2014 - yrok.net.uayy Гриб росте 10 діб. yy Грибниця росте дуже...

9
2014 ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ Методичні рекомендації НАВИЧКА ЧИТАННЯ Прийоми формування МНОГОКУТНИКИ Математика, 1-й клас КАРУСЕЛІ МРІЙ ДИТЯЧИХ Сценарій свята ПОЕЗІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Читання, 3-й клас ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ Інтеграція в соціум ФІЗКУЛЬТ- ХВИЛИНКИ Дидактичні вірші 2 Як же весело нам зиму проводжати — Весну з квітами й птахами закликати!

Upload: others

Post on 19-Jan-2020

14 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 2014 - yrok.net.uayy Гриб росте 10 діб. yy Грибниця росте дуже повільно, приблизно 10–12 см на рік. yy Збираючи гриби,

2014

ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬМетодичні рекомендації

НАВИЧКА ЧИТАННЯПрийоми формування

МНОГОКУТНИКИМатематика, 1-й клас

КАРУСЕЛІ МРІЙ ДИТЯЧИХСценарій свята

ПОЕЗІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАЧитання, 3-й клас

ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИІнтеграція в соціум

ФІЗКУЛЬТ­ХВИЛИНКИДидактичні вірші

2

Як же весело нам зиму проводжати —Весну з квітами й птахами закликати!

Page 2: 2014 - yrok.net.uayy Гриб росте 10 діб. yy Грибниця росте дуже повільно, приблизно 10–12 см на рік. yy Збираючи гриби,

Індекс 89869Вартість примірникалише 26,78 грн!

Читайте у наступних номерах 2014 року:

Кожна рубрика журналу спрямована на розвиток логічного та образного мислення, чіткого доказового мовлення, творчих здібностей, пізнавальних інтересів, уміння вчитися.

Творчі завдання

Розвивальні ігри

Цікаві досліди

Протягом березня та квітня

передплатіть журнали

“УПШ” і “ДжмІль” на ІІ півріччя

у комПлектІ за ціною лише 183,23 грн.

Індекс 68604

Передплатити журнал “Джміль” можна на пошті або на сайті www.presa.ua

Інтегровані міні-уроки

Репродукції картин

Бесіди-роздуми

Індекс 40295Вартість примірника лише 18,63 грн!

Передплатити журнал “Учитель початкової школи” можна на пошті або на сайті www.presa.ua

99 Рекомендації фахівців щодо роботи за новими програмами та підручниками.99 Орієнтовні календарні плани для 3-го класу з усіх предметів.99 Робота методичної служби різних рівнів: організація і проведення методичних

об’єднань, консультаційно-інформаційна робота тощо.99 Нормативно-правові документи.99 Система роботи з підготовки дітей до державної підсумкової атестації.99 Зразки контрольних робіт і тестових завдань за новими програмами.99 Розробки уроків з усіх навчальних предметів.99 Методика використання інформаційно-комунікаційних та ігрових технологій.99 Засоби і прийоми формування здоров’язбережувального простору початкової

освіти: робота з дітьми, оформлення класних приміщень тощо.99 Робота з батьками: збори, консультації, поради фахівців.99 Розробки виховних заходів та конкурсів, сценарії свят.

Увага! Щоб заощадити, протягом беРеЗНя та КвітНя оформіть передплату на сучасний фаховий журнал “Учитель початкової школи” на всі місяці до кінця 2014 року

за цінами першого півріччя.

Журнал “Учитель ПочаткоВої Школи” — ваш незамінний помічник!

“Джміль” — надійний помічник творчого вчителя

Увага! Розпочинає роботу сайт журналу “Джміль”

Jmil.com.uaНа ньому ви можете знайти: цікаві матеріали для розвитку дітей, електронні додатки до журналу, умови конкурсів та акцій.

Page 3: 2014 - yrok.net.uayy Гриб росте 10 діб. yy Грибниця росте дуже повільно, приблизно 10–12 см на рік. yy Збираючи гриби,

Науково-методичний журналВидається за підтримки Національної академії педагогічних наук України

ЗмістРедакційНа колегія

Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем ви-ховання НАПН України, доктор психологічних наук, профе-сор, дійсний член НАПН України.

Гавриш Наталія Василівна, завідувач кафедри до-шкільної та початкової освіти Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка, доктор педаго-гічних наук, професор.

Гаряча Світлана Анатоліївна, завідувач лабораторії дошкільної освіти та початкового навчання Черкаського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук.

