เกษตรยุค thailand 4 - clinictech · •ท ำควำมเข้ำใจ...

of 42 /42
เกษตรยุค Thailand 4.0 กับเทคโนโลยีเซนเซอร์ในระบบฟาร์มแม่นยา By TMEC

Upload: others

Post on 22-May-2020

7 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: เกษตรยุค Thailand 4 - clinictech · •ท ำควำมเข้ำใจ Thailand 4.0 •Thailand 4.0 กับ Internet of Thing (IoT) •แนวโน้มด้ำนกำรเกษตรของโลก

เกษตรยค Thailand 4.0กบเทคโนโลยเซนเซอรในระบบฟารมแมนย า

ByTMEC

Page 2: เกษตรยุค Thailand 4 - clinictech · •ท ำควำมเข้ำใจ Thailand 4.0 •Thailand 4.0 กับ Internet of Thing (IoT) •แนวโน้มด้ำนกำรเกษตรของโลก

2

• แนะน ำศนย เทคโนโลยไมโครอเลคทรอนกส (TMEC)

• ท ำควำมเขำใจ Thailand 4.0

• Thailand 4.0 กบ Internet of Thing (IoT)

• แนวโนมดำนกำรเกษตรของโลก

• เกษตรไทยยค Thailand 4.0 กบเทคโนโลยระบบฟำรมแมนย ำ

หวขอการน าเสนอ

Page 3: เกษตรยุค Thailand 4 - clinictech · •ท ำควำมเข้ำใจ Thailand 4.0 •Thailand 4.0 กับ Internet of Thing (IoT) •แนวโน้มด้ำนกำรเกษตรของโลก

3

• แนะน ำศนย เทคโนโลยไมโครอเลคทรอนกส (TMEC)

• ท ำควำมเขำใจ Thailand 4.0

• Thailand 4.0 กบ Internet of Thing (IoT)

• แนวโนมดำนกำรเกษตรของโลก

• เกษตรไทยยค Thailand 4.0 กบเทคโนโลยระบบฟำรมแมนย ำ

หวขอการน าเสนอ

Page 4: เกษตรยุค Thailand 4 - clinictech · •ท ำควำมเข้ำใจ Thailand 4.0 •Thailand 4.0 กับ Internet of Thing (IoT) •แนวโน้มด้ำนกำรเกษตรของโลก

4

แนะน าศนย เทคโนโลยไมโครอเลคทรอนกส

(TMEC)นรชพนธ เปนผลดผชวยวจยอาวโส ศนยเทคโนโลยไมโครอเลคทรอนกสสงกด ศนยเทคโนโลยไมโครอเลคทรอนกสและคอมพวเตอรแหงชาต (NECTEC)โทร : 0873969449 อเมล : [email protected] ID : tun0507

Page 5: เกษตรยุค Thailand 4 - clinictech · •ท ำควำมเข้ำใจ Thailand 4.0 •Thailand 4.0 กับ Internet of Thing (IoT) •แนวโน้มด้ำนกำรเกษตรของโลก

5

ระบบน ำหยดอจฉรยะ•Water Pressure sensor วดความดนในระบบทอน าหยด•Water Level Sensor ควบคมแหลงจายน า•Soil Moisture Sensor เพอควบคมปรมาณการใหน า

แนะน าศนย เทคโนโลยไมโครอเลคทรอนกส

(TMEC)

Page 6: เกษตรยุค Thailand 4 - clinictech · •ท ำควำมเข้ำใจ Thailand 4.0 •Thailand 4.0 กับ Internet of Thing (IoT) •แนวโน้มด้ำนกำรเกษตรของโลก

6

แนะน าศนย เทคโนโลยไมโครอเลคทรอนกส

(TMEC)

ระบบโรงเรอนอจฉรยะSoil Moisture SensorTemperature & Humidity SensorSolar SensorWater Pressure SensorChemical Sensor

Page 7: เกษตรยุค Thailand 4 - clinictech · •ท ำควำมเข้ำใจ Thailand 4.0 •Thailand 4.0 กับ Internet of Thing (IoT) •แนวโน้มด้ำนกำรเกษตรของโลก

7

• แนะน ำศนย เทคโนโลยไมโครอเลคทรอนกส (TMEC)

• ท ำควำมเขำใจ Thailand 4.0

• Thailand 4.0 กบ Internet of Thing (IoT)

