สารบัญ - welcome to thailand trend monitoring project...

of 231 /231
รรรรรรรรรรรร 2 รรรรรร รรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรร (รรรรรร-รรรรรรร 2544) 144

Upload: duongtram

Post on 12-Apr-2018

241 views

Category:

Documents


23 download

TRANSCRIPT

Page 1: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

รายงานภาคท 2

ประมวล วเคราะห สงเคราะหเหตการณและแนวโนมประเทศไทย

(ตลาคม-ธนวาคม 2544)

144

Page 2: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

สารบญ

รายงานภาคท 2.................................................144สารบญ..........................................................145ประมวลสถานการณและแนวโนมประเทศไทย....................146

ความเคลอนไหวดานการผลตและการคา..........................................146ความเคลอนไหวดานประชากร สงแวดลอม และพลงงาน.......................172ความเคลอนไหวดานการเมองการปกครอง.......................................190ความเคลอนไหวดานการศกษา.....................................................216ความเคลอนไหวดานอาหารและสาธารณสข.......................................227ความเคลอนไหวเกยวกบทวงทำานองการดำาเนนชวต.............................243

ภาคผนวก........................................................253รายชอคณะผดำาเนนงานโครงการขาวสารทศทางประเทศ.......................253

145

Page 3: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

ประมวลสถานการณและแนวโนมประเทศไทย(ตลาคม-ธนวาคม 2544)

----------------------

ความเคลอนไหวดานการผลตและการคานำาเรอง

สถานการณเศรษฐกจโลกในชวง 3 เดอนสดทายของป 2544 โดยทวไปเปนการประเมนผลและรวบรวมสรปความเคลอนไหวในชวงเวลาตลอดปทผานมา และเฉพาะปนมเหตการณชอกโลกกรณการกอวนาศกรรมในสหรฐ ทำาใหหลายฝายตองเพมตวแปรในการวเคราะหแนวโนมเศรษฐกจจากกรณนเขาไปอก ตะวนตกใหความสำาคญกบเหตการณน โดยถอวาเปนตวแปรสำาคญทสงผลสะเทอนอยางกวางขวางตอบรษทธรกจ ถอวาสงผลสะเทอนทางดานจตใจตอนกลงทนอยางรนแรง และเปนการซำาเตมภาวะเศรษฐกจสหรฐทงอนแงนอยแลวใหหลนลงสเหวหายนะอยางรนแรง ทางการสหรฐตองออกมาประกาศวา เศรษฐกจของประเทศเขาสภาวะซบเซาอยางเปนทางการ และวาความจรงเขามาตงแตเดอน ม.ค. 2544 แลว นายอลน กรนสแปน ทเปรยบเสมอนพระเจาของนกลงทน กดเหมอนพยายามออกมาเตอนสตหลายครง เมอเหนวาทกคนกำาลงมะรมมะตมพยายามแกปญหาเฉพาะหนาดวยวธ "หวาดเสยว" ตางๆ โดยเฉพาะอยางยงการตดสนใจทำาสงครามกบผกอการรายของผนำาสหรฐ ตลอดจนการอนมตอดเงนพยงเศรษฐกจในชวงสนๆ ภายหลงเหตการณกอการรายถงกวาแสนลานดอลลารสหรฐ โดยกลาวสำาทบอยางออมๆ วา เงนทใสเขาระบบในนามแผนกระตนเศรษฐกจ หรอพยงอตสาหกรรมไมใหลมนนจะใชในชวงระยะสนๆ เทานน และใหคำานงถงเรองการประกนแหลงพลงงานนำามน ราวกบจะบอกวา อยาใหสงครามลกลามไปจนถงตะวนออกกลางเดดขาด !

ทนาสนใจของสถานการณเศรษฐกจโลกกคอ เกอบทกองคกรสำาคญๆ ของโลก ไมวาจะเปน ไอเอมเอฟ โออซด ธนาคารโลก องคการการคาโลก จนถง องคการสหประชาชาต ออกมาบอกเปนเอกฉนทเร องเศรษฐกจโลกเขาสภาวะถดถอย โดยเฉพาะองคการสหประชาชาตทระบดวยวา กลมประเทศกำาลงพฒนาจะไดรบผลกระทบจากการชะลอตวของเศรษฐกจโลกครงนมากทสด ขณะเดยวกน เกอบทกฝายยอมรบวากลมประเทศแนวสงคมนยม เชน จน อนเดย รสเซย จะไมไดรบผลกระทบมากนก และคาดการณเศรษฐกจโลกป 2545 จะมการเตบโตไมเกน 1% เลวรายทสดในรอบ 20 ป

146

Page 4: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

สถานการณเศรษฐกจในประเทศไทยรอบสามเดอนสดทายป 2544 เกอบทกสำานกคาดการณอตราการขยายตวเศรษฐกจปหนาไมเกน 3% โดยการคาดการณของหนวยงานภาครฐวาอยในอตราระหวาง 1-3% นายกรฐมนตรไทยกลาวอยางมนใจขณะพบปะนกธรกจชนนำาทนวยอรกเมอกลางเดอน ธ.ค. นวา เศรษฐกจไทยจะโตไดถง 3% แนนอน ศนยวจยกสกรไทย คาดการณวา หากทกอยางเปนไปตามนโยบายทรฐตงไว และภาวะเศรษฐกจของประเทศคคาส ำาคญคอ สหรฐ และญปน สามารถฟ นตวไดในครงหลงของปหนา เศรษฐกจไทยกอาจสามารถขยายตวไดถง 2.8% แตสำานกวเคราะหภาคเอกชนสวนใหญคาดการณอตราการขยายตวประมาณ 1-2% เปนสวนใหญ

ในดานความพยายามปรากฐานและฟ นฟบรณะเศรษฐกจของภาครฐในชวงน เปนความพยายามทจะขมวดการทำางานใหเขาแนวทางทวางเอาไวในแตละจดตงแตตนป ใหมผลออกมาใหเหนในชวงสนป ไมวาจะเปนเรองของบรรษทบรหารสนทรพยไทย (บสท.) ทสามารถโอนสนทรพยดอยคณภาพทงจากสถาบนการเงนภาคเอกชนและภาครฐไปไดเกอบ 5 พนราย เปนมลคาสนทรพยเกอบ 7 แสนลานบาท สวนใหญเปนจากสถาบนการเงนภาครฐ ซงรบโอนไปในราคาทถกมากไมถง 30% ของมลคาทรพยสนตามบญช นอกจากนนกในเรองของการแปรรปรฐวสาหกจนำาเขาซอขายในตลาดหลกทรพย ทำาสำาเรจ 2 ราย คอ ปตท. กบ INET สงผลใหยอดการซอขายหนในตลาดหลกทรพยเดอน พ.ย. 2544 สงขนจากเดอน ต.ค. ถง 77.31% และดชนตลาดหลกทรพยเงยหวขนทะลผานแนว 300 จดขนมาไดอกครง สรางความคกคกใหตลาดหลกทรพยชวงกอนสนป นอกเหนอจากการพยายามปรบปรงเปลยนแปลงหลกเกณฑการดำาเนนการเร องอนๆ ในตลาด เชนการนำาชวงราคาหน หรอสเปรดใหมมาใชเพอขจดบรรดานกเกงกำาไรในตลาดหน ซงตองรอดผลตอไปในป 2545 อยางไรกตาม สำาหรบการทำานายดชนตลาดในปหนา ฝายบรหารของตลาดฯ และภาครฐ มความมนใจมากวา ดวยสภาพแวดลอมทางเศรษฐกจภายในประเทศทดหลายประการ บวกกบคาดการณแนวโนมเศรษฐกจสหรฐวาจะฟ นตวไดในคร งหลงของป จะทำาใหดชนหนไทยในปหนาสามารถโลดขนเหนอระดบ 500 จดแนนอน ขณะทภาคเอกชนอนๆ เกอบไมมใครกลาทำานายไปถงระดบนน

นอกจากนน ยงมความเคลอนไหวของรฐเพอสรางรายไดหาเมดเงนเขาระบบจากหลายทาง เชน ดำาเนนการกระตนธรกจอสงหารมทรพยอยางเอาจรงเอาจงอกคร ง อาท โดยการอนมตมาตรการภาษ ลดคาธรรมเนยมการโอนทดนจาก 1% เหลอเพยง 0.01% ยอมสญเสยรายไดถ ง 2,230 ลานบาท เพอไดเมดเงนมากกวานนในอนาคต เปนตน นายกรฐมนตรและคณะเดนทางไปเยอนสหรฐอเมรกาอ ย า ง เ ป น ท า ง ก า ร ต ง เ ป า อ ย า ง น อ ย ใ ห ไ ด จ บ เ ข า พ ด ค ย ก บ "เ พ อ น

147

Page 5: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

เกา" (ประธานาธบดจอรจ ดบเบลย. บช) และบรรดานกธรกจชนนำา ณ ศนยกลางแหงระบบทนนยมโลก -มหานครนวยอรกเพอใหเขาใจและเหนดเหนงามกบแนวคดอดมการการพฒนา "เศรษฐกจแบบทกษณ" วาโดยมตสวนบนนน ยงอยในแนวคดแบบทนนยม และจะเปนประโยชนตอทกฝายอยางแทจรง อกทงเศรษฐกจในประเทศไทยนนปหนาจะขยายตวนาดเพยงใด นอกจากนนกมความเคลอนไหวผลกดนการกอสรางโครงการใหญๆ อาท โครงการสนามบนสวรรณภม ซงคบหนาไปคอนขางชาเนองจากมผลประโยชนแอบแฝงมหาศาล และในชวงปลายเดอน ธ.ค. ยงมการหยบเอาโครงการขดคลองกระขนมาพจารณาผลกดนอกครง

ทนาสนใจตดตาม คอความเคลอนไหวทางดานธนาคารและสถาบนการเงน ขณะทธนาคารพาณชยของเอกชนยงกระอกอยก บปญหาสภาพคลองลนระบบ ปลอยสนเชอไมเขาเปาและคาดแนวโนมสนเชอปหนาปลอยไดนอยมากนน มความเคลอนไหวในทศทางตรงกนขามในกลมธนาคารพาณชยภาครฐ เชนธนาคารออมสนประสบความสำาเรจในการปลอยสนเชอรายยอยจนมกำาไร เตรยมขยายวงเงนปลอยกในโครงการธนาคารคนจนจากเดมรายละ 10,000 บาท เปน 30,000 บาท แลว เนองจากพบวาคนจนไมเบยวหน นอกจากนน ธนาคารออมสน และธนาคารกรงไทยยงเตรยมจดตงธนาคารอสลาม เพอเปดบรการใหแกพนองชาวมสลมทมหลกคำาสอนทางศาสนาในเรองเกยวกบดอกเบยทแตกตางออกไปอกดวย อยางไรกตาม ในกรณพพาทระหวาง ธปท. กบวฒสภาในเร อง พ.ร.บ. ธรกจสถาบนการเงนทมบางมาตราใหกำาหนดผลตางอตราดอกเบยเงนก-ฝาก ไมใหเกน 5% หากผดนดใหเพมไดอกไมเกน 2% นน สะทอนใหเหนถงความไมพอใจของภาคราชการทมตอกลมทนภาคเอกชนทถกมองวาเหนแกไดและแสวงหาแตกำาไรเฉพาะตว ไมยอมทจะเสยสละผลประโยชนสวนตวเพอสวนรวมเสยบาง แตจากกลไกทซบซอนของระบบทเรารบเอาของทนโลกมาใช ทำาใหเกดคำาถามตามมาวา จะลงโทษรายใหญๆ แตความเจบแสบกลบตกไปอยกบรายเลกๆ อกตามเคยละหรอ? เรองยงไมจบตองตดตามตอไปในปหนา

ความเคลอนไหวภาคเศรษฐกจทแทจรง ทรฐใหความสำาคญมาตงแตตนกคอ ภาคการเกษตร โดยเฉพาะเรองขาว ไดเหนความพยายามในการเขาไปจดการปญหาเรองขาว เชน การรบจำานำาขาว เพอใหผลประโยชนตกอยในมอของเกษตรกรอยางแทจรง ทำาใหมการเลนเอาเถดซอนหากบการตรวจสตอกขาวหลายยก จากนนมการเตรยมรบมอในเรองราคาสนคาเกษตร ซงคาดวาในปหนาอาจจะมราคาตกตำาลงไป รวมทงการเตรยมวางแผนโดยใชวงเงนถงประมาณ 7.4 หมนลานบาทเพอจดแบงโซนการปลกพชเศรษฐกจตางๆ และทนาสนใจทสดกคอ การเคลอนไหวจดตงสมาคมผสงออกขาว ประกอบดวยประเทศผผลตขาว 6 ชาต ทผลตขาวรวมกนถง

148

Page 6: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

70% ของขาวในตลาดโลกทงหมด นนคอ จน อนเดย เวยดนาม ปากสถาน พมา และไทย โดยนายกรฐมนตร พ.ต.ท.ทกษณ ชนวตร ของไทย เปนผรเรม

149

Page 7: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

1. สถานการณและคาดการณเศรษฐกจโลกและภมภาคตางๆ1.1 สถานการณเศรษฐกจโลก1.1.1 ซเอนเอนเสนอ 10 ขาวใหญดานเศรษฐกจในรอบป เม อวนท 17 ธ.ค. 2544 กองบรรณาธการซเอนเอน/ภาคการเงน ไดจดท ำา

รายงานพเศษ วเคราะหเจาะลก และสรปเหตการณสำาคญทางดานเศรษฐกจธรกจทเกดขนในรอบป 2544 ทงหมด 10 เหตการณดวยกน คอ เร องท 1 เหตการณวนาศกรรมอาคารเวลดเทรดเซนเตอรและตกเพนตากอนในสหรฐ เมอวนท 11 ก.ย. 2544 เรองท 2 การเขาสภาวะเศรษฐกจซบเซาอยางเปนทางการของสหรฐ เร องท 3 ปทภาวะตลาดหนทเลวรายอยแลวยงรายมากขน เร องท 4 ความลมเหลวของการแปรรปรฐวสาหกจดานพลงงานในสหรฐ เรองท 5 ความลมเหลวของการควบรวมกจการของบรษทตางๆ เรองท 6 ภาวะป นปวนใหญในกจการดานโทรคมนาคม เร องท 7 โลกเขาส ภาวะเศรษฐกจหลอมละลาย เร องท 8 กรณไมโครซอฟตยงยดเยอตอไป เร องท 9 ความป นปวนในอตสาหกรรมการบน และเร องท 10 การกระตนการบรโภคและธรกจอสงหารมทรพย-ความหวงสดทาย

เรองท 1 เหตการณวนาศกรรมในสหรฐ ซเอนเอนระบวา เปนเหตการณทสงผลสะเทอนอยางกวางขวางตอบรษทธรกจในสหรฐ ตอนกลงทนรวมทงตอภาวะดานจตใจของเขาเหลานอยางรนแรง เหตการณนไดกอความหายนะใหแกเศรษฐกจทงอนแงนอยแลวของสหรฐ ความสญเสยทงภาคอสงหารมทรพย ตำาแหนงการงาน และรายไดในเดอน ก.ย. เพยงเดอนเดยวรวมประมาณ 60,000 ลานดอลลารสหรฐ สายการบนตางๆ ไดรองขอความชวยเหลอจากรฐ 5,000 ลานดอลลารสหรฐ เพอทจะสามารถดำาเนนธรกจใหตอเนองไป ตลาดหนนวยอรก ซงกลบมาเปดทำาการในวนท 17 ก.ย. 2544 ปรากฏวาเมอสนสดสปดาหนนหนดาวโจนสหายไปเกอบ 1,370 จด เหลอเพยง 8,235 จด เปน 5 วนทำาการทเลวรายทสดสำาหรบหนชนดนบตงแตเมอคร งเกดเศรษฐกจซบเซาครงใหญ สวนตลาดหนไฮเทคแนสแดกส หายไป 220 จด เหลอ 1,423 จด ซงแมหลงจากนนทงสองตลาดจะพยายามจนฟ นตวขนมาในระดบใกลๆ กอนเกดเหตการณ แตกไมเคยสงขนกวาระดบตนป 2000 อกเลย

เรองท 2 เศรษฐกจสหรฐเขาสภาวะซบเซาอยางเปนทางการ ไดมผพยายามคาดการณวา เศรษฐกจสหรฐจะกระเตองดขนในชวงครงหลงของปน แตเหตการณนนกไมเปนจรง มแตปรากฏการณทธนาคารกลางของสหรฐประกาศลดอตราดอกเบยระยะสนลงถง 11 ครงในรอบป จาก 6.5% จนสดทายเหลอเพยง 1.75% ซงเปนอตราทตำาสดในรอบ 40 ป และเปนสถตการลดดอกเบยทถทสดทเคยมมา นอกจากนน ทำาเนยบขาวทนำาโดยรฐบาลพรรครพบลกน ยงกาวเขามาผานมาตรการกระตนเศรษฐกจซงรวมถงการลดอตราการเกบภาษเงนไดจากคนอเมรกนมลคารวมถง 1.35 ลานลานดอลลารสหรฐ แตจนแลวจนรอดกไมกอใหเกดผลดงทตองการ สถตคนถกออกจากงานในเดอน พ.ย. 2544 พงถง 1.8 ลานคน และสถาบนวจยเศรษฐกจแหงชาตของสหรฐกออกมาใหขาววา สถาบนเชอวาเศรษฐกจของสหรฐนนไดเขาสภาวะถดถอยอยางเปนทางการมาตงแตเดอน ม.ค. 2544 แลว

150

Page 8: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

เรองท 3 ภาวะตลาดหนททรดหนกลงเรอยๆ ตงแตวนท 1 ม.ค. 2544 จนถงปจจบน ตลาดหนอตสาหกรรมดาวโจนสตกลงโดยเฉลยเหลอประมาณ 9,850 จด จาก 10,787 จด สวนตลาดแนสแดกสกหลนจาก 2,470 เหลอประมาณ 1,990 และตลาดเอส&พ 500 กหลนจาก 1,320 เหลอประมาณ 1,158 จด หนกลมพลงงาน กลมไอท และกลมสาธารณปโภค ตกหนกทสด เนองมาจากราคานำามนทพงสงขน และการชะลอการใชจายของบรษทผประกอบการตางๆ รายงานซเอนเอนกลาววา ถาหากถอวาราคาหนปทแลวแย ปนยงแยกวา เพราะในป 2001 ราคาหนตกลงตำาสดในรอบสามป ตลาดหนอตสาหกรรมดาวโจนสนนหลงจากตกลง 6.2% ในป 2000 มาในปนตกลงไปอก 9.4% ซงไมไดเปนไปตามการคาดหมายของนกวเคราะหทคดวาในเมอปนอตราดอกเบยลดตำาลง หนจะตองพงสงขน แตปรากฏวาดอกเบยกตกตำา หนกตกตำาลงพรอมกนไปดวย แมแตนกยทธศาสตรชนแนวหนาของวอลสตรท ไมวาจะจากโกลแมนแซคส เลหแมน บราเธอรส เมอรรล ลนช และทอนๆ ตางกทำานายผดทงสน

เรองท 4 ความลมเหลวของการแปรรปรฐวสาหกจดานพลงงานในสหรฐ รายงานกลาววา แผนการหยอนคลายกฎระเบยบและการแปรรปรฐวสาหกจของสหรฐ ยงผลใหมลรฐแคลฟอรเนย ซงเร มแปรรปโดยขายอตสาหกรรมพลงงานทงหมดใหบรษทเอกชนตงแตป ค.ศ. 1996 ตองเผชญกบภาวะราคาพลงงานพงสงขนถง 7-8 เทาในระยะเวลา 2-3 ป ขณะทผบรโภคตองทนทรมานกบภาวะไฟดบทวไปถง 8 ครงในชวงปทแลวทงป ทางดานบรษทคาพลงงานใหญนอยทเขามาดำาเนนธรกจ บางทำาเงนไดเปนกอบเปนกำาบางกลมเหลว โดยเฉพาะในปน บรษทคาพลงงานยกษใหญสองแหงไดขอใหศาลสงลมละลาย สรางความตระหนกตกใจทวทงวงการ นนคอ บรษทแปซฟกแกสแอนดอเลกทรก และ ลาสดคอบรษท เอนรอน ซงเปนบรษทคาพลงงานทใหญทสดและทรงอทธพลทสดในสหรฐ และถอเปนการลมละลายของบรษททใหญทสดในประวตศาสตรสหรฐเลยทเดยว

เรองท 5 ความลมเหลวของการควบรวมกจการในสหรฐ รายงานกลาววาในรอบป 2544 ปรมาณการควบรวมกจการในสหรฐตกลงถง 38% โกลแมน แซคส ชวาความลมเหลวของการเจรจาเพอควบรวมกจการถอเปนเหตการณธรรมดาทเกดขนทวไปในชวงป 2544 ทงนเนองจากเกดภาวะเศรษฐกจตกตำาและการไมฟ นคนกลบมาของหนไอท ทำาใหอตราความสำาเรจของการควบรวมกจการในป 2544 รวงลง 38% และเหตการณกอวนาศกรรมวนท 11 ก.ย. ยงทำาใหภาวะเลวรายลงไปอก โดยในปนในสหรฐมการควบรวมกจการทงหมดเพยง 6,793 ราย ขณะปทแลวมถง 10,990 ราย ทสำาคญเนองจากมลคาหนตกลงอยางมาก รายใหญทเปนขาวเกรยวกราวกคอ ความลมเหลวของบรษทเจนเนอรล อเลกทรกทจะเขาควบรวมกจการของฮนนเวลล อนเตอรเนชนแนล ขณะเดยวกน ฮวเลต แพคการด กกำาลงเผชญปญหามากมายในความพยายามทจะเขาควบรวมกจการของบรษทคอมแพค คอมพวเตอร เปนตน

เรองท 6 ภาวะป นปวนใหญในกจการโทรคมนาคม สำาหรบกจการในภาคโทรคมนาคม ป 2001 เปนปแหงการสญเสยและลมละลาย ซงไมสมควรทจะเกดขนอยางยงในสายตาของนกลงทน หนในกจการดานโทรคมนาคมนนตรงกนขามกบพวกกลมอนเทอรเนต ในแงของความหนกแนนมนคงจรงจง และราคาหนกยงคงสง แตปรากฏวาบรษทขายอปกรณโทรคมนาคมยกษใหญอยางเชนลเซนต และนอรเทล กลบประสบภาวะขาดทน ตองลอยแพคนงานจำานวนมาก เนองจากภาวะเศรษฐกจตกตำา ทำาใหมสนคาคางสตอกจำานวนมาก ขณะเดยวกน กเกดความสญเสยในสวนของลกคาทซอสนคาดวยเงนกยมโดยไมมการตรวจสอบขดความสามารถในการจายเงนคนอก

151

Page 9: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

ดวย ท ำาใหบรษ ทแมต องประสบภาวะเงนขาดมออยางร นแรง ในป 2544 มบรษทธ รก จโทรคมนาคมจำานวนมากตองขอคำาสงศาลประกาศลมละลาย เชน นอรธพอยต, พเอสไอเนต, เมตรคอม, รธมส เนตคอนเนคชน, โควาด, เอกโซดส เปนตน

เรองท 7 โลกเขาสภาวะเศรษฐกจหลอมละลาย เมอเรวๆ น องคการ โออซด หรอองคการเพอความรวมมอและการพฒนาทางเศรษฐกจ ชวาเศรษฐกจโลกไดกาวเขาสภาวะซบเซาเปนคร งแรกในรอบ 20 ป ดวยการหดตวอยางตอเนองของผลผลตรวมในชวงสองไตรมาสสดทายของปน และมความเปนไปไดทจะออนแอตอไปใน 2 ไตรมาสแรกของป 2002 แมวาเศรษฐกจทวโลกจะจมลงสภาวะซบเซาอยางรวดเรวหลงเหตการณวนาศกรรม 11 ก.ย. แตชาตผนำาทางเศรษฐกจทสำาคญของโลกทงสามจด ไดตกลงสภาวะดงกลาวกอนหนานนแลว กลมนกเศรษฐศาสตรอสระกลมหนงชวาเศรษฐกจของสหรฐ ผน ำาเศรษฐกจใหญทสดของโลก ไดเขาสภาวะซบเซาอยางเปนทางการตงแตเดอน ม.ค. ปนแลว สวนญปน ซงเปนประเทศเศรษฐกจสำาคญอนดบสองรองจากสหรฐ ไดประสบภาวะจดพหดตวอยางรนแรงตอเนองระหวางเดอนเม.ย. และ ก.ย. ปน ขณะท อตราการขยายตวทางเศรษฐกจใน 12 ประเทศเขตยโร ตกสภาวะวกฤตในชวงไตรมาสทสองและทสามตอเนองกน และยงไมมททาวาจะฟ นคนกลบมาในเรวๆ นแตอยางใด นกเศรษฐศาสตรชวา เศรษฐกจโลกจะยงคงออนแอตอเนองตอไปจนตลอดป 2002 แลวจงคอยกระเตองขนในป 2003 และชดวยวา นบแตนตอไปจะไมมปญหาใดทเลกเกนไปจนไมจ ำาเปนตองสนใจอกแลว

เรองท 8 กรณไมโครซอฟตจะยงยดเยอตอไป กรณไมโครซอฟตซงไดถกนำาขนศาลโดยก.ยตธรรมดวยความรวมมอจากอก 19 มลรฐเมอป 1997 และในป 2000 ถกศาลชนตนตดสนวามความผด และถกสงใหแตกบรษทเปนบรษทยอย แตปรากฏวาในชวงฤดรอนปน ศาลอทธรณกทำาการตดสนโดยยนคำาตดสนในเร องความผดในการผกขาด แตไดกลบคำาสงเร องการแตกบรษท ปรากฏวาระหวางทศาลอทธรณสงเรองกลบมายงศาลชนตนและขอใหเปลยนเปนการลงโทษอยางอนนน กมการพยายามใหกระทรวงยตธรรมหาทางประนประนอมกบไมโครซอฟตจนสำาเรจ แตทวารฐท เขารวมกบกระทรวงยต ธรรมในการสงฟองบางรฐไมเหนด วยกบการประนประนอม และดำาเนนเร องตอไป ขณะเดยวกน มรายงานขาววา เมอประมาณเดอน ส.ค. ท ผานมา มการเคลอนไหวตรวจสอบพฤตกรรมของบรษทไมโครซอฟตในทำานองเดยวกนในยโรปอกดวย ดงนน กรณของไมโครซอฟตยงไมมททาวาจะจบลงไดงายๆ แนนอน

เรองท 9 ความป นปวนในอตสาหกรรมการบนในสหรฐ รายงานกลาววา มการคาดการณวา ผลประกอบการในอตสาหกรรมการบนในป 2001 นน จะขาดทนระหวาง 3 พนลาน ถง 3.5 พนลานดอลลารสหรฐ ตงแตกอนเหตการณวนาศกรรมในสหรฐแลว ตวเลขผลขาดทนทงสนในไตรมาสท 3 เทากบ 2.4 พนลานดอลลารสหรฐ แมวารฐบาลกลางใหเงนอดหนน 2.4 พนลานดอลลารสหรฐหลงจากเหตวนาศกรรมเพยง 20 วน ตวเลขคาดการณในไตรมาสท 4 คอทกสายการบนจะขาดทนมากกวาไตรมาสทผานมา และรวมทงปแลวตวเลขขาดทนจะสงถงประมาณ 10,000 ลานดอลลารสหรฐ โดยไมนบเงนอดหนนทรฐบาลใหความชวยเหลอเขามา

เรองท 10 การกระตนการบรโภคและธรกจอสงหารมทรพย-ความหวงสดทาย นกวเคราะหตลาดคาปลกบางคนกลาววา "ถาหากทางการสหรฐสามารถจบตว โอซามะ บน ลาดนไดในวนพรงน ในชวงวนหยดสดสปดาหนของคงขายดเปนเทนำาเททาแนนอน " เศรษฐกจสหรฐจะฟ นหรอไม กฝากความหวงไวทการใชจายของผบรโภค ซงจากรายงานจนถงวนท 16 ธ.ค. 2544

152

Page 10: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

การคาปลกในวนหยดสดสปดาหตามหางใหญๆ ยงตำากวาชวงเวลาเดยวกนของปกอน 3% ผลการสำารวจของอเมรกนเอกเพรสวาปน ผบรโภคจะใชจายในการซอขาวของนอยกวาปทแลวประมาณ 7%

1.1.2 การประเมนผลกระทบตอเศรษฐกจโลกและภมภาคตางๆ จากเหตวนาศกรรมในสหรฐ

- หลายองคกรประเมนผลกระทบเหตวนาศกรรมตอเศรษฐกจโลกรายแรงจากเหตการณการกอวนาศกรรมจเคร องบน 4 ลำา บนเขาชนอาคารเวลดเทรด เซนเตอร

ในมหานครนวยอรก และตกเพนตากอนหรอกระทรวงกลาโหมสหรฐ ในกรงวอชงตน ดซ จนไดรบความเสยหายอาคารถลมและมผบาดเจบลมตายนบจำานวนไมถวน โดยเหตการณเกดขนเมอวนท 11 ก.ย. 2544 ในชวงเดอน ต.ค. 2544 ไดมองคกรและหนวยงานทนาเชอถอตางๆ ออกมาเผยแพรการประเมนผลกระทบของเหตการณทมตอภาวะเศรษฐกจโลก เชน องคการเพอความรวมมอทางเศรษฐกจและการพฒนา หรอโออซด ระบวา กจกรรมทางเศรษฐกจในชวงไตรมาส 3 ของปนจะไดรบผลสะเทอนโดยตรงจากเหตการณ และอตราการเตบโตทางเศรษฐกจของสหรฐในชวง 6 เดอนหลงของปนจะตดลบ ซงหมายถงสญญาณของการถดถอย ขณะทธนาคารโลก กออกมาประเมนผลกระทบและปรบลดตวเลขคาดการณอตราการเตบโตทางเศรษฐกจของกลมประเทศพฒนาแลววาปนจะลดลงมาอยท 0.9% จากทเคยคาดไวท 1.1% และปหนาจะลดลงจาก 2.2% เหลอ 1-1.5% สวนประเทศกำาลงพฒนานน ปนอตราการเตบโตจะลดลงมาอยท 2.8% จาก 2.9% และปหนาจาก 4.3% เหลอ 3.5-3.8% (ผจดการ 031044) สวนองคการการคาโลก หรอดบเบลยทโอ เมอวนท 25 ต.ค. 2544 กไดเปดเผยรายงานผลการศกษาวเคราะหภาวะการคาของโลกในป 2544 วาจะไดรบผลกระทบอยางหนกจากกรณการกอวนาศกรรมในสหรฐ จนทำาใหปรมาณการคาเฉพาะสนคาอปโภคตางๆ ทเคยคาดวาจะโตได 7% นนตองลดลงเหลอเพยง 2% เทานน และวาภมภาคทเกดการชะลอตวของการเตบโตทางการคามากทสดคอเอเชย ยกเวนจน (มตชน 261044) องคการแรงงานสากล หรอ ไอแอลโอ ระบวาสถานการณวนาศกรรมในสหรฐ ไดสงผลใหสายการบนทวโลกกวา 2 แสนคนจากจำานวนทงหมด 4 ลานคน ตองตกงาน อตสาหกรรมการบนจะตองใชเวลาหลายปกวาจะฟ นคนกลบสสภาพเดม (สยามรฐ 011144) องคการการเงนระหวางประเทศ หรอ ไอเอมเอฟ ออกแถลงการณเมอวนท 17 พ.ย. 2544 ยอมรบวาเศรษฐกจของหลายประเทศยำาแยกวาทประเมนไวกอนทจะเกดเหตการณวนาศกรรมในสหรฐ และชวา ในความเปนจรงนน เศรษฐกจโลกตกอยในภาวะยำาแยตงแตกอนทจะเกดเหตการณรายแรงดงกลาวแลว และหลงจากเหตการณ ความเชอมนของผบรโภคและนกธรกจไดออนตวลงอยางมากในทกๆ ประเทศทวโลก (กรงเทพธรกจ 17-191144) องคการสหประชาชาต หรอ ยเอน โดยนายเอยน คนนเบรก นกวเคราะหนโยบายเศรษฐศาสตรของยเอน กลาววา เหตการณกอการรายทมหานครนวยอรก ไดสงคลนแรงสนสะเทอนทางเศรษฐกจ ทำาใหการชะลอตวของเศรษฐกจโลกทวความรนแรงและรวดเรวมากขน และวากลมประเทศกำาลงพฒนาจะไดรบผลกระทบมากทสด (กรงเทพธรกจ 121044)

-- หลายฝายประเมนผลกระทบเหตวนาศกรรมตอเศรษฐกจของประเทศตางๆเมอวนท 16 ต.ค. 2544 นายอลน กรนสแปน ประธานธนาคารกลางสหรฐ หรอ เฟด ระบ

ในคำาแถลงตอรฐสภาวา ผลกระทบทางเศรษฐกจจากเหตการณวนาศกรรมในสหรฐเมอวนท 11

153

Page 11: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

ก .ย . 2544 น น "แรงเก นคาด" "มากเก นหย งถ ง ไมม ใครสามารถวดผลกระทบได ทงหมด" (กรงเทพธรกจ 181044) กอนหนานายกรนสแปนแถลงตอรฐสภานน เมอวนท 3 ต.ค. 2544 นายพอล โอนล รมต.คลงสหรฐ กลาวในการแถลงตอคณะกรรมาธการการเงนของวฒสภาสหรฐ ยอมรบเปนครงแรกวา เศรษฐกจทวโลกเผชญกบภาวะถดถอย และเปนไปไดทอตราการเตบโตทางเศรษฐกจทตดลบ 2 ไตรมาสตดตอกนคอไตรมาส 3 และ 4 ในป 2544 และอาจจะถงไตรมาสแรกของป 2545 ดวย (กรงเทพธรกจ 051044) สำานกขาวดาวโจนส และรอยเตอร สำารวจภาวะเศรษฐกจเอเชยภายหลงเหตการณกอวนาศกรรมในสหรฐ พบวาเหตการณดงกลาวไดเร มสงผลกระทบรายแรงตอภมภาคเอเชย-แปซฟกแลว สำานกขาวดาวโจนส วนท 1 ต.ค. 2544 อางรายงานของบรษทเมอรรล ลนชในญปน ระบวา ญปนก ำาลงตกอยในภาวะถดถอยทลกและขยายวงกวาง จากโรงงานอตสาหกรรม ไปจนถงผใหบรการและบรษททกขนาด (กรงเทพธรกจ 021044) สวนรายงานจากสำานกขาวรอยเตอร วนท 10 ต.ค. 2544 กลาววา รฐบาลเกาหลใตไดปรบลดตวเลขคาดการณขยายตวของจดพมาอยทระดบ 2-3% เทยบกบระดบ 8.8% เมอปกอน สวนไตหวน ยอดการสงออกประจำาป 2544 ลดลงถง 20% มองไมเหนลทางการฟ นตวจนถงไตรมาส 3 ของป 2545 ฟลปปนสตวเลขการสงออกลดตำาสดในรอบ 21 ป รฐบาลประกาศปรบลดตวเลขคาดการณสงออกอยทระดบ 0% ดานมาเลเซย รฐบาลคาดการณวายอดสงออกไปสหรฐลดลง 4% หลงเหตการณกอการรายในสหรฐ (กรงเทพธรกจ 111044) เมอวนท 10 ต.ค. 2544 รมต.การคาของสงคโปร ระบตวเลขคาดการณเศรษฐกจไตรมาส 3 ตดลบสงสดถง -5.6% ตลอดทงปมแนวโนมหดตว 3% จากเดมทคาดไววาจะอยท 0.5-1.5% (ผจดการ 111044)

รายงานขาวเมอวนท 10 ต.ค. 2544 ระบวาไดมการประเมนผลกระทบ 1 เดอนหลงจากเหตการณวนาศกรรมตอเศรษฐกจในสหรฐวา ไดสงผลลกลามไปยงธรกจตาง ๆ เกอบทวทกภาคของสหรฐ ความเสยหายเฉพาะในปนประเมนวาเทากบประมาณ 100,000 ลานดอลลารสหรฐ และบรรดานกเศรษฐศาสตรคาดหมายตวเลขผลตภณฑมวลรวมภายในประเทศจะหดตวลงเกอบ 1% แทนทจะขยายตวขนกวา 1% ดงทเคยคาดการณไวเดม ธรกจทไดรบผลกระทบรนแรงทสดจากเหตการณนคอ ธรกจสายการบน รวมทงบรษทผลตเคร องบนยกษใหญ ทตองปรบลดพนกงานนบหมนๆ คน นอกจากนน ยงมรายงานประเมนผลกระทบตอตลาดหนในเอเชยในรอบ 1 เดอนหลงเหตการณวา ตลาดหนเอเชยอยในภาวะขาลงเกอบทกแหง โดยตลาดมะนลา ฟลปปนส และจาการตา อนโดนเซย ไดรบผลกระทบรนแรงทสด โดยตกไปถง 23.58% และ 16.64% ตามลำาดบ สวนตลาดไทเป สงคโปร และโซล ตกไป 15.62%, 12.38% และ 8.58% ตามลำาดบ สวนตลาดฮองกง และออสเตรเลย ไดรบผลกระทบนอยเนองจาก ฮองกงไดรบการคมครองจากเศรษฐกจจน และออสเตรเลยถกมองวาเปนแหลงพงพงทปลอดภย (กรงเทพธรกจ 121044)

อนง รายงานการศกษาผลกระทบโดยตรงตอเมองใหญๆ ในสหรฐ จากการโจมตของผกอการราย จดทำาโดย สถาบนมลเคน ฉบบลาสด ระบวา ผลกระทบโดยตรงโดยรวมตอหวเมองใหญๆ ในสหรฐในปนและปหนา โดยในปนท ำาใหคนตกงานโดยรวมประมาณ 1.64 ลานคน สวนใหญเปนเมองทเปนสถานททองเทยว เชน ลาสเวกส, เรโน, เมองในแอตแลนตก เชน ออรลนโด และ โฮโนลล และคาดวา ลาสเวกส จะมคนตกงานมากถงเกอบ 5% แมไมมเหตการณวนาศกรรม เมองทมาอนดบสองทมคนตกงานมากคอ ไมรเทล บช เอส ซ วางงาน 3.6% อนดบท 3 คอ มหานครนวยอรก วางงาน 3.42% และอก 10 อนดบถดมาจะมคนตกงานระหวาง 3.15% ถง 2.45% รายงานยงระบวา มหานครนวยอรก จะเปนเมองทมคนตกงานมากทสดในป 2545 คอ

154

Page 12: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

เกอบ 150,000 คน อนดบตอมาคอ ลอส แองเจลส ตกงาน 69,000 คน ชคาโก 68,000 คน และอก 10 อนดบถดลงมา วางงานระหวาง 40,770 คน ทลาส เวกส ถง 29,000 คนทเมองดลลส รายงานกลาวดวยวา เมองทไดรบผลกระทบรนแรงทสด คอมหานครนวยอรก นน อาจตองเผชญปญหาสญเสยตำาแหนงงานตอเนองไปจนถงป 2547 นอกจากนน เมองทขนอยกบอตสาหกรรมทถกกระทบจากเหตการณมาก กประสบเคราะหกรรมมาก เชน เมองทต งอตสาหกรรมการบน เชน ซแอตเตล และ วชตา เมองทมทาอากาศยาน เชน ฟอรต เวรธ เซนตหลยส และแอตแลนตา รวมทงเมองทเปนศนยกลางอตสาหกรรมการเงนเชน นวยอรก ชคาโก และ ซานฟรานซสโก เปนตน (เวบไซต สถาบนมลเคน 110145)

1.1.3 การคาดแนวโนมภาวะเศรษฐกจโลกในรอบระยะการรายงานชวง 3 เดอนสดทายของป 2544 หลายสถาบนและองคกรตางๆ

ออกมาคาดการณภาวะเศรษฐกจโลกไปในทศทางราย เชน บรษทเจ.พ.มอรแกน เชส คาดการณวาอตราการเตบโตทางเศรษฐกจของโลกในปนและปหนาจะอยระดบไมเกน 1% ซงเลวรายทสดในรอบ 20 ป โดยรายงานระบวา นอกเหนอจากกลมประเทศแนวสงคมนยมทยงยดนโยบายปกปองตลาด และตอตานการทมเขาตลาดโลกเตมตวอยางเชน จน อนเดย รสเซย และยโรปตะวนออก ซงดเหมอนจะไมไดรบผลกระทบมากนกแลว นอกนนลวนตองเผชญกบปญหายงยากมากมาย เชน การผลตภาคอตสาหกรรมลดลง อตราการวางงานสงขน ราคาและกำาไรจากการคาหลกทรพยทรดตว รวมทงปรมาณการคาและการลงทนขามประเทศลดฮวบลง ภาครฐกจะเผชญกบปญหาการเกบภาษไดตำากวาเปาหมาย หนสาธารณะเพมพนขน สงผลใหตองลดคาใชจาย โดยการปลดพนกงานและลดสวสดการสงคมลง เจ.พ.มอรแกนฯ ยงระบดวยวา อตราการขยายตวทางเศรษฐกจของกลมประเทศอตสาหกรรมเชน สหรฐ แคนาดา ญปน และยโรป จะหดตวลง และคาดวา ญปน สงคโปร มาเลเซย ไทย และไตหวน จะเขาสภาวะถดถอยในไตรมาส 4 ป 2544 รวมทงเกาหลใตและฮองกง กจะถดถอยตดขอบเชนกนหากไมมสหรฐ-ญปนชวยพยงไว และในอนาคต ประเทศเหลานอาจเผชญปญหาเศรษฐกจตกตำายาวนานกวาวกฤตเอเชยคร งแรกเมอ 3 ปกอน และเชอวาเศรษฐกจของญปน มาเลเซย และสงคโปรจะตดลบไปจนถงครงปแรกของป 2545 (กรงเทพธรกจ 061144, มตชน 101144)

อนง บรษทมอรแกน สแตนเลย รวมทง รายงานของโออซด กมองภาวะเศรษฐกจโนมไปในทางเดยวกน โดยมอรแกน สแตนเลย ระบวา เศรษฐกจโลกกำาลงตกอยในภาวะเสยงตอการถดถอยครงใหญ เนองดวยเหตการณรายสองเร อง คอ 1. ภาวะความตองการสนคาเทคโนโลยสารสนเทศทรดหนก และ 2. เหตวนาศกรรมครงประวตศาสตรในสหรฐ ททำาใหผบรโภคอเมรกนชอก ขาดความเชอมน และลดกจกรรมทางธรกจลง สวนโออซด ระบวา ในครงแรกของป 2545 จดพสหรฐจะตดลบ 0.1% กอนจะฟ นตวมาท 3.8% ในคร งหลง ซงสอดคลองกบรายงานคาดการณของ ไอเอมเอฟ ซงเผยแพรไปกอนหนาแลว นอกจากนน โออซด ยงไดคาดการณแนวโนมเศรษฐกจของยโรโซน วาในป 2544 จะโต 1.6% สวนป 2545 และ 2546 จะโตในอตรา 1.4% และ 3.0% ตามลำาดบ สวนแนวโนมเศรษฐกจของญปน โออซด คาดหมายวาจะหดตว 0.7% ในปน และหดตวถง 1.0% ในป 2545 หลงจากนนจะฟ นตวในอตรา 0.8% ในป 2546 (ผจดการ 211144) กอนหนาน องคการสหประชาชาต หรอยเอน ระบในรายงานประเมนแนวโนมเศรษฐกจโลก ทตพมพเผยแพรเมอวนท 11 ต.ค. 2544 วา ในปนเศรษฐกจโลกนาจะขยายตวทระดบ 1.4% ซงถอวาตำาสดในรอบ 10 ป (กรงเทพธรกจ 121044)

155

Page 13: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

ดร.ศภชย พาณชภกด วาทผอำานวยการองคการการคาโลก หรอดบบลวทโอ และอดตรองนายกรฐมนตรฝายเศรษฐกจของไทย ใหสมภาษณในการเขารวมงานสมมนาทางเศรษฐกจระดบประเทศทกรงกวลาลมเปอร ประเทศมาเลเซย เมอวนท 6 พ.ย. 2544 กลาวยอมรบวา แนวโนมเศรษฐกจโลกป 2545 เขาขนถดถอย โดยระบวา "สนคาเกยวกบเทคโนโลยขอมลขาวสารทมอยในสตอก ไมมแนวโนมลดลงจนกวาจะถงไตรมาสสดทายของปหนา" และวาหลายประเทศไดปรบลดคาดการณการขยายตวทางเศรษฐกจ ป 2545 ดร.ศภชย ยงกลาวถงเอเชยวา ยงดำาเนนการเรองปฏรปไมมากพอ ตองใชเวลาเพอแกปญหาหนไมกอใหเกดรายไดจำานวนมหาศาลเปนเวลานาน รฐบาลชาตตางๆ ในเอเชยไดเขาแบกรบหนภาคเอกชนจำานวนมาก และตอนนตองรอบคอบในการทำาใหหนเหลานลดลง นอกจากน ยงกลาวเพมเตมวา ยโรปจะไมสามารถชวยเหลอใหโลกฟ นตวไดมากนก เปนผลจากความตงตวทางการเงน โดยเฉพาะผลกระทบในแงเสถยรภาพซงจ ำาเปน ประเทศตาง ๆ ในสหภาพยโรปจะคงงบประมาณขาดดลไวในระดบไมเกน 3% ของจดพ (กรงเทพธรกจ 071144)

1.2 ความเคลอนไหวทางเศรษฐกจในภมภาคและประเทศตางๆ 1.2.1 ความเคลอนไหวเศรษฐกจในสหรฐในชวงระหวางเดอน ต.ค. - ธ.ค. 2544 ในสหรฐ มการเคลอนไหวทางเศรษฐกจทนาจบ

ตาสำาคญๆ หลายเรอง ทงการเคลอนไหวในภาคธรกจเอกชน และภาครฐ ในทามกลางสถานการณทางเศรษฐกจทเลวรายลงเรอย ๆ

- การวเคราะหสถานการณเศรษฐกจของสหรฐจากสถาบนและนกเศรษฐศาสตรตางๆ ผลออกมาทำานองเดยวกน เชน ความเหนของนกเศรษฐศาสตร 47 ราย จากผลการสำารวจของ ยเอสเอทเดย สอสงพมพชนนำาของสหรฐระหวาง 25-30 ต.ค. 2544 สรปวา พวกเขามองสถานการณเศรษฐกจของสหรฐจากนไปจะยงเลวรายลงเร อยๆ และจะเร มฟ นตวในปลายเดอน ม.ค. 2545 อตราการขยายตวทางเศรษฐกจจะมอตราเทากบ 1.5% ในไตรมาสสดทายของปน คดเปนอตราลดลง 4 เทาเทยบกบการขยายตวลดลง 0.4% ในไตรมาส 3 ปเดยวกน เทากบอตราการขยายตวของจดพ ลดลงตดตอกน 2 ไตรมาส เขาขนถดถอย และทงปเทากบมการขยายตวเทากบ 0% ผลสำารวจยงคาดการณวา ในป 2545 อตราการขยายตวของจดพจะเทากบ 3.5% ในไตรมาส 3 และขยายตว 3.6% ในไตรมาส 4 รวมทงป 2545 จะขยายตวเทากบ 2.4% อนง ในชวงเวลาเดยวกนน มรายงานการสำารวจออกมาวา ความเชอมนของผบรโภคอเมรกนตกตำาทสดในรอบ 7 ป และการใชจายของผบรโภคตกลงทามกลางความตนกลวจากเหตวนาศกรรมเมอวนท 11 ก.ย. 2544 กอนหนานเลกนอย ก.แรงงานสหรฐรายงานตวเลขผวางงานรนแรงทสดในรอบ 21 ป โดยมอตราเพมข น 0.5% อยท ระดบ 5.4% (กรงเทพธรกจ 071144)

- ความเคลอนไหวภาคธรกจเอกชนทเปนขาวครกโครมคอ กรณวกฤตเอนรอนคอรป บรษทยกษใหญดานพลงงานของสหรฐ ทตองประกาศขออำานาจศาลพทกษทรพยภายใตกฎหมายลมละลายมาตราท 11 ภายหลงจากทบรษทไดเนอจ ซงเปนบรษทคแขงและกอนหนานก ำาลงเตรยมจะควบรวมกจการเขาดวยกนภายใตขอตกลงทมมลคาสงถง 9,300 ลานดอลลารสหรฐ แตกลบประกาศถอนขอตกลงเมอวนท 28 พ.ย. 2544 ดวยเหตผลวาเอนรอนละเมดขอตกลงในการเขาถอครองกจการทลงนามกนไว โดยไมนำาเสนอขอมลประกอบการพจารณาซอกจการอยางตรงไปตรงมา และจากการททางบรษทเผยตวเลขผลประกอบการไตรมาส 3-2001 วาขาดทนถง

156

Page 14: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

638 ลานดอลลารสหรฐ ทงๆ ทเมอปทแลวมตวเลขวาทำากำาไรไดมากกวา 1,000 ลานดอลลาร สหรฐ ซงทางเอนรอนกออกมายอมรบวา ยอดกำาไรนนเกดจากการซกซอนผลขาดทนเปนจำานวนเงนมหาศาลเอาไว ไดเนอจระบวา หายนะทางการเงนของเอนรอนทงหมดนน ไดถกซกซอนเอาไวนานเกนกวาทจะรบได รายงานขาวกลาววา วกฤตการณทางการเงนครงรนแรงของเอนรอน ไดจดชนวนความวตกลกลามไปทวเอเชย รวมทงสรางความเสยหายใหแกการลงทนในญปน บอนทำาลายธรกจตาง ๆ ในเกาหลใต และออสเตรเลยอยางรนแรง บรรดานกกฎหมาย มองวาภาวะลมละลายของเอนรอนถอเปน 1 ในวกฤตทรนแรงทสด และเปนการลมละลายทซบซอนทสดเทาทเคยมมา เพราะวาครงหนงเอนรอนเคยเปนเจาของธรกจทเฟ องฟ ซงไดรวมเอาธรกจพลงงานทวโลกเขากบธรกจคาเงนจำานวนมหาศาล ครอบคลมถงสญญาขอตกลงอนซบซอนทมมลคาหลายหมนลานดอลลารสหรฐ นอกจากนน กลมธนาคารในเอเชย อาจตองประสบภาวะขาดทนจ ำานวนหลายพนลานดอลลารสหรฐหากเอนรอนตองลมสลายลง โดยเฉพาะกลมธนาคารของอนเดย ทใหกหลายพนลานดอลลารสหรฐแกโรงงานพลงงานดบโฮลทเอนรอนถอหนอย รวมทงบรรดาผใหกของอนเดยทไดปลอยกหรอคำาประกนเงนกแกดบโฮลเปนจำานวนทงหมดถง 1,400 ลานดอลลาร สหรฐ (กรงเทพธรกจ 011244)

หนงสอพมพวอลลสตรท เจอรนล วนท 3 ธ.ค. 2544 รายงานวา บรรดาลกคาในภาคอตสาหกรรมและการคาของเอนรอน คอรป รวมถงผประกอบการรายใหญๆ บรษทไฮเทคโนโลย และเครอขายโรงแรม กำาลงเรงหาซพพลายเออรทางเลอกใหม ปองกนในกรณทผใหบรการดานพลงงานยกษใหญเอนรอน ไมสามารถใหบรการพลงงานไดตามขอตกลงระยะยาวทท ำารวมกนไว นอกจากนน ยงพยายามเคลอนไหวในแงของกฎหมายเพอเปลยนแปลงรายละเอยดขอตกลงบางอยางททำาไว เพอเปดทางใหสามารถหนไปทำาขอตกลงซอพลงงานจากซพพลายเออรรายอนๆ ได (กรงเทพธรกจ 041244)

รายงานเมอวนท 4 ธ.ค. 2544 กลาววา เอนรอน ทเพงยนขอความคมครองจากศาลตามกฎหมายลมละลาย ไดรบเงนกเพอตออายการดำาเนนธรกจจากธนาคารเจาหนเดม คอ เจ.พ.มอรแกน เชส แอนด โค. และซต กรป มลคา 1,500 ลานดอลลารสหรฐ ตามแผนปรบโครงสรางภายใตความคมครองของศาลลมละลาย ตอมาในวนท 13 ธ.ค. 2544 มรายงานขาววา เอนรอนไดเปดเผยแผนปรบโครงสราง ภายใตความคมครองของกฎหมายลมละลาย ซงรวมถงการน ำาสนทรพยออกขายทอดตลาด คดเปนมลคาทงสน 6 พนลานดอลลารสหรฐ และการขายธรกจหลกๆ อนไดแก ทอสงแกส และหนวยงานดานพลงงานอนๆ เชน อะซรกซ คอรป ซงเปนหนวยงานผลตพลงงานจากนำา ตลอดจนหนวยงานทางธรกจอนๆ ทำาใหมเงนสดเขามาประมาณ 4-6 พนลานดอลลารสหรฐ

อยางไรกตาม รายงานขาวลาสดๆ กลาววา ขณะทเอนรอนพยายามทจะท ำาทกวถทางเพอเรยกความมนใจกลบมาอกครงในหมเจาหน แตชอเสยงและความยงใหญของเอนรอนกกำาลงถกกรอนลงไปเรอยๆ จากการถกฟองรองเปดเผยความไมดงามตางๆ จากธรกจทเกยวของ เชน การเปดโปงจากบรษทตรวจสอบบญชชนนำาของสหรฐในเรองการปกปดขอมลของเอนรอน การถกยนฟองจากคณะกรรมการกำากบตลาดหลกทรพย เร องการไมยอมชแจงถงความลมเหลวในการบรหารการเงนตอคณะกรรมการควบคมกฎระเบยบ และการถกธนาคารเจาหนอยาง เจ.พ.มอรแกน เชส ฟองเรยกคาเสยหาย เปนตน (กรงเทพธรกจ ผจดการ 301144, 141244)

157

Page 15: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

- ความเคลอนไหวภาครฐ ในชวง 3 เดอนสดทายของป 2544 ทสำาคญคอการท ธนาคารกลางของสหรฐ หรอ เฟด ไดประกาศลดอตราดอกเบยระยะสนลงอกถง 3 คร ง ซงหากนบตงแตหลงเหตการณวนาศกรรมวนท 11 ก.ย. เปนตนมากเปน 4 คร ง และหากน บท งป ก เป นการลดดอกเบ ยรวมทงหมด 11 ครง จากอตรา 6% เมอวนท 3 ม.ค. 2544 เหล อ 1.75% เม อวนท 11 ธ.ค. 2544 เพอเปนการกระตนและฟ นฟเศรษฐกจของสหรฐทเขาสภาวะถดถอยใหขยายตวอกคร ง รายงานขาวกลาววา หลง

จากการประกาศขนอตราดอกเบยวนท 11 ธ.ค. 2544 ซงเปนการฉดอตราดอกเบยระยะสนลดลงตำาสดในรอบ 40 ป บรรดาสอมวลชนและบรรดาผทเกยวของในตลาดเงนสหรฐ ตางวเคราะหและคาดหมายกนวา เฟดจะปรบทาทอยางรวดเรวในทนททเหนชดวาเศรษฐกจสหรฐกลบมาขยายตวอกคร ง โดยการเร มตนปรบขนอตราดอกเบยอกคร ง เพอขจดแรงกดดนจากเงนเฟอ นกวเคราะหการตลาดบางคนระบวา มสญญาณวาเฟดจะเรมตนขนดอกเบยในเดอน ม.ย. 2545 และอาจจะขนมากถง 1.50% ชวงครงหลงของป 2545 ดวย (กรงเทพธรกจ 291244)

อนง ความเคลอนไหวของรฐบาลสหรฐ เพอแกปญหาเฉพาะหนาในชวงหลงเหตการณกอวนาศกรรม กมการดำาเนนการอยางตอเนอง เชน เมอวนท 3 ต.ค. 2544 ประธานาธบด จอรจ ดบเบลย บช แหงสหรฐ ไดขอใหรฐสภาอเมรกนอนมตแผนกระตนเศรษฐกจวงเงนประมาณ 75,000 ลานดอลลารสหรฐ ซงองคประกอบสวนใหญเปนการเรงมาตรการลดภาษใหมผลบงคบใชเรวขน จากกำาหนดเดมในป 2547 ทงยงพยายามผลกดนใหมการเพมผลประโยชนสำาหรบผวางงานดวย ทงนกอนหนาน รฐบาลไดขออนมตใชแผนฉกเฉน 40,000 ลานดอลลารสหรฐ และเงนชวยเหลออตสาหกรรมการบนอก 15,000 ลานดอลลารสหรฐ ทรฐสภาอนมตไปแลว และเมอวนท 24 ต.ค. 2544 รฐสภากอนมตแผนกระตนเศรษฐกจวงเงน 75,000 ลานดอลลารสหรฐ ดวยคะแนนเสยง 216 ตอ 214 เสยง

- ทศนะทนาสนใจของนายกรนสแปน นายอลน กรนสแปน ประธานธนาคารกลางสหรฐ ใหความเหนทนาสนใจเกยวกบการเสนอแผนกระตนเศรษฐกจของประธานาธบดวา แผนกระตนเศรษฐกจนจะเปนการชวคราว ใชเพยง 1-2 ป เพราะวงเงนนเมอรวมกบมาตรการกระตนเศรษฐกจนบจากเกดเหตการณกอวนาศกรรมเปนตนมานนสงเกนกวา 100,000 ลานดอลลารสหรฐแลว (กรงเทพธรกจ 051044) นอกจากนน ในการปราศรยเมอวนท 13 พ.ย. 2544 นายกรนสแปนยงไดกลาวเตอนบรรดาผกำาหนดนโยบายสหรฐวา อยาลมคำานงถงเปาหมายระยะยาวดวย ในขณะทพยายามหาทางกระตนเศรษฐกจของประเทศหลงเหตการณวนาศกรรม และชดวยวา การลดดอกเบยไมใชการแกไขปญหาเรงดวนไดทกปญหา พรอมกนนน นายกรนสแปน ยงไดกลาวเชงเตอนสตผบรหารสหรฐใหระมดระวงความตงเครยดของสถานการณในตะวนออกกลางดวย เพราะการพฒนาตลาดพลงงานนนยงเปนเร องทสำาคญตอภาวะเศรษฐกจในระยะยาวของประเทศดวย เขายำาดวยวา สหรฐตองไมสญเสยความสามารถในการมองนโยบายทจ ำาเปนตอการ

158

Page 16: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

ขยายตวของเศรษฐกจระยะยาว และควรจะรบประกนไดวา เราจะสามารถหาพลงงานไดโดยงาย (กรงเทพธรกจ 151144) และมรายงานขาววา เมอวนท 4 ธ.ค. 2544 ประธานาธบด จอรจ ดบเบลย บช แหงสหรฐ ไดเชญนายกรนสแปน มาหารอทท ำาเนยบขาวเพราะเปนหวงปญหาเศรษฐกจของสหรฐ การพบกนระหวางประธานาธบดบชกบนายกรนสแปน ครงนถอเปนครงแรก หลงจากทศนยวจยเศรษฐกจแหงชาต (เอนบออาร) ออกมาระบวาเศรษฐกจสหรฐเขาสภาวะถดถอยมาตงแตเดอนม.ค. 2544 แลว (กรงเทพธรกจ, มตชน 051244)

1.2.2 สถานการณและความเคลอนไหวทางเศรษฐกจในเอเชย-การวเคราะหและคาดการณสถานการณท วไปจากการวเคราะหและคาดการณภาวะ

เศรษฐกจทวโลกขององคการเพอความรวมมอทางเศรษฐกจและการพฒนา หรอโออซด ระบวา ภาวะเศรษฐกจในเอเชย คาดวาจะยงคงไดรบผลกระทบจากความออนแอของเศรษฐกจสหรฐ แตไมมแนวโนมตองเผชญวกฤตการเงนสำาคญอก โดยระบวา เศรษฐกจเอเชยยงพงพงการสงออกไปยงสหรฐเปนหลก แตมเสถยรภาพมากขน เปราะบางนอยลงตอการเปลยนแปลงอยางรวดเรวของกระแสเงนทนเทยบกบเมอป 2540 ซงขณะนนเอเชยไดรบผลกระทบอยางหนกจากวกฤตเศรษฐกจจนกระทงนำาไปสภาวะถดถอย โออซดคาดการณภาวะเศรษฐกจของญปนวา ปญหาอตราการวางงานสงเปนประวตการณ เศรษฐกจหดตว และภาระหนสนสาธารณะจ ำานวนมาก จะทำาใหญปน ซงมขนาดเศรษฐกจใหญทสดในเอเชย ตองประสบภาวะทรดตวยาวนานถง 1 ทศวรรษ สอดคลองกบนกเศรษฐศาสตรหลายรายททำานายวา เศรษฐกจญปนจะยงคงออนแอตอไป ตามขอมลของโออซดระบวา เศรษฐกจญปนจะหดตว 0.7% ในปน และหดตวอก 1% ในปหนา และในป 2546 อยางดทสด จดพญปนอาจจะเตบโตไดประมาณ 0.7%

สำาหรบประเทศจน องคการการเงนระหวางประเทศ หรอไอเอมเอฟ มองวา คอนขางปลอดภยจากสถานการณทเลวรายของเศรษฐกจโลก โดยจนเพงเขารวมเปนสมาชกองคการการคาโลก (ดบเบลยทโอ) อยางเปนทางการเมอวนท 11 ธ.ค. 2544 เปนการกาวสศกราชใหมในการเพมทางเลอกแกผบรโภค และเพมโอกาสแกนกลงทนตางชาต นกเศรษฐศาสตรแหงมอรแกน สแตนเลย ในฮองกงคนหนง กลาววา คาดวาจนจะเปนแมเหลกดงดดการลงทนจากตางชาตเพมขน เนองจากคาจางแรงงานตำา ขณะทเปนแรงงานทคอนขางมการศกษา ซงจะเปนเคร องลอใจบรษทตางชาตใหยายการผลตเขาไปยงจน และวาเฉพาะการลงทนจากตางชาตเพยงอยางเดยว กจะชวยเพมจดพของจนไดถง 2% ในปหนา และคาดวา จดพของจนจะเตบโตประมาณ 7% ในป 2545 อนง รายงานทศทางเศรษฐกจโลกของไอเอมเอฟ ระบดวยวา เศรษฐกจมาเลเซย สงคโปร และไตหวน อยในระยะถดถอย เกาหลใตยงคงเตบโตตอเนอง และทอนาคตสดใสทสดคอออสเตรเลย ซ งนกเศรษฐศาสตรคาดวาจด พจะโตถง 3.2% ในป 2545 (กรงเทพธรกจ 191244)

- ความเคลอนไหวเศรษฐกจในญปน เมอวนท 4 ธ.ค. 2544 สำานกคณะรฐมนตรญปนเผยรายงาน "ปกขาว" ทใชชอวา "รายงานวาดวยเศรษฐกจสาธารณะประจำาปงบประมาณแผนดน 2544" ระบวา เศรษฐกจญปนมแนวโนมฟ นตวในชวงปลายปงบประมาณ 2545 แตกชวา หากผลกระทบจากเหตการณโจมตสหรฐเมอวนท 11 ก.ย. 2544 ยงรนแรงตอเนองไมหยด ญปนกอาจเสยงตอการเผชญภาวะตกตำาเนนนานออกไปอก โดยระบรายละเอยดวา เศรษฐกจญปนจะเตบโตอยางจำากดในระดบ 1% ในชวง 2-3 ปขางหนาซงอยระหวางการดำาเนนการตามแผนปฏรปเศรษฐกจ จากนนเศรษฐกจจะขยายตวราว 2% หรอมากกวา ภายใตเงอนไขวาตองประสบความ

159

Page 17: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

สำาเรจในการปฏรปเศรษฐกจ แตหากแผนดงกลาวลมเหลว และไมสามารถจดการปญหาหนเสยกอนใหญในประเทศ อตราเตบโตจะจำากดอยทระดบ 1% ไปอก 10 ปขางหนาเชนกน พรอมกนนน นายเฮโซ ทาเคนาดะ รมต.เศรษฐกจญปน ไดยำาเตอนดวยวา ยงมความเปนไปไดสงทเศรษฐกจจะถดถอย ญปนตองเรงปฏรปโครงสรางโดยผานนโยบายเพมคาใชจายภาครฐ ขณะทธนาคารกลาง (บโอเจ) จะตองเรงกระตนสภาพคลอง และปองกนภาวะเงนฝด สวนหนงโดยผานการซอพนธบตรรฐบาล หรอสนทรพยอนๆ เชนหนกภาคธรกจ ตราสารการคา และตราสารทมทรพยสนค ำาประกน เปนตน (กรงเทพธรกจ 051244)

ขณะเดยวกน รายงานภาวะเศรษฐกจในญปนตลอดชวง 3 เดอนสดทายของป 2544 และการคาดการณแนวโนมป 2545 ยงมองไมเหนความสดใสแตอยางใด เมอวนท 8 ต.ค. 2544 บรรดานกเศรษฐศาสตรใหความเหนวา ญปนขาดเครองมอทางการเงน-การคลงทมประสทธภาพ ในการปกปองเศรษฐกจจากผลกระทบทางลบทคาดวาจะเกดขนจากสงครามตอตานผกอการรายทสหรฐและพนธมตรกำาลงดำาเนนการอย และวา เนองจากประสทธภาพของการจดทำางบประมาณรายจายในวงเงนทจำากดของญปนจะเกดผลนอย ทำาใหญปนไมมทางเลอกอะไรเหลอ นอกจากการอาศยนโยบายผอนคลายทางการเงนเชงปรมาณของบโอเจ มาชวยปองกนผลกระทบทางเศรษฐกจของประเทศ ทเกดจากภาวะเศรษฐกจถดถอยในสหรฐ (กรงเทพธรกจ 091044) รายงานขาวกลาววา เมอวนท 7 ธ.ค. 2544 รฐบาลญปนไดออกมาประกาศอยางเปนทางการวา ญปนไดกาวเขาสภาวะถดถอยครงท 3 ในรอบทศวรรษ ขณะทนโยบายการเงนของบโอเจ กำาลงใกลถงขดจำากด โดยขณะนอตราดอกเบยยนอยทเกอบ 0% และความสามารถของบโอเจ ในการอดฉดสภาพคลองเขาสระบบธนาคาร ถกขดขวางดวยปญหาเอนพแอล (ผจดการ 08-091244)

- การถกเถยงเรองแกปญหาเศรษฐกจในญปน จะไปทางไหนด? การถกเถยงเร องญปนจะแกไขปญหาอยางไรมมากขนเรอยๆ ทงในกรงโตเกยวและวอชงตน รฐบาลญปนยงคงยดมนกบการสานแผนปฏรป โดยครอบคลมถงการปดกวาดภาคการธนาคาร การจ ำากดการออกพนธบตรรฐบาล และการยกระดบการจดสรรงบประมาณรายจาย แมมความเกรงกลวกนวา แผนปฏรปอาจทำาใหเศรษฐกจของประเทศชะงกงนตอไปอก นายโคอซม ผนำาญปนสำาทบวา หนทางขางหนาเหลอเพยงทางเดยว คอการบรรลมาตรการปฏรป และเรยกรองใหคลอดงบประมาณพเศษฉบบท 2 มลคาเพยง 4 ลานลานเยน เพอจำากดงบกระตนเศรษฐกจสำาหรบปนไวท 7 ลานลานเยน ขณะทรฐบาลวอชงตนพจารณาวา สงทญปนควรทำาเปนอนดบแรก คอจดการหนเสย และเงนฝด นายเกลน ฮบบารด ประธานสภาทปรกษาเศรษฐกจสหรฐแนะนำาวา ถงเวลาแลวทธนาคารญปนควรจะเรมขายหนเสยจำานวนมากใหกบนกลงทนเอกชนอยางจรงจง พรอมยำาวา ความเสยงดานเงนฝดระยะสน จะสามารถกลบลบไดดวยการเสรมสรางความเชอมนในระยะยาวกวา (กรงเทพธรกจ 08-09, 111244)

นายโจเซฟ สตกลตซ อดตหวหนานกเศรษฐศาสตรของธนาคารโลกผเพงไดรบรางวลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตรในฤดใบไมรวงทผานมา กลาวในการใหสมภาษณผสอขาว โยมอร ชมบน ประจำานวยอรก กลาววา รฐบาลญปนนนสามารถดำาเนนนโยบายการเงนเชงรกมากขนได เขายกตวอยางสงทบโอเจนาจะทำาได เชนพมพธนบตรออกมาเพอผอนคลานยอดขาดดลของรฐ หรอลดภาษการขายชวคราว ซงเปนโอกาสเหมาะทเงนเยนจะออนลง ซงจะชวยเสรมการสงออกและลดความกดดนดานเงนฝด สตกลตซ ยงระบวา การปฏรปเชงโครงสรางเปนสงทควรปฏบต แตถาผดวธ อาจทำาใหเศรษฐกจชะลอตวแรงขน บรษทจำานวมากขนจะลมละลาย ธนาคารจะออนแอลง "การ

160

Page 18: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

ปฏรปทนำาไปสการลดการกยมรงแตจะทำาใหเศรษฐกจเปลยลง" นายสตกลตซกลาว (ผจดการ 121244)

- คาเงนเยนออนยวบ เชอวาทางการสหรฐไฟเขยวเพอชวยญปนใหฟ นตว จะส ำาเรจหรอไม? วนท 10 ธ.ค. 2544 มรายงานวาคาเงนเยนดงลงทะลแนวรบท 126 เยนตอดอลลารสหรฐ เปนครงแรกในรอบ 8 เดอน ในเบองตนนกวเคราะหระบวา เปนเพราะสถานการณเศรษฐกจโลก รวมทงขาวรายตอเนองกนในญปนเอง และมการวเคราะหแพรหลายวาเงนเยนอาจจะรดดงลงอยางรวดเรว ทงในระยะกลางถงระยะยาว รายงานวนท 13 ธ.ค. 2544 กระแสตลาดเชยรกนอยางกวางขวางวา ทางการญปนพงใจจะเหนเงนเยนออนคา เพอใชเงอนไขตรงนชวยผลประกอบการของภาคเอกชน อนจะสามารถนำาพาใหเศรษฐกจญปนฟ นตวได และไดตงเปาทจะเหนเงนเยนออนถง 130 เยนตอดอลลารสหรฐ นอกจากนน ยงเปนทเชอกนอยางกวางขวางดวยวา ทางการสหรฐนนเปนใจใหเงนเยนออนตว เผอวาญปนจะฟ นตวกลบไปเปนลกคาซอสนคาจากสหรฐอกครง (ผจดการ 11,141244)

อยางไรกตาม สถานการณคาเงนเยนออนตวอยางยวบยาบตอเนองถงชวงปลายเดอน ธ.ค. 2544 ทำาใหเกดกระแสความกงวลตามมาจากประเทศตางๆ ทวทงภมภาค วา หากมการปรบคาเงนเยนใหออนตวอยางรนแรง อาจเปนชนวนทำาใหเกดการแขงขนลดคาเงนทวทงเอเชย อนจะนำาไปสตนทนการชำาระหนแพงขน อตราเงนเฟอและอตราดอกเบยเพมสงขน อกทงอำานาจซอปรมาณมหาศาลกจะถกถายโอนไปสผบรโภคในโลกตะวนตก ในญปนเองแนวความคดกแตกออกเปนสองขวเชนกน นกเศรษฐศาสตรบางสวนมองวา สถานการณเงนเยนออนเปนหนทางเดยวทจะหลดออกจากภาวะเงนฝด แตอกสวนหนงเหนวา เงนเยนออนไมมอำานาจชวยการฟ นตวในระยะยาว เชนปญหาอปสงคทออนตว และผลตอบแทนการลงทนทตำาเตย รวมทงการเตรยมรบมอกบแนวโนมประชากรโดยรวมทมอายสงขนของญปน นกเศรษฐศาสตรอกสวนหนงกลบเสนอแนวทางจงใจใหธรกจภายในญปนปรบตวออกจากการทำากจการโรงงานอตสาหกรรมเสย เพราะถงอยางไรจนกกำาลงจะเขามาแทนทญปนในดานนอยแลว (ผจดการ 251244)

ความเคลอนไหวเศรษฐกจในประเทศเอเชยอนๆ - เศรษฐกจสงคโปรอนาคตยงมดมน เมอวนท 10 ต.ค. 2544 ธนาคารกลางแหง

สงคโปรออกแถลงการณวา อนาคตเศรษฐกจระยะสนเตมไปดวยความมดมนและไมแนนอน แตเหนไดชดวาความตกตำาจะขยายตวมากขนเร อยๆ และรายแรงกวาทคาดไว พรอมกนนน กไดประกาศขยายชวงเวลาการซอขายอตราแลกเปลยนเงนดอลลารสงคโปร เพอใหอตราแลกเปลยนมความยดหยนมากขน ตอมาในวนท 12 ต.ค. 2544 นายล เซยน หลง รองนายกรฐมนตร สงคโปร เปดเผยแผนกระตนเศรษฐกจฉบบลาสดของสงคโปร ระบวาเปนแผนทครอบคลมถงการแจกจายหนใหประชาชนถอครอง โดยจะเรมตงแตวนท 1 พ.ย. 2544 รวมเปนจำานวนเงนทงสน 2,700 ลานดอลลารสงคโปร โดยประชาชนจะไดรบเงนปนผลทก ๆ 5 ป นบจากป 2545 ถง 2550 โดยประกนจะจายดอกเบยในอตรา 3% ตอป และอตราปนผลสงสดขนอยกบอตราการขยายตวของจดพของประเทศ นอกจากนน ยงมรายงานขาวเมอวนท 24 ต.ค. 2544 ระบวา รฐบาลสงคโปร โดยผานคณะกรรมการดานการจดทะเบยนและกรอบกฎระเบยบภาคธรกจ ก ำาลงเสนอใหบรษทจดทะเบยนทซอหนคนของบรษทเอง สามารถเกบหนทซอไวแลวในนามบรษทตอไปไดอกดวย อยางไรกตาม มรายงานขาวเมอวนท 13 พ.ย. 2544 วา หลงจากไดรบจดสรรหนไมนาน ชาวสงคโปรประมาณ 800,000 คน นำาหนประเทศทรฐบาลจดสรรใหออกขายคดเปนสดสวน 40% ประชาชนทนำาหนออกขายกลาววา พวกเขาตองการเงนสดมากกวาในชวงทประเทศกำาลง

161

Page 19: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

เผชญภาวะเศรษฐกจตกตำาร นแรงทสดในรอบ 37 ป (กรงเทพธรก จ 11,13,241044, 131144)

อนง รายงานลาสดเมอวนท 31 ธ.ค. 2544 นายกรฐมนตร โกะ จก ตง ของสงคโปรไดออกมาแถลงวา เศรษฐกจสงคโปรในป 2544 หดตวประมาณ 2.2% นบเปนการหดตวคร งรนแรงทสดนบตงแตเปนอสระจากมาเลเซยเมอป ค.ศ. 1965 เปนตนมา อยางไรกตาม นายกรฐมนตรโกะ กลาวแสดงความเชอมนวา ในชวงระยะ 10 ปขางหนา จะไดเหนการเตบโตของสงคโปรในอตราเฉลย 4-6% ตอปแนนอน แตทงนจะตองดำาเนนการโดยลดตนทนใหตำาลง รกษาตำาแหนงงานปจจบนและสรางงานเพมขนเร อยๆ และทสำาคญ นายโกะเนนวาสงคโปรจำาตองปรบเปลยนกรอบความคดและสภาพแวดลอมทางการท ำางานเสยใหม เพอใหท นกบการเปลยนแปลง (บางกอกโพสต 010145)

- สถานการณเศรษฐกจในจน ขาวใหญขนพาดหวสอทวโลกคอ ขาวสมาชก 142 ชาตขององคการการคาโลกหรอดบบลวทโอ ตกลงเปนเอกฉนท รบสาธารณรฐประชาชนจนเขาเปนสมาชกใหม เมอวนท 10 พ.ย. 2544 หลงจากทพยายามมาตลอดเวลา 15 ป นกวเคราะหกลาววาความสำาเรจในครงนของจนในระยะสน จนมทงไดและเสยพอ ๆ กน โดยระบวา ภาคการเกษตรและปศสตวของจนจะไดรบความเสยหายมากทสด เพราะนอกจากรฐบาลกลางจะตองลดเงนอดหนนสนคาเกษตรลงเหลอไมเกน 8.5% ของการผลตในประเทศ กำาแพงภาษทเคยสงถง 22% กจะลดลง 17% ภายในป 2557 ทำาใหผผลตทดอยประสทธภาพในประเทศตองเผชญการแขงขนสงจากสนคานำาเขาราคาถกและมคณภาพสงกวา นอกจากนน บรษทรวมทนผลตรถยนตของตางชาตในจนจะไดรบผลกระทบเนองจากการแขงขนดวย งานวจยของ ก.เกษตรสหรฐชนหนง ประเมนวา ในชวง 10 ปขางหนา จนจะนำาเขาสนคาอตสาหกรรมทใชเงนลงทนมาก อาท ยานยนต เครองจกร และอปกรณอเลกทรอนกส เพมขนเปนมลคา 264,000 ลานดอลลารสหรฐ ซงครงหนงของสนคาเหลานจะนำาเขาจากสหภาพยโรป สหรฐ และญปน สวนหนงเปนเพราะภายในป 2558 จนจะตองลดภาษนำาเขาสนคาอตสาหกรรมลงอกประมาณ 10% ซงทำาใหอตราภาษโดยเฉลยตำากวาของประเทศกำาลงพฒนาเกอบทงหมด

นอกจากนน การปรบตวของจนเพอใหสอดคลองกบกตกาการคาโลก อาจทำาใหจนตองเผชญปญหาในหลายๆ ดาน รวมทงผลกระทบทไมพงประสงคมากมาย เชน การแขงขนสงจากตางประเทศจะบบใหรฐบาลปกกงตองยกเครองรฐวสาหกจทไรประสทธภาพของตน ซงจะยงผลใหมคนตกงานเปนจำานวนมาก ซงหากปญหาการวางงานทวความรนแรง บวกกบความเสยเปรยบของเกษตรกร อาจนำาไปสการประทวงและความรนแรงวนวายทางสงคมตามมา ประกอบกบตะวนตกเองยงระแวงอทธพลของพรรคคอมมวนสตจน ซงเชอกนวายงคงควบคมเศรษฐกจของจนอยอยางเหนยวแนน รวมทงมการสงกำาลงคนเขาไปแทรกอยในทกจด ทงในหนวยราชการระดบกรมกองสำาคญๆ สถาบนการศกษาของรฐ โรงงานอตสาหกรรมและรฐวสาหกจ ไมเวนแมแตในบรษทเอกชน และบรษทรวมทน ซงหากธรกจใดยงไมสามารถสงคนเขาไปได กจะมคนของพรรคไปประจำายงสำานกจดหางาน เพอคอยปอนแรงงานใหกบบรษทตางชาตตางๆ (กรงเทพธรกจ 241244)

ในชวงระยะเวลา 3 เดอนสดทายของป 2544 ยงมความเคลอนไหวอนๆ ในเอเชยทนาสนใจอก เชนการเปดเผยขาวจนกบอาเซยนไดทำาความตกลงทจะจดตงเขตการคาเสรทมประชากรหนาแนนทสดในโลกภายใน 10 ป โดยตกลงกนระหวางทมการประชมสดยอดผนำาสมาชกอาเซยนทกรงเสรเบกาวน เมองหลวงของประเทศบรไน เมอวนท 6 พ.ย. 2544 ซงกมนกเศรษฐศาสตรหลายคนออกมาทำานายไวลวงหนาวา เขตการคานเปนไปไดยากเนองจากมความหลากหลาย

162

Page 20: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

มากมายของประเทศทเกยวของ (ผจดการ 07-081144) กอนหนานกมความเคลอนไหวทนาจบตาในทำานองเดยวกนเกดขน นนคอ กลมประเทศอาหรบเคลอนไหวตงสหภาพการเงนและการใชเงนสกลเดยว รวมทงเตรยมการจดตงสนนบาตชาตเพอควบคมพกดอตราภาษศลกากร ซงกำาหนดเปาหมายไวในป 2553 และป 2546 ตามลำาดบ ทงนจากการแถลงขาวของนายอบดลเลาะห ฮสซน ซาอฟ รมต.คลงประเทศบาหเรน เมอวนท 14 ต.ค. 2544 (กรงเทพธรกจ 151044)

- สถานการณและความเคลอนไหวทางเศรษฐกจในเขตอนๆ ความเคลอนไหวทางเศรษฐกจในภมภาคอนๆ ในชวงระยะเวลาการรายงาน 3 เดอนสดทาย

ของปนกยงมอก เชน สถานการณในอารเจนตนา ทตองเผชญวกฤตทงทางเศรษฐกจและการเมองครงรายแรงทสดในรอบ 10 ป โดยวกฤตทางเศรษฐกจทยดเยอเร อรงมานาน ไดระเบดขนเปนความไมพอใจของประชาชนหมเหลาตางๆ ไดมการลกฮอขนของประชาชนสวนใหญเปนคนตกงาน คนยากคนจน รวมทงพวกฉวยโอกาส มการกอเหตจลาจลและการประทวงตามหวเมองตางๆ ทวประเทศ มทงการปลนสะดม ฉกชงทรพยสน มผบาดเจบลมตายไปแลวนบรอยคน แมเมอประธานาธบด เดอ ลารว พยายามแกไขสถานการณโดยการประกาศภาวะฉกเฉนเปนเวลา 30 วน แตกไมสามารถยบยงประชาชนทกำาลงคลงแคนไวได เหตการณกลบยงลกลามหนก จนกระทงประธานาธบดตองลาออก เมอไดผนำาคนใหม ประกาศนโยบายใหมเพอแกไขปญหา แตกดำาเนนการไดเพยงไมกวน ลาสดเมอวนท 30 ธ.ค. 2544 เหตการณชมนมประทวงการดำาเนนการแกปญหาของผนำาคนใหมกเร มขนอกครง แผนดนอารเจนตนายงคงลกเปนไฟ ใครจะเปนผมาชวยกอบก และใครจะตองรบผดชอบตอเหตการณทเกดขนน

(กรณาอานรายละเอยดเพมเตมเกยวกบเรองนได ในรายงาน update ประจำาเดอนธ.ค. 2544 ของโครงการขาวสารทศทางประเทศไทย)

1.3 สถานการณและคาดการณแนวโนมตลาดหนตลาดเงนสำาคญๆ ของโลก

1.3.1 ตลาดหนโลกหลงเหตการณวนาศกรรมในสหรฐ- กงวลสงครามจะทำาใหตลาดหนตลาดเงนพงพนาศบรรดานกวเคราะหตลาดหนชวา การกอวนาศกรรมในสหรฐเมอวนท 11 ก.ย. 2544 ได

สงผลกระทบทำาใหตลาดหนทวโลกเกดผนผวน โดยเฉพาะอยางยงหลงจากทสหรฐเปดฉากโจมตอฟกานสถานเพอแกแคนในวนท 7 ต.ค. 2544 นกวเคราะหชวาแนวโนมตลาดหนไดเผชญกบภาวะไรเสถยรภาพอกครง ทงนเนองจากความไมแนนอนเรองขอบเขต ระยะเวลา และความสำาเรจของปฏบตการตอบโตครงน เปนปจจยลบทเขาไปเสรมความวตกเร องกำาไรจากผลประกอบการบรษท และแนวโนมเศรษฐกจทไมสดใสอยแลว (กรงเทพธรกจ 091044)

นอกจากนน เมอสหรฐเร มปฏบตการลางแคน สำานกขาวดาวโจนสไดรายงานวา "ขณะน สงครามทแทจรงของดอลลารสหรฐไดเร มขนแลว เนองจากภยสงครามอยางการปฏบตการทางทหารของสหรฐ-องกฤษในอฟกานสถาน ถอเปนวกฤตทไมไดเปนขาวดส ำาหรบเงนดอลลาร" อยางไรกตาม ดอลลารสหรฐยงมปจจยบวกอยบาง จากแนวโนมทธนาคารกลางญปนจะเขาสนบสนนดอลลาร หากออนตวลงตำากวาระดบ 120 เยน มากเกนไป (กรงเทพธรกจ 101044)

163

Page 21: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

-นกวเคราะหเตอนอยาไวใจตลาดทกำาลงปรบตวขน เพราะอาจหลนวบโดยไมทนรตว!

