530.03.919 punto radio bw - fiat -service.nl evo/530.03... · de gegevens in deze publicatie zijn...

of 34 /34
F I A T P U N T O 530.03.919 NL A U T O R A D I O F I A T P U N T O

Author: truongnhan

Post on 04-Jun-2018

253 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • De gegevens in deze publicatie zijn uitsluitend indicatief bedoeld. Fiat behoudt zich het recht voor op elk moment de in deze publicatie beschreven modellen om technische of commercile redenen te wijzigen.

  Wendt u voor nadere informatie tot het Fiat Servicenetwerk. Gedrukt op milieuvriendelijk chloorvrij papier.

  NEDERLANDS

  I N S T R U C T I E B O E K

  F I A T P U N T O

  os Punto Ins 433x148:os Punto 20-10-09 10:16 Pagina 1

  530.03.919 NLA U T O R A D I O

  F I A T P U N T O

 • RADIO (TUNER) ..................................................................... 21Inleiding ..................................................................................... 21Golfband selecteren ................................................................ 21Voorkeuzetoetsen .................................................................. 21Laatst beluisterde station opslaan ........................................ 22Automatische afstemming ..................................................... 22Handmatige afstemming ......................................................... 22Functie AutoSTore ................................................................. 23Ontvangst van alarmberichten ............................................. 24Functie EON ............................................................................ 24Uitzendingen in stereo ........................................................... 24

  CD-SPELER ............................................................................... 25Inleiding ..................................................................................... 25CD-speler selecteren ............................................................. 25Laden/uitwerpen van de CD ................................................. 25Informatie op het display ....................................................... 26Muziekstuk selecteren............................................................. 27Muziekstukken snel vooruit-/terugspoelen ........................ 27Functie Pause ............................................................................ 27

  MP3 CD-SPELER ..................................................................... 28Inleiding ..................................................................................... 28MP3-speler ................................................................................ 28

  IINNHHOOUUDD

  INLEIDING................................................................................ 3Tips ............................................................................................. 3Technische gegevens .............................................................. 5

  SNELGIDS.................................................................................. 6Bedieningsknoppen op het stuurwiel .................................. 9Algemeen .................................................................................. 10

  FUNCTIES EN INSTELLINGEN .......................................... 12Autoradio inschakelen ............................................................ 12Autoradio uitschakelen .......................................................... 12Functies Radio selecteren ...................................................... 12Functies CD-speler selecteren .............................................. 12Geheugenfunctie audiobron .................................................. 12Volumeregeling ........................................................................ 12Functie Mute/Pause ................................................................. 12Audio-instellingen .................................................................... 13Toonregeling ............................................................................ 13Balansregeling ........................................................................... 13Faderregeling ............................................................................ 14Functie Loudness ..................................................................... 14Menu ........................................................................................... 15Inbouwvoorbereiding telefoon ............................................. 19Diefstalbeveiliging ..................................................................... 20

  530.03.919 Punto Radio bw 4-11-09 15:51 Pagina 1

 • Informatie op het display ....................................................... 29Volgende/vorige map selecteren op hybride discs........................................................................ 29Structuur van de mappen ...................................................... 29

  DIAGNOSE VAN STORINGEN .......................................... 30Algemeen .................................................................................. 30CD-speler ................................................................................. 30MP3-bestand lezen .................................................................. 30

  530.03.919 Punto Radio bw 4-11-09 15:51 Pagina 2

 • 3

  INLEIDING

  FUNCTIES EN INSTELLINGEN

  RADIO

  CD-SPELER

  MP3 CD-SPELER

  SNELGIDS

  TIPS

  Verkeersveiligheid

  Voordat u gaat rijden, raden wij u aan omvertrouwd te raken met de verschillendefuncties van de autoradio (bijv. het opslaanvan stations).

  Ontvangstomstandigheden

  Tijdens het rijden wisselen de ont-vangstomstandigheden voortdurend. Deontvangst kan gestoord worden door deaanwezigheid van bergen, gebouwen ofbruggen, vooral als u ver verwijderd bentvan de zender waarnaar u luistert.

  BELANGRIJK Bij verkeersinformatie kanhet volume toenemen in vergelijking totde normale weergave.

  IINNLLEEIIDDIINNGG

  De autoradio is ontwikkeld volgens dekenmerkende eigenschappen van het in-terieur en heeft een geheel eigen ontwerpdat volledig is afgestemd op de vormge-ving van het dashboard.

  Hieronder zijn tips en aanwijzingen opge-nomen. Het verdient aanbeveling dezeaandachtig te lezen.

  Een te hoog volume tijdenshet rijden kan zowel uw levenals het leven van anderen in

  gevaar brengen. Wij raden u dan ookaan om het volume altijd zo te regelendat geluiden van buiten hoorbaarblijven.

  530.03.919 Punto Radio bw 4-11-09 15:51 Pagina 3

 • INLEIDING

  FUNCTIES EN INSTELLINGEN

  RADIO

  CD-SPELER

  MP3 CD-SPELER

  4

  SNELGIDS

  verwijder vingerafdrukken en stof vanhet CD-oppervlak met een zachte doek.Houd de CD bij de randen vast en rei-nig vanuit het midden naar de randen;

  gebruik voor het schoonmaken nooitchemische producten (bijv. antistatischesprays of thinner) omdat hierdoor hetoppervlak van de CD kan worden be-schadigd;

  berg na het beluisteren de CDs weerop in hun doosjes om beschadiging vande CDs te voorkomen;

  stel de CDs niet langdurig bloot directzonlicht, aan hoge temperaturen of aanvocht;

  plak geen stickers op het CD-oppervlaken schrijf nooit met een pen of potloodop het weergaveoppervlak van de CD;

  gebruik geen CDs met krassen, bar-sten of vervormingen enz. Het gebruikvan dergelijke CDs kan storingen ofschade veroorzaken;

  voor een optimale weergave raden wijaan originele CDs te gebruiken. Eengoede werking is niet gegarandeerd bijhet gebruik van een CD-R/RW die opeen afwijkend formaat is beschrevenen/of een maximum capaciteit heeftgroter dan 650 MB;

  gebruik geen in de handel verkrijgbarebeschermfolies voor CDs of CDs metstabilisatoren enz., omdat deze kunnenvastlopen in het inwendige mechanismeen de CD kunnen beschadigen;

  Voorzorgsmaatregelen enonderhoud

  Maak het frontpaneel alleen met een zach-te en antistatische doek schoon. Schoon-maak- en glansmiddelen kunnen het frontbeschadigen.

  CD

  Vuil, krassen of vervormingen kunnensprongen in de geluidsweergave van deCD tot gevolg hebben en hebben een ne-gatieve invloed op de geluidskwaliteit.Voor een perfecte weergave geven wij ude volgende tips:

  gebruik alleen CDs met het merkte-ken:

  530.03.919 Punto Radio bw 4-11-09 15:51 Pagina 4

 • 5

  INLEIDING

  FUNCTIES EN INSTELLINGEN

  RADIO

  CD-SPELER

  MP3 CD-SPELER

  SNELGIDS

  De CD-speler kan de meeste in de han-del verkrijgbare compressiesystemenlezen (bijv.: LAME, BLADE, XING,FRAUNHOFER), maar door de verde-re ontwikkeling van dergelijke syste-men, kan het lezen van alle compres-sieformaten niet worden gegarandeerd.

  als u CDs gebruikt die beschermd zijntegen kopiren, kan het enkele secon-den duren voordat de CD wordt weer-gegeven. Bovendien kan niet gegaran-deerd worden dat de CD-speler elkebeveiligde CD weergeeft. Als een CDbeveiligd is tegen kopiren, wat meest-al in kleine letters of moeilijk leesbaarop het etiket van de CD is vermeld, danwordt dat aangegeven door opschriftenzoals COPY CONTROL, COPYPROTECTED, THIS CD CANNOTBE PLAYED ON A PC/MAC, of doorsymbolen zoals:

  TECHNISCHE GEGEVENS

  Uitrustingsniveau Base-audio

  Luidsprekers voor

  2 tweeters 38 mm op de sierpanelenvan de binnenhandgrepen;

  2 mid-woofer luidsprekers 165 mmop de portierframes

  Luidsprekers achter

  2 full-range luidsprekers 130 mm opde zijpanelen achter (3-deursuitvoerin-gen) of op de portierframes (5-deurs-uitvoeringen)

  Uitrustingsniveau uitgebreideaudio (MP3)

  Luidsprekers voor

  2 tweeters 38 mm op de sierpanelenvan de binnenhandgrepen;

  2 mid-woofer luidsprekers 165 mmop de portierframes

  Luidsprekers achter

  2 full-range luidsprekers 130 mm opde zijpanelen achter (3-deursuitvoerin-gen) of op de portierframes (5-deurs-uitvoeringen)

  Uitrustingsniveau Hifi-audio(voor bepaalde uitvoeringen/markten)

  Luidsprekers voor

  2 tweeters op de sierpanelen van debinnenhandgrepen;

  2 mid-woofer luidsprekers 165 mmop de portierframes

  Luidsprekers achter

  2 full-range luidsprekers 130 mm opde zijpanelen achter (3-deursuitvoerin-gen) of op de portierframes (5-deurs-uitvoeringen)

  1 Box sub-woofer in de bagageruimte(rechts)

  1 multikanaals-audioversterker onderhet dashboard (passagierszijde).

  530.03.919 Punto Radio bw 4-11-09 15:51 Pagina 5

 • INLEIDING

  FUNCTIES EN INSTELLINGEN

  RADIO

  CD-SPELER

  MP3 CD-SPELER

  6

  SNELGIDS

  SSNNEELLGGIIDDSS

  Toets

  FM AS

  AM

  MEDIA

  ALGEMENE FUNCTIES

  Inschakelen

  Uitschakelen

  Audiobron selecteren: radio FM1, FM2, FM Autostore

  Audiobron selecteren: radio MW1, MW2

  Audiobron selecteren CD-speler/Media Player (alleen met Blue&Me)

  Wijze

  Toets kort indrukken

  Toets even ingedrukt houden

  Toets kort opeenvolgend indrukken

  Toets kort opeenvolgend indrukken

  Toets kort opeenvolgend indrukken

  F0U0524m

  g ON/OFF

  530.03.919 Punto Radio bw 4-11-09 15:51 Pagina 6

 • 7

  INLEIDING

  FUNCTIES EN INSTELLINGEN

  RADIO

  CD-SPELER

  MP3 CD-SPELER

  SNELGIDS

  Toets

  1 2 3 4 5 6

  FUNCTIES RADIO

  Radiostation zoeken: Automatisch zoeken Handmatig zoeken

  Huidige radiostation opslaan

  Opgeslagen station oproepen

  Wijze

  Automatisch zoeken: toets of indrukken (even ingedrukt houden voor snel vooruitzoeken)Handmatig zoeken: toets of indrukken (even ingedrukt houden voor snel vooruitzoeken)

  Preset/geheugentoetsen van 1 tot 6 even ingedrukt houden

  Preset/geheugentoetsen van 1 tot 6 kort indrukken.

  Toets

  MUTE

  AUDIO-SYSTEEM

  MENU

  ALGEMENE FUNCTIES

  Volume in-/uitschakelen (Mute/Pause)

  Audio-instellingen: lage tonen (BASS), hoge tonen (TREBLE), balans links / rechts (BALANCE), balans voor / achter (FADER)

  Regeling van geavanceerde functies

  Volumeregeling

  Wijze

  Toets kort indrukken

  Menu inschakelen: toets kort indrukkenType regeling selecteren: toets of indrukkenWaarden instellen: toets of indrukken

  Menu inschakelen: toets kort indrukkenType regeling selecteren: toets of indrukkenWaarden instellen: toets of indrukken

  Knop links-/rechtsom draaien

  530.03.919 Punto Radio bw 4-11-09 15:51 Pagina 7

 • INLEIDING

  FUNCTIES EN INSTELLINGEN

  RADIO

  CD-SPELER

  MP3 CD-SPELER

  8

  SNELGIDS

  Toets

  EJECT

  FUNCTIES CD-SPELER

  CD uitwerpen

  Vorig/volgend muziekstuk weergeven

  Muziekstuk snel vooruit-/achteruitspoelen

  Vorige/volgende map weergeven (bij MP3-CD)

  Wijze

  Toets kort indrukken

  Toets of kort indrukken

  Toets of even ingedrukt houden

  Toets of kort indrukken

  Toets

  FUNCTIES Media Player(alleen met BlueMe)

  Vorige/volgende map/artiest/genre/album selecteren afhankelijk van de ingeschakelde keuzemogelijkheid

  Vorig/volgend muziekstuk weergeven

  Wijze

  Toets kort indrukken

  Toets kort indrukken

  530.03.919 Punto Radio bw 4-11-09 15:51 Pagina 8

 • 9

  INLEIDING

  FUNCTIES EN INSTELLINGEN

  RADIO

  CD-SPELER

  MP3 CD-SPELER

  SNELGIDS

  BEDIENINGSKNOPPEN OP HETSTUURWIEL (voor bepaalde uitvoeringen/markten)

  F0U0518m

  Toets

  &

  +SRC

  FUNCTIE

  In-/uitschakelen van AudioMute (bij ingeschakelde radio) of Pauze-functie (MP3-speler of Media Player(alleen met BlueMe)

  Volume verhogen

  Volume verlagen

  Selecteren van golfband (FM1, FM2, FMT, FMA,MW1, MW2) en keuze audiobron (Radio - CD - MP3of Media Player (alleen met BlueMe)

  Radio: voorkeuzestation (van 1 tot 6) oproepen CD/MP3-CD: volgend muziekstuk selecteren

  Radio: voorkeuzestation (van 6 tot 1) oproepen CD/MP3-CD: vorig muziekstuk selecteren

  Wijze

  Toets kort indrukken

  Toets indrukken

  Toets indrukken

  Toets indrukken

  Toets indrukken

  Toets indrukken

  530.03.919 Punto Radio bw 4-11-09 15:51 Pagina 9

 • INLEIDING

  FUNCTIES EN INSTELLINGEN

  RADIO

  CD-SPELER

  MP3 CD-SPELER

  10

  SNELGIDS

  FM Multipath detector.

  handmatig opslaan van 30 stations: 18op de FM-golfband (6 op FM1, 6 opFM2, 6 op FMT) en 12 op de MW-golf-band;

  automatisch opslaan (functie AUTO-STORE) van 6 stations op de be-treffende FM-band;

  functie SPEED VOLUME: snelheids-afhankelijke volumeregeling;

  automatische stereo/mono-weergave.

  CD-speler

  CD direct selecteren

  Muziekstuk selecteren (vooruit/achteruit);

  Muziekstukken snel vooruit-/terug-spoelen;

  Functie CD Display: weergave CD-naam/verstreken speelduur vanaf hetbegin van het muziekstuk;

  Lezen audio-CD, CD-R en CD-RW.

  ALGEMEEN

  De autoradio heeft de volgende functies:

  Radio

  PLL-tuner voor de golfbandenFM/AM/MW;

  RDS (Radio Data System) met TA (ver-keersinformatie) - TP (verkeerspro-grammas) - EON (Enhanced OtherNetwork) - REG (regionale program-mas);

  AF: zoeken naar alternatieve frequen-ties in RDS;

  voorbereid op ontvangst van alarmbe-richten;

  automatisch/handmatig afstemmen;

  Op een multimedia-CDstaan naast audiotracks ookgegevens geregistreerd. Hetafspelen van dit type CDs

  kan piepgeluiden op een zodanigvolume opleveren, dat niet alleen deverkeersveiligheid in gevaar komt,maar waardoor ook de eindversterkeren de luidsprekers beschadigd kunnenworden.