• แนวโนมดำนกำรเกษตรของโลก

• เกษตรไทยยค Thailand 4.0 กบเทคโนโลยระบบฟำรมแมนย ำ

หวขอการน าเสนอ

Page 8: เกษตรยุค Thailand 4 - clinictech · •ท ำควำมเข้ำใจ Thailand 4.0 •Thailand 4.0 กับ Internet of Thing (IoT) •แนวโน้มด้ำนกำรเกษตรของโลก

8

ท าความเขาใจ Thailand 4.0

https://www.youtube.com/watch?v=b3-3g03vYfw

Page 9: เกษตรยุค Thailand 4 - clinictech · •ท ำควำมเข้ำใจ Thailand 4.0 •Thailand 4.0 กับ Internet of Thing (IoT) •แนวโน้มด้ำนกำรเกษตรของโลก

9

ท าความเขาใจ Thailand 4.0

Page 10: เกษตรยุค Thailand 4 - clinictech · •ท ำควำมเข้ำใจ Thailand 4.0 •Thailand 4.0 กับ Internet of Thing (IoT) •แนวโน้มด้ำนกำรเกษตรของโลก

10

• แนะน ำศนย เทคโนโลยไมโครอเลคทรอนกส (TMEC)

• ท ำควำมเขำใจ Thailand 4.0

• Thailand 4.0 กบ Internet of Thing (IoT)

• แนวโนมดำนกำรเกษตรของโลก

• เกษตรไทยยค Thailand 4.0 กบเทคโนโลยระบบฟำรมแมนย ำ

หวขอการน าเสนอ

Page 11: เกษตรยุค Thailand 4 - clinictech · •ท ำควำมเข้ำใจ Thailand 4.0 •Thailand 4.0 กับ Internet of Thing (IoT) •แนวโน้มด้ำนกำรเกษตรของโลก

11

Thailand 4.0 กบ Internet of Thing (IoT)

Page 12: เกษตรยุค Thailand 4 - clinictech · •ท ำควำมเข้ำใจ Thailand 4.0 •Thailand 4.0 กับ Internet of Thing (IoT) •แนวโน้มด้ำนกำรเกษตรของโลก

12

The Internet of Things(IoT) is a mix of hardware, cloud

and data processing.

Source:(Yole Développement,June 2014)

Thailand 4.0 กบ Internet of Thing (IoT)

Page 13: เกษตรยุค Thailand 4 - clinictech · •ท ำควำมเข้ำใจ Thailand 4.0 •Thailand 4.0 กับ Internet of Thing (IoT) •แนวโน้มด้ำนกำรเกษตรของโลก

13

• แนะน ำศนย เทคโนโลยไมโครอเลคทรอนกส (TMEC)

• ท ำควำมเขำใจ Thailand 4.0

• Thailand 4.0 กบ Internet of Thing (IoT)

• แนวโนมดำนกำรเกษตรของโลก

• เกษตรไทยยค Thailand 4.0 กบเทคโนโลยระบบฟำรมแมนย ำ

หวขอการน าเสนอ

Page 14: เกษตรยุค Thailand 4 - clinictech · •ท ำควำมเข้ำใจ Thailand 4.0 •Thailand 4.0 กับ Internet of Thing (IoT) •แนวโน้มด้ำนกำรเกษตรของโลก

14

แนวโนมดานการเกษตรของโลก

Page 15: เกษตรยุค Thailand 4 - clinictech · •ท ำควำมเข้ำใจ Thailand 4.0 •Thailand 4.0 กับ Internet of Thing (IoT) •แนวโน้มด้ำนกำรเกษตรของโลก

15

แนวโนมดานการเกษตรของโลก

Page 16: เกษตรยุค Thailand 4 - clinictech · •ท ำควำมเข้ำใจ Thailand 4.0 •Thailand 4.0 กับ Internet of Thing (IoT) •แนวโน้มด้ำนกำรเกษตรของโลก

16

แนวโนมดานการเกษตรของโลก

Page 17: เกษตรยุค Thailand 4 - clinictech · •ท ำควำมเข้ำใจ Thailand 4.0 •Thailand 4.0 กับ Internet of Thing (IoT) •แนวโน้มด้ำนกำรเกษตรของโลก

17

แนวโนมดานการเกษตรของโลก

Page 18: เกษตรยุค Thailand 4 - clinictech · •ท ำควำมเข้ำใจ Thailand 4.0 •Thailand 4.0 กับ Internet of Thing (IoT) •แนวโน้มด้ำนกำรเกษตรของโลก

