การส่งเสริมเส้นใยกล้วยส...

of 22 /22
การส่งเสริมเส้นใยกล้วยสาหรับใช้เป็นวัสดุรองนอน สาหรับสัตว์ทดลองและใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ Banana fibers promotion for animal laboratory Bedding and textile industry

Upload: others

Post on 25-Dec-2019

8 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: การส่งเสริมเส้นใยกล้วยส าหรับใช้เป็นวัสดุรองนอน ส าหรับ ... · ท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้

การสงเสรมเสนใยกลวยส าหรบใชเปนวสดรองนอน

ส าหรบสตวทดลองและใชในอตสาหกรรมสงทอ

Banana fibers promotion for animal laboratory

Bedding and textile industry

Page 2: การส่งเสริมเส้นใยกล้วยส าหรับใช้เป็นวัสดุรองนอน ส าหรับ ... · ท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้

ค ำน ำ

คมอองคความรการสงเสรมเสนใยกลวยส าหรบใช เ ปน ว สดร อง นอนส าห รบส ตวทดลองแ ละใช ใ นอตสาหกรรมสงทอประกอบดวยองคความรในดานการผลตวสดรองนอนจากคณสมบตของล าตนเทยมกลวยเพอใชในงานสตวทดลองในรปแบบตาง ๆ การใชเทคโนโลยอโมงคลมรอนพลงงานแสงอาทตยในการแปรรปวสดรองนอน และการพฒนาเครองมอท าเ กลยวเชอกกลวย เ พอใชในอตสาหกรรมสงทอ

ผท สนใจสามารถน าองคความ รไป ใชประโยชนในการพฒนาวสดทองถนและวสดเหลอใชทางการเกษตรจากล าตนเทยมกลวยเปนผลตภณฑใหม ผลตวสดรองนอนจากธรรมชาตทมคณภาพไมปนเปอนสารอนตราย และใชในอตสาหกรรมสงทอสงเสรมการพฒนาคณภาพชวตมนษยและสตว และการสนบสนนการวจยทางวทยาศาสตรชวภาพทเปนผลดตอประเทศ

ผชวยศาสตราจารย ดร.สทธศกด ปนมงคลกล ศนยวจยสตวทดลอง มหาวทยาลยพะเยา

มถนายน 2559

Page 3: การส่งเสริมเส้นใยกล้วยส าหรับใช้เป็นวัสดุรองนอน ส าหรับ ... · ท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้

สารบญ

ทมาและความส าคญ ............................................................................................................................................1

องคความร 1 การผลตวสดรองนอนส าหรบสตวทดลองจากล าตนเทยมกลวย

การผลตวสดรองนอนส าหรบสตวทดลองจากล าตนเทยมกลวย ..........................................................3

การผลตวสดรองนอนส าหรบสตวทดลองจากล าตนเทยมกลวยรวมกบ กระดาษ reuse ....................5

องคความร 2 เทคโนโลยการใชอโมงคลมรอน พลงงานแสงอาทตย

เทคโนโลยการใชอโมงคลมรอน พลงงานแสงอาทตย ..........................................................................9

การออกแบบและสรางตอบ .................................................................................................................10

องคความร 3 การท าเกลยวเชอก

ท าเกลยวเชอกกลวยดวยมอ .................................................................................................................14

เครองท าเกลยวเชอกกลวยอยางงาย ....................................................................................................16

ตดตอเรา...............................................................................................................................................................18

Page 4: การส่งเสริมเส้นใยกล้วยส าหรับใช้เป็นวัสดุรองนอน ส าหรับ ... · ท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้

ทมำและควำมส ำคญ

ศนยวจยสตวทดลอง มหาวทยาลยพะเยา ไดเรมศกษาขอมล และทดสอบการใชวสดทองถนและวสดเหลอใช ทางการเกษตรบางชนดน ามาผลตเปนวสดรองนอนส าหรบสตวทดลองอยางตอเนอง โดยเลอกใชทรพยากรทองถนทมศกยภาพในการผลตดานคณสมบตและปรมาณพบวาตนกลวย มคณสมบตทเหมาะสมในการน ามาท าวสดรองนอนส าหรบสตวทดลอง เมอท าใหชนสวนของล าตนเทยมกลวยแหง แลวจะมคณสมบตดดซบน าและกลนไดด เนองจากเฮมเซลลโลส (Hemicellulose) ซงเปนสวนหนงขององคประกอบทางเคมของเสนใยกลวยเปนสารคารโบไฮเดรต ทมโครงสวนใหญไมเปนระเบยบ จงดดซมน าไดดและมผลชวยใหเสนใยพองตวไดรวดเรวใยกลวยมความเหนยวและไมเปนฝนตลอดจนตนกลวยเปนพชทปลกกนแพรหลายในจงหวดพะเยามทงการปลกแบบครวเรอนและการปลกในเชงเศรษฐกจ ท าใหปรมาณเพยงพอตอการก าลงการผลตและแปรรปเปนวสดรองนอนส าหรบสตวทดลองได ท าใหศนยวจยสตวทดลอง มหาวทยาลยพะเยา เลอกใชวสดทองถนจากตนกลวยเพอพฒนาเปนวสดรองนอนส าหรบทดลอง

