3 idle mode

of 17 /17
ﺳﻮﻡ ﻓﺼﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺪIdle 3 CHAPTER IDLE MODE OPERATION

Upload: mamini

Post on 14-Jul-2015

76 views

Category:

Mobile


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: 3 idle mode

فصل سوم

Idleمد عملكرد

3CHAPTER

IDLE MODE OPERATION

Page 2: 3 idle mode

١ Idle mode:

Idle، اصطالحا در مد ) عدم ارسال سيكنال ( هنگامي كه يك موبايل روشن شود و در حال مكالمه نباشد

(not connecte) در اين حالت . قرار داردMS شبكه است كه اين اطالعات نيازمند دريافت اطالعاتي در باره ( LAI )، كد شناسايي ( Cell ID )مربوط به فركانسهاي مورد استفاده در سلول ، كدهاي شناسايي سلول

location area و پارامتر هاي دسترسي به سلول ميباشد .

٢ Idle mode tasks:

: به شرح ذيل است Idle در مد Msاهم وظايف

a(

b( c(

Performing PLMN Selection` PLMN`انتخاب شبكه

`Cell Selection / Reselection` انتخاب سلول يا انتخاب مجدد

در صورتيكه سلول جديد متعلق به يك ناحيه موقعيت جديد` location update `تصحيح موقعيت

١. ( New Location Area ) باشد .

: )ssesNot allowed access cla ) 15 ~ 11 , 9 ~ 0پارامتر ٣

است ، به منظور تعيين كالس دسترسي براي مشتركين 15 تا 11 و 9 تا 0اين پارامتر كه رنج تغييرات آن بين توسط اين پارامتر اپراتور مي تواند بر اساس بار ترافيكي شبكه ، براي . موبايل در سل هاي بخصوص مي باشد .مشتركين خاص اولويت در نظر بگيرد

. براي تعريف اولويت براي مشتركين مي باشد15 ~ 11ركين نرمال و براي مشت9 ~ 0مقادير

: )PLMN Permitted) 7 ~ 0پارامتر

MSبراي BCCH است توسط پيام هاي 7 تا 0مقدار تعيين شده اين پارامتر كه رنج تغييرات آن بين ده را گزارش مي نمايد و انتخاب ش PLMN توسط اين پارامتر فقط نتايج اندازه گيري MS. ارسال مي شود

.ندارد PLMN اين پارامتر هيچ دخالتي در انتخاب شبكه

: PLMNانتخاب شبكه

در صورتي كه موبايل در كشور . را پيدا نمايد PLMN روشن مي شود سعي مي كند يك شبكه MSوقتي يك در ناحيه تحت پوشش شبكه MSخودش باشد بطور طبيعي سعي در پيدا كردن شبكه خانگي دارد و در صورتيكه

در غير اين صورت و در حالتي كه اپراتور ديگري داخل كشور . قرار داشته باشد ، اين شبكه را انتخاب خواهد نمود مي تواند از شبكه MSوجود داشته باشد و قرار داد رومينگ داخلي بين اين اپراتورها نيز وجود داشته باشد ،

PLMNيد اين اپراتور استفاده نما.

وجود داشته باشد PLMN در خارج از كشور باشد و قرارداد رومينگ بين الملل بين اپراتور هاي MSدر صورتيكه ،MS ميهمان مي تواند شبكه PLMN براي اين منظور بايستي قبال ليست . كشور ميزبان را انتخاب نمايد

. معرفي شده باشدMSاپراتورهاي كشورهاي مختلف توسط اپراتور خانگي تهيه شده و به

Page 3: 3 idle mode

: PLMNكدهاي شناسايي در شبكه

: اطالعات شناسايي هر سلول به شرح ذيل است -الفMCC: Mobile Country Code ( 0 ~ 999 ) MNC: Mobile Network Code ( 0 ~ 999 ) LAC: Location Area Code ( 0 ~ 65535 )