  530.03.919 Punto Radio bw 4-11-09 15:51 Pagina 10

 • 11

  INLEIDING

  FUNCTIES EN INSTELLINGEN

  RADIO

  CD-SPELER

  MP3 CD-SPELER

  SNELGIDS

  Audiosysteem

  Functie Mute/Pause;

  Functie Soft Mute;

  Functie Loudness;

  Grafische 7-bandsequalizer;

  Gescheiden regeling bassen/hoge tonen;

  Balansregeling kanalen rechts/links.

  MP3 CD-speler

  Functie MP3-Info (ID3-TAG);

  Map (vorige/volgende) selecteren;

  Muziekstuk selecteren (vooruit/achter-uit);

  Muziekstukken snel vooruit-/terug-spoelen;

  Functie MP3 Display: weergave map-naam, ID3-TAG informatie, verstrekenspeelduur vanaf het begin van het mu-ziekstuk, bestandsnaam;

  Lezen van audio- of gegevens-CD, CD-R en CD-RW.

  Media Player (alleen met Blue&Me)

  Zie voor de werking van de Media Playerhet supplement Blue&Me.

  530.03.919 Punto Radio bw 4-11-09 15:51 Pagina 11

 • INLEIDING

  FUNCTIES EN INSTELLINGEN

  RADIO

  CD-SPELER

  MP3 CD-SPELER

  12

  SNELGIDS

  FUNCTIES RADIO SELECTEREN

  Druk herhaaldelijk kort op de toets FMasom achtereenvolgens de volgende audio-bronnen te selecteren:

  TUNER (FM1, FM2, FMA);

  Druk herhaaldelijk kort op de toets AMom achtereenvolgens de volgende audio-bronnen te selecteren:

  TUNER (MW).

  CD-SPELER SELECTEREN

  Druk kort op de toets MEDIA om de CD-speler te selecteren.

  GEHEUGENFUNCTIEAUDIOBRON

  Als u naar een CD luistert en u selecteerteen andere audiobron (bijv. de radio), danwordt de weergave onderbroken. Als deCD-speler weer wordt gekozen, danwordt de weergave hervat op het puntwaarop de weergave eerder was onder-broken.

  Als u naar de radio luistert en u selecteerteen andere audiobron en daarna weer deradio, dan wordt afgestemd op het laatstgekozen station.

  VOLUMEREGELING

  Het volume kan worden geregeld doordraaiknop fig. 1 te draaien.

  Als het volume wordt gewijzigd tijdens deweergave van verkeersinformatie, dan blijftdeze nieuwe instelling slechts gehandhaafdtot het einde van de verkeersinformatie.

  FUNCTIE MUTE /PAUSE (volume op nul zetten)

  Druk voor het inschakelen van de Mute-functie kort op de toets MUTE. Het vo-lume neemt geleidelijk af en op het dis-play verschijnt het opschrift RADIO Mu-te (bij gebruik van de radio) of PAUSE(bij gebruik van de CD-speler).

  Druk voor het uitschakelen van de Mute-functie nogmaals op de toets MUTE. Hetvolume wordt geleidelijk verhoogd tot ophet niveau dat daarvoor was ingesteld.

  Als u het volumeniveau wijzigt met dedaarvoor bestemde toets, wordt de Mu-te-functie uitgeschakeld en het volume in-gesteld op het nieuwe geselecteerde ni-veau.

  Bij ingeschakelde Mute-functie wordt bijverkeersinformatie (als de TA-functie isingeschakeld) of bij ontvangst van eenalarmbericht, de Mute-functie uitgescha-keld. Na beindiging van het bericht wordtde functie weer ingeschakeld.

  AUTORADIO INSCHAKELEN

  Druk voor het inschakelen van de auto-radio kort op toets g (ON/OFF).Als u de radio inschakelt, wordt het vo-lume ingesteld op de waarde 5 als hetdaarvoor was ingesteld op een hogerewaarde.

  Als de radio is ingeschakeld terwijl de con-tactsleutel uit het contactslot is genomen,dan schakelt de radio automatisch na circa 20 minuten uit. Na het automatischuitschakelen, kan de autoradio weer 20minuten worden ingeschakeld door op detoets g (ON/OFF) te drukken.

  AUTORADIO UITSCHAKELEN

  Houd de toets g (ON/OFF) even inge-drukt.

  FFUUNNCCTTIIEESS EENN IINNSSTTEELLLLIINNGGEENN

  530.03.919 Punto Radio bw 4-11-09 15:51 Pagina 12

 • 13

  INLEIDING

  FUNCTIES EN INSTELLINGEN

  RADIO

  CD-SPELER

  MP3 CD-SPELER

  SNELGIDS

  LOUDNESS (in-/uitschakelen van deLOUDNESS-functie);

  EQUALIZER (inschakelen en kiezen vande voorgeprogrammeerde equalizer-instellingen);

  USER EQUALISER (instellen van per-soonlijke equalizerinstellingen).

  TOONREGELING (bassen/hogetonen)

  Ga als volgt te werk:

  Selecteer met de toets of de in-stelling Bass of Treble in het AU-DIO-menu;

  druk op toets of voor het ver-sterken/verzwakken van de bassen ofde hoge tonen.

  Als u de toets kort indrukt, wijzigt het ge-luidsniveau in stappen. Als u de toets in-gedrukt houdt, is de wijziging sneller.

  BALANSREGELING

  Ga als volgt te werk:

  Selecteer met de toets of de in-stelling Balance in het AUDIO-menu;

  druk op toets om het geluid uit derechter luidsprekers te versterken ofop toets om het geluid uit de linkerluidsprekers te versterken.

  Als u de toets kort indrukt, wijzigt het ge-luidsniveau in stappen. Als u de toets in-gedrukt houdt, is de wijziging sneller.

  Selecteer de waarde 0 als u de au-dio-uitgangen rechts en links op dezelfdewaarde wilt instellen.

  AUDIO-INSTELLINGEN

  De mogelijke instellingen in het menu zijnafhankelijk van de gekozen audiobron:AM/FM/CD-speler/Media Player (alleenmet Blue&Me)

  Druk kort op de toets AUDIO om de Au-dio-instellingen te wijzigen. Als de toetsAUDIO de eerste keer wordt ingedrukt,dan verschijnt de waarde voor de basin-stelling van de op dat moment gekozenaudiobron op het display (bijv. bij het lui-steren naar een FM-station, verschijnt erFM Bass + 2).

  De menufuncties kunnen worden door-lopen met toets of . De instelling vande geselecteerde functie kan worden ge-wijzigd met toets of .

  Op het display verschijnt de huidige statusvan de geselecteerde functie.

  De menufuncties zijn:

  BASS (lage-tonenregeling);

  TREBLE (hoge-tonenregeling);

  BALANCE (regeling van balans links/rechts);

  FADER (regeling van balans voor/achter);

  530.03.919 Punto Radio bw 4-11-09 15:51 Pagina 13

 • INLEIDING

  FUNCTIES EN INSTELLINGEN

  RADIO

  CD-SPELER

  MP3 CD-SPELER

  14

  SNELGIDS

  FUNCTIE LOUDNESS

  Met de loudness-functie verbetert de ge-luidsweergave op een laag geluidsniveau,omdat de bassen en hoge tonen versterktworden.

  Selecteer voor het in-/uitschakelen mettoets of de instelling Loudness inhet AUDIO-menu. De werking van defunctie (in- of uitgeschakeld) wordt enigeseconden op het display aangegeven doorhet opschrift Loudness On of Loud-ness Off.