เมอวนท 20 พ.ย. 2544 โกลบอล แอสเซท แมเนจเมนท กองทนบรหารความเสยงชนนำาขององกฤษ ใหความเหนวา ภายในไตรมาสแรกของป 2545 ตลาดหลกทรพยโลกอาจปรบตวขน 10-15% และหลงจากนนอาจเกดการปรบฐานขาลงมากถง 40% หรอลงไปอยในระดบเดยวกนกบ

ชวงการเกดวนาศกรรม 11 ก.ย. 2544 ทงน โกลบอล แอสเซทฯ ระบวา การปรบตวลงดงกลาวจะเกดขนกตอเมอ บรรดานกลงทนโดนดดเขาไปอยในตลาดจนหมด ซงเปนสงทนากงวลใจอยางยง ทงน หวหนาผอ ำานวยการดานการลงทนของโกลบอล แอสเซทฯ ชวาตงแตวนท 22 ก.ย. 2544 ดชนเอส แอนด พ 500 ดชนต ล า ด ห ล ก ท ร พ ย ย โ ร ป แ ล ะ ด ช น ตลาดหลกทรพยในเอเชยบางแหง สามารถมการปรบตวขนราว 20-25% ได หรอบางแหงอาจสงกวาน จงไมมเหตผลวาทำาไม "แรงขบดนในแงด" เหลาน จะไมสามารถผลกดนใหกลมตลาดหนตางๆ ปรบตวดขนอก 10-15% ในชวงเวลาดงกลาวไมได (กรงเทพธรกจ 211144)

- ตลาดวอลลสตรทปดทายรอบปดวยมลคาลดลงเปนปทสองตดตอกน รายงานขาวหลงการปดตลาดเมอวนท 31 ธ.ค. 2544 วา จากเดอน ธ.ค. 2543 ถง

ธ.ค. 2544 ดชนอตสาหกรรมดาวโจนสเฉลยของหนชนนำาในวอลลสตรท 30 ตวรวงลง 7.1% หรอ 765.28 จด มาอยท 10,021.57 จด ขณะทป ดตลาดปลายปทแลว หนเสยหายไป 6.2% สวนดชนตลาดหนแนสแดกส ไดรบผลกระทบรนแรงทสด มลคาหนหายไปถง 21.05% โดยตกลง 520.1 จดมาอยท 1,950.42 จด ขณะทป ดตลาดปทแลวเสยหายไปประมาณ 40% ส ำาหรบด ชน สแตนดารดแอนด พวร 500 ป น ตกลง 172.2 จด หรอ 13.04% มาอยท 1,148.08 จด โดยปดตลาดปทแลวเสยไปประมาณ 10.1% อยางไรกตาม ตวเลขดงกลาวถอเปนการตตนขนมารวดเรวมาก จากสภาพตลาดเมอสบวนหลงเหตการณกอวนาศกรรม (22 ก.ย. 2544) ดชนหนดาวโจนสอยทเพยง 8,235.81 จด

แนสแดกสอยท 1,423.19 จด และเอสแอนดพ500 อยท 965.80 จด ถง 31 ธ.ค. 2544 เพมขน 21.7, 37.04 และ 18.9% ตามลำาดบ นกลงทนพากนลงโลดชวา ภาวะถดถอยในสหรฐคร งนเปนเพยงชวงสนๆ และคาดวาในป 2545 ตลาดหนจะเปนชวงขาขน แตอยางไรกตาม บรรดานกยทธศาสตรตลาดหนยงคงระมดระวงในเร องการคาดแนวโนมขางหนา และคอนขาง

164

Page 22: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

กงวลกบการลงโลดและมองโลกในแงดของบรรดานกลงทน เพราะพวกเขามความรสกวาตลาดตกลบขนรวดเรวเกนไป และกยงเรวเกนไปทจะเช อวาเศรษฐกจฟ นตวแลว (Bangkok post 020102)

1.3.2 นกวเคราะหห นเอเชยไมเช อมนภาวะทะยานของดชนตลาดลาสด ขณะผจดการกองทน ชตลาดหนโลกปหนาสดใส

รายงานด เอเชยน วอลลสตรท เจอรนล ฉบบวนท 6 ธ.ค. 2544 รายงานวา ภาวะทะยานของตลาดหนเอเชยทมหนไฮเทคเปนแกนนำาขาขนอยขณะน อนเปนผลพวงของการตดบวกของตลาดหนสหรฐ และขาวอกหลายๆ ชนทเพมความหวงทจะเหนเศรษฐกจและธรกจระหวางประเทศฟ นตวขนในปหนา แตบรรดานกวเคราะหหนยงสงสยถงความยงยนของการทะยานขนของตลาดหนเอเชย โดยระบวา เงนทนเคลอนตวอยางรวดเรวเขาสตลาด สงผลใหดชนตลาดปรบตวขน ทง ๆ ทไมมสญญาณทชดเจนของการปรบปรงพนฐานธรกจ แตกมนกวเคราะหบางรายกลาววา การปรบพนฐานของตลาดหนคงเกดขนในเรว ๆ น

นายมารค แมทธวส หวหนาฝายกลยทธประจ ำาภาคพนเอเชย-แปซฟก ของสแตนดารดแอนดพวรในสงคโปร ใหความเหนวา บททดสอบครงสำาคญของตลาดเอเชยจะเกดขนในชวง 2 สปดาหแรกของเดอน ม.ค. 2545 และโดยสวนตวของเขาแลว คาดการณวาจะมแรงเทขายครงใหญเกดขน (กรงเทพธรกจ 071244)

อยางไรกตาม ตามรายงานการส ำารวจความเหนของผจดการกองทนตางชาต กลมตวอยางของ เอพ-ดาวโจนส ประจำาเดอน ธ.ค. 2544 ระบวา กลมตวอยางเหลานแนะนำานกลงทนทวโลกใหเพมนำาหนกลงทนในหลกทรพยเหนอเกณฑเฉลย เพอจะใหทนกบการปรบตวขนของตลาดหนทวโลก และฉวยโอกาสทำากำาไรจากการปรบตวของหลกทรพยอยางตอเนอง โดยคาดวาสภาพคลองสวนเกนทมอยมากมาย ประกอบกบภาวะแวดลอมดอกเบยตำา จะชวยสรางบรรยากาศใหตลาดหนทวโลกคกคกสดใสตลอดป 2545 (กรงเทพธรกจ 281244)

2. สถานการณและคาดการณภาวะเศรษฐกจในประเทศไทย2.1 สถานการณและคาดการณภาวะเศรษฐกจไทยโดยนก

วเคราะหเอกชน2.1.1 คาดการใชจายภาครฐและการสงออกจะชวยใหเศรษฐกจขยายตว

ไดในปหนานกวเคราะหและผบรหารระดบสงจากเมอรรลล ลนช ภทร และซตแบงก ระบวา การขยาย

ตวของการสงออก และการเพมอตราการใชจายภาครฐ จะชวยใหเศรษฐกจขยายตวไดในปหนา โดยคาดวาการสงออกจะขยายตวในครงหลงของป พรอมๆ กบเศรษฐกจโลกทฟ นตวดขนในชวงนน

รายงานขาวเมอวนท 22 ธ.ค. 2544 นายศภวฒ สายเชอ รองประธาน บล.เมอรรลล ลนช ภทร วเคราะหคาดการณเศรษฐกจประเทศไทยป 2545 วาคาดวาเศรษฐกจไทยในปหนาจะขยายตวไดในอตรา 2.0% และตามดวย 3.5% ในป 2546 โดยนายศภวฒกลาววาดจากในชวง 3 เดอนสดทายของป 2544 รฐบาลสามารถเบกจายงบประมาณเปนทนาพอใจในอตราประมาณ 80,000 ลานบาทตอเดอน และวา ปจจยสำาคญหนงทจะชวยใหเศรษฐกจขยายตวในระดบปาน

165

Page 23: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

กลาง คอประสทธภาพการทำางานแกปญหาหนเสยของบรรษทบรหารสนทรพยไทย (ทเอเอมซ) และกระบวนการแกปญหาสภาพคลองลนเกน ซงจะทำาใหภาคเอกชนสามารถกลบมาลงทนไดใหมอกคร ง ทงน นายศภวฒ คาดหมายวาอตราการลงทนของภาคเอกชนในปนและปหนาจะอยในระดบประมาณ 3% ขณะทการลงทนภาครฐในปนจะอยท 6.2% และ 6.0% ในปหนา และคาดวาปญหาสภาพคลองลนเกนจะคลคลายลงในปหนาเนองจากภาครฐจะออกพนธบตรจำานวนมาก อาท พนธบตรจากกองทนฟ นฟระบบสถาบนการเงน 320,000 ลาน จากการชดเชยการขาดดลงบประมาณของรฐบาลอก 200,000 ลานบาท และจากแหลงอน ๆ เชน จากทภาครฐตองคำาประกนหนของ 56 ไฟแนนซทถกปดระหวางวกฤตเศรษฐกจเมอป 2540 เปนตน นายศภวฒยงกลาวดวยวา ในปหนาอตราดอกเบยเงนกและเงนฝากของธนาคารจะลดลงประมาณ 0.25%

ดานนายอนสรณ ธรรมใจ ผบรหารอาวโส ธนาคารซตแบงก กลาววา ปหนาการขยายตวของเศรษฐกจจะเหนไดชดขนในชวงไตรมาสท 3 โดยจะมอตราการเตบโตไตรมาสตอไตรมาสเทากบ 4% และคาดหมายวาการคาโลกจะปรบตวดขนเลกนอยโดยอยทระดบ 1.7% ในปน และท 3.7% ในปหนา เขากลาวดวยวา รฐบาลควรดำาเนนนโยบายทางการเงนทผอนคลาย เพอชวยใหการเตบโตเปนไปโดยราบรน (Bangkok Post 221201)

2.1.2 คาดปหนาการลงทนภาคเอกชนจะขยายตวไดประมาณ 4-5%นายสรชย ประมวลกจเจรญ นกวเคราะหหลกทรพย บล.หยวนตา (ประเทศไทย) จำากด

กลาววา คาดวาในป 2544 เศรษฐกจจะขยายตวเพยง 1% เนองจากการสงออกของไทยไดรบผลกระทบจากภาวะตกตำาของเศรษฐกจโลก สวนในป 2545 คาดวาอตราการขยายตวจะดขนเปน 2.0% เนองจากเศรษฐกจสหรฐเร มฟ นตวดขน นายสรชยกลาววา งบประมาณคาใชจายสำารองเพอกระตนเศรษฐกจของรฐบาลไทยจำานวน 58,000 ลานบาท ซงเร มเบกจายตงแตไตรมาส 4 ของป 2544 รวมทงกองทนหมบานนน จะกระตนเศรษฐกจไดไมมาก แตในป 2545 คาดวาการใชจายเพออปโภคบรโภคของครวเรอนจะเตบโตขน 2% ตอเนองจากป 2544 ทขยายตวขน 3.08% และคาดวาการลงทนภาคเอกชนจะขยายตวประมาณ 4-5% ตามการฟ นตวของภาวะเศรษฐกจโลก ประกอบกบจะมการลงทนขนาดใหญของภาครฐ เชน โครงการสนามบนสวรรณภม สวนการลงทนของภาครฐในปหนาคาดวาจะขยายตวประมาณ 5.2% จากการเรงใชจายของรฐบาลตามแผนงบประมาณขาดดลป 2545 ทจะขาดดลทประมาณ 200,000 ลานบาท (ผ จดการ 241244)

2.1.3 "อาจารยรงสรรค" หวงเศรษฐกจไทยอาจถดถอยยาวนานตามภาวะเศรษฐกจโลก

นายรงสรรค ธนะพรพนธ อาจารยประจำาคณะเศรษฐศาสตร มหาวทยาลยธรรมศาสตร เปดเผยวาสถานการณเศรษฐกจไทยนาเปนหวง โดยภาวะถดถอยของเศรษฐกจอาจลากยาวตามภาวะการซบเซาของเศรษฐกจโลก โดยตนเรมมนใจวา ภาวะเศรษฐกจของสหรฐอาจจะไมสามารถฟ นตวไดในสนป 2545 ทงนเพราะอตสาหกรรมสำาคญยงไมสามารถผลตไดเตมกำาลง และสงครามกอการรายทสหรฐเปดฉากขนในอฟกานสถานกจะบานปลาย ท ำาใหการใชจายอปโภคบรโภคชะลอลง นายรงสรรคมความเหนวา รฐบาลไทยนนไมสามารถอดฉดเง นเพอเรงการเตบโตไดอกแลว เพราะมขดจำากดในเรองฐานะการคลงในงบประมาณ

นายรงสรรคมความเหนดวยวา การทรฐบาลใชเงนนอกงบประมาณมาอดฉดระบบเศรษฐกจผานสถาบนการเงนของรฐ ไมวาจะเปนโครงการพกหนเกษตรกร โครงการกองทน

166

Page 24: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

หมบาน โครงการธนาคารประชาชน โครงการฟ นอสงหารมทรพย เหลานจะสรางผลกระทบตอฐานะความมนคงในอนาคตใหกบสถาบนการเงนของรฐ ประกอบดวยธนาคารกรงไทย ธนาคารออมสน ธนาคารเพอการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารอาคารสงเคราะห (ธ.อ.ส.) รวมทงธนาคารของรฐแหงอน ทงนนายรงสรรคระบวา การดำาเนนการตามโครงการเหลานไมไดมระบบการจดการและปองกนทด รวมทงไมไดมการวางโครงสรางรปแบบขององคกรทดไวดวย (ไทยโพสต 131244)

2.1.4 ศนยวจยกสกรไทยช หากเศรษฐกจสหรฐฟ นตวด เศรษฐกจไทยปหนาอาจขยายตวไดถง 2.8%

ศนยวจยกสกรไทย เผยแพรบทวเคราะหคาดการณภาวะเศรษฐกจไทยเมอวนท 19 ธ.ค. 2544 ระบวา อตราการขยายตวของเศรษฐกจไทยป 2544 คงจะไมเกน 1.5% ทงนเนองจากการสงออกป 2544 หดตวประมาณ 6.5% การนำาเขาหดตวประมาณ 1.9% การใชจายเพอการบรโภคภาคเอกชน เนองจากการถดถอยของความเชอมน ทำาใหการบรโภคภาคเอกชนขยายตวเพยงประมาณ 2.5-2.7% ลดลงจากป 2543 ทขยายตวไดประมาณ 4.6% นอกจากนน การใชจายเพอการลงทนทงภาคเอกชนและการเบกจายงบประมาณภาครฐชะลอตวลง ทำาใหมลคาทงปขยายตวเพยง 0-0.5% เมอเทยบกบปกอนทขยายตวถง 5.4% สวนอตราเงนเฟอเฉลยทงปจะอยท 1.7% เพมขนเลกนอยจากปทแลว

สำาหรบการคาดการณเศรษฐกจป 2545 ศนยวจยกสกรไทยชวา กรณท 1 เปนกรณพนฐานทสภาพการสงออกของไทยไมขยายตวเพมข นจากป 2544 คอขยายตวเปน 0% โดยเศรษฐกจสหรฐอาจขยายตวเพยง 0-0.1% และเศรษฐกจญปนอาจหดตว 0.5% ตอเนองจากการหดตวประมาณ 1% ในปน การใชจายเพอการบรโภคของครวเรอนขยายตวเพยงประมาณ 2.5-2.7% การใชจายเพอการลงทนภาคเอกชนซงขนกบการสงออกและนำาเขาในกรณพนฐานอาจขยายตวเพยงประมาณ 0-1% อตราเงนเฟออยทประมาณ 1.5% กคาดวาอตราการขยายตวของเศรษฐกจไทยในปหนาจะอยทประมาณ 1.6-2% สวนในกรณท 2 กรณทการสงออกอาจจะพอขยายตวได กรณทเศรษฐกจสหรฐฟ นตวดขนกวากรณพนฐาน มาอยทประมาณ 0.3-0.5% แทนทจะเพยงแค 0-0.1% กคาดวาการสงออกของไทยจะขยายไดประมาณ 3% และการนำาเขากจะขยายตวไดประมาณ 5% การใชจายเพอการบรโภคภาคครวเรอน ในกรณนกอาจจะขยายตวไดประมาณ 3-3.3% การใชจายเพอการลงทนภาคเอกชนกจะเพมขนตามกจกรรมการสงออกและนำาเขาเปนประมาณ 3-5% อตราเงนเฟอกจะเพมขนตามไปอยทประมาณ 1.7-2% ดงนน ในกรณนอตราการขยายตวกคาดวาจะไปไดถงประมาณ 2.5-2.8% ได

อยางไรกตาม อตราการขยายตวทจะเพมขนไมวากรณไหนนน สวนหนงเปนผลมาจากการคาดการณวา คาเงนบาทโดยเฉลยจะออนตวลงในป 2545 อยในชวงระหวาง 45.20-45.80 บาท/ดอลลารสหรฐ ซงจะทำาใหมลคาการเกนดลการคาในรปเงนบาทมคาสงขน และเปนผลบวกตอการคำานวณมลคารายไดประชาชาตดวย (ผจดการ 191244)

2.2 สถานการณและคาดการณภาวะเศรษฐกจไทยโดยหนวยงานภาครฐ

2.2.1 ธนาคารแหงประเทศไทยประเมนการขยายตวเศรษฐกจปหนา 1-3%

167

Page 25: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) โดย ดร.อจนา ไวความด ผอ ำานวยการอาวโสฝายเศรษฐกจในประเทศสายนโยบายการเงน ไดประเมนการขยายตวของเศรษฐกจไทยป 2545 วาจะเตบโตประมาณ 1-3% โดยขนอยกบเงอนไข 2 ประการ คอ 1. การฟ นตวของประเทศคคา ซงคาดวาจะเรมฟ นตวในครงหลงของป 2545 แตหากเกดขนชากวาน จะมโอกาสขยายตวตำากวาน ประการท 2 บทบาทภาครฐจะเปนเงอนไขสำาคญในการกระตนเศรษฐกจภายในประเทศ ทดแทนการลงทนภาคเอกชน โดยธปท.เหนวาการดำาเนนการภาครฐจะตองกระทำาอยางมประสทธภาพใน 3 เรองคอ 1. การใชงบฉกเฉน 5.8 หมนลานบาท ซงจะตองมการเบกจายในปงบประมาณ 2545 ไมนอยกวา 80% ในแตละไตรมาส 2. การกระจายเงนกองทนหมบาน ซงจะมการเบกจายในงบประมาณปหนาประมาณ 51.9% และ 3. การลงทนภาครฐวสาหกจ จะตองมการจายเพอการลงทนทกาวหนา ซ งหากการใชจายภาครฐเปนไปตามแผนท ธปท.คาดการณไว การกระตนเศรษฐกจภาครฐจะมสดสวน 4.7% ของจดพ หรอเปนการอดเงนเขาไปประมาณ 2.4 แสนลานบาท

อนง กอนหนาน ธปท. ประมาณการวา การสงออกของป 2544 จะมมลคา 64,000 ลานดอลลารสหรฐ หรอขยายตวลดลง 6% สวนป 2545 คาดวาจะมมลคา 66,000 ลานดอลลาร สหรฐ หรอขยายตวเพมขน 3-4% สวนการนำาเขาป 2544 มมลคาประมาณ 62,000 ลานดอลลารสหรฐ หรอลดลง 1% สวนปหนาคาดวาจะนำาเขาประมาณ 66,000 ลานดอลลารสหรฐ หรอขยายตวเพมขน 7% สวนดลการคาในป 2544 เกนดล 1,800 ลานดอลลารสหรฐ และป 2545 การเกนดลจะเขาใกลศนย เนองจากมลคาการสงออก-นำาเขาอยในระดบใกลเคยงกน สำาหรบดลบญชเดนสะพดป 2544 คาดวาจะเกนดล 5,000 ลานดอลลารสหรฐ และป 2545 จะเกนดล 3,000 ลานดอลลารสหรฐ (กรงเทพธรกจ 291244)

2.2.2 สภาพฒนฯ เตอนแนวโนมการฟ นตวเศรษฐกจโลกครงหลงปหนามความไมแนนอนสง

เมอวนท 17 ธ.ค. 2544 สำานกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต หรอสภาพฒนฯ แถลงภาวะเศรษฐกจไทยและคาดการณเศรษฐกจป 2545 โดยกลาววา แนวโนมเศรษฐกจไทยไตรมาส 4 คาดวาจะขยายตวไดเพยงประมาณ 0.8% ทำาใหคาดการณอตราขยายตวทงป 2544 อยในอตรา 1.5% โดยตวเลขการใชจายเพอการบรโภคครวเรอนอยท ประมาณ 2.5% การลงทนภาคเอกชนอยทประมาณ 3% การใชจายภาครฐอยทประมาณ 2% การสงออกลดลง 6.7% การนำาเขาลดลง 1.8% ทำาใหการเกลดลบญชเดนสะพดเพยงประมาณ 5,000 ลานดอลลารสหรฐ หรอเพยง 7.5% และอตราเงนเฟออยท 1.7%

สวนประมาณการเศรษฐกจป 2545 สภาพฒนฯคาดวาจะขยายตวประมาณ 2% โดยการลงทนภาคเอกชนมประมาณ 3.5% การลงทนภาครฐเพมขนเปน 3% การบรโภคภาคครวเรอนเพมขน 3% การสงออกขยายตว 1.5% มลคา 6.43 หมนลานดอลลารสหรฐ นำาเขาเพมขน 3.7% มลคา 6.35 หมนลานดอลลารสหรฐ ดลบญชเดนสะพดเกนดล 3.4 พนลานดอลลาร สหรฐ คดเปน 2.9% ของจดพ อตราเงนเฟอประมาณ 2%

อยางไรกตาม สภาพฒนฯ ระบวา แนวโนมเศรษฐกจของไทยในป 2545 นน คาดวาในชวงครงหลงของป ขอจำากดของเศรษฐกจโลกตอไทยจะลดลงกวาชวงปลายป 2544 แตกยงไมเอออำานวยตอการสงออก การลงทน และการทองเทยวมากนก ทำาใหการฟ นตวของเศรษฐกจโลกในคร งหลงของป 2545 ยงมความไมแนนอนสง ในกรณทเศรษฐกจโลกฟ นตวชาโดยยงไมฟ น

168

Page 26: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

ภายในป 2545 สภาพฒนฯ ชวา หากสมมตฐานเศรษฐกจสหรฐขยายตวท 0% จะทำาใหการสงออกของไทยหดตวอยทระดบ 0% เชนกน ขณะการนำาเขาจะขยายตวประมาณ 2.6% ซงสงผลกระทบตอการผลต การลงทน และการใชจายภาคเอกชน ในกรณนจะทำาใหเศรษฐกจไทยขยายตวประมาณ 1.3% ในป 2545 และในกรณเชนน สภาพฒนมความเหนวา การกระตนเศรษฐกจภายในประเทศทงจากการใชจายของภาครฐ และมาตรการสนบสนนการดำาเนนกจการของเอกชน เปนสงสำาคญ ดงนน ปจจยเสยงของสมมตฐานในกรณหลงนจะประกอบไปดวย 1. ตองดำาเนนการอยางเปนรปธรรมและใหเหนผลชดเจนในการใชจายภาครฐเพอกระตนเศรษฐกจภายใตงบประมาณป 2545 รวมทงนโยบายทสำาคญ เชนโครงการธนาคารเพอประชาชน โครงการกองทนหมบาน รวมทงโครงการสนเชอเพอทอยอาศย 2. การเรงแกปญหาความยากจนใหมากขน รวมทงการพยายามเนนการจางงานเพอรองรบกบนกศกษาทเพงจบใหมประมาณปละ 3-4 แสนคน 3. การเนนเพมขดความสามารถของประเทศ โดยเฉพาะอยางยงการปรบโครงสรางภาครฐ และการสรางบรรษทภบาลในภาคเอกชน 4. เรงรดการลงทนจากตางประเทศ รวมทงโครงการขนาดใหญของรฐบาล เชน โครงการสนามบนสวรรณภม และรถไฟฟามหานคร จะตองมประสทธภาพและเปนไปตามเปาหมาย เพอสรางบรรยากาศในการลงทนใหเกดขน (มตชน 181244)

2.2.3 นายกรฐมนตรไทยใหความหวงปหนาเศรษฐกจของประเทศจะขยายตวไมตำากวา 3%

รายงานขาวกลาววา พ.ต.ท.ทกษณ ชนวตร นายกรฐมนตร กลาวกบนกธรกจชนนำาในมหานครนวยอรก ระหวางการเดนทางไปเยอนสหรฐอยางเปนทางการเมอวนท 17 ธ.ค. 2544 วา ประเทศไทยมศกยภาพในการลงทนทด มบคลากรทมความพรอม สามารถเปนศนยกลางทางเศรษฐกจในอาเซยนไดแนนอน เพราะบรรยากาศทางการเมองเปนไปดวยด เมอเปรยบเทยบกบอนโดนเซยและสงคโปร และยงไดกลาววา เศรษฐกจของไทยป 2545 มแนวโนมขยายตวไมตำากวา 3% เพราะรฐบาลไดดำาเนนมาตรการทงกระตนการสงออก ดงการลงทนจากตางประเทศ และทสำาคญมการดำาเนนนโยบายเพอกระตนเศรษฐกจภายในประเทศ ดงนน หากตวใดตวหนงมปญหา เศรษฐกจของไทยกยงจะขยายตวได นอกจากนน นายกรฐมนตรยงกลาวดวยวา ถาหากสหรฐและญปนฟ นตวด จะเปนผลดตอการสงออกของไทย โดยการสงออกจะขยายตวไดระหวาง 5-10% แตทงน ไดขอใหอธบดกรมสงเสรมการสงออกไปรวบรวมตวเลขแลวประกาศออกมาอยางเปนทางการอกครงหนง (ไทยโพสต 191244)

3. ความเคลอนไหวภาครฐ3.1 ความเคลอนไหวดานนโยบายและการกระตนเศรษฐกจ3.1.1 นายกรฐมนตรเผยแนวทางการฟ นฟและผลกดนสถานการณ

เศรษฐกจในประเทศรายงานพมพเผยแพรเมอวนท 8 ธ.ค. 2544 ในการใหสมภาษณหนงสอพมพมตชน

กอนการเดนทางไปเยอนประเทศสหรฐอยางเปนทางการ พ.ต.ท.ทกษณ ชนวตร ไดกลาวเกยวกบแนวทางการแกปญหาประเทศชาตวา สงทหวงใยคองบประมาณ เพราะงบประมาณตองเกบไวสำาหรบใชหนเงนก ขณะทเศรษฐกจกตองการเงนก ตองใชงบประมาณขาดดล ตองเพมหน และวารฐบาลจงตองทำา 2 เรองคอ พยายามควบคมหนใหไดมากทสด ขณะเดยวกนกตองสรางรายไดใหไดมากทสด ทงการแปรรป ทงทองเทยว และสงออก

169

Page 27: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

นายกรฐมนตรกลาววา ในการสรางรายไดเพมนน อนดบทหนง คอการสรางรายไดจากการทองเทยว โดยจะมการพฒนาผลตภณฑดวย ทำาดานการตลาดสนคารวมกบประเทศเพอนบานดวย อนดบทสอง คอการนำารฐวสาหกจเขาตลาดหลกทรพยฯ และอนดบทสาม คอการสงออก โดยเปลยนวธใหม แทนทประเทศในเอเชยจะแขงขนกนเองในตลาดยโรป อเมรกา กไปเปดตลาดใหม โดยวธบกเบกเสนทางใหม เชนการไปปาฐกถาทงานฟอรจน ฟอรม โกลเบล ทฮองกง จากนนกเดนสาย จบจน จบอนเดย จบญปน จบมาเลเซย จะมการตงทมงานเพอวางแผนวา เอเชยควรจะคาขายกนแบบไหน อยางไร เพอใหเกดการคาขายรวมกนมากขน ไมใหมก ำาแพงภาษ เชนการเรมเร องกลมรวมมอคาขาว เปนตน นอกจากนน นายกรฐมนตรยงไดกลาวถงการทจะดงดดเงนลงทนจากตางประเทศใหไหลเขามาวา 1. ตองมความมนคง 2. ตองกระจายทนไวในตลาดเงน 3. มวธการทำาใหประเทศเปนทนาลงทน เงนกจะไหลเขามาเอง และไดกลาวถงวธวาจะตองบรหารเศรษฐกจสวนบนแบบทนนยม ขณะเดยวกนบรหารสวนลางแบบสงคมนยม (มตชน 081244)

3.1.2 นายกรฐมนตรและคณะ เดนทางเยอนสหรฐอยางเปนทางการ เพอกระชบความรวมมอดาน เศรษฐกจและอนๆ

ระหวางวนท 13-19 ธ.ค. 2544 พ.ต.ท.ทกษณ ชนวตร นายกรฐมนตร พรอมดวยคณะ อาท นายสมคด จาตศรพทกษ รองนายกฯและรมต.คลง นายสรเกยรต เสถยรไทย รมต.ตางประเทศ นายอดศย โพธารามก รมต.พาณชย และตวแทนจากภาคเอกชน เดนทางไปเยอนสหรฐอยางเปนทางการ โดยมจดประสงคเพอกระชบความรวมมอดานเศรษฐกจ การลงทน และความมนคง โดยมการลงนามบนทกความเขาใจวาดวยกรอบความรวมมอทางเศรษฐกจไทย-สหรฐ ซงระบถงความรวมมอและสงผลประโยชนซงกนและกนในดานตาง ๆ เชน ความรวมมอดานการคาและการลงทน ความรวมมอภาคเอกชน การสงเสรมอตสาหกรรมขนาดกลาง-ยอม การขจดอปสรรคดานภาษ รวมถงการสงเสรมไทยใหเปนศนยกลางของการขนสงทางอากาศยานของภมภาค และความรวมมอพฒนาอตสาหกรรมผลตยางลอเครองบน เปนตน นอกจากนน จะมการหารอในเร องความมนคง ในประเดนการตอตานการกอการราย และในการเยอนคร งน นายกรฐมนตรมกำาหนดไปเปนสกขพยานการลงนามความตกลงวาดวยกองทนรวมทน (Matching Fund) ระหวางนายสมคด จาตศรพทกษ รมต.คลง กบนายแดน เควล อดตรองประธานาธบด และประธานบรษทเซอรเบรส แคปตอล แมเนจเมนท ในวนท 13 ธ.ค. 2544 ดวย โดยเซอรเบรสกำาหนดเงนลงทนในเบองตนจำานวน 500 ลานดอลลารสหรฐ โดยทางรฐบาลไทยจะรวมลงขนดวยในวงเงน 100 ลานดอลลารสหรฐ (มตชน 081244, พมพไทย 151244)

3.1.3 ก .ค ล ง อ น ม ต จ ด ต ง ก อ ง ท น ร ว ม ท น ท อ ง ถ น (Local Matching Fund) วงเงน 3 หมนลานบาทแลว

จากการเปดเผยของนายสมใจนก เองตระกล ปลด ก.คลง วา ก.คลงไดเหนชอบในหลกการใหจดตงกองทนเพอการรวมทนทองถน ทรวมกนระหวาง กองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการ (กบข.)เปนแกนนำา รวมกบภาครฐ ซงมธนาคารกรงไทยและธนาคารออมสนเปนแกนนำา ในวงเงน 3 หมนลานบาท โดยจะเร มตนในเดอน ม.ค. 2545 ทงนโดยม ก.คลงเปนผคำาประกนความเสยหายใหกบสถาบนการเงนของรฐ 100% หากเกดความเสยหายขน ทงน จะเนนการลงทนโดยนำาเงนเขาไปลงทนในบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย โดยเฉพาะบรษททตองการเพมทน บรษททมมลคาหนตำากวามลคาทางบญช และบรษททตองการขายหนแบบเฉพาะเจาะจง (กรงเทพธรกจ 271244)

170

Page 28: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

3.1.4 โครงการเรงดวนเพอกระตนเศรษฐกจ ในวงเงนงบประมาณ 5.8 หมนลานบาท คบหนาไปอยางไร

จากการทรฐบาลไดอนมตงบฉกเฉนวงเงน 5.8 หมนลานบาท เพอการกระตนเศรษฐกจ โดยไดมการจดตงคณะกรรมการกลนกรองโครงการขนมาเพอทำาการพจารณาอนมตโครงการทนำาเสนอ ซงแบงออกเปน 5 สาขา คอสาขาเกษตร 1.55 หมนลานบาท สาขาอตสาหกรรมและเอสเอมอ 8 พนลานบาท การทองเทยว 6 พนลานบาท ดานชมชนของสภาพฒนฯ 8.5 พนลานบาท และการฝกอบรมของสภาพฒนฯอก 8 พนลานบาท รวมวงเงนทงหมด 4.6 หมนลานบาท สวนวงเงนทเหลอ 1.2 หมนลานบาทนน สำาหรบการแกไขปญหาราคาสนคาเกษตรตกตำา รายงานขาวกลาววา การดำาเนนงานตามโครงการยงไมสามารถเดนหนาไดอยางเตมท เพราะโครงการตางๆ ทยนเขามา สวนใหญตองนำากลบมารอใหม มความซำาซอน และไมอาจกอใหเกดการกระตนเศรษฐกจไดอยางแทจรง รวมทงยงไมตรงตามวตถประสงคอกจ ำานวนมาก นายจาตรนต ฉายแสง รมต.ประจำาสำานกนายกรฐมนตร ทกำากบดแลเร องน กลาวยอมรบวา สาเหตทโครงการลาชา เนองจากในชวงแรก หนวยงานตางๆ ยงขาดความเขาใจในหลกเกณฑ และการเสนอโครงการ โดยคดวาเปนโครงการตามงบประมาณปกต จงมการนำาเอาโครงการเดมทไมกอใหเกดการกระตนเศรษฐกจมานำาเสนอ ขณะเดยวกน การพจารณาอนมตกตองใชเวลามากพอสมควร ประกอบกบการเตรยมโครงการมเวลาไมมากนก และอยในชวงคาบเกยวปงบประมาณใหม จงทำาใหโครงการทไดรบการอนมตเบกจายงบประมาณจรงมนอย

รายงานขาวกลาววา ปจจบน มโครงการทผานความเหนชอบของคณะกรรมการกลนกรองจำานวนทงสน 27 โครงการ วงเงน 16,425.6 ลานบาท คดเปน 35.7% ของกรอบวงเงนทงหมด และมโครงการทคณะรฐมนตรอนมตแลว 21 โครงการ วงเงนรวม 12,586.5 ลานบาท แตมเพยง 2 โครงการเทานนทสำานกงบประมาณอนมตไป วงเงนทงหมด 5,115.52 ลานบาท นอกจากน ยงมโครงการทอยระหวางการพจารณาอนมต คอโครงการฟ นฟอาชพเกษตรกรหลงการพกชำาระหน วงเงน 1,790.62 ลานบาท (พมพไทย 311244)

3.1.5 ก.คลง วางกรอบงบประมาณป 2546 ใหเปนไปตามแนวทางใหม

นายสมคด จาตศรพทกษ รองนายกรฐมนตร และรมต.คลง เปดเผยภายหลงการหารอรวมกบผบรหารระดบสงของ ก.คลง และกรมจดเกบภาษวา การหารอเปนการมอบหมายนโยบายใหวางกรอบของงบประมาณป 2546 โดยใหเร มพจารณาการจดทำาตงแตตนป และตองให สอดคลองกบแนวทางการทำางบประมาณแบบใหมดวย และวางบประมาณรายจายป 2546 นนยงตองมบทบาทในการกระตนเศรษฐกจ และการใชเงนจะตางจากเดมทหนวยงานราชการเสนอมา โดยจะเปลยนเปนการวางนโยบายกอน จงคอยจดสรรเงนตามนโยบาย และขนอยกบความจ ำาเปน เพราะมทรพยากรคอนขางจำากด สำาหรบทางดานรายไดนน 3 กรมภาษรายงานวาอยในระดบทนาพอใจ ทางดานรายจายนน หากไมจำาเปนกตองลดลง เพราะการผลกดนใหเศรษฐกจดขน ไมไดอยทเงนงบประมาณอยางเดยว ตองอยทการขบเคลอนของภาคเอกชนดวย

รายงานอางแหลงขาวจาก ก.คลงกลาววา การจดทำางบประมาณป 2546 ไดเร มมการหารอรวมกนระหวางหนวยงานทเกยวของ เพอนำากรอบการจดทำางบประมาณและปจจยตางๆ มาเปนตวกำาหนดกรอบรายไดรายจาย และการขาดดลงบประมาณทชดเจน โดยคาดวาจะไดขอสรปภายในเดอน ม.ค. 2546 แหลงขาวกลาวอกวา การจดทำางบประมาณครงน นอกจากจะคำานงถง

171

Page 29: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

ภาวะขอจำากดของฐานะการคลงแลว ยงตองคำานงถงภาวะเศรษฐกจดวย โดยตองมองแนวโนมเศรษฐกจในระยะ 3 ปขางหนาดวยวา จำาเปนตองใชงบประมาณเพอการกระตนเศรษฐกจหรอไม และวา หากตองการใหเศรษฐกจขยายตวมากกวา 2-2.5% ดงทคาดการณไวในป 2545 งบประมาณกตองขยายตวมากกวาปกต ความจรงแลวจากฐานรายจายป 2545 เศรษฐกจควรจะโตประมาณ 5-7% หากไมหกงบฉกเฉน 5.8 หมนลานบาทออกไป แตเนองจากรฐตองการกนงบฉกเฉนไวกระตนเศรษฐกจ จงดวางบฯป 2545 มการขยายตวผดปกตไป อยางไรกตาม หากเศรษฐกจเรมฟ นตวอยางทคาดการณไว กไมจำาเปนตองตงงบประมาณรายจายสงเกนไป เพราะขณะนฐานะการคลงคอนขางมความออนไหว (กรงเทพธรกจ 011244)

3.1.6 ประชม ครม.นดพเศษหรอ "ครม.ยทธศาสตร" เปนแบบไมเปนทางการ นดกนทกบายวนพธ

เมอวนท 26 ธ.ค. 2544 เปนคร งแรกในการประชมครม.นดพเศษ นายยงยทธ ตยะไพรช โฆษกประจำาสำานกนายกรฐมนตร แถลงภายหลงการประชมวา ในทประชม นายกรฐมนตรไดเสนอยทธศาสตร 5 เร อง เพอปรบทศทางในการทำางานทผานมาใหมความถกตองชดเจนยงขน พรอมกบซกซอมทำาความเขาใจรวมกน หลงจากนน รฐมนตรแตละทานจะนำายทธศาสตรใหมๆ ทศกษาคนควาในแตละกระทรวงมาปรกษาหารอในทประชม ครม. เพอแลกเปลยนความคดเหน ยทธศาสตรทง 5 เรองประกอบดวย 1. ยทธศาสตรการเสรมสรางมาตรการจงใจใหนกลงทนตางชาตหนมาลงทนในประเทศไทย โดย พล.อ.ชวลต ยงใจยทธ รองนายกรฐมนตร และรมต.กลาโหม เปนหวหนาคณะในการศกษา นายสมคด จาตศรพทกษ รมต.คลง รบผดชอบในสวนทเกยวของดานการเงนการคลง นายจาตรนต ฉายแสง รมต.ประจำาสำานกนายกฯ ดแลเรองการลงทน เปนตน 2. ยทธศาสตรการพฒนาอตสาหกรรมซอฟตแวรของไทย มอบใหนายสวทย คณก ตต รมต.ศกษา เปนหวหนาคณะ 3. ยทธศาสตรการพฒนาการทองเทยว ไดมอบใหนายสมคด จาตศรพทกษเปนประธาน ประกอบดวยนายปองพล อดเรกสาร รมต.ประจำาสำานกนายกฯ นายสมศกด เทพสทน รมต.ประจำาสำานกนายกฯ เปนตน 4. ยทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน นายพทกษ อนทรวทยนนท รมต.ประจำาสำานกนายกฯ เปนประธาน 5. ยทธศาสตรฟ นฟภาคการกอสราง จะมเรองอสงหารมทรพยทมอบใหนายปองพล เปนผดแล ทงนยงมโครงสรางพนฐานทรวมอยในยทธศาสตรท 5 ซงไดมอบหมายให นายวนมหะหมดนอร มะทา รมต.คมนาคม รวมกบนายประชา มาลนนท รมช.คมนาคม ทำาการศกษา โดยทง 5 ยทธศาสตร แตละคณะมเวลาศกษา 1 เดอน โดยนดประชมเสนอผลวนท 30 ม.ค. 2545 (ผจดการ, มตชน 271244)

4. ความเคลอนไหวภาครฐวสาหกจและอสงหารมทรพย4.1 ความเคลอนไหวดานอสงหารมทรพย4.1.1 ครม.เหนชอบมาตรการสนบสนนธรกจอสงหารมทรพย- ใหนำาดอกเบยกยมเพอซอหรอเชาทอยอาศยมาหกลดภาษไดในการประชมคณะรฐมนตรเมอวนท 11 ธ.ค. 2544 ทประชมไดมการอนมตมาตรการ

ตางๆ เพอสนบสนนธรกจทอยอาศย เชน 1. อนมตใหนำาดอกเบยกยมเพอใชซ อ เชาซอ หรอกอสรางอาคารทอยอาศย มาหกลดหยอนภาษเงนไดบคคลธรรมดา โดยใหรวมไปถงการกยมจากกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการ (กบข.) ดวย จากเดมใหกยมเฉพาะสถาบนการเงนเทานน ทงนโดยกำาหนดใหนำามาหกลดหยอนไดไมเกน 50,000 บาทตอปภาษ (ผจดการ 121244)

172

Page 30: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

- อนมตยกเวนภาษธรกจเฉพาะและอากรแสตมปให กบข.ทประชม ครม. ยงไดอนมตใหมการยกเวนภาษธรกจเฉพาะและอากรแสตมปให กบข. ใน

กรณท กบข. ไดรบดอกเบยเงนกยมจากขาราชการ ซงเปนการยกเวนเชนเดยวกบทใหกบกองทนสำารองเลยงชพ รวมทงยกเวนภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะ และอากรแสตมปสำาหรบการขายอสงหารมทรพยของกองทนรวมอสงหารมทรพย ทสำานกงานคณะกรรมการกำากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) อนมตใหจดตงขนเพอฟ นอสงหารมทรพย ซงขณะนจดตงขนแลว 3 กองทน (ผจดการ 121244)

- อนมตมาตรการภาษกระตนอสงหารมทรพย ลดคาธรรมเนยมการโอนทดนจาก 1% เหลอ 0.01% รฐยอมสญเสยรายได 2,230 ลานบาทตอป

นอกจากนนทประชมคณะรฐมนตรเมอวนท 11 ธ.ค. 2544 ยงไดอนมตมาตรการกระตนอสงหารมทรพย โดยขยายเวลาลดคาธรรมเนยมการจดทะเบยนสทธ และนตกรรม จาก 1% เหลอ 0.01% ออกไปอก 1 ป โดยประเภทอสงหารมทรพยทไดรบการลดหยอนประกอบดวย 1. ทดน อาคาร หรออาคารพรอมทดนตามกฎหมายวาดวยการควบคมการจดสรรทดน หรอทดำาเนนการจดสรรทดนโดยทางราชการ หรอองคการของรฐบาล ทมอ ำานาจหนาทในการจดสรรทดน 2. หองชดทงหมดในอาคารชด 3. อาคารสำานกงาน โดยตองเปนอาคาร หรออาคารพรอมทดนทไดรบอนญาตใหปลกสรางตามกฎหมาย

ในการขออนมตครงน มผลกระทบทจะเกดขนคอ จะทำาใหรฐบาลตองสญเสยรายไดทงสน 2,230 ลานบาท แบงเปนรายไดจากคาจดทะเบยนการจ ำานองประมาณ 400 ลานบาท คาจดทะเบยนการโอนทอยอาศยประมาณ 730 ลานบาท ทดนเปลาประมาณ 100 ลานบาท และอาคารสำานกงานประมาณ 1,000 ลานบาท แตทงน ทางการกเชอวาจะทำาใหเกดแรงจงใจใหมการโอนและจำานองอสงหารมทรพย และหองชดเพมมากขน (กรงเทพธรกจ 101244)

4.1.2 ธนาคารอาคารสงเคราะหจดงานมหกรรมบาน ธอส .-กบข. เพอทอยอาศยของขาราชการ ยอดจองนอยกวาทคาด

งานมหกรรมดงกลาวจดขนระหวางวนท 22-24 ธ.ค. 2544 ทอมแพคเมองทองธาน ผสอขาวรายงานวา บรรยากาศงานวนสดทายคอนขางเงยบเหงา มคนไปชมงานนอยมาก แมชวงทเปดใหมการจองสทธกจะมขาราชการไปใชสทธกนจำานวนมากถงกวา 8.4 หมนราย และเปดงานวนแรกคอนขางคกคกกตาม แหลงขาวจากบรรษทบรหารสนทรพยสถาบนการเงน (บบส.) กลาววา โครงการมหกรรมบาน ธอส.-กบข. เพอทอยอาศยขาราชการครงน มขาราชการมาจองซอนอยมาก เพราะขาราชการเกรงวาจะไมสามารถผอนชำาระหนไดตลอดอายสญญา ภายหลงจากคำานวณรายไดสทธแลว หรอรายไดคอนขางจำากด ขาราชการจงไมมศกยภาพพอทจะก (มตชน 251244)

4.2 ความเคลอนไหวดานการแปรรปรฐวสาหกจ4.2.1 ก.คลง ลงมตใหองคการโทรศพทฯ จดทะเบยนบรษทตามมลคา

ทางบญช ทนประเดม 6 หมนลานบาทในการประชมคณะกรรมการเตรยมการจดตง บรษทองคการโทรศพทแหงประเทศไทย

(ทศท.) และการสอสารแหงประเทศไทย (กสท.) เมอวนท 30 พ.ย. 2544 จากการเปดเผยของนายอารพงศ ภชะอม รองโฆษกคณะกรรมการฯ กลาววา ทประชมมมตใหนำา ทศท. เขาจดทะเบยนจดตงบรษท โดยใชมลคาทรพยสนทางบญชเบองตน 6 หมนลานบาท ซงเปนแนวทางเดยวกบ

173

Page 31: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

การปโตรเลยมแหงประเทศไทย (ปตท.) ทงน ทศท. มมลคาทรพยสนรวมประมาณ 180,000 ลานบาท แตหากหกสมปทานและหนสนมลคา 120,000 ลานบาท จะเหลอมลคาทางบญชประมาณ 6 หมนลานบาท ทงน เปนแนวทางทแตกตางจากแผนงานท ทศท. กำาหนดไว ทจะจดทะเบยนตงบรษทประมาณ 28,000 ลานบาทเทานน

นอกจากน ยงมน โยบายใหรวมก บ กสท . ก อนท จ ะน ำาบรษ ทเข า ไประดมทนในตลาดหลกทรพย แตในการประชมครงน กสท. ยงไมไดสงมลคาทรพยสน และการประเมนราคาหนใหทประชม ถาหากใหทงสององคกรรวมกนกอนนำาเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย มลคาการจดทะเบยนอาจจะตองมการปรบเปลยน ดงนน จงตองขนอยกบนโยบายและวธการรวมกนระหวางสององคกรน

นายไกรสร พรสธ รองปลด ก.คมนาคม ประธานคณะทำางานศกษาการรวมองคการโทรศพทแหงประเทศไทยและการสอสารแหงประเทศไทย กลาวภายหลงการประชมวา ทประชมไดสรปหลกการรวมเปน 2 แนวทาง คอ 1. รวม ทศท. และ กสท. โทรคมนาคม เปนหนงบรษท แลวเขาตลาดหลกทรพยเพอระดมทน 2. นำาบรษทโฮลดง ทม บรษท ทศท. จำากด และบรษท กสท. โทรคมนาคม จำากด เขาตลาด โดยมอบหมายใหทง 2 หนวยงานไปศกษาแนวทางความเปนไปไดทจะรวมกบทปรกษาททง 2 องคกรจางเขามาศกษาเร องดงกลาว ยงไมสามารถใหค ำาตอบไดวาวธไหนจะมมลคาหนเทาไร ซงสองหนวยงานจะนำามาเสนอตอไป (กรงเทพธรกจ 011244)

4.2.2 ครม. อนมตแกกฎหมายสอสารใหตางชาตถอหนเพมเปน 49% จากการเปดเผยของนายวนมหะหมดนอร มะทา รมต.คมนาคม วา ทประชมคณะรฐมนตร

เม อวนท 11 ธ.ค. 2544 ได รบทราบและเหนชอบการขอแก ไข พ .ร.บ.ประกอบกจการโทรคมนาคม ทมผลบงคบใชแลว ในมาตรา 8 แกไขใหตางชาตถอหนไดไมเกน 49% จากเดมทกำาหนดไว 25% และมาตรา 58 ขอแกไขเกบเงนคาบรการลวงหนา จากเดมหามเกบเงนลวงหนา สำาหรบขนตอนแกไข ตองเสนอใหคณะกรรมการกลนกรองพจารณา และเสนอกลบเขาครม. อนมตอยางเปนทางการอกครง เพอเสนอเรองไปยงสภาผแทนราษฎรและวฒสภาพจารณา โดยระหวางแกไขกฎหมาย ผประกอบการไมไดรบผลกระทบ เพราะกฎหมายไมมผลยอนหลง สวนประเดนการคนเงนประกนตามมาตรา 58 นน เพอความชอบธรรม ก.คมนาคมมนโยบายใหองคการโทรศพทแหงประเทศไทย และการสอสารแหงประเทศไทย รวมทงเอกชนผรบสมปทาน คนเงนประกนเลขหมายทเคยเกบทงหมดใหกบผใชบรการโดยเรวทสด (ไทยโพสต 121244)

4.2.3 หน ปตท. เขาซอขายในตลาดวนแรกคกคก ดนวอลมพงขนเกอบ 2 หมนลานบาท

รายงานบรรยากาศการซอขายหนการปโตรเลยมแหงประเทศไทย (ปตท.) ทเขาตลาดวนแรกเมอวนท 6 ธ.ค. 2544 วาการซอขายเตมไปดวยความคกคก ราคาเปดท 38 บาท สงกวาราคาจองทหนละ 35 บาท หรอคดเปนสดสวน 8.57% และสงสดระหวางวนท 38.25 บาท เพมขน 9.28% หลงเปดซอขายเพยงไมกนาท แตหลงจากนน โดนแรงขายทำากำาไรออกมาราคาปดท 35.75 บาท สงกวาราคาจอง 0.75 บาท หรอ 2.14% ดวยมลคาการซอขายทงสน 6,376.03 ลานบาท จากมลคาการซอขายรวมของตลาดท 19,536.23 ลานบาท ถอวาสงสดในรอบ 11 เดอน สวนดชนตลาดหลกทรพยปดท 305.25 จด เพมขน 1.44 จด (มตชน 071244)

นกวเคราะหรายหนงกลาววา ราคาหนปรบตวขนไปไมสงนก สวนหนงอาจเปนผลมาจาก ตวแทนผจดจำาหนายและรบประกนการจำาหนาย หรออนเดอรไรทเตอร ไดมการเขาไปพยงราคา

174

Page 32: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

เพราะจะตองรอชอนซอหนจ ำานวน 120 ลานหน ทเปนสวนของกรนช ออฟชน กลบคนใหกบ ก.คลง ในระดบราคาตำาทสด บวกกบแรงขายทำากำาไรของนกลงทนรายยอย ทเทออกมาอยางหนก หลงจากทราคาหนไมสามารถทรงตวอยท 38 บาทได (กรงเทพธรกจ 071244)

- หน ปตท. หลดราคาจองในวนท 3 ของการซอขายในตลาด เหตตางชาตเทขายตอมาในตลาดการซอขายหนวนท 11 ธ.ค. 2544 วนท 3 ของการเขาซอขาย มรายงาน

วาเนองจากนกลงทนเรมไมมนใจหน ปตท. เกรงรฐเขาแทรกแซง ไมสามารถจายปนผลไดอยางตอเนอง ทำาใหมแรงเทขายจนหลดราคาจองไปอยท 34 บาท ลดลง 1.50 บาท หรอ 4.23% ดวยมลคาการซอขาย 1,424.41 ลานบาท ตดอนดบหน 10 อนดบแรกทมการซอขายสงสดในวนน นายกตตรตน ณ ระนอง กรรมการและผจดการตลาดหลกทรพยกลาววา ราคาหนของ ปตท. ท ปรบตวลงตำากวาราคาจอง ถอวาเปนการแสดงสญญาณทไมด และอาจสงผลกระทบตอการขายหนรฐวสาหกจตวอน ๆ ได ขณะทโบรกเกอรตางชาตหลายรายกลาวถงสาเหตทหนปตท.ปรบตวลงตำากวาราคาจองวา เนองจากมแรงเทขายจากนกลงทนตางชาต เชนการเทขายของลกคาตางชาตเอบเอน แอมโร ซอคเจน และ ซเอส เฟรส บอสตน กอนหนานในวนแรกของการซอขาย กมแรงเทขายของเลหแมน บราเธอรส ราว 1,000 ลานบาท ผาน บ.แอดคนซน (มตชน, กรงเทพธรกจ 121244)

สวน ม.ล.ชโยทต กฤดากร กรรมการผจดการ บล.ไทยพาณชย จำากด กลาววา การทหน บจม. ปตท. ปรบตวลดตำากวาราคาจอง เนองจาก นกลงทนเกงกำาไรระยะสน โดยซอขายภายในวนเดยว พอจงหวะราคาหนไมเพม จงจำาเปนตองเทขายหนออกมา ดานนายฉตรพ ตนตเฉลม ผอำานวยการฝายวานชธนกจ บล.ไทยพาณชย ในฐานะแกนนำาอนเดอรไรทหน ปตท. เปดเผยวา หากเปนไปตามกระแสขาวทวา เครดต สวส เฟรส บอสตน เปนผขายออกมากไมถอวาเปนเรองผด และไมไดมการตกลงหรอทำาสญญาวา แกนนำาการขายหนใหตางประเทศหามขายหน ปตท. ออกมา เพราะนกลงทนมทางเลอกทจะไปหาแหลงลงทนใหไดผลตอบแทนมากกวาอยแลว (พมพไทย 131244)

- บอรดตลาดหลกทรพยรอหลกเกณฑ "กรนช ออฟชน" ใหมรายงานขาวอางแหลงขาวจากตลาดหลกทรพยวา คณะกรรมการตลาดหลกทรพย ไดเรยก

ประชมวาระดวนเมอวนท 13 ธ.ค. 2544 เพอแกไขระเบยบปฏบตในการทำากรนช ออฟชนใหม หลงเกดปญหาทางเทคนคท บล.เมอรรล ลนช ภทร ซงเปนอนเดอรไรทเตอรหน ปตท . ไมสามารถเขาไปซอเพอพยงราคาหน ปตท. ไดตามวตถประสงคในการรกษาเสถยรภาพของราคาหน จนทำาใหราคาหน ปตท. รดลงจนหลดตำากวาราคาจอง เมอวนท 11 ธ.ค. 2544 ทงน โดยกรอบกรนช ออฟชน คอการท ก.คลง ใหอนเดอรไรทเตอรยมหน ปตท.จำานวน 120 ลานหน เพอนำามาเสนอขายใหกบผลงทนทวไปในราคาหนละ 35 บาท โดยมสญญาสงมอบหนคนเปนเงนคาหนใหแก ก.คลงภายใน 30 วน หลงจาก ปตท.เขาซอขายในตลาดหลกทรพย สวนหลกเกณฑกรนช ออฟช นทปรบปรงใหมคอ ใหอนเดอรไรทเตอร สามารถสงคำาสงซอหนในราคาแรกไดจากระเบยบเดม ทงนโดยจะมผลเปนการทวไปไมเฉพาะกรณกรนช ออฟชน ของ ปตท. เทานน (กรงเทพธรกจ 141244)

อนง ขาวความเคลอนไหวในชวงตอมาวา บรษททปรกษาการเงนทง 6 รายของ ปตท. ไดพรอมใจกนประกาศวา ในสดสวนของกรนช ออฟชน หากมสวนตางของผลตอบแทนเขามา ทปรกษาทางการเงนทง 6 ราย จะไมรบผลประโยชนจากสวนตางดงกลาว อยางไรกตาม ลาสด ทางสำานกงานกำากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) ระบวา ก.ล.ต. มการจบตามองการซอ

175

Page 33: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

หนคนของทปรกษาทางการเงน เนองจากมนกลงทนรองเรยนมา ดร.ประสาร ไตรรตนวรกล แหง สำานกงาน ก.ล.ต. เผยวา ก.ล.ต.ไดตรวจพบขอผดสงเกตในการจองหนของ ปตท. จงขอใหบรษททปรกษาการเงน 3 ราย และธนาคารพาณชยทมการจองหนผดสงเกตอก 2 แหง สงขอมลชแจงเกยวกบการจองซอหนมายง ก.ล.ต. แลว (กรงเทพธรกจ, พมพไทย 18-211244)

5. ความเคลอนไหวภาคเอกชนและสถาบนการเงน5.1 ความเคลอนไหวธนาคาร5.1.1 รฐบาลผลกดนตงธนาคารอสลาม ทาบ 10 ประเทศอาหรบ ถอ

หน 75% กำาหนดทนจดทะเบยน 1,000 ลานบาทรายงานขาววนท 1 ต.ค. 2544 อางแหลงขาวจากคณะกรรมการจดตงธนาคารอสลาม

แหงประเทศไทย วา ขณะน ราง พ.ร.บ. จดตงธนาคารอสลามแหงประเทศไทย อยระหวางการพจารณาของคณะกรรมการกฤษฎกา ขณะเดยวกน นายสมคด จาตศรพทกษ รมต .คลง ไดจดตงคณะกรรมการขนมา 1 ชด ทำาหนาทเตรยมความพรอมในการจดตงธนาคารดงกลาว โดยทำาหนาทวางหลกการในการทำางาน จดเตรยมสถานทตงสำานกงาน รวมทงทาบทามกลมนกลงทนทจะเขามาลงทนในธนาคาร ทงน กลมเปาหมายทจะชกชวนใหมาลงทนซอหนในเบองตน คอ ประเทศอาหรบทนบถอศาสนาอสลามประมาณ 10 ประเทศ โดยเฉลยถอหนรวมกนไมเกน 75% ของทนจดทะเบยน แตจะไมมรายใดเปนผถอหนใหญเกนสดสวนของรฐบาลไทย โดยกฎหมายจะกำาหนดวา ผทจะเขามารวมทนจะตองถอหนในธนาคารไมนอยกวา 25% (ผจดการ, มตชน 011044, ผ จดการ 191044)

บทรายงานตพมพใน ผจดการฉบบวนท 13 ธ.ค. 2544 ระบวา ธนาคารพาณชยหลายแหงเร มเคลอนไหวเพอเตรยมเปดบรการทางการเงนทสอดคลองกบศาสนาอสลาม แกชาวไทยมสลมทวไป คาดวาจะสงผลใหชาวไทยมสลมทอาศยอยรมชายแดนภาคใตของไทยหนมาใชบรการธนาคารอสลามในประเทศทดแทนการใชบรการธนาคารอสลามในประเทศมาเลเซย รายงานกลาววา ธนาคารไทยทรเร มโครงการนำารองใหบรการแกลกคาชาวไทยมสลมเปนแหงแรกแลวคอ ธนาคารออมสน โดยเปดเคานเตอรพเศษ สวนธนาคารกรงไทยนน อยในระหวางการปรกษาหารอกบเจาหนาทธนาคารมาเลเซยทเชยวชาญเกยวกบกฎเกณฑการใหบรการธนาคารอสลาม และประกาศพรอมทจะเปดใหบรการเตมรปแบบในเดอน ก.พ. 2545 (ผจดการ 13-141244)

5.1.2 ความเคลอนไหวเกยวกบ "ดอกเบย" อาร/พ- ธปท.ยนยนไมปรบลดอตราดอกเบยตามคำาแนะนำาของไอเอมเอฟรายงานขาวกลาววา เมอวนท 1 ต.ค. 2544 นายโลเรนโซ จออรจอาน ตวแทนกองทน

การเงนระหวางประเทศ หรอ ไอเอมเอฟประจำากรงเทพ ไดเสนอแนะใหไทยลดอตราดอกเบยลงเพอเรงแกปญหาหนไมกอใหเกดรายได (เอนพแอล) และชวยกระตนเศรษฐกจ ขณะทการสงออกตกตำาเนองจากภาวะเศรษฐกจโลกชะลอตว ตอมาในวนรงขน ม.ร.ว.ปรดยาธร เทวกล ผวาการ ธปท. ไดออกมาแถลงขอบคณขอเสนอแนะของไอเอมเอฟ แต ธปท. ขอยนยนวา จะยงไมมการพจารณาปรบลดอตราดอกเบ ยในขณะน แต ธปท . กอยระหวางการตดตามและประเมนสถานการณอยตลอดเวลา รวมทงยงตองรอตวเลขเศรษฐกจรายไตรมาสมาประกอบดวย (ผ จดการ, กรงเทพธรกจ 031044)

176

Page 34: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

ตอมาเมอวนท 8 ต.ค. 2544 หลงการประชมคณะกรรมการตดตามและเรงรดฟ นฟเศรษฐกจ ก.คลง กประกาศยำาอกวา เหนวาอตราดอกเบยในระดบปจจบนในตลาดซอคนพนธบตร (อาร/พ) อาย 14 วนทระดบ 2.5% ท ธปท.ดแลอยถอวาเหมาะสมแลว แมของตางประเทศจะปรบตวลดลง หากปรบลดลงตำากวานเชอวาจะมผลเสยมากกวาผลด และอาจไมมผลชวยกระตนเศรษฐกจแตอยางใด ขณะทนายสมคด จาตศรพทกษ รมต.คลง ประเมนวาจะมผลดดงเงนทนตางประเทศเขาไทย (กรงเทพธรกจ 091044)

- คณะกก.นโยบายการเงนฯ ยนยนอตราดอกเบยเดมตอจนกวาจะพจารณาการดำาเนนนโยบายการเงนระยะยาว

ในการประชมคณะกรรมการนโยบายการเงน ธปท. เมอวนท 27 พ.ย. 2544 ดร.บณฑต นจถาวร ผชวยผวาการ ธปท.สายนโยบายการเงน กลาววา ทประชมตดสนใจยนนโยบายอตราดอกเบยอางองสำาคญในตลาดอาร/พ 14 วน ทระดบเดม 2.5% ตอไปจนกวาจะมการพจารณาแนวทางการดำาเนนนโยบายการเงนในระยะยาวภายใตภาวะเศรษฐกจดานตางๆ ทมการเปลยนแปลงคอนขางรวดเรว โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกจในตางประเทศ ทงน นโยบายคงทอตราดอกเบยดงกลาวน ธปท.ไดดำานนการตอเนองมาเปนเวลา 7 เดอน เพอใหโครงสรางอตราดอกเบยในประเทศลดการบดเบอนลง (กรงเทพธรกจ 281144)

-ผวาการ ธปท. สงสญญาณพรอมปรบลดดอกเบยอาร/พ เพอกระตนเศรษฐกจแลว ขอเวลาดสถานการณ 3 เดอน

รายงานขาวเมอวนท 30 พ.ย. 2544 ม.ร.ว.ปรดยาธร เทวกล ผวาการธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) กลาววา ขณะนถอไดวาเศรษฐกจมเสถยรภาพระดบหนงแลว โดยฐานะทนสำารองทางการระหวางประเทศอยทระดบ 33 พนลานดอลลารสหรฐ เทยบกบสดสวนหนระยะสนของภาคเอกชนรวมกบหนระยะยาวทจะตองใชอก 12 เดอนขางหนาแลว อยในระดบ 140% ซงถอวาแขงแรง และวา "ระดบทนสำารองตอหนระยะสนในชวง 4-5 เดอนทผานมานอยในจดนได ทำาใหอนใจขนเยอะ เพราะหมายถงวา จากนตอไป ถาหากมความจำาเปนจะตองใชนโยบายการเงนชวยกระตนเศรษฐกจใหมการเตบโต กสามารถทำาไดแลว แตจะใชกตอเมอมความจำาเปนเทานน"

พรอมกนน ผวา ธปท. กลาววา ตองรอดสถานการณเศรษฐกจจากนตอไปอก 3 เดอน เพอดแนวโนมของการขยายตวในปหนา วาจะยงคงเตบโตไดตามเปาหมายทคาดการณไวทระดบ 1-3% หรอไม หากแนวโนมตวเลขตำากวาทคาดการณไว กจะใชนโยบายการเงนออกมาชวยกระตนเศรษฐกจ (ผจดการ 301144)

- ธปท. ตดสนใจผอนคลายนโยบายการเงน ปรบลดดอกเบยอาร/พ ลง 0.25% เหลอ 2.25%

ในการประชมคณะกรรมการนโยบายการเงน ธปท. เมอวนท 25 ธ.ค. 2544 ทประชมไดพจารณาสถานการณทางเศรษฐกจทงภายในและตางประเทศ เพอกำาหนดแนวนโยบายการเงนทจะดำาเนนการในระยะตอไป แลวไดมมตใหผอนคลายนโยบายการเงนไดมากขน เพอสนบสนนการฟ นตวของเศรษฐกจ จงไดปรบลดอตราดอกเบยในตลาดซอคนพนธบตร (อาร/พ) 14 วน จาก 2.50% ลง 0.25% เหลอ 2.25% ตอป ทงนเนองจาก คณะกรรมการไดประเมนวา ในปจจบนฐานะการเงนดานตางประเทศของไทย มความมนคงมากขนในระดบนาพอใจ โดยคาเงนบาทมเสถยรภาพ และทนสำารองทางการอยระดบสงเพยงพอทจะสรางความมนใจแกนกธรกจทงในและตางประเทศ นอกจากน ขอมลดานตางประเทศลาสด สะทอนใหเหนถงเศรษฐกจโลกทยงไม

177

Page 35: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

แนนอน และอาจจะมแนวโนมชะลอตวลงอก ทงในสหรฐและญปน ซงเปนประเทศคคาทสำาคญของไทย อาจจะกระทบตอการสงออกและการฟ นตวทางเศรษฐกจของไทยอยางมนยส ำาคญ ขณะเดยวกน แนวโนมการลดลงของอตราเงนเฟอ ทำาใหอตราดอกเบยทแทจรงในปจจบนสงขน ซงจะเปนอปสรรคตอการขยายตวทางเศรษฐกจ และคณะกรรมการพจารณาเหนวา แนวโนมอตราเงนเฟอพนฐานทอยระดบตำา 1.5-2.5% ตอป ในป 2545 และฐานะการเงนตางประเทศทปรบตวดขน ทำาใหสามารถผอนคลายนโยบายการเงนไดมากขน

อนง ม.ร.ว.ปรด ยาธร ไดข นอตราดอกเบ ยอาร /พ ระยะ 14 วน จาก 1.50% เป น 2.50% เมอวนท 8 ม.ย. 2544 ดวยเหตผลเพอปองกนเงนทนไหลออก และแกปญหากลไกทบดเบอน เนองจากในขณะนนอตราดอกเบยอนเตอรแบงก ตำากวาอตราดอกเบยเงนฝาก

รายงานขาวไดกลาวถงการคาดแนวโนมอตราดอกเบยธนาคารพาณชยหลงจาก ธปท. ปรบลดอาร /พ โดยนายจลกร สงหโกวนท ประธานสมาคมธนาคารไทยกลาววา ทศทางอตราดอกเบยในป 2545 มความเปนไปไดทอาจจะปรบลดลงอก ถาภาวะเศรษฐกจยงไมมอตราการเตบโตเพมขนมากกวาท ธปท. กำาหนดไว (กรงเทพธรกจ 261244)

5.1.3 กรณพพาทระหวางแบงกชาต กบวฒสภาเรอง พ.ร.บ. ธรกจสถาบนการเงน ทกำาหนดผลตางอตราดอกเบยเงนฝาก - เงนกไมใหเกน 5%

เมอวนท 12 ต.ค. 2544 ทรฐสภา มการประชมวฒสภา ทมการพจารณาผานราง พ.ร.บ.ธรกจสถาบนการเงน พ.ศ. … วาระ 3 โดยใหมผลบงคบใชเมอพนกำาหนด 180 วน นบตงแตวนประกาศในราชกจจานเบกษา ซงมประเดนนาสนใจคอมาตรา 37 ทกำาหนดใหสวนตางดอกเบยเงนกและเงนฝาก (สเปรด) ไมใหเกน 5% และในกรณผดนดใหเพมไดอกไมเกน 2% จากอตราดอกเบยปกต ซ งกอใหเกดเสยงคดคานและมการอภปรายโตแยงยดเยอในวงการนายธนาคารอยางกวางขวาง ม.ร.ว.ปรดยาธร เทวกล ผวาการธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) กลาววา ธปท. กำาลงศกษาหาทางออกเพอไมใหมการกำาหนดสเปรด เพราะไมมประเทศใดในโลกทก ำาหนดสเปรด เนองจากจะทำาใหธนาคารพาณชยดำาเนนงานลำาบาก เพราะแตละธนาคารมความแตกตางกน การกำาหนดสเปรดควรใหผบรโภคเปนผตดสน การกำาหนด สเปรดจะเปนอนตรายตอสถาบนการเงนอยางยง และธนาคารอาจจะตองปดสาขาในตางจงหวด ซงมอตราเงนกตำา นายพรสนอง ตจนดา กรรมการผจดการธนาคารดบเอสไทยทน กลาววา การกำาหนดสเปรดทระดบ 5% จะสงผลกระทบโดยตรงตอการดำาเนนธรกจของธนาคารพาณชย เพราะจะทำาใหผลการดำาเนนงานของธนาคารลดลง และกระทบโดยตรงตอฐานะการเงน "หรอถาหากรฐบาลตองการใหธนาคารพาณชยทงระบบเปนของรฐบาล กใหกำาหนดสเปรดไปเลย" นายพรสนองกลาว สวนนายสมคด จาตศรพทกษ รองนายกรฐมนตร และ รมต.คลงกลาววา กรณนกลไกตลาดจะเปนตวกำาหนดอยแลว จงไมจ ำาเปนตองมกฎหมายกำาหนดเอาไว เพราะปจจบนน รฐบาลไทย โดยธนาคารแหงประเทศไทย ทำาหนาทดแลไมใหสถาบนการเงนมกำาไรมากเกนควรอยแลว และวา หากกฎหมายธรกจสถาบนการเงน กำาหนดสวนตางอตราดอกเบยเงนฝากและเงนกไว จะทำาใหธนาคารพาณชยขนาดเลกและขนาดกลางเสยเปรยบธนาคารพาณชยตางประเทศ ทมตนทนในการดำาเนนธรกจทตำากวา ตนเชอวา ถาหาก ม.ร.ว. ปรดยาธร ไดนำาขอมลตนทนในการดำาเนนธรกจของธนาคารพาณชย รวมถงขอมลอตราดอกเบยทธนาคารพาณชยควรจะอยรอดไดตองเปนเทาใด แจกแจงให

178

Page 36: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

กบคณะกรรมาธการวฒสภาไดรบทราบแลว เชอวาเรองกจะจบลงได (มตชน, กรงเทพธรกจ 13, 241044, ผจดการ 221044)

อยางไรกตาม สว. หลายคนทเหนดวยออกมาโตแยงวา ราง พ.ร.บ. ดงกลาวเปนการรกษาผลประโยชนของประชาชน ขณะทอกฝายหนงรกษาผลประโยชนของธนาคารและธรกจเอกชนทโกยผลประโยชนเขาตวเอาเปรยบประชาชน นายวโรจน อมตกลชย สว . ชลบร กลาววา "ทผานมา ธนาคารทำาตวเหมอนนายหนาทนำาเงนจากตางประเทศมาสงผานใหผประกอบการในประเทศ ถาเราไมมมาตรการ ภาวะเศรษฐกจฟองสบอาจกลบมาอก การกำาหนดสวนตางดอกเบยอาจไมใชมาตรการทดทสด แตจะเปนมาตรการหนงทจะชวยไมใหเงนตางประเทศไหลเขามามากเกนไป" นอกจากนน ในวนท 24 ต.ค. 2544 คณะกรรมาธการการคลง การธนาคาร และสถาบนการเงน ไดรวมกบคณะกรรมาธการการยตธรรมและสทธมนษยชนวฒสภา จดเสวนาเรอง "ผลกระทบอนเกดจากรางพระราชบญญตสถาบนการเงน พ.ศ…." พรอมเชญ ม.ร.ว.ปรดยาธร เขาชแจง กมธ.เพอรบทราบขอมล ซง ม.ร.ว.ปรดยาธร ไดชแจงวา สวนตางเฉลยททำาใหธนาคารอยไดขณะนเทากบ 4.5-4.7% ซงเมอกฎหมายกำาหนดไวท 5% นาจะรบได แตแทจรงไมใชเชนนน เพราะวาดอกเบยเงนฝากขณะนอยท 3% สวนเงนกปลอยใหรายใหญระยะสนไมเกน 1 เดอน คดอตราดอกเบยประมาณ 4-4.5% สวนผสงออกรายใหญซงถอวามสภาพคลองมาก คดดอกเบยเงนกตำากวารายยอย ซงทำากนอยางนทวโลก ดงนน การกำาหนดไว 5% ไมไดทำาใหแบงกในกรงเทพฯเดอดรอน แตมนเดอดรอนส ำาหรบตางจงหวด(กรงเทพธรกจ 181044 มตชน, สยามรฐ 251044)