:ل بعنوان مثاMCC e.g IRAN ( 432 ) MNC e.g TCI ( 11 )

: اطالعات مربوط به مديريت كانالهاي راديويي -بBSIC: Base Station Identity Code ( 0 ~ 63 )

BSICبه عبارت دقيقتر . ، به منظور جلو گيري از تداخل هم كانال به كار مي رود:

BSIC كد شناسايي BTS است كه به MS تشخيص بين اجازهBTS هاي مختلف را مي دهد و شامل دو بخش BCC و ( PLMN Identity ) NCC است كه اجازه تشخيص سل هايي كه در كالسترهاي مختلف از يك

.فركانس استفاده مي كنند ، را مي دهد

Page 4: 3 idle mode

:Cell Selection` `انتخاب سلول

:مقدمه

به منظور جستجوي يكي از Idle در حالت MS پردازشي است كه انتخاب سلول و يا انتخاب مجدد يك سلول ، .خانگي جهت استقرار در آن ، انجام مي دهد PLMNسلول هاي

از ناحيه تحت پوشش مذكور ، عمليات انتخاب مناسبترين سلول جهت MSدر صورت خارج شدن

Camping )ازش انتخاب مجدد سلول كه به اين پرد. در آن ، مجددا صورت مي گيرد) استقرار

(Cell reselection) گفته مي شود.

GSM 05 . 08عمليات مربوط به انتخاب سلول و يا انتخاب دوباره سلول در توصيه نامه هاي شماره

. ارائه شده استETSI :Ts 123122و 03.22

.

احي روندبه اين نو انتخاب مجدد س

:يك سلول

، MS هيچ اطالعي از اينكه كداميك از فركانس هاي موجود به عنوان كاريرDCS 1800 لذا . هستند ، نداردMS مجبور به جستجو و اندازه گيري قدرت

GSM 9 ) كارير ١٢٤ ( و يا DCS 1800 ) بودخواهد ) كارير ٣٧٤.

پنج مرتبه از هر فركانس MSر متوسط قدرت به ازاي هر فركانس كارير ، :دار متوسط سيگنال دريافتي يك كارير بصورت زير محاسبه مي شود

AV_RXLEV = 1/5(RXLEV1+RXLEV2…………

MS به محض ورود.لول آغاز مي شود

اندازه گيري هاي الزم براي انتخاب سلولدر حالت انتخاب نرمال يك

BCCH باند GSM 900 و يا 00تمام فركانسهاي راديويي باند

به منظور بدست آوردن يك مقدايعني مق. نمونه برداري مي نمايد

+RXLEV5)

Page 5: 3 idle mode

:مبناي انتخاب سلول معيار و

مي تواند بصورت تخميني يكي از سلول ها را كه از نقطه نظر MSبر اساس اندازه گيري هاي انجام شده ، به همين منظور . انتشار راديويي داراي باالترين كيفيت است بعنوان سلول سرويس دهنده انتخاب نمايد

.رد وجود دا C2 يا C1 بر اساس مقايسه معيارهاي انتخاب سلپردازشي تحت عنوان

:سلول مناسب

:يك سلول مناسب بصورت ذيل تعريف مي شود

١( ٢(

٣( ٤(

.باشد) خانگي ( مورد نظر PLMNسلول انتخاب شده متعلق به

Cell_Bar_Access =NOيعني پارامتر . منعي براي استفاده از سلول مورد نظر وجود نداشته باشد .تعريف شده باشد

.باشد از اپراتور ديگري ن LAسلول متعلق به يك

. باشدC! > 0 مبناي

. به منظور انتخاب يك سلول مناسب دو روش مي تواند بكار گرفته شود:نكته

c( d(

:روش نرمال

) .اختياري( BCCHانتخاب سلول بر اساس ليست تهيه شده حاوي اطالعات ذخيره شده

ليستي تهيه مي شود كه MSهنگام خاموش كردن , ها قابليت آن را دارند MSدر اين حالت كه فقط بعضي از ابتدا فركانس هاي MS ، MSپس از روشن شدن مجدد . دريافتي ثبت شده است BCCHدر آن اول كاريرهاي