  Functies PRESET/USER*/CLASSIC/ROCK/JAZZ (in-/uitschakelen equalizer)

  De gentegreerde equalizer kan wordenin- of uitgeschakeld. Als de functie equali-zer niet is ingeschakeld, kunnen van de au-dio-instellingen alleen de bassen (Bass)en de hoge tonen (Treble) geregeldworden, terwijl als de functie is ingescha-keld ook het volume van frequentieban-den gewijzigd kan worden. Selecteer voorhet uitschakelen van de equalizer de in-stelling EQ Preset met toets of .

  Selecteer voor het inschakelen van deequalizer met toets of een van deinstellingen:

  FM/AM/CD...EQ User (afstellen vande 7 banden van de equalizer door degebruiker);

  Classic (vooraf vastgestelde instellingvan de equalizer voor optimale weer-gave van klassieke muziek);

  Rock (vooraf vastgestelde instellingvan de equalizer voor optimale weer-gave van rock- en popmuziek);

  Jazz (vooraf vastgestelde instelling vande equalizer voor optimale weergavevan jazzmuziek).

  Als een van de instellingen van de equali-zer ingeschakeld is, verschijnt het opschriftEQ.

  FADERREGELING

  Ga als volgt te werk:

  Selecteer met de toets of de in-stelling Fader in het AUDIO-menu;

  druk op toets om het geluid uit de luidsprekers achter te versterken of op toets om het geluid uit de luidspre-kers voor te versterken.

  Als u de toets kort indrukt, wijzigt het ge-luidsniveau in stappen. Als u de toets in-gedrukt houdt, is de wijziging sneller.

  Selecteer de waarde 0 als u de au-dio-uitgangen voor en achter op dezelfdewaarde wilt instellen.

  530.03.919 Punto Radio bw 4-11-09 15:51 Pagina 14

 • 15

  INLEIDING

  FUNCTIES EN INSTELLINGEN

  RADIO

  CD-SPELER

  MP3 CD-SPELER

  SNELGIDS

  * Functie USER EQ SETTINGS (instellingen van de equalizer, al-leen als de instelling USER is geselecteerd)

  Selecteer voor een persoonlijke instellingvan de equalizer met toets of Useren druk op de toets MENU.

  Op het display verschijnt een diagram met7 staafjes. Ieder staafje geeft een frequen-tiebereik aan. Selecteer het gewenste staaf-je met toets of ; het geselecteerdestaafje begint te knipperen en kan wordengeregeld met toets of .

  Druk voor het opslaan van de instellingopnieuw op de toets AUDIO. Op het dis-play wordt de op dat moment geselec-teerde audiobron weergegeven gevolgddoor het opschrift User. Tijdens het be-luisteren van een FM-station verschijnter op het display FM EQ User.

  MENU

  Functies toets MENU

  Druk voor het inschakelen van de Menu-functie kort op de toets MENU. Het dis-play toont de eerste menuoptie (AF) (op-schrift AF Switching On op het display).

  De menufuncties kunnen worden door-lopen met toets of . De instelling vande geselecteerde functie kan worden ge-wijzigd met toets of .

  Op het display verschijnt de huidige sta-tus van de geselecteerde functie.

  De menufuncties zijn:

  AF SWITCHING (ON/OFF);

  TRAFFIC INFO (ON/OFF);

  REGIONAL MODE regionale pro-grammas (ON/OFF);

  MP3 DISPLAY (instelling display vanMP3 CD-speler);

  SPEED VOLUME (snelheidsafhankelij-ke volumeregeling);

  EXTERNAL AUDIO (regeling tele-foonvolume);

  RADIO OFF (uitschakelwijze);

  SYSTEM RESET.

  Druk om het menu te verlaten opnieuwop de toets MENU.

  BELANGRIJK De instellingen AF SWIT-CHING, TRAFFIC INFORMATION enREGIONAL MODE zijn alleen mogelijk bijde FM-radio.

  530.03.919 Punto Radio bw 4-11-09 15:51 Pagina 15

 • INLEIDING

  FUNCTIES EN INSTELLINGEN

  RADIO

  CD-SPELER

  MP3 CD-SPELER

  16

  SNELGIDS

  Functie AF SWITCHING (zoeken naar alternatieve frequen-ties)

  Met het RDS-systeem kan de autoradioop twee verschillende manieren werken:

  AF Switching On: zoeken naar alter-natieve frequenties ingeschakeld (op hetdisplay verschijnt het opschrift AF);

  AF Switching Off: zoeken naar alter-natieve frequenties uitgeschakeld.

  Ga voor het in-/uitschakelen van de func-tie als volgt te werk:

  druk op de toets MENU en selecteerde optie AF Switching On;

  druk op de toets of om de func-tie in of uit te schakelen.

  Als u de functie inschakelt, wordt auto-matisch afgestemd op het station met hetsterkste signaal dat hetzelfde programmauitzendt. Tijdens het rijden kunt u zo blij-ven luisteren naar het geselecteerde sta-tion, zonder dat u op een andere fre-quentie hoeft af te stemmen als u in eenander gebied komt.

  Uiteraard moet het station ontvangenkunnen worden in het betreffende gebied.

  Als de AF-functie is ingeschakeld, wordtop het display het opschrift AF verlicht.

  Als de AF-functie is ingeschakeld en de ra-dio kan het station waarop is afgestemd,niet meer ontvangen, dan start een auto-matische zoekprocedure en verschijnt erop het display het opschrift FM Search(alleen bij uitgebreide autoradio).

  Bij uitgeschakelde AF-functie blijven deoverige RDS-functies, zoals de weergavevan de stationsnaam, wel geactiveerd.

  De AF-functie kan uitsluitend op de FM-golfbanden worden ingeschakeld.

  Functie TRAFFIC INFORMATION(verkeersinformatie)

  Enkele stations op de FM-golfband (FM1,FM2 en FMA) zenden ook verkeersinfor-matie uit. In dat geval verschijnt op hetdisplay het opschrift TA.

  Ga voor het in-/uitschakelen van de TA-functie als volgt te werk:

  druk op de toets MENU en selecteerde optie Traffic info;

  druk op de toets of om de func-tie in of uit te schakelen.

  Als de TA-functie is ingeschakeld, wordtop het display het opschrift TA verlicht.

  BELANGRIJK Als de TA-functie is inge-schakeld, terwijl er een andere audiobrondan Tuner (Radio) is geselecteerd (CD,MP3, Telefoon of Mute/Pause), dan kande radio een automatische zoekprocedu-re starten, waardoor er een ander stationdan waarop eerder was afgestemd, wordtweergegeven als de Tuner (Radio) wordtgeselecteerd.

  Met de TA-functie is het mogelijk:

  RDS-stations te zoeken op de FM-golf-band, die verkeersinformatie uitzenden;

  verkeersinformatie te ontvangen ookals de CD-speler is ingeschakeld;

  verkeersinformatie te ontvangen op eenvooraf ingesteld minimum geluidsni-veau, ook als het volume van de auto-radio op nul staat.

  530.03.919 Punto Radio bw 4-11-09 15:51 Pagina 16

 • 17

  INLEIDING

  FUNCTIES EN INSTELLINGEN

  RADIO

  CD-SPELER

  MP3 CD-SPELER

  SNELGIDS

  BELANGRIJK In enkele landen bestaan ra-diostations die bij ingeschakelde TP-func-tie (op het display verschijnt het opschriftTP) geen verkeersinformatie uitzenden.

  Als de radio is afgestemd op de AM-golf-band en de TA-functie wordt geactiveerd,dan wordt overgeschakeld naar de FM1-golfband en afgestemd op het laatst be-luisterde station.

  Het geluidsniveau van de verkeersinfor-matie is afhankelijk van het ingestelde vo-lume:

  ingestelde volume lager dan de waar-de 5: geluidsniveau van de verkeersin-formatie gelijk aan 5 (vaste waarde);

  ingestelde volume hoger dan de waar-de 5: geluidsniveau van de verkeersin-formatie gelijk aan het ingestelde volu-me +1.

