หลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของ valeo · 2019-07-31 ·...

36
Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics หลักเกณฑ์ด ้านจริยธรรมของ Valeo กันยายน 2561

Upload: others

Post on 01-Feb-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: หลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของ Valeo · 2019-07-31 · Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics The Valeo Code of Ethics |

Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics

หลกเกณฑดานจรยธรรมของ Valeo

กนยายน 2561

Page 2: หลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของ Valeo · 2019-07-31 · Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics The Valeo Code of Ethics |

Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics

The Valeo Code of Ethics | 2

Content

1. บทน าเกยวกบหลกเกณฑ .......................................................... 6

1.1. คานยมดานความซอสตย ............................................................... 6

1.2. หลกเกณฑนน าไปประยกตใชกบใครบาง .................................. 7

2. ความซอสตย ในแงของพนกงานและสภาพแวดลอม .................... 8

2.1. ความปลอดภยในสถานประกอบการ ........................................... 8

2.2. เคารพสทธมนษยชน ....................................................................... 9

2.3. พฒนาคน – เหนคณคาของความแตกตางหลากหลาย ..... 10

2.4. ปองกนการเลอกปฏบตและการลวงละเมด ............................... 10

2.5. ค านงถงสภาพแวดลอม ................................................................ 11

3. ความซอสตยในตลาดการคา :ด าเนนธรกจอยางเปนธรรม ........... 13

3.1. ใหบรการลกคาอยางเปนธรรมและซอสตย ............................. 13

3.2. สนบสนนการแขงขนอยางเปนธรรม ........................................ 13

3.3. ปองกนการตดสนบนและคอรรปชน .......................................... 15

3.4. รบประกนความซอสตยในการจดซอ และการเลอกซพพลาย

เออร 17

3.5. การก าหนดกรอบการท างานของคคาอนเกยวของกบ

จรรยาบรรณกบผมสวนไดเสยของเรา รวมถงตวแทนและคนกลาง

18

4. ความซอสตยและการคมครอง ทรพยสนของ VALEO ................ 20

4.1. การคมครองขอมลและทรพยสนทางปญญาของ Valeo ..... 21

4.2. การปกปองขอมลสวนบคคล ....................................................... 21

4.3. การปฏบตตามขอจ ากดการคว าบาตรการสงออก/น าเขาและ

ทางเศรษฐกจ ................................................................................................ 23

Page 3: หลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของ Valeo · 2019-07-31 · Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics The Valeo Code of Ethics |

Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics

The Valeo Code of Ethics | 3

4.4. การคมครองความลบของขอมลสวนตวของพนกงาน ......... 24

4.5. เคารพในทรพยสนทางปญญาและขอมลความลบของ

บคคลภายนอก ............................................................................................. 25

4.6. หลกเลยงผลประโยชนทบซอน – ภกดตอ Valeo ................... 25

4.7. มงม นในความเปนมออาชพและคณภาพ ............................... 26

4.8. ขอเทจจรงและความถกตองของบญช และบนทกตางๆ ....... 26

4.9. ตอตานการฟอกเงน ...................................................................... 28

5. การสอสารอยางมจรยธรรม....................................................... 29

5.1. สอสารดวยความระมดระวง ......................................................... 29

5.2. ใชโซเชยลมเดยดวยความระมดระวง ....................................... 29

5.3. การซอขายหลกทรพยโดยใชขอมล ภายใน – การซอ และ

การขายหน Valeo ....................................................................................... 30

6. การฝกอบรม – พฒนาความเขาใจ ............................................ 32

7. ยกประเดนปญหา – การรองเรยน .............................................. 33

Page 4: หลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของ Valeo · 2019-07-31 · Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics The Valeo Code of Ethics |

Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics

The Valeo Code of Ethics | 4

สาสนจากประธานคณะกรรมการบรหาร Jacques Aschenbroich, ประธานคณะกรรมการบรหาร เรยน พนกงาน Valeo