Древаль Галина Федорівна, завідувач сектору науко-во-методичного забезпечення початкової освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Коваль Людмила Вікторівна, директор Інституту пси-холого-педагогічної освіти та мистецтв, завідувач кафедри початкової освіти Бердянського державного педагогічного університету, доктор педагогічних наук, професор.

Кодлюк Ярослава Петрівна, професор Тер но піль-ського національного педагогічного університету ім. В. Гна-тюка, доктор педагогічних наук, професор.

Кочерга Олександр Васильович, заступник директо-ра Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету ім. Б. Грінченка, кандидат психологічних наук, доцент.

Лотоцька Алевтина Вікторівна, головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України.

Максименко Сергій Дмитрович, директор Інституту психології НАПН України ім. Г. С. Костюка, доктор психоло-гічних наук, професор, дійсний член НАПН України.

Масол Людмила Михайлівна, провідний науковий співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук.

Митник Олександр Якович, професор кафедри педа-гогіки початкової освіти та методик викладання природни-чо-математичних дисциплін Педагогічного інституту Київ-ського університету ім. Б. Грінченка, доктор педагогічних наук, професор.

Савченко Олександра Яківна, головний науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педа-гогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України.

Скворцова Світлана Олександрівна, професор ка-фед ри математики та мето ди ки її навчання Південно-ук ра їнського на ціо нального педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського, доктор педагогічних наук, про фесор.

Тарасенко Галина Сергіївна, завідувач кафедри до-шкільної та початкової освіти Вінницького державного пе-дагогічного університету ім. М. Коцюбинського, доктор пе-дагогічних наук, професор.

Тименко Володимир Петрович, вчений секретар апарату президії Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук.

Щербакова Лідія Федорівна, головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України.

2014№ 2

актУальНі пРоблеми

3 Ніна АНДрУСиЧ Відлуння суспільних конфліктів

у дитячих серцях

психологічНа слУжба

7 Олена КОНОНКО Плекати особистість —

головна місія вчителяПараметри особистісного зростання учня

спеціальНа осВіта

10 Ірина ПиВОВАрОВА Діти з особливими потребами:

інтеграція в соціум

сУчасНі осВітНі техНології моВи і літеРатУРи

14 Марина ДУЛЬСЬКА Читаємо легко, з бажанням

Ефективні прийоми формування навички читання

18 Марина ДУЛЬСЬКА Бджолина сім’я

Урок читання в 1-му класі

моВи і літеРатУРи

20 Лариса БОНДАр Cила і велич поезії

Тараса ШевченкаУрок читання у 3-му класі

пРиРодоЗНаВстВо

23 Світлана ПриХОЖАЙ Гриби: рослини чи тварини?

Урок природознавства в 3-му класі

математика

26 Наталія СОСНІЦЬКА Подорож до країни Геометрії

27 Наталія СОСНІЦЬКА Подорож до родини Куба

Урок у 1-му класі

Page 4: 2014 - yrok.net.uayy Гриб росте 10 діб. yy Грибниця росте дуже повільно, приблизно 10–12 см на рік. yy Збираючи гриби,

Зміст

УЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Науково-методичний журнал

Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації: серія КВ № 18676-7476р від 29.12.2011

№ 2 (11), ЛюТИй 2014

Головний редактор Ніна Андрусич

Заступник головного редактора Оксана Проценко

редактори: Діана Орел, Ірина Стеценко

Коректор Ніна Любаченко

© Видавництво “Світич”, 2014Забороняється копіювання матеріалів журналу

в будь-якому вигляді без дозволу видавця

ПЕрЕДПЛАТНИй ІНДЕКС — 89869

Адреса редакції: 04053, Київ-53, а/с 36

Телефони: (044) 486-91-14, (044) 486-11-19, (044) 486-13-32

E-mail: [email protected]

Видруковано у друкарні ТОВ “Літера-Друк”, вул. Озер на, 6, оф. 122, Київ, 04209. Свідоцтво ДК № 3689 від 24.01.2010 р. Підписано до друку 26.02.2014. Формат 60х84 1/8. Папір офсетний. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 9,80. Обл.-видавн. арк. 10,5. Наклад 2337. Зам. 140270.

Нехай звучать пісні веселіПро мрій дитячих каруселі!

(Надіслала Н. Нарчинська, СШ № 1, м. Жашків, Черкаська обл.)

ЗдоРоВ’яЗбеРежУВальНі техНології

30 Людмила СТАрЧЕНКО Для швидкого відпочинку проведем фізкультхвилинку!