ตอมาในวนท 25 ต.ค. 2544 ทประชมสภาผแทนราษฎร ไดมมตใหตงคณะกรรมาธการรวมกนพจารณาขน 24 คน โดยคณะกรรมการประสานงานสภาผแทนราษฎรท ำาการคดสรรตวแทนในสวนของ ส.ส. เขารวมในคณะกรรมาธการ 12 คน และในวนท 26 ต.ค. 2544 มการเคลอนไหวของสมาคมธนาคารไทย โดยนายธวชชย ยงกตตคณ เลขาธการสมาคมฯ ออกมายนยนวา กฎหมายจำากดสเปรด 5% จะมผลกระทบอยางรนแรงตอธรกจสถาบนการเงน ในระยะสน สถาบนการเงนตองเรงหามาตรการลดตนทน เชนปดสาขา ลดพนกงาน ในระยะยาววธการปลอยสนเชอจะเปลยนไปจากเดม และกจการทจะไดรบผลกระทบมากคอ วสาหกจเอสเอมอ ในเร องน นายจลกร สงหโกวนท กรรมการผจดการใหญธนาคารเอเชย ในฐานะประธานสมาคมธนาคารไทย เสนอความเหนวา ควรทจะใหมการจดตงคณะกรรมการเพอศกษาเรองสวนตางอตราดอกเบยวาจะมผลกระทบอยางไรบาง (กรงเทพธรกจ, มตชน 271044,Bangkok post 271001)

5.1.4 ธนาคารพาณชยพาก นปรบลดอ ตราดอกเบ ยลงหล งจาก ธปท.สงสญญาณผอนคลายนโยบายการเงน

หลงจากท ธปท. สงสญญาณผอนคลายนโยบายการเงนเมอวนท 30 พ.ย. 2544 ซงเปนวนศกรสนเดอน พอเปดวนจนทรท 3 ธ.ค. 2544 ธนาคารไทยพาณชย กประเดมประกาศลดอตราดอกเบยลง 0.25% ทนท กอนทธนาคารพาณชยอนๆ คอยๆ ทะยอยลดดอกเบยตามมาเปนละลอก ทำาใหอตราดอกเบยเงนกลกคาชนดแบบมระยะเวลา (เอมแอลอาร) เหลอ 7.25% อตราดอกเบยเงนกแบบมระยะเวลา (เอมโออาร) และดอกเบยเงนกลกคารายยอยชนด (เอมอารอาร) จะลดเหลอ 7.75% จาก 8% สวนอตราดอกเบยออมทรพยเหลอ 1.75% จาก 2% เงนฝากประจำา 12 เดอนเหลอ 2.75% จาก 3% ถอเปนการปรบดอกเบยครงแรกในรอบ 9 เดอน นบจากครงสดทายทธนาคารมการปรบลดเมอเดอน ก.พ. 2544 (กรงเทพธรกจ 041244)

179

Page 37: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

5.1.5 สภาผานราง พ.ร.บ.ธนาคารเอสเอมอ แลวในการประชมรฐสภาเมอวนท 28 พ.ย. 2544 ทประชมไดพจารณาราง พ.ร.บ. ธนาคาร

พฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (เอสเอมอ) โดยนายรงเรอง พทยะศร ส.ส.บญชรายชอ พรรคไทยรกไทย อภปรายวา รฐบาลเสนอกฎหมายฉบบนเขามา เนองจากบรรษทเงนทนอตสาหกรรมขนาดยอม (บอย.) ตองดแลฟ นฟผประกอบการทมอยในปจจบนกวา 90% มเงนทน 2.8 พนลานบาท แตไดปลอยกไปแลว 4.6 พนลานบาท จงจำาเปนตองยกระดบ บอย. ใหเปนธนาคารเพอการพฒนาขนมา โดยการจดตงธนาคารวสาหกจขนาดกลางขนาดยอม ซงในภมภาคนกทำากนหมดแลว สวนนายสรยะ จงรงเรองกจ รมต.อตสาหกรรม กลาววา ธนาคารนเปนธนาคารเพอการพฒนา ไมใชธนาคารพาณชย จงตองไดรบการดแลเปนการเฉพาะ ส ำาหรบการกเงนนน ไมวาจะมหลกทรพยคำาประกนหรอไมม กไมใชทกรายจะไดสนเชอ แตไดตงเงอนไขการพจารณาไวอยางด ดความนาเชอถอของกจการ และดความเปนไปไดของโครงการเปนหลก สวนกรณทมหลกทรพยคำาประกน แตไมเพยงพอ กให บสย. เขามาเปนผคำาประกนได

ในการอภปรายครงน ฝายคานไดตงขอสงเกตหลายประการ เชน กฎหมายอาจจะเสยงทจะเกดปญหาในอนาคต โดยเฉพาะการทสามารถใหท ำาธรกรรมตางๆ ไดยงกวาธนาคารพาณชย รฐมนตรทกำากบดแลกมอำานาจลนฟา อาจทำาใหกลไกการบรหารงานของรฐมนตรถกบดเบอนไปในทางไมสจรตได อาจใชอำานาจชวยเหลอเกอกลพวกพองตวเอง ซงมความเสยงสง เพราะสามารถออกกฎกระทรวงได (กรงเทพธรกจ 291144)

5.1.6 บสท. รบโอนหนเสยจากสถาบนการเงนทงระบบ 6.9 แสนลานบาท

รายงานขาวบรรษทบรหารสนทรพยไทย (บสท.) ระบวา บสท. ไดรบโอนหนเสยจากสถาบนการเงนทงระบบ ณ สนเดอน พ.ย. 2544 จำานวน 4,856 ราย คดเปนมลคา 688,761 ลานบาท ในราคารบโอนเฉลยท 33.02% ทงนโดยสถาบนการเงนเอกชน โอนเอนพแอลให บสท. 826 ราย มลหน 113,872 ลานบาท ราคารบโอน 52.54% และสถาบนการเงนของรฐจำานวน 4,007 ราย มลหน 574,889 ลานบาท ในราคา 29.15% (กรงเทพธรกจ 020145)

รายงานขาวกลาววา บสท. ไดรบโอนสนทรพยดอยคณภาพมาทงหมด 3 ครง ครงท 1 เมอวนท 15 ต.ค. 2544 จากสถาบนการเงน หรอบรษทบรหารสนทรพยของรฐทมเจาหนรายเดยว และมยอดหนคงคาง ณ 31 ต.ค. 2543 ตงแต 50 ลานบาทขนไป โดยมลกหนรบโอนรวมทงสน 1,080 ราย มลคาตามบญช ณ 14 ต.ค. 2544 จำานวน 297,728.90 ลานบาท มราคาโอนคดเปน 30-40% ของมลคาตามบญช การโอนหนคร งท 2 บสท. รบโอนเมอวนท 31 ต.ค. 2544 โดยมสถาบนการเงนและบรษทบรหารสนทรพยของรฐและเอกชน ทมเจาหนตงแต 2 รายขนไป และมยอดหนคงคาง ณ 31 ธ.ค. 2543 รวมสงสด 300 ลานบาท ปรากฏมลกหนรบโอน 240 ราย มลหนตามทกำาหนด 279,586.45 ลานบาท มราคารบโอนประมาณ 32.46% ของมลคาตามบญช ในการรบโอนครงท 3 เมอวนท 30 พ.ย. 2544 จากสถาบนการเงนและบรษทบรหารสนทรพยทงของรฐและเอกชนทเหลออยทงหมด 6,217 ราย มลหน 193.2 พนลานบาท ณ 31 ธ.ค. 2543 แตเมอทำาการตรวจสอบตามหลกเกณฑแลว มเหลอเพยง 3,150 รายทมคณสมบตตรงตามเกณฑการรบโอน มลหนรวมทงสน 113.9 พนลานบาท ในราคา 40% ของมลคาตามบญช (สยามรฐ, ผจดการ 03, 041144, Bangkok Post 061201)

180

Page 38: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

5.2 ความเคลอนไหวตลาดเงนตลาดทน5.2.1 ความเคลอนไหวดชนการซอขายในตลาดหลกทรพยไทย- ตลาดหลกทรพยระบวนาศกรรมในสหรฐฉดปรมาณการซอขายทรดฮวบรายงานขาวเมอวนท 1 ต.ค. 2544 กลาววา ดชนตลาดหนไทยขณะทรายงานนตกลงไป

แลวเกอบ 20% มากสดรองจากสงคโปร ท ำาใหม ลค าตลาดรวมลดลงกวา 2.78 แสนลานบาท รายงานขาวกลาววา ภาวะตลาดห น ไทยท ได ร บผลสะ เท อนจากเหตการณวนาศกรรมในสหรฐ มการเคลอนไหวผนผวนระหวางวนท 11-28 ก.ย. 2544 มลคาการซอขายหนในชวงร ะ ห ว า ง ว น ท 13-28 ก .ย . 2544 ม ปรมาณรวม 49,244.50 ลานบาท เฉลยมการซอขายตอวน 4,103.70 ลานบาท

เมอเทยบกบการซอขายกอนหนาน คอชวงระหวาง 3-11 ก.ย. 2544 มการซอขายเฉลยกนท 7,194.26 ลานบาท เชนเดยวกบดชนราคาหนทปรบลดลงอยางตอเนองถง 53.33 จด หรอคดเปน 19.24% จากเมอวนท 11 ก.ย. 2544 ทอยในระดบ 330.37 จด เมอวนท 28 ก.ย. 2544 ปดทระด บ 277.04 จด สงผลใหมลคาหลกทรพยตามราคาตลาดรวมหายไปกวา 278.041 ลานบาท จากระดบ 1.61 ลานลานบาท เหลอเพยง 1.33 ลานลานบาท นกวเคราะหรายหนงกลาวเปรยบเทยบวา เหตการณคร งนอาจเรยกไดวารนแรงกวาสงครามอาวเปอรเซย (กรงเทพธรกจ 011044)

นอกจากนน มการประเมนตลาดหนไทยหลงการกอวนาศกรรม 1 เดอน พบวาตลาดหนไทยปรบลดลงไป 43.95 จด ตดเปน 13.3% มลคาตลาดหายไปกวา 2 แสนลานบาท และมลคาการซอขายมแนวโนมชะลอตวลงทกขณะ นกวเคราะหหลกทรพยถอวา ตลาดหนไทยปรบลดคอนขางมาก ขณะทดาวโจนสเองปรบตวดขน ตดลบเพยงประมาณ 4% (ผจดการ 121044)

- ดชนตลาดเดอน พ.ย. เงยหวขนมาทระดบทะล 300 จดแลวจากการรายงานของนายกตตรตน ณ ระนอง กรรมการผจดการตลาดหลกทรพย วา การ

ซอขายหลกทรพยเดอน พ.ย. 2544 มมลคาทงหมด 120,578.87 ลานบาท เพมขนจากเดอน ต.ค. 2544 จำานวน 52,575.33 ลานบาท หรอเพมขน 77.31% โดยปรมาณหนทซ อขายมจ ำานวน 18,369.38 ลานห น ด ชน ตลาดหลกทรพยป ดเม อวนท 30 พ.ย. 2544 ทระดบ 302.62 จด เพมขนจากเดอน ต.ค. 27.53 จด หรอคดเปน 10.01% โดยหนอนเทอรเนตประเทศไทย (INET) มการซอขายสงสด ปจจยททำาใหมลคาการซอขายเพมขน เนองจากการเสนอขายหนของรฐวสาหกจทมการแปรรป คอบรษทอนเทอรเนตประเทศไทย และ ปตท . (PTT) ตลอดจนบรษทอออน ธนสนทรพย ทประสบความสำาเรจอยางมาก จงชวยสรางความนาสนใจใหตลาดมากขน นอกจากนนการเพมขนของผลประกอบการบรษทจดทะเบยนงวด 9 เดอน ยงมผลโดยตรงตอพนฐานการลงทนในหนของบรษทจดทะเบยน และทำาใหการลงทนในตลาดหลกทรพยนาสนใจมากขนดวย (กรงเทพธรกจ 061244)

- ตลาดสรปภาพรวมการซอขายป 2544 เพมขน 70%

181

Page 39: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

นายกตตรตน ณ ระนอง กรรมการผจดการตลาดหลกทรพย กลาวถงภาพรวมการดำาเนนงานของตลาดหลกทรพยในป 2544 วา ปรบตวดขนกวาปทผานมา โดยมมลคาการซอขายหลกทรพยเพมขน 70% เมอเทยบกบปกอน โดยมมลคาซอขายเฉลยตอวน 6,352.82 ลานบาท สงขนจากปกอนทมมลคาซอขายเฉลยท 3,739.66 ลานบาทเทานน ทงน เปนผลมาจากการทภาครฐใหความสำาคญโดยการสนบสนนและเรงฟ นฟตลาดทน โดยการชวยสรางความเชอมนของผลงทนตอการลงทนในตลาดหลกทรพยเปนอยางมาก และเปนผลมาจากความส ำาเรจของการแปรรปรฐวสาหกจ 2 แหงทเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย รวมถงมลคาหนทตราไวของบรษทจดทะเบยนจำานวน 15 บรษท นอกจากน มารเกตแคปในปนยงปรบตวเพมขนจาก 1.3 ลานลานบาท เปน 1.67 ลานลานบาท ณ วนท 25 ธ.ค. 2544 ผลจากการเขาจดทะเบยนใหมของบรษทและร ฐวสาหก จป น ม ถ ง 10 แหง รวมถ งการปรบต ว เพ มข นของราคาหล กทรพย ในตลาดหลกทรพยดวย (กรงเทพธรกจ 271244)

5.2.2 ตลาดหลกทรพยใชชวงราคาห น (Spread) ใหมชวยสรางเสถยรภาพตลาดหน บางคนวาจงหวะเวลาไมเหมาะสม

เมอวนท 5 พ.ย. 2544 ตลาดหลกทรพยไดนำาชวงราคาหน หรอ สเปรด ใหมมาใช แตปรากฏวาสงผลใหมลคาการซอขายหนในตลาดซบเซาลง โดยเฉพาะการซอขายระหวางวนท 5-6 พ.ย. ปรมาณการซอขายตกตำาเหลอเพยง 1,000 ลานบาทเศษและในการซอขายวนท 7 พ.ย. 2544 หนไดปรบตวลดลงไปอยในระดบตำาสดในรอบ 11 เดอน มาอยท 265 จด ทำาใหการซอขายวนท 8 พ.ย. ดชนปรบตวเพมขนเลกนอย 3.12 จด มาอยท 268.34 จด มปรมาณการซอขาย 2,468.19 ลานบาท

นายอดเรก ศรประทกษ ประธานผบรหารฝายปฏบตการ บ.เจรญโภคภณฑอาหาร (ซพเอฟ) กลาววา การเปลยนชวงขนลงของราคาใหมนน เปนหลกการทด แตเวลาทนำามาใชในขณะนถอวายงไมเหมาะสม เนองจากภาวะตลาดหนยงซบเซา ทำาใหนกลงทนประเภททซอขายเกงกำาไรหายไป การซอขายลกษณะหกกลบลบหนในหนตวเดยวกนวนเดยวกน (เนตเซทเทลเมนท) กลดลง สงผลใหมลคาการซอขายของตลาดหนโดยรวมลดลงอยางมากในชวงทผานมา แตหากนำามาใชในชวงทสภาพตลาดหนด มการซอขายตอวนหนาแนน จะมความเหมาะสมมากกวา เปนการชวยท ำาใหสภาพตลาดหนมเสถยรภาพมากขน

อยางไรกตาม นายสมเจตน หมศรเลศ ประธานกรรมการบรหาร บล.ธนชาต ในฐานะนายกสมาคมบรษทหลกทรพย กลาววา การนำาสเปรดใหมมาใชเปนสงทถกตอง จะทำาใหกลไกการเคลอนไหวของราคาเกดเสถยรภาพ การทวอลมหายไปจนเปนเพยงชวงสนๆ หากนกลงทนปรบตวไดวอลมกจะกลบมา โบรกเกอรตางชาตรายหนงกมความเหนวา การกำาหนดสเปรดใหมจะมผลกระทบตอการซอขายหนเฉพาะทมชวงราคา 0.10-2 บาท และนกลงทนรายยอยทซอขายลอตเลก ๆ จะไดกำาไรนอย ดงนนจงเออประโยชนตอรายใหมมากกวา แตทรายใหญไมพอใจ เนองจากไมสามารถดงรายยอยเขามารวมวงเปนเหยอในการซอขายไดมากขน (กรงเทพธรกจ 08-091144)

5.2.3 ผจดการตลาดหลกทรพย ตงเปาดชนหนยนเหนอระดบ 500 จด หลงการแปรรปรฐวสาหกจสำาเรจ ขณะโบรกเกอรบางรายชแนวโนมอยแคระดบ 200-300 จดเทานน

นายกตตรตน ณ ระนอง กรรมการและผจดการตลาดหลกทรพย กลาววา จากภาวะอตราดอกเบยทปรบตวลดลง และสภาพแวดลอมภายในประเทศทด คาดวาจะมเมดเงนไหลเขามาลงทน

182

Page 40: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

ในตลาดหนมากขน รวมทงยงมรฐวสาหกจขนาดใหญอกหลายแหงทจะแปรรปและเขาซอขายในตลาด จงตงเปาหมายทจะเหนตลาดหลกทรพยทระดบ 500 จด ทงน แผนแปรรปรฐวสาหกจเขาตลาดในป 2545 ทรฐบาลวางไว ประกอบดวย การนำาองคการโทรศพท (ทศท.) เขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย แปรรปการสอสารแหงประเทศไทย (กสท.) ขายหนธนาคารกรงไทย ธนาคารไทยธนาคาร และการบนไทย เปนตน โดยเฉพาะ ทศท. คาดวาจะทำาใหสามารถระดมทนใหมได 6 หมนลานบาท

นายกตตรตน กลาวดวยวา แนวทางของตลาดหลกทรพยในการผลกดนดชนราคาหนใหปรบตวเพมขน คอการจงใจใหบรษทจดทะเบยนเหนความสำาคญของการมบรรษทภบาลทด โดยจะรวมกบหนวยงานหลกของรฐ คอ ก.คลง กรมสรรพากร ส ำานกงานกำากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย หามาตรการตางๆ เพอจงใจบรษทจดทะเบยน ใหป 2545 เปนปแหงบรรษทภบาล และตลาดหนไทยเองกจำาเปนตองเรงสรางความโปรงใสในการกำากบดแลกจการทดอยางรวดเรวดวย (กรงเทพธรกจ 061244)

อนง รายงานขาววนท 17 ธ.ค. 2544 นายวพนธ วงศพนช ผอ ำานวยการฝายวจย บล.ไทยพาณชย ระบวาแนวโนมดชนตลาดหลกทรพยในป 2545 วาจะเคลอนไหวในระดบ 200-300 จด และมโอกาสแตะท 200 จด แมวารฐบาลมแผนจะนำารฐวสาหกจอยางนอย 7 แหงเขาจดทะเบยนในตลาด แตคาดวาคงไมสามารถทำาใหตลาดหลกทรพยกลบมาคกคกได ทงนนายวพนธกลาววา ตองยอมรบวาในป 2545 เศรษฐกจไทยยงอยในภาวะทนาเปนหวง และจะเปนปทยากลำาบาก ขณะทรฐบาลมเครองมอและมาตรการในการแกไขปญหาไดนอยลง เขาระบวา ปจจยหลกๆ ทจะผลกดนใหเศรษฐกจฟ นได จะตองมาจากการลงทนของภาคเอกชนเปนหลก เพราะหวงพงการสงออกไมได ขณะทการลงทนภาคเอกชนยงไมเกดขน กำาลงการผลตยงเหลอกวา 50% การใชจายเพอการบรโภคในประเทศกเรมลดลงเชนกน อกทงปญหาการวางงานจะเพมมากขนดวย (มตชน 171244)

อยางไรกตาม บทวเคราะหของศนยวจยกสกรไทยทเผยแพรเมอวนท 24 ธ.ค. 2544 ระบวา ตลาดหนไทยในปหนานาจะอยในทศทางทดขน และอาจเคลอนไหวเหนอระดบ 300 จดได โดยหากมองในแงดวา นโยบายของรฐไดผลดงคาด ดชนหนไทยอาจจะมโอกาสขนไปทดสอบแนวตานทระดบ 350 จด ได ขณะทมแนวรบท 270-280 จด และโดยภาพรวมแลว ศนยวจยกสกรไทยเหนวา ตลาดหนไทยยงมความนาสนใจในการลงทนอย (กรงเทพธรกจ 241244)

5.2.4 ศนยวจยกสกรไทย มองแนวโนมคาเงนบาทป 2545 จะออนคากวาป 2544 เลกนอย

รายงานบทวเคราะหของศนยวจยกสกรไทย เผยแพรเมอวนท 20 ธ.ค. 2544 ระบวา ในชวงป 2544 ทผานมา เงนบาทคอนขางมเสถยรภาพ แมวามคาเฉลยทออนตวลงมาประมาณ 44.5 บาท/ดอลลารสหรฐ จากคาเฉลยท 40.2 บาท/ดอลลารสหรฐ เมอป 2543 แตมความผนผวนนอยกวา โดยความเคลอนไหวของเงนบาทมคาความเบยงเบนคดเปนเพยง 2.2% ของคาเฉลย เมอเทยบกบคาความเบยงเบน 5.8% ในป 2543 ศนยวจยกสกรไทย ไดวเคราะหถงปจจยทจะมผลตอทศทางคาเงนบาทในป 2545 วา หากเศรษฐกจสหรฐสามารถฟ นตวไดในชวงครงปหลง กนาจะสงผลใหคาเงนดอลลารสหรฐแขงคาขนเมอเทยบกบเงนสกลตางๆ ซงกยอมทจะเปนปจจยกดดนคาเงนบาทไทยดวยเชนกน ขณะเดยวกน การออนตวของคาเงนเยน ทวเคราะหกนวาอาจจะอยทคาเฉลย 130-135 เยน/ดอลลารสหรฐ ในป 2545 ยอมสงผลกระทบตอคาเงน

183

Page 41: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

บาทไทยอยางหลกเลยงไมได อยางไรกตาม หาก ธปท. พจารณาปรบลดดอกเบยในตลาดเงนลง เชน อก 0.5% เพอสงสญญาณใหธนาคารพาณชยปรบลดอตราดอกเบยลงไดอกตามภาวะการชะลอตวของเศรษฐกจไทยแลวกจะทำาใหอตราดอกเบย Interbank ของไทยอยในระดบทใกลเคยงกบอตราดอกเบย LOBOR 3 เดอน ไมนาจะมผลทำาใหเงนทนไหลออก

อยางไรกตาม ศนยวจยกสกรไทยมองวา ในป 2545 แรงกดดนจากคาเงนในภมภาค โดยเฉพาะการออนคาลงของเงนเยน อาจจะทำาใหเงนบาทออนคาลงจากป 2544 โดยคาดวา ในกรณทเศรษฐกจไทยยงคงอยในภาวะชะงกงนตอเนองจากป 2544 และการสงออกไมสามารถทจะกระเตองขนไดมากนก เงนบาทอาจจะมคาเฉลยประมาณ 45.8 บาท/ดอลลารสหรฐ แตหากการสงออกและเศรษฐกจไทยสามารถฟ นตวขนไดบางตามเศรษฐกจสหรฐ กคาดวาคาเงนบาทอาจจะมคาเฉลยประมาณ 45.2 บาท/ดอลลารสหรฐ (ผจดการ 201244)

6. ความเคลอนไหวภาคเศรษฐกจทแทจรง6.1 ความเคลอนไหวดานการเกษตร6.1.1 ภาวะเศรษฐกจการเกษตรปนขยายตวประมาณ 2.12% ปหนาจะ

ขยายตวตอเนองตอไปรายงานจากสำานกงานเศรษฐกจการเกษตรเปดเผยเมอวนท 28 ธ.ค. 2544 ระบวา การ

ทภาวะเศรษฐกจโดยทวไปชะลอตวลง และเกดเหตการณวนาศกรรมในสหรฐ แตเหตการณและสภาพดงกลาวไมไดมผลตอการผลตภาคเกษตรของไทยในป 2544 โดยระบวา ภาวะเศรษฐกจการเกษตรปนมอตราการขยายตวประมาณ 2.12% เนองจากราคาทเกษตรกรไทยใชตดสนใจทำาการผลตเปนระดบราคาทเหมาะสม ประกอบกบภาวะฝนฟาโดยทวไปอยในเกณฑด และรฐบาลไดดำาเนนการอยางจรงจงในการสรางความเขมแขงใหแกเกษตรกร ไมวาจะเปนเรองปจจยการผลต เชนปย แหลงนำา การกระจายพนธด การปองกนและกำาจดศตรพช การเพมประสทธภาพการใชทดน การถายทอดเทคโนโลยและขอมลขาวสาร การชวยเหลอบรรเทาผลกระทบจากราคาน ำามน ทำาใหการผลตทกสาขาของภาคเกษตรเพมขน ยกเวนสาขาปาไม กลาวคอ สาขาพช ขยายตวประมาณ 2.13% สาขาปศสตว เพมขนประมาณ 4.32% มาจากขยายตวของสกร ไก เนอ นม ฯลฯ สาขาประมง ขยายตวเพมขน 0.51% สาขาปาไม ลดลง 7.4% เนองจากรฐบาลมนโยบายปดปาและยกเลกสมปทานปาไม สาขาบรการทางการเกษตร เพมขนประมาณ 2.28% และสาขาการแปรรปการเกษตรอยางงาย ขยายตวเพมขน 2.67% ไปตามการขยายตวของการผลต

สวนทางดานการสงออก ปรมาณการสงออกสนคาเกษตรสำาคญหลายชนดมการขยายตวคอนขางสง แตมลคาการสงออกเปนเงนบาทขยายตวเพยงประมาณ 9.64% และมลคาการสงออกในรปเงนดอลลารสหรฐกลบลดลงประมาณ 1.17% เนองจากคาเงนบาททออนตวลง ประกอบกบอปทานขยายตวมากกวาอปสงคในตลาดโลก ทำาใหเกดภาวะราคาสนคาเกษตรตกตำา โดยเฉพาะขาว

สำาหรบแนวโนมเศรษฐกจการเกษตรในป 2545 สำานกงานเศรษฐกจการเกษตรระบวา จะมการขยายตวตอเนองจากป 2544 เพราะราคาสนคาเกษตรหลายชนดอยในเกณฑทเกษตรกรจะตดสนใจทำาการผลตตอไปในป 2545 และภาวะฝนฟาจะยงคงอยในเกณฑปกต ภยธรรมชาตจะไมมความรนแรง และรฐบาลโดยหนวยงานทเกยวของคอยเฝาระวง และสงสญญาณเตอนภยอยางตอเนองอยแลว แตอยางไรกตาม คาดวาการขยายตวจะไมอยในเกณฑทสงมากนก เมอ

184

Page 42: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

เทยบกบฐานการผลตทขยายตวตอเนองกนมา 3 ป และคาดวาขาว ซงเปนพชสำาคญจะมการผลตทลดลง โดยเฉพาะนาปรง เพราะราคาไมสจงใจ อกทงการผลตในสาขาประมงทคอนขางทรงตว และมแนวโนมทจะลดลง การขยายตวของการผลตในสาขาปศสตว กอยในระดบทไมสงนก ดงนน ในป 2545 คาดวามลคาผลตภณฑภาคเกษตรจะขยายตวประมาณ 1.56% ในดานการสงออก คาดวาจะขยายตวเพมขนอยางตอเนอง ทงในรปเงนบาทและเงนดอลลารสหรฐ แมจะไมสงมากนก (ไทยโพสต 281244)

6.1.2 ไทยสงออกขาวป 2544 เพมขนสงสดในรอบครงศตวรรษรายงานขาวจากกรมการคาตางประเทศ ก.พาณชย วา ทางกรมฯไดรวบรวมสถตการสง

ออกขาวของไทยในป 2544 คอตงแตวนท 1 ม.ค. - 26 ธ.ค. สามารถสงออกไดในปรมาณทงส น 7,401,751 ตน เพ มข น 11.68% จากชวงเด ยวก นของป ก อนทสงออกได ปรมาณ 6,630,487 ตน โดยในปรมาณดงกลาว เปนการสงออกของเอกชน 7.12 ลานตน และรฐบาล 2.82 แสนตน ทงน กรมการคาตางประเทศระบวา เปนการสงออกขาวทสงทสดเปนประวตการณในรอบครงศตวรรษ นบตงแตไทยเร มสงออกขาวเปนตนมา สวนในปหนา คาดวาจะสงออกไดประมาณ 6.5 ลานตน โดยเปนไปตามปรมาณผลผลตทจะออกมา (กรงเทพธรกจ 281244)

6.2 ความเคลอนไหวดานการอตสาหกรรมและการลงทน6.2.1 บโอไอ ยอมรบโครงการการลงทนและมลคาปนลดลง 15% และ

40% ตามลำาดบจากการเปดเผยของนายจกรมณฑ ผาสกวณช เลขาธการคณะกรรมการสงเสรมการ

ลงทน (บโอไอ) ภายหลงการประชมคณะกรรมการทม ดร.สมคด จาตศรพทกษ รองนายกรฐมนตร และ รมต.คลง เปนประธานเมอวนท 28 ธ.ค. 2544 วา บโอไอรายงานภาวะการลงทนตลอดป 2544 วาชะลอตวลง 15% ในสวนของโครงการ โดยมโครงการทขอรบการสงเสรมทงสน 877 โครงการ มลคา 193,300 ลานบาท โดยในสวนของเงนลงทนลดลงถง 40% จากชวงเดยวกนของปกอน นอกจากนน การจางแรงงานในปนกลดลงเชนกน โดยในเดอน พ.ย. 2544 มบรษทในเขตสงเสรมการลงทนจำานวน 5,013 แหง จางแรงงาน 1.7 ลานคน ลดลงจากชวงเดยวกนของปกอน 1.28% เนองจากภาวะการสงออกทชะลอตวลง ทำาใหบรษทในเขตการสงเสรมจางแรงงานนอยลง และบางแหงมการปลดคนงานออก

รายงานกลาววา บโอไอ ไดสรปผลการดำาเนนงานในป 2544 ถงวนท 21 ธ.ค. 2544 ไดอนมตโครงการจำานวน 797 ราย วงเงนลงทน 232,500 ลานบาท ทนจดทะเบยน 38,600 ลานบาท เปนสวนของหนบรษทไทย 9,800 ลานบาท เปนสวนของหนตางชาต 28,800 ลานบาท กอใหเกดการจางงาน 146,213 คน โดยเงนลงทนสวนใหญอยในกลมอตสาหกรรมการเกษตร จำานวน 179 โครงการ วงเงน 42,900 ลานบาท เพมขน 13% และ 62% ตามลำาดบ และมการลงทนมากในกจการสงออกไกสดแชแขง ทเหลอเปนอตสาหกรรมบรการ และสาธารณปโภค 131 โครงการ วงเงน 33,500 ลานบาท เพมขนเชนกน สวนใหญเปนการขอรบการสงเสรมในกจการสนบสนนการคาและการลงทน รองลงมาเปนกจการขนสงมวลชน และกจการศนยการจดหาจดซอชนสวนและผลตภณฑระหวางประเทศ

สำาหรบการลงทนในป 2545 จะยงคงทรงตว แตกมปจจยหลายประการทจะชวยผลกดนใหมแนวโนมดขน เชน การยายฐานการผลตของบรษทขามชาต เพอกระจายความเสยงและ

185

Page 43: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

แสวงหาผลตอบแทน เพอทดแทนภมภาคทก ำาลงมปญหาเศรษฐกจ เชน อเมรกาใต สหรฐ และยโรป นอกจากนนกจะมคำาสงซอสนคาจากประเทศเพอนบาน เชน อตสาหกรรมรองเทา เปนตน สำาหรบอตสาหกรรมทคาดวาจะมแนวโนมการลงทนทดในปหนา ประกอบดวยอตสาหกรรมเกษตร อตสาหกรรมบรการ อตสาหกรรมยานยนตและชนสวน และคาดวาอตสาหกรรมอเลกทรอนกส และอตสาหกรรมเบา จะเรมฟ นตวในครงหลงของป 2545 (กรงเทพธรกจ 291244)

6.2.2 สมาคมวชาชพอตสาหกรรมกอสราง 15 แหงผนกกำาลงยนสมดปกขาวขอความชวยเหลอจากรฐบาล

รายงานขาวเมอวนท 19 ธ.ค. 2544 กลาววา นายภมสน โรจนเลศจรรยา เลขาธการสมาคมอตสาหกรรมกอสรางไทย เปดเผยวา 15 สมาคมวชาชพกอสราง ภายใตการนำาของสมาคมอตสาหกรรมกอสรางไทย สมาคมสถาปนกสยาม วศวกรรมสถานแหงประเทศไทย สมาคมวศวกรทปรกษาแหงประเทศไทย และสมาคมอตสาหกรรมคอนกรตไทย ไดรวบรวมปญหาและแนวทางแกไข โดยทำาเปนสมดปกขาว เพอเตรยมยนเสนอตอ พ.ต.ท.ทกษณ ชนวตร นายกรฐมนตร ในวนท 17 ม.ค. 2545 ทงน ในสมดปกขาวประกอบดวยขอเสนอแนะเบองตนหลายแนวทาง เชน ภาครฐควรชกชวนกลมประเทศอาเซยน จน และอนเดย รวมกนพฒนาโครงการกอสรางขนาดใหญ เชนเครอขายระบบขนสงระหวางประเทศ โครงการสวนขยายรถไฟฟามหานคร ฯลฯ ภาครฐควรใชอตสาหกรรมกอสรางเปนเครองมอแกปญหาเศรษฐกจ โดยเพมมาตรการชวยเหลอทงตลาดภายในและตางประเทศ นายตอตระกล ยมนาค อปนายกวศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ยนยนวา การฟ นฟเศรษฐกจทดทสด ตองเรมจากการสนบสนนวงการอตสาหกรรมกอสรางใหมงานมากขน รวมทงภาครฐควรออกกฎระเบยบใหหนวยงานรฐและรฐวสาหกจใชแรงงานไทย และผลตภณฑทผลตในประเทศ ซงจะสามารถสรางรายไดใหคนไทยไดมาก

นายภมสน ไดเปดเผยขอมลวา ในชวงทอตสาหกรรมกอสรางเจรญรงเรองนน มมลคากอสรางรวมกวา 400,000 ลานบาท แตภายหลงเกดวกฤตป 2540-2544 มลคาการกอสรางลดลงกวา 50% เหลอเพยง 1.2-1.4 แสนลานบาท คาดวาในป 2545 มลคารวมการกอสรางทงระบบจะเหลอเพยง 2.4 หมนลานบาทเทานน ภาวะการหดตวดงกลาว สงผลใหระหวางป 2541-2543 บรษทผรบเหมากอสรางตองปดตวเองไปถง 6,261 แหง คดเปนความสญเสยถง 14,857.31 ลานบาท จากทนจดทะเบยน ดานการจางงานกมจ ำานวนลดลง และเกดการเลกจางสงมากจากเดม 2.6 ลานคน หรอ 8.2% ของแรงงานทงหมด เลกจางไปถง 1.1 ลานคน เหลอจางงานปจจบน 1.5 ลานคน หรอ 4.8% ของแรงงานทงหมดเทานน สำาหรบบรษทสถาปนกออกแบบจากกวา 300 บรษท เหลอเพยง 55 บรษท เชนเดยวกนอตสาหกรรมคอนกรต และวสดกอสราง มมลคาตลาดรวมลดลงจากเฉลย 50,000 ลานบาทตอป เหลอไมถง 20,000 ลานบาทตอป ผประกอบการกลมธรกจผลตคอนกรตปดกจการกวา 50% ขณะบรษททยงผลตอยไมมผลกำาไร เนองจากไมมโครงการกอสรางเกดใหม (ไทยโพสต 191244)

186

Page 44: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

ความเคลอนไหวดานประชากร สงแวดลอม และพลงงาน

นำาเรองความเคลอนไหวดานประชากรและคณภาพชวต สำานกงานสถตแหงชาต ได

สำารวจความเดอดรอนของราษฎรชนบททวประเทศพบทกภาคประสบปญหาราคาสนคาเกษตรตกตำามากเปนอนดบท 1 ตามดวยไมมทนประกอบอาชพ สวนความตองการของราษฎรทตองการใหรฐบาลชวยเหลอมากทสด 10 อนดบแรกคอ 1.ใหกเงนลงทนในการประกอบอาชพ 2. ประกนราคาผลผลตทางการเกษตร 3. ชวยพยงราคาขาวหรอผลผลตทางการเกษตร 4. ประกนราคาปยหรอชวยหาปยราคาถกและทนฤดกาล 5. หางานใหทำาหรอหาอาชพเสรมใหกบราษฎร 6. ตองการถนนคอนกรตหรอถนนลาดยางในหมบาน 7. กองทนหมนเวยนประจำาหมบาน 8. หาแหลงนำาเพอการเกษตร 9. จดหาทดนทำากน และ 10. แกปญหายาเสพตดและการพนน ในสวนของผลสำารวจการครองชพของขาราชการไทยนนพบวา ขาราชการในระดบ 1-8 ยงมรายไดมากกวารายจาย และมหนสนอยสง เฉลยทวประเทศมหนสนครอบครวละกวา 340,000 บาท และขาราชการในภาคตะวนออกเฉยงเหนอมสดสวนการเปนหนมากทสดเมอเทยบกบขาราชการทงหมด ทางดานกองทนประชากรแหงสหประชาชาตได คาดการณวา ประชากรโลกอาจจะเพมข นเปน 10,900 ลานคน ภายในป พ.ศ. 2593 หรอในอกประมาณ 49 ปขางหนา และวาการเพ มข นของประชากรและการบรโภค จะด ำาเน นไปอยางตอเน อง จนเปลยนแปลงโลกในขอบเขตทไมเคยเกดขนมากอน ซงกจะสงผลกระทบตอสภาวะแวดลอมทวโลก ทงปญหาดนเสอมสภาพ นำา และอากาศเปนมลพษ ภเขานำาแขงหลอมละลายและท ำาลายแหลงอาศยตามธรรมชาตของส งมชวต สวนความเคลอนไหวดานเดกและสตรนน มแนวโนมทผหญงไทยอายตำากวา 20 ป ทำาแทงและเกดความเสยงตอการตดเชอและภาวะแทรกซอน และผลวจย "ความรนแรงในชวตคกบสขภาพผหญง" พบหญงไทยอยางนอย 8 ลานคน ถกทำารายทางกายและจตใจ ซงการแกปญหาความรนแรงตอผหญงและเดกจำาเปนตองสรางใหเปนกระแสสงคมพรอมทจะเขารวมกนยตปญหาดวยการนำาฐานขอมลของสงคมเปนตวแกไมใชอารมณ ตองการใหสงคมใหความสำาคญกบเร องน โดยเฉพาะนโยบายของรฐบาลควรแปรผลไปในทางปฏบต และจากสถตปญหาความรนแรงของผหญงทศนยพทกษสตรมลนธเพอนหญงไดส ำารวจและเกบรวบรวมจากการโทรศพทเขามาปรกษาดวยตวเอง พบวาจำานวนผทเขามาใหปรกษามทงสน 703 ราย ปญหาทพบ

187

Page 45: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

มากทสดคอ ปญหาความรนแรงในครอบครว และพบวาสามภรรยาทมการศกษาระดบปรญญาตรขนไปครองแชมปการหยารางกนมากทสด และจากผลทเศรษฐกจโลกทรดนนทำาใหปญหาแรงงานเดกมแนวโนมสงขน ซงปญหานก ำาลงเตบโตอยางรวดเรว แมหลายประเทศในเอเชยจะพยายามยตป ญหากตาม ในสวนความเคลอนไหวดานองคกร แรงงาน คาจาง และสวสดการทางสงคม มความเคลอนไหวของเครอขายสลม 4 ภาคกวา 2,000 คน ไดเดนทางมาทศาลาวาการ กทม.เพอยนหนงสอหนงสอตอปลด กทม. เรยกรองการสรางทอยอาศยคนจนในเมอง ในวนทอยอาศยสากล (1 ต.ค.) ทางดานเครอขายเหลาพนบานเตรยมยนฟองศาลปกครอง กรณไมไดรบความเปนธรรมจากนโยบายสราเสร ขณะเดยวกนทางเครอขายไดเตรยมพรอมเพอเคลอนไหวในชวงเปดสมยประชมสภาคราวหนา เพอผลกดนพ.ร.บ.เหลาพนบานฉบบประชาชน ซ งได ยกรางไวเรยบรอยแลว ด านความเคลอนไหวดานแรงงาน คาจาง มความเคลอนไหวจาก ก.แรงงานฯ ทคาดวาแนวโนมการวางงานในป 2545 จะมผวางงานประมาณ 1.7 ลานคน คดเปนรอยละ 5 ของกำาลงแรงงานรวมทมประมาณ 33 ลานคน ทงนทาง ก.แรงงานฯไดสนองนโยบายเรงดวนเพอกระตนเศรษฐกจและชะลอปญหาการวางงานในป 2545 โดยจดตงหนวยงานกลางเพอทำาหนาทกลนกรอง ปรบปรงและกำากบดแลโครงการกระตนเศรษฐกจใหเปนไปอยางรวดเรวและมประสทธภาพ ทงนไดรวมมอกบ ก.ศกษาธการ ก.การคลง ก.อตสาหกรรม รวมทงสถาบนการเงนของคณะกรรมการกลนกรองฯ สำาหรบในสวนของ ก.แรงงานฯไดเสนอในเบองตน 3 มาตรการ 5 โครงการ เปนเงนกวา 3 พนลานบาท ซงสามารถชวยเหลอผวางงาน ผใชแรงงาน ผถกเลกจาง และคนพการ รวมแลวกวา 7 แสนคน ความเคลอนไหวเพอสรางชมชนเขมแขง มความเคลอนไหวดานธนาคารชมชน ซ งเปนเร องทนายนดททางธนาคารกรงไทยไดปรบปรงรปแบบโครงการ "ธนาคารชมชน" ใหม ดงองคกรเครอขายชมชนรวมพฒนารปแบบการปลอยสนเชอผลตภณฑ การจดจำาหนาย เนนการทำาโครงการทเกดขนจรง สำาหรบการปลอยกนนมการปลอยใหกบกลมของชมชนและปลอยกลกคารายยอย และคาดวาดอกเบยทธนาคารจะคดสำาหรบการปลอยกอยระหวาง 6-12% สวนความเคลอนไหวดานกองทนหมบานนนยงมปญหาการกเงนของประชาชนในแตละหมบานทวประเทศ จากการสำารวจพบวามการโอนเงนไปยงหมบานตาง ๆ แลวกวา 40,000 ลานบาท แตมการขอกเงนไปเพยง 5,000 กวาลานบาท ทำาใหการแกปญหาเศรษฐกจของรฐบาลไมเปนไปตามเปาหมายทวางไว สวนกรณความเคลอนไหวของเบยกดชมนน ชาวกดชมยำาเจตนารมณตองการใชเบยฯเพอการพงตนเองตามแนวพระราชดำาร โดยไดออกเบยเพอใชเปนสอกลางแลกเปลยนสงของทผลตในชมชน เพอลดการไหลเวยนออกนอกชมชนของเงนบาท และ

188

Page 46: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

ทรพยากรในชมชนเมอเดอนม.ค. 2543 แตทางธปท.และก.การคลงไดสงใหชาวบานยตกจกรรมดงกลาวโดยเดดขาด โดยใหเหตผลวาการใชเบยกดชมเปนการละเมดกฎหมายการเงนการธนาคาร และบนทอนความมนคงของระบบเงนบาท ซงชาวบานไดเรยกรองขอความเปนธรรมจากคณะกรรมการสทธมนษยชนแหงชาต ทงนกรรมการสทธมนษยชนฯ ระบคำาสงธปท. อางเหตผลเลอนลอย หามชาวบานใชเบยฯ ซงเขาขายละเมดสทธตามรฐธรรมนญ และเรยกชแจงรายละเอยดดวนพรอมขอหลกฐานใชเบยสงผลใหเงนบาทป นปวนจรงหรอไม ทางดานความเคลอนไหวดานแรงงานตางดาวนนเปนเรองของนกรองตางชาตทเขามาขดทองในเมองไทยกนเปนจำานวนมาก โดยเฉพาะประเทศฟลปปนสมมากทสด ซงแตละปขนเงนไทยออกนอกประเทศนบรอยลานบาท ซงทางกรมจดหางาน ก.แรงงานฯไดเขามาควบคม โดยไดวางหลกเกณฑวา หากสถานประกอบการทมความจำาเปนจรง ๆ เชน โรงแรมใหญ ๆ เปนผมาขออนญาตจะพจารณาให แตถาเปนบรษทนายหนามาขอจะไมอนญาต สวนความเคลอนไหวแรงงานในตางประเทศ มขาวทนาเสยใจสำาหรบชาวญปนกคอในป 2544 น 82 บรษทยกษใหญในญปนทงทผลตอเลกทรอนกส ผใหบรการขอมลไปจนถงหางคาปลก และบรษทเวชภณฑมแผนปลดคนงานในประเทศกวา 120,000 คน และเนองจากภาวะเศรษฐกจถดถอย บรษทตาง ๆ ตองปลดพนกงาน ท ำาใหอตราการวางงานในประเทศญปนสงขนเปนประวตการณถงรอยละ 5.5 เมอเดอน พ.ย. 2544 ทางดานแมบานชาวตางชาตในฮองกงกวา 700 คน จากฟลปปนส อนโดนเซย และไทยไดรวมประทวงททางการฮองกงไดปรบลดคาจางลงอกรอยละ 20 ทงทมการปรบลดคาจางของแมบานตางชาตมาแลวครงหนงในชวงทเกดวกฤตทางเศรษฐกจ

ความเคลอนไหวดานสงแวดลอม ทางดานสารพษในสงแวดลอมมความเคลอนไหวเกยวกบชวตของคนในกทม.ทตองดำาเนนชวตอยทามกลางมลพษ ซงสงผลกระทบตอสขภาพอนามย และจากกรณทเกดเหตรถบรรทกสารเคมพลกคว ำา คลงแสงสรรพาวธทหารระเบด ทำาใหประชาชนวตกถงพนททจดเกบสารเคมทอาจทำาใหเกดอนตรายได ทาง ก.มหาดไทยไดมคำาสงใหสำานกผงเมองทกจงหวดตรวจสอบ และหาวธปองกนอนตรายทอาจจะเกดขน ในกทม.นนมแหลงทมวตถอนตรายถง 1,764 แหง ซงทางกทม. ไดมการประสานไปยงหนวยงานตาง ๆ ใหมมาตรการควบคมดแลสถานทเหลานนไมใหเกดอนตรายใด ๆ กบประชาชน และในปจจบนยงพบวาประชาชนในกทม.และปรมณฑลถกแวดลอมดวยสารเคมอนตรายกวา 200 ชนด จากโรงงานทใชสารเคมถง 500 แหง ทางดานสงแวดลอมเมองมความเคลอนไหวทนายนดเปนอยางมากททางสำานกผงเมองจดทำาโครงการ "แผนแมบทพนทสเขยวของกทม." โดยม ม.เกษตรฯเปนทปรกษา เพอใชเปนกรอบในการชแนว

189

Page 47: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

ปฏบตตามนโยบายดานสงแวดลอมของเมอง และเพอเปนแนวทางใหผบรหาร กทม.ใชเปนนโยบายในการมอบหมายงาน รวมถงประสานแนวทางการพฒนาพนทสเขยวกบโครงการอน ๆ ไดอยางมประสทธภาพ ความเคลอนไหวดาน ดน นำา ปา มความเคลอนไหววาดวยดนเกยวกบวกฤตพนทดนของประเทศไทยมากกวา 60% นนอยในสภาพทเสอมโทรมและมปญหา และถงแมวาในขณะนประเทศไทยยงไมถงจดวกฤตการเสอมโทรมของดนกตาม แตถาประมาทหรอไมดแลรกษาอกไมนานกอาจเกดปญหาขนได ทางดานกรมทรพยากรธรณไดออกประกาศหามทำานาเกลอสนเธาว 5 จงหวดในภาคอสานคอ สกลนคร อดรธาน นครราชสมา เลย และหนองคาย เนองจากพนทดงกลาวเกดปญหาแผนดนทรดและเปนโพรงจำานวนมาก สวนปญหาเรองการยดคนทดนอลไพนนนตามผลสอบของกรมทดนไดสรปออกมาแลววาทดนนนเปนทธรณสงฆ โดยยดตามมตคณะกรรมการกฤษฎกา ซงประชาชนทอาศยอยในทดนดงกลาวกสามารถใชสทธในการอทธรณได แตคงตองใชเวลานานพอสมควร ความเคลอนไหววาดวยนำา เปนเรองทเรงดวนททางกรมชลประทานตองแกปญหานำาทวม อ.หาดใหญอยางถาวร ซงแผนเรงดวนในการปองกนนำาทวมในป 2544 นเสรจเรยบรอยแลว ทงการขดลอกคคลอง การจดทำาแบบจำาลองปรมาณนำาและสภาพนำาทวม ตลอดจนการตดตงระบบเตอนภย ทงนใชงบประมาณกวา 7 พนลานบาท และมความมนใจหากโครงการเสรจตามแผนทกำาหนดจะไมเกดนำาทวมอกตอไป ความเคลอนไหววาดวยปา เปนเร องทนาเศราใจมากทมขบวนการลกลอบตดไมสงขายประเทศเพอนบาน ยงมการลกลอบตดไมอยางตอเนองใน จ. สตล ถงแมวาทางจงหวดจะมมาตรการอยางจรงจงกตาม สวนทางดานมลนธสบฯ ไดวงวอนรฐบาลในการแกไขรางพ.ร.บ.ปาชมชน เพราะเกรงวาปาอนรกษและปาตนนำาจะหมดไปอยางแนนอน ความเคลอนไหวดานความหลากหลายทางชวภาพ มธรกจการซอขายปลาสวยงานทเปนอกสาเหตหนงทท ำาใหปะการงนำาตนตายไปเปนจำานวนมาก เพราะมชาวบานรเทาไมถงการณใชสารเคมโรยลงไปตามซอกปะการง ท ำาใหปะการงนำาตนหลายแหง เชน บรเวณ จ.ตราด จ.ภเกต เสยหายไปเปนจำานวนมาก ทางดานกรมปศสตวไดมการปรบตวครงใหญ หลงพบวาตางชาตผลกดนกฎหมายฉบบใหมเกยวกบ 'การยายพนธสตวขามถน' โดยระบโทษวา หากนำาสตวพนเมองออกนอกประเทศแลวมการผสมขามพนธและพนธใหมทไดกลบไปทำาลายสายพนธสตวทมอยเดม ประเทศตนกำาเนดตองรบผดชอบดวย สวนกฎหมายทมอยไมไดคมครองถง ไก แมว และสนขพนเมอง ซงเตรยมออกกฎหมายใหม คาดวาอก 2 ปมผลบงคบใช และเปนทนายนดอยางยงททางสหรฐยนยนไมจดสทธบตรขาวหอมมะลไทย และชใหคนไทยควรแยกความแตกตางระหวางสทธบตรและเครองหมายการคาใหถกตอง พรอมทงแนะนำาใหสรางเคร องหมายการคาใหกบขาวหอมมะลไทยเพอชงความได

190

Page 48: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

เปรยบในตลาดขาว ความเคลอนไหวสงแวดลอมตางประเทศ เปนเร องทดสำาหรบชาวนวซแลนดททางสถาบนวจยของรฐบาลยอมฆาเช อพนททปลกพชจเอมโอ เพราะเปนหวงชมชน แมไมมหลกฐานทแสดงถงการคกคามสงแวดลอม ทางดานความเคลอนไหวสงแวดลอมโลก มความเคลอนไหวของกองทนประชากรแหงสหประชาชาตเตอนภยโลกกำาลงตกอยในภาวะวกฤตสงแวดลอม ระบสญญาณของสงแวดลอม ระบสญญาณภยของสงแวดลอมทวความรนแรงทกแหง เพราะการบรโภคทรพยากรอยางไมยงคด คาดอก 50 ป ประชากรจะลนโลก มประชากรเกอบหมนลานคน ขณะทประธานสถาบนสงแวดลอมไทย เปดเผยวา ไทยถอวาประสบความสำาเรจในการคมกำาเนด สามารถลดอตราการเกดผล แตจ ำาเปนตองรณรงคเปลยนนสยคนไทยใหลดการบรโภคลง สวนทางยเอนไดออกมาเตอนถงปญหาโลกรอน สงผลใหผลผลตธญพชลดลงถง 30% ในชวง 100 ปขางหนา

ความเคลอนไหวดานพลงงาน มความเคลอนไหวดานพลงงานภายในประเทศทนาตดตามอยางใกลชดกคอ ก.วทยฯมนโยบายเรงดวนในการประหยดพลงงาน โดยใหกรมพฒนาและสงเสรมพลงงาน (พพ.) จดทำาแผนพฒนาพลงงานทดแทน พ.ศ. 2545-2549 เพ อพฒนาพลงงานอนทดแทนน ำามน โดยเลอกพฒนาเทคโนโลยพลงงานทดแทน 8 เทคโนโลย ทงนคาดวาจะใชงบประมาณ 6.4 พนลานบาท ทางดาน สพช. ไดมการปรบคาเอฟทในรอบใหมชวงเดอน ต.ค. 2544 - ม.ค. 2545 ลดลง 4.36 ส.ต./หนวย อกทงไดระบทศทางพลงงานป 2545 มแนวโนมขาลง เนองจากราคานำามนดบไมนาจะเพมสงขนมากนก ยงหากอยท เฉลย 20 เหรยญตอบารเรล ไทยจะประหยดเงนตราตางประเทศไดถง 100,000 ลานบาท สงผลให ราคากาซธรรมชาตจะปรบลดตาม แตราคากาซหงตมคงปรบลดลงไมได เพราะยงมหนกองทนนำามนคำาคออย เตอนคนไทยยงตองยดหลกประหยดพลงงานตอไป สวนความเคลอนไหวดานพลงงานตางประเทศ มการคาดการณถงการประชมโอเปกในรอบตอไป โดย รมต.นำามนซาอดอาระเบย วา อาจมการผลกดนใหมการลดกำาลงการผลตนำามนถง 1.5 ลานบารเรล/วน เพอกระตนราคานำามนทซบเซา

1. ความเคลอนไหวดานประชากร1.1 ความเคลอนไหวดานประชากรและคณภาพชวต1.1.1 สำานกงานสถตฯ รายงานสรปผลสำารวจหมบานทวประเทศ พบ

10 ปญหาความเดอดรอน รายไดตำา – ทนหมดตดอนดบท 1 และ 2 ตามลำาดบทกภาคของประเทศ

สำานกงานสถตแหงชาตทำาการเกบรวบรวมขอมลจากทกหมบานทวประเทศ ระหวางเดอน ก.พ. – ม.ค. 2544 โดยประสานงานขอความรวมมอ ก.มหาดไทยในการใหกำานนผใหญบาน หรอเจาหนาทองคการบรหารสวนตำาบล (อบต.) เปนผบนทกขอมล ซงการเกบขอมลจะสอบถามถง

191

Page 49: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

ความเดอดรอนสวนใหญของราษฎรในหมบานทวประเทศจำานวน 59,614 หมบาน ผลสำารวจ พบวา ความเดอดรอนของราษฎรทไดรบมากทสด 10 อนดบแรกคอ 1. ขายผลผลตไดราคาตำา จำานวน 32,414 หมบาน 2. ไมมทนในการประกอบอาชพ จำานวน 26,292 หมบาน 3.ปยและยาฆาแมลงมราคาแพง จำานวน 20,561 หมบาน 4. ตกงานไมมงานทำา จำานวน 12,551 หมบาน 5.ปญหายาเสพตด จำานวน 10,332 หมบาน 6. การคมนาคมไมสะดวก จำานวน 9,440 หมบาน 7. ปญหาอทกภย จำานวน 8,482 หมบาน 8. ไมมททำากน จำานวน 8,474 หมบาน 9. ปญหาความแหงแลง จำานวน 7,658 หมบาน 10. โรคระบาดพช จำานวน 2,446 หมบาน

อยางไรกตาม เมอพจารณาความเดอดรอนมากทสด 5 อนดบแรกในระดบภาค ภาคกลางคอ ขายผลผลตไดราคาตกตำา ไมมทนในการประกอบอาชพ ปยและยาปราบศตรพชมราคาแพง ปญหายาเสพตด และตกงานไมมงานทำา ตามลำาดบ ภาคเหนอคอ ขายผลผลตไดราคาตกตำา ไมมทนในการประกอบอาชพ ปยและยาปราบศตรพชมราคาแพง ปญหายาเสพตด และตกงานไมมงานทำา ตามลำาดบ ภาคตะวนออกเฉยงเหนอคอ ขายผลผลตไดราคาตกตำา ไมมทนในการประกอบอาชพ ปยและยาปราบศตรพชมราคาแพง ปญหายาเสพตด ตกงานไมมงานทำา และการคมนาคมไมสะดวก ตามลำาดบ สวนภาคใตคอ ขายผลผลตไดราคาตกตำา ไมมทนในการประกอบอาชพ อทกภย การคมนาคมไมสะดวก และปยและยาปราบศตรพชมราคาแพง ตามลำาดบ ทงนเปนทนาสงเกตวา ราษฎรในชนบททกภาคไดรบความเดอดรอนเรองขายผลผลตไดราคาตำา ไมมทนในการประกอบอาชพสงเปนอนดบท 1 และ 2 เหมอนกนทกภาค

สวนความตองการของราษฎรทตองการใหรฐบาลชวยเหลอมากทสด 10 อนดบแรกคอ 1.ใหกเงนลงทนในการประกอบอาชพ 2. ประกนราคาผลผลตทางการเกษตร 3. ชวยพยงราคาขาวหรอผลผลตทางการเกษตร 4. ประกนราคาปยหรอชวยหาปยราคาถกและทนฤดกาล 5. หางานใหทำาหรอหาอาชพเสรมใหกบราษฎร 6. ตองการถนนคอนกรตหรอถนนลาดยางในหมบาน 7. กองทนหมนเวยนประจำาหมบาน 8. หาแหลงนำาเพอการเกษตร 9. จดหาทดนทำากน และ 10. แกปญหายาเสพตดและการพนน (มตชน 191044)

1.1.2 ขาราชการระดบ 1 - 8 มหนสนสง เฉลยทวประเทศมหนสนครอบครวละกวา 340,000 บาท

รายงานจากสำานกงานสถตแหงชาตเปดเผยถงผลการส ำารวจภาวะคาครองชพของขาราชการไทยระดบ 1 - 8 ทวประเทศในป 2544 วา ในแงรายไดและรายจายของขาราชการทวประเทศพบวา โดยเฉลยขาราชการจะมรายได 25,441 บาทตอเดอนตอครอบครว แตมรายจาย 20,334 บาทตอเดอนตอครอบครว ขาราชการใน กทม. และ 3 จงหวดรอบกทม. มรายไดและรายจายตอเดอนตอครอบครวมากทสด โดยมรายได 27,509 บาท รายจาย 21,339 บาท ขาราชการภาคกลาง มรายได 25,727 บาท รายจาย 20,208 บาท ภาคเหนอ รายได 24,546 บาท รายจาย 19,221 บาท ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ รายได 24,563 บาท รายจาย 20,279 บาท ภาคใต รายได 24,571 บาท และรายจาย 20,087 บาท

ขาราชการทวประเทศประมาณรอยละ 76.8 จากขาราชการทงหมดมภาระหนสน โดยมหนสนเฉลยสำาหรบครอบครวทเปนหน 343,184 บาท ขาราชการในระดบ 1 - 2 มหนสนเฉลยครอบครวละ 105,772 บาท ขาราชการในระดบ 3 - 4 มหนสนเฉลยครอบครวละ 279,760 บาท และขาราชการในระดบ 6 - 8 มหนสนเฉลยครอบครวละ 461,075 บาท

192

Page 50: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

สวนหนสนขาราชการตามภาคตาง ๆ พบวา ขาราชการในกทม . และ 3 จงหวดรอบกทม. มหนสนคดเปนสดสวนรอยละ 69.6 ของขาราชการในพนทดงกลาวทงหมด โดยมหนสนเฉลยอยท 349,267 บาทตอครอบครว ขาราชการภาคกลาง มสดสวนหนสนรอยละ 73.9 หนสนเฉลย 351,630 บาท ภาคเหนอ มสดสวนรอยละ 83.8 หนสนเฉลย 340,850 บาท และขาราชการภาคใตมสดสวนรอยละ 77.5 และมหน สนเฉลย 321,079 บาทตอครอบครว (กรงเทพธรกจ,พมพไทย,ผจดการ 051144)

1.1.3 คาดอกประมาณ 49 ปขางหนา ประชากรโลกเพมรอยละ 50กองทนประชากรแหงสหประชาชาต กลาวในรายงานสถานะของประชากรโลกประจ ำาป

ค.ศ.2001 วา ประชากรโลกอาจจะเพมขนเปน 10,900 ลานคน ภายในป พ.ศ. 2593 หรอในอกประมาณ 49 ปขางหนา หากยงไมมการปรบปรงโอกาสทางการศกษา และการดแลสขภาพของสตร ทงนจากการคาดการณการขยายตวของประชากรดงกลาว จากในปจจบน 6,100 ลานคน เปน 9,300 ลานคน จะเกดขนในประเทศกำาลงพฒนา และการเพมขนของประชากรและการบรโภค จะดำาเนนไปอยางตอเนองจนเปลยนแปลงโลกในขอบเขตทไมเคยเกดขนมากอน ซงจะสงผลกระทบตอสภาวะแวดลอมทวโลก ทงปญหาดนเสอมสภาพ นำา และอากาศเปนมลพษ ภเขานำาแขงหลอมละลาย และทำาลายแหลงอาศยตามธรรมชาตของสงมชวต (ผจดการ 071144)

1.2 ความเคลอนไหวดานเดก เยาวชน สตร และคนชรา1.2.1 แนวโนมหญงไทยอายตำากวา 20 ป ทำาแทงเสยงตอการตดเชอ

และภาวะแทรกซอนพญ.สวรรณา วรคามน ผอำานวยการกองวางแผนครอบครวและประชากร กรมอนามย

ก.สาธารณสข กลาววา สถานการณการทำาแทงในประเทศไทยเปนปญหาสาธารณสขทบนทอนสขภาพและเปนอนตรายตอชวตของผหญง ประมาณวาแตละปทวโลกมผหญงเสยชวตจากการทำาแทงราว 50,000 – 100,000 คน และพบวามปญหาภายหลงจากการทำาแทงคอ มภาวะแทรกซอน

ทงน ผลการศกษาจากรายงานตลอดป 2542 เกบตวอยาง 45,990 ราย รอยละ 28.5 เปนการทำาแทง อตราการทำาแทงเทากบ 19.54 ตอเดกเกดมชวต 1,000 ราย ในกลมทำาแทงรอยละ 46.8 มอาย 24 ป และตำากวารอยละ 30.0 เปนวยรนอายตำากวา 20 ป รอยละ 60.2 ทำาแทงเนองจากเหตผลทางเศรษฐกจและสงคม และรอยละ 39.8 มขอบงชทางการแพทยพบผทมภาวะแทรกซอนรนแรงรอยละ 28.8 และมผเสยชวตจากการทำาแทง 14 ราย

สวนเหตผลในการทำาแทงคอ มปญหาทางเศรษฐกจ ปญหาสงคม วางแผนครอบครวหรอเวนระยะการมบตรไมเหมาะสม ยงเรยนหนงสอไมจบ มปญหาครอบครว และตงครรภเนองจากคมกำาเนดลมเหลว (กรงเทพธรกจ 081044)

1.2.2 เศรษฐกจโลกทรดกอปญหาใหเกดแรงงานเดกจำานวนมากรายงานขาวจากกรงมะนลา ระบวา การคาเดกรวมถงการบงคบใหเดกขายบรการทางเพศม

แนวโนมเพมสงขนทามกลางภาวะเศรษฐกจโลกชะลอตว โดยองคการแรงงานสากล (ไอแอลโอ) รายงานวา เดกอายระหวาง 5 – 14 ป ประมาณ 250 ลานคนในประเทศกำาลงพฒนาตองทำางานหนกเปนเวลานานภายใตสภาพแวดลอมทเสยงอนตราย เฉพาะในเอเชยมแรงงานเดกประมาณ

193

Page 51: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

153 ลานคน เดกเหลานถกซอขายขามประเทศ เพอใชแรงงานในโรงงาน โครงการกอสราง ตลอดจนการใหบรการทางเพศ และถกบงคบใหเปนขอทาน

นายฟรานซ โรสเลเออส ผอำานวยการโครงการขจดแรงงานเดกของไอแอลโอ ยำาวา ปญหานกำาลงเตบโตอยางรวดเรวแมหลายประเทศในเอเชยพยายามยตปญหาดงกลาว (กรงเทพธรกจ 111044)

1.2.3 ผลวจย "ความรนแรงในชวตคกบสขภาพผหญง" พบหญงไทยอยางนอย 8 ลานคน ถกทำารายทางกายและจตใจ

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนจกล นกวชาการจากสถาบนวจยประชากรและสงคม ม.มหดล เปดเผยผลการวจยเรอง "ความรนแรงในชวตคกบสขภาพผหญง" โดยสมตวอยางจากผหญงทวไปทมคหรอเคยมคอายระหวาง 15 - 49 ป จำานวน 2,818 คน จากกทม. และนครสวรรค ในป 2543 พบวา ผหญงรอยละ 44 หรออยางตำา 8 ลานคนเคยถกทำารายจากสามหรอคนรก แยกเปนถกทำารายทางกายรอยละ 28 และถกทำารายทางเพศรอยละ 29 เคยถกดถกเหยยดหยามทำารายจตใจรอยละ 22 และเคยถกทำารายทงทางกายและเพศรอยละ 14 สำาหรบผทเคยถกทำารายทางเพศระบวามาจากแฟน สามหรอครกขมขนรอยละ 9 ทงนเมอเจาะถงการศกษาแลวพบวา ผหญงทกระดบการศกษาและระดบรายไดถกทำารายจากสามหรอคนรก เพยงแตคนระดบสงมกจะรกษาหนาตาไมยอมเปดเผย ผดกบคนทมการศกษานอยหรอไมมการศกษา

สวนประเภทของสามทมแนวโนมจะทำารายเมยสงคอ สามขเหลา สามขหง สามเจาช และปญหาทางเศรษฐกจของครอบครวกเปนสวนหนง และยงพบดวยวา รอยละ 40 ของผหญงทถกทำารายจากสามหรอคนรก เคยคดฆาตวตาย และ 1 ใน 3 เคยพยายามฆาตวตายแลว

อยางไรกตาม การแกปญหาความรนแรงตอผหญงและเดกจำาเปนตองสรางใหเปนกระแสสงคมทพรอมจะเขารวมกนยตปญหาดวยการนำาฐานขอมลของสงคมเปนตวแกไมใชอารมณ และตองการใหสงคมใหความสำาคญกบเร องน โดยเฉพาะนโยบายของรฐบาลควรแปรผลไปในทางปฏบต (ผจดการ,สยามรฐ 021144)

1.2.4 พบปญหาครอบครวกอเหตรนแรงมากทสด สาม-ภรรยาวฒปรญญาตรครองแชมปหยาราง

จากสถตปญหาความรนแรงของผหญงทศนยพทกษสตรมลนธเพอนหญงไดส ำารวจไวระหวางเดอนม.ค. - ต.ค. 2544 ซงเกบรวบรวมจากการโทรศพทเขามาปรกษาดวยตวเองและพบวาจำานวนผทเขามาใหปรกษามทงสน 703 ราย ปญหาทพบมากทสดคอ ปญหาความรนแรงในครอบครว มถง 446 ราย หรอคดเปนรอยละ 63.4 รองลงมาไดแก การปรกษาดานกฎหมาย เชน การฟองหยา ม 184 ราย หรอรอยละ 26.2 การถกละเมดทางเพศม 45 ราย หรอรอยละ 6.4 และทองไมพงประสงคม 28 ราย หรอรอยละ 4

ปญหาความรนแรงในครอบครวทพบมากทสดคอ เกดจากกรณทภรรยาตองการฟองรองสามมากทสดถงรอยละ 34.1 รองลงมาไดแกปญหาชวตรอยละ 26 ฝายชายไมอปการะเลยงดบตรรอยละ 16.8 สามมหญงอนรอยละ 9.6 และสามทำารายรางกายมรอยละ 8.7 และสดทายการแยงปกครองบตรมรอยละ 4.8 โดยสามภรรยาทฟองหยาสวนใหญอยในชวงอาย 31-40 ป สวนใหญมการศกษาระดบปรญญาตร มอาชพทำางานบรษทเปนสวนใหญ รองลงมาคอ กลมรบราชการ

194

Page 52: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

สาเหตสำาคญของการหยาราง อนดบหนงคอ ผชายไปมผหญงอน รองลงมาผชายมกทำารายรางกาย และตามดวยผชายขาดความรบผดชอบ ไมยอมอปการะเลยงดบตร หลงการหยามกจะมปญหาตดตามมาคอ การแบงทรพยสน และการเรยกคาอปการะเลยงดบตร

สำาหรบปญหาการลวงเกนทางเพศ ซงมจ ำานวน 45 ราย ทมาขอคำาปรกษาทมลนธเพอนหญงพบวามถงรอยละ 70 เกดจากรณถกขมขนกระทำาชำาเรา รองลงมาคอ ถกทำาอนาจารมรอยละ 18 โดยทงสองกรณพบวา ผชายทลวงละเมดทางเพศ เปนคนทรจกกนเปนอนดบหนง ตามมาดวยคนในครอบครว และสดทายคอ คนแปลกหนา

อาชพของผละเมดทางเพศ มตงแตรบจาง รบราชการ และนายแพทย การศกษาตงแตป.4 จนถงปรญญาโท ซงผหญงทโดนละเมดทางเพศ สวนใหญมกถกฝายชายชวนไปเทยวแลวมอมเหลา-เบยร หรอแอบใสยานอนหลบใหกน แลวพาไปขมขน นอกจากน พบวา เหตการณทเกดขนมกมเรองของยาเสพตดเขามาพวพน

อยางไรกตาม ปญหาความรนแรงทกระทำาตอผหญง ยงมความรนแรงมากขน แมการปองกนไมใหผหญงถกทำารายจะถกกำาหนดไวเปนนโยบาย แตในสภาพความเปนจรงยงมผหญงจำานวนมากถกทำารายอยเนอง ๆ ในรปแบบตาง ๆ ทงนจดสำาคญคอ ทศนคตและความเชอของสงคม ซงมองกนวา การถกสามทบต การถกละเมดทางเพศ การตงครรภไมพงประสงค เปนเรองสวนตว และเปนความผดของผหญงเอง โดยไมไดมองกนทฝายชายเลยวาเปนตวปญหา ฉะนนการรณรงคแกไขลดความรนแรงทกระท ำาตอผหญงนน จะตองทำาใหครบทกดาน ไมวาดานกฎหมาย ครอบครว การศกษาและสงคม หรอจากทกสถาบนของสงคม (ผจดการ 101244)

1.3 ความเคลอนไหวดานองคกร แรงงาน คาจาง และสวสดการทางสงคม

1.3.1 ความเคลอนไหวดานเครอขาย และองคกร - ชาวสลม 4 ภาค เดนขบวนมายง กทม. เรยกรองใหรฐบาลปฏรปทดนเมองสรางท

อยคนจนรายงานขาวเมอวนท 1 ต.ค. 2544 ระบวา กลมชาวบานจากเครอขายสลม 4 ภาค กวา

2,000 คน นำาโดยนายพงษอนนต ชวงธรรม ประธานเครอขายฯ นางสมศร สายทอง ผแทนเครอขายสทธทอยอาศยชมชนเมอง นายสวทย วดหน กรรมการมลนธพฒนาทอยอาศย (มพศ.) เดนขบวนไปยงศาลาวาการ กทม. เพอยนหนงสอตอ ร.ต.ต.เกรยงศกด โลหะชาละ ปลด กทม. เรยกรองใหรฐบาลปฏรปทดนเมองเพอทอยอาศยคนจนเมอง เนองในวนทอยอาศยสากล 2544

นายพงษอนนต เปดเผยวา จากการสำารวจชมชนแออดทวประเทศ ม 2,486 ชมชน รวม 580,000 ครอบครว โดยเฉพาะในพนทชนในของ กทม.นนมมากถง 1,048 ชมชน โดยจำานวนดงกลาวยงไมไดนบรวมชมชนชานเมองทมกวา 1,000 ชมชน แตทผานมาวธการแกไขปญหาของภาครฐบาลคอ การยายคนสลมไปอยชานเมอง ซงกลบยงไปสรางปญหาใหกบพนทแหงใหมและเปนการแกไขปญหาไมสนสด เนองจากสภาพคนสลมเมออยไกลแหลงงานกจะยายกลบไปสทเดม แมวารฐบาลจะสรางแฟลตใหเปนทอยอาศย แตยงไมสอดคลองกบอาชพ เชน หาของเกา หาบเร ซงมรายไดนอย จงเสนอแนวทางใหมโดยใหหนวยงานราชการปรบปรงสภาพทอยอาศยเดมบางสวนใหคนสลมเมอง ทงนรฐบาลจะตองปฏรปทดนเพอจดสรรใหเปนหลกประกนความมนคง

195

Page 53: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

ดาน ร.ต.ต.เกรยงศกด โลหะชาละ ปลด กทม. กลาววา ปญหานถอเปนปญหาระดบชาต จะตองใหรฐบาลเปนแกนนำาในการแกไขปญหาอยางเปนระบบในทศทางเดยวกน เพอจะไดมความชดเจนในกรอบความรบผดชอบ และในอนาคตรฐบาลควรหาวธวาจะท ำาอยางไรใหคนในทองถนสามารถดำารงชพไดโดยไมตองอพยพเขาเมองเพมขน อยางไรกตาม กทม.ไดพยายามทำาอยางดทสดแลว และกทม.ไมมอำานาจในการแกปญหามากนก คงตองรอกฎหมายกระจายอำานาจกอน เชอวาถงเวลานน กทม.จะชวยเหลอชาวบานไดอยางเตมทและมสทธขาดในการจดระเบยบทอยอาศย( มตชน,ผจดการ 021044)

- เครอขายเหลาพนบานมมตยนฟองศาลปกครอง กรณไมไดรบความเปนธรรมจากนโยบายสราเสรนายสมเกยรต พงษไพบลย อาจารยสถาบนราชภฏนครราชสมา ในฐานะประธานคณะ

อนกรรมการแกไขปญหาเหลาพนบานทแตงตงโดยร.ม.ต.เกษตรฯ เปดเผยวา ภายหลงจากตวแทนเครอขายเหลาพนบานแหงประเทศไทย (คลท.) จากภาคอสาน และภาคเหนอ ไดเขาชแจงตอคณะกรรมาธการการมสวนรวมของประชาชน วฒสภา เมอ วนท 26 ธ.ค. 2544 ตวแทนเครอขายไดมมตรวมกนวา จะมการยนฟองตอศาลปกครองในเดอน ม.ค. ศกหนา กรณไมไดรบความเปนธรรมจากประกาศของทางการ 2 ฉบบ ทเกยวกบนโยบายสราเสร ไดแก

ประกาศกระทรวงการคลง เร องวธบรหารนโยบายสรา พ.ศ. 2543 ลงนาม โดยนายธารนทร นมมานเหมนท ร.ม.ต.คลง เมอวนท 6 ต.ค. 2543 และประกาศก.อตสาหกรรม เรองหลกเกณฑและเงอนไขการพจารณาอนญาตโรงงานสรา วนท 3 เม.ย. 2543 ลงนามโดยนายสวจน ลปตพลลภ ร.ม.ต.อตสาหกรรมขณะนน

นายสมเกยรตกลาววา ในระหวางการชแจงตอคณะกรรมาธการฯนน นายเจมศกด ป นทอง ส.ว.กทม. ในฐานะประธานคณะกรรมาธการการมสวนรวมของประชาชน ไดใหขอมลวา ประกาศทง 2 ฉบบ นาจะขดตอรฐรรมนญ หลายมาตรา เชน มาตรา 30 มาตรา 50 มาตรา 87 และถอเปนการเลอกปฏบต ซงเหนไดชดเจนจากประกาศก.อตสาหกรรมฯ ในขอ 2.4 ทกำาหนดใหทตงโรงงานสราใหม ตองหางจากแมนำาอยางนอย 2 กโลเมตร แตประกาศดงกลาว กลบไมบงคบใชกบโรงงานสราของกลมนายทน 12 โรงงาน ทซอไปจากก.การคลง โดยตวแทนของกรมโรงงานทเขาไปชแจงตอคณะกรรมาธการใหเหตผลเพยงวา ประกาศดงกลาวใชบงคบเฉพาะโรงงานสราทจะเกดใหม

ทงน ตวแทนเครอขายเหลาพนบานไดคยกบกรรมาธการแลว เหนวาประกาศทงสองฉบบเปนการเอาปญหาทางเทคนค เชน ปญหาดานสงแวดลอม ปญหาเรองคณภาพสรา พรอม ๆ กบการโฆษณาชวนเชอเรองคณภาพเหลาทชาวบานผลตวามสารพษ มากลบเจตนารมณทแทจรง ทจะไมใหประชาชนทวไปทำาการผลตเหลาไดตามนโยบายสราเสร เพอทจะผกขาดการผลตเหลาไวใหนายทนตามเดม นอกจากน ยงมกลไกการผกขาดทจะยดทงจงหวดแบบเสรจสรรพ โดยในทประชมกรรมาธการฯ มการใหขอมลวา ผวาราชการจงหวดขนาดใหญ จะไดสวนแบงผลประโยชน 2 หมนบาทตอเดอน สวนจงหวดเลกได 5 พนบาทตอเดอน

ดานนายวรพล โสภา ผประสานงานเครอขายเหลาพนบานแหงประเทศไทย กลาววา จนถงขณะน ทางเครอขายตระหนกดแลววา ถาชาวบานจะรอทำาเหลาอยางถกตองตามกฎหมาย คงจะไมมทางเปนไปได หลกการทเราตกลงกนตอนน กคอ ถาใครอยากจะไดสทธในการท ำาเหลาตามภมปญญาพนบานกลบคนมากใหทำาไดเลย ซงขณะนเครอขายในภาคอสานไดคยกนแลววาจะจด

196

Page 54: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

งานมหกรรมภมปญญาเหลาพนบานอาหารพนเมองเพอการพงตนเอง กระจายไปตามจดตาง ๆ เพอการรณรงคอกครง แลวเปนการแกขอกลาวหาและการโฆษณาชวนเชอของกรมสรรพสามตทบอกวา เหลาทชาวบานทำา มการใสสารพษ ซงขณะนทง 19 จงหวด พรอมเปนเจาภาพแลว โดยในชวงหลงปใหม จะมการหารอกนวาจะจดทจงหวดไหนกอนหลงตอไป