ยาวนานกวา 90 ปท Valeo เรมจากการประกอบธรกจผลตชนสวนและอปกรณยานยนต จนถงปจจบนเราไดชอวาเปนบรษททใชเทคโนโลยนวตกรรมในการขบเคลอนธรกจ โดยเรามการรวมมอกบบรษทผผลตยานยนตท วโลก เพอพฒนาเทคโนโลยการขบขทเปยมประสทธภาพและใชงานงาย ซงจะน าพาเราไปสอนาคต

ความส าเรจและการเตบโตของเราขนอยกบคานยมหลกทเราถอปฏบต คอ จรยธรรม ความโปรงใส การเพมขดความสามารถ ความเปนมออาชพและการท างานเปนทม ท งยงขนอยกบกลมคนทมงม นทมเทใหกบบรษท เพอนรวมงาน และลกคา

ทใดกตามในโลกทเราเขาไปประกอบกจการ หรอด าเนนกจกรรมใดๆ อนเปนความรบผดชอบของเรา เราจะด าเนนการดวยความซอสตยและใหความเคารพซงกนและกน เพอผมสวนไดสวนเสย ผถอหน และเพอสงแวดลอมของเรา

ในขณะทเราเตบโตและพฒนาไปท วโลก เราตองการทจะด ารงมาตรฐานสงสดของความซอสตย และแบงปนคานยมของเรา กบพนกงานและพนธมตรทางธรกจ ดวยอนาคตของ Valeo เปนส าคญ

หลกเกณฑดานจรรยาบรรณน สะทอนใหเหนถงจรยธรรมทางธรกจอนแขงแกรงของเรา สามารถน าไปใชกบชวตการท างานในแตละวนของเราท Valeo น าไปใชในการแกไขสถานการณหรอภาวะวกฤตทเราอาจตองเผชญ มนจะชวยในคณพบกบค าตอบ และเอาชนะปญหาตางๆ ได

แตนอกเหนอจากกฎเกณฑและขอบงคบตางๆ แลว ยงเปนเรองของความซอสตยและความเตมใจทจะท าสงทถกตอง ซงท งหมดนเกยวกบคนของเรา และนคอเหตผลทเราทกคนท งโดยสวนตวและโดยสวนรวม จะตองเปนตองเปนตวแทน และผพทกษคานยมและกฎระเบยบดานจรยธรรม ตลอดจนอนาคตของเรา

โปรดอานท าความเขาใจหลกเกณฑดานจรรยาบรรณของ Valeo นใหละเอยดรอบคอบ และน าไปใชอางองบอ ยๆ คณจะประสบความส าเรจในอนาคตดวยการน าหลกเกณฑนไปแบงปนกบเพอนรวมงานของคณ หากคณมขอสงสยใดๆ กตาม อยาลงเลทจะสอบถามและขอค าแนะน าไดทกเมอ

ขอแสดงความนบถอ

Jacques Aschenbroich, CEO

Page 5: หลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของ Valeo · 2019-07-31 · Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics The Valeo Code of Ethics |

Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics

The Valeo Code of Ethics | 5

ความปรารถนาสองประการของผมส าหรบ VALEO: การเตบโตและ การแสวงหาก าไร ดวยความซอสตย

Jacques Aschenbroich, ประธานคณะกรรมการบรหาร

Page 6: หลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของ Valeo · 2019-07-31 · Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics The Valeo Code of Ethics |

Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics

The Valeo Code of Ethics | 6

1. บทน าเกยวกบหลกเกณฑ

1.1. คานยมดานความซอสตย

นโยบายของ Valeo คอ การปฏบตตามกฎหมายของประเทศ

ท เราเขาไปประกอบกจการ เราสงเสรมและปฏบตตามคานยม

ของ Valeo - ความโปรงใส การเพมขดความสามารถ ความ

เปนมออาชพ และการท างานเปนทม ซงเหลานเปนสงจ าเปนตอ

วฒนธรรมความเปนเลศและความซอสตยของเรา นอกจากน

เรายงยดมนในกฎสากลดานสทธมนษยชน ดานแรงงาน การ

ค านงถงสงแวดลอม ตลอดจนการตอตานคอรรปชนดวยการ

เปนสมาชกใน Global Compact ของสหประชาชาต

Valeo เชอวา จรยธรรมและการปฏบตตามขอก าหนดเปนสงจ าเปนตอ ความไวใจและความ

พงพอใจของ ผมสวนไดสวนเสยและพนกงานทกคน เหนอสงอนใด เราเชอวาความซอสตย

สวนบคคลและความซอสตยในวชาชพ เปนตวก าหนดโครงสรางทถกตองเพอการเตบโต

อยางยงยนและท าใหประสบความส าเรจ

เนองจากการขยายธรกจไปทวโลกอยางรวดเรว เราจงตองเนนย าถงพนธสญญาของเราใน

ดานจรยธรรมและการปฏบตตามขอก าหนด ดวยการปฏบตตามหลกเกณฑดานจรยธรรม

ของ Valeo ฉบบปรบปรงน สะทอนใหเหนถงความเปนเลศและความซอสตยของกลม

ดวยมาตรฐานขนสงสดทางธรกจ หลกเกณฑดานจรยธรรมของ Valeo ก าหนดนโยบาย

กฎระเบยบ ตลอดจนขอบงคบทางจรยธรรมซงเราตองยดมน เอกสารฉบบนจะใชเปนขอมล

อางองเพอการปฏบตงาน โดยจะชแนะถงการปฏบตงานในแตละวน และสะทอนถงพนธ

สญญาของบรษทตอ พนกงาน หนสวนทางธรกจ ลกคา ตลอดจนชมชนและสงแวดลอมรอบ

ดาน

ภายใตขอบงคบแหงกฎหมายทองถน หลกเกณฑนจะท างานรวมกบกฎระเบยบและขอบงคบ

อนๆ ซงก าหนดรายละเอยดเพมเตมในเร องเฉพาะดาน กฎระเบยบเพมเตมดงกลาวไมไดจ ากด

เฉพาะนโยบายดานกฎหมาย นโยบายดานการตลาด หลกปฏบตดานการขาย คมอดานการ

บรหารจดการและการเงน (Manuel Administratif et Financier หรอ M.A.F.) และ

หลกเกณฑดานจรยธรรมซงครอบคลมการท าธรกรรมหลกทรพยและการปฏบตตามขอบงคบ

เร องการซอขายหลกทรพยโดยใชขอมลภายในของประเทศฝร งเศสเทานน หลกเกณฑนยง

สอดคลองกบแกน 5 ดานของเรา นนคอ การมสวนรวมของพนกงาน คณภาพเบดเสรจ

นวตกรรมตอเนอง การรวมกลมซพพลายเออร และกระบวนการผลตของ Valeo

หลกเกณฑจงจ าเปนตอการเตบโตอยางยงยนและการประสบความส าเรจ เราคาดหวงให

Page 7: หลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของ Valeo · 2019-07-31 · Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics The Valeo Code of Ethics |

Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics

The Valeo Code of Ethics | 7

พนกงาน Valeo ทกคนเขาใจและปฏบตตามหลกเกณฑนอยางเขมงวด

ขอบคณส าหรบการในความรวมมอในการเคารพและปฏบตตามจรยธรรมทางธรกจและ

คานยมของเรา

Catherine Delhaye

หวหนาฝายจรยธรรม และเจาหนาทตรวจสอบการปฏบตตามขอก าหนด

1.2. หลกเกณฑนน าไปประยกตใชกบใครบาง หลกเกณฑจรยธรรมของ Valeo เปนเอกสารแนะน าซงสามารถน าไปใชกบพนกงาน Valeo ทกคนอยางเทาเทยมกนโดยไมค านงถงต าแหนงงาน นนหมายความวา หวหนางานจะมหนาทรบผดชอบเพมขนดวย เพราะพวกเขาตองปฏบตตนเปนตวอยาง ตองตดสนใจในสงทสงเสรมและปฏบตตามหลกเกณฑ ตลอดจนนโยบายทเกยวของกบหลกจรยธรรมน การชแนะของหวหนาจงจ าเปนตอการสรางสภาพแวดลอมการท างานทสงเสรมจรยธรรมใหเปนไปในเชงบวก ผจดการ ผบรหาร บรษทยอย บรษทรวมทน ตลอดจนหนวยงานบรหารหรอควบคมโดย Valeo กรรมการ เจาหนาท และพนกงานทกคนของกลม Valeo มหนาทปฏบตตามหลกเกณฑน และตองไมท าขอตกลง สญญา หรอการด าเนนการอนใดอนละเมดตอกฎหมายและหลกเกณฑน หลกเกณฑจรยธรรมในการด าเนนธรกจของคคาถกสรางขนมาเฉพาะส าหรบซพพลายเออรและพนธมตรทางธรกจอนๆ เพอสอสารถงคณคาและความคาดหวงของ Valeo หลกเกณฑเหลานเปนแนวทางทเฉพาะเจาะจงยงขนเกยวกบการท างานของเรากบผคนทไมไดท างานอยใน Valeo สามารถดหลกเกณฑ ดงกลาวไดท พอรทลจรยธรรมและการปฏบตตามขอก าหนด (Ethics and Compliance portal) เราไมยนยอมใหมการละเมดหลกเกณฑโดยเดดขาด การประพฤตมชอบหรอการไมปฏบต ตามหลกเกณฑถอเปนความผดรายแรง และอาจน าไปสการด าเนนการทางวนยถงข นใหออกจากงาน

Page 8: หลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของ Valeo · 2019-07-31 · Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics The Valeo Code of Ethics |

Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics

The Valeo Code of Ethics | 8

2. ความซอสตย ในแงของพนกงานและสภาพแวดลอม

พนกงานทกคนมสทธทจะท างานในสภาพแวดลอมทด ปราศจากการลวงละเมดและการเลอกปฏบต เมอเขารวมกบ Global Compact ขององคการสหประชาชาต ในป 2004 เปนตนมา Valeo ยดม นในการค านงถงและสงเสรมสทธข นพนฐานของมนษย ตามทก าหนดอยในปฏญญาสากลวาดวยสทธมนษยชน ทกสถานทในโลกซงเราเขาไปประกอบกจการ นนหมายความวา เราปกปองและคมครองคณคาทแทจรงของมนษยแตละคนดวยการปฏบตตามแนวทางดานผลตอบแทนและผลประโยชน ขอก าหนดของอายข นต า สทธอนเทาเทยมกนของชายและหญง ตลอดจนใหความเคารพตอชวตสวนตวของพนกงาน ความปลอดภยและความเปนอยในสถานประกอบการ เปนสงส าคญเพอการพฒนาอยางย งยนของ Valeo พนกงานถอเปนหวใจส าคญของการปฏบตงาน เราจงตองการสงเสรมการปฏบตงานในสถานประกอบการทมความเปนระเบยบเรยบรอย บนพนฐานของคานยมดานจรยธรรมและความโปรงใส

2.1. ความปลอดภยในสถานประกอบการ เรายดม นในการควมคมดแล ใหสถานประกอบการมความปลอดภย ซงเปนไปตามกฎหมายดานสขภาพและความปลอดภยในสถานประกอบการ ตลอดจนนโยบายของเรา มาตรฐานดานความปลอดภยไดรบการพฒนาขนมาเพอปกปองพนกงาน และชวยใหการปฏบตงานปลอดภยทสดเทาทจะเปนไปได โดยตองปฏบตตามมาตรฐานดวยความรอบคอบ พนกงานแตละคนจ าเปนตองเขาใจในมาตรฐานดานสขภาพและ ความปลอดภยทเกยวของกบต าแหนงงานของตนเอง พนกงานตองรายงานอนตรายหรอขอสงสยในทนท เพอหลกเลยงอบตเหตหรอ การบาดเจบทอาจเกดขน

เพอรกษาความมงม นในดานความปลอดภย เราจงมการก าหนดใหสถานประกอบของเรา ตองปราศจากยาเสพตดและเครองดมประเภททมแอลกอฮอลเปนสวนผสม หามไมใหมการแจกจาย ขายซอ แลกเปลยน หรอมไวในครอบครอง รวมถงหามมใหใชสงผดกฏหมายดงกลาวในทท างาน โดยมขอยกเวนเลกนอยส าหรบเครองดมประเภทผสมแอลกอฮอล เราอนญาตใหใชอยางเหมาะสมในปรมาณทยอมรบไดในงานปารตของบรษท

