หน่วยที่ 1 at the zoo - png.ac.th · 55...

of 80 /80
หน่วยที1 At the Zoo 1 ชุดการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื ่อความเข้าใจ ชุด General English กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 2 หน่วยที 1 เรื ่อง At the Zoo เล่มนี เป็นชุดการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื ่อความเข้าใจของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนวัดประสาทนิกร เล่มหนึ ่งในชุดการสอนทั้งหมด จํานวน 4 เล่ม เล่มละ 1 ชุดการสอน (หน่วย) ได้แก่ หน่วยที 1 เรื ่อง At the Zoo หน่วยที 2 เรื ่อง At the Restaurant หน่วยที 3 เรื ่อง At the Stadium หน่วยที 4 เรื ่อง At the Place สําหรับการใช้ชุดการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื ่อความเข้าใจ ชุด General English กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สําหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 เล่มนี กําหนดให้นักเรียน ฝึกปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในเรื ่องเกี ่ยวกับสัตว์ชนิดต่างๆ จํานวน 8 แบบ ฝึก (Exercise ) และ 6 ภาระงาน (Task) ตามขั้นตอนของการฝึกทักษะการอ่าน โดยเรียงลําดับจาก การอ่านเบื ้องต้นไปจนถึงการอ่านเรื ่องประกอบภาพ เพื ่อให้สอดคล้องกับแนวทางการสอนภาษาเพื ่อ การสื ่อสาร (Communicative Approach) ซึ ่งเน้นให้นักเรียนนําประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไปใช้ใน สถานการณ์จริงหรือสถานการณ์ที ่จําลองมาจากสถานการณ์จริง เพื ่อให้เกิดการเรียนรู้ภาษาในลักษณะ การฝึก แบบควบคุมหรือชี ้นํา (Controlled Practice / Directed Activities) ก่อนการปฏิบัติกิจกรรม ในขั้นนําไปใช้ (Production) ดังนั้นการปฏิบัติ กิจกรรม (Exercise ) จะต้องปฏิบัติภาระงาน ( Task) ควบคู ่ไปพร้อมกัน ซึ ่งได้นําเสนอไว้ในชุดการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื ่อความเข้าใจ ชุด General English กลุ ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สําหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที 2 หน่วยที 1 เรื ่อง At the Zoo หวังว่าชุดการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื ่อความเข้าใจ ชุด General English กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สําหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 เล่มนี ้ จะเป็นประโยชน์ ต่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษในการนําไปพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ และที ่ปรึกษาทุกท่านที ่ช่วยตรวจสอบและกลั ่นกรองกิจกรรมต่าง ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ คํานํา กรรณิการ์ นาคะวัจนะ ผู ้จัดทํา

Upload: others

Post on 06-Sep-2019

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 1

ชดการสอนการอานภาษาองกฤษเพอความเขาใจ ชด General English กลมสาระการเรยนร

ภาษาตางประเทศ สาหรบนกเรยนชนมธยมศกษาปท 2 หนวยท 1 เรอง At the Zoo เลมน

เปนชดการสอนการอานภาษาองกฤษเพ อความเขาใจของนกเรยนชนมธยมศกษาปท 2

โรงเรยนวดประสาทนกร เลมหนงในชดการสอนทงหมด จานวน 4 เลม เลมละ 1 ชดการสอน

(หนวย) ไดแก

หนวยท 1 เรอง At the Zoo

หนวยท 2 เรอง At the Restaurant

หนวยท 3 เรอง At the Stadium

หนวยท 4 เรอง At the Place

สาหรบการใชชดการสอนการอานภาษาองกฤษเพอความเขาใจ ชด General English

กลมสาระการเรยนรภาษาตางประเทศ สาหรบนกเรยนชนมธยมศกษาปท 2 เลมน กาหนดใหนกเรยน

ฝกปฏบตกจกรรมพฒนาทกษะการอานภาษาองกฤษในเรองเกยวกบสตวชนดตางๆ จานวน 8 แบบ

ฝก (Exercise ) และ 6 ภาระงาน (Task) ตามขนตอนของการฝกทกษะการอาน โดยเรยงลาดบจาก

การอานเบองตนไปจนถงการอานเรองประกอบภาพ เพอใหสอดคลองกบแนวทางการสอนภาษาเพอ

การสอสาร (Communicative Approach) ซงเนนใหนกเรยนนาประสบการณการเรยนรภาษาไปใชใน

สถานการณจรงหรอสถานการณทจาลองมาจากสถานการณจรง เพอใหเกดการเรยนรภาษาในลกษณะ

การฝก แบบควบคมหรอชนา (Controlled Practice / Directed Activities) กอนการปฏบตกจกรรม

ในขนนาไปใช (Production) ดงนนการปฏบต กจกรรม(Exercise ) จะตองปฏบตภาระงาน (Task)

ควบคไปพรอมกน ซงไดนาเสนอไวในชดการสอนการอานภาษาองกฤษเพอความเขาใจ ชด General

English กลมสาระการเรยนรภาษาตางประเทศ สาหรบนกเรยนชนมธยมศกษาปท 2 หนวยท 1

เรอง At the Zoo

ห วงว าช ด ก ารสอน ก ารอ าน ภ าษ าองก ฤ ษ เพ อ ค วาม เข า ใจ ช ด General English

กลมสาระการเรยนรภาษาตางประเทศ สาหรบนกเรยนชนมธยมศกษาปท 2 เลมน จะเปนประโยชน

ตอครผสอนภาษาองกฤษในการนาไปพฒนาทกษะการอานของนกเรยนในระดบมธยมศกษาตอนตน

ขอขอบพระคณผทรงคณวฒ และทปรกษาทกทานทชวยตรวจสอบและกลนกรองกจกรรมตาง ๆ

ใหมความถกตอง ครบถวนและสมบรณ

คานา

กรรณการ นาคะวจนะ

ผจดทา

Page 2: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 2

เรอง หนา

คานา 1

สารบญ 2

คาชแจง 4

สาระสาคญ จดประสงค และเนอหา 9

แบบทดสอบกอนเรยน 10

กระดาษคาตอบสาหรบแบบทดสอบกอนเรยน 12

Exercise 1 : Animals in phrases 13

Exercise 2 : Animals in sentences 14

Exercise 3 : What can animals do? 15

Task 1 : Animal’s Details 16

บตรคาศพท 17

ใบความร 18

Animal Profile 24

Exercise 4 : Who am I ? 25

Task 2 : The Use from Animals 27

ใบความร Usefulness of animals 28

แผนงาน The Use from Animals 29

Exercise 5 : Animals in the zoo 30

Task 3 : Kinds of animals 31

แผนงาน A. Farm Animal 32

แผนงาน B. Wild Animals 33

แผนงาน C. Pets 34

บตรภาพ-บตรคาศพท 35

สารบญ

Page 3: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 3

เรอง หนา

บตรขอความ Animal’s Details 35

Exercise 6 : A small cat 37

Task 4 : Animals in Each Country 38

ใบความร 39

Exercise 7 : Night Camping 43

Task 5 : Specific Food for Animals 45

ใบความร Specific Food for Animals 46

แผนงาน Specific Food for Animals 47

Exercise 8 : Favorite animals 48

Task 6 : My Favorite Animal 49

แผนงาน My Favorite Animal 50

ใบความร A List of Animals and Their Meaning 51

แบบทดสอบหลงเรยน 55

กระดาษคาตอบสาหรบแบบทดสอบหลงเรยน 57

เฉลยสาหรบคร 58

แบบประเมน 63

บรรณานกรม 79

สารบญ(ตอ)

Page 4: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 4

คาชแจง

ชดการสอนการอานภาษาองกฤษเพอความเขาใจ ชด General English กลมสาระการเรยนร

ภาษาตางประเทศ สาหรบนกเรยนชนมธยมศกษาปท 2 หนวยท 1 At the Zoo เลมน เปนชดการ

สอนการอานภาษาองกฤษเพอความเขาใจ ชด General English กลมสาระการเรยนรภาษาตางประเทศ

สาหรบนกเรยนชนมธยมศกษาปท 2 ซงเปน 1 ใน 4 หนวยของชดการสอน ใชเวลาจดกจกรรมนอก

เวลาเรยนปกต 8 ชวโมง โดยมโครงสรางและขอบขายเนอหาสาระของกจกรรม ประกอบดวยแบบฝก

(Exercise ) 8 แบบฝก และมกจกรรมซงเปนภาระงาน (Task) ใหนกเรยนปฏบต 6 ชนงาน

มรายละเอยด ดงน

ชวโมงท แบบฝกทกษะการอาน (Exercise ) กจกรรมตามภาระงาน (Task)

1-2 Exercise 1 : Animals in Phrases

Exercise 2 : Animals in Sentences

Exercise 3 : What can animals do ?