موجود داخل ليست را اندازه گيري نموده و در صورتيكه نتواند از اين ليست فركانس هاي مناسبي را انتخاب .ال سعي در انتخاب سلول مي نمايد به روش نرمMS،) مثال در اثر تغيير مكان ( نمايد

: براي انتخاب سل 1Cمبناي

C1 معياري براي انتخاب يك سل مناسب در حالتي كه سلول ها متعلق به يك LA هستند ، مي باشد .

. باشدC1>0 فقط سلول هايي را انتخاب مي كند كه در آنها MSدر طي مراحل انتخاب يك سلول ،

C1 = (A - Max(B,0)) A = Received Level Average - p1 B = p2 - Maximum RF Output Power of the Mobile Station p1 = rxLevelAccessMin Min. received level at the MS required for access to the system p2 = msTxPowerMaxCCH

Max. Tx power level an MS may use when accessing the system

Page 6: 3 idle mode

متناسب با كالسMSحداكثر قدرت ممكن خروجي GSM 05.05 و مطابق با استاندارد MS قدرت

C1= AV_ RXLev – RXLev_Access_Min – Max (0,MS_TXPWR_Max_CCH-P)

متوسط مقدار

قدرت MSحداقل لول قابل دسترس

ن معني سط لول دسترس

. شد

AV_RX

Strong ⇒ AV_

Wake M

حداكثر قدرت م

يك فركانس كا

جاز رير براي دسترسي به شبكه

به اي. است UL و بخش دوم مربوط به بررسي مسير DLسير نيز مد نظر مي باشد و بايستي مقدار متوULتي در مسير

ولد هاي در نظر گرفته شده براي حداقل لول قابل وع تري ش بزرگتر باUL در مسير RACH براي ارسال پيام هاي MSوجي

Lev > ( RXLev_Access_Min + Max (0 , MS_TXPWR

_Max_CCH P > MS_TXPWR⇒ watt 2= P : MobileRXLev > RXLev_Access_Min

P < MS_TXPWR_Max_CC⇒ watt 0.5= P : obile⇒ AV_RXLev > RXLev_Access_Min + Max (

:

MSحداكثر قدرت مجاز خروجي RACHبراي ارسال

DLبررسي مسير

چك م درياف مجمت خر

_Mq

,

H ,0 , M

داريم

ULبررسي مسير

:تذكر

مربوط به C1بخش اول از رابطه ، لولC1كه جهت تعيين ميزان

هميشه ازDLدريافتي در مسير و حداكثر قدرDLدريافتي در مسير

:يعني x_CCH – P )

S_TXPWR_Max_CCH – P )

MS (P)در رابطه با كالس قدرت

Page 7: 3 idle mode

: ) -RXLev_Access Min ) dBm 47- ~ 110پارامتر

است ، نشان دهنده حداقل لول قابل دسترس dbm -47 الي – 110امتر فوق كه حدود تغييرات آن بين پار سرويس هاي مختلف را از سلولي كه در آن استقرار يافته است ، Idle است كه بتواند در حالت MSتوسط

.دريافت نمايد

. كاهش مي دهدCall setup از مرحله هاي فوري را بعدHOتعيين تري شولدهاي باالتر ، ريسك انجام

بين سل هاي همسايه Overlapهمچنين تري شولد فوق بايد بگونه اي در نظر گرفته شود كه ميزان

مقدار GSM 900 MHZدر . ) هاي مختلف باشد LAمخصوصا وقتي سل ها متعلق به . ( بطور مناسب باشد -102 dBmمقدار مناسبي مي باشد ، .