Page 9: หลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของ Valeo · 2019-07-31 · Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics The Valeo Code of Ethics |

Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics

The Valeo Code of Ethics | 9

2.2. เคารพสทธมนษยชน เราตอตานการบงคบใชแรงงาน และการใชแรงงานเดก เราไมวาจางเดกทมอายต ากวา 16 ป และปฏบตตามสนธสญญา ILO อนเกยวของกบการวาจางเดกทมอายระหวาง 15 -18 ป เรายงคาดหวงใหซพพลายเออรและหนสวนของเราปฏบตตามมาตรฐานนเชนกน เราปฏบตงานท งหมดโดยปราศจากการบงคบใชแรงงาน คนงานไดรบการปฏบตอยางเปน ธรรม เทาเทยมกน และไดรบคาจางตามทกฎหมายบงคบใช (หมายรวมถงคาจางข นต า และผลประโยชน ท งในกรณลวงเวลาและในเวลางาน) พนกงานของเรามสทธแสดงความเหนของตนเองและเขารวมหรอกอต งสหภาพตามกฎหมาย ทองถน Valeo ตะหนกถงคณคาและใหการสนบสนนการโตตอบทางสงคมอยางจรงจง และซอสตย สทธมนษยชนและความปลอดภยของคนงานและพนธมตรทางธรกจเปนสงส าคญสงสดส าหรบ Valeo ดงนน ใครกตามทสงสยในการละเมดสทธมนษยชน ตองกลาพดเพราะ Valeo จะคมครองการตอบโตทอาจเกดขนนน โปรดอางองสวนท 7: “ยกประเดนปญหา – การรองเรยน” เพอเรยนรวธรายงานเรอง รองเรยน

โปรดอางองพอรทล RIE https://sites.google.com/a/valeo. com/valeo-risks-insurance-environment-portal/group- policy-directives/risk-management-manual และปฏบตตาม ค าแนะน าอยางเครงครด

Page 10: หลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของ Valeo · 2019-07-31 · Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics The Valeo Code of Ethics |

Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics

The Valeo Code of Ethics | 10

2.3. พฒนาคน – เหนคณคาของความแตกตางหลากหลาย การมสวนรวมของพนกงาน เปนสวนหนงของ 5 แกน ของ Valeo ทจะชวยสรางวฒนธรรมของความเปนเลศ Valeo มการลงทนอยางตอเนองสม าเสมอในเรอง การฝกอบรม และความเชยวชาญเฉพาะดานของพนกงาน ทกษะและความเชยวชาญใหมๆ จะ น าไปสการปฏบตงานในระดบทสงขน มอ านาจหนาทรบผดชอบมากขน เรามอบโอกาสทจะกาวหนาในอาชพการงานมากมายทเรามใหและเรายงจายคาจางอยางเปนธรรมดวย . ความเปนอยในทท างานเปนเรองส าคญ เราจงรบฟงพนกงานของเรา อยางต งใจผานทางการส ารวจความคดเหน และเราไดพฒนาโครงการทเกยวกบความเปนอยในทท างาน จนประสบความส าเรจในหลายๆ ประเทศ เราจงไดรบการยอมรบวาเปนบรษทผวาจางอนดบตนๆ ในประเทศเหลานน แรงงานท วโลกของเรามความแตกตางหลากหลาย เราจงจดต งหลายโครงการเพอสงเสรมความแตกตางหลากหลายเหลานน โดยเนนไปทกลมผหญง ผสงอาย และผพการ นอกจากนเรายงยนดตอนรบคนรนใหมดวยโปรแกรมการฝกงาน โปรดอาน รายงานประจ าปของ Valeo) Valeo Annual Report (เพอเรยนรเพมเตมเกยวกบโครงการความแตกตางหลากหลายของ Valeo