Task 1 : Animal’s Details

3 Exercise 4 : Who am I ? Task 2 : The Use from Animals

4-5 Exercise 5 : Animals in the zoo Task 3 : Kinds of Animals

6 Exercise 6 : A small cat Task 4 : Animals in Each

Country

7 Exercise 7 : Night Camping Task 5 : Specific Food for

Animals

8 Exercise 8 : Favorite Animals Task 6 : My Favorite Animal

คาชแจงสาหรบคร

Page 5: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 5

สาระสาคญ

การอานเพอความเขาใจจากขอมลเกยวกบสตวชนดตาง ๆ ทพบเหนในชวตประจาวนหรอท

ผเรยนชนชอบ จะสามารถชวยสรางความสนใจแกผเรยน ทาใหเรยนรภาษาไดอยางรวดเรว และ

พฒนาทกษะการอานไดเปนอยางด ผเรยนเหนประโยชนของการเรยนรภาษาจากขอมลตาง ๆ สามารถ

นาไปใชไดในสถานการณจรง รวมทงเปนการสรางนสยรกการอานใหกบผเรยน การถายโอนขอมลให

เปนภาพ หรอการถายโอนจากภาพใหเปนขอความ การอานคา ประโยค ขอความ และเรองสน เปน

ทกษะพนฐานของการอาน

จดประสงค

1. อานคาและขอความเกยวกบสตวแลวบอกความหมายของคาศพทและขอความได

2. อานขอความและบทอานแลวสามารถจาแนก ประเภทของสตวตามลกษณะของสตว อาหาร

และทอยอาศยได

3. อานขอความหรอบทอานแลวบอกประโยชนของสตวได

4. อานบทอานเกยวกบสตวแลวตอบคาถามได

สาระการเรยนร

การอานเกยวกบ

1. สตวชนดตางๆ เชน สตวบก สตวนา สตวปก สตวกนพช สตวกนเนอ

สตวเลยง สตวปา สตวไมมขา สตวสองขา สตวสขา ฯลฯ

2. รปรางและลกษณะของสตวชนดตาง ๆ

3. ขอมลทวไปเกยวกบสตว

Page 6: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 6

1. วธการวดผลและประเมนผลม 2 ลกษณะ ดงน

1.1 การประเมนกอนและหลงเรยน การประเมนกอนเรยนเปนการประเมนกอนท

ครจะจดการเรยนการสอนในแตละหนวย โดยใชแบบทดสอบกอนเรยน (Pre-test) ซงอยในชดฝก

แตละหนวย เมอนกเรยนปฏบตกจกรรมในชดการสอนการอานภาษาองกฤษเพอความเขาใจ แตละ

หนวยแลว จงทาการประเมนหลงเรยนโดยใชแบบทดสอบหลงเรยน (Post-test) ทอยในชดฝกนน

1.2 การประเมนระหวางเรยน เปนการประเมนระหวางทนกเรยนปฏบตกจกรรม

ในชดฝกเพอพฒนาทกษะการอาน ประกอบดวย แบบฝก(Exercise ) 8 แบบฝก และภาระงาน (Task)

6 ชนงาน

2. เครองมอทใชวดผลและประเมนผล

2.1 การประเมนผลกอนและหลงเรยน เปนการประเมนเพอตรวจสอบพนฐานในการ

อาน และเพอวดผลสมฤทธในการอานโดยใชชดการสอนการอานภาษาองกฤษเพอความเขาใจ ชด

General English กลมสาระการเรยนรภาษาตางประเทศ สาหรบนกเรยนชนมธยมศกษาปท 1 ม

เครองมอวดผล 2 ฉบบ คอ แบบทดสอบกอนเรยน (Pre-test) จานวน 10 ขอ และแบบทดสอบหลง

เรยน (Post- test) จานวน 10 ขอ

2.2 การประเมนผลระหวางเรยน เปนการประเมนเพอดความกาวหนาในการอาน

มเครองมอทใช ไดแก แบบฝก (Exercise ) ภาระงาน (Task) แบบสงเกต และแบบประเมนผลงาน

3. เกณฑการประเมนผล กาหนดใหนกเรยนผานเกณฑการประเมนหลงเรยน (Post-test)

แตละหนวย รอยละ 80 จงถอวาผานเกณฑการประเมนในหนวยนน ๆ

การวดผลและประเมนผล

Page 7: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 7

1. ศกษาคมอการใชชดการสอนการอานภาษาองกฤษเพอความเขาใจ ชด General English

กลมสาระการเรยนรภาษาตางประเทศ สาหรบนกเรยนชนมธยมศกษาปท 2 ใหละเอยด

2. ศกษาคาชแจงและรายละเอยดของชดการสอนการอานภาษาองกฤษเพอ

ความเขาใจ หนวยท 1 เรอง At the Zoo

3. ศกษาเครองมอและวธการวดผลประเมนผลแตละกจกรรม

4. เตรยมสอ อปกรณสาหรบใชในการจดกจกรรมลวงหนาใหเพยงพอ

การเตรยมตวสาหรบคร

Page 8: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 8

ชดการสอนน คอ ชดการสอนการอานภาษาองกฤษเพอความเขาใจ ชด General

English กลมสาระการเรยนรภาษาตางประเทศ สาหรบนกเรยนชนมธยมศกษาปท 2

หนวยท 1 เรอง At the Zoo มกจกรรมจากงายไปหายาก โดยเรมจากคาศพทพนฐาน วล

ประโยค ขอความ/บทความ/บทสนทนา /เรองส น ประกอบดวยแบบฝก(Exercise)

8 แบบฝก และภาระงาน 6 ชนงาน พรอมทง แบบทดสอบกอนเรยน และหลงเรยน

ใหนกเรยนปฏบตตามขนตอน ดงน

1. ทาแบบทดสอบกอนเรยน (Pre – test) ของหนวยท 1 เรอง At the Zoo

2. ศกษาคาสงของแตละกจกรรมใหเขาใจ

3. ปฏบตกจกรรมตาง ๆ ใหครบถวน ตามลาดบของชดการสอน

4. ตรวจสอบความถกตองกอนสงครผสอนทกครง

5. ถาทาแบบฝกขอใดไมถกตอง ใหทบทวนหรอทาความเขาใจใหมพรอมทงแกไข

ใหถกตอง

6. ทาแบบทดสอบหลงเรยน (Post – test) ของหนวยท 1 เรอง At the Zoo

7. รวบรวมแบบฝกจดทารปเลม สงครผสอนตรวจอกครง

Page 9: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 9

การอานเพอความเขาใจจากขอมลเกยวกบสตวชนดตาง ๆ ทพบเหนใน

ชวตประจาวนหรอทผเรยนชนชอบ จะสามารถชวยสรางความสนใจแกผเรยน ทาใหเรยนร

ภาษาไดอยางรวดเรว และพฒนาทกษะการอานไดเปนอยางด ผเรยนเหนประโยชนของการ

เรยนรภาษาจากขอมลตาง ๆ สามารถนาไปใชไดในสถานการณจรง รวมทงเปนการสราง

นสยรกการอานใหกบผเรยน การถายโอนขอมลใหเปนภาพ หรอการถายโอนจากภาพใหเปน

ขอความ การอานคา ประโยค ขอความ และเรองสน เปนทกษะพนฐานของการอาน

สาระสาคญ

1. อานคาและขอความเกยวกบสตวแลวบอกความหมายของคาศพทและขอความได

2. อานขอความและบทอานแลวสามารถจาแนก ประเภทของสตวตามลกษณะของสตว

อาหารและทอยอาศยได

3. อานขอความหรอบทอานแลวบอกประโยชนของสตวได

4. อานบทอานเกยวกบสตวแลวตอบคาถามได

การอานเกยวกบ

สตวชนดตางๆ เชน สตวบก สตวน า สตวปก สตวกนพช สตวกนเนอ

สตวเลยง สตวปา สตวไมมขา สตวสองขา สตวสขา ฯลฯ

รปรางและลกษณะของสตวชนดตาง ๆ

ขอมลทวไปเกยวกบสตว

จดประสงค

สาระการเรยนร

สาระสาคญ จดประสงค สาระการเรยนร

Page 10: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 10

Part A : Read the sentences and choose the best answer.

1. Which animals can help people ?

a) tigers, lions and hippos

b) birds, deer, and bears

c) snakes, turtles and rabbits

d) horses, elephants and cows

2. Which animals are very dangerous?

a) lions, snakes and tigers

b) monkeys, elephants and horses

c) birds, bears and turtles

d) giraffes, fish and deer

3. Which one is a cat ?

a) It is very big and it is black. It has

four legs. It likes to eat honey.

b) It is small and it is white. It has

four legs. It likes to eat grass.

c) It is not big and it is black. It has

four legs. It likes to eat bananas.

d) It is small and it is black. It has

four legs. It likes to eat rats.

4. This animal can eat the leaves of the

high tree. It has a very long neck.

