4 5 · pdf file10 11 seljani medi smit, seoska veštica džed smit, kovač me smit,...

Click here to load reader

Post on 15-Sep-2019

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Rune

  Džoana Haris

  Prevela Vesna Stojković

 • 4 5

  Copyright © 2007 Frogspawn Ltd. Mape nacrtao Dejvid Vajat Translation Copyright © 2009 za srpsko izdanje, LAGunA

  naslov originala

  Joanne Harris Runemarks

  Za Anočku

 • 6 7

 • 8 9

 • 10 11

  Se lja ni Me di Smit, se o ska ve šti ca Džed Smit, ko vač Me Smit, pra zno gla va le po ti ca Adam Ske ter gud, si le dži ja Go spo đa Ske ter gud, go sti o ni čar ka Do ri jan Ske ter gud, cr na ov ca u po ro di ci Lu da Nen Fej, ba bi ca, na vod no ma što vi ta Net Par son, pa roh Etel ber ta Par son, nje go va že na Tor val Bi šop, nje gov nad re đe ni Met Lo, ču var re da i za ko na De ni jel He der set, pa ro hov še grt Oden Brigs, kro vo po kri vač

  Sled be ni ci Re da Is pi ti vač broj 4421974, is pi ti vač Re da Is pi ti vač broj 67363, pen zi o ni sa ni is pi ti vač Re da Ma gi star broj 73838, ma gi star Re da Ma gi star broj 369, pen zi o ni sa ni ma gi star Re da Ma gi star broj 262, ma gi star Re da Ma gi star broj 23, ma gi star Re da

  Bo go vi (Va ni) Ska di, iz Le de nog na ro da, njor do va ne ve sta, bo gi nja lo va, bo gi­

  nja uni šte nja; glav ni Lo ki jev ne pri ja telj Bra gi, bog po e zi je i pe sme; ne ma raz lo ga da vo li Lo ki ja Idun, Bra gi je va že na, bo gi nja mla do sti i obi lja; jed nom pri li kom

  Lo ki ju je oteo i pre dao Le de nom na ro du

  Likovi

 • Džoana Haris12 13

  Fe: bogatstvo, stoka, imovina, uspeh

  Ur: snaga, Moćni vo

  Turis: Torova runa, Trnovita

  Os: Proroci, Asi

  Raedo: Putnik, Tuđina

  Kaen: Požar, Haos

  Hagal: Grad, uništitelj, Podsvet

  Naudr: Veziteljka, nevolja, potreba, smrt

  Isa: Led

  Ar: obilje, plodnost

  Ir: Zaštitnica, Temelj

  Sol: leto, sunce

  Tir: Ratnik

  Bjarkan: vizija, otkrovenje, san

  Madr: čovečanstvo, narod

  Logr: voda, Jedno more, Srednji svetovi

  Fre ja, bo gi nja lju ba vi; jed nom ju je Lo ki smrt no uvre dio Frej, Že te lac, Fre jin brat; ni je baš u pri ja telj skim od no si ma s

  Lo ki jem Hejmdal, zla to zu bi ču var bo go va; mr zi Lo ki ja Njord, bog mo ra; bio u bra ku sa Ska di, ali su sa da ra sta vlje ni

  zbog ne po mir lji vih ne su gla si ca; sla žu se sa mo po jed nom pi ta nju – obo je ne tr pe Lo ki ja

  Bo go vi (Asi – Pro ro ci) Odin, po gla var Asa; Lo ki jev brat po kr vi, ko ga je ovaj na kra ju

  iz dao Fri ga, nje go va že na; iz gu bi la si na zbog Lo ki ja Tor, Gro mov nik; Odi nov sin; ima vi še ne ra šči šće nih ra ču na

  sa Lo ki jem Sif, nje go va že na; oće la vi la zbog Lo ki ja Tir, bog ra ta; iz gu bio ša ku zbog Lo ki ja Bal der, sin Fri gin; po gi nuo zbog Lo ki ja Lo ki

  Osta li Še ćer-i-džak, go blin He l, go spo da ri ca Pod ze mlja Go spo dar Surt, vla dar Ono stra nog sve ta, ču var Cr ne tvr đa ve Jor mun gand, Zmi ja Sve ta Eli, po zna ta i kao Sta rost De be la Li zi, tr bu ša sta svi nja Bez i me ni

