 เปนตวกลางในการเชอมโยงการ

ท างานภายในแตละกระทรวง (Focus Point & Center contact point within ministry)

รวบรวมความตองการ ประเดน ปญหาของพฒนาในแตละดานอตสาหกรรม

ตงเปาหมาย และพฒนาตวชวดผลสมฤทธระดบยทธศาสตรและระดบปฏบตการ

จดล าดบความส าคญของโครงการขบเคลอนในแตละดานหรอคลสเตอร (Prioritize Project)

จดสรรงบประมาณและก าลงคนเพอขบเคลอนในแตละดานหรอคลสเตอร

ศกษาโครงการของแตละหนวยงานในการมงสเปาหมาย

บรหารจดการความเชอมโยงของแตละโครงการ งบประมาณของแตละกระทรวง

ตดตามประเมนความกาวหนาของการด าเนนงาน (Implementation Plan)

ออกแบบกระบวนการ ขนตอนการด าเนนการ หนวยงานหลก หนวยงานสนบสนน ก าหนด

ก าลงคน และงบประมาณ

ระบบประชาสมพนธรายคลสเตอรมขอมลความกาวหนา (Communication Progress &

Event)

ประชาสมพนธความกาวหนาของการพฒนาของคลสเตอรแถลงผลงานของการพฒนาคลส

เตอรรายไตรมาส

Page 120: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 120 -

กจกรรมสมมนาของคณะท างานวางแผนการพฒนาตามกรอบนโยบาย จะประกอบไปดวย

- จดสมมนา(Workshop) เรองบทบาทของทม Thailand 4.0 ภายในแตละกระทรวงกบ

หนวยงานตวแทนทเปนศนยกลางของแตละกระทรวง เชน ส านกยทธศาสตร

- จดสมมนา Workshop Series แตละคลสเตอรเพอก าหนดโจทย เพอรวมรวมความ

ตองการ Priority Projects

- จดสมมนาเพอแกไขรายคลสเตอร เชน สมมนาแกไขดานกฎระเบยบตางๆในคลสเตอร

3. คณะท างานในการขบเคลอน (Executing Body) มบทบาทหนาทในการ

เปนทมงานจากภายใตกระทรวงตางๆ (Inter-ministry agent) มหนาทประสานและเชอมโยง

กบนโยบายของกระทรวง

ขบเคลอนการด าเนนงานตามแผนงานการพฒนาตามกรอบนโยบายตามงบประมาณของแต

ละกระทรวง

ประสานงานขบเคลอนผานกลไกประชารฐ

ประเมนผลและจดทมเฉพาะกจแกไขปญหาขอตดขด

กลยทธการสอสารแบรนด Thailand 4.0 ประเดนปญหา ● ประชาชน โดยเฉพาะระดบฐานรากนน มการรบรและความเขาใจตอกลยทธ Thailand 4.0

คอนขางนอย

● Thailand 4.0 นนยงไมไดเปนไอเดยหลก (Theme) ของทกภาคสวน ทงทควรจะเปนวาระ

แหงชาต

กลยทธ ● พฒนากลยทธและอตลกษณของแบรนด Thailand 4.0

● ระบ Brand Key Massage

● พฒนากลยทธทางการสอสารแบบบรณาการ โดยใหมความสอดคลองกบภาคสวนตาง ๆ ทง

ภาครฐและภาคเอกชน

- กลยทธทางการสอสาร

- สอสารเมอเกดภาวะวกฤต

Page 121: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 121 -

● การสอสารการตลาดแบบบรณาการ (IMC)

- Online

- Offline

- ในประเทศ

- ตางประเทศ

● ระบผทจะเปนตวแทน (Brand Ambassader) ในการน าเสนอ Thailand 4.0

- นายกรฐมนตร

วตถประสงค ● เพอสรางความเขาใจเกยวกบแบรนด Thailand 4.0 ทงในดานของความหมาย จดประสงค

และผลกระทบตาง ๆ ดวยภาษาทเขาใจงายใหกบประชาชน

● เพอสรางความรสกของความเปนเจาของประเทศใหกบประชาชน ใหเขาใจในแนวคด ใหเกด

ความเชอถอและศรทธาในแบรนด Thailand 4.0

● เพอกระตนใหทกภาคสวนเกดการมสวนรวม

กลมเปาหมาย ● ประชาชนไทยทงประเทศ โดยเฉพาะฐานราก

● ภาครฐ และภาคเอกชน

● ผมอทธพลทางความคด และ NGOs

● สอมวลชน

● ผน าทางความคดในระดบนานาชาต

Value Proposition

● Thailand 4.0 โมเดลสความมงคง มนคง และยงยน

ผเกยวของหลก (Key Players) ● รฐบาล

● กลมบรษทชนน า

● ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย / กลต.

● หอการคาไทย สภาอตสาหกรรมไทย

Page 122: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 122 -

ขอเสนอ Tagline เบ องตน ● พลงคนไทย รวมสรางประเทศไทย

● รวมพลงไทย รวมสรางไทย

● พลงชาตไทย อนาคตประเทศไทย

Page 123: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 123 -

ตวอยางแผนปฎบตการขบเคลอน Thailand 4.0

กลไกในการขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคงและยงยน

Page 124: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 124 -

วาระท 1 : คนไทย 4.0 เปาหมายของเกษตรกร 4.0 (Farmer 4.0) เพอพฒนาคนไทยใหเปน “มนษยทสมบรณในศตวรรษท 21” ควบคไปกบ การเปลยนผานส “คนไทย 4.0 ในโลกทหนง”โดยมคณลกษณะดงนคอ

• เปลยนจากคนไทยทมความร ความสามารถและทกษะทจ ากด เปนคนไทยทมความร ความสามารถและทกษะสง • เปลยนจากคนไทยทมองเนนประโยชนสวนตน เปนคนไทยทมจตสาธารณะ มความรบผดชอบตอสงคม • เปลยนจากคนไทยแบบ Thai-Thai เปนคนไทยแบบ Global Thai เปนคนไทยทสามารถยนอยางมศกดศรในเวทสากล • เปลยนจากคนไทยทเปน Analog Thai เปนคนไทยทเปน Digital Thai

เปาหมาย คณลกษณะเปาหมาย แนวทางของการพฒนา

ระหว

างกา

รศกษ

กลมนกศกษากอนเขามหาวทยาลย

1. เรยนรเพอเสรมสรางแรงบนดาลใจเปดกวางในสงใหมๆ (Passion-Driven) 2. คดสรางสรรค นวตกรรมใหมๆ (Generative Learning)

• สรางโอกาสใหเรยนรดานความรทกษะเพมทมความสนใจในกลมนกศกษาเปาหมายผานเครอขายของภาครฐ/ชองทางอเลคทรอนกส

• เรยนรในรปแบบโครงการ Project Based Learning และสนบสนนใหเกดการแสดงความสามารถผานการแขงขนระดบตางๆ

กลมนกศกษาระดบมหาวทยาลย

1. เรยนทเกดจากความสงทอยากท าตอบโจทยเฉพาะบคคล (Personalized

2. คดสรางสรรค นวตกรรมใหมๆ (Generative Learning) และการคดในกรอบ

• สรางโอกาสนกศกษาสามารถพฒนาความรทกษะเพมเตมในสาขาเฉพาะทหลกสตรในระดบมหาวทยาลยไมรองรบ เพอเตรยมพรอมก าลงคนในการเขาสภาคการผลตและบรการ

นอกก

ารศก

ษา

กลมคนวยท างานในภาคเอกชน/ภาครฐ

1. เรยนทเกดจากความสงทอยากท าตอบโจทยเฉพาะบคคล (Personalized

2. เรยนรในเพอตอบโจทยความตองการเฉพาะขององคกร (Specialized skill learning)

3. เรยนรการท างานรวมกน (Sharing Incentive)

4. คดสรางสรรค นวตกรรมใหมๆ (Generative Learning)

5. เรยนรในการสรางงานใหเปน (Working Labor at Home)

6. เรยนรในสงใหมๆเพอสรางประโยชน Re-productive Learning Engine

• เพมความร ทกษะของคนวยท างานผานการสรางแรงจงใจผานมาตรการลดหยอนการฝกอบรม/ผานมาตรการของภาครฐ และสนบสนนคนไมไดท างานประจ าสามารถท างานอยบานได

• เพมความร ทกษะของพนกงานของรฐโดยการสรางแรงจงใจผานมาตรการเลอนขนต าแหนง หรออตราเงนเดอน

Page 125: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 125 -

เปาหมาย แนวทางการพฒนา และโครงการส าคญ เปาหมาย แนวทางของการพฒนา โครงการ

• เปลยนจากคนไทยทมความร ความสามารถและทกษะทจ ากด เปนคนไทยทมความร ความสามารถและทกษะสง

• เปลยนจากคนไทยทมองเนนประโยชนสวนตน เปนคนไทยทมจตสาธารณะ มความรบผดชอบตอสงคม

• เปลยนจากคนไทยแบบ Thai-Thai เปนคนไทยแบบ Global Thai เปนคนไทยทสามารถยนอยางมศกดศรในเวทสากล

• เปลยนจากคนไทยทเปน Analog Thai เปนคนไทยทเปน Digital Thai

พฒนาหลกสตรและกระบวนการเรยนการสอน ระบบบรการจดการการเรยนรรองรบกบการพฒนาไปสคนไทย 4.0 (ภายในระบบการศกษา)

1. โครงการจาก Education for All ภายใน 1 ปส Good Education for All ภายใน 5 ป 2. โครงการจาก “เดกทกคนตองอานออกเขยนได” ส “เดกทกคนตองมความสามารถในการใช

ภาษาองกฤษเปนภาษาทสอง” ภายใน 5 ป 3. โครงการจากปลกฝงรกการเรยนรภายใน 1 ป สการสรางวฒนธรรมการเรยนรตลอดชวตภายใน 5

ป 4. โครงการจากการบรหารจดการภาระหนของผประกอบวชาชพครภายใน 1 ป สการสรางคณภาพ

ชวตทดของวชาชพครภายใน 5 ป 5. โครงการเรยนรใหคดแบบคนไทย 4.0 STEAM Project Based Learning Science Technology

Engineering Art and Mathematic ในระดบมธยมและสนบสนนใหเกดการแสดงความสามารถผานการแขงขนระดบตางๆ