What is it ?

a) A bird

b) A snake

c) A monkey

d) A giraffe

5. It is an animal. It lives in the water.

It can swim very well. It can walk on

land. What is it ?

a) A fish

b) An elephant

c) A turtle

d) A bird

6. It is an animal that has a very long

tail and long body. It has no leg.

What is it ?

a) A fish

b) A turtle

c) A snake

d) A monkey

แบบทดสอบกอนเรยนหนวยท 1: At the zoo (Pre – test)

Page 11: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 11

Part B : Read the story and answer the questions.

8. What is the name of this passage ?

a) Horses, fish and elephants

b) Lovely Animals

c) My Animals

d) My Favorite Animals

9. How many kinds of animals are

there in the passage ?

a) 1

b) 2

c) 3

d) more than 3

10. Why does the writer like

elephants ?

a) Because they have many

beautiful colors.

b) Because their shows are very

funny.

c) Because we can ride them to

everywhere.

d) Because they are his favorite

animals.

7. I like ……………….. because they are very big and they can help people.

a) lions

b) elephants

c) giraffes

d) bears

My favorite animals are horses, fish and elephants. I like horses

because we can ride them to anywhere we want. I like fish because they

have many beautiful colors. And I like elephants because they can help

people work and we can see elephants’ funny shows.

Page 12: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 12

Direction: Put in the box of a, b, c, or d for the best answer.

No. a b c d

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

กระดาษคาตอบแบบทดสอบกอนเรยน (Pre – test)

หนวยท 1 : At the Zoo

Do the best

Page 13: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 13

71. A big fish

=…………………

A

B

2. A small monkey

=…………………

A

B

3. A long snake

=…………………

A

B

4. A brown horse

=…………………

A

B

5. A black rabbit

=…………………

A

B

6. A fat tiger

=…………………

A

B

Match picture A or B to the given phrases.

Page 14: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 14

1. I see a monkey.

=…………………

A

B

You like a lion.

=…………………

A

B

3. We know a penguin.

=…………………

A

B

4. They buy a frog.

=…………………

A

B

5. He eats a fish.

=…………………

A

B

6. She loves a panda.

=…………………

A

B

Match picture A or B to the given sentences.

Page 15: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 15

1. tigers 6. bears 11. elephants

2. lions 7. horses 12. turtles

3. monkeys 8. birds 13. fish

4. snakes 9. rabbits 14. crocodiles

5. deer 10. giraffes 15. butterflies

a) Animals eat grass, fruits and leaves.

b) Animals eat only meat.

d) Animals can swim.

c) Animals can help people work.

Choose the number 1- 15 to answer the sentences a-e in the given

boxes (You can choose more than 1 number)

e) Animals can fly.

=……………………………………

=……………………………………

=……………………………………

=……………………………………

=……………………………………

Page 16: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 16

ชอกจกรรม Animal’s Details

จดประสงค อานขอมลเกยวกบสตวแลววเคราะหรายละเอยดของสตวไดถกตอง

ลกษณะของกจกรรม กจกรรมกลม กลมละ 5 คน

ผลงานนกเรยน ผลงานรายละเอยดของสตว

เวลาทใช 1 ชวโมง

วธการ

1. ครแจกใบกจกรรม Task 1 : Animal’s Details ใหนกเรยนอาน

2. ครแจกใบงาน Animal Profile ใหนกเรยนอาน ครถามถงความเขาใจความหมายของ

ประโยคคาสงในใบงาน แลวใหดตวอยางใบงาน

3. นกเรยนแตละกลมรบซองบตรคาศพทเกยวกบสตว 5 ชนด และสอสงพมพ

4. ครและนกเรยนรวมกนอานออกเสยงคาศพท คาใดทนกเรยนอานไมคลองครเนนยาจน

คลอง

5. นกเรยนแตละกลมศกษาสอสงพมพ แลวชวยกนวเคราะหรายละเอยดของสตวตามรายการ

ทกาหนดให ไดแก ชอ ภาพ ส เสยง จานวนขา อาหาร ทอย และรปราง

6. ตดขอมลตางๆลงในใบงาน Animal Profile เสรจแลวใหครตรวจผลงาน

7. นกเรยนในกลมทกคนนาเสนอผลงานทหนาชนเรยน โดยแบงกนบรรยายบอกรายละเอยด

ของสตวคนละ 1 ชนด จนครบทกกลม ถาผดครชวยแกไข

8. นกเรยนนาผลงานของกลมตนเองไปตดแสดงไวทปายนเทศในหองเรยน

สอการเรยน

1. ซองบตรคาศพทเกยวกบสตว จานวน 6 ซอง

2. ใบความรเกยวกบสตว

3. ใบงาน

4. กาว กรรไกร สไม

Page 17: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 17

crocodile tiger lion

zebra hen bird

horse monkey butterfly

dog bat dolphin

bear elephant cat

rabbit snake shark

fish pig turtle

giraffe hippopotamus deer

sheep kangaroo panda

duck buffalo cow

Page 18: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 18

Picture

Details

A crocodile is gray. It has four short legs, a big mouth

and a long body. It can swim. It lives near the river.

It likes to eat meat. It is fierce. Nowadays someone

raises it on a farm. Its skin uses to make shoes,

purses, bags etc.

A tiger is big. It has yellowish fur and black stripes.

It eats meat. It lives in the forest. It is fierce.

A lion is big. The male has brown fur around its head,

called a mane. It eats meat. It lives in the forest in

Africa.

A zebra is medium sized. It is native to southern and

central Africa. Most zebras live in grasslands and

savannas. Zebras are generally 2.3 metres (8 feet)

long, stand 1.25 – 1.5 metres (4 – 5 feet) at the

shoulder. Zebras have excellent hearing and eyesight

and are capable of running at speeds of up to 40 miles

per hour.

A hen is an adult, female chicken. a species of bird,

bred for its eggs and meat. Also a species of poultry.

Page 19: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 19

Picture

Details

A bird can fly. It builds a nest up in a tree. It has

feathers and has 2 wings

A horse is a large animal. It eats grass. It runs

fast. We can ride on it. It lives on a farm.

A monkey has fur. It likes to eat bananas. It lives in

a forest. The many species of monkey have varied

relationships with humans. Some are kept as pets,

others used as model organisms in laboratories or in

space missions. They may be killed in monkey

drives when they threatened agriculture, or used as

service animals for the disabled.

A butterfly is an insect. It has big colorful wings.

It can fly. It likes to visit flowers.

A dog is a pet. It can bark. It is used to guard

a house. It likes to eat bones.

Page 20: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 20

Picture

Details

A bat is black. It is small. It looks like a rat. It flies at

night. It hangs upside in a cave. It eats fruits.

A whale is very big. It looks like a fish. It lives in the

sea. It is a mammal.

A bear is big. It has thick fur and sharp claws.

It likes to eat honey. It is fierce.

An elephant is the biggest land animal. It has big

ears, long trunk and gray skin. It is common animal in

Thailand. It eats plants and fruits.

A cat is a pet. It has soft fur, whiskers and a long tail.

It likes to eat fish and rats.

A rabbit is a pet. It has soft fur, a short tail and long

ears. It likes to eat vegetables and grass. It lives in a

hole in the ground.

Page 21: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 21

Picture

Details

A snake has a long body and no legs. It can change

its skin. It eats rats and other small animals.

A shark is a sea animal. It is a big fish. It has sharp

teeth and a pointed fin on its back. It is fierce. Some

of them can attack people swimming.

A fish can swim very well. It lives in water. It is used

as food. It has fins and scales.

A pig is a farm animal. It has a fat body, a big nose

and a curly tail. Its meat is called pork. It is used as

food.

A turtle is a sea animal. It can swim very well. It has

short legs. It lays eggs on the beach. It has a hard

round shell.

A panda looks like a bear. It has black and white fur.

It eats bamboo leaves. It lives in China.

Page 22: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 22

Picture

Details

A giraffe is very tall. It has a long neck and long legs.

It eats leaves of tall trees and vegetables.

A deer is a wild animal. It eats grass. The male has

two long antlers. It lives in a forest.

A kangaroo is a common animal in Australia. It has a

long and strong tail. It has big back legs. It can jump.

The female has a pouch for its baby.

A zebra is a wild animal. It has white and black

stripes on its body. It lives in Africa.

A sheep is a farm animal. It eats grass. It has thick

fur. It is kept for wool and meat.

Page 23: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 23

Picture

Details

A hippopotamus is very fat. It has short legs, a big

mouth and small ears. It likes to stay in water.

A buffalo is big. It has two horns. It eats grass.

It lives on a farm. It helps a farmer to work.

A cow is a farm animal. It eats grass.

It has two horns and a long tail. It gives us some

milk.

A duck is a farm animal. It has two short legs and a

short neck. It can swim. It can fly but not high. It is

used for its meat and eggs.