นอกจากนการใชประโยชนจากเสนใยกลวยไดรบการพฒนาน าไปใชในอตสาหกรรมสงทอมากขน จากความตองการเสนใยทมคณภาพและเปนมตรกบสงแวดลอม โดยมการน ามาใชผสมรวมกบเสนใยฝาย ในการผลตผนผาจากเสนใยกลวยผสมเสนใยฝาย ท าใหไดผาทมคณสมบตทดขน เนองจากเสนใยกลวยมความโดดเดนเรองความเหนยวหรอความแขงแรงสงมาก และเสนใยฝายมความออนนมและดดซบน าไดด ท าใหผาทไดมผวสมผสทดขน ดดซบน าไดด ชวยระบายอากาศและมความทนทานมาก เหมาะกบการน ามาตดเยบเปนชดเครองแบบและผลตภณฑเคหะสงทอ ซงในการพฒนากระบวนการผลตเสนใยกลวยจะท าใหไดกรรมวธการผลตในเชงอตสาหกรรมและสามารถน าเศษวสดทางการเกษตรมาใชประโยชน ไดตามความตองการของผบรโภคและตลาดดานสงทอไดเปนอยางด

1

Page 5: การส่งเสริมเส้นใยกล้วยส าหรับใช้เป็นวัสดุรองนอน ส าหรับ ... · ท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้

องคความรท 1 การผลตวสดรนองนอนส าหรบสตวทดลอง

จากตนกลวย

Page 6: การส่งเสริมเส้นใยกล้วยส าหรับใช้เป็นวัสดุรองนอน ส าหรับ ... · ท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้

การผลตวสดรองนอนจากล าตนเทยมกลวย

1.เตรยมล าตนเทยมกลวยจาก

ตนกลวยทใชบรโภคในทองถน

2.ท าใหมขนาด นอยกวา 0.5 เซนตเมตร โดยใชเครองหนหรอแรงงาน

3

Page 7: การส่งเสริมเส้นใยกล้วยส าหรับใช้เป็นวัสดุรองนอน ส าหรับ ... · ท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้

3.ท าใหแหง 24 ชวโมง โดยใชเครองตากพลงงานแสงอาทตย เปนเวลา 48 ชวโมง

4.เมอวสดแหง น าบรรจถงกระดาษ (ทสามารถอบนงฆาเชอได) แลวน าไปอบนงฆาเชอทอณหภม 121 องศาเซลเซยส ความดน 15 ปอนด/ตารางนว เปนเวลา 15 นาท

การผลตวสดรองนอนจากล าตนเทยมกลวย

4

Page 8: การส่งเสริมเส้นใยกล้วยส าหรับใช้เป็นวัสดุรองนอน ส าหรับ ... · ท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้

การผลตวสดรองนอนจากใยกลวยรวมกบกระดาษ reuse

1. เตรยมล าตนเทยมกลวย ท าใหมขนาด นอยกวา 0.5 เซนตเมตร โดยใชเครองหน

2 . เ ตร ยมกระดาษ Reuse ท ถ กท าลายหรอยอยแลว น าวสดทเตรยมไว น ามาชงน าหนก ตามอตราสวนตาง ๆ น าไปยอย โดยเครองยอยเสนใย ปนใหเขากน จนละเอยด

5

Page 9: การส่งเสริมเส้นใยกล้วยส าหรับใช้เป็นวัสดุรองนอน ส าหรับ ... · ท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้

การผลตวสดรองนอนจากใยกลวยรวมกบกระดาษ reuse

3. เมอวสดทงสอง มความเขากนและละเอยดพอ น าไปขนรป โดยใชโมเดลตาขายตะแกรง

4. น าไปอบลมรอนท อณหภม 60 °C เปนเวลา 24 ชวโมง หรอผงแดด 2 แดด เมอวสดแหง น าบรรจถงกระดาษ(ทสามารถอบนงฆาเชอได) แลวน าไปอบนงฆาเชอทอณหภม 121 องศาเซลเซยส ความดน 15 ปอนด/ตารางนว เปนเวลา 15 นาท

