ผังบัญชี1

78
Edit TitleEdit Detail รรรรรรรรร 1000 0 0 รรรรรรรรร 1100 0 0 รรรรรรรรรรรรรรรรรร 1110 0 00 1000 1110 0 0 1010 1110 0 0 1020 1110 0 0 1110 0 0 1100 1110 0 0 1110 1110 0 0 1200 1110 0 0 1210 1110 0 0 1220 1110 0 0 1230 1110 0 0 1300 1110 0 0 1310 1110 0 0 1320 1110 0 0 1400 1110 0 0 1410 1110 0 0 1420 1110 0 0 1430 1110 0 0 1440 1110 0 0 1500 1110 0 0 1510 1110 0 0 1520 1110 0 0 1530 1110 0 0 1540 1110 0 0 1550 1110 0 0 1590 1200 0 0 รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร 1210 0 0 1600 1210 0 0 1610 1210 0 0 1700 1210 0 0 1710 1210 0 0 1720 1210 0 0 1800 1210 0 0 1810 1210 0 0 1820 1210 0 0 1830 รรรร - รรรรรรรรรรรรรรรรรรร

Upload: -

Post on 17-Aug-2014

23 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: ผังบัญชี1

Edit TitleEdit Detail

รหสบญช

1 0 0 0 0 0 สนทรพย

1 1 0 0 0 0 สนทรพยหมนเวยน

1 1 1 0 0 00 1000

1 1 1 0 0 0 1010

1 1 1 0 0 0 10201 1 1 0 0 01 1 1 0 0 0 1100

1 1 1 0 0 0 1110

1 1 1 0 0 0 1200

1 1 1 0 0 0 1210

1 1 1 0 0 0 1220

1 1 1 0 0 0 1230

1 1 1 0 0 0 1300

1 1 1 0 0 0 1310

1 1 1 0 0 0 1320

1 1 1 0 0 0 1400

1 1 1 0 0 0 1410

1 1 1 0 0 0 1420

1 1 1 0 0 0 1430

1 1 1 0 0 0 1440

1 1 1 0 0 0 1500

1 1 1 0 0 0 1510

1 1 1 0 0 0 1520

1 1 1 0 0 0 1530

1 1 1 0 0 0 1540

1 1 1 0 0 0 1550

1 1 1 0 0 0 1590

1 2 0 0 0 0 สนทรพยไมหมนเวยน

1 2 1 0 0 0 1600

1 2 1 0 0 0 1610

1 2 1 0 0 0 1700

1 2 1 0 0 0 1710

1 2 1 0 0 0 1720

1 2 1 0 0 0 1800

1 2 1 0 0 0 1810

1 2 1 0 0 0 1820

1 2 1 0 0 0 1830

ราง - ผงบญชสำาหรบธรกจขนาดกลางและขนาดยอม

Page 2: ผังบัญชี1

1 2 1 0 0 0 1840

1 2 1 0 0 0 1850

1 2 1 0 0 0 1860

1 2 1 0 0 01 2 1 0 0 0 1821

1 2 1 0 0 0 1831

1 2 1 0 0 0 1841

1 2 1 0 0 0 1851

1 2 1 0 0 0 1900

1 2 1 0 0 0 1910

1 2 1 0 0 0 1920

1 2 1 0 0 0 1990

2 0 0 0 0 0 หนสน

2 0 0 0 0 0 หนสนหมนเวยน

2 0 0 0 0 0 2000

2 0 0 0 0 0 2010

2 0 0 0 0 0 2020

2 0 0 0 0 0 2100

2 0 0 0 0 0 2110

2 0 0 0 0 0 2200

2 0 0 0 0 0 2210

2 0 0 0 0 0 2220

2 0 0 0 0 0 2230

2 0 0 0 0 0 2300

2 0 0 0 0 0 2310

2 0 0 0 0 0 2320

2 0 0 0 0 0 2330

2 0 0 0 0 0 2340

2 0 0 0 0 0 2350

2 0 0 0 0 0 2360

2 0 0 0 0 0 2390

2 0 0 0 0 0 หนสนไมหมนเวยน

2 0 0 0 0 0 2400

2 0 0 0 0 0 2410

2 0 0 0 0 0 2420

2 0 0 0 0 0 2430

2 0 0 0 0 0 2490

3 0 0 0 0 0 ทนและสวนของผถอหน

3 0 0 0 0 0 3000

Page 3: ผังบัญชี1

3 0 0 0 0 03 0 0 0 0 0 3010

3 0 0 0 0 03 0 0 0 0 03 0 0 0 0 0 3011

3 0 0 0 0 0 3020

3 0 0 0 0 0 3030

4 0 0 0 0 0 รายได

4 0 0 0 0 0 4000

4 0 0 0 0 04 0 0 0 0 0 4010

4 0 0 0 0 0 4020

4 0 0 0 0 0 4030

4 0 0 0 0 0 4040

4 0 0 0 0 05 0 0 0 0 05 0 0 0 0 0 5000

5 0 0 0 0 05 0 0 0 0 0 5010

5 0 0 0 0 05 0 0 0 0 05 0 0 0 0 0 5020

5 0 0 0 0 0 5030

5 0 0 0 0 0 5031

5 0 0 0 0 0 5032

5 0 0 0 0 0 5090

6 0 0 0 0 0 คาใชจายในการขายและบรการ

6 0 0 0 0 0 6000

6 0 0 0 0 0 6010

6 0 0 0 0 0 6011

6 0 0 0 0 0 6012

6 0 0 0 0 0 6020

6 0 0 0 0 0 6030

6 0 0 0 0 0 6040

6 0 0 0 0 0 6050

6 0 0 0 0 0 6060

6 0 0 0 0 0 6070

6 0 0 0 0 0 6080

6 0 0 0 0 0 6090

ตนทนขาย/บรการ

Page 4: ผังบัญชี1

6 0 0 0 0 0 6091

6 0 0 0 0 0 6100

6 0 0 0 0 0 6110

6 0 0 0 0 0 6120

6 0 0 0 0 0 6130

6 0 0 0 0 0 6140

6 0 0 0 0 0 6150

6 0 0 0 0 0 6160

6 0 0 0 0 0 6170

6 0 0 0 0 0 6180

6 0 0 0 0 0 6190

6 0 0 0 0 0 6200

6 0 0 0 0 0 6300

6 0 0 0 0 0 6900

Page 5: ผังบัญชี1

Edit TitleEdit Detail

ชอบญช

เงนสดและเงนฝากสถาบนการเงน

เงนสด

เงนฝากธนาคาร

เงนลงทนชวคราว

เงนลงทนระยะสน

ลกหนคาสนคาและบรการ

ตวเงนรบ

คาเผอหนสงสยจะสญ

เงนใหกยมระยะสนแกบคคลหรอกจการทเกยวของกน

เงนใหกยมระยะสนแกบคคลหรอกจการทเกยวของกน

เงนใหกยมระยะสนอน

สนคาคงเหลอ

สนคาสำาเรจรป

สนคาระหวางทำา

วตถดบ

สนทรพยหมนเวยนอน

ภาษถกหก ณ ทจาย

ลกหนกรมสรรพากร

คาใชจายจายลวงหนา

รายไดคางรบ

สนทรพยหมนเวยนอนๆ

เงนลงทนระยะยาว

เงนลงทนระยะยาว

เงนใหกยมระยะยาวแกบคคลหรอกจการทเกยวของกน

เงนใหกยมระยะยาวแกบคคลหรอกจการทเกยวของกน

เงนใหกยมระยะยาวอน

ทดน

สวนปรบปรงทดน

อาคาร

ผงบญชสำาหรบธรกจขนาดกลางและขนาดยอม

ลกหนการคา-สทธ

วสด/อะไหล

ภาษมลคาเพม - ภาษซอ

ทดน อาคารและอปกรณ - สทธ

Page 6: ผังบัญชี1

เครองมอและอปกรณ

ยานพาหนะ

งานระหวางกอสราง

สนทรพยอน

สนทรพยไมมตวตน

สนทรพยอนๆ

เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน

เงนเบกเกนบญชธนาคาร

เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน

เจาหนการคา

เจาหนการคา

เงนกยมระยะสน

เงนกยมระยะยาวทถงกำาหนดชำาระในหนงป

เงนกยมระยะสนจากบคคลทเกยวของกน

เงนกยมระยะสนอน

หนสนหมนเวยนอน

– ภาษมลคาเพม ภาษขาย

ภาษหก ณ ทจาย

เจาหนกรมสรรพากร

เจาหนกรรมการและผถอหน

คาใชจายคางจาย

รายไดรบลวงหนา

หนสนหมนเวยนอนๆ

หนสนไมหมนเวยน

เงนกยมระยะยาวจากบคคล หรอ กจการทเกยวของกน

เงนกยมระยะยาวอน

หนสนไมหมนเวยนอนๆ

สวนของผถอหน

คาเสอมราคาสะสม- อาคาร และอปกรณ

คาเสอมราคาสะสม-สวนปรบปรงทดน

คาเสอมราคาสะสม-อาคาร

คาเสอมราคาสะสม-เครองมอและอปกรณ

คาเสอมราคาสะสม-ยานพาหนะ

เงนมดจำา/ เงนประกน (ทกจการจาย)

เงนมดจำา / เงนประกน (ทกจการรบ)

Page 7: ผังบัญชี1

หางหนสวน

None

กำาไรสะสมยงไมไดจดสรร

ผลต

รายไดจากการขาย

สนคารบคนและสวนลด

ดอกเบยรบ

รายไดอน

ผลต

ซอวตถดบ

สวนลดรบ

เงนเดอนและคาจาง

คาลวงเวลา

เงนรางวล

คาใชจายในการผลตอนๆ

คาใชจายในการขายและบรหาร และ คาใชจายอน

เงนเดอนและคาจาง

คาลวงเวลา

เงนรางวล

เงนสมทบกองทนประกนสงคม

เงนสมทบกองทนเงนทดแทน

คาเชาสำานกงาน

คาสาธารณปโภค

คาพาหนะ

คาซอมแซม และ วสดสนเปลอง

คารบรอง

คาขนสง

ทน- ผเปนหนสวน

กำาไรสะสมจดสรรแลว - สำารองตามกฎหมาย

รายไดจากการขาย/ ใหบรการ และ รายไดอน

ตนทนขาย/บรการ

Page 8: ผังบัญชี1

ประกนภย

คานายหนา

คาโฆษณาและสงเสรมการขาย

คาธรรมเนยมธนาคาร

คาธรรมเนยมอน

คาสอบบญช

คาทำาบญช

หนสงสยจะสญ

หนสญ

คาใชจายอนๆ

ดอกเบยจาย

ภาษเงนได

รายการพเศษ

คาเสอมราคา- ทดน อาคาร และ อปกรณ

Page 9: ผังบัญชี1

Edit TitleEdit Detail

ชอบญช

เงนใหกยมระยะยาวแกบคคลหรอกจการทเกยวของกน

Column ทวางไว จะเหมอนกบ Column B ตางกนตรง ทน , รายไดจากการขาย/ บรการ , ตนทนขาย/บรการ

Page 10: ผังบัญชี1

เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน

Page 11: ผังบัญชี1

บรษท บคคลธรรมดา

สวนของผถอหน สวนของเจาของ

สวนเกนมลคาหนสามญ

กำาไรสะสมยงไมไดจดสรร

ซอมาขายไป บรการ

รายไดจากการขาย รายไดจากการใหบรการ

ซอมาขายไป บรการ

ซอสนคา ซอวสดบรการ

กำาไรสะสมจดสรรแลว - สำารองตามกฎหมาย

Page 12: ผังบัญชี1

Edit TitleEdit Detail

ความหมาย

เงนสดในมอ รวมทงเงนสดยอย ไดแก เงนเหรยญ ธนบตร เชคทยงมไดนำาฝาก เชคเดนทาง ดราฟทของธนาคารและธนาณต

เงนทลกคาคางชำาระคาสนคาหรอบรการ

ตราสารทางการเงนทลกคาออกใหเพอเปนการคำาประกนการชำาระคาสนคาหรอบรการ

ประมาณการยอดลกหนทคาดวาจะเกบเงนไมได

ของททำาหรอผลตสำาเรจไวเพอขาย

ของททำาหรอผลตสำาเรจบางสวน และตองทำาหรอผลตเพมเตมกอนทจะขายได

ของทซอหรอไดมาเพอใชเปนสวนผสมหรอสวนประกอบอนสำาคญในการทำาหรอผลตสนคาสำาเรจรป

ของใชสนเปลองในสำานกงานหรอในโรงงาน เชน เครองเขยนแบบพมพตางๆ

ภาษมลคาเพมจากการซอสนคาหรอบรการ

ภาษทกจการถกหกไวเมอไดรบเงนจากการใหบรการตามทกฎหมายกำาหนด

ภาษซงยงไมไดรบคนจากกรมสรรพากร

เงนทจายไปลวงหนากอนไดรบสนคา หรอ ไดรบบรการภายในรอบระยะเวลาบญชนน

รายไดทเกดขนแลว แตยงไมไดรบชำาระ

สนทรพยหมนเวยนอนๆ

เงนใหกยมระยะยาวอน

สวนปรบปรงทดน เชน คาทำาถนน คาทำารว คาทำาทอระบายนำา

เงนฝากธนาคารกระแสรายวน และ ออมทรพย เงนฝากสถาบนการเงนทมอายไมเกน3เดอนและปราศจากภาระผกพน

เงนลงทนทกจการตงใจจะถอไวไมเกน 1 ป เชน พนธบตรรฐบาล หลกทรพยเพอคา และ ตราสารหนทจะครบกำาหนดภายใน 1 ป เงนฝากสถาบนการเงนทมอายเกนกวา3เดอนแตไมเกน1ป

เงนใหกยมแกบคคลหรอกจการทเกยวของกนทจะครบกำาหนดชำาระภายใน 1 ป เชน เงนใหกรรมการ/ผถอหน/พนกงานก

เงนใหกยมตอบคคลภายนอก ทจะครบกำาหนดชำาระภายใน 1 ป

เงนลงทนทกจการตงใจจะถอไวเกน 1 ป เชน พนธบตรรฐบาล และ ตราสารหนทจะถอจนครบกำาหนด หลกทรพยเผอขาย

เงนใหกยมนานเกนกวา1ปแกบคคลหรอกจการทเกยวของกน

ทดนทมไวเพอใชประโยชนในการใหบรหาร เพอใหเชา หรอ เพอใชบรหารงาน โดยคาดวาจะใชประโยชนมากกวา 1 รอบปบญช

อาคารและสวนตกแตงอาคารทมไวเพอใชประโยชนในการใหบรหาร เพอใหเชา หรอ เพอใชบรหารงาน โดยคาดวาจะใชประโยชนมากกวา 1 รอบปบญช

Page 13: ผังบัญชี1

พาหนะหรอยวดยานทกจการมไวเพอใชในการขนสง ตลอดจนการดำาเนนธรกจตางๆ

สนทรพย อยระหวางการดำาเนนการทจำาเปนในการเตรยมสนทรพยใหอยในสภาพพรอมใชไดตามประสงค

มลคาเสอมคา หรอ การเสอมราคาสะสม ของสวนปรบปรงทดน

มลคาเสอมคา หรอ การเสอมราคาสะสม ของอาคาร

มลคาเสอมคา หรอ การเสอมราคาสะสม ของเครองมอและอปกรณ

มลคาเสอมคา หรอ การเสอมราคาสะสม ของยานพาหนะ

เงนหรอหลกทรพยทกจการจายไปเพอเปนประกนในการดำาเนนการตามสญญา เพอเปนประกนใหไดมาซงบรมสทธหรอสทธหรอบรการบางอยาง เงนหรอหลกทรพยนนจะหมดไปหรอไดรบคนเมอการดำาเนนงานตามเงอนไขดงกลาวสนสดลง

สนทรพยอนๆ

เงนเบกเกนบญชธนาคาร

หนสนทเกดจากการกยมระยะสนจากธนาคารพาณชย หรอ สถาบนการเงนอน

เงนทบรษทคางชำาระคาสนคา หรอ คาบรการทซอมาเพอใหบรการตามปกตธระ

เงนกยมระยะยาวทจะถงกำาหนดชำาระคนในรอบระยะเวลาบญชถดไป

เงนกยมระยะสนอนๆ

ภาษมลคาเพมจากการขายสนคาหรอใหบรการ

ภาษทกฎหมายกำาหนดใหผจายเงนตองหกเงนไวจากจำานวนเงนทจายเมอมการจายเงนไดแตละประเภทใหแกผรบ แลวนำาสงใหแกกรมสรรพากร

ภาษตางๆ ซงยงคางชำาระตอกรมสรรพากร

เจาหนกรรมการและผถอหน

คาใชจายทเกดขนในระหวางงวดบญช แตยงมไดจาย

รายไดทกจการไดรบลวงหนา เฉพาะสวนทยงถอเปนรายไดในรอบระยะบญชปจจบนไมไดและจะถอเปนรายไดของรอบระยะบญชตอๆ ไป

หนสนหมนเวยนอนๆ

เงนหรอหลกทรพยทกจการรบมาเพอเปนประกนในการดำาเนนการตามสญญา เพอเปนประกนซงบรมสทธหรอสทธหรอบรการบางอยาง เงนหรอหลกทรพยนนจะหมดไปหรอไดคนเมอการดำาเนนงานตามเงอนไขดงกลาวสนสดลง

หนสนไมหมนเวยนอนๆ

อปกรณทมไวเพอใชประโยชนในการใหบรหาร เพอใหเชา หรอ เพอใชบรหารงาน โดยคาดวาจะใชประโยชนมากกวา 1 รอบปบญช

สนทรพย ซงโดยกายภาพไมมรปราง ไมมรปธรรม ไมเปนตวเงนทสามารถระบได แตกจการถอไวเพอใชในการผลตหรอจำาหนายสนคา หรอมไวใหบรการ หรอเพอใหผอนเชา หรอเพอใชในการบรหารงาน เชน โปรแกรมคอมพวเตอร (Computer software) สทธบตร (Patents)

เงนกยมระยะสนและเงนทดรองจากบคคลทเกยวของ หรอ กจการทเกยวของกน เชนเงนกจากกรรมการ/ผถอหน

เงนกยมระยะสนแกบคคลหรอกจการทเกยวของกน ทจะครบกำาหนดชำาระเกนกวา 1 ป เงนใหกยมตอบคคลภายนอก ทจะครบกำาหนดชำาระเกนกวา 1 ป

Page 14: ผังบัญชี1

หางหนสวน หมายถง เงนลงทนของผเปนหนสวนไมวาจะลงทนดวยเงนสด หรอสนทรพยอนกตาม ทงนตองแสดงเงนทนของผเปนหนสวนแตละคน

บรษท ทนของบรษททจดทะเบยนตามกฎหมาย ใหแสดงชนดของหน จำานวนหนและมลคาทตราไวตามทจดทะเบยนแตละชนด

บคคลธรรมดา สวนของเจาของกจการ

เงนทไดจากการขายหนสามญสวนทสงกวามลคาทตราไวตามทจดทะเบยนของหนสามญ

สำารองทกนไวจากกำาไรสทธประจำาป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชย

กำาไรสะสมและกำาไรสทธของรอบระยะเวลาบญชปจจบนคงเหลอหลงจากการจดสรร

รายไดทเกดจากการใหบรการซงเปนธรกจหลกของบรษทเพอแลกเปลยนกบเงนสด สทธเรยกรองใหชำาระเงน หรอ สงทคดมลคาเปนเงนได

สนคาทรบคนจากลกคากรณตางๆ เชน แตก หก เสยหาย และ สวนลดจากการขายสนคานนๆ

รายไดจากดอกเบยรบ เชน ดอกเบยเงนฝากธนาคารและเงนใหกยม

รายไดจากการดำาเนนงานนอกเหนอจากรายไดหลก

สวนลดทผขายยอมลดใหจากราคาทกำาหนดไว

เงนทบรษทจายสมทบใหแกกองทนประกนสงคม

เงนทบรษทจายสมทบใหแกกรมแรงงาน เพอเขากองทนเงนทดแทน

คาเชาสำานกงานเพอประโยชนในการดำาเนนงานของบรษท

คานำา คาไฟ คาโทรศพท ทใชในการดำาเนนกจการ

คาโดยสารยานพาหนะทกประเภท ทจายไปเพอตดตอธรกจภายในประเทศ

คาใชจายในการซอมแซมเพอชวยใหสนทรพยทชำารดเสยหายคงสภาพดตามเดม

คาบรการขนสงสนคาทชำาระใหแกบคคลหรอองคกรทรบจางขนสง

ผลต : มลคาซอวตถดบมาทำาการผลตเพอขาย

ซอมาขายไป : มลคาสนคาทซอมาเพอขาย

บรการ : มลคาวสดทซอมาเพอมาบรการ

ผลตอบแทนพนกงานสำาหรบการทำางานททำาหนาทผลต/ใหบรการโดยตรง

เงนทจายเพมจากเงนเดอน/คาจางปกตเนองจากการการทำางานนอกเหนอจากเวลาทำางานปกต

ผลตอบแทนพเศษทจายใหแกพนกงานททำาหนาทผลต/ใหบรการโดยตรง

คาใชจายในการผลตอนๆ (Overhead)

เงนเดอนและคาจางพนกงานทไมเกยวของกบการผลต/บรการโดยตรง

เงนทจายเพมจากเงนเดอน/คาจางปกตเนองจากการการทำางานนอกเหนอจากเวลาทำางานปกต

ผลตอบแทนพเศษทจายใหแกพนกงานทไมไดทำาหนาทผลต/ใหบรการโดยตรง

คาใชจายในการเลยงตอนรบบคคลภายนอกเพอธรกจของบรษทหรอเปนคาใชจายอนเกยวเนองโดยตรงกบการรบรองบคคลภายนอกทอำานวยประโยชนใหแกบรษท เชน คาเลยงรบรองอาหาร สงของหรอสนทนาการอน และเปนไปตามกฎกระทรวงฉ.143 แกไขเพมเตมโดยกฎกระทรวงฉ.222

Page 15: ผังบัญชี1

เชน คาเบยประกนอคคภย โจรกรรมภยและภยอน ทจายใหแกผเอาประกนภย

คาตอบแทนทคดใหพนกงานหรอตวแทนสำาหรบบรการเกยวกบการขาย การซอ การจดเกบหน หรอรายการทางธรกจอยางอนตามปกตมกกำาหนดเปนอตรารอยละของจำานวนเงนทเกยวของ

คาใชจายเพอกระตนใหเกดการขายสนคาหรอบรการหรอเสรมสรางภาพลกษณใหแกบรษทผานสอโทรทศน วทย สงพมพ อนเทอรเนต ปายโฆษณา โลโก อปกรณจดโชวตางๆ

มลคาเสอมคา หรอ การเสอมราคาของอาคารและอปกรณ ยานพาหนะ

คาธรรมเนยมทจายใหกบธนาคาร

คาธรรมเนยมอนๆ นอกจากคาธรรมเนยมธนาคาร

การตงสำารองหนทคาดวาจะเรยกเกบเงนไมได

คาใชจายในการขายและบรหารอนๆ

ดอกเบยหรอคาตอบแทนเนองจากการใชประโยชนจากเงนทกยมจากสถาบนการเงน

คาภาษทคำานวณจากกำาไรสทธของกจการ ทงนเปนไปตามหลกเกณฑทกำาหนดในประมวลรษฎากร

คชจ. ทบรษทจายใหกบสำานกงานสอบบญช เพอการตรวจสอบบญชบรษท

คาจางทจายใหสำานกงานบญช/ บคคล เพอทำาบญชของกจการ

ลกหนทยงไมไดรบเงน และไดตดตามทางถามจนถงทสดแลว แตยงไมไดรบชำาระ และกจการพจารณาแลวเหนวา สมควรตดจำาหนายลกหนนนออกจากบญช และปฏบตตามประมวลรษฎากรม.65ทว(9)และกฎกระทรวงฉ.186(พ.ศ.2534) แลว

รายการทไมเกยวของกบการขาย- บรการ นานๆครง ทงรายไดและคาใชจาย

Page 16: ผังบัญชี1

1 0 0 0 0 0 0 1

1 1 0 0 0 0 0 11

1 1 1 0 0 0 0 111

1 1 1 0 0 1 0 11100

1 1 1 0 0 2 0 11110

1 1 1 0 0 3 0 11120

1 1 1 0 0 4 0 11130

1 1 1 0 0 5 0 11200

1 1 1 0 0 6 0 11300

1 1 1 0 0 7 0 11800

1 1 1 0 0 8 0 11900

1 1 1 0 0 9 0 11910

1 1 2 0 0 0 0 112

1 1 2 1 0 1 0 1121

1 1 2 1 0 2 0 11211

1 1 2 1 0 3 0 11212

1 1 2 1 0 4 0 11213

1 1 2 1 0 5 0 11214

1 1 2 1 0 6 0 11215

1 1 2 2 0 0 0 1122

1 1 2 2 0 1 0 11221

1 1 2 2 0 2 0 11222

1 1 2 2 0 3 0 11223

1 1 2 2 0 4 0 11224

1 1 2 3 0 0 0 1123

1 1 2 3 0 1 0 11231

1 1 2 3 0 2 0 11232

1 1 2 4 0 0 0 1124

1 1 2 4 0 1 0 11241

1 1 2 4 0 2 0 11242

1 1 2 4 0 3 0 11243

ตวอยางผงบญชของโปรแกรม Saeree ERP

[Account_Value]

Page 17: ผังบัญชี1

1 1 2 5 0 0 0 1125

1 1 2 5 0 1 0 12510

1 1 2 5 0 2 0 12520

1 1 2 6 0 0 0 1126

1 1 2 6 0 1 0 11261

1 1 2 6 0 2 0 11262

1 1 2 6 0 3 0 11263

1 1 2 6 0 4 0 11264

1 1 2 6 0 5 0 12800

1 1 2 7 0 1 0 12900

1 1 3 0 0 0 0 113

1 1 3 0 0 1 0 13100

1 1 3 0 0 2 0 13300

1 1 4 0 0 0 0 114

1 1 4 0 0 1 0 14100

1 1 4 0 0 2 0 14120

1 1 5 0 0 0 0 115

1 1 5 1 0 0 0 1151

1 1 5 1 0 1 0 11511

1 1 5 1 0 2 0 11512

1 1 5 1 0 3 0 11513

1 1 5 1 0 4 0 11514

1 1 5 2 0 0 0 1152

1 1 5 2 0 1 0 11521

1 1 5 2 0 2 0 11522

1 1 5 2 0 3 0 11523

1 1 5 3 0 0 0 1153

1 1 5 3 0 1 0 11531

1 2 0 0 0 0 0 12

1 2 1 0 0 0 0 121

1 2 1 0 0 1 0 12110

1 2 1 0 0 2 0 12120

1 2 1 0 0 3 0 12130

1 2 1 0 0 4 0 12140

Page 18: ผังบัญชี1

1 2 1 0 0 5 0 12150

1 2 2 0 0 0 0 122

1 2 2 0 0 1 0 12210

1 2 2 0 0 2 0 12220

1 2 2 0 0 3 0 12230

1 2 2 0 0 4 0 12240

1 2 2 0 0 5 0 12250

1 2 2 0 0 6 0 12260

1 2 2 0 0 7 0 12270

1 2 3 0 0 0 0 123

1 2 3 0 0 1 0 12310

1 2 3 0 0 2 0 12320

1 2 4 0 0 0 0 124

1 2 4 0 0 1 0 12410

1 2 4 0 0 2 0 12420

1 2 4 0 0 3 0 12430

1 2 4 0 0 4 0 12440

1 2 4 0 0 5 0 12450

1 2 4 0 0 6 0 12460

1 2 4 0 0 7 0 12470

1 2 4 0 0 8 0 12480

1 2 4 0 0 9 0 12490

1 2 4 0 1 0 0 12500

1 2 4 0 1 1 0 12510

1 3 0 0 0 0 0 13

1 3 1 0 0 0 0 131

1 3 1 0 0 1 0 13110

1 3 1 0 0 2 0 13120

1 3 1 0 0 3 0 13130

1 3 1 0 0 4 0 13140

1 3 1 0 0 5 0 13150

1 3 1 0 0 6 0 13160

1 3 1 0 0 7 0 13170

Page 19: ผังบัญชี1

2 0 0 0 0 0 0 2

2 1 0 0 0 0 0 21

2 1 1 0 0 0 0 211

2 1 1 0 0 1 0 21100

2 1 1 0 0 2 0 21190

2 1 1 0 0 3 0 21200

2 1 1 0 0 4 0 21300

2 1 2 0 0 0 0 215

2 1 2 0 0 1 0 21510

2 1 2 0 0 2 0 21520

2 1 2 0 0 3 0 21530

2 1 2 0 0 4 0 21540

2 1 3 0 0 0 0 216

2 1 3 0 0 1 0 21610

2 1 3 0 0 2 0 21620

2 1 3 0 0 3 0 21630

2 1 3 0 0 4 0 21700

2 1 3 0 0 5 0 21800

2 2 0 0 0 0 0 22

2 2 0 0 0 1 0 22100

2 2 0 0 0 2 0 22200

2 2 0 0 0 3 0 22300

2 2 0 0 0 4 0 22350

2 2 0 0 0 5 0 22351

2 2 0 0 0 6 0 22352

2 2 0 0 0 7 0 22353

2 2 0 0 0 8 0 22354

2 2 0 0 0 9 0 22355

2 2 0 0 1 0 0 22900

2 3 0 0 0 0 0 23

2 3 0 0 0 1 0 23100

2 3 0 0 0 2 0 23900

2 4 0 0 0 0 0 24

2 4 0 0 0 1 0 24100

Page 20: ผังบัญชี1

2 4 0 0 0 2 0 24200

2 4 0 0 0 3 0 24300

2 4 0 0 0 4 0 24800

2 4 0 0 0 5 0 24900

3 0 0 0 0 0 0 3

3 1 0 0 0 0 0 31

3 1 0 0 0 1 0 31000

3 1 0 0 0 2 0 31010

3 1 0 0 0 3 0 31100

3 1 0 0 0 4 0 31110

3 2 0 0 0 0 0 32

3 2 0 0 0 1 0 32100

3 2 0 0 0 2 0 32200

3 2 0 0 0 3 0 32900

4 0 0 0 0 0 0 4

4 1 0 0 0 0 0 41

4 1 0 0 0 1 0 41000

4 1 0 0 0 0 0 42000

4 1 0 0 0 0 0 43000

4 1 0 0 0 0 0 46000

4 1 0 0 0 0 0 47000

4 1 0 0 0 0 0 48000

4 2 0 0 0 0 0 48100

4 2 0 0 0 1 0 48100

4 3 0 0 0 0 0 49

4 3 0 0 0 1 0 49100

4 3 0 0 0 2 0 49200

4 3 0 0 0 3 0 49300

4 4 0 0 0 0 0 805

4 4 0 0 0 1 0 80510

4 4 0 0 0 2 0 80520

4 4 0 0 0 3 0 80530

Page 21: ผังบัญชี1

4 4 0 0 0 4 0 80540

4 9 0 0 0 0 0 80

4 9 0 0 0 1 0 80100

4 9 0 0 0 2 0 80200

4 9 0 0 0 3 0 80300

4 9 0 0 0 4 0 80700

4 9 0 0 0 5 0 80800

4 9 0 0 0 6 0 80850

4 9 0 0 0 7 0 79500

4 9 0 0 0 8 0 79700

4 9 0 0 0 9 0 80900

5 0 0 0 0 0 05 1 0 0 0 0 05 1 1 0 0 0 0 5

5 1 1 0 0 1 0 51100

5 1 1 0 0 2 0 51200

5 1 1 0 0 3 0 51210

5 1 1 0 0 4 0 51250

5 1 1 0 0 5 0 51290

5 1 1 0 0 6 0 52000

5 1 1 0 0 7 0 53000

5 1 1 0 0 8 0 54000

5 1 2 0 0 0 0 55

5 1 2 0 0 1 0 55100

5 1 2 0 0 2 0 55200

5 1 3 0 0 0 0 56

5 1 3 0 0 0 0 56100

5 1 3 0 0 0 0 56200

5 1 3 0 0 0 0 56300

5 1 3 0 0 0 0 56310

5 1 3 0 0 0 0 56320

5 1 3 0 0 0 0 56330

5 1 3 0 0 0 0 56340

Page 22: ผังบัญชี1

5 1 3 0 0 0 0 56350

5 1 3 0 0 0 0 56360

5 1 3 0 0 0 0 56370

5 1 3 0 0 0 0 56380

5 1 3 0 0 0 0 56390

5 1 3 0 0 0 0 56400

5 1 3 0 0 0 0 57000

5 1 0 0 0 0 0 58

5 1 0 0 0 0 0 58100

5 1 0 0 0 0 0 58200

5 1 0 0 0 0 0 58300

5 1 0 0 0 0 0 59

5 1 0 0 0 0 0 59100

5 1 0 0 0 0 0 59200

5 1 0 0 0 0 05 1 0 0 0 0 0 6

5 1 0 0 0 0 0 60

5 1 0 0 0 0 0 60110

5 1 0 0 0 0 0 60120

5 1 0 0 0 0 0 60130

5 1 0 0 0 0 0 60210

5 1 0 0 0 0 0 60220

5 1 0 0 0 0 0 60230

5 1 0 0 0 0 0 60240

5 1 0 0 0 0 0 60250

5 1 0 0 0 0 0 60300

5 1 0 0 0 0 0 60430

5 1 0 0 0 0 0 60440

5 1 0 0 0 0 0 60510

5 1 0 0 0 0 0 60520

5 1 0 0 0 0 0 60530

5 1 0 0 0 0 0 60540

5 1 0 0 0 0 0 60580

5 1 0 0 0 0 0 60600

Page 23: ผังบัญชี1

5 1 0 0 0 0 0 60710

5 1 0 0 0 0 0 60720

5 1 0 0 0 0 0 60810

5 1 0 0 0 0 0 60900

5 1 0 0 0 0 0 60910

5 1 0 0 0 0 0 60920

5 1 0 0 0 0 0 60990

5 1 0 0 0 0 0 61

5 1 0 0 0 0 0 61100

5 1 0 0 0 0 0 61200

5 1 0 0 0 0 0 61300

5 1 0 0 0 0 0 62

5 1 0 0 0 0 0 62100

5 1 0 0 0 0 0 62200

5 1 0 0 0 0 0 62300

5 1 0 0 0 0 0 62400

5 1 0 0 0 0 0 62500

5 1 0 0 0 0 0 62800

5 1 0 0 0 0 0 62900

5 1 0 0 0 0 0 63

5 1 0 0 0 0 0 63100

5 1 0 0 0 0 0 63200

5 1 0 0 0 0 0 63300

5 1 0 0 0 0 0 64

5 1 0 0 0 0 0 64100

5 1 0 0 0 0 0 64200

5 1 0 0 0 0 0 64300

5 1 0 0 0 0 0 64500

5 1 0 0 0 0 0 64600

5 1 0 0 0 0 0 65

5 1 0 0 0 0 0 65100

5 1 0 0 0 0 0 65500

5 1 0 0 0 0 0 66

5 1 0 0 0 0 0 66100

Page 24: ผังบัญชี1

5 1 0 0 0 0 0 66200

5 1 0 0 0 0 0 66300

5 1 0 0 0 0 0 66900

5 1 0 0 0 0 0 67

5 1 0 0 0 0 0 67120

5 1 0 0 0 0 0 67130

5 1 0 0 0 0 0 67140

5 1 0 0 0 0 0 67150

5 1 0 0 0 0 0 67210

5 1 0 0 0 0 0 67220

5 1 0 0 0 0 0 67230

5 1 0 0 0 0 0 67240

5 1 0 0 0 0 0 67250

5 1 0 0 0 0 0 67260

5 1 0 0 0 0 0 68

5 1 0 0 0 0 0 68100

5 1 0 0 0 0 0 68200

5 1 0 0 0 0 0 68300

5 1 0 0 0 0 0 68400

5 1 0 0 0 0 0 68500

5 1 0 0 0 0 0 68600

5 1 0 0 0 0 0 68900

5 1 0 0 0 0 0 69

5 1 0 0 0 0 0 69100

5 1 0 0 0 0 0 69200

5 1 0 0 0 0 0 69300

5 1 0 0 0 0 0 69400

5 1 0 0 0 0 0 70

5 1 0 0 0 0 0 70100

5 1 0 0 0 0 0 70200

5 1 0 0 0 0 0 70900

5 1 0 0 0 0 0 71

5 1 0 0 0 0 0 71100

5 1 0 0 0 0 0 71200

Page 25: ผังบัญชี1

5 1 0 0 0 0 0 72

5 1 0 0 0 0 0 72100

5 1 0 0 0 0 0 73

5 1 0 0 0 0 0 73100

5 1 0 0 0 0 0 73200

5 1 0 0 0 0 0 73290

5 1 0 0 0 0 0 73300

5 1 0 0 0 0 0 74

5 1 0 0 0 0 0 74100

5 1 0 0 0 0 0 74300

5 1 0 0 0 0 0 74400

5 1 0 0 0 0 0 74500

5 1 0 0 0 0 0 74600

5 1 0 0 0 0 0 74900

5 1 0 0 0 0 0 75

5 1 0 0 0 0 0 75100

5 1 0 0 0 0 0 75200

5 1 0 0 0 0 0 75300

5 1 0 0 0 0 0 75900

5 1 0 0 0 0 0 76

5 1 0 0 0 0 0 76100

5 1 0 0 0 0 0 76200

5 1 0 0 0 0 0 76900

5 1 0 0 0 0 0 77

5 1 0 0 0 0 0 77100

5 1 0 0 0 0 0 77200

5 1 0 0 0 0 0 77300

5 1 0 0 0 0 0 77400

5 1 0 0 0 0 0 77500

5 1 0 0 0 0 0 77900

5 1 0 0 0 0 0 78

5 1 0 0 0 0 0 78100

5 1 0 0 0 0 0 78200

5 1 0 0 0 0 0 78300

Page 26: ผังบัญชี1

5 1 0 0 0 0 0 78400

5 1 0 0 0 0 0 78500

5 1 0 0 0 0 0 78600

5 1 0 0 0 0 0 78700

5 1 0 0 0 0 0 78800

5 1 0 0 0 0 0 78900

5 1 0 0 0 0 0 78910

5 1 0 0 0 0 0 78920

5 1 0 0 0 0 0 78930

5 1 0 0 0 0 0 78940

5 1 0 0 0 0 0 78950

5 1 0 0 0 0 0 78960

5 1 0 0 0 0 0 78970

5 1 0 0 0 0 0 78980

5 1 0 0 0 0 0 79

5 1 0 0 0 0 0 79100

5 1 0 0 0 0 0 79200

5 1 0 0 0 0 0 79300

5 1 0 0 0 0 0 79400

5 1 0 0 0 0 0 79600

5 1 0 0 0 0 0 82

5 1 0 0 0 0 0 82100

5 1 0 0 0 0 0 82200

5 1 0 0 0 0 0 825

5 1 0 0 0 0 0 82510

5 1 0 0 0 0 0 82520

5 1 0 0 0 0 0 82530

5 1 0 0 0 0 0 82540

5 1 0 0 0 0 0 82550

5 1 0 0 0 0 0 82700

5 1 0 0 0 0 0 82800

5 1 0 0 0 0 0 82900

5 1 0 0 0 0 05 1 0 0 0 0 0 89

Page 27: ผังบัญชี1

5 1 0 0 0 0 0 89100

5 1 0 0 0 0 0 89200

5 1 0 0 0 0 0 89300

5 1 0 0 0 0 0 89900

5 1 0 0 0 0 0 91

5 1 0 0 0 0 0 911

5 1 0 0 0 0 0 912

5 1 0 0 0 0 0 95

5 1 0 0 0 0 0 951

5 1 0 0 0 0 0 952

5 1 0 0 0 0 0 955

Page 28: ผังบัญชี1

[Account_Name] [Account_Type]

สนทรพย Asset

สนทรพยหมนเวยน Asset

เงนสด Asset

เงนฝากธนาคาร Asset

เงนฝากระหวางทาง Asset

Asset

Asset

เงนฝากกระแสรายวน Asset

เงนฝากออมทรพย Asset

เงนสดในเครองเกบเงน Asset

เงนสดยอย Asset

เงนสดยอยระหวางทาง Asset

ลกหน Asset

ลกหนการคา Asset

ลกหนการคา Asset

Asset

Asset

สำารองหนสญลกหนการคา Asset

Asset

Asset

Asset

Asset

Asset

Asset

สำารองหนสญลกหน Asset

สำารองหนสญลกหนบตรเครดต Asset

สำารองหนสญลกหนสามาชก Asset

ลกหนเงนใหกยม Asset

Asset

ลกหนเงนใหกยมกรรมการ Asset

ลกหนเงนใหกยมอน ๆ Asset

ตวอยางผงบญชของโปรแกรม Saeree ERP

เงนฝากธนาคาร-ไมทราบผโอน

เงนฝากธนาคาร-เอกสารไมสมบรณ

ลกหนการคา - บรการ

ลกหนเชคคน - เงนในบญชไมพอจาย

ลกหนการคา-ทยงไมไดใบกำากบสนคา

ลกหนบตรเครดต-ระหวางทาง

ลกหนบตรเครดต-Amex

ลกหนบตรเครดต-Master Card

ลกหนบตรเครดต-Visa

ลกหนบตรเครดต- บตร ATM

ลกหนเงนใหกยม-พนกงาน

Page 29: ผังบัญชี1

คาใชจายจายลวงหนา Asset

คาใชจายจายลวงหนา Asset

เงนทดรองจาย Asset

ภาษรบ Asset

ภาษซอ Asset

ภาษซอยงไมถงกำาหนดชำาระ

ลกหนกรมสรรพากร Asset

ภาษถกหก ณ ทจาย

ลกหนบรษทในเครอ Asset

ลกหนอน ๆ Asset

เงนลงทน Asset

พนธบตรรฐบาล Asset

เงนลงทนอน ๆ Asset

สนคาคงเหลอ Asset

Asset

Asset

คาใชจายจายลวงหนา เงนมดจำาและสนทรพยหมนเวยนอน Asset

คาใชจายจายลวงหนา Asset

คาเบยประกนจายลวงหนา Asset

คาเชาจายลวงหนา Asset

ดอกเบยจายลวงหนา Asset

คาใชจายจายลวงหนาอนๆ Asset

เงนมดจำา Asset

เงนประกนคาเชา Asset

เงนประกนคานำาคาไฟฟา Asset

เงนมดจำาอน ๆ Asset

สนทรพยหมนเวยนอน Asset

สนทรพยหมนเวยนอน Asset

สนทรพยไมหมนเวยน Asset

ทดน อาคารและอปกรณ Asset

ทดน Asset

อาคาร Asset

ทดนเพอการปรบปรง Asset

สวนปรบปรงอาคาร Asset

สนคาคงเหลอ-ทวไป

สนคาคงเหลอ-ผลตภณฑ

Page 30: ผังบัญชี1

สวนปรบปรงทรพยสนทเชา Asset

เครองตกแตงและเครองใชสำานกงาน Asset

เฟอรนเจอร Asset

เครองตกแตงสำานกงาน Asset

เครองมอและอปกรณ Asset

ยานพาหนะ Asset

รถบรรทก Asset

เครองคอมพวเตอร Asset

ซอฟทแวร Asset

สนทรพยโครงการ Asset

สนทรพยทสรางขนเอง Asset

Asset

คาเสอมราคาสะสม Asset

Asset

Asset

Asset

Asset

Asset

Asset

Asset

Asset

Asset

Asset

Asset

สนทรพยอน Asset

สนทรพยไมมตวตน Asset

Amortizable Assets Asset

คาความนยม Asset

รายชอลกคา Asset

สนทรพยไมมตวตนอน Asset

คาใชจายรอตดบญช Asset

เงนทจะไดคนเมอยกเลกประกนชวต Asset

สนทรพยอน Asset

งานระหวางทำา-สนทรพย

คาเสอมราคาสะสม-อาคาร

คาเสอมราคาสะสม-สวนปรบปรงทดน

คาเสอมราคาสะสม-สวนปรบปรงอาคาร

คาเสอมราคาสะสม-สวนปรบปรงสนทรพยทเชา

คาเสอมราคาสะสม-เฟอรนเจอร

คาเสอมราคาสะสม-เครองตกแตงสำานกงาน

คาเสอมราคาสะสม-เครองมอและอปกรณ

คาเสอมราคาสะสม-ยานพาหนะ

คาเสอมราคาสะสม-ยานพาหนะ-รถบรรทก

คาเสอมราคาสะสม-เครองคอมพวเตอร

คาเสอมราคาสะสม-ซอฟทแวร

Page 31: ผังบัญชี1

หนสน Liability

หนสนหมนเวยน Liability

เจาหนการคา Liability

เจาหนการคา Liability

Liability

Liability

เจาหนทถงกำาหนด Liability

รายรบลวงหนา Liability

รายไดรบลวงหนา Liability

เงนมดจำาคาสนคา Liability

เงนคำาประกนการชำาระหน Liability

Liability

ภาษจาย Liability

ภาษขาย Liability

ภาษขายรอเรยกเกบ

เจาหนกรมสรรพากร Liability

ภาษเงนไดหก ณ ทจาย Liability

เจาหนบรษทในเครอ Liability

คาใชจายคางจาย Liability

เงนเดอนคางจาย Liability

ภาษเงนเดอนหก ณ ทจาย Liability

ภาษเงนเดอนหก ณ ทจายคางจาย Liability

คาธรรมเนยมวชาชพคางจาย Liability

คาเบยประกนคางจาย Liability

คาประกนสงคมค างจาย Liability

คาอะไหลคางจาย Liability

คานำามนคางจาย Liability

คาขนสงคางจาย Liability

คาใชจายคางจายอน ๆ Liability

ตวเงนจาย Liability

หนสนระยะสน Liability

หนสนระยะยาวทถงกำาหนดภายในหนงป Liability

หนสนไมหมนเวยน Liability

หนสนระยะยาว Liability

เจาหนการคา-ทยงไมไดรบใบกำากบสนคา

เจาหนการคา-บรการ

เงนมดจำา-ใบสงซอสนคาพเศษ

Page 32: ผังบัญชี1

เงนก Liability

เจาหนเงนกยมกรรมการ Liability

หนสนระยะยาวอน Liability

หนสนระยะยาวทถงกำาหนดภายในหนงป Liability

สวนของผถอหน Owner's Equity

ทนจดทะเบยน Owner's Equity

หนสามญ Owner's Equity

สวนเกนมลคาหนสามญ Owner's Equity

หนบรมสทธ Owner's Equity

สวนเกนมลคาหนบรมสทธ Owner's Equity

กำาไรสะสม Owner's Equity

เงนปนผล Owner's Equity

สำารองตามกฎหมาย Owner's Equity

กำาไรสะสม Owner's Equity

รายได Revenue

Revenue

รายไดจากการขาย Revenue

รายไดจากการใหบรการ Revenue

รายไดจากการขายสนคาปลกยอย Revenue

รายไดจากการสนบสนน Revenue

รายไดทยงไมไดจดสงสนคา Revenue

รายไดทยงไมรบรเปนรายได Revenue

รายไดจากการรบคนสนคา Revenue

รบคน Revenue

สวนลดรบจากผจำาหนายสนคา Revenue

Revenue

Revenue

สวนลดสงเสรมการขาย Revenue

กำาไรจากอตราแลกเปลยน Revenue

Revenue

Revenue

Revenue

รายไดจากการขายสนคา/บรการ

สวนลดรบ - สวนลดการคา

สวนลดรบ - สวนลดเงนสด

กำาไรจากอตราแลกเปลยน-ธนาคาร

กำาไรจากอตราแลกเปลยน-การชำาระเงนธนาคาร

กำาไรจากอตราแลกเปลยน-การรบชำาระเงน

Page 33: ผังบัญชี1

Revenue

รายไดอน ๆ Revenue

ดอกเบยรบ Revenue

เงนปนผลรบ Revenue

คาเชารบ Revenue

กำาไรจากการขายหนทน Revenue

กำาไรจากการขายทรพยสน Revenue

รายไดทไมเกยวกบการขายอน Revenue

Cash book receipts Revenue

Charge revenue Revenue

รายไดอน ๆ Revenue

คาใชจาย

คาใชจายในการขายสนคาและบรการ

Expense

ตนทนสนคาทขาย Expense

Product Expense Expense

ปรบปรงตนทนสนคา Expense

เพมหน Expense

Product Inventory Clearing Expense

ซอบรการ Expense

ซอสนคาปลกยอย Expense

คาขนสงขาเขา Expense

สงคนจากการซอสนคา Expense

สงคน Expense

สงคนสนคา Expense

ตนทนขายสนคา Expense

สนคาเสอมคณภาพ Expense

คาเผอมลคาสนคาลดลง Expense

ปรบปรงตนทนขายสนคา Expense

คาขนสง Expense

คานำามนรถบรรทก Expense

Expense

Expense

กำาไรจากอตราแลกเปลยน-การชำาระหน

ตนทนสนคา/บรการ

คาเสอมราคา-รถบรรทก

คาเสอมราคา-เครองจกร

Page 34: ผังบัญชี1

คาอะไหลและอปกรณ Expense

คาซอมแซม Expense

คาซอมแฃมและวสดสนเปลอง Expense

Expense

Expense

ผลตางราคาทนกบราคาตลาด Expense

คาแรงทางตรง Expense

สวนตางตนทนขาย Expense

ผลตางราคาทนกบราคาขาย Expense

ผลตางราคาซอกบราคามาตรฐาน Expense

Purchase price variance Offset Expense

สวนลดจาย Expense

สวนลดการคา Expense

สวนลดเงนสด Expense

คาใชจาย Expense

เงนเดอนและคาแรง Expense

คาแรงงาน Expense

Expense

เงนเดอน Expense

คาพกรอน Expense

Expense

คารกษาพยาบาล Expense

Expense

โบนส Expense

เงนชดเชยการเลกจาง Expense

คาเลกจาง Expense

Expense

คาเบยประกนสขภาพ Expense

Expense

คาประกนสงคม Expense

เงนกองทนทดแทน Expense

คาชวยเหลอประกนสขภาพพนกงาน Expense

คาประกนการชดเชยลกจาง Expense

คาเบยประกน-รถบรรทก

คาภาษ-รถบรรทก

คาแรงงาน-เจาของ

คาพกรอน-เจาของ

คารกษาพยาบาล-เจาของ

คาเลกจาง-เจาของ

คาเบยประกนสขภาพ-เจาของ

Page 35: ผังบัญชี1

เบยประกนการไรความสามารถ Expense

Expense

คาเบยประกนชวต Expense

คาสวสดการพนกงานอน ๆ Expense

เงนรางวลและเบยขยน Expense

คาใชจายในการพาพนกงานไปเทยวประจำาป Expense

คาใชจายในการจายเงนเดอน Expense

คาสาธารณปโภค Expense

คาเชา Expense

คานำาคาไฟ สาธารณปโภค Expense

คาครองชพอน ๆ Expense

คาโฆษณา Expense

คาโฆษณาสอกระจายเสยง Expense

Expense

คาใชจายออกงานแสดงสนคา Expense

คาโฆษณารวม Expense

Expense

คาโฆษณาและสงเสรมการขายอน Expense

เงนสนบสนนกลมผขาย Expense

คาโทรศพทและตดตอสอสาร Expense

คาโทรศพท Expense

คาโทรศพทเคลอนท Expense

คาตดตอสอสารเครอขาย Expense

คาทปรกษา Expense

คาทปรกษาทางกฎหมาย Expense

คาสอบบญช Expense

คาผสอบบญชรบรองสนคา Expense

คาทปรกษาอน ๆ Expense

คาทำาบญช Expense

คาเครองเขยนและวสดสนเปลอง Expense

Expense

วสดสนเปลอง Expense

ประมวลผลขอมล Expense

คาอปกรณคอมพวเตอร Expense

เบยประกนการไรความสามารถ-เจาของ

แคตตาลอก, หนงสอพมพ

คา Web Host

คาเครองเขยนและวสดสนเปลอง-สำานกงาน

Page 36: ผังบัญชี1

คาเชาอปกรณคอมพวเตอร Expense

คาบรการคอมพวเตอรนอกสถานท Expense

คาใชจายอน ๆ เกยวกบคอมพวเตอร Expense

คาเสอมราคา Expense

Expense

Expense

Expense

Expense

Expense

Expense

Expense

Expense

Expense

Expense

คาใชจายในการเดนทาง Expense

คาใชจายในการเดนทางเกยวกบธรกจ Expense

คาใชจายในการเดนทางทใชเงนคนอตโนมต Expense

คาทพกเกยวกบธรกจ Expense

คาอาหารเกยวกบธรกจ Expense

คาอาหารการประชมพนกงาน Expense

คาใชจายในการเดนทางพนกงาน Expense

คาใชจายในการเดนทางเกยวกบธรกจอน ๆ Expense

คาเบยประกนภย Expense

คาเบยประกนภยธรกจ Expense

คาเบยประกนภยอสงหารมทรพย Expense

คาเบยประกนรถยนต Expense

คาเบยประกนภยอน ๆ Expense

ตนทนการดำาเนนการ Expense

คาธรรมเนยมบตรเครดต Expense

คาธรรมเนยมธนาคาร Expense

คาธรรมเนยมอน Expense

Dues & Subscription Expense

คาธรรมเนยมสมาชกสมาคม Expense

คาธรรมเนยมการเปนสมาชกอน Expense

คาเสอมราคา-อาคาร

คาเสอมราคา-สวนปรบปรงทดน

คาเสอมราคา-สวนปรบปรงอาคาร

คาเสอมราคา-สวนปรบปรง

คาเสอมราคา-เฟอรนเจอร

คาเสอมราคา-เครองตกแตงสำานกงาน

คาเสอมราคา-เครองมอ

คาเสอมราคา-ยานพาหนะ

คาเสอมราคา-เครองคอมพวเตอร

คาเสอมราคา-ซอฟทแวร

Page 37: ผังบัญชี1

คาใชจายสำานกงาน Expense

คาใชจายสำานกงาน Expense

คาไปรษณย Expense

คาไปรษณยโทรเลข Expense

คาบรรจหบหอใหลกคา Expense

คาไปรษณยสงของใหลกคา Expense

คาใชจายในการจดสงสนคา Expense

คาภาษและคาลขสทธ Expense

คาภาษ Expense

คาภาษโรงเรอน Expense

คาธรรมเนยมและคาลขสทธทางธรกจ Expense

คาภาษธรกจ Expense

คาภาษรถยนต Expense

คาธรรมเนยมและคาลขสทธอน ๆ Expense

คาอบรม Expense

คาทศนศกษา Expense

คาใชจายในการเดนทางทศนศกษา Expense

คาอาหารสำาหรบการอบรม Expense

คาใชจายอน ๆ เกยวกบการอบรม Expense

คาเชาเครองมอ Expense

Expense

Expense

คาเชาเครองมออน Expense

คาซอมแซมและบำารงรกษา Expense

Expense

Expense

Expense

Expense

Expense

คาซอมแซมและบำารงรกษาอน Expense

คาใชจายในการดำาเนนงาน Expense

หนสญ Expense

คาใชจายในการเกบหน Expense

Expense

คาเชาเครองมอ-สำานกงาน

คาเชาเครองมอ-คลง

คาซอมแซมและบำารงรกษา-อาคาร

คาซอมแซมและบำารงรกษา-เครองตกแตงและเครองมอ

คาซอมแซมและบำารงรกษา-คอมพวเตอร

คาซอมแซมและบำารงรกษา-ซอฟทแวร

คาซอมแซมและบำารงรกษา-รถยนต

สวนเกน/ขาดเงนสดยอย

Page 38: ผังบัญชี1

คาใชจายในการรบสมครพนกงาน Expense

คาใชจายยานพาหนะ Expense

คาใชจายตดบญช Expense

คาปรบและเงนเพม Expense

Expense

คาใชจายเบดเตลด Expense

คาการกศล Expense

วสดสำานกงานเครองเขยน Expense

วารสารสงพมพ Expense

คารบสงเอกสาร Expense

คาวสดสำานกงาน Expense

คาเชาสญญาณเตอนภย Expense

คารบรอง Expense

คาใชจายตองห าม Expense

Default/Suspense Accounts Expense

Default account Expense

Suspense balancing Expense

Suspense error Expense

Cash book expense Expense

Charge expense Expense

คาใชจายอน ๆ Expense

ดอกเบยจาย Expense

Expense

ขาดทนจากอตราแลกเปลยน Expense

Expense

Expense

Expense

Expense

Expense

ขาดทนจากการขายหนทน Expense

ขาดทนจากการขายทรพยสน Expense

คาใชจายอน ๆ Expense

Income Tax & Summary Expense

คาความนยม, คาสทธพเศษ

ดอกเบยจาย-เงนก

ขาดทนจากอตราแลกเปลยน-ธนาคาร

ขาดทนจากอตราแลกเปลยน-การชำาระเงนธนาคาร

ขาดทนจากอตราแลกเปลยน-การรบ-จายเงน

ขาดทนจากอตราแลกเปลยน-การชำาระหน

สวนตางจากการปรบปรงทางบญช(อตราแลกเปลยน)

Page 39: ผังบัญชี1

Federal Income Tax Expense

State Income Tax Expense

ภาษทองถน Expense

ภาษเงนไดสะสม Expense

Costing Memo

Profit Center Costing Distribution Memo

Project Costing Distribution Memo

Commitment Accounting Memo

PO Encumbrance Memo

PO Commitment Memo

SO Future Revenue Memo

Page 40: ผังบัญชี1

[Account_Summary]

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Yes

Yes

No

No

No

No

No

Yes

No

No

No

No

Yes

No

No

Yes

No

No

No

Page 41: ผังบัญชี1

Yes

No

No

Yes

No

No

No

No

Yes

No

No

Yes

No

No

Yes

Yes

No

No

No

No

Yes

No

No

No

Yes

No

Yes

Yes

No

No

No

No

Page 42: ผังบัญชี1

No

Yes

No

No

No

No

No

No

No

Yes

No

No

Yes

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Yes

Yes

No

No

No

No

No

No

No

Page 43: ผังบัญชี1

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

Yes

No

No

No

No

Yes

No

No

No

No

Yes

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Yes

No

No

Yes

No

Page 44: ผังบัญชี1

No

No

No

No

Yes

Yes

No

No

No

No

Yes

No

No

No

Yes

Yes

No

No

No

No

No

No

Yes

No

Yes

No

No

No

Yes

No

No

No

Page 45: ผังบัญชี1

No

Yes

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Yes

No

No

No

No

No

No

No

No

Yes

No

No

Yes

No

No

No

No

No

No

No

Page 46: ผังบัญชี1

No

No

No

No

No

No

No

Yes

No

No

No

Yes

No

No

Yes

Yes

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Page 47: ผังบัญชี1

No

No

No

No

No

No

No

Yes

No

No

No

Yes

No

No

No

No

No

No

No

Yes

No

No

No

Yes

No

No

No

No

No

Yes

No

No

Yes

No

Page 48: ผังบัญชี1

No

No

No

Yes

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Yes

No

No

No

No

No

No

No

Yes

No

No

No

No

Yes

No

No

No

Yes

No

No

Page 49: ผังบัญชี1

Yes

No

Yes

No

No

No

No

Yes

No

No

No

No

No

No

Yes

No

No

No

No

Yes

No

No

No

Yes

No

No

No

No

No

No

Yes

No

No

No

Page 50: ผังบัญชี1

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Yes

No

No

No

No

No

Yes

No

No

Yes

No

No

No

No

No

No

No

No

Yes

Page 51: ผังบัญชี1

No

No

No

No

Yes

No

No

Yes

No

No

No

Page 52: ผังบัญชี1

รหสบญช1 0 0 0 0 0 1-0-0-000 1-0-0-0001 1 0 0 0 0 1-1-0-000 1-1-0-0001 1 1 0 0 0 1-1-1-000 1-1-1-0001 1 1 0 1 0 1-1-1-010 1-1-1-0101 1 1 0 2 0 1-1-1-020 1-1-1-0201 1 2 0 0 0 1-1-2-000 1-1-2-0001 1 2 0 1 0 1-1-2-010 1-1-2-0101 1 3 0 0 0 1-1-3-000 1-1-3-0001 1 3 0 1 0 1-1-3-010 1-1-3-0101 1 3 0 2 0 1-1-3-020 1-1-3-0201 1 3 0 3 0 1-1-3-030 1-1-3-0301 1 3 0 3 0 1-1-3-030 1-1-3-0301 1 3 0 4 0 1-1-3-040 1-1-3-0401 1 3 0 5 0 1-1-3-050 1-1-3-0501 1 4 0 0 0 1-1-4-000 1-1-4-0001 1 4 0 1 0 1-1-4-010 1-1-4-0101 1 4 0 2 0 1-1-4-020 1-1-4-0201 1 5 0 0 0 1-1-5-000 1-1-5-0001 1 5 0 1 0 1-1-5-010 1-1-5-0101 1 5 0 2 0 1-1-5-020 1-1-5-0201 1 5 0 3 0 1-1-5-030 1-1-5-0301 1 5 0 4 0 1-1-5-040 1-1-5-0401 1 6 0 0 0 1-1-6-000 1-1-6-0001 1 6 0 1 0 1-1-6-010 1-1-6-0101 1 6 0 2 0 1-1-6-020 1-1-6-0201 1 6 0 3 0 1-1-6-030 1-1-6-0301 1 6 0 4 0 1-1-6-040 1-1-6-0401 1 6 0 5 0 1-1-6-050 1-1-6-0501 1 6 0 9 0 1-1-6-090 1-1-6-0901 2 0 0 0 0 1-2-0-000 1-2-0-0001 2 1 0 0 0 1-2-1-000 1-2-1-0001 2 1 0 1 0 1-2-1-010 1-2-1-0101 2 2 0 0 0 1-2-2-000 1-2-2-0001 2 2 0 1 0 1-2-2-010 1-2-2-0101 2 2 0 2 0 1-2-2-020 1-2-2-0201 2 3 0 0 0 1-2-3-000 1-2-3-0001 2 3 0 1 0 1-2-3-010 1-2-3-0101 2 3 0 2 0 1-2-3-020 1-2-3-0201 2 3 0 3 0 1-2-3-030 1-2-3-0301 2 3 0 4 0 1-2-3-040 1-2-3-0401 2 3 0 5 0 1-2-3-050 1-2-3-0501 2 3 0 6 0 1-2-3-060 1-2-3-0601 2 4 0 0 0 1-2-4-000 1-2-4-0001 2 4 0 1 0 1-2-4-010 1-2-4-0101 2 4 0 2 0 1-2-4-020 1-2-4-0201 2 4 0 3 0 1-2-4-030 1-2-4-0301 2 4 0 4 0 1-2-4-040 1-2-4-0401 2 9 0 0 0 1-2-9-000 1-2-9-0001 2 9 0 1 0 1-2-9-010 1-2-9-010

ราง - ผงบญชสำาหรบธรกจขนาดกลางและขนาดยอม

Page 53: ผังบัญชี1

1 2 9 0 2 0 1-2-9-020 1-2-9-0201 2 9 0 9 0 1-2-9-090 1-2-9-090

--- ---2 0 0 0 0 0 2-0-0-000 2-0-0-0002 1 0 0 0 0 2-1-0-000 2-1-0-0002 1 1 0 0 0 2-1-1-000 2-1-1-0002 1 1 0 1 0 2-1-1-010 2-1-1-0102 1 1 0 2 0 2-1-1-020 2-1-1-0202 1 2 0 0 0 2-1-2-000 2-1-2-0002 1 2 0 1 0 2-1-2-010 2-1-2-0102 1 3 0 0 0 2-1-3-000 2-1-3-0002 1 3 0 1 0 2-1-3-010 2-1-3-0102 1 3 0 2 0 2-1-3-020 2-1-3-0202 1 3 0 3 0 2-1-3-030 2-1-3-0302 1 3 0 4 0 2-1-3-040 2-1-3-0402 1 4 0 0 0 2-1-4-000 2-1-4-0002 1 4 0 1 0 2-1-4-010 2-1-4-0102 1 4 0 2 0 2-1-4-020 2-1-4-0202 1 4 0 3 0 2-1-4-030 2-1-4-0302 1 4 0 4 0 2-1-4-040 2-1-4-0402 1 4 0 5 0 2-1-4-050 2-1-4-0502 1 4 0 6 0 2-1-4-060 2-1-4-0602 1 4 0 9 0 2-1-4-090 2-1-4-0902 2 0 0 0 0 2-2-0-000 2-2-0-0002 2 1 0 0 0 2-2-1-000 2-2-1-0002 2 1 0 1 0 2-2-1-010 2-2-1-0102 2 1 0 2 0 2-2-1-020 2-2-1-0202 2 1 0 3 0 2-2-1-030 2-2-1-0302 2 1 0 9 0 2-2-1-090 2-2-1-090

3 0 0 0 0 0 3-0-0-000 3-0-0-0003 1 0 0 0 0 3-1-0-000 3-1-0-0003 1 0 0 1 0 3-1-0-010 3-1-0-0103 1 0 0 2 0 3-1-0-020 3-1-0-0203 1 0 0 3 0 3-1-0-030 3-1-0-0303 1 0 0 4 0 3-1-0-040 3-1-0-040

4 0 0 0 0 0 4-0-0-000 4-0-0-0004 1 0 0 0 0 4-1-0-000 4-1-0-0004 1 0 0 1 0 4-1-0-010 4-1-0-0104 1 0 0 2 0 4-1-0-020 4-1-0-0204 1 0 0 3 0 4-1-0-030 4-1-0-0304 1 0 0 4 0 4-1-0-040 4-1-0-0404 2 0 0 0 0 4-2-0-000 4-2-0-0004 2 0 0 1 0 4-2-0-010 4-2-0-0104 2 0 0 2 0 4-2-0-020 4-2-0-020

5 0 0 0 0 0 5-0-0-000 5-0-0-0005 1 0 0 0 0 5-1-0-000 5-1-0-0005 1 1 0 0 0 5-1-1-000 5-1-1-0005 1 1 0 1 0 5-1-1-010 5-1-1-010

Page 54: ผังบัญชี1

5 1 1 0 2 0 5-1-1-020 5-1-1-0205 1 1 0 3 0 5-1-1-030 5-1-1-0305 1 1 0 3 1 5-1-1-031 5-1-1-0315 1 1 0 3 2 5-1-1-032 5-1-1-0325 1 1 0 9 0 5-1-1-090 5-1-1-0905 2 0 0 0 0 5-2-0-000 5-2-0-0005 2 1 0 0 0 5-2-1-000 5-2-1-0005 2 1 0 1 0 5-2-1-010 5-2-1-0105 2 1 0 2 0 5-2-1-020 5-2-1-0205 2 1 0 3 0 5-2-1-030 5-2-1-0305 2 1 0 4 0 5-2-1-040 5-2-1-0405 2 1 0 5 0 5-2-1-050 5-2-1-0505 2 1 0 6 0 5-2-1-060 5-2-1-0605 2 1 0 7 0 5-2-1-070 5-2-1-0705 2 1 0 8 0 5-2-1-080 5-2-1-0805 2 1 0 9 0 5-2-1-090 5-2-1-0905 2 1 1 0 0 5-2-1-100 5-2-1-1005 2 1 1 1 0 5-2-1-110 5-2-1-1105 2 1 1 2 0 5-2-1-120 5-2-1-1205 2 1 1 3 0 5-2-1-130 5-2-1-1305 2 1 1 4 0 5-2-1-140 5-2-1-1405 2 1 1 5 0 5-2-1-150 5-2-1-1505 2 1 1 6 0 5-2-1-160 5-2-1-1605 2 1 1 7 0 5-2-1-170 5-2-1-1705 2 1 1 8 0 5-2-1-180 5-2-1-1805 2 1 1 9 0 5-2-1-190 5-2-1-1905 2 1 2 0 0 5-2-1-200 5-2-1-2005 2 1 2 1 0 5-2-1-210 5-2-1-2105 2 1 2 2 0 5-2-1-220 5-2-1-2205 2 1 2 3 0 5-2-1-230 5-2-1-2305 2 1 2 4 0 5-2-1-240 5-2-1-2405 2 1 9 0 0 5-2-1-900 5-2-1-900

Page 55: ผังบัญชี1

ชอบญช ความหมายสนทรพยสนทรพยหมนเวยนเงนสดและเงนฝากสถาบนการเงนเงนสด เงนสดในมอ รวมทงเงนสดยอย ไดแก เงนเหรยญ ธนบตร เชคทยงมไดนำาฝาก เชคเดนทาง ดราฟทของธนาคารและธนาณตเงนฝากธนาคารเงนลงทนชวคราวเงนลงทนระยะสน

ลกหนคาสนคาและบรการ เงนทลกคาคางชำาระคาสนคาหรอบรการลกหนบตรเครดต เงนทลกคาชำาระคาสนคาดวยบตรเครดตลกหนรายการสงเสรมการขาย ลกหนทเกดจากรายการสงเสรมการขายตวเงนรบ ตราสารทางการเงนทลกคาออกใหเพอเปนการคำาประกนการชำาระคาสนคาหรอบรการคปองสวนลดคาสนคาคาเผอหนสงสยจะสญ ประมาณการยอดลกหนทคาดวาจะเกบเงนไมไดเงนใหกยมระยะสนแกบคคลหรอกจการทเกยวของกนเงนใหกยมระยะสนแกบคคลหรอกจการทเกยวของกนเงนใหกยมระยะสนอนสนคาคงเหลอสนคาสำาเรจรป ของททำาหรอผลตสำาเรจไวเพอขายสนคาระหวางทำา ของททำาหรอผลตสำาเรจบางสวน และตองทำาหรอผลตเพมเตมกอนทจะขายไดวตถดบ ของทซอหรอไดมาเพอใชเปนสวนผสมหรอสวนประกอบอนสำาคญในการทำาหรอผลตสนคาสำาเรจรป

ของใชสนเปลองในสำานกงานหรอในโรงงาน เชน เครองเขยนแบบพมพตางๆสนทรพยหมนเวยนอน

ภาษมลคาเพมจากการซอสนคาหรอบรการ ภาษถกหก ณ ทจาย ภาษทกจการถกหกไวเมอไดรบเงนจากการใหบรการตามทกฎหมายกำาหนด

ลกหนกรมสรรพากร ภาษซงยงไมไดรบคนจากกรมสรรพากรคาใชจายจายลวงหนา เงนทจายไปลวงหนากอนไดรบสนคา หรอ ไดรบบรการภายในรอบระยะเวลาบญชนนรายไดคางรบ รายไดทเกดขนแลว แตยงไมไดรบชำาระสนทรพยหมนเวยนอนๆ สนทรพยหมนเวยนอนๆสนทรพยไมหมนเวยนเงนลงทนระยะยาวเงนลงทนระยะยาวเงนใหกยมระยะยาวแกบคคลหรอกจการทเกยวของกนเงนใหกยมระยะยาวแกบคคลหรอกจการทเกยวของกนเงนใหกยมระยะยาวอน เงนใหกยมระยะยาวอน

ทดนสวนปรบปรงทดน สวนปรบปรงทดน เชน คาทำาถนน คาทำารว คาทำาทอระบายนำาอาคารเครองมอและอปกรณยานพาหนะ พาหนะหรอยวดยานทกจการมไวเพอใชในการขนสง ตลอดจนการดำาเนนธรกจตางๆงานระหวางกอสราง สนทรพย อยระหวางการดำาเนนการทจำาเปนในการเตรยมสนทรพยใหอยในสภาพพรอมใชไดตามประสงค

มลคาเสอมคา หรอ การเสอมราคาสะสม ของสวนปรบปรงทดน มลคาเสอมคา หรอ การเสอมราคาสะสม ของอาคาร มลคาเสอมคา หรอ การเสอมราคาสะสม ของเครองมอและอปกรณ มลคาเสอมคา หรอ การเสอมราคาสะสม ของยานพาหนะ

สนทรพยอน เงนหรอหลกทรพยทกจการจายไปเพอเปนประกนในการดำาเนนการตามสญญา เพอเปนประกนใหไดมาซงบรมสทธหรอสทธหรอบรการบางอยาง เงนหรอหลกทรพยนนจะหมดไปหรอไดรบคนเมอการดำาเนนงานตามเงอนไขดงกลาวสนสดลง

ผงบญชสำาหรบธรกจขนาดกลางและขนาดยอม

เงนฝากธนาคารกระแสรายวน และ ออมทรพย เงนฝากสถาบนการเงนทมอายไมเกน

เงนลงทนทกจการตงใจจะถอไวไมเกน 1 ป เชน พนธบตรรฐบาล หลกทรพยเพอคา และ ตราสารหนทจะครบกำาหนดภายในลกหนการคา-สทธ

คปองสวนลดคาสนคาจาก Supplier

เงนใหกยมแกบคคลหรอกจการทเกยวของกนทจะครบกำาหนดชำาระภายใน เงนใหกยมตอบคคลภายนอก ทจะครบกำาหนดชำาระภายใน

วสด/อะไหล

ภาษมลคาเพม - ภาษซอ

เงนลงทนทกจการตงใจจะถอไวเกน 1 ป เชน พนธบตรรฐบาล และ ตราสารหนทจะถอจนครบกำาหนด หลกทรพยเผอขาย

เงนใหกยมนานเกนกวา1ปแกบคคลหรอกจการทเกยวของกน

ทดน อาคารและอปกรณ - สทธ ทดนทมไวเพอใชประโยชนในการใหบรหาร เพอใหเชา หรอ เพอใชบรหารงาน โดยคาดวาจะใชประโยชนมากกวา

อาคารและสวนตกแตงอาคารทมไวเพอใชประโยชนในการใหบรหาร เพอใหเชา หรอ เพอใชบรหารงาน โดยคาดวาจะใชประโยชนมากกวา อปกรณทมไวเพอใชประโยชนในการใหบรหาร เพอใหเชา หรอ เพอใชบรหารงาน โดยคาดวาจะใชประโยชนมากกวา

คาเสอมราคาสะสม- อาคาร และอปกรณคาเสอมราคาสะสม-สวนปรบปรงทดนคาเสอมราคาสะสม-อาคารคาเสอมราคาสะสม-เครองมอและอปกรณคาเสอมราคาสะสม-ยานพาหนะ

เงนมดจำา/ เงนประกน (ทกจการจาย)

Page 56: ผังบัญชี1

สนทรพยไมมตวตนสนทรพยอนๆ สนทรพยอนๆ

หนสนหนสนหมนเวยนเงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงนเงนเบกเกนบญชธนาคาร เงนเบกเกนบญชธนาคารเงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน หนสนทเกดจากการกยมระยะสนจากธนาคารพาณชย หรอ สถาบนการเงนอนเจาหนการคาเจาหนการคา เงนทบรษทคางชำาระคาสนคา หรอ คาบรการทซอมาเพอใหบรการตามปกตธระเงนกยมระยะสนเงนกยมระยะยาวทถงกำาหนดชำาระในหนงป เงนกยมระยะยาวทจะถงกำาหนดชำาระคนในรอบระยะเวลาบญชถดไปเงนกยมระยะสนจากบคคลทเกยวของกนเงนกยมระยะสนอน เงนกยมระยะสนอนๆเจาหนตวรบคนสนคา หนทเกดจากการออกตวรบคนสนคาใหลกคาแทนเงนสดหนสนหมนเวยนอน

– ภาษมลคาเพม ภาษขาย ภาษมลคาเพมจากการขายสนคาหรอใหบรการ ภาษหก ณ ทจาย ภาษทกฎหมายกำาหนดใหผจายเงนตองหกเงนไวจากจำานวนเงนทจายเมอมการจายเงนไดแตละประเภทใหแกผรบ แลวนำาสงใหแกกรมสรรพากร

เจาหนกรมสรรพากร ภาษตางๆ ซงยงคางชำาระตอกรมสรรพากรเจาหนกรรมการและผถอหน เจาหนกรรมการและผถอหนคาใชจายคางจาย คาใชจายทเกดขนในระหวางงวดบญช แตยงมไดจายรายไดรบลวงหนา รายไดทกจการไดรบลวงหนา เฉพาะสวนทยงถอเปนรายไดในรอบระยะบญชปจจบนไมไดและจะถอเปนรายไดของรอบระยะบญชตอๆ ไปหนสนหมนเวยนอนๆ หนสนหมนเวยนอนๆหนสนไมหมนเวยนหนสนไมหมนเวยน

เงนกยมระยะยาวจากบคคล หรอ กจการทเกยวของกนเงนกยมระยะยาวอน

เงนหรอหลกทรพยทกจการรบมาเพอเปนประกนในการดำาเนนการตามสญญา เพอเปนประกนซงบรมสทธหรอสทธหรอบรการบางอยาง เงนหรอหลกทรพยนนจะหมดไปหรอไดคนเมอการดำาเนนงานตามเงอนไขดงกลาวสนสดลงหนสนไมหมนเวยนอนๆ หนสนไมหมนเวยนอนๆ

ทนและสวนของผถอหนสวนของผถอหนสวนของผถอหน บรษท ทนของบรษททจดทะเบยนตามกฎหมาย ใหแสดงชนดของหน จำานวนหนและมลคาทตราไวตามทจดทะเบยนแตละชนดสวนเกนมลคาหนสามญ เงนทไดจากการขายหนสามญสวนทสงกวามลคาทตราไวตามทจดทะเบยนของหนสามญ

สำารองทกนไวจากกำาไรสทธประจำาป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชยกำาไรสะสมยงไมไดจดสรร กำาไรสะสมและกำาไรสทธของรอบระยะเวลาบญชปจจบนคงเหลอหลงจากการจดสรร

รายได

รายไดจากการขาย รายไดทเกดจากการใหบรการซงเปนธรกจหลกของบรษทเพอแลกเปลยนกบเงนสด สทธเรยกรองใหช ำาระเงน หรอ สงทคดมลคาเปนเงนไดสนคารบคน สนคาทรบคนจากลกคากรณตางๆ เชน แตก หก เสยหาย และ สวนลดจากการขายสนคานนๆสวนลดรบจการซอสนคาและการชำาระหนรายไดจากรายการสงเสรมการขายรายไดอนดอกเบยรบ รายไดจากดอกเบยรบ เชน ดอกเบยเงนฝากธนาคารและเงนใหกยมรายไดอน รายไดจากการดำาเนนงานนอกเหนอจากรายไดหลก

คาใชจาย

ซอสนคา มลคาสนคาทซอมาเพอขาย

สนทรพย ซงโดยกายภาพไมมรปราง ไมมรปธรรม ไมเปนตวเงนทสามารถระบได แตกจการถอไวเพอใชในการผลตหรอจ ำาหนายสนคา หรอมไวใหบรการ หรอเพอใหผอนเชา หรอเพอใชในการบรหารงาน เชน โปรแกรมคอมพวเตอร

เงนกยมระยะสนและเงนทดรองจากบคคลทเกยวของ หรอ กจการทเกยวของกน เชนเงนกจากกรรมการ

เงนกยมระยะสนแกบคคลหรอกจการทเกยวของกน ทจะครบกำาหนดชำาระเกนกวา เงนใหกยมตอบคคลภายนอก ทจะครบกำาหนดชำาระเกนกวา

เงนมดจำา / เงนประกน (ทกจการรบ)

กำาไรสะสมจดสรรแลว - สำารองตามกฎหมาย

รายไดจากการขาย/ใหบรการ

สวนลดทกจการไดรบจาก Supplier เมอกจการชำาระเงนคาสนคาตามเงอนไข รายไดทกจการไดรบจาก Supplier เพอสงเสรมการขายสนคา

ตนทนขาย/บรการตนทนขาย/บรการ

Page 57: ผังบัญชี1

สวนลดจาย สวนลดทกจการลดใหลกคาเมอลกคามาชำาระเงนคาสนคาเงนเดอนและคาจางคาลวงเวลาเงนรางวล

คาใชจายในการขายและบรการ คาใชจายในการขายและบรหาร และ คาใชจายอน

เงนเดอนและคาจางคาลวงเวลาเงนรางวลเงนสมทบกองทนประกนสงคม เงนทบรษทจายสมทบใหแกกองทนประกนสงคมเงนสมทบกองทนเงนทดแทน เงนทบรษทจายสมทบใหแกกรมแรงงาน เพอเขากองทนเงนทดแทนคาเชาสำานกงาน คาเชาสำานกงานเพอประโยชนในการดำาเนนงานของบรษทคาสาธารณปโภค คานำา คาไฟ คาโทรศพท ทใชในการดำาเนนกจการคาพาหนะ คาโดยสารยานพาหนะทกประเภท ทจายไปเพอตดตอธรกจภายในประเทศ

คาซอมแซม และ วสดสนเปลอง คาใชจายในการซอมแซมเพอชวยใหสนทรพยทชำารดเสยหายคงสภาพดตามเดมคารบรองคาขนสง คาบรการขนสงสนคาทชำาระใหแกบคคลหรอองคกรทรบจางขนสงประกนภย เชน คาเบยประกนอคคภย โจรกรรมภยและภยอน ทจายใหแกผเอาประกนภยคานายหนา คาตอบแทนทคดใหพนกงานหรอตวแทนสำาหรบบรการเกยวกบการขาย การซอ การจดเกบหน หรอรายการทางธรกจอยางอนตามปกตมกกำาหนดเปนอตรารอยละของจำานวนเงนทเกยวของคาโฆษณาและสงเสรมการขาย คาใชจายเพอกระตนใหเกดการขายสนคาหรอบรการหรอเสรมสรางภาพลกษณใหแกบรษทผานสอโทรทศน วทย สงพมพ อนเทอรเนต ปายโฆษณา โลโก อปกรณจดโชวตางๆ

มลคาเสอมคา หรอ การเสอมราคาของอาคารและอปกรณ ยานพาหนะคาธรรมเนยมธนาคาร คาธรรมเนยมทจายใหกบธนาคารคาธรรมเนยมอน คาธรรมเนยมอนๆ นอกจากคาธรรมเนยมธนาคารคาสอบบญชคาทำาบญชหนสงสยจะสญ การตงสำารองหนทคาดวาจะเรยกเกบเงนไมไดหนสญคาใชจายอนๆ คาใชจายในการขายและบรหารอนๆดอกเบยจาย ดอกเบยหรอคาตอบแทนเนองจากการใชประโยชนจากเงนทกยมจากสถาบนการเงนภาษเงนได คาภาษทคำานวณจากกำาไรสทธของกจการ ทงนเปนไปตามหลกเกณฑทกำาหนดในประมวลรษฎากรรายการพเศษ

ผลตอบแทนพนกงานสำาหรบการทำางานททำาหนาทขายเงนทจายเพมจากเงนเดอน/คาจางปกตเนองจากการการทำางานนอกเหนอจากเวลาทำางานปกตผลตอบแทนพเศษทจายใหแกพนกงานททำาหนาทขาย

คาใชจายในการขาย/บรการอนๆ คาใชจายในการขาย/ บรการอนๆ (Overhead)

เงนเดอนและคาจางพนกงานทไมเกยวของกบการผลตเงนทจายเพมจากเงนเดอน/คาจางปกตเนองจากการการทำางานนอกเหนอจากเวลาทำางานปกตผลตอบแทนพเศษทจายใหแกพนกงานทไมไดทำาหนาทผลต

คาใชจายในการเลยงตอนรบบคคลภายนอกเพอธรกจของบรษทหรอเปนคาใชจายอนเกยวเนองโดยตรงกบการรบรองบคคลภายนอกทอำานวยประโยชนใหแกบรษท เชน คาเลยงรบรองอาหาร สงของหรอสนทนาการอน และเปนไปตามกฎกระทรวงฉ

คาเสอมราคา- ทดน อาคาร และ อปกรณ

คชจ. ทบรษทจายใหกบสำานกงานสอบบญช เพอการตรวจสอบบญชบรษทคาจางทจายใหสำานกงานบญช/ บคคล เพอทำาบญชของกจการ

ลกหนทยงไมไดรบเงน และไดตดตามทางถามจนถงทสดแลว แตยงไมไดรบชำาระ และกจการพจารณาแลวเหนวา สมควรตดจำาหนายลกหนนนออกจากบญช และปฏบตตามประมวลรษฎากรม

รายการทไมเกยวของกบการขาย- บรการ นานๆครง ทงรายไดและคาใชจาย

Page 58: ผังบัญชี1

เงนสดในมอ รวมทงเงนสดยอย ไดแก เงนเหรยญ ธนบตร เชคทยงมไดนำาฝาก เชคเดนทาง ดราฟทของธนาคารและธนาณต

ตราสารทางการเงนทลกคาออกใหเพอเปนการคำาประกนการชำาระคาสนคาหรอบรการ

ประมาณการยอดลกหนทคาดวาจะเกบเงนไมได

ของททำาหรอผลตสำาเรจบางสวน และตองทำาหรอผลตเพมเตมกอนทจะขายไดของทซอหรอไดมาเพอใชเปนสวนผสมหรอสวนประกอบอนสำาคญในการทำาหรอผลตสนคาสำาเรจรป

ของใชสนเปลองในสำานกงานหรอในโรงงาน เชน เครองเขยนแบบพมพตางๆ

ภาษทกจการถกหกไวเมอไดรบเงนจากการใหบรการตามทกฎหมายกำาหนด

เงนทจายไปลวงหนากอนไดรบสนคา หรอ ไดรบบรการภายในรอบระยะเวลาบญชนน

สวนปรบปรงทดน เชน คาทำาถนน คาทำารว คาทำาทอระบายนำา

พาหนะหรอยวดยานทกจการมไวเพอใชในการขนสง ตลอดจนการดำาเนนธรกจตางๆ สนทรพย อยระหวางการดำาเนนการทจำาเปนในการเตรยมสนทรพยใหอยในสภาพพรอมใชไดตามประสงค

มลคาเสอมคา หรอ การเสอมราคาสะสม ของสวนปรบปรงทดน มลคาเสอมคา หรอ การเสอมราคาสะสม ของอาคาร มลคาเสอมคา หรอ การเสอมราคาสะสม ของเครองมอและอปกรณ มลคาเสอมคา หรอ การเสอมราคาสะสม ของยานพาหนะ

เงนหรอหลกทรพยทกจการจายไปเพอเปนประกนในการดำาเนนการตามสญญา เพอเปนประกนใหไดมาซงบรมสทธหรอสทธหรอบรการบางอยาง เงนหรอหลกทรพยนนจะหมดไปหรอไดรบคนเมอการดำาเนนงานตามเงอนไขดงกลาวสนสดลง

เงนฝากธนาคารกระแสรายวน และ ออมทรพย เงนฝากสถาบนการเงนทมอายไมเกน3เดอนและปราศจากภาระผกพน

เงนลงทนทกจการตงใจจะถอไวไมเกน 1 ป เชน พนธบตรรฐบาล หลกทรพยเพอคา และ ตราสารหนทจะครบกำาหนดภายใน 1 ป เงนฝากสถาบนการเงนทมอายเกนกวา

เงนใหกยมแกบคคลหรอกจการทเกยวของกนทจะครบกำาหนดชำาระภายใน 1 ป เชน เงนใหกรรมการ/ผถอหน/พนกงานก เงนใหกยมตอบคคลภายนอก ทจะครบกำาหนดชำาระภายใน 1 ป

เงนลงทนทกจการตงใจจะถอไวเกน 1 ป เชน พนธบตรรฐบาล และ ตราสารหนทจะถอจนครบกำาหนด หลกทรพยเผอขาย

ปแกบคคลหรอกจการทเกยวของกน

ทดนทมไวเพอใชประโยชนในการใหบรหาร เพอใหเชา หรอ เพอใชบรหารงาน โดยคาดวาจะใชประโยชนมากกวา 1 รอบปบญช

อาคารและสวนตกแตงอาคารทมไวเพอใชประโยชนในการใหบรหาร เพอใหเชา หรอ เพอใชบรหารงาน โดยคาดวาจะใชประโยชนมากกวา 1 รอบปบญช อปกรณทมไวเพอใชประโยชนในการใหบรหาร เพอใหเชา หรอ เพอใชบรหารงาน โดยคาดวาจะใชประโยชนมากกวา 1 รอบปบญช

Page 59: ผังบัญชี1

หนสนทเกดจากการกยมระยะสนจากธนาคารพาณชย หรอ สถาบนการเงนอน

เงนทบรษทคางชำาระคาสนคา หรอ คาบรการทซอมาเพอใหบรการตามปกตธระ

เงนกยมระยะยาวทจะถงกำาหนดชำาระคนในรอบระยะเวลาบญชถดไป

หนทเกดจากการออกตวรบคนสนคาใหลกคาแทนเงนสด

ภาษมลคาเพมจากการขายสนคาหรอใหบรการ ภาษทกฎหมายกำาหนดใหผจายเงนตองหกเงนไวจากจำานวนเงนทจายเมอมการจายเงนไดแตละประเภทใหแกผรบ แลวนำาสงใหแกกรมสรรพากร

คาใชจายทเกดขนในระหวางงวดบญช แตยงมไดจาย รายไดทกจการไดรบลวงหนา เฉพาะสวนทยงถอเปนรายไดในรอบระยะบญชปจจบนไมไดและจะถอเปนรายไดของรอบระยะบญชตอๆ ไป

เงนหรอหลกทรพยทกจการรบมาเพอเปนประกนในการดำาเนนการตามสญญา เพอเปนประกนซงบรมสทธหรอสทธหรอบรการบางอยาง เงนหรอหลกทรพยนนจะหมดไปหรอไดคนเมอการดำาเนนงานตามเงอนไขดงกลาวสนสดลง

บรษท ทนของบรษททจดทะเบยนตามกฎหมาย ใหแสดงชนดของหน จำานวนหนและมลคาทตราไวตามทจดทะเบยนแตละชนดเงนทไดจากการขายหนสามญสวนทสงกวามลคาทตราไวตามทจดทะเบยนของหนสามญ

สำารองทกนไวจากกำาไรสทธประจำาป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชยกำาไรสะสมและกำาไรสทธของรอบระยะเวลาบญชปจจบนคงเหลอหลงจากการจดสรร

รายไดทเกดจากการใหบรการซงเปนธรกจหลกของบรษทเพอแลกเปลยนกบเงนสด สทธเรยกรองใหช ำาระเงน หรอ สงทคดมลคาเปนเงนได สนคาทรบคนจากลกคากรณตางๆ เชน แตก หก เสยหาย และ สวนลดจากการขายสนคานนๆ

รายไดจากดอกเบยรบ เชน ดอกเบยเงนฝากธนาคารและเงนใหกยมรายไดจากการดำาเนนงานนอกเหนอจากรายไดหลก

สนทรพย ซงโดยกายภาพไมมรปราง ไมมรปธรรม ไมเปนตวเงนทสามารถระบได แตกจการถอไวเพอใชในการผลตหรอจ ำาหนายสนคา หรอมไวใหบรการ หรอเพอใหผอนเชา หรอเพอใชในการบรหารงาน เชน โปรแกรมคอมพวเตอร

เงนกยมระยะสนและเงนทดรองจากบคคลทเกยวของ หรอ กจการทเกยวของกน เชนเงนกจากกรรมการ/ผถอหน

เงนกยมระยะสนแกบคคลหรอกจการทเกยวของกน ทจะครบกำาหนดชำาระเกนกวา 1 ป เงนใหกยมตอบคคลภายนอก ทจะครบกำาหนดชำาระเกนกวา 1 ป

Supplier เมอกจการชำาระเงนคาสนคาตามเงอนไขSupplier เพอสงเสรมการขายสนคา

Page 60: ผังบัญชี1

สวนลดทกจการลดใหลกคาเมอลกคามาชำาระเงนคาสนคา

เงนทบรษทจายสมทบใหแกกองทนประกนสงคม เงนทบรษทจายสมทบใหแกกรมแรงงาน เพอเขากองทนเงนทดแทน

คาเชาสำานกงานเพอประโยชนในการดำาเนนงานของบรษท คานำา คาไฟ คาโทรศพท ทใชในการดำาเนนกจการ

คาโดยสารยานพาหนะทกประเภท ทจายไปเพอตดตอธรกจภายในประเทศคาใชจายในการซอมแซมเพอชวยใหสนทรพยทชำารดเสยหายคงสภาพดตามเดม

คาบรการขนสงสนคาทชำาระใหแกบคคลหรอองคกรทรบจางขนสง เชน คาเบยประกนอคคภย โจรกรรมภยและภยอน ทจายใหแกผเอาประกนภย

คาตอบแทนทคดใหพนกงานหรอตวแทนสำาหรบบรการเกยวกบการขาย การซอ การจดเกบหน หรอรายการทางธรกจอยางอนตามปกตมกกำาหนดเปนอตรารอยละของจำานวนเงนทเกยวของ คาใชจายเพอกระตนใหเกดการขายสนคาหรอบรการหรอเสรมสรางภาพลกษณใหแกบรษทผานสอโทรทศน วทย สงพมพ อนเทอรเนต ปายโฆษณา โลโก อปกรณจดโชวตางๆ

มลคาเสอมคา หรอ การเสอมราคาของอาคารและอปกรณ ยานพาหนะ

คาธรรมเนยมอนๆ นอกจากคาธรรมเนยมธนาคาร

การตงสำารองหนทคาดวาจะเรยกเกบเงนไมได

ดอกเบยหรอคาตอบแทนเนองจากการใชประโยชนจากเงนทกยมจากสถาบนการเงน คาภาษทคำานวณจากกำาไรสทธของกจการ ทงนเปนไปตามหลกเกณฑทกำาหนดในประมวลรษฎากร

ผลตอบแทนพนกงานสำาหรบการทำางานททำาหนาทขาย/ใหบรการโดยตรงคาจางปกตเนองจากการการทำางานนอกเหนอจากเวลาทำางานปกต

ผลตอบแทนพเศษทจายใหแกพนกงานททำาหนาทขาย/ใหบรการโดยตรง บรการอนๆ (Overhead)

เงนเดอนและคาจางพนกงานทไมเกยวของกบการผลต/บรการโดยตรงคาจางปกตเนองจากการการทำางานนอกเหนอจากเวลาทำางานปกต

ผลตอบแทนพเศษทจายใหแกพนกงานทไมไดทำาหนาทผลต/ใหบรการโดยตรง

คาใชจายในการเลยงตอนรบบคคลภายนอกเพอธรกจของบรษทหรอเปนคาใชจายอนเกยวเนองโดยตรงกบการรบรองบคคลภายนอกทอำานวยประโยชนใหแกบรษท เชน คาเลยงรบรองอาหาร สงของหรอสนทนาการอน และเปนไปตามกฎกระทรวงฉ

ทบรษทจายใหกบสำานกงานสอบบญช เพอการตรวจสอบบญชบรษท บคคล เพอทำาบญชของกจการ

ลกหนทยงไมไดรบเงน และไดตดตามทางถามจนถงทสดแลว แตยงไมไดรบชำาระ และกจการพจารณาแลวเหนวา สมควรตดจำาหนายลกหนนนออกจากบญช และปฏบตตามประมวลรษฎากรม

รายการทไมเกยวของกบการขาย- บรการ นานๆครง ทงรายไดและคาใชจาย

Page 61: ผังบัญชี1

เงนหรอหลกทรพยทกจการจายไปเพอเปนประกนในการดำาเนนการตามสญญา เพอเปนประกนใหไดมาซงบรมสทธหรอสทธหรอบรการบางอยาง เงนหรอหลกทรพยนนจะหมดไปหรอไดรบคนเมอการดำาเนนงานตามเงอนไขดงกลาวสนสดลง

ป เงนฝากสถาบนการเงนทมอายเกนกวา3เดอนแตไมเกน1ป

Page 62: ผังบัญชี1

เงนหรอหลกทรพยทกจการรบมาเพอเปนประกนในการดำาเนนการตามสญญา เพอเปนประกนซงบรมสทธหรอสทธหรอบรการบางอยาง เงนหรอหลกทรพยนนจะหมดไปหรอไดคนเมอการดำาเนนงานตามเงอนไขดงกลาวสนสดลง

สนทรพย ซงโดยกายภาพไมมรปราง ไมมรปธรรม ไมเปนตวเงนทสามารถระบได แตกจการถอไวเพอใชในการผลตหรอจ ำาหนายสนคา หรอมไวใหบรการ หรอเพอใหผอนเชา หรอเพอใชในการบรหารงาน เชน โปรแกรมคอมพวเตอร (Computer software) สทธบตร (Patents)

Page 63: ผังบัญชี1

คาตอบแทนทคดใหพนกงานหรอตวแทนสำาหรบบรการเกยวกบการขาย การซอ การจดเกบหน หรอรายการทางธรกจอยางอนตามปกตมกกำาหนดเปนอตรารอยละของจำานวนเงนทเกยวของ คาใชจายเพอกระตนใหเกดการขายสนคาหรอบรการหรอเสรมสรางภาพลกษณใหแกบรษทผานสอโทรทศน วทย สงพมพ อนเทอรเนต ปายโฆษณา โลโก อปกรณจดโชวตางๆ

คาใชจายในการเลยงตอนรบบคคลภายนอกเพอธรกจของบรษทหรอเปนคาใชจายอนเกยวเนองโดยตรงกบการรบรองบคคลภายนอกทอำานวยประโยชนใหแกบรษท เชน คาเลยงรบรองอาหาร สงของหรอสนทนาการอน และเปนไปตามกฎกระทรวงฉ.143 แกไขเพมเตมโดยกฎกระทรวงฉ

ลกหนทยงไมไดรบเงน และไดตดตามทางถามจนถงทสดแลว แตยงไมไดรบชำาระ และกจการพจารณาแลวเหนวา สมควรตดจำาหนายลกหนนนออกจากบญช และปฏบตตามประมวลรษฎากรม.65ทว(9)และกฎกระทรวงฉ.186(พ.ศ.2534) แลว

Page 64: ผังบัญชี1

สทธบตร (Patents)

Page 65: ผังบัญชี1

แกไขเพมเตมโดยกฎกระทรวงฉ.222

Page 66: ผังบัญชี1

1-0-0-000 สนทรพย 1-1-0-000 สนทรพยหมนเวยน1-0-0-000 สนทรพย 1-1-0-000 สนทรพยหมนเวยน1-0-0-000 สนทรพย 1-1-0-000 สนทรพยหมนเวยน1-0-0-000 สนทรพย 1-1-0-000 สนทรพยหมนเวยน1-0-0-000 สนทรพย 1-1-0-000 สนทรพยหมนเวยน1-0-0-000 สนทรพย 1-1-0-000 สนทรพยหมนเวยน1-0-0-000 สนทรพย 1-1-0-000 สนทรพยหมนเวยน1-0-0-000 สนทรพย 1-1-0-000 สนทรพยหมนเวยน1-0-0-000 สนทรพย 1-1-0-000 สนทรพยหมนเวยน1-0-0-000 สนทรพย 1-1-0-000 สนทรพยหมนเวยน1-0-0-000 สนทรพย 1-1-0-000 สนทรพยหมนเวยน1-0-0-000 สนทรพย 1-1-0-000 สนทรพยหมนเวยน1-0-0-000 สนทรพย 1-1-0-000 สนทรพยหมนเวยน1-0-0-000 สนทรพย 1-1-0-000 สนทรพยหมนเวยน1-0-0-000 สนทรพย 1-1-0-000 สนทรพยหมนเวยน1-0-0-000 สนทรพย 1-1-0-000 สนทรพยหมนเวยน1-0-0-000 สนทรพย 1-1-0-000 สนทรพยหมนเวยน1-0-0-000 สนทรพย 1-1-0-000 สนทรพยหมนเวยน1-0-0-000 สนทรพย 1-1-0-000 สนทรพยหมนเวยน1-0-0-000 สนทรพย 1-1-0-000 สนทรพยหมนเวยน1-0-0-000 สนทรพย 1-1-0-000 สนทรพยหมนเวยน1-0-0-000 สนทรพย 1-1-0-000 สนทรพยหมนเวยน1-0-0-000 สนทรพย 1-1-0-000 สนทรพยหมนเวยน1-0-0-000 สนทรพย 1-2-0-000 สนทรพยไมหมนเวยน1-0-0-000 สนทรพย 1-2-0-000 สนทรพยไมหมนเวยน1-0-0-000 สนทรพย 1-2-0-000 สนทรพยไมหมนเวยน1-0-0-000 สนทรพย 1-2-0-000 สนทรพยไมหมนเวยน1-0-0-000 สนทรพย 1-2-0-000 สนทรพยไมหมนเวยน1-0-0-000 สนทรพย 1-2-0-000 สนทรพยไมหมนเวยน1-0-0-000 สนทรพย 1-2-0-000 สนทรพยไมหมนเวยน1-0-0-000 สนทรพย 1-2-0-000 สนทรพยไมหมนเวยน1-0-0-000 สนทรพย 1-2-0-000 สนทรพยไมหมนเวยน1-0-0-000 สนทรพย 1-2-0-000 สนทรพยไมหมนเวยน1-0-0-000 สนทรพย 1-2-0-000 สนทรพยไมหมนเวยน1-0-0-000 สนทรพย 1-2-0-000 สนทรพยไมหมนเวยน1-0-0-000 สนทรพย 1-2-0-000 สนทรพยไมหมนเวยน1-0-0-000 สนทรพย 1-2-0-000 สนทรพยไมหมนเวยน1-0-0-000 สนทรพย 1-2-0-000 สนทรพยไมหมนเวยน1-0-0-000 สนทรพย 1-2-0-000 สนทรพยไมหมนเวยน1-0-0-000 สนทรพย 1-2-0-000 สนทรพยไมหมนเวยน1-0-0-000 สนทรพย 1-3-0-000 สนทรพยอน ๆ2-0-0-000 หนสน 2-1-0-000 หนสนหมนเวยน2-0-0-000 หนสน 2-1-0-000 หนสนหมนเวยน2-0-0-000 หนสน 2-1-0-000 หนสนหมนเวยน2-0-0-000 หนสน 2-1-0-000 หนสนหมนเวยน2-0-0-000 หนสน 2-1-0-000 หนสนหมนเวยน2-0-0-000 หนสน 2-1-0-000 หนสนหมนเวยน2-0-0-000 หนสน 2-1-0-000 หนสนหมนเวยน2-0-0-000 หนสน 2-1-0-000 หนสนหมนเวยน2-0-0-000 หนสน 2-1-0-000 หนสนหมนเวยน2-0-0-000 หนสน 2-1-0-000 หนสนหมนเวยน

Page 67: ผังบัญชี1

2-0-0-000 หนสน 2-1-0-000 หนสนหมนเวยน2-0-0-000 หนสน 2-1-0-000 หนสนหมนเวยน2-0-0-000 หนสน 2-1-0-000 หนสนหมนเวยน2-0-0-000 หนสน 2-1-0-000 หนสนหมนเวยน2-0-0-000 หนสน 2-1-0-000 หนสนหมนเวยน2-0-0-000 หนสน 2-1-0-000 หนสนหมนเวยน2-0-0-000 หนสน 2-2-0-000 หนสนไมหมนเวยน2-0-0-000 หนสน 2-2-0-000 หนสนไมหมนเวยน2-0-0-000 หนสน 2-2-0-000 หนสนไมหมนเวยน2-0-0-000 หนสน 2-2-0-000 หนสนไมหมนเวยน2-0-0-000 หนสน 2-2-0-000 หนสนไมหมนเวยน2-0-0-000 หนสน 2-2-0-000 หนสนไมหมนเวยน2-0-0-000 หนสน 2-2-0-000 หนสนไมหมนเวยน2-0-0-000 หนสน 2-2-0-000 หนสนไมหมนเวยน2-0-0-000 หนสน 2-2-0-000 หนสนไมหมนเวยน2-0-0-000 หนสน 2-2-0-000 หนสนไมหมนเวยน2-0-0-000 หนสน 2-2-0-000 หนสนไมหมนเวยน2-0-0-000 หนสน 2-2-0-000 หนสนไมหมนเวยน2-0-0-000 หนสน 2-2-0-000 หนสนไมหมนเวยน2-0-0-000 หนสน 2-3-0-000 หนสนอน2-0-0-000 หนสน 2-3-0-000 หนสนอน2-0-0-000 หนสน 2-3-0-000 หนสนอน3-0-0-000 ทนและสวนของผถอหน 3-1-0-000 สวนของผถอหน3-0-0-000 ทนและสวนของผถอหน 3-1-0-000 สวนของผถอหน3-0-0-000 ทนและสวนของผถอหน 3-1-0-000 สวนของผถอหน3-0-0-000 ทนและสวนของผถอหน 3-2-0-0003-0-0-000 ทนและสวนของผถอหน 3-2-0-0003-0-0-000 ทนและสวนของผถอหน 3-2-0-0003-0-0-000 ทนและสวนของผถอหน 3-3-0-000 ถอนใชสวนตว3-0-0-000 ทนและสวนของผถอหน4-0-0-000 รายได 3-3-0-000 ถอนใชสวนตว4-0-0-000 รายได 4-1-0-0004-0-0-000 รายได 4-1-0-0004-0-0-000 รายได 4-1-0-0004-0-0-000 รายได 4-1-0-0004-0-0-000 รายได 4-1-0-0004-0-0-000 รายได 4-2-0-000 รายไดอน4-0-0-000 รายได 4-2-0-000 รายไดอน4-0-0-000 รายได 4-2-0-000 รายไดอน5-0-0-000 คาใชจาย 4-2-0-000 รายไดอน5-0-0-000 คาใชจาย 5-1-0-0005-0-0-000 คาใชจาย 5-1-0-0005-0-0-000 คาใชจาย 5-1-0-0005-0-0-000 คาใชจาย 5-1-0-0005-0-0-000 คาใชจาย 5-1-0-0005-0-0-000 คาใชจาย 5-1-0-0005-0-0-000 คาใชจาย 5-1-0-0005-0-0-000 คาใชจาย 5-1-0-0005-0-0-000 คาใชจาย 5-2-0-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ5-0-0-000 คาใชจาย 5-2-0-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ5-0-0-000 คาใชจาย 5-2-0-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ

กำาไร (ขาดทน) สะสม กำาไร (ขาดทน) สะสม กำาไร (ขาดทน) สะสม

รายไดจากการขาย/ใหบรการรายไดจากการขาย/ใหบรการรายไดจากการขาย/ใหบรการรายไดจากการขาย/ใหบรการรายไดจากการขาย/ใหบรการ

คาใชจายในการขาย/บรการคาใชจายในการขาย/บรการคาใชจายในการขาย/บรการคาใชจายในการขาย/บรการคาใชจายในการขาย/บรการคาใชจายในการขาย/บรการคาใชจายในการขาย/บรการคาใชจายในการขาย/บรการ

Page 68: ผังบัญชี1

5-0-0-000 คาใชจาย 5-2-0-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ5-0-0-000 คาใชจาย 5-2-0-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ5-0-0-000 คาใชจาย 5-2-0-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ5-0-0-000 คาใชจาย 5-2-0-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ5-0-0-000 คาใชจาย 5-2-0-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ5-0-0-000 คาใชจาย 5-2-0-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ5-0-0-000 คาใชจาย 5-2-0-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ5-0-0-000 คาใชจาย 5-2-0-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ5-0-0-000 คาใชจาย 5-2-0-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ5-0-0-000 คาใชจาย 5-2-0-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ5-0-0-000 คาใชจาย 5-2-0-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ5-0-0-000 คาใชจาย 5-2-0-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ5-0-0-000 คาใชจาย 5-2-0-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ5-0-0-000 คาใชจาย 5-2-0-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ5-0-0-000 คาใชจาย 5-2-0-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ5-0-0-000 คาใชจาย 5-2-0-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ5-0-0-000 คาใชจาย 5-2-0-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ5-0-0-000 คาใชจาย 5-2-0-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ5-0-0-000 คาใชจาย 5-2-0-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ5-0-0-000 คาใชจาย 5-2-0-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ5-0-0-000 คาใชจาย 5-2-0-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ5-0-0-000 คาใชจาย 5-2-0-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ5-0-0-000 คาใชจาย 5-2-0-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ

Page 69: ผังบัญชี1

1-1-1-000 เงนสดและเงนฝากสถาบนการเงน 1-1-1-0101-1-1-000 เงนสดและเงนฝากสถาบนการเงน 1-1-1-0201-1-2-000 เงนลงทนชวคราว 1-1-2-0101-1-3-000 1-1-3-0101-1-3-000 1-1-3-0201-1-3-000 1-1-3-0301-1-3-000 1-1-3-0401-1-3-000 1-1-3-0501-1-3-000 1-1-3-0601-1-4-000 เงนใหกยมระยะสนแกบคคลหรอกจการทเกยวของกน 1-1-4-0101-1-4-000 เงนใหกยมระยะสนแกบคคลหรอกจการทเกยวของกน 1-1-4-0201-1-5-000 เงนใหกยมระยะสนอน 1-1-5-0101-1-6-000 สนคาคงเหลอ 1-1-6-0101-1-6-000 สนคาคงเหลอ 1-1-6-0201-1-6-000 สนคาคงเหลอ 1-1-6-0301-1-6-000 สนคาคงเหลอ 1-1-6-0401-1-7-000 ภาษเงนไดรอตดบญช 1-1-7-0101-1-9-000 สนทรพยหมนเวยนอน 1-1-9-0101-1-9-000 สนทรพยหมนเวยนอน 1-1-9-0201-1-9-000 สนทรพยหมนเวยนอน 1-1-9-0301-1-9-000 สนทรพยหมนเวยนอน 1-1-9-0401-1-9-000 สนทรพยหมนเวยนอน 1-1-9-0501-1-9-000 สนทรพยหมนเวยนอน 1-1-9-0901-2-1-000 เงนลงทนระยะยาว 1-2-1-0101-2-2-000 เงนใหกยมระยะยาวแกบคคลหรอกจการทเกยวของกน 1-2-2-0101-2-2-000 เงนใหกยมระยะยาวแกบคคลหรอกจการทเกยวของกน 1-2-2-0201-2-3-000 เงนใหกยมระยะยาวอน 1-2-3-0101-2-4-000 1-2-4-0101-2-4-000 1-2-4-0201-2-4-000 1-2-4-0301-2-4-000 1-2-4-0401-2-4-000 1-2-4-0501-2-4-000 1-2-4-0601-2-5-000 1-2-5-0101-2-5-000 1-2-5-0201-2-5-000 1-2-5-0301-2-5-000 1-2-5-0401-2-9-000 สนทรพยไมหมนเวยนอน 1-2-9-0101-2-9-000 สนทรพยไมหมนเวยนอน 1-2-9-0201-2-9-000 สนทรพยไมหมนเวยนอน 1-2-9-0901-2-9-000 สนทรพยไมหมนเวยนอน 1-3-9-0002-1-1-000 เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน 2-1-1-0102-1-1-000 เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน 2-1-1-0202-1-2-000 เจาหนการคา 2-1-2-0102-1-3-000 เงนกยมระยะสน 2-1-3-0102-1-3-000 เงนกยมระยะสน 2-1-3-0202-1-3-000 เงนกยมระยะสน 2-1-3-0302-1-3-000 เงนกยมระยะสน 2-1-3-0402-1-3-000 เงนกยมระยะสน 2-1-3-0902-1-4-000 คาใชจายคางจาย 2-1-4-0102-1-5-000 คาภาษเงนไดนตบคคลคางจาย 2-1-5-010

ลกหนการคาและตวเงนรบ-สทธลกหนการคาและตวเงนรบ-สทธลกหนการคาและตวเงนรบ-สทธลกหนการคาและตวเงนรบ-สทธลกหนการคาและตวเงนรบ-สทธลกหนการคาและตวเงนรบ-สทธ

ทดน อาคารและอปกรณ - สทธ ทดน อาคารและอปกรณ - สทธ ทดน อาคารและอปกรณ - สทธ ทดน อาคารและอปกรณ - สทธ ทดน อาคารและอปกรณ - สทธ ทดน อาคารและอปกรณ - สทธ

คาเสอมราคาสะสม- อาคาร และอปกรณคาเสอมราคาสะสม- อาคาร และอปกรณคาเสอมราคาสะสม- อาคาร และอปกรณคาเสอมราคาสะสม- อาคาร และอปกรณ

Page 70: ผังบัญชี1

2-1-9-000 หนสนหมนเวยนอน 2-1-9-0102-1-9-000 หนสนหมนเวยนอน 2-1-9-0202-1-9-000 หนสนหมนเวยนอน 2-1-9-0302-1-9-000 หนสนหมนเวยนอน 2-1-9-0402-1-9-000 หนสนหมนเวยนอน 2-1-9-0502-1-9-000 หนสนหมนเวยนอน 2-1-9-0902-2-1-000 2-2-1-0102-2-1-000 2-2-1-0202-2-1-000 2-2-1-0302-2-1-000 2-2-1-0902-2-1-0002-2-2-000 เงนกยมระยะยาวจากบคคลหรอกจการทเกยวของกน 2-2-2-0102-2-2-000 เงนกยมระยะยาวจากบคคลหรอกจการทเกยวของกน2-2-3-000 เงนกยมระยะยาวอน ๆ 2-2-3-0102-2-3-000 เงนกยมระยะยาวอน ๆ2-2-4-000 หนสนภาษเงนไดรอการตดบญช 2-2-4-0102-2-4-000 หนสนภาษเงนไดรอการตดบญช2-2-5-000 หนสนไมหมนเวยนอน 2-2-5-0102-2-5-000 หนสนไมหมนเวยนอน2-2-5-000 หนสนไมหมนเวยนอน2-3-1-000 หนสนอน 2-3-1-0102-3-1-000 หนสนอน2-3-1-000 หนสนอน3-1-1-000 ทนเรอนหน3-1-2-000 สวนเกนทน3-1-2-000 สวนเกนทน3-2-1-0003-2-2-000

2-3-1-000 หนสนอน3-3-1-000 ถอนใชสวนตว 3-3-1-0104-1-1-000 4-1-1-0104-1-1-000 4-1-1-0204-1-1-000 4-1-1-0304-1-1-000 4-1-1-0404-1-1-0004-2-1-000 รายไดอน 4-2-1-0104-2-1-000 รายไดอน 4-2-1-020

4-2-1-000 รายไดอน5-1-1-000 5-1-1-0105-1-1-000 5-1-1-0205-1-1-000 5-1-1-0305-1-1-000 5-1-1-0405-1-1-000 5-1-1-0505-1-1-000 5-1-1-0905-1-1-000

5-2-1-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ 5-2-1-0105-2-1-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ 5-2-1-0205-2-1-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ 5-2-1-030

หนสนระยะยาว- สทธจากสวนทถงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปหนสนระยะยาว- สทธจากสวนทถงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปหนสนระยะยาว- สทธจากสวนทถงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปหนสนระยะยาว- สทธจากสวนทถงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปหนสนระยะยาว- สทธจากสวนทถงกำาหนดชำาระภายใน 1 ป

กำาไร (ขาดทน) สะสมจดสรร กำาไร (ขาดทน) สะสมยงมไดจดสรร

รายไดจากการขาย/ใหบรการรายไดจากการขาย/ใหบรการรายไดจากการขาย/ใหบรการรายไดจากการขาย/ใหบรการรายไดจากการขาย/ใหบรการ

ตนทนขาย/บรการตนทนขาย/บรการตนทนขาย/บรการตนทนขาย/บรการตนทนขาย/บรการตนทนขาย/บรการตนทนขาย/บรการ

Page 71: ผังบัญชี1

5-2-1-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ 5-2-1-0405-2-1-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ 5-2-1-0505-2-1-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ 5-2-1-0605-2-1-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ 5-2-1-0705-2-1-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ 5-2-1-0805-2-1-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ 5-2-1-0905-2-1-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ 5-2-1-1005-2-1-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ 5-2-1-1105-2-1-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ 5-2-1-1205-2-1-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ 5-2-1-1305-2-1-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ 5-2-1-1405-2-1-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ 5-2-1-1505-2-1-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ 5-2-1-1605-2-1-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ 5-2-1-1705-2-1-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ 5-2-1-1805-2-1-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ 5-2-1-1905-2-1-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ 5-2-1-2005-2-1-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ 5-2-1-2105-2-1-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ 5-2-1-2205-2-1-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ 5-2-1-2305-2-1-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ 5-2-1-2405-2-1-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ 5-2-1-9005-2-1-000 คาใชจายในการบรหาร และ ดำาเนนการ

Page 72: ผังบัญชี1

เงนสด เงนสดในมอ รวมทงเงนสดยอย ไดแก เงนเหรยญ ธนบตร เชคทยงมไดนำาฝาก เชคเดนทาง ดราฟทของธนาคารและธนาณตเงนฝากธนาคารเงนลงทนระยะสนลกหนคาสนคาและบรการ เงนทลกคาคางชำาระคาสนคาหรอบรการลกหนบตรเครดต เงนทลกคาชำาระคาสนคาดวยบตรเครดตลกหนรายการสงเสรมการขาย ลกหนทเกดจากรายการสงเสรมการขายตวเงนรบ ตราสารทางการเงนทลกคาออกใหเพอเปนการคำาประกนการชำาระคาสนคาหรอบรการคปองสวนลดคาสนคาคาเผอหนสงสยจะสญ ประมาณการยอดลกหนทคาดวาจะเกบเงนไมไดเงนใหกยมระยะสนแกบคคลหรอกจการทเกยวของกนเงนใหกยมระยะสนอน

เงนใหกยมระยะสนอนสนคาสำาเรจรป ของททำาหรอผลตสำาเรจไวเพอขายสนคาระหวางทำา ของททำาหรอผลตสำาเรจบางสวน และตองทำาหรอผลตเพมเตมกอนทจะขายไดวตถดบ ของทซอหรอไดมาเพอใชเปนสวนผสมหรอสวนประกอบอนสำาคญในการทำาหรอผลตสนคาสำาเรจรป

ของใชสนเปลองในสำานกงานหรอในโรงงาน เชน เครองเขยนแบบพมพตางๆภาษเงนไดรอตดบญช

ภาษมลคาเพมจากการซอสนคาหรอบรการ ภาษถกหก ณ ทจาย ภาษทกจการถกหกไวเมอไดรบเงนจากการใหบรการตามทกฎหมายกำาหนด

ลกหนกรมสรรพากร ภาษซงยงไมไดรบคนจากกรมสรรพากรคาใชจายจายลวงหนา เงนทจายไปลวงหนากอนไดรบสนคา หรอ ไดรบบรการภายในรอบระยะเวลาบญชนนรายไดคางรบ รายไดทเกดขนแลว แตยงไมไดรบชำาระสนทรพยหมนเวยนอนๆ สนทรพยหมนเวยนอนๆเงนลงทนระยะยาวเงนใหกยมระยะยาวแกบคคลหรอกจการทเกยวของกนเงนใหกยมระยะยาวอน เงนใหกยมระยะยาวอนเงนใหกยมระยะยาวอน

ทดนสวนปรบปรงทดน สวนปรบปรงทดน เชน คาทำาถนน คาทำารว คาทำาทอระบายนำาอาคารเครองมอและอปกรณยานพาหนะ พาหนะหรอยวดยานทกจการมไวเพอใชในการขนสง ตลอดจนการดำาเนนธรกจตางๆงานระหวางกอสราง สนทรพย อยระหวางการดำาเนนการทจำาเปนในการเตรยมสนทรพยใหอยในสภาพพรอมใชไดตามประสงค

มลคาเสอมคา หรอ การเสอมราคาสะสม ของสวนปรบปรงทดน มลคาเสอมคา หรอ การเสอมราคาสะสม ของอาคาร มลคาเสอมคา หรอ การเสอมราคาสะสม ของเครองมอและอปกรณ มลคาเสอมคา หรอ การเสอมราคาสะสม ของยานพาหนะ

เงนหรอหลกทรพยทกจการจายไปเพอเปนประกนในการดำาเนนการตามสญญา เพอเปนประกนใหไดมาซงบรมสทธหรอสทธหรอบรการบางอยาง เงนหรอหลกทรพยนนจะหมดไปหรอไดรบคนเมอการดำาเนนงานตามเงอนไขดงกลาวสนสดลงสนทรพยไมมตวตนสนทรพยไมหมนเวยนอน สนทรพยอนๆ

สนทรพยอน ๆเงนเบกเกนบญชธนาคาร เงนเบกเกนบญชธนาคารเงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน หนสนทเกดจากการกยมระยะสนจากธนาคารพาณชย หรอ สถาบนการเงนอนเจาหนการคา เงนทบรษทคางชำาระคาสนคา หรอ คาบรการทซอมาเพอใหบรการตามปกตธระเงนกยมระยะยาวทถงกำาหนดชำาระในหนงป เงนกยมระยะยาวทจะถงกำาหนดชำาระคนในรอบระยะเวลาบญชถดไปเงนกยมระยะสนจากบคคลทเกยวของกนเงนกยมระยะสนอน เงนกยมระยะสนอนๆเจาหนตวรบคนสนคา หนทเกดจากการออกตวรบคนสนคาใหลกคาแทนเงนสดเงนกยมระยะสนอนคาใชจายคางจาย คาใชจายทเกดขนในระหวางงวดบญช แตยงมไดจายคาภาษเงนไดนตบคคลคางจาย คาภาษเงนไดนตบคคลคางจาย

เงนฝากธนาคารกระแสรายวน และ ออมทรพย เงนฝากสถาบนการเงนทมอายไมเกน เงนลงทนทกจการตงใจจะถอไวไมเกน 1 ป เชน พนธบตรรฐบาล หลกทรพยเพอคา และ ตราสารหนทจะครบกำาหนดภายใน

คปองสวนลดคาสนคาจาก Supplier

เงนใหกยมแกบคคลหรอกจการทเกยวของกนทจะครบกำาหนดชำาระภายใน เงนใหกยมตอบคคลภายนอก ทจะครบกำาหนดชำาระภายใน

วสด/อะไหล

ภาษมลคาเพม - ภาษซอ

เงนลงทนทกจการตงใจจะถอไวเกน 1 ป เชน พนธบตรรฐบาล และ ตราสารหนทจะถอจนครบกำาหนด หลกทรพยเผอขายเงนใหกยมนานเกนกวา1ปแกบคคลหรอกจการทเกยวของกน

ทดนทมไวเพอใชประโยชนในการใหบรหาร เพอใหเชา หรอ เพอใชบรหารงาน โดยคาดวาจะใชประโยชนมากกวา

อาคารและสวนตกแตงอาคารทมไวเพอใชประโยชนในการใหบรหาร เพอใหเชา หรอ เพอใชบรหารงาน โดยคาดวาจะใชประโยชนมากกวา อปกรณทมไวเพอใชประโยชนในการใหบรหาร เพอใหเชา หรอ เพอใชบรหารงาน โดยคาดวาจะใชประโยชนมากกวา

คาเสอมราคาสะสม-สวนปรบปรงทดนคาเสอมราคาสะสม-อาคารคาเสอมราคาสะสม-เครองมอและอปกรณคาเสอมราคาสะสม-ยานพาหนะเงนมดจำา/ เงนประกน (ทกจการจาย)

สนทรพย ซงโดยกายภาพไมมรปราง ไมมรปธรรม ไมเปนตวเงนทสามารถระบได แตกจการถอไวเพอใชในการผลตหรอจ ำาหนายสนคา หรอมไวใหบรการ หรอเพอใหผอนเชา หรอเพอใชในการบรหารงาน เชน โปรแกรมคอมพวเตอร

เงนกยมระยะสนและเงนทดรองจากบคคลทเกยวของ หรอ กจการทเกยวของกน เชนเงนกจากกรรมการ

Page 73: ผังบัญชี1

– ภาษมลคาเพม ภาษขาย ภาษมลคาเพมจากการขายสนคาหรอใหบรการ ภาษหก ณ ทจาย ภาษทกฎหมายกำาหนดใหผจายเงนตองหกเงนไวจากจำานวนเงนทจายเมอมการจายเงนไดแตละประเภทใหแกผรบ แลวนำาสงใหแกกรมสรรพากร

เจาหนกรมสรรพากร ภาษตางๆ ซงยงคางชำาระตอกรมสรรพากรเจาหนกรรมการและผถอหน เจาหนกรรมการและผถอหนรายไดรบลวงหนา รายไดทกจการไดรบลวงหนา เฉพาะสวนทยงถอเปนรายไดในรอบระยะบญชปจจบนไมไดและจะถอเปนรายไดของรอบระยะบญชตอๆ ไปหนสนหมนเวยนอนๆ หนสนหมนเวยนอนๆ

เงนกยมระยะยาวจากบคคล หรอ กจการทเกยวของกนเงนกยมระยะยาวอน

เงนหรอหลกทรพยทกจการรบมาเพอเปนประกนในการดำาเนนการตามสญญา เพอเปนประกนซงบรมสทธหรอสทธหรอบรการบางอยาง เงนหรอหลกทรพยนนจะหมดไปหรอไดคนเมอการดำาเนนงานตามเงอนไขดงกลาวสนสดลงหนสนไมหมนเวยนอนๆ หนสนไมหมนเวยนอนๆ

เงนกยมระยะยาวจากบคคลหรอกจการทเกยวของกน

เงนกยมระยะยาวอน ๆ

หนสนภาษเงนไดรอการตดบญช

หนสนไมหมนเวยนอน

หนสนอน

ถอนใชสวนตวรายไดจากการขาย รายไดทเกดจากการใหบรการซงเปนธรกจหลกของบรษทเพอแลกเปลยนกบเงนสด สทธเรยกรองใหช ำาระเงน หรอ สงทคดมลคาเปนเงนไดสนคารบคน สนคาทรบคนจากลกคากรณตางๆ เชน แตก หก เสยหาย และ สวนลดจากการขายสนคานนๆสวนลดรบจการซอสนคาและการชำาระหนรายไดจากรายการสงเสรมการขาย

ดอกเบยรบ รายไดจากดอกเบยรบ เชน ดอกเบยเงนฝากธนาคารและเงนใหกยมรายไดอน รายไดจากการดำาเนนงานนอกเหนอจากรายไดหลก

ซอสนคา มลคาสนคาทซอมาเพอขายสวนลดจาย สวนลดทกจการลดใหลกคาเมอลกคามาชำาระเงนคาสนคาเงนเดอนและคาจางคาลวงเวลาเงนรางวล

เงนเดอนและคาจางคาลวงเวลาเงนรางวล

เงนกยมระยะสนแกบคคลหรอกจการทเกยวของกน ทจะครบกำาหนดชำาระเกนกวา เงนใหกยมตอบคคลภายนอก ทจะครบกำาหนดชำาระเกนกวา

เงนมดจำา / เงนประกน (ทกจการรบ)

สวนลดทกจการไดรบจาก Supplier เมอกจการชำาระเงนคาสนคาตามเงอนไข รายไดทกจการไดรบจาก Supplier เพอสงเสรมการขายสนคา

ผลตอบแทนพนกงานสำาหรบการทำางานททำาหนาทขายเงนทจายเพมจากเงนเดอน/คาจางปกตเนองจากการการทำางานนอกเหนอจากเวลาทำางานปกตผลตอบแทนพเศษทจายใหแกพนกงานททำาหนาทขาย

คาใชจายในการขาย/บรการอนๆ คาใชจายในการขาย/ บรการอนๆ (Overhead)

เงนเดอนและคาจางพนกงานทไมเกยวของกบการผลตเงนทจายเพมจากเงนเดอน/คาจางปกตเนองจากการการทำางานนอกเหนอจากเวลาทำางานปกตผลตอบแทนพเศษทจายใหแกพนกงานทไมไดทำาหนาทผลต

Page 74: ผังบัญชี1

เงนสมทบกองทนประกนสงคม เงนทบรษทจายสมทบใหแกกองทนประกนสงคมเงนสมทบกองทนเงนทดแทน เงนทบรษทจายสมทบใหแกกรมแรงงาน เพอเขากองทนเงนทดแทนคาเชาสำานกงาน คาเชาสำานกงานเพอประโยชนในการดำาเนนงานของบรษทคาสาธารณปโภค คานำา คาไฟ คาโทรศพท ทใชในการดำาเนนกจการคาพาหนะ คาโดยสารยานพาหนะทกประเภท ทจายไปเพอตดตอธรกจภายในประเทศ

คาซอมแซม และ วสดสนเปลอง คาใชจายในการซอมแซมเพอชวยใหสนทรพยทชำารดเสยหายคงสภาพดตามเดมคารบรองคาขนสง คาบรการขนสงสนคาทชำาระใหแกบคคลหรอองคกรทรบจางขนสงประกนภย เชน คาเบยประกนอคคภย โจรกรรมภยและภยอน ทจายใหแกผเอาประกนภยคานายหนา คาตอบแทนทคดใหพนกงานหรอตวแทนสำาหรบบรการเกยวกบการขาย การซอ การจดเกบหน หรอรายการทางธรกจอยางอนตามปกตมกกำาหนดเปนอตรารอยละของจำานวนเงนทเกยวของคาโฆษณาและสงเสรมการขาย คาใชจายเพอกระตนใหเกดการขายสนคาหรอบรการหรอเสรมสรางภาพลกษณใหแกบรษทผานสอโทรทศน วทย สงพมพ อนเทอรเนต ปายโฆษณา โลโก อปกรณจดโชวตางๆ

มลคาเสอมคา หรอ การเสอมราคาของอาคารและอปกรณ ยานพาหนะคาธรรมเนยมธนาคาร คาธรรมเนยมทจายใหกบธนาคารคาธรรมเนยมอน คาธรรมเนยมอนๆ นอกจากคาธรรมเนยมธนาคารคาสอบบญชคาทำาบญชหนสงสยจะสญ การตงสำารองหนทคาดวาจะเรยกเกบเงนไมไดหนสญคาใชจายอนๆ คาใชจายในการขายและบรหารอนๆดอกเบยจาย ดอกเบยหรอคาตอบแทนเนองจากการใชประโยชนจากเงนทกยมจากสถาบนการเงนภาษเงนได คาภาษทคำานวณจากกำาไรสทธของกจการ ทงนเปนไปตามหลกเกณฑทกำาหนดในประมวลรษฎากรรายการพเศษ

คาใชจายในการเลยงตอนรบบคคลภายนอกเพอธรกจของบรษทหรอเปนคาใชจายอนเกยวเนองโดยตรงกบการรบรองบคคลภายนอกทอำานวยประโยชนใหแกบรษท เชน คาเลยงรบรองอาหาร สงของหรอสนทนาการอน และเปนไปตามกฎกระทรวงฉ

คาเสอมราคา- ทดน อาคาร และ อปกรณ

คชจ. ทบรษทจายใหกบสำานกงานสอบบญช เพอการตรวจสอบบญชบรษทคาจางทจายใหสำานกงานบญช/ บคคล เพอทำาบญชของกจการ

ลกหนทยงไมไดรบเงน และไดตดตามทางถามจนถงทสดแลว แตยงไมไดรบชำาระ และกจการพจารณาแลวเหนวา สมควรตดจำาหนายลกหนนนออกจากบญช และปฏบตตามประมวลรษฎากรม

รายการทไมเกยวของกบการขาย- บรการ นานๆครง ทงรายไดและคาใชจาย

Page 75: ผังบัญชี1

เงนสดในมอ รวมทงเงนสดยอย ไดแก เงนเหรยญ ธนบตร เชคทยงมไดนำาฝาก เชคเดนทาง ดราฟทของธนาคารและธนาณต

ตราสารทางการเงนทลกคาออกใหเพอเปนการคำาประกนการชำาระคาสนคาหรอบรการ

ประมาณการยอดลกหนทคาดวาจะเกบเงนไมได

ของททำาหรอผลตสำาเรจบางสวน และตองทำาหรอผลตเพมเตมกอนทจะขายไดของทซอหรอไดมาเพอใชเปนสวนผสมหรอสวนประกอบอนสำาคญในการทำาหรอผลตสนคาสำาเรจรป

ของใชสนเปลองในสำานกงานหรอในโรงงาน เชน เครองเขยนแบบพมพตางๆ

ภาษทกจการถกหกไวเมอไดรบเงนจากการใหบรการตามทกฎหมายกำาหนด

เงนทจายไปลวงหนากอนไดรบสนคา หรอ ไดรบบรการภายในรอบระยะเวลาบญชนน

สวนปรบปรงทดน เชน คาทำาถนน คาทำารว คาทำาทอระบายนำา

พาหนะหรอยวดยานทกจการมไวเพอใชในการขนสง ตลอดจนการดำาเนนธรกจตางๆ สนทรพย อยระหวางการดำาเนนการทจำาเปนในการเตรยมสนทรพยใหอยในสภาพพรอมใชไดตามประสงค

มลคาเสอมคา หรอ การเสอมราคาสะสม ของสวนปรบปรงทดน มลคาเสอมคา หรอ การเสอมราคาสะสม ของอาคาร มลคาเสอมคา หรอ การเสอมราคาสะสม ของเครองมอและอปกรณ มลคาเสอมคา หรอ การเสอมราคาสะสม ของยานพาหนะ

เงนหรอหลกทรพยทกจการจายไปเพอเปนประกนในการดำาเนนการตามสญญา เพอเปนประกนใหไดมาซงบรมสทธหรอสทธหรอบรการบางอยาง เงนหรอหลกทรพยนนจะหมดไปหรอไดรบคนเมอการดำาเนนงานตามเงอนไขดงกลาวสนสดลง

หนสนทเกดจากการกยมระยะสนจากธนาคารพาณชย หรอ สถาบนการเงนอน เงนทบรษทคางชำาระคาสนคา หรอ คาบรการทซอมาเพอใหบรการตามปกตธระ

เงนกยมระยะยาวทจะถงกำาหนดชำาระคนในรอบระยะเวลาบญชถดไป

หนทเกดจากการออกตวรบคนสนคาใหลกคาแทนเงนสด

คาใชจายทเกดขนในระหวางงวดบญช แตยงมไดจาย

เงนฝากธนาคารกระแสรายวน และ ออมทรพย เงนฝากสถาบนการเงนทมอายไมเกน3เดอนและปราศจากภาระผกพน เงนลงทนทกจการตงใจจะถอไวไมเกน 1 ป เชน พนธบตรรฐบาล หลกทรพยเพอคา และ ตราสารหนทจะครบกำาหนดภายใน 1 ป เงนฝากสถาบนการเงนทมอายเกนกวา

เงนใหกยมแกบคคลหรอกจการทเกยวของกนทจะครบกำาหนดชำาระภายใน 1 ป เชน เงนใหกรรมการ/ผถอหน/พนกงานก เงนใหกยมตอบคคลภายนอก ทจะครบกำาหนดชำาระภายใน 1 ป

เงนลงทนทกจการตงใจจะถอไวเกน 1 ป เชน พนธบตรรฐบาล และ ตราสารหนทจะถอจนครบกำาหนด หลกทรพยเผอขายปแกบคคลหรอกจการทเกยวของกน

ทดนทมไวเพอใชประโยชนในการใหบรหาร เพอใหเชา หรอ เพอใชบรหารงาน โดยคาดวาจะใชประโยชนมากกวา 1 รอบปบญช

อาคารและสวนตกแตงอาคารทมไวเพอใชประโยชนในการใหบรหาร เพอใหเชา หรอ เพอใชบรหารงาน โดยคาดวาจะใชประโยชนมากกวา 1 รอบปบญช อปกรณทมไวเพอใชประโยชนในการใหบรหาร เพอใหเชา หรอ เพอใชบรหารงาน โดยคาดวาจะใชประโยชนมากกวา 1 รอบปบญช

สนทรพย ซงโดยกายภาพไมมรปราง ไมมรปธรรม ไมเปนตวเงนทสามารถระบได แตกจการถอไวเพอใชในการผลตหรอจ ำาหนายสนคา หรอมไวใหบรการ หรอเพอใหผอนเชา หรอเพอใชในการบรหารงาน เชน โปรแกรมคอมพวเตอร

เงนกยมระยะสนและเงนทดรองจากบคคลทเกยวของ หรอ กจการทเกยวของกน เชนเงนกจากกรรมการ/ผถอหน

Page 76: ผังบัญชี1

ภาษมลคาเพมจากการขายสนคาหรอใหบรการ ภาษทกฎหมายกำาหนดใหผจายเงนตองหกเงนไวจากจำานวนเงนทจายเมอมการจายเงนไดแตละประเภทใหแกผรบ แลวนำาสงใหแกกรมสรรพากร

ภาษตางๆ ซงยงคางชำาระตอกรมสรรพากร

รายไดทกจการไดรบลวงหนา เฉพาะสวนทยงถอเปนรายไดในรอบระยะบญชปจจบนไมไดและจะถอเปนรายไดของรอบระยะบญชตอๆ ไป

เงนหรอหลกทรพยทกจการรบมาเพอเปนประกนในการดำาเนนการตามสญญา เพอเปนประกนซงบรมสทธหรอสทธหรอบรการบางอยาง เงนหรอหลกทรพยนนจะหมดไปหรอไดคนเมอการดำาเนนงานตามเงอนไขดงกลาวสนสดลง

รายไดทเกดจากการใหบรการซงเปนธรกจหลกของบรษทเพอแลกเปลยนกบเงนสด สทธเรยกรองใหช ำาระเงน หรอ สงทคดมลคาเปนเงนได สนคาทรบคนจากลกคากรณตางๆ เชน แตก หก เสยหาย และ สวนลดจากการขายสนคานนๆ

รายไดจากดอกเบยรบ เชน ดอกเบยเงนฝากธนาคารและเงนใหกยมรายไดจากการดำาเนนงานนอกเหนอจากรายไดหลก

สวนลดทกจการลดใหลกคาเมอลกคามาชำาระเงนคาสนคา

เงนกยมระยะสนแกบคคลหรอกจการทเกยวของกน ทจะครบกำาหนดชำาระเกนกวา 1 ป เงนใหกยมตอบคคลภายนอก ทจะครบกำาหนดชำาระเกนกวา 1 ป

Supplier เมอกจการชำาระเงนคาสนคาตามเงอนไขSupplier เพอสงเสรมการขายสนคา

ผลตอบแทนพนกงานสำาหรบการทำางานททำาหนาทขาย/ใหบรการโดยตรงคาจางปกตเนองจากการการทำางานนอกเหนอจากเวลาทำางานปกต

ผลตอบแทนพเศษทจายใหแกพนกงานททำาหนาทขาย/ใหบรการโดยตรง บรการอนๆ (Overhead)

เงนเดอนและคาจางพนกงานทไมเกยวของกบการผลต/บรการโดยตรงคาจางปกตเนองจากการการทำางานนอกเหนอจากเวลาทำางานปกต

ผลตอบแทนพเศษทจายใหแกพนกงานทไมไดทำาหนาทผลต/ใหบรการโดยตรง

Page 77: ผังบัญชี1

เงนทบรษทจายสมทบใหแกกองทนประกนสงคม เงนทบรษทจายสมทบใหแกกรมแรงงาน เพอเขากองทนเงนทดแทน

คาเชาสำานกงานเพอประโยชนในการดำาเนนงานของบรษท คานำา คาไฟ คาโทรศพท ทใชในการดำาเนนกจการ

คาโดยสารยานพาหนะทกประเภท ทจายไปเพอตดตอธรกจภายในประเทศคาใชจายในการซอมแซมเพอชวยใหสนทรพยทชำารดเสยหายคงสภาพดตามเดม

คาบรการขนสงสนคาทชำาระใหแกบคคลหรอองคกรทรบจางขนสง เชน คาเบยประกนอคคภย โจรกรรมภยและภยอน ทจายใหแกผเอาประกนภย

คาตอบแทนทคดใหพนกงานหรอตวแทนสำาหรบบรการเกยวกบการขาย การซอ การจดเกบหน หรอรายการทางธรกจอยางอนตามปกตมกกำาหนดเปนอตรารอยละของจำานวนเงนทเกยวของ คาใชจายเพอกระตนใหเกดการขายสนคาหรอบรการหรอเสรมสรางภาพลกษณใหแกบรษทผานสอโทรทศน วทย สงพมพ อนเทอรเนต ปายโฆษณา โลโก อปกรณจดโชวตางๆ

มลคาเสอมคา หรอ การเสอมราคาของอาคารและอปกรณ ยานพาหนะ

คาธรรมเนยมอนๆ นอกจากคาธรรมเนยมธนาคาร

การตงสำารองหนทคาดวาจะเรยกเกบเงนไมได

ดอกเบยหรอคาตอบแทนเนองจากการใชประโยชนจากเงนทกยมจากสถาบนการเงน คาภาษทคำานวณจากกำาไรสทธของกจการ ทงนเปนไปตามหลกเกณฑทกำาหนดในประมวลรษฎากร

คาใชจายในการเลยงตอนรบบคคลภายนอกเพอธรกจของบรษทหรอเปนคาใชจายอนเกยวเนองโดยตรงกบการรบรองบคคลภายนอกทอำานวยประโยชนใหแกบรษท เชน คาเลยงรบรองอาหาร สงของหรอสนทนาการอน และเปนไปตามกฎกระทรวงฉ

ทบรษทจายใหกบสำานกงานสอบบญช เพอการตรวจสอบบญชบรษท/ บคคล เพอทำาบญชของกจการ

ลกหนทยงไมไดรบเงน และไดตดตามทางถามจนถงทสดแลว แตยงไมไดรบชำาระ และกจการพจารณาแลวเหนวา สมควรตดจำาหนายลกหนนนออกจากบญช และปฏบตตามประมวลรษฎากรม

รายการทไมเกยวของกบการขาย- บรการ นานๆครง ทงรายไดและคาใชจาย

Page 78: ผังบัญชี1

เงนหรอหลกทรพยทกจการจายไปเพอเปนประกนในการดำาเนนการตามสญญา เพอเปนประกนใหไดมาซงบรมสทธหรอสทธหรอบรการบางอยาง เงนหรอหลกทรพยนนจะหมดไปหรอไดรบคนเมอการดำาเนนงานตามเงอนไขดงกลาวสนสดลง

ป เงนฝากสถาบนการเงนทมอายเกนกวา3เดอนแตไมเกน1ป

สนทรพย ซงโดยกายภาพไมมรปราง ไมมรปธรรม ไมเปนตวเงนทสามารถระบได แตกจการถอไวเพอใชในการผลตหรอจ ำาหนายสนคา หรอมไวใหบรการ หรอเพอใหผอนเชา หรอเพอใชในการบรหารงาน เชน โปรแกรมคอมพวเตอร (Computer software) สทธบตร (Patents)

Page 79: ผังบัญชี1

เงนหรอหลกทรพยทกจการรบมาเพอเปนประกนในการดำาเนนการตามสญญา เพอเปนประกนซงบรมสทธหรอสทธหรอบรการบางอยาง เงนหรอหลกทรพยนนจะหมดไปหรอไดคนเมอการดำาเนนงานตามเงอนไขดงกลาวสนสดลง

Page 80: ผังบัญชี1

คาตอบแทนทคดใหพนกงานหรอตวแทนสำาหรบบรการเกยวกบการขาย การซอ การจดเกบหน หรอรายการทางธรกจอยางอนตามปกตมกกำาหนดเปนอตรารอยละของจำานวนเงนทเกยวของ คาใชจายเพอกระตนใหเกดการขายสนคาหรอบรการหรอเสรมสรางภาพลกษณใหแกบรษทผานสอโทรทศน วทย สงพมพ อนเทอรเนต ปายโฆษณา โลโก อปกรณจดโชวตางๆ

คาใชจายในการเลยงตอนรบบคคลภายนอกเพอธรกจของบรษทหรอเปนคาใชจายอนเกยวเนองโดยตรงกบการรบรองบคคลภายนอกทอำานวยประโยชนใหแกบรษท เชน คาเลยงรบรองอาหาร สงของหรอสนทนาการอน และเปนไปตามกฎกระทรวงฉ.143 แกไขเพมเตมโดยกฎกระทรวงฉ

ลกหนทยงไมไดรบเงน และไดตดตามทางถามจนถงทสดแลว แตยงไมไดรบชำาระ และกจการพจารณาแลวเหนวา สมควรตดจำาหนายลกหนนนออกจากบญช และปฏบตตามประมวลรษฎากรม.65ทว(9)และกฎกระทรวงฉ.186(พ.ศ.2534) แลว

Page 81: ผังบัญชี1

สทธบตร (Patents)

Page 82: ผังบัญชี1

แกไขเพมเตมโดยกฎกระทรวงฉ.222

Page 83: ผังบัญชี1

ขายสนคาคปองเงนฝากธนาคารเงนสดเจาหนซอสนคาตวรบคนภาษขายภาษซอรบคนลกหนสงคนสวนลดจายสวนลดรบ