ขณะเดยวกน ทางเครอขายไดเตรยมพรอมเพอเคลอนไหวในชวงเปดสมยประชมสภาคราวหนา เพอผลกดนพ.ร.บ.เหลาพนบานฉบบประชาชน ซงไดยกรางไวเรยบรอยแลว (ผจดการ 261244)

1.3.2 ความเคลอนไหวดานแรงงาน คาจาง- ป 2545 คาดวาคนตกงาน 1.7 ลานคนนายอระวชร จนทรประเสรฐ ปลด ก.แรงงานฯ กลาวถงแนวโนมการวางงานในป 2545 วา

จากเหตการณวนาศกรรมทสหรฐ สำานกงานคณะกรรมการพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต (สศช.) ไดประมาณการอตราการขยายตวทางเศรษฐกจในชวงแผนฯ 9 ไววาจะขยายตวประมาณรอยละ 4 – 5 ตอป ซงจากสถานการณดงกลาว ก.แรงงานฯ โดยกองวชาการและแผนงาน กรมการจดหางานไดประเมนในเบองตนวาจะทำาใหมผวางงานในป 2545 ประมาณ 1.7 ลานคน คดเปนรอยละ 5 ของกำาลงแรงงานรวมทมประมาณ 33 ลานคน

ในจำานวนผวางงานประมาณ 1.7 ลานคนน จะมผวางงานทเปนผทเพงจบการศกษา ประมาณ 2.7 – 3.7 แสนคน ทงนตองขนอยกบอตราการเตบโตทางเศรษฐกจของประเทศดวยวา หากเปนไปตามท สศช. คาดการณคอ รอยละ 4 – 5 กจะทำาใหมผวางงานกลมนในจำานวนดงกลาว แตหากอตราการเตบโตตำากวานน กจะทำาใหมผวางงานทเพงจบการศกษาเพมขน กลาวคอ สศช. ไดประเมนไววา หากอตราการเตบโตทางเศรษฐกจของประเทศอยในอตรารอยละ 4 – 5 จะสามารถดดซบแรงงานทเพงจบการศกษาไดประมาณ 2.3 แสนคน จากจำานวนผทเพงจบการศกษา และกำาลงเขาสตลาดแรงงานใหม 5 – 6 แสนคน เมอหกลบกนแลวจะทำาใหมผวางงานในกลมนประมาณ 2.7– 3.7 แสนคน (มตชน 041044)

- ก.แรงงานฯ รวมมอกบ 3 กระทรวง ชะลอปญหาการวางงาน ทมเงน 3 พนลานบาท

นายอระวชร จนทรประเสรฐ ปลด ก.แรงงานฯ เปดเผยถงความคบหนาการด ำาเนนมาตรการบรรเทาและแกไขการวางงานวา ตามทรฐบาลไดเหนชอบในหลกการโครงการในความรวมมอของ 4 กระทรวง ซงประกอบดวย ก.แรงงานฯ ก.ศกษาธการ ก.การคลง และก.อตสาหกรรม รวมทงสถาบนการเงนของคณะกรรมการกลนกรองฯ กอนนำาเสนอ ครม.นน ในสวนของก.แรงงานฯ ไดเสนอในเบองตน 3 มาตรการ 5 โครงการ มวงเงน 3,402.2 ลานบาท ซงจะสามารถชวยเหลอผวางงาน ผใชแรงงาน ผถกเลกจาง และคนพการ รวมแลวกวา 7 แสนคน อยางไรกตาม เพอเปนการเตรยมการรองรบการดำาเนนโครงการเพอบรรเทาและแกไขปญหาการวางงาน จงไดแตงตงคณะกรรมการอำานวยการโครงการกระตนเศรษฐกจป 2545 ขน โดยมปลด ก.แรงงานฯ เปนประธาน อธบดทกกรม และเลขาธการสำานกงานประกนสงคมเปนกรรมการ โดยมวตถประสงคเพอใหเปนหนวยงานกลางท ำาหนาทพจารณากลนกรองโครงการฯ ปรบปรงเปลยนแปลงการตดตามและประเมนผล ตลอดจนการประชาสมพนธแผนงานโครงการฯ โดยใหสอดคลองกบหลกเกณฑทกำาหนด กอนนำาเสนอผบรหารของกระทรวงฯ และหนวยงานทเกยวของ ทงนเพอใหการดำาเนนโครงการฯ เปนไปอยางรวดเรวและมประสทธภาพ (พมพไทย 071244)

197

Page 55: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

1.4 ความเคลอนไหวเพอสรางชมชนเขมแขง1.4.1 ความเคลอนไหวดานธนาคารชมชน - แบงกกรงไทยไดฤกษเปดบรการโครงการ'ธนาคารชมชน' คดดอกเบยขนตำา 6%นายปรชา ภขำา ผชวยผจดการใหญ ธ.กรงไทย ในฐานะประธานคณะทำางานธนาคารชมชน

เปดเผยถงความคบหนาของโครงการธนาคารชมชนวา เดอน พ.ย. 2544 ธ.กรงไทยเรมดำาเนนการตามแผนทวางไวคอ ปลอยกทง 4 ภาค ภาคละ 2 จงหวดกอน เพอเปนการทดลองโครงการธนาคารชมชนวามขอบกพรองจดไหน หาความเสยงตาง ๆ เพอนำามาประมวลผลและกำาหนดเปนแนวทางของทนและรวมถงวธการพจารณาสนเชอทเปนมาตรฐานในอนาคตอก

สำาหรบการปลอยกนน มการปลอยใหกบกลมของชมชนและปลอยกลกคารายยอย คอในสวนของชมชน ธนาคารมขอมลอยแลว ซงบางชมชนธนาคารอาจปลอยก 10 ลานขนไปแลวแตประเภทธรกจ สวนการปลอยกลกคารายยอยนนตองเปนคนในชมชน เพราะธนาคารไมตองการปลอยกมว ซงผดวตถประสงคของธนาคาร ทงนชมชนจะตองมกจกรรมรวมกนอยางนอย 1-2 ป โดยธนาคารเนนกเงนเพอไปผลตจรง ๆ โดยปลอยกรายยอยไมจ ำากดวงเงนวาตองปลอย 3 - 5 หมนบาทตอรายหรอไม แตหามใชจายเพอสวนสวนตวหรอสรยสรายอยางเดดขาด ส ำาหรบอตราดอกเบยธนาคารจะพจารณาศกยภาพและความเสยงของธนาคาร คาดวาดอกเบยทธนาคารจะคดสำาหรบการปลอยกอยระหวาง 6-12%

ในสวนผลของโครงการทจะเกดขนกบธนาคารนน ถาธนาคารปลอยก 35,000 หมบาน และรวมปลอยกเปนกลมแลวทำาใหธนาคารสามารถปลอยกไดถง 70,000 - 100,000 ลานบาท แตทงนจะตองพจารณาถงความสามารถของโครงการดวย สวนเร องดอกเบย แมธนาคารจะมตนทนการดำาเนนงานทตองรบผดชอบ ธนาคารกจะพจารณาใหรอบคอบวา Function ใดในกระบวนการผลตของเครอขายชวยสรางมลคาเพมตอผลตภณฑมวลรวม ธนาคารจะคดการคนดอกเบยในอตราสดทายทไมสง ทงนธนาคารจะเพมแรงจงใจใหกบคนกหรอชมชน โดยจะลดดอกเบยเงนกใหในปท 2 ถาปฏบตตามเกณฑของธนาคาร โดยธนาคารจะออกแบบระบบรวมกนกบเครอขายองคกรชมชนทมศกยภาพในการมเปาหมายใหธรกจเตบโตคกบความเขมแขงของชมชน (ผจดการ 01 - 021144)

1.4.2 ความเคลอนไหวดานกองทนหมบาน- กระตนประชาชนกเงนกองทนหมบาน พบโอนเงนไปแลว 40,000 ลานบาทขอก

เพยง 5,000 ลานบาทนายสจรต ปจฉมนนท อธบดกรมการพฒนาชมชน เปดเผยเมอวนท 3 ต.ค. 2544 วา

การดำาเนนการตามนโยบายเรองกองทนหมบานยงมปญหาการกเงนของประชาชนในแตละหมบานทวประเทศ จากการสำารวจพบวา หลงจากมการโอนเงนไปยงหมบานตาง ๆ แลวกวา 40,000 ลานบาท แตปรากฏวาไดมการขอกเงนไปทงสนเพยง 5,000 กวาลานบาท ทำาใหการแกปญหาเศรษฐกจของรฐบาลไมเปนไปตามเปาหมายทวางไว ซงไดมการกำาชบไปยงพฒนาการจงหวดและพฒนาการอำาเภอ ใหเรงรดทำาความเขาใจกบประชาชน เพอใหมการขอกเงนไปใชในการลงทนดานตาง ๆ

ดานนายสยมพร ลมไทย รองอธบดกรมการพฒนาชมชน (พช.) ไดชแจงวา วงเงนงวดแรกทรฐบาลไดใหไปจำานวน 8,000 ลานบาทนนไดไปถงมอประชาชนแลว สวนทเพงจดสรรลงไปนนอาจจะกระชนชดเกนไปทำาใหมการเตรยมการไมทน และอยระหวางการตรวจสอบของกรรมการ

198

Page 56: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

หมบานทตองเตรยมเอกสารการกเงน ซงคณะกรรมการบรหารหมบานตองใชความรอบคอบสงในการพจารณาวาใครกไปแลวตองมเงนมาคนได นอกจากนในแตละหมบานยงมหลายกองทนทประชาชนจะกยมได เชน โครงการ กข.คจ. ของกรมการปกครองทจดสรรใหกบ อบต. ละ 1 แสนบาท จงทำาใหความตองการของประชาชนทจะกเงนกองทนอนอกมไมมาก เพราะไมอยากเปนหนใหม

ทางดานนายสวทย คณกตต รองนายกฯ ในฐานะประธานกรรมการกองทนหมบานและชมชนเมองแหงชาต กลาววา จ ำาเปนอยางยงทจะตองพจารณาการใชงบประมาณ เพอกระตนเศรษฐกจมาสงเสรมและสนบสนนการพฒนากำาลงคนทจะลงไปชวยดแลบรหารจดการเงนกองทนหมบาน ซงไดปรกษากบ รมต.ศกษาธการ เพอจดทำาโครงการประกาศนยบตรบณฑต ทจะใหนกศกษาลงไปทำางานกบคณะกรรมการกองทนหมบาน หมบานละ 1 คน จะไดมโอกาสตดตามประมวลผลการบรหารจดการเงนกองทนหมบานของคณะกรรมการหมบาน และจะไดชวยการประเมนผลการดำาเนนงานในสวนของเงนทใหกกบผกรายยอยวา โครงการททำาเกดผลผลตรายไดและชวยกระตนเศรษฐกจมากนอยแคไหน ทงนไดโอนเงนกองทนหมบานไปแลวประมาณรอยละ 63 ของหมบานทงหมด และใหกยมไปแลวทงหมด 10,146 ลานบาท (มตชน 041044)

1.4.3 ความเคลอนไหวกรณหามใชเบยกดชมจากกรณชมชน 5 หมบาน ในตำาบลนาโส อ.กดชม จ.ยโสธร ไดออกเบยเพอใชเปนสอกลาง

แลกเปลยนสงของทผลตในชมชน เพอลดการไหลเวยนออกนอกชมชนของเงนบาทและทรพยากรในชมชน เมอปลายเดอนม.ค. 2543 แตธนาคารแหงประเทศไทยและก.การคลงไดสงใหชาวบานยตกจกรรมดงกลาวโดยเดดขาด โดยใหเหตผลวาการใชเบยกดชมเปนการละเมดกฎหมายการเงนการธนาคาร และป นทอนความมนคงของระบบเงนบาท ทงนชาวบานในชมชนกดชมไดออกมาเคลอนไหวเรยกรองความเปนธรรมอกครง โดยทำาหนงสอขอความชวยเหลอจากคระกรรมการสทธมนษยชนแหงชาต ซงเปนองคกรอสระตามรฐธรรมนญทจดตงขนใหม

ดานนางบวทอง บญศร ตวแทนกลมพฒนาชมชนพงตนเอง เบยกดชม บานสนตสข ต .นาโส อ.กดชม จ.ยโสธร กลาววา ทางชมชนเหนวาการกระทำาของธนาคารแหงประเทศไทยและก.การคลงกรณเบยกดชม เปนการละเมดสทธของชมชนในการวางแผนการพฒนาชมชนของตนเองใหเกดความเขมแขงและยงยน และเชอมนวาแนวทางพฒนาชมชนดวยการใชเบยเปนสอกลางแลกเปลยน เปนการพฒนาความคดรเร มสรางสรรคของชมชน และดำาเนนตามรอยพระราชดำารและนโยบายของรฐบาล ชมชนไมมเจตนาทจะละเมดกฎหมายบานเมองแตอยางใด จงไดขอความชวยเหลอไปยงคณะกรรมการสทธมนษยชนแหงชาตสวนจะชวยเหลออยางไรนน กแลวแตทางสำานกงานสทธมนษยชนจะเหนเหมาะสม

การใชเบยกดชมเปนสอกลางแลกเปลยนสนคากเพอใหเกดการพงตนเองในชมชน ลดการพงพาภายนอก ทสำาคญตองการสรางความสมพนธทดตอกนระหวางคนในชมชน แตธนาคารแหงประเทศไทยกลบวนจฉยวา เบยกดชมทชมชนใชนนเขาขายผดมาตรา 9 แหงพระราชบญญตเงนตรา พ.ศ. 2501 ทวา หามไมใหผใดทำา จำาหนาย ใช หรอนำาออกใชซงวตถแทนเงนตรา นอกเสยแตวาวตถแทนเงนตรานนๆ จะไดรบอนญาตจากรมต. คลง และการทชาวบานตงธนาคารเบยกดชมขนมาดแลการใชเบยนนผดมาตรา 9 แหงพระราชบญญตธนาคารพาณชย พ.ศ.2505 ทวาบคคลผใด นอกจากธนาคารพานชยจะใชชอหรอคำาแสดงชอในธรกจวา ธนาคาร ไมได

199

Page 57: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

ทางดานนายวสนต พานช กรรมการสทธมนษยชนแหงชาต ไดเปดเผยวา ไดประมวลขอมลแวดลอมตาง ๆ โดยเฉพาะเจตนารมณของการใชเบยกดชมแลว เหนไดวาชาวบานพยายามใชภมปญญาทองถนมาใชประโยชนเพอสรางความเขมแขงใหกบระบบเศรษฐกจในชมชน เปนการยอนไปสวถ ชวตดงเดมของบรรพบรษทยดระบบการแลกเปลยนอาหารและปจจยสเปนหลก สำาหรบแนวคดการใชเบยกดชมดงกลาวกเพอหาทางออกใหกบสมาชกในชมชนทตางประสบปญหาการขาดแคลนเงนบาท ไมมเงนมากพอทจะใชจาย จงรเร มนำาเบยมาเปนสญลกษณในการแลกเปลยนระหวางสมาชกดวยกนเอง ขณะทเงนบาทกยงมบทบาทอยคอนำาไปใชซอสงของจำาเปนนอกชมชน เจตนารมยของการใชเบยกดชมจงอยบนหลกการการพงตนเอง มงชวยเหลอสมาชกในชมชนทใหมความเขมแขงทงดานเศรษฐกจและดานสงคม เปนการดำาเนนตามรอยพระราชดำาร เรองเศรษฐกจพอเพยงของในหลวง

อยางไรกตาม เมอเจตนารมยของการใชเบยกดชมของชาวบานชดเจนเชนนแลว ทางคณะกรรมการสทธมนษยชนแหงชาตจะเรงดำาเนนการชวยเหลอชาวบานตามทรองทกขเขามาวาถกละเมดสทธมนษยชน โดยจะทำาหนงสอถงธนาคารแหงประเทศไทยและก.การคลง เพอขอคำาอธบายอยางละเอยด กรณทกลาวอางวา การใชเบยกดชมของชาวบานเปนการขดตอกฎหมาย จะนำาไปสความวนวายสบสน กอใหเกดความไมสงบ ความเสยหายตอระบบเศรษฐกจชาตจนถงขนสงยตการใชเบยของชาวบาน สำาหรบประเดนปญหาเบยกดชมนไมใชไมมทางออก แตควรจะมค ำาอธบายใหกบชาวบานใหกบสงคมมากกวาน เมอธปท.ยงไมมหลกฐานชดเจนเปนรปธรรมวา เบยกดชมจะนำาไปสความเสยหายทางเศรษฐกจของชาตอยางไร จะเกดผลกระทบจรงหรอไม กควรปลอยใหชมชนชาวบานไดมโอกาสทดลองใชตอ หากใชแลวสงผลดตอการดำารงชวตของเขา ทงนควรจะม องคกรใดองคกรหนงเขาไปศกษาวจยเชงปฏบตการเพอประเมนผลกระทบทเกดขนจากการใชเบยวาใชแลวใหผลดมากกวากควรจะเผยแพรไปยงชมชนอน ๆ ทมความพรอมจะท ำาลองใช แตหากมผลเสยมากกวา กคงไมมใครอยากดำาเนนการตอ

อนง ธนาคารเบยกดชมเปนการรวมตวจดตงของสมาชกทเปนชาวบานราว 120 คน กระจายอยในพนท 5 หมบานคอ บานกดหน หม 4 ต.กำาแมด อ.กดชม บานโคกกลาง หม 6 ต.ไผ อ.ทรายมล บานทาลาด หม 3 ต.นาโส อ.กดชม จ.ยโสธร เปดโครงการทดลองใชเมอวนท 29 มนาคม 2543 มลคาเบยกดชมกำาหนดใหมคาเทากบเงนบาทคอ 1 เบย เทากบ 1 บาท 5 เบย เทากบ 5 บาท 10 เบย เทากบ 10 บาท 20 เบย เทากบ 20 บาท 50 เบย เทากบ 50 บาท (ผ จดการ 181244)

1.5 ความเคลอนไหวดานแรงงานตางดาว1.5.1 นกรองตางชาตเขามาขดทองในเมองไทยกนคกคกตามโรงแรม

5 ดาว แตละปขนเงนออกกวา 100 ลานบาทจากขอมลของกองงานคนตางดาว กรมการจดหางาน ก.แรงงานฯ พบวามจำานวนนกรอง

นกดนตรและศลปนตางชาตไดขอรบใบอนญาตทำางาน (เวรก เพอรมต) ในประเทศไทยมากกวา 200 คน ถอวาเพมขนจากปกอน ๆ โดยสวนใหญเปนชาวฟลปปนส ในสวนของนกรอง นกดนตรทเปนชาวฟลปปนสนน แบงเปนนกรองจำานวน 43 คน นกดนตร 35 คน นกรองและนกดนตร 30 คน นอกนนเปนนกแตงเพลง นกแสดงอกจำานวนหนง สวนชาวตางชาตอนทขอใบอนญาตประกอบอาชพนดวยนนมทงชาวองกฤษ อเมรกน เนเธอรแลนด อนเดย สงคโปร หรอแมกระทงชาวพมา ซงจำานวนตวเลขถอเปนขนตนเทานน เนองจากโดยขอเทจจรงแลวมชาวตางชาตมากกวา

200

Page 58: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

นอกหลายเทาทเขามาประกอบอาชพนกรอง - นกดนตรในประเทศไทย แตคนเหลานพยายามหลบเลยงกฎหมาย โดยเดนทางมาในรปแบบของนกทองเทยวทอนญาตใหอยได 3 เดอน ซงดไดตามโรงแรมใหญ ๆ ระดบ 5 ดาว เชน โรงแรมดสตธาน โรงแรมโซลทวน โรงแรมแอมบาสซาเดอร และโรงแรมแกรนดไฮแอท เอราวณ กรงเทพ เปนตน ทมกมนกรองตางชาตมารองเพลงในยามคำาคน โดยแตละคนมรายไดสงไมนอยกวาเดอนละ 30,000 บาท ซงในแตละปประเทศไทยตองเสยเงนใหกบชาวตางชาตเหลานนบรอยลานบาท

นายจรศกด สคนธชาต รองอธบดกรมการจดหางาน กลาววา ในแตละปมชาวตางชาตมาขอรบอนญาตทำางานในประเทศไทยนบแสนคน และมแนวโนมเพมสงขนตามลำาดบ ซงถอเปนสาเหตหนงทแยงงานคนไทยไปทำา ดงนน จงควรมการควบคมใหอยในจำานวนทเหมาะสม โดยการสกดกนแรงงานตางชาตทเขามาทำางานในงานทคนไทยสามารถทำาได ซงไดตงเปาไววาจะควบคมยอดของแรงงานตางชาตกลมนลดลงจากเดมประมาณรอยละ 20 - 30 สำาหรบกรณนกรองตางชาตทเขามาประกอบอาชพในประเทศไทยกจะมการควบคมเชนกน เพราะมจ ำานวนมาก โดยไดวางหลกเกณฑไววา หากสถานประกอบการทมความจำาเปนจรง ๆ เชน โรงแรมใหญ ๆ เปนผมาขออนญาตจะพจารณาให แตถาบรษทนายหนามาขอจะไมอนญาต ทงน จากสถตพบวา โรงแรมใหญ ๆ มาขออนญาตไมมากนก ในชวงเดอน พ.ย. ทผานมามมาขออนญาตไมถง 10 ราย

ทางดาน นายวระวธน เทพโสธร นายกสมาคมดนตร กลาววา เหนดวยท ก.แรงงานฯ จะเอาจรงเอาจงเพราะเรองนเปนปญหากบนกรอง นกดนตรไทย เพราะนอกจากแยงงานนกรองนกดนตรไทยแลว ยงมาแยงงานอน ๆ ดวย นอกจากนชาวตางชาตทเขามาโดยไมถกตอง ยงมากออาชญากรรมตาง ๆ ดวย รวมไปถงการไมจายเงนภาษใหแกรฐบาล ถาออกไปใหหมดกเปนสงทด ทงนทางสมาคมยงมโครงการผลกดนใหเกดสภาดนตรขนโดยทำาหนาทเปนองคกรทคอยควบคมดแลนกดนตร นกรอง หรอผทเกยวของ รวมทงนกดนตรชาวตางชาตใหอยในขอบงคบของกฎหมายไทย (มตชน 03 - 041244)

1.6 ความเคลอนไหวดานแรงงานในตางประเทศ1.6.1 บรษทยกษใหญ 82 แหงในญปนมแผนปลดคนงานในประเทศ

กวา 120,000 คนในป 2544หนงสอพมพนฮอน เคอไซรายงานเมอวนท 18 พ.ย. 2544 วา บรษทตาง ๆ ตงแตผ

ผลตอเลกทรอนกส ผใหบรการขอมลไปจนถงหางคาปลกและบรษทเวชภณฑ มแผนออกโครงการปลดเกษยณกอนกำาหนด บรษทเหลานเตรยมโอนยายพนกงานไปยงกจการในเครอเดยวกน และตดลดปฏบตการซงหลายครงออกมาในรปของการลดคาจาง โดยจะมพนกงาน 120,000 คน ถกปลดออกโดยธรรมชาต จากการปลดเกษยณปกต ซงในบรรดา 82 บรษททใชแผนปลดเกษยณกอนกำาหนด หรอสนบสนนใหพนกงานลาออกโดยความสมครใจนน ผผลตอเลกทรอนกสและผใหบรการขอมลมแผนปลดพนกงานมากทสดคอ 65,000 คน

ทางดานนายเฮโซ ทาเคนากะ รมต.วางแผนเศรษฐกจและการคลงของญปน ไดให สมภาษณทางสถานโทรทศนฟจวา มความเปนไปไดทรฐบาลอาจตองออกงบประมาณเพมเตมฉบบท 2 ภายในป 2544 น แตในทางกลบกน กตองรกษาวนยทางการคลงอยางเครงครดดวยเชนกน อยางไรกตาม รฐสภาของญปนไดลงมตผานงบประมาณพเศษมลคา 3 ลานลานเยน สำาหรบปการเงนปจจบนทจะสนสดเดอน ม.ค. 2545 เพอรบมอยอดคนตกงานทพงโดง ทวากลบมเสยงเรยกรองออกมาทนควนใหรฐกระตนเศรษฐกจเพมเตม งบประมาณพเศษฉบบลาสดมมลคาตำากวางบ

201

Page 59: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

ประมาณกระตนเศรษฐกจของรฐบาลชดกอน ๆ อยางชดเจน ซงสะทอนถงพนธสญญาของโตเกยวในการจำากดการใชจาย ซงเปนสวนหนงของแผนปฏรปเศรษฐกจของนายกฯ จนอชโร โคอซ ม ท สญญาวาจะจ ำาก ดการออกพนธบตรใหมเพยง 3 ลานลานเยนเท าน น (ผจดการ 191144,Bangkok Post 191101)

1.6.2 แมบานตางชาตประทวงททางการฮองกงปรบลดคาจางลงอกรอยละ 20

สำานกขาวตางประเทศ รายงานเมอวนท 2 ธ.ค. 2544 วา บรรดาแมบานตางชาตในฮองกงกวา 700 คน จากฟลปปนส อนโดนเซย และไทย รวมชมนมกนทบรเวณวคตอเรยปารก กอนจะเดนขบวนประทวงไปตามถนน หลงจากททางการฮองกงกำาลงพจารณาปรบลดคาจางขนตำาของแมบานตางชาตลงอกรอยละ 20 หลงจากทกอนหนานในชวงเกดวกฤตทางเศรษฐกจ ทางการฮองกงไดปรบลดคาจางขนตำาของแมบานตางชาตมาแลวครงหนง (มตชน 031244)

1.6.3 อตราการวางงานของญปนสงขนเปนประวตการณถงรอยละ 5.5

อตราการวางงานของญปนสงขนเปนประวตการณถงรอยละ 5.5 เมอเดอนพ.ศ. 2544 เมอเทยบกบเดอนต.ค 2544 รอยละ 5.4 เนองจากภาวะเศรษฐกจถดถอย ทำาใหบรษทตาง ๆ ตองปลดพนกงาน ทงน นกวเคราะหไดเตอนวาสถานการณจะเลวรายลงไปอกใน 2-3 เดอนขางหนา

นายโยตาโร ซาวาก ผอำานวยการสำานกงานความมนคงในการจางงานของก.แรงงานญปน กลาววา การหางานทำาจะยากมากขน โดยปจจบนจำานวนผวางงานเพมขนจาก 410,000 คน เปน 3,500,000 คนแลว ซ งสถตการวางงานดงกลาว สะทอนใหเหนถงการลดขนาดของตลาดแรงงาน รวมทงการทบรษทรานคาตางๆ ลดจำานวนพนกงานตามสภาพเศรษฐกจ

ดานนายยาสโอะ ฟกดะ เลขาธการคณะรฐมนตร กลาววา ภาวะถดถอยและปฏรปโครงสรางทำาใหอตราการวางงานสงขน แตรฐบาลกมความจำาเปนทจะตองผลกดนการปฏรปตอไป เพอแกไขปญหาเศรษฐกจ (ผจดการ 281244)

2. ความเคลอนไหวดานสงแวดลอม2.1 ความเคลอนไหวสารพษในสงแวดลอม2.1.1 ชวตคน กทม. เตมไปดวยมลพษ บนทอนสขภาพอนามนทง

อากาศและเสยงนายศรธญญ ไพโรจนบรบรณ อธบดกรมควบคมมลพษ (คพ.) ก.วทยฯ กลาววา จากการ

ท คพ.ดำาเนนการตดตามตรวจสอบคณภาพอากาศในประเทศไทยอยางตอเนอง เพอเฝาระวงผลกระทบจากปญหามลพษทจะเกดขนกบสขภาพอนามยของประชาชน โดยตรวจวดสารมลพษทางอากาศ คอ ฝนละออง กาซโอโซน กาซคารบอนมอนนอกไซด กาซซลเฟอรไดออกไซด กาซไนโตรเจนไดออกไซด และสารตะกว รวมทงตรวจวดสภาพอตนยมวทยา ไดแก กระแสลม อณหภม ความชนสมพทธ ความกดอากาศ ปรมาณนำาฝนและการแผรงส โดยตรวจวดทงใน กทม . และตางจงหวด

ทงน จากการตรวจวดในเขต กทม. พบวา ยงมปรมาณฝนขนาดเลกและโอโซนเกนมาตรฐานเกอบทกพนท คาเฉลย 24 ชวโมง โดยฝนขนาดเลกพบสงสดบรเวณ ร.ร.สงหราช

202

Page 60: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

พทยาคม เขตบางขนเทยน วดได 169.4 ไมโครกรมตอลกบาศกเมตร ซงสงถง 1.4 เทาของคามาตรฐาน 120 ไมโครกรมตอลกบาศกเมตร สวนปรมาณกาซโอโซนนน พบปรมาณสงสดทบรเวณมหาวทยาลยรามคำาแหงวดได 203 สวนในพนลานสวน สงเปน 2 เทาของมาตรฐาน โดยคามาตรฐาน 100 สวนในลานสวน สวนการตรวจวดคณภาพอากาศแบบกงถาวรบรเวณรมถนนใน กทม. พบวาบรเวณทมปญหาเร องปรมาณฝนขนาดเลกมากทสดคอ บรเวณถนนพหลโยธน บรเวณกรมการขนสงทางบก คาเฉลย 24 ชวโมง สงสดเทากบ 244 ไมโครกรมตอลกบาศกเมตร สงเปน 2 เทาของคามาตรฐาน ขณะเดยวกนในบรเวณเดยวกนนกมปรมาณกาซคารบอนมอนนอกไซดเฉลย 8 ชวโมงเทากบ 10.50 สวนในลานสวน สงเปน 1.2 เทาของคามาตรฐาน สวนปรมาณกาซโอโซนเฉลย 1 ชวโมง พบปรมาณสงสด 136 สวนในลานสวน ทรมถนนลาดพราว บรเวณอาคารทพกตำารวจจราจร สงเปน 1.4 เทาของมาตรฐาน

สวนการตรวจวดระดบเสยงรายชวโมงรมถนนในเขต กทม. พบวาถนนสายหลกทมการสญจรตลอด 24 ชวโมง จำานวน 4 แหง คออาคารทพกตำารวจจราจร ถนนลาดพราว เคหะชมชนดนแดง สถานการไฟฟายอยธนบร ถนนอนทรพทกษ และบรเวณแยกพาหรด ถนนตรเพชร มระดบเสยงเฉลย 24 ชวโมง เกนมาตรฐานระดบเสยงทวไป คอมากกวา 70 เดซเบลเอ โดยเฉพาะบรเวณแยกพาหรดนน บางชวงพบวามระดบเสยงสงถง 80.5 เดซเบลเอ ซงอาจจะเปนปญหาและมผลกระทบตอการไดยนของประชาชนทอยบรเวณดงกลาว หากไดฟงเปนเวลานาน

สวนทบรเวณรมคลองแสนแสบทเปดบรการเดนเรอโดยสารระหวางเวลา 05.30 - 19.00 น.นน พบวาวงสระปทม และบรเวณซอยเอกมย 30 ระดบเสยงเฉลย 24 ชวโมง อยในชวง 58.9 - 626 เดซเบลเอ และ 62.2 - 64.5 เดซเบลเอ ตามลำาดบ ถอวาเสยงอยในระดบไมเปนอนตรายตอการไดยนของประชาชนแตอยางใด (ผจดการ 051144)

2.1.2 กทม. มพนททจดเกบสารเคมอนตรายถง 1,764 แหงนายนคม ไวยรชพานช ผอำานวยการสำานกผงเมอง เปดเผยวา จากกรณทเกดเหตรถ

บรรทกสารเคมพลกควำา คลงแสงกรมสรรพาวธทหารระเบด ทำาใหประชาชนตางวตกถงพนททจดเกบสารเคมหรอผลตสารเคมทอาจจะทำาใหเกดอนตรายขนมาได ทางก.มหาดไทยไดมคำาสงไปยงสำานกผงเมองทกจงหวดใหตรวจสอบ สำารวจ และหาวธปองกนอนตรายทอาจเกดขน ซงแหลงทมวตถอนตรายใน กทม. ม 1,764 แหง คอ เขตจตจกร 124 แหง เขตคลองเตย 113 แหง เขตบางกะป 73 แหง และเขตบางขนเทยน 49 แหง สวนเขตอน ๆ มไมเกน 49 แหง ทงนในเขตพนท กทม. ตามพ.ร.บ. ผงเมอง พ.ศ. 2542 (ฉบบปรบปรง) หามไมใหมสถานทผลต เกบจำาหนายในพนทเขต 39 เขต เนองจากเปนพนทเขตชนในของ กทม.

ทงน การขออนญาตผลต จ ำาหนาย เกบวตถอนตรายเหลานตองขออนญาตผานทาง ก.อตสาหกรรม ก.เกษตรฯ ก.วทยาศาสตรฯ และ ก.สาธารณสข สวน กทม. เปนเพยงเจาของพนทไมมอำานาจอนญาตใหกระทำาการใด ๆ ซงถาหากเกดอคคภยขน ทาง กทม. จะตองรบผดชอบดวย ดงนน กทม. จงไดประสานงานและขอความรวมมอไปยงหนวยงานตาง ๆ ใหมมาตรการควบคมดแลสถานทดงกลาว ไมไหเกดอนตรายใด ๆ กบประชาชน และ กทม. ไดขอใหแจงขาวสารกบประชาชนทราบดวย หากมเหตทอาจกอใหเกดอนตรายกบประชาชน (สยามรฐ 131144)

2.1.3 คนกทม.และปรมณฑลถกแวดลอมดวยสารเคมอนตรายกวา 200 ชนด จาก 500 โรงงาน

203

Page 61: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

นายอดม ไกรวตนสรณ เลขานการครม. สำานกนายกฯ เปดเผยวา นพ.กระแส ชนะวงศ รมต.สำานกนายกฯ ซงกำากบดแลกรมวเทศสหการ ไดลงนามหนงสอแลกเปลยนขอตกลงความรวมมอทางวชาการระหวางรฐบาลไทยกบรฐบาลเยอรมน ซงไดใหความชวยเหลอทางวชาการแกประเทศไทยในเรองโครงการระบบความปลอดภยดานการขนสงและจดเกบสนคาอนตราย ซงจะมผลใหเกดการปรบปรงกฎระเบยบดานการขนสงสนคาอนตรายใหแกหนายงานทเกยวของ

ปจจบนพบวา ประเทศไทยมการนำาเขาสารเคม 200 ชนด ซงเปนวตถอนตรายมาใช และขนสงผานชมชนหนาแนน เชน กทม.กวา 6 ลานคน จ.สมทรปราการ 8 แสนคน จ.สมทรสาคร 2 แสนคน มความเสยงทอาจจะไดรบอนตรายจากสารเคมทมการขนสงในเขตชมชน ในสวนโรงงานทใชสารเคมมถ ง 500 แหง แบงเป นเขต กทม . 193 แหง จ .สมทรปราการ 109 แหง จ.สมทรสาคร 95 แหง จ.นครปฐม 42 แหง จ.ปทมธาน 40 แหง และจ.นนทบร 27 แหง สำาหรบถนนทรถบรรทกสารเคมใชเปนเสนทางในการขนสง ไดแก ถ.อาจณรงค ถ.สขสวสด ถ.พระราม 2 ถ.สขาภบาล ถ.เลยบทางรถไฟสายเกา ถ.บางนา-ตราด และอ.พระประแดง จ.สมทรปราการ (ไทยโพสต 031244)

2.2 ความเคลอนไหวสงแวดลอมเมอง2.2.1 ตง ม.เกษตรฯ เปนทปรกษารอผงเมองพนทสเขยวใหม นายนคม ไวยรชพานช ผอ ำานวยการสำานกงานผงเมอง เปดเผยวา ส ำานกผงเมองม

โครงการจดทำา "แผนแมบทพนทสเขยวของกรงเทพมหานคร" (GREEN MASTER PLAN OF BMA) เพอใชเปนกรอบในการชแนวทางปฏบตตามนโยบายดานสงแวดลอมของเมอง เนองจากปจจบน กทม. ประสบปญหาดานสงแวดลอมมาก อกทงโครงการสงแวดลอมหลายโครงการทยงปฏบตกนอยในปจจบน เชน โครงการปลกตนไม โครงการเพมพนทสวนหยอม - สวนสาธารณะ และโครงการลานกฬา พบวายงไมมการปฏบตทถกตองและไมเปนระบบหลายประการ ทงดานพฤกษศาสตร เศรษฐศาสตร และผงเมอง

โครงการทำาแผนแมบทดงกลาว ม ม.เกษตรฯ เปนทปรกษา ซงจะดำาเนนการเสรจภายใน 1 ป มวตถประสงคเพอจดทำาแผนแมบทการพฒนาพนทสเขยวของ กทม. ทงในระยะยาว (25 ป) ระยะปานกลาง (5 ป) และแผนประจำาป พรอมทงจดทำาขอมลพนทสเขยวในระบบสารสนเทศทางภมศาสตรทสามารถปฏบตไดอยางรปธรรม และเพอเปนแนวทางใหผบรหาร กทม . ใชเปนนโยบายในการมอบหมายงาน รวมถงประสานแนวทางการพฒนาพนทสเขยวกบโครงการอน ๆ ไดอยางมประสทธภาพ (สยามรฐ 131044)

2.3 ความเคลอนไหวดน นำา ปา2.3.1 ความเคลอนไหววาดวยดน - ประเทศไทยใกลวกฤตพนทดนมากกวา 60% เสอมโทรม

นายไชยสทธ เอนกสมพนธ นายกสมาคมอนรกษดนและนำาแหงประเทศไทย เปดเผยวา ปญหาการเสอมโทรมของดนและทดนเปนปญหาทคกคามประชากรทงโลก รวมทงในประเทศไทยดวย ซงพบวามากกวา 60% ของทดนทงประเทศประมาณ 192 ลานไร อยในสภาพเสอมโทรมและมปญหา โดยมปญหาดนตน ประมาณ 41 ลานไร และดนคอนขางเปนทราย มถงประมาณ 40 ลานไร ซงปญหาการเสอมโทรมมผลโดยตรงตอการเปลยนแปลงภมอากาศโลก การฟ นฟและแกไขทดนเสอมโทรมใหดขนมาเปนเรองจำาเปนอยางยง กอนทประชากรโลกอาจจะขาดททำากนหรอขาดแคลน

204

Page 62: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

อาหาร ถงแมในขณะนประเทศไทยยงไมถงจดวกฤตการเสอมโทรมของดนกตาม แตถาประมาทหรอไมดแลรกษาแลวอกไมนานกอาจเก ดปญหาได (กรงเทพธรก จ 301144,พมพไทย 051244)

- กรมทรพยากรธรณออกประกาศหามทำานาเกลอสนเธาว 5 จงหวดภาคอสานรายงานขาวจาก ก.อตสาหกรรม แจงวา กรมทรพยากรธรณออกประกาศยกเลกการใหใบ

อนญาตการขอทำาเกลอสนเธาวในพนทภาคตะวนออกเฉยงเหนอ ประกอบดวย จ .สกลนคร อดรธาน นครราชสมา เลย และหนองคาย สวนรายททำาอยเดมจะพจารณาอกครง เนองจากพนทดงกลาวเกดปญหาแผนดนทรดและโพรงจำานวนมาก รวมทงเปนสาเหตทำาใหนำาเคมแพรกระจายสแหลงนำาจด จนไมสามารถใชนำาอปโภคบรโภคได

สำาหรบแนวทางแกไขปญหาประกอบดวย การควบคมผประกอบการทำานาเกลอใหดำาเนนงานอยางถกตองตามเงอนไขของราชการในใบแนบทายใบอนญาต การประชาสมพนธใหผผลตเกลอและประชาชนเขาใจและแกปญหาสงแวดลอม ใหขดลอกลำาหวย และสรางทำานบคนดนกนนำาเกลอไหลลงแหลงนำาจด รงวดขอบเขตพนททำานาเกลออยางชดเจน พรอมทงปกหมดประกาศ นอกจากน จะมเจาหนาทเฝาระวงและตรวจสอบสภาพสงแวดลอม

อยางไรกตาม พนท กทม. และปรมณฑลเกดการทรดตวปละ 1 - 2 ซม. หรอบางแหงเกดการทรดตวเปนหลมกวางและลกกอใหเกดความเสยหายกบทรพยสนและชวต ซงสาเหตหลกมาจากการสบนำาบาดาลมาใชมากเกนไป ทางกรมทรพยากรธรณจงประกาศยกเลกการอนญาตขดเจาะนำาบาดาลในพนททมนำาประปาเขาถง แตกยงมบางพนททฝาฝนอย (พมพไทย 031244)

- ยดคนทดนอลไพน ตามผลสอบกรมทดนสรปเปนทดนธรณสงฆตามมตกฤษฏกานายบญเชด   คดเหน ผอำานวยการกองงานเลขาธการคณะกรรมการจดทดนแหงชาต เปด

เผยเมอวนท 16 ธ.ค. 2544 วา ภายหลงนาย ประวทย  สหโสภณ อธบดกรมทดน ไดมคำาสงแตงตงคณะกรรมการสอบสวนเพอพจารณาดำาเนนการเพกถอนรายการจดทะเบยนเอกสารสทธทดนตามพนยกรรมของนางเนอม  ชำานาญชาตศกดา  โฉนดเลขท 20 และ 1446 อำาเภอคลองหลวง เมอวนท 30 ส.ค 2544 โดยมตวเองเปนประธาน   ผลการตรวจสอบและรบฟงคำาชแจงจากประชาชน และบรษท อลไพน เรยลเอสเตท ไดขอยตแลว โดยยดตามมตคณะกรรมการกฤษฎกา

ประธานคณะกรรมการสอบสวนกลาววา คณะกรรมการไดสงหนงสอสรปผลการสอบสวนขอเทจจรง และเหตทมการออกโฉนดทดนอยางเปนทางการสงไปใหทางกรมทดนแลวเมอชวงเยนวนศกรท 14 ธ.ค.ทผานมา   โดยผลสรปของคณะกรรมการมความเหนวา การออกรายการจดทะเบยน เอกสารสทธทดนดงกลาวกระทำาโดยไมถกตองเนองจากเปนทธรณสงฆ

อนง ทดนบรษท อลไพน เรยลเอสเตท ตกเปนขาวออฉาวเมอปลายป 2540 เนองจากมหลกฐานวา นางเนอม ช ำานาญชาตศกดา ไดท ำาพนยกรรมยกใหกบวดธรรมการาม   จงหวดประจวบครขนธ มาแตป 2512  โดยใหมลนธมหามกฏราชวทยาลยเปนผจดการผลประโยชนให   ซงทผานมา ไมมการเปลยนแปลงทางทะเบยน เนองจากอดตเจาอาวาสตองการเงนมาตงเปนมลนธมากกวา แตกตดขอกฎหมาย  จนกระทงในป 2531 เมอนายเสนาะ  เทยนทอง เปนรมช.มหาดไทย ไดมการตงเร องโอนกรรมสทธ ใหก บวด แตนายเสนาะในฐานะรกษาการรมช.มหาดไทย มคำาสงไมอนญาตใหวดไดมาซงทดนดงกลาว และใหปฏบตตามพนยกรรมขอท 4 ซงระบใหมลนธมหามกฏราชวทยาลยเปนผดแลผลประโยชน    แตกลบมการตความใหวดโอนกรรมสทธทดนนางเนอมเปนของมลนธเพอจดการผลประโยชนแทน   โดยเจาพนกงานทดนจงหวดปทมธานจดทะเบยนเปลยนแปลงกรรมสทธให    ซงหลงจากนนเพยงวนเดยว มลนธกโอน

205

Page 63: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

ใหบรษท อลไพน เรยลเอสเตท ซงมนายเสนาะเปนหนสวนดวย และตอมานายเสนาะไดขายใหกบ พ.ต.ท.ทกษณ ชนวตร นายกรฐมนตร กอนเขาสงกดพรรคไทยรกไทยไมนาน

กอนหนานในรฐบาลนายชวน  หลกภย กระทรวงศกษาธการ ไดสงเร องใหคณะกรรมการกฤษฎกาตความ โดยทประชมใหญคณะกรรมการกฤษฎกามมตเปนเอกฉนทเมอวนท   1  ก.พ.  2544  วา ทดนสนามกอลฟอลไพน  จำานวน  924  ไร ของบรษท อลไพน กอลฟ แอนด สปอรตคลบ จำากด และบรษท อลไพน  เรยลเอสเตท จำากด เปนทธรณสงฆ ของวดธรรมการาม จงหวดประจวบครขนธ ตามมาตรา 33 (1) แหง พ.ร.บ.คณะสงฆ พ.ศ. 2505 เนองจากวดธรรมการามวรวหารไดกรรมสทธ ทดนมรดกตามพนยกรรมของนางเนอม  ชำานาญชาตศกดา  ทนททนางเนอม ถงแกกรรม และมลนธมหามกฏราชวทยาลยในฐานะผจดการมรดกนางเนอม   ตองโอนทดนมรดกตามพนยกรรมใหแกวด   จะโอนใหแกบคคลอนนอกเหนอจากวดไมได การโอนใหบคคลอนจงเปนการกระทำาทขดตอเจตนารมณของเจาของมรดก  ซงไมผกพนทายาท และตองรบผดตอทายาทตามมาตรา 1720 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชย

นายบญเชด ยนยนวาคณะกรรมการไดทำาทกอยางถกตองตามกระบวนการสอบสวนแลว จากการรวบรวมพยานเอกสารหลกฐานตางๆ  ทงการสอบพยานบคคล ขอเทจจรงทงหมดทไดคณะกรรมการไมมทางมความเหนเปนอยางอน  นอกจากการทำาตามมตคณะกรรมการกฤษฎกาเพยงอยางเดยว เพราะเคยมมตคณะรฐมนตรบอกไววาทกหนวยงานราชการตองฟง ความเหนกฤษฎกา   เมอเปนเชนนนทางออกของประชาชนกคอไปอทธรณ ฟองตอศาล  ตามกฎหมายวธปฏบตทางปกครอง  พ.ศ. 2539 ตอไป ซงกคงตองฟองกรมทดนเปนจำาเลย

น.พ.บญ   วนาสน  ประธานกรรมการบรหารบรษท อลไพน  เรยลเอสเตท จำากด ให สมภาษณวา ทราบผลอยแลววาคณะกรรมการสอบ สวนจะตองมมตวาทดนดงกลาวเปนทธรณสงฆ   อกทงรมาวา  ในวนท 20  ธ.ค.น กรมทดนจะออกหนงสอสงเพกถอนเอกสารสทธทดนของหมบานอลไพนทงหมด   ดงนนทางบรษท อลไพนฯ และประชาชนทซอบานและ ทดนจงเตรยมการตอสทางกฎหมายกบกรมทดนแลว   โดยทกคนมนใจวาคำาสงของกรมทดนเปนคำาสงทไมชอบดวยกฎหมาย  ซงตามขนตอนนน หลงจากกรมทดนมหนงสอเพกถอนเอกสารสทธออกมาแลว กจะทำาการยนอทธรณไปยงก.มหาดไทยภายใน  15 วน หากก.มหาดไทย ยงยนยนกจะยนฟองตอศาลแพงเรยกรองคาเสยหายตอไป

ทางดานนายสมบต อทยสาง รมช.มหาดไทย กลาวเมอวนท 21 ธ.ค. ถงความคบหนาในการแกปญหาทดนอลไพน  ภายหลงคณะกรรมการสอบสวนของกรมทดนไดสรปเปนทธรณสงฆวา  ขณะนอยในขนทคณะกรรมการสอบสวนขอเทจจรงเสนอรายงานสรปผลการสอบสวนใหกบนายสมศกด  เอยมไธสง รองอธบดกรมทดน ซงหากเหนดวยกบผลสรป คณะกรรมการสอบสวนฯ กจะไดมคำาสงเพกถอน ซงประชาชนกจะไดใชสทธในชวงนคอการอทธรณ ซงจะตองใชเวลาพอสมควร (ผจดการ,ไทยโพสต 17,221244,พมพไทย,มตชน 191244)

2.3.2 ความเคลอนไหววาดวยนำา- กรมชลประทานทมงบฯ กวา 7 พนลานบาท แกปญหานำาทวมหาดใหญอยางถาวรนายกจจา ผลภาษ อธบดกรมชลประทานไดเตรยมแผนเผชญเหตน ำาทวมรบมอกบรอง

มรสมไดเคลอนตวลงสภาคใต โดยเฉพาะในพนท อ.หาดใหญ จ.สงขลา ทประสบภาวะนำาทวมอยางรนแรงในป 2543 ทงนในระยะเรงดวน ปงบประมาณ 2544 กรมชลประทานไดดำาเนนการขดลอกคคลองจำานวน 4 สายทผานตวเมองหาดใหญคอ คลองอตะเภาชวง 1 คลองอตะเภาแยก 1

206

Page 64: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

คลองอตะเภาแยก 2 และคลองทาชาง - บางกลำาแลวเสรจ 100% โดยใชงบประมาณ 34 ลานบาท สามารถระบายนำาลงสทะเลไดเรวยงขนจากเดมวนละ 32 ลานลกบาศกเมตรตอวนาทเปน 52 ลานลกบาศกเมตรตอวนาท นอกจากนยงไดดำาเนนโครงการจดทำาแบบจำาลองปรมาณนำา การไหลและสภาพนำาทวม ตลอดจนการตดตงระบบเตอนภย โดยไดวาจางม.เกษตรศาสตรดำาเนนการศกษาการบรหารจดการนำาในลมนำาคลองอตะเภา พรอมไดตดตงเคร องวดปรมาณนำาแบบอตโนมตจำานวน 7 ชด ในพนทลมนำาคลองอตะเภาเสรจเรยบรอยแลว ใชงบประมาณ 100 ลานบาท รวมทงไดประสานกบกรมอตนยมวทยานำารถเรดารตรวจอากาศเคลอนทมาตรวจวดอากาศตลอด 24 ชวโมง

สำาหรบในปงบประมาณ 2545 - 2546 กรมชลประทานจะเรมขดคลองอตะเภาทงสายใหเสรจแลวทงหมด พรอมดำาเนนการขดลอกลำาธารธรรมชาตดวยโดยใชงบประมาณ 57 ลานบาท รวมทงยงดำาเนนการขดลอกระบายนำาสายใหมอก 5 สาย ใชงบประมาณ 1,800 ลานบาท กำาหนดแลวเสรจในป 2548 อยางไรกตามขณะนคลองระบายนำา ร.1 ไดดำาเนนการเสรจภายในระยะเวลาทกำาหนดแนนอน สวนระยะปานกลางตงแตป 2545 - 2547 กรมชลประทานจะดำาเนนการสำารวจและออกแบบอางเกบนำาบนลำานำาสาขาคลองอตะเภาจำานวน 6 แหง ใชงบประมาณ 19 ลานบาท และในระยะยาวตงแตป 2548 เปนตนไปจะดำาเนนการกอสรางอางเกบนำาบนลำานำาทง 6 แหงดงกลาว คาดวาจะใชงบประมาณ 5,430 ลานบาท ทงนเพอทจะกกเกบนำาไมใหลงส อ. หาดใหญ ซงตงอยในภมประเทศทเปนแองกะทะ (ผจดการ 071244)

2.3.3 ความเคลอนไหววาดวยปา- พนทปาชายเลน จ.สตล เปนพนทเสยงลอบตดไมพนทปาชายเลน จ. สตล หลงกรมปาไมประกาศยกเลกเตาเผาถานโดยเดดขาดตงแตวนท

13 พ.ย. 2544 ปรากฏวามขบวนการลกลอบตดไมสงขายประเทศเพอนบาน ยงคงมการลกลอบตดไมอยางตอเนอง ถงแมทางจงหวดจะมมาตรการเอาจรงเอาจงกตาม

นายวศษฐ สทธสวาง หวหนาชดปฏบตการปาชายเลน ศนยปฏบตการปาชายเลนท 1 จ. สตล กลาววา พนทปาชายเลน จ. สตลมถง 253,612 ไร ปาบรเวณนยงจดวาสมบรณทสดอกแหงหนงของประเทศ จากพนทกวางใหญและมลำาคลองมากมาย ทำาใหงายตอการลกลอบตดไมโกงกางขนาด 11 ศอก นอกจากนมลคาไมสงไปขายยงตางประเทศมราคาสงถง 70 บาทตอ 1 ทอน ทำาใหเปนแรงจงใจในการลกลอบตดไม ประกอบกบใกลชวงเทศกาลฮารรายอหและเทศกาลปใหม พบวา มการลกลอบตดไมมากยงขน (ผจดการ 131244)

- มลนธสบฯ วอนรฐเรงแกรางพ.ร.บ.ปาชมชนเกรงปาอนรกษ-ปาตนนำาหมดแนนอน ชกระแสทนนยมตนเหตรกปา

เมอวนท 17 ธ.ค. 2544 สโมสรนสตคณะวนศาสตร มหาวทยาลยเกษตรศาสตร รวมกบมลนธสบนาคะเสถยร สำานกงานโครงการจดการผนปาตะวนตก กรมปาไม จดการอภปรายเร อง เร อง"ผลกระทบตอมหาชน กรณ (ราง) พ.ร.บ.ปาชมชน" ทหองประชมคณะวนศาสตร ซงผรวมอภปรายไดแก นางรตยา จนทรเทยร กรรมการทปรกษามลนธสบ นาคะเสถยร นายพรมมา สวรรณศร ประธานเครอขายปาชมชนผนปาตะวนตก และดร.อรรฆ พฒนวบลย ผจดการภาคสนาม โครงการจดการผนปาตะวนตกเชงระบบนเวศ

นางรตยา กลาวถงความเปนมาของพ.ร.บ.ปาชมชนวา พ.ร.บ.ปาชมชนเกดจากกรณทกรมปาไมใหสมปทานปลกปาเชงดอยสเทพ เมอป พ.ศ.2532 แตชมชนทเขาดแลปาตรงนนมา

207

Page 65: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

นานแลวไมพอใจทอย ๆ มบรษทมาไถปาทเขาดแล จงเกดการตอสกน และทายทสดผน ำาชาวบานคนหนงกถกฆาตาย ตงแตนนมาจงเกดแนวคดวาตองมพ.ร.บ.รองรบการทำางานของชาวบานทรกษาปา ซงหวใจของการทำาปาชมชนนนอยทประชาชนตองเหนคณคาของปา มการตงกตกาการใชปา เชน ตองชวยกนดบไฟปา ลาดตระเวนปองกนไมใหมการลกลอบตดไม หลงจากนนรางพ.ร.บ.ฉบบประชาชนเสรจกสงไปใหสภาผแทนราษฎรพจารณาและมการแกไขแลวผานไปยงวฒสภาพจารณา ซงคณะกรรมาธการวฒสภาจะใชเวลาพจารณาใหเสรจภายใน 13 ก.พ. 2545 แลวสงกลบสภาผแทนอกครง

ดานนายพรมมา กลาวถงประสบการณการทำาปาชมชนนอกเขตอทยานแมวงกวา เมอปพ.ศ. 2537 ปารอบ ๆ อทยานแหงชาตแมวงกเปนปาผนเลก กระจายเปนหยอมๆ แตตนไมทมอยกพอชวยดงนำาอย แตเมอชาวบานตองการพนททำากนมากขน กบกทดนใกลลำาหวย เพอปลกขาวโพดมากขนเพอจะนำาเงนไปซอทว ซอรถเครองตามกระแสทนนยมทเขามาในหมบาน แตยงทำาไปทดนกยงขาดความอดมสมบรณตองเปดพนทมากขน ฝนตกลงมากชะหนาดนมาปดคลอง นำากขาดแคลน ตอนนนกมองคกรพฒนาเอกชนมาพดถงเร องการปลกปาทดแทนในพนททไมเหมาะสมกบการเพาะปลก ตงแตนนเรากมปาชมชนของตวเอง โดยใชกองทนสงแวดลอมทหกมาจากกลมออมทรพย 30 กลม มาเลยงอาสาสมครปาชมชน 174 คน ทคอยชวยดแลปา 13 ผน เนอท 27,000 ไร สวนการใชประโยชนกมการตงกตกากนขนมาวาจะเกบเหดเกบหนอไดในชวงไหน ชวงไหนตองปดเพอใหปาฟ น นเปนแนวทางทยงยนในอนาคต และถาปลอยใหพ.ร.บ.นออกมาโดยไมแกไขเรากจะสญเสยปาอนรกษไป

ทางดานดร.อรรฆ กลาววา วกฤตการณดานทรพยากรชวภาพนนเกดจาก 1. การขยายตวของชมชนและพนทครอบครอง เชนการเปลยนสภาพผนปาเปนหยอมปา การท ำาใหปาเสอมโทรม 2. การใชทรพยากรในอตราทนาเปนหวง เชน การใชไมจากปาธรรมชาต การลาสตว การเกบของปา 3. การนำาสตว/พชตางถนปลอยสธรรมชาต เชนการเลยงปศสตว การปลอยสตวเลยงสงเหลานเปนการนำาโรคตดตอไปสสตวปา ซ งจะทำาใหเราสญเสยทรพยากรสตวปาและจะกระทบตอทรพยากรพชดวย 4. การอนรกษและจดการทยงไมเปนวทยาศาสตร ปจจบนเราเนนการใชกฎหมายโดยทขาดขอมลทเสรมการอนรกษ การจดการ และการตรวจสอบ อยางในกรณการเปดปาชมชนเราไมเคยมขอมลวาหลงจากทำาปาชมชนแลวมผลกระทบตอสตวปาและพนธพชอยางไรบาง และสดทายคอ อปสรรคในการประสานงานระหวางเจาหนาทผจดการและนกวจย

ทงน การใชทรพยากรธรรมชาตแบงกนเปน 2 ขว ค อ 1. สนใจแตมนษย 2.สนใจทรพยากรธรรมชาต มน ษยจะแตะต องไม ได แต ในความเป นจรงแล ว การจดการใช ทรพยากรธรรมชาตกบการอนรกษสามารถไปดวยกนได เชนกรณชาวกระเหร ยงในทงใหญนเรศวร กรมปาไมไมจำาเปนตองอพยพพวกเขาออกจากปา แตตองมการตรวจสอบวาการดำารงอยของชาวกระเหรยงกระทบตอทรพยากรพชและสตวปาหรอไม ตรงนถามการใชวทยาศาสตร ขอมลมาชวยกนคด กจะมจดทเราสามารถปรบเขาหากนได

ทางดานรศ.อทศ กลอนทร คณบดคณะวนศาสตร มหาวทยาลยเกษตรฯ เสนอวา การทรฐบาลรางพ.ร.บ.ฉบบนตองคดใหลกซง วาจะบรหารกนอยางไร แลวรฐบาลจะท ำาอยางไรหากพ.ร.บ.ซอนพ.ร.บ. เชน ถาเปนปาชมชนแลวใหขนอยกบพ.ร.บ.ปาชมชนไมขนอยกบพ.ร.บ.ฉบบอ น คนท ม ป าช มชนเข า ไปเก บของในป า ได แต คนขางนอกเข า ไปเก บของแล วถกจบตามพ.ร.บ.อทยาน หากเปนเชนนเทากบรฐบาลกำาลงสรางความไมเทาเทยมกน การทรฐบาลจะ

208

Page 66: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

ออกพ.ร.บ.เพอแกปญหาคน 4 ลาน แตคน 58 ลานคนแตะปาตรงนนไมได นจะกลายเปนจดออนของประเทศไทย ปาชมชนควรเปนเพยงฟงกชนหนงในการจดการปา โดยออกเปนมตครม.แทน (ผจดการ 171244)

2.4 ความเคลอนไหวดานความหลากหลายทางชวภาพ2.4.1 ธรกจการซอ - ขายปลาสวยงามเปนสาเหตททำาใหปะการงนำาตน

ตายเปนจำานวนมากนายสรพล สดารา นกวชาการดานวทยาศาสตรทางทะเล จฬาลงกรณมหาวทยาลย กลาว

วา ธรกจการซอ - ขายปลาสวยงามเปนอกสาเหตหนงททำาใหปะการงนำาตนตายไปเปนจำานวนมาก เพราะมชาวบานทยงรเทาไมถงการณบางคนใชสารเคมจ ำาพวกสารไซยาไนตโรยลงไปตามซอกปะการง เพอทำาใหปลาสลบและใหจบไดงาย ๆ แตสารไซยาไนตจะตกคางอยตามซอกปะการงทำาใหปะการงตายไปเปนจำานวนมาก และปลาสวยงามสวนหนงเปนปลาหายากอกดวย ซงขณะนยงไมมหนวยงานใดเขาไปดแลกวดขนในเรองเหลานแตอยางใด ปจจบนปะการงน ำาตนหลายแหง เชน ทบรเวณ จ.ตราด จ.ภเกต ฯลฯ เสยหายไปเปนจำานวนมากแลว

ในปจจบนนตางประเทศ โดยเฉพาะฟลปปนส ไดรณรงคเร องการอนรกษปะการงและปลาสวยงามไดผลเปนอยางมาก โดยชาวประมงจะใชอวนขนาดเลกครอบในแนวปะการงทเปนทอาศยของปลาสวยงาม เมอปลาออกมาจากแนวปะการงกคอย ๆ ปลดออกไป ในประเทศไทยควรเร มรณรงคเร องนกนไดแลว ถาไมคดตอนนอนาคตปลาสวยงามและปะการงนำาตนในประเทศไทยคงไมเหลออยางแนนอน (มตชน 131144)

2.4.2 กรมปศสตวเกรงสตวน ำาเขาทำาลายพนธพ นเมอง เรงออกกฎหมายคมครองพนธสตวพนเมองของไทย

ดร.สวสด ธรรมบตร ผอำานวยการกองบำารงพนธสตว กรมปศสตว เปดเผยวา การแขงขนดานการคาในตลาดโลกมสวนสำาคญยงททำาใหภาครฐตองตนตวในการปรบปรงแกไขกฎเกณฑการคาใหสอดคลองกบกฎหมายสากลฉบบใหม ซงเปนกฎหมายเกยวกบ ' การยายพนธตางถน' ททกประเทศทวโลกตองเตรยมการรางกฎหมายในลกษณะดงกลาวไว เพอเปนเครองมอปองกนการดแลพนธสตวและพนธพชพนเมองทเปนของตนเองอยางเครงครด เนองจากหากเกดกรณมการนำาพนธสตวพนเมองออกนอกประเทศแลวเกดมการผสมขามพนธเกดขน และมความเสยหายจากการผสมพนธดงกลาว กฎหมายการยายพนธตางถนระบชดเจนวา ประเทศตนกำาเนดสายพนธสตวพนเมองดงกลาวจะตองรบผดชอบความเสยหายทเกดขนโดยตรง

ทางกรมปศสตวจงเรงผลกดนการรางกฎหมายฉบบใหมทเปนกฎหมายลกษณะพเศษ ระบถงการอนรกษและสงเสรมพนธสตวพนเมอง โดยคาดวาภายในระยะ 1 - 2 ปน กฎหมายดงกลาวจะยกรางเสรจสมบรณ ซงการออกกฎหมายคมครองพนธสตวพนเมองของไทย ถอเปนสงทตองเรงดำาเนนการมากทสดในเวลาน เนองจากมกระแสจากกลมบคคลตางชาตบางกลมพยายามบดเบอนขอมลสตวพนเมองประเภทไกชน ทถอเปนไกพนธด ไปในเชงท ำาลายวฒนธรรมดงเดมของภมปญญาไทย ขณะเดยวกนกยงมความพยายามไมใหภาครฐสงเสรมการเลยงไกชน เพอเปดชองวางใหไกตางชาตทเปนประเภท ไกเนอ เขามาครองตลาดแทน เพราะถาไทยไมเลยงไกชน ตางชาตกจะไดประโยชนสงไกขาวเขามาตตลาดในไทย

209

Page 67: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

อนง ประเทศไทยปจจบนมไกพนเมองประมาณ 78 ลานตว โดยในจำานวนดงกลาวมไกแมพนธคละอยประมาณ 22% ซงแมพนธแตละตวสามารถออกลกไดประมาณ 38 - 40 ตวตอป ดงนน ในแตละปจะมลกไกพนเมองใหเกษตรกรทวประเทศเลยงไดประมาณ 800 - 900 ตว โดยไกพนเมองสวนหนงกนำาไปเพอการบรโภคและเลยงเปนไกสวยงามหรอเลยงเพอพฒนาเปนไกชนในเชงกฬา

ทางดาน ศ.ดร.จรญ จนทลกขณา อดตนายกสมาคมสตวบาลแหงประเทศไทย กลาววา ประเทศไทยไมควรตกเปนเหยอของโจรสลดทางชวภาพ ซงทางสมาคมสตวบาลฯ เองกไดตระหนกถงเรอง โจรสลดชวภาพ เปนอยางด และเชอวาในอนาคตอนใกล นอกจากการขโมยพนธพชแลวการขโมยพนธสตวทองถนในแตละประเทศจะเกดตดตามมาอยางเชนกรณเดยวกบขาวหอมมะล เนองจากในปจจบน มศนยวจยสวนกลางของโลก ทไดเกบพนธพช สตว นานาประเทศเพอวจย และโจรสลดชวภาพกมกอาศยชองทางนเขาไปขโมยพนธพช สตวไปวจย และปรบปรงพนธกรรม ประเทศไทยจะประมาทไมไดอกแลว เพราะการเคลอนไหวของนกวจยตางชาตรนแรงและแสวงหาผลประโยชนกนอยางไรจรรยา ดงนน รฐบาลไทย จงตองเรงจดทำาพมพเขยวสตวพนเมองไทยใหเปนหลกฐานเพอปองกนกลมโจรสลดชวภาพ (ผจดการ 301144)

2.4.3 สหรฐยนยนไมจดสทธบตรขาวหอมมะลไทย เกรงสหรฐคดพนธขาวหอมชนดใหมเปนคแขงกบไทยในอนาคต

นายราเชนทร พจนสนทร โฆษก ก.พาณชย เปดเผยภายหลงประชมคณะผบรหารกระทรวงพาณชยวา นายอดศย โพธารามก รมต.พาณชยไดแจงตอทประชมวา ไดรบหนงสอตอบกลบจากรฐมนตรพาณชยของสหรฐ เมอวนท 11 ธ.ค. 2544 หลงจากทรฐบาลไทยไดสงหนงสอความไมสบายใจเกยวกบปญหาททางนกวจยสหรฐไดนำาพนธขาวหอมมะลไทยไปคดคนพนธขาวขนมาใหมและเตรยมทจะยนขอจดสทธบตรเพอเตรยมทำาการคาแขงกบประเทศไทยในอนาคตได ซงเนอหาของหนงสอททางรมต.พาณชยสหรฐไดตอบกลบมายงไทยมใจความวา รฐบาลสหรฐไมมเจตนาทจะกระทำาไมถกกฎหมาย และพรอมทจะรวมมอกบประเทศไทยทจะทำาใหถกตอง และขอยนยนจะทำาใหถกในดานบวก ทจะไมใหมการยนจดสทธบตรตามทเปนขาวอยางแนนอน โดยเหนวาเร องเหลานเปนเรองสำาคญของคนไทยทงประเทศ ซงรฐบาลสหรฐพรอมใหความรวมมอกบไทยเตมท จงอยากใหคนไทยทงประเทศสบายใจในเรองนได

ทางดานนายพระศกด ศรนเวศน นายกสมาคมปรบปรงพนธและขยายพนธพชฯ เปดเผยวา ทางสมาคมไมเปนหวงกรณททางนกวจยสหรฐนำาพนธขาวหอมมะล 105 ไปทำาการคดคนพนธขนมาใหมและเตรยมทจดสทธบตร เพอเปนคแขงทางการคากบไทยในอนาคตนน เพราะสหรฐจะไปจดสทธบตรเปนพนธขาวของตนเองไมได เพราะตามกฎหมายพนธพชไทยจะใหการคมครองพนธพนเมอง พนธประจำาถน และพนธทขนทวไปในประเทศไทย แตกฎหมายสหรฐจะเนนใหพนธพชใหม ดงนน คนไทยไมตองกงวลเพราะพนธขาวขาวหอมมะล 105 เปนพนธเกาแกของไทย โอกาสทสหรฐจะจดสทธบตรซำาซอนของไทยทำาไมไดอยแลว สงทนากลวหากนกวจยสหรฐนำาเชอพนธขาวหอมไทยบางสวนไปผสมพนธและไดพนธใหมออกมา โดยลกษณะอนๆ ไมเหมอนกน ยกเวนคณภาพเมลด ตรงนการปกปองไมใหสหรฐจดสทธบตรคงทำาไดลำาบาก ซงอาจจะเปนพนธขาวหอมเมลดสนแตหอมเหมอนกบขาวหอมมะลไทย ถอเปนพนธพเศษใหมออกมา แตกยงเชอวาในระยะอนสนการคดคนพนธขาวของสหรฐทจะใหเหมอนกบพนธขาวของไทยทกอยางคงทำาไดยาก แตใน

210

Page 68: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

อนาคตเปนเรองทนากลว เพราะดวยเทคโนโลยความกาวหนาททนสมย เชอวาทางสหรฐคงไมหยดการวจยเทาน ซงอาจจะตองมการคดคนพนธขาวหอมออกมาอยางแนนอน

ดานนายบล เดยตน เลขานการเอกฝายกจการเศรษฐกจของสถานทตสหรฐประจ ำาประเทศไทย ไดตงขอสงเกตวา หากเปนปญหาเรองการแขงขนแลว ในฐานะทเปนคนอเมรกนคนหนงไมสามารถใหคำาแนะนำาตรง ๆ แตพอจะใหขอสงเกตไดวา ปญหาในลกษณะนสามารถเกดขนไดทวโลกไมเฉพาะกบไทยหรอสหรฐ เพราะเมอมการวจยอะไรสกอยางขนมาเพอประโยชนในแงของการแขงขนคงไมมนกวจยคนใดหยดวจยเพอใคร ดงนน การจดการแกปญหาขาวตองทำาในลกษณะทบรษททำาคอ ใชกลยทธทางธรกจทมมากมายมาใช รวมทงกลยทธดานการตลาด ซงเครองหมายการคาสามารถเปนอาวธทใชไดผลมาโดยตลอด (กรงเทพธรกจ,มตชน 071244,ผ จดการ 12,161244)

2.5 ความเคลอนไหวสงแวดลอมตางประเทศ2.5.1 นวซแลนดฆาเชอพนทปลกพชจเอมโอประเทศนวซแลนดจะขจดสงปนเป อนในพนททเคยใชเพาะปลกไมผลตดตอยนเปนครงแรก

โดยฮอรทรเสรช สถาบนวจยของรฐบาลนวซแลนด ตกลงจะฆาเชอในพนดนบรเวณตอนเหนอของโอคแลนด ทเคยใชเพาะปลกมะเขอเทศตดตอยนระหวางเดอนม.ค. - ก.พ. 2541 ซงขอตกลงนถอเปนชยชนะสำาคญของกลมตอตานพนธวศวกรรมทผลกดนมานาน 2 ปใหมการฆาเชอในแปลงทดลอง หลงจากฮอรทรเสรชขดตนมะเขอเทศออกไปทำาลายเมอสนสดโครงการ ดร.จอหน ชอว หวหนาฝายวทยาศาสตรของฮอรทรเสรช กลาววา ทางสถาบนยอมฆาเชอเพราะเปนหวงชมชน แมไมมหลกฐานทางวทยาศาสตรทแสดงถงการคกคามสงแวดลอม (กรงเทพธรกจ 171044)

2.6 ความเคลอนไหวสงแวดลอมโลก2.6.1 เตอนภยวกฤต ' สงแวดลอมโลก ' ทรพยากรถกเผาผลาญอยางบาคลงกองทนประชากรแหงสหประชาชาต (ยเอนเอฟพเอ) รวมกบสถาบนสงแวดลอมไทย จด

ประชมรายงานสภาวะประชากรโลกป 2544 : ประชากรและการเปลยนแปลงของสงแวดลอม โดยมการนำาเสนอรายงานสภาวะประชากรโลกป 2544 สรปวา การเพมขนของประชากรและการบรโภคทรพยากรอยางมหาศาลของมนษยท ำาใหโลกเปลยนแปลงอยางไมเคยเปนมากอน สญญาณภยของสงแวดลอมทวความรนแรงขนทกแหง ระบบนเวศถกทำาลาย พชและสตวบางชนดเสยงตอภาวะสญพนธ ความหลากหลายทางชวภาพเสยสมดล ดนเสอมคณภาพเกดมลพษในอากาศและนำา

ปญหาสงแวดลอมเหลานสบเนองมาจากการบรโภคทรพยากรอยางไมยงคดในเวลาอนรวดเรว ตลอดจนปญหาความยากจน มลพษ และสงปฏกลทเนนเปนปญหาเกยวเนองกบประชากรขณะเดยวกนคาดวาในป 2593 จำานวนประชากรของโลกจะเพมขนเปน 9,300 ลานคนจากจำานวนประชากรทเพมขนมาตลอดนบตงแตป 2503 ในปจจบนประชากรโลกมจ ำานวนทงสน 6,200 ลานคน ทงนจำานวนประชากรทเพมขนยงทำาใหการบรโภคทรพยากรมมากขน โดยเฉพาะประเทศทร ำารวยจะใชทรพยากรมากกวาประเทศทยากจน โดยเฉลยรอยละ 86 ขณะทประเทศทยากจนบรโภคทรพยากรเพยงรอยละ 1.3 เพราะปญหาความยากจน และการมททำากนไมเพยงพอเปนสาเหตใหคนยากจนทำาลายทรพยากรธรรมชาตเพอความอยรอด

ทางดาน ศ.ดร.ธงชย พรรณสวสด ประธานสถาบนสงแวดลอมไทย กลาววา ในสวนของประเทศไทยพยายามดำาเนนการควบคมจำานวนประชากรมาโดยตลอดทงของหนวยงานภาครฐและ

211

Page 69: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

เอกชน เชน โครงการของนายมชย วระไวทยะ ซงถอวาประสบความสำาเรจในการลดอตราการเพมจำานวนประชากร และหลายประเทศกชนชมความสามารถของประเทศไทย เพราะการลดจ ำานวนประชากรทำาใหลดการบรโภค ลดการใชทรพยากร และลดการสรางมลพษทางสงแวดลอมได (ผ จดการ, กรงเทพธรกจ 081144,Bangkok Post 081101)

2.6.2 ยเอนเตอน ' โลกรอน' ทำาผลผลตอาหารลด 30% ชวง 100 ป ขางหนา

รายงานของโครงการสงแวดลอมแหงสหประชาชาต หรอยเอนอพ ซงนำาออกเผยแพรในการประชมวาดวยการปญหาการเปลยนแปลงของสภาพบรรยากาศโลก ทเมองมารราเกช ประเทศโมรอกโก เมอวนท 8 พ.ย. 2544 ระบวา ภาวะโลกรอน อาจจะทำาใหปรมาณผลผลตธญพช เปนอาหารสำาคญของโลกลดลงถง 30% ในชวง 100 ปขางหนา

รายงานฉบบดงกลาว อางผลการศกษาของนกวทยาศาสตรวา อณหภมโลกทเพมสงขนเกยวของกบการปลอยกาซทกอใหเกดภาวะเรอนกระจกอาจจะสงผลกระทบตอปรมาณผลผลตของธญพชสำาคญ อาท ขาวเจา ขาวสาล และขาวโพด อาจลดลงถง 10% ตออณหภมทเพมขน 1 องศาเซลเซยส ในพนทเขตรอน และอางตวเลขของคณะกรรมการระหวางประเทศ วาดวยการเปลยนแปลงของสภาพบรรยากาศ (ไอพซซ) ซงเปนคณะทปรกษาทางดานวทยาศาสตรของยเอนทประเมนวา อณหภมโลกในพนทเขตรอนอาจเพมขนถง 3 องศาเซลเซยส ภายในป พ.ศ. 2643

นอกจากน ผลการศกษาของไอพซซ ระบวา พชผลทางการเกษตรอน ๆ เชน กาแฟและชา อาจไดรบผลกระทบจากอณหภมโลกทเพมสงขนเชนกน สวนผลทตามมากคอ บรรดาเกษตรกรผปลกพชผลเหลานจะถกกดดนใหเคลอนยายแหลงทำาการเกษตรไปยงทสง เพราะมอณหภมตำา ซงสงผลกระทบตอผนปาและสตวปา รวมถงปรมาณแหลงนำาสำารองของโลกดวย (กรงเทพธรกจ 091144)

3. ความเคลอนไหวดานพลงงาน3.1 ความเคลอนไหวดานพลงงานภายในประเทศ3.1.1 กรมพฒนาและสงเสรมพลงงาน จดทำาแผนพฒนาและสงเสรม

พลงงานทดแทน 8 เทคโนโลย ใชงบฯ 6.4 พนลานบาทนางสรพร ไศละสต อธบดกรมพฒนาและสงเสรมพลงงาน (พพ.) ก.วทยาศาสตรฯ กลาว

วา พพ. ไดเสนอแผนพฒนาพลงงานทดแทนสำาหรบเปนกรอบนโยบายและทศทางการดำาเนนงานพฒนาพลงงานทดแทนในระยะ 5 ป เพอนำาไปผนวกเขาเปนสวนหนงของแผนแมบทการวจยพฒนาและสงเสรมพลงงานทดแทน ของ ก.วทยาศาสตรฯ ซงแผนดงกลาวตงงบประมาณไว 6,400 ลานบาท และจะเรงดำาเนนการใหเปนผลอยางเรวภายในป 2545

ทงน โดยเลอกพฒนาเทคโนโลยพลงงานทดแทน 8 เทคโนโลย ทมความพรอมทงดานศกยภาพของแหลงพลงงาน ความร ความชำานาญ และประสบการณของบคลากรมาใชเปนลำาดบแรกคอ 1) เทคโนโลยเซลลแสงอาทตยสำาหรบผลตกระแสไฟฟา 2) เทคโนโลยการผลตความรอนจากพลงงานแสงอาทตย 3) เทคโนโลยการผลตความรอนจากพลงงานลมผลตกระแสไฟฟาและสบนำา 4) เทคโนโลยการผลตกาซชวภาพจากนำาเสยของโรงงานอตสาหกรรมและมลชาง 5) เทคโนโลยการผลตไฟฟาและเชอเพลงเหลวจากชวมวล 6) เทคโนโลยเตาเผาชวมวลและเตาหงตมประสทธภาพสง 7) เทคโนโลยการผลตไฟฟาจากพลงน ำาขนาดเลกระดบหมบาน และ 8)

212

Page 70: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

เทคโนโลยถานหนสะอาด ซงงบประมาณจะมงเนนไปทเทคโนโลยเซลลแสงอาทตยส ำาหรบผลตกระแสไฟฟา 1,700 ลานบาท เทคโนโลยการผลตไฟฟาและเชอเพลงเหลวจากชวมวลตงงบประมาณไว 1,700 ลานบาท และเทคโนโลยการผลตไฟฟาจากพลงงานนำาขนาดเลกและระดบหมบานตงงบประมาณไว 1,400 ลานบาท

