บทที่ 2 การวิเคราะห โครงสร าง statically...

of 13 /13
THEORY OF STRUCTURES By Assoc. Prof. Dr. Sittichai Seangatith SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF ENGINEERING SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY การบานบทที1 ขอ 1-5 และ 1-6 กําหนดสง: บทที2 การวิเคราะหโครงสราง Statically Determinate วัตถุประสงค 1. เพื่อทบทวนสมการความสมดุลและหลักการ superposition และ การประยุกตใชงานกับโครงสราง statically determinate ไดอยาง ถูกตอง 2. เพื่อใหทราบและเขาใจถึงการหา determinacy และ stability ของ โครงสราง การวิเคราะหโครงสรางมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นเสมอเนื่องจาก การสรางแบบจําลองเพื่อใชในการวิเคราะหโครงสราง สมมุติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมและคุณสมบัติทางกลของวัสดุ - linear elastic and obeys Hooke’s law สมมุติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของโครงสรางและชิ้นสวนของ โครงสราง - negligible deformation of the structure under all loads.

Author: others

Post on 29-Oct-2019

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • THEORY OF STRUCTURES

  By

  Assoc. Prof. Dr. Sittichai SeangatithSCHOOL OF CIVIL ENGINEERING

  INSTITUTE OF ENGINEERINGSURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

  การบานบทที ่1ขอ 1-5 และ 1-6

  กาํหนดสง:

  บทที่ 2การวิเคราะหโครงสราง Statically Determinate

  วัตถุประสงค1. เพื่อทบทวนสมการความสมดุลและหลักการ superposition และการประยุกตใชงานกับโครงสราง statically determinate ไดอยางถูกตอง

  2. เพื่อใหทราบและเขาใจถึงการหา determinacy และ stability ของโครงสราง

  การวิเคราะหโครงสรางมีความคลาดเคลือ่นเกดิขึ้นเสมอเนื่องจาก การสรางแบบจําลองเพื่อใชในการวิเคราะหโครงสราง

  สมมุติฐานเกี่ยวกบัพฤตกิรรมและคุณสมบัตทิางกลของวัสดุ- linear elastic and obeys Hooke’s law

  สมมุติฐานเกี่ยวกบัพฤตกิรรมของโครงสรางและชิ้นสวนของโครงสราง- negligible deformation of the structure under all loads.

 • การประมาณขนาด ตําแหนง และรูปแบบของแรงที่กระทําตอโครงสราง

  ความคลาดเคลื่อนในการกอสราง

  ขึ้นอยูกบัลกัษณะและการใชงานของโครงสรางIdealized Connections และ Supports

  จดุตอหมุด (pin-connected joint) - steel structure และโครงสรางไม จดุตอยึดแนน (fixed joint) - โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก

  แรงปฏกิิริยาสัญลักษณชนดิของจดุตอหรือจุดรองรับ

 • แบบจําลองของโครงสราง

  ไมพิจารณารายละเอียดของ trolley สมมุติใหจุดรองรับที ่A เปนจุดรองรับยึดแนน (fixed support)

  ไมพิจารณาความลึกของคานและเสา

  สมมุติใหจุดตอที ่B เปนจุดเชื่อมตอแข็ง (rigid joint)

 • แบบจาํลองของโครงสราง

  จุดรองรับทีป่ลายดานหนึ่งของตงเปน pin และที่ปลายอีกดานหนึ่งเปน rollerจุดรองรับปลายดานหนึ่งของ girder เปน pin และทีป่ลายอีกดานหนึ่งเปน roller

  Cast-In-Place Reinforced Concrete Structures

  การเชื่อมตอหรือรองรับของคานและเสาจะเปนแบบยึดแนน (fixedsupport)

  การถายแรงบนโครงสราง (Tributary Loadings)

  การถายแรงกระทําจากแผนพื้นไปยังโครงสรางขึ้นอยูกบัลกัษณะของโครงสราง วัสดุทีใ่ช และวิธีการกอสราง โดยแบงออกเปน 2 วิธีคือ

  การถายแรงทางเดียว (one-way action) การถายแรงสองทาง (two-way action)

 • การถายแรงทางเดียว (One-Way Action)พื้นที่ทาํดวยพื้นคอนกรีตสําเร็จรูปอัดแรง พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดียว (one-way reinforcement) และพื้นคอนกรีตที่หลออยูบน corrugated metal deck