: تنظيم مي گردد ، كه بصورت ذيل محاسبه مي شود63 ~ 0 مقدار پارامتر فوق بين در ديتابيس

وجود HO(L_RXLEV_HO)با تري شولد هميشه بايد يك هماهنگي بين انتخاب اين تري شولد :تذكر .داشته باشد

:)MS_TXPWR_Max_CCH ) dBm 43 ~ 13پارامتر

, است ( 43dBm...13)ركانسي شبكه مي باشد و رنج تغييرات آن بين پارامتر فوق كه مرتبط با طراحي ف به MSبطور كلي جهت دسترسي . هنگام دسترسي به شبكه مي باشد MS بيانگر ماكزيمم قدرت خروجي مجاز

: دو مقدار ULشبكه در مسير

a( b(

(P) مطابق با كالس كاري آن MSماكزيمم قدرت ممكن

RACHسال جهت ار MSماكزيمم قدرت مجاز

و روند (Random Access Procedure) تعيين اين پارامتر مي تواند در روند انتخاب سل . مد نظر مي باشد .موثر باشد (Cell selection) دسترسي تصادفي به شبكه

هايي كه داراي كالسهاي MSنهايتا با تعيين اين پارامتر مي توان يك تعادل جهت دسترسي به شبكه براي . ها فرض نمودMSايجاد نمود و شعاع مرزي تقريبا يكنواختي را براي اين نوع از ,فاوت هستند قدرت مت

Page 8: 3 idle mode

. نشان مي دهدGSM 05.05 را مطابق با استاندارد MSجدول ذيل مقادير ماكزيمم قدرت مجاز

: ) Cell Barred) NO / YESپارامتر

انجام .ايشات و اندازه گيري ها داخل يك سلول استفاده نمود از اين پارامتر مي توان براي انجام يك سري آزم امكان پذير , تعريف شده است Yes آن بصورت Cell Barred هاي نرمال كه پارامتر MSمكالمه براي

.نيست

MS ماداميكه آن سلول در حالت , هايي كه در يك سلول استقرار يافته اندBarred مجبور به , قرار گيرد .به اين مفهوم كه بار ترافيكي اين سلول به ساير سلول ها منتقل مي شود, جديد خواهند بودانتخاب سلول

. در اين سلول ها مقدور مي باشدHOاما امكان انجام

Cell Barred

Existing Layer• Barred, No

New Microcell Layer• Barred, Yes

• Easy to test new Microcells with NMS/X 5.24 with Nokia 2110 Mobile

4

GPS-satelite

NMS/X 5.2

Use of Cell Barring for test measurements.

Page 9: 3 idle mode

) ctedEmergency Call Restri) No / Yes پارامتر

امكان MSحتي اگر , مي باشد MSاين پارامتر بيانگر امكان استفاده از سرويسهاي اضطراري در شبكه توسط به سلول هايي كه امكان در اختيار قرار دادن مكالمات اضطراري را . استفاده از مكالمات نرمال را نداشته باشد

. باشدC1> 0يز بايد حتما مقدار مي گويند و در آنجا نAcceptable Cell, فراهم مي كنند

: ) Cell Reselect Hystersis ) dB 14 ~ 0پارامتر

مختلف حركت LA بوده و بين دو سلول از دو Idle در حالتMSپارامتر فوق زماني استفاده مي شود كه بكار مي LUگام بين دو سلول هنPing - Pongتعريف پارامتر فوق به منظور جلوگيري از انجام حالت . نمايد در C1 مختلف انجام خواهد شد ، كه مقدار LAيعني زماني عمل تصحيح موقعيت بين دو سلول در دو . رود

. سل سرويس دهنده بيشتر باشدC1نسبت به مقدار , سل جديد حداقل به ميزان تعيين شده در اين پارامتر

: يعنيC1(Serving Cell)+Cell_Reselect_Hystersis(ServingCell) < C1(Suitable Neighbor Cell)

ياC2(Serving Cell)+Cell_Reselect_Hystersis(ServingCell) < C2(Suitable Neighbor Cell)