18

แนวโนมดานการเกษตรของโลก

Page 19: เกษตรยุค Thailand 4 - clinictech · •ท ำควำมเข้ำใจ Thailand 4.0 •Thailand 4.0 กับ Internet of Thing (IoT) •แนวโน้มด้ำนกำรเกษตรของโลก

19

จาก : https://lam-inc.com/agriculture/

แนวโนมดานการเกษตรของโลก

Page 20: เกษตรยุค Thailand 4 - clinictech · •ท ำควำมเข้ำใจ Thailand 4.0 •Thailand 4.0 กับ Internet of Thing (IoT) •แนวโน้มด้ำนกำรเกษตรของโลก

20

เปาหมายการพฒนาดานการเกษตรของ TMEC

ในปจจบนเกษตรกรมองคความรในการเพาะปลกเปนอยางด ไมวาจะเปนความรเรองดนส าหรบเพาะปลก ความรในการใหปย ความรในการใหน า แตในเรองของสภาวะแวดลอมทเหมาะสมส าหรบการเพาะปลกเกษตรกรในประเทศไทยยงขาดองคความรในเรองดงกลาว ตวอยางทเหนไดอยางเดนชด คอ ในพนทเดยวกนเทยบกนในแตละป เกษตกรไมสามารถรกษาหรอควบคมปรมาณผลผลตใหมปรมาณทใกลเคยงกนได บางปผลผลตตอไรไดมาก บางปไดนอย ทงทมการใหปย ใหน า และการดแลรกษาทเหมอนหรอใกลเคยงกน สาเหตส าคญอยางหนงทท าใหผลผลตตอพนทไมคงท คอเรองของสภาวะแวดลอมดงนนในการพฒนางานของทเมคจงมงเนนในการใชเทคโนโลยเซนเซอรตางๆในการวดและหาสภาวะทเหมาะสมส าหรบกระบวนการเพาะปลกพชแตละชนดเพอใหเกษตกรควบคมประสทธภาพในการเพาะปลกไดอยางเหมาะสม

เพอเพมศกยภาพการผลตเฉลยตอพนทเกบเกยว ใหไดสงสดและสม าเสมอมากทสด

Page 21: เกษตรยุค Thailand 4 - clinictech · •ท ำควำมเข้ำใจ Thailand 4.0 •Thailand 4.0 กับ Internet of Thing (IoT) •แนวโน้มด้ำนกำรเกษตรของโลก

21

ส าหรบกลมทเรยนถาน าเทคโนโลยชวยใหเกษตรกร ไดมอตราการผลตเพมขนเปน 1,000 กโลกรมตอไร จากการคาดการณ ผลกระทบเศรษฐกจ

ในป 2559 จะชวยใหเกษตกรมรายไดเพมขน 4.6 พนลานบาท**มงเนนการพฒนาในสวนภาคกลางและภาคตะวนออกกอนซงมพนทการปลกเปน 44% ของพนทการปลกทเรยนทงหมด

1,000 กโลกรมตอไร

เปาหมายการพฒนาดานการเกษตรของ TMEC

Page 22: เกษตรยุค Thailand 4 - clinictech · •ท ำควำมเข้ำใจ Thailand 4.0 •Thailand 4.0 กับ Internet of Thing (IoT) •แนวโน้มด้ำนกำรเกษตรของโลก

22

• แนะน ำศนย เทคโนโลยไมโครอเลคทรอนกส (TMEC)

• ท ำควำมเขำใจ Thailand 4.0

• Thailand 4.0 กบ Internet of Thing (IoT)

• แนวโนมดำนกำรเกษตรของโลก

• เกษตรไทยยค Thailand 4.0 กบเทคโนโลยระบบฟำรมแมนย ำ

หวขอการน าเสนอ

Page 23: เกษตรยุค Thailand 4 - clinictech · •ท ำควำมเข้ำใจ Thailand 4.0 •Thailand 4.0 กับ Internet of Thing (IoT) •แนวโน้มด้ำนกำรเกษตรของโลก

23

เกษตรไทยยค Thailand 4.0

Page 24: เกษตรยุค Thailand 4 - clinictech · •ท ำควำมเข้ำใจ Thailand 4.0 •Thailand 4.0 กับ Internet of Thing (IoT) •แนวโน้มด้ำนกำรเกษตรของโลก