  ถาพื้นคอนกรีตมีการเสริมเหล็กสองทิศทาง (two-way reinforcement) และ

  L2/L1 ≥ 2 แผนพื้นถายแรงทางเดียว L2/L1 < 2 แผนพื้นถายแรงสองทาง

  การถายแรงสองทาง (Two-Way Action)L2/L1 = 1.5 แผนพื้นถายแรงสองทาง

  w = 0.5 kN/m2

 • Principle of Superposition

  "คาการเปลี่ยนตําแหนงหรือคาหนวยแรงลัพธทีจ่ดุใดจดุหนึ่งบนโครงสราง เนื่องจากแรงกระทาํจะหาไดจากผลรวมทางพีชคณิตของคาการเปลี่ยนตําแหนงหรอืคาหนวยแรงที่เกิดขึ้นจากแรงแตละแรงทีก่ระทาํตอโครงสราง"

  เมื่อโครงสรางมีพฤติกรรมอยูในชวง linear elastic และมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางนอยมาก (very small deformation) แลว

  1 1 2 2Pd Pd P d≠ +

 • สมการความสมดลุในสามมิติสมการความสมดุลในสามมิติในรูป vector

  สมการความสมดุลสามมิติในรูป scalar

  โดยทัว่ไปแลว สมการของโมเมนตจะถูกเขียนรอบจุดทีม่จีํานวนแรงไมทราบคามากที่สดุ เพื่อลดจํานวนตัวแปรทีอ่ยูในสมการและทาํใหการแกสมการความสมดุลงายขึ้น

  สมการความสมดลุในสองมิติ

  เมื่อวัตถุอยูในสภาวะสมดุลแลว

  Beam Sign Convention Determinacy ถาโครงสรางมีจํานวนแรงและโมเมนตที่ไมทราบคาเทากบัจํานวนของสมการความสมดุลแลว โครงสรางดังกลาวถูกเรียกวา Statically determinate structures

  ถาโครงสรางมีจํานวนแรงและโมเมนตที่ไมทราบคามากกวาจํานวนของสมการความสมดุลแลว โครงสรางดังกลาวถูกเรียกวา Staticallyindeterminate structures

 • ถาให n เปนจํานวนขององคอาคารในโครงสรางและ r เปนจํานวนขององคประกอบของแรงและโมเมนตปฏิกิริยาแลว

  r = 3n statically determinater > 3n statically indeterminate

  ตัวอยางที่ 2-1

  Statically determinate beamr = 3nn = 1r = 3

  Statically indeterminate beam with 3 degrees of indeterminacy

  r > 3nn = 1r = 6

  โครงสรางตอไปนี้เปน statically determinate หรือ statically indeterminate?

  Statically indeterminate structure with 1 degrees of indeterminacy

  r > 3nn = 2r = 7

  Statically determinate framer = 3nn = 1r = 3

  Statically indeterminate frame with 6 degrees of indeterminacy

  r > 3nn = 2r = 12

 • เสถียรภาพ (Stability)การยึดวัตถุที่ไมเหมาะสม (r = 3n) การยึดวัตถอุยางเพียงบางสวน (r < 3n)

  Stable และ Statically determinate

  โครงสรางตอไปนี้ stable หรือไม? และถา stable แลว โครงสรางเปน statically determinate หรือ statically indeterminate?

  Stable และ Statically indeterminate 2nd degree

  ตัวอยาง

  Unstable เนื่องจากแรงขนาน

  Unstable เนื่องจากแรงตัดรวมกัน

  Unstable เนื่องจาก r ≤ 3n

 • 2.5 การใชสมการความสมดุล1. เขียน FBD ของเฟรม/เครื่องมือกลและชิ้นสวนที่จําเปน

  1.a ระบุชิ้นสวนที่เปน two-force member1.b แรงที่จุดเชื่อมตอมีคาเทากัน แตมีทิศตรงกันขาม

  2. ประยุกตใชสมการความสมดุล เพื่อหาแรงทีไ่มทราบคา

  2.a ใชสมการของ moment2.b ถาแรงทีค่ํานวณไดมีคาเปนลบ แรงดังกลาวจะมีทิศ

  ตรงกันขามกบัที่ไดสมมุติไว

  FAB

  FAB

  Pin B

  สําหรับ Howe Bridge Truss ดงัแสดง จงหาแรงปฏกิิริยาที่จดุรองรับ

  [email protected] 4m = 16 m

  4 m

  30 kN 20 kN 20 kN 40 kN

  A

  BC D E F

  GHIJ

  ตัวอยาง

  ชิ้นสวนใดบางเปน zero-force member???

  [email protected] 4m = 16 m

  4 m

  30 kN 20 kN 20 kN 40 kN

  A

  BC D E F

  GHIJ

  GyAy

  Ax

  1. เขียน FBD ของโครงขอหมนุ

  x

  y

  2. สมการความสมดุลของโครงขอหมุน

  0;yF =∑

  [email protected] 4m = 16 m

  4 m

  30 kN 20 kN20 kN 40 kN

  A

  BC D E F

  GHIJGyAy

  Ax

  0;AM =∑

  0;xF =∑45 kNyG =

  20(4) 20(8) 40(12) (16) 0yG− − − + =

  0xA =

  65 kNyA =

  30 20 20 40 0y yA G+ − − − − =

 • ตัวอยางจงหาคาแรงปฏกิิริยาที่จดุรองรับของคาน

  0; 0x xF A+

  → = =∑0;CM =∑

  0;

  2.5 2(5) 0y

  y

  FC

  ↑ + =

  + − =∑

  5(10) 2(5) 5 50 02y

  A ⎛ ⎞− + + − =⎜ ⎟⎝ ⎠2.5 kNyA =

  7.5 kNyC =

  2(5) kN2.5 m

  1. เขียน FBD

  ตัวอยางจงหาแรงปฏิกิริยาที่เกดิขึ้นที่จุดรองรับของคาน เมื่อจุดรองรับ A และ C เปนลอเลื่อน จุดรองรับ B เปนหมุด และจุดเชื่อมตอ D เปน hinge

  1. เขียน FBD

  ในการหาแรงปฏิกิริยา เราควรใช FBD ของสวนไหนของคานกอน?

  2. ใชสมการความสมดุลหาแรงปฏิกิริยา

  0;DM+ =∑

  0; 7sin 60 1.52 0oy yF D+ ↑ = − + =∑

  0; 7cos60 0ox xF D+

  → = − =∑

  1.52 kNyC =7sin 60 (1) (4) 0o yC− + =

  4.55 kNyD =

  3.5 kNxD =

  0;AM+ =∑

  0; 16 23.46 6 4.55 0y yF A+ ↑ = − + − − =∑

  0; 3.5 0x xF B+

  → = − =∑

  23.46 kN 23.5 kNyB = =

  16(4) 6(10) (8) 4.55(14) 0yB− − + − =

  3.09 kNyA =

  3.5 kNxB =

 • ตัวอยางจงหาแรงในแนวแกน แรงเฉือน และโมเมนตดัดที่เกดิขึ้นทีจุ่ด E ของ frame

  เนื่องจากโครงเฟรมมีแรงปฏิกริิยาทีจุ่ด A และจุด C รวมสี่คา เราจะตองทําอยางไร?

  1. หาคาแรงปฏิกิริยาที่จดุรองรับ

  1.5(3)(1.5) (3) 0xB− =

  ในการหาแรงภายในที่จุด E เราตองหาแรงปฏกิิริยาที่จดุใด?

  0; CM+ =∑

  2.25 kNxB =

  0;AM+ =∑12.25(3) 3(2)1 (3) 02 y

  B− − =

  1.25 kNyB =

  1.5(3)

  2.25kN

  0.5(3)2

  1 m

  1.25kN

  2. หาคาแรงในชิ้นสวนของโครงเฟรม

  0; 1.25 0

  1.25 kNy E

  E

  F NN

  + ↑ = − =

  =∑

  0; 2.25 1.5(1.5) 0 0

  x

  E

  E

  FV

  V

  +

  → =

  + − ==

  + 0;EM =∑

  1.5 m

  2.25(1.5) 1.5(1.5)0.75 0EM − + =

  1.6875 kN.m 1.69 kN.m

  EM ==

  1.5 m

  1.5 m

  1.25kN

  2.25kN

  1.5(1.5)

  0.75 m

  การบานบทที ่2ขอ 2-3 2-4 2-10 2-14 2-21 และ 2-31

  ทาํทั้งรายการคํานวณดวยมือ และผลการคํานวณโดย Program GRASP หรือ SUTStructor

 • End of Chapter 2