  Rune starijeg pisma

 • 14 15

  „Jedan je Prorok predskazao propast svega… Nikada ne veruj Proročištu.“

  Lokijev plamen, 9:1

  Knjiga prva Gornji svet

 • 16 17

  Po ne de ljak, se dam sa ti uju tro, pet sto ti na go di na po sle Pro­ pa sti sve ta, a u po dru mu po no vo go bli ni. Go spo đa Ske ter gud, vla sni ca go sti o ni ce Kod Se dam spa va ča, tvr di da su to sa mo pa co vi, ali Me di Smit zna pra vu isti nu. Sa mo su go bli ni mo gli da pro ko pa ju put kroz ci glom po plo čan pod. Osim to ga, ko li ko Me di zna, pa co vi ne pi ju pi vo.

  Zna Me di još ne što: u se lu Mol bri – pa i u či ta voj do li ni re ke Strond – o ne kim po ja va ma se ni ka da ne go vo ri, a tu se mi sli na sve neo bič ne, ta jan stve ne ili na bi lo ko ji na čin ne pri rod ne po ja ve. Ma što vi tost je oso bi na ko ju pre zi ru go to vo ko li ko i uobra že nost, a čak i sno vi iza zi va ju sa mo mr žnju i strah. Još je u Do broj knji zi bi lo za pi sa no da su upra vo kroz sno ve Pro ro ci do šli iz Ha o sa. Osim to ga, Vi lin ski na rod i da lje vla da Snom i sa mo če ka pri li ku da po no vo kro či u svet.

  Za to su se sta nov ni ci Mol bri ja svim si la ma tru di li da ni ka da ne sa nja ju. ume sto na ma dra ci ma, spa va ju na go lim da ska­ ma i iz be ga va ju obil ne ve če re. Što se pri ča za la ku noć ti če, de ca iz Mol bri ja mo gla su pre da ču ju pri če o pat nja ma sve ta ca ili o ne dav nim Či šće nji ma iz Kraja Sveta ne go baj ke o ma gi­ ji i Do njem sve tu. To ne zna či da ma gi je ni je bi lo. u stva ri, u po sled njih če tr na est go di na u se lu Mol bri bi lo je vi še ma gi je u raz li či tim ob li ci ma ne go ma gde dru gde u Sred njem sve tu.

  1

 • Džoana Haris18 Rune 19

  i sa da go ri. To se obič no do ga đa ka da je Dobri narod u bli zi ni, kao da se ne što u njoj ko me ša i po ku ša va da se oslo bo di.

  Tog se le ta ovaj ose ćaj ja vljao če šće ne go obič no jer su se go bli ni oku plja li u ne ve ro vat nom bro ju, a je di ni na čin da ga se Me di oslo bo di bio je da ih pro te ra. naj če šće ni je mo ra la da opro ba va i upo tre blja va osta le svo je ve šti ne. Shva ta za što ta ko mo ra da bu de, ma da joj je po ne kad bi lo te ško da se uz dr ži. Kao ka da se pre tva ra te da ni ste glad ni dok gle da te va še omi lje no je lo po slu že no na sto lu.

  Vra ča nje i ča ra nje ru na ma bi lo je sa mo po se bi lo še, ali je ba ca nje či ni, pra vih či ni, čak i opa sno. Ako bi gla si ne o to me do pr le do Kraja Sveta, gde su sled be ni ci Re da da no noć no pro­ u ča va li Reč…

  Me di na naj du blje skri va na taj na – ko ju je znao sa mo njen naj bo lji pri ja telj, čo vek ko ga su zna li pod ime nom Jed no o ki – bi la je da ona uži va u iz vo đe nju ma gi je, ma ko li ko sra mot no to bi lo. ne sa mo da vo li da ča ra ne go ve ru je i da je do bra u to me. Kao i svi ko ji su za ne što na da re ni, žu de la je da svoj dar upo­ tre bi i da se po ka že pred dru gi ma.

  Ali to ni je bi lo mo gu će. u naj bo ljem slu ča ju re kli bi joj da se raz me će.

  A u naj go rem? ne ke su i za mno go ma nje pre kr ša je sla li na Či šće nje.