  Als het volume tijdens een verkeersbe-richt wordt gewijzigd, wordt de waardeniet op het display weergegeven en wordtde nieuwe waarde alleen aangehoudenvoor het verkeersbericht dat wordt uit-gezonden.

  Als verkeersinformatie wordt ontvangen,dan verschijnt op het display het opschriftTRAFFIC INFORMATION.

  De TA-functie wordt onderbroken als eenwillekeurige toets van de autoradio wordtingedrukt.

  Functie REGIONAL MODE (ontvangst van regionale uitzendin-gen)

  Enkele nationale stations zenden, op be-paalde uren van de dag, regionale pro-grammas uit die per gebied verschillen.Met deze functie wordt automatisch al-leen op lokale (regionale) stations afge-stemd (zie paragraaf Functie EON).

  Als u wilt dat de autoradio automatischafstemt op regionale stations binnen hetgekozen netwerk, dan moet u deze func-tie inschakelen.

  De functie kan worden in-/uitgeschakeldmet toets of .

  Op het display verschijnt de huidige sta-tus van de functie:

  Regional On: functie ingeschakeld;

  Regional Off: functie uitgeschakeld.

  Als de functie is uitgeschakeld en u hebtafgestemd op een regionaal station dat ineen bepaald gebied uitzendt, dan zult u alsu in een ander gebied komt, het regiona-le station van dat nieuwe gebied ontvan-gen.

  BELANGRIJK Als de functies AF en REGgelijktijdig zijn ingeschakeld en u reist ineen overgangsgebied tussen twee regios,dan kan de radio mogelijk niet correct opeen juiste alternatieve frequentie over-schakelen.

  FUNCTIE MP3 DISPLAY (weergave van de gegevens van deMP3-CD)

  Met deze functie kunt u kiezen welke in-formatie op het display wordt weergege-ven als u naar een MP3-CD luistert.

  Deze functie kan alleen worden gekozenals er een MP3-CD is geladen: in dat ge-val verschijnt op het display het opschriftMP3 Display.

  De functie kan worden gewijzigd mettoets of .

  De beschikbare instellingen zijn:

  Title (titel van muziekstuk, mits metID3-TAG);

  Author (auteur van muziekstuk, mitsmet ID3-TAG);

  Album (albumnaam, mits met ID3-TAG);

  Folder name (naam die aan de mapis toegekend);

  File name (naam die aan het MP3-bestand is toegekend).

  530.03.919 Punto Radio bw 4-11-09 15:51 Pagina 17

 • INLEIDING

  FUNCTIES EN INSTELLINGEN

  RADIO

  CD-SPELER

  MP3 CD-SPELER

  18

  SNELGIDS

  Functie SPEED VOLUME (snelheidsafhankelijke volumerege-ling)

  Met de functie wordt automatisch het vo-lume verhoogd als de snelheid toeneemt,waardoor het volumeniveau wordt aan-gepast aan het achtergrondgeluid in hetinterieur. Druk voor het in-/uitschakelenvan deze functie op de toets of . Ophet display verschijnt het opschrift Speedvolume gevolgd door de huidige standvan de functie:

  Off: functie uitgeschakeld.

  Low: functie ingeschakeld (lage gevoeligheid)

  High: functie ingeschakeld(hoge gevoeligheid).

  Functie RADIO ON VOL (begrenzer voor maximum radio-volume in-/uitschakelen)

  Deze functie schakelt de begrenzer voorhet maximum volume tijdens het inscha-kelen van de autoradio in of uit.

  Op het display verschijnt de stand van defunctie:

  Radio on vol Limit on: bij het in-schakelen van de autoradio zal het vo-lume zijn:

  als de volume-instelling op de maxi-mum begrensde waarde of hogerstaat, dan zal de radio inschakelen ophet maximum volume;

  als de volume-instelling tussen hetminimum en het maximum ligt, danschakelt de radio in op de volume-instelling die was gekozen voor hetuitzetten;

  als de volume-instelling op de mini-mum begrensde waarde of lagerstaat, dan zal de radio inschakelen ophet minimum volume;

  Radio on vol Limit off: de radioschakelt in op de volume-instelling diewas gekozen voor het uitzetten; Hetvolume kan tussen 0 en 40 worden in-gesteld.

  De instelling kan worden gewijzigd mettoets of .

  OPMERKINGEN

  In het menu kan uitsluitend de in-/uit-schakeling worden geregeld en niet hetminimum of maximum volume.

  Als tijdens het inschakelen van de au-toradio de functie TA, TEL, of eenexterne audiobron is geselecteerd, danwordt de volume-instelling van de be-treffende audiobron ingesteld. Als deexterne audiobron wordt uitgescha-keld, dan kan het volume tussen het mi-nimum en maximum worden geregeld.

  Als de accu onvoldoende geladen is, dankan het volume niet tussen het mini-mum en maximum worden geregeld.

  530.03.919 Punto Radio bw 4-11-09 15:51 Pagina 18

 • 19

  INLEIDING

  FUNCTIES EN INSTELLINGEN

  RADIO

  CD-SPELER

  MP3 CD-SPELER

  SNELGIDS

  Functie EXTERNAL AUDIO (regeling telefoonvolume)

  Met behulp van deze functie kan het vo-lume worden geregeld (tussen 1 en 40)door de draaiknop fig. 1 te draaien of detoetsen / in te drukken, of wordenuitgeschakeld (OFF-instelling) van de te-lefoon en van Blue&Me (met uitzon-dering van de Media Player).

  Op het display verschijnt de huidige sta-tus van de functie:

  EXT Audio Off: functie uitgeschakeld.

  EXT Audio Volume 23: functie inge-schakeld en volume ingesteld op 23.

  Functie RADIO OFF (in- en uitschakelwijze)

  Met deze functie kan de uitschakelwijzevan de radio op twee manieren wordeningesteld. De functie kan worden in-/uit-geschakeld met toets of .

  Op het display verschijnt de gekozen wij-ze:

  00 MIN: uitschakeling afhankelijk vande contactsleutel; de autoradio wordtautomatisch uitgeschakeld zodra u decontactsleutel in stand STOP draait;

  20 MIN: uitschakeling onafhankelijkvan de contactsleutel; de autoradio blijftmaximaal nog 20 minuten ingeschakeldnadat de contactsleutel in stand STOPis gedraaid.

  Functie SYSTEM RESET

  Met deze functie kunt u alle oorspronke-lijke fabrieksinstellingen herstellen. De mo-gelijkheden zijn:

  NO: geen restorewerkzaamheden;

  YES: alle fabrieksinstellingen wordenhersteld. Tijdens deze procedure ver-schijnt het opschrift Resetting op hetdisplay. Na deze procedure wijzigt debron niet en zal de oorspronkelijke situatie worden weergegeven.

  VOORBEREIDING TELEFOON

  Als op de auto een handsfree carkit is gen-stalleerd en u gebeld wordt, wordt het au-diosysteem verbonden met de telefoon.Het volume van de telefoon is vast inge-steld, maar kan tijdens het gesprek wor-den geregeld met de draaiknop fig. 1.

  Het vaste volume kan worden geregeldde functie EXT Audio van het menu. Tij-dens het uitschakelen van het volume vooreen telefoongesprek verschijnt op het dis-play het opschrift PHONE.

  530.03.919 Punto Radio bw 4-11-09 15:51 Pagina 19

 • INLEIDING

  FUNCTIES EN INSTELLINGEN

  RADIO

  CD-SPELER

  MP3 CD-SPELER

  20

  SNELGIDS

  DIEFSTALBEVEILIGING

  De autoradio is voorzien van een diefstal-beveiliging die gebaseerd is op de infor-matie-uitwisseling tussen de autoradio ende regeleenheid (Body Computer) in deauto.

  Dit systeem garandeert maximale veilig-heid en zorgt ervoor dat de geheime co-de niet opnieuw ingevoerd hoeft te wor-den, als de voeding van de autoradio on-derbroken is geweest.

  Als deze controle een positief resultaatheeft, dan begint de autoradio te werken.Als de codes bij de vergelijking echter nietovereenkomen of als de regeleenheid (Bo-dy Computer) wordt vervangen, dan moetde gebruiker de geheime code invoerenop de wijze die in de volgende paragraafis beschreven.

  Geheime code invoeren

  Als u de autoradio inschakelt, verschijnt,als de code wordt gevraagd, op het displayongeveer 2 seconden het opschrift Radiocode, gevolgd door vier streepjes - - - -.

  De geheime code bestaat uit vier cijfers tus-sen 1 en 6. Elk streepje staat voor een cijfer.

  Druk voor het invoeren van het eerste cij-fer op de betreffende voorkeuzetoets (tus-sen 1 en 6). Voer op dezelfde wijze de ove-rige cijfers van de code in.

  Als de vier cijfers niet binnen 20 secon-den worden ingevoerd, verschijnt op hetdisplay het opschrift Enter code - - - -.Dit wordt niet beschouwd als het invoe-ren van een verkeerde code.

  Na het invoeren van het vierde cijfer (bin-nen 20 seconden), begint de autoradio tewerken.

  Als een verkeerde code wordt ingevoerd,hoort u een akoestisch signaal en ver-schijnt op het display het opschrift Ra-dio blocked/ wait om aan te geven datde juiste code moet worden ingevoerd.

  Iedere keer als een verkeerde code wordtingevoerd, wordt de wachttijd waarna op-nieuw een code kan worden ingevoerd,verhoogd (1 min, 2 min, 4 min, 8 min, 16min, 30 min, 1 uur, 2 uur, 4 uur, 8 uur, 16uur en 24 uur), totdat de wachttijd vanmaximaal 24 uur is bereikt. De wachttijdwordt op het display aangegeven door hetopschrift Radio blocked/wait weerge-geven. Als dit opschrift is verdwenen, kande code opnieuw worden ingevoerd.

  Code-Card

  Dit document is het eigendomsbewijs vande autoradio. Op dit document staan hetmodel, het serienummer en de geheimecode van de autoradio aangegeven.

  BELANGRIJK Bewaar dit document zorg-vuldig, zodat u bij diefstal van de autora-dio de gegevens aan de bevoegde instan-tie kunt overleggen.

  530.03.919 Punto Radio bw 4-11-09 15:51 Pagina 20

 • 21

  INLEIDING

  FUNCTIES EN INSTELLINGEN

  RADIO

  CD-SPELER

  MP3 CD-SPELER

  SNELGIDS

  GOLFBAND SELECTEREN

  Druk bij ingeschakelde Radio herhaalde-lijk kort op de toets FMas of AM om degewenste golfband te selecteren.

  Telkens als u op de toets drukt, wordt devolgende golfband geselecteerd in de volg-orde:

  Na indrukken van de toets FMas:FM1, FM2 of FMA;

  Na indrukken van de toets AM: MW.

  Elke band wordt op het display door eenbijbehorend opschrift aangegeven. Erwordt afgestemd op het laatst geselec-teerde station op de betreffende golfband.

  De FM-band is onderverdeeld in: FM1,FM2 en FMA; de FMA-golfband is gere-serveerd voor de stations die met de Au-toSTore-functie automatisch worden op-geslagen.

  VOORKEUZETOETSEN

  De toetsen met de symbolen van 1 tot 6maken de volgende voorkeuze-instellin-gen mogelijk:

  18 stations op de FM-golfband (6 opFM1, 6 op FM2 of 6 op FMA (bij en-kele uitvoeringen);

  12 stations op de MW-golfband;

  Kies voor het oproepen van een voor-keuzestation, de gewenste golfband endruk vervolgens kort op de betreffendevoorkeuzetoets (tussen 1 en 6).

  Als langer dan 2 seconden de betreffen-de voorkeuzetoets wordt ingedrukt,wordt het geselecteerde station opgesla-gen. Als het station is opgeslagen, klinkter ter bevestiging een geluidssignaal.

  INLEIDING

  Als u de autoradio inschakelt, dan wordtde audiobron ingeschakeld die voor hetuitschakelen beluisterd werd: Radio, CD,CD MP3 of Media Player (alleen metBlue&Me).

  Om de Radio te selecteren tijdens het be-luisteren van een andere audiobron, moetu kort op de toets FMas of AM drukken,afhankelijk van de gewenste golfband.

  Als de Radio is ingeschakeld, verschijnenop het display de naam (alleen RDS-sta-tions), de frequentie van het geselecteer-de station, de geselecteerde golfband (bijv.FM1) en het nummer van de voorkeuze-toets (bijv. P1).

  RRAADDIIOO ((TTuunneerr))

  530.03.919 Punto Radio bw 4-11-09 15:51 Pagina 21

 • INLEIDING

  FUNCTIES EN INSTELLINGEN

  RADIO

  CD-SPELER

  MP3 CD-SPELER

  22

  SNELGIDS

  AUTOMATISCHE AFSTEMMING

  Druk kort op toets of om automa-tisch in de gekozen richting te zoeken naarhet eerstvolgende te ontvangen station.

  Als de toets of langer wordt inge-drukt, dan start het snel zoeken. Als detoets wordt losgelaten, wordt er afge-stemd op het eerstvolgende te ontvangenstation.

  Als de TA-functie (verkeersinformatie) isingeschakeld, wordt alleen naar stationsgezocht die verkeersinformatie uitzenden.

  HANDMATIGE AFSTEMMING

  U kunt handmatig de stations op de ge-selecteerde golfband zoeken.

  Kies de gewenste golfband en druk ver-volgens herhaaldelijk kort op toets of om in de gekozen richting te zoeken.Als toets of langer wordt ingedrukt,wordt er snel naar stations gezocht. Alsde toets wordt losgelaten, stopt het zoe-ken.

  LAATST BELUISTERDE STATION OPSLAAN

  De radio onthoudt automatisch naar welkstation op de diverse golfbanden is geluis-terd. Op dit station wordt afgestemd alsde radio wordt ingeschakeld of wanneervan golfband wordt gewisseld.

  530.03.919 Punto Radio bw 4-11-09 15:51 Pagina 22

 • 23

  INLEIDING

  FUNCTIES EN INSTELLINGEN

  RADIO

  CD-SPELER

  MP3 CD-SPELER

  SNELGIDS

  FUNCTIE AUTOSTORE (automatisch opslaan van stations)

  Voor het inschakelen van de functie Au-toSTore moet u de toets FMas ingedrukthouden, totdat u een akoestisch signaalhoort. Met deze functie worden automa-tisch de 6 stations met het sterkste signaalop de FMA-golfband opgeslagen (in volg-orde van afnemende sterkte).

  Tijdens het automatisch opslaan knippertop het display het opschrift Autostore.

  Om de AutoSTore-functie te onderbre-ken, moet opnieuw op de toets FMas wor-den gedrukt: er wordt afgestemd op hetstation waarnaar u luisterde, voordat defunctie werd ingeschakeld.

  Als de AutoSTore-functie is beindigd,wordt automatisch afgestemd op het eer-ste voorkeuzestation op de FMA-golfband,dat is opgeslagen onder voorkeuzetoets1.

  Onder de van 1 tot 6 genummerde toet-sen worden nu automatisch de stationsopgeslagen die op dat moment op de ge-selecteerde golfband het sterkste signaaluitzenden.

  Als is afgestemd op de MW-golfband ende functie AutoSTore wordt ingeschakeld,dan wordt automatisch de FMA-golfbandgeselecteerd, waarop de functie wordt uit-gevoerd.

  BELANGRIJK Soms slaagt de functie Au-toSTore er niet in 6 stations met een vol-doende sterk signaal te vinden. In dat ge-val worden onder de vrije voorkeuze-toetsen de stations met het sterkste sig-naal opgeslagen.

  BELANGRIJK Als de AutoSTorefunctiewordt ingeschakeld, worden de eerderopgeslagen stations op de FMA-golfbandgewist.

  530.03.919 Punto Radio bw 4-11-09 15:51 Pagina 23

 • INLEIDING

  FUNCTIES EN INSTELLINGEN

  RADIO

  CD-SPELER

  MP3 CD-SPELER

  24

  SNELGIDS

  FUNCTIE EON (Enhanced OtherNetwork)

  In enkele landen zijn netwerken gefor-meerd van meerdere stations die ver-keersinformatie uitzenden. Als dit het geval is, wordt het programma van het station waarnaar u luistert tijdelijk onder-broken voor:

  verkeersinformatie (alleen bij ingescha-kelde TA-functie);

  regionale programmas, iedere keer alsdeze worden uitgezonden door een station van hetzelfde netwerk.

  ONTVANGST VAN ALARMBERICHTEN

  De autoradio is bij ingeschakeld RDSvoorbereid op de ontvangst van alarmbe-richten in geval van uitzonderlijke om-standigheden of gebeurtenissen die gevaarkunnen opleveren (aardbevingen, over-stromingen enz.). Deze berichten wordenuitgezonden op het station waarop is af-gestemd.

  Deze functie wordt automatisch inge-schakeld en kan niet worden uitgescha-keld.

  Tijdens het uitzenden van een alarmbe-richt verschijnt op het display het opschriftAlarm. Tijdens het bericht wijzigt hetvolume van de autoradio op dezelfde wij-ze als bij het weergeven van verkeersin-formatie.

  UITZENDINGEN IN STEREO

  Als het ontvangstsignaal te zwak is, wordtde weergave automatisch veranderd vanstereo in mono.

  530.03.919 Punto Radio bw 4-11-09 15:51 Pagina 24

 • 25

  INLEIDING

  FUNCTIES EN INSTELLINGEN

  RADIO

  CD-SPELER

  MP3 CD-SPELER

  SNELGIDS

  INLEIDING

  Dit hoofdstuk bevat de specifieke in-structies voor de werking van de CD-speler: zie voor de werking van de auto-radio het hoofdstuk Functies en Instel-lingen.

  CD-SPELER SELECTEREN

  Ga voor het inschakelen van de gente-greerde CD-speler als volgt te werk:

  plaats een CD, bij ingeschakeld appa-raat: de weergave start vanaf het eer-ste muziekstuk;

  of

  schakel als er reeds een CD in de spe-ler zit, de autoradio in en druk vervol-gens kort op de toets CD om de CD-speler te selecteren: de weergave startvanaf het laatst beluisterde muziekstuk.

  Voor een optimale weergave raden wij aanoriginele CDs te gebruiken. Als u eenCD-R/RW gebruikt, dan moet deze vangoede kwaliteit zijn en tijdens het opne-men op de laagst mogelijke snelheid zijnbeschreven.

  LADEN/UITWERPEN VAN DECD

  Steek de CD voorzichtig in de opening,zodat de CD automatisch en op de juistewijze in de speler wordt geladen.

  De CD kan worden ingestoken bij uitge-schakelde autoradio en contactsleutel instand MAR: in dit geval blijft de autoradiouitgeschakeld. Als u de autoradio inscha-kelt, dan wordt de audiobron ingeschakelddie voor het uitschakelen beluisterd werd.

  Na het insteken van een CD verschijnt erop het display het symbool CD-IN enhet opschrift CD Reading. Dit blijftweergegeven gedurende de tijd die de au-toradio nodig heeft om de tracks op deCD te lezen. Daarna start de autoradioautomatisch met de weergave van het eer-ste muziekstuk.

  CCDD--SSPPEELLEERR

  530.03.919 Punto Radio bw 4-11-09 15:51 Pagina 25

 • INLEIDING

  FUNCTIES EN INSTELLINGEN

  RADIO

  CD-SPELER

  MP3 CD-SPELER

  26

  SNELGIDS

  Druk bij ingeschakelde autoradio op detoets (EJECT) voor het automatisch uit-werpen van de CD. Na het uitwerpenwordt de audiobron ingeschakeld die be-luisterd werd voordat de CD werd afge-speeld.

  Als de CD niet uit de speler wordt ver-wijderd, dan wordt de CD na ongeveer20 seconden automatisch weer geladenen wordt afgestemd op de Tuner (Radio).

  De CD kan niet worden uitgeworpen bijuitgeschakelde autoradio.

  Als u de uitgeworpen CD weer in de spe-ler plaatst zonder dat hij volledig uit deopening is verwijderd, dan schakelt de radio niet over op de CD-speler.

  Eventuele foutmeldingen

  Als de geladen CD niet kan worden gele-zen (bijv. als een CD-ROM is geladen, eenCD verkeerd is geplaatst of er een lees-fout is), verschijnt op het display het op-schrift CD Disc error.

  Vervolgens wordt de CD uitgeworpen enhoort u de audiobron die ingeschakeld wasvoordat de CD-speler werd geselecteerd.

  Als er externe audiobronnen (TA,ALARM en Phone) zijn ingeschakeld,dan wordt de onleesbare CD niet uitge-worpen, zolang deze functies actief zijn.Na beindiging van de functie, wordt bijingeschakelde CD-speler, gedurende en-kele seconden het opschrift CD Disc error weergegeven en vervolgens wordtde CD uitgeworpen.

  INFORMATIE OP HET DISPLAY

  Als de CD-speler is ingeschakeld, ver-schijnen op het display de volgende mel-dingen:

  CD Track 5: het nummer van het muziekstuk op de CD;

  03:42: de verstreken speelduur van-af het begin van het muziekstuk (als debetreffende menufunctie is ingescha-keld).

  530.03.919 Punto Radio bw 4-11-09 15:51 Pagina 26

 • 27

  INLEIDING

  FUNCTIES EN INSTELLINGEN

  RADIO

  CD-SPELER

  MP3 CD-SPELER

  SNELGIDS

  MUZIEKSTUK SELECTEREN(vooruit/achteruit)

  Druk kort op de toets om het vorigemuziekstuk op de CD te beluisteren enop de toets om het volgende muziek-stuk te beluisteren. De muziekstukkenworden cyclisch geselecteerd: na het laat-ste muziekstuk wordt het eerste muziek-stuk geselecteerd en omgekeerd.

  Als het muziekstuk al meer dan 3 secon-den wordt weergegeven en op toets wordt gedrukt, wordt het muziekstuk van-af het begin herhaald. Als u in dat gevalhet vorige muziekstuk wilt beluisteren,moet de toets tweemaal na elkaar wor-den ingedrukt.

  MUZIEKSTUKKEN SNELVOORUIT-/TERUGSPOELEN

  Houd toets ingedrukt om het gekozenmuziekstuk versneld vooruit te spoelenof houd toets ingedrukt om het geko-zen muziekstuk versneld achteruit te spoe-len. Het snel vooruit-/achteruitspoelenwordt onderbroken als u de toets loslaat.

  FUNCTIE PAUSE

  Druk om de CD-speler in de pauzestandte zetten op toets MUTE. Op het displayverschijnt het opschrift CD Pause.

  Druk om de weergave te hervatten op-nieuw op de toets MUTE.

  Als een andere audiobron wordt gekozen,dan wordt de pauze-functie uitgeschakeld.

  530.03.919 Punto Radio bw 4-11-09 15:51 Pagina 27

 • INLEIDING

  FUNCTIES EN INSTELLINGEN

  RADIO

  CD-SPELER

  MP3 CD-SPELER

  28

  SNELGIDS

  INLEIDING

  Dit hoofdstuk bevat de specifieke in-structies voor de werking van de MP3CD-speler: zie voor de werking van de au-toradio het hoofdstuk 4 en 6.

  OPMERKING MPEG Layer-3 audio deco-ding technology licensed from Fraunhof-er IIS and Thomson multimedia.

  MP3-SPELER

  Naast het weergeven van normale audio-CDs kan de autoradio ook CD-ROMsweergeven waarop MP3-bestanden zijngeregistreerd. De autoradio werkt zoalsin hoofdstuk 5 is beschreven, wanneereen normale audio-CD wordt geladen.

  Voor een optimale weergave raden wij hetgebruik aan van CD R/RWs van goedekwaliteit die tijdens het opnemen op delaagst mogelijke snelheid zijn beschreven.

  De bestanden in de MP3-CD worden in-gedeeld in mappen, waardoor opeenvol-gende lijsten worden gemaakt van allemappen die MP3-bestanden bevatten(mappen en submappen worden alle tothetzelfde niveau teruggebracht); de map-pen die geen MP3-bestanden bevattenkunnen niet worden geselecteerd.

  Kenmerken en werking bij de weergavevan MP3-bestanden:

  de CD-ROMs moeten zijn opgenomenin ISO 9660 formaat;

  de muziekbestanden moeten de exten-sie .mp3 hebben: bestanden met eenandere extensie worden niet weerge-geven;

  de sample-frequencies zijn: 44.1 kHz,stereo (van 96 tot 320 kbit/s) - 22.05kHz, mono of stereo (van 32 tot 80kbit/s);

  de weergave van muziekstukken metvariabele bit-rate is mogelijk.

  BELANGRIJK De namen van de muziek-stukken mogen de volgende tekens nietbevatten: spaties, (apostroffen), ( en )(haakjes openen en sluiten). Zorg tijdenshet samenstellen van een MP3-CD dat debestandsnamen deze tekens niet bevatten;als dit wel het geval is, dan kan het sys-teem de betreffende muziekstukken nietweergeven.

  MMPP33 CCDD--SSPPEELLEERR

  530.03.919 Punto Radio bw 4-11-09 15:51 Pagina 28

 • 29

  INLEIDING

  FUNCTIES EN INSTELLINGEN

  RADIO

  CD-SPELER

  MP3 CD-SPELER

  SNELGIDS

  MP3-SESSIES OP HYBRIDEDISCS SELECTEREN

  Als een hybride disk (Mixed Mode, En-hanced, CD-Extra) wordt ingestoken, dieook MP3-bestanden bevat, dan begint deradio automatisch met het weergeven vande audiosessie. Tijdens de weergave kanworden overgeschakeld naar de MP3-sessie door de toets MEDIA langer dan 2seconden ingedrukt te houden.

  BELANGRIJK Bij het activeren van defunctie kan de radio enkele seconden no-dig hebben voordat de weergave start. Tij-dens de controle van de disk, toont hetdisplay het opschrift CD Reading. Alser geen MP3-bestanden worden gevon-den, hervat de radio de weergave van deaudiosessie vanaf het punt, waarop dezeonderbroken werd.

  INFORMATIE OP HET DISPLAY

  Weergave van informatie Id3-tag

  De autoradio kan niet alleen informatieover de verstreken speelduur, naam vande map en van het bestand weergeven,maar ook de ID3-TAG-informatie over deTitel, Artiest, Auteur van het muziekstuk.

  De naam van de op het display weerge-geven MP3-map komt overeen met denaam waarmee de CD-map is opgeslagen,gevolgd door een asterisk.

  Voorbeeld van een naam van een volledi-ge MP3-map: BEST OF *.

  Als u voor de weergave van de ID3-TAG-informatie (Titel, Artiest, Album) hebt ge-kozen en bij het geselecteerde muziekstukis deze informatie niet opgeslagen, danwordt deze vervangen door de naam vanhet bestand.

  VOLGENDE/VORIGE MAPSELECTEREN

  Druk op toets om de volgende map teselecteren of op toets om de vorigemap te selecteren. Op het display ver-schijnen het nummer en de naam van devolgende/vorige map (bijv. DIR 2XXXXXX).

  XXXXXX: naam van de map (het displaytoont uitsluitend de eerste 8 karakters).

  De mappen worden cyclisch geselecteerd:na de laatste map wordt de eerste mapgeselecteerd en omgekeerd.

  Als binnen 2 seconden geen enkele ande-re map of muziekstuk wordt geselecteerd,wordt het eerste muziekstuk van de nieu-we map weergegeven.

  Als het laatste muziekstuk op de geselec-teerde map is weergegeven, wordt de vol-gende map weergegeven.

  STRUCTUUR VAN DE MAPPEN

  De autoradio met MP3-speler:

  herkent alleen de mappen met MP3-bestanden

  brengt, als de MP3-bestanden van eenCD-ROM zijn onderverdeeld in meer-dere submappen, de structuur van deMP3-bestanden terug tot een structuurmet een enkel niveau, of brengt desubmappen terug naar het niveau vanhoofdmappen.

  530.03.919 Punto Radio bw 4-11-09 15:51 Pagina 29

 • 30

  ALGEMEEN

  Laag geluidsniveau

  De functie Fader moet zijn ingesteld opde waarden F (voor), om te voorkomendat het uitgangsvermogen van de auto-radio vermindert en het volume op nulwordt gezet als de fader is ingesteld opde waarde R+9.

  Audiobron kan niet geselecteerdworden

  Er is geen enkele CD geladen. Laad de CDof de MP3-CD die u wilt beluisteren.

  CD-SPELER

  De CD wordt niet weergegeven

  De CD is vuil. Maak de CD schoon.

  Er zitten krassen op de CD. Probeer eenandere CD.

  De CD wordt niet geladen

  Er is al een CD geladen. Druk op toets en verwijder de CD.

  MP3-BESTAND LEZEN

  Het muziekstuk springt over tijdenshet lezen van mp3-bestanden

  Er zitten krassen op de CD of de CD isvuil. Maak de CD schoon, zie de paragraafCD in het hoofdstuk INLEIDING.

  De speelduur van de mp3-muziek-stukken wordt niet juist weergege-ven

  In enkele gevallen (vanwege de registra-tiemethode) kan de speelduur van deMP3-bestanden verkeerd worden weer-gegeven.

  DDIIAAGGNNOOSSEE VVAANN SSTTOORRIINNGGEENN

  530.03.919 Punto Radio bw 4-11-09 15:51 Pagina 30

 • OOPPMMEERRKKIINNGGEENN

  530.03.919 Punto Radio bw 4-11-09 15:51 Pagina 31

 • Fiat Group Automobiles Netherlands B.V.B. U. After Sales Importeur voor Nederland:

  Fiat Group Automobiles Netherlands B.V. - Singaporestraat 92-100 - 1175 RA Lijnden Druknummer 530.03.919 - 07/2009 - 1a editie

  Gedrukt door Hoogcarspel Grafische Communicatie - Middenbeemster

  530.03.919 Punto Radio bw 4-11-09 15:51 Pagina 32

 • F I A T B R A V O

  De gegevens in deze publicatie zijn uitsluitend indicatief bedoeld. Fiat behoudt zich het recht voor op elk moment de in deze publicatie beschreven modellen om technische of commercile redenen te wijzigen.

  Wendt u voor nadere informatie tot het Fiat Servicenetwerk. Gedrukt op milieuvriendelijk chloorvrij papier.

  NEDERLANDS

  I N C O M B I N A T I E M E T I N S T A N T N A V

  os BravoB&m 422x148:os BravoB&m 2-7-09 15:37 Pagina 1

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages false /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages false /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051) /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27) /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName (http://www.color.org) /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MarksOffset 8.503940 /MarksWeight 0.250000 /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName /PageMarksFile /RomanDefault /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed true >> > ]>> setdistillerparams> setpagedevice