:تذكر

a( b(

. هاي غير ضروري خواهد شدLUامتر فوق باعث كاهش پارزيادانتخاب مقدار

. پارامتر فوق باعث انتخاب سل با بهترين كيفيت پذيرش خواهد شدكمانتخاب مقدار

. تغيير مي نمايد2dB است كه در قدمهاي 7 ~ 0در ديتابيس رنج تغييرات پارامتر فوق بين

Page 10: 3 idle mode

: ) Cell Bar Qualify )No / Yesپارامتر

كه Bar_Qualify-Cellاز پارامتر اضافي , به منظور دادن اولويت به سلول هاي مختلف ٢ هاي فاز SMدر :بصورت زير استفاده مي شود, است(YES / NO) 1 يا0داراي دو مقدار

Cell_Bar_Qualify =0 ⇒ Normal Priority Cell Cell_Bar_Qualify =1 ⇒ Lowp Priority Cell

MS در صورتيكه نتواند چنين سلولي را پيدا نمايد , نتخاب سل هاي با اولويت نرمال مي نمايد ابتدا سعي در ا , .سلول مناسب با اولويت پايين انتخاب خواهد شد

را با اولويت كمتر در نظر مي گيريم و سل با شعاع ( Umberla Cell )در شكل باال سل با شعاع بزرگتر ولي در شعاع پوششي سل كوچك باشد MSحال درصورتي كه . مي كنيم كوچكتر را بعنوان نرمال سل تعريف

ابتدا سعي مي كند سل كوچك را انتخاب نمايد و در صورتي كه , سيگنال قويتري را از سل بزرگ دريافت كند .نتواند طبق فلو چارت ذيل عمل خواهد كرد

فقط فركانسهاي سل بزرگتر , )∗در نقطه مثال ( در ناحيه تحت پوشش سل كوچك نباشد MS در صورتي كه :تذكر .را انتخاب مي نمايد

Page 11: 3 idle mode

Cell selection for phase 1 MS - no BCCH info is stored

Page 12: 3 idle mode

Cell selection for phase 2 MS - no BCCH info is stored

Page 13: 3 idle mode

:`Cell Reselection `انتخاب مجدد يك سلول

ممكن است سلول بهتري , در داخل شبكه راديويي موبايل حركت مي نمايد Idle در حالت MSماداميكه يك بنابراين روند انتخاب مجدد سلول . براي سرويس دادن به موبايل مورد نظر وجود داشته باشد

( Cell Reselection )انجام خواهد شد .

:عمليات الزم براي انتخاب مجدد سلول

:عمليات ذيل انجام مي شود , MS توسط به منظور تشخيص انتخاب سل جديد

a( b(

c( d(

Downlinkتشخيص خرابي سيگنالينگ در مسير

معرفي MS سلول سرويس دهنده براي BCCH كه توسط پيامهاي BCCHنظارت بر كليه كاريرهاي .شده است

سلول سرويس دهنده و سلول هاي همسايه (AV_RXLEV)تهيه مقدار متوسط سيگنال دريافتي

ثانيه٣٠ سلول سرويس دهنده در هر BCCHطال عات كامل آشكار سازي ا

e( آشكار سازي اطال عاتBCCH دقيقه ٥ شش همسايه قويتر در هر

:DLروش تشخيص خرابي سيگنالينگ در مسير

:Detection of Downlink Signaling Failure مي توان ميزان موفقيت و يا ) Downlink Signaling Counter) DSC با عنوان MSتوسط يك كانتر در

(OFSET)مقدار اوليه اين كانتر . را شمارش نمود (Paging)عدم موفقيت تشخيص پيام هاي فراخواني : مي تواند به صورت ذيل تعريف شودMS ناميده مي شود ومقدار آن در DSCO,براي شروع شمارش

DSCO =ROUND ( 90 / BS_PA_MFRMS )