Фізкультхвилинки у супроводі дидактичних віршів

пРоектНі техНології поЗакласНа Робота

32 Надія ПиНКА У пошуках незвичайного

Проекти у позакласній роботі

34 Надія ПиНКА Котики

Проект для учнів 4-го класу

сВята і РоЗВаги

36 Наталія НАрЧиНСЬКА Каруселі мрій дитячих

Сценарій родинного свята

В к л а д к а

Інструктивно-методичні матеріали щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів(Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2014 р. № 1/ 9–74)

На 1-й сторінці обкладинки: фото надіслала А. Майданюк, СЗОШ № 14, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.

Page 5: 2014 - yrok.net.uayy Гриб росте 10 діб. yy Грибниця росте дуже повільно, приблизно 10–12 см на рік. yy Збираючи гриби,

23© «Учитель початкової школи», 2014, № 2

Те м а . Гриби.М е т а . Формувати уявлення про гриби, зовнішню

будову шапинкових грибів. Ознайомити з найпоши-ренішими в Україні видами їстівних та отруйних гри-бів, їх розмноженням. розвивати мислення, допит-ливість, уміння порівнювати і робити висновки. Ви-ховувати бережне ставлення до природи.

М а т е р і а л и т а о б л а д н а н н я : підручник “Я і Україна. 3 клас” (Т. М. Байбара, Н. М. Бібік), зобра-ження їстівних та отруйних грибів, грибів різних видів (плісняви, чайного та молочного грибів, дріжджів), календар природи за минулий рік.

Х і д у р о к у

І. Організаційний момент (1–2 хв)

ІІ. Хвилинка фенологічних спостережень (5–6 хв)

1. робота з календарем природи

— Яка сьогодні погода? Які дані допоможуть нам із цим визначитись?

Учні називають пору року, місяць, число, рік, тем-пературу повітря, стан неба, силу вітру.

— Сьогодні тепло чи холодно? Чому ви так вва-жаєте?

2. Бесіда

— Перегляньмо календар природи за минулий рік і спробуймо порівняти, яка погода була в цей день (у даному випадку йдеться про 29 березня) в різні роки. Якою була погода цього числа минулого року? Можливо, хтось пригадає, яким був початок весни у попередні роки?

— Синоптики зберігають інформацію про погоду більше, ніж за століття. Завдяки цьому ми можемо ді-знатися, що 29 березня 1903 р. була найвища темпе-ратура — +20 ° C, а в 1899 р. — найнижча (–10 ° C). У які пори року температура повітря може бути –10 ° C? Це тепло чи холодно? Чому ви так вважаєте?

— У які пори року може бути температура повітря +20 ° C? Це дуже тепло чи ні? Чому ви так вважаєте?

— Порівняйте температуру повітря сьогодні з най-вищим і найнижчим показником.

ІІІ. Актуалізація опорних знань (5–6 хв)

Мозковий штурм

— Ми вже багато знаємо про царство рослин і царство тварин. Порівняймо їх.

— Чи є тварини живими організмами? Чому ви так вважаєте?

— Чи можна вважати рослини живими? Чому?— Чим тварини відрізняються від рослин? Що

у них спільного?

ІV. Підготовка до сприйняття нового матеріалу. Мотивація навчальної діяльності (3–4 хв)

1. Відгадування загадки

Серед буків і дубківЗаховались між листків.І великі, і маліПовдягалися в брилі,І дощу ці одноніжки Не бояться анітрішки.

Світлана ПриХОЖАЙ, учитель початкових класів, ЗОШ І–ІІІ ст. № 1, м. Бровари, Київська обл.

ГрИБИ:рослини чи тварини?Урок природознавства в 3-му класі

Природознавство 

“Гриби” — одна з найцікавіших для учнів тем курсу “Природознавство”. Кожна дитина бачила гриби, адже їх можна знайти і на подвір’ї, і на деревах, і навіть на стінах приміщень. Дітям доводилося збирати та куштувати гриби, читати та чути про них багато цікавого. Тож на уроці кожен може поділитися власним досвідом, інакше подивити-ся на те, що бачив багато разів, але не надавав цьому особливого значення. Уміло спрямовуючи міркування дітей і додаючи у потрібний момент необхідну інформацію, педагог може перетвори-ти урок на наукове дослідження або дискусію. Подаємо варіант такого уроку.

Page 6: 2014 - yrok.net.uayy Гриб росте 10 діб. yy Грибниця росте дуже повільно, приблизно 10–12 см на рік. yy Збираючи гриби,

24 © «Учитель початкової школи», 2014, № 2

Ліс — улюблений їх край,А як звуть їх — відгадай. (Гриби)

2. Бесіда

— Сьогодні ми докладніше ознайомимося з пред-ставниками ще одного царства — грибами.

yy Де ви бачили гриби?yy Чи збирали їх?yy Які гриби можна збирати? Які не можна? Чому?yy Чи можна вважати гриби живими? Чому?yy Як ви вважаєте, гриби — це рослини чи тварини?