  Me di nu pa žnju pri vu kli su pod po dru ma i ve li ka ru pa u nje mu. Bi la je ve ća i ne u red ni ja od li sič je ru pe i ne ma sum nje da ju je is ko pao ne ki go blin. na me stu gde se is ko pa na ze mlja ra su la, još uvek su se vi de li tra go vi sto pa la sa gru bim ta ba ni ma i kan dža ma. u jed nom uglu na la zi la se hr pa iz lo mlje nog ka me nja i ci gala, ne ve što sa kri ve na is pod go mi le pra znih ba čvi ca. Me di se osmeh nu mi sle ći da se tu ve ro vat no oku pi lo ne ko ve se lo i pri lič no pi ja no dru štvo.

  „La ko ću po pu ni ti ru pu“, po mi sli ona. Kao i uvek, bi će mno­ go te že po sti ći to da ona i osta ne po pu nje na. Ir, Za štit ni ca, bi la

  Za to je, na rav no, kri va Me di. Me di Smit je bi la sa njar, pri­ po ve dač, a mo žda i ne što go re od to ga. Zbog sve ga to ga na vi kla je da je okri vlju ju za sve neo bič no što se do go di u se lu. Ako bi bo ca pi va pa la sa po li ce ili ako bi mač ka upa la u mle ka ru, ako bi Adam Ske ter gud ka me nom ga đao ne kog psa lu ta li cu i ume­ sto nje ga po go dio pro zor, mo gli ste bi ti si gur ni da će za sve to okri vi ti Me di.

  A ako bi se po bu ni la, re kli bi joj da je od u vek do no si la ne vo­ lje i da ih sve pra ti zla sre ća od da na nje nog ro đe nja. ni šta do bro ne tre ba ni oče ki va ti od de te ta ko je na se bi no si ru žni be leg − taj be leg bo je rđe ko ji Smi to va kći ima na ru ci –

  – a ko ji su ne ki star ci na zi va li ve štič jim be le gom i ko ji se ni je dao uklo ni ti ma ko li ko ga ri ba la.

  Ako ni je to, on da su kriv ci go bli ni, ko je su još na zi va li i Dobrim narodom ili vi le nja ci ma. Ovog le ta po sta li su još obe­ sni ji, i ne sa mo da su pljač ka li po dru me i kra li ov ce, ili ih po ne­ kad bo ji li u pla vo, već su po če li i da zbi ja ju vr lo zlob ne, ne sla ne ša le. Ta ko su, re ci mo, na cr kve ni prag sta vi li konj sku ba le gu, u vi no za pri čest si pa li so du da se za pe nu ša, a u rad nji Džoa Gro u se ra sir će u te gla ma s tur ši jom za me ni li mo kra ćom.

  Po što se ni ko ni je usu đi vao da ih spo me ne, pa čak ni da pri zna da oni uop šte po sto je, Me di je mo ra la sa ma da pro nađe na čin da se iz bo ri sa šte to či na ma ko je ži ve is pod Br da.

  ni ko je ni je pi tao ka ko to ra di. ni ko ni je vi deo Smi to vu kćer na de lu i ni ko joj ni ka da ni je re kao da je ve šti ca. ni ko – osim Ada ma Ske ter gu da, si na nje ne ga zda ri ce, uglav nom vr lo pri stoj­ nog mom ka, sem ka da bi se ra že stio i kre nuo da si pa psov ke.

  Osim to ga, go vo ri li su, šta tu uop šte ima da se ka že. Onaj ru žni be leg do volj no go vo ri.

  Me di se za gle da u be leg bo je rđe. Iz gle da kao ne ka kvo slo vo ili ma gič ni sim bol i po ne kad bi ble do za si jao u mra ku ili po čeo da go ri kao da je tu uti snu to ne što vre lo. Pri me ti la je da be leg

 • Džoana Haris20 Rune 21

  Me di za ko ra či na pred i upe ri sve ću u ugao. I da lje se ni šta ni je mi ca lo. Ali sva ki ži vi stvor za so bom osta vlja trag ko ji po ne­ ko ume da pre po zna. Tu ima ne če ga, Me di je ose ti la da ima. Sa da čak mo že i da ga na mi ri še: gor kosladak, stu de