อยางไรกตาม แตละเทคโนโลยมแผนงานและโครงการรองรบชดเจนสามารถนำามาใชไดทนท โดยจะเร มตนดำาเนนโครงการในพนททมศกยภาพในการใชพลงงานแสงอาทตย เชน ภาคเหนอ ภาคกลาง และภาคตะวนออกเฉยงเหนอ และพนททมศกยภาพในการใชพลงงานลม เชน พนทภาคใต รวมทงพนททมโรงงานอตสาหกรรม โดยจะเนนการมสวนรวมของราษฎรและภาคเอกชน และการนำาเทคโนโลยสมยใหมมาพฒนาใหเขากบภมปญญาทองถนไปพรอมกบการพฒนาบคลากร โดยตงเปาวา 5 ป หลงจากน ประเทศไทยจะสามารถผลตพลงงานทดแทนมาใชทดแทนนำามนเตาไดไมนอยกวา 400 ลานลตร/ป และจะชวยลดการสญเสยทางเศรษฐกจอนเนองมาจากการใชพลงงานไดไมนอยกวา 2,836 ลานบาท/ป (มตชน 011044)

3.1.2 สพช. ลดคาไฟรอบใหม 4.36 ส.ต. /หนวย นายปยสวสด อมระนนทน เลขาธการคณะกรรมการนโยบายพลงงานแหงชาต (สพช.) ใน

ฐานะประธานคณะอนกรรมการกำากบสตรการปรบอตราคาไฟฟาโดยอตโนมต (คาเอฟท) เปดเผยภายหลงการประชมคณะอนกรรมการ เมอวนท 12 ต.ค.2544 วา ทประชมมมตเหนชอบการปรบคาเอฟทรอบเดอนต.ค. 2544 - ม.ค. 2545 ลดลง 4.36 ส.ต./หนวย หรอลดลงจากคาเอฟทรอบของเดอนม.ย. - ก.ย. 2544 ทราคา 27.13 ส.ต./หนวย เหลอ 22.77 ส.ต./หนวย สงผลใหคาไฟฟาเฉลยทเรยกเกบจากบลประชาชนเหลอ 2.43 บาท/หนวย หรอลดลงประมาณ 2% คดเปนเงนทชวยใหประชาชนประหยดไดกวา 4,000 ลานบาท

สวนภาคอตสาหกรรมไดปรบลดมากทสด เพราะมการใชไฟฟามากถง 50% ของการใชไฟฟาทงหมด หรอลดลงได 4,000 ลานบาท สวนบานอยอาศยประมาณ 20% หรอประมาณ 800 ลานบาท และหากสามารถประหยดไฟไดอก 10% ตามโครงการประหยดไฟฟาจะไดรบการลดอก 800 ลานบาท และธรกจตาง ๆ ประมาณ 30% ลดลง 1,230 ลานบาท

สาเหตทมการปรบลดคาเฟท เนองจาก สพช. ไดพจารณาปรบลดงบฯลงทนของการไฟฟาทง 3 แหง ในป 2545 - 2546 ลงไดประมาณ 55,000 ลานบาท เนองจากภาวะเศรษฐกจชะลอตว สงผลใหความตองการรายไดในการสมทบทนลดลง 14,000 ลานบาท ซงจะนำามาเฉลยลดคาไฟฟาใหกบประชาชนปละ 7,000 ลานบาท หรอคดเปนคาไฟฟาทลดลง 7 ส.ต./หนวย เปนเวลา 2 ป ซงจะเกลยคดทกรอบเอฟทตลอด 7 ครง หลงจากนนคอชวงคาบเกยวปลายป 2546 และตนป 2547 ยงไมสามารถระบไดวาคาเอฟทจะปรบขนหรอไม เพราะยงไมทราบราคาตนทนทจะนำาไปคดคำานวณในสตรคาเอฟท ไมวาจะเปนราคาเชอเพลง อตราแลกเปลยน เปนตน (มตชน 131044)

3.1.3 สพช.คาดการณวาในป 2545 พลงงานมแนวโนมราคาถกลงนายปยสวสด อมระนนทน เลขาธการคณะกรรมการนโยบายพลงงานแหงชาต คาดการณ

วาราคาพลงงานในป 2545 มแนวโนมคงทหรอเอนเอยงไปทางลดลง ทงในสวนราคากาซธรรมชาต คาไฟฟาราคานำามน แตในสวนของกาซหงตม นนคงจะลดไดลำาบาก เพราะกองทนนำามนยงคงตดหนโรงกลนนำามนเปนวงเงนนบหมนลานบาท ซงเปนหนทเกดจาการชดเชยราคากาซเมอปทแลว จงตองมการใชหนกนตอไปในสดสวน 1,200 ลานบาทตอไตรมาส

213

Page 71: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

สาเหตทคาดวาราคาพลงงานมแนวโนมลดลงกเนองมาจากคาดการวาราคานำามนในตลาดโลกคงจะอยในระดบคงทหรอไมกเพมขนเลกนอยอยในระดบ 20-25 เหรยญสหรฐตอบารเรล ไมไดเพมขนสงเหมอนกบตนปทผานมา เพราะสำารองนำามนสหรฐอยในเกณฑสง กำาลงผลตมมากเกนความตองการ และการลดกำาลงผลตของโอเปกคงจะเกดขนไดยาก สงผลทำาใหราคานำามนในไทยไมนาจะปรบขนไปถงระดบ 17 บาท/ลตร ปจจยดงกลาวจะสงผลใหราคากาซธรรมชาตปรบตวลดลงตาม สงผลตอคาไฟฟาเอฟทจะปรบลดลงตามในทสด โดยปจจยทงหมดจะตองอยบนพนฐานทคาเงนบาทไมไดออนตวไปกวาระดบปจจบนดวย ซ งหากราคาน ำามบดบมแนวโนมราคาอยท ประมาณ 20 เหรยญตอบารเรลแลวกนาจะเปนเรองทนายนดยงขน เพราะมลคานำาเขานำามนจะลดลงจาก 300,000 ลานบาทตอป เหลอเพยง 200,000 ลานบาทตอป ในสวน 100,000 ลานบาท จะไดนำามาใชหมนเวยนในประเทศชวยกระตนเศรษฐกจ ซงเปนตวเงนทมมลคาสงกวางบกระตนเศรษฐกจ 58,000 ลานบาทเสยอก ถาหากราคานำามนดบเพมขนเปน สงสดประมาณ 5 เหรยญ แตละ 1 เหรยญจะสงผลตอราคานำามนในไทยประมาณ 30 สตางคตอลตร เพมขน 5 เหรยญกจะปรบขนไมเกน 1.50 บาท ดงนน หากเบนซนในไทยปรบขนสงสดในปหนากนาอยทประมาณ 15 บาทตอลตร กถอวาเปนขาวดสำาหรบคนไทย สำาหรบราคานำามบดบในปจจบน ราคาดไบอยทประมาณ 17.73 เหรยญ/บารเรล สวนราคานำามนสำาเรจรปสงคโปร เบนซนออกเทน 95 ราคา 22.65 เหรยญ/บารเรล ดเซล 20.53 เหรยญ/บารเรล ราคานำามนในไทยเบนซนออกเทน 95 ราคา 13.59 บาท/ลตร ออกเทน 91 ราคา 12.59 บาท/ลตร ดเซล ราคา 10.99 บาท/ลตร

ในสวนของความตองการใชพลงงานในป 2545 เมอเทยบกบป 2544 คาดวาในสวนของนำามนจะเพมจากความตองการลดลงรอยละ 3 ในปน เปนการขยายตวเพมขนรอยละ 5.7 หรอบรโภคประมาณ 600,000 บารเรล/วน เหตผลเพราะมรถยนตใหมเพมขนในขณะทราคานำามนถกลง ประชาชนอาจจะไมคอยประหยดพลงงาน ซงจะตองมการทำาแผนประหยดพลงงานกนอยางตอเนอง โดยในสวนของแผนประหยดพลงงาน จะมการจดระดมความคดเหนในวนท 20 ธนวาคม เพอจดทำาแผนทเปนรปธรรมในป 2545 สวนความตองการใชกาซธรรมชาตปหนาคาดวาจะมการขยายตวรอยละ 5.6 ในขณะทความตองการใชไฟฟาคาดวาจะขยายตวรอยละ 6-7 (ผจดการ 191244)

3.2 ความเคลอนไหวดานพลงงานตางประเทศ3.2.1 ประชมโอเปกรอบตอไปอาจมการลดกำาลงการผลตถง 1.5 ลาน

บารเรลตอวน เพอกระตนราคานำามนทซบเซานายอาล อล - ไนม รมต.นำามนซาอดอาระเบย กลาวเมอวนท 8 พ.ย. 2544 วา ในการประ

ชมรมต.โอเปก หรอกลมประเทศผสงออกนำามน ทกรงเวยนนา ประเทศออสเตรเลย ในวนท 14 พ.ย. 2544 อาจมการผลกดนใหมการลดกำาลงการผลตนำามนถง 1.5 ลานบารเรลตอวน ซงการลดกำาลงการผลตวนละ 1 ลานบารเรลตอวนไมเพยงพอทจะแกปญหาราคานำามนทตกตำาในชวงทภาวะเศรษฐกจโลกซบเซา ซงถาโอเปกลดกำาลงการผลตวนละ 1.5 ลานบารเรล กลมประเทศผผลตนำามนนอกกลมโอเปกกควรจะลดกำาลงการผลตของตนลงวนละ 500,000 บารเรลดวย ขณะทนายอาล โรดรเกซ เลขาธการโอเปก คาดวา ผลจากการประชมโอเปกจะมการประกาศลดกำาลงการผลตวนละ 1 - 1.5 ลานบารเรล หรอประมาณ 4 - 6% พรอมทงอาจมการกดดนใหสมาชกโอเปก ยดมนในโควตาการผลตใหมอยางจรงจงกวาทผาน ๆ มา สวนโควตาการผลตใหมจะมผลบงคบใชตงแตวนท 1 ธ.ค. 2544

214

Page 72: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

ทางดาน นายจอน ไรท นกวเคราะหจาก HSBC แบงก ทกรงลอนดอน กลาววา โอเปกกำาลงหารอกนอยางจรงจงในเรองการแกปญหาราคานำามนทตกตำา และเชอวาในการประชมจะมการผลกดนการลดราคานำามนอยางแนนอน ทงนราคานำามนดบในตลาดโลก ทรดลงกวา 8 ดอลลารสหรฐ/บารเรล นบตงแตเหตการณก อวนาศกรรมในสหรฐเม อ 11 ก.ย. 2544 (กรงเทพธรกจ 101144)

ความเคลอนไหวดานการเมองการปกครองนำาเรอง

ความเคลอนไหวดานการเมองการปกครองในประเทศไทยในไตรมาสทสของป บนหนากระดาษน.ส.พ.หรอขาวจากสอมวลชนอน อาท วทย หรอโทรทศน ปรากฏขาวคราวในเชงการเมองอนรกษเปนสวนใหญ เร มดวย ความราวฉานภายในพรรคไทยรกไทยหลายเร องดวยกนโดยเฉพาะการปนเกลยวระหวางมท.1 ร.ต.อ.ประชย เป ยมสมบรณ กบนายเสนาะ เทยนทอง ประธานทปรกษาพรรคไทยรกไทย แตสามารถเคลยรกนไดแลวดวยกาวใจยหอ พจมาน บทบาทและการปฏบตหนาทของ“ ”รฐสภาและฉายาจากสอมวลชน นอกจากน ยงปรากฏความเคลอนไหวของพรรคการเมองสำาคญๆ เชน พรรคไทยรกไทยโดย พ.ต.ท.ทกษณ ชนวตร ในการปรบคณะรฐมนตร 2 ตำาแหนง ขาวการดงพรรคชาตพฒนาเขารวมรฐบาลซงไลเลยกบขาวการยบพรรคความหวงใหมรวมกบพรรคไทยรกไทยทามกลางกระแสการคดคานทงจากคนในทงสองพรรค รวมทงประเดนปญหาขอกฎหมาย อยางไรกด ความเคลอนไหวเหลานนำาไปสขาวขามปเกยวกบการปรบใหญคณะรฐมนตร นอกจากน ยงมความเคลอนไหวของพรรคประชาธปตยในการปรบโครงสรางใหมของพรรคเพอรองรบการเลอกตงครงใหม ซงปรากฏการแสดงบทบาทเดนของพล.ต.สนน ขจรประศาสน ทถกศาลรฐธรรมนญหามดำารงตำาแหนงทางการเมองนาน 5 ป วายงคงมอทธพลสงภายในพรรคจนสามารถกำาหนดทศทางของพรรคออกมาไดอยางทตองการ การออกมากลาวของส.ส.ปชป.ในอนทจะเสนอเขาชอถอดถอนนายกฯ ขอหาคอการแทรกแซงสอรวมทงการประณามสอมวลชนของอดตนายกฯชวน หลกภย การเคลอนไหวของพรรคชาตไทยในการปรบวางแนวทางพรรคใหม และการเปดประเดนปรบปรงครม.แตไมสำาเรจ

ความเคลอนไหวดานการเมองปฏรปนน พ.ต.ท.ทกษณ ไดปรบยทธศาสตรและแนวนโยบายการบรหารประเทศดวยการจดระเบยบภารกจคณะรฐมนตรใหม ซงปรากฏความเคลอนไหวไมเหนดวยจากหนวยราชการตางๆ เชน การยบสำานกปลดสำานกนายกรฐมนตร การยายสำานกงานอยการ และสำานกงานตำารวจแหงชาตเขาสงกดก.ยตธรรม เปนตน สวนความเคลอนไหวเกยวกบการปฏรประบบราชการ ยงม

215

Page 73: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

ประเดนขดแยงหลายเรอง ซงไดรบการวจารณจากนกวชาการวา จดออนสำาคญคอการใหขาราชการพจารณาลดทอนอำานาจตนเอง โดยไมใชคนนอกแวดวงราชการเขามามสวนรวม นอกจากน ยงมความเคลอนไหวขององคกรอสระหลายองคกรดวยกน ซ งปรากฏทงในทางบวกและทางลบ อาท ขาวการลอบบ รายช อ และป ญหากระบวนการเลอกสรร กกต. ชดใหมสวนความเคลอนไหวดานการเมองการปกครองสวนทองถนนน คณะรฐมนตรใหความเหนชอบรางปฏบตการกำาหนดขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน และเตรยมถายโอนอำานาจสทองถนแมรฐสภาจะยงไมไดรบทราบกตาม นอกจากน กมธ.องคกรอสระวฒสภาเรงใหคณะกรรมการตรวจเงนแผนดนตรวจสอบการทจรตในองคการบรหารสวนตำาบล ซงปรากฏขาวคราวการทจรตกนเปนกระบวนการ โดยเฉพาะอยางยงการกอสรางในโครงการใหญ ๆ

การดำาเนนงานดานการตางประเทศของประเทศนน จากการเปดฉากถลมประเทศอฟกานสถานของสหรฐ นอกจากมการตงคำาถามเกยวกบบทบาทดานการเมองของประเทศไทย และความปลอดภยจากกลมกอการรายแลว ยงสงผลกระทบทงในดานลบและดานบวกตอเศรษฐกจของประเทศไทย กลาวคอ ปญหาเสถยรภาพของตลาดการคาเกดใหมของไทย เชน อนเดย ปากสถานและกลมตะวนออกกลาง สวนดานบวกกคอไทยสามารถสงออกไดเพมขนจากการทอนเดย-ปากสถาน ทไดรบผลกระทบหนกจากสงคราม อกทงพนธมตรสหรฐทไดรบเงนสนบสนนจะมการซอสนคาจากไทยเพมขน เปนตน นอกจากน ยงมความเคลอนไหวของชาวไทยมสลมในประเทศไทยตอตานการถลมอฟกานสถานของสหรฐ ซงนอกเหนอจากการชมนมในสถานทตาง ๆ แลวยงมการกำาหนดมาตรการไมซอขายสนคาสหรฐอกดวย การดำาเนนงานดานตางประเทศทสำาคญของไทยอกประการหนงในชวงนคอ การเดนทางเยอนประเทศสหรฐของนายกฯ พ.ต.ท.ทกษณ ชนวตร ซงแถลงขาววาประสบความสำาเรจหลายประการ

ความเคลอนไหวดานการเมองการปกครองในตางประเทศ ในไตรมาสสดทายของป 2544 นน ความเคลอนไหวของสหรฐครองหนากระดาษของหนงสอพมพ รวมทงการเสนอขาวของสออน ๆ ตลอดไตรมาส ทสำาคญ ไดแก ความเคลอนไหวดานการตางประเทศของสหรฐซงปรากฏหลายเรองดวยกน ทงรางแผนยทธศาสตรฉบบใหมทเนนเอเชยเปนสำาคญ พรอม ๆ กบการรกษาพนทอทธพลอน ๆ ของตนตอไป การเปดฉากถลมอฟกานสถานเพอตามลาตวนายโอซามะห บน ลาดน ผตองสงสยกอวนาศกรรมอาคารเวลดเทรด ฉกหนาศนยกลางทนนยมสหรฐ ทกบดานอยในอฟกานสถาน โดยยกแรกของสงคราม อฟกานสถานถกถลมดวยปฏบตการทางอากาศของสหรฐเสยหายยบเยน ตามมาดวยปฏบตการภาคพนดนอยางฉบพลน

216

Page 74: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

ประสานกบการปฏบตการทางอากาศอกแตยงไมปรากฏความส ำาเรจตามทสหรฐตองการ นนคอยงไมสามารถลาตวนายโอซามะห บน ลาดน ไดสำาเรจ ไมแตเทาน สหรฐยงเผชญกบสงครามเชอโรคแอนแทรกซ การกอการรายในรปแบบใหมทมาพรอมกบจดหมาย และจากเหตการณวนาศกรรมอาคารเวลดเทรดทเกดขนสงผลตอการเปลยนแปลงนโยบายดานความมนคงของสหรฐใหม พจารณาไดจากการประกาศความสำาเรจในการทดสอบโลขปนาวธ การขยายเวทการทตเขาไปในเอเชยกลางโดยมขมนำามนขนาดใหญเปนเปาหมาย การถอนตวจากสนธสญญาตอตานขปนาวธซงไดรบการวจารณจากรสเซยวาจะเปนการกระตนการสงสมอาวธในโลก รวมทงการใหความสำาคญกบภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใตมากขนกวาเดม

ไมเฉพาะแตสหรฐเทานนทตองเผชญกบจดหมายเชอโรคแอนแทรกซ หลายประเทศทวโลกกประสบปญหาเชนเดยวกน ปรากฏวาเจาหนาทไปรษณยในหลายประเทศตกเปนเหยอหลายราย ขณะเดยวกน สายตาของสอมวลชนเพงเลงไปทสหรฐ รสเซย และอรก วาเปนประเทศทมศกยภาพในการผลตอาวธเช อโรค สำาหรบสถานการณทคบหนาในอฟกานสถานนน ปรากฏวารฐบาลตอลบานคายแตกตองทงเมองหลวง แตสหรฐยงไมเสรจสนภารกจ อฟกานสถานยงคงถกถลมตอไป มการประชมเพอการจดตงรฐบาลชวคราวของอฟกานสถานทกรงบอนน ประเทศเยอรมน ซงมปญหาถกเถยงกนนานกวาสปดาหจงลงตว สวนนายโอซามะห บน ลาดน ยอมรบถลมเวลดเทรด กบขาวคราวการมอาวธเคม ชวภาพ และนวเคลยร นอกจากน มการจดประชมสดยอด เอเปก“ ” ทเซ ยงไฮ ซ งออกแถลงการณประณามการกอวนาศกรรมอาคารเวลดเทรดในสหรฐ แตไมแสดงทาทสนบสนนการปฏบตการทางทหารของสหรฐในอฟกานสถาน สถานการณโลกดจะเดอดเปนไฟมากขน จากสถานการณตงเครยดในตะวนออกกลาง ถงขนอสราเอลตดความสมพนธและถลมดนแดนปาเลสไตนในเขตเวสตแบงกและฉนวนกาซา สาเหตจากการกอความไมสงบของกลมมสลมหวรนแรง ไมแตเทาน ดนแดนอนทวปกรอนรมขนมาอกจากเหตกอการรายถลมอาคารรฐสภาอนเดย ผตองสงสยคอกลมแยกดนแดนแคชเมยรทไดรบการสนบสนนจากปากสถาน ซงทงอนเดยและปากสถาน ลวนเปนประเทศทสะสมและเคยทดลองอาวธนวเคลยรมาแลว หากไมสามารถประนประนอมกนได กเปนอกจดหนงทอาจกออนตรายใหกบโลกได

1. ความเคลอนไหวดานการเมองการปกครองแบบอนรกษ1.1 “ทรท” ราวหลายเรองทโดดเดนคอการปนเกลยวระหวาง ประ“

ชย กบ” เสนาะ“ ” แตเคลยรกนแลวดวยกาวยหอ พจมาน“ ”

217

Page 75: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

ความขดแยงระหวางนายเสนาะ เทยนทอง ประธานทปรกษาพรรคไทยรกไทย กบร.ต.อ.ประชย เป ยมสมบรณ รมต.มหาดไทย และเลขาธการพรรคฯเปนทรกนดในแวดวงส.ส.พรรคไทยรกไทย และปรากฏตอสอมวลชนหลายเรองดวยกน อาท ความเหนคดคานของนายเสนาะเกยวกบโครงการจงหวดทดลองแบบบรณาการเพอการพฒนาหรอ ผวา“ ซอโอ” นโยบายการจดระเบยบสงคมของร.ต.อ.ประชย เปนตน อยางไรกตาม ไดมความพยายามทจะประสานรอยราวนน ำาโดยคณหญงพจมาน ชนวตร ทำาหนาทแทนสาม ดวยการนำาร.ต.อ.ประชย เดนทางไปเยยมอาการปวยของนายเสนาะ ถงบานเมองทองธาน ซง ร.ต.อ.ประชย เปดเผยเมอวนท 20 พ.ย.2544 ททำาเนยบรฐบาล ถงการเดนทางรวมกบคณหญงพจมาน ชนวตร ภรยา นายกฯไปทบานพกเมองทองธานของนายเสนาะ เทยนทอง ประธานทปรกษาพรรคไทยรกไทย เมอวนท 19 พ.ย.2544 ทผานมา วานายเสนาะปวย จงไปเยยมและมการไปพดคยเรองสวนตว และปญหาภายในพรรควาในชวงทผานมามปญหาอะไรบางและจะแกไขอยางไร เพราะใกลการประชมใหญสามญประจำาปของพรรคแลว และตอบคำาถามผสอขาวทวาการไปเยยมนายเสนาะ จะทำาใหบรรยากาศการทำางานรวมกนดหรอไม วาตนกบนายเสนาะไมมปญหาอะไรกน เพยงแตขาวทนำาไปพาดหว น.ส.พ.อาจจะแรง แตทผานมา แตละฝายอาจไมไดคยกน ปญหาทเกดขนจงเปนการพดกนคนละเวลา และมการจบภาพมาชนกน ทำาใหเกดความเขาใจผดทสำาคญตางคนตางกมงานมากทำาใหไมมเวลามาพดคยกน และสรปวาปญหาภายในพรรคทผานมาเกดขนเนองจากพรรคมคนหลากหลาย ตางคนตางไมรจกกนมากอน ซงในการพบปะกนครงน มขาวรายงานวาพ.ต.ท.ทกษณ ชนวตร นายกฯ ใหคณหญงพจมาน ไปเยยมนายเสนาะโดยกำาชบใหร.ต.อ.ประชยไปดวย จดประสงคคอเพอกลบขาวความขดแยงระหวางบคคลทงคและปองกนการยแหยภายในพรรคเนองจากมหลายกลมทตองการสรางความแตกแยก (กรงเทพธรกจ 07,091144,คม ชด ลก 081144,สยามรฐ 07,08,09,14,201144,มตชน 07,09,20,211144,พมพไทย 14,20,211144,สยามรฐ 211144)

1.2 รฐสภา : บทบาท ลกษณะการปฏบตงาน และฉายาทไดรบจากสอมวลชน

การปฏบตงานของวฒสภาในรอบป 2544 ชวงแรกดทาจะไปดวยดและนาจะเปนตวอยางของสภาผทรงคณวฒ ความเปนอสระ การเอาจรงเอาจงในการทำาหนาทเปนปากเสยงของประชาชนและการควบคมรฐบาลอยางเปนเร องเปนราว แตเมอเวลาลวงเลยไป ภาพของส.ว.ทออกมาเร มปรากฏความแตกแยก แบงกลม แบงกก และถอเอาศกดศรของตวเองอยเหนอความถกความควรตามบทบญญตของรฐธรรมนญ ดงจะเหนไดจากเรองเลกๆนอยๆ กตองลกขนอภปรายหรอเขาชอกนยนใหศาลรฐธรรมนญวนจฉยตความ เปนตนสวนเร องใหญๆ เร องสำาคญ ๆ ตอชาตและตอประชาชน กลบไมทำา เชนการตดตามการดำาเนนนโยบายของรฐบาล อาท การพกชำาระหนเกษตรกรรายยอย 3 ป กองทนหมบาน ๆ ละ 1 ลานบาท 30 บาทรกษาไดทกโรค ฯลฯ ไมเหนส.ว.ซงมถง 200 คน จดกระบวนแหงการตรวจสอบอยางเปนเอกภาพ ดงนนเมอสอมวลชนประจำารฐสภาตงฉายาสถาบนและบคคลในแวดวงการเมองอนเปนธรรมเนยมปฏบตของป 2544 วฒสภาจงไดรบฉายาวา

สภาจบฉาย“ ” เพราะการทำาหนาทในรอบปทผานมาไมมความชดเจน สบสนในบทบาท ทำาตวเหมอนส.ส. จบงานทกประเดนทเปนขาว สวนหนาทโดยตรงคอ การตรวจสอบยงไมประสบความสำาเรจเทาทควร

สวนสภาผแทนราษฎร เร มเปดประชมในเดอนก.พ.2544 เพอเลอกนายกฯรมต.ภายใน 30 วน นบจากวนเลอกตง ส.ส.เมอวนท 6 ม.ค.2544 ในรอบ 1 ป ของสภาผแทนฯทผานมา มการ

218

Page 76: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

ประชม 2 สมย สมยละ 120 วน สมยแรกเปนสมยทวไปและสมยทสองเปนสมยนตบญญต ซงจะเนนในการพจารณารางพ.ร.บ.เปนหลกไมสามารถยนญตตอภปรายไมไววางใจได นายอทย พมพใจชน ประธานสภาผแทนราษฎร กลาวตอทประชมฯเมอวนท 28 พ.ย.2544 กอนปดการประชมและปดสมยประชมเกยวกบผลงานของสภาฯสมยสามญนตบญญตวามการพจารณารางพ.ร.บ.192 ฉบบ เปนรางพ.ร.บ.ทคางจากสมยประชมทแลว 106 ฉบบ รบทราบการดำาเนนการ 86 ฉบบ ประกาศในราชกจจานเบกษาแลว 26 ฉบบ อยในขนวฒสภาเนองจากมการแกไข 3 ฉบบ รอการพจารณาของคณะกรรมมาธการรวม 5 ฉบบ อยในขนของวฒสภา 11 ฉบบ นอกจากน สภาผแทนฯไดบรรจกระทสด กระททวไป และกระททถามใหประกาศในราชกจจานเบกษา รวม 453 เร อง พจารณากระทสดแลว 45 เรอง กระททวไป 39 เรอง และกระทใหตอบในราชกจจานเบกษา 166 เรอง

การจดทำาโลมอบใหกบส.ส.ทลงชอมาประชมทกนดตงแตวนท 5 ก.พ.2544 มาถงวนท 15 พ.ย.2544 ทไดมาประชมสภาผแทนฯนยวาเพอเปนการสะกดเตอนส.ส.อก 421 คน ทไมมาลงชอทกนด แตโครงการมอบโล ครงนกลบไดรบการวพากษวจารณวา รายชอของส.ส.ทมาเซนไวไมไดเปนเครองคำาประกนวาเจาของรายชอจะอยในหองประชมสภาผแทนฯทกคร ง บญเลศ ชางใหญ ไดตงขอสงเกตเกยวกบส.ส.ไวในคอลมน หมายเหตประชาชน ใน มตชนสดสปดาห “ ” 3-9 ธ.ค.2544 ไวหลายประการ อาท 1) ส.ส.จำานวนมากมสวนเชอมโยงกบฝายบรหารโดยการดำารงตำาแหนงขาราชการการเมอง เชนเปนทปรกษารมต. เปนเลขานการรมต. ซงนาจะมการวจยวาสงผลกระทบตอการปฏบตหนาทของการเปนส.ส.ซงอยในฝายนตบญญตหรอไม อยางไร 2) ในทางปฏบต ส.ส.ไมวาจะเปนฝายคานหรอฝายรฐบาลทไดรบเลอกตงจากประชาชนเปนตวแทนในการควบคมการบรหารราชการแผนดนตามรฐธรรมนญบญญตนน ส.ส.ฝายรฐบาลกลาซกถาม ทวงตงวพากษวจารณรฐบาลแคไหน เพราะการทไดรบเลอกตงกตองพงพาปจจยตาง ๆ จากหวหนาพรรคและผใหญในพรรค ดงนน การควบคมการบรหารราชการแผนดนจงตกอยกบฝายคาน ซงในรอบปทผานมาผลงานไมนาประทบใจอาจเพราะเคยเปนรฐบาลมากอนและไมสามารถแกปญหาไดขณะทกระแสความนยมรฐบาลใหมของประชาชนยงมาแรง 3) ม ส.ส. จำานวนเทาใดทลงไปประสานกบองคกรภาคประชาชนเพอรบฟงปญหาและหาทางแกไขของประชาชน จากผลงานของส.ส. ท ผานมา รวมทงการขาดประชมจนเกดปญหาสภาลมเพราะสมาชกไมครบองคประชมถง 3 คร ง ทำาใหสภาผแทนราษฎรจงไดรบฉายาประจำาป 2544 จากสอมวลชนประจำารฐสภาวา สภาอาชพ“เสรม เนองจากส” .ส.สวนหนงใชเวลาไปกบการลงพนทและปฏบตภารกจสวนตว (มตชนสดสปดาห 3-91244, มตชน,ไทยโพสต 29,3012)

1.3 ความเคลอนไหวของพรรคการเมอง1.3.1 “ทกษณ” ปรบเลกครม.เงยบๆ เกรงการเมองในพรรครฐบาลและพรรครอรวม

รฐบาลปวน ปลายปมขาวทงการปรบครม. การยบพรรคควม.และการดงพรรคชาตพฒนาเขามารวมรฐบาล แตยงไมเกดผลในทางปฏบต สวนฝายคานตอบโตวาหนการอภปรายและตองการแกไขรฐธรรมนญ

กระแสขาวปรบครม.เกดขนตลอดมา จนทายทสด พ.ต.ท.ทกษณ ชนวตร นายกฯตดสนใจปรบครม.เพยง 2 ตำาแหนง เนองจากไมตองการใหเกดความเคลอนไหวทงภายในพรรคไทยรกไทยและพรรครวมรฐบาล ทงน วนท 9 ต.ค.2544 พระบาทสมเดจพระเจาอยหวมพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯใหประกาศวาตามทไดทรงพระกรณาโปรดเกลาแตงตงพ.ต.ท.ทกษณ ชนวตร เปนนายกฯเมอวนท 9 ก.พ.2544 และประกาศแตงตงใหเปนรมต.ศกษาฯเมอวนท 14 ม.ย.2544 บดน

219

Page 77: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

พ.ต.ท.ทกษณไดกราบบงคมทลลาออกจากตำาแหนงรมต.ศกษา สมควรแตงตงรมต.แทนตำาแหนงทวางและปรบปรงรมต.บางตำาแหนง อาศยอำานาจตามความในมาตรา 201 และมาตรา 217 ของรฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทย พทธศกราช 2540 จงทรงพระกรณาโปรดเกลาฯให รมต.พนจากตำาแหนงดงน นายสวทย คณกตต รองนายกฯพนจากตำาแหนงรองนายกฯ และแตงตงรมต.ดงตอไปน ใหนายสมคด จาตศรพทกษ รมต.คลงดำารงตำาแหนงรองนายกฯ และนายสวทย คณกตต เปนรมต.ศกษา ตงแตบดนเปนตนไป ซง พ.ต.ท.ทกษณ ชแจงเรองการแบงงานวาจะใหนายสมคด มาดแลดานเศรษฐกจในภาพรวมในตำาแหนงรองนายกฯเปนหลกโดยเฉพาะก.เศรษฐกจ เพอทำาใหภาพเศรษฐกจชดขน สวนตนเองจะดทกสวน เพอมองปญหาภาพรวมของประเทศและสามารถผลกดนกลไกใหทำางานไดเรวกวาน และบอกวาสาเหตทลาออกจากตำาแหนงรมต.ศกษาเปนเพราะงานรดตวไมมเวลาทมเทใหอยางเพยงพอ ทำาใหถกวจารณจากพรรคประชาธปตยแกนนำาฝายคานวารฐบาลไมจรงใจกบการปฏรปการศกษา สวนคอลมน มตชนวเคราะห“ ” ในน.ส.พ.มตชนประจำาวนท 10 ต.ค.2544 วเคราะหวาหากพ.ต.ท.ทกษณ ปรบใหญครม.ชดนยอมเกดความป นปวนอยางแนนอน สาเหตจากปญหาการนำาพรรคชาตพฒนาเขารวมรฐบาล ความเคลอนไหวของพรรคชาตไทยทเสนอนายเนวน ชดชอบเปนตวเลอกตำาแหนงรมต. รวมทงความพยายามกลบคนสตำาแหนงรมต.ของร.ต.อ.เฉลม อยบำารง จากพรรคความหวงใหม พ.ต.ท.ทกษณจงชะลอการปรบใหญไวก อนรอการปรบโครงสรางกระทรวง ทบวง กรม ทจะเสรจสนในเดอนต .ค.2545 (มตชน 08,10,11,12,14,15,171044,อาทตยวเคราะหรายวน 131044,กรงเทพธรกจ 11,13,171044,สยามรฐ 15,17 10 44,พมพไทย 191044)

สำาหรบการดงพรรคชาตพฒนาเขารวมรฐบาลนน พ.ต.ท.ทกษณ ชนวตร ใหสมภาษณสอมวลชนวาหลงจากวนท 27 ม.ค.2545 ซงเปนวนประชมใหญของพรรคไทยรกไทย จงจะทราบแนนอนวาจะเชญพรรคชาตพฒนาเขามารวมรฐบาลหรอไม ซงถอวาเปนคำาพดทชดเจนเปนครงแรกของนายกฯในเรองน และแสดงออกดวยการนำานายสวจน ลปตพลลภ เลขาธการพรรคชาตพฒนาเดนทางเยอนสหรฐดวยโดยอางวาเปนมตใหม จากนนความเคลอนไหวปรบใหญครม.ไดรบการเปดประเดนโดยพรรคชาตไทย ดวยการแพรขาวการยนใบลาออกของนายนท ขลบทอง รมช.เกษตร เพอเปดทางใหนายเนวน ชดชอบ เขาด ำารงตำาแหนง ทำาใหไดรบการวจารณจากสอมวลชนวาการปรบครม.ทจะเกดขน เปนการ เอานำาดออก เอายเขา แตทางพ“ ” .ต.ท.ทกษณ นายกฯใหสมภาษณสอมวลชนในเรองนวาพรรคชาตไทยสามารถเปลยนตวรมต.ไดในจงหวะทรฐบาลพรอม แตตอนนรฐบาลยงไมสะดวกทจะเปลยนแปลงอะไร ถงเวลาเปลยนแลวจะบอก สวนนายเสนาะ เทยนทอง ประธานทปรกษาพรรคไทยรกไทย กลาววาการปรบคณะรฐมนตรกบการดงพรรคชาตพฒนาเขารวมรฐบาลตองรอใหรฐบาลทำางานครบป และตองมการพจารณาในคณะกรรมการบรหารพรรค

แมจะยงไมมการปรบคณะรฐมนตรดวยการดงพรรคชาตพฒนาเขามา แตขาวคราวความเคลอนไหวในเรองนนำาไปสการตอตานพรรคชาตพฒนา จาก รมต.พรรครวมรฐบาลบางสวนเกยวกบโควตาตำาแหนง รมต. จน ร.ต.อ.ประชย เป ยมสมบรณ รมต.มหาดไทยและเลขาธการพรรคไทยรกไทย ตองออกมาบอกวารอใหนายกฯ กลบจากสหรฐกอนและกำาหนดเดมคอตองทำางานใหครบ 1 ป จากนนจงจะมการประเมนกน ดานนายกร ทพพะรงส หวหนาพรรคชาตพฒนา บอกวาทางพรรคชาตพฒนายงไมไดเรยกรองหรอเสนอเงอนไขวาตองได 3 เกาอรมต.อยางทเปนขาว

220

Page 78: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

สวนขาวการยบพรรคความหวงใหมเขากบพรรคไทยรกไทย เปนความเคลอนไหวทมการจดประเดนไลเลยกบความเคลอนไหวในการดงพรรคชาตพฒนาเขารวมกบรฐบาล แตตองยดเยอออกไปอก สาเหตจากกระแสความไมพอใจของส.ส.พรรคความหวงใหมบางสวน พจารณาไดจากการเคลอนไหวของส.ส.และสาขาพรรคความหวงใหมทวประเทศ 304 สาขา ซงสวนใหญไมเหนดวยกบการรวมพรรค โดยใหเหตผลวา พรรคไทยรกไทยอาจเกรงวาคะแนนเสยงส.ส.อาจลดลงเนองจากถกใบแดงจากคณะกรรมการเลอกตงมาก และจะถกปรบออก จงพยายามนำาจำานวนของพรรคความหวงใหมเขาไปรวม สวนนายเสนาะ บอกวา ตองรอใหศาลรฐธรรมนญตความเร อง ส.ส.บญชรายชอกอน ดาน พ.ต.ท.ทกษณ บอกวาการยบพรรคความหวงใหมเขากบพรรคไทยรกไทย ขนกบทางพรรคความหวงใหม เพราะโดยสวนตวแลวเชอในทฤษฎ ฟรวว คอปลอยให“ ”เปนไปตามความตองการของแตละคน และยอมรบวายงมความไมชดเจนในเรองส.ส.บญชรายชอ วาเมอรวมพรรคแลวจะเลอนลำาดบกนอยางไรเพราะรฐธรรมนญมไดก ำาหนดไว ซ งกอนหนาน พ.ต.ท.ทกษณ บอกวาพรรคความหวงใหมยงพอมเวลาในการตดสนใจ จนกวาพรรคไทยรกไทยจะจดประชมใหญสามญในวนท27 ม.ค.2544 หลงจากนนแลวอนาคตจะไมแนนอน

ขาวการปรบคณะรฐมนตรของรฐบาลไดรบการวจารณจากนายจรนทร ลกษณวศษฎ กรรมการบรหารพรรคประชาธปตยวา รฐบาลตองการหนการอภปรายไมไววางใจ และประเดนทกงวลกคอการเพมเสยงใหมากทสดเพอแกไขรฐธรรมนญเพราะเทาทตามเรองมการกำาหนดมาตรากนแลว สวน พล.ต.สนน ขจรประศาสน อดตเลขาธการพรรคประชาธปตย กลาวถงการดงพรรคชาตพฒนาเขารวมรฐบาลวา เปนการสยบความขดแยงภายในพรรค สวนการแกไขรบธรรมนญตนถอวาเปนประเดนรอง ดาน นายชวน หลกภย ผนำาฝายคานจากพรรคประชาธปตย สนบสนนการรวมพรรคความหวงใหมกบพรรคไทยรกไทย เพราะมแหลงเงนทนเดยวกนพนฐานอดมการณท า ง ก า ร เ ม อ ง ต ล อ ด จ น น โ ย บ า ย ก เ ป น ไ ป ใ น ท ศ ท า ง เ ด ย ว ก น (ก ร ง เ ท พธ ร ก จ 10,11,12,14,15,17,18,25,26,27,281244,ม ต ช น 10,11,12,13,14,15,17,18,19,24,26,271244,ไ ท ยโ พ ส ต 10,11,12,13,14,15,23,24,25,26,281244,พ ม พ ไทย 11,12,14,18,19,24,25,261244)

1.3.2 ความเคลอนไหวของพรรคประชาธปตย- การปรบโครงสรางใหมของพรรคประชาธปตยรบศกไทยรกไทยในการเลอกต งสมย

หนาวนท 28-29 พ.ย.2544 พรรคประชาธปตย จดสมมนาเพอพจารณาปรบปรงโครงสรางใหม

ของพรรคทจ.สราษฎรธาน ซงมขาวคราวปรากฏกอนหนานเปนการปรบเปลยนเพอลดทอนอำานาจของผบรหารพรรคบางคนโดยพงเปาหมายไปท พล.ต.สนน ขจรประศาสน อดตเลขาธการพรรค จนพล.ต.สนน ตองออกมาเคลอนไหวแสดงความเหนไมเหนดวยรวมทงขาวคราวการเสนอใหตงพรรคใหมเปนทางเลอกท 3

เอกสารการปรบโครงสรางใหมของพรรคทเสนอในทประชมในสวนทเปนโครงสรางระบบบรหารพรรคทปรบปรงใหมประกอบดวย 1) ทประชมใหญยงมองคประกอบเชนเดมหรอกำาหนดสดสวนนำาหนกขององคประกอบของทประชมใหญระหวางส.ส. ประธานสาขา และองคประกอบอน โดยใชสดสวน 40 : 40 : 20 เพอความสมดลในองคประกอบและการออกเสยงของทประชมใหญ 2) คณะกรรมการบรหารพรรค องคประกอบและจำานวนยงเปน 49 คนเชนเดม 3) คณะผบรหารพรรค

221

Page 79: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

องคประกอบและจำานวน 15 คนเทาเดม ผทไดรบการแตงตงเปนนายกฯและรมต.ตองพนจากตำาแหนง ยกเวนหวหนาพรรค เลขาธการพรรค เหรญญกพรรค และโฆษกพรรค 4) ทประชมรวมระหวางคณะกรรมการบรหารพรรคกบ ส.ส. 5) ทประชม รมต.และผบรหารพรรคเดมเปนทประชม รมต.เทานนเพอใหพรรคมสวนรวมในการพจารณาการดำาเนนตามนโยบายและประสานงานใกลชดกบฝายบรหาร 6) ทประชม ส.ส.องคประกอบและหนาทเชนเดม 7) คณะผประสานงานรฐสภา 8) คณะโฆษกประกอบดวยโฆษกพรรค โฆษกตามจำานวนทคณะผบรหารกำาหนด 9) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนผล ประกอบดวยประธานและกรรมการจำานวน 5-7 คน ทคณะกรรมการบรหารแตงตงขน ทำาหนาทตรวจสอบและประเมนผลการปฏบตภารกจตามนโยบายและแผนกลยทธของพรรค

10) สภาทปรกษาประกอบดวยประธานสภา รองประธานสภา เลขานการสภา ผชวยเลขานการสภา และกรรมการสภา ทปรกษาจำานวนไมนอยกวา 19 คน และไมเกน 29 คน โดยแตงตงมาจากผทเคยดำารงตำาแหนงหวหนาพรรค รองหวหนาพรรค เลขาธการพรรค รมต.และส.ส. ตงแตสสมยขนไปหรอสมาชกทคณะกรรมการบรหารเหนสมควร ทงนสภาทปรกษามหนาทใหคำาแนะนำาปรกษาแกคณะกรรมการบรหารพรรคหรอหวหนาพรรค 11) สมชชาพรรคประชาธปตย ประกอบดวยสมาชกทประชมใหญ คณะกรรมการบรหารพรรค ส.ส. รมต. สภาทปรกษา ประธานสาขา กรรมการบรหารสาขา ผแทนสมาชกสภาจงหวด สมาชกสภากรงเทพมหานคร สมาชกสภาเทศบาล หรอสภาทองถนหรอสมาชกสภาเขตทพรรคสงลงสมครในนามพรรคและสมาชกพรรค โดยใหประธานทปรกษาเปนประธานและจดใหมการประชมสมชชาประจำาทกปเพอรบฟงรายงานการดำาเนนกจการของพรรคจากหวหนาพรรค 12) คณะกรรมการระดบจงหวดในจงหวดทม 2 สาขาขนไป 13) สาขาพรรค การจดตงและการบรหารสาขาพรรคเปนไปตามทกำาหนดไวในขอบงคบ 14) ยวประชาธปตยและกลมอน

สวนการจดองคกรและการจดกลมงานบรหารสวนกลางของพรรค จดตามภารกจหลกแบงเปน 5 ฝาย ไดแก 1) ฝายยทธศาสตร อยในกำากบดแลของหวหนาและรองหวหนาพรรคทหวหนาฯมอบหมาย 2) ฝายอำานวยการ อยในกำากบดแลของเลขาธการและรองเลขาธการพรรค 3) ฝายสนบสนนทางการเมอง อยในกำากบดแลของเลขาธการและรองเลขาธการพรรค 4) ฝายปฏบตการทางการเมอง อยในกำากบดแลของเลขาธการและรองเลขาธการพรรค และ 5) ฝายพนทอยในกำากบของหวหนาและรองหวหนาพรรคทหวหนาฯมอบหมาย คนละหนงหรอมากกวาหนงพนท ทงนการจดกลมงานในแตละฝายเปนไปในลกษณะกลมปฏบตการทท ำางานเปนทม ภายใตการนำาของผอำานวยการกลมทเปนมออาชพดานนน ๆ การจดโครงสรางองคกรเปนแบบผสมผสานในลกษณะเปนแนวระนาบหรอเครอขายทมชวงชนการวนจฉยสงการสนไมเกน 2-3 ชวงชน เพอกระจายอำานาจลงสเบองลาง สำาหรบคณะกรรมการดานตาง ๆ ทตงขนคำานงถงลกษณะงานทตองอาศยความชำานาญการ ความรอบรของผทรงคณวฒ การประสานงานและการมสวนรวมของหนวยงาน นอกจากน จะมการจดตงสำานกขนมาใหมในแตละกลมงาน 11 สำานก เชน กลมงานยทธศาสตร ม 4 สำานก ประกอบดวยสำานกนโยบายและแผน สำานกเทคโนโลยการเมอง สำานกยทธศาสตรการเลอกตง และสำานกระดมทน เปนตน

นอกจากน คณะกรรมการจดทำาโครงสรางฯ ยงเสนอแนะสำาหรบการดำาเนนการขนตอไป ประกอบดวย 1) การแกไขขอบงคบพรรค 10 ประเดน เชน เปลยนชอทประชมรมต.เปนทประชมรมต.และคณะผบรหารพรรค การเพมคณะผประสานงานสภา เพมคณะโฆษก เพมคณะกรรมการ

222

Page 80: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

ตรวจสอบและประเมนผล เพมสมชชาประชาธปตยเปนองคประกอบหนงของโครงสรางพรรค เพมจำานวนรองหวหนาพรรคจาก 8 คนเปน 9 คน เปนตน 2) การนำาโครงสรางไปสการปฏบต เพอใหเปนไปโดยราบรนและตอเนอง พรรคควรสรางความเขาใจและความเหนพองใหผทเกยวของทกฝาย โดยจดใหมการประชมชแจงเรองนจนเปนทเขาใจตรงกน และในฐานะสมาชกของกลมงานควรมการฝกอบรมอยางตอเนอง พรอมทงสรรหาบคลากรหลกทเปนมออาชพ 11 คน เพอทำาหนาทหวหนาทมงานในแตละสำานก และตองมการจดเตรยมงบประมาณคาใชจายเพม จากปจจบนทมคาใชจายเดอนละ 4 แสน อาจตองเพมอกประมาณ 2 เทาคร ง (1 ลาน) เนองจากเงนเดอนหวหนางานมออาชพระดบผอำานวยการสำานกทง 11 คนประมาณการไวเดอนละ 50,000 บาท นอกจากน พรรคตองลงทนเพมเตมในการจดเครอขายคอมพวเตอรและการพฒนาระบบสารสนเทศและควรจดระบบบรหารโดยกำาหนดหนาทความรบผดชอบของผบรหารระดบหวหนา รองหวหนา เลขาธการพรรคและรองเลขาธการพรรค (มตชน 03-06,201144,มตชนสดสปดาห 19-261144,24-301244,กรงเทพธรกจ 201144,ผจดการ 221144)

- ส.ส.ปชป.เสนอเขาชอถอดถอนนายกฯ ขอหาคอการแทรกแซงสอ นายอลงกรณ พลบตร ส.ส.เพชรบร พรรคประชาธปตย เปดเผยวา เนองจากขณะนรฐบา

สลมพฤตกรรมแทรกแซงการปฏบตงานของสอมวลชนอยางมาก ดงนน ตนจงเตรยมเสนอพรรคประชาธปตยใหใชรฐธรรมนญมาตรา 303 ทระบวา ส.ส.สามารถเขาชอกน 125 เสยง เพอถอดถอนนายกรฐมนตร รฐมนตร ทมพฤตกรรมไมเหมาะสม โดยตนจะเสนอใหถอดถอนพ.ต.ท.ทกษณ ชนวตร นายกฯ ทงนพรรคประชาธปตยมส.ส.อยแลวจำานวน 127 เสยง เพยงพอทจะดำาเนนการเรองนได

กอนหนาน ในวนท 2 ธ.ค.2544 นายชวน หลกภย ผนำาฝายคาน หวหนาพรรคประชาธปตยและอดตนายกฯ ไดไปบรรยายในงานสมมนาพรรคประชาธปตย ทเกาะสมย สราษฎรธาน ในหวขอ

สถานการณบานเมอง“ “ ซงในการบรรยายดงกลาวปรากฏขอความตอนหนงทมลกษณะปรามาสขาราชการชนผใหญในกรมประชาสมพนธวา “ สมยพวกผมเปนรฐบาล เราใหสอมวลชนรายงาน…ตามความเปนจรง เพงมในยคนทขาราชการชนผใหญบางคนสอพลอเกนเหต ผมไมรวาขนหนาแขงนกการเมองหลดไปเทาไหรแลว แตอยางนอย ลนของขาราชการระดบสงบางคนตดขนหนาแขงนกการเมองเหลานไปเตมปากแลว” คำาพดดงกลาวของนายชวน สะทอนวฒภาวะของความเปนอดตนายกฯ และเปนเหตผลหนงททำาใหไดรบฉายาจากสอมวลชนสายทำาเนยบรฐบาลประจำาป 2544 วา มดโกนวยทอง“ ” (ขาวสด 031244,มตชนสดสปดาห 10-161244)

1.3.3 ความเคลอนไหวของพรรคชาตไทย : เปดเผยแนวทางการปรบปรงพรรคและเปดประเดนการปรบ ครม.

- พรรคชาตไทยกำาลงสรางพรรคเพอกาวสปท 28 ของพรรควนท 19 พ.ย.2544 พรรคชาตไทยจดงานสถาปนาครบรอบ 27 ป ซงนายนกร จำานง ผ

อำานวยการพรรค บอกวา นบเปนพรรคการเมองทมความเกาแกเปนอนดบสองรองจากพรรคประชาธปตย และเพมเตมวาในวนงานหวหนาพรรคชาตไทยจะปราศรยกบสมาชกพรรคโดยประเดนสำาคญกคอพรรคชาตไทยจะยงคงอยตอไป โดยถอวาการสรางพรรคมความสำาคญกวาการขนสตำาแหนงนายกฯครงท 3 ของหวหนาพรรค ดวยการพยายามดงคนเขามาบรหารพรรคและเปนโครงสรางทด คดวาจะเปนเปาหมายสำาคญทหวหนาพรรคกำาลงพยายามดำาเนนการอย การสงรมต.เขาไปรวมบรหารบานเมองกบพรรคไทยรกไทยเปนการบอกวาพรรคชาตไทยทำางานกบใคร

223

Page 81: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

ยอมไมมปญหา เปาหมายคอเพอพสจนวาพรรคชาตไทยเปนอยางไรมากกวา นายนกรใหสมภาษณเกยวกบการเปลยนแปลงการทำางานของพรรค ซงสงทไดทำาแลวคอเรองนโยบาย โดยแบงอำานาจใหผดแลทางดานนโยบายกาวหนา ดานการปกครอง การศกษา สงคม ตางประเทศ และเอาคนทเหมาะสมมาวางเพอบรหารเรองการดำาเนนงานนโยบายกบการปฏบต ซงนโยบายททำาไปแลวในสวนทเราไปเปนรฐบาลเราไดใหรองหวหนาฝายหนงไปดแลดานสงคมเกยวกบเรองแรงงาน สวนสำาคญของนกการเมองคอดานนตบญญต ทางพรรคชาตไทยกมคณะกรรมการกฎหมายและกจการรฐสภาคอยดแลเรองกฎหมาย ซงตอนนมการแยกฝายนตบญญตและฝายบรหารออกจากกน ทางพรรคกพยายามรกดานนดวยการอภปรายของส.ส.ในสภา ในสวนของพรรคการเมองกคอตอนนมนกวชาการตดตามขาวสารและมโฆษกพรรคเพอจะไดมาชวยกนดขอมลขาวสารตางๆ

ไมแตเทาน ทางพรรคกำาลงพจารณาเรองการปรบโครงสรางของพรรค โดยหวหนาพรรคจะมบทบาทคลายเปนทปรกษาพจารณาเรองนโยบายโดยรวมไมลงลกในเรองการบรหารจดการและใชระบบหลายคนบรหารซงมหวหนาพรรครองรบถง 9 คน และไดแตงตงคณะกรรมการดำาเนนงาน 5 คณะ ในสวนของการขยายงานกใหเลขาธการพรรคเปนประธานกรรมการกจการสาขาและกจการสาขากจะขยายไปเรอยๆ เปนการตงสาขามวลชนเพอพรรค โดยพรรคชาตไทยตงสาขาละ 1 เขต ทเหลอเปนศนยประสานงานส.ส. เปาหมายคอการทำาพรรคใหแขงแกรงมใชเพอเพมจำานวน ส.ส.เพอจะไดโควตา รมต.มากๆ สำาหรบคำาถามวาจะไปรวมกบพรรคชาตพฒนาหรอไมนน หากรวมกนไดกด แตเพอเปนพรรคการเมองทใหญขนมใชรวมเพอจะไปเปนรฐบาลและจากบทเรยนการเลอกตงทผานมาพบวาพรรคควรจะปรบตว 2 เรอง คอ 1) ระบบกลไกการเคลอนตว ซงพรรคเรมเหนความสำาคญของระบบส.ส.บญชรายชอมากขนและควรดำาเนนการอยางไรในการเลอกตง 2) นโยบาย เดมพรรคชาตไทยประกาศนโยบายปฏรปชนบท แตหลงการเลอกตงพบวาตองปรบนโยบาย เพราะประชาชนจะดวาพรรคตางๆมนโยบายสอดคลองกบปญหาของตนหรอไม อยางไรกตาม แมจะมการปรบนโยบายแตทางพรรคชาตไทยกยงคงเนนดานการเกษตร

ในงานสมมนาครบรอบ 27 ปของพรรค นายบรรหาร ศลปอาชา ไดประกาศยทธศาสตรใหมของพรรคจากเดมทเน นการพฒนาชนบท มาเป นการใหความส ำาค ญกบเมองโดยเฉพาะกรงเทพมหานครมากขน อาท การแกไขปญหานำาทวม การแกไขปญหานำาเสย มลพษทางอากาศ ทางเสยง ฯลฯ เพอคณภาพชวตทดขนของคนกรงเทพฯ สวนการรวมกบพรรคชาตพฒนายงเปนเรองอนาคตทมความเปนไปได(สยามรฐ 171144,มตชน 201144)

- พรรคชาตไทยเคลอนไหวเปดประเดนปรบปรงครม.แตไมสำาเรจ วนท 11 ธ.ค.2544 ขาวการลาออกของนายนท ขลบทอง รมช .เกษตรฯ มไปถง

พ.ต.ท.ทกษณ ชนวตร หลงจากทมกระแสขาวปรบครม .เกดขน ซงไดรบการวจารณจากสอมวลชนวาเปนการเคลอนไหวเพอรกษาโควตารฐมนตรของพรรคชาตไทยหากมการดงพรรคชาตพฒนาเขามารวมรฐบาล ทงท ตามกำาหนดเดมทนายกฯพ.ต.ท.ทกษณประกาศไว คอตนป 2545 ทำาใหพ.ต.ท.ทกษณ ตองมอบหมายใหนายประพฒน ปญญาชาตรกษ รมช.เกษตร เปนตวแทนประเทศไทยไปประชมยางพาราทอนโดนเซยอยางกะทนหนแทนนายนท ขลบทอง และออกมาปฏเสธวาไมทราบเร องใบลาออกของนายนท เชนเดยวกบนายนท ทออกมายนยนวายงด ำารงตำาแหนงอย สวนทางพรรคชาตไทยกตองออกมาปฏเสธเชนกนวายงไมเหนใบลาออกของนายนท การเคลอนไหวในเรองน พ.ต.ท.ทกษณสรปวา เปนขาวโคมลอยเทานน(มตชน 071144,มตชนสดสปดาห 17-23122544)

224

Page 82: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

2. ความเคลอนไหวดานการเมองการปกครองแบบปฏรป2.1 การปรบยทธศาสตรและการจดระเบยบภารกจใหมของ ครม. และ

ความเคลอนไหวคดคาน2.1.1 “ทกษณ” ปรบยทธศาสตรและแนวนโยบายการบรหารประเทศดวยการจด

ระเบยบภารกจครม.ใหม พ.ต.ท.ทกษณ ชนวตร นายกฯลงนามในคำาสงสำานกนายกฯ มอบหมายและมอบอำานาจให

รองนายกฯปฏบตราชการ โดยยดหลกการบรหารเปนหลกโดยแบงหมวดหมการทำางานใหชดเจน มใหเกดความซำาซอน และใหรองนายกฯทำาหนาทแทนนายกฯในเรองนนๆ และทำาหนาทเหมอนกบเปนรมต.ประสานงานของกระทรวงทตนเองทำางานอยเพอบรรลการแกปญหาในแตละเรองไดรวดเรวขน นอกจากน ยงแตงตงคณะกรรมการกลนกรองเรองเสนอคณะรฐมนตร การจดระเบยบภารกจใหมมดงน

1) การมอบหมายและมอบอำานาจใหรองนายกฯปฏบต ราชการแทน ประกอบดวย พล.อ.ชวลต ยงใจยทธ ดแลก.กลาโหม ตางประเทศ มหาดไทย สำานกงานตำารวจแหงชาต (สตช.) สำานกขาวกรองแหงชาต สำานกงานคณะกรรมการปองกนและปราบปรามยาเสพตด (ป.ป.ส.)สำานกงานคณะกรรมการปองกนและปราบปรามการฟอกเงน(ป.ป.ง.) กรมวเทศสหการ และสำานกงานสภาความมนคงแหงชาต (สมช.) สำาหรบประเดนสำานกงานตำารวจแหงชาตนน พ.ต.ท.ทกษณ ตอบคำาถามผสอขาววา ตนเองทำาหนาทเปนประธานในเร องการบรหารงานบคคลเทานน สวนเร องการปฏบตการ การดแลดานความมนคงและดานอาชญากรรม เปนหนาทของพล.อ.ชวลต ยงใจยทธ

นายสมคด จาตศรพทกษ ดแลก ก.คลง พาณชย อตสาหกรรม เกษตรฯ สำานกงานคณะกรรมการพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต สำานกงบประมาณ(ยกเวนสวนทเกยวกบการอนมตงบ) สำานกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน และการทองเทยวแหงประเทศไทย ซงประเดนหนาทใหมน ดร.สมคด จาตศรพทกษ รองนายกฯและรมต.คลง กลาวถงการไดรบการแตงตงใหมารบผดชอบงานดานเศรษฐกจทงหมดวา ไมหนกใจตอตำาแหนงดงกลาว และหากทกคนพยายามประสานเปนหนงเดยว เพอใหงานทสงการไปเปนผล ทกอยางกจะดขนและตอบคำาถามผสอขาวทวามความรสกอยางไรทไดรบฉายาวาเปน ธารนทร“ 2” เพราะหากแกไขปญหาเศรษฐกจไมเปนผลจะเปนแพะรบบาปเชนเดยวกบนายธารนทร นมมานเหมนท อดต รมต.คลง วา ไมกลวในเร องน และบอกวาการมตำาแหนงใหมนไมไดหมายความวามอำานาจมากขนเพยงแตมหนาทมากขน และไมไดหนการอภปรายไมไววางใจการแกปญหาเศรษฐกจ ตามทฝายคานตงขอสงเกตไว สวนขอกลาวหาจากพรรครวมรฐบาลในการแกปญหาเร องขาวไมตรงจดนน ตนถอวาเปนการแสดงความเหนทแตกตางแตไมไดขดแยงกน

นายเดช บญหลง ดแล ก.แรงงานฯ ก.วทยาศาสตรฯ สำานกงานสถตแหงชาต สำานกงานคณะกรรมการวจยแหงชาต และสำานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา นายปองพล อดเรกสาร ดแล ก.ศกษาฯ ทบวงมหาวทยาลย ยตธรรม สาธารณสข สำานกงานปลดสำานกนายกฯ สำานกงานเลขาครม. สำานกงานคณะกรรมการสงเสรมและประสานงานเยาวชนแหงชาต(สยช.) สำานกงานคณะกรรมการการศกษาแหงชาต การกฬาแหงประเทศไทย (กกท.) สำานกงานคณะกรรมการขาราชการพลเรอน(ก.พ .) และส ำาน กงานอยการสงสด(อสส .) สวนนายพท กษ อนทรวทยนนท ดแล ก.คมนาคม สำาน กงานคณะกรรมการนโยบายพลงงานแหงชาต(สพช .) สจร . สคป . กรม

225

Page 83: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

ประชาสมพนธ องคการสอสารมวลชนแหงประเทศไทย(อ.ส.ม.ท.) การไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทย (กฟผ) การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย(รฟม.) องคการสวนสตว องคการสวนพฤกษศาสตร การปรบภารกจขางตนไดรบการวจารณวามลกษณะเปนการปรบยทธศาสตรและแนวนโยบายในหลายประเดน พจารณาไดจากการแบงงานก.ตางประเทศ ใหพล.อ.ชวลต ดแลควบคไปกบความมนคงแสดงวาแนวนโยบายก.ตางประเทศนาจะเนนดานความมนคงมากกวาดานเศรษฐกจเหมอนทผานมา

สวนการแบงงานและมอบอำานาจหนาทคณะกรรมการกลนกรองเรองเสนอครม. ม 5 คณะประกอบดวย 1) ฝายความมนคงการเมองการปกครอง ประธานกรรมการคอพล.อ.ชวลต ยงใจยทธ มอำานาจหนาทพจารณากลนกรองเร องสำาคญในปญหาทกระทบตอเอกราชประชาธปไตย ความสมพนธกบนานาประเทศ กจการทหาร-ตำารวจ การรกษาความมนคงภายใน การรกษาความสงบเรยบรอย การปองกนและปราบปรามยาเสพตด 2) ฝายเศรษฐกจ ประธานกรรมการคอ นายสมคด จาตศรพทกษ มอำานาจหนาทพจารณากลนกรองเรองสำาคญในปญหาทกระทบตอเศรษฐกจ การเงน การคลง การภาษอากร สถาบนการเงน อตสาหกรรม เกษตรกรรม สหกรณการผลต การหารายไดเขาประเทศ การทองเทยว นำาเขา-สงออก 3) ฝายแรงงาน วทยาศาสตรเทคโนโลยและสงแวดลอม ประธานกรรมการคอ นายเดช บญหลง มอำานาจหนาทพจารณากลนกรองเรองสำาคญในปญหาทกระทบตอแรงงาน สวสดการสงคม การประชาสงเคราะห ทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม 4) ฝายสงคม ประธานกรรมการคอ นายปองพล อดเรกสาร มอำานาจหนาทพจารณากลนกรองเรองสำาคญในปญหาทเกยวพนกระทบตอการศกษาศลปวฒนธรรม การกฬา ศาสนา ระเบยบบรหารราชการแผนดน ระเบยบขาราชการการบรหารงานบคคลภาครฐ การปฏรประบบราชการ การจดตงหนวยงานของรฐ อตรากำาลงเจาหนาทภาครฐ การสาธารณสข การยตธรรม 5) ฝายโครงสรางพนฐานและการปกครอง ประธานกรรมการคอนายพทกษ อนทรวทยนนท มอำานาจหนาทพจารณากลนกรองเร องสำาคญในปญหาเกยวพนทกระทบตอโครงสรางพนฐานและการพฒนาประเทศ การคมนาคมขนสง จราจร การพลงงาน การประชาสมพนธ

นอกจากน พ.ต.ท.ทกษณ ยงเปดเผยวาทประชม ครม.ใหความเหนชอบในการจำากดจำานวนบคคลทจะเขารวมประชม ครม.เพอใหสามารถรกษาความลบในการประชมไดมากขน โดยยนยนวาวาระการประชมและผลการประชมจะไมมการปดบง เพยงแตขอถกเถยงกอนทจะไดผลการประชมบางเรองไมควรนำามาเปดเผย เพราะบางเรองมความละเอยดออนมากเกนไป บางคนไมกลาพด แตกรณทประชม ครม.ไมมปญหาเรองความลบทางราชการ กจะทำาใหคนทเขารวมประชมสามารถพดอะไรไดเตมท ซงนอกจากจำานวนเจาหนาทจะลดลงแลว รองโฆษกประจำาสำานกนายกฯกจะเขารวมประชมครงละ 1 คน หมนเวยนกนไปและจะแถลงขาวรวมกบโฆษกประจำาสำานกนายกฯ ซงจะรวมประชมทกครงและสรปวา รฐบาลนจะมการเปลยนแปลงอยเสมออยาไปคดวาทกอยางจะตองเปนไปตามสตรเด ม (อาท ตยว เคราะห รายวน 131044,มต ชน 14,15,17,181044,กร ง เทพธ รก จ 13,171044,สยามรฐ 15,171044,พมพไทย 161044)

วนท 26 ธ.ค.2544 พ.ต.ท.ทกษณ ไดเรยกประชมหารอครม.อยางไมเปนทางการโดยไมมระเบยบวาระ เพอกำาหนดยทธศาสตรรวมกน เรยกการประชมแบบนวา ครม“ .ยทธศาสตร” โดยพ.ต.ท.ทกษณไดกำาหนดยทธศาสตรและผดแล 5 ยทธศาสตรคอ 1) ยทธศาสตรสรางมาตรการจงใจใหนกลงทนตางประเทศมาลงทนในประเทศไทย มพล.อ.ชวลต ยงใจยทธ รองนายกฯ เปนประธาน กรรมการประกอบดวย นายสมคด จาตศรพทกษ รองนายกฯ และรมต.คลง นายสรเกยรต

226

Page 84: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

เสถยรไทย รมต.ตางประเทศ ร.ต.อ.ประชย เป ยมสมบรณ รมต.มหาดไทยและนายสมศกด เทพสสทน ร.ม.ต.สำานกนายกฯ 2) ยทธศาสตรพฒนาสงเสรมอตสาหกรรมซอฟตแวรใหนายสวทย คณกตต รมต.ศกษาฯและนายสนธยา คณปลม รมต.วทยฯ รบผดชอบ 3) ยทธศาสตรพฒนาการทองเทยว เดมเนนดานการตลาดมาเปนใหเพมการพฒนาแหลงทองเทยวเขาไปดวย โดยใหนายปองพล อดเรกสาร รองนายกฯ นายพทกษ อนทรวทยนนท รองนายกฯ นายสมศกด เทพสทน รบผดชอบ 4) ยทธศาสตรแกไขปญหาความยากจน นายพทกษ อนทรวทยนนท รองนายกฯรบผดชอบ และ 5) ยทธศาสตรฟ นฟภาคการกอสราง ดานอสงหารมทรพยและโครงสรางพนฐานใหนายปองพล อดเรกสาร และนายวนมหะหมดนอร มะทา รบผดชอบ (มตชนสดสปดาห 31-060145)

2.1.2 ความเคลอนไหวไมเหนดวยกบการยายสงกดหนวยราชการตามระเบยบภารกจใหมของรฐบาล

พ.ต.ต.ยงยทธ สาระสมบต ปลดสำานกนายกฯกลาววาตนไมเหนดวยทจะมการยบสำานกปลดสำานกนายกรฐมนตร เพราะยงมความจำาเปนในการประสานงานกบหนวยราชการตาง ๆ อย โดยเฉพาะการดแลระเบยบการในการจดซอจดจางตาง ๆ ของหนวยราชการ ทงน จะมการประชมหนวยงานตาง ๆ เพอระดมความเหนในเร องน และตนจะเปนตวแทนในการนำาเสนอขอสรปตอทประชมปรบโครงสรางระบบราชการในวนท 2 พ.ย.น และเทาทสอบถามจากเลขาธการ ป.ป.ส. อธบดกรมวเทศสหการและผอำานวยการสำานกงานสถตแหงชาต กเหนวา หนวยงานทงหมดควรอยทสำานกงานปลดฯตอไป เพราะมความจำาเปนทจะตองอยตรงน

ขณะเดยวกน นายวเชยร วรยะประสทธ อยการสงสด กลาววา ไดมการเรยกประชมระดบผบรหารสำานกงานอยการ ทงในสวนของรองอยการและอธบดสวนตางๆ เพอหารอเกยวกบการโอนยายสงกดเขาก.ยตธรรม ในวนท 29 ต.ค.2544 เพอระดมความคดเหนของผบรหารส ำานกงานอยการ เกยวกบการโอนยายสงกดวามความคดเหนกนอยางไรเมอตองไปอยในความดแลของก.ยตธรรม ทยงไมแนวาจะตองขนตรงกบนายปองพล อดเรกสาร รองนายกฯหรอนายพงศเทพ เทพกาญจนา รมต.ยตธรรม และระบวารฐบาลเองกยงไมมความชดเจนวาจะใหส ำานกงานอยการสงสดขนตรงกบใคร และมสถานภาพอยางไรในตนสงกดใหม จงตองรบหาขอสรปในสวนของอยการใหเสรจสนกอนการประชมปฏรประบบราชการใหมในวนท 2 พ.ย.2544 น เพอนำาความเหนของอยการเขาชแจงในทประชมดงกลาว

ดานสำานกงานตำารวจแหงชาต (สตช.) นายชมพล กาญจนะ ประธานคณะกรรมาธการตำารวจ สภาผแทนราษฎร กลาวในเรองการโอนยายวาไมเหนดวยในเรองนและพยายามกลาวเสมอวาจะอยตรงไหนหรอทำาอยางไรแตประชาชนตองไดประโยชนสงสด ตำารวจตองปกปองดแลทกขสขและความปลอดภยในชวตและทรพยสนของประชาชนการยายไปสงกดกบก .ยตธรรมจงไมเหมาะสม เนองจากกระบวนการยตธรรมทไปเกยวของกบตำารวจมอยนดเดยวคอการสบสวนสอบสวนทำาสำานวนคด และทสำาคญกระบวนการยตธรรมหากไปรวมทเดยวกนหมดประชาชนยอมเสยเปรยบและเสยประโยชน และสรปวากระบวนการยตธรรมตองมการถวงดล และคานอำานาจซงกนและกนและบอกวาจะจดสมมนาใหญในวนท 29 ต.ค.2544 มารวมแสดงความเหนในเรองน แลวขอสงเกตทงหมดจะนำาเสนอตอนายกฯกอนวนท 2 พ.ย.เพอนำาไปประกอบการพจารณากอนการประชมปฏรประบบราชการรวมทงเสนอสภาผแทนราษฎร และสอมวลชนดวย สวน พล.อ.สณต ศรตานนท ผบ.ตร. ยนยนวา สตช.ควรเปนหนวยงานทอสระ เพราะปจจบนกนงบประมาณมากคงรอยละ 38 ของก.มหาดไทย หากยายไปสงกดก.ยตธรรมเกรงวาจะไมสามารถแบกรบไดและอาจมปญหาในการ

227

Page 85: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

ทำางานกรณเกดเร องเรงดวน ทเดมสามารถหารอรวมกบฝายความมนคงทง 3 เหลาทพไดทนท เชน การประกาศกฎอยการศก หากตองผานก.ยตธรรมกอนปญหาอาจลกลามได นอกจากน ตำารวจยงมระบบพดยศแตกตางจากขาราชการทเปนขน สวนพล.ต.อ.ประทน สนตประภพ ส.ว.กทม. เหนวาปจจบน สตช.ไมมอำานาจในการพจารณาแตงตงโยกยายเอง แตผานนายกฯและรองนายกฯ ดงนน จงอยากใหรฐบาลพจารณาปรบโครงสรางใหมทงหมด เนองจากตอไปตำารวจภธรจะมความสำาคญมาก เพราะตองขนตรงกบผวาราชการจงหวด ดงนน หากสามารถจดการใหกรมตำารวจมความเปนระบบมากขนจะเปนประโยชนตอประชาชน (มตชน 14,17,181044,สยามรฐ 15,17,20,301044,กรงเทพธรกจ 291044)

2.2 ความเคลอนไหวเกยวกบการปฏรประบบราชการ ยงมประเดนขดแยงหลายเรอง นกวชาการวจารณวา จดออนสำาคญคอการใหขาราชการพจารณาลดทอนอำานาจตนเอง โดยไมใชคนนอกแวดวงราชการเขามามสวนรวม

วนท 28 ก.ย.2544 มการประชมปรบโครงสรางและการบรหารภาครฐ ใชเวลานานกวา 13 ชวโมง ในการยกเครองหนวยราชการไทยใหม ดวยวธการโอน ยาย ยบ และการตงหนวยงานใหม มการเพมกระทรวงจาก 15 แหงเปน 17 แหง และอาจเพม 2 กระทรวงใหมคอ ก.พลงงานและก.ทองเทยว ซงไดรบการวพากษวาเบองหนาของการเคลอนไหวดงกลาวคอการพลกโฉมหนาของระบบราชการไทย แตเบองหลงคอเกมยอและแยงชงอำานาจระหวางรมต.พรรครวมรฐบาล โครงสรางหรอโมเดลทสำานกงาน ก.พ.นำาเสนอตอทประชมถกคดคานปรบเปลยนจนหาขอยตไมได พจารณาไดจาก 10 ประเดนทเปนทถกเถยงกนในทประชม อาท งานเจรจาดานการคาตางประเทศจะขนกบก.พาณชยหรอก.ตางประเทศ กระทรวงใดจะดแล การสหกรณ การจดทำางบประมาณจะโอนไปอยก.คลงหรอสำานกนายกฯ สำานกงานปองกนและปราบปรามการฟอกเงน(ป.ป.ง.) จะขนกบ ก.คลงหรอก.ยตธรรม งานดานพลงงานจะยกระดบเปนทบวงหรอไม กจการโทรคมนาคมจะโอนนโยบายและขอตกลงมาขนกบก.วทยฯหรอไม การทองเทยวจะตงเปนทบวงหรอมเพยงคณะกรรมการประสานงาน ทบวงกฬาควรมหรอไม หรอจะรวมการทองเทยวและบนเทงเขาไปดวย การพฒนาชมชนควรอยกบ ก.พฒนาสงคม และงานปองกนและปราบปรามยาเสพตดควรขนกบ ก.ยตธรรมหรอไม เปนตน และทมปญหามากคองานดานการสอสารโทรคมนาคมทมผลประโยชนมหาศาล เปนทตองการของ รมต.หลายกระทรวงทตองการใหไปขนกบตน เชน ก.วทยฯ สำานกนายกฯ ขณะทนายกฯพ.ต.ท.ทกษณเสนอใหตงกระทรวงไอทและการสอสารโทรคมนาคม สวนงานสำานกงบประมาณ นายสมคด จาตศรพทกษ รมต.คลงเสนอใหขนกบก.คลง เพอใหกระบวนการจดทำางบประมาณและการเบกจายเบดเสรจ แตนายจาตรนต ฉายแสง รมต.สำานกนายกฯ ไมเหนดวยเพราะเกรงวาจะขาดการถวงดล ซงทางออกในเบองตนคอ แยกสวนบรหารทวไปใหคงอยกบสำานกนายกฯแตสวนทเกยวของกบการจดทำางบประมาณการอนมตเงนและโครงการขนกบ ก.คลง นอกจากน ยงมขอทวงตงกรณทนายวนมหะหมดนอร มะทา รมต.คมนาคม เสนอใหรวมกลมงานความมนคงภายใน ทงส ำานกงานตำารวจแหงชาต อยการ และกรมราชทณฑ ขนกบ ก.ยตธรรมและใหเปลยนชอเปนก.ธรรมาภบาล

อยางไรกตาม ในสวนของพ.ต.ท.ทกษณ ยงคงสามารถกมอำานาจสำาคญในการบรหารประเทศไวไดทสำานกนายกฯ 6 ดานดวยกนคอ 1)ดานการเงน คอสำานกงบประมาณ 2) ดานคนและโครงสรางการบรหารประเทศคอส ำานกงานก.พ. 3) ดานแผนงานคอสำานกงานคณะกรรมการ

228

Page 86: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

พฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาตหรอสภาพฒนฯ 4) งานดานขอมลขาวสารคอกรมประชาสมพนธ สำานกงานสถตแหงชาตและงานดานไอท 5) งานดานความมนคง คอสภาความมนคงแหงชาตและสำานกงานขาวกรองแหงชาต 6) งานดานเจรจาการคาตางประเทศคอสำานกผแทนการคาไทยหรอททอาร และทนาจบตาคอ การเพมจำานวนกระทรวงทำาใหตองเพมจำานวนรมต. แตการทรฐธรรมนญกำาหนดใหมรมต.ไดไมเกน 36 คน ทำาใหตองเพมตำาแหนงผชวยรมต. เทยบเทารมช. และรมต.ประสานงาน เทยบเทารองนายกฯ จงถกตงขอสงเกตวาเตรยมตำาแหนงไวรองรบ ส.ส.ของรฐบาลและเอกชนทมความสมพนธกบรฐบาลและรองรบพรรคชาตพฒนาทจะเขามาเปนพรรครวมรฐบาลในป 2545

วนท 16 ต.ค.2544 นายจาตรนต ฉายแสง รมต.ประจำาสำานกนายกฯในฐานะรองประธานคณะกรรมการการปฏรประบบราชการ(ปรร.)และประธานอนกรรมการจดทำาแผนและตดตามประเมนผลการปฏรประบบราชการเปดเผยวา ทผานมาไดทำาหนงสอสงใหคณะอนกรรมการ 5 คณะ ทแบงงานตามแผนการปฏรประบบราชการดานตาง ๆ ทบทวนนโยบายการทำางานและการใชงบประมาณซงเปนเงนกจากตางประเทศกวา 3,000 ลานบาท และมการอนมตใชเงนไปแลว 2,590 ลานบาท โดยชแจงถงเหตผลทตองสงเรองไปใหประธานคณะอนกรรมการทง 5 คณะ เนองจากเปน 5 คณะทมการใชงบประมาณโดยแจงไปวาขอใหทบทวน สำาหรบกรอบการทบทวนคอ 1) โครงการควรดำาเนนการตอไปควรเปนโครงการหรอกจกรรมทมผลผลตเปนรปธรรม สามารถวดผลงานไดชดเจน สวนกจกรรมทเหนผลหรอวดผลไดในระยะยาว ขอใหใชงบประมาณปกต 2) ขอใหพจารณาตดทอนโครงการทสงผลตอการสญเสยเงนตราออกตางประเทศ 3) หากทบทวนแลวเหนควรใหมการดำาเนนการตอในสวนของการพฒนาระบบเทคโนโลยคอมพวเตอร ขอใหคำานงถงคาใชจายในการบำารงรกษาระบบในอนาคตดวยวา คมคาแกการลงทนหรอไม 4) ขอใหพจารณาปรบลดงบประมาณทตองใชในการผลตสอประเภทตาง ๆ ทมราคาสง 5) ขอใหพจารณาปรบหรอตดงบประมาณดานการกอสรางอาคารสถานททไมจำาเปน

ทงน ในสวนของกรอบเงนงบประมาณทครม.ใหความเหนชอบไปแลวไดแก 1) แผนปรบเปลยนบทบาทภารกจและวธบรหารงานของภาครฐจำานวน 1,428 ลานบาท ไดอนมตใหดำาเนนการไปแลว 524 ลานบาท 2) แผนการปรบเปลยนระบบงบประมาณ การเงนและพสด กรอบเงนทครม.ชดทแลวเหนชอบ 993 ลานบาท อนมตใหดำาเนนการแลว 887 ลานบาท 3) แผนการปรบเปลยนระบบบรหารบคคลมกรอบเงนทครม.ชดทแลวใหความเหนชอบจำานวน 431 ลานบาท 4) แผนการปรบเปลยนกฎหมาย มกรอบเงนทครม.ชดทแลวใหความเหนชอบจำานวน 321 ลานบาท ซงไดอนมตใหดำาเนนการไปแลว 309 ลานบาท 5) แผนปรบเปลยนวฒนธรรมและคานยม จำานวน 345.5 ลานบาท อนมตใหดำาเนนการไปแลว 343 ลานบาท นอกจากนยงมเงนสำารองฉกเฉนและจำาเปนทครม.ใหความเหนชอบอก 472 ลานบาท ไดใชจายไปแลว 17.9 ลานบาท ทง 5 แผนมกรอบเงนทครม.ชดทแลวใหความเหนชอบจำานวน 3,991 ลานบาท แตไดใชจายไปแลว 2,512 ลานบาท มยอดเงนเหลอทยงไมไดมการอนมตอกจำานวน 1,478.8 ลานบาท เรองดงกลาวไดแจงใหนายปองพล อดเรกสาร รบทราบแลว ซงการทบทวนเสมอนเปนการร อแผนการปฏรประบบราชการสมยรฐบาลนายกฯชวน หลกภย ซงใชวงเงนกวา 4,000 ลานบาท เพราะเกรงวาจะเปนภาระกบรฐบาลชดน โดยเลอกเฉพาะทสอดคลองกบทศทางการปฏรปของรฐบาลชดปจจบน

สวนโครงสรางกระทรวงใหม 17 กระทรวง ในบางประเดนควรพจารณาใหรอบคอบและตองมวตถประสงคทชดเจนวาเพอแกปญหาประเทศ และควรรวบรวมขอมลใหครบถวนในการทจะรวม

229

Page 87: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

เอาหนวยงานทคลาย ๆ กนมารวมกนเพอจดเปนกระทรวง และทบทวนใหชดเจน สวนการปฏรประบบราชการทมการประชมไปเมอวนท 28 ก.ย.2544 นนทางคณะทำางานประกอบดวยคณะอนกรรมการ ก.พ. และคณะกรรมการปรร. จะหารอรวมกนอกครงในวนท 21 ต.ค.2544 ทโรงแรมอมาร วอเตอรเกต เพอปรบกระบวนการทำางานใหรวมเปนคณะเดยวกน และจะหารอถงการปรบปรงเงนเดอนและคาตอบแทนของขาราชการใหม เพราะกรอบเงนเดอนและคาตอบแทนของขาราชการทวไปยงตำากวาราคาตลาด ทำาใหขาดแรงจงใจและเปนบอเกดของการทจรต อยางไรกตาม แหลงขาวจากทำาเนยบรฐบาลเปดเผยวาการปฏรประบบราชการโดยเฉพาะการปรบโครงสรางกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ในชวงทผานมามปญหาอยางมาก แมจะมนายปองพล อดเรกสาร รองนายกฯและประธานคณะกรรมการขาราชการพลเรอนและประธานปรร. สาเหตจากนายเฉลม ศรผดง ซงเปนเลขาธการปรร. ดำารงตำาแหนงรองเลขาธการ ก.พ.มคณหญงทพาวด เมฆสวรรค เลขาธการก.พ. เปนเลขาธการนน ทำาใหฝายการเมองมองวา ก.พ.มบทบาทในการปฏรประบบราชการมากกวาคณะกรรมการปรร.