2.4. ปองกนการเลอกปฏบตและการลวงละเมด เราไมอนญาตใหมการเลอกปฏบต และปฏบตตามกฎหมายทคมครอง เรองดงกลาว การตดสนใจจางงานของเรา ไมไดถงเฉพาะแคการวาจาง ยงหมายรวมไปถง การฝกอบรม ผลตอบแทน ผลประโยชน การมอบหมายงาน และการเลอนต าแหนงดวย ท งหมดขนอยกบคณสมบต ต าแหนงงาน ประสบการณ และผลงาน อยางไมมอคต Valeo ไมน าเรอง สถานทเกด บรรพบรษ เพศ ความชนชอบทางเพศ อาย สถานะทางครอบครว ลกษณะทางพนธกรรม เชอชาต สญชาต ความเหนทางการเมอง กจกรรมสหภาพ ลกษณะทางกายภาพ สขภาพ ความพการ การต งครรภ หรอสถานะทไดรบความคมครองอนใด มาพจารณาเมอจะตดสนใจในเรองจางงานของเรา เราตอตานการลวงละเมด เพอสรางสถานทท างานใหปลอดภยเราไมยนยอมใหมการ

Page 11: หลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของ Valeo · 2019-07-31 · Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics The Valeo Code of Ethics |

Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics

The Valeo Code of Ethics | 11

ลวงละเมดทางเพศหรอทางจตใจ การขมเหงรงแก หรอการกระท าอนใด อนกอใหเกด สภาพแวดลอมในการท างานทไมเปนมตรหรอคกคาม โดยเดดขาด

การรายงานเรองการเลอกปฏบต การลวงละเมด หรอการขมเหงรงแก จะไดรบการด าเนนการทนทอยางเปนความลบ โดยปราศจากคกคาม ส าหรบขอมลเพมเตมเกยวกบนโยบายไมยอมรบการลวงละเมด และการเลอกปฏบตของ Valeo พนกงานสามารถดรายละเอยดไดท นโยบายเกยวกบการรายงานการตอตานการลวงละเมด (Anti-harassment Reporting Policy)

2.5. ค านงถงสภาพแวดลอม การดแลรกษาสงแวดลอมเปนหลกการส าคญทเรายดม น เราเชอม นในเรองความย งยนและ เปาหมายในการพฒนาเทคโนโลยทเปนนวตกรรม เพอพฒนาชมชนทเราเขาไปประกอบ กจการใหเจรญกาวหนาพรอมรกษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาต การปฏบตตามกฎหมาย สงแวดลอมในทองถนและการคงไวซงมาตรฐานระดบสง เปนการสรางความไวเนอเชอใจ และชวยรบรองถงการเตบโตในอนาคตระยะยาวของ Valeo

เรายดม นในโครงการพฒนาอยางย งยน ซงจะสงผลกระทบเชงบวกตอสภาพแวดลอมและชมชนรอบขาง เราใชระบบบรหารจดการสภาพแวดลอม(EMS) เพอคมครองสภาพแวดลอม ดวยการ

พนกงานทเชอวาถกลวงละเมด หรอเชอวาการลวงละเมดก าลงจะเกดขน ตองรายงานการกระท าดงกลาวในทนท ตอผจดการ รองประธานกลมบรษทฝายทรพยากรบคคล ทปรกษาท วไปของกลมบรษท หรอหวหนาฝายจรยธรรม และเจาหนาทตรวจสอบการปฏบตตามขอก าหนด

Page 12: หลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของ Valeo · 2019-07-31 · Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics The Valeo Code of Ethics |

Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics

The Valeo Code of Ethics | 12

ใช ทรพยากรธรรมชาตใหเกดประโยชนสงสด และลดของเสยในระหวางการผลตและการใช ผลตภณฑท งหมดของเรา นอกจากนเราหามการผลตหรอจ าหนายผลตภณฑอนกอใหเกด ความเสยงทไมอาจยอมรบไดตอสขภาพและสภาพแวดลอม สามารถรบทราบรายละเอยดเกยวกบวธประยกตใชและประเมนความส าเรจไดท นโยบายสงแวดลอมของกลมบรษท (Group’s Environment Policies)

ขอตกลงเกยวกบหนาทความรบผดชอบขององคกรตอสงคม (Agreement on Corporate Social Responsibility) ทเราไดลงนามรวมกบ European Works Council เมอป 2012 ก าหนดมาตรฐานและพนธสญญาดานสงคม องคกร และสงแวดลอมเพอสงเสรมการพฒนาอยางย งยน ขอตกลงนขยายไปยงประเทศทไมไดอยในยโรป โดยความรวมมอของผน าในทองถน