6

Page 10: การส่งเสริมเส้นใยกล้วยส าหรับใช้เป็นวัสดุรองนอน ส าหรับ ... · ท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้

วสดรองนอนจากตนกลวยเปนวสดรองนอนส าหรบสตวทดลอง

7

Page 11: การส่งเสริมเส้นใยกล้วยส าหรับใช้เป็นวัสดุรองนอน ส าหรับ ... · ท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้

องคความรท 2 เทคโนโลยการใชอโมงคลมรอนพลงงานแสงอาทตย

Page 12: การส่งเสริมเส้นใยกล้วยส าหรับใช้เป็นวัสดุรองนอน ส าหรับ ... · ท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้

การพฒนาและสรางเครองอบแหงพลงงานแสงอาทตยแบบอโมงค มวตถประสงคเพอแกปญหาการตากวสดรองนอนจากตนกลวยใหมความสะอาดไมใหโดนฝนละอองจากอากาศภายนอกทมผลกระทบตอความสะอาดของวสดรองนอน โดยเครองอบแหงดงกลาวเปนระบบพาความรอนแบบบงคบเปนเครองอบแหงทมพดลมชวยระบายความรอนเพอเพมประสทธภาพของระบบใหสงขน จากการทดสอบพบวาเครองอบแหงมคาสงถง 50 องศาเซลเซยส และสามารถใชในการอบแหงผลตภณฑไดหลายชนดโดยมการพาความรอนจากการเปดพดลม ท าใหเกดการไหลของอากาศภายในเครองอบแหง โดยใชแผงเซลลสรยะ ( solar cell) ผลตกระแสไฟฟาหมนพดลมกระแสตรงระบายความชนในตอบ ท าใหผลตภณฑแหงเรวกวาการตากแบบธรรมดา ไมตองเคลอนยายเมอเวลาฝนตก

เทคโนโลยการใชอโมงคลมรอน

การอบแหง คอ การระเหยของน าออกจากวสด ปจจยพนฐานทชวยการระเหยคออณหภมสงความชนต าตอบแหงแสงอาทตยใชหลกการตเรอนกระจก สรางตหลงคากระจกหรอพลาสตกใสใหแสงอาทตยผานไปตกกระทกพนโลหะเปลยนพลงงานแสงเปนพลงงานความรอน ท าใหภายในตมอณหภมเพมขน ท าใหวสดทตากไวในตระเหยน าไดเรวขน การตดตงพดลมทดานลางของพนตปลายดานหนงและเจาะชองอากาศออกดานบนของตอกปลายหนง จะท าใหอากาศชนไหลออกชวยใหการระเหยน าไดเรวขนและโดยการออกแบบขนาดของตอบแหง และขนาดของพดลมทพอเหมาะจะท าใหประสทธภาพการอบแหงสงสดได

9

Page 13: การส่งเสริมเส้นใยกล้วยส าหรับใช้เป็นวัสดุรองนอน ส าหรับ ... · ท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้

การออกแบบและสรางตอบ ตอบแหงพลงงานแสงอาทตยแบบอโมงคลมออกแบบและสรางขนมขนาดความกวาง 132 ซม. ยาว 245 ซม. สง 72 ซม. ทงหมด 4 ชนตอกน ตอบแหงดงกลาวสามารถอบแหงชนของล าตนเทยมกลวยไดครงละ 60 กโลกรม โดยตอบแหงประกอบดวย ส วนของแผนรบ ร ง สแสงอาทตยและสวนอบผลตภณฑ ทงสองสวนปดดวยพลาสตกใสและมโครงสรางแบบเดยวกน อากาศรอนจากสวนแผงรบรงสแสงอาทตยจะเคลอนทเขาไปในสวนอบผลตภณฑ โดยใชพดลมทท างานดวยก าลงไฟฟาจากแผงโซลาเซลลขนาด 150 วตต ชนสวนของล าตนเทยมกลวยจะวางเปนชนบางๆ เพอใหไดรบอากาศรอนจากแผงรบรงสแสงอาทตย

แกนวางพลาสตก พดลมบงคบลม

10

Page 14: การส่งเสริมเส้นใยกล้วยส าหรับใช้เป็นวัสดุรองนอน ส าหรับ ... · ท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้

พดลมทตดตงเพอบงคบลมและระบายความชนออกจากวสด

การวางแผงรบรงสแสงอาทตย

การท าโครงส าหรบคลมดวยพลาสตกรบ

รงสแสงอาทตย

11

Page 15: การส่งเสริมเส้นใยกล้วยส าหรับใช้เป็นวัสดุรองนอน ส าหรับ ... · ท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้