6. โครงการศกษาเขยนภาษาคอมพวเตอรระดบมธยม 7. โครงการนกเรยนไทย 2 ภาษา พรอมการโครงการแลกเปลยน 8. โครงการเรยนรเตรยมความพรอมนกเรยนไทย 4.0 เสรมนอกโรงเรยนในการเรยนรในสาขางาน

อนาคตผานชมรม หรอสอการเรยนการสอนอเลคทรอนกส 9. โครงการเรยนรสาขาวชาเฉพาะดานทผานชองทางชมรมทเปนสาขาวชาทเปนชวยใหกาวไปส

คนท างานแบบ 4.0 ทสามารถเขาสโลกทหนง ในมหาวทยาลยตนแบบ 10. โครงการพฒนาเรยนรอาชพ กบบรษทในภาคเอกชน เชน เรยนAnimation Design กบสมาคม

แอนเมชน 11. โครงการมหาวทยาลยแบบเรยน 2 ภาษา ในโปรแกรมตนแบบ

ปรบกระบวนทศนและทกษะครไทยภายใตครไทย 4.0

12. โครงการสนบสนนการพฒนาสอการเรยน การสอนททนสมยสนบสนนคร 13. โครงการยกระดบครในการใชเทคโนโลยสารสนเทศเพอการสนบสนนการสอนของคร

พฒนากระบวนการเรยนการสอนรองรบกบการพฒนาไปสคนไทย 4.0 (ภายนอกระบบการศกษา)

14. โปรแกรม In School อาท Education & Career Guidance, Enhanced Internship, Individual Learning Portfolio และ Young Talent Program

15. โปรแกรม Starting Work อาท Education & Career Guidance, Earn & Learn Program, Skill Development Credit และ Individual Learning Portfolio

16. โปรแกรม Growing Your Career อาท Education & Career Guidance, Skills-Based Modular Course, Mid-Career Enhanced Subsidy, Sectoral Manpower Plan, Leadership Development Program, Skill Development Credit และ Individual

Page 126: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 126 -

เปาหมาย แนวทางของการพฒนา โครงการ Learning Portfolio

17. มาตรการลดหยอนส าหรบบรษทเอกชนในการสงพนกงานไปอบรมในสาขาวชาเปาหมาย หรอเขารวมในการสมมนาทางวชาการ convention ระดบนานาชาต

18. โครงการพฒนาเจาพนกงานของภาครฐไปส Active Public Servant 19. โครงการคปองอบรมวชาชพ 24 ชวโมง ส าหรบกลมคนทยงไมไดท างานการ หรอท างานอยบาน

เชน Design Social Media Marketing ตางๆ เพอสราง Productivity ใหกบแรงงาน 20. โครงการ Re-skill Labor ในภาคอตสาหกรรมเพอรองรบ Digital Transformation และ

Industry 4.0 ในภาคอตสาหกรรมการผลตและการบรการ วางระบบนเวศนในการสนบสนนการเรยนรของคนไทยภายใตยคการศกษาไทยแบบ 4.0 1.

21. โครงการพฒนาระบบ MOOC ส าหรบการพฒนาสอการเรยนการสอนอเลคทรอนกสรองรบกบความตองการของภาคอตสาหกรรม

22. โครงการสนบสนนการสรางสอการเรยนดานอาชพตางๆ 23. โครงการประกวดแขงขนในสาขาวชาใหมในทกระดบการศกษา เชนการวาดภาพ การถายภาพ การ

ท า Mobile application Robotic ตางๆ เพอเปดโอกาสาในการใชความคดสรางสรรคในทกระดบ

Page 127: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 127 -

วาระท 2 : อตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) พฒนาคลสเตอรเทคโนโลยและอตสาหกรรมแหงอนาคต ประเทศไทยมความไดเปรยบเชงเปรยบเทยบ (Comparative Advantages) ของการมความหลากหลายทางชวภาพ (Bio-diversity) และความหลากหลายทางวฒนธรรม (Cultural-diversity) เมอเทยบกบหลายประเทศ อยางไรกด ภายใตการแขงขนของระบบเศรษฐกจโลกดงเชนในปจจบน โอกาสทจะใชประโยชนจากความไดเปรยบเชงเปรยบเทยบ จะมอยจ ากด ความจ าเปนอยางยง ทจะตองปรบเปลยนความไดเปรยบเชงเปรยบเทยบ ดงกลาวใหเปน ความไดเปรยบเชงแขงขน (Competitive Advantages) ดวยการเตมเตมผานองคความร เทคโนโลย และความคดสรางสรรค

กลมท 1 เกษตรและอาหาร ใชเทคโนโลยชวภาพ (Food & Agriculture - Biotech) Agro 4.0 การสรางมลคาในระยะเวลา 20 ป ป 5 ป 10 ป 15 ป 20 ป มลคาตลาด (ลานบาท) การเกษตร/เทคโนโลยชวภาพ (Agriculture & Biotechnology) การแปรรปอาหาร (Food Processing Industry) เชอเพลงชวภาพ/เคมชวภาพ (Biofuels & Biochemical) อตสาหกรรม เปาหมาย แนวทางของการพฒนาอตสาหกรรม โครงการ

การเกษตรและเทคโนโลยชวภาพ (Agriculture & Biotechnology)

เพมมลคา คณภาพ และลดตนทนโดยการใช Biotech ในการผลตพชผลทางการเกษตร มงเปนประเทศรบจางวจยเกษตร และสงออกเทคโนโลยเกษตรภมภาค

ก าหนดเปาหมายดานการวจยดาน วทยาศาสตร เทคโนโลย (Biotech Genomic) โดยเลอกมงเนนการพฒนา Agro-Product champion ทสรางมลคาและมปรมาณความตองการในอนาคต (พนธพชเปาหมายเพอการบรโภค vs วตถดบการผลต)

1. โครงการก าหนดโจทยการวจยพชแบบรวมศนยกลาง (Research Focus) โปรแกรมคดเลอกพนธพชเกษตรเพอการตอยอดและขยายผล (Agro product champion Bank)

2. โครงการศกษาพนธเกษตรดานคณคาโภชนาการ (Food Nutritious Fact) 3. โครงการพฒนาขยายผลและตอยอดพนธเกษตรเปาหมาย (Genomic Study) 4. โครงกาวจยมงเปาเกษตรเปาหมายจากโจทยการวจยพชรวมศนยกลาง

วางระบบการบรหารจดการและการสนบสนนงานการวจยใหมความตอเนอง

5. โครงการจดตง National Agro Research (NAR) ในการก ากบการดแลการพฒนา วจยเกษตรของพชเศรษฐกจแตละกลม

6. มาตรการใหทนวจยแบบ Block Funding ระยะยาวตอเนอง 7. โครงการ Food Research & Innovation Platform (One Product on Center of

Excellent) เฉพาะรายพชเศรษฐกจโดยสนบสนนทนการด าเนนงานในศนยวจยของมหาวทยาลยและมาก ากบนโยบายโดยคณะกรรมการของแตละกลม

Page 128: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 128 -

อตสาหกรรม เปาหมาย แนวทางของการพฒนาอตสาหกรรม โครงการ 8. มาตรการปรบปรงกฎระเบยบในการสนบสนนอตสาหกรรม

1. ชองทางท SME จะเขาถงเทคโนโลยเกษตรและอาหาร 2. กฎ ระเบยบส าหรบการใชเอนไซม ในอาหาร 3. การอาง Lenient Regulations of Health Claim 4. ดานการเลอกใช GMOs 5. นยามของ Organic Product 6. การอ านวยความสะดวกในขนตอนการยนจดสทธบตร 7. การกระชบกระบวนการขนทะเบยนปจจยการผลตดานการเกษตร (สารพษ สารเสรม

อาหารเสรม ปยชวภาพ) 8. การปรบปรงกฎหมายของกระทรวงเกษตรฯ ใหทนสมย 9. การลดความซบซอนในระบบการตรวจสอบโดยหนวยงานภาครฐ 10. การปรบเปลยนทศนคตของเอกชน ราชการ อาจารย นกวจย ใหเปนไปในทศทางเดยวกน 11. กฎ ระเบยบของมหาวทยาลย และแหลงทนวจย เกยวกบเรองทรพยสนทางปญญา และการ

จดการผลประโยชน ขยายผลการวจยไปสการผลตและการตลาดสนคาเกษตรแบบเฉพาะพนท

9. โครงการ Translational Researches จาก Prototype to Pilot 10. โครงการวจยตอยอดการพฒนาพชเกษตรแบบเฉพาะพนท (Area based Agro-research)

โครงการท าตลาดสนคาเกษตรโดยใช GI 11. โครงการการสรางตลาดสนคาเกษตรแบบ Science based Marketing โดยใช Genetic x

Environment (GxE) แบบอตสาหกรรมไวน พฒนานกวจยสนบสนนการขบเคลอนงานวจยรองรบ Agro 4.0

12. โครงการตออายนกวจยเกษยณอายในภาครฐและมหาวทยาลย (Extend retired program for retire research scholar)

13. โครงการพฒนาสายงานอาชพของนกวจยของรฐ เชน การก าหนดใหนกวจยของรฐออกไปท างานกบภาคเอกชนเมออายงานครบ

14. มาตรการใหทนวจยแบบ Block Funding ระยะยาวตอเนองเพอท าใหนกวจยในงานวจยตอเนอง อตสาหกรรมการแปรรปอาหาร

• ผลตอาหารแปรรปส าหรบตามตลาด

ปรบเปลยนอตสาหกรรมทใชเทคโนโลยและใชระบบออโตเมชนมาใชในกระบวนการผลต

1. โปรแกรมเพมขดความสามารถจากระบบออโตเมชน Enhance Thai Food Processing Automation

Page 129: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 129 -

อตสาหกรรม เปาหมาย แนวทางของการพฒนาอตสาหกรรม โครงการ (Food Processing Industry)

เฉพาะกลม • เพมการใชระบบออโต

เมชนในการควบคมการผลตรกษาคณภาพ

และควบคม รกษาคณภาพของวตถดบ 2. โครงการ Food Process Automation ในสวนทเปน common processเชอมโยงกบผใหบรการดานการวางระบบ Automation ในประเทศ

3. โครงการพฒนาเทคโนโลยสนบสนนการแปรรปการผลต เชน Plasma Technology Feed Technology

พฒนาอาหารแปรรปส าหรบผบรโภคเฉพาะกลม

4. โครงการพฒนาอาหารส าหรบผบรโภคเฉพาะกลม เชน คนสงอาย คนโรคเบาหวาน คนขาดสารอาหาร ฯลฯ

พฒนาคลสเตอรการผลตเชอมโยงหวงโซการผลต

5. โครงการพฒนากลมพนทเกษตร City (Cluster Agro City) Agro-Zone cluster เกษตร City เชน Herbal City / Tea City / Durian City ตลาด Supply Chain

อตสาหกรรมเชอเพลงชวภาพและเคมชวภาพ (Biofuels & Biochemical)

• เพมใช Biotech ในการพฒนาผลผลตของวตถดบพลงงานใหไดประสทธภาพสงสดหรอใหเหมาะสมกบการใชงานแตละประเภท

สงเสรมการวจยดาน วทยาศาสตร เทคโนโลย ในการพฒนาพนธพชพลงงานแบบมงเปาหมาย (พฒนากลมพชพลงงานทสามารถผลตพลงงานไดสง)

1. โปรแกรมคดเลอกพนธพชพลงงาน Agro Energy product champion เพอการตอยอดและขยายผล

2. โครงการวจยตอยอดแบบมงเปาหมาย เชนการพฒนาคณสมบตพนธพชพลงงานทใหพลงงานสงสด และ Yield สงสด

3. โครงการศกษาสภาพแวดลอมทเหมาะสมตอการคณสมบตของพนธพชใหพลงงาน (GxE ส าหรบพนธพชพลงงาน)

วางระบบการบรหารจดการและการสนบสนนงานการวจยใหมความตอเนอง

4. โครงการจดตง National Agro Research (NAR) ในการก ากบการดแลการพฒนา วจยเกษตรของพชพลงงานแตละกลม

5. มาตรการใหทนวจยแบบ Block Funding ระยะยาวตอเนอง 6. โครงการ Food Research & Innovation Platform (One Product on Center of

Excellent) เฉพาะพชพลงงานโดยสนบสนนทนการด าเนนงานในศนยวจยของมหาวทยาลยและมาก ากบนโยบายโดยคณะกรรมการของแตละกลม

ขยายผลการวจยไปสการผลตและการตลาดสนคาเกษตรแบบเฉพาะพนท

7. โครงการขยายผลสายพนธพชใหพลงงาน

พฒนานกวจยสนบสนนการขบเคลอนงานวจยรองรบ Agro 4.0

8. โครงการตออายนกวจยเกษยณอายในภาครฐและมหาวทยาลย (Extend retired program for retire research scholar)

9. โครงการพฒนาสายงานอาชพของนกวจยของรฐ เชน การก าหนดใหนกวจยของรฐออกไปท างานกบภาคเอกชนเมออายงานครบ

10. มาตรการใหทนวจยแบบ Block Funding ระยะยาวตอเนองเพอท าใหนกวจยในงานวจยตอเนอง

Page 130: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 130 -

กลมท 2 สขภาพ ใชเทคโนโลยชวการแพทย (Health & Wellness – Biomedical) การแพทย 4.0 (Healthcare 4.0) การสรางมลคาในระยะเวลา 20 ป ป 5 ป 10 ป 15 ป 20 ป มลคาตลาด (ลานบาท)

อตสาหกรรม เปาหมาย แนวทางของการพฒนาอตสาหกรรม โครงการ อตสาหกรรมอปกรณการแพทย (Medical Device Industry)

• เปนผผลตและใชในประเทศ และสงออกตลาดรองในประเทศเพอนบาน หรอตลาดรอง เชน อนเดย ทมความตองการสง

พฒนาอปกรณการแพทยเพอรองรบความตองการในอนาคตและอปกรณการแพทยทมการน าเขาสง

• โครงการพฒนาอปกรณการแพทยทนสมย • โครงการ Medical Kit Made in Thailand e.g., อปกรณ Single Use Device) ส าหรบ

โรงพยาบาลรฐ • โครงการ Medical device /Equipment ส าหรบผสงอาย at Home • โครงการ Medical device /Equipment ส าหรบผสงอายส าหรบใชในโรงพยาบาล • โครงการ Smart Medical device application ส าหรบผสงอายทวไป และคนทวไป

สรางตลาดก าลงซอในประเทศโดยใชก าลงซอจากภาครฐในการพฒนาอตสาหกรรมอปกรณการแพทย

• โครงการจดงานนทรรศการอปกรณการแพทยของไทย • มาตรการจงใจในการใชอปกรณการแพทยของในประเทศ • มาตรการจงใจการใชอปกรณการแพทยไทยส าหรบโรงพยาบาลเอกชน

ยกระดบมาตรฐานผใหบรการโครงสรางสนบสนนไมซ

• โครงการเพมประสทธภาพของการรบรองหรอรบบรการจากหนวยงานในการก ากบดแลและรบรอง เชน กรมวทยาศาสตรการแพทย อย. องคการเภสช กรมทรพยสนทางปญญา, GLP PK lab

• โครงการ ISO Certified Testing อตสาหกรรมสมนไพร (Thai Herb Industry)

• เพมความนาเชอถอของสนคาในตลาดผบรโภค

• เพมจ านวนสมนไพรทผานรบรองดาน

สงเสรมการผลตของสมนไพรทมศกยภาพตามความตองการของประเทศ

โปรแกรมเพมขดความสามารถของสมนไพรไทย 1. โครงการวดประสทธภาพการใชสมนไพรไทย โดยมงานวจยรบรอง 2. โครงการศกษากลมสมนไพรทมสรรคณส าหรบกลมผบรโภคเฉพาะกลม เชน เชน การ

ชะลอวย ความงาม ผวพรรณ โดยมงานวจยรบรอง

Page 131: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 131 -

อตสาหกรรม เปาหมาย แนวทางของการพฒนาอตสาหกรรม โครงการ คณสมบตทเชอถอได พฒนาอตสาหกรรมและการตลาด

สมนไพรใหมคณภาพระดบสากล

โปรแกรมพฒนาตลาดของสมนไพรไทย 1. โครงการก าหนดใหสถานพยาบาลใชยาสมนไพร 2. โครงการใหเกษตรการปลกสมนไพรไวใชส าหรบครวเรอน 3. โครงการสรางตลาด 10 สมนไพรส าหรบกลมผบรโภคเฉพาะ 4. โครงการประชาสมพนธการใชสมนไพรส าหรบการท าอาหารไทย เชนการท าสอตางๆ

สงเสรมการใชสมนไพรเพอการรกษาโรคและการสรางเสรมสขภาพ

5. โครงการศกษาการใช หรอแปรรปสมนไพรไทยส าหรบครวเรอน และอาหารไทย 6. โครงการสรางความนาเชอถอเรองของสรรพคณของสมนไพรไทยเปรยบเทยบกบยา

ประเภทอนๆ

สรางความเขมแขงของการบรหารและนโยบายภาครฐเพอการขบเคลอนสมนไพรอยางยงยน

7. โครงการพฒนาคลสเตอรสมนไพร (Herbal City) 4 จงหวดเชอมโยงพนทการผลตในแตละจงหวด

8. โครงการปรบปรงกระบวนการรบรองคณสมบตสมนไพรไทยของ อ.ย. 9. โครงการเพมจ านวน Clinical Research Centers

บรการทางการแพทย (Medical Services)

• เพมจ านวนผใชบรการทางการแพทยจากตางประเทศไทย

• เพมคณภาพและประสทธภาพการใหบรการของผใหบรการ

• พฒนา Medical City โดยการสรางความแตกตางกนดานการบรการใหมความเฉพาะดานในแตละผใหบรการ

• พฒนาชองทางดานการบรการดานการเพมใหงายตอการใหบรการ

10. โครงการพฒนาเกณฑการองคประกอบของเมองสขภาพ Medical Hub & City ของประเทศไทย

11. โครงการจดกลมและคดเลอกเมอง Medical Treatment 12. โครงการจดกลมและคดเลอกเมองพกพน Post Medical Recovery City 13. โครงการขบเคลอนการพฒนาเมอง Medical Hub & City รองรบกลมลกคาแตละกลม

ประเภทในภมภาค

กลมท 3 กลมเครองมออจฉรยะและหนยนต ใชเทคโนโลยเมคาทรอนกส (Smart Devices & Robotics – Mechatronics)

การสรางมลคาในระยะเวลา 20 ป ป 5 ป 10 ป 15 ป 20 ป มลคาตลาด (ลานบาท)

Page 132: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 132 -

คลสเตอร อตสาหกรรม เปาหมาย แนวทางของการพฒนาอตสาหกรรม โครงการ กลมอตสาหกรรมเทคโนโลยทนสมย (Advance Technology Industry)

อตสาหกรรมยานยนตสมยใหม (New Automotive Industry)

• สรางอตสาหกรรมสนบสนนรถยนตอนาคต Mass logistics

• ธรกจทเกยวของกบการบ ารงรกษาอตสาหกรรมยานยนต

• ใชกลไกดานภาษในการพฒนาอตสาหกรรม

• รวมพฒนาอตสาหกรรมกบบรษทชนน าอตสาหกรรมในแตละสาขาในตางประเทศ

• พฒนาอตสาหกรรมบ ารงรกษาสนบสนนรถไฟฟา รถไฟไทย

1. โครงการวมมอในการวจยการพฒนาอปกรณรถยนตอนาคตรวมกบผผลตชนสวนตางๆมาตรการภาษในการพฒนาอตสาหกรรมรถยนตอนาคต Mass logistics

อตสาหกรรมออโตเมชนและหนยนต (Industry Automation & Robotics)

• เปลยนอตสาหกรรมทใชแรงงานสงมาสออโตเมชนในอตสาหกรรมแรงงานสง รวมถงภาคบรการ

• พฒนาผใหบรการ System Integration ส าหรบ Automation

• สนบสนนการน าเชาชนสวนเพอการประกอบและผลตระบบ ออโตเมชน

• วางกลไกในการสนบสนนการพฒนาอตสาหกรรม เชน มาตรการจงใจทางภาษเพอสรางแรงจงใจ

2. โครงการลดภาษน าเขาชนสวนเพอการประกอบและผลตระบบ ออโตเมชน

3. โครงการพฒนา System Integrator ไทยเพอสนบสนน Industrial Automation ส าหรบอตสาหกรรมเปาหมาย