مقدار اين . معرفي مي شود MS از طزيق سلول سرويس دهنده براي BCCHمهاي توسط پيا DSCoمقدار بصورت ذيل تغيير مي , شمارنده بر اساس اينكه تشخيص پيامهاي فرا خواني موفقيت آميز بوده است يا خير

:نمايد Successful decoding :

DSCnew = DSCold+1 if DSCnew+1 > DSC0 ⇒ DSCnew = DSCold

Un Successful decoding : DSCnew = DSCold - 4

تشخيص داده خواهد شد و مي تواند DLخرابي سيگنالينگ در مسير , بشود DSCnew < 0 در صورتيكه :تذكر . به عنوان يك تريگر براي انتخاب مجدد سلول در نظر گرفته شود

Page 14: 3 idle mode

: فاز يك GSM مجدد سلول در روش انتخاب

a(

b(

:آنگاه , باشند Location areaهر دو سلول متعلق به يك C1 ( Serving Cell ) < C1 ( Suitable Neighbor Cell ) for 5 sec.

:آنگاه , هاي متفاوت باشندLAسلول سرويس دهنده و سلول همسايه متعلق به C1 ( Serving Cell ) + Cell_Reselect_Hystersis < C1 ( Suitable Neighbor Cell ) for 5 sec.

ثانيه از مقدار ٥ سلول سرويس دهنده بعال وه مقدار هيستر زيس تعيين شده براي مدت C1يعني بايد مقدار C1سلول همسايه كمتر شود .

Illustration of Cell Selection / Reselection

Page 15: 3 idle mode

: فاز دو GSMروش انتخاب مجدد سلول در

انجام مي شود كه ويژ گي هاي بيشتري را 2Cانتخاب مجدد سلول بر اساس مقايسه معيار , ٢ هاي فاز MSدر هاي با سرعت باال در MSتا , فراهم مي كند ) ميكروسل و ماكروسل ( براي استفاده در ساختار هاي اليه اي

از C2 عبارت ديگر معيار به. هاي با سرعت پايين در ميكروسلول ها باقي بمانند MSماكروسلول ها و Campingهاي غير ضروري بين دو اليه جلوگيري مي نمايد .

. بررسي مي شود كه در آن نياز به تريگر تايمر پنالتي داريم C2معيار , در شكل زير براي انتخاب مجدد سلول و لحظه پايان تايمر مي باشد ( cell Selection Area )لحظه شروع تايمر پنالتي در ناحيه ما بين دو سلول . مطابق شكل ، متناسب با سرعت متحرك خواهد بود

فعال BSCبايد پارامترهاي بيشتري در ديتابيس , C2 در حالت انتخاب سلول بز اساس مقايسه معيار :تذكر .شوند

:) Cell_Reselect_PAR_IND) No / Yesپارامتر

براي C2 اطالع داده مي شود كه از معيار MS به BCCHيام هاي در صورت فعال بودن ان پارامتر ، از طريق پ .انتخاب سلول استفاده نمايد

:) Cell_BAR_Qualify) No / Yesپارامتر

بقيه پارامتر هاي . همانگونه كه قبال اشاره شده است اين پارامتر براي تعيين اولويت سلول استفاده مي شود C2ولي است كه عبارتند از مرتبط با طراحي شبكه ميكروسل:

Page 16: 3 idle mode

:)Penalty time) s 640 ... 20 / 31 ~ 0پارامتر

نشان دهنده زمان تاخيري الزم قبل از مقايسه نهايي , ثانيه اي تنظيم مي شود ٢٠ هاي Stepاين پارامتر كه در نكه يك سل جديد قرار داشته و به محض اي MSاين تايمر در . مي باشد ) ماكروسل و ميكروسل ( بين دو سلول

, شروع به كار مي نمايد و در صورتيكه در طول زمان تايمر پنالتي , قرار گيرد MS همسايه قويتر ٦در ليست . مي شودResetتايمر آن , يك سل از اين ليست خارج شود

:)Temporary_ ofset) dB 70 ~ 0پارامتر

در طول زمان عملكرد تايمر , مقدار آن منفي است تنظيم مي شود و dB10 هاي Stepاين پارامتر كه در .كاهش مي دهد , اولويت يك سلول را كه در ليست قويترين همسايه ها قرار دارد , پنالتي

: )Cell_Reselect_ ofset) dB 126 ~ 0پارامتر

اولويت يك سلول را كه , تنظيم مي شود بعد از اتمام زمان تايمر پنالتي dB2 هاي Stepاين پارامتر كه در افزايش مي دهد و بيانگر يك مقدار اوليه براي انتخاب سلول جديد بر , در ليست قويترين همسايه ها قرار دارد

. است C2اساس معيار

:2Cمحاسبه معيار

a(

b(

c(

:( T< Penalty timer )در طول زمان تايمر پنالتي

C2 = C1 + Cell_Reselect_Ofset – Temporary_Ofset

:( T > Penalty timer )بعد از پايان زمان تايمر پنالتي C2 = C1 + Cell_Reselect_Ofset

:تنظيم شود ) 31عدد ( 640Sدر صورتي كه مقدار تايمر پنالتي برابر C2 = C1 - Cell_Reselect_Ofset

.ابد همواره كاهش مي ي, در اين حالت اولويت سلول همسايه جهت انتخاب مجدد

Page 17: 3 idle mode

C1(Serving Cell)<0 بستگي دارد و لحظه اي كه C1در اين شكل شروع راه اندازي تايمر پنالتي به مقدار

.اين تايمر شروع به كار مي نمايد, بشود

شبكه اي شامل دو اليه ميكروسلول و ماكروسلول موجود است كه در آن پارامتر ها به صورت ذيل : مثال . تعريف شده است

Temporary_Ofset = 30 dB Cell_Reselect_ofset = 20 dB Penalty timer = 20 s C1(serving & neighbor Cells) = 32

:در نتيجه

a(

b(

(S 19...0 )در طول زماني تايمر پنالتي C2 =32+20 –30 ⇒ C2 = 22 ⇒ C2 < C1

. همچنان در اليه ماكروسل باقي مي ماند MSبنابراين

:( T > 20 S )مان تايمر پنالتي بعد از زC2 =32+20 ⇒ C2 =52 ⇒ C2 > C1

. در ميكروسل استقرار مي يابدMSبنابراين

:نتيجه گيري

a(

b(

بال فاصله صورت , عمل انتخاب مجدد سلول , بشود C2 > C1معيار , اگر در زمان تاخيري تايمر پنالتي .مي گيرد

عمل , تا قبل از پايان زمان تايمر فوق , بشودC2 = C1معيار , تياگر قبل از زمان تاخيري تايمر پنال

Cell reselection صورت نمي گيرد .

:عوامل تحريك كننده براي انتخاب مجدد سلول

١(

٢( ٣( ٤(

٥(

٦(

ثانيه ٥ سلول سرويس دهنده به كمتر از صفر در بيش از C1كاهش معيار C1 ( Serving Cell ) < 0 for 5 sec.

MS توسط DLسيگنا لينگ در مسير تشخيص خرابي

. شودBarredسلول سرويس دهنده

: فاز يكGSMدر C1 ( Serving Cell ) < C1 ( Suitable Neighbor cell ) for 5 sec. C1 ( Serving Cell ) + Cell_Reselect_Hystersis < C1 ( Suitable Neighbor Cell ) for 5 sec.

:٢ فاز GSMدر C2 ( Serving Cell ) < C2 ( Suitable Neighbor cell ) for 5 sec. C2 ( Serving Cell ) + Cell_Reselect_Hystersis < C2 ( Suitable Neighbor Cell ) for 5 sec.

. ، دريافت اين سيگنال ناموفق باشد RACHبعد از ماكزيمم تعداد دفعات تعيين شده جهت ارسال