Page 24: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 24

Name :

Color :

Sound :

Legs :

Food :

Shelter :

Character :

Picture

Page 25: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 25

1. I have beautiful horns. I eat grass and leaves. ………………

2. I can eat animals. I am the king of animals. ………………

3. I have a long body. I have no leg. ………………

4. I can fly. I look like a small hen. ………………

5. I can swim very well. I live in the water. ………………

6. I can jump. I have long ears. ………………

Part A : Read the information then put the letters of each

animal into sentences.

A B C

D E F

Page 26: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 26

1. ……

5. ……

4. ……

3. ……

2. ……

Part B: Read sentences a-f and check if the sentence

is right and check if the sentence is wrong.

a) It looks like a big cat. It likes to eat animals.

b) It has a long neck and long legs.

c) It can help people. It has a long nose.

d) It likes to eat honey and fish. It is big.

e) I like to eat bananas. I can climb a tree.

f) I can run very fast. People can ride on me.

6. ……

Page 27: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 27

ชอกจกรรม The Use from Animals

จดประสงค อานสบคนขอมลจากแหลงขอมลตางๆแลวจดทาแฟมขอมลของสตวได

ลกษณะของกจกรรม กจกรรมค

ผลงานนกเรยน แฟมขอมลเกยวกบสตว

เวลาทใช 1 ชวโมง

วธการ

1. ครแจกใบกจกรรม แลวอธบายวธการทาใบงาน The Use from Animals 2. นกเรยนจบคศกษาขอมลเกยวกบประโยชนของสตว หรอความสามารถของสตวจาก

อนเทอรเนตหรอจากสอสงพมพ จานวน 10 ชนด

3. นกเรยนเขยนขอมลของสตวเกยวกบประโยชนและความสามารถของสตวลงในใบงานทคร

แจกให

4. ครตรวจผลงานแลวฝกใหนกเรยนพดนาเสนอ เชน It’s a pig. It is used as food. 5. ใหนกเรยนทงคแบงกนนาเสนอผลงานของตนเองตามทนกเรยนไดฝกพด โดยครคอย

ชวยเหลอ

6. นกเรยนทาแบบฝก (exercise)

สอการเรยน

1. อนเทอรเนต

2. ใบงาน The Use from Animals 3. สอสงพมพ

Page 28: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 28

Page 29: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 29

Animals

Usefulness

I can.

Search the usefulness of animals and write in this worksheet.

Page 30: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 30

1. 2. 3. 4.

A)

Before coming home in the afternoon,

we saw many kinds of fish and we gave

the food to them.

C)

B)

D)

Read the passages A-D and put them into the right order.

We were very happy to see animals in this zoo.

Yesterday my family went to the zoo

We saw many kinds of wild animals.

They were snakes, horses, lions, rabbits,

tigers, monkeys, deer, bears and birds.

Page 31: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 31

ชอกจกรรม Kinds of Animals

จดประสงค อานขอความเกยวกบสตวแลวจาแนกประเภทของสตวไดถกตอง

ลกษณะของกจกรรม กจกรรมกลม กลมละ 5 คน

ผลงานนกเรยน แผนภาพสตวทจาแนกประเภทของสตว : สตวปา สตวเลยง และสตว

เลยงในฟารม

เวลาทใช 1 ชวโมง

วธการ

1. ครแบงนกเรยนกลมละ 5 คน แจกใบกจกรรม Task 3 : Kinds of Animals อานคาสง

จากใบกจกรรม แลวครอธบายเพมเตม

2. ครแจกซองบตรคาศพท ขอความและบตรภาพเกยวกบสตว 20 ชนด ใหนกเรยนแตละ

กลม

3. นกเรยนทบทวนอานออกเสยงคาศพททเรยนมาแลว และอานขอความเกยวกบสตวตามคร

4. นกเรยนแตละกลมชวยกนทาใบงาน จดหมวดหมของสตวทง 3 ประเภท Farm Animals

/ Wild Animals / Pets นกเรยนนาคาศพท ขอความ พรอมบตรภาพทกาหนดให ตดใหตรงกบ

ประเภท ทง 3 แผน

5. ครตรวจผลงาน และชวยฝกการนาเสนอใหนกเรยน เชน

A panda is a large, black and white animal that lives in the forest in China. 6. นกเรยนตวแทนกลมหรอทกคนในกลมชวยกนนาเสนอผลงานโดยการอานแผนงาน

ของตนเองทหนาชนเรยน ครคอยชวยเหลอและตรวจผลงาน

7. นกเรยนนาผลงานของกลมตนเองไปตดแสดงไวทปายนเทศในหองเรยน

8. นกเรยนทาแบบฝก (exercise)

สอการเรยน

1. ซองคาศพท ขอความ และบตรภาพเกยวกบสตว จานวน 6 ซอง

2. แผนงาน A. Farm Animals , B. Wild Animals และ C. Pets กลมละ 1 ชด

3. กาว กรรไกร สไม

4. Dictionary

Page 32: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 32

Match the word with the picture and sentences then stick them in their kind.

A. Farm Animals

Page 33: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 33

Match the word with the picture and sentences then stick them in their kind.

B. Wild Animals

Page 34: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 34

Match the word with the picture and sentences then stick them in their

kind.

C. Pets

Page 35: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 35

bird fish snake frog panda

giraffe lion monkey duck cow

dog elephant pig cat rabbit

goose hen bear tiger horse

Page 36: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 36

An animal that has wings and feathers and is usually able to fly.

An animal that lives only in the water and swims using its tail and fins.

A long, thin creature with no legs that slides along the ground.

A small, green animal with long back legs for jumping that lives in or near water.

A large, black and white animal that lives in forests in China.

A large African animal with very long neck and long, thin legs.

A large, wild animal of the cat family, with light brown fur.

A hairy animal with a long tail that lives in hot countries and climbs trees.

A bird with short legs that lives in or near water.

A large farm animal kept for milk or meat.

An animal with fur, four legs and a tail that is kept as a pet, or trained to guard

buildings and guide blind people.

A very large, grey animal with big ears and a very long nose.

A large, pink, brown, or black farm animal that is kept for its meat.

A small animal with fur, four legs and a tail that is kept as a pet.

A small animal with fur and long ears that lives in a hole in the ground.

A large water bird similar to a duck, or the meat from this bird.

A female bird, especially a chicken.

A large, strong, wild animal with thick fur.

A large wild cat that has yellow fur with black lines on it.

A large animal with four legs, which people ride or use to pull heavy things.

Page 37: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 37

……… 1. The name of this passage is “A Small Cat”.

……… 2. The cat could open the cupboard.

……… 3. The cat tried to catch the rat in the cupboard.

……… 4. There are many rats.

……… 5. At the end of the story, the cat could eat the rat.

……… 6. In the story, there is a plastic rat in the cupboard.

Moo was a small cat. He lived in

my house. He walked to the cupboard.

He wanted to catch a rat in the

cupboard, but he could not open it. He

tried to do that many days.

When I saw him walked to the

cupboard again .I opened the

cupboard for him. He jumped quickly

to the rat. But he could not eat it

because it was plastic. Then he

walked away.

Read the passages and put or in front of the sentences.

Page 38: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 38

ชอกจกรรม Animals in each country

จดประสงค อานขอมลเกยวกบสตวของประเทศตางๆแลวนามาจดทาสมดภาพได

ลกษณะของกจกรรม กจกรรมกลม กลมละ 5 คน

ผลงานนกเรยน สมดภาพสตวของประเทศตาง ๆ

เวลาทใช 1 ชวโมง

วธการ

1. ครใหนกเรยนคนหาขอมลสตวของประเทศตาง ๆ จากอนเทอรเนตมากอนลวงหนา

2. ครแจกใบความร National Animals ใหนกเรยนแตละกลม และฝกอานออกเสยงจนคลอง

3. นกเรยนแตละกลมชวยกนรวบรวมขอมลเหลานนแลวจดทาเปนสมดภาพสตวของแตละ

ประเทศพรอมรายละเอยดจานวน 10 ชนด 10 ประเทศ ตกแตงสมดภาพใหสวยงาม

4. นกเรยนทกคนในกลมรวมกนออกมาพดบรรยายสมดภาพของกลมตน

5. นาผลงานไปจดแสดงไวทมมหนงสอในหองเรยน

6. นกเรยนทาแบบฝก (Exercise)

สอการเรยน

1. อนเทอรเนต

2. ใบความร National Animals

3. Dictionary

4. กระดาษ เอ 4 กระดาษกาว

5. กาว กรรไกร สไม

Page 39: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 39

\

Thai and Laos

An elephant

The Philippines

buffalo

Pakistan

Markhor

Qatar

Deer Gemsbok

Malaysia

Malayan Tiger

Japan

Carp

Page 40: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 40

North Korea and South Korea

Siberia tiger

Grenada

Ostrich

China

Panda

East Timor

crocodile

Taiwan

Salmon

Bhutan

Takin

Page 41: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 41

Cambodia

Kupri

Argentina

Puma

Brazil

Baerd's Tapir

Australia

Kangaroo

New Zealand

Kiwi

Tibet

Yak

Page 42: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 42

America

Bald Eagle

Mexico

Gold Eagle

Canada

Beaver

Papua New Guinea

Strelitzia birds

Page 43: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 43

Read the story and then do the activity A and B.

My parents took me and my brothers

to a night camp in Safari World.

They told us to see the animals at night

by a van. We saw tigers, crocodiles,

giraffes, elephants, snakes, turtles, lions,

hippopotamuses and monkeys. They asked

us about the favorite food of elephants

and tigers. Then we came back to sleep.

A C B E D

J

O N M L K

I H G F

A) Choose the animals in this story and circle the letters A-O.

Page 44: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 44

…………1. My father and my mother took me to Safari World.

…………2. We did not see , and .

…………3. We saw the animals in the morning.

…………4. The children were happy to see animals.

…………5. The suitable name of this passage is Funny Camp.

…………6. The children went to see the animals by car.

…………7. The children slept after seeing animals.

…………8. They were happy because they went camping.

B) Put for the true sentences and for the wrong sentences.

Page 45: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 45

ชอกจกรรม Specific Food for Animals

จดประสงค อานขอมลแลวจดทาสมดภาพเกยวกบสตวได

ลกษณะของกจกรรม กจกรรมค

ผลงานนกเรยน สมดภาพสตวตางๆทระบอาหารเฉพาะของสตว

เวลาทใช 40 นาท

วธการ

1. ครแจกใบ Task 5 : Specific Food for Animals พรอมทงอธบายวธการทา

2. นกเรยนจบคชวยกนหาขอมลจากแหลงอนเทอรเนตและจากสอสงพมพ แลวหาขอมล

เกยวกบอาหารเฉพาะของสตวชนดตางๆ

3. ครใหนกเรยนฝกอานใบความรตามครแลวคนหาความหมายจากอนเทอรเนต นาขอมลไป

ตดลงในใบงาน Specific Food for Animals เสรจแลวครตรวจผลงานและฝกใหนกเรยนนาเสนอ

4. นกเรยนนาเสนอผลงานทหนาชนเรยนโดยครใหเลอกบรรยายกลมละ 2 ชนด ตวอยางเชน

This is a buffalo. It likes to eat grasses.

This is a mosquito. It likes to drink blood. จากนนใหนกเรยนนาผลงานของตนเองไปตดแสดงไวทปายนเทศ

5. นกเรยนทาแบบฝก (exercise)

สอการเรยน

1. อนเทอรเนต

2. สอสงพมพ (ใบความร Task 5 และ Task 2 The Use from Animals) 3. กาว กรรไกร สไม

4. กระดาษ A4

Page 46: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 46

Mosquito drinking blood

Rosy boa eating a mouse

Red Kangaroo eating grass

Robin eating a worm

Hummingbird drinking nectar

Myrmicaria brunnea feeding on

sugar crystals

Most reported cases of man-eaters have involved tigers[1], leopards[1], lions, crocodilians,

and sharks. However, they are by no means the only predators that will attack humans if given

the chance; a wide variety of species have also been known to take humans as prey, including

the brown bear, black bear, polar bear, sloth bear, chimpanzees [2], large constricting snakes

(especially the Reticulated python, the African rock python, and Green anaconda), Komodo

dragon, wolves, spotted and striped hyenas, dingoes, jaguars, cougars, some species of bony

fish like Piranha and Candiru (which is parasitic), goonch catfish and the African army ant.

ทมา : http://en.wikipedia.org/wiki/Man-eater

Page 47: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 47

Animals

Specific Food

Page 48: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 48

1. Which name is good for this passage?

a) Favorite Animals b) Lovely Friends c) Good Classes

2. Where are the students?

a) At the Zoo b) At the classroom c) At home

3. Why does Jack like monkeys? Because they are …………………

a) lovely b) funny c) strong

4. Which animals are not in this story?

a) lions b) monkeys c) rabbits

5. Who tells the students to talk about the animals?

a) Teacher b) Friends c) Animals

6. How are the cats?

a) tall b) strong c) friendly

7. What do the giraffes eat?

a) grass b) animals c) leaves

At school, we study about animals. The teacher asks for us to tell

about our favorite animals. So we work in group to think about animals. In

my group, Susan likes cats because they can be friends. Tom likes giraffes

because they can eat leaves on a high tree. Jack likes monkeys because

they can help people in a funny circus show and can pick up the coconuts.

And I like turtles because they can live for a long time. And we talk about

our favorite animals in front of the class.

Read the story and then choose the correct answers.

Page 49: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 49

ชอกจกรรม My Favorite Animal จดประสงค อานขอความเกยวกบสตวแลวทาแฟมสตวทชนชอบของตนเองได

ลกษณะของกจกรรม กจกรรมรายบคคล

ผลงานนกเรยน แฟมสตวทชนชอบของตนเอง

เวลาทใช 1 ชวโมง

วธการ

1. ครแจกใบความร ในกจกรรม Task 1 และ Task 6 ใหกบนกเรยนแลวใหนกเรยนศกษา

2. นกเรยนเลอกชนดของสตวทชนชอบพรอมขอมลรายละเอยดจากใบความรทครแจกหรอท

นกเรยนเตรยมมา

3. จดทาแฟมสตวทชนชอบของตนเอง โดยเลอกภาพหรอวาดภาพ สตวทชอบตดลงใน

ใบงาน เขยนประเภทและชอของสตว เขยนบรรยายรปรางลกษณะ ความสามารถ ทอยอาศย

อาหาร ของสตว

4. ครตรวจผลงาน แลวฝกใหนกเรยนบรรยาย ตวอยาง เชน

Good morning everyone.

I would like to tell you about my favorite animal.

It is a dog. Its name’s Boo. It is a Thai dog. It is brown and white.

It can run very fast and catch rats. It lives with people at home.

It likes to eat a bones. I love it. Thank you.

5. ครสมนกเรยน 2-3 คน ออกมานาเสนอผลงานของตนเองทหนาชนเรยนโดยบรรยายสตว

ในผลงานของตน ครคอยชวยเหลอ จากนนนาไปตดแสดงไวทปายนเทศในหองเรยน

6. นกเรยนทาแบบฝก (Exercise)

สอการเรยน

1. สอสงพมพ ใบความร Task 1 และ Task 6

2. กาว กรรไกร สไม

Page 50: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 50

Stick your favorite animal.

Write kind of your favorite animal and it’ s name.

Write its detail.

Stick your favorite animal and write its details.

Page 51: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 51

Alligator - aggression, survival, adaptability

Ant - team player, worker

Armadillo - active, nocturnal, protection

Bat - guardian of the night, cleaner

Bear - power, adaptability

Bear Paw - strength, mobility

Beaver - builder, gather

Bobcat - fierce, loner intensity

Brontosaurus - harmless giant

Buffalo - sacredness, life builder

Bull - strength, warning

Butterfly - metamorphosis, carefree, transformer

Camel - weary, enduring

Cat - independence, grace, healing

Cougar - leadership, courage

Cow - patience, stoicism

Crane - solitude, independence

Deer - love, gentleness, kindness

Dog - loyalty, protection

Page 52: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 52

Dolphin - kindness, play, bridge man to ocean

Dove - love, peace, gentleness

Dragon - wisdom, nobility

Dragonfly - flighty, carefree

Eagle - divine spirit, connection to creator

Elephant - long life, self-preservation

Elk - strength, agility, freedom

Fox - cunning, provider, intelligence

Frog - connection with water element

Giraffe - watchfulness, mobility

Goat - stubborn, omnivorous

Goose - faithful, communicative, traveler

Gorilla - brute strength, adaptability

Grizzly Bear - hunter, nature's pharmacist

Hawk - messenger, stopper of time

Hippo - linking water and earth, survival

Hopi Hand - life, creative, healing

Horse - stamina, mobility, strength

Hummingbird - messenger, stopper of time

Page 53: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 53

Kangaroo - feisty, fun loving

Lion - power, strength, respect

Lizard - conservation, agility

Manatee - peaceable, unassuming

Monkey - playfulness, agility

Moose - headstrong, unstoppable, longevity

Mouse - timid, secretive, and sneaky

Ostrich - fickle, fast moving

Owl - wisdom, perseverance

Panda - playful, kindness

Pegasus - carrier of lightning

Pelican - ever watchful, grace

Penguin - playful, loving

Pig - intelligence, hunger

Polar Bear - fearlessness, power

Pterodactyl - wing finger

Rabbit - alertness, resourceful

Raccoon - bandit, shy, determination

Ram - new beginning, teacher, hoarder

Page 54: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 54

Raptor - speedy thief

Rhino - durability, strength

Salmon - instinct, persistence, determination

Scorpion - defense, self-protection

Seahorse - confidence, grace

Shark - hunter, survival

Snake - shrewdness, transformation

Spider - creative, pattern of life

Squirrel - trusting, innocence

Stegosaurus - the covered lizard

Thunderbird - caller of rain

Turkey - smart, elusive

Turtle - self - contained creative source

Water Buffalo - great strength, hard working

Whale - wisdom, power, cleanser

Wolf - loyalty, success, perseverance

Wolf Paw - freedom, success, guidance

Zebra - family-oriented, alert

Zuni Bear - good health

ทมา: http://www.trap17.com/index.php/List-Animals-Meaning_t59648.html

Page 55: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 55

Part A : Read the story and answer the questions.