4. มาตรการจงใจดานภาษส าหรบการปรบเปลยนกระบวนการผลตไปส Industrial Automation

5. โครงการสนบสนนการประดษฐ Creative Robot ส าหรบภาคบรการ ตอบปญหาผบรโภค

6. โครงการประกวดสงประดษฐ Creative Robot ตางๆ 7. โครงการพฒนาระบบนเวศนสนบสนนการพฒนาประดษฐ Creative

Robot เชนการพฒนาผใหการบรการท า Prototype อตสาหกรรมการบนลอจสตกส (Aviation and Logistics Industry)

• สรางใหเกดอตสาหกรรมการบน และ ซอมบ ารงส าหรบภมภาคอาเซยน

• สนบสนนการจดตงธรกจการใหบรการซอมบ ารงเครองบนของประเทศไทย

• พฒนาชางเทคนคซอมเพอรองรบการบรการในภมภาค

8. โครงการสนบสนนการธรกจการใหบรการซอมบ ารงเครองบนของไทย 9. โครงการพฒนาชางเทคนคซอมบ ารงเครองบนรวมกบตางประเทศ

กลมท 4 ดจทล 4.0 (Digital 4.0) ดจทลและอนเทอรเนตออฟตง ใชเทคโนโลยสมองกลฝงตว (Digital & IOT - Embedded Technology) การสรางมลคาในระยะเวลา 20 ป ป 5 ป 10 ป 15 ป 20 ป มลคาตลาด (ลานบาท)

Page 133: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 133 -

อตสาหกรรม เปาหมาย แนวทางของการพฒนาอตสาหกรรม โครงการ อตสาหกรรมดจตอล อตสาหกรรมอเลกทรอนกสอจฉรยะ (Digital Equipment Industry)

สรางผประกอบการ Startup ทพฒนาอปกรณทตอบปญหาของภาคอตสาหกรรมการผลตและการบรการ

พฒนาชองทางในการเขาถงโครงสรางสนบสนนธรกจดจตอล

1. โครงการพฒนาเครองมอแกไขปญหาจงหวดขาก ดจทลเทคโนโลย เชน ระบบเตอนภย การอ านวยความสะดวกการทองเทยว การบรการตางๆ

2. โครงการ Uplift Startup เพอตอยอด Survived Startup 3. โครงการสนบสนนการบรหารจดการส าหรบธรกจ Digital Startup 4. โครงการสนบสนนการประดษฐ Digital Application /device ส าหรบภาคบรการ ตอบ

ปญหาของอตสาหกรรม e.g., Aging Society 5. โครงการพฒนา Digital Application & Equipment ส าหรบ Agro SMEs Business &

Tourism & MICE & Health Services 6. โครงการสนบสนนใหบรษทรายใหญในแตละอตสาหกรรมสนบสนนการพฒนาธรกจ

Digital Startup ตอบโจทยปญหา 7. โครงการพฒนาอปกรณเครอขายสนบสนนการพฒนา Smart City 8. โครงการเชอมผลงานวจยของ NECTEC แบบมงเปาหมายไปสเชงพาณชย

พฒนาระบบนเวศน (Eco system) สนบสนนการพฒนาอตสาหกรรมดจตอล Platform กลาง สนบสนนการพฒนา

9. โครงการใชศนยขอมล (Data Center) ส าหรบขอมลภาครฐ 10. โครงการ Uplift Working Space ของ Digital Startup 11. โครงการพฒนา IoT Platform ส าหรบการเชอมโยง

ขยายความตองการของอปกรณ (Digital Equipment & IoT Software)

12. มาตรการสนบสนนการลงทนสรางพฒนาตนแบบในสวนทเปน shared Platformส าหรบประโยชนสวนรวมโครงการเมองอจฉรยะ Smart City โดยเงนนกลงทนเอกชน

13. โครงการ Smart Command center : 1 province โดยเชอมโยงระบบ Safety และ Early Warning ของแตละเทศบาล อบต. และจงหวดเขาดวยกน เชน วงจรปดใน Province wide surveillance ในแตละพนท

14. โครงการประเมน Smart City Index

กลมท 5 สรางสรรคและวฒนธรรม ใชความรดานการบรการเพมมลคา (Creative & Culture - High Value Services) การสรางมลคาในระยะเวลา 20 ป ป 5 ป 10 ป 15 ป 20 ป มลคาตลาด (ลานบาท)

Page 134: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 134 -

อตสาหกรรม เปาหมาย แนวทางการพฒนาอตสาหกรรม โครงการ

1. บรการดานสขภาพและการแพทย (Wellness & Medical)

• - เปน 1 ใน 3 ของประเทศทมบรการดานสขภาพและการแพทยทดทสดในเอเซย

• - เปนศนยกลางธรกจ • - มตางชาตเดนทางมา

ใชบรการในประเทศเพมขนปละกวารอยละ 1๐

• ตอเนอง (Consumption Abroad)

• - สามารถขยายกจการไปในตางประเทศ ไมนอยกวา 2๐ แหง/ปทวโลก (Commercial Presence)

• -ตลาดเปาหมาย ไดแก อาเซยน ตะวนออกกลาง จน ญปน อนเดย ออสเตรเลย อเมรกา ยโรป

1. มงเนนความเชยวชาญในสาขาแพทยเฉพาะทางทมความตองการสงในอนาคต เชน จกษแพทย แปลงเพศ ศลยกรรมความงาม เวชศาสตรชะลอวย ทนตกรรม (Product/Service Innovation)

2. ยกระดบการใหบรการสปา และนวดไทยแบบดงเดม เปน การดแลสขภาพแบบองครวม Holistic Health/Total Wellness Center โดยใชภมปญญาแพทยแผนไทย สมนไพรไทย ผสานกบศลปปองกนตว มวยไทย มารงสรรคใหเขากบวถชวตสมยใหมในการดแลสขภาพ (Business Innovation)

3. ผลกดนการสรางธรกจน ารองรวมกบภาคเอกชน เพอเปนตนแบบการสรางธรกจบรการทมมลคาสงดานสขภาพและการแพทย เชน โรงพยาบาลอภยภเบศร (Process Innovation )

4. ๔. บรณาการกบหนวยงานทงภาครฐและเอกชนในการสรางกลม startup และบมเพาะจนสามารถเปนผประกอบการทมศกยภาพ

๕. สรางความเชอมนและแสดงศกยภาพของบรการไทยใหเปนทรจกทงในและตางประเทศ ๖. บรณาการหนวยงานภาครฐเพอแกไขปญหาอปสรรคอ านวยความสะดวกการประกอบธรกจ (Ease of Doing Business) เชน การขอใบอนญาต ใบรบรองตางๆ รวมทงการใชประโยชนจากการเจรจาเชงรกในระดบทวพาคและพหพาค ในประเดน Medical Hub, Medical Tourism

1. โครงการเตรยมความพรอมในการผลต/จดหาบคลากรวชาชพทเชยวชาญในสาขาเปาหมาย

2. โครงการสงเสรมองคความรทงในระดบพนฐานและระดบสง ในดานความกาวหนาวชาชพเฉพาะ ดานการตลาด (Market, Network, Entrepreneurial Knowledge) เทคโนโลย นวตกรรมและความคดสรางสรรค และภาษาตางประเทศ

3. โครงการบมเพาะธรกจสขภาพและการแพทยครบวงจรเพอสรางธรกจตนแบบ และ Startup

4. โครงการสงเสรมการสรางมาตรฐานการใหบรการใหเปนทยอมรบในระดบสากล

5. โครงการสงเสรมการสรางแบรนดไทยใหตดตลาดโลกและใชประโยชนจากทรพยสนทางปญญาอยางมประสทธภาพ

6. โครงการสรางภาพลกษณผานกจกรรมทงในและตางประเทศ เชน การน าเสนอผลงาน/ประกวดในเวทโลก การโฆษณาประชาสมพนธ การรวมงานแสดงสนคาระดบโลก

7. โครงการจดกจกรรมระดบนานาชาต (Big Event)ในประเทศไทยอยางตอเนอง เพอสรางการยอมรบจากตางประเทศ เชน การประชมเชงวชาการระดบโลกConference, Symposium, การดงงานแสดงสนคาทเกยวของระดบโลกมารวมกนจดในไทย (World Class International Fair)

8. โครงการสรางเครอขายความรวมมอทงในและนอกคลสเตอรเพอสงเสรมการเขามาใชบรการในประเทศรวมทงขยายธรกจไปตางประเทศ (Inward& Outward Service)

2. บรการดานดจทล คอนเทนต (ภาพยนตร โฆษณา แอนนเมชน

-ศนยกลางการคาดจทลคอนเทนต และแหลงผลตดจทลคอนเทนตและ

• สงเสรมใหผประกอบการสรางคอนเทนตทเปนของตนเอง(IP) ใหมากขนแทนการรบจางผลต

1. โครงการผลตและสรางบคลากรใหตรงตามความตองการของตลาดและความกาวหนาเทคโนโลย (เทคนค ความคดสรางสรรค การตลาด ภาษา)

2. โครงการสงเสรมการใชเทคโนโลยรวมกน

Page 135: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 135 -

อตสาหกรรม เปาหมาย แนวทางการพฒนาอตสาหกรรม โครงการ

เกม )

อนดบ 1 ในอาเซยน -Top 3 ผน าดานอตสาหกรรมบนเทงของเอเซย - ธรกจเปาหมาย -ธรกจสรางผลงานทมลขสทธ (Content) -ธรกจบรการสนบสนน (Pre/Post Production & Supporting Related, Location) -ธรกจบรการวชาชพเฉพาะ (Talent) เชน ผก ากบ/ผสราง/นกแสดง/นกเขยนบท/นกออกแบบ ผพฒนาโปรแกรม ตลาดเปาหมาย: ในและตางประเทศ (Local & Global)

(Outsource) โดยเนนการใชแนวคด “๕F” (Fighting, Food, Fashion, Film, Festival) ซงเปน DNA ของไทย ในการน าเสนอ

• พฒนาทรพยากรมนษยใหมความคดสรางสรรค เทาทนกบเทคโนโลยเพอสรางนวตกรรมผลงานใหมๆ ทมคณภาพเปนทตองการของตลาดตางประเทศ

• สนบสนนการน าเทคโนโลยดจทลทกาวหนาในตางประเทศมาใชในการเรยนการสอน การวจย/พฒนาของสถาบนการศกษา