Page 13: หลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของ Valeo · 2019-07-31 · Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics The Valeo Code of Ethics |

Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics

The Valeo Code of Ethics | 13

3. ความซอสตยในตลาดการคา: ด าเนนธรกจอยางเปนธรรม

Valeo รวาการด าเนนธรกจอยางมจรยธรรมจะน ามาซงความส าเรจท งในปจจบนและอนาคตเราจงยดม นใน นโยบายและกฎหมายซงสงเสรมการแขงขนอยางเปนธรรมในตลาด และปองกนไมใหเกดการตอตาน การ แขงขน การตดสนบน และคอรรปช น การละเมดนโยบายนจะน าไปสผลเสยทรายแรงส าหรบ Valeo หรอพนกงานทมสวนเกยวของ

3.1. ใหบรการลกคาอยางเปนธรรมและซอสตย เราเหนคณคาของความเชอใจทลกคามใหเรา ซงตองท าใหไดทกวน เรารวาความพงพอใจของลกคาเกดจากนวตกรรม ผลตภณฑทมคณภาพ ตลอดจนมาตรฐานดานจรยธรรมในการด าเนนธรกจของเรา ในทกสงทเราท า เราเพมคณคาใหกบลกคา เรามงม นเตมเตมและสงมอบสนคาตามทไดสญญาไว เราเคารพตามทไดสญญาไว เราเคารพทรพยสนทางปญญาและขอมลความลบของลกคา เราปฎเสธวธไดมาซงขอมลดงกลาวอยางไรจรยธรรม เราเชอวา ความเปนธรรม ความเคารพซงกนและกน ตลอดจนความซอสตยระหวางหนสวนทางธรกจ ลกคา ซพพลายเออร และผมสวนไดสวนเสยรายอน เปนรากฐานความสมพนธทมคณภาพในระยะยาว และตางฝายตางไดประโยชนรวมกน

3.2. สนบสนนการแขงขนอยางเปนธรรม โครงการปองกนการผกขาดนนพฒนาขนจากหลกการทเรยบงายและชดเจน: เราค านงถงความซอสตยในการด าเนนธรกจกบตลาดการคา และปฏเสธทกการกระท าทผดกฎหมายอนมวตถประสงคเพอขบไลคแขงออกจากธรกจอยางไมเปนธรรม หรอบงคบใหหนสวนทางธรกจยอมรบในเงอนไขทางการคาทไมเปนธรรม เราหามการผกขาดทางการคาอยางเขมงวด เราไมสมรรวมคดกบคแขงในการรวมกลมเพอผกขาดทางธรกจ การรวมหวกนก าหนดราคา หรอการแบงสวนการตลาด เราตองหลกเลยงพฤตกรรมทตอตานการแขงขนในท านองเดยวกน เพอเปนการปฏบตตามกฎหมายปองกนการผกขาดอยางละเอยดรอบครอบ และไมแลกเปลยนขอมลทางธรกจทมความออนไหวกบคแขง

Page 14: หลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของ Valeo · 2019-07-31 · Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics The Valeo Code of Ethics |

Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics

The Valeo Code of Ethics | 14

เราควรใชความระมดระวงเมอเขารวมในสมาคมการคาหรอคณะท างาน เพราะมนท าใหเราตองปฏสมพนธกบคแขง การเขารวมในสมาคมธรกจจะไดรบการควบคมโดย นโยบายสมาชกภาพของ Valeo ใน สมาคมการคาหรอคณะท างาน) Valeo Membership to Business Associations and Working Groups policy และตองไดรบการอนมตลวงหนา รายชอสมาคมการคาและคณะท างานทผานการอนมตสามารถดไดท พอรทลจรยธรรมและการปฏบตตามขอก าหนด นโยบายการมสวนรวมของ Valeo ในสมาคมการคา การประชม และงานอเวนทของ (Valeo Participation to Associations, Working Groups Meetings and Events Policy) ขอตกลงเพอความรวมมอกบผมสวนไดสