1st grading 4th grading musika

of 162/162
1 st Grading MUSIKA IV Date: ___________ I. Mga layunin: Naaawit nang wasta ang "Lupang Hinirang". Nasasabi kung paano dapat awitin ang Pambansang Awit ng Pilipinas. Naipapakita sa pamamagitan ng kilos at pag-uugali ang tunay na pagpipitagan sa watawat ng Pilipinas. II. Paksang-Aralin: Awit: "Lupang Hinirang" Mga Kagamitan: Iskor ng awit na "Lupang Hinirang" Instrumentong pantano III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Ipaawit sa mga bata ang "Salamat Po, Panginoon" at bigyang halaga ang pamamaraan ng pag-awit nito. 2. Itanong: a. Kailan natin dapat awitin ang awit na ito? b. Ano ang isinasaad ng awit? c. Paano ita dapat awitin? Sakit? B. Panlinang na Gawain: 1. Pag-usapan kung paano maipapakita ang pagmamahal sa bayan at pagpipitagan sa watawat ng Pilipinas. 2. Itanong: a. Paano mo maipakikita ang iyong pagmamahal sa bayan? b. Ano ang sagisag ng ating bayan? c. Paano maipakikita ang pagpipitagan sa watawat ng Pilipinas? d. Ano ang pamagat ng Pambansang Awit ng Pilipinas? 3. Ipabasa sa mga bata ang mga titik ng "Lupang Hinirang" at tiyaking wasto ang kanilang pagbigkas ng bawat salita. Lupang Hinirang 1

Post on 25-Jul-2015

840 views

Category:

Documents

15 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. 1 1st Grading MUSIKA IV Date: ___________ I. Mga layunin: Naaawit nang wasta ang "Lupang Hinirang". Nasasabi kung paano dapat awitin ang Pambansang Awit ng Pilipinas. Naipapakita sa pamamagitan ng kilos at pag-uugali ang tunay na pagpipitagan sa watawat ng Pilipinas. II. Paksang-Aralin: Awit: "Lupang Hinirang" Mga Kagamitan: Iskor ng awit na "Lupang Hinirang" Instrumentong pantano III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Ipaawit sa mga bata ang "Salamat Po, Panginoon" at bigyang halaga ang pamamaraan ng pag-awit nito. 2. Itanong: a. Kailan natin dapat awitin ang awit na ito? b. Ano ang isinasaad ng awit? c. Paano ita dapat awitin? Sakit? B. Panlinang na Gawain: 1. Pag-usapan kung paano maipapakita ang pagmamahal sa bayan at pagpipitagan sa watawat ng Pilipinas. 2. Itanong: a. Paano mo maipakikita ang iyong pagmamahal sa bayan? b. Ano ang sagisag ng ating bayan? c. Paano maipakikita ang pagpipitagan sa watawat ng Pilipinas? d. Ano ang pamagat ng Pambansang Awit ng Pilipinas? 3. Ipabasa sa mga bata ang mga titik ng "Lupang Hinirang" at tiyaking wasto ang kanilang pagbigkas ng bawat salita. Lupang Hinirang Sabihin sa mga batang makinig na mabuti habang inaawit mo ang "Lupang Hinirang". Pagkatapos ay sila naman ang paawitin mo. Ituro ang awit sa pamamaraang pagagad kung sakaling nahihirapan sila sa pag-awit. C. Pagsasanay: 1. Sanayin ang mga bata sa pag-awit ng "Iupang Hinirang". 2. Patayuin sila nang tuwid, nakalagay ang kanang kamay sa kaliwang 2. 2 dibdib at nakatingin sa watawat habang inaawit ang Pambansang Awit ng Pilipinas. D. Pagpapahalaga: 1. Tumabi sa mga bata sa tuwing magkakaroon ng pagtataas o pagbababa ng watawat. Tiyaking sinusunod ng mga bata ang lahat ng natutuhan sa pagbibigay pitagan sa watawat ng Pilipinas. 2. Muling ituro ang mga bahagi ng awit na hindi nila gaanong alam. IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Lupang Hinirang" na sinusunad ang lahat ng natutuhan sa pagbibigay pitagan sa watawat ng Pilipinas. V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na "Lupang Hinirang" at laging awitin ng may paggalang sa tamang pagkakataan. 3. 3 MUSIKA IV Date: ___________ I. Mga Layunin: Nadarama ang pulso ng tunog na naririnig at hindi naririnig Nagagamit ang anumang kilos ng katawan sa pagdama ng pulso ng tunog na naririnig at hindi naririnig II. Paksang-Aralin Pulso (Beat) Mga Kagamitan: Tsart - Iskor ng "Rain, Rain Go Away!" III. Pamamaraan A. Pagbabalik Aral Pag-usapan ang ritmo at gayahin ang tunog at kilos ng mga bagay na may ritmo. Sabihin: Gayahin at ulit-ulitin ang huni 0 awit ng ibon. Ipakita mo nga sa klase ang ritmo ng mga gumagalaw na bagay. Hayaang ulit -ulitin ng mga bata ang ritmo Iparinig mo nga ang ritmo ng mga bagay na tumitibok at naririnig. Hayaang ulit-ulitin ng mga bata ang ritmong narinig B. Paglalahad 1) Ipadama sa mga bata ang pulso sa pamamagitan ng pagkilos. 2) Pagmartsahin ang mga bata at bilangan ng isa, dalawa, isa, dalawa o kaya ay kaliwa, kanan, kaliwa, kanan 3) Ipapansin sa mga bata ang regular na bagsak ng kanilang mga paa habang nagmamartsa. 4) Ipabigkas sa mga bata ang "Twinkle, Twinkle. Little Star," at pasabayan ng martsa. 5) Ituro ang awit na "Rain, Rain, Go Away" sa pamamaraang pagagad. 6) Ipaawit sa mga bata ang "Rain, Rain, Go Away", at ipagawa ang mga sumusunod habang umaawit. a. Pagpalakpakhabang umaawit. b. Pagguhit sa hangin c. Pagguhit sa papel o pisara 7) Pagbukud-bukurin ang mga iginuhit na pulso ayon sa sukat (measure). Gumamit ng panghati (bar line). Gawin habang nagpapaliwanag. C. Paglalahat 1) Ipaawit na muli sa klase ang "Rain, Rain ... " habang itinuturo ng isang 4. 4 bata ang mga pulso na nakaguhit sa plsara. 2) Ganyakin ang klaseng magbigay ng paglalagom ng kanilang natutuhan tungkol sa pulso. 3) Ipasagot ang mga sumusunod na tanong: 1. Ano ang pulso? 2. Saan mo maihahalintulad ang pulso? 3. Paano mo maikikilos ang iyong katawan ayon sa pulso? 4) Pabigkasin ang mga bata ng isang tugma at pasabayan ng kilos ng katawan upang maipadama ang pulso. 5) Paawitin ng isang awit ang mga bata at sabayan ng kilos ng katawan upang maipadama ang pulso. IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Rain, Rain Go Away", V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na "Rain, Rain Go Away". 5. 5 MUSIKA IV Date: ___________ I. Mga Layunin: Natutukoy ang mabibigat at magagaan na pulso Nailalagay sa wastong lugar ang panandang diin (>) ayon sa nadamang bigat ng tunog na narinig II. Paksang-Aralin Diin Mga Kagamitan: Tsart - iskor ng awit na "Rain, Rain, Go Away" III. Pamamaraan A. Pagbabalik Aral 1. Ipaawit sa mga bata ang "Rain, Rain, Go Away". Pag-usapan ang tungkol sa pulso at pakilusin ang mga bata ayon sa pulso habang umaawit. B. Paglalahad 1. Linangin at ipadama sa mga bata ang diin. 2. Muling ipaawit sa mga bata ang "Rain, Rain ... " habang isinusulat ng guro ang pulso ng awit sa pisara. 3. Tiyaking magkakatulad at regular ang pagpalakpak ng mga batao 4. Ilagay ng guro ang panandang diin habang ipinapalakpak ng mga bata C. Paglalahat 1. Ganyakin ang klase na gumawa ng paglalahat para sa aralin. Ipasagot ang mga sumusunod: a. Ano ang diin? b. Paano nagkakaiba ang diin at pulso? c. Saan matatagpuan ang diin ng awit? D. Pagsasanay 1. Paawitin ng isang awit ang mga bata o pabigkasin ng isang tugma na natutuhan na habang ipinapalakpak ang pulso at diin. IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Rain, Rain Go Away" ng may wastong diin. 6. 6 V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na "Rain, Rain Go Away" ng may wastong diin. 7. 7 MUSIKA IV Date: ___________ I. Mga Layunin: Nagagamit ang panghati (bar line) sa pagpapangkat pangkat ng mga tunog sa dalawahang sukat Natututuhan at naaawit nang wasto ang "Tayo'y Umawit" Nakakikilos ayon sa metrong dalawahan II. Paksang-Aralin Metrong Dalawahan Mga Kagamitan: Tsart - iskor ng "Tayo'y Umawit" III. Pamamaraan A. Pagbabalik Aral 1. Ipaawit sa mga bata ang "Rain, Rain, Go Away". Pag-usapan ang tungkol sa pulso at pakilusin ang mga bata ayon sa pulso habang umaawit. 2. Ipaawit sa mga bata ang "Rain, Rain ... " at pakilusin sila ayon sa pulso at diin ng awit. 3. Pag-usapan ang mga simbolo at panandang napag-aralan tulad ng: diin, sukat at panghati. B. Paglalahad 1. Ganyakin ang mga bata sa pag-aaral ng isang bagong awit, ang "Tayo'y Umawit". 2. Itanong: a. Ano ang maaari mong gawin kung ikaw ay nalulumbay 0 walang magawa? b. Anu-ano ang naidudulot ng awit sa isang tao? 3. Ituro ang "Tayo'y Umawit" sa pamamaraang pagagad. Hayaang nakikita ng mga bata ang lskor habang itinuturo ang awit 4. Ulit-ulitin ang pag-awit hanggang matutuhan ng mga bata ang awit. 5. Pag-usapan ang gamit ng palakumpasan sa metrong dalawahan. 6. Itanong: a. Ano ang palakumpasan ng awit? b. Bumilang ayon sa metrong"dalawahan. c. Iang pulso mayroon ang bawat sukat sa metrong dalawahan? C. Paglalapat 1. Gumawa ng paglalagom tungkol' sa araHn. a. Isulat ang pulso ng awit na natutuhan. 8. 8 b. Pagpangkat-pangkatin ang mga tunog o pulso sa dalawahan sa pamaIriagitan ng panghati. c. Lagyan ng diin sa taniang lugar. d. Bumilang ng dalawahan habang itinuturo ang pulso ng awit. e. Ipala-pak ang diin ng hulwarang ritmo: D. Paglalahat 1. Itanong: a. Ano ang metl'ong dalawahan? b. Paano inaawit ang mga awit sa metrong dalawahan? E. Pagsasanay 1. Muling ipaawit ang "Tayo'y Umawit". 2. Ipagawa sa mga bata ang mga sumusunod: a. Ipalakpak ang pulso ng awit habang umaawit. b. Magmartsa ayon sa pulso habang umaawit. c. Ipadyak ang diin habang umaawit. IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Tayo'y Umawit". V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na "Tayo'y Umawit". 9. 9 MUSIKA IV Date: ___________ I. Mga Layunin: Nagagamit ang panghati (bar line) sa pagpapangkat pangkat ng mga tunog sa tatluhang sukat Naaawit nang wasto ang "Bahay Kubo" II. Paksang-AralinMetrong Tatluhan Mga Kagamitan: Tsart - iskor ng "Bahay Kubo" III. Pamamaraan A. Pagbabalik-aral 1. Ipaawit ang "Tayo'y Umawit" at pakilusin ang mga bata ayon sa pulso at diin. 2. Pag-usapan ang metro at palakumpasan ng awit. 3. Itanong: a. Ano ang palakumpasan ng "Tayo'y Umawit"? b. Ilang bilang mayroon ang bawat sukat? c. Ilang pulso ang madarama sa bawat sukat? B. Paglalahad 1. Ganyakin ang mga bata sa patuloy na pag-awit. 2. Tiyakin na laging katamtaman ang labas ng kanilang tinig at maayos at maingat ang pag-awit upang maabot ang wastong nota. Ilahad ang iskor ng awit na "Bahay Kubo" at pag-usapan ang mga simbolo ng awit. C. Paglalahat 1. Itanong a. Ano ang metrong tatluhan? b. Ano ang gamit nito sa isang awit? D. Paglalapat 1. Gumawa ng paglalagom tungkol sa aralin a. Isulat ang pulso ng awit b. Pagpangkat-pangkatin ang mga pulso sa tatluhan sa pamamagitan ng panghati. c. Lagyan ng diin sa tamang lugar. E. Gawaing Upuan 10. 10 1. Pagpangkat-pangkatin ang sumusunod na mga pulso ayon sa metrong tatluhan at lagyan ng diin. 2. Humandang iparinig sa klase ang pulso at diin ng hulwarang ritmo na ginawa. IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Bahay Kubo" V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na "Bahay Kubo" 11. 11 MUSIKA IV Date: ___________ I. Mga Layunin: Nagagamit ang panghati (bar line) sa pagpapangkat pangkat ng mga tunog sa apatang sukat Naaawit nang maayos ang awit na "Sa Likod Bahay" N akakikilos ayon sa metrong apatan II. Paksang-Aralin Metrong Apatan Mga Kagamitan: Tsart - iskor ng "Sa Likod Bahay" III. Pamamaraan A. Pagbabalik-aral 1. Awitin ang "Tayo'y Umawit" at "Bahay Kubo". 2. Pag-usapan- ang tungkol sa metrong dalawahan at metrong tatluhan. 3. Pakilusin ang mga bata ayon sa metrong dalawahan habang inaawit ang "Tayo'y Umawit". 4. Pakilusin ang mga bata ayon sa metrong tatluhan habang inaawit ang "Bahay Kubo". 5. Ipapalakpak sa mga bata ang mga sumusunod na hulwarang ritmo: B. Paglalahad 1. Ituro nang pagagad ang awit na "Sa Likod Bahay". 2. Ituro ang awit nang payugtu-yugt o. 3. Itanong sa mga bata ang mga sumusunod kapag natutuhan na nila ang awit. a. Anu ang palakumpasan ng awit na Sa Likod Bahay? b. Ano ang metro ng awit? c. Ilang pulso ang nadarama ninyo sa isang sukat? C. Paglalapat 1. Ipagawa sa mga bata ang mga sumusunod: a. Pumalakpak ayon sa pulso habang umaawit. b. Magmartsa ayon sa pulso habang umaawit. c. Ipadyak ang diin habang nagmamartsa. d. Isulat ang pulso sa hangin. e. Isulat ang pulso sa pisara at pagpangkatpangkatin sa apatang sukat. 2. Ipabigkas sa mga bata ang bilang sa halip na paggalaw ayon sa pulso. 12. 12 D. Paglalahat 1. Itanong a. Ano ang metrong apatan? b. Paano inaawit ang mga awit sa metrong apatan? E. Pagpapahalaga 1. Ilang pulso sa isang sukat mayroon ang metrong apatan? 2. Bumilang ayon sa metrong apatan. 3. Ano ang palakumpasan ng metrong apatan? 4. Lagyan ng panandang diin ang awit na natutuhan. 5. Paano ginagamit ang panghati? IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Sa Likod Bahay" V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na "Sa Likod Bahay" 13. 13 MUSIKA IV Date: ___________ I. Mga Layunin: Nailalarawan ang pulso sa anyong "quarter note" at "quarter rest" Natututuhan at naaawit nang wasto ang "Ang Pusa Ko" Nabibigkas ang titik ng awit ayon sa hulwarang ritmo nito. Nasusunod ang panandang "quarter rest" Naibibigay ang tunog ng hulwarang ritmo sa pamamagitan ng iba't ibang kilos ng katawan II. Paksang-Aralin Quarter Note at Quarter Rest (Nota at Pahinga) Mga Kagamitan: Tsart - iskor ng "Ang Pusa Ko" III. Pamamaraan A. Pagbabalik-aral 1. Ilahad ang iskor ng awit at ipaawit sa mga bata ang "Ang Pusa Ko". Pag-usapan ang mga element o ng musika na natutuhan na. Itanong: a. Ilang pulso mayroon ang isang sukat ng awit na "Ang Pus a Ko"? b. Ilang sukat mayroon ang awit? c. Bumilang ayon sa pulso ng awit. Ano ang palakumpasan ng awit? B. Paglalahad 1. Pag-usapan ang mga alagang hayop ng mga bata. Itanong: a. Anu-ano ang mga alaga ninyong hayop? b. Paano mo ipinakikita ang iyong pagmamahal sa iyong alagang hayop? c. Paano nakatutulong sa atin ang mga alagang hayop? 2. Ituro sa pamamaraang pagagad ang awit. 3. Itanong ang mga sumusunod kapag natutuhan na ang awit. a. Nasa anong palakumpasan ang awit? b. Ilang pulso mayroon ang isang sukat? C. Paglalahat 1. Itanong: a. Ano ang quarter note? b. Ano ang pagkakaiba ng quarter note sa quarter rest? c. Ilang bilang ang tinatanggap ng bawat isa? D. Pagpapahalaga 1. Itanong: 14. 14 a. Ilang bilang ang tinatanggap ng bawat isang quarte note? b. Iguhit ang quarter note. c. Iguhit ang quarter rest. IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Ang Pusa Ko" V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na "Ang Pusa Ko" 15. 15 MUSIKA IV Date: ___________ I. Mga Layunin: Naipakikita na ang dalawahang tunog na magkasingtagal ang haba ay maaaring katumbas ng isang pulso. Naisasagawa sa pamamagitan ng pag-awit, pagbigkas, pagkilos o pagtugtog ang dalawahang tunog na magkasingtagal ang haba katumbas ng isang pulso. Naisusulat ang dalawang magkasintagal ang habang tunog na katumbas ng isang pulso sa anyong eighth note. II. Paksang-Aralin Awit: Laging Mag-iingat Eight Note Mga Kagamitan: Tsart - iskor ng "Laging Mag-iingat" III. Pamamaraan A. Pagbabalik-aral 1. Awitin ang "Laging Mag-ingat" at pag-usapan ang mga elemento ng musikimg natutuhan na habangnakalahad ang iskor ng awit. Itanong: a. Ilang pulso mayroon ang isang sukat sa awit na "Laging Mag-ingat"? b. Ilang sukat mayroon ang 'awit? c. Bumilang ayon sa pulso ng bawat sukat. d. Ano ang palakumpasan ng awit? B. Paglalahad 1. Ipasuri sa mga bata ang mga notang ginamit sa "Laging Magingat" at ipakilala ang "eighth note". 2. Ipapalakpak o ipabigay sa mga bata ang halaga ng mga sumusunod na nota. 3. Itanong a. Ilang pulso o bilang mayroon ang isang sukat? b. Ilang "eighth note" mayroon sa isang sukat? c. Ilang "eighth note" ang dapat ipalakpak sa isang bilang? Upang maging madali ang pagbibigay halaga sa "eighth note" ay sabihin natin ang pantig na "di" sa bawat nota C. Paglalahat 1. Itanong a. Ano ang eight note? b. Ilang bilang ang tinatanggap ng bawat isa? 16. 16 D. Paglalapat a. Muling ipaawit sa mga bata ang awit na Laging Mag-ingat". b. Ipapalakpak sa mga bata ang pulso habang umaawit. c. Ipapalakpak ang bawat nota habang umaawit. d. Muling hatiin sa dalawang pangkat ang mga batao Ipapalakpak sa isang pangkat ang pulso at sa isa ay ang bawat nota habang umaawit. IV. Pagtataya: Hatiin sa dalawang pangkat ang mga bata. Ipapalakpak sa isang pangkat ang pulso at sa isa aya ng bawat nota habang umaawit. V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na "Ang Laging Mag-iingat" 17. 17 MUSIKA IV Date: ___________ I. Mga Layunin: Nasasabi ang kahulugan at kahalagahan ng melodiya Natutukoy ang matataas at mabababang nota Nakaaawit nang maayos at wasto upang maunawaan at madama ang daloy ng himig Natututuhan ang awit na "Up And Down" II. Paksang-Aralin Awit: Up and Down Mga Kagamitan: Tsart - iskor ng "Up and Down" III. Pamamaraan A. Paghahanda 1. Magsimula sa pagsasanay sa tinig - (2 minuto) 2. Sabihin: Mga bata, paano ang huni ng lamok sa ating tainga? Gayahin nga natin - "Nu _ _ _" (himig ng mataas na do) Ulitin Row One Row Two Lahat Tayo B. Paglalahad 1. Ituro ang "Up and Down" sa pamamaraang pagagad 2. Ipaawit na muli sa mga bata ang buong awit. 3. Ipaliwanag na ang mga awit ay binubuo ng mga simbolong inihanay sa limguhit. 4. Pag-usapan ang mga uri ng nota na ginamit sa awit. 5. Ipakilala sa mga bata ang salitang "melodiya". Sabihin sa kanila na ang himig na naririnig nila sa pag-awit ay tinatawag na "melodiya" C. Paglalahat 1. Ganyakin ang klaseng magbigay ng paglalagom sa kanilang natutuhan sa aralin. 2. Itanong: a. Anu-anong uri ng nota ang matatagpuan sa awit? b. Ano ang nagbibigay tono o himig sa awit? c. Anu-anong uri ng nota ang bumubuo sa melodiya? d. Ano ang melodiya? e. Ano ang gamit ng melodiya? 18. 18 D. Pagsasanay 1. Muling ipaawit ang "Up And Down". 2. Awitin ang melodiya sa pamamagitan ng pantig na . "ma". IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Up and Down" V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na "Up and Down" 19. 19 MUSIKA IV Date: ___________ I. Mga Layunin: Naaawit ang so-fa silaba ng mga notang papataas, papababa, palaktaw na papataas at pababa at mga notang inuulit ang tunog ng awit na natutuhan na Nasasabi ang kahulugan at kahalagahan ng melodiya Natutukoy ang matataas at mabababang nota Nakaaawit nang maayos at wasto upang maunawaan at madama ang daloy ng himig II. Paksang-Aralin Awit: So-fa silaba Mga Kagamitan: Tsart - iskor ng So-fa silaba III. Pamamaraan A. Pagbabalik-aral 1. Bigyan ang mga bata ng pagsasanay sa tinig. 2. Ipaawit sa mga bata ang "Up And Down" at pag-usapan ang tungkol sa melodiya ng awit. 3. Itanong: a. Ana ang meladiya? b. Paana ita nabubua? c. Magbigay nga ng halimbawa. B. Paglalahad 1. Ipaulit ang "Up and Down. Tiyaking nakasulatsa ilalim ng bawat nota ang mga so-fa silaba. Ito na ang simula ng pagpapakilala sa m:ga nota kasabay ang tono o himig na angkin ng mga ito. 2. Kapag natutuhan na ng mga bata ang awit ay ipaawit sa kanila ang mga so-fa silaba na nasa ibaba ng bawat nota. 3. Pasimulan ang pagpapakilala sa so-fa silaba. 4. Sabihin: a. Ang so-fa silaba ay binubuo ng walong nota. a. Ito ang papataas na himig ng so-fa silaba. (Ipakita ang tsart) b. Ito ang pababang himig ng so-fa silaba. (Ipakita ang tsart) C. Paglalahat 1. Iparinig sa mga bata ang papataas at pababang tono ng mga nota. (Guro lamang ang aawit). 20. 20 2. Muling ipaawit sa mga bata ang mga titik at so-fa silaba ng "Up and Down" at pag:.usapan ang mga bagay na makakatulong upang makapagbigay ang mga bata ng kanilang konsepto tungkol sa so-fa silaba. D. Pagsasanay 1. Muling ipaawit sa mga bata ang so-fa silaba ng natutuhang awit IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa dalawa at ipaawit nang wasto ang awit na "So-fa Silaba V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na "So-fa Silaba" 21. 21 MUSIKA IV Date: ___________ I. Mga Layunin: Natutukoy ang mga so-fa silaba ng iskalang pentatonic Naaawit ang mga so-fa silaba ng iskalang pentatonic sa paraang pataas pababa inuulit palaktaw pahakbang Naaawit nang wasto ang isang awit na nasa iskalang pentatonic II. Paksang-Aralin Iskalang Pentatonic Awit: Ang Pamaypay Mga Kagamitan: Tsart - iskor ng "Ang Pamaypay" III. Pamamaraan A. Pagbabalik-aral 1. Pagsasanay sa tinig 2. Pag-awit ng "Ang Pamaypay" - titik at so-fa silaba 3. Pag-uusap tungkol sa iskalang pentatonic B. Paglalahad 1. Ipaawit sa mga bata ang iskalang pentatonic 2. Muling ipaawit ang so-fa silaba ng "Ang Pamaypay" 3. Pag-usapan ang direksyon at galaw ng mga nota sa awit. 4. Sabihin: a. Ipaliwanag ang direksyon ng mga nota: sa unang sukat . sa pangalawang sukat sa pangat long sukat sa pang-apat na sukat b. Awitin ang mga notang sumusunod: ___ pataas ___ pataas / pababa ___ pababa ___ palaktaw ___ inuulit C. Paglalapat Awitin ang mga sumusunod na so-fa silaba ng iskalang pentatonic at sabihin ang direksyon at galaw ng nota. IV. Pagtataya: 22. 22 Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Ang Pamaypay". V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na "Ang Pamaypay" 23. 23 MUSIKA IV Date: ___________ I. Mga Layunin: Natutukoy ang mga so-fa silaba ng iskalang mayor Naawit ang mga so-fa silaba ng iskalang mayor sa paraang: pataas, pababa, inuulit, palaktaw at pahakbang II. Paksang-Aralin Iskalang Mayor Awit: Love Mother Earth Mga Kagamitan: Tsart ng Iskalang Mayor Tsart ng awit na "Love Mother Earth III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pagsasanay sa tinig - Ipaawit ang "ma ha ha ha ha" 2. Pagsasanay sa himig 3. Pag-awit ng iba't ibang direksyon at galaw ng mga nota sa iskalang mayor B. Panlinang na Gawain 1. Itanong kung ana ang kalagayan ng kapaligiran at mundo ayon sa napag-aralan nila sa "Science and Health". 2. Pag-usapan ang mga pamainaraan ng pangangalaga sa kapaligiran o sa mundo 3. Ilahad ang iskor ng awit na "Love MotherEarth" 4. Ituro ang awit sa pamamaraang pagagad. 5. Pagsanayang awitin ang awit. C. Paglalahat 1. Itanong: a. Ano ang iskalan mayor? b. Paano mo masasabi na ang isang awit ay nasa iskala mayor? D. Pangwakas na Gawain 1. Ganyakin ang mga bata na makagawa ng mga hulwarang panghimig na ginagamitan ng mga notang kumikilos at gumagalaw sa ibat ibang direksyon. 2. Ipaawit ang mga likhang himig. 24. 24 E. Pagpapahalaga Tingnan kung maayos na nagagawa ng mga bat a ang sumusunod: 1. Naaawit ang so-fa silaba ng iskalang mayor na tama ang himig ng bawat nota 2. Nagagawa ang mga senyas nina Kodaly at Ward habang inaawit ang iskalang mayor 3. Naisusulat ang iskalang mayor nang walang tinutularan 4. Nagpapamalas ng pagmamahal sa sanlibutan at tumutulong sa pagtatanim ng puno at paglilinis ng kapaligiran IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na Love Mother Earth. V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na Love Mother Earth. 25. 25 MUSIKA IV Date: ___________ I. Mga Layunin: Natutukoy kung ano ang lundayang tonong do (home tone) ng iskalang mayor Naaawit nang wasto ang awit na "Tayo'y Magtipid" II. Paksang-Aralin Awit: Tayoy Magtipid Mga Kagamitan: Tsart - iskor ng awit na "Tayoy Magtipid" Tsart ng iskalang mayor III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pagsasanay sa tinig - 2 minuto. 2. Pagsasanay sa himig - 4 na minuto. 3. Ipaawit ang iskalang mayor. 4. Ipaawit ang "Love Mother Earth". B. Panlinang na Gawain 1. Pag-usapan ang mga kilos at galaw ng katawan kapag sumasayaw . 2. Ituro ang awit na "Tayo'y Magtipid" sa pamamaraang pagagad. Pasayawin ang mga bata kapag natutuhan na ang awit. 3. Isa-isang suriin ang bawat sukat ng awit at pag-usapan ang galaw at direksyon ng mga nota. 4. Tawagin ang pansin ng mga bata sa huling tono at ipakilala ang Lundayang Tono. 5. Sabihin: a. Sa anong nota nagtatapos ang awit na "Tayo'y Magtipid"? b. Ang awit na ito ay nasa lundayang tonong "do ". c. Bakit kaya tinawag ang awit no, ito na nasa lundayang tonong "do"? C. Paglalahat 1. Itanong: a. Ano ang lundayang tonong "do"? b. Paano mo masasabi na ang isang awit ay nasa lundayang tonong "do"? D. Paglalapat 1. Muling ipaawit sa mga bata ang "Tayo'y Magtipid" 2. Ipakita sa mga bata ang.mga tsart ng mga natutuhang awit at tukuyin ang mga awit na nasa lundayang tonong "do" 3. Ipaawit samga bata ang naturang mga awitin 26. 26 E. Pagpapahalaga 1. Natutukoy ba ng mga bata ang iba pang mga awit na nasa lun 2. Wasto ba ang pagkakaawit ng himig? 3. Maayos ba ang kanilang pag-upo o pagtayo kapag umaawit? 4. Napahalagahan ba nilalaman ng awit? IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Tayoy Magtipid V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na "Tayoy Magtipid 27. 27 MUSIKA IV Date: ___________ I. Mga Layunin: Natutukoy ang ngalang pantono ng mga guhit at puwang ng limguhit. Nasasabi kupg ano ang ngalang pantono II. Paksang-Aralin Awit: Mga Ngalang Pantono Mga Kagamitan: Larawan ng Limguhit III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Ipaawit sa mga bata ang "Dance and Sing" 2. Pag-usapan kung ano ang lundayang tonong "do" 3. Pag-usapan ang mga katangian at gamit ng limguhit. 4. Sabihin: a. Ano ito? (Ipakita ang larawan ng limguhit? b. Ano ang gamit ng limguhit? c. Ilang linya mayroon ang limguhit? d. Ilang puwang mayroon ang limguhit? B. Panlinang na Gawain 1. Ipakilala ang mga ngalang pantono sa limguhit. Sabihin: a. Bawat puwang ng limguhit ay may kaukulang pangalang titik, ang F, A, C, E. 2. Isulat ang mga titik sa mga puwang ng limguhit. Sabihin: a. Kung babasahin mula sa unang puwang pataas ay "FACE". b. Ang bawat linya ng limguhit ay mayroon ding c. kaukulang titik, ang "E, G, B, D, F" C. Paglalahat 1. Itanong: a. Ano ang ngalang pantono? b. Saan ginagamit ang mga ito? c. Anu-ano ang ngalang pantono ng bawat linya? d. Anu-ano ang ngalang pantano ng bawat puwang? e. Ano ang leger line? 28. 28 IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit sa mga bata ang Dance and Sing V. Takdang Aralin: Gumawa ng paglalagom tungkol sa kanilang natutuhan sa limguhit. 29. 29 MUSIKA IV Date: ___________ I. Mga Layunin: Nababasa ang mga nota sa tunugang "C" Naaawit nang wasto ang himig ng awit na "Martsa" PAKSA Tunugang C II. Paksang-Aralin Tunugang C Mga Kagamitan: Tsart - iskor ng awit na "Martsa" Iskalang Mayor Tsart ni Ward III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain a. Magbigay ng pagsasanay sa tinig. "nu" sa tono ng mataas na "do" b. Bigyan ang mga bata ng pagsasanay sa himig ng "Iskalang Mayor" c. Gamitin ang pamamaraang Kodaly sa pag-awit ng mga nota. Narito ang mga hulwarang panghimig na maaaring pagsanayan. B. Panlinang na Gawain 1. Ipakilala sa mga bata ang tandang tunugan 2. Ilahad ang iskor ng Martsa 3. Ipaawit sa mga bata ang iskala sa tunugang "e" 4. Ituro ang awit na "Martsa" sapamamaraang "sight reading" o pagbasa ng so-fa silaba. 5. Ipakilala sa mga bata ang nota sa "leger line" 6. Ipaawit sa mga bata ang titik ng buong awit. 7. Pag-usapan ang nilalaman ng awit. 8. Ipakilala sa mga bata ang doblihang panghati na tanda ng pagtatapos ng awit. C. Paglalahat 1. Ganyakin ang mga bata na masabi ang kanilang kaisipan tungkol sa Tunugang C. 2. Itanong: a. Ano ang tunugang G? b. Paano mo masasabi na ang isang awit ay nasa tunugang G? IV. Pagtataya: 30. 30 Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na Martsa V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na Martsa 2nd GradingMUSIKA IV Date: ___________ I. Mga layunin: Naipapakita ang kasanayan sa pagkilala ng tunugang mayor at ang kaugnay na tunugang menor. II. Paksang-Aralin: Ang mga Iskalang Mayor at Menor , TX p. 25 Mga Kagamitan: Larawan ng keyboard Tunay na keyboard Ilustrasyon ng isang hakbang at kalahating hakbang ng nota III. Pamamaraan: C. Panimulang Gawain: a. Paghahanda 1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig. (2 minuto) Gamitin ang mga pantig na ya, ye, yi, yo, yu na inangkupan ng mga tonong pataas nang pataas. b. Pagbabalik-aral 1. Ipaawit ang Pilipinas Kong Mahal at Santa Clara. 2. Pag-usapan kung paano nagsisimula at nagwawakas ang isang awit. 3. Itanong: a. Ano ang kaugnayan ng huling sukat sa unang sukat ng awit na hindi nagsisimula sa unang kumpas? Magbigay ng halimbawa. D. Panlinang na Gawain: 1. Ipaawit sa mga bata ang iskala sa Tunugang C: 2. Ipakita ang malaking larawan ng "keyboard" at ituro sa kanila ang iskalang kanilang inaawit. 3. Ipasuri sa mga bata ang pagitan ng bawat nota sa iskalang "C" Mayor. 4. Itanong: Anu-ano ang bumubuo ng "keyboard" o tiklado? Saan matatagpuan ang pirmihang "do" o "fixed do"? Ilang hakbang ang pagitan ng do at re? (Ipapansin sa mga bata ang nilaktawang itim na tiklado). Ituloy hanggang sa makarating sa mataas na "do". ' 5. Tipahin sa "keybpard" o awitin ang bawat pagitan ng mga nota upang masanay ang tainga 31. 31 ng mga bata sa pagkilala ng mga notang may isang hakbang o may kalahating hakbang na pagitan. 6. Ipaliwanag kung paano nagagawa ang tunugang menor mula sa isang tunugang mayor. 7. Ipakita ang paglalarawan sa hagdan ng kalahati at isang hakbang upang lalong maunawaan ng mga bata. D. Paglalahat: Ano ang pagkakaiba ng iskalang mayorsa iskalang menor? Bakit menor ang tawag sa pangalawang iskala? Ano ang kaibahan ng isang buong hakbang sa kala hating hakbang na pagitan ng mga nota. Magbigay ng mga halimbawa. E. Pangwawakas na Gawain: Pagsanayang awitin ang iskala mayor at iskalang menor at tandaan ang himig ng bawat isa. IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Pilipinas kong mahal" at Santa Clara V. Takdang Aralin: Paano mo naipapakita ang kasanayan sa pagkilala ng tunugang mayor at ang kaugnay na tunugang menor? 32. 32 MUSIKA IV Date: ___________ I. Mga layunin: Nasasabi ang pagkakaiba ng iskalang mayor sa iskalang menor. II. Paksang-Aralin: Ang mga Iskalang Mayor at Menor , TX p. 25 Mga Kagamitan: Larawan ng keyboard Tunay na keyboard Ilustrasyon ng isang hakbang at kalahating hakbang ng nota III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: a. Paghahanda 1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig. (2 minuto) Gamitin ang mga pantig na ya, ye, yi, yo, yu na inangkupan ng mga tonong pataas nang pataas. b. Pagbabalik-aral 1. Ipaawit ang Pilipinas Kong Mahal at Santa Clara. 2. Pag-usapan kung paano nagsisimula at nagwawakas ang isang awit. 3. Itanong: a. Ano ang kaugnayan ng huling sukat sa unang sukat ng awit na hindi nagsisimula sa unang kumpas? Magbigay ng halimbawa. B. Panlinang na Gawain: 1. Ipaawit sa mga bata ang iskala sa Tunugang C: 2. Ipakita ang malaking larawan ng "keyboard" at ituro sa kanila ang iskalang kanilang inaawit. 3. Ipasuri sa mga bata ang pagitan ng bawat nota sa iskalang "C" Mayor. 4. Itanong: Anu-ano ang bumubuo ng "keyboard" o tiklado? Saan matatagpuan ang pirmihang "do" o "fixed do"? Ilang hakbang ang pagitan ng do at re? (Ipapansin sa mga bata ang nilaktawang itim na tiklado). Ituloy hanggang sa makarating sa mataas na "do". ' 5. Tipahin sa "keybpard" o awitin ang bawat pagitan ng mga nota upang masanay ang tainga ng mga bata sa pagkilala ng mga notang may isang hakbang o may kalahating hakbang na pagitan. 6. Ipaliwanag kung paano nagagawa ang tunugang menor mula sa isang tunugang mayor. 7. Ipakita ang paglalarawan sa hagdan ng kalahati at isang hakbang upang lalong maunawaan ng mga bata. C. Paglalahat: Ano ang pagkakaiba ng iskalang mayorsa iskalang menor? Bakit menor ang tawag sa pangalawang iskala? Ano ang kaibahan ng isang buong hakbang sa kala hating hakbang na pagitan ng mga nota. Magbigay ng mga halimbawa. 33. 33 D. Pangwawakas na Gawain: Pagsanayang awitin ang iskala mayor at iskalang menor at tandaan ang himig ng bawat isa. IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Pilipinas kong mahal" at Santa Clara V. Takdang Aralin: Paano mo nasasabi ang pagkakaiba ng iskalang mayor sa iskalang menor? 34. 34 MUSIKA IV Date: ___________ I. Mga layunin: Naipapakita ang kasanayan sa pagkilala ng tunugang mayor at ang kaugnay na tunugang menor II. Paksang-Aralin: Ang mga Iskalang Mayor at Menor , TX p. 25 Mga Kagamitan: Larawan ng keyboard Tunay na keyboard Ilustrasyon ng isang hakbang at kalahating hakbang ng nota III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: a. Paghahanda 1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig. (2 minuto) Gamitin ang mga pantig na ya, ye, yi, yo, yu na inangkupan ng mga tonong pataas nang pataas. b. Pagbabalik-aral 1. Ipaawit ang Pilipinas Kong Mahal at Santa Clara. 2. Pag-usapan kung paano nagsisimula at nagwawakas ang isang awit. 3. Itanong: a. Ano ang kaugnayan ng huling sukat sa unang sukat ng awit na hindi nagsisimula sa unang kumpas? Magbigay ng halimbawa. B. Panlinang na Gawain: 1. Ipaawit sa mga bata ang iskala sa Tunugang C: 2. Ipakita ang malaking larawan ng "keyboard" at ituro sa kanila ang iskalang kanilang inaawit. 3. Ipasuri sa mga bata ang pagitan ng bawat nota sa iskalang "C" Mayor. 4. Itanong: Anu-ano ang bumubuo ng "keyboard" o tiklado? Saan matatagpuan ang pirmihang "do" o "fixed do"? Ilang hakbang ang pagitan ng do at re? (Ipapansin sa mga bata ang nilaktawang itim na tiklado). Ituloy hanggang sa makarating sa mataas na "do". ' 5. Tipahin sa "keybpard" o awitin ang bawat pagitan ng mga nota upang masanay ang tainga ng mga bata sa pagkilala ng mga notang may isang hakbang o may kalahating hakbang na pagitan. 6. Ipaliwanag kung paano nagagawa ang tunugang menor mula sa isang tunugang mayor. 7. Ipakita ang paglalarawan sa hagdan ng kalahati at isang hakbang upang lalong maunawaan ng mga bata. C. Paglalahat: Ano ang pagkakaiba ng iskalang mayorsa iskalang menor? Bakit menor ang tawag sa pangalawang iskala? Ano ang kaibahan ng isang buong hakbang sa kala hating hakbang na pagitan ng mga nota. Magbigay ng mga halimbawa. 35. 35 D. Pangwawakas na Gawain: Pagsanayang awitin ang iskala mayor at iskalang menor at tandaan ang himig ng bawat isa. IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Pilipinas kong mahal" at Santa Clara V. Takdang Aralin: Paano mo naipapakita ang iyong kasanayan sa pagkilala ng tunugang mayor at ang kaugnay na tunugang menor? 36. 36 MUSIKA IV Date: ___________ I. Mga layunin: Naipakikita ang kasanayan sa pag-awit at pagbasa ngmga nota sa tunugang F mayor Nakaaawit sa tunugang F mayor Naaawit nang wasto ang "Sturdy Growing Tree" II. Paksang-Aralin: Tunugang d menor, TX p. 33 Mga Kagamitan: Iskala ng d menor sa tsart Tsart ng awit na "Salidomay" d menor 2/4 mi TX p. 34 Pitch pipe Larawan ng "keyboard" III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagsasanay sa tinig Gamitin ang mga pantig na "hu hu hu" sa himig na "la-ti-do" pataas nang pataas. 2. Pagsasanay sa himig (Gamitin ang senyas sa kamay ni Kodaly o "scale chart" ni Ward) Mga mungkahing himig na pagsasanayan: d menor mi - so - mi - re - do - re mi mi - so - mi - re - la - mi mi - re - la - la B. Pagbabalik-Aral 1. Itanong: Ano ang pagkakaiba ng tunugang mayor at menor? Paano nagagawa ang kaugnay na tunugang menor ng isang tunugang mayor? Ano ang iskalang menor? 2. Ipaawit sa mga bata ang "Sturdy Growing Tree" . 3. Ipaawit ang iskala sa tandang Tunugang F. C. Panlinang na Gawain: 1. Ilahad ang iskala sa tandang Tunugang F. 2. Pag-usapan kung paano gagawin ang kaugnay na tunugang menor ng Tunugang F mayor. Itanong kung saan matatagpuan ang lundayang tonong "la" para sa iskalang dmenor. 3. Isulat sa pisara ang iskala ng tunugang d menor. 4. Ilahad ang larawan ng "keyboard" at ipasuri sa mga bata ang pagitan ng bawat nota sa d menor kung umaayon sa huwarang menor. 5. Ituro ang awit na"Salidomay" sa pamamaraang "sight reading". Pag-usapan ang nilalaman ng awit. D. Pagsasanay: 1. Ipasulat ang iskala ng tunugang F Mayor nang walang parisan. 37. 37 IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Sturdy Growing Tree V. Takdang Aralin: Paano mo naipakikita ang iyong kasanayan sa pag-awit at pagbasa ngmga nota sa tunugang F mayor? 38. 38 MUSIKA IV Date: ___________ I. Mga layunin: Nakaaawit sa tunugang F mayor II. Paksang-Aralin: Tunugang F Mayor, TX p. 31 Awit: Sturdy Growing Tree,TX p. 32 Mga Kagamitan: Iskala ng F mayor sa tsart Tsart ngawit na "Sturdy Growing Tree" "Keyboard" o larawan nito III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: a. Paghahanda 1. Pagsasanay sa tinig Pagsanayan ang mga pantig na "ma-me-mi-mo-mu" sa iisang tono. Itaas nang kala-kalahating tono sa tuwing uulitin at ibaba nang kala-kalahating tono pag nakaabot na sa F 2. Pagsasanay sa himig Pagsanayan ang sumusunod na mga himig. F - do - so - do - so - fa - mi - re fa - mi - re - do - ti - so re - so - la - ti - do - re - so B. Pagbabalik-aral 1. Itanong/Sabihin: Paano mo masasabi na ang isang iskala ay nasa tunugang F mayor? Saan matatagpuan ang "do" sa tunugang F mayor C. Panlinang na Gawain: 1. Ituroang awit na "SturdyGrowingTree"sa pamamaraang"sightreading"0 pagbasang so-fa silaba. 2. Ipaawitsa mga bata ang buongawit. 3. Pag-usapanangnilalamanngawit. D. Paglalahat: 1. Ganyakin ang mga bata na masabi ang kanilang kaisipan tungkol sa tunugang F mayor E. Pagsasanay: 1. Pagsanayang awitin ang Saturday Growing Tree sa so-fa silaba at sa mga titik nito. IV. Pagtataya: 39. 39 Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Sturdy Growing Tree V. Takdang Aralin: Paano mo masasabi na ang isang iskala ay nasa tunugang F mayor? Saan matatagpuan ang "do" sa tunugang F mayor? 40. 40 MUSIKA IV Date: ___________ I. Mga layunin: Naaawit nang wasto ang "Sturdy Growing Tree" II. Paksang-Aralin: Tunugang F Mayor, TX p. 31 Awit: Sturdy Growing Tree,TX p. 32 Mga Kagamitan: Iskala ng F mayor sa tsart Tsart ngawit na "Sturdy Growing Tree" F 2/4 do TX p. 32 Pitch pipe "Keyboard" o larawan nito III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: a. Paghahanda 1. Pagsasanay sa tinig Pagsanayan ang mga pantig na "ma-me-mi-mo-mu" sa iisang tono. Itaas nang kala-kalahating tono sa tuwing uulitin at ibaba nang kala-kalahating tono pag nakaabot na sa F 3. Pagsasanay sa himig Pagsanayan ang sumusunod na mga himig. F - do - so - do - so - fa - mi - re fa - mi - re - do - ti - so re - so - la - ti - do - re - so B. Pagbabalik-aral 1. Itanong/Sabihin: Paano mo masasabi na ang isang iskala ay nasa tunugang F mayor? Saan matatagpuan ang "do" sa tunugang F mayor C. Panlinang na Gawain: 1. Ituroang awit na "SturdyGrowingTree"sa pamamaraang"sightreading"0 pagbasang so-fa silaba. 2. Ipaawitsa mga bata ang buongawit. 3. Pag-usapanangnilalamanngawit. D. Paglalahat: 1. Ganyakin ang mga bata na masabi ang kanilang kaisipan tungkol sa tunugang F mayor E. Pagsasanay: 1. Pagsanayang awitin ang Saturday Growing Tree sa so-fa silaba at sa mga titik nito. IV. Pagtataya: 41. 41 Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Sturdy Growing Tree V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na "Sturdy Growing Tree at pagsanayang awitin ito sa F mayor 42. 42 MUSIKA IV Date: ___________ I. Mga layunin: Naipakikita ang kasanayan sa pag-awit at pagbasa ng mga nota sa tunugang d menor Nakababasa/nakaaawit sa tunugang d menor Natutukoy ang d menor na katugong tunugang menor ng F mayor II. Paksang-Aralin: Tunugang d menor, TX p. 33 Mga Kagamitan: Iskala ng F mayor sa tsart Tsart ngawit na Sturdy Growing Tree F 2/4 do TX p. 32 Pitch pipe Keyboard o larawan nito III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: a. Paghahanda 1. Pagsasanay sa tinig Pagsanayan ang mga pantig na ma-me-mi-mo-mu sa iisang tono. Itaas nang kala-kalahating tono sa tuwing uulitin at ibaba nang kala-kalahating tono pag nakaabot na sa F 2. Pagsasanay sa himig Pagsanayan ang sumusunod na mga himig. F - do - so - do - so - fa - mi - re fa - mi - re - do - ti - so re - so - la - ti - do - re - so B. Pagbabalik-aral 1. Itanong/Sabihin: Paano mo masasabi na ang isang iskala ay nasa tunugang F mayor? Saan matatagpuan ang "do" sa tunugang F mayor C. Panlinang na Gawain: 1. Ituroang awit na "SturdyGrowingTree"sa pamamaraang"sightreading"opagbasa ng so-fa silaba. 2. Ipaawitsa mga bata ang buongawit. 3. Pag-usapanangnilalamanngawit. D. Paglalahat: 1. Ganyakin ang mga bata na masabi ang kanilang kaisipan tungkol sa tunugang F mayor E. Pagsasanay: 1. Pagsanayang awitin ang Saturday Growing Tree sa so-fa silaba at sa mga titik nito. 43. 43 IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Sturdy Growing Tree V. Takdang Aralin: Paano mo naipakikita ang kasanayan sa pag-awit at pagbasa ng mga nota sa tunugang d menor? 44. 44 MUSIKA IV Date: ___________ I. Mga layunin: Naipakikita ang kasanayan sa pag-awit at pagbasa ng mga nota sa tunugang G mayor Nakaaawit sa tunugang G mayor Naaawit nang wasto ang "The Man on the Flying Trapeze" II. Paksang-Aralin: Tunugang G Mayor, TX p. 35 . Mga Kagamitan: Iskala ng G mayor sa tsart Tsart ng awit na "The Man on the Flying Trapeze" G 3/4 so TX p.37 . Pitch pipe III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: a. Paghahanda 1. Pagsasanay sa tinig Mga pantig na "Mio-mio mi" sa himig na "do-mi-so-mi-do" pataas pababa sa iskala. 2. Pagsasanay sa himig Gamitin ang mga senyas sa kamay ni Kodaly. Mga mungkahing himig: so - so - do - re - mi mi - mi - fa - la - re - re - re - do - la - so ti - do - re - mi - re - do B. Pagbabalik-aral 1. Ipaawit ang "Sturdy Growing Tree" at "Salidomay". 2. Pag-usapan ang tunugang F mayor at d menor. 3. Itanong: Paano makikilala ang tunugang F mayor? Paano makikilala ang tunugang d menor? Ano ang pagkakaiba ng dalawa? Saan matatagpuan ang lundayang tono sa d menor? C. Panlinang na Gawain: 1. Ipasuri sa mga bata ang iskala sa tunugang G mayor. 2. Itanong/Sabihin: Saan makikita ang pangalang pantonong G sa limguhit? Ito ang lundayang tonG ng tunugang G. Dito matatagpuan ang "do" sa tunugang G mayor. 3. Ipakita sa mga bata ang tunugang G mayor sa "keyboard" 3. Sabihin/Itanong: Suriin ang agwat ng mga nota. Sumusunod ba sa huwarang mayor ang pagitan ng mga nota? Bakit? Paano ginamit ang sustinido? 45. 45 5. Ilahad ang iskala satunugang G mayor at ipaawit sa mga bata ang iskala. 6. Ituro ang awit na "The Man on the Flying Trapeze" sa pamamaraang pagagad. 7. Pag-usapan angnilalarawan ng awit. D. Paglalahat: 1. Itanong: . Ano ang G mayor? Paano mo masasabi na ang isang iskala ay nasa tunugang G mayor? IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "The Man on the Flying Trapeze V. Takdang Aralin: 1. Ipasulat ang iskala ng tunugang G Mayor nang walang parisan. 2. Pagawain ang mga bata ng mga huwarang himig sa tunugang G at ipaawit ang kanilang nilikha. 46. 46 MUSIKA IV Date: ___________ I. Mga layunin: Naipakikita ang kasanayan sa pag-awit at pagbasa ng mga nota sa tunugang e menor Nakabasa/nakaaawit sa tunugang e menor N atutukoy ang e menor na katugong tunugang menor ng G mayor Natutukoy ang lundayang tonong "la" (hometone) ng iskalang e menor Nakikilala sa pamamagitan ng pakikinig ang kaibhan ng tunugang mayor sa tunugang menor Nakalilikha ng maikling hulwarang panghimig bilang panapos ng isang awit II. Paksang-Aralin: Tunugang e menor TX p. 38 Mga Kagamitan: Iskala ng e menor sa tsart Tsart ng awit na "Sipag at 1'iyaga" e menor : mi TX p. 39 Pitch pipe Larawan ng "keyboard" III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagsasanay sa tinig Mga pantig na "mi-i-i-i-o" sa himig na "so-fa-mi-re-do", pataas nang pataas sa iskala. B. Pagbabalik-aral 1. Ipaawit ang "The Man on the Flying Trapeze" 2. Pag-usapan ang tunugan ng awit 3. Itanong: Ano ang tunugan ng awit na "The Man on the Flying Trapeze"? . Ano ang lundayang tonog G ng tunugang G? Saang bahagi ng limguhit matatagpuan ang pangalang pantonong G? Awitin ang iskala sa tunugang G. C. Panlinang na Gawain: 1. Ilahad ang iskala sa tandang tunugang G. 2. Pag-usapan kung paano gagawin ang kaugnay na tunugang menor ng tunugang G mayor. 3. ltanong kung saan matatagpuan ang lundayang tonong "la" para sa iskalang e menor. 4. Isulat sa pisara ang iskala ng tunugang e menor. 5. Ilahad ang larawan ng "keyboard" at ipasuri sa mga bata ang pagitan ng bawat nota sa e menor kung umaayon ang pagitan ng mga tono sa huwarang menor. 6. Ipaawit sa mga bata ang iskalang G mayor at e menor. 7. Itanong/sabihin: Ano ang kaibhan ng tunog ng tunugang Gsa tunugang e menor? D. Paglalahat: 1. Itanong: Ano ang kaugnayan ng tunugang G mayorat e menor? 47. 47 E. Pagsasanay: 1. Ipasulat sa mga bata ang iskalang e menor nang walang tularan. 2. Ipaawit sa mga bata ang iskala hanggang madama nila ang damdaming dulot ng tunugarig menor. IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na " The Man on the Flying Trapeze V. Takdang Aralin: Paano mo naipakikita ang iyong kasanayan sa pag-awit at pagbasa ng mga nota sa tunugang e menor 48. 48 MUSIKA IV Date: ___________ I. Mga layunin: Naipakikita ang kasanayan sa pag-awit at pagbasa ng mga nota sa tunugang e menor Nakababasa/nakaaawit sa tunugang e menor N atutukoy ang e menor na katugong tunugang menor ng G mayor Natutukoy ang lundayang tonong "la" (hometone) ng iskalang e menor Nakikilala sa pamamagitan ng pakikinig ang kaibahan ng tunugang mayor sa tunugang menor Nakalilikha ng maikling hulwarang panghimig bilang panapos ng isang awit II. Paksang-Aralin: Tunugang e menor, TX p. 38 Awit: "Sipag at Tiyaga", TX p. 39 Mga Kagamitan: Iskala ng e menor sa tsart Tsart ng awit na "Sipag at 1'iyaga" e menor 4/4 mi TX p. 39 Pitch pipe Larawan ng "keyboard" III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagsasanay sa tinig. Mga pantig na "mi-i-i-i-o" sa himig na "so-fa-mi-re-do", pataas nang pataas sa iskala sa tuwing uulitin. 2. Pagsasanay sa himig (Maaaring gumamit ng senyas sa kamay ni Kodaly o mga nota sa iskala) Mga mungkahing himig na pagsasanayan: mi - mi - fa mi - re - do - mi - re do - ti - do - ti - do - re - do -ti-la B. Pagbabalik-aral 1. Itanong: Ano ang kaugnayan ng tunugang Gmayor at e menor? Awitin ang iskala ng tunugang e menor. C. Panlinang na Gawain: 1. Ilahad ang iskor ng awit na "Sipag at Tiyaga" at suriin -ang awit. 2. Itanong: Sa anong nota nagsisimula ang awit? Sa anong nota nagtatapos ang awit? Ano angtunugan ng "Sipag at Tiyaga". 3. Ituro ang awit na "Sipag at Tiyaga" sa pamamaraang "sight reading". 4. Pag-usapan ang nilalaman ng awit. 5. Pagsanayang awitin ang "Sipag at Tiyaga". 6. Awitinang "The Man on the Flying Trapeze". 7. Paghambingin ang damdaming dulot ng dalawang awit. D. Paglalahat: 49. 49 1. Paano nagkakaiba ang mga awit na nasa tunugang G at e menor. 2. Paano nagtatapos ang bawat isa? E. Pagsasanay: 1. Pagsanayang awitin ang mga awit na nasa tunugang Fat G at mga nasa tunugang d menor at e menor. IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Sipag at Tiyaga V. Takdang Aralin: Paano nagtatapos ang awit na nasa tunugang e menor? 50. 50 MUSIKA IV Date: ___________ I. Mga layunin: Naipakikita ang kasanayan sa pag-awit at pagbasa ng mga nota sa tunugang e menor Nakababasa/nakaaawit sa tunugang e menor N atutukoy ang e menor na katugong tunugang menor ng G mayor Natutukoy ang lundayang tonong "la" (hometone) ng iskalang e menor Nakikilala sa pamamagitan ng pakikinig ang kaibahan ng tunugang mayor sa tunugang menor Nakalilikha ng maikling hulwarang panghimig bilang panapos ng isang awit II. Paksang-Aralin: Hulwarang Panghimig na Panapos ng Isang Awit Mga Kagamitan: Iskala ng e menor sa tsart Tsart ng awit na "Sipag at Tiyaga" e menor 4/4 mi TX p. 39 Pitch pipe Larawan ng "keyboard" III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig. B. Pagbabalik-aral 1. Ipaawit ang "Sipag at Tiyaga" 2. Itanong: Sa anong nota nagsisimula ang awit? Sa anong nota ito nagtatapos? Ano ang tunugang awit na ito? Awitin ang huling hulwarang himig. C. Panlinang na Gawain: 1. Ihanda ang mga bata upang makalikha ng maikling hulwarang panghimig bilang panapos ng isang awit 2. ltanong: Paano nagtatapos ang awit na nasa tunugang e menor? 3. Ipaawit sa mga bata ang sumusunod na hulwarang panghimig: 4. Tulungan ang mga bata na makalikha ng isang maikling hulwarang panghimig sa tunugang e menor na panapos sa awit 5. Itanong: Ano ang palakumpasan ng awit? Ilang bilang mayroon ang bawat sukat? Sa anong nota dapat magtapos ang awit? Nasaan ang "do" sa tunugang e menor? 6. Ipaawit sa mga bata ang hulwarang panghimig na ginawa. D. Paglalahat: 1. Itanong: 51. 51 Ano ang mga dapat tandaan sa paglikha ng maikling hulwarang panghimig bilang panapos ng isang awit? IV. Pagtataya: Pagawain ang mga bata ng sariling hulwarang panghimig na panapos ng sumusunod sa awit na nasa tunugang e menor V. Takdang Aralin: Paano mo nakikilala ang kaibahan ng tunugang mayor sa tunugang menor? 52. 52 MUSIKA IV Date: ___________ I. Mga layunin: Napahahalagahan ang mga awitin at tugtugin ayon sa anyo Nakikilala ang anyong binary (AB) Naaawit nangwasto ang "O, Naraniag A Bulan" at nasusuri ang anyo nito. II. Paksang-Aralin: Anyong Binary, TX p. 40 Mga Kagamitan: Iskor ng Awit na "O, Naraniag A Bulan" na nasa tsart. C 3/4 so TXpp.41-42 "Pitch Pipe" III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Magbigay ng Pagsasanay sa Tinig Halimbawa: Ilustrasyon Itaas ang himig na ito nang kala-kalahating nota sa tuwing uulitin. Maaaring gumawa ng sari-saring kumbinasyon ng mga nota at lapatan ng mga pantig. Laging ipaalala sa mga bata angmaganda at wastongpag-awit. 2. Pagsasanay sa Himig B. Pagbabalik-aral 1. Ipaawit ang "Sturdy Growing Tree" at "Salidomay". 2. Pag-usapaan ang pagkakaiba ng tunugang mayor sa tunugang menor. 3. Itanong: Anu-ano ang pagkakaiba ng tunugang mayor sa tunugang menor? Paano magagawa ang kaugnay na tunugang menor ng tunugang mayor? Paano nagtatapos ang bawat isa? C. Panlinang na Gawain: 1. Ilahad ang iskor ng awit na "O, N araniag A Bulan". 2. Ituro ang awit sa pamamaraang payugtu-yugto. 3. Ipasuri sa bata ang bawat bahagi ng awit. 4. Itanong/Sabihin: Suriin ang bawat bahagi ng awit. Ilang parirala mayroon ang awit? Ilang bahagi mayroon ang awit? Awitin ang bawat bahagi. Ihuni ang himig ng buong awit at pakinggang mabuti ang pagbabago nito. D. Paglalahat: 1. Itanong/Sabihin: Ano ang anyo ng "0, N araniag A Bulan" ayon sa mga bahagi? Ang anyong AB ay anyong "binary".Ano ang anyong "binary"? 53. 53 IV. Pagtataya: 1. Itanong/Sabihin: Awitin ang bahaging A ng "0, Naraniag A Bulan". Awitin ang bahaging B ng "0, Naraniag A Bulan". Umisip ng iba pang awit naalamninyo na anyong binary. V. Takdang Aralin: Paano mo napahahalagahan ang mga awitin at tugtugin ayon sa anyo? 54. 54 MUSIKA IV Date: ___________ I. Mga layunin: Napahahalagahan ang mga awitin at tugtugin ayon sa anyo Nakikilala ang anyong ternary (ABA) Naaawit nang maayos at wasto ang "My Lord, What a Morning" II. Paksang-Aralin: AnyongTernary, TXp. 44 Mga Kagamitan: Iskor ng awit na "My Lord, What a Morning" na nasa tsart - F mi 4/4 TXpp. 45 "Pitch Pipe" III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagsasanay sa tinig 2. Ipaawit ang "O, Naraniag A Bulan". 3. Pag-usapan ang anyong "binary". 4. Itanong: Paano mo nalalaman na ang isang awit ay nasa anyong binary? Ano ang anyo? Ano ang anyong binary? B. Panlinang na Gawain: 1. Ilahad ang iskor ng "My Lord, What a Morning" at ituro ang awit sa pamamaraang pagagad. 2. Pag-usapan ang nilalaman ng awit. 3. Ipasuri sa mga bata ang iskor. 4. Itanong: Ilang bahagi mayroonang awit? Awitin ang unang bahagi. Awitin ang ikalawang bahagi. Sa anong bahagi nagtataposang awitin? Anong titik ang ilalagay natin sa unang bahagi? ....sa pangalawang bahagi? .... sa pangatlong bahagi? Ano ang ,anyo ng awit na "My Lord,What a Morning"? Bakit ABA ang naging anyo nito? 5. Linangin ang salitang "ternary" C. Paglalahat: 1. Ano ang anyong ternary? 2. Anu-ano ang mga dapat mong gawin upang malaman ang anyo ng isang awit? IV. Pagtataya: 1. Ipagawa sa mga mag-aaral. Pagsanayang awitin ang "My Lord, What a Morning". Lumikha ng mga payak na hulwarang himig na may anyong ternary. 55. 55 V. Takdang Aralin: Kailan mo masasabi na ang isang awit ay may anyong ternary? Ano ang ternary? 56. 56 MUSIKA IV Date: ___________ I. Mga layunin: Napahahalagahan ang mga tugtugin at awitin ayon sa anyo Nakikilala ang mga simbolong may kaugnayan sa anyo tulad ng Da Capo (D.C.), Al Fine, D.C. Al Fine, Dal Segno (D.S.). Naaawit nangwasto ang "Swing Low, Sweet Chariot". II. Paksang-Aralin: Mga Simbolong may Kaugnayan sa Anyo, TX p.46 Mga Kagamitan: Iskor ng awit na "Swing Low, Sweet Chariot" key F 4/4 mi TXpp. 47 -47 "Pitch Pipe" III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagsasanay sa tinig (2 minuto) 2. Pagsasanay sa himig (3 minuto) B. Pagbabalik-aral 1. Itanong: Kailan mo masasabi na ang isang awit ay may anyong "ternary" Ano ang anyong "ternary"? Paano mo malalaman ang anyo ng awit? C. Panlinang na Gawain: 1. Ilahad ang iskor ng "Swing Low, Sweet Chariot". 2. Awitin sa mga bata ang awit. 3. Sabihin: Aawitin ko ang awit. Pakinggan n'yong mabuti at sundan ninyo ng paningin ang iskor. Pansinin ninyo kung paano ko sinusunod ang mga simbolo na nasa iskor. 4. Pag-usapan ang mga simbolong may kugnayan sa anyo. 5. Itanong: Paano ko inawit ang "Swing Low,Sweet Chariot"? Ilang bahagi mayroon ang awit? Ano ang inulit na bahagi? Saan nataposang awit? Ano ang anyo ng awit? D. Paglalahat: 1. Itanong: Anu-ano ang mga simbolong may kaugnayan sa anyo? Ano ang kahulugan ng bawat isa? Ano ang anyo ang awit na Swing Low, Sweet Chariot? IV. Pagtataya: Pagsanayang awitin ang awit na Swing Low, Sweet Chariot. 57. 57 V. Takdang Aralin: Paano mo napahahalagahan ang mga tugtugin at awitin ayon sa anyo? 58. 58 59. 59 MUSIKA IV Date: ___________ I. Mga layunin: Naipakikita ang pagkakaiba ng pamamaraan ng ABA sa musika, sining at arkitektura II. Paksang-Aralin: ABA sa Musika, Sining at Arkitektura, TX p. 49 Mga Kagamitan: Iskor ng awit mga na "My Lord, What a Morning" TX p. 45 at "Yes, I Love You" TX p. 49 Mga larawan na nagpapakita ng ritmo at balanse III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagsasanay sa tinig B. Pagbabalik-aral 1. Ipaawit sa mga bata ang "Swing Low, Sweet Chariot". 2. Pag-usapan ang mga simbolong may kaugnayan sa anyo na matatagpuan sa awit. 3. Itanong: Anu-anong mga simbolo ang makikita sa iskor ng "Swing Low, Sweet Chariot"? Ano ang kahulugan ng bawat simbolo? Magbigay ng halimbawa. C. Panlinang na Gawain: 1. Ipaalam sa mga bata na may iba't ibang uri ng sining tulad ng: a. Sining sa pag-awit o pagtugtog b Sining sa paglikha at pagguhit c. Sining sa arkitektura 2. Iturn ang awit na "Yes, I Love You" sa pamamaraang pagagad. 3. Sabihin/Itanong: Awitin ang "My Lord,"'hat a Morning" at "Ths, I Love You". Ano ang anyo ng mga awit na ito? Ipaliwanag ang kahulugan ng ABA sa musika. 4. Magpakita ng mga larawannagpapahayag ng ABA. 5. Itanong: Paano ipinahahayag ang ABA sa larawan? Anong mga elemento ng sining ang ginagamit upang maipakita ang anyong ABA? 6. Magpakita ng larawan ng mga gusali na nagpapahayag ng ABA 7. ltanong: Paano ipinahayag ang ABA sa sining pangarkitektura? D. Paglalahat: 1. Itanong: 60. 60 Ano ang ABA sa sining, musika at arkitektura? Paano ipinahahayag ang mga ito? 61. 61 IV. Pagtataya: 1. Pagawain ang mga bata ng mga anyong ABA sa pamamagitan ng mga sumusunod: a. ABA ng mga hulwarang ritmo b. ABA sa pamamagitan ng mga disenyo ng prutas at gulay c. ABA sa mga arkitektura o mga gusali . V. Takdang Aralin: Paano mo naipakikita ang pagkakaiba ng pamamaraan ng ABA sa musika, sining at arkitektura? MUSIKA IV I. Mga Layunin: Nasasabi ang kahulugan at kahalagahan ng melodiya Natutukoy ang matataas at mabababang nota Natututuhan ang awit na "Up And Down" II. Paksang-Aralin Awit: Up and Down C 4/4 do TX P.30 Mga Kagamitan: Tsart ng Up and Down III. Pamamaraan E. Paghahanda 3. Magsimula sa pagsasanay sa tinig - (2 minuto) 4. Sabihin: Mga bata, paano ang huni ng lamok sa ating tainga? Gayahin nga natin - "Nu _ _ _" (himig ng mataas na do) Ulitin Row One Row Two Lahat Tayo (Maaring gumamit ang guro ng isa lamang tono,j ang mataas na do, sa pagbibigay ng mga panutong ito, kasabay ng paglalagay ng mga daliri sa bumbunan at iuunat ang kamay pataas sa pag-awit ng Nu _ _ _.) F. Paglalahad 6. Ituro ang "Up and Down" sa pamamaraang pagagad 7. Sabihin: Masdan ang iskor sa harapan habang inaawit ko. Awitin ko ngayon ng payugto-yugto. Uulitin ninyo kapag ibinibigay ko ang senyas. Tiyaking maganda ang tinig ninyo sa pag-awit 8. Ipaawit na muli sa mga bata ang buong awit. 9. Ipaliwanag na ang mga awit ay binubuo ng mga simbolong inihanay sa limguhit. 10. Pag-usapan ang mga uri ng nota na ginamit sa awit. 11. Ipakilala sa mga bata ang salitang "melodiya". Sabihin sa kanila na ang himig na naririnig 62. 62 nila sa pag-awit ay tinatawag na "melodiya" 12. Ipaawit ang ilang bahagi ng awit bilang halimbawa G. Paglalahat 3. Ganyakin ang klaseng magbigay ng paglalagom sa kanilang natutuhan sa aralin. 4. Itanong: f. Anu-anong uri ng nota ang matatagpuan sa awit? g. Ano ang nagbibigay tono o himig sa awit? h. Anu-anong uri ng nota ang bumubuo sa melodiya? i. Ano ang melodiya? j. Ano ang gamit ng melodiya? H. Pagsasanay 3. Muling ipaawit ang "Up And Down". 4. Awitin ang melodiya sa pamamagitan ng pantig na . "ma". IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Up and Down" V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na "Up and Down" 63. 63 MUSIKA IV I. Mga Layunin: Naaawit ang so-fa silaba ng mga notang papataas, papababa, palaktaw na papataas at pababa at mga notang inuulit ang tunog ng awit na natutuhan na Natutukoy ang matataas at mabababang nota II. Paksang-Aralin Awit: So-fa silaba Mga Kagamitan: Tsart - iskor ng So-fa silaba III. Pamamaraan E. Pagbabalik-aral 4. Bigyan ang mga bata ng pagsasanay sa tinig. 5. Ipaawit sa mga bata ang "Up And Down" at pag-usapan ang tungkol sa melodiya ng awit. 6. Itanong: d. Ano ang meladiya? e. Paana ita nabubua? f. Magbigay nga ng halimbawa. F. Paglalahad 5. Ipaulit ang "Up and Down. Tiyaking nakasulatsa ilalim ng bawat nota ang mga so-fa silaba. Ito na ang simula ng pagpapakilala sa m:ga nota kasabay ang tono o himig na angkin ng mga ito. 6. Kapag natutuhan na ng mga bata ang awit ay ipaawit sa kanila ang mga so-fa silaba na nasa ibaba ng bawat nota. 7. Pasimulan ang pagpapakilala sa so-fa silaba. 8. Sabihin: b. Ang so-fa silaba ay binubuo ng walong nota. a. Ito ang papataas na himig ng so-fa silaba. (Ipakita ang tsart) b. Ito ang pababang himig ng so-fa silaba. (Ipakita ang tsart) G. Paglalahat 3. Iparinig sa mga bata ang papataas at pababang tono ng mga nota. (Guro lamang ang aawit). 4. Muling ipaawit sa mga bata ang mga titik at so-fa silaba ng "Up and Down" at pag:.usapan ang mga bagay na makakatulong upang makapagbigay ang mga bata ng kanilang konsepto tungkol sa so-fa silaba. 5. Itanong: Awitin ang so-fa silaba sa unang sukat. Awitin ang so-fa silaba sa huling sukat Awitin ang so-fa silaba sa pangatlo. (atbp) Anu-ano ang mga so-fa silaba na natatagpuan sa awit ng Up and Down Ano ang so-fa silaba? H. Pagsasanay 1. Muling ipaawit sa mga bata ang so-fa silaba ng natutuhang awit 64. 64 IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa dalawa at ipaawit nang wasto ang awit na "So-fa Silaba V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na "So-fa Silaba" 65. 65 MUSIKA IV I. Mga Layunin: Nakaaawit nang maayos at wasto upang maunawaan at madama ang daloy ng himig . II. Paksang-Aralin Direksyon at Galaw ng mga Nota TX p. 28 Mga Kagamitan: Tsart - iskor ng awit na Up and Down Tsart iskor ng awit na So-fa Silaba III. Pamamaraan A. Pagbabalik-aral 1. Bigyan ang mga bata ng pagsasanay sa tinig. 2. Magbalik-awit sa mga iskor na Up and Down B. Paglalahad 1. Ilahad and iskor at ipaaawit ang so-fa silaba ng awit na Up and Down 2. Ipansin sa mga bata ang galaw at direksyon ng awit. 3. Sabihin: Pansinin ang mga nota ng Up and Down Ano ang pinakamataas na nota? Ano ang pinakamababang nota? Awitin? Ano ang direksyon ng mga nota sa unang sukat? Mayroon pa bang ibang direksyon ang mga nota? Tukuyin mo nga at awitin. C. Paglalahat 1. Gumawa ng paglalagom sa aralin at magbuo ng konsepto. 2. Itanong: Ano ang masasabi ninyo sa direksyon at galaw ng mga nota? 3. Narito ang mga konsepto na inaasahang mabubuo sa araling ito. Iba-iba ang mga ayos ng nota sa limguhit May mga notang tumatas nag palaktaw, may mga tumatalon at mayroon inuulit. I. Pagsasanay 1. Muling ipaawit sa mga bata ang Up and Down ng may tamang direksyon at galaw ng mga nota. IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa dalawa at ipaawit nang wasto ang awit na "So-fa Silaba ng awit na Up and Down ng may tamang direksyon at galaw ng mga nota. V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na "So-fa Silaba" ng awit na Up and Down ng may tamang direksyon at galaw ng mga nota. 66. 66 MUSIKA IV I. Mga Layunin: Natutukoy ang mga so-fa silaba ng iskalang pentatonic Naaawit ang mga so-fa silaba ng iskalang pentatonic sa paraang pataas pababa inuulit palaktaw pahakbang Naaawit nang wasto ang isang awit na nasa iskalang pentatonic II. Paksang-Aralin Iskalang Pentatonic Awit: Ang Pamaypay Mga Kagamitan: Tsart - iskor ng "Ang Pamaypay" Iskalang Pentatonic III. Pamamaraan A. Paghahanda 4. Magbigay ng pagsasanay na tinig ( 2 minuto) 5. Magbalik-awit sa Up and Down. 6. Pag-usapan ang mga direksyon at galaw ng mga nota at ipaawit ang mga sumusunod na sukat. B. Paglalahad 5. Ipaawit ang iksor ng awit na Ang Pamaypay at ituro ito sa pamamaraang pagagad. 6. Awitin ang so-fa silaba ng Ang Pamaypay. 7. Pag-usapan ng mga notang ginamit. Itanong: Karaniwan ba ang himig ng awit? Bakit? Saan mo naririnig ang ganitong tono? Anu-ano ang mga notang ginagamit sa awit na ito? Sabihin: Ang awit na ito ay nasa iskalang pentatonic Lima lamang ang nota sa iskalang tio. Ang do-re-mi-so-la 8. Ipakita ang iskalang pentatonic Sabinin: Pakinggan ninyo at aawitin ko ang iskalang pentatonic. Kayo naman C. Paglalahat 1. Ganyakin ang klase na magbigay ng paglalagom sa kanilang natutuhang aralin. 2. Ipasagot ang mga sumusunod na tanong. a. Ano ang iskalang pentatonic? b. Ilang nota mayroon ang iskalang pentatonic? c. Anu-ano ang mga notang nakapaloob dito? IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Ang Pamaypay". V. Takdang Aralin: 67. 67 Kabisaduhing mabuti ang awit na "Ang Pamaypay" 68. 68 MUSIKA IV I. Mga Layunin: Natutukoy ang mga so-fa silaba ng iskalang pentatonic Naaawit ang mga so-fa silaba ng iskalang pentatonic sa paraang pataas pababa inuulit palaktaw pahakbang Naaawit nang wasto ang isang awit na nasa iskalang pentatonic II. Paksang-Aralin Iskalang Pentatonic Direksyon at Galaw ng mga Nota Mga Kagamitan: Tsart - iskor ng "Ang Pamaypay" Iskalang Pentatonic III. Pamamaraan A. Pagbabalik-aral 1. Pagsasanay sa tinig 2. Pag-awit ng "Ang Pamaypay" - titik at so-fa silaba 3. Pag-uusap tungkol sa iskalang pentatonic B. Paglalahad 1. Ipaawit sa mga bata ang iskalang pentatonic 2. Muling ipaawit ang so-fa silaba ng "Ang Pamaypay" 3. Pag-usapan ang direksyon at galaw ng mga nota sa awit. 4. Sabihin: c. Ipaliwanag ang direksyon ng mga nota: sa unang sukat. sa pangalawang sukat sa pangatlong sukat sa pang-apat na sukat d. Awitin ang mga notang sumusunod: ___ pataas ___ pababa ___ inuulit ___ pataas / pababa ___ palaktaw D. Paglalapat Awitin ang mga sumusunod na so-fa silaba ng iskalang pentatonic at sabihin ang direksyon at galaw ng nota. IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Ang Pamaypay" na nasa wastong direksyon at galaw ng mga nota. V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na "Ang Pamaypay" na nasa wastong direksyon at galaw ng mga 69. 69 nota. 70. 70 MUSIKA IV I. Mga Layunin: Natutukoy ang mga so-fa silaba ng iskalang mayor Naawit ang mga so-fa silaba ng iskalang mayor sa paraang: pataas, pababa, inuulit, palaktaw at pahakbang II. Paksang-Aralin Iskalang Mayor Awit: Love Mother Earth Mga Kagamitan: Tsart ng Iskalang Mayor Tsart ng awit na "Love Mother Earth III. Pamamaraan F. Panimulang Gawain 4. Pagsasanay sa tinig - Ipaawit ang "ma ha ha ha ha" 5. Pagsasanay sa himig 6. Pag-awit ng iba't ibang direksyon at galaw ng mga nota sa iskalang mayor G. Panlinang na Gawain 6. Ipakita sa mga bata ang tsart ng iskalang mayor. 7. Sabihin: a. Ngayon naman ay iskalang mayor an gating pag-aaralan b. Ang mga tono nito ang karaniwang ginagamit sa ating mga awit. c. Makinig na mabuti at aawitin ko ang iksalang mayor. 8. Aawitin ng guro: 9. Pag-usapan ang tungkol sa iskalang mayor. 10. Sabihin Ilang nota mayroon ang iskalang mayor? Ano ang masasabi mo sa una at huling nota? Anu-ano ang mga nota ng iskalang mayor? Aawitin kong muli ang iskalang mayor? Sabihin ninyo kung ano ang direksyon ng tono? Maari rin namang awitin ang iskalang mayor nang pababa. Pakinggan ninyo. 11. Ilahad ang larawan ng mga pababang nota. 12. Ituro ang mga so-fa silaba at himig ng iskalang mayor. 13. Ipaawit ang iksalang mayor sa pamamaraang Kodaly at Ward H. Pangwakas na Gawain 1. Pag-usapan ang direksyon at galaw ng mga nota sa iskala 2. Ipaawit ang mga sumusunod na pariralang panghimig at sabihin ang galaw ng mga nota. IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na Love Mother Earth. V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na Love Mother Earth. 71. 71 MUSIKA IV I. Mga Layunin: Naaawit ang Love Mother Earth at nasasabi ang lahat ng galaw at direksyon ng mga nota nito. II. Paksang-Aralin Awit: Love Mother Earth Direksyon ng mga Nota Mga Kagamitan: Tsart ng awit na "Love Mother Earth III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pagsasanay sa tinig - Ipaawit ang "ma ha ha ha ha" (Isang tono pataas bawat bawat ulit) 2. Pagsasanay sa himig - Iskalang mayor (pataas at pababa) 3. Pag-awit ng iba't ibang direksyon at galaw ng mga nota sa iskalang mayor 4. Pag-usapan tungkol sa kanilang natutuhan konsepto sa iskalang mayor. B. Panlinang na Gawain 1. Itanong kung ana ang kalagayan ng kapaligiran at mundo ayon sa napag-aralan nila sa "Science and Health". 2. Pag-usapan ang mga pamainaraan ng pangangalaga sa kapaligiran o sa mundo 3. Ilahad ang iskor ng awit na "Love MotherEarth" 4. Ituro ang awit sa pamamaraang pagagad. 5. Pagsanayang awitin ang awit. C. Paglalahat Itanong: a. Ano ang iskalan mayor? b. Paano mo masasabi na ang isang awit ay nasa iskala mayor? I. Pangwakas na Gawain 3. Ganyakin ang mga bata na makagawa ng mga hulwarang panghimig na ginagamitan ng mga notang kumikilos at gumagalaw sa ibat ibang direksyon. 4. Ipaawit ang mga likhang himig. J. Pagpapahalaga Tingnan kung maayos na nagagawa ng mga bata ang sumusunod: 5. Naaawit ang so-fa silaba ng iskalang mayor na tama ang himig ng bawat nota 6. Nagagawa ang mga senyas nina Kodaly at Ward habang inaawit ang iskalang mayor 7. Naisusulat ang iskalang mayor nang walang tinutularan 8. Nagpapamalas ng pagmamahal sa sanlibutan at tumutulong sa pagtatanim ng puno at paglilinis ng kapaligiran IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na Love Mother Earth ng may tamang direksyon at galaw ng mga nota. V. Takdang Aralin: 72. 72 Kabisaduhing mabuti ang awit na Love Mother Earth 73. 73 MUSIKA IV I. Mga Layunin: Natutukoy kung ano ang lundayang tonong do (home tone) ng iskalang mayor II. Paksang-Aralin Awit: Tayoy Magtipid Mga Kagamitan: Tsart - iskor ng awit na "Tayoy Magtipid" Tsart ng iskalang mayor III. Pamamaraan F. Panimulang Gawain 5. Pagsasanay sa tinig - 2 minuto. 6. Pagsasanay sa himig - 4 na minuto. 7. Ipaawit ang iskalang mayor. 8. Ipaawit ang "Love Mother Earth". Pag-usapan ang daloy at direksyon ng himig sa bawat sukat ng awit. G. Panlinang na Gawain 6. Pag-usapan ang mga kilos at galaw ng katawan kapag sumasayaw. 7. Ituro ang awit na "Tayo'y Magtipid" sa pamamaraang pagagad. Pasayawin ang mga bata kapag natutuhan na ang awit. 8. Isa-isang suriin ang bawat sukat ng awit at pag-usapan ang galaw at direksyon ng mga nota. 9. Tawagin ang pansin ng mga bata sa huling tono at ipakilala ang Lundayang Tono. 10. Sabihin: d. Sa anong nota nagtatapos ang awit na "Tayo'y Magtipid"? e. Ang awit na ito ay nasa lundayang tonong "do ". f. Bakit kaya tinawag ang awit no, ito na nasa lundayang tonong "do"? H. Paglalahat Itanong: Ano ang lundayang tonong "do"? Paano mo masasabina ang isang awit ay nasa lundayang tonong "do"? I. Pangwakas na Gawain Muling ipaawit sa mga bata ang "Tayo'y Magtipid" Ipakita sa mga bata ang.mga tsart ng mga natutuhang awit at tukuyin ang mga awit na nasa lundayang tonong "do" Ipaawit samga bata ang naturang mga awitin J. Pagpapahalaga 5. Natutukoy ba ng mga bata ang iba pang mga awit na nasa lun 6. Wasto ba ang pagkakaawit ng himig? 7. Maayos ba ang kanilang pag-upo o pagtayo kapag umaawit? 8. Napahalagahan ba nilalaman ng awit? IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Tayoy Magtipid V. Takdang Aralin: 74. 74 Kabisaduhing mabuti ang awit na "Tayoy Magtipid 75. 75 MUSIKA IV I. Mga Layunin: Naaawit nang wasto ang awit na "Tayo'y Magtipid" II. Paksang-Aralin Awit: Tayoy Magtipid Mga Kagamitan: Tsart - iskor ng awit na "Tayoy Magtipid" Tsart ng iskalang mayor III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pagsasanay sa tinig - 2 minuto. 2. Pagsasanay sa himig - 4 na minuto. 3. Ipaawit ang iskalang mayor. 4. Ipaawit ang "Love Mother Earth". B. Panlinang na Gawain 1. Pag-usapan ang mga kilos at galaw ng katawan kapag sumasayaw. 2. Ituro ang awit na "Tayo'y Magtipid" sa pamamaraang pagagad. Pasayawin ang mga bata 3. kapag natutuhan na ang awit. 3. Isa-isang suriin ang bawat sukat ng awit at pag-usapan ang galaw at direksyon ng mga nota. 4. Tawagin ang pansin ng mga bata sa huling tono at ipakilala ang Lundayang Tono. 5. Sabihin: Sa anong nota nagtatapos ang awit na "Tayo'y Magtipid"? Ang awit na ito ay nasa lundayang tonong "do ". Bakit kaya tinawag ang awit no, ito na nasa lundayang tonong "do"? C. Paglalahat Itanong: Ano ang lundayang tonong "do"? Paano mo masasabina ang isang awit ay nasa lundayang tonong "do"? D. Paglalapat 1. Muling ipaawit sa mga bata ang "Tayo'y Magtipid" 2. Ipakita sa mga bata ang.mga tsart ng mga natutuhang awit at tukuyin ang mga awit na nasa lundayang tonong "do" 3. Ipaawit samga bata ang naturang mga awitin E. Pagpapahalaga 1. Natutukoy ba ng mga bata ang iba pang mga awit na nasa lun 2. Wasto ba ang pagkakaawit ng himig? 3. Maayos ba ang kanilang pag-upo o pagtayo kapag umaawit? 4. Napahalagahan ba nilalaman ng awit? IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Tayoy Magtipid 76. 76 V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na "Tayoy Magtipid 77. 77 MUSIKA IV I. Mga Layunin: Natutukoy ang ngalang pantono ng mga guhit at puwang ng limguhit. II. Paksang-Aralin Mga Ngalang Pantono Mga Kagamitan: Larawan ng Limguhit III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 5. Ipaawit sa mga bata ang "Dance and Sing" 6. Pag-usapan kung ano ang lundayang tonong "do" 7. Pag-usapan ang mga katangian at gamit ng limguhit. 8. Sabihin: Ano ito? (Ipakita ang larawan ng limguhit? Ano ang gamit ng limguhit? Ilang linya mayroon ang limguhit? Ilang puwang mayroon ang limguhit? Ano ang gamit ng limguhit? Anu-ano ang inilalagay sa limguhit? B. Panlinang na Gawain 3. Ipakilala ang mga ngalang pantono sa limguhit. 2. Sabihin: a. Bawat puwang ng limguhit ay may kaukulang pangalang titik, ang F, A, C, E. 3. Isulat ang mga titik sa mga puwang ng limguhit. Sabihin: Kung babasahin mula sa unang puwang pataas ay "FACE". Ang bawat linya ng limguhit ay mayroon ding kaukulang titik, ang "E, G, B, D, F" 4. Isulat ang mga titik sa mga puwang ng limguhit. 5. Itanong: b. Anu-ano ang mga ngalang pantono ng bawat puwang c. Ituro sa limguhit d. Anu-ano ang mga ngalang pantono ng bawat limguhit e. Ituro sa limguhit 6. Sabihin: Kung babasahin mo nang sunud-sunod ang mga ngalang pantono ng bawat linya at espasyo ay mapapansin mo ang pagkakasunod-sunod ng mga titik sa alpabeto A hanggang G C. Paglalahat Itanong: f. Ano ang ngalang pantono? g. Saan ginagamit ang mga ito? h. Anu-ano ang ngalang pantono ng bawat linya? i. Anu-ano ang ngalang pantano ng bawat puwang? 78. 78 j. Ano ang leger line? IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit sa mga bata ang Dance and Sing V. Takdang Aralin: Gumawa ng paglalagom tungkol sa kanilang natutuhan sa limguhit. 79. 79 MUSIKA IV I. Mga Layunin: Nasasabi kung ano ang ngalang pantono II. Paksang-Aralin Mga Ngalang Pantono Mga Kagamitan: Larawan ng Limguhit III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Ipaawit sa mga bata ang "Dance and Sing" 2. Pag-usapan kung ano ang lundayang tonong "do" 3. Pag-usapan ang mga katangian at gamit ng limguhit. 4. Sabihin: Ano ito? (Ipakita ang larawan ng limguhit? Ano ang gamit ng limguhit? Ilang linya mayroon ang limguhit? Ilang puwang mayroon ang limguhit? Ano ang gamit ng limguhit? Anu-ano ang inilalagay sa limguhit? B. Panlinang na Gawain 1. Ipakilala ang mga ngalang pantono sa limguhit. 2. Sabihin: f. Bawat puwang ng limguhit ay may kaukulang pangalang titik, ang F, A, C, E. 3. Isulat ang mga titik sa mga puwang ng limguhit. Sabihin: Kung babasahin mula sa unang puwang pataas ay "FACE". Ang bawat linya ng limguhit ay mayroon ding kaukulang titik, ang "E, G, B, D, F" 4. Isulat ang mga titik sa mga puwang ng limguhit. 5. Itanong: g. Anu-ano ang mga ngalang pantono ng bawat puwang h. Ituro sa limguhit i. Anu-ano ang mga ngalang pantono ng bawat limguhit j. Ituro sa limguhit 6. Sabihin: Kung babasahin mo nang sunud-sunod ang mga ngalang pantono ng bawat linya at espasyo ay mapapansin mo ang pagkakasunod-sunod ng mga titik sa alpabeto A hanggang G C. Paglalahat Itanong: Ano ang ngalang pantono? Saan ginagamit ang mga ito? Anu-ano ang ngalang pantono ng bawat linya? Anu-ano ang ngalang pantano ng bawat puwang? 80. 80 Ano ang leger line? IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit sa mga bata ang Dance and Sing V. Takdang Aralin: Gumawa ng paglalagom tungkol sa kanilang natutuhan sa limguhit. 81. 81 MUSIKA IV I. Mga Layunin: Nababasa ang mga nota sa tunugang "C" II. Paksang-Aralin Tunugang C Mga Kagamitan: Iskalang Mayor Tsart ni Ward III. Pamamaraan D. Panimulang Gawain 1. Paghahanda 1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig. "nu" sa tono ng mataas na "do" 2. Bigyan ang mga bata ng pagsasanay sa himig ng "Iskalang Mayor" 3. Gamitin ang pamamaraang Kodaly sa pag-awit ng mga nota. Narito ang mga hulwarang panghimig na maaaring pagsanayan. 2. Pagbabalik-aral 1. Pag-usapan ang mga konseptong natutuhan tungkol sa mga ngalang pantono sa limguhin. 2. Itanong: Ano ang mga ngalang pantono ng bawat puwang sa limguhit Ano ang mga ngalang pantono sa bawat guhit? Awitin ang mga notang katumbas ng mga ngalang pantono E. Panlinang na Gawain 9. Ipakilala sa mga bata ang tandang tunugan 10. Ilahad ang iskor ng Martsa 11. Ipaawit sa mga bata ang iskala sa tunugang "e" 12. Ituro ang awit na "Martsa" sapamamaraang "sight reading" o pagbasa ng so-fa silaba. 13. Ipakilala sa mga bata ang nota sa "leger line" 14. Ipaawit sa mga bata ang titik ng buong awit. 15. Pag-usapan ang nilalaman ng awit. 16. Ipakilala sa mga bata ang doblihang panghati na tanda ng pagtatapos ng awit. F. Paglalahat 3. Ganyakin ang mga bata na masabi ang kanilang kaisipan tungkol sa Tunugang C. 4. Itanong: c. Ano ang tunugang G? d. Paano mo masasabi na ang isang awit ay nasa tunugang G? IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na Martsa V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na Martsa 82. 82 MUSIKA IV I. Mga Layunin: Naaawit nang wasto ang himig ng awit na "Martsa" PAKSA Tunugang C II. Paksang-Aralin Tunugang C Mga Kagamitan: Tsart ng iskor ng awit na Martsa Iskalang Mayor Tsart ni Ward III. Pamamaraan G. Panimulang Gawain 1. Paghahanda 1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig. "nu" sa tono ng mataas na "do" 2. Bigyan ang mga bata ng pagsasanay sa himig ng "Iskalang Mayor" 3. Gamitin ang pamamaraang Kodaly sa pag-awit ng mga nota. Narito ang mga hulwarang panghimig na maaaring pagsanayan. 2. Pagbabalik-aral 1. Pag-usapan ang mga konseptong natutuhan tungkol sa mga ngalang pantono sa limguhin. 2. Itanong: Ano ang mga ngalang pantono ng bawat puwang sa limguhit Ano ang mga ngalang pantono sa bawat guhit? Awitin ang mga notang katumbas ng mga ngalang pantono B. Panlinang na Gawain 1. Ipakilala sa mga bata ang tandang tunugan 2. Ilahad ang iskor ng Martsa 3. Ipaawit sa mga bata ang iskala sa tunugang "e" 4. Ituro ang awit na "Martsa" sapamamaraang "sight reading" o pagbasa ng so-fa silaba. 5. Ipakilala sa mga bata ang nota sa "leger line" 6. Ipaawit sa mga bata ang titik ng buong awit. 7. Pag-usapan ang nilalaman ng awit. 6. Ipakilala sa mga bata ang doblihang panghati na tanda ng pagtatapos ng awit. C. Paglalahat 1. Ganyakin ang mga bata na masabi ang kanilang kaisipan tungkol sa Tunugang C. 2. Itanong: Ano ang tunugang G? Paano mo masasabi na ang isang awit ay nasa tunugang G? IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na Martsa V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na Martsa 83. 83 3rd GradingMUSIKA IV Date: ______________ I. Mga Layunin: Napahahalagahan ang ginagampanan ng timbre sa awitin Nasasabi ang pagkakaiba ng mga tinig ng mga mang-aawit II. Paksang-Aralin Mga Tining sa Pag-awit Mga Kagamitan: "Cassette Player" "Tapes" ng mga tinig ng nagsasalita at umaawit na lalaki, babae, bata, matanda. III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Ipaawit ang "Umindak-indak" at "Our Big Round Earth". Pag-usapan ang gamit ng panandang pag-uulit sa simula at wakas ng isang seksyon o bahagi ng awit. B. Panlinang na Gawain: 1. Sabihin: Ang tao ay nilalang na may likas na instrumento sa lalamunan na tinatawag na "vocal chord". Ito an,g kauna-unahang instrumento na ginagamit ng isang tao sapagkat ang unang gawain ng isang sanggol pagkapanganak ay ang iparinig ang kaniyang tinig sa pamamagitan ng pag-iyak. 2. Hayaang makinig ang mga bata sa radyo o "tape recorder". 3. Pag-usapan ang mga tinig ng mga taong umaawit o nagsasalita. 4. Itanong: Sino ang umaawit o nagsasalita? Paano mo nakilala? Magkakatulad ba ng tinig ang mga tao 5. Sabihin: Malimit ay makaririnig ka ng tinig n,g mga taong umaawit. Mapapansin mo na ang tinig sa pagsasalita ay iba sa tinig na ginagamit sa pag-awit. Mapapansin mo rin na iba- iba ang tinig ng mga umaawit. ang tawag sa iba't ibang uri ng tinig ay timbre o uri ng kulay ng tunog. C. Paglalahat: 1. Ganyakin ang klase na makapagbigay ng paglalagom ng kanilang natutuhan sa aralin. 2. Itanong: An.u-ano ang iba't ibang tinig sa pag-awit? Paano nagkakaiba a~tg mga tinig ng Inga umaawit? Ano ang timbre? Saan ito tumutukoy? IV. Pagtataya: 84. 84 Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na Umindak-indak V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na "Umindak-indak" 85. 85 MUSIKA IV Date: ______________ I. Mga Layunin: Nasasabi ang katangian ng tinig na ginagamit sa iba't ibang pagkakataon II. Paksang-Aralin Mga Katangian ng Tinig Mga Kagamitan: Tsart ng awit na "Doon Po sa Amin III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Paghahanda: Magbigay ng pagsasanay sa tinig. 2. Pagbabalik-aral: 1. Pag-usapan ang iba't ibang ud ng tinig sa pag-awit. 2. Itanong: Paano mo mapapaganda ang iyong tinig sa pag-awit? B. Panlinang na Gawain: 1. Sabihin: Ang iyong tinig ay maaari mong gawing malambing upan' bumagay sa kundiman. Ang kundiman ay isang uri ng awit na puno ng dmndamin at pagmamanal. Sa pamamagitan ng magandang himig, malumanay na ritmo at malambing na tinig ay maipahahayag ng isang umaaiwit ng kundiman ang kanyang pagmamahal, pagtatampo, pag-asa, hinanakit at iba pa. 2. Ituro ang awit na "Doon Po Sa Amin" sa pamamaraang pagagad. 3. Ipaawit sa mga bata ang awit. Hayaang mag-eksperimento sila sa pag-aangkop ng iba't ibang uri ng tinig. 4. Ipaawit sa mga bata ang "Happy Together" o isang awit ng martsa. C. Paglalahat: 1. Pag-usapan ang mga uri ng tinig na maaaring gamitin sa pag-awit ng kundimanat sa pag- awit ng martsa. 2. Itanong: Paano dapat awitin ang isang kundiman? Paano dapat awitin ang awit na martsa? Ano ang dapat gawin upang maging kaaya-aya sa pandinig ang tinig habang umaawit? D. Pangwakas nga Gawain: 1. Ipaawit ang "Doon Po Sa Amin" at ang "School". Subaybayan ang bawat pag-awit ng mga bata at tiyakin na pinalalabas nila nang maayos ang kanilang mga tinig sa pag-awit. IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na Doon Po Sa Amin 86. 86 V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na " Doon Po Sa Amin 87. 87 MUSIKA IV Date: ______________ I. Mga Layunin: Napahahalagahan ang ginagampanan ng timbre sa tugtugin Napapangkat ang mga instrumentong musikal ayon sa uri ng tunog II. Paksang-Aralin Mga Instrumentong Di-Tiyak ang Tono Mga Kagamitan: Mga instrumentong perkusyon III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain: 1. Ipaawit ang "Doon po sa Amin" at "School". 2. Pag-usapa:n ang mga tImbre ng tinig na angkop sa bawat awit. 3. Itanong: Anong timbre ng tinig ang dapat gamitin sa bawat awit? Paano ninyo mapagaganda ang timbre ng inyong tinig? B. Panlinang na Gawain: 1. Ilahad ang iba't ibang uri ng mga instrumentong perkusyon 2. Hayaang patunugin ng mga bata ang mga instrumento. 3. Magbigay ng mga pamantayan upang hindi sila maging magulo. 3. Pag-usapan kung paano tinutugtog ang mga instrumento at kung ano ang tunog ng bawat isa. 4. Uriin ang instrumento ayon sa tunog at pamamaraan ng pagtugtog. a. Tinutugtog sa pamamagitan ng pagpukpok, mga pinagtatama, pinag-uuntog, pinagkikiskis, kinakalog. b. Tunog ng mga instrumentongdi-tiyak ang tono. * mataas - triangle * mataginting - bell * mahina - castanets * matinis - triangle o bell * maigsi - sticks * mataas - triangle * makalabog - tambol * mababa - tambol C. Paglalahat: 1. Itanong: Paano malalaman kung ang isang instrumento ay may di-tiyak na tono? Paano mauuri ang mga instrumentong musikal ayon sa tono? D. Paglalapat: 1. Ipagawa ang mga sumusunod sa mga bata: Kumuha ng mga instrumentong perkusyon. Tuklasin kung paano matutugtog nang maayos ang mga instrumentong perkusyon. IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at pagpangkat-pangkatin ang mga instrumento ayon sa timbre ng 88. 88 uri ng tunog. V. Takdang Aralin: Anu-no ang mga ibat bang uri ng instrumentong musical? Magbigay ng pagkakaiba ng bawat isa. 89. 89 MUSIKA IV Date: ______________ I. Mga Layunin: Napahahalagahan ang ginagampanan ng timbre sa tugtugin Napapartgkat ang mga instrumentong musikal ayon sa uri ng tunog Nakatutugtog ng mga payak na himig sa instrumentong may tiyak na tono II. Paksang-Aralin Mga Instrumentong May Tiyak ang Tono Mga Kagamitan: Mga instrumentong may tiyak na tono tulad ng organ, xylophone, melodion III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain: 1. Pagbabalik-aral: 1. Itanong: Anu-ano ang iba't ibang uri ng instrumentong musikal? Ibigay ang pagkakaiba ng bawat isa. Magbigay ng halimbawa ng lnga instrumentong ditiyak ang tono. B. Panlinang na Gawain: 1. Ilahad ang mga instrumentong may tiyak na tono tulad ng organ, xylophone, melodion, at harmonica C. Paglalahat: 1. Itanong: Paano malalaman kung ang isang instrumento ay may di-tiyak na tono? Paano mauuri ang mga instrumentong musikal ayon sa tono? 2. Hayaang patunuginngmga bata ang mga instrumento.(Magbigayngpamantayanupanghindi silamagulo) 3. Itanong/lpagawa: Kaya mo bang tumugtog ng instrumentong may tiyak na tono? Maaari kang tumugtog ng xylophone, melodion, marimba, organ o piano. D. Paglalapat: 1. Itanong: Anu-ano ang instrumentong may tiyak na tono? Paano tinutugtog o pinatutunog ang mga ito? IV. Pagtataya: Tugtugin ang awit na Twinkle, Twinkle Little Star sa isang instrumentong may tiyak na tono? 90. 90 V. Takdang Aralin: Maghandang tumugtog ng isang payak na himig na ginagamit ang isang instrumentong may tiyak na tono. 91. 91 MUSIKA IV Date: ______________ I. Mga Layunin: Napahahalagahan ang mga instrumentong bumubuo ng rondalya Nakikilala ang iba't ibang instrumentong ginagamit sa rondalya Nasasabi ang katangian ng tunog na likha ng iba't ibang instrumento ng rondalya II. Paksang-Aralin Mga Instrumentong Rondalya Mga Kagamitan: Mga larawan o tunay na instrumento ng rondalya III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain: 1. Pagbabalik-aral: 1. Itanong: Anu-ano ang dalawang uri ng instrumentong musikal? Ibigay ang pagkakaiba ng bawat isa. Magbigay ng halimbawa ng mga instrumentong may tiyak na tono. B. Panlinang na Gawain: 1. Pag-usapan ang mga pagtitipon at mga palatuntunan na mayroong mga rondalyang tum utugtog. 2. Ipaliwanag sa mga bata kung ano ang rondalya. 3. Isa-isang ilahad at ipakilala sa mga bata ang mga instrumento ng rondalya. 4. Magkuwento at magpaliwanag sa mga batao 5. Sabihin: Lima ang pangunahing instrumento ng rondalya C. Paglalahat: 1. Itanong: Anu-ano ang iba'tibang instrumentong ginagamitsa rondalya? Ipaliwanag ang katangian ng tunog ng bawatisa IV. Pagtataya: Bakitdapat pahalagahanat ipagmalaki angrondalya? V. Takdang Aralin: 1. Anu-anong simbolo ang ginagamit sa paghina ng awit? 2. Anu-anoangmga simboloangkumakatawansamga dynamics? Bakitmahalagaang dynamics? 92. 92 93. 93 MUSIKA IV Date: ___________ I. Mga Layunin: Natutukoy ang bilang ng pariralang bumubuo sa isang awit Napaghahambing ang mga parirala ng awit Naaawit nang wasto ang Umindak-indak II. Paksang-Aralin Panandang Pag-uulit Awit: Umindak-indak Mga Pariralang Magkakatulad at Di-magkakatulad Mga Kagamitan: Tsart - iskor ng awit na "Umindak-indak" III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig at pagsasanay sa himig. 2. Ilahad ang tsart ng buong awit at tsart ng bawat parirala 3. Ipaawit sa mga bata ang Umindak-indak B. Panlinang na Gawain 1. Ipasuri sa mga bata ang bawat parirala ng awit na Umindak- inadak C. Paglalahat 1. Ihanda ang mga bata sa pagbibigay ng ANYO ng awit na Umindak-indak 2. Sabihin: a. Ilang parirala mayroon ang awit? b. Awitin ang unang parirala, Markahan ito ng A c. Awitin ang pangalawang parirala,pangatlo at pang-apat na parirala. d. Anu-anong mga titik ang ilalagay natin sa kanila? IV. Pagtataya: Paawitin ang mga bata ng mga awit na dati nilang alam. At ipasuri sa mga bata ang bawat parirala kung magkatulad o di-magkatulad. V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na Umindak-indak 94. 94 MUSIKA IV Date: _____________ I. Mga Layunin: Natutukoy ang bilang ng pariralang bumubuo sa isang awit II. Paksang-Aralin Panandang Pag-uulit Awit: Umindak-indak Mga Kagamitan: Tsart ng iskorng awitna "Umindak-indak" Tsart ng bawat pariralangpanghimig ngawitna"Umindak-indak" III. Pamamaraan I. Paghahanda Magbigayng pagsasanaysa tinig. Magsanay sa himig. Gamitinang mga senyaskamayni Kodaly oni Ward. J. Paglalahad a. Ituroang awit na "Umindak-indak"sapamamaraangpagagad. b. Pagsanayangawitinangawit.Paindakinangmgabata habangumaawit. c. Itanong: Anong bagong simbolong pangmusika ang napansin mo? Ang tawag diyan ay panandang pag-uulit. Paano natin inawitang lugarna nasasakupan ng panandang pag-uulit? K. Pangwaskas na Gawain: Ipapalakpaksamga bata ang ritmong buongawit. Ilangpariralamayroonang buongawit? Ipapalakpakangritmong bawat parirala - A, B, C, D Ipaawitsa mga bata ang so-fasilabangbawatparirala- A, B, C, IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na Umindak-indak V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na "Umindak-indak" 95. 95 MUSIKA IV Date: ______________ I. Mga Layunin: Napaghahambing ang mga parirala ng awit II. Paksang-Aralin Panandang Pag-uulit Awit: Umindak-indak Mga Kagamitan: Tsart ng iskorng awitna "Umindak-indak" Tsart ng bawat pariralangpanghimig ngawitna"Umindak-indak" III. Pamamaraan A. Paghahanda Magbigayng pagsasanaysa tinig. Gamitinang mga senyaskamayni Kodaly oni Ward. B. Paglalahad a. Ituroang awit na "Umindak-indak"sapamamaraangpagagad. b. Pagsanayangawitinangawit.Paindakinangmgabata habangumaawit. c. Itanong: Anong bagong simbolong pangmusika ang napansin mo? Ang tawag diyan ay panandang pag-uulit. Paano natin inawitang lugarna nasasakupan ng panandang pag-uulit? C. Pangwaskas na Gawain: Ipapalakpaksamga bata ang ritmong buongawit. Ilangpariralamayroonang buongawit? Ipapalakpakangritmong bawat parirala - A, B, C, D Ipaawitsa mga bata ang so-fasilabangbawatparirala- A, B, C, IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na Umindak-indak V. Takdang Aralin: Kailan mo masasabi na ang mga parirala ay magkakahawig? 96. 96 MUSIKA IV Date: ______________ I. Mga Layunin: Natutukoy at naaawit ang magkatulad at di-magkatulad na parirala ayon sa ritmo at sa himig II. Paksang-Aralin Mga Pariralang Magka-tulad at Di-Magkatulad. Mga Kagamitan: Tsart ng bawat pariralangpanghimig ngawitna"Umindak-indak" III. Pamamaraan A. Paghahanda Magbigayng pagsasanaysa tinigat pagsasanaysa himig. Pagbabalik-aral Ilahadang tsart ng buongawitat tsart ng bawat parirala Ipaawitsa mga bata ang "Umindak-indak" B. Paglinang na Gawain Ipasuri sa mga bata ang bawatpariralang awitna "Umindak-indak" Sabihin: Awitin ang so-fa silaba ng parirala A at B. Ano ang masasabimo sa daloy ng himig? Magkatulad ba sila? Ipalakpakang ritmo ng parirala A atB. Isulat ang ritmo sa pisara. Ano ang masasabimo sa ritmo ng dalawang parirala? Saan magkatulad ang dalawang parirala? Muling awitin ang dalawang parirala habang ipinapalakpakang ritmo Pansinin naman natin ngayonang parirala Cat D. C. Paglalahat Ihandaang mga bata sa pagbibigayngANYOng awitna "Umindak-indak" Sabihin: Ilang parirala mayroon ang awit?Awitin ang unang parirala. 97. 97 Markahan mo ng A ang unang parirala.Awitin ang pangalawangparirala. Magkatulad ba ang una atpangalawang parirala? Kung hindimagkatulad ay markahan mo ng "B"ang pangalawang parirala. Awitin ang pangatlong parirala.Katulad ba ito ng una atpangalawang parirala? Kung gayon ay lagyan natin ng ibang titik - (Ilagay ang titik "C"). Awitin ang pang-apatna parirala. D. Pangwakas na Gawain Muling ipaawit ang "Umindak-indak" E. Pagpapahalaga Ipagawaang mga sumusunod: a. Paawitinangmga bata ng mga awitna dati nilangalam. b. Ipasuri sa mga bata ang bawatpariralakung magkatulad odi-magkatulad. IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na Umindak-indak at ipasuri sa mga bata ang bawat parirala kung magkatulad o di-magkatulad. V. Takdang Aralin: Paano nagkakatulad ang mga parirala ng awit? 98. 98 MUSIKA IV Date: ______________ I. Mga Layunin: Naawit ng wasto ang Umindak-indak II. Paksang-Aralin Mga Pariralang Magka-tulad at Di-Magkatulad. Mga Kagamitan: Tsart ng bawat pariralangpanghimig ngawitna"Umindak-indak" III. Pamamaraan A. Paghahanda Magbigayng pagsasanaysa tinigat pagsasanaysa himig. Pagbabalik-aral Ipaawitsa mga bata ang "Umindak-indak" Ipapalakpakangbawatparirala Ipaawitang bawatparirala- sa titikat sa so-fasilaba. B. Paglinang na Gawain Ipasuri sa mga bata ang bawatpariralang awitna "Umindak-indak" Sabihin: Awitin ang so-fa silaba ng parirala C atD. Suriin ang ritmo. Suriin ang himig. Magkatulad ba ang dalawang parirala? Paghambingin ang parirala A atC. Ano ang masasabimo sa himig? Ano ang masasabimo sa ritmo? Suriin ang ritmo athimig ng parirala B at D. Paghambingin ang dalawang parirala. 99. 99 C. Paglalahat Ihandaang mga bata sa pagbibigayngANYOng awitna "Umindak-indak" Sabihin: Ilang parirala mayroon ang awit?Awitin ang unang parirala. May katulad ba sa una,pangalawa atpangatlong parirala ang huling parirala? Anong parirala ang katulad nito? Ano ang titik na ilalagay natin dito? Idagdag natin ang mga pariralang inuulit. C. Pangwakas na Gawain Muling ipaawit ang "Umindak-indak" E. Pagpapahalaga Ipagawaang mga sumusunod: a. Paawitinangmga bata ng mga awitna dati nilangalam. b. Ipasuri sa mga bata ang bawatpariralakung magkatulad odi-magkatulad. IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na Umindak-indak V. Takdang Aralin: Pag-aralang mabuti ang awit na Umindak-indak at tukuyin ang anyo ng awit? 100. 100 MUSIKA IV Date: ______________ I. Mga