วนท 21 ต.ค.2544 นายจาตรนต ฉายแสง แถลงภายหลงการประชมคณะอนกรรมการจดทำาแผนงานปฏรประบบราชการ วาทประชมไดพจารณาหลกการสำาคญเพมเตมทสอดคลองกบการกระจายอำานาจสวนทองถนจากหลกการเดม 5 ประการคอ 1) ภารกจของระบบราชการควรจะนอยลงเนองจากมการกระจายอำานาจไปใหทองถน 2) ขจดภารกจทไมจำาเปน ลาสมย ไมฟงความเหนจากภาคเอกชนและประชาชน โดยตองลดความซำาซอนของหนวยราชการ ลดระบบการทำางาน โดยเนนเร องการกระจายอำานาจในการจดกระทรวง ทบวง กรม เพอใหการจดโครงสรางเปนไปอยางมประสทธภาพ 3) ตองมความเปนอสระ คลองตวในการบรหารและการตรวจสอบ 4) การปรบเปลยนแนวทางและวธการในการจดการเรองงบประมาณ ซงในทประชมมความเหนรวมกนวาใหเนนเร องงบประมาณทจดใหเปนเครองมอของนโยบายในการเพมบทบาทของกระทรวง ทบวง กรม นอกจากน ยงเปลยนวธการบรหารงานบคคล ระบบเงนเดอน และคาตอบแทนอนๆ และ 5) การสนองความตองการหรอการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสวนรวม ไมแตเทาน นายจาตรนตยงกลาวถงขอสรปของทประชมเกยวกบรปแบบระบบราชการทมความหลากหลายอย 4 แบบ คอ 1) กลมแนวทางพนฐานทเปนภารกจของภาครฐคอรปแบบของกระทรวง 2) กลมงานดานยทธศาสตรของประเทศคอรปแบบของกระทรวง 3) กลมงานทดำาเนนการแกปญหาคอองคการเฉพาะกจ เพราะตอนนยงไมรวาจะเรยกชอวาอะไร และ 4) การทำางานแบบเปนองคคณะ ตงขนเพอคาดหวงเปนเฉพาะดานในภารกจทมลกษณะตาง ๆ กน

นอกจากน ทประชมไดมการแสดงความคดเหนในสวนความรบผดชอบของสำานกนายกฯ ก.มหาดไทย และก.ยตธรรม ซงเปนสายงานบรหาร โดยมผแสดงความคดเหนทคอนขางแตกตางกน เชน การจดทำางบประมาณวาจะใหขนตรงกบสำานกนายกฯและเบกจายตรงกบก.คลง สวนการกระจายอำานาจนน มความเหนวาคณะกรรมการกระจายอำานาจ ตองใหองคกรมความเปนอสระมากขนและเพมบทบาทใหสำาคญมากขน สวนงานขาวขอมลนนมการตงขอสงเกตวาหากขนตรงกบสำานกนายกฯจะเปนการใชดลพนจทางการเมองมากเกนไปหรอไม อกทงยงมการแสดงความเหนเกยวกบคณะกรรมการสงเสรมการลงทน(บโอไอ) วาจะเพมหรอลดบทบาทหรอจะใหขนตรงกบก.อตสาหกรรม สวนสำานกงานสถตแหงชาตทประชมยงมความเหนขดแยงกนอยวาจะสงกดสภาพฒนฯหรอเปนอสระเพอจะตรวจสอบขอมลกนและกนได สำาหรบขอมลในการประชมครงน คณะกรรมการปฏรปรวมกบคณะอนกรรมการก.พ.จะไดรวมกนกลนกรองความเหนและทำาเปนขอสรป

230

Page 88: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

เพอจะไปรวมกบการประชมในวนท 29 ต.ค.2544 ทมนายปองพล เปนประธานและประชมคณะกรรมการจดท ำาปฏร ประบบราชการในวนท 2 พ.ย. ซ งมนายกฯเป นประธาน ทงน คณะอนกรรมการเกยวกบการปฏรปฯยงคงตองประสานงานรวมกนตอไป และรวมรบฟงความคดเหนจากหนวยราชการทเกยวของมากกวาน เพราะทผานมา ยงไมไดรบฟงหนวยงานทปฏบต และหลงจากการประชมวนท 2 พ.ย. ซงนาจะไดเคาโครงการปฏรปแลว คาดวาจะสามารถสงเร องใหคณะกรรมการปฏรปฯรบฟงความเหนจากภาคเอกชน ประชาชน และหนวยราชการเพมเตม โดยจะเนนประโยชนของประชาชนเปนสำาคญ

อยางไรกตาม นกวชาการคอนายธเนศวร เจรญเมอง อาจารยคณะสงคมศาสตร ม.เชยงใหม หนงในคณะอนกรรมการจดทำาแผนงานและตดตามผลการปฏรประบบราชการ ไดแสดงความเหนเกยวกบการปฏรประบบราชการวาคงไมบรรลเปาหมาย โดยคาดหมายวาการประชมวนท 2 พ.ย.จะยงคงไมมความคบหนาใด ๆ เนองจากรฐบาลยงมความเขาใจเร องการปฏรประบบราชการไมเพยงพอ สงผลใหขาราชการมอำานาจแขงแกรงตอไป และชจดออนของรฐบาลในเร องการกระจายอำานาจสทองถน แตกลบตงคณะกรรมการขาราชการพลเรอนมาทำาการปฏรป ซงเปนไปไมไดอยแลวทขาราชการจะยอมลดอำานาจของตวเอง เร องนจงนาทจะมคนนอกเขามาดำาเนนการและเปดประเดนใหม และวจารณวาในการประชมเมอวนท 28 ก.ย. พ.ต.ท.ทกษณ ยงฟงก.พ.มากเกนไป ซงฝายขาราชการกตองทำาทกอยางมใหตนตองสญเสยหรอสญเสยนอยทสด และสรปวาการปฏรประบบราชการตอนนยงไมมอะไรเลยและยงฟงคนไมรอบดาน นายกฯตองมเจตนารมณทางการเมองทมงมน คออยเพอใหตวเองเลกลง และแนะนำานายกฯวาการปฏรประบบราชการจะตองยดเยอจะเรงกระทำาอยางรวดเรวไมได และตองถอเปนงานหลกของรฐบาล ทำาอยางจรงจง และสงคมตองเขามาชวย เพราะประเดนปญหาของสงคมไทยทกเรองเกยวของกบเรองน ทกขของประชาชนในเรองนคอปญหาของระบบราชการ นายกฯตองเดนสายฟงประชาชน และบอกวาขณะนมคนเขาใจเรองการปฏรประบบราชการเพยงบางสวน บางสวนกถกระบบราชการครอบงำา ไมยอมวางมอจากอำานาจและผลประโยชนของตนเอง รฐบาลตองทำาใหการปกครองสวนทองถนมความเขมแขงมากขนและเมอเพมงานใหทองถนเขาไปกจะชวยลดงานในสวนราชการมากขนโดยม 3 วธการสอดประสานกนคอ 1) ปฏรปโดยตงคณะกรรมการขนมาดำาเนนการในเรองน คดจากบนสลาง ซงคนทจะทำาในเรองน ตองเขาใจประเดนชดเจน กลาทจะสญเสยประโยชนของตนเอง 2)เสรมขางลางขนขางบน คอเสรมความเขมแขงใหองคการปกครองสวนทองถน ปลกประชาชนใหมความร และ 3) ปฏรประบบการศกษา ซงบอกวามการทำาแตไมไดทำาเพราะยงไมปรากฏผลงานในเชงปฏบตอะไรเลย เนองจากผบรหารและคนในรฐบาลไมเขาใจการปฏรปการศกษาอยางถองแท (กรงเทพธรกจ 02,19,22,291044,ผจดการ 191044,สยามรฐ 201044,)

2.3 ความเคลอนไหวขององคกรอสระ2.3.1 การลอบบ กกต.และปญหากระบวนการเลอกสรร กกต. ชดใหม การเลอกคณะกรรมการการเลอกตง(กกต)ชดใหมเปนเร องขนมา ประเดนสำาคญคอม

ใบปลวลงชอนายกฯพ.ต.ท.ทกษณ ชนวตร สงลอบบใหเลอกผถกเสนอชอเปนคณะกรรมการการเลอกตง 4 คนเมอวนท 1 ต.ค.2544 ซงสมาชกพรรคประชาธปตยเรยกรองใหพ.ต.ท.ทกษณ เปดเผยรายชอผจดทำาใบปลวดงกลาว แตพ.ต.ท.ทกษณ บอกวาใบปลวปลอมลายเซนนายกฯน ยงไมออกมาจงไมมหลกฐานเอาผดได สวนพล.ต.มนญกฤต รปขจร ประธานวฒสภายนยนวา เมอคณะกรรมาธการตรวจสอบประวตผไดรบการเสนอชอและพจารณาเสรจแลว จะบรรจเร องในวาระการ

231

Page 89: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

ประชมกอนวนท 5 ต.ค.2544 โดยเลอกเรยงตามลำาดบผทไดคะแนนมากไปหานอย และเลอกใหครบ 5 คน ตามรฐธรรมนญมาตรา 138 คงจะไมมการหารอกนนอกรอบ แมวาจะมขาวในเรองการลอบบกตาม เพราะเปนเพยงคำาพดทไมมหลกฐาน และส.ว.ทกคนลวนแตมความรบผดชอบ มความร ม วฒภาวะ และตนเองกไมเชอเรองใบปลว (กรงเทพธรกจ 021044,สยามรฐ 031044)

วนท 10 ต.ค.2544 ทสำานกงานคณะกรรมการการเลอกตง(กกต.) นายธรศกด กรรณสต ประธาน กกต. นายสวสด โชตพานช นายโคทม อารยา นายจระ บญพจนสนทร กกต.และ ร.ต.วจตร อยสภาพ เลขาธการ กกต. ใหการตอนรบคณะกรรมาธการยตธรรมและสทธมนษยชน วฒสภาจำานวน 15 คน นำาโดยนายคำานวณ ชโลปถมภ ประธานคณะกรรมาธการ ซงนายสวสดใหสมภาษณวา ทราบวากกต.ชดใหมไดแบงงานกนแลว โดยใหนายปรญญา นาคฉตรย เปนกกต.ฝายการเลอกตง นายจรล บรณพนธศร เปนกกต.ฝายสบสวนสอบสวน นายวระชย แนวบญเนยร เปนกกต.ฝายพรรคการเมอง และพล.ต.ท.วาสนา เพมลาภ เปนกกต.ฝายการมสวนรวม

นอกจากขาวลอเร องใบปลวลอบบรายชอ กกต.แลว กระบวนการสรรหา กกต. ยงเปนประเดนทถกหยบยกวาไมโปรงใส จะเหนไดวา ในวนท 10 ต.ค.2544 ทอาคารทปโก คณะกรรมการรณรงคเพอประชาธปไตย(ครป.) นำาโดยนายสรยะใส ตกกะศลา รองเลขาธการ ครป. เขายนหนงสอตอนายพเชต สนทรพพธ ผตรวจการแผนดนของรฐสภา เพอสงเร องใหศาลรฐธรรมนญวนจฉยกระบวนการสรรหา กกต.ชดใหมวาขดตอรฐธรรมนญหรอไม โดยนายสรยะใส กลาววา ขณะน กกต.กำาลงมการดำาเนนการสอบสวนกรณการรองคดคานผลการเลอกตง ส.ส.คางอยกวา 200 เขต ซ งทำาใหไมม นใจวากกต .ชดใหมท เขาไปจะท ำาใหส ำานวนทมอยอ อนลงหรอไม เนองจากกระบวนการสรรหาไมชอบมาพากล อยางไรกตาม หากมการโปรดเกลาฯแตงตงแลว การคดคานของเรากจะเปนการสรางบรรทดฐานในการสรรหาผบรหารในองคกรอสระตอไปได สวนนายพชต กลาววาจะรบไปศกษาในรายละเอยดวาประเดนทรองขอมานนจะสามารถสงใหศาลรฐธรรมนญวนจฉยไดหรอไม โดยตองขอขอมลไปยงวฒสภา โดยเฉพาะคณะกรรมาธการสามญตรวจสอบฯ แตหากสงเรองใหศาลรฐธรรมนญตความกคงไมสงผลตอ กกต.ชดใหมทง 5 คน อกทงผรองกไมไดตดใจกบผทไดรบเลอกเปนกกต. 5 คน แตเปนเรองของกระบวนการสรรหาเทานน สวนพล.ต.มนญกฤต รปขจร ตอบคำาถามในเรองนวาเปนสทธของครป.

วนเดยวกนสมาพนธประชาธปไตย นำาโดย นพ.เหวง โตจราการ ประธานสมาพนธฯ นายวระ สมความคด เลขาธการ พรอมคณะเดนทางเขาพบนายอทย พมพใจชน ประธานรฐสภา เพอยนหนงสอขอใหพจารณาเสนอเร อง กระบวนการสรรหาและเลอกคณะกรรมการการเลอกตง“ ” ตอศาลรฐธรรมนญ วนจฉยวาขดตอรฐธรรมนญหรอไม ในประเดนกรรมการสรรหาจากตวแทนอธการบด ซงการเลอกตวแทนจำานวน 4 คนนน มาจากมตทประชมอธการบดเพยง 9 คน จากจำานวนทงสน 28 คน ซงนอยกวา 1 ใน 3 ของทงหมด ดงนน จงไมครบองคประชมของอธการบดทงหมดตามรฐธรรมนญมาตรา 138 ทระบวาจะตองมอธการบดทกแหง และการทคณะกรรมการสรรหาคดชอนายพยนต พนธศร ผสมครออกกอนการลงมตเลอกในรอบท 6 แลวเลอกพล.อ.ศร นทร ธปกลำา และนายสมชย ศรสทธยากร ตองพจารณาวาขดตอรฐธรรมนญมาตรา 138 (1) หรอไม (มตชน 10,111044)

2.3.2 กมธ.องคกรอสระวฒสภาเรง คตง.สอบทจรตในอบต.วนท 18 ธ.ค.2544 กรรมาธการองคกรอสระ วฒสภา เดนทางเยยมการทำางานของ

สำานกงานตรวจเงนแผนดน(สตง.) โดยมนางจารวรรณ เมณฑกา วาทผวาการตรวจเงนแผนดน

232

Page 90: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

ใหการตอนรบและบรรยายสรปวาการทสญญาการจดซ อจดจางในหนวยงานราชการยงมขอบกพรองอกหลายประเดน จงเปนชองทางททำาใหเกดการฉอราษฎรบงหลวงในวงราชการ แตสตง.ไมสามารถทำาอะไรไดมากนกเพราะมบคลากรและงบประมาณจำากด รวมทงยงไมไดโปรดเกลาฯตงตำาแหนงผวาการสตง. อยางไรกตาม ไดวางการทำางานไววาจะใหความสำาคญกบการตรวจสอบบญชใหมากขน โดยมใหหนวยงานทถกตรวจสอบรลวงหนา และใชวธการจางทมงานอสระเขาไปตรวจสอบบญชการทำางานของขาราชการในแตละหนวยเปนงวดๆไป เพอใหเกดความรวดเรว ดาน ม.ร.ว.กำาลนเทพ เทวกล ประธานคณะกรรมาธการองคกรอสระ แสดงความเหนวา สตง.ไมสามารถตรวจสอบงบประมาณของอบต.ทวประเทศ ทมการทจรตกนมากไดอยางครอบคลม และเสนอใหสตง.ทำางานรวมกบเจาหนาทบญชของก.มหาดไทยในการเรยกบญชการใชงบประมาณของอบต.มาตรวจสอบ โดยเฉพาะอยางยงการกอสรางโครงการใหญ ๆ ซงมกมการลอบบและโกงกนเปนขบวน สวนนายสมเกยรต ออนวมล โฆษกคณะกรรมาธการเสนอวาใหเปดเวปไซตสตง.ออนไลนเพอใหประชาชนตำาบลตางๆรบรขอมลความเคลอนไหวภายในองคกร และสามารถสงเรองราวรองทกขมาใหสตง.ตรวจสอบไดงายขน สำาหรบนายกมล มนภกด รองประธานคณะกรรมาธการเสนอใหสตง.สมสถานทและสงเจาหนาทลงไปตรวจบญชโดยไมตองแจงใหผบรหารอบต .ทราบลวงหนา เพยงแตออกหนงสอเวยนวาจะมการออกสมตรวจสอบบญช เชอวาจะชวยลดปญหาการทจรตลงไปไดบาง (พมพไทย 191244)

2.4 ความเคลอนไหวดานการเมองทองถน2.4.1 เตรยมถายโอนอำานาจสทองถนแมรฐสภายงไมไดรบทราบรางแผนการถาย

โอนกตาม ผศ.วฒสาร ตนไชย อาจารยคณะสงคมศาสตร ม.ธรรมศาสตร ในฐานะกรรมการกระจาย

อำานาจสองคกรปกครองสวนทองถน เปดเผยวา แมรางปฏบตการกำาหนดขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน ทคณะรฐมนตรใหความเหนชอบแลวจะยงไมไดน ำาเขารายงานตอรฐสภา เพอใหมผลบงคบใชตามกฎหมาย เนองจากมการปดสมยประชมกอน แตสวนตวเชอวาจะไมใชปญหาใหญ เพราะชวงทรอนำาเขารายงานในสมยประชมรฐสภาหนากสามารถเตรยมความพรอมตางๆได ทงน เชอวารฐสภาคงจะไมยบยงรางดงกลาว เพราะในกฎหมายกำาหนดเพยงแคการรายงานใหรฐสภารบทราบเทานน โดยสาระสำาคญของรางแผนปฏบตการกระจายอำานาจสทองถนจะระบรายละเอยดเกยวกบภารกจในการถายโอนใหกบทองถ น องคกรทองถนทจะไดรบการถายโอน เงอนระยะเวลาและวธการถายโอน ซงตวอยางภารกจทจะตองถายโอนมทงหมด 245 เร องจาก 50 กรม 11 กระทรวง อาท ภารกจดานการกอสราง บำารงถนนหนทางตางๆ ถายโอนจากกรมโยธาธการ กรมเรงรดพฒนาชนบท(รพช.) โดยองคการบรหารสวนตำาบล(อบต.)กบเทศบาล จะดแลในพนทรบผดชอบของตนเอง สวนองคการบรหารสวนจงหวด (อบจ.) จะดแลถนนทเชอมตออำาเภอตางๆและใหเรมถายโอนตงแตปงบประมาณ 2545 เปนตนไป ดงนน ภารกจของหนวยราชการตาง ๆ จะเหลอนอยลง เนองจากถายโอนใหกบทองถ นเพมมากขน (พมพไทย 021244)

3. ประเทศไทยกบการตางประเทศ3.1 สถานการณประเทศไทยกบการเปดฉากถลมอฟกานสถานของสหรฐ3.1.1 เศรษฐกจไทยไดรบผลกระทบ

233

Page 91: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

สถานการณสรบในยานเอเชยขณะนนบเปนวกฤตเศรษฐกจอกระลอกหนงของประเทศไทยนนคอตลาดการคาเกดใหมของไทยอาท อนเดย ปากสถาน และกลมตะวนออกกลางทไทยไดพยายามบกเบกและวางกลยทธไวเพอเปนแหลงกระจายสนคาสงออกของไทย ทามกลางความซบเซาของตลาดสงออกหลก บรษท ศนยวจยกสกรไทย จำากด ประเมนผลกระทบตอเศรษฐกจไทยวาเหตการณสหรฐโจมตอฟกานสถานบนทอนเสถยรภาพตลาดเกดใหมของไทยในดนแดนตะวนออกกลาง และเอเชยใต ใน 3 ประเดนหลก ไดแก ดานการคา การสงออกไปตลาดตะวนออกกลาง-เอเชยใตสญ 700 ลานดอลลารสหรฐ การทองเทยว สญเสยรายไดจากนกทองเทยวจากเอเชยใตหายไป 14,000 ลานบาท และดานแรงงานไทยในตางแดนสญเสยรายไดจากการขายแรงงานในตะวนออกกลาง-เอเชยใต สวนผลดทไทยไดรบจากเหตการณครงน ไดแก ไทยสามารถสงออกไดเพมขนจากการทอนเดย-ปากสถาน ทไดรบผลกระทบหนกจากสงคราม พนธมตรสหรฐทไดรบเงนสนบสนนจะมการซอสนคาเพมขน รวมทงจากไทย และชาวตะวนออกกลางหนภยสงครามมาไทยเพมขน เมอมการใชการกอการรายดวยเชอโรคแอนแทรกซขนในสหรฐและประเทศตางๆทวโลกนน ประเทศไทยปรากฏจดหมายมรณะประเภทนทจงหวดสโขทย มตนทางจากประเทศเกาหล แตตรวจสอบแลวไมพบเชอโรคแอนแทรกซแตอยางใด เปนเพยงแปงฝนใชโรยตวเทานน ทจงหวดสราษฎรธานพบซองจดหมายบรรจแปงฝนมตนทางจากนครศรธรรมราช อยระหวางการตรวจสอบ (กรงเทพธรกจ 101044,พมพไทย 211044,สยามรฐ 221044,พมพไทย 231044)

3.1.2 ชาวไทยมสลมเคลอนไหวตอตานการถลมอฟกานสถานของสหรฐ วนท 17 ต.ค.2544 ชาวไทยมสลมมการเคลอนไหวตอตานการโจมตอฟกานสถานของสหรฐ

ทงน ทสำานกงานคณะกรรมการอสลามประจำาจงหวดนครศรธรรมราช นายกรยา กจจารกษ รองเลขาธการ คณะกรรมการกลางอสลามแหงประเทศไทย นายสต ปนตะ ประธานคณะกรรมการอสลามประจำาจ.นครศรธรรมราช ไดประชมรวมกบแกนนำามสลมในภาคใตกวา 40 คน เพอวางมาตรการเตรยมการชมนมของชาวมสลม 10 จงหวดภาคใตตอนบนในวนท 21 ต.ค.2544 ทสนามหนาเมองนครศรธรรมราช หลงการประชมมการแจกแถลงการณรวมของคณะกรรมการอสลามประจำาจงหวดเขต 2 จำานวน 10 จงหวดภาคใตตอนบน ประกอบดวย 1) สนบสนนแถลงการณของคณะกรรมการกลางอสลามแหงประเทศไทยและตางประเทศ 2) ถอนเงนฝากในธนาคารสหรฐหรอสถาบนการเงนอน ๆ ทสหรฐมหนสวน และไมรวมทำาธรกจใดๆกบสหรฐ 3) เรยกรองใหผนำาประเทศมสลมตดความสมพนธหรอทบทวนความสมพนธกบสหรฐใหม 4) เชญชวนใหมสลมทวประเทศชมนมคดคานการทำาสงครามของสหรฐและพนธมตร และใหยตการเขนฆาประชาชนผบรสทธ 5) ประสานงานและแจกแถลงการณรวมไปยงมสยด ตาง ๆ กวา 3,000 แหงทวประเทศใหถอปฏบตพรอมกนและเปนไปอยางตอเนอง 6) เรยกรองใหสอมวลชนเสนอขาวตรงไปตรงมา โดยใหคำานงถงขอเทจจรงและใหความเปนธรรมกบทงสองฝาย ทงนนายฟครดดน บอตอ ส.ว.นราธวาส กลาววา จดยนของสมาพนธมสลมโลกและสหพนธอาหรบโลก ไมเหนดวยกบการโจมตอฟกานสภานเปนหมน ๆ คน และในวนท 21 ต.ค.2544 จะมการทำาละหมาดใหญและจะควำาบาตรสหรฐดวยการไมซอสนคาสหรฐ แตมนใจวาการเคลอนไหวจะไมบานปลาย เพราะมจฬาราชมนตร เปนผนำาควบคมใหอยในกรอบของกฎหมาย

วนท 20 ต.ค.2544 นายสลกษณ ศวรกษ ผอำานวยการสนตประชาธรรม แสดงความคดเหนภายใตหวขอวกฤตการณปจจบนกบจตสำานกของผศรทธา จดโดยกลมมสลมผรกสนต ทมลนธเพอศนยกลางอสลามแหงประเทศไทยวาการทสหรฐและชาตพนธมตรรวมกนโจมตอฟกานสถาน

234

Page 92: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

เปนการกอการรายทรายแรงกวาผกอการรายถลมตกเวลดเทรดและอาคารเพนตากอน ชาวโลกตองรวมมอกนประณามเพราะสหรฐจะไมดด ำาดดกบประเทศทไมเดนตามทางของสหรฐ การทประธานาธบดสหรฐใหเดกชาวอเมรกนสละเงนเพอชวยเหลอชาวอฟกนเปนการเลนละครตบตาชาวโลก สวนศ.ดร.อมรอน มะลลม ส.ว.กทม.เรยกรองใหชาวมสลมลกขนมาตอสทาทายอำานาจของสหรฐทกำาลงวางแผนจดระเบยบโลกใหม เชอวาสหรฐกำาลงพยายามทำาทกวถทางทจะแบงแยกโลกมสลมออกจากกน โดยใหอาวธและเงนแกพนองมสลมเขนฆากนเอง

สำาหรบนายวนมหะหมดนอร มะทา รมต.คมนาคม กลาววาการรวมตวกนของชาวไทยมสลมเปนไปอยางสนต มเหตผลและเชอผนำา จงไมเปนหวงวาจะมมอทสามเขาไปแทรกแซงหรอเบยงเบนประเดน เพราะเปนการรวมตวเพอสนตภาพ มวตถประสงคเพอสวดมนตขอพรจากพระผเปนเจา เปนเรองของจตใจเพอใหเกดสนตสขขนกบประชาชนทวโลก ในขณะทมการสรบระหวางสหรฐกบอฟกานสถาน และในวนท 22 ต.ค.2544 ชาวไทยมสลมในภาคใตจะรวมกนสวดอวยพรเพอใหเกดสนตสข นอกจากน ตนยงไดหารอกบจฬาราชมนตรตลอดเวลา และในวนท 21 ต.ค.2544 เวลา 14.00 ทมสยดซอารดดน(บานสระบว) รมถนนสายนครศรธรรมราช-ทาศาลา ม.6 ต.ทาศาลา จ.นครศรธรรมราช มชาวมสลมจาก 10 จงหวดภาคใตจำานวนหลายหมนคนหลงไหลมารวมทำาพธละหมาดขอพรตอพระผเปนเจาใหสงครามในอฟกานสถานสงบลงโดยเรว และใหโลกเกดสนต ขณะเดยวกนบรเวณดานขางมสยดไดเปดเวทปราศรยโจมตสหรฐอยางรนแรงและแจกแถลงการณหามชาวไทยมสลมซอหรอสนบสนนสนคาสหรฐ เชน ไกเคเอฟซ และรานเอแอนดดบบลว เปนตน ซงมประกาศจากคณะกรรมการอสลามแหงประเทศไทยวาจะไมมการรบรองตราฮาลาลแกสนคาเหลานเพอตอตานสหรฐ

วนท 22 ต.ค.2544 นายอาซส เบญฮาวน กรรมการกลางอสลามแหงประเทศไทยมมตถอนทะเบยนตราฮาลาลรายการสนคาสหรฐไปแลว 4 รายการและมแนวโนมวาจะถอนตราฮาลาลเพมขนอก เปนการแสดงวาชาวมสลมไมเหนดวยกบการไปทำาลายชวตผบรสทธในอฟกานสถานและการทชาวมสลมใน 5 จงหวดชายแดนภาคใตออกมารวมพลงละหมาดฮายดเกอบ 100,000 คน ถอวาเปนการกระทำาทอยในแนวทางตอสแบบสนตวธ นอกจากน นายอดนนต ฮะซาน คณะกรรมการรณรงคตอตานสนคาสหรฐและพนธมตร สมาคมยวมสลมแหงประเทศไทย กลาววา สมาคมฯ ไดประสานไปยงองคกรมสลมในกลมประเทศอาเซยน เพอขอรายชอสนคาของสหรฐ องกฤษและพนธมตรเพอนำามาแจกจายใหชาวมสลมรวมกนตอตานไมซอ ไมขาย ในสวนของรานคามสลมในประเทศไทยไดประชมหารอกนวาจะมการพลกปายโฆษณา ซงเปนสนคาของสหรฐและพนธมตรเพอมใหเหนขอความ ถอวาเปนการบอยคอตอกวธหนงทจะเรมดำาเนนการ และจะไมใชวธการทำาลายปายหรอใชความรนแรงใด ๆ

วนท 28 ต.ค.2544 กลมองคกรมสลมในประเทศไทยไดจดเสวนาวเคราะหสถานการณโลกมสลมเร อง ความแตกตางระหวางสหรฐกบอฟกานสถานในการทำาสงคราม“ ” โดยมนายอาณฐ อมาตกล อาจารยคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม.มหดลเปนวทยากร ทหองประชมใหญมลนธกลางอสลามแหงประเทศไทย โดยนายอาณฐกลาววาเปนสงครามทคสงครามมความแตกตางกนอยางสนเชงไมวาจะเปนดานกำาลงคนและอาวธ โดยระบวา สหรฐสามารถผลตอาวธไดมากทสดในโลก และสรางความรำารวยจากการจำาหนายอาวธ การทำาสงครามครงนกเพอหวงโฆษณาขายอาวธของสหรฐนนเอง รวมถงการเขาไปมบทบาทในตะวนออกกลาง เพราะตองการลาอาณานคม โดยมจดมงหมายหวงผลประโยชนในบอนำามน ทสำาคญสหรฐยงมไดเปนเจาของบอนำามนใน

235

Page 93: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

อฟกานสถาน สวนกรณนายโอซามะห บน ลาดน เปนเพยงตวละครของสหรฐทสรางขนเพอโจมตอฟกานสถาน เพราะเปนคนเดยวทกำาความลบของสหรฐเนองจากเคยเปนแนวรวมทำาสงครามตอตานรสเซยเมอคร งบกเขายดอฟกานสถานมากอน และไมเหนดวยทสหรฐจะเขนฆาทำาลายลางมนษยทบรสทธ

วนท 9 พ.ย.2544 ทบรเวณสนามกฬาราชมงคลากฬาสถาน หวหมาก มชาวไทยมสลมประมาณ 30,000 คน จากกทม. และอก 5 จงหวดคอ นนทบร ปทมธาน พระนครศรอยธยา นครนายก และฉะเชงเทรา ไดรวมประกอบพธละหมาดฮายด ภายใตการนำาสวดมนตขอพรของนายสวาสด สมาลยศกด จฬาราชมนตร ซงใหโอวาทวา การกระทำาของสหรฐทโจมตอฟกานสถานทำาใหผบรสทธตองลมตายเปนการกระทำาทไมสมควร และบอกวาใหพนองชาวมสลมชมนมดวยความสงบสนตภาพ เพราะครงนไมใชการชมนมครงสดทายแตจะมการชมนมไปจนกวาสหรฐจะยตการโจมตอฟกานสถาน (มตชน 181044,พมพไทย 21,291044,สยามรฐ 221044,พมพไทย 111144)

3.1.3 พ.ต.ท.ทกษณ เดนทางเยอนสหรฐระหวางวนท 13-19 ธ.ค.2544 พ.ต.ท.ทกษณ ชนวตร นายกฯและคณะเดนทางเยอนสหรฐ

อยางเปนทางการเปาหมายสำาคญคอ การลงนามในกรอบความรวมมอดานยทธศาสตรทางเศรษฐกจของทงสองประเทศโดยจะสรางความสมพนธในลกษณะการเปนหนสวนทางเศรษฐกจและมการดำาเนนการทเปนรปธรรม โดยกรอบความรวมมอทจะลงนามทส ำาคญ เชน ผลกดนใหประเทศไทยเปนศนยกลางการขนสงสนคาทางอากาศในภมภาคน ใหไทยเปนศนยกลางการผลตชนสวนเครองบน เชน ยางลอเครองบน ศนยกลางการซอมเครองบนนานาชาตโดยใชสนามบนอตะเภา เปนตน ทงน สหรฐไดขอบคณประเทศไทยทใหความรวมมอในการปราบปรามการกอการรายสากล โดยเฉพาะการแลกเปลยนขอมลขาวสาร ขาวกรอง การใหความคมครองสถานทตสหรฐในประเทศไทย คมครองเครองบน และตดตามผตองสงสยทจะเปนผกอการราย สวนนายโรนลด รมสเฟลด รมต.กลาโหมไดหยบยกเร องการสกดกนการฟอกเงนมาหารอดวย ซงไทยไดแจงวา ไทยกำาลงจะเขาสระบบและกระบวนการทจะสกดกนเร องนอยางจรงจงโดยไดออกกฎหมายฟอกเงนมาควบคมแลว

ประธานาธบด จอรจ บช แหงสหรฐและพ .ต .ท .ทกษณ ชนวตร นายกฯ ได ออกแถลงการณรวมเนนยำาถงความเปนพนธมตรระหวางกนและยนยนการเปนหนสวนในการดำาเนนความพยายามในหลายๆดานภายใตพนฐานของพนธะรวมกนพรอมแสดงความเชอมนวาพนธมตรนเปนเสาหลกตอเสถยรภาพของภมภาคเอเชยแปซฟกและภมภาคอน ๆ ซงสงทผนำาทงสองประเทศมความเหนรวมกน อาท ภยวบตจากการกอการราย การลกลอบขนสงยาเสพตดและภยคกคามชาตอนๆ ความจำาเปนในการมกลมอาเซยนทเขมแขงและมเอกภาพ ฯลฯ ทงน วนท 15 ธ.ค.2544 พ.ต.ท.ทกษณ และคณะเปดแถลงขาวผานระบบทางไกลผานดาวเทยม (วดโอคอนเฟอเรนซ) มายงประเทศไทย ณ สถานทตสหรฐประจำาประเทศไทย โดยพ.ต.ท.ทกษณ บอกวาไดเปนพยานการลงนามความรวมมอระหวางบรษทเซอรเบอรรส แคปปตอล แมเนจเมนทกบธนาคารกรงไทยและสถาบนการเงนของไทยทจะรวมกนลงทนในโครงการกองทนรวมทน(แมตซซงฟนด)คอรฐบาลจะลงทนดวยไมเกนรอยละ 25 และนกลงทนตางประเทศรวมลงทนรอยละ 75 และไดเชญใหประธานาธบดจอรจ บชเดนทางมาเยอนประเทศไทยดวย รวมทงเปดโอกาสใหผสอขาวตงคำาถามในหลายประเดนดวยกน อาท อตสาหกรรมอะไหลและยางเคร องบนทสหรฐสนบสนนใหไทยเปนศนยกลางจะเร มเมอใด นกธรกจสหรฐสนใจจะมาลงทนในไทยดานใดเปนพเศษ ประเทศไทยจะสง

236

Page 94: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

ทหารเขาไปชวยฟ นฟอฟกานสถานหลงสงครามอยางไร ซงในกรณอฟกานสถานน พ.ต.ท.ทกษณ บอกวา สหรฐยงไมไดรองขอใหไทยสงทหารไปยงอฟกานสถาน เพราะเปนเร องขององคการสหประชาชาต ซงถาหากขอรองมาไทยกพรอมทจะใหการสนบสนน โดยสงไปในลกษณะดานมนษยธรรม คอไปชวยฟ นฟดานความเปนอยเหมอนกรณตมอรตะวนออก ซงทหารไทยทำาไดดมากในการเขาไปชวยเหลอในนามกองกำาลงรกษาสนตภาพของสหประชาชาต

วนท 16 ธ.ค.2544 พ.ต.ท.ทกษณเปนประธานการประชมหวหนาสวนราชการหรอ ทมไทย“แลนด” ทกรงวอชงตน กอนออกเดนทางไปนวยอรก โดยถอวาเอกอครราชทตประจำาประเทศตาง ๆ ตองเปนตวแทนของนายกฯและเปนหวหนาทมยทธศาสตรเพอทำางานในเชงรก มากกวาการตงรบเพราะทผานมาพบวาตงรบถงรอยละ 98 และเตอนวาอยารงเกยจภาคเอกชนทเขาไปลงทน สวนนายสมคด จาตศรพทกษ รองนายกฯและรมต.คลง กลาววารฐบาลพรอมใหการสนบสนนงบประมาณในการดำาเนนการจดการของทมไทยแลนดแตขอใหเปนยโครงการทเนนการลอบบและเกดประโยชนเพราะหากเกดปญหาทมไทยแลนดตองสามารถทำางานเชงรกได แทนทจะตองรอใหรฐบาลมาดำาเนนการ

หลงจากเดนทางกลบประเทศไทย พ.ต.ท.ทกษณ นายกฯ เปดแถลงขาวอยางเปนทางการถงผลการเดนทางเยอนสหรฐทตกไทยคฟา ทำาเนยบรฐบาลในวนท 20 ธ.ค.2544 วาประสบความสำาเรจอยางมาก เพราะทผานมาไดเดนทางสรางยทธศาสตรความสมพนธระหวางประเทศในเอเชย โดยเฉพาะประเทศหลกๆ ไดแก จน ญปน และอนเดย ดงนน จงจำาเปนตองวางยทธศาสตรรวมกบสหรฐดวย เพอใหเพยงพอตอการแขงขนทางเศรษฐกจยคใหม ซงทางสหรฐใหการยอมรบฐานะไทยวาปนศนยกลางของภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใตในดานเศรษฐกจและเนนเร องการขนสงทางอากาศ เพราะจะทำาใหสามารถวางแผนการใชทรพยากรทมอยเชนสนามบนทงสองแหงไดอยางถกตอง โดยขณะนถอวาสหรฐเปนหนสวนทางยทธศาสตรเศรษฐกจและการเมองไทยแลว ทงน พ.ต.ท.ทกษณบอกวาไดกลาวถงนโยบาย 2 ดานของไทยคอการแกปญหาความยากจนและเศรษฐกจเขมแขง และไดมอบหนาทใหนายอดศย โพธารามก รมต.พาณชย หารอกบผแทนสหรฐเพอตกลงกนในการศกษาความเปนไปไดในการทำา FTA หรอเขตการคาเสรระหวางไทยกบสหรฐ ซงถอวาเปนสงทสำาคญมาก เพราะไทยสงออกสนคาไปสหรฐมากกวา ถาทำาเขตการคาเสรได โอกาสทจะขยายดานการตลาดกมสงและทำาใหระบบโควตาทมอยในปจจบนเปลยนไป และไดสรปวา การเดนการเมองระหวางประเทศเพยงแคมความสมพนธระหวางประเทศจะไมเกดประโยชนอะไร แตถาเดนยทธศาสตร ความเปนหนสวนทางยทธศาสตรกจะทำาใหไทยมบทบาทมากขนทงในเร องเศรษฐกจและการเมองระหวางประเทศ นอกจากน ยงไดพบกบเลขาธการสหประชาชาตและหารอถงเร องความรวมมอสรางความปรองดองในรฐบาลพมาอกครง โดยทางสหประชาชาตไดมอบหมายใหนายลาซารมาเจรจากบรฐบาลพมา และเพมเตมวาสหรฐไดกลาวชนชมรฐบาลไทยหลายรฐบาลในการแกปญหาการแพรระบาดของโรคเอดส การปราบปรามยาเสพตด และโครงการพระราชดำารทเนนการปลกพชทดแทนฝนไดสำาเรจ สำาหรบการเขาไปฟ นฟอฟกานสถานนน ไทยจะใชโอกาสนสรางตลาด และสนบสนนการปลกพชทดแทนฝนดวย

ดานฝายคาน นายจรนทร ลกษณวศษฏ กรรมการบรหารพรรคประชาธปตย วจารณการเดนทางไปเยอนสหรฐของพ.ต.ท.ทกษณ ทวาประสบความสำาเรจสงสด เปนการคยเกนจรง และวจารณในเร องความรวมมอกบสหรฐในการผลตยางลอเคร องบนโดยใชวตถดบยางพาราของประเทศไทยวาไมสามารถแกปญหาราคายางตกตำาได เพราะการผลตเคร องบนไมไดผลตจำานวน

237

Page 95: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

มากและเปนเร องไกลตว หวใจสำาคญอยทการผลตยางรถยนตมากกวา และบอกวานายกฯควรเจรจาในประเดนใหผลตยางรถยนตมากขนโดยใชยางพาราของไทยจะแกไขปญหาราคายางไดดกวา (กรงเทพธรกจ 07,13,15-171244,มตชน 07,08,12-16,18,21,221244,ไทยโพสต 151244,ผจดการ 171244,พมพไทย 211244,มตชนสดสปดาห 17-231244)

4.ความเคลอนไหวดานการเมองการปกครองในตางประเทศ4.1 ความเคลอนไหวดานการตางประเทศของสหรฐปรากฏหลายเรอง ทง

รางแผนยทธศาสตรฉบบใหม การถลมอฟกานสถาน การเผชญหนากบสงครามเชอโรค และการเปลยนแปลงนโยบายในภมภาคเอเชยอาคเนย

4.1.1 ยทธศาสตรปองกนฉบบใหมของสหรฐเนนเอเชยเปนสำาคญ ขณะเดยวกนกยงรกษาพนทอนๆดวย

นายโดนลด รมสเฟลด รมต.กลาโหมสหรฐ ไดเสนอราง ยทธศาสตรการปองกนประจำา“รอบ 4 ป” (Quadrennial Defence Review) แกรฐสภาในวนท 1 ต.ค.2544 หลงจากทก.กลาโหมและผนำาทางทหารมการถกเถยงและทบทวนยทธศาสตรใหมของประเทศตามรายงานฉบบนมาแลวหลายเดอน ทามกลางกระแสขดแยงในกลมผนำาระดบสง ทงน สาเหตจากปญหาการทาทายความมนคงโลกไดเปลยนแปลงไปหลงสงครามเยนยต รางยทธศาสตรฉบบดงกลาวตงสมมตฐานสำาคญ 2 ประการคอ 1) สหรฐเปนผน ำาโลกในการครอบครองอาวธทใชรบตามแบบ (conventional weapon)ทกชนด ซงเปนการปองปรามมใหประเทศอนใดดำาเนนรอยตามอรกในการทาทายหรอเผชญหนากบแสนยานภาพของกำาลงรถถง เคร องบนรบหรอเฮลคอปเตอรของสหรฐ 2) การทาทายท อาจจะเก ดข นต อไปจงน าจะเป นในร ปแบบของอาวธชน ดพเศษหรออาวธนอกแบบ(unconventional weapon)โดยศตร จะฉกฉวยความไดเปรยบจากจดออนทสหรฐมระบบสงคมและเศรษฐกจทเปดกวาง นอกจากน ศตรอาจจะไมมสถานะเปนรฐหรอประเทศ ความคาดคะเนดงกลาวเปนลกษณะของการทำาสงครามขามรนหรอสงครามทมแสนยานภาพตาง(asymmetrical warfare)

อยางไรกตาม รางยทธศาสตรฉบบนมไดเสนอแนวทางการปรบปรงโครงสรางของกองทพเหมอนรายงานฉบบเมอ 4 ปทแลว ทเสนอใหลดจำานวนทหารประจำาการลง เพอนำางบประมาณไปใชมงเนนในการพฒนาอาวธทใชเทคโนโลยระดบสงใหมากขน แตกลบเรยกรองใหทมเงนกอนโตปรบปรงอาวธยทโธปกรณทงสองประเภท คอทงอาวธทใชเทคโนโลยระดบสง และอาวธทใช เทคโนโลยแบบธรรมดา อกทงรายงานยงไดปฏเสธแนวคดการโดดเดยวตนเอง(Isolationism) โดยชวาสหรฐมผลประโยชนกระจายอยทวทงโลกจงจำาเปนตองรกไปขางหนา โดยเฉพาะอยางยงในภมภาคมหาสมทรแปซฟกและมหาสมทรอนเดย โดยเนนไปทพนทไรเสถยรภาพซงเปนแนวโคงตงแตตะวนออกกลางไปจดเอเชยตะวนออกเฉยงเหนอในภมภาคแถบนมทงพลงอำานาจทกำาลงเสอมถอยและพลงอำานาจทกำาลงกอตวขน และบางประเทศยงมขดความสามารถในการสรางหรอซออาวธนอกแบบทมอานภาพในการทำาลายลางสง

รางขอเสนอดงกลาวจงระบใหก.กลาโหม สงใหกองทพเรอเพมกองเรอบรรทกเครองบนในภมภาคแปซฟกตะวนตก โดยเพมจำานวนเรอรบพนผวนำา เรอดำานำา เพมการปฏบตการลาดตระเวนของกองเรอบรรทกเครองบน รวมทงหาลทางนำาเรอรบและเรอดำานำาอก 4-5 ลำา ทสามารถบรรทก

238

Page 96: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

ขปนาวธนำาวถเขาไปลอยลำาในภมภาคดงกลาว และเพมทตงฐานทพและฐานทพอำานวยความสะดวกในการเตมเชอเพลงและซอมบำารง กองทพเรอจะตองไดรบงบประมาณเพมขนเพอใชในปฏบตการเคลอนทเรว โดยกองเรอจากทะเลเมดเตอรเรเนยนหรอมหาสมทรอนเดยหรอพนทหางไกลออกไปไดโดยรวดเรว และเนนโดยไมระบรายละเอยดวาจะตองมการหาชองทางเขาสเอเชยเพมเตมใหแกกองกำาลงของอเมรกนดวย ขณะเดยวกนกยงรกษาฐานทพสำาคญแหลงตางๆในยโรปตะวนตกและเอเชยตะวนออกเฉยงเหนอ และรวมถงการขยายการปฏบตการขาวกรองอกดวย ไมแตเทาน ภายในรางยทธศาสตรยงระบวากองทพสหรฐจะตองปฏรปในดานเทคโนโลย เพอใชประโยชนจากความไดเปรยบในดานเทคโนโลยสารสนเทศใหมากทสด แตถงกระนนในรางฯมไดระบรายละเอยดเกยวกบอาวธทกำาลงเปนปญหาโตแยงอยในขณะน เชน ปนใหญ Crusader ทสามารถเคลอนทไดอยางรวดเรวและเครองบนใบพดแนวตง V-22 วาควรดำาเนนการจดสรางหรอไม

อนง นายรมสเฟลดยำามาตลอดวาสหรฐจะตองไมลดทอนภารกจทกำาหนดไวหรอพนธมตรในยโรป แตขณะเดยวกนเอเชยกทวความสำาคญมากขน เพราะวาเอเชยกำาลงเปนภมภาคทมการแขงขนทางทหารในระดบสง ดนแดนเอเชยตะวนออกนบจากอาวเบงกอลไปถงทะเลญปน จะเตมไปดวยปญหาทาทายทนาวตกทสด การรกษาดลเสถยรภาพในเอเชยนนเปนงานทยากลำาบากมากดวยเงอนไขดานขนาดของพนทอนกวางใหญไพศาล ระยะทางอนยาวไกล อกทงฐานทพและโครงสรางทางทหารของสหรฐในเอเชยยงนอยกวาภมภาคอน เพยงแคมเรอบรรทกเครองบนประจำาการอยในญปน แตไมมเรอบรรทกเครองบนประจำาอยทใดเลยในอาณาบรเวณ

จากการโจมตอาคารเวลดเทรดทเพงเกดขนทำาใหเปนทชดเจนวาสหรฐจำาเปนตองขยายการปฏบตการปองกนในประเทศและเพมงบประมาณสำาหรบกองกำาลง 1.4 ลานคนของประเทศ และก.กลาโหมยงมแผนจดตงหนวยงานใหมคอ “ หนวยบญชาการตอสรวม” เพอชวยรบมอกบประเดนภายในทซบซอนและเพอกำาหนดใหมตำาแหนงผบญชาการผสมเพยงคนเดยว ทำาหนาทดแลประเดนซบซอนระหวางหนวยงาน รวมถงออกคำาสงทเนนการสนบสนนดานการทหาร ซงโครงรางใหมทนายรมสเฟลดเสนอนระบวาสหรฐจะเปลยนแปลงแผนความมนคงฉบบเกาทมอายนบทศวรรษ ซงกำาหนดวาสหรฐจะตอสและพชตศกอยางทวมทนใน 2 อาณาบรเวณพรอมกน สำาหรบยทธศาสตรใหมระบวาสหรฐจะตอสศกใน 2 อาณาบรเวณอยางมประสทธภาพพรอมกน แตจะไมประสบชยชนะอยางทวมทนเหนอพนททงสองแหง โดยแนวคดของประธานาธบดกองทพอเมรกนจะสามารถพชตชยชนะเหนอศตรไดอยางเดดขาดหนงในสองพนท โดยวางแนวทางของสหรฐในอาณาบรเวณนน และขจดภยคกคามใดๆทอาจระเบดขนในอนาคต สมรรถนะเหลานจะรวมถงความสามารถในการยดครองดนแดนและจดเงอนไขเพอความเปลยนแปลง เพราะกลยทธใหมจะหนไปเนนทรปแบบการรบของศตรมากกวาการหาตวศตรหรอจดทอาจเกดสงคราม

เจาหนาทก.กลาโหมกลาววา จากผลการศกษากวา 20 ชด ทนายรมสเฟลดสงการใหหนวยงานตางๆ ลงมอทำาหลงเผยแผนการทบทวนดานกลาโหม จะกอใหเกดการเปลยนแปลงมากมายในอนาคต โดยผลการศกษาจะถงมอรมต.กลาโหมภายในฤดรอนปหนา รางขอเสนอนนบเปนการเปลยนแปลงกลยทธดานความมนคงหลงสงครามโลกครงท 2 ของสหรฐอยางสนเชง (กรงเทพธรกจ,ผจดการ 031044,มตชน 301144)

4.1.2 สหรฐเปดยทธการทางอากาศถลม อฟกน“ ” - สงครามยกแรกเรมตน อฟกานสถานถกถลมเสยหายยบเยน แตยงไมปรากฏความ

สำาเรจตามทสหรฐตองการ

239

Page 97: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

นบแตเหตการณวนาศกรรมอาคารเวลดเทรดและเพนตากอนในวนท 11 ก.ย.2544 เปนตนมา ไดปรากฏขาวคราวความเคลอนไหวโจมตอฟกานสถานของสหรฐรวมกบองกฤษจากสอมวลชนอยางตอเนอง ตวอยางเชน น.ส.พ.ด ออฟเซรฟเวอร ขององกฤษ บอกวาสหรฐและองกฤษจะโจมตอฟกานสถานในเชาวนท 30 ก.ย.2544 ตามเวลาทองถน เพอสงหารนายโอซามะห บน ลาดน ผ ตองหากอวนาศกรรมอาคารเวลดเทรด และปฏบตการทำาลายเคร องบนในฐานทพอากาศ 20 ลำาของรฐบาลตอลบานดวยการยงจรวดโจมตจากทงภาคอากาศและภาคพนดน หนงสอ ด ออฟเซรฟเวอร อนเทอรเนชนแนล ขององกฤษ ระบวาวนท 30 ก.ย.2544 ปฏบตการโจมตอฟกานสถานจะเร มใน 48 ชวโมงขางหนา สวนนตยสารนวสวค รายงานเมอวนท 1 ต.ค.2544 วา สหรฐระงบแผนการโจมตเนองจากคายผกอการรายทกระจายอยทวประเทศกลายเปนคายรางไปแลว เปาหมายทพอจะโจมตได ไดแก สถานเรดาร สถานโทรทศน ศนยบญชาการรบ คลงเชอเพลง รวมทงรถตดตงปนกลและเครองยงลกระเบด น.ส.พ.นวยอรกไทมส รายงานโดยอางแหลงขาวระดบสงทเปนเจาหนาทรฐบาลวาประธานาธบดจอรจ บช ลงนามอนมตใหรฐบาลสนบสนนกำาลงรบแกกลมพนธมตรภาคเหนอในอฟกานสถานทตอตานรฐบาลตอลบานดวย นอกเหนอจากการสนบสนนทางการเมองในการชงอำานาจจากรฐบาลตอลบาน สำานกขาวเอเอฟพ รายงานวากลมพนธมตรทางเหนอทไดรบการรบรองจากนานาชาตประกาศวาจะลมรฐบาลตอลบานไดภายใน 6-8 สปดาห

วนท 6 ต.ค.2544 ประธานาธบดจอรจ บข ไดโทรศพทถงผนำารฐสภา เพอแจงใหทราบถงแผนการโจมตอฟกานสถาน และไดประชมคณะทปรกษาดานความมนคงผานระบบเทเลคอนเฟอเรนซ และยงไดแจงใหผแทนของสหภาพยโรป ประธานาธบดวลาดมร ปตน ของรสเซย และประธานาธบดฌารก ซรก ของฝรงเศส ทราบกอนการปฏบตการ รวมทงมจดหมายแจงตอคณะมนตรความมนคงองคการสหประชาชาตวาอาจเปดฉากโจมตประเทศอนดวยหลงจากถลมอฟกานสถานแลว และชแจงถงความชอบธรรมของสหรฐในการโจมตอฟกานสถานเนองจากกฎบตรประการหนงขององคการสหประชาชาตใหสทธประเทศตาง ๆ ในการปองกนตนเอง

วนท 7 ต.ค.2544 เวลา 23.27 ตามเวลาในประเทศไทย สหรฐเปดฉากโจมตอฟกานสถานดวยการสงเคร องบนทงระเบดถลมกรงคาบล เมองหลวงของอฟกานสถาน โดยเวลา 23.50 น. ตามเวลาในประเทศไทย ประธานาธบดจอรจ บข แถลงอยางเปนทางการทวประเทศวาสหรฐไดปฏบตการทางทหารเพอตอบโตการกอการรายตอสหรฐแลว เปนการปฏบตการรวมระหวางกองทพสหรฐกบองกฤษ และบอกวาตอลบานจะตองชดใชฐานทไมยอมใหความรวมมอตอคำาเรยกรองของสหรฐ วนท 8 ต.ค.2544 กองทหารของกองกำาลงพนธมตรสหรฐ-องกฤษไดเปดฉากโจมตอฟกานสถานอยางตอเนอง บรเวณเมองใหญหลายเมอง โดยมงทำาลายระบบปองกนภยทางอากาศ เพอทจะทำาใหสหรฐสามารถควบคมนานฟาอฟกานสถานไดและปทางไปสการปฏบตการภาคพนดนตอไป

พล .ร .ท .เกรกอร นวโบลด เจาหน าท ก .กลาโหมสหรฐเป ดเผยวา ปฏบต การถลมอฟกานสถานนบตงแตวนท 7 ต.ค.2544 เปนตนมานน สหรฐใชระเบดและจรวดยงโจมตไปแลวกวา 2,000 ลก โดยเฉพาะการโจมตเมอวนท 16 ต.ค.2544 เพยงวนเดยวสหรฐสงเครองบนรบไปปฏบตการกวา 100 ลำา รวมทงเคร องบนทงระเบดตดปนกลเอซ -130 มแสนยานภาพยงโจมตไดในทกสภาพอากาศทงกลางวนและกลางคนจำานวน 2 ลำามาใชเปนครงแรกดวย วนท 18 ต.ค.2544 เวลา 02.30 น. กรงคาบลถกโจมตอก ฐานทพของตอลบานทวประเทศหลายแหงถกทำาลาย

240

Page 98: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

- สหรฐเปดฉากปฏบตการภาคพนดนอยางฉบพลนประสานกบการปฏบตการทางอากาศ

วนท 21 ต.ค.2544 พล.อ. รชารด บ เมเยอร ประธานเสนาธการรวมกองทพสหรฐ เปดเผยวา สหรฐไดเปดฉากปฏบตการรบภาคพนดนในชวงกลางคนวนท 20 ต.ค.2544 โดยหนวยทหารปฏบตการรบพเศษ 2 หนวย คอ เรนเจอร “ ” ของกองทพบกสหรฐ กบหนวย เดลตา“ ฟอรซ” และไดรายงานผลปฎบตการทางทหารเฉพาะวนท 20-21 ต.ค.2544 วามการโจมตทางอากาศทงหมด 85 ครงเปาหมายคอ มงเนนฐานทมนของตอลบานรวมทงเครอขายอลกออดะห สวนนายรชารด บเชอร โฆษกก.ตางประเทศแถลงวาสหรฐจะยงไมยตปฏบตการทางทหารตออฟกานสถานในชวงเดอนถอศลอด นอกจากจะบรรลเปาหมายทวางไวคอสามารถจบตวหรอสงหารนายโอซามะห บน ลาดนและทำาลายเครอขายอลกออดะห หรอกลมระบอบตอลบานทปกครองอฟกานสถานยนยอมมอบตวนายโอซามะห บน ลาดนใหแกสหรฐ

จากผลการโจมตทผานมาอฟกานสถานประสบความเสยหายอยางหนก บทสมภาษณนายมลเลาะห โมฮมหมด โอมาร ผนำาสงสดของตอลบานของน.ส.พ.เอล ยอม ของแอลจเรย บอกวาสงครามทแทจรงยงไมเร มตน และบอกวาเปาหมายทแทจรงของสหรฐในการทำาสงครามครงนคอ การทำาลายลางอฟกานสถานและการเขาครอบครองภมภาคน สวนประเดนนายโอซามะห บน ลาดนนน หากสหรฐสงหลกฐานทพสจนไดวามความผดจรงตามทกลาวหา ทางตอลบานกพรอมนำาตวนายโอซามะห บน ลาดน ขนศาลพจารณาความผดในอฟกานสถานหรอในประเทศอาหรบ 3 ประเทศ สวนนายอบดล ซาลาม ชาอฟ เอกอครราชทตตอลบานประจำาปากสถาน กลาวตอทประชมแถลงขาวในกรงอสลามาบดวาในขนตอนแรกของสงคราม ไมปรากฏความสำาเรจตามทสหรฐตองการ ยกเวนการสงหารหมพลเรอนชาวอฟกน (อาทตยวเคราะหรายวน 02,003,08-131044,ผจดการ 08,12-15,17-19,21,23,25,29,311044,05,12,14,15,19,20,21,22,26-281144,ม ต ช น 01,02,04,08,13,17,19,20,23,24,27,301044,03-05,07,12,14,15,19,22,241144,ก ร ง เ ท พ ธ ร ก จ 02,04,08,12,15,20,22,24,29, 311044,06,08-10,14,15,17,20,21,23,27,291144,ส ย า ม ร ฐ 03,04,13,22,251044,02,04,06,141144, ค ม ช ด ล ก 04,05,131144,พ ม พ ไ ท ย 20,21,23,311044,03,05,06,07,09-12,15-17,19,20,21,22,24,26-281144,BangkokPost

231001,04,14,2111 01) 4.1.3 สหรฐเผชญหนาสงคราม แอนแทรกซ การกอการรายรปแบบใหม มากบ“ ”

จดหมายมรณะ หลงเหตการณวนาศกรรมอาคารเวลดเทรดและเพนตากอนในวนท 11 ก.ย.2544 เปนตนมา

ปฏบตการกอการรายดวยอาวธเชอโรค อาวธเคม ไดรบการกลาวขวญถงหลายครง อาท วนท 30 ก.ย.2544 สำานกขาวเอเอฟพไดตพมพอางคำาพดของนายแอนดรว คารด หวหนาสำานกบรหารประจำาทำาเนยบขาวทระบวามความเปนไปไดสงทกลมกอการรายจะใชอาวธเคมและอาวธชวภาพในกรณทคดจะกอวนาศกรรมในสหรฐในครงตอไป แตรฐบาลสหรฐกเตรยมพรอมทจะรบมอกบภยคกคามรปแบบใหมดวยการกกตนวคซนตลอดจนอปกรณทางการแพทยไวแลว โดยยำาวา “ เราไมใชพวกตนตระหนกเกนเหตแตเรารวาองคการกอการรายตาง ๆ เหลาน เตรยมใชอาวธเคม และชวภาพถลมเราในครงตอไป” สวนนตยสาร นวสวค“ ” รายงานโดยอางความเหนของผเชยวชาญวา การกอการรายโดยใชอาวธเคมและอาวธเชอโรคเปนเรองททำาไดยาก แมทผานมากลมอลกออดะห ของนายโอซามะห บน ลาดน ไดเคยพยายามทจะใชอาวธชวภาพแอนแทรกซและอาวธเชอโรคอนๆ อาท

241

Page 99: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

ฝดาษ ตอมนำาเหลอง โจมตสาธารณรฐเชก มาแลว ทงนนายเดวด ฟรานซ พนเอกนอกราชการ เคยทำางานในสถาบนวจยทางการแพทยและโรคตดตอประจำากองทพสหรฐกลาววา การพฒนาเชอโรคใหเปนผงหรอเปนนำาเพอใชในการฉดพนเปนเร องทยากในทางปฏบตและถอวาเปนสงททาทายในวงการแพทย ไมแตเทาน นวสวค“ ” ยงรายงานอกวามการนำาเครองตรวจจบสารเคมเปนพษมาตดตงในระบบรถไฟใตดนของสหรฐแลวเพอใหเปนสวนหนงของระบบเตอนภยฉกเฉนไฮ -เทค หลงจากทประชาชนหวนเกรงกนวากลมกอการรายจะโจมตสหรฐอกครงหนง และคราวนอาจมการใชอาวธเคมและอาวธเชอโรค นอกจากน ยงพจารณาทจะตดตงเคร องตรวจจบสารเคมมพษและตดตงอปกรณดงกลาวตามทสาธารณะอน ๆ ดวยเชนกน

ในคำาปราศรยของนายโคฟ อนนน เลขาธการองคการสหประชาชาต ในทประชมสมชชาทวไปแหงองคการสหประชาชาต ตอประเทศสมาชกจำานวน 189 ประเทศทวโลกวาดวยแผนกลยทธระยะยาวในการปราบปรามการกอการราย กเรยกรองใหนานาชาตเพมมาตรการเขมงวดในการปองกนการโจมตดวยอาวธนวเคลยร อาวธเคมและอาวธเชอโรค และบอกวาการวนาศกรรมในสหรฐอาจสรางความเสยหายมากกวาน ถาหากมการใชอาวธทมประสทธภาพในการทำาลายสง ในขณะทโลกไมสามารถปองกนการโจมตดงกลาวได แตอาจชวยปองกนไดดวยการบงคบใชสนธสญญาวาดวยอาวธรายแรงอยางจรงจงและประสานความรวมมอระหวางชาตตางๆอยางใกลชด และวนท 2 ต.ค.2544 มเชล มด ประธานสถาบนควบคมอาวธเคมและชวภาพ เปดเผยวาแนใจวา บน ลาดน จะใชอาวธทมพลงทำาลายลางสงเหลานหากสามารถทำาได และบอกวาสหรฐจะมขอเสนอใหมเกยวกบอนสญญาอาวธชวภาพ ค.ศ.1972 ท 143 ชาตรวมทงสหรฐใหสตยาบนรบรองนน ระบเพยงแตหามการพฒนา การผลตและการสะสมวตถเชอโรค แตยงขาดมาตรการสำาหรบตรวจสอบหรอพสจนวานานาชาตไดปฏบตตามสญญาจรง

จากทมการเกร นถงการกอการรายในรปแบบใหมหลายคร ง วนท 20 ก.ย.2544 ไดมจดหมายสงจากเมองเซนตปเตอรสเบรก รฐฟลอรดามายงสำานกงานสถานโทรทศนเอนบซ ในนครนวยอรกในวนท 25 ก.ย.2544 ซงพนกงานหญงของสถานไดรบเชอโรคแอนแทรกซหลงจากเปดซองจดหมายทมผงสขาวบรรจอยคลายคลงกบจดหมายทสงไปยงสำานกพมพนวยอรกไทม และถกสงมาจากทเดยวกนและใชซองจดหมายทเหมอนกนอกดวยเพยงแตฉบบหลงมาถงในวนท 5 ต.ค.2544 แตอาการของการตดเชอไมรายแรงนกเนองจากเปนการสมผสทางผวหนง สวนเจาหนาทตำารวจและเจาหนาทหองปฏบตการททำาการสบสวนไดรบสปอรของแอนแทรกซ แตกไดรบการรกษาดวยยาปฏชวนะแลวคาดวาจะปลอดภย อยางไรกตาม ปรากฏวาในระยะตอมาทารกวย 7 เดอนบตรชายของพนกงานโทรทศนเอนบซในนวยอรกไดตดเชอแอนแทรกซทางผวหนงอกรายหนง และมรายงานขาวผงสขาวทตดมากบหอพสดทสงมายงบรษทไมโครซอฟตทเมองรโน รฐเนวาดา ไดรบการตรวจสอบแลวปรากฏวาเปนเชอแอนแทรกซอยางแนนอน

หลงจากขาววาพนกงานหญงของสถานโทรทศนเอนบซในนครนวยอรกตดเชอโรคแอนเทรกซทางผวหนง ถกเผยแพรออกไป กระแสความหวาดกลวเชอรายชนดน ไดแพรสะพดไปทงวงการสอสารมวลชนอเมรกา สถานโทรทศนเอนบซ สงอพยพพนกงานออกจากอาคาร สำานกขาวตางๆ ทวสหรฐ เขมงวดระบบรกษาความปลอดภยของหนวยรบพสด พรอมสงการใหผเกยวของจบตาดพสดและจดหมายทนาสงสย โดยเฉพาะสำานกขาวเอพและซบเอสตดสนใจปดรบไปรษณยภณฑทนท ขณะทเครอขายโทรทศนเอบซ นตยสารนวสวค และไทมส สงงดการตดตอทาง

242

Page 100: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

ไปรษณยภณฑในเขตนวยอรก วอชงตนและแอตแลนตา สวนทนวยอรกโพสตกพบจดหมายทมเชอแอนแทรกซเชนกน

ประธานาธบดจอรจ บช ไดออกมาเตอนชาวอเมรกนผานทางสถานวทยวา สหรฐยงอยในภาวะทเสยงตอการตกเปนเปาการโจมตจากกลมกอการราย หลงจากทมผตดเชอแอนเทรกซและเสยชวตไปแลว 1 ราย และไดเรยกรองใหชาวอเมรกนมใหตกอยในความตนตระหนก ใหดำาเนนชวตไปตามปกตและใหหลกประกนวา รฐบาลไดดำาเนนการทกวถทางในการรกษาความปลอดภยอยางเตมท สวนนายดก เชนย รองประธานาธบดสหรฐ แถลงตงขอสงเกตระหวางใหสมภาษณทางรายการ เดอะ“ นวสอาร วธ จม แลรเรอร” เมอวนท 13 ต.ค.2544 วาการระบาดของเชอแอนแทรกซทเร มขนนอาจเปนฝมอกอการรายดวยอาวธเชอโรคของเครอขายกลมกอการรายอลกออดะห ของนายโอซามะห บน ลาดน ทมความพยายามลงมอมานานนบทศวรรษ แมขณะนสหรฐจะยงไมมหลกฐานทจะปรกปรำาผใดไดแตจำาเปนตองสงสยกลมกอการรายกลมนกอน สอดคลองกบแนวคดของประธานาธบ ดจอรจ บช ทวาแมจะยงไมปรากฏหลกฐานยนยนวาเปนฝมอของใคร แตตนเชอมนวานายโอซามะห บน ลาดน ตองเปนผอยเบองหลงอยางแนนอน

ไมแตเทาน แมแตสำานกงานของนายทอม แดสเชน วฒสมาชกผนำาเสยงขางมากในวฒสภาสหรฐกไดรบจดหมายมรณะซงเอฟบไอระบวาเปนจดหมายทำานองเดยวกนกบจดหมายทสงถงสถานโทรทศนเอนบซ สภาผแทนราษฎรสหรฐตองปดทำาการเพอตรวจสอบเชอโรครายดงกลาว จนกระทงวนท 22 ต.ค.2544 สถานการณผปวยโรคแอนแทรกซในสหรฐยงคงลกลามอยางตอเนอง เจาหนาทของสำานกงานไปรษณยในเมองเบรนดวด รฐวอชงตน สำานกงานไปรษณยทสงจดหมายมรณะไปใหแกนายทอม แดสเชล กตดเชอผานระบบทางเดนหายใจเขาสปอด และจากการตรวจของเจาหนาทดานสาธารณสขวอชงตน พบผตดเชอเพมขนอกโดยมอาการเร มแรกเหมอนเปนไขหวด เจาหนาทสำานกงานไปรษณยในวอชงตนกวา 5,000 คน ถงกบเขาควกนรบการตรวจเลอด และ ก.ตางประเทศออกมาเตอนชาวอเมรกนทวโลกใหระวงการกอการรายทอาจเกดขน รวมทงการกอการรายดวยอาวธชวภาพ พรอมกบเรงใหชาวอเมรกนตรวจรางกายเพอดวามเชอแอนแทรกซหรอไม

การระบาดของจดหมายมรณะเขาไปถงทำาเนยบขาว โดยนายอาร ฟลชเชอร โฆษกทำาเนยบขาว เปดเผยวาเจาหนาทสอบสวนพบสปอรแอนแทรกซจ ำานวนเลกนอยตดอยทเคร องเปดซองจดหมายภายในศนยคดแยกจดหมายทสงมายงทำาเนยบขาว แตยงไมตรวจพบจดหมายเชอโรค ขณะทประธานาธบดจอรจ บช ยนยนวาตนปลอดภยจากเชอโรค ลาสดจดหมายแอนแทรกซไดแพรระบาดมาถงสำานกงานซไอเอของสหรฐแลวแตยงพบปรมาณสปอรในจำานวนนอย และกอนหนานมขาววาจดหมายตองสงสยมไปถงก.ตางประเทศสหรฐเชนกน โดยเจาหนาทคดแยกจดหมายรบเชอ โดยการสดดม ทายสดเชอโรครายนปรากฏในหองไปรษณยของสำานกงานศาลสงสดของสหพนธ ของสำานกงานสถาบนวจยการทหารวอลเตอรรดในสงกดของซไอเอ และในกลมอาคารลองเวรธ ในเขตททำางานของวฒสมาชกสหรฐ ขณะเดยวกนเจาหนาทเรมตรวจตามสถานทตาง ๆ ราว 2,000-4,000 แหงทไดรบจดหมายจากศนยไปรษณยกลางเบรนตวด ในกรงวอชงตนดวย

(ก ร ง เ ท พ ธ ร ก จ 02,27,30,311044, ผ จ ด ก า ร 04,20,21,301044, ส ย า ม ร ฐ 14,17,22,251044, กรงเทพธรก จ 14,181044, พมพไทย 16,20,21,23,251044,011144, มตชน 10,16,23,25,28,301044)

243

Page 101: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

4.1.4 สหรฐเปดเวทการทตในเอเชยกลางหลงเผดจศกในอฟกานสถานเปาหมายคอขมนำามนใหญ

กลางเดอนธ.ค.2544 พล.อ.คอลลน พาวเวลล รมต.ตางประเทศสหรฐมกำาหนดการเดนทางเยอนประเทศในเอเชยกลาง ไดแก อซเบกสถาน ครกซ และคาซคสถาน เพอสรางสมพมธภาพใหมกบบรรดารฐดงกลาวอยางทไมเคยปรากฏมากอน ซงถกตงขอสงเกตวา เปนการเปดเวทการทตใหมในอาณาบรเวณซงกอนหนานอยภายใตอทธพลของสหภาพโซเวยตและเปนพนททสหรฐไมสามารถลวงลำาเขาไปได แตสถานการณเปลยนแปลงไปเมอกลมประเทศในเอเชยกลางรวมมอกบสหรฐในสงครามตอตานลทธการกอการรายในอฟกานสถานอยางแขงขน และสหรฐฉวยโอกาสพฒนาผลประโยชนด านน ำามนในแถบทะเลแคสเปยน ขนแรกกค อการเขาพบปะเจรจากบประธานาธบดนรซลตาน นาซารบาเยฟ และเยอลน อดรชอฟ รมต.ตางประเทศ คาซคสถานเกยวกบสถานการณในอฟกานสถาน จากนนจงเดนทางเขาพบประธานาธบดอสการ อาคาเยฟ แหงครกซ เจรจาเกยวกบความรวมมอในแนวรวมการตอตานลทธการกอการรายระหวางประเทศ ทงน ผนำาครกสถานบอกวาพรอมจะเปดฐานทพใหสมาชกในองคการนาโตใชบรการ สวนอซเบกสถานเปดทางใหทหารอเมรกนจำานวน 1,000 คนใชฐานทพในประเทศสำาหรบปฏบตการคนหาและชวยชวต โดยมการประกาศพฒนาสมพนธภาพใหมกบสหรฐนอกเหนอจากความรวมมอตอตานการกอการราย ซงการกระชบสมพนธไมตรระหวางอซเบกสถานประเทศขนาดใหญและทรงอทธพลของเอเชยกลางกบสหรฐสรางความกงวลใจใหกบประเทศเพอนบานเลกๆหลายประเทศ อาท คาซคสถานซงอดมดวยนำามนกเกรงวาจะถกผลกดนใหกลายเปนพนธมตรอนดบสองของสหรฐในภมภาค และบรษทยกษใหญดานนำามนของสหรฐหลายบรษทตางกมโครงการขดนำามนในคาซคสถาน สาเหตจากมทตงหางไกลจากอฟกานสถานการ ใชประโยชนในการเปนฐานทพจงเปนเร องนอกความสนใจของสหรฐ กลมนกวเคราะหกลมหนงบอกวาความคบหนาของสหรฐในภมภาคนสรางความตงเครยดและความอดอด เคลอบแคลงใหกบประเทศในอาณาบรเวณ สหรฐจงควรตระหนกถงความสมดลและวางจงหวะการเคลอนไหวในระยะยาว (ผจดการ 071244)