ชนสวนของล าตนกลวยท

หนแลวน ามาตากในตอบ

แหงเพอใชเปน

วสดรองนอน

เครองอบแหงอโมงคลม

แสงอาทตยล าตนกลวย

เพอใชเปนวสดรองนอน

12

Page 16: การส่งเสริมเส้นใยกล้วยส าหรับใช้เป็นวัสดุรองนอน ส าหรับ ... · ท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้

องคความรท 3 การท าเกลยวเชอกกลวยจากเครองท าเกลยวเชอก

Page 17: การส่งเสริมเส้นใยกล้วยส าหรับใช้เป็นวัสดุรองนอน ส าหรับ ... · ท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้

การท าเกลยวเชอกกลวยดวยมอ

เชอกกลวย คอเชอกทท าดวยกาบกลวย ฉกเปนเสนตากแดดใหแหง ซงกลมหตกรรมเชอกกลวย นยมน าเชอกกลวยมาท าเปนวสดในการประดษฐหตกรรม น าเชอกมาจกสาน โดยมขนตอนดงน

1.ตดตนกลวยทงไว2 วนเพอลอกกาบ

2.กรดตรงกลางของกาบกลวยตามขนาดทตองการขนพาดราว ตากไว 2-4 แดด จงใชงานไดและไลกรดตลอดกาบไดเสนยาวๆ

14

Page 18: การส่งเสริมเส้นใยกล้วยส าหรับใช้เป็นวัสดุรองนอน ส าหรับ ... · ท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้

3. ผนเปนเกลยวหรอเปยดวยเครองมอธรรมชาต

4. ยอมสดวยวตถธรรมชาต เชนเหลอขมนแดงครงเขยวอญชนและใสน ายากนเชอราโซเดยมเบนโซเอต

15

Page 19: การส่งเสริมเส้นใยกล้วยส าหรับใช้เป็นวัสดุรองนอน ส าหรับ ... · ท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้

เครองท าเกลยวเชอกกลวยอยางงาย

1. การท าเครองท าเกลยวเชอกใชแหลงไฟ 12 โวลตจากหมอแปลงไฟเพอใชในการหมนมอเตอรเพอปนเฟองแกนหมนเสนใยกลวย ซงสามารถควบคมความเรวของการหมนไดโดยการปรบกระแสไฟทหมอแปลงไฟ

ดานหนา

ดานขาง

2. มอเตอรจะถกยดตดกบบลอกลกรอกทอยในกรอบไมอด โดยมแกนหลกของมอเตอรหมนอยตรงกลางท าหนาทเปนเพลา รอบ ๆ แกนหมนเปนเฟองเกยรทมตะขอเกยวอยดานหนา

3. ท าการประกอบชดหมนเกลยวเชอกกบเสนใยกลวยโดยน าเสนใยกลวย ผกกบตะขอแตละอน ไดเสนใย 3 เสนทจะพนเปนเชอกกลวย โดยใหปลายของเสนใยกลวยทง 3 เสน ผกตดกบตะขอทผกไวกบลกตมน าหนกอกดานเพอท าการดงเชอกใหตง และใหเหมาะกบขนาดของเชอกทตองการ

4. ใชไมอดหนาแบนเสนผานศนยกลาง 8 ซ.ม. โดยตรงบรเวณขอบจะมรองตดกบขอบของหนาไมท าหนาทแยกเสนใยกลวยขณะทเชอกก าลงถกบดและเปนตวควบคมการกอตวของเชอก โดยใชมอชวยขณะมการบดของเชอก

16

Page 20: การส่งเสริมเส้นใยกล้วยส าหรับใช้เป็นวัสดุรองนอน ส าหรับ ... · ท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้

แสดงการประกอบเครองท าเชอกกลวย

หมอแปลงไฟ 12 โวลต มอเตอรแกนหมนและชดเฟองเกยรในบลอกประกอบ ไมอดทมรองดานขางชวยควบคมการการขนตวของเชอก ตะขอเกยวดานทายส าหรบดงเชอก ลกตมน าหนกเพอท าใหเชอกตง

17

Page 21: การส่งเสริมเส้นใยกล้วยส าหรับใช้เป็นวัสดุรองนอน ส าหรับ ... · ท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้

การสงเสรมเสนใยกลวยส าหรบใชเปนวสดรองนอน

ส าหรบสตวทดลองและใชในอตสาหกรรมสงทอ

Banana fibers promotion for animal laboratory Bedding

and textile industry

จดท าโดย: ผชวยศาสตราจารย ดร.สทธศกด ปนมงคลกล ศนยวจยสตวทดลอง มหาวทยาลยพะเยา โทรศพท: 081-877-7056

18

Page 22: การส่งเสริมเส้นใยกล้วยส าหรับใช้เป็นวัสดุรองนอน ส าหรับ ... · ท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้