บทที่ 8 analysis of indeterminate structures by force · pdf file analysis of...

Click here to load reader

Post on 24-Mar-2020

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • THEORY OF STRUCTURES

  By

  Assoc. Prof. Dr. Sittichai Seangatith SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING

  INSTITUTE OF ENGINEERING SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

  บทที่ 8 Analysis of Indeterminate Structures by Force Method

  วัตถุประสงค 1. เพื่อใหเขาใจถึงขอไดเปรียบและเสียเปรียบระหวางโครงสรางแบบ

  statically determinate และแบบ statically indeterminate 2. เพื่อใหเขาใจและสามารถวิเคราะหโครงสราง statically

  indeterminate โดยวิธี force method: method of consistent deformation และ method of least work ไดอยางถูกตอง

  8.1 Statically Indeterminate Structures โครงสราง statically indeterminate เปนโครงสรางที่มีผลรวมของ จํานวนแรงปฏกิิริยา (reactions) และจํานวนแรงและโมเมนตภายใน (internal loads) ทีไ่มทราบคามากกวาจํานวนสมการความสมดุลของ โครงสรางและเปนโครงสรางที่มีเสถียรภาพ

  “จํานวนแรงและโมเมนตที่ไมทราบคามากกวาจํานวนสมการความสมดุล”

  โครงสราง โดยเฉพาะโครงสราง คอนกรีตเสริมเหล็ก มักเปนโครงสราง statically indeterminate เนื่องจากการ กอสราง

 • โครงสรางเหล็กทีม่ีจุดเชื่อมตอแบบ rigid joint เปนโครงสราง statically indeterminate

  ขอดขีองโครงสราง statically indeterminate 1. ใชวัสดุนอยกวาและมีการโกงตัวนอยกวา

  2. มีการกระจายแรงภายในที่ดกีวา แตการกระจายแรงภายในจะทําใหโครงสราง แตกราวได ในกรณีที่โครงสรางมีการทรุดตัวไม เทากนั (differential settlement)

 • 3. ทาํใหเกดิเทคนิคการกอสรางแบบ cantilever ขอเสียของโครงสราง statically indeterminate

  1. การวิเคราะหและการออกแบบมีความยุงยากมากกวา 2. ในบางกรณี คากอสราง (จุดเชื่อมตอและฐานราก) มีราคาแพงกวา

  3. การทรุดตวัที่ไมเทากัน การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูม ิและความ ผิดพลาดทีเ่กดิขึ้นในการกอสรางจะกอใหเกดิหนวยแรงขึ้นภายใน โครงสราง statically indeterminate

  ตัวอยาง: โครงสราง statically determinate ไมมหีนวยแรงภายในเกิดขึ้นเนื่องจากการ ทรุดตัวที่ไมเทากันของจุดรองรับ

 • 4. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของแรงกระทําตอโครงสรางอาจจะทําใหเกดิ stress reversal ขึ้นในโครงสราง statically indeterminate ไดงายกวาใน โครงสราง statically determinate

  Method of Analysis โครงสราง statically determinate ถูกวิเคราะห ไดโดยใชสมการความสมดุลเพียงอยางเดยีว

  โครงสราง statically indeterminate ไมสามารถ ถูกวิเคราะหไดโดยใชสมการความสมดุลเพียง อยางเดียว

  โดยตองใชเงื่อนไขความสอดคลอง (compatibility conditions) และความสัมพันธ ระหวางแรงและการเปลีย่นตําแหนง (force- displacement relationship) ชวยในการวิเคราะห

  0;F+ ↑ =∑ Equilibrium Equation;

  0B AF F P+ − =

  Compatibility Condition; / 0A Bδ =

  Force-Displacement Relationship; FL AE

  δ =

  0A AC B CBF L F L AE AE

  − =

  CB A

  LF P L

  = ACB LF P L

  =

  เนื่องจากแรงที่ไดมีคาเปนบวก ดังนั้น ทิศทางของแรงที่สมมุติขึน้เปนทิศทางที่เกิดขึ้นจริง

  Displacement Method of Analysis Force Method of Analysis จาก principle of superposition

  Compatibility Condition; 0 P Bδ δ= −

  Force-Displacement Relationship;

  AC P PL AE

  δ = BB F L AE

  δ =

  0 AC BPL F L AE AE

  = −

  AC B

  LF P L

  =

 • Equilibrium Equation;

  0;yF+ ↑ =∑ 0AC A

  LP F P L

  + − =

  CB A

  LF P L

  = equilibrium equations และ force-

  displacement relationships displacementsDisplacement

  method

  compatibility equations และ force- displacement relationships

  forcesForce method สมการทีใ่ชในการหาคําตอบUnknownวิธีการ

  8.2 วิธีเปลี่ยนรูปรางตอเนื่อง (method of consistent deformation)

  1. เลือก reaction By เปนแรงเกินจําเปน (redundant force)

  โครงสราง statically indeterminate 1 degree

  2. Compatibility equation ทีจ่ดุ B: 0 B BB′= ∆ − ∆+ ↓

  BB y BBB f′∆ =

  0 B y BBB f= ∆ −

  B y

  BB

  B f ∆

  =

  แทนจุดที่หา deflection แทนจุดที่แรงเกนิจําเปนกระทํา

  3. หาคา deflection และแทนคาหา By ……….

  กาํหนดใหคานยาว L และแรง P กระทาํที่ระยะ L/2 จากจุดรองรับ A จงใช วิธีเปลี่ยนรูปรางตอเนื่องวิเคราะหคานเพื่อเขียน shear และ moment diagram และหาสมการของการโกงตัวของคานที่จดุทีแ่รงกระทํา

  EXAMPLE

  B y

  BB

  B f ∆

  =

  3. หาคา deflection และหาคาแรงเกนิจําเปน 2 35 5

  8 6 48B PL PLL EI EI

  ⎛ ⎞∆ = =⎜ ⎟ ⎝ ⎠

  2 32 2 3 3BB L Lf L EI EI

  ⎛ ⎞= =⎜ ⎟ ⎝ ⎠

  5 16y PB =

  1. เลือก reaction By เปนแรงเกนิจําเปน 2. Compatibility equation ทีจ่ดุ B:

 • 4. ใชสมการสมดุลหาคาแรง ปฏกิิริยา Ay และ MA และ เขียน shear diagram และ moment diagram ของคาน

  หาสมการของการโกงตัวใน แนวดิ่งที่จุด C

  3

  ' 7

  768C C PLM EI

  = ∆ = −

  5. ราง elastic curve ของคาน

  MA

  Hinge/ Pin

  1. เลือก reaction MA เปนแรงเกินจําเปน โครงสราง statically indeterminate 1 degree

  2. Compatibility equation ทีจ่ดุ A:

  0 A A AAMθ α= +

  AA

  A AM α

  θ −=

  0 A AAθ θ′= + แทนจุดที่หา slope

  แทนจุดที่แรงเกนิจําเปนกระทํา

  3. หาคา slope และแทนคาหา MA 4. เขียน V- และ M-diagram ของคาน 5. ราง elastic curve ของคาน

  +

  AA

  A AM α

  θ −=

  L EI

  EI PLM A )1(

  3 16

  2

  = PL 16 3

  =

  ใชสมการสมดุลหาคาแรง ปฏกิิริยา Ay และ By

 • กาํหนดใหคานยาว L และแรง P กระทาํที่ระยะ L/2 จากจุดรองรับ A จงใช วิธีเปลี่ยนรูปรางตอเนื่องวิเคราะหคานเพื่อเขียน shear และ moment diagram และ