24

เกษตรไทยยค Thailand 4.0

Page 25: เกษตรยุค Thailand 4 - clinictech · •ท ำควำมเข้ำใจ Thailand 4.0 •Thailand 4.0 กับ Internet of Thing (IoT) •แนวโน้มด้ำนกำรเกษตรของโลก

25

เกษตรไทยยค Thailand 4.0

Page 26: เกษตรยุค Thailand 4 - clinictech · •ท ำควำมเข้ำใจ Thailand 4.0 •Thailand 4.0 กับ Internet of Thing (IoT) •แนวโน้มด้ำนกำรเกษตรของโลก

26

Hardware (sensor transmitter)

Control parameter• Select agriculture type• Min/Max Target• Alarm for over Min/Max• Set sampling rate

Monitoring• Real Time• Select Date

Function

Transmitter TypeType 01-Temp Sensor-temp Sensor

Type 02-Temp Sensor-Humidity Sensor

Type 03-Soil Moisture Sensor-Light Sensor

Type 04-Soil Moisture Sensor-Soil Moisture Sensor

เกษตรไทยยค Thailand 4.0

Page 27: เกษตรยุค Thailand 4 - clinictech · •ท ำควำมเข้ำใจ Thailand 4.0 •Thailand 4.0 กับ Internet of Thing (IoT) •แนวโน้มด้ำนกำรเกษตรของโลก

27

Web app

• แจงรหสผใชงาน• แจงปรมาณแบตแตอร• แจงการเชอมจออปกรณ• เลอกชนดของพช

• เตอนสถานะการกวดคาตวแปร วาอยในชวงหรอไมถาอยในชวงจะเปนสฟาถาออกนอกชวงจะเปนส แดง

• วน เวลา และคา ตวแปรชวงทก าหนดของพชแตละชนด (คาของตวแปรของพชจะไมเทากนขนอยกบการเลอกชนดของพช และสามารถตงคาเองได

Page 28: เกษตรยุค Thailand 4 - clinictech · •ท ำควำมเข้ำใจ Thailand 4.0 •Thailand 4.0 กับ Internet of Thing (IoT) •แนวโน้มด้ำนกำรเกษตรของโลก

28

Web app

•เพม ลบ เปลยนtransmitter

•บนทกขอมลการเพาะปลกประจ าวน

Page 29: เกษตรยุค Thailand 4 - clinictech · •ท ำควำมเข้ำใจ Thailand 4.0 •Thailand 4.0 กับ Internet of Thing (IoT) •แนวโน้มด้ำนกำรเกษตรของโลก

29

•กราฟแสดงคาทบนทก สามารถเลอกชวงเวลาได •หนาบรหารจดการ

• set password• Record rate

Web app

Page 30: เกษตรยุค Thailand 4 - clinictech · •ท ำควำมเข้ำใจ Thailand 4.0 •Thailand 4.0 กับ Internet of Thing (IoT) •แนวโน้มด้ำนกำรเกษตรของโลก

30

Page 31: เกษตรยุค Thailand 4 - clinictech · •ท ำควำมเข้ำใจ Thailand 4.0 •Thailand 4.0 กับ Internet of Thing (IoT) •แนวโน้มด้ำนกำรเกษตรของโลก

31

Page 32: เกษตรยุค Thailand 4 - clinictech · •ท ำควำมเข้ำใจ Thailand 4.0 •Thailand 4.0 กับ Internet of Thing (IoT) •แนวโน้มด้ำนกำรเกษตรของโลก

32

เกษตรกรไทยยค Thailand 4.0 กาวล าดวยนวฒกรรม

พนทอ ำเภอศรปะจนจงหวดสพรรณบร

Page 33: เกษตรยุค Thailand 4 - clinictech · •ท ำควำมเข้ำใจ Thailand 4.0 •Thailand 4.0 กับ Internet of Thing (IoT) •แนวโน้มด้ำนกำรเกษตรของโลก

33

การน าระบบ Smart Farm ลงพนทชวยเหลอเกษตรกร

เหดจงหวดรำชบร

จงหวดสพรรณบร ทเรยนจงหวดปรำจนบร

เหดจงหวดสระแกว

Page 34: เกษตรยุค Thailand 4 - clinictech · •ท ำควำมเข้ำใจ Thailand 4.0 •Thailand 4.0 กับ Internet of Thing (IoT) •แนวโน้มด้ำนกำรเกษตรของโลก

34

การน าระบบ Smart Farm ลงพนทชวยเหลอเกษตรกร

โรงเรอนมะเขอเทศจงหวดนครรำชสมำ

ผกอนทรยจงหวดนครนำยก

ผกสลดทวงน ำเขยวนครรำชสมำ

เมลอนจงหวดลพบร

Page 35: เกษตรยุค Thailand 4 - clinictech · •ท ำควำมเข้ำใจ Thailand 4.0 •Thailand 4.0 กับ Internet of Thing (IoT) •แนวโน้มด้ำนกำรเกษตรของโลก

35

การด าเนนงานพฒนารวมกบกลมจงหวด

ศนยสงเสรมอำชพชำยแดนจงหวดสระแกว เกษตรและสหกรณจงหวดปรำจนบร

งำนมหกรรมเกษตรจงหวดจนทบรโครงกำรอนรกษพนธมะมวงจงหวดฉะเชงเทรำ

Page 36: เกษตรยุค Thailand 4 - clinictech · •ท ำควำมเข้ำใจ Thailand 4.0 •Thailand 4.0 กับ Internet of Thing (IoT) •แนวโน้มด้ำนกำรเกษตรของโลก

36

การถายทอดความรเทคโนโลยนวตกรรมดานการเกษตร

อบรมเชงปฏบตกำรเกษตรและเยำวชนจงหวดเชยงใหม อบรมเชงปฏบตกำรเกษตรโครงกำรดแทคฟำรมแมนย ำ

อบรมเชงปฏบตกำรเกษตรและเยำวชนจงหวดฉะเชงเทรำ

Page 37: เกษตรยุค Thailand 4 - clinictech · •ท ำควำมเข้ำใจ Thailand 4.0 •Thailand 4.0 กับ Internet of Thing (IoT) •แนวโน้มด้ำนกำรเกษตรของโลก

37

ด าเนนงานรวมกบภาครฐ และเอกชนในสงเสรมการน าเทคโนโลยไปสเกษตรกร

น าระบบโรงเรอนอจฉรยะไปแสดงทงาน THAI SUBCON 2017 (ไบเทคบางนา)

น าระบบเกษตรอจฉรยะไปแสดงทงาน SMART FARMERGo to SMES(สสว,ธกส)

Page 38: เกษตรยุค Thailand 4 - clinictech · •ท ำควำมเข้ำใจ Thailand 4.0 •Thailand 4.0 กับ Internet of Thing (IoT) •แนวโน้มด้ำนกำรเกษตรของโลก

38

ด าเนนงานรวมกบภาครฐ และเอกชนในสงเสรมการน าเทคโนโลยไปสเกษตรกร

น าระบบโรงเรอนอจฉรยะตวแทนสวทช ไปแสดงทงาน เกษตร 2017 ทสวนลมพน

น าระบบโรงเรอนอจฉรยะรวมกบ ธกส ไปแสดงทงาน มหกรรมการเงนและสนเชอป 2017 ทเมองทองธาน

Page 39: เกษตรยุค Thailand 4 - clinictech · •ท ำควำมเข้ำใจ Thailand 4.0 •Thailand 4.0 กับ Internet of Thing (IoT) •แนวโน้มด้ำนกำรเกษตรของโลก

39

ด าเนนงานรวมกบภาครฐ และเอกชนในสงเสรมการน าเทคโนโลยไปสเกษตรกร

โครงการดแทคฟารมแมนย า

Page 40: เกษตรยุค Thailand 4 - clinictech · •ท ำควำมเข้ำใจ Thailand 4.0 •Thailand 4.0 กับ Internet of Thing (IoT) •แนวโน้มด้ำนกำรเกษตรของโลก

40

เกษตรกรไทยยค Thailand 4.0 กาวล าดวยนวฒกรรม

สวนมะเขอเทศฟารมลานนาเจานายจงหวดฉะเชงเทรา

Page 41: เกษตรยุค Thailand 4 - clinictech · •ท ำควำมเข้ำใจ Thailand 4.0 •Thailand 4.0 กับ Internet of Thing (IoT) •แนวโน้มด้ำนกำรเกษตรของโลก

41

Club Farmday The Series ตอน โรงเรอนอจฉรยะhttps://youtu.be/HMx-8iGYJCI

เกษตรกรไทยยค Thailand 4.0 กาวล าดวยนวฒกรรม

Page 42: เกษตรยุค Thailand 4 - clinictech · •ท ำควำมเข้ำใจ Thailand 4.0 •Thailand 4.0 กับ Internet of Thing (IoT) •แนวโน้มด้ำนกำรเกษตรของโลก