1.str.atoma, rastvori i hem veze

Upload: aleksandar-ivancevic

Post on 02-Mar-2016

522 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

Str.atoma, Rastvori i Hem Veze

TRANSCRIPT

HEMIJA RAUNSKI ZADACI

HEMIJA RAUNSKI ZADACIMedicina II godinaUVODOSNOVNI HEMIJSKI ZAKONIZakon o odranju mase Lavoazijeov zakonZbir masa svih supstanci koje stupaju u hemijskureakciju jednak je zbiru masa svih proizvodahemijske reakcije ili masa pre i posle hemijskereakcije ostaje nepromenjena.(Materija i energija se meusobno mogu pretvaratijedna u drugu, ali se ukupan zbir mase i energije nemoe menjati ili zbir mase i energije sistema je stalan)

UVODZakon stalnih masenih odnosa Prustov zakonJedno odreeno hemijsko jedinjenje uvek sadri iste elemente u konstantnom masenom odnosi / elementi se jedine uvek u istom odreenom masenom odnosu kada grade isto jedinjenje. (Sastav svakog hemijskog jedinjenja stalan bez obzira na koji nain je ono dobijeno)UVODZakon umnoenih masenih odnosa Daltonov zakonAko dva elementa grade meu sobom vie razliitih jedinjenja, onda razliite mase jednog elementa, koje se jedine sa stalnom masom drugog elementa meusobno u odnosu malih celih brojeva.UVODRelativna atomska masaAr nekog elementa je neimenovani broj koji pokazuje koliko puta je prosena masa atoma nekog elementa vea od 1/12 mase atoma ugljenikovog izotopa 12C.Relativna molekulska masaMr je neimenovani broj koji pokazuje koliko puta je masa nekog molekula vea od 1/12 mase atoma 12C. UVODPojam mola i molarne maseMol je koliina supstance koja sadri isti broj estica (atoma, molekula, jona, formulskih jedinica) koliko atoma sadri 0,012 kg izotopa ugljenika 12C. Taj broj estica je Avogadrov broj NA i iznosi 6,0231023 jedinica.N= nNA predstavlja broj esticaMasa 1mola supstanci predstavlja molarnu masu M, jedinice kg/mol ili g/mol.1. Odredite broj protona, elektrona i neutrona u jezgrima atoma sledeih izotopa:94Be

2010Ne3216S

2. Litijum se uprirodi nalazi u obliku dva izotopa, 6Li i 7Li. Koliinski udeo 6Li u prirodnoj smei je 6%, a 7Li 94%. Izraunajte relativnu atomsku masu litijuma.

3. Kolika je molska masa

Atoma NAtoma KAtoma ClMolekula Cl2Molekula NaOHMolekula H3PO4

4. Izraunati masu uzorka koji sadri

10 mola H25,7 mola NH36 mola H2SO4

5.Legura sadri 1 mol bakra i 3 mola cinka. Koliki je ukupan broj atoma u tom uzorku?

6. Izraunati broj mola u uzorku koji sadri 1,31027 molekula vodonika.

7. Izraunajte maksimalan broj elektrona na sledeim energetskim nivoima:

a) drugomb) treem c) etvrtom

8. Po emu su sline, a po emu razliite 1s, 2s i 3s orbitale?

9. Koliki je ukupan broj orbitala na etvrtom energetskom nivou?

10. Napiite elektronske konfiiguracije atoma sldeih elemenata i njihovih jona:

a) Kalijum i jona K+ (broj elektrona 19)b) Kiseonika i jona kiseonika O2- (broj elektrona 8)Aluminijuma i jona aluminijuma Al3+ (broj elektrona 13)

11. Odredite atomske brojeve elemenata iji atomi imaju sledee elektronske konfiguracije:a) 1s22s22p5b) 1s22s22p63s11s22s22p63s2 3p6 4s2 3d104p6

12. Napiite elektronske konfiguracije atoma fosfora i arsena i odgovorite zato se ovi elementi nalaze u istoj grupi periodnog sistema elemenata.

13. Razmotrite elektronsku konfiguraciju 1s22s22p63s1 i utvrdite koji iskaz nije taan:a) Atomski broj elementa je 11b)Navedena elektronska konfiguracija ne odgovara najstabilnijem stanju atomac) Pri prelasku u stanje 1s22s22p6 atom vezuje energijud)1s i 2s orbitale su popunjene

14. Utvrdite u kojim se periodama i grupama nalaze elementi iji atomi imaju sledeu elektronsku konfiguraciju:a) 1s22s22p3b) 1s22s22p63s2 3p1c)1s22s22p63s2 3p3d) 1s22s22p63s2 3p6 4s2 3d104p4e) 1s22s2

15. Atomi jednog hemijskog elementa imaju sledeu elektronsku konfiguraciju 1s22s22p63s2 3p3. Utvrdite:a) atomski broj elementab) periodu i grupu u kojoj se nalazic) broj valentnih elektrona u atomu tog elementad) broj nesparenih elektrona u atomu tog elementa

16. Utvrdite u kojoj periodi odnosno grupi nalaze elementi iji atomi imaju sledee elektronske konfiguracije najvieg energetskog nivoa:a) 3s2 3p5b) 3d104s2c) 4d10 5s1

17. Atomi jednog hemijskog elementa imaju konfiguraciju najvieg energetskog nivoa 5s24d105p5. Da li taj element spada u s, p, d ili f elemente?

18. Koji od navedenih elemenata najlake otputaju svoj valentni elektron. a) B, N ili Fb) Li, Na ili K? Obrazloite svoj odgovor.

19. Prva, druga i trea energija jonizacije kalcijuma iznose: 0.98 aJ, 1.90 aJ i 8.20 aJ. Pokuajte da objasnite nagli skok tree energije jonizacije kalcijuma sa stanovita elektronske konfiguracije atoma tog elementa i elektronskih konfiguracija odgovarajuih jona.

20. Na osnovu leektronskih konfiguracija najvieg elektronskog nivoa odg atoma, procenite koji e element imati vei afinitet prema elektronu: element konfiguracije 3s1 ili 3s23p3.

21. Ako elemenat X ima atomski broj 38 (Z=38), a maseni 90 (A=90), koliko taj elemenat ima protona, neutrona i elektrona? 22. Koje su od nie prikazanih elektronskih konfiguracije nemogue i zbog ega?

1p3, 3p3, 3s2, 2s2, 5d2, 2p4

23. Utvrdite koji sistem ima niu energiju:

Dva slobodna atoma hlora, 2Cl ili molekul hlora Cl2Dva slobodna atoma neona, 2Ne ili molekul neona, Ne2

24. Dipolni momenti molekula HCN i NH3 iznose 0,9610-30 Cm i 0,4610-30 Cm. U kom molekulu je veza polarnija?

25. Kako biste objasnili injenicu da je dipolni momenat molekula CCl4 ravan nuli, mada se u njemu nalaze etiri polarne kovalentne veze?

26. Koji od navedenih molekula ima najvei dipolni momenat?H2O, H2S, H2Se

27.Napiite elektronsku formulu molekula IBr i odgovorite na sledea pitanja: Da li je veza izmeu atoma broma i joda polarna,Ako jeste, prema kom atomu je pomeren zajedniki elektronski par?

28. Poreajte molekule HI, HF, BrCl i HBr prema porastu njihove polarnosti29.Odredite tip veze u sledeim molekulima: CS2, HBr, Cl2

30. Napiite elektronsku i strukturnu formulu molekula hloroforma, i utvrdite koje su veze u ovom molekulu najpolarnije31. Koliki e biti ugao izmeu veza u molekulu PH3 ako su sve p-orbitaleu atomu fosfora nehibridizovane?

32.Odredite oksidacione brojeve elemenata u sledeim jonskim jedinjenjima: AlCl3, Na2O, LiBr, CaF2, MgO

33. Koja su od navedenih svojstava karakteristina za jonska jedinjenja:

a)Niska temperatura topljenja i kljuanjab)U kristalnom stanju dobro provode elektrinu strujuc)U vodenim rastvorima sadre suprotno naelektrisane joned)U rastopljenom stanju dobro provode elektrinu energijue)U vodenim rastvorima sadre molekule?

34.Utvrdite koji od navedenih iskaza nisu tani:a)Dvostruka veza se sastoji od dva elektronska para,b)Za raskidanje hemijske veze troi se energijac)Izolovani atomi imaju manju energiju od atoma vezanih za molekuld)Trostruku vezu ine tri elektronae)Pri obrazovanju jona uspostavljaju se stabilne elektronske konfiguracije plemenitog gasa

35. Izmeu kojih se od navedenih molekula mogu obrazovati vodonine veze:HCOOHHFH2TeNH3PH3

36. Utvrdite koji od navedenih iskaza nije taan:Supstance izmeu ijih molekula se obrazuju vodonine veze:Imaju nie temperature kljuanja od oekivanihMeusobno se dobro meajuImaju vie temperature topljenja od oekivanih

37. U koju grupu grubih disperznih sistema spada mutna rena voda?U koju grupu grubih disperznih sistema spada bistra morska voda?

38. U 100g vode na 20 C rastvara se 204g eera. Koja komponenta se smatra rastvaraem?39. Koja komponenta se smatra rastvaraem u sledeim sistemima:Smei 1g alkohola i 100g vodeSmei 1g vode i 100g alkohola40.Rastvorljivost kalijum hlorata na 70 C je 30,2 g, a na 30 C 10,1g. Koliko e se grama ove soli iskristalisati iz 70g zasienog rastvora ako se on ohladi od 70 C na 30 C.

41. Izraunajte maseni udeo etanola u rastvoru koji je dobijen meanjem 30g etanola sa 50g vode.

42. Koliki je maseni udeo natrijum-karbonata u rastvoru ako je posle isparavanja 10g tog rastvora u sudu zaostalo 0,06 g Na2CO3?

43. U 1kg vode rastvoreno je 666g kalijum-hidroksida. Izraunajte maseni udeo KOH u rastvoru44. Izraunajte koliko je grama natrijum-hidroksida i vode potrebno za pripremanje 250 g 10% rastvora.

45. Rastvorljivost AgNO3 u vodi na 0C je 125,2 g. Izraunajte maseni udeo AgNO3 u zasienom rastvoru na 0 C.

46. Posle uparavanja do suva 50 cm3 rastvora natrijum-hlorida u sudu je zaostalo 0,585 g te soli. Kolika je bila koliinska koncentracija NaCl u rastvoru?

47. Izraunajte molalnost rastvora sumporne kiseline koji je dobijen rastvaranjem 49 g iste H2SO4 u 1kg vode.48. Na 20 C rastvorljivost NaCl je 36 g u 100 g vode. Koliko grama NaCl pri ovoj temperaturi sadri 1,5 kg rastvora?50. Izraunati koeficijent rastvorljivostiCaCl2 na 100 C, ako na toj temperaturi 310,8 g rastvora sadri 190,8 g soli.

51. Koliko g rastvora 0,5%- nog NaNO3 moe da se napravi od 4,5 g NaNO3?52. Koliko g CuSO45H2O treba za pripremanje 250 g 5%-nog rastvora CuSO4?