1. What is the name of this passage?

a) Horses, fish and elephants

b) Lovely Animals

c) My Animals

d) My Favorite Animals

2. How many kinds of animals are

there in the passage ?

a) 1

b) 2

c) 3

d) more than 3

3. Why does the writer like

elephants?

a) Because they have many

beautiful colors.

b) Because their shows are very

funny.

c) Because we can ride them to

everywhere.

d) Because they are his favorite

animals.

แบบทดสอบหลงเรยน (Post – test)

หนวยท 1 : At the Zoo

My favorite animals are horses, fish and elephants. I like horses

because we can ride them to anywhere we want. I like fish because they

have many beautiful colors. And I like elephants because they can help

people work and we can see elephants’ funny shows.

Page 56: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 56

Part B : Read the sentences and choose the best answer.

4. Which animals can help people ?

a) tigers, lions and hippos

b) birds, deer, and bears

c) snakes, turtles and rabbits

d) horses, elephants and cows

5. Which animals are very dangerous?

a) lions, snakes and tigers

b) monkeys, elephants and horses

c) birds, bears and turtles

d) giraffes, fish and deer

6. Which one is a cat ?

a) It is very big and it is black. It has

four legs. It likes to eat honey.

b) It is small and it is white. It has

four legs. It likes to eat grass.

c) It is not big and it is black. It has

four legs. It likes to eat bananas.

d) It is small and it is black. It has

four legs. It likes to eat rats.

7. This animal can eat the leaves of the

high tree. It has a very long neck.

What is it ?

a) A bird b) A snake

c) A monkey d) A giraffe

8. It is an animal. It lives in the water.

It can swim very well. It can walk on

land. What is it ?

a) A fish b) An elephant

c) A turtle d) A bird

9. It is an animal that has a very long

tail and long body. It has no leg.

What is it ?

a) A fish b) A turtle

c) A snake d) A monkey

10. I like ……………….. because

they are very big and they can

help people.

a) lions b) elephants

c) giraffes d) bears

Page 57: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 57

กระดาษคาตอบ

สาหรบแบบทดสอบหลงเรยน

Direction: Put in the box of a, b, c, or d for the best answer.

No. a b c d

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

กระดาษคาตอบแบบทดสอบหลงเรยน (Post – test)

หนวยท 1 : At the Zoo

Page 58: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 58

ภาคผนวก

Page 59: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 59

เฉลยสาหรบคร

Pre-test

1. d 2. a 3. d 4. d 5. c

6. c 7. b 8. d 9. c 10. b

Exercise 1

1. A 2. A 3. B 4. B 5. A 6. B

Exercise 2

1. A 2. A 3. B 4. B 5. A 6. A

Exercise 3

a) 3, 5, 7, 9, 10, 11 b) 1, 2, 4, 6, 14

c) 7, 11 d) 12,13,14 e) 8, 15

Exercise 4

Part A

1. C 2. E 3. A 4. B 5. F 6. D

Part B

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Exercise 5

1. B 2. C 3. A 4. D

Page 60: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 60

เฉลยสาหรบคร (ตอ)

Wild animals Farm Animals Pets

Snake

Panda

Giraffe

Lion

Monkey

Elephant

Bear

tiger

Frog

duck

goose

hen

cow

pig

horse

fish

bird

dog

cat

rabbit

Page 61: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 61

เฉลยสาหรบคร (ตอ)

An animal that has wings and feathers and is usually able to fly. = Hen

An animal that lives only in the water and swims using its tail and fins. = Fish

A long, thin creature with no legs that slides along the ground. = Snake

A small, green animal with long back legs for jumping that lives in or near water.= Frog

A large, black and white animal that lives in forests in China. = Panda

A large African animal with very long neck and long, thin legs. = Giraffe

A large, wild animal of the cat family, with light brown fur. = Lion

A hairy animal with a long tail that lives in hot countries and climbs trees. = Monkey

A bird with short legs that lives in or near water. = Duck

A large farm animal kept for milk or meat. = Cow

An animal with fur, four legs and a tail that is kept as a pet, or trained to guard

buildings and guide blind people. = Dog

A very large, grey animal with big ears and a very long nose. = Elephant

A large, pink, brown, or black farm animal that is kept for its meat. = Pig

A small animal with fur, four legs and a tail that is kept as a pet. = Cat

A small animal with fur and long ears that lives in a hole in the ground. = Rabbit

A large water bird similar to a duck, or the meat from this bird. = Goose

A female bird, especially a chicken. = Hen

A large, strong, wild animal with thick fur. = Bear

A large wild cat that has yellow fur with black lines on it. = Tiger

A large animal with four legs, which people ride or use to pull heavy things. = Horse

Page 62: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 62

Exercise 6

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Exercise 7

A) A, B, C, F, H, J, K, L, O

B) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Exercise 8

1. a 2. b 3. b 4. c 5. a 6. c 7. c

Past - test

1. d 2. c 3. b 4. d 5. a

6. d 7. d 8. c 9. c 10. b

Page 63: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 63

แบบประเมนผลการเรยนรชดการสอนการอานภาษาองกฤษเพอความเขาใจ

ชด General English กลมสาระการเรยนรภาษาตางประเทศ

สาหรบนกเรยนชนมธยมศกษาปท 2

หนวยท 1 เรอง At the Zoo ชวโมงท 1-2

ท ชอ - นามสกล

Exercise Task

1

5 ชน

ควา

มสว

ยงาม

รวม สรปผล 1 2 3

6 6 18 40 2 72

เกณฑการประเมน

1. Exercise 1 คะแนนเตม 6 คะแนน ทาถกไดขอละ 1 คะแนน

2. Exercise 2 คะแนนเตม 6 คะแนน ทาถกไดขอละ 1 คะแนน

3. Exercise 3 คะแนนเตม 18 คะแนน ทาถกไดขอละ 1 คะแนน

4. Task 1 คะแนนเตม 40 คะแนน ขอมล 8 รายการ รายการละ 1 คะแนน

- ความสวยงาม สะอาด เรยบรอย 2 คะแนน

2 คะแนน หมายถง ผลงานสวยงาม สะอาด เรยบรอย

1 คะแนน หมายถง ผลงานสวยงาม แตยงไมสะอาด เรยบรอย

เกณฑการผาน

ไดคะแนนรอยละ 80 ขนไป หมายถง ไดคะแนน 58 คะแนนขนไป ถอวาผาน

Page 64: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 64

แบบประเมนพฤตกรรมการปฏบตงานชดการสอนการอานภาษาองกฤษเพอความเขาใจ

ชด General English กลมสาระการเรยนรภาษาตางประเทศ

สาหรบนกเรยนชนมธยมศกษาปท 2

หนวยท 1 เรอง At the Zoo ชวโมงท 1-2

ชอ – นามสกล ค

วาม

รวม

มอ

ควา

มรบ

ผดชอ

ควา

มต

งใจ

เปน

สมาช

กทดข

อง

รวม

ระดบ

เฉลย

ระดบ

สรปผล

การ

ผาน

3 3 3 3 12 3

Page 65: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 65

เกณฑการประเมน

1. ความรวมมอ

ระดบ 3 หมายถง ใหความรวมมอในการปฏบตกจกรรมทกขนตอน

ระดบ 2 หมายถง ใหความรวมมอในการปฏบตกจกรรมเกอบทกขนตอน

ระดบ 1 หมายถง ใหความรวมมอในการปฏบตกจกรรมเปนบางขนตอน

2. ความรบผดชอบ

ระดบ 3 หมายถง ปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมายครบทกอยาง

ระดบ 2 หมายถง ปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมายเกอบทกอยาง

ระดบ 1 หมายถง ปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมายเปนบางอยาง

3. ความตงใจ

ระดบ 3 หมายถง มความตงใจในการปฏบตกจกรรมจนผลงานสาเรจ

ระดบ 2 หมายถง มความตงใจในการปฏบตกจกรรมเปนบางครง

ระดบ 1 หมายถง มความตงใจในการปฏบตกจกรรมเปนสวนนอย

4. เปนสมาชกทดของกลม

ระดบ 3 หมายถง ปฏบตตนตามบทบาทผนา และผตามอยางเหมาะสม

ระดบ 2 หมายถง แสดงบทบาทผนา และผตามเปนบางครง

ระดบ 1 หมายถง แสดงบทบาทผนา และผตามเปนสวนนอย

เกณฑการผาน

ระดบคณภาพ ไดรอยละ 80 หรอ 2.4 ขนไป ถอวาผาน

Page 66: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 66

แบบประเมนผลการเรยนรชดการสอนการอานภาษาองกฤษเพอความเขาใจ

ชด General Englishกลมสาระการเรยนรภาษาตางประเทศ

สาหรบนกเรยนชนมธยมศกษาปท 2

หนวยท 1 เรอง At the Zoo ชวโมงท 3

ท ชอ-สกล

Exercise 4 Task 2

รวม สรปผล

Part

A

Part

B

ควา

มถก

ตอง

ควา

สวยง

าม

6 6 10 2 24

เกณฑการประเมน

1. Exercise 4 Part A คะแนนเตม 6 คะแนน ทาถกไดขอละ 1 คะแนน

2. Exercise 4 Part B คะแนนเตม 6 คะแนน ทาถกไดขอละ 1 คะแนน

3. Task 2 คะแนนเตม 10 คะแนน ขอมล 10 รายการ รายการละ 1 คะแนน

- ความสวยงาม สะอาด เรยบรอย 2 คะแนน

2 คะแนน หมายถง ผลงานสวยงาม สะอาด เรยบรอย

1 คะแนน หมายถง ผลงานสวยงาม แตยงไมสะอาด เรยบรอย

เกณฑการผาน

ไดคะแนนรอยละ 80 ขนไป หมายถง ไดคะแนน 19 คะแนน ขนไป ถอวาผาน

Page 67: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 67

แบบประเมนพฤตกรรมการปฏบตงานชดการสอนการอานภาษาองกฤษเพอความเขาใจ

ชด General English กลมสาระการเรยนรภาษาตางประเทศ

สาหรบนกเรยนชนมธยมศกษาปท 2

หนวยท 1 เรอง At the Zoo ชวโมงท 3

ชอ – นามสกล ค

วาม

รวม

มอ

ควา

มรบ

ผดชอ

ควา

มต

งใจ

เปน

สมาช

กทดข

อง

รวม

ระดบ

เฉลย

ระดบ

สรปผล

การ

ผาน

3 3 3 3 12 3

Page 68: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 68

เกณฑการประเมน

1. ความรวมมอ

ระดบ 3 หมายถง ใหความรวมมอในการปฏบตกจกรรมทกขนตอน

ระดบ 2 หมายถง ใหความรวมมอในการปฏบตกจกรรมเกอบทกขนตอน

ระดบ 1 หมายถง ใหความรวมมอในการปฏบตกจกรรมเปนบางขนตอน

2. ความรบผดชอบ

ระดบ 3 หมายถง ปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมายครบทกอยาง

ระดบ 2 หมายถง ปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมายเกอบทกอยาง

ระดบ 1 หมายถง ปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมายเปนบางอยาง

3. ความตงใจ

ระดบ 3 หมายถง มความตงใจในการปฏบตกจกรรมจนผลงานสาเรจ

ระดบ 2 หมายถง มความตงใจในการปฏบตกจกรรมเปนบางครง

ระดบ 1 หมายถง มความตงใจในการปฏบตกจกรรมเปนสวนนอย

4. เปนสมาชกทดของกลม

ระดบ 3 หมายถง ปฏบตตนตามบทบาทผนา และผตามอยางเหมาะสม

ระดบ 2 หมายถง แสดงบทบาทผนา และผตามเปนบางครง

ระดบ 1 หมายถง แสดงบทบาทผนา และผตามเปนสวนนอย

เกณฑการผาน

ระดบคณภาพ ไดรอยละ 80 หรอ 2.4 ขนไป ถอวาผาน

Page 69: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 69

แบบประเมนผลการเรยนรชดการสอนการอานภาษาองกฤษเพอความเขาใจ

ชด General English กลมสาระการเรยนรภาษาตางประเทศ

สาหรบนกเรยนชนมธยมศกษาปท 2

หนวยท 1 เรอง At the Zoo ชวโมงท 4-5

ชอ-สกล

Exercise

5

4

Task 3

รวม สรปผล

ควา

มถก

ตอง

ควา

สวยง

าม

20 2 26

เกณฑการประเมน

1. Exercise 5 คะแนนเตม 4 คะแนน ทาถกไดขอละ 1 คะแนน

2. Task 3 คะแนนเตม 20 คะแนน ทาถกไดคาศพทละ 1 คะแนน

- ความสวยงาม สะอาด เรยบรอย 2 คะแนน

2 คะแนน หมายถง ผลงานสวยงาม สะอาด เรยบรอย

1 คะแนน หมายถง ผลงานสวยงาม แตยงไมสะอาด เรยบรอย

เกณฑการผาน

ไดคะแนนรอยละ 80 หมายถง ไดคะแนน 21 คะแนนขนไป ถอวาผาน

Page 70: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 70

แบบประเมนพฤตกรรมการปฏบตงานชดการสอนการอานภาษาองกฤษเพอความเขาใจ

ชด General English กลมสาระการเรยนรภาษาตางประเทศ

สาหรบนกเรยนชนมธยมศกษาปท 2

หนวยท 1 เรอง At the Zoo ชวโมงท 4-5

ชอ – นามสกล ค

วาม

รวม

มอ

ควา

มรบ

ผดชอ

ควา

มต

งใจ

เปน

สมาช

กทดข

อง

รวม

ระดบ

เฉลย

ระดบ

สรปผล

การ

ผาน

3 3 3 3 12 3

Page 71: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 71

เกณฑการประเมน

1. ความรวมมอ

ระดบ 3 หมายถง ใหความรวมมอในการปฏบตกจกรรมทกขนตอน

ระดบ 2 หมายถง ใหความรวมมอในการปฏบตกจกรรมเกอบทกขนตอน

ระดบ 1 หมายถง ใหความรวมมอในการปฏบตกจกรรมเปนบางขนตอน

2. ความรบผดชอบ

ระดบ 3 หมายถง ปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมายครบทกอยาง

ระดบ 2 หมายถง ปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมายเกอบทกอยาง

ระดบ 1 หมายถง ปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมายเปนบางอยาง

3. ความตงใจ

ระดบ 3 หมายถง มความตงใจในการปฏบตกจกรรมจนผลงานสาเรจ

ระดบ 2 หมายถง มความตงใจในการปฏบตกจกรรมเปนบางครง

ระดบ 1 หมายถง มความตงใจในการปฏบตกจกรรมเปนสวนนอย

4. เปนสมาชกทดของกลม

ระดบ 3 หมายถง ปฏบตตนตามบทบาทผนา และผตามอยางเหมาะสม

ระดบ 2 หมายถง แสดงบทบาทผนา และผตามเปนบางครง

ระดบ 1 หมายถง แสดงบทบาทผนา และผตามเปนสวนนอย

เกณฑการผาน

ระดบคณภาพ ไดรอยละ 80 หรอ 2.4 ขนไป ถอวาผาน

Page 72: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 72

แบบประเมนผลการเรยนรชดการสอนการอานภาษาองกฤษเพอความเขาใจ

ชด General English กลมสาระการเรยนรภาษาตางประเทศ

สาหรบนกเรยนชนมธยมศกษาปท 2

หนวยท 1 เรอง At the Zoo ชวโมงท 6

ท ชอ-สกล

Exercise

6

Task 4

รวม สรปผล

ควา

มถก

ตอง

ควา

สวยง

าม

6 10 2 18

เกณฑการประเมน

1. Exercise 6 คะแนนเตม 6 คะแนน ทาถกไดขอละ 1 คะแนน

2. Task 4 คะแนนเตม 10 คะแนน ทาถกไดคาศพทละ 1 คะแนน

- ความสวยงาม สะอาด เรยบรอย 2 คะแนน

2 คะแนน หมายถง ผลงานสวยงาม สะอาด เรยบรอย

1 คะแนน หมายถง ผลงานสวยงาม แตยงไมสะอาด เรยบรอย

เกณฑการผาน

ไดคะแนนรอยละ 80 หมายถง ไดคะแนน 14 คะแนนขนไป ถอวาผาน

Page 73: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 73

แบบประเมนพฤตกรรมการปฏบตงานชดการสอนการอานภาษาองกฤษเพอความเขาใจ

ชด General English กลมสาระการเรยนรภาษาตางประเทศ

สาหรบนกเรยนชนมธยมศกษาปท 2

หนวยท 1 เรอง At the Zoo ชวโมงท 6

ชอ – นามสกล ค

วาม

รวม

มอ

ควา

มรบ

ผดชอ

ควา

มต

งใจ

เปน

สมาช

กทดข

อง

รวม

ระดบ

เฉลย

ระดบ

สรปผล

การ

ผาน

3 3 3 3 12 3

Page 74: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 74

เกณฑการประเมน

1. ความรวมมอ

ระดบ 3 หมายถง ใหความรวมมอในการปฏบตกจกรรมทกขนตอน

ระดบ 2 หมายถง ใหความรวมมอในการปฏบตกจกรรมเกอบทกขนตอน

ระดบ 1 หมายถง ใหความรวมมอในการปฏบตกจกรรมเปนบางขนตอน

2. ความรบผดชอบ

ระดบ 3 หมายถง ปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมายครบทกอยาง

ระดบ 2 หมายถง ปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมายเกอบทกอยาง

ระดบ 1 หมายถง ปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมายเปนบางอยาง

3. ความตงใจ

ระดบ 3 หมายถง มความตงใจในการปฏบตกจกรรมจนผลงานสาเรจ

ระดบ 2 หมายถง มความตงใจในการปฏบตกจกรรมเปนบางครง

ระดบ 1 หมายถง มความตงใจในการปฏบตกจกรรมเปนสวนนอย

4. เปนสมาชกทดของกลม

ระดบ 3 หมายถง ปฏบตตนตามบทบาทผนา และผตามอยางเหมาะสม

ระดบ 2 หมายถง แสดงบทบาทผนา และผตามเปนบางครง

ระดบ 1 หมายถง แสดงบทบาทผนา และผตามเปนสวนนอย

เกณฑการผาน

ระดบคณภาพ ไดรอยละ 80 หรอ 2.4 ขนไป ถอวาผาน

Page 75: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 75

แบบประเมนผลการเรยนรชดการสอนการอานภาษาองกฤษเพอความเขาใจ

ชด General English กลมสาระการเรยนรภาษาตางประเทศ

สาหรบนกเรยนชนมธยมศกษาปท 2

หนวยท 1 เรอง At the Zoo ชวโมงท 7

ท ชอ-สกล

Exercise 7 Task 5

รวม สรปผล

Part

A

Part

B

ควา

มถก

ตอง

ควา

สวยง

าม

9 8 10 2 29

เกณฑการประเมน

1. Exercise 7 A) คะแนนเตม 9 คะแนน ทาถกไดขอละ 1 คะแนน

B) คะแนนเตม 8 คะแนน ทาถกไดขอละ 1 คะแนน

2. Task 5 คะแนนเตม 10 คะแนน ทาถกไดขอละ 1 คะแนน

- ความสวยงาม สะอาด เรยบรอย 2 คะแนน

2 คะแนน หมายถง ผลงานสวยงาม สะอาด เรยบรอย

1 คะแนน หมายถง ผลงานสวยงาม แตยงไมสะอาด เรยบรอย

เกณฑการผาน

ไดคะแนนรอยละ 80 ขนไป หมายถง ไดคะแนน 23 คะแนน ขนไป ถอวาผาน

Page 76: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 76

แบบประเมนพฤตกรรมการปฏบตงานชดการสอนการอานภาษาองกฤษเพอความเขาใจ

ชด General English กลมสาระการเรยนรภาษาตางประเทศ

สาหรบนกเรยนชนมธยมศกษาปท 2

หนวยท 1 เรอง At the Zoo ชวโมงท 7

ชอ – นามสกล ค

วาม

รวม

มอ

ควา

มรบ

ผดชอ

ควา

มต

งใจ

เปน

สมาช

กทดข

อง

รวม

ระดบ

เฉลย

ระดบ

สรปผล

การ

ผาน

3 3 3 3 12 3

Page 77: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 77

เกณฑการประเมน

1. ความรวมมอ

ระดบ 3 หมายถง ใหความรวมมอในการปฏบตกจกรรมทกขนตอน

ระดบ 2 หมายถง ใหความรวมมอในการปฏบตกจกรรมเกอบทกขนตอน

ระดบ 1 หมายถง ใหความรวมมอในการปฏบตกจกรรมเปนบางขนตอน

2. ความรบผดชอบ

ระดบ 3 หมายถง ปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมายครบทกอยาง

ระดบ 2 หมายถง ปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมายเกอบทกอยาง

ระดบ 1 หมายถง ปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมายเปนบางอยาง

3. ความตงใจ

ระดบ 3 หมายถง มความตงใจในการปฏบตกจกรรมจนผลงานสาเรจ

ระดบ 2 หมายถง มความตงใจในการปฏบตกจกรรมเปนบางครง

ระดบ 1 หมายถง มความตงใจในการปฏบตกจกรรมเปนสวนนอย

4. เปนสมาชกทดของกลม

ระดบ 3 หมายถง ปฏบตตนตามบทบาทผนา และผตามอยางเหมาะสม

ระดบ 2 หมายถง แสดงบทบาทผนา และผตามเปนบางครง

ระดบ 1 หมายถง แสดงบทบาทผนา และผตามเปนสวนนอย

เกณฑการผาน

ระดบคณภาพ ไดรอยละ 80 หรอ 2.4 ขนไป ถอวาผาน

Page 78: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 78

แบบประเมนผลการเรยนรชดการสอนการอานภาษาองกฤษเพอความเขาใจ

ชด General English กลมสาระการเรยนรภาษาตางประเทศ

สาหรบนกเรยนชนมธยมศกษาปท 2

หนวยท 1 เรอง At the Zoo ชวโมงท 8

ท ชอ-สกล

Exercise

8

Task 6

รวม สรปผล

ควา

มถก

ตอง

ควา

สวยง

าม

7 3 2 12

เกณฑการประเมน

1. Exercise 8 คะแนนเตม 7 คะแนน ทาถกไดขอละ 1 คะแนน

2. Task 6 คะแนนเตม 3 คะแนน ขอมล 3 รายการ รายการละ 1 คะแนน

- ความสวยงาม สะอาด เรยบรอย 2 คะแนน

2 คะแนน หมายถง ผลงานสวยงาม สะอาด เรยบรอย

1 คะแนน หมายถง ผลงานสวยงาม แตยงไมสะอาด เรยบรอย

เกณฑการผาน

ไดคะแนนรอยละ 80 หมายถง ไดคะแนน 10 คะแนนขนไป ถอวาผาน

Page 79: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู

หนวยท 1 At the Zoo 79

บรรณานกรม กระทรวงศกษาธการ. (2551). หลกสตรแกนกลางการศกษาขน พนฐานพทธศกราช 2551.

กรงเทพฯ : โรงพมพชมนมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จากด

เกรกศกด บรรจงจตรและคณะ. หนงสอเรยนกลมสาระการเรยนรภาษาตางประเทศ ชน

มธยมศกษาปท 1. กรงเทพฯ : สานกพมพแมค.

ขอมลสตวในแตละประเทศ. (ออนไลน). Animals' Details in Each Country. แหลงทมา :

http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2008/03/K6430538/K6430538.html

สบคนเมอวนท 25 กนยายน 2560.

นสย แกวแสนไชย. (ออนไลน). Dictionary For Young Learner . แหลงทมา :

http://learnersdictionary.com/definition/young. สบคนเมอวนท 27 กนยายน 2560.

รายละเอยดของสตวแตละชนด. (ออนไลน). Animal’s detail. แหลงทมา :

http://animal-world.com/aboutet.htm. สบคนเมอวนท 30 กนยายน 2560.

. (ออนไลน). Animal’s detail. แหลงทมา :

http://www.animalcorner.co.uk/wildlife/zebra/zebra_about.html. สบคนเมอวนท

30 กนยายน 2560.

. (ออนไลน). Animal’s detail. แหลงทมา :

http://www.answers.com/topic/hen. สบคนเมอวนท 27 กนยายน 2560.

รายละเอยดอาหารเฉพาะสาหรบสตว. (ออนไลน). Specific Food for Animals' Details .

แหลงทมา : http://en.wikipedia.org/wiki/Man-eater. สบคนเมอวนท 27 กนยายน 2560.

วนดา วรรตนและคณะ. (ม.ป.ป.) หนงสอเรยนกลมสาระการเรยนร ภาษาตางประเทศ

ชนมธยมศกษาปท 2. กรงเทพฯ : สานกพมพไทยวฒนาพานช จากด.

สถาบนพฒนาคณภาพวชาการ. (ม.ป.ป.) หนงสอเรยนกลมสาระการเรยนรภาษาตางประเทศ

ชนมธยมศกษาปท 2. กรงเทพฯ : สานกพมพพฒนาคณภาพวชาการ (พว.) จากด.

F. Kavanagh และคณะ. (ม.ป.ป.) หนงสอเรยนกลมสาระการเรยนรภาษาตางประเทศ

ชนมธยมศกษาปท 2. กรงเทพฯ : อกษรเจรญทศน.

Virginia Evans และคณะ. (ม.ป.ป.) หนงสอเรยนกลมสาระการเรยนรภาษาตางประเทศ

ชนมธยมศกษาปท 2. กรงเทพฯ :อกษรเจรญทศน

Page 80: หน่วยที่ 1 At the Zoo - png.ac.th · 55 กระดาษคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน. 57 เฉลยสําหรับครู