Чому?

— Гриби цікаві тим, що мають ознаки і рослин, і тварин. Які саме? Дізнаймося про це зараз.

V. Ознайомлення з новим матеріалом (8–10 хв)

1. розповідь учителя

— Довгий час учені не могли визначити, до якої групи живих організмів належать гриби. Їх вважали морськими тваринами, травою без квітів і плодів, мінералами. І лише наприкінці XVIII ст. Карл Лінней,

шведський учений, ботанік, зоолог, систематизу-вав їх як спорові рослини. Сучасні учені дотриму-ються думки, що гриби — це окреме царство при-роди. Адже вони мають властивості, притаманні і тваринам, і рослинам.

Подібно до тварин гриби живуть за рахунок рослин та інших тварин, споживаючи готові ор-ганічні речовини. рослини утворюють органічні ре-човини під впливом сонячного проміння, виділя-ють кисень, гриби цього робити не вміють. На від-міну від тварин їжу не заковтують, а всмоктують, як рослини.

Після повідомлення вчителя підсумовують: чим гриби схожі на рослини; чим відрізняються від них; чим гриби схожі на тварин; чим відрізняються від них.

2. Гра “Хто назве більше грибів”

Кожен учень називає гриб. Учитель стежить за правильністю вживання назв грибів та відсутністю повторів.

— Отже, ми побачили, наскільки різноманітні гриби. Їх існує близько 100 000 видів!

3. Дослідження “Зовнішня будова шапинкових грибів”

Учитель одночасно демонструє зображення різних шапинкових грибів.

— розгляньте гриби. Визначіть, з яких частин вони складаються. Покажіть ці частини на кожній ілюстрації.

— Чим схожі усі гриби? Чим відрізняються?

4. розповідь “розмноження грибів”

— Пригадайте, як ростуть гриби. Чому вони часто ростуть не поодинці, а сім’ями?

— Згадайте, у яких місцях найчастіше ростуть гриби. Як ви вважаєте, чому вони вибирають саме такі місця?

Учитель розповідає дітям про розмноження гри-бів, пропонує пригадати, як розмножуються рослини, та порівняти, чим розмноження рослин схоже на роз-множення грибів (чим відрізняється).

— Поміркуймо, чи можна їсти гриби, які ростуть уздовж автомобільних доріг, залізниць. Чому?

Природознавство 

Цікавинки про гриби

yy Гриб росте 10 діб.yy Грибниця росте дуже повільно, приблизно

10–12 см на рік.yy Збираючи гриби, ми зрізаємо наземну час-

тину, а грибниця залишається під землею і живе більше 100 років.

чому гриби — це не рослини,Пояснить кожен з нас віднині.

(Це та наступне фото надані автором)

Цікавинки про гриби

yy Багато видів грибів є хижаками. Гриби-хи-жаки мають спеціальні пристосування, щоб ловити комах.

yy Є гриби, які, розпорошуючи свої спори і та-ким чином потрапляючи у живий організм, ростуть у ньому.

yy У середньому кожен гриб містить приблизно 90 % води.

yy Один з найрідкісніших грибів — “сигара дия-вола”, поширений у США та Японії. Це єдиний гриб, який видає звуки, коли випускає спори.

Page 7: 2014 - yrok.net.uayy Гриб росте 10 діб. yy Грибниця росте дуже повільно, приблизно 10–12 см на рік. yy Збираючи гриби,

25© «Учитель початкової школи», 2014, № 2

5. розповідь “різновиди грибів, їх значення”

Учитель показує дітям зображення різних видів грибів (плісняви, чайного та молочного грибів, дрі-жджів), розповідає про них.

Пліснява може “харчуватися” невидимим радіоактивним

“випромінюванням”

Дріжджі розмножуються в теплі, але можуть загинути

від високої температури

VІ. Усвідомлення отриманих знань (8–10 хв)

1. Порівняння грибів різних видів

yy Чи можуть гриби рости на деревах?yy Чи всі гриби ростуть у лісі?yy Які гриби можуть вирости у вас удома? Де саме?

Чи корисні вони?

yy Які гриби корисні? Чим саме?

yy Які гриби можуть шкодити людям? Як?

yy Що є спільного в усіх грибів? Що відмінного?

2. робота з підручником

Самостійне читання учнями статті у підручнику (с. 151), складання схеми про значення грибів, об-говорення її.

3. Гра “Їстівні — отруйні”

Учитель називає гриби. Діти плескають у долоні, коли чують назву їстівного гриба.

4. Грибна кулінарія

— З грибів можна приготувати багато смачних страв. Назвіть їх. (Гриби можна варити, смажити, туш-кувати, маринувати, солити, сушити і заморожувати. Їх додають при приготуванні салатів, рулетів, омлету, супу, борщу, шашлика, соусів, пирогів, млинців і на-віть тортів).

VІІ. Підсумок уроку (1–2 хв)

— Що нового ви дізналися на уроці?— Чи всі гриби мають однаковий вигляд?

— Чим гриби схожі на рослини? На тварин?— Як ви вважаєте, чому гриби об’єднали в окреме

царство?

VІІІ. Домашнє завдання (4–5 хв)

yy Прочитайте в підручнику про гриби (с. 150–152). Запишіть у зошиті назви грибів у два стовпчики: їстівні та отруйні.

yy завдання “заморочки з бочки”. Кожна ди-тина витягує з бочки аркуш з малюнком гриба, про який їй треба підготувати розповідь на нас-тупний урок за планом.1. Назва.2. Істотні ознаки.3. Значення. Спосіб використання.4. Місце розповсюдження.5. Цікавинки.

  Природознавство

Цікавинки про гриби

yy Гриби виділяють ферменти, які розчиняють речовини, що є в ґрунті (залишки рослин, тва-рин, дерева, папір, пластмасу, кабель, скло тощо), поглинаючи їх, підвищують родючість ґрунту. Тож опеньки можуть знищити молоде деревце.

yy Найперший у світі антибіотик, пеніцилін, був виведений з гриба.

Назву витягну із бочкиЙ розкажу вам про грибочки

Цікавинки про гриби

yy Найбільший живий організм у світі — опе-ньок. Його грибниця розросталася по лісах штату Орегон (США) протягом 2 400 років. Вона росте на глибині 1 м та займає площу, яка дорівнює площі приблизно 1 665 фут-больних полів.

yy Найотруйніший гриб — бліда поганка. Якщо його з’їсти, отрута починає діяти відразу, але людина відчує її дію лише через 8 год.

yy Гриб-трутовик може жити аж 50 років.

yy Вага найбільшого дощо-вика 26 кг. Цей гриб вва-жають одним з найсмачні-ших.

Page 8: 2014 - yrok.net.uayy Гриб росте 10 діб. yy Грибниця росте дуже повільно, приблизно 10–12 см на рік. yy Збираючи гриби,

Фотоконкурс «УПШ»

з дитинства будем тренуватись,щоб в олімпійці записатись

Будемо ми гнучкість розвивати,Щоб такі ж отримать результати.

(надіслала Л. Бондар, колеж ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ)

Якщо зусилля об’єднати,То легше нам перемагати.

(надіслала Л. Бондар, колеж ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ)

М’ячем у цілі ми влучаємо —І силу, й точність розвиваємо.

(надіслала А. Майданюк, СЗОШ № 14, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.)

У естафетах різні вправиВиконувати нам цікаво!

(надіслала Л. Бондар, колеж ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ)

Свисток команду дасть: "На старт!".Покажем гарний результат.

(надіслала А. Майданюк, СЗОШ № 14, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.)

Щодня спортивну робимо розминку —Здорові й рівні будуть наші спинки.

(надіслала В. Кроха, ЗОШ І–ІІІ ст. № 15, м. Черкаси)

Page 9: 2014 - yrok.net.uayy Гриб росте 10 діб. yy Грибниця росте дуже повільно, приблизно 10–12 см на рік. yy Збираючи гриби,

Фотостенд «УПШ»

зима усім на втіху сипнула трохи снігу

На екскурсії зимовіЗ класом їздити чудово!

(фото Г. Зименкової надіслала Т. Богомаз,

СЗШ № 163, м. Київ)

Усміхаються всі личка,Бо зима рум’янить щічки

Тут зведем снігову барикадуІ у сніжки пограємо радо

Завжди зимової пориЗнайдемо вільний час для гри

Прийняти ванну снігову і душВам допоможуть. Поспішіть чимдуж!

(Це і попередні фото надіслала В. Глаз’єва , СШ № 327, м. Київ)

Жур

на

л “

Уч

ите

ль

по

ча

тко

во

ї шко

ли

” р

оз

по

вс

юд

жує

тьс

я з

а п

ер

ед

пл

ато

ю.

Інд

екс

89

86

9