• ยกระดบการใหบรการอยางครบวงจร ดวยคณภาพระดบสากล และมสงจงใจทไมแพประเทศคแขง

• สงเสรมการบรโภคและใชประโยชนตอยอดจากธรกจนทงในและตางประเทศ

• ใหความรความเขาใจแกผประกอบการในกฏหมายทเกยวของ เชนสญญาการรวมทน/รวมผลต ลขสทธ เพอไมใหเสยเปรยบในการด าเนนธรกจกบคคาตางประเทศ

• ผลกดนความรวมมอระหวางภาครฐกบเอกชนผลตผลงานทมคอนเทนตของตนเอง น าความเปนไทยรวมสมยของสนคาและบรการไทย ผานธรกจภาพยนตร เกมส โฆษณา แอนนเมชน ทกปตอเนอง

• บรณาการหนวยงานทงภาครฐและเอกชน สรางกลม Creative Startup และบมเพาะจนสามารถเปน

3. โครงการมาตรการจงใจทงบรษทตางชาตใหมาใชบรการในไทย เชน ภาษ Cash Rebate และบรษทไทยใหลงทนในโครงสรางพนฐานเขน เครองมออปกรณ โรงถาย

4. โครงการสงเสรมการเผยแพรดจทลคอนเทนตไทยผานเครอขายออนไลนและออฟไลนทงในประเทศและตางประเทศ

5. โครงการสรางการตะหนกรถงความส าคญของทรพยสนทางปญญาและกฎหมายระหวางประเทศ

6. โครงการรวมทนสรางดจทลคอนเทนตไทยสสากลระหวางภาครฐกบผประกอบการไทย ภายใตแนวคด Creative Thailand

7. ๗. โครงสรางความรวมมอระหวางภาครฐไทยกบตางประเทศในการสรางดจทลคอนเทนต

8. (Co-Production) 9. ๘. โครงการบมเพาะ Thai Talent สตลาดโลกผานกจกรรมบรณาการของ

หนวยงานตางๆ 10. ๙.โครงการสรางภาพลกษณผานกจกรรมทงในและตางประเทศ เชน การ

น าเสนอผลงาน (Pitching) /ประกวดในเวทโลก การโฆษณาประชาสมพนธ การการรวมงานแสดงสนคาระดบโลก งานแสดง Film Festival

11. 1๐. โครงการจดกจกรรมระดบนานาชาต (Big Event)ในประเทศไทย เชน การประชมเชงวชาการระดบโลก Conference, Symposium, การประกวดแขงขน การจดเทศกาลระดบนานาชาต หรอการน างานแสดงสนคาระดบโลกมาจดในไทย (World Class International Fair)

12. 11. โครงการสรางเครอขายความรวมมอทงในและนอกคลสเตอรเพอสงเสรมการเขามาใชบรการในประเทศรวมทงขยายธรกจไปตางประเทศ (Inward & Outward Service)

13. 12.โครงการ Creative Startup Proactive ทใหเงนทนส าหรบ Talent พฒนาผลงานสตลาด หรอสนบสนนการเขาถงแหลงทนใหม Venture Capital, Crowdfunding

Page 136: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 136 -

อตสาหกรรม เปาหมาย แนวทางการพฒนาอตสาหกรรม โครงการ

ผประกอบการทมศกยภาพ • สรางความเชอมนและแสดงศกยภาพของธรกจดจทล

คอนเทนตไทยใหเปนทรจกทงในและตางประเทศ • บรณาการหนวยงานภาครฐเพอแกไขปญหาอปสรรค

อ านวยความสะดวกการประกอบธรกจ (Ease of Doing Business) เชน การขอใบอนญาต ใบรบรองตางๆ รวมทงการใชประโยชนจากการเจรจาเชงรกในระดบทวพาคและพหพาค

Page 137: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 137 -

อตสาหกรรม เปาหมาย แนวทางการพฒนาอตสาหกรรม โครงการ

3. บรการดานลอจสตกสการคา (Trade Logistics)

1. ASEAN’s Trade Logistics and Solution Hub 2. เพมขดความสามารถในการแขงขนและจ านวน LSP ทไดมาตรฐานสากล 3. ตลาดเปาหมาย ASEAN+6

• สงเสรม Best Practice และการยกระดบผใหบรการดานลอจสตกส (LSP) ใหไดมาตรฐานสากล

• พฒนาผใหบรการจากผใหบรการเฉพาะดาน(2PL) เปนผใหบรการครบวงจรมากขน (3PL/4PL/JSC:Joint Service company)

• แสดงศกยภาพ/ความพรอมของไทยในการเปนศนยกลางลอจสตกสอาเซยน

• สงเสรมการสรางเครอขายทงในกลมคลสเตอรเดยวกนขามคลสเตอรทงในและตางประเทศโดยเฉพาะในประเทศกลม CLMV

• แกไขกฎระเบยบมาตรการตางๆ ทเปนอปสรรคในการด าเนนการคา และใชประโยชนจากความไดเปรยบทางภมศาสตรผลกดนไทยเปนศนยกลางการขนสงทางบกและทางอากาศในภมภาคอาเซยน

1. โครงการลดตนทนเพมประสทธภาพการบรหารจดการดานลอจสตกส 2. โครงการประกวดบรษททมการบรหารจดการดานลอจสตกสทเปนเลศ

(Excellence Logistics Management: ELMA) 3. โครงการจดท าฐานขอมลผใหบรการดาน ลอจสตกสการคาของประเทศ 4. โครงการสงเสรมการใช LSP ไทยกอน 5. โครงการจดงานแสดงสนคา TILOG & LOGITIX 6. โครงการจด Conference, Symposium, ประชมระดบนานาชาต 7. โครงการ LSP’s Meeting and Matching 8. โครงการ Logistics Consultant Center 9. โครงการ ASEAN +๖ Networking 10. โครงการผลกดนการใชประโยชน Suvarnabhumi Airport Free

Zone:SAFZ ใหเปนเขตปลอดอากรอยาแทจรงเพอการเปนศนยกลางการขนสงทางอากาศในอาเซยน

4. บรการดานการตอนรบ (Hospitality Service )

กระทรวงทองเทยวและกฬา

5. บรการดานการศกษา(Education)

กระทรวงศกษาธการ

6. วชาชพเฉพาะ (Professionals)

-สามารถสรางรายได ในรปเงนตราตางประเทศ

1. เพมจ านวนบคลากรในสาขาวชาชพทเปนทตองการ ทงในประเทศและตางประเทศ

1.โครงการเตรยมความพรอมในการผลต/จดหาบคลากรวชาชพทเชยวชาญในสาขาเปาหมาย

Page 138: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 138 -

อตสาหกรรม เปาหมาย แนวทางการพฒนาอตสาหกรรม โครงการ

6.1 อาท วศวกร แพทย พยาบาล สถาปนก

6.2 นกออกแบบ นกออกแบบ/ตกแตงภายใน ชางอเลกทรอนกส

6.3 ชางซอมรถ ซางซอมเรอ

6.4 นกวเคราะหระบบไอท โปรแกรมเมอร นกคณตศาสตรประกนภย เปนตน

เขาสประเทศเพมขน (หรอคดเปนรอยละ 10-20 ของ GDP)

2. พฒนาศกยภาพของบคลากรวชาชพใหมความเชยวชาญในสาขาเฉพาะเพมเตม รวมทงทกษะทางดานภาษาตางๆ 3. มหนวยงานรองรบในการดแลบคลากรวชาชพเฉพาะทเดนทางไปท างานในตางประเทศ และบคลากรทรบจางงานจากตางประเทศ (ไมไดเดนทางออกไปตางประเทศ แตสามารถท างาน/ใหบรการไดจากประเทศไทย)

2. โครงการสงเสรมองคความร ทงในระดบพนฐานและระดบสง ในดานความกาวหนาวชาชพเฉพาะ และภาษาตางประเทศ

3.โครงการสรางเครอขายความรวมมอกบหนวยงานทเกยวของ เพอสงเสรมการสงบคลากรวชาชพไปท างานในตางประเทศ และการเขามาใชบรการจากบคลากรวชาชพในประเทศไทย

7. อตสาหกรรมไมซ (MICE Industry)

เพมจ านวนนกทองเทยวไมซ (นกทองเทยวทมมลคาสง)

ขบเคลอนอตสาหกรรมไทยผานกลไกของอตสาหกรรมไมซ

1. โครงการจดไมซ คลสเตอร สนบสนนนโยบายประเทศ 4.0 (MICE Model for Thailand)

2. โครงการดงดดงานและกลมนกเดนทางไมซในดานการจดประชมและการเดนทางเพอเปนรางวล โดยมงเนนอตสาหกรรมทมศกยภาพในแตละเปาหมายตนทาง

3. โครงการขยายและอพเกรดงานแสดงสนคาในอตสาหกรรมเปาหมาย 4. โครงการพฒนางานใหมผานการยกระดบงานในระดบประเทศ การจด

niche shows/ sub-shows และการดงดดผจดงานแสดงสนคาตางชาตในอตสาหกรรมทมงเนน

5. โครงการสรางและดงดดงานอเวนท และงานเทศกาลในคลสเตอรทมงเนน 6. โครงการสงเสรมยทธศาสตรประเทศไทยดวยการจดประชมนานาชาต

สรางขดความสามารถการแขงขนในระดบพนทในภมภาค

7. โครงการไมซซต (MICE City) เพอกระจายการจดประชมนทรรศการไปยงพนทตางจงหวด เพอสงเสรมการทองเทยวและธรกจในตางจงหวด

8. โครงการสนบสนนการพฒนาผลตภณฑและการบรการเพอเพมจ านวนงาน

Page 139: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 139 -

อตสาหกรรม เปาหมาย แนวทางการพฒนาอตสาหกรรม โครงการ

ประชมและงานแสดงสนคาภายในประเทศในเขตเศรษฐกจพเศษ 9. โครงการพฒนา Regional และ City CVB เพอพฒนาไมซในระดบพนท

พฒนาตลาด ไมซในระดบประเทศและนานาชาต 10. โครงการจดตงสมาพนธ สมาคมเพอเปนศนยกลางการเชอมโยงและผลกดนการพฒนาอตสาหกรรมเศรษฐกจของประเทศ

