לגיונלה

2
ההההההה ייי ייייי)יייייייייי( יייייייי( יייייי יי יייי יייי יייייי) יייייי יייי( ייי יייייייGimenze stain .) יייייי. יי ייייייייי. יייייβ-lactamase . .)+(, ייייי)+( יייייייי ייייייי יייייייייייי ייי ייי ייייייי ייייי, יייי ייייי י.ייייי.26 ייייי ייייי ייייי יייייייי ייייי. יייייי( ייייי יייייייי.) יייי יייייייי ייי יייי יייי ייייי יייי יייייייי. יייייי יייייי יייייfusion יי יייייייי יי יייייייי ייי יייייי יי יייי. ייייייי ייייי יייי/ייייי ייייי ייי ייייי יייייי ייייייי יייי ייייי יי ייייי ייייי. ייייייי "ייייייי" יייייי יייייי ייי. ייייי ייייי יייייייי, יייייי יייי ייייייי יייייי ייייי ייייייי' ייייייי יייייי יייי יייי, יייייי ייייי יייייייי י"י יי יייייי. ייייי יי יייי ייייBCYE – Buffer Charcoal Yeast Extract . יייי יייי יייי יייי ייייי יייייי יייייייי. ייייי ייייייי- ייי יייייי ייי יייייי ייייי. ייייי ייייי יייייי ייייי יי יייייייייי ייייי. ייייי יי ייייייי,α- ketoglutarate יייייGF ייייייי יייייי, ייייייי יי יייי. יי ייייי ייי יי ייי יי ייי יי יייי ייי ייייייי ייי יי ייייייי. ייייי יייי יייייי, ייי יייייי ייייייי, יייי יי ייייי. יייי ייייייי יי. ייייי ייי יייייייי. ייייי יייייי ייייBYCE + יייייייי( יייייייייייי. יי יייי) ייייי יייי' יייי( 6 ייייייי ייייי ייי) יייי. יי יי)יייייי( יייייייייייי( ייי ייי ייייייי יייייי יייי) יייייייי יייייי יייייייי יי ייייייי ייייי ייייי יי יייייי. ייייייי יי יייייי יי יייייייי יי יייייי יייייייי. יי ייייי יייייייי יייי יייייי יי יייי יייייי ייייי יי ייי ייייייי, ייייייי' יי ייייייי יייייייייייייייייי. יי.- יייי יייייייייייי יי ייייי12 יייייייי ייייי ייייייי15 יייייייי ייייי. יייייי1 ייי( ייי יייי50% יייייי) יייי ייייי. יייי ייי, י"י יייייי:6 ( 10% ,) 2 , 3 , 4 , 5 , 7 ..., 15 . יי יי יייי ייי ייי יי י. ייייייייייי. ייייי ייייי יייי יייייייייייL.micdadei )5-6%( . ייייייייי יי ייL.longbeachae . יייי יייייייי יייייי ייייי יי יייייייי יייייי יייי. ייייייי ייי יייייי יייי ייייי. יייי ייי ייייייי יי.ייייי)ייייי יייייי יי יייי( יייי ייייייי. יייייי יייייי ייייייייייי. יי יייייייי יי יייייי יי יייייPontiac fever .

Upload: nadav-shalit

Post on 15-Aug-2014

2.737 views

Category:

Documents


15 download

DESCRIPTION

one of a set of notes on different bacteria and treatments (hebrew)

TRANSCRIPT

Page 1: לגיונלה

לגיונלה

מתג )קוקובצילוס( גרם שלילי )מבנית– בצביעה לא קולט פוקסין היטב( נצבע

(.Gimenze stainבצביעת כסף ובחימנז ) אירובי. לא פרמנטטיבי. מייצרβ-

lactamase.)+(קטלאז ,)+(אוקסידאז .לגיונלה פניאומופיליה הוא הזן הפתוגני

מינים26הנפוץ, חובב יצירת ד.ריאות. שונים בתוכם סרוטיפים שונים.

.)מועבר באירוסול )מזגנים בכנס לגיונרים גדל במים בתוך אמבות מאוד מוטיליות.

של הליזוזוםfusionלחיידק מנגנון המונע עם הפאגוזום וכך החיידק לא נפגע.

כשהאמבה בתנאי יובש/סביבה עוינת היא הופכת לציסטה והחיידק נשאר בצורה לא

פעילה בתוכה. כשהאמבה "מתעוררת" החיידק מאוקטב שוב. האמבה עוברת

באירוסול, מפורקת בגוף והחיידק המקבילה–משתחרר ועובר למקרופג'

האמבית בגוף האדם, ומשתמש באותםמנגנונים ע"מ לא להתעכל.

גידול על קרקע מזוןBCYE – Buffer Charcoal Yeast Extractקרקע בצבע .

שחור עליה גדלות מושבות בצבע לבן-תכלת. מושבה מחוספסת ונראית כמו

זכוכית חלבית. הבופר והפחם מונעים גדילה של אורגניזמים אחרים. בנוסף יש

GF – וברזל α-ketoglutarateציסטאין, אםחיוניים לחיידק, בלעדיהם לא יגדל.

חיידק גדל על מצע זה וגם על המצע בלי הוא לא לגיונלה.–ציסטאין

חיידק מאוד אינרטי, מעט פעילות מטבולית, מקשה על אבחון. עיקר

האנרגיה מח.אמינו ולא מפחמימות. קרקע –זיהוי ואבחון BYCE+

אנטיביוטיקות )הלגיונלה עמידה לאנט' ימים( מעבירים6רבות(. אם צומח )

לקרקע ללא ציסטאין )יומיים(. אם לא גדל בלי ציסטאין )חיובי ללגיונלה( אוספים חומר ממושבה ומערבבים עם פורמלין

שהורג ומשמר את החיידק. מטפטפים את התמיסה עם הפורמלין על זכוכית

ומייבשים. אם מדובר בלגיונלה יהיה בדיקה עם קיט–אנטיגן על דופן החיידק

נוגדנים, וסנדביץ' עם נוגדנים פלורוסצנטים אנטי-נוגדנים. לל.פניאומופיליה יש לפחות

אנטיגנים15 סרוטיפים שונים המציגים 12 (50% הכי נפוץ )מעל 1שונים. סרוטיפ

ונבדוק אותו ראשון. לאחר מכן, ע"פ.15,...7, 5, 4, 3, 2(, 10% )6שכיחות:

לא ל.–אם לא מגיב לאף אחדפניאמופיליה.

השכיח ביותר אחרי פניאומפיליה– L.micdadei )5-6%(באוסטרליה יש גם .

L.longbeachae. שיטת הנוגדנים מאפשרת זיהוי של

לגיונלות ידועות בלבד.קליניקה

דלקת ריאות. בחלק קטן–ברב המקרים מהחולים בד.ריאות )מקרים חריפים של דלקת( תהיה בקטרמיה. במקרים נדירים

אנדוקרדיטיס. יש פרזנטציה לא קלאסית של המחלה–

Pontiac feverידוע שיש קשר ללגיונלה . אך מהותו לא ברורה. נגרם מחשיפה

–למקור מים נגוע. מחלה דמוית שפעת כאבי ראש ופרקים ללא ד.ריאות. לא

מוצאים לגיונלות, כנראה מדובר בחשיפה לאנדוטוקסין. כיח עם לויקוציטים ללא

90%חיידק שנצבע בצביעת גרם. מהנחשפים יסבלו מסימפטומים, אין

העברה מאדם לאדם, אינקובציה קצרה )(. self limiting ימים(, אין תמותה )1-2

אוכלוסיות רגישות לד.ריאות מלגיונלה– זקנים, מעשנים ואימונוסופרסיביים )מחלה

איממארת, כימותרפיה, סטרואידים, , סכרת וכו'.(ספיקה כלייתית עם דיאליזה

-infective dose ה–באוכלוסיה רגישה יותר נמוך. בכמות גדולה יותר גם לא

רגישים יידבקו.דיאגנוזה קלינית

-שיטת המצעים היא הGold standard אבל היא איטית מדי לחולה במצוקה.

בעיות–יש שיטת ערבוב כיח עם נוגדנים רגישות )צריך הרבה לגיונלה( וסגוליות

טסט גרוע.–)עם מיני פסאודומונס( לא מספיק זמן להתפתחות–סרולוגיה

נוגדנים, בעיה עם חוליםאימונוסופרסיביים.

PCR –טוב אך לא נפוץ, אין קיט מסחרי הטסט המועדף– Ag detection –יש קיט

שמתבסס על כך שחולים מפרישים כמות ימים.2-3 בשתן אחרי Agמספקת של

אם יש–מאבחן רק לגיונלות מוכרות לגיונלה שאין את הנוגדן אליה בקיט לא

יגלה. אין צורך–מחלה לא מועברת אדם לאדם

בבידוד חולים.טיפול

כמו ברוצלה - הפתוגן אינטרצלולרי פקולטטיבי )גדל בתרבית ללא תאים( ולכן

וגם in vitroרק אנטיביוטיקה שפועלת חודרת מקרופג' תהיה יעילה.

פניצילינים לא עובדים בגללβ-lactamase. פניצילינים וצפלוספורינים גם לא חודרים

מקרופג'.

Page 2: לגיונלה

אריטרומיצין,–התרופות בשימוש טטרציקלין, ריפמפין, פלורוקווינולונים.

מתן התרופות בנפרד או בשילובים. די יעיל.

הערת סיום 1-10בדלקת ריאות מלגיונלה: תק' דגירה

, אין מעבר5%ימים, אחוז ההדבקה קטן מ- מאדם לאדם, אפידמי או ספורדי, תמותה

סוף קיץ–, תקופת התפרצות 15-20%וסתיו.