4.1.5 สหรฐประสบความสำาเรจในการทดสอบโลขปนาวธและถอนตวจากสนธสญญาตอตานขปนาวธ

วนท 3 ธ.ค.2544 ก.กลาโหมสหรฐ เปดเผยผลการทดสอบระบบปองกนภยขปนาวธแหงชาตหรอระบบโลขปนาวธวาประสบความสำาเรจอยางงดงาม ถอเปนความสำาเรจครงทสามจากการทดสอบทงหมด 5 ครง ทงนระบบดงกลาวเปนระบบปองกนภยจากขปนาวธพสยไกลหรอขปนาวธขามทวป ทำางานดวยการจบเปาหมายขปนาวธฝายศตรและยงจรวดสกดกนเขาทำาลายเปาหมายตงแตยงอยในหวงอวกาศ การทดสอบลาสดเปนการทดสอบความแมนยำาของจรวดสกดกน ท ปลอยจากแทนยงบนเกาะควาจาเลนในหมเกาะมารแชล ซงสามารถพงเขาชนเปาหมายสมมตทระดบความสงจากมหาสมทรแปซฟก 232 กโลเมตร โครงการนมทงฝายทคดคานทเหนวาใชเงนลงทนมากไปและไมสามารถใชไดผลในทางปฏบต สวนฝายสนบสนนซงมประธานธบดจอรจ บช ดวย บอกวาเปนระบบทจ ำาเปนเพอปองกนภยจากประเทศศตร ทอาจคกคามสหรฐดวยขปนาวธพสยไกล ทงนโครงการดงกลาวไดรบการคดคานจากประเทศรสเซยตลอดมา โดยระบวาขดตอหลกการของสนธสญญาตอตานขปนาวธพสยไกลหรอเอบเอมทสหรฐและรสเซยลงนามรวมกนเมอป 2515

วนท 14 ธ.ค.2544 ประธานาธบดจอรจ บช ประกาศจะถอนตวจากสนธสญญาเอบเอมหลงจากไดขอสรปวาเปนอปสรรคตอการพฒนาแนวทางตาง ๆ ในการคมครองประชาชนจากการ

244

Page 102: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

กอการรายในอนาคตหรอจากการถกโจมตดวยขปนาวธจากประเทศอนธพาล อยาง อรก และเกาหลเหนอ เนองจากขอสญญระบใหสองฝายระงบการพฒนาอาวธรายแรงรวมถงไมใหฝายใดฝายหนงกดปมโจมตดวยอาวธนวเคลยรกอนเพราะอาจนำาไปสการตอบโตดวยอาวธนวเคลยรเชนกนและทนททสหรฐถอนตวอยางเปนทางการในฤดรอนป 2545 กจะเดนหนาทดลองโครงการตอตานขปนาวธได และยงสามารถกอสรางสถานเรดารในอะแลสกาอนเปนสวนประกอบสำาคญสำาหรบการจดทำาระบบปองกนขปนาวธ ซงจอรจ บช บอกวาไดแจงกบรสเซยอยางเปนทางการลวงหนา 6 เดอนเกยวกบการถอนตวครงน ขณะทผนำารสเซยประธานาธบดวลาดมร ปตน บอกวาการตดสนใจของผนำาสหรฐไมเปนภยคกคามรสเซยแตความเหนเจาหนาทระดบสงในรฐบาลบอกวาเปนการคกคามตอเสถยรภาพทางยทธศาสตรของโลก ทงนผนำารสเซยบอกวาจะทำาทกอยางเพอรกษาขอตกลงไว

นายโคฟ อนนน เลขาธการองคการสหประชาชาต กลาวแสดงความเสยใจตอการตดสนใจถอนตวของสหรฐและเกรงวาจะกลายเปนการจดชนวนใหนานาประเทศหนมาแขงขนกนสะสมอาวธโดยเฉพาะพวกขปนาวธขามประเทศและสรางความเสยหายใหกบการลดอาวธและการไมแพร กระจายอาวธนวเคลยร สวนประเทศจนนน น.ส.พ.ไชนา เดล ระบวาผเชยวชาญไดออกมาเตอนวาอาจเกดความโกลาหลขนบนโลกหลงจากทสหรฐถอนตวออกจากสนธสญญเอเบเอมและกลายเปนตวบอนทำาลายความมนคงของนานาประเทศ อกทงการตดสนใจดงกลาวจะทำาใหสหรฐเองถกคกคามดานความมนคงดวย เหมอนกบนโยบายททำาใหเกดเหตการณวนท 11 ก.ย.2544 และผลกดนใหจนเรงปรบความทนสมยแกกองกำาลงนวเคลยรเพอรกษาความนาเชอถอทางยทธศาสตร และหนมาพจารณาทบทวนสญญาควบคมอาวธระหวางประเทศอกหลายฉบบ อกทงจะสงเสรมความรวมมอระหวางจนกบรสเซยซงตอตานการขยายอำานาจครอบงำาโลกของสหรฐ เปนการสรางขวอำานาจของโลกขนอกขวหนง นอกเหนอจากขวสหรฐทมอำานาจครอบงำาโลกอยประเทศเดยว (กรงเทพธรกจ 05,151244,มตชน 161244,ผจดการ 13,171244)

4.1.6 การเปลยนแปลงนโยบายตางประเทศของสหรฐ ทหนมาใหความสำาคญกบภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใตมากขน

วนท 29 พ.ย.2544 ไมเคล รชารดสน ผสอขาวอนเตอรเนชนแนล ทรบน-ไอเอชท แสดงความคดเหนวาในหวงทศวรรษ 1990 บรรดาประเทศในเอเชยตะวนออกเฉยงใตรองเปนเสยงเดยวกนวา ถกสหรฐจงใจละเลยในเชงยทธศาสตรไป เนองจากนโยบายของแตละรฐบาลของสหรฐลดระดบการใหความสำาคญตอภมภาคนลง หลงสงครามเยนกบสหภาพโซเวยตสนสดลงดวยการลมสลายของสหภาพโซเวยต โดยหนไปใหความสำาคญอยางเนนหนกในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงหนอแทน สาเหตจากการทะยานขนเปนมหาอำานาจทงทางดานการทหารและเศรษฐกจของสาธารณรฐประชาชนจน โดยหยบยกสองกรณทแสดงใหเหนวาสหรฐทอดทงภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใตอยางเปนรปธรรมกคอปฏกรยาทคอนขางเฉอยเนอยของสหรฐตอวกฤตทางการเงนในภมภาคนโดยเฉพาะในประเทศไทย และทาทลงเลของสหรฐในการในการสนบสนนความพยายามในระยะแรกของออสเตรเลยในการสงทหารเขาไปในตมอรตะวนออกเพอฟ นฟเสรภาพและกฎหมายในดนแดนแหงนน จนกลายเปนมคสญญขนในทสด

หลงเหตการณวนาศกรรมอาคารเวลดเทรดและเพนตากอนในวนท 11 ก.ย.2544 เอเชยตะวนออกเฉยงใตทงภมภาคพลกกลบมามความสำาคญในเชงยทธศาสตรระดบหวแถวสำาหรบสหรฐในทนททนควนทประธานาธบด จอรจ ดบเบลย บช ประกาศสงครามกบการกอการรายทวโลก ซง

245

Page 103: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

สอมวลชนและเจาหนาทของสหรฐรวมทงนกวเคราะหตางมองเหนเปนอยางเดยวกนวา “ ทำาเนยบขาวเรมปลาดพรมแดงตอนรบบรรดาผนำาจากประเทศในเอเชยตะวนออกเฉยงใต การเดนทางเยอนสหรฐของพ.ต.ท.ทกษณ ชนวตร นายกฯไทยนบเปนผนำาประเทศลำาดบท 3 จากภมภาคนทเดนทางไปเยอนสหรฐ” โดยมหวใจสำาคญของการเจรจาคอเรองของสงครามกบการกอการราย ทงนนายไมเคล อารมาคอส อดตเอกอครราชทตสหรฐประจำาฟลปปนสและญปน ปจจบนดำารงตำาแหนงประธานสถาบนบรกกง สถาบนทางวชาการในกรง วอชงตน บอกวา ทกคนในรฐบาลสหรฐบอกวาจะละเลยเอเชยตะวนออกเฉยงใตไมไดอกตอไป เพราะชมชนมสลมขนาดใหญในฟลปปนส และอนโดนเซย และเพราะประเทศเหลานในภมภาคนไดรบผลกระทบอยางแทจรงจากเหตการณวนท 11 ก.ย.2544 ทงดานเศรษฐกจและสงคม ซงเหนไดอยางชดเจนมากในระยะเร มแรกของการโจมตอฟกานสถาน แมจะยงไมมผใดสามารถระบไดชดเจนวาสงครามในขนตอนตอไปกบการกอการรายของสหรฐ จะสงผลกระทบอยางไรตอภมภาคนแมจะไดรบการยนยนจากพลเอก เดนนส แบลร ผ บญชาการกองเรอท 7 วามโอกาสนอยมากทกองทพสหรฐจะเขามาเกยวของกบการสรบโดยตรงในประเทศตาง ๆ ในภมภาคน แตแบลรกยำาไวเชนกนวาสงครามกบการกอการรายในเอเชยจะเปนไปอยางรอบดานและกวางขวางใหมากทสดเทาทจะมากไดเพอทำาลายทงแหลงทเปนเงนทนสนบสนน แหลงฝกอบรม แหลงจดทำาเอกสารเพอการเดนทางและเอกสารประจ ำาตวปลอม รวมทงความเคลอนไหวตาง ๆ ของกลมกอการรายในภมภาคน (มตชนสดสปดาห 10-161244)

4.2 หลายประเทศทวโลกประสบปญหาสงครามเชอโรค4.2.1 จดหมายมรณะปวนทวโลก เจาหนาทไปรษณยในหลายประเทศตกเปนเหยอ

หลายราย ไมเฉพาะภายในประเทศสหรฐเทานนทตองประสบปญหาการแพรระบาดของเชอแอนแทรก

ซ วนท 16 ต.ค.2544 สถานทตสหรฐในออสเตรเลยประจำานครเมลเบรน สงอพยพผคนหลงจากพบสารเคมตองสงสยในจดหมายฉบบหนงทสงมายงสถานกงสลปรากฏสารบางอยาง และไดใหตำารวจนำาของกลางไปตรวจสอบแลว นายเดวด ลออง กงสลใหญสหรฐบอกวาการอพยพเจาหนาทเปนเพยงมาตรการปองกน ขณะเดยวกนสถานกงสลองกฤษในเมองบรสเบน ออสเตรเลยกเปนหนงใน 5 สำานกงานทวรฐควนสแลนด ออสเตรเลยทมรายงานวาพบจดหมายตองสงสยปนเป อนสขาว ในประเทศนวซแลนดตองอพยพประชาชนออกจากสถานทท ำาการเพราะหวนเกรงการระบาดของเชอแอนแทรกซหลงจากพบผงแปงตองสงสยวาจะปนเป อนเชอแบคทเรยในถงไปรษณย นอกจากน ยงพบจดหมายตองสงสยในประเทศฟจดวย

ในประเทศองกฤษประชาชนหลายรอยคนตองพากนหลบหนออกจากวหารแคนเทอรเบอร หลงจากทมชายผหนงโปรยผงแปงสขาวไปทวบรเวณหองโถง ในฝร งเศสมซองจดหมายตองสงสยสงไปยงอาคารททำาการรฐบาลฝรงเศสและสำานกงานในเมองตาง ๆ ถง 6 แหง โดยทกรงปารสตำารวจตองสงอพยพประชาชนออกจากอาคาร 4 แหง และสงประชาชน 55 คน ไปตรวจหาเชอโรคดงกลาวหลงจากพบวามผงตองสงสยสงไปยงสำานกงานตาง ๆ รวมทงสำานกงานอวกาศของฝรงเศสและสำานกงานวจยแหงหนง ในกรงเบอรลนของเยอรมน เจาหนาทตองปดหองรบไปรษณยภณฑของสำานกงานนายแกรฮารด ชโรเดอร นายกฯเยอรมน หลงจากพบผงสขาวรวงออกมาจากพสดไปรษณยและสำานกงานไปรษณยในเมองเอลแธม และผใชบรการสนามบนนานาชาตในกรงเวยนนา ออสเตรย ตองอพยพออกจากสนามบนหลงจากทพบผงแปงสขาวจ ำานวนหนงอยบนอาคาร สวนในประเทศอตาล ตำารวจสามคนและบรษอกสองนายกจบตองจดหมายลกลบฉบบหนง

246

Page 104: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

พรอมดวยการดทมขอความวา แอนแทรกซ” ” โดยภายในมผงสขาวบรรจอย จนตองนำาสงโรงพยาบาลแตกไมพบการตดเชอแตอยางใด สวนทประเทศเมกซโกเจาหนาทกำาลงวเคราะหจดหมายตองสงสยอยางนอย 18 ฉบบ นอกจากน ยงมรายงานจากประเทศบราซลวาลกเรอฝายทำาความสะอาดพบผงแปงสขาวหนกประมาณ 3 กรม อยในหนงสอพมพของผโดยสารบนเครองบนสายการบนลฟทฮนซาทมาจากนครแฟรงกเฟรต และทสถานทตสหรฐประจำากรงมอนเตวเดโอ เมองหลวงของอรกวย กไดรบจดหมายบรรจผงแปงสขาวเมอปลายสปดาหกอน ในประเทศอารเจนตนากพบเชนกน

ประเทศในเอเชยกไมพนภยจากจดหมายมรณะดงกลาว พจารณาไดจากในญปนเจาหนาทตำารวจในเมองฟกจมาทางภาคเหนอของประเทศพบผงแปงสขาวรวมาจากซองจดหมายทพบในสำานกงานไปรษณยกลาง แตไมมเชอแอนแทรกซอยางทวตกกน แตกทำาใหเจาหนาทตำารวจตองสงใหเพมมาตรการรกษาความปลอดภยบรเวณสถานรถไฟฟาใตดนใหมากขนและทางก.สาธารณสขกำาลงทำาการตรวจสอบผงแปงอย ขณะททางการจนสงเพมมาตรการรกษาความปลอดภยบรเวณสถานทตสหรฐและสถานทตองกฤษในกรงปกกง พรอมสงการใหเจาหนาทฝายดแลจดหมายและพสดเพมความเขมงวดในการตรวจตราจดหมายจากตางประเทศใหมากขน อกทงยงพบจดหมายสงไปยงมหาวทยาลยจงฉานทางตะวนออกเฉยงใตของมณฑลกวางโจว ประเทศจน ซงทางมหาวทยาลยไดใหนกศกษากนยาปฏชวนะเพอปองกนเชอเอาไวกอน ทประเทศเยเมนกพบจดหมายฝนผงหลายฉบบจำานวนหนงสงมาจากแคนาดา ซงกอนหนานสถานทตเยเมนในเบลเยยมเคยไดรบมากอน ในมาเลเซยพบจดหมายตองสงสยทสงไปยงสถานทตสหรฐและออสเตรเลยในกรงกวลาลมเปอร กลมประเทศในทะเลแครบเบยนประเทศแรกทเผชญกบจดหมายมรณะคอประเทศบาฮามาส พบทสำานกงานไปรษณยในกรงนสซอ และในแอฟรกาพบทประเทศเคนยา เปนตน

4.2.2 ความเคลอนไหวของ 3 ประเทศผตองสงสยเจาของเชอโรคแอนแทรกซในสายตาของสอมวลชน

รสเซยเปนประเทศแรกทถกน.ส.พ.วอชงตนไทมส อางถงวามาเฟยรสเซยเปนผจดหาสารประกอบ ในการผลตอาวธนวเคลยร อาวธชวภาพและอาวธเคม รวมทงเชอโรคแอนแทรกซใหกบนายโอซามะห บน ลาดน กบ อลกออดะหขมขายการกอการรายของนายโอซามะห บน ลาดน ก.ตางประเทศรสเซยถงกบตองออกมาแถลงการณปฏเสธ โดยใหเหตผลวาอาจมใครบางคนในสหรฐคดคานนโยบายเชงบวกระหวางสหรฐกบรสเซย จงพยายามบอนทำาลายความสมพนธดวยการนำาเสนอขาวดงกลาว

อรกเปนประเทศลำาดบตอมาทถกองคการสหประชาชาตโดย นายรชารด สเปรตเซล เจาหนาทฝายสอบสวนดานอาวธของสหประชาชาตระบวาเปนประเทศตองสงสยหมายเลขหนงทจะเปนตวการในการแพรระบาดของจดหมายแอนแทรกซในสหรฐและประเทศตางๆ เนองจากอรกเปนประเทศผผลตเชอแอนแทรกซสำาหรบใชเปนอาวธทสำาคญทสด มหนำาซำายงชเฉพาะลงไปวาผทผลตเชอโรคแอนแทรกซใหกบอรกคอ นางรฮบ ทาฮา นกวทยาศาสตรชาวอรกวย 45 ป มสมญาวา ดร.เจรม เปนทรจกกนดในกลมผตรวจสอบอาวธของสหประชาชาตและเปนทรจกกนดของวงการเมองอรก เนองจากสามของนางคอนายอามาร ราชด อเบด รมต.นำามนของอรก ซงดร.ทาฮา ยอมรบเปนครงแรกในป 2538 วาโรงงานผลตเชอโรคทตนจดสรางขนอยใกลกบกรงแบกแดด เปนสถานทผลตเชอโรคแอนแทรกซและโบตลสมไดหลายพนแกลลอน มากพอทจะสงหารคนไดหลายลานคน โดยเจาหนาทของสหประชาชาตเชอวามการใชคนทดลองเชอโรคทสรางขนมาดวย ขณะ

247

Page 105: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

เดยวกนกมรายงานขาวจากน.ส.พ.ซนเดย เทเลกราฟ ขององกฤษ บอกวา ซดดม ฮสเซน ผนำาอรกไดยายโรงงานผลตอาวธเคมของตนทตงอยโดยรอบกรงแบกแดดไปยงทอนแลว โดยสรางทเกบสารเคมและเชอโรคทผลตไดไวใตดนลกไมนอยกวา 18 เมตร เพอปองกนการถกโจมต

น.ส.พ.วอชงตนโพสต รายงานขาวโดยอางการเปดเผยของผเชยวชาญวา มเพยงสหรฐ อดตสหภาพโซเวยตและอรกเทานนทมศกยภาพในการผลตเชอแอนแทรกซ ทมองคประกอบซบซอน บวกกบสารเตมแตงพเศษใหมลกษณะเปนผงแปงละเอยดลอยตวอยในอากาศไดชวงระยะเวลาหนงโดยไมฟงกระจายซงทำาใหงายตอการแพรกระจายสรางกายผานทางเดนหายใจ และรายงานวาในสวนของการสบสวนสอบสวนของเจาหนาทนนพบวาการโจมตชาวอเมรกนดวยเชอแอนแทรกซนอาจไมมสวนเกยวของกบขบวนการกอการรายของนายโอซามะห บน ลาดน แตอยางใด เนองจากตนตอของจดหมายแอนแทรกซทพบมแนวโนมวาจะมาจากภายในประเทศสหรฐเองและอาจเปนของกลมขวาจดหวรนแรงในสหรฐ เพราะไมไดมหลกฐานอะไรทจะบงชวาจะเปนปฏบตการกอการรายจากนอกประเทศสหรฐเลย ซงสอดคลองกบการตรวจสอบของทางการสหรฐทยงไมสามารถระบแหลงทมาของเชอแอนแทรกซวาเปนฝมอของฝายใด

(ก ร ง เ ท พ ธ ร ก จ 02,14,18,27,30,311044,ผ จ ด ก า ร 04,20-21,301044,ส ย า มรฐ 14,17,22,251044,พมพไทย 16,20,21,23,251044,มตชน 10,16,23,25,28,3010)

4.3 สถานการณในอฟกานสถาน 4.3.1 รฐบาลตอลบานคายแตก แตสหรฐยงไมเสรจสนภารกจ อฟกานสถานยงคง

ถกถลมตอไปกองกำาลงพนธมตรภาคเหนอหรอฝายประชาธปไตยชนกลมนอยของอฟกานสถาน (ภาค

เหนอ) ซ งเปนฝายตอตานรฐบาลตอลบานรกคบหนามากขนเปนล ำาดบ จะเหนไดวา วนท 9 พ.ย.2544 จากการแถลงของเจาหนาทสหรฐระบวากองกำาลงพนธมตรภาคเหนอประสบชยชนะในการเขายดเมองมาซารอชารฟ ยทธศาสตรสำาคญทางตอนเหนอของอฟกานสถาน การยดเมองครงน ประธานาธบดจอรจ บช บอกวาสหรฐจะสนบสนนใหพนธมตรฝายเหนอมงหนาลงใตแตไมใชกรงคาบล เนองจากควรมการจดสรรอำานาจกนอยางลงตวระหวางชนเผาตาง ๆ ในอฟกานสถานกอน เพอใหการถายโอนอำานาจเปนไปอยางราบรน ใหกรงคาบลเปนเขตปลอดทหารและใหการจดตงรฐบาลใหมเปนการกระจายอำานาจไปสชนพนเมองกลมตาง ๆ ในอฟกานสถานไดอยางทวถง วนท 12 พ.ย.2544 กองกำาลงทหารฝายพนธมตรภาคเหนอ สามารถรกคบหนายดเมองตาง ๆ จากกลมตอลบานไดหลายเมองทงดานเหนอและตะวนตกของกรงคาบล แลวพรอมเขาประชดกรงคาบล ชวงเชาวนองคารท 13 พ.ย. ตามเวลาทองถน กองกำาลงทหารของฝายตอลบานไดถอยรนออกจากกรงคาบลตลอดจนฐานทมนในเมองตาง ๆ อยางรวดเรว กรงคาบลตกอยภายใตการยดครองของกลมพนธมตรภาคเหนอ โดยปราศจากการสรบ ทามกลางการโหรองแสดงความยนดของประชาชนตามทองถนนในกรงคาบล ทงทผนำาของหลายประเทศไดรองขอใหยบยงการเคลอนกำาลงเขายดกรงคาบลไวกอนจนกวาจะมตวแทนผนำาใหมในอนาคตของชาวอฟกานสถาน

วนท 23 พ.ย.2544 เคร องบนรบของสหรฐยงคงเดนหนาทงระเบดเปาหมายบรเวณชานเมองคนดช ซงเปนฐานทมนสดทายทางตอนเหนอของตอลบาน มลเลาะห โมฮมหมด โอมาร ผนำาสงสดตอลบาน ไดแตงตงมลเลาะห อกหตาร โมฮมหมด อสามาน ขนดำารงตำาแหนงรองผนำาสงสด ทำาหนาทรบผดชอบในการบญชาการรบและงานบรหารของกองกำาลงตอลบานทงหมดแทนตน สวนตวโอมารเองไดยายเขาไปอยในทหลบซอน แมสหรฐยงไมสามารถจบกมตวนายโอซามะห

248

Page 106: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

บน ลาดน ได แตกคาดกนวาสงครามในอฟกานสถานนาจะยตลงในไมชานหลงจากทกองก ำาลงพนธมตรภาคเหนอสามารถยดกรงคาบลเมองหลวงของประเทศได รวมทงสามารถครอบครองพนทสวนใหญของประเทศไวไดถง 90 เปอรเซนต รฐบาลปากสถานประเทศทเคยใหการรบรองรฐบาลตอลบานประกาศตดความสมพนธหลงจากมการจดตงรฐบาลชวคราวในอฟกานสถานขน

วนท 6 ธ.ค.2544 นายมลเลาะห โมฮมหมด โอมาร ผนำาสงสดของตอลบานประกาศสละเมองกนดะฮารแลว ถอเปนการสนสดอำานาจการปกครองอฟกานสถานทดำาเนนมา 5 ป โดยกลมตอลบานยอมมอบอำานาจทงหมดของตนทเหลออยในการปกครองเมองกนดะฮารทงหมดใหกบชนเผาพชตนทองถน หลงการเจรจาซงนำาโดยนายฮามด คารไซ วาทนายกฯคนใหมของอฟกานสถาน โดยทงสองฝายตกลงมอบอำานาจกนตงแต วนท 7 ธ.ค. เปนตนไปและใหเสรจสนกระบวนการภายในเวลา 4 วน แตปรากฏวาทหารตอลบานกลบพากนอพยพหลบหนออกจากเมองไปกอนพรอมอาวธ ซงเปนการละเมดขอตกลงททำากนไว เมอกลมพนธมตรภาคเหนอไปถงฐานทมนของตอลบานกไมพบทงทหารตอลบานและอาวธยทธภณฑทตกลงกนวาจะสงมอบให รวมทง มลเลาะห โอมาร ทหายสาบสญไปอยางไรรองรอย ทำาใหภารกจของกองกำาลงสหรฐยงไมบรรลเปาหมาย การโจมตอฟกานสถานเพอจดการกบนายโอซามะห บน ลาดน ยงคงดำาเนนตอไป จนรฐบาลชวคราวของอฟกานสถานเรยกรองใหสหรฐยตการถลมทงระเบดเนองจากแหลงหลบซอนของตอลบานและกลมกอการรายของนายโอซามะห บน ลาดน ลวนถกทำาลายแทบหมดสนแลว เปนสญญาณเตอนถงปญหาทจะเกดขนระหวางรฐบาลชวคราวกบสหรฐตอไป (พมพไทย 111144, ไทยโพสต 11,291244, ม ต ช น 121144,291244, ผ จ ด ก า ร 11,12,141144,29-301244, กรงเทพธรกจ 12,131144, มตชนสดสปดาห 19-261144,10-161244)

4.3.2 รฐบาลใหมอฟกานสถานยงมปญหาการจดตงรฐบาลใหมของอฟกานสถานไดรบการกลาวถงกอนการพายแพของกองกำาลง

ตอลบาน จะเหนไดวาในวนท 13 พ.ย. 2544 นายลคนา บราฮม ทตพเศษของนายโคฟ อนนน เลขาธการองคการสหประชาชาต ไดเสนอแผนการ 5 ขน เพอจดตงรฐบาลอฟกานสถาน โดยเบองตนควรเปนรฐบาลฐานกวางทรวมผนำาของหลายเผาพนธและทงเปนรฐบาลทตอบสนองความตองการของชาวอฟกานสถาน เคารพในสทธมนษยชน เสรมสรางเสถยรภาพในภมภาค รวมทงยดมนในพนธกรณ ระหวางประเทศ เชน การปราบปรามยาเสพตด เปนตน ไมแตเทาน ผน ำารฐบาลประเทศตางๆ ตางมความเหนรวมกนวาอฟกานสถานจำาตองมรปแบบโครงสรางอำานาจและทมาของรฐบาลใหม ทจะประกนถงความรวมมอทางกฎหมายระหวางรฐ ระหวางชาตและกบประชาคมนานาชาต หลงความสำาเรจในการยดกรงคาบลของกองกำาลงพนธมตรภาคเหนอ ทประชมองคการสหประชาชาต สหรฐ รสเซยและอก 6 ประเทศทมชายแดนตดตอกบอฟกานสถานไดตกลงรวมกนทจะใหมการจดตงรฐบาลอฟกานสถานทมาจากหลายฝายทไดรบการยอมรบอยางกวางขวาง ซงอาจจะรวมถงเจาหนาทของตอลบานและทางฝายสหประชาชาตอาจสงก ำาลงเขาชวยควบคมความเรยบรอยภายในกรงคาบลดวย ประธานาธบด เปอรเวช มซาราฟ แหงปากสถานใหสมภาษณวาการจดตงรฐบาลรวมหลายฝายเปนสงสำาคญทสดทชาวอฟกานสถานตองการในเวลาน

อฟกานสถานไดมาถงจดหวเลยวหวตอทส ำาคญทางการเมอง เนองจากประชากรของอฟกานสถานประกอบไปดวยชนหลายชาตหลายเผาพนธ ปญหาทางการเมองทเกดขนคอแมทกฝายอยากเปนรฐบาลผสมทประกอบดวยชนชาตหลายเผาพนธแตกไมสามารถตกลงกนไดวาใครควรเปนผนำารฐบาล ขณะทประเทศภายนอกทมบทบาทในสงครามครงนไดแก สหรฐ องกฤษ และ

249

Page 107: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

ปากสถาน มความเหนรวมกนวารฐบาลใหมควรเปนกษตรยโมฮมหมด ซาอร ชาห แตไมไดรบความเหนดวยจากรสเซยและอหราน โดยเฉพาะอหรานเกรงวาการจดตงรฐบาลนำาโดยกษตรยอาจทำาใหชาวอหรานหวนคดถงระบบกษตรยของตนอกไดพล.อ.คอลลน พาวเวลล รมต.ตางประเทศสหรฐ เรงเราใหคณะมนตรความมนคงแหงสหประชาชาตเรงพจารณาสถานการณอฟกานสถานเปนกรณพเศษ ซงการแกปญหาเบองตนของสหประชาชาตกคอเรยกประชมนกการเมองอฟกนทงหมด โดยเปาหมายลำาดบแรกของสหรฐคอ การจดตงรฐบาลผสมททกฝายยอมรบหรอประกอบขนจากตวแทนของทกฝายอยางแทจรงใหเรวทสด จากนนสหประชาชาตอาจเขาไปในอฟกานสถานเพอสรางระบบการปกครองตาง ๆ ขนมาใหมและจะนำากำาลงของพนธมตรนาโตสงกำาลงหนวยรบพเศษเขาไปในอฟกานสถานเพอตามลาสงหารบน ลาดนและทำาลายเครอขายอลกออดะห ซงเปนปญหาสำาหรบสหรฐยง เพราะสหรฐมไดควบคมกองกำาลงพนธมตรภาคเหนอแบบเบดเสรจมแตเพยงขอตกลงกนเทานน ทงน พนธมตรภาคเหนอยงคงกำาลงทหารของตนไวนอกกรงคาบล และสงกำาลงเพยงไมกรอยคนเขาไปเคลยรพนทเทานน

การประชมจดตงรฐบาลชวคราวของอฟกานสถานจดขนทกรงบอนน ประเทศเยอรมน โดยองคการสหประชาชาตเปนเจาภาพการประชม เกดขนในชวงทรฐบาลตอลบานในอฟกานสถานกำาลงเขาตาจน เมองกนดะฮารซงเปนทมนสดทายกำาลงถกถลมอยางหนก ผลการประชมในวนท 29 พ.ย. 2544 ซงเปนการประชมในวนทสาม กลมฝกฝายอฟกนไดบรรลฉนทามตเกยวกบเคาโครงอยางกวาง ๆ ของขอตกลงแบงสรรอำานาจในคณะบรหารเฉพาะกาล โดยกลมพนธมตรภาคเหนอยอมรบอดตกษตรยโมฮมหมด ซาอร ชาห แหงอฟกน เปนผนำาในรฐบาลเฉพาะกาล สวนประเด นท ทกฝายตองแกป ญหาความขดแยงกนอยางหนกกค อการรกษาความมนคงในอฟกานสถาน ซงพนธมตรภาคเหนอกำาลงตอตานการกดดนของกลมผบรจาค แตยนยนวา จะยดหยนในการเจรจาประเดนน ทงทกอนหนานพนธมตรภาคเหนอคดคานการประจำาการของทหารตางชาตในอฟกานสถานอยางแขงกราว ซงแหลงขาวในประเทศผบรจาคแจงอยางชดเจนกบพนธมตรภาคเหนอวา จะไมมเงนกอนใหญใหหากปราศจากความมนคง สำาหรบรางขององคการ“ ”สหประชาชาตนน คณะบรหารชวคราวจะเปนกลไกในการจดตงสภาใหญแหงผนำาชนเผาตามประเพณอฟกนทเรยกวา โลยา จรกา ซงจะเปนผวางรากฐานสำาหรบรฐบาลฐานกวางในอนาคต

การประชมทยดเยอนานกวาสปดาห ไดบรรลขอยตในวนท 4 ธ.ค.2544 เมอตวแทนชนเผาอฟกนทง 4 ฝาย ลงนามยอมรบแผนการจดตงรฐบาลเฉพาะกาลตามขอเสนอขององคการสหประชาชาต โดยทกฝายเหนพองในหลกการวาดวยการตงรฐบาลเฉพาะกาล มนายฮามด คารซาอ (การไซ) วย 44 ป ผนำาเผาพซตน ซงเปนชนเผาทมประชากรมากทสดในอฟกานสถาน อดตรมช.ตางประเทศ นกตอสตอตานอำานาจสหภาพโซเวยต ไดรบการยอมรบจากทกฝายใหด ำารงตำาแหนงนายกฯ มกำาหนดบรหารประเทศ 6 เดอน จงจะมการถายโอนอำานาจ ซงภายใน 1 เดอนของการถายโอนอำานาจ จะมการตงคณะกรรมาธการอสระชดพเศษทมสมาชก 21 คน เพอจดตง

โลยา“ -จรกา หรอสมชชาใหญผอาวโสของอฟกน ซงจะมขนภายใน ” 6 เดอน โดยมอดตกษตรยโมฮมหมด ซาฮร ชาห เปนประธาน เลอกคณะบรหารเพอการถายโอนอ ำานาจขนมาปกครองประเทศเปนเวลานาน 18 เดอน โดยโลยา-จรกาจะรางรฐธรรมนญฉบบใหมซงเปนกาวแรกของการจดตงรฐบาลผสมทมตวแทนจากทกฝาย กอนทจะมรฐบาลทมาจากการเลอกตงมาบรหารประเทศเตมรปแบบ

250

Page 108: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

(พ ม พ ไ ท ย 111144,02,07,251244,ม ต ช น 06,121144,ผ จ ด ก า ร 03-041144,11,12,301144,07,271244,ก ร ง เ ท พธรกจ 04,06121144,02,191244,สยามรฐ 141144,มตชนสดสปดาห19,261144,มตช น 01,06,251244,ไ ท ย โ พ ส ต 01,02,19,20,22,251244,ก ร ง เ ท พธรกจ 02,04,051244,ผจดการ 051244)

4.3.3 โอซามะห บน ลาดน ยอมรบถลมเวลดเทรด กบขาวคราวการมอาวธเคม ชวภาพ และนวเคลยร

วนท 11 พ.ย.2544 น.ส.พ.นวยอรกไทมส ตพมพวากองทพสหรฐพบจดตองสงสยวาเปนโรงงานผลตอาวธเคมและชวภาพของบน ลาดน 2 แหงในอฟกานสถาน และระบวา นายโอซามะห บน ลาดน อาจกำาลงผลตแกสพษไซยาไนดในหองวจยอาวธเคมในเดรนตา หมบานเลก ๆ ใกลเมองจะลาลาบาดทางตะวนออกของประเทศและใชโรงงานผลตปยในเมองมาซารอชารฟ ทดลองทงอาวธเคมและชวภาพ และเจาหนาทสหรฐยงวตกวาเครอขายอลกออดะหจะใชโรงงานผลตวคซนแอนแทรกซในคาบลศกษาการผลตกระสนเชอโรค สวนนายโอซามะห บน ลาดน ไดใหสมภาษณ นายฮามด มร บรรณาธการ น.ส.พ.อชพ ภาษาอรดของปากสถาน ในสถานทลบแหงหนงวา “ หากสหรฐใชอาวธนวเคลยรและเคมถลมพวกเรา เรากอาจโตตอบกลบดวยอาวธเคมและนวเคลยรเชนกน เรามอาวธเหลานเพอปองกนตวเอง ขณะท ประธานาธบดจอรจ บช บอกวาไมแนใจในค ำา”พดของบน ลาดนเรองการมอาวธนวเคลยร ทำานองเดยวกบมซาราฟ ผนำาปากสถานทบอกวาตนไมเคยรบขอมลใด ๆ ทบงชวาบน ลาดน มอาวธนวเคลยร

นอกจากน น.ส.พ.ซนเดยเทเลกราฟ ขององกฤษ ยงเปดเผยเกยวกบวดโอแถลงการณของนายโอซามะห บน ลาดน ทามกลางขนเขาแหงอฟกน ซงมสาระสำาคญคอ นายโอซามะห บน ลาดน ยอมรบวาตกเวลดเทรดเซนเตอร เปนเปาหมายทชอบธรรม และนกบนทพลชพกไดรบพรจากพระอลเลาะหในการทำาลายเสาหลกดานเศรษฐกจและการทหารของอเมรกน เปนเหตการณทยงใหญทสด สงทถกทำาลายลงไปนนไมใชเพยงตกสงแตเปนเสาหลกแหงระบบจรยธรรมของพวกเขา

วนท “ 16 พ.ย.2544 น.ส.พ.ไทมส ขององกฤษ รายงานวานายโอซามะห บน ลาดน และเครอขายกอการรายอลกออดะห มแผนการผลตยาพษไรซน เนองจากเจาหนาทของสหรฐพบเอกสารแนะนำาวธผลตยาพษไรซน ซอนอยในกลองเอกสารทกระจดกระจายอยในเซฟตเฮาสของตอลบานในกรงคาบล

วนท 13 ธ.ค.2544 ก.กลาโหมสหรฐ ไดเผยแพรวดโอเทปความยาวประมาณ 1 ชวโมงอางวาเปนคำาสนทนาระหวางนายโอซามะห บน ลาดน กบผน ำาระดบสงของกลมอลกออดะห ซงมเนอหาทเปนหลกฐานชดเจนวานายโอซามะห บน ลาดน เปนผบงการถลมตกเวลดเทรดและเพนตากอนในสหรฐ ซงสาระสำาคญในเทปปรากฏคำาพดของนายโอซามะห บน ลาดน ทแสดงถงการมสวนเกยวของกบเหตวนาศกรรมดงกลาว การเผยแพรเทปดงกลาว ไดรบการประณามจากชาวมสลมวาอเมรกาทำาเทปขนเองเพอตบตาชาวโลก ขณะทผลการสมส ำารวจของนตยสารนวสวคพบวาชาวอเมรกนรอยละ 69 เช อวานายโอซามะห บน ลาดน อยเบ องหลงการกอวนาศกรรมอาคารเวลดเทรด และรอยละ 48 เหนวาสมควรทจะถกจบตาย

(พ ม พ ไ ท ย 111144,291244,ไ ท ย โ พ ส ต 11,281244,ม ต ช น 121144,ผ จดการ 121144,281244,29-301244,กรงเทพธรกจ 121144,291244,มตชนสดสปดาห 19,261144,มตชน 15,16,171244)

251

Page 109: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

4.4 ประชมสดยอด เอเปก“ ” ทเซยงไฮ มแถลงการณประณามการกอวนาศกรรมอาคารเวลดเทรดในสหรฐ แตไมแสดงทาทสนบสนนการปฏบตการทางทหารของสหรฐในอฟกานสถาน

วนท 20-21 ต.ค.2544 มการประชมสดยอดเอเปกหรอกลมความรวมมอทางเศรษฐกจเอเชยแปซฟ ก (Asia-Pacific Economic Coperation ) คร งท 13 ท นครเซ ยง ไฮ ประ เทศสาธารณรฐประชาชนจน นบเปนการประชมระดบนานาชาตคร งแรกตงแตเกดเหตการณกอวนาศกรรมอาคารเวลดเทรดและเพนตากอนของสหรฐ ทามกลางบรรยากาศการรณรงคตอตานและการทำาสงครามกบลทธกอการราย ทำาใหคาดกนวาประเดนสำาคญของการประชมจะเปลยนจากเศรษฐกจมาเปนประเดนการตอตานการกอการราย ไมแตเทาน ยงนบเปนครงแรกทจดประชมขนในประเทศทยงคงไดชอวาเปนประเทศคอมมวนสตทใหญทสดของโลก

วนท 21 ต.ค.2544 หลงการประชม มแถลงการณรวมหรอปฏญญาเซยงไฮ ซงมสาระสำาคญ 2 เรองหลกคอ การประกาศสงครามตอตานการกอการรายและการผลกดนการเจรจาการคาโลกรอบใหม ทงน การมแถลงการณประณามการกอการรายนบวาเปนคร งแรกท เอเปก ซงเปนกลมความรวมมอทางเศรษฐกจบรรจวาระทางการเมองพเศษไวในปฏญญาหลงการปดประชม สาระสำาคญระบใหผน ำาประเทศสมาชกเอเปกใหด ำาเนนการดงน 1) ประณามอยางรนแรงตอเหตการณกลมกอการรายทโจมตสหรฐเมอวนท 11 ก.ย.2544 และแสดงความเสยใจตอเหยอทเสยชวตจากหลายประเทศและแสดงความเสยใจตอสหรฐ 2) ถอวาการกระทำาอนเปรยบไดกบการฆาตกรรมครงนและการกระทำาของกลมผกอการรายในทกรปแบบ ทกสถานท ทกเวลา เปนการคกคามตอสนตภาพ ความสงบสข ความมนคงของทกคน ทกศาสนา ทกประเทศ อกทงการกอการรายยงเปนการทาทายโดยตรงตอหลกการการคาเสร และคานยมของเอเปก 3) เหนพองตองกนวาเปนเรองสำาคญมากตอการพฒนาเศรษฐกจและบรรลเปาหมายตามปฏญญาการคาเสรโบกอร ททำากนไวคร งประชมทอนโดนเซย 4) ถอวาแถลงการณดงกลาวมความสำาคญตอการรวมมอของนานาชาตในทกระดบในการปราบปรามการกอการรายและเหนพองวาสหประชาชาตควรมบทบาทสำาคญ 5) รวมมอกนในการปองกนและปราบปรามการกอการรายในอนาคตตามกฎขององคการสหประชาชาตและกฎหมายสากล สนบสนนการปราบปรามกอการรายและผใหการสนบสนนดานการเงนกลมกอการราย การรวมมอในการนำาผกระทำาผดมาลงโทษ 6) สงเสรมการรวมมอในการปราบปรามกอการรายดวยวธทแตกตางของแตละประเทศ 7) รบปากทจะรวมมออยางเตมทเพอมใหกอการรายสากลทำาลายระบบเศรษฐกจ การตลาด ตลอดจนระบบการสอสารคมนาคม ดวยการรวมมออยางใกลชดทางเศรษฐกจ นโยบาย และการเงน

แมประเดนเรองการตอตานการกอการรายจะเปนประเดนรอนในการประชมสดยอดเอเปกคร งนกตาม แตผนำาประเทศสมาชก เอเปกกยงไมลมความสำาคญของหวขอเศรษฐกจ โดยปฏญญาเซยงไฮ ไดเรยกรองใหทกฝายทเกยวของรวมกนผลกดนใหการเจรจาการคาโลกรอบใหม ภายใตกรอบขององคการการคาโลกมขนในเดอนพ.ย. 2544 ซงในปฏญญาระบวา ภาวะการชะลอตวของเศรษฐกจโลกในปจจบนทำาใหการเจรจาการคาโลกรอบใหมกลายเปนสงจำาเปนทจะตองมขนอยางเรงดวน

(Bangkok Post 21,221001, กรงเทพธรกจ 17,2122,241044, มตชน 211044)

252

Page 110: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

4.5 สถานการณในตะวนออกกลางตงเครยดหนก ถงขนอสราเอลตดความสมพนธและถลมดนแดนปาเลสไตนในเขตเวสตแบงกและฉนวนกาซา สาเหตจากการกอความไมสงบของกลมมสลมหวรนแรง

สถานการณในตะวนออกกลางทวความตงเครยดมากขนทกขณะ สาเหตจากความเคลอนไหวของกลมมสลมหวรนแรงกอความไมสงบขนหลายครง ยงผลใหไดรบการตอบโตจากอสราเอลทงในแงของสรรพกำาลงและนโยบายทางการทต วนท 1 ธ.ค.2544 ไดเกดระเบดพลชพ 2 ครงซอนถลมยานสถานบนเทงยามราตรในกรงเยรซาเลม มผเสยชวต 12 คน บาดเจบเกอบ 200 คน จากนน 12 ชวโมง เกดเหตระเบดพลชพบนรถโดยสารคนหนงในเมองไฮฟาทางภาคเหนอ มผเสยชวต 16 คน ซงกลมฮามาสออกมารบผดชอบวาเปนฝมอของกลมตน วนท 3 ธ.ค.2545 อสราเอลสงเฮลคอปเตอรกนชปยงจรวดถลมโรงเกบเฮลคอปเตอรของนายยตเซอร อาราฟต ผนำาเขตปกครองตนเองปาเลสไตนในฉนวนกาซา มผไดรบบาดเจบหลายสบคน และวนท 4 ธ.ค.2544 อสราเอลปฏบตการโจมตทางอากาศ โดยสงเคร องบนขบไลเอฟ-16 ทงระเบดอาคารหนวยงานความมนคงของปาเลสไตนในเขตฉนวนกาซา และสงเฮลคอปเตอรตดปอมปนยงถลมอาคารใกลสำานกงานใหญของนายยสเซอร อาราฟต ผนำาปาเลสไตนในเมองรามอลเลาะห พนทปกครองตนเองของปาเลสไตนในเขตเวสตแบงก หางจากทำาเนยบของนายอาราฟตเพยง 500 เมตร พรอมกนนนกสงรถแทรกเตอรไดบกทำาลายทางวงสนามบนในฉนวนกาซา นอกจากนน ยงมการยงปะทะกนระหวางทหารอสราเอลกบกองกำาลงฟาตาหของนายอาราฟต ทเมองนาบลส การตอบโตของอสราเอล กระทำาตอกลมมสลมหวรนแรงทกอเหตระเบดพลชพ ขณะทปาเลสไตนประณามวาเปนความพยายามทำาลายกระบวนการสนตภาพในตะวนออกกลาง แตนายเอเรยล ชารอน นายกฯ อสราเอลกลาวตอบโตวา เหตรนแรงทเกดขนเปนผลมาจากการทนายอาราฟตไร มาตรการจดการทจรงจงในการปราบปรามการกอการราย ดานนายเอร เฟลชเชอร โฆษกทำาเนยบขาวสหรฐออกแถลงวา อสราเอลมสทธทจะปกปองตนเองจากภยคกคามตาง ๆ ทงน จากเหตรนแรงดงกลาว ยงผลใหบรรยากาศความขดแยงในภมภาคนทวความตงเครยดมากขน โดยมการปะทะกนของทงสองฝายอยอยางตอเนอง ซงในวนท 5 ธ.ค.2544 ไดเกดเหตระเบดพลชพอกครงใกลโรงแรมฮลตน ในเขตกรงเยรซาเลมตะวนตก นบเปนเหตการณรนแรงทสดในการกอวนาศกรรมหลายครงทผานมา แตยงไมปรากฏกลมใดออกมารบผดชอบ คณะรฐมนตรอสราเอลประกาศตดความสมพนธในทก ๆ ดานกบนายยตเซอร อาราฟต ผนำาปาเลสไตนและจะไมมการเจรจาใดๆทงสนกบเจาหนาททางการปาเลสไตน มตดงกลาวมขนหลงจากกลมมอปนชาวปาเลสไตนดกซมยงชาวอสราเอลเสยชวต 10 ราย ในเขตทตงถนฐานของชาวยวเมอวนท 1 ธ.ค.2544 และมขนเพอตอบโตในสงทอสราเอลเหนวาผนำาปาเลสไตนไมจดการกลมมสลมหวรนแรงทกอเหตไมสงบอยางจรงจงอนเปนวถทางการทต ดานนายแอนโทน ซนน ทตพเศษสหรฐยงเพยรพยายามทจะเรงเจรจาไกลเกลยเพอคลคลายขอพพาทระหวางอสราเอลและปาเลสไตน โดยนายซนนไดพบหารอกบนายเอเรยล ชารอน นายกฯอสราเอล เพอขอคำาชแจงวาเหตใดอสราเอลจงตดสมพนธภาพกบอาราฟต ซงจะทำาใหกระทบตอการเจรจาเพอตกลงหลดยงของทงสองฝาย ((มตชน 061244,กรงเทพธรกจ 06,141244,มตชนสดสปดาห 10-16,17-231244)

4.6 เกดเหตกอการรายในอนเดย ถลมอาคารรฐสภา ทาทายรฐบาลและชาวอนเดยทงประเทศ

253

Page 111: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

เวลา 11.40 น.ตามเวลาทองถนของวนท 13 ธ.ค.2544 กลมกอการรายไมทราบสงกดกอเหตอกอาจบกเขากราดยงและขวางระเบดถลมใสอาคารรฐสภาอนเดยหรอโลกสภาในกรงเดล เมองหลวงของอนเดย ขณะทมสมาชกสภาผแทนราษฎรกวา 300 คน อยภายในอาคาร สงผลใหมผเสยชวต 13 คน เปนคนราย 6 คน เจาหนาทต ำารวจ 6 นาย และหนวยคอมมานโด 1 นาย เหตการณดงกลาวเสมอนเปนการทาทายเสถยรภาพของรฐบาลทรนแรงทสดนบตงแตเหตการณลอบสงหารนางอนทรา คานธ ในป 2527 ซงนายอะตล วจปาย นายกฯอนเดยซงไมไดอยในทเกดเหตแสดงความเหนวากลมผกอการรายไมเพยงแตทาทายรฐบาลเทานนแตยงรวมถงประชาชนทงประเทศ และเปดเผยวา อนเดยจะเปดฉากตอสเพอปราบปรามการกอการรายในประเทศ รวมทงคณะรฐมนตรเตรยมรวมมอปรบปรงมาตรฐานใหมเพอรบมอกบเหตการณจลาจลและการกอการราย สวนรมต.มหาดไทยกประกาศวาจะตอบโตการกอการรายอยางเฉยบขาด เหตการณทเกดขนยงไมมกลมใดอางวาเปนผลงานของกลมตน แตเชอกนวาอาจเปนฝมอของกลมมสลมทตองการแยกดนแดนแคชเมยรออกจากอนเดย เพราะเมอ 2 เดอนทผานมากใชวธการเชนเดยวกนโจมตรฐสภาของแคชเมยร เจาหนาทอนเดยจงไดตรงกำาลงเขมแขงบรเวณทเกดกรณพพาทในแควนแคชเมยรทนท

ในระยะตอมา นายแอล.เค.อดวาน รมต.มหาดไทย ของอนเดย กลาวโทษปากสถานวาเปนผสนบสนนการกอการรายในอนเดย โดยระบวาจากหลกฐานทเกบไดในทเกดเหต กลมทลงมอคอกลมตดอาวธในอฟกานสถานสองกลมไดแก ลชกา อ ตาอบา และจาอช อ โมฮมหมด ซงเปนททราบกนดวาทงสองกลมนไดรบการสนบสนนจากหนวยงานขาวกรองของปากสถานและมเปาหมายเดยวกนคอผลกดนกองกำาลงอนเดยออกจากแคชเมยร และการปฏบตการครงนตองการกำาจดผนำาทางการเมองของอนเดย สวนปากสถานไดประณามการโจมตอาคารรฐสภาอนเดยและปฏเสธความเกยวของรวมทงเตอนอนเดยกรณทจะตอบโตดวยการใชกำาลง

วนท 27 ธ.ค.2544 คณะรฐมนตรทรบผดชอบดานความมนคงของอนเดยประชมรวมกน หลงจากนนรฐบาลอนเดยไดประกาศลดจำานวนเจาหนาทสถานทตอนเดยในกรงอสลามาบดเมองหลวงของปากสถานและเจาหนาทสถานทตปากสถานในกรงนวเดล เมองหลวงของอนเดยลง พรอมสงหามเครองบนปากสถานบนผานนานฟาอนเดยซงจะเร มมผลตงแตวนท 1 ม.ค.2545 เปนตนไป สวนการลดจำานวนเจาหนาทใหดำาเนนการภายใน 48 ชวโมง และคณะเจาหนาทระดบสงของปากสถานทเหลออยจะถกกกบรเวณ โดยใหเหตผลวาปากสถานไมมความจรงใจในการปราบปรามกลมกอการราย มาตรการควำาบาตรของอนเดยครงน มจดมงหมายเพอกดดนใหปากสถานปราบปรามขบวนการกอการรายของชาวมสลม ทใชปากสถานเปนฐานเคลอนไหวแบงแยกดนแดนแควนแคชเมยรของอนเดย ซงทางปากสถานประกาศมาตรการตอบโตในลกษณะเดยวกนในทนททนควน โดยระบวาการกระทำาของอนเดยมแตจะเพมความตงเตรยดและบบใหปากสถานตองปฏบตการตอบโตอยางเทาเทยมกน ไมแตเทานนายทหารอนเดยทประจ ำาอยบรเวณชายแดนดานแควนแคชเมยร บอกวาปากสถานระดมเสรมกำาลง บรเวณชายแดนอยางเตมท

จากสถานการณทตงเครยดในเอเชยใตน สหรฐโดยพล.อ.คอลน พายเวลล รมต.ตางประเทศกลาววาสหรฐมความวตกในเร องนและไมปรารถนาจะเหนเหตการณทบานปลายกลายเปนการปะทะกนโดยตรงระหวางสองประเทศ นายโดนลด รมสเฟลด รมต.กลาโหมสหรฐบอกวาการตรงกำาลงทหารตามแนวพรมแดนระหวางประเทศทงสอง อาจทำาใหปากสถานตองแบงกำาลงทหารจากพรมแดนดานอฟกานสถาน ขณะทสหรฐยงปฏบตการลาตวนายโอซามะห บน ลาดน และ

254

Page 112: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

ยงกงวลวา ความขดแยงดงกลาวจะสงผลกระทบตอการปฏบตการของกำาลงทหารสหรฐในอฟกานสภานดวยเชนกน ขณะทกลมจ 8 (จ 7 + รสเซย) ออกแถลงการณแสดงความวตกเกยวกบสถานการณระหวางประเทศอนเดยและปากสถาน และกระตนใหทงสองฝายอดกลนและแกปญหาดวยการเจรจา รวมทงรวมกนตอสกบลทธกอการรายทกำาลงคกคามโลกอยในปจจบน รวมทงนกการเมองในแคชเมยรกเสนอใหอนเดยและปากสถานลดการใชวาจาโตตอบกน (กรงเทพธรกจ 14,19,29,311244,มตชน 271244,มตชนสดสปดาห17-23 ธ.ค.44)

ความเคลอนไหวดานการศกษานำาเรอง

ความเคลอนไหวดานการศกษาในไตรมาสสดทายของป 2544 สวนใหญจะเปนเรองของการปฏรปการศกษา ทสำาคญคอการประกาศใชหลกสตรพนฐาน 12 ป ของกระทรวงศกษาธการ โดยรมต.ศกษา เปนผลงนามในคำาสงก.ศกษาฯ ประกาศใช เมอวนท 2 พ.ย.2544 เปนหลกสตรระดบชาตทกำาหนดมาตรฐานการเรยนรของผเรยน โดยโครงสรางของเนอหาสาระหรอแนวทางจดกระบวนการเรยนรเนนผเรยนเปนศนยกลาง โครงสรางของหลกสตรกำาหนดเวลาเรยน 12 ป แบงเปน 4 ชวงชน มเนอหาสาระหลกการเรยน 8 กลมวชา คณลกษณะพงประสงคของผเรยนหลงจบการศกษาขนพนฐานไปแลวนน เชน เหนคณคาของตนเอง มวนยในตนเอง มความคดสรางสรรค ใฝร ใฝเรยน รกการอาน รกการคนควา มความรอนเปนสากล รเทาทนการเปลยนแปลงและความเจรญกาวหนาทางวทยาการ เปนตน ทงนหลกสตรดงกลาวจะเรมในโรงเรยนนำารองและเครอขายตงแตป’45 กอนเรมทยอยปฏบตจรงป’ 46

อยางไรกด มผลงานการวจยเกยวกบนโยบายและแนวทางการจดการศกษาขนพนฐาน 12 ป ของคณะครศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย วายงมปญหาในทางปฏบตอกหลายประการ เชน ครยงขาดความมนใจในการนำาไปปรบใช เนอหาของหลกสตรกำาหนดสาระการเรยนไวกวางขวางมาก ขณะเดยวกนเนอหาการเรยนในหลาย ๆ ดานยงถกมองขามไป เชนเร องประชาสงคม ทกษะชวต การเตรยมคนใหพรอมกบการทำางานสมยใหม เปนตน และไดเสนอใหโรงเรยนแตละพนทรวมกลมเดนหนาจดทำาหลกสตรทองถนของตน โดยรฐบาลตองเรงตดสนใจเกยวกบโครงการนำารองเขตพนทการศกษา นอกจากน มการประชมปฏรปการศกษาของสำานกงานคณะกรรมการการศกษาแหงชาต (สกศ.) ทศนยประชมแหงชาตสรกตต จากการแสดงความคดเหนเกยวกบการปฏรปการศกษาของบรรดาคร-อาจารยจากตางจงหวด พบวาครจำานวนมากยงไมเขาใจเรองการปฏรปการศกษา โดยเฉพาะครในเขตชายขอบซงเรยกรองใหจดเวทปฏรปการศกษาสญจร ขณะทเดกนกเรยนบาง

255

Page 113: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

สวนแสดงความเหนเกยวกบการปฏรปการศกษาอยางหลากหลาย สวนประเดนโครงสรางก.ศกษาฯใหมนน ยงไมลงตว นอกจากน ยงมนานาทรรศนะจากนกการศกษาหลายทานเกยวกบการปฏรปการศกษา อาท หากตองการใหการปฏรปการศกษาไดประสทธผลจะตองดำาเนนไปตามบทบาทหนาทของกลมบคคล 3 กลม คอ คร นกเรยน และผปกครอง สวนนกเรยนจะตองเกดความใฝเรยน ใฝร เกดความพากเพยร ความไมทอถอย การปฏรปการศกษาจะตองชวยปกปองดแลเดก ใหไดรบความรคคณธรรม รจกตนเอง และสอนใหรจก สทธ และ หนาท และทส ำาคญ“ ” “ ”คอผปกครอง จะตองมสวนรวมกบทางโรงเรยนดวย เปนตน

สวนความเคลอนไหวดานอดมศกษาในชวงนคอการผลกดนสถาบนราชภฏใหเปนมหาวทยาลยทเนนความเปนเอกภาพเพอรองรบการปฏรปการศกษา การเรยกรองของ "สนนท.” ใหรฐบาลปฏรปมหาวทยาลยดานวชาการมากกวาการใหความสำาคญกบเร องการแปรรปเปนมหาวทยาลยในกำากบ อกทง นกวชาการยงเสนอใหเปลยนแนวคดของมหาวทยาลยในการผลตบณฑตใหไปเปนผประกอบการมากกวาไปเปนลกจาง นอกจากน ยงมการเตรยมการของทบวงมหาวทยาลยในการปรบระบบเอนทรานซเพอรองรบหลกสตรพนฐานของก.ศกษาฯ ดานคณภาพการศกษานน มหาวทยาลยวลยลกษณไดเปดเครอขายธนาคารขอสอบแหงชาตรวมทงเชอมโยงจากทวโลกขน ปรากฏขาวผบรหารโรงเรยนรองเรยนสอมวลชนให สมศ“ .” ทบทวนการคดเลอกบรษทประเมนผลหวนมผลประโยชนแอบแฝง และการยนยนจากกรมวชาการทวาป 2547 ทกโรงเรยนทวประเทศใชหลกสตรใหมไดทงหมด เชอมนเดกสายพนธใหมจะเกงวชาการและเกงอาชพ นอกจากน ยงมการเสนอผลงานวจยของ สำานกงานคณะกรรมการการศกษาแหงชาต (สกศ.) เกยวกบ การจดการศกษาโดย“ครอบครว พบวานกเรยน โฮมสคล มศกยภาพสงทกดาน สงคมควรสนบสนน“ “ ”

1. ความเคลอนไหวดานการปฏรปการศกษา1.1 ก.ศกษาฯประกาศใชหลกสตรพนฐาน 12 ป เนนกระบวนการเรยนร

ทใหความสำาคญตอผเรยน รวมทงกำาหนดแผนการเตรยมนำาหลกสตรฯไปใช ขณะทผลการวจยพบวายงมปญหาในการใช

1.1.1 รมต.ศกษา ลงนามคำาสงศธ.ประกาศใช หลกสตรพนฐาน 12 ป กำาหนดโครงสรางของหลกสตร คณลกษณะพงประสงคของผเรยน และจะเร มในโรงเรยนนำารองและเครอขายตงแตป’45 กอนเรมทยอยปฏบตจรงป ’ 46

วนท 2 พ.ย.2544 นายสวทย คณกตต รมต.ศกษาฯ ลงนามในคำาสงศธ.ใหใชหลกสตรการศกษาขนพนฐาน พ.ศ.2544 หลงจากทนายประพฒนพงศ เสนาฤทธ อธบดกรมวชาการและคณะเขารายงานตอพ.ต.ท.ทกษณ ชนวตร นายกฯ ในวนท 1 พ.ย.2544 ทขอดเนอหากอนวาจะทำาใหเดกเรยนอยางมความสขจรงหรอไม นบเปนหลกสตรแกนกลางหรอระดบชาตทก ำาหนด

256

Page 114: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

มาตรฐานการเรยนรของผเรยน โดยมโครงสรางของเนอหาสาระหรอแนวทางจดกระบวนการเรยนรทถอวาผเรยนสำาคญทสด สามารถเรยนรและพฒนาตนเองใหมความสมบรณทงรางกาย จตใจ สตปญญา ความรและคณธรรม มจรยธรรม และวฒนธรรมในการดำารงชวต มกระบวนการคด การจดการ การเผชญสถานการณ การปฏบตจรง ผเรยนสามารถเรยนรสาระวชาการไดอยางมความสนก ทงในและนอกหองเรยน และครอบคลมทกระบบการศกษา

สวนโครงสรางของหลกสตรกำาหนดเวลาเรยน 12 ป แบงเปน 4 ชวงชนคอ ชวงชนท 1 ป.1-3 ชวงชนท 2 ป.4-6 ชวงชนท 3 ม.1-3 ชวงชนท 4 ม.4-6 จดระบบเปนการศกษาภาคบงคบซงใชเวลาเรยน 9 ป ตงแต ป.1-ม.3 และการศกษาขนพนฐานซงใชเวลาเรยน 12 ป ตงแต ป.1-ม.6 และมเนอหาสาระการเรยนหลก 8 กลมวชา คอภาษาไทย คณตศาสตร วทยาศาสตร สงคมศกษา ศาสนาและวฒนธรรม สขศกษาและพลศกษา ศลปะ การงานอาชพและเทคโนโลย และภาษาตางประเทศ สวนการจดหลกสตรและการจดการเรยนร จะจดการเรยนการสอนและมการวดผลประเมนผลเพอใหจบหลกสตรทง 8 กลม โดยผเรยนสามารถจบหลกสตรไดในสองชวงชนคอเมอจบการศกษาภาคบงคบ 9 ป หรอเมอจบการศกษาขนพนฐาน 12 ป

ลกษณะการจดการเรยนรแตละชวงจะประกอบไปดวย ชวงชนท 1 เนนทกษะพนฐานดานการตดตอสอสาร การคดคำานวณ คดวเคราะห และพนฐานความเปนมนษยทงดานลกษณะนสยและสนทรยภาพ จดการเรยนรภาษาไทยและคณตศาสตรเปนหลก ไมใชเวลาเรยนมากแตใหเรยนอยางสนกสนาน เพลดเพลน ชวงชนท 2 จดการเรยนรคลายชวงชนท 1 แตเพมใหเลอกเรยนไดตามความสนใจ ศกษาคนควาสรางผลงานดวยตนเอง ชวงชนท 3 มงเนนการเรยนรทใหผเรยนเรยนร ทกษะทสงและซบซอนขน เพอศกษาความถนด ความสนใจ เพอเตรยมศกษาตอและเขาสวงการอาชพ และชวงชนท 4 จดการเรยนรเฉพาะทางมากขน เนนการเรยนทลมลก เพอสนองความถนด ความสามารถ และความตองการในการศกษาตอและงานอาชพ สำาหรบการวดและประเมนผลจะเนนการวดผลตามสภาพจรง เพอใหสอดคลองกบกระบวนการเรยนรโดยใชวธการทหลากหลาย เชน การเขยนเรยงความ ยอความและการปฏบตตางๆ ทจะแสดงใหเหนถงความสามารถในการคดอยางสรางสรรค ลดการวดและประเมนโดยขอสอบแบบปรนย ผเรยนตองเขารบการประเมนคณภาพระดบชาตในปสดทายของแตละชวงชน ในกลมสาระทสำาคญไดแก ภาษาไทย คณตศาสตร วทยาศาสตร สงคมศกษา ศาสนาและวฒนธรรม ภาษาองกฤษและวชาอนทจำาเปน

สำาหรบคณลกษณะพงประสงคของผเรยนหลงจบการศกษาขนพนฐาน 12 ปไปแลวนนเปนเสมอนหลกประกนวาเมอผเรยนผานการเรยนร 8 กลมสาระการเรยนรแลวคณลกษณะทเกดขนจะตองประกอบดวย 1)เหนคณคาของตนเอง มวนยในตนเอง ปฏบตตามหลกธรรมของพระพทธศาสนาหรอศาสนาทตนนบถอ มคณธรรม จรยธรรมและคานยมอนพงประสงค 2) ม ความคดสรางสรรค ใฝร ใฝเรยน รกการอาน และรกการคนควา 3) มความรอนเปนสากล รเทาทนการเปลยนแปลงและความเจรญกาวหนาทางวทยาการ มทกษะและศกยภาพในการจดการการสอสารและการใชเทคโนโลย ปรบวธการคด วธการทำางานไดเหมาะสมกบสถานการณ 4) มทกษะและกระบวนการโดยเฉพาะดานคณตศาสตร วทยาศาสตร ทกษะการคด การสรางปญญา และทกษะในการดำาเนนชวต 5) รกการออกกำาลงกาย ดแลตนเองใหมสขภาพและบคลกภาพทด 6) ม ประสทธภาพในการผลตและการบรโภค มคานยมเปนผผลตมากกวาเปนผบรโภค 7) เขาใจในประวตศาสตรของไทย ภมใจในความเปนไทย เปนพลเมองด ยดมนในวถชวตและการปกครองระบอบประชาธปไตยอนมพระมหากษตรยเปนประมข 8) มจตสำานกในการอนรกษภาษาไทย ศลปะ

257

Page 115: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

วฒนธรรม ประเพณ กฬา ภมปญญาไทย ทรพยากรธรรมชาตและพฒนาสงแวดลอม 9) รกประเทศชาตและทองถน มงทำาประโยชนและสรางสงดงามใหสงคม ทงน คณลกษณะอนพงประสงคจะเกดขนได หากครผสอนกระตนใหผเรยนไดเรยนรดวยการปฏบตจรง เรยนรอยางอสระ โดยมครเปนผอยเบองหลงความสำาเรจ ซงภารกจของครกคอจะตองคนหาใหพบวาในกลมสาระการเรยนรทตนรบผดชอบ ออกแบบกจกรรมการเรยนรและรวมดำาเนนกจกรรมไปพรอม ๆ กบผเรยนนนมคณธรรมใดเปนคณธรรมหลก เชนการสอนกลมการงานอาชพและเทคโนโลยตองเนนคณธรรมดานความรบผดชอบ นสยรกการทำางาน ความรอบคอบในการทำางาน การทำางานอยางมระบบ เปนตน

คำาสงในหลกสตรการศกษาขนพนฐาน พ.ศ.2544 ใหเร มใชตงแตปการศกษา 2546 ในชน ป 1, ป 4 ,ม.1,ม.4 ปการศกษา 2547 ใหใชชน ป.1,ป.2,ป.4,ป.5 ม.1,ม.2,ม.4 และ ม.5 และปการศกษา 2548 ใหใชหลกสตรใหมในทกชนเรยน ทงน ใหเร มใชในโรงเรยนนำารองและโรงเรยนเครอขายทก.ศกษาฯจะประกาศรายชอตอไปตงแตปการศกษา 2545 ในชนเรยนทเปนไปตามลำาดบขางตนตงแตปการศกษา 2545 เปนตนไป โดยในสวนของโรงเรยนนำารองและเครอขายในชนแรกจะประกอบดวยโรงเรยนนำารองการพฒนาหลกสตรสถานศกษา 162 โรงเรยน กระจายอยทกจงหวดทวประเทศ ทงระดบประถมฯและมธยมฯ สวนโรงเรยนเครอขายกมการประสานกบกรมตนสงกด เชน กรมสามญศกษา ซงจะมโรงเรยนเครอขายเพมขนสหวทยาเขตละ 1 โรงเรยน โรงเรยนสงกดสำานกงานการประถมศกษาแหงชาต(สปช.) จะมโรงเรยนเครอขายเพมขนอำาเภอละ 1 โรงเรยน และกำาลงประสานกบสงกดอนๆตอไป ซงโรงเรยนนำารองและโรงเรยนเครอขายเหลานจะรวมกบสถานศกษาใกลเคยงในการพฒนาหลกสตรการศกษาและการบรหารวชาการ ตลอดจนการบรหารจดการทเออตอการพฒนาคณภาพผเรยน ตรวจสอบ ทบทวนและพฒนาปรบปรงอยางตอเนอง เพอเปนตนแบบในการใชหลกสตรทวประเทศตอไป

1.1.2 ลกษณะเดนของหลกสตรพนฐานฉบบใหมนางอารรตน วฒนสน รองอธบดกรมวชาการไดชแจงเกยวกบหลกสตรใหมเพอใหเกด

ความเขาใจตอคร อาจารย สถานศกษาและผทเกยวของกบการศกษา หลายประการดวยกนดงน 1) เปนหลกสตรทสามารถปรบตวใหเออตอสถานการณความเปลยนแปลงไดดวยตวของมนเอง เนองจากมความยดหยนไมตายตว กรมวชาการเพยงแตระบมาตรฐานเปนตวควบคมคณภาพของแตละวชา โดยเนนการเอาไปใชในชวตประจำาวนและเอาไปใชในการเรยนวชาอน

2) กำาหนดชดเจนเกยวกบกระบวนการเรยนการสอนในชวงชนเรยนท 1 คอ ป.1-3 จะเนนภาษาไทยกบคณตศาสตรและบรณาการศาสตรอยางอนเขามาใหสอดคลองกบวถชวต สอดคลองกบกลมเปาหมายและศกยภาพของเดก สวนชวงชน ป.4-6 จะเนนวทยาศาสตรมากขนขณะเดยวกนกยงเนนการเรยนรแบบบรณาการ แบบลงมอปฏบตโดยผานกจกรรม ส ำาหรบชวงชนม.ตน เปนชวงทเดกยงสำารวจความถนดความสนใจ จงยงใหโรงเรยนจดสอนแบบเปนกอนๆได ซงโรงเรยนสามารถไปออกแบบหลกสตรเอง แตกเสนอแนะวาหากศาสตรใดเรมมทฤษฎทยงยากซบซอนอาจไมสอนแบบบรณาการกได เพอเดกจะไดมองคความรทแนน ส ำาหรบเปนพนฐานในการศกษาศาสตรอน ๆ ตอไป อกทงยงเนนใหเดกไดสำารวจความถนดความสนใจของตนเอง เบองตนเดกจงตองบรรลมาตรฐานเพยง 50 เปอรเซนตอก 50 เปอรเซนต กรมวชาการปลอยใหสถานศกษาพฒนาขนไป ดวยการเปดใหเรยนเพมเตมไดเลยในวชาทตนถนด และเมอถงชวงชนม.ปลายทเดกเรมรความถนดความสนใจของตนเองแลว และเปนชวงทเดกตองเตรยมตวทจะศกษาตอเฉพาะ

258

Page 116: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

ทาง หรอออกสโลกอาชพ กรมวชาการจงไดลดมาตรฐานทบอกวาจ ำาเปนสำาหรบทกคนใน 8 กลมสาระลง เหลอประมาณ 30 เปอรเซนตเทานน ทเหลอเปดโอกาสใหเดกเลอกเขาสการเรยนเฉพาะทางไดเลย ซงจะทำาใหการเรยนแบบบรณาการลดลงเขาสศาสตรเฉพาะทางมากขน

3) เปดโอกาสใหสถานศกษาทำาหลกสตรไดเอง สามารถแบงเวลาเรยนใหเดกไดเองและยงเปดโอกาสใหโรงเรยนรวมกบชมชนนกเรยนและคร ออกแบบหลกสตรสถานศกษาซงสามารถจดหลกสตรไดสอดคลองเหมาะสมกบกลมเปาหมาย ทสำาคญคอหลกสตรใหมจะชเร องคณภาพในการอานและเขยนของเดก โดยใหโรงเรยนดแลซำาในทก 3 ป ตามชวงชนทเรยนโดยตงคณะกรรมการขนมาดแลทงเรองการอานการเขยนรวมไปถงเรองคณธรรมจรยธรรมของเดกดวย

4) มความเปนสากล เนองจากกรมวชาการไดวางหลกสตรเปนกอน ๆ และพยายามใสหนงสออางองเขาไปในโรงเรยนใหมาก เดกกจะมแหลงความรทกวางขน กระบวนการเรยนรกจะเกดจากตวเดก มการคดวเคราะห อภปรายและพฒนากระบวนการคดสรางสรรคมากขน เพราะมฐานความรทกวางขน และเดกยงสามารถดงเอาองคความรจากแหลงหลากหลายเขามาพฒนากระบวนการคดเพอออกมาเปนเรองใหมได และอาจพฒนาองคความรใหมไดดวยตวเองดวยซำาไป

5) มระบบการประเมนผลตามมาตรฐานตามเปาหมายทโรงเรยนนน ๆ วางไว ถาตงเปาวาทกวชานำาไปสการมรายได โรงเรยนกจะดการปฏบตทไปสรายไดของนกเรยน ซงแตละโรงเรยนอาจวางเปาหมายทตางกน อาทบางโรงเรยนตงเปาหมายดานคณภาพวชาการไวสง ขณะทบางโรงเรยนวางเปาหมายเพอการมรายได ระดบคณภาพจงไมเทากนแตกรมวชาการจะมเครองมอทเปนระบบกำากบคณภาพทจะเทยบกบผลประเมนของแตละโรงเรยน ถาโรงเรยนใดไดองคความรตามมาตรฐานทหลกสตรกำาหนดตำากวาของกรมวชาการมาก โรงเรยน นน ๆ กตองปรบปรงตนเองขนมาในสวนนเพอใหไดมาตรฐานชาต

6) ผลผลตของเดกไทย ตามหลกสตรใหมคาดหวงใหเดกไทยเกดกระบวนการคด รเทาทนการเปลยนแปลง สามารถคนควาหาความรใหมไดและมวธการทจะปรบเปลยนไปในการดำารงชวตไดทกสถานการณ

1.1.3 แผนงานก.ศกษาฯเกยวกบการนำาหลกสตรไปใชก..ศกษาฯไดเตรยมการเพอนำาหลกสตรไปใชใหถงตวผเรยนอยางมคณภาพและยงยนโดย

มแผนงานทสำาคญ ๆ ดงน 1) การจดทำาเอกสารหลกสตรการศกษาขนพนฐาน พทธศกราช 2544 แผนงานคอ ภายในเดอนธ.ค.2544 ครในโรงเรยนนำารองจะไดรบหลกสตรการศกษาขนพนฐาน พทธศกราช 2544 และเอกสารประกอบหลกสตรทกรายการ ซงประกอบดวย (1) หลกสตรการศกษาขนพนฐาน พทธศกราช 2544 1 รายการ สาระและมาตรฐานการเรยนรตามสาระการเรยนร 8 รายการ และหลกสตรการศกษาพนฐานฉบบยอ (2) คมอสาระการเรยนร ภาษาไทย คณตศาสตร วทยาศาสตร สงคมศกษา ศาสนาและวฒนธรรม สขศกษาและพลศกษา ศลปะ การงานอาชพและเทคโนโลย และภาษาตางประเทศ (3) เอกสารประกอบหลกสตร ไดแก คมอตาง ๆ ประกอบดวย คมอหลกสตรและการใชหลกสตร คมอการจดกจกรรมพฒนาผเรยน คมอคร คมอนกเรยน คมอผปกครอง คมอประชาชน แนวทางการวดและประเมนผลการเรยนร เอกสารระบบทะเบยนนกเรยน การวดและประเมนสภาพจรงในกลมสาระการเรยนร คมอบรหารการจดการแนะแนว การใชการวจยในกระบวนการเรยนร การวจย การพฒนาการเรยนร การวจยพฒนาคณภาพการศกษาของสถานศกษาและคมอพฒนาและเลอกใชสอการเรยนร

259

Page 117: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

2) การนำารองการใชหลกสตรการศกษาข นพ นฐาน พทธศกราช 2544 ไดแก (1) โรงเรยนนำารองการใชหลกสตรฯจำานวน 162 แหง จากสงกด สปช. สศ. สช. เทศบาล สามารถจดทำาหลกสตรสถานศกษาและจดการเรยนการสอนในชนป.1 ป.4 และม.1 ม.4 ในปการศกษา 2545 โดยไดรบการสนบสนนคาใชจายจากกรมวชาการ (2) โรงเรยนเครอขายจำานวน 1,564 แหง จากสงกดสปช. สศ. สช. กทม.และเทศบาล สามารถทำาหลกสตรสถานศกษาและสามารถจดการเรยนการสอนในปการศกษา 2545 ในชน ป.1 ป.4 และม.1 ม.4 ไดโดยไดรบการสนบสนนเอกสารทางวชาการและสอในการนำาหลกสตรไปใชไดจากกรมวชาการ

3) การพฒนาบคลากรเพอการใชหลกสตรการศกษาขนพนฐาน พทธศกราช 2544 มแผนงานดงน (1) ครทกคนในโรงเรยนนำารองและโรงเรยนเครอขายการใชหลกสตรฯจะมหลกสตรของแตละสถานศกษาภายในเดอนม.ค.-เม.ย.2545 และจดการเรยนรไปใชในภาคเรยนท 1 ปการศกษา 2545 ในชน ป.1 ป.4 และม.1 ม.4 (2) วทยากรหลกสตรฯระดบจงหวดสามารถใหการอบรมแกผบรหารและครทกคนทวประเทศภายในเดอน ม.ค.- ก.พ.2545 และใหสามารถจดทำาหลกสตรสถานศกษาเพอใชหลกสตรในปการศกษา 2546 ได ภายในเดอน ม.ค.-เม.ย.2545 (3) ภายในเดอน ม.ค.- เม.ย 2545 บคลากรทางการศกษาทเกยวของและเครอขายหลกสตรฯ(คณะครศาสตรและศกษาศาสตรจากสถาบนราชภฏและมหาวทยาลยทวประ เทศ) มความร ความเขาใจเกยวกบหลกสตรและการใชหลกสตรการศกษาขนพนฐาน

4) การตดตามและประเมนผลการใชหลกสตรการศกษาขนพนฐาน พทธศกราช 2544 กำาหนดใหภายในเดอน ก.พ.2545 กรมวชาการตนสงกด สถาบนราชภฏ และทบวงมหาวทยาลย สามารถรายงานผลการบรหารหลกสตรสถานศกษาของการนำารองและเครอขายการใชหลกสตรการศกษาขนพนฐานในปการศกษา 2545 เพอเปนขอมลในการพฒนาหลกสตรและกระบวนการใชหลกสตรในปการศกษา 2546 ตอไป

5) การประชาสมพนธการใชหลกสตรการศกษาขนพนฐาน พทธศกราช 2544 นน ตงแตเดอนพ.ย.2544 เปนตนไปถงเดอนก.ย.2545 ผบรหารการศกษา คร ผปกครอง นกเรยน และประชาชนทวไปมความรความเขาใจและสามารถเขามามสวนรวมในการจดการศกษาตามหลกสตรการศกษาขนพนฐานได และสถานศกษาทกแหงจะไดรบหลกสตรฯพรอมเอกสารประกอบทกรายการพรอมซด รอมภายในเด อนก .พ .2545 (ผ จดการ 01,13 1144,กร งเทพธ รก จ 01,031144,ม ต ช น 03,04,13,15,16,19,201144,ผ จ ด ก า ร 13,141144,ส ย า มรฐ 13,221144,มตชนสดสปดาห 191144)

1.1.4 ผลการวจยของคณะครศาสตร จฬาฯ เกยวกบการจดการศกษาขนพนฐาน 12 ปยงมปญหาในทางปฏบต

คณะครศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย เสนอผลงานการวจยเรอง นโยบายและแนวทาง“การจดการศกษาขนพนฐาน 12 ป ซงไดรบทนวจยจากสำานกงานคณะกรรมการวจยแหงชาต“ สาขาการศกษา โดยม ดร.อมรวชช นาครทรรพ เปนผนำาเสนอ สาระสำาคญคอ ภาพรวมหลกสตร 12 ปทก.ศกษาฯประกาศใชมลกษณะคลายคลงกบหลกสตรอกหลายประเทศทท ำาเปนหลกสตรแกนกลาง กำาหนดโครงสรางหมวดวชาและมาตรฐานการเรยนแตละวชาไวเพยงกวางๆเพอใหแตละทองถนหรอสถานศกษามอสระในการนำาไปปรบใชใหเขากบความตองการของตน ซ งนบเปนแนวทางทเหมาะสม อยางไรกตาม ยงมปญหาในทางปฏบตอกหลายประการ อาท ครยงขาดความมนใจในการนำาไปปรบใช ซงผลการสำารวจพบวามครถงรอยละ 52.5 เหนวาการนำาหลกสตรไปใชยง

260

Page 118: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

เปนเรองยงยาก เมอวเคราะหดเนอหาหลกสตรจะเหนวามการกำาหนดสาระการเรยนไวกวางขวางมาก ซงถาครไมเขาใจกจะไปเพมเตมเนอหาใหตรงกบหลกสตรใหม จงกลายเปนวาเดกตองเรยนเนอหามากขน และทำาใหครตองสอนแบบทองจำาซงเปนอปสรรคตอการเรยนรในโรงเรยน

นอกจากน ในแงของเนอหาการเรยนหลาย ๆ ดาน กยงถกมองขามไป เชนเร องประชาสงคมหรอพลเมองศกษาทเปนหวใจของการเตรยมคนไวดแลทองถ นของตนเอง หรอเรองทกษะชวต เชน เพศศกษา ยาเสพตด การลดความรนแรงในวยรน หรอเร องการเตรยมคนใหพรอมกบการทำางานสมยใหม เปนตน ซงขอเสนอทส ำาคญของงานวจยดงกลาวคอตองการใหโรงเรยนแตละพนทรวมกลมเดนหนาจดท ำาหลกสตรทองถนของตน โดยมหนวยงานกลางและคณะครศาสตร ศกษาศาสตรในพนทเปนพเลยง รวมทงโครงการนำารองเขตพนทการศกษาทรฐบาลตองรบตดสนใจในเร องน เนองจากเปนเงอนไขสำาคญในการรวมพลงกลมโรงเรยนในการจดทำาหลกสตรทองถน เพราะถาหากเขตพนทมขนาดโตเกนไปกจะไมสะทอนความเปนทองถ น อกทงยงตดตามดแลไมทวถง แตขณะเดยวกน ถาเขตพนทมขนาดเลกเกนไป กขาดคนดคนเกงทจะมารวมพลงกนทำาหลกสตรสถานศกษา กลายเปนการขดขวางการรวมกนทำางานระหวางกลมโรงเรยน (กรงเทพธรกจ,มตชน 261244)

1.2 ครจำานวนมากยงไมเขาใจเรองการปฏรปการศกษา โดยเฉพาะครในเขตชายขอบ เรยกรองใหจดเวทปฏร ปการศกษาสญจร ขณะทนกเรยนบางสวนไดแสดงความเหนเกยวกบการปฏรปการศกษาอยางหลากหลาย

ในการประชมปฏรปการศกษาของสำานกงานคณะกรรมการการศกษาแหงชาต (สกศ.) ท ศนยประชมแหงชาตสรกตต เปดโอกาสใหครตางจงหวดไดแสดงความคดเหนเกยวกบการปฏรปการศกษา อาท นายมารต มนทรเสน โรงเรยนบานทาขน จ.กำาแพงเพชร แสดงความเหนวาครในตางจงหวดหลายแหงยงไมมความเขาใจเก ยวกบการปฏร ปการศกษา อาจเนองจากการประชาสมพนธของหนวยงานทรบผดชอบยงไมทวถงโดยเฉพาะเอกสารเกยวกบการปฏรปการศกษาและยงไมเขาใจแนวทางเกยวกบการจดหลกสตรพนฐานแบบใหมทใหอ ำานาจสถานศกษาเปนคนกำาหนดเอง ซงหากเปนไปไดควรมเวทการปฏรปการศกษาสญจรไปตางจงหวดเพอเผยแพรความรใหกบครทวประเทศดวย โดยเฉพาะครทอยตามชายขอบทไมสามารถเขามารวมประชมในสวนกลางได เนองจากมปญหาทงอตรากำาลงและคาใชจาย ซงครเหลานยงมอกมากทไมเขาใจเรองการปฏรปการศกษา สวนอาจารยโชคชย ครโรงเรยนประถมศกษาแหงหนงในจ.รอยเอด บอกวาครตางจงหวดหลายโรงเรยนยงมปญหาเรองการจดการเรยนการสอนตามหลกสตรใหมทก ำาหนดใหสถานศกษาและครผสอนสามารถจดหลกสตรไดตามความเหมาะสมของสภาพทองถน เพราะจนถงขณะนยงไมมความชดเจน และเสนอใหจดเวทปฏรปการศกษาสญจรเชนกนเพอใหครไดรบขอมลอยางทวถง นอกจากน ครยงสบสนในเร องการสอนทยดเดกเปนศนยกลาง เอกสารตางๆ โรงเรยนขนาดเลกตองขวนขวายหาเอง

สำาหรบความเหนของนกเรยนในเรองการปฏรปการศกษานน นายชยรตน มาประณต ผวาราชการฯ นายธระศกด แกวหยอง ศกษาธการฯมส ำานกงานปฏรปการศกษา(สปศ.) เปนผสนบสนน ไดจดโครงการประชมเสวนาเครอขายปฏรปการศกษา เพอสรางความเขาใจทถกตองเกยวกบการปฏรปการศกษาของจงหวดกาฬสนธขน ซงในการเสวนาเวทเดกมการอภปรายกนอยางกวางขวาง ตวอยางระดบประถมศกษา เชน ด.ญ.นรชรา ถวลการ นกเรยนชนป.6 โรงเรยน

261

Page 119: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

กดกวางสวาสดวทยา บอกวาการปฏรปการศกษาคอการเปลยนแปลงครและบคลากรเพอพฒนาเดกใหมคณภาพ มการจดกจกรรมการสอนใหมความหลากหลายขน นกเรยนไดเรยนตามความสนใจและทำาใหระบบการประเมนเปลยนจากครประเมนเพยงผเดยวเปนการประเมนจากตนเอง เพอน ผปกครองรวมดวย สวนความคาดหวงกบการปฏรปการศกษานน ตองการครทใจด มความรกความเมตตา มความสามารถทนโลกทนเหตการณ ด .ญ.ธญกาญจน ผลจนทร นกเรยนชน ป.6 โรงเรยนเทศบาล กาฬสนธพทยาสทธ กลาววา การปฏรปการศกษาตองยดผเรยนเปนส ำาคญ ด.ญ.มนตทพย ขนศรมนต นกเรยนชนป.5 โรงเรยนวรธรรมพทยากาฬสนธ บอกวาการปฏรปการศกษาไมเนนการทองจำา แตใหนกเรยนคดเองทำาเอง ด.ญ.สวรรญา จนทเคลม นกเรยนชน ป.6 โรงเรยนพพฒนราษฎรบำารง บอกวา การปฏรปการศกษาเปนการเปลยนแปลงการเรยนการสอนโดยการยดเดกเปนศนยกลาง

ระดบมธยมศกษา ตวอยาง เชน ด.ญ. พชชากร บาลลา นกเรยนชน ม.2 โรงเรยนกาฬสนธพทยาสรรพ กลาววาการปฏรปคอการเปลยนแปลงในองคประกอบของการศกษาเพอใหเกดความกาวหนาในเร ององคประกอบและผเรยน เดกไทยตองทนโลกทนเหตการณ ใหเดกรจกคดเปน ท ำาเปน กาวทนโลก ทนเยาวชนของประเทศทพฒนาแลว หากมการวางรากฐานของการศกษาในยคนใหมประสทธภาพ การศกษาจะเปนพาหนะทดทสดในการเลอกฐานะทางสงคม จะน ำาพาชวตให กาวหนาในอนาคต โดยเยาวชนเปนบคคลทจะพาใหพาหนะนแลนไปได กจะเกดการพฒนาแบบยงยนใหแกประเทศไทย แตนบตงแตปฏรปการศกษาครกยงใหความสนใจเฉพาะเดกทเกงดานวชาหลกเชนวทยาศาสตร คณตศาสตร เทานน ไมคอยใหความสำาคญกบเดกทเกงวชาอน ซงเหนวาครควรใหการสนบสนนตามความสามารถของเดก เพราะบางทเดกเกงวชาการจบแลวหางานทำาไมไดขณะทเดกเกงสายวชาชพอาจประสบความสำาเรจมงานทำา นายอนสรณ อนทะแสง นกเรยนชน ม.6 โรงเรยนกาฬสนธพทยาสรรพ มองวาการปฏรปการศกษาหากไมส ำาเรจจะเกดผลเสยตามมา ขณะนการปฏรปการศกษามความลาชาไมแนใจวาจะเปนไปตามทหวงไวหรอไม จงอยากใหทบทวนกระบวนการททำาอยวาถกตองหรอไม เพราะเปนอยเหมอนการปฏวต ครไปอบรมมาแลวนำามาใชกบนกเรยนทนท เดกทรบไดกดไปแตคนทรบไมไดจะไมสนใจเลย

สวนในระดบอดมศกษานน นายอภชต แกวสมศร สถาบนเทคโนโลยราชมงคลวทยาเขตกาฬสนธบอกวา การปฏรปการศกษาเปนการเปลยนแปลงบคลากรและเปลยนทงระบบเพอพฒนาใหการศกษากาวไปสระดบนานาชาตและเชอวาเมอปฏรปแลวจะทำาใหเดกรจกคด วเคราะหเลอกและประยกตใชขอมลใหเปนประโยชน และบอกวาไมอยากใหสงคมไทยเปนสงคมทบาน ำาลาย อะไรนดอะไรหนอยกพดไวกอน หลกการใชไดแตการปฏบตไมด อยากใหลงมอปฏบตขอทคดวาดทสด ซงเมอทำาแลวขอตอๆไปกจะดเอง และขอฝากใหอาจารยถามพวกเราบางวาเราตองการอะไรมนถงจะดทสด จะตองมการเชอมตอระหวางครและนกเรยน ไมใชเอาแตใจของฝายใดฝายหนงเทานน (มตชน 041144,สยามรฐ 061144)

1.3 โครงสรางใหมของก.ศกษาฯยงไมลงตว วนท 31 ต.ค.2544 มการประชมผบรหารก.ศกษาฯ ซงนายสวทย คณกตต รมต.ศกษาฯ

ไดแจงใหทประชมทราบวา ผลการประชมครม.ในวนท 30 ต.ค.2544 พ.ต.ท.ทกษณ ชนวตร นายกฯ ไดเรงรดใหออกกฎหมายปฏรปการศกษาหลก 4 ฉบบไดแก รางพ.ร.บ.ระเบยบบรหารขาราชการพลเรอนในมหาวทยาลย รางพ.ร.บ.จดตงสภาครและบคลากรทางการศกษา รางพ.ร.บ.มหาวทยาลยราชภฏ และรางพ.ร.บ.มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล สวนเรองโครงสราง

262

Page 120: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

ก.ศกษาฯนน นายสวทยไดหารอกบศ.ดร.ปรชญา เวสารชช ประธานคณะกรรมการบรหารสำานกงานปฏรปการศกษา(สปศ.) แลว เพอพจารณาทำาความกระจางในเรองโครงสรางก.ศกษาฯใหม รวมทงเรองกฎหมายเกยวกบครและบคลากรทางการศกษา ไมแตเทาน ทประชมยงพจารณารางแผนยทธศาสตรความเสมอภาคทางการศกษา ระยะ 10 ป (พ.ศ.2545-2554) ตามทคณะกรรมการจดทำาแผนยทธศาสตรทศวรรษแหงคณภาพและความเสมอภาคทางการศกษาท ก.ศกษาฯเสนอมา ซ งรางแผนยทธศาสตร ก ำาหนดเปาหมายไว 5 ประการ คอ 1) ยกระดบมาตรฐานทางวชาการและสรางความเสมอภาคทางการศกษา 2) สงเสรมใหสถานศกษาสามารถใหบรการการศกษาทมคณภาพ 3) พฒนาระบบสงเสรมการศกษาตอและประกอบอาชพ 4) พฒนาคณภาพบคลากรผสอน และ 5) พฒนาประสทธภาพเชงองคกรของกระทรวง เพอนำาไปสวสยทศนทตองการใหคนไทยทกคนมความเทาเทยมกนในสทธและโอกาสทจะไดรบบรการทางการศกษาทรฐจดให อนง กอนหนาวนประชม นายสวทยไดหารอกบผทเกยวของในเรองปฏรปการศกษาและเหนวาจะตองมการปรบแกโครงสรางก.ศกษา ศาสนา และวฒนธรรมท สปศ.เสนอมา โดยยกเลกในเร องคณะกรรมการชดตาง ๆ ในทกระดบ และการกำาหนดมาตรฐานวทยฐานะครทควรใชระบบประเมนประสทธภาพในรปแบบเดยวกบสำานกงานคณะกรรมการขาราชการพลเรอน (ก.พ.) ทมการประเมนทกสนป ซงในเรองดงกลาว สรางความอดอดใจใหกบนายจำาลอง ครฑขนทด และดร.สรกร มณรนทร รมช.ศกษาฯ เนองจากเร องตางๆไดดำาเนนการมามากแลว อาจสงผลตอภาพลกษณของรฐบาลทกำาลงเปนทจบตามองของฝายคานดานการปฏรปการศกษา ทงน เปนการเปดเผยของนางมณฑนา ศงขะกฤษณ รองปลดก.ศกษาฯ

ในประเดนโครงสรางคณะกรรมการฯ ดงกลาว นายสวฒน เงนฉำา กรรมการสปศ.ใหความเหนวานายสวทย ยงตดภาพในอดตอย เพราะมกกลาวอยเสมอวาหากสงการสำานกงานคณะกรรมการการประถมศกษาจงหวด (สปจ.)แลวไมเอาดวยจะทำาอยางไร แสดงวายงตดกบแนวคดการบรหารแบบเดม ทงทรปแบบและการบรหารแบบปจจบนไดเปลยนแปลงไปแลว เพราะหากพจารณาถงบทบาทของคณะกรรมการทง 4 ชดและทมา จะเหนวามบทบาทเสนอแนะและกำาหนดแผนนโยบายใหรมต.พจารณา และทมาของคณะกรรมการฯสวนหนงกมาจากการแตงตงของรมต. ตำาแหนงผบรหารระดบสง รมต.กแตงตงเชนกน ดงนนโครงสรางนรมต.ยงมอำานาจในการกำากบตดตามนโยบายและการจดสรรงบประมาณ เพราะเร องตางๆคณะกรรมการตองเสนอให รมต.พจารณา

สวนนายปรชญา เวสารชช ประธานสปศ . บอกวา ร ปแบบท ทางสปศ .กำาหนดอยในพ.ร.บ.การศกษาแหงชาต และผานกระบวนการคดพจารณาจากกลมบคคลหลายฝายของสงคมหากจะมาแกไขเพยงเพราะเหตผลไมเหมอนกบทตวเองตองการกดจะไมเปนธรรม ส ำาหรบความคดเหนขององคกรเครอขายสนบสนนการปฏรปการศกษา โดยนางจระพนธ พมพพนธ ประธานองคกร บอกวาอยากใหนายสวทยศกษารายละเอยดเพมเตมในเรองนเพอมใหการปฏรปการศกษาผดเพยนไปจากเจตนารมณของพ.ร.บ.การศกษาแหงชาต และจะขอพบนายสวทย เพอสอบถามเหตผลรวมทงจะกำาหนดทาทขององคกรในเรองนตอไป สวนนายสวทยไดชแจงกรณนวาประเดนสำาคญไมใชอยทการหวงอำานาจรมต.แตทเปนหวงคอกระบวนการรบผดชอบและกลไกการตรวจสอบการทำางานใหเกดความโปรงใส เชน ความรบผดชอบในกระบวนการผลตเดกใหมคณภาพ มคณธรรม เปนตน จงขอใหอาจารยมหาวทยาลยทมความช ำานาญเรองการกระจายอำานาจมาชวยพจารณากฎหมายทมอยวามกระบวนการเหลานหรอไมอยางไร จงขอเวลาศกษาในเรองนกอน

263

Page 121: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

วนท 2 พ.ย.2544 นายจำาลอง ครฑขนทด เปดเผยผลการประชมปฏบตการมตใหมในการปรบโครงสรางและการบรหารงานภาครฐปฏรประบบราชการ ทท ำาเนยบรฐบาล วาทประชมไดขอสรปโครงสรางก.ศกษาฯใหม วาเปนการตอยอดโครงสรางจากทส ำานกงานปฏรปการศกษาเสนอ โดยเสนอใหเพมองคกรหลก เรยกวาคณะกรรมการวชาชพเฉพาะ ซ งรวมงานดานอาชวศกษา งานการศกษานอกโรงเรยนและวทยาลยชมชนเขาดวยกน ซงสวนนทางก.ศกษาฯจะตองมาทำารปแบบการบรหารใหเชอมโยงกบคณะกรรมการการอาชวศกษาแหงชาต ทกำาหนดไวในรางพ .ร.บ.การอาชวศกษา ซ งคงตองหารอกบสปศ.ดวย สวนงานพลศกษาทอยนอกสถานศกษาใหข นกบกระทรวงกฬา นนทนาการและการทองเทยว สวนทอยในสถานศกษา อาจใหสมทบกบสถาบนราชภฎหรออยในสวนของงานสงเสรมการพลศกษาทอยในสำานกงานปลดกระทรวงหรอหากตามโครงสรางก.กฬาฯตองการโรงเรยนกฬา กจะใหไปขนกบก.กฬาฯ สวนงานกรมการศาสนา สำานกงานคณะกรรมการวฒนธรรมแหงชาตและกรมศลปากร ยงเปนไปตามโครงสรางเดมคอขนกบสำานกงานคณะกรรมการศาสนาและวฒนธรรม โดยสำานกพทธศาสนาแหงชาต ยงคงแยกออกมาเปนเอกเทศขนกบรมต.ศกษาฯเชนเดม เมอโครงสรางไดขอสรปดงนแลว ตอไปคงเปนฝายกฎหมายดำาเนนการจดทำารายละเอยดโดยหารอรวมกบ สปศ .ดวย เพอเสนอตอคณะกรรมการกลนกรองฯและคณะรฐมนตรไดโดยเรวแตไมแนวาจะเสนอทนการประชมสภาฯสมยนหรอไม

นางสรกร มณรนทร สรปวางานการศกษา ศาสนา ศลปวฒนธรรม ยงอยภายใตกระทรวงเดยวกน เพอใหการพฒนาเดกครบทกมตซงถอเปนภาพรวมใหญทไดขอยตแลว สวนเรองทนายสวทยใหอาจารยมหาวทยาลยไปศกษาเกยวกบรปแบบคณะกรรมการ คดวาเปนรายละเอยดปลกยอย เปนเพยงวธการทำางานเทานน สวนจำานวนเขตพนทการศกษาและสงกดนน ทประชมใหรอขอยตจากการนำารองโครงการบรหารเขตพนทการศกษากอน นอกจากน นายสปปนนท เกตทต ผทรงคณวฒดานการศกษา กลาววา ภาพรวมการจดโครงสรางการศกษาฯมความเปนไปไดและสอดคลองกบพ.ร.บ.การศกษาแหงชาตเปนสวนใหญ แตเนอในยงตองหารอในรายละเอยดอกคาดวานายปองพล อดเรกสาร รองนายกฯทำาหนาทกำากบดแลดานการศกษาจะนำาไปหารอในการประชมคณะกรรมการการศกษาแหงชาต(กรงเทพธรกจ 011144,มตชน 031144)

1.4 นานาทรรศนะเกยวกบการปฏรปการศกษาใหมประสทธผลนายปราโมทย นาครทรรพ แสดงความเหนในคอลมน หวงการเมอง ในน“ ” .ส.พ.ผจดการ

ประจำาวนท 1 พ.ย.2544 เกยวกบการปฏรปการศกษาทเปนอย วาเปนการปฏรปแบบขชางจบตกแตน และเปนไปเพอระบบราชการ สำานกงานและผบรหารมากกวาเพอเดกนกเรยน พอแมและชมชน หรอแมแตครนอยธรรมดาๆ โดยอางคำาปรารภของครจำานวนหนงทระบวา แมรฐบาลจะเปลยนแปลงสำานกงานและองคกรไปอยางไร กคอบคลากรและความเคยชนเดมๆ รฐบาลกไดแตสงผานสายงานเดมๆ ครนอยและนกเรยนกไดแตนงทำาตาปรบๆ เหมอนเดม และไดนำาขอคดจากหนงสอเร อง The Learning Revolution ของ Gordon Dryden และ Dr.Jeannette Vos โดยแปลเอาความเรอง บนได “ 13 ขนไปสระบบการศกษาทยงใหญ ดงน ”

1) คดใหซงถงการใชสอดานไฟฟาและคอมพวเตอรในระบบการศกษา 2) ทกๆคนตองเปนผชำานาญคอมพวเตอร 3) ปรบปรงการศกษาของพอแมเปนการใหญ โดยเฉพาะผทเพงจะเปนพอแม 4) การปรบปรงขนานสำาคญของระบบบรการสขภาพเดกปฐมวยเพอปองกนสภาพการเรยนร ลำาบากบกพรอง 5) โครงการพฒนาเดกปฐมวยทเป ยมคณภาพสำาหรบทกๆคน ทกครอบครวและชมชน 6) โครงการไลใหทนเพอน สำาหรบผเรยนชาในทก ๆ โรงเรยน 7) กำาหนดและระบสไตลการ

264

Page 122: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

เรยนสวนตวของแตละบคคล และจดโครงการเพอรองรบใหทวถง 8) ทกๆคนตองไดรบหลกประกนความสามารถและวธการ เร องทำาอยางไรจงจะเรยนเปน ทำาอยางไรจงจะคดเปน 9) ตองกำาหนดกนใหมวาสมควรสอนอะไรบางในโรงเรยน

10.) หลกสตรสประสาน ซงวางจดหลกทความเคารพตนเอง ทกษะและแบบอยางในการดำารงชวต อกสองประสานกคอการเรยนวาจะเรยนเปนอยางไร และการเรยนเนอหาวชาการ การออกกำาลง และศลปะ 11) วตถประสงคสามองคประกอบในการศกษาทกชนดคอทกษะและความร เฉพาะอยาง ความสามารถในการคด และนำามาประยกตเชอมโยง การพฒนาทกษะ และความสนทดสวนตวทนำาเอาไปใชประโยชนได 12) คนหาและกำาหนดแหลงเรยนรทดทสดไมใชแตโรงเรยนเทานน 13) พด ทำา และอธบายใหงายๆ อยาใชศพทแสงวชาการทสวยหรคลมเครอ และสรปวา หากสามารถทำาใหนกเรยน คร และชมชนดำาเนนตามขนตอนดงกลาวโดยมรฐบาลคอยหนนชวย ลดความแตกตางเรองขนาด ระยะทาง และการขาดแคลนงบประมาณ ใชระบบสหกรณการเรยนร และใหความชวยเหลอทางเทคนค วชาการ และอปกรณ เรากสามารถปฏรปอยางคอยเปนคอยไป แบบสมตว สอดคลองกบเศรษฐกจพอเพยงของพระบาทสมเดจพระเจาอยหว

สวนแนวคดของ ดร.อธปตย คลสนทร รองอธบดกรมวชาการ เปดเผยวาทศทางการปฏรปการศกษาไทยในระยะแรกมงเนน 4 ประเดนหลกคอ การปฏรปการเรยนร การประกนคณภาพ การใชโรงเรยนเปนฐาน และการพฒนาบคลากร โดยหวใจของ 4 ประเดนดงกลาวไดศกษาตามแนวคดทวา ทกคนเพอการศกษา “ ” (All For Education) ซงเปนปฏญญาขอตกลงของการประชมคณะ รมต.ก.ศกษาจากทวโลกกวา 200 ประเทศ ทเมองดกกา ประเทศเซเนกล เมอป 2543 และกลาวเพมเตมวาการปฏรปการศกษาหากจะใหไดประสทธผลตองดำาเนนไปตามบทบาทหนาทของกลมบคคล 3 กลม คอ คร นกเรยน และผปกครอง บทบาทของครคอการทำาใหเดกเหนแนวทางการคนความงเนนการปฏบตทดลอง ครตองสอนใหเดกมจนตนาการความเชยวชาญและความเขาใจมากขน นนคอการเรยนรของเดกตอไปจะตองบมเพาะความรจากกจกรรมภายในหองเรยนแทนการสอนแบบทองจำาทเคยยดถอปฏบตกนมาแตอดต ซงกรมสามญอยระหวางการอบรมครในการปรบพฤตกรรมการเรยนการสอน

สำาหรบนกเรยนจะตองเกดความใฝเรยน ใฝร เกดความพากเพยร ความไมทอถอย สามารถเรยนจบตลอดรอดฝง ซงการปฏรปการศกษาจะตองชวยปกปองดแลเดก ใหเขาไดรบความรคคณธรรม รจกตนเอง และสอนใหรจก สทธ และ หนาท กลาวคอเดกมสทธในการเรยนร อาน“ ” “ ” เขยน โดยไมฝาฝนสทธของผอนหรอกรอบของกฎหมาย จารตประเพณและวฒนธรรม ขณะเดยวกน รจกหนาทตอสงคม ตอชมชน ตอพอแม และทสำาคญคอผปกครอง จะตองมสวนรวมกบทางโรงเรยนดวยอยาปลอยใหโรงเรยนดแลเดกตามลำาพง ซงเวลานก.ศกษาฯไดตง เครอขายผ“ปกครอง เขามาเปนกรรมการสถานศกษามสวนแสดงความคดเหน นอกจากน องคกรหรอผท”มหนาทสงเสรม โดยเฉพาะภาคเอกชน จะตองมสวนรวมในการปฏรปการศกษา ดวยการสรางสรรคกจกรรมใหเดก ใหเขารจกคด ทดลอง เพราะจะเปนผลตอการเรยนรของเดกมากกวาทศกษาในหองเรยน และสรปวา การปฏรปการศกษาหากปลอยใหเดกมอสระทางความคดมากขน ครและผปกครองรบฟงเดกมากขน ลดความตองการตามใจตนแตยงมความหวงดอยตลอด เราจะไดพลเมองของประเทศทมความคดรเรมสรางสรรคขน (ผจดการ 01,021144)

2. ความเคลอนไหวดานอดมศกษา

265

Page 123: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

2.1 ‘จำาลอง ผลกดน สรภ‘ ‘ .’ เปนมหาวทยาลย เนนความเปนเอกภาพเพอรองรบการปฏรปการศกษา

ทสถาบนราชภฏพระนคร นายจำาลอง ครฑขนทด รมช.ศกษา ไดกลาวระหวางเปนประธานเปดการอบรมการถายโอนสำานกงานสภาสถาบนราชภฏ ซงถอวาเปนสวนหนงของกระบวนการปฏรปสถาบนราชภฏ ทมผลกระทบตอทกสวนของสถาบน จ ำาเปนตองเตรยมการทกดานรองรบ เพอนำาไปสการเปนมหาวทยาลยราชภฏทมศกยภาพ และเปนกำาลงสำาคญของการพฒนาประเทศ วา แมพ.ร.บ.การศกษาแหงชาต จะแยกใหสถาบนราชภฏเปนอสระ แตมหาวทยาลยราชภฏในอนาคต ควรคงความเปนเอกภาพ ความเปนมหาวทยาลยของทองถ นเพอเปนพเลยงใหกบการศกษาระดบอนในทองถนทจะเกดใหม เชน สถาบนเทคโนโลยราชมงคล และอาชวศกษา วามความพรอมทจะเขามาสการปฏรปการศกษาในอนาคตหรอไม รวมทงทสำาคญทสดคอการสรางมาตรฐานและคณภาพของหลกสตร ซงถอเปนหวใจของความเปนอดมศกษาทจะตองสอดคลองกบทองถนและขอความรวมมอใหชวยสถาบนฯ เนองจากรฐบาลและก.ศกษาฯเขาใจดวา สถาบนราชภฏตองทำางานหนกทงการปฏรปครและบคลากรทางการศกษาเพอเขาสโครงสรางใหม การพฒนาครใหมความรเกยวกบเทคโนโลยตาง ๆ แลว ยงมภารกจทตองสนองตอบนโยบายรฐบาลและงานทเกยวของกบประชาชนและแมวาสถาบนราชภฏจะเขาสโครงสรางใหมและยกฐานะเปนมหาวทยาลยแลวกไมใชวาหนาทของสถาบนราชภฏจะจบแคเพยงออกกฎหมายเทานน แตสถาบนราชภฏยงจำาเปนตองสรางตนแบบของตนเองใหไดดวย ซงตางจากมหาวทยาลยอนทมความพรอมและมตนแบบของตนเองอยแลว

สวนนายถนอม อนทรกำาเนด เลขาธการสภาสถาบนราชภฏ บอกวา พ.ร.บ.การศกษาแหงชาต กำาหนดใหสถาบนอดมศกษาเปนนตบคคลและบรหารงานอยางเปนอสระ ตลอดระยะเวลา 2 ป สำานกงานสภาสถาบนราชภฏไดเตรยมความพรอมใหกบสถาบนราชภฏ 11 แหงทวประเทศ ทงการปรบแนวความคดและวธการ จนถงวนนพรอมทจะไปรวมกบมหาวทยาลยเพออยภายใตสงกดสำานกงานคณะกรรมการการอดมศกษาแลว และในปการศกษา 2545 สำานกงานสภาสถาบนราชภฏจะถายโอนงาน 12 ดานใหกบสถาบนราชภฏทง 41 แหง ไดแก 1) งานบรหารงานบคคล 2) งานการเงนการบญชและพสด 3) งานพฒนากายภาพและสงแวดลอม 4) งานวนยและนตการ 5) งานตรวจสอบภายใน 6) งานนโยบายแผนงานและงบประมาณ 7) งานวเทศสมพนธ 8) งานพฒนาการฝกหดคร 9) งานมาตรฐานวชาการและหลกสตร 10) งานกจการนกศกษา 11) งานกองทนมลนธ และ 12) งานเทคโนโลยสารสนเทศ เพอเตรยมความพรอมในการเปนมหาวทยาลยราชภฏ ส ำาหรบศ.ดร.ปรชญา เวสารชช ประธานคณะกรรมการบรหารส ำานกงานปฏรปการศกษา(สปศ.)กลาวเพมเตมวา ขณะนกฎหมายเกยวกบการเปนมหาวทยาลยไดสงใหคณะรฐมนตรพจารณาแลวและในเรว ๆ นจะมการแตงตงคณะกรรมการประสานการปฏรปการศกษาขน ประกอบดวย ผแทนจากก.ศกษาฯ ทบวงมหาวทยาลย สำานกงานคณะกรรมการการศกษาแหงชาต และ สปศ. ซงนายกฯจะเปนผลงนามในคำาสงแตงตง (สยามรฐ ,กรงเทพธรกจ 231044)

2.2 “สนนท.” เรยกรองรฐบาลปฏรปมหาวทยาลย เพราะรฐบาลพดถงแตการแปรรปเปนมหาวทยาลยในกำากบรฐซงเปลยนแปลงรปแบบการบรหารมากกวาปฏรปวชาการ

วนท 23 ธ .ค .2544 นายเมธา มาสขาว เลขาธการสหพนธน ส ตน กศ กษาแหงประเทศไทย(สนนท.) เปดเผยวาหลงจากทสนนท.ไดจดสมมนาทวประเทศเร องมหาวทยาลยใน

266

Page 124: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

กำากบรฐบาลและการปฏรปมหาวทยาลยแลว ไดสรปความเหนของนสตนกศกษาทวประเทศเกยวกบเรองนเพอเสนอรฐบาล สำาหรบนโยบายในกำากบรฐทรฐบาลพยายามผลกดนใหมหาวทยาลยรฐรบเปลยนสถานภาพใหทนป 2545 ตามเงอนไขของธนาคารเพอการพฒนาแหงเอเชยหรอเอดบโดยทรฐบาลพดถงแตเฉพาะการบรหารจดการเทานน เปนการเปลยนรปแบบบรหารราชการเปนกงเอกชน ไมไดพดถงการปฏรปดานวชาการ จตสำานกของนสตนกศกษาและการปฏรปมหาวทยาลยอยางแทจรง ทศทางดงกลาวจงไมใชทางออกในการแกไขปญหาสงคม ไมแตเทานยงผลกภาระดานงบประมาณ ลดโอกาสการเขาเรยนในมหาวทยาลยของกลมผยากจน เนองจากนสตนกศกษาตองรบภาระคาใชจายเพมขน นายเมธา ไดแสดงจดยนของนกศกษาวาตองการใหรฐบาลกระจายโอกาสทางการศกษาใหกบคนยากจนมากขน มเชนนนจะแกปญหาความยากจนไมได แมรฐบาลยนยนวาไมใชการแปรรปแตความจรงกเปนในทำานองเดยวกนนน มหาวทยาลยจงแยกตวโดดเดยวจากสงคม ไมชนำาสงคม และบางมหาวทยาลยยงเปนคนละฝายกบสงคม และรบใชนายทน และเพมเตมวาสงทนสตนกศกษาทวประเทศเสนอใหกระทำาตอไปคอใหเคลอนไหวจดกจกรรมนสตนกศกษาทกภมภาคเพอเผยแพรเกยวกบเรองมหาวทยาลยในกำากบรฐบาล และจดเวทในทกสถาบนเพอใหความรเกยวกบกลไกตลาดมากยงขน เรยกรองใหรฐบาลเปดโอกาสใหชมชนเขามสวนรวมในการปฏรปมหาวทยาลย ไมใชเนนแคการบรหารจดการโดยใหอำานาจผบรหารและสภามหาวทยาลย รฐตองเปลยนทาทใหมเกยวกบเร องนเพอใหคนไทยมสทธเขาเรยนมหาวทยาลยเทาเทยมกน และใหชมชนมสทธตงมหาวทยาลยเอง เชน มหาวทยาลยเทยงคน และบอกวาจะนำาขอเสนอดงกลาวยนตอนายสธรรม แสงประทม รมต.ทบวงฯ หากไมคบหนากจะยนตอ พ.ต.ท.ทกษณ ชนวตร นายกฯ ตอไป (มตชน 241244)

2.3 นกวชาการเสนอใหเปลยนแนวคดของมหาวทยาลยในการผลตบณฑตใหไปเปนผประกอบการมากกวาไปเปนลกจาง

ผศ.วทวส รงเรองผล อาจารยประจำาคณะพาณชยศาสตรและการบญช ม.ธรรมศาสตร แสดงความคดเหนวา ทผานมาสถาบนการศกษาของไทยมกสอนใหเดกเปนลกจาง พอถงชวงภาวะเศรษฐกจตกตำาเก ดป ญหาตกงานจนกลายเป นภาวะวางงานสะสม และถ าพจารณาจากโครงสราง SMEs ของไทยในชวง 20 ปทผานมา ผประกอบการสวนใหญมการศกษาตำากวาปรญญาตร มกเรมจากการเปนลกจางกอนแลวคอยพฒนาตวเองมาเปนเจาของกจการสวนคนทจบปรญญาตรแลวจะมงเขารบราชการหรอบรษทเอกชนมากกวา ทำาใหธรกจ SMEs ไมคอยมอะไรโดดเดน ในชวง 5 ปทผ านมารฐบาลเร มใหความสำาคญและใหการสนบสนน SMEs มากขน ประกอบกบการเผยแพรขาวสารของสอมวลชนเกยวกบความสำาเรจของบคคลตวอยางดาน SMEs พบวาสวนใหญจบปรญญาตรเคยเปนลกจางบรษทและออกมาทำาธรกจเอง ทำาใหนกศกษารนใหมเรมเปลยนแนวคดเรยนเพอจบออกมาเปนผประกอบการมากขน หลายคนมองหาลทางของตนเองกอนทจบการศกษา

การเปนบณฑตแมจะมความไดเปรยบในเรองความร ความสามารถ หรอการมปจจยตาง ๆ เกอหนนแตกยงขาดประสบการณโอกาสเสยงจงมเชนเดยวกบผทไมจบปรญญาตร สวนบทบาทของการอดมศกษาในเรองนจะเหนไดวาหลกสตรยงไมเออตอการพฒนาคนเขาสระบบ SMEs เทาทควร โดยเฉพาะประเดนปฏรปการศกษา เดกทกวนนยงมคานยมทอยากเรยนมหาวทยาลย และมหาวทยาลยเองกยงคงสอนเดกใหจบออกมาเปนลกจางมากกวาผประกอบการ สวนการเปนผประกอบการมกมลกษณะเปนเปนการฝกอบรมมากกวา แมแตอาจารยผสอนเองกมนอยคนทม

267

Page 125: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

ความเชยวชาญในเรองการเปนผประกอบการ หลกสตรอดมศกษาจงควรปรบปรงโดยเพมสดสวนวชาการทสอนใหเปนผประกอบการมากขน โดยเชญผประกอบการ SMEs ทประสบความสำาเรจมาเปนวทยากร เพอสอนวธการเรมตนทำาธรกจรวมทงอาจารยผสอนควรปรบวธการเรยนการสอนใหสอดคลองกบความตองการของตลาดและบณฑตทจบออกมาสามารถผนตวเองสธรกจสวนตวได อยางไรกตาม การพฒนาคนใหไปส SMEs ไมจำาเปนตองเปนระดบมหาวทยาลยเสมอไป หลกสตรระดบ ป.วช. หรอ ป.วส.ทเปนโรงเรยนพาณชย หรอโรงเรยนทางดานชางตาง ๆ ทมพนฐานวชาชพไมวาจะเปนชางไฟฟา ชางกล กสามารถปรบหลกสตรทผนวกหรอประสานเขากบศาสตรดานการบรหารธรกจโดยเอาหนวยงานภาครฐและสถาบนการเงนเขาไปชวย เปดหลกสตรผประกอบการเกยวกบวชาชพตาง ๆ ได (กรงเทพธรกจ 291244)

2.4 ทบวงฯเตรยมปรบระบบเอนทรานซเพอรองรบหลกสตรพนฐานของก.ศกษาฯ

นายสชาต เมองแกว รองปลดทบวงมหาวทยาลย เปดเผยถงผลการประชมคณะท ำางานระบบการสอบคดเลอกผเขาศกษาตอระดบอดมศกษาวา จากการปรบหลกสตรการเรยนการสอนระดบการศกษาขนพนฐานของก.ศกษาฯ โดยเร มนำารองตงแตปการศกษา 2545 ในโรงเรยนตวอยางจำานวน 1,000 โรง ทงของรฐและเอกชน การปรบหลกสตรดงกลาวสงผลกระทบตอการสอบคดเลอกเขาศกษาตอระดบอดมศกษา เนองจากก.ศกษาฯเปดโอกาสใหโรงเรยนแตละแหงกำาหนดวธการประเมนและวดผลการเรยนไดเองวาจะใชในรปเกรดเฉลยหรอเปอรเซนตไดในระดบ ป .1-ม .3 สวนม .4-ม .6 ให ค ดในร ปแบบของหน วยก ต ซ งจะท ำา ใหการน ำาผลการเร ยนเฉลย(GPA)มาพจารณาใชคดเลอกเขาศกษาตอระดบอดมศกษาจะทำาไดลำาบาก เพราะแตละสถานศกษาจะใชวธคดคาคะแนนทตางกน ตลอดจนถงการขยายโอกาสใหโรงเรยนจดท ำาหลกสตรใหสอดคลองกบทองถน ซงทำาใหหลกสตรมความหลากหลาย มการปรบพฤตกรรมการเรยนการสอนของคร และโรงเรยนสามารถกำาหนดคานำาหนกวชาไดเอง แตละแหงจงอาจกำาหนดหนวยกตไมเทากนในวชาเดยวกน การวดและประเมนผลในแตละโรงเรยนกมมาตรฐานทตางกน ทงน การใชหลกสตรใหมจะกระทบกบการคดเลอกในชวงปการศกษา 2548 ทเดกหลกสตรใหมสำาเรจการศกษา ซงในเบองตนทประชมไดเสนอใหใชการทดสอบมาตรฐานกลางหรอ SAT ควบคกบการพจารณาคะแนนเฉลยนสะสมเปนการแกปญหา

ดาน ร.ศ.ดร.สมณฑา พรหมบญ อธการบดมหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ ในฐานะประธานทประชมอธการบดแหงประเทศไทย(ทปอ.)กลาววาหลกสตรใหมของก.ศกษาฯทกระจายใหสถานศกษาจดทำาหลกสตรการเรยนการสอนและกำาหนดคานำาหนกรายวชาไดเองทำาใหการคดคา GPA ของผสมครคดเลอกเกดความไมเปนธรรมไดเพราะเทยบกบกลมโรงเรยนเอง ไมเทยบระหวางโรงเรยน จงจำาเปนตองสรางหลกเกณฑทโปรงใสและเปนธรรมขนมา ทงน สอดคลองกบรปแบบของระบบกลางการรบนสต-นกศกษาใหม หรอ Central Universities Admissions System ท ทปอ.เสนออยางมาก เนองจากไมไดพจารณาเฉพาะ GPA รวมเพยงอยางเดยว แตใหปรบระบบการสอบคดเลอกโดยใชผลการเรยนการสอนในทกรายวชามน ำาหนกความสำาคญมากขน โดยเฉพาะตองเรงรดศกษาระบบและเตรยมความพรอมในการสรางขอสอบใหเรวขน เพอรองรบผสำาเรจการศกษาตามหลกสตรใหม และประกาศใหผปกครองและนกเรยนรบทราบรปแบบการคดเลอกแบบใหมกอนใชจรง 3 ป ทงนทประชมกำาหนดใหทบวงฯจดการประชมคณาจารยมหาวทยาลยเพอรบทราบการปรบเปลยนหลกสตรของก.ศกษาฯ และสรางระบบการคดเลอกทม

268

Page 126: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

มาตรฐานในระยะยาว โดย ทปอ.ยนยนวาระบบการคดเลอกยงคงความเปนธรรม โปรงใส และมมาตรฐานทางวชาการ แมจะเกดความหลากหลายของหลกสตรการสอน ซงอาจใหมการทดสอบมาตรฐานกลางและพจารณาทรานสครปตประกอบ ซงจะเปนระบบทประหยดตอมหาวทยาลย และผสมครคดเลอกกจะเสยคาสมครเพยงคร งเด ยวแตสามารถเลอกเขาศกษาตอได ในหลายสถาบน(กรงเทพธรกจ,มตชน 251244)

3. ความเคลอนไหวดานคณภาพการศกษา3.1 ม.วลยลกษณเปดเครอขายธนาคารขอสอบแหงชาตรวมเชอมโยง

จากทวโลก ดร.บญญฤทธ อยยานนวาระ อาจารยประจ ำาสำานกวชาวทยาศาสตร มหาวทยาลยวลย

ลกษณ และเวบมาสเตอรวชาการดอทคอม (WWW.VCHAKARN.COM) เปดเผยวาจดเรมตนของการจดทำาเวบไซตรวบรวมขอสอบสาขาวชาตางๆวาเรมขนในป 2543 โดยรวมกบเพอน 2 คน คอนายพเชษฐ กจธาราและนายอรรถฤทธ ฉตรภต ซงเปนนกเรยนทนโครงการพฒนาและสงเสรมผมความสามารถทางวทยาศาสตร (พสวท.) ประเทศองกฤษ จดทำาเวบไซตส ำาหรบเยาวชนท Geocities และ Tripod และในเดอนม.ค.2543 ไดตดสนใจรวมลงทนซอโดเมนเนม(Domain name)และเนอทบนอนเทอรเนตพรอมทงเร มพฒนาเวบไซตวชาการดอทคอมมาเร อยๆ ภายใตแนวคดเอดดเทนเมนต (Edutainment) ซงเปนรปแบบของสอแนวใหมทผสมผสานสาระและความบนเทงเขาดวยกนโดยมสถาบนสงเสรมการสอนวทยาศาสตรและเทคโนโลย(สสวท.)เปนผอปถมภในเรองของงบประมาณดำาเนนการ

ในสวนของธนาคารขอสอบนน ดร.บญญฤทธ อธบายวาเปนการดำาเนนการปรบปรงในสวนของ V-SCHOOL หรอโรงเรยนวชาการ ใหมความนาสนใจยงขน เพอเปนเวบเพจทใชรองรบกจกรรมทางการศกษาควบคไปกบการตวขอสอบ โดยไดรวบรวมตวอยางขอสอบพรอมเฉลยทหลากหลายจากทวทกมมโลกเอาไวใหทดสอบความสามารถกนตามความสนใจทงดานฟสกส เคม ชววทยาและคณตศาสตร ตวอยางเชนวชาฟสกสจะประกอบดวยโจทยขอสอบทงในดานไฟฟา อะตอมนวเคลยร ฟสกสทวไป กลศาสตร ฯลฯ วชาคณตศาสตร ประกอบดวย ตรรกศาสตร สมพนธฟงกชน เรขาคณต ตรโกณมต สถต ลอการทม เมตตรกซ เวกเตอร ฯลฯ วชาเคม ประกอบดวยเร องของตารางธาต สมบตของสาร พนธะเคม ปรมาณสารสมดลเคม กรด ฯลฯ สวนวชาชววทยา ประกอบดวย ชววทยาทวไป สงมชวต ความหลากหลาย หนวยของสงมชวต สารอาหาร การยอยอาหาร การลำาเลยงในรางกาย พลงงาน เปนตน

ดร.บญญฤทธ อธบายเพมเตมวาการจดทำาธนาคารขอสอบผานทางเวบไซตจะกอใหเกดประโยชนกบบรรดานกเรยนและนกศกษาเปนอยางมาก ทำาใหสามารถทบทวนความรไดงายขน ขณะเดยวกนกจะชวยใหไดทดลองทำาขอสอบของประเทศอนๆดวย ไมแตเทานยงสามารถคลกเขาไปหาขอมลเพมเตมทงในสวนของการเขาไปหาขอมลประดบความร การเตรยมตวศกษาตอหรอท ำารายงานสงอาจารยไดตามสะดวก รวมทงยงเชอมโยงเกยวกบวชาเรยนวทย เรยนศลป สอบเอนทรานซ หองสมดออนไลน วฒนธรรมไทย การศกษาตอตางประเทศและอน ๆ อกมากมาย นอกจากธนาคารขอสอบแลว เวบไซตวชาการดอทคอมยงบรรจกจกรรมตางๆใหรวมสนกมากมายหลายดานดวยกน ยกตวอยาง เชน การประกวดออกแบบเวบไซตโตตอบคำาถามชงรางวล การเปดหองเรยนวทยาศาสตรทางเวบไซตวชาการดอทคอม ซงมวตถประสงคเพอฝกฝนทกษะทางดาน

269

Page 127: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

วทยาศาสตร โดยไดเตรยมโจทยเอาไวใหออกแบบและฝกทดลองดวยตนเอง เปนตน (ผจดการ 291044)

3.2 ผบรหารโรงเรยนรองเรยนสอมวลชนให สมศ“ .” ทบทวนการคดเลอกบรษทประเมนผลหวนมผลประโยชนแอบแฝง

น.ส.พ.”มตชน เปดเผยวามผใชชอ กลมผบรหารโรงเรยนมธยมสวนภมภาค รองเรยน” “ ”มาวาขอใหสำานกงานรบรองมาตรฐานและประเมนคณภาพการศกษา (สมศ.) ทบทวนและยตการคดเลอกบคคลหรอบรษททอยในสงกดของบรษทหรอสำานกพมพทผลตหรอจำาหนายหนงสอเรยนเขาเปนหนวยงานประเมนสถานศกษา โดยยกกรณบรษท ศนยเพมคณภาพการศกษา จำากด ทผานการคดเลอกเปนบรษทประเมนภายนอกรอบ 2 มผถ อหนใหญของบรษท อกษรเจรญทศน (อจท.)จำากด ทเปนผผลตและจำาหนายตำาราเรยนรายใหญรายหนงเปนเจาของอยดวย ซงอาจทำาใหการประเมนโรงเรยนตางๆ ถกนำาไปองกบผลประโยชนของการขายแบบเรยนในเครอบรษท และอางวาขณะนโรงเรยนจำานวนมากไดรบแจงวาคนของสำานกพมพ อจท. จะไปประเมนเพราะไดประกาศใหโรงเรยนทราบอยตลอดเวลา

นายจำารส นองมาก ประธานคณะกรรมการพฒนาระบบการประเมนคณภาพการศกษาขนพนฐาน(กพพ.)กลาววา โดยหลกการของพระราชกฤษฎกาจดตง สมศ. กำาหนดใหผททำาธรกจและตองการเปนหนวยงานประเมนภายนอกจะตองจดตงบรษทแยกออกมาตางหาก โดยจดทะเบยนจดตงบรษทมวตถประสงคเพอประเมนสถานศกษาภายนอกโดยเฉพาะ หากเขาขายหลกการดงกลาวกไมถอวาผดกตกาแตอยางใด แตบรษททแยกออกมาจะทำาประโยชนหรอธรกจอยางอนรวมดวยไมได หากพบวา บรษท ศนยเพมคณภาพการศกษาฯมการแนะนำาใหซอหนงสอเรยนของสำานกพมพอจท.จรง กถอวามความผดรายแรง โทษสงสดถงขนถอนใบรบรอง และหากมขอเทจจรงสถานศกษากสามารถรองเรยนมาท สมศ.ได และในกรณทโรงเรยนทำาด แตผประเมนบอกวาไมด โรงเรยนกสามารถรองเรยนไดเชนกน และหากบอกวาไมดเพยงเพราะไมซอหนงสอเรยนสำานกพมพในเครอกถอวาผดรายแรง อยางไรกตาม มาตรการปองกนไมใหบรษทประเมนภายนอกหาผลประโยชนอนรวมดวยจะเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรหารสมศ .พจารณาตอไป (มตชน 031144)

3.3 ระบป 47 โรงเรยนทวประเทศใชหลกสตรใหมไดหมด เชอมนเดกสายพนธใหม: เกงวชาการ-เกงอาชพ

วนท 18 ธ.ค.2544 ดร.ประพฒนพงศ เสนาฤทธ อธบดกรมวชาการ ก.ศกษาฯ จดประชมผบรหารและผเกยวของในการจดหลกสตรสถานศกษา โครงการนำารองการใชหลกสตรการ“ศกษาขนพนฐาน โดยมผบรหารสงกดกรมสามญศกษาจากทวประเทศเขารวมประชมประมาณ” 350 คน ทงนเพอสรางความเขาใจกบโรงเรยนนำารองทกโรง ทจะนำาหลกสตรใหมมาสอนในปการศกษา 2545 วาควรเตรยมความพรอมในดานใดบางเพอใหเกดประสทธภาพสงสด และยงจะเปนตวอยางใหกบโรงเรยนใกลเคยงเพอศกษารปแบบตลอดจนเทคนคการเรยนการสอนแลวนำากลบไปประยกตใชในสดสวน 1 : 5 โรงเรยน กอนทจะนำาไปใชจรงในปการศกษา 2546 แตจากการทโรงเรยนแตละแหงมความพรอมทแตกตางกน ดงนน ผสอนควรเลอกเนอหาหรอกจกรรมบางสวนทคดวาเหมาะสมกบนกเรยนมากกวาลอกเลยนมาทงหมด สำาหรบโรงเรยนนำารองจำานวน 162 แหงทวประเทศนน หลายโรงเรยนจดทำาหลกสตรเสรจเรยบรอยแลวซงเชอวาผบรหารสถานศกษามความเขาใจและสามารถทำาไดจรง อยางไรกตาม ทางกรมวชาการยงมความกงวลเกยวกบขนตอน

270

Page 128: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

การเผยแพรความรแกนกเรยน จงขอความรวมมอไปยงสถาบนอดมศกษาตาง ๆ เชน สถาบนราชภฏ คณะศกษาศาสตร และคณะครศาสตร ดำาเนนการนเทศกหลกสตรของโรงเรยนนำารอง และทดสอบความรของนกเรยนวาตรงตามทก.ศกษาฯกำาหนดไวหรอไม อกประการหนงคอการจดหลกสตรระดบประถมศกษากบมธยมศกษาตองสอดคลองกน และตองคำานงถงความตองการของชมชนดวยวาตองการสงเสรมบตรหลานของตนใหสามารถเรยนในระดบสงตอไปหรอตองการใหออกมาประกอบอาชพ ทงน ดร.ประพฒนพงศ ยนยนวาหลกสตรใหมจะมเดกสายพนธใหมในอนาคตท เกงวชาการ“ -เกงอาชพ ตรงตามทผปกครองตองการ ” (ผจดการ,มตชน 191244)

4. ความเคลอนไหวเกยวกบการศกษาทางเลอก4.1 พบนกเรยน โฮมสคล มศกยภาพสงทกดาน สงคมควรสนบสนน“ ”วนท 21 พ.ย.2544 สำานกงานคณะกรรมการการศกษาแหงชาต (สกศ.) ไดจดประชม

ทางวชาการเพอนำาเสนอวทยานพนธเร อง การจดการศกษาโดยครอบครว ขน โดยมผลงาน“ “วทยานพนธของมหาบณฑตจากมหาวทยาลยชอดงจำานวน 5 เร องมานำาเสนอ เพอเผยแพรองคความรทไดจากการทำาวจย อนจะนำาไปสการขยายผลในทางปฏบตตอไป โดยผเขารวมประชมมทงพอแมผปกครองทเปนครอบครวโฮมสคลและผสนใจทวไป วทยานพนธทง 5 เรองประกอบดวย 1) การต ดสนใจยอมรบแนวค ดการจดการศ กษาโดยครอบครวของพอแมผ ปกครอง ของน.ส.ทองไพร สถาวรนท เปนการศกษาหาขอมลวาทำาไมพอแมจงจดการศกษาโฮมสคลใหกบลก 2) รปแบบการจดการเรยนการสอนเพอการศกษาโดยครอบครว ของ น.ส.รชนวรรณ พงศพสฐสนต คณะศกษาศาสตร มหาวทยาลยบรพา เปนการศกษากระบวนการเรยนการสอนของโฮมสคลวาทำาอยางไร 3) การจดกระบวนการเรยนรโดยครอบครวของ น.ส.วรสรา วงษขำา จากคณะศกษาศาสตร มหาวทยาลยนเรศวร 4) รปแบบการสอสารของครอบครวโฮมสคล โดย น .ส.บญศร มสำาราญ จากคณะนเทศศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย มสาระส ำาคญวาเดกในครอบครวโฮมสคล มศกยภาพสงทกดาน เชน กลาแสดงออก พดจาฉะฉาน การเลาเร องราวตางๆแสดงถงการจดระบบความคดไดด มสมมาคารวะ ซงเกดจากการความสมพนธทดในครอบครว ทพอแมมความพรอมทจะพดคยเพอใหความรและความอบอนแกลกตลอดเวลา ขณะเดยวกนกเปดใจใหกวางรบฟงความคดเหนของลกและมจตวญญาณในการเรยนรซงอาจเรยนรรวมไปกบลกโดยไมปดกนลกจากสภาพแวดลอมภายนอก สวนดานความคาดหวงทพอแมโฮมสคลตองการไดรบความชวยเหลอจากหนวยงานทเกยวของคอการเรงประกาศกฎกระทรวงออกมารบรองสถานภาพเดกๆโฮมสคล และขอความชดเจนในการประเมนผลสมฤทธทเดกๆไดรบจากการสอนแบบโฮมสคล รวมทงการสนบสนนในดานเงนทนชวยเหลอทางการศกษาและการเขาถงแหลงเรยนรตางๆโดยใหหนวยราชการเปดโอกาสใหเขาเยยมชมหรอใชบรการ และเรองท 5 คอ อนาคตภาพของการจดการศกษาโดยครอบครวในกทม. ของน.ส.นลวรรณ แซจว จากคณะครศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย ชวาภาพอนาคตของการศกษาแบบโฮมสคลจะเปนอยางไร ตลอดจนสภาพใดทพงปรารถนาและจะมทางไปถงจดนนไดอยางไร

หลงการนำาเสนอสาระสำาคญจากวทยานพนธทง 5 เร องดงกลาวแลว ทประชมไดมการพดจาซกถามแลกเปลยนความเหนเกยวกบการจดการศกษาโดยครอบครว อาท ใบประกอบวชาชพครซงผปกครองทจดการสอนแบบโฮมสคลตองมหรอไม ซงไดรบคำาตอบจากนางรงเรอง สขาภรมย ผอำานวยการกลมงานปฏรปการศกษาขนพนฐาน สกศ.ชแจงโดยอางวาพ.ร.บ.การ

271

Page 129: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

ศกษาแหงชาต พ.ศ.2542 ผสอนโฮมสคลไมจำาเปนตองมใบประกอบวชาชพคร อยางไรกตาม ผปกครองทจดโฮมสคลรายหนงบอกวาการจดโฮมสคลมไดราบรนอยางทงานวจยระบ แตทพอแมหนมาจดการศกษาบตรเองนนตองเผชญกบความกดดนและตงเครยดพอสมควร โดยเฉพาะการตอบคำาถามของคนรอบขางทไมเขาใจและเชอมน แตเมอผานจดนนมาไดกคอนขางจะพอใจในสงททำาอย และเชอมนวาเปนวถทางทจะพฒนาศกยภาพของเดกไดอยางสมบรณในทกๆดาน ระบสงคมควรใหการสนบสนนเพราะเปนการสรางนวตกรรมใหมทางการศกษา ซงนกวชาการในสถาบนการศกษาควรดเปนตวอยางและตองเรงทำางานวจยทางการศกษาเพอสงคมมากขน (ผจดการ 221144)

ความเคลอนไหวดานอาหารและสาธารณสขนำาเรอง

ความเคลอนไหวดานอาหารในไตรมาสทายปลายป 2544 มเร องดๆอยมาก แตกอาจเปนเพยงปรากฎการณชวคราวเทานน หากมไดมความมงมนพยายามดำาเนนการตอไปใหเตมศกยภาพและดวยความจรงใจ อยางเชนการสงออกอาหารทพงสงขน เนองจากสถานการณสงครามระหวางสหรฐกบอฟกานสถาน และการเรงแกไขปญหาสารพษและเชอโรคในอาหาร ทมการจดทำาโครงการเนอสตวอนามยไร สารตกคาง และการพฒนาตลาดสดใหสะอาดไดมาตรฐาน จะวาไปแลว การแกวกฤตสารพษและเชอโรคในอาหารทแมจะตงเปายาวถง 5 ป กนาจะบรรลผลเปนจรงไดงายกวาความฝนทไทยจะเปนมหาอำานาจทางอาหารของโลก ตามทรองนายกฯพทกษ อนทรวทยนนท วาดหวงไวในการประชมวาดวยความมนคงทางอาหารของชาตเมอตนป เนองจากบรรดามหาอำานาจทางเศรษฐกจ การเมอง และการทหาร โดยเฉพาะสหรฐ ไดสำาแดงบทบาทมหาอำานาจทางอาหารอยางโจงแจงแลว ดวยการรกจดสทธบตรพชพนธจเอมโอหลากชนด อาท ขาวโพด และถวเหลอง ซงชนดหลงนเองทำาใหประเทศจนผปลกและบรโภคอาหารถวเหลองมานานถง 4,000 ป ตองคดหนก สวนประเทศนำาเขาถวเหลองอยางไทยกไดบรโภคอาหารถวเหลองจเอมโอกนโดยทวถงแบบไมรตว จากการทผน ำาเขาโดยอางเพอเปนวตถดบผลตอาหารสำาเรจรปและอาหารสตว แตลกลอบนำาออกขายในตลาดผบรโภค ขณะเดยวกน รฐบาลไทยยงตดสนใจไมเดดขาด ไมวาในเร องฉลากอาหารจเอมโอ หรอนโยบายผลตอาหารสงตลาดโลก วาจะเปนแบบเกษตรอนทรยหรอเปนจเอมโอ ดทาทเหมอนวาผลคงออกมาในรปของ เกษตรจเอนทรย หรอเกษตรมวกเปนได“ ”

ดานสาธารณสขนน นโยบาย 30 บาทรกษาทกโรค สงทายความเปนขาวดงตลอดทงปดวยกรณขดแยงระหวางปลดกระทรวงฯ ซงวากนวามผหนนหลงเปนถงระดบอดตรมต. และปจจบนรมต.สาธารณสขฝายหนง กบรมช.สาธารณสข ซงหนน

272

Page 130: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

โดยชมรมแพทยชนบทและครบานกวชาการแพทย ทอยากเหนผลสำาเรจของการปฏรประบบสาธารณสขในหมประชาชนอยางแทจรงโดยไมสนใจเกมการเมองอกฝายหนง นเปนอกกรณทสะทอนถงนโยบายดแตปฏบตมปญหาของรฐบาลน หรอรฐบาลใด ๆ กตาม ทกำาหนดนโยบายดเพอสรางภาพขายพรรคมากกวาตองการผลสมฤทธของนโยบายนนๆอยางจรงจง เชนเดยวกบความเคลอนไหวดานแพทยแผนไทยซงเปนทสนใจของประชาชน ตลอดจนบรษทเอกชนตางชาต และมตลาดรองรบมลคามหาศาล แตการปฏบตของภาครฐไมเพยงทำาใหแพทยแผนไทยอยางหมอเณร หรอกลมหมอเมอง ตลอดจนกลมหมอนวดไทยตองเจบชำาเพราะรฐไมสนบสนนสงเสรมอยางจรงจงจรงใจเทานน แมกระทงผอ.สถาบนการแพทยแผนไทยอนเปนหนวยงานหนงของรฐเองยงคบของใจ ในยคทตางชาตรกคบจดสทธบตรไปทกเรองเชนขณะน ภมปญญาไทยดานการแพทยจงมแนวโนมวา อาจไหลถายเทไปตางประเทศตามแรงดงดดของการเอาใจใส ใหความสำาคญ และการแบงปนผลประโยชนสวนบคคลทเปนธรรมกวา ในเรองทำานองนคนทม หนาท ตองเดอดรอนและตอส“ ”ปกปองเพอประเทศชาตและประชาชนไทยไปอยไหนกนหมดหนอ

1. ความเคลอนไหวดานอาหาร1.1 แนวคดดานอาหาร1.1.1 เกษตรกรไทยยงตองเดอดรอนกนตอไปจากบทวเคราะห ความหวงเกษตรกรไทยป “ ’45” ในนสพ.เดลนวสฉบบวนท 28

ธ.ค.2544 สรปเกยวกบปญหาของผผลตอาหารชาวไทยไววา ปญหาสำาคญทเกดขนกบเกษตรกรไทยนอกเหนอจากเร องทดนทำากน ปาไมและนำาแลว การเปดเสรสนคาเกษตรกำาลงเปนปญหาทชาวนาชาวไรไทยหวาดกลว สหพนธเกษตรกรภาคเหนอ (สกน.) กลาววา เราพบวาพชผลหลาย“ตวทผลตไมพอกบความตองการ เชน ขาวโพด ถวเหลอง ตองมการนำาเขา แตบางรายการยงตองลดภาษนำาเขา เพราะตดเงอนไขของ WTO ทงๆทเราสามารถผลตไดเพยงพอ อยางนมผง นำานมดบ ขาวโพด ถวเหลอง ใบยาสบ ทำาใหผลผลตของเกษตรกรราคาตกตำาและบางครงขายไมได ”

ป 2547 มสนคาทางการเกษตรถง 23 ชนดทจะตองตดเงอนไขของ WTO นอกจากน มาตรการใหความชวยเหลอเกษตรกรยงตองผานคนกลาง ทำาใหเกษตรกรไมไดรบความชวยเหลออยางแทจรง ทงการคดราคาคาเสยหายในเรองตนทนการผลต ไมมการคำานวณตนทนทไมใชตวเงน อยางคาแรงหรอคาทดน การคดราคาทผานมาไมสะทอนตนทนทแทจรง

อนงปญหาหนสนของเกษตรกรนน แมรฐบาลชดปจจบนจะมนโยบายการพกชำาระหนให แตเงอนไขทเกษตรกรสวนใหญไมเขาเกณฑ ทำาใหพวกเขายงคงไดรบความเดอดรอนอย (เดลนวส 281244)

273

Page 131: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

1.2 ธรกจอาหารและการสงออก1.2.1 ไทยยมรา สงออกอาหารพง อานสงสสหรฐถลมอฟกนแหลงขาวจากกระทรวงพาณชยเปดเผยวา สงครามระหวางสหรฐกบอฟกานสถานท ำาให

การสงออกของไทยไดประโยชน เพราะมคำาสงซอจากจากประเทศมสลมและกลมประเทศพนธมตรของสหรฐเพมมากขน คาดวาสาเหตมาจากการทกลมประเทศมสลมไมพอใจสหรฐ จงยายคำาสงซอสนคาจากประเทศพนธมตรสหรฐมาทไทย ขณะเดยวกนกลมพนธมตรสหรฐกหนมาสงซอสนคาจากไทย เพราะไมไววางใจประเทศมสลม จงทำาใหไทยสงออกสนคาไดมากขน

นายราเชนทร พจนสนทร รองอธบดกรมสงเสรมการสงออก กลาววา มความเปนไปไดทการสงออกสนคาเกษตรของไทยจะขยายตวเพมขนจาก 8% เปน 12% ภายในสนปนตามทรฐบาลกำาหนดนโยบายไว โดยชวง 9 เดอนแรกของปทำาไดแลว 10% ดานนายพนเกยรต ทงสมบต นายกสมาคมผผลตอาหารสำาเรจรป กลาววา ในชวงทผานมา ปรมาณการสงซอสนคาอาหารสำาเรจรปจากตะวนออกกลางมเขามามากขน โดยเฉพาะปลาทนากระปอง เนองจากประเทศในภมภาคดงกลาวตองกกตนสนคาอาหาร เพราะไมแนใจในสถานการณสงคราม (มตชน 281044)

1.2.2 ออสเตรเลยแยงตลาดขาวไทย ชนะประมลสงขายเกาหลใตกระทรวงเกษตรและปาไมเกาหลใตแถลงวา ออสเตรเลยจะรวมมอกบสหรฐและประเทศผ

สงออกขาวอนๆ สงออกขาวไปยงเกาหลใตตงแตเดอนมกราคมปหนา ซ งเพมเตมจากปกตทเกาหลใตสงนำาเขาขาวจากประเทศไทย จน และสหรฐ การสงออกไปเกาหลใตครงน เปนผลจากการชนะการประมลนำาเขาขาวครงลาสด ซงออสเตรเลยชนะการประมลเปนครงแรกดวยราคา 5.6 ลานดอลลาร (252 ลานบาท) ตอการสงขาวไปเกาหลใตในปรมาณรวม 22,520 ตน ภายใตขอตกลงการคาโลกป 2537 กำาหนดใหเกาหลใตตองนำาเขาขาวประมาณ 143,000 ตนตอป หรอประมาณรอยละ 2.5 ของการบรโภคประจำาป โดยประเทศผสงออกขาวหลกคอ จน ไทย และสหรฐ

ขณะเดยวกน หนงสอพมพในประเทศเวยดนามรายงานวา รายไดจากการสงออกขาวของเวยดนามในปนตกลงรอยละ 10 เมอเปรยบเทยบกบปทผานมา เวยดนามมรายไดจากการสงออกขาวปนประมาณ 460 ลานดอลลาร (ประมาณ 20,700 ลานบาท) แตจากการทราคาขาวตกตำาลงถงรอยละ 40 มาตงแตป 2541 ทำาใหรายไดจากการสงออกขาวลดลงถง 220 ลานดอลลาร (ประมาณ 9,900 ลานบาท) ตงแตป 2542 (คมชดลก 281244)

1.2.3 ซพประกาศลงสนาม ผกปลอดสาร ผผลตรายยอยไมหวน“ ”บรษท ซพ (เครอเจรญโภคภณฑ) ประกาศลงสนามแขงขนในตลาดผกสดปลอดสารพษ

มนส เจยรวนนท รองประธานบรหารของ บ.เจยไต ซงเปนหนงในเครอเจรญโภคภณฑ กลาวเชอมนวา ธรกจผกสดของบรษทคงจะประสบความสำาเรจเชนเดยวกบไก หม และปลา

“ถาไมมซพ ทกวนนกคงไมมสตวปกราคาถกจำาหนาย เราตองการสนองตลาดผกปลอดสารราคาถกใหแกผบรโภคเชนเดยวกน”

แตการทมผกหลากหลายชนด ทำาใหการวางแผนทำาธรกจสนคาผกสดซบซอนกวาไกสดมากนก ปจจบนการผลตเมลดพนธผกของไทยยงออนดอย เพงเร มมการวจยและพฒนาในดานนไดเพยง 20 ป ขณะทการพฒนาพนธพชแตละชนดตองใชเวลาตงแต 5-10 ป และไทยมคาใชจายในการวจยและพฒนาเมลดพนธพชเพยง 3 เปอรเซนตตอหว ขณะทสหรฐใชถง 3 ดอลลารตอหว

274

Page 132: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

สำาหรบศนยวจยพนธพชของบ.เจยไต มด วยกน 5 แหลง คอ ทกาญจนบร ราชบร เชยงใหม ในจนและอนโดนเซย สามารถผลตเมลดพนธทใชเพาะปลกในประเทศเขตรอนได และ 60% ของผลผลตสงออกไปจำาหนายใน 35 ประเทศ

อยางไรกด บรรดาบรษทผผลตผกปลอดสารพษรายยอยทมอยราว 30 บรษทในประเทศไทย กลาววา พวกเขาไมวตกในกรณทซ.พ.จะเขามาทำาธรกจผกปลอดสารดวย เพราะทกวนนผลผลตผกปลอดสารในตลาดมเพยง 5% เทานน และการพฒนาตลาดดานนกไมงายนก (Bangkok Post 20, 221101)

1.2.4 กงป’45 : ตลาดสงออกเผชญปญหาหนกการสงออกกงและผลตภณฑซงเคยเปนพระเอกในบรรดาสนคาเกษตรและอตสาหกรรม

ชวงป 2542-2544 นน เร มจะลดบทบาทลงในป 2545 เนองจากตองเผชญปญหาการแขงขนอยางรนแรงในการสงออก ดงน

1.ประเทศคแขงส ำาคญเร มฟ นตวจากภาวะความเสยหายจากโรคระบาด โดยเฉพาะเอกวาดอร รวมทงมการขยายพนทเลยงกงในหลายประเทศ โดยเฉพาะบราซลและเมกซโกรวมทงการทหลายประเทศประสบปญหาภาวะเศรษฐกจตกตำา จงพยายามซอสนคาราคาถก และซ อปรมาณไมมากนก

2.ผลผลตกงในจนมแนวโนมเพมขนอยางมาก นอกจากนการเลยงกงในจนยงไดรบการสนบสนนดานเทคนคตาง ๆ ในการเพมปรมาณเลยงกงจากบรษทผผลตอาหารกง จงคาดหมายไดวาจนจะกลายเปนผสงออกสำาคญของโลกในอนาคต จากทชวงป 2535-2540 เปนผนำาเขากง คาดวาป 2545 จนจะผลตกงไดประมาณ 300,000 ตน หรอเพมขนรอยละ 20 ทำาใหจนจะกลายเปนผผลตกงรายใหญของโลก นอกจากน ตนทนการผลตกงทะเลของจนถกทสดในโลก โดยมตนทนเฉลยประมาณ 88 บาทตอกง 1 กโลกรม เทยบกบตนทนการผลตกงกลาดำาของไทยประมาณ 140-150 บาทตอกง 1 กโลกรม

3.กระทรวงสาธารณสขญปนตรวจพบยาปฏชวนะตกคางในสนคากงไทยสงเกนมาตรฐาน 4.ออสเตรเลยประกาศใชมาตรการควบคมการนำาเขากงสดชวคราว เนองจากตรวจพบเชอ

ไวรสตวแดงดวงขาวในกงและปทบอเลยงเมองดารวน ซงออสเตรเลยอางวาโรคนตดตอมากบอาหารทใชเลยงทนำาเขาจากเอเชยตะวนออกเฉยงใต

ผสงออกกงไทยจงตองเรงปรบตวรบกระแสการเปลยนแปลงป 2545 ดงน 1.ปรบตวเขาสตลาดคณภาพมากขน สรางมลคาเพมโดยการแปรรปผลตภณฑรปแบบ

ตางๆ เชน กงชบขนมปงปน กงสดปรงแตงเปนอาหารพรอมรบประทาน เชน ต มซำา ชซ ปอเป ยะกง เปนตน

2.หาแนวทางแกไขปญหาราคากงตกตำา โดยใหรฐบาลสนบสนนเกบสตอกกงเขาหองเยน พรอมทงเกบภาษนำาเขากง

คาดวาป 2545 จะเรมเกบภาษนำาเขาอตรารอยละ 5 จากทปจจบนยงไมมการจดเกบ ทงน เพอปองกนไมใหนำาเขาเพอสงออก ขณะเดยวกนกระทรวงพาณชยควรเรงดำาเนนการเกยวกบตลาดซอขายลวงหนา เพอทำาใหราคากงในประเทศมเสถยรภาพมากขน (ผจดการ 241244)

1.3 การผลตและพฒนาอาหาร1.3.1 เอฟเอโอ. อบรมการผลตเมลดพนธขาวใหไทย

275

Page 133: สารบัญ - Welcome to Thailand Trend Monitoring Project …ttmp.trf.or.th/ttmp_oct-dec44_2.doc  · Web view · 2003-10-24ความเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการค้า

นายสทธ บญยรตผลน รองปลดกระทรวงเกษตรฯ เปดเผยภายหลงการลงนามกบเอฟเอโอในการชวยเหลอประเทศไทยในโครงการฝกอบรมการผลตเมลดพนธขาวแกเกษตรกร และฝกอบรมเจาหนาทของกรมวชาการเกษตรและกรมสงเสรมการเกษตร ใหมความรในการถายทอดเทคโนโลยแกเกษตรกรวา แมประเทศไทยจะผลตขาวไดมากจนสามารถสงออกเปนอนดบ 1 ของโลก แตผลผลตตอไรของไทยยงตำา เพราะขาดแคลนเมลดพนธทด

เนองจากปจจบน ผผลตเมลดพนธขาวหลกคอหนวยราชการ สามารถผลตเมลดพนธขาวไดเพยงปละประมาณ 35,000 ตน หรอประมาณ 6 เปอรเซนต ของความตองการ ในขณะทมความตองการใชเมลดพนธขาวถงปละประมาณ 610,000 ตน และเกษตรกรยงไมสามารถผลตพนธขาวทดไดดวยตนเอง ทงน เอฟเอโอ.จะใชความชวยเหลอแกประเทศไทยภายใตโครงการ FAO/TCP คอ โครงการฝกอบรมระบบการผลตเมลดพนธขาวเพอใหเกษตรกรเปนผผลตเมลด“พนธทด ของกรมวชาการเกษตร มลคา ” 297,000 เหรยญสหรฐ (ประมาณ 13 ลานบาท) ม วตถประสงคเพอพฒนาระบบการเพาะปลกขาวแบบผสมผสานใหไดเมลดพนธขาวพนธด โดยใหการฝกอบรมเจาหนาทของกรมวชาการเกษตรและกรมสงเสรมการเกษตรรวม 20 คน เกษตรกรใน 4 ภาค ภาคละ 1 จงหวด ไดแก ปทมธาน พษณโลก สกลนคร และปราจนบร รวม 200 คน จดการสาธตระบบการปลกขาวแบบผสมผสานเพอใหเกษตรกรสามารถผลตพนธขาวทดไดดวยตนเอง ใหเพยงพอตอความตองการใชในประเทศไทย หลงจากฝกอบรมจะผลกดนการฝกอบรมนใหเปนหลกสตรของหมบานวชาการ ทกรมวชาการเกษตรดำาเนนการอยในปจจบนดวย (ไทยโพสต 251244)

1.4 สารพษและเชอโรคในอาหาร1.4.1 ปศสตวเรงกวกฤตสารพษตกคาง เดนหนาโครงการเนอสตว

อนามย20 ธ.ค.44 กระทรวงเกษตรและสหกรณเปดตวโครงการเนอสตวอนามยขน เปน

โครงการตอเนองจากโครงการปลอดภยจากสารตกคาง โดยมแนวทางสำาคญทจะเพมความเขมงวดในการผลตของผประกอบการตงแตในระดบฟารม การขนสง มาตรฐานโรงฆาสตวและสถานทจดจำาหนาย รวมทงเพมมาตรการตรวจวเคราะหทางดานเคม การตรวจวเคราะหทางดานจลชววทยา รวมไปถงสารบอแรกซหรอนำาประสานทอง เพอใหไดเนอสตวทมคณภาพและเปนทางเลอกสำาหรบผบรโภคตอไป และเมอปฏบตไดตามแผนถงจะอนญาตใหใชตรารบรองเนอสตวอนามย (HYGEINIC MEAT) ได

สำาหรบความคบหนาขณะน มผประกอบการทงในสวนของเนอสกร และสตวปกจำานวน 10 บรษท ไดเขารวมโครงการมาระยะหนงแลว ไดแก 1.บรษท ไทย คว พ จำากด 2.บรษท เฟรชมท-โพร-เซสซง จ ำากด 3.บรษท วฟด โภคภณฑ จ ำากด 4.บรษท พนธสกรไทย-เดนมารก จ ำากด 5.บรษทสหฟารม จ ำากด 6.บรษท กรงเทพโปรดวส จ ำากด 7.บรษท ศรไทย จ ำากด 8.บรษท กรงเทพคาสตว จำากด 9.บรษท เซเรบอส จำากด และ 10.บรษทอาหารเบทเทอร จำากด ทงน ผประกอบการทง 10 บรษทมเครอขายฟารมอย 40 แหงทวประเทศ

อยางไรกด หลายคนเปนหวงวาเมอผประกอบการไดตรารบรองไปแลว อาจจะละเลยไมปฏบตตามวธการ ทางกรมปศสตวยนยนวาจะยงดำาเนนการตรวจสอบเกบตวอยางมาตรวจอยางสมำาเสมอ หากผลตรวจวเคราะหพบวาไมไดมาตรฐานจะดำาเนนการขนเดดขาดทนทดวยการใหนำา

276