11. โครงการสงเสรมลกษณอตสาหกรรมการจดงานประชมและการแสดงสนคาไทยผานกจกรรมทางการตลาดและการรวมมอกบภาครฐและเอกชนทงในและตางประเทศ

12. โครงการบรณาการการวางแผนเชงกลยทธและความคดรเรมในการท าตลาดรวมกบพนธมตรหลกเพอขยายตลาดและเพมความตองการการจดงาน

ยกระดบมาตรฐานผใหบรการโครงสรางสนบสนนไมซ

13. โครงการพฒนาหลกสตรไมซใหกบมหาวทยาลยและสถาบนการศกษา 14. โครงการพฒนาศกยภาพของผเชยวชาญในอตสาหกรรมไมซ 15. โครงการเสรมสรางการวจยและพฒนา และเผยแพรองคความรจากการ

วจยไมซแกภาคอตสาหกรรม 16. โครงการจดท า International Certification Program ภายใตโปรแกรม

การยกระดบศกยภาพและความแขงแกรงดานการแขงขนของบคลากรและองคกรไมซ

Page 140: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 140 -

วาระท 3 : เกษตรกร 4.0 (Farmer 4.0) เปาหมายของเกษตรกร 4.0 (Farmer 4.0) เพอพฒนาเกษตรกรททนสมย (Smart Farmers) เพอยกระดบภาคการเกษตรไทยเพอเขาส Thailand 4.0 โดยตองอาศยการขบเคลอนโดยเกษตรกรททนสมยในแตละกลม โดยมคณลกษณะคอเกษตรกรทใชการตลาด การคา น าการผลต รจกใชเทคโนโลยททนสม ยทงในการผลตและการคา มความเปนผน า รเทาทนการเปลยนแปลงของโลกและใหความส าคญกบความยงยน (Sustainability) เปาหมาย ระยะเวลา 5 ป 10 ป 15 ป 20 ป จ านวน Smart Farmers 400 คน 1,500 คน 3,000 คน 7,000 คน กลมเปาหมาย

กลมเปาหมาย คณลกษณะเปาหมาย แนวทาง 1. กลมรบจางการผลตวตถดบการเกษตร

(Contract Farming) • มความสามารถในการเรยนรกระบวนการผลตใหมๆ

ของบรษทผวาจาง (Technology Adoption) • พฒนากระบวนการเรยนรของเกษตรกร เพอใหสามารถเลอกใชเทคโนโลยการผลตท

เหมาะสมส าหรบการผลต 2. กลมเกษตรกรมพนทการผลตเปนของ

ตนเอง (Owner of farming business/ Agribusiness

• สามารถเปลยนแปลงการไปสการเกษตรแบบทนสมยโดยสามารถในการเลอกใชเทคโนโลยทเหมาะสมส าหรบการผลต (Technology Appropriation)

• พฒนากระบวนการเรยนรของเกษตรกร เพอใหสามารถเลอกใชเทคโนโลยการผลตทเหมาะสมส าหรบการผลต

• ถายทอดความรในการปรบเปลยนกระบวนการผลตโดยใชใหเกษตรแมนย า (Precision Farming) และการใชเทคโนโลยส าหรบ Sustainable Agriculture เพอเพมผลผลต ลดตนทนและท าใหเกดความยงยน

• พฒนาตอยอดในการแปรรปสนคาการเกษตรเพมมลคาในรปแบบของผลตภณฑวสาหกจการเกษตร

3. กลมแรงงานรบจางผลต (Labor Worker)

• มทกษะและความรเฉพาะในแตละดาน และเลอกใชเทคโนโลยทเหมาะสมส าหรบกบแตละงาน

• พฒนากระบวนการเรยนรของเกษตรกร เพอใหสามารถเลอกใชเทคโนโลยการผลตทเหมาะสมส าหรบการผลตส าหรบแตละฟงชนของงานและ/หรอเทคนคของการปลกพชแตละชนด

4. กลมเกษตรกรหนาใหม (New Breeds/Young Farmers)

• เปนคนรนใหมจากตางสาขาอาชพทตองการท าธรกจเกษตร มความรดานการบรหารจดการเกษตรแบบ

• สรางโอกาสในการท างานรวมงานกบเกษตรกรเดมทมประสบการณเพอเปนการแลกเปลยนความรกบประสบการในท าการการเกษตรและด าเนนธรกจเกษตร

Page 141: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 141 -

กลมเปาหมาย คณลกษณะเปาหมาย แนวทาง Farm ขนาดใหญรวมถงการตลาดสนคาเกษตร กระบวนการเพาะปลกทมประสทธภาพ

• สามารถใชเลอกเทคโนโลยทเหมาะสมส าหรบการผลตพชแตละชนด

• เลอกใชเทคโนโลยทเหมาะสมส าหรบการผลตเพอการบรหารจดการ Farm เกษตรเพอ เพมผลผลต ลดตนทน และท าใหเกดความยงยน

เปาหมาย แนวทางของการพฒนา โครงการ

• เพมจ านวนเกษตรกร 4.0 Smart Farmer 4.0

• เพมการใชเทคโนโลยการปลกเพอเพมประสทธภาพการผลตและลดตนทน

• พฒนากระบวนการเรยนรของเกษตรกร เพอใหสามารถเลอกใชเทคโนโลยการผลตทเหมาะสมส าหรบการผลต (Technology Appropriation)

• โครงการคดเลอก Young farmers ในพนทน ารองโดยใหสถาบนการศกษาทมความพรอมเปนผพฒนาหลกสตรทเหมาะสมส าหรบสนคาในแตละพนท

• โครงการ ‘Train the Trainer’ ใหมความรอบรในเรอง Agribusiness & Agri-Tech ใหกบบคลากรทมความพรอมในสถาบนการศกษาในจงหวดน ารอง

• โครงการสรางองคความรเฉพาะสนคาเกษตรในแตละพนท เชน Biocontrol ส าหรบเกษตรอนทรย

• ปรบเปลยนกระบวนการผลตจาก ความร ไปส Farm • โครงการปรบเปลยนกระบวนการผลตไปสใชใหเกษตรแมนย า (Precision Farming) เพอเพมผลผลต ลดตนทนและท าใหเกดความยงยน

• โครงขยายผลการพฒนาและดดแปลงเครองจกรกลการเกษตรส าหรบเกษตรกรรายยอย • โครงการเทคโนโลยส าหรบ Sustainable Agriculture /Food Processing

Technology/Feed Technology/Community Sensory Evaluation Laboratory/Zero-waste Technology

• วางโครงสรางสนบสนนเพอการสนบสนนไปเปลยนถาน เกษตรกรดงเดม ส เกษตรกร 4.0 รวมถง Platform and Collaboration

• โครงการกองทนกยมเพอสมารทฟารมเมอร (ก.ย.ส.) ส าหรบผทอยระหวางก าลงศกษา • โครงการศนยขอมลดานความเหมาะสมของพนทผลต /ผลผลตสนคาเกษตร/ ขอมลสภาวะ

การตลาดและการคา/ขอมลบญชรายชอ Smart Farmers และผประกอบการดานตาง ๆ/ขอมลบญชรายชอหนวยงานของรฐและเอกชนทใหบรการสนบสนนขอมลขนตอนดานตาง ๆ ตลอดหวงโซ

• โครงการพฒนาระบบบรหารจดการความรดานการเกษตร (Knowledge Management System)

• โครงการสนบสนน Smart Farmers ทสรางขนหรอบคลากรทมความสามารถและมศกยภาพใหเปนผบรหารสหกรณ

• โครงการพฒนาระบบการเงนและบญช

Page 142: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 142 -

เปาหมาย แนวทางของการพฒนา โครงการ • โครงการพฒนากลไกโครงสรางแบบ JA (Japan Agricultural Cooperatives) Group

Page 143: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 143 -

วาระท 4 : วสาหกจ 4.0 (SMEs 4.0 & Smart SMEs) บมเพาะผประกอบการและพฒนาเครอขายวสาหกจทขบเคลอนดวยนวตกรรม กลมเปาหมาย เปาหมาย แนวทางการพฒนา โครงการ

1. กลม SME & Start-Up นอยกวา <2 ป

1. เพมอตราการอยรอดของกลม SMEs & Startup

2. เพมคณภาพของกลมทจะเปนผประกอบการธรกจใหม (Startup)

3. เพมจ านวนของกลมทจะเปนผประกอบการธรกจใหม (Startup) ในแตละสาขา เชน Food Tech Agri Tech ฯลฯ ใหเหมาะสมกบตลาด

• สรางชองทางใหกลม SME & Start-Up เขาถง eco-system ในการสนบกลมการพฒนาและการตลาด Start-up เชน การเขาถงสถาบนการทดสอบผลตภณฑ มชองการผลตสนคาง มชองทางในการทดสอบตลาด

• สนบสนนเงนกองทนของรฐเพอสราง SME & Start-Up

• มาตรการลดหยอยทางภาษส าหรบกลม Start-up

• วางโครงสรางสถาบนการศกษาสนบสนนกลม Start-up

1. โครงการ Start-up Survival program 2. โครงการ Start-up Seed Fund โดยกลมคณะกรรมการ

ประเมนทมศกยภาพ 3. โครงการสนบสนนใหองคกรขนาดใหญสนบสนน Start-up ท

เกยวของเชน CP- AgroTec startup CPN- Retail tech 4. โครงการสรางทกษะการบรหารจดการของ Startup 5. โครงการหา Partnership ส าหรบกลม Startup 6. โครงการ Referee panel ส าหรบธรกจ Start-up

e.g., งาน Techsauce หรอ SMEs ตแตก

2. กลม Survived SME ทอยรอดมาไดเกน>3 ป

1. เพมโอกาสดานการตลาดใหกลม SME เพอใหด าเนนการธรกจไดอยางตอเนอง

• สนบสนนการน าระบบดจทล (Digital) มาใชในการ Uplift SMEs และเพมประสทธภาพด าเนนธรกจ

• สนบสนนในการ Scale up Business และการท าการตลาดของกลม SMEs

1. โครงการ SMEs Survival program เพอแกไขปญหาStartup กลมเปาหมาย

2. โครงการสนบสนนการใช ICT ส าหรบกลม Survived SMEsในการเพมประสทธภาพในการด าเนนงาน

Page 144: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 144 -

กลมเปาหมาย เปาหมาย แนวทางการพฒนา โครงการ 3. กลม Traditional SME ท

ท าธรกจการผลต 1. เพมนวตกรรมในสนคาผลตภณฑ 1 ผ

ประกอบ 1 สนคานวตกรรมใหม 2. ปรบเปลยน SME เดมไปสการเปน

High Value SMEs business โดยใช technology innovation ในธรกจ

3. วสาหกจ 2.0 ไปสวสาหกจ 3.0 และ วสาหกจ 4.0

• สนบสนนการใชวทยาศาสตร เทคโนโลย ในการพฒนาผลตภณฑ และการบรการของกลม SMEs

• สนบสนนการวจยมงเปาในการสราง Shared Platform ในกลมสนคาเปาหมาย

• สงเสรมใหน าระบบดจทล (Digital) มาใชในการลดตนทนกบกลม Traditional SMEs ในดานบรการจดการการผลต

• สงเสรมการ Scale up Business และการตลาด Market ไปสตลาด CLMV

1. โครงการสนบสนนการใช Industrial Automation ในกระบวนหลกของกลม SMEs ดานการผลต เพอปรบเปลยนอตสาหกรรมทใชเทคโนโลยและใชระบบออโตเมชนมาใชในกระบวนการผลตและควบคมคณภาพ

2. โครงการจดท า Shared Platform จากการเลอกซอ IP เพอการพฒนาและผลตสนคาเปาหมาย

3. โครงการสนบสนนการ Digital Transformation ของ SMEs ไทย 4. โครงการสรางก าลงซอในประเทศโดยใชก าลงซอจากภาครฐกบ

กลม SMEs 5. โครงการสนบสนนการใชเทคโนโลยสาระสนเทศในการ 6. บรหารจดการการตลาดของ SMEs (Website Social Media

Marketing) 7. โครงการสราง 1 SMEs : 1 Innovation Champion

4. กลม Traditional SME ทท าการเกษตร

1. ปรบเปลยน SME เดมไปสการเปนHigh Value Agro-SMEs business โดยใช technology innovation ในธรกจ จากวสาหกจ 2.0 ไปสวสาหกจ 3.0 และ วสาหกจ 4.0

• สนบสนนการวจยมงเปาในการสราง Shared Platform ในกลมสนคาเกษตร

• สงเสรมการน าระบบดจทลมาใชในการบรหารจดการเกษตร

• พฒนา Technology ส าหรบการสนบสนนการลดแรงงานคน

1. โครงการสนบสนนการผลต Agro-Machinery ส าหรบความตองการกลมผผลตพช หรอเกษตร

2. โครงการพฒนาวสาหกจกลมผประกอบการผลตสนคาเกษตรแตละชนดในแตละพนท เปนเครอขายการผลต เชน ขาวพนพนธเมอง ขาวเฉพาะดานเชนไรเบอรร

3. โครงการ Digital Solution ส าหรบ Smart Farming 4. โครงการบรหารจดการแบบ Precision Farming

5. กลม Traditional SME ทท าธรกจการบรการ แบบเดม

2. ปรบเปลยน SME เดมไปสการเปนกลม High Value services SMEs business โดยใช technology innovation ในธรกจ จากวสาหกจ 2.0 ไปสวสาหกจ 3.0 และ

• สนบสนนการวจยมงเปาในการสราง Shared Platform ในกลมบรการและการบรหารรานคา การบญช ขอมล

• สงเสรมใหน าระบบดจทล (Digital) มาใชในการลดตนทนกบกลม Traditional SMEs ในดานบรการ

1. โครงการพฒนา 1 การบรการ : 1 Services Application Platform สนบสนนธรกจในการใชเทคโนโลยในการใหบรการ เชน Spa application Shared Travel agent MICE Registration Application

2. โครงการ Digital Solution ส าหรบ Smart Service SMEs business

Page 145: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 145 -

กลมเปาหมาย เปาหมาย แนวทางการพฒนา โครงการ วสาหกจ 4.0 • Scale up Business และการตลาด Market

ไปสตลาด CLMV 3. บรหารจดการการตลาดของ SMEs (Website Social Media

Marketing)

เปาหมาย แนวทางของการพฒนา โครงการ ปรบเปลยน SME เดมไปสการเปนกลม High Value services SMEs business โดยใช technology innovation ในธรกจ จากวสาหกจ 2.0 ไปสวสาหกจ 3.0 และ วสาหกจ 4.0

• สรางชองทางใหกลม SME & Start-Up เขาถง eco-system ในการสนบกลมการพฒนาและการตลาด Start-up เชน การเขาถงสถาบนการทดสอบผลตภณฑ มชองการผลตสนคาง มชองทางในการทดสอบตลาด

• สนบสนนเงนกองทนของรฐเพอสราง SME & Start-Up • มาตรการลดหยอยทางภาษส าหรบกลม Start-up • วางโครงสรางสถาบนการศกษาสนบสนนกลม Start-up

1. โครงการ Start-up Survival program 2. โครงการ Start-up Seed Fund โดยกลมคณะกรรมการประเมนทมศกยภาพ 3. โครงการสนบสนนใหองคกรขนาดใหญสนบสนน Start-up ทเกยวของเชน CP- Agro Tech

startup CPN- Retail tech 4. โครงการสรางทกษะการบรหารจดการของ Startup 5. โครงการหา Partnership ส าหรบกลม Startup 6. โครงการ Referee panel ส าหรบธรกจ Start-up e.g., งาน Tech sauce หรอ SMEs ตแตก

• สนบสนนการน าระบบดจทล (Digital) มาใชในการ Uplift SMEs และเพมประสทธภาพด าเนนธรกจ

• สนบสนนในการ Scale up Business และการท าการตลาดของกลม SMEs

1. โครงการ SMEs Survival program เพอแกไขปญหาStartup กลมเปาหมาย 2. โครงการสนบสนนการใช ICT ส าหรบกลม Survived SMEsในการเพมประสทธภาพในการ

ด าเนนงาน

• สนบสนนการใชวทยาศาสตร เทคโนโลย ในการพฒนาผลตภณฑ และการบรการของกลม SMEs

• สนบสนนการวจยมงเปาในการสราง Shared Platform ในกลมสนคาเปาหมาย

• สงเสรมใหน าระบบดจทล (Digital) มาใชในการลดตนทนกบกลม Traditional SMEs ในดานบรการจดการการผลต

• สงเสรมการ Scale up Business และการตลาด Market ไปสตลาด CLMV

1. โครงการสนบสนนการใช Industrial Automation ในกระบวนหลกของกลม SMEs ดานการผลต เพอปรบเปลยนอตสาหกรรมทใชเทคโนโลยและใชระบบออโตเมชนมาใชในกระบวนการผลตและควบคมคณภาพ

2. โครงการจดท า Shared Platform จากการเลอกซอ IP เพอการพฒนาและผลตสนคาเปาหมาย 3. โครงการสนบสนนการ Digital Transformation ของ SMEs ไทย 4. โครงการสรางก าลงซอในประเทศโดยใชก าลงซอจากภาครฐกบกลม SMEs 5. โครงการสนบสนนการใชเทคโนโลยสาระสนเทศในการ 6. บรหารจดการการตลาดของ SMEs (Website Social Media Marketing) 7. โครงการสราง 1 SMEs : 1 Innovation Champion

Page 146: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 146 -

เปาหมาย แนวทางของการพฒนา โครงการ • สนบสนนการวจยมงเปาในการสราง Shared Platform

ในกลมสนคาเกษตร • สงเสรมการน าระบบดจทลมาใชในการบรหารจด

การเกษตร • พฒนา Technology ส าหรบการสนบสนนการลด

แรงงานคน

1. โครงการสนบสนนการผลต Agro-Machinery ส าหรบความตองการกลมผผลตพช หรอเกษตร 2. โครงการพฒนาวสาหกจกลมผประกอบการผลตสนคาเกษตรแตละชนดในแตละพนท เปนเครอขาย

การผลต เชน ขาวพนพนธเมอง ขาวเฉพาะดานเชนไรเบอรร 3. โครงการ Digital Solution ส าหรบ Smart Farming 4. โครงการบรหารจดการแบบ Precision Farming

• สนบสนนการวจยมงเปาในการสราง Shared Platform ในกลมบรการและการบรหารรานคา การบญช ขอมล

• สงเสรมใหน าระบบดจทล (Digital) มาใชในการลดตนทนกบกลม Traditional SMEs ในดานบรการ

• Scale up Business และการตลาด Market ไปสตลาด CLMV

1. โครงการพฒนา 1 การบรการ : 1 Services Application Platform สนบสนนธรกจในการใชเทคโนโลยในการใหบรการ เชน Spa application Shared Travel agent MICE Registration Application

2. โครงการ Digital Solution ส าหรบ Smart Service SMEs business 3. บรหารจดการการตลาดของ SMEs (Website Social Media Marketing)

Page 147: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 147 -

วาระท 5 : จงหวด/กลมจงหวด 4.0 เสรมความเขมแขงของเศรษฐกจภายในประเทศผานกลไกของ 18 คลสเตอรกลมจงหวดและจงหวด กลมจงหวด 4.0 (Provincial Cluster 4.0)

ดาน เปาหมาย แนวทางของการพฒนา โครงการ 1. ดานเศรษฐกจ • กระจายทรพยากร ความเจรญ ความ

มงคง • เพมโอกาสลงไปสระดบพนท

• ก าหนดและพฒนา S-Curve อตสาหกรรมเดมโดยใชวทยาศาสตรและเทคโนโลย

• พฒนา Strategy Cluster ในกลมจงหวดเชอมโยงการพฒนาระหวาง 18 Regional States ทสามารถเชอมโยงกบภมภาคอนๆ ของโลก

1. โครงการวางยทธศาสตร 4.0 ระดบกลมจงหวด 2. โครงการพฒนาสนคาเกษตรอตสาหกรรม การบรการระดบกลม ท

ใชในการขบเคลอนเศรษฐกจของตงแต 2 จงหวด 2 จงหวด โดยการเลอก New S-Curve Industry ของอตสาหกรรมในจงหวดและ/หรอ First S-curve Industry ของจงหวด เชน Palm City Rubber City เปนตน

3. โครงการเชอมโยงหวงโซการผลตระหวางจงหวด 2. ดานสงคม • ยกระดบคณภาพชวตโดยการสราง

รายไดทมความมนคงในพนท • พฒนาอาชพในพนทกลมจงหวดท าใหคนใน

พนทกลมจงหวด โดยการสรางงานท าใหคนในพนทอยในพนของกลมจงหวดทไมยายถนฐานเขาไปเมองใหญ

1. โครงการพฒนาทกษะรองรบเกษตร อตสาหกรรมเปาหมายของกลม

3. ดานสงแวดลอม • ลดผลกระทบตอสงแวดลอมจากการพฒนาเศรษฐกจ เชนดานมลภาวะจากการเกษตร หรออตสาหกรรม

• ตรวจสอบเฝาระวงผลผลกระทบตอสงแวดลอม

1. โครงการวางระบบการเฝาระวงสงแวดลอมโดยระบบ Early Warning Technology Sensor และสรางระบบเตอนภยPredictive Warning จากขอมล Sensor ระดบกลม เชน ภยจากน าทวม แหงแลง ฝนตกหนก ดนถลม

Page 148: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 148 -

จงหวด 4.0 (Province 4.0) การสรางกลไกขบเคลอนการเตบโตในระดบจงหวด ดาน เปาหมาย แนวทางของการพฒนา โครงการ

1. ดานเศรษฐกจ • กระจายทรพยากร ความเจรญ ความมงคง

• เพมโอกาสลงไปสระดบพนท

• ตอบโจทยความตองการของประชาชนในพนท

• ก าหนดและพฒนา S-Curve อตสาหกรรมเดมโดยใชวทยาศาสตรและเทคโนโลย

• พฒนา Strategy Cluster ในกลมจงหวดเชอมโยงการพฒนาระหวาง 18 Regional States ทสามารถเชอมโยงกบภมภาคอนๆ ของโลก

• พฒนาสนคาเกษตร อตสาหกรรม การบรการทใชในการขบเคลอนเศรษฐกจเฉพาะโดยการเลอก New S-Curve Industry ของอตสาหกรรมในจงหวดและ/หรอ First S-curve Industry ของจงหวด เชน Herbal City, Durian City, Tea City และ Medical services, Spa Product City Fruit City เลอกสนคาเกษตร 1 อตสาหกรรมเฉพาะ

1. โครงการพฒนาสนคาเกษตรอตสาหกรรม การบรการระดบกลม ทใชในการขบเคลอนเศรษฐกจของตงแต 2 จงหวด 2 จงหวด โดยการเลอก New S-Curve Industry ของอตสาหกรรมในจงหวดและ/หรอ First S-curve Industry ของจงหวด เชน Palm City Rubber City เปนตน

2. โครงการเชอมโยงหวงโซการผลตระหวางจงหวด 3. โครงการวางยทธศาสตร 4.0 ของจงหวดเปนสญญาประชาคมของประชารฐใน

ระดบพนททงระยะสน ระยะกลาง และระยะยาว ทเชอมโยงยทธศาสตรชาต 20 ป และโมเดล Thailand 4.0

4. โครงการยกระดบเกษตรใหม อตสาหกรรมใหมในจงหวดท าใหรปแบบของวสาหกจชมชน หรอชมรม โดยมก าหนดเครองขายสถาบนการศกษาในการสนบสนนการพฒนาอตสาหกรรม/ผลตภณฑเปาหมายหรอมความเปนเอกลกษณของพนท

5. โครงการสรางกลมวสาหกจในการสนบสนน supply chain 1 สนคาเกษตร หรอ 1 อตสาหกรรมเปาหมาย

6. โครงการสราง S-Curve ส าหรบสนคา OTOP เดมในจงหวด 7. โครงการพฒนา สนคา GI ของจงหวดโดยใชวทยาศาสตรแบบพนทเพาะปลกไวน

(Scientific based) • ก าหนดแกไขปญหาเชงพนทเฉพาะเรอง

(Micro Problem Solving) ทเกยวของส าหรบอตสาหกรรมผลตภณฑเปาหมาย

8. โครงการ Micro Problem Solving รวบรวมคดเลอกปญหาหลก และแกไขปญหาแบบเฉพาะพนท เฉพาะเรองทเกยวของอตสาหกรรม/ผลตภณฑเปาหมาย

• บรหารจดการควบคมการผลตและการตลาดของสนคาเปาหมาย

9. โครงการพฒนาตลาดให 1 สนคาเกษตร หรอ 1 อตสาหกรรมเปาหมายทจงหวดก าหนด

10. โครงการพฒนาชองทางการตลาดของสนคาเปาหมายทก าหนด 11. โครงการ e-Mall /e-commerce ในการสรางรานคาของจงหวดบนอนเทอเนต

Page 149: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 149 -

ดาน เปาหมาย แนวทางของการพฒนา โครงการ 2. ดานสงคม • ยกระดบคณภาพชวตม

รายไดมนคงจากระดบความยากจน

• ลดการยายถนฐานเขาไปเมองลดการแทรกแซง หรอด าเนนมาตรการประชานยมทมาจากนกการเมอง

• สรางกลม และอาชพใหคนอยในพนท ในรปแบบของกลมวสาหกจเศรษฐกจเฉพาะเพอการพฒนาสนคา-อตสาหกรรม เฉพาะของจงหวด (Economic Based Community Group)

1. โครงการจดกลมและเพมจ านวนวสาหกจเศรษฐกจเฉพาะในการเพมอาชพส าหรบคนในพนท เฉพาะสนคาทมศกยภาพ e.g., GI product.

• พฒนาทกษะอาชพเฉพาะของคนในพนทในการสนบสนนอตสาหกรรมในจงหวด

2. โครงการพฒนาความรทกษะของอาชพทสนบสนนกบการพฒนา 1 สนคาเกษตร หรอ 1 อตสาหกรรม

3. โครงการคนไทย 4.0 รน ใหม • สรางระบบภมคมกนแทรกแซง หรอด าเนน

มาตรการประชานยม 4. โครงการเฝาระวงการแทรกแซง หรอด าเนนมาตรการประชานยมทมาจาก

นกการเมอง 3. ดานสงแวดลอม • ลดโอกาสการสญเสยจาก

การใชทรพยากรอยางไมมประสทธภาพ

• ลดผลกระทบตอสงแวดลอมจากการพฒนาเศรษฐกจของจงหวด เชนดานมลภาวะจากการเกษตร

• เฝาระวงและปองกนสงแวดลอม

1. โครงการวางระบบการเฝาระวงสงแวดลอมโดยระบบ Early Warning Technology Sensor และสรางระบบเตอนภยPredictive Warning จากขอมล Sensor ระดบกลม เชน ภยจากน าทวม แหงแลง ฝนตกหนก ดนถลม

2. โครงการศกษาและตรวจสอบผลกระทบตอสงแวดลอมจากการพฒนา 1 สนคาเกษตร หรอ 1 อตสาหกรรมทก าหนด

• ปรบปรงแกไขปญหาสงแวดลอม 3. โครงการแกไขปญหาสงแวดลอมจากการพฒนา 1 สนคาเกษตร หรอ 1 อตสาหกรรมทก าหนด

4. โครงสรางพนทฐานดานดจดล (Digital Infrastructure)

• เปนประเทศ Digital Economy ของจงหวด

• พฒนาโครงสราง Digital connectivity ในระดบภมภาค

1. โครงการพฒนาเมองไปส Smart City & Digital Economy โครงการเชอมโยงเครองขายสารสนเทศในพนท CLMV

2. โครงการสนบสนนการพฒนา Data Center ส าหรบรองรบประเทศ กลม CLMV ในหรอนอกประเทศ

3. โครงการ 3rd party outsource unit ในการผดแล Digital Infrastructure ของกลมจงหวด

Page 150: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 150 -

วาระท 6 : บรณาการอาเซยน เชอมประเทศไทยสประชาคมโลก ดาน เปาหมาย แนวทางของการพฒนา โครงการ

การคา (Trade) 1. เปน Trading & Service Nation ของภมภาค

2. เปนประเทศ Logistic Hub ของภมภาค

• สงเสรมใหเกดการจดตงศนยกลางภมภาคในประเทศไทย(Regional Head Quarter)

• พฒนาใหเปนเมองดานการบรการ

• ปรบปรงระบบ Logistics เชอมโยงการขนสงในประเทศ

• ลดขอจ ากดดานการคาภาษส าหรบการ Re-export เพอใหเกดเปน Full Trading Nation

1. โครงการศกษาลดขอจ ากดดานภาษ ปรบปรงมาตรการในการเขาสการเปน Trading Nation

2. โครงการตงพนทส าหรบการเปน Trading Area ของประเทศไทยจาการลดขอจ ากดดานภาษ ปรบปรงมาตรการตางๆ

การลงทนและตลาดทน (Investment & Capital)

3. เปนศนยกลางตลาดทนของอาเซยน

4. เปนพนทลงทน (Inward & outward investment

• การพฒนาพนทลงทน Eastern Economic Corridor • การจดตงพนทลงทนเฉพาะ Special Economic Zone

ในบรเวณชายแดน • การจดหาทนส าหรบคนในอาเซยน (ASEAN) ในการดงดด

คน (Talent Worker) เขามาท างานมาสรางสรรคในประเทศไทย

• การพฒนา Strategic Industry Clusters

3. โครงการสงเสรมการลงทนใน Eastern Economic Corridor 4. โครงการสงเสรมการลงทนใน Special Economic Zone 5. โครงการสรางกองทน ASEAN Fund ส าหรบวจยและพฒนา 6. โครงการพฒนา Strategic Industry Clusters ภายใต

Thailand 4.0

Page 151: พิมพ์เขียว Thailand 4 - · PDF fileพิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

Thailand 4.0 โมเดลขบเคลอนประเทศไทยสความมงคง มนคง และยงยน

- 151 -

ยทธศาสตรเฉพาะของรฐบาล (Agenda) 1. การบรหารจดการน า 2. คมนาคมท งทางบก น าและอากาศ 3. การจดทดนและทอยอาศย 4. ความมนคง เทคโนโลย และอตสาหกรรม 5. ดจทล 6. เขตพฒนาเศรษฐกจพเศษ 7. ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน 8. พลงงานหลกและพลงงานทดแทน 9. ดานสาธารณสข 10. ดานการศกษา 11. ดานกฎหมายและกระบวนการยตธรรม 12. มาตรการส าคญ กค. กษ. และทกกระทรวง ในการดแลประชาชนลดเหลอมล า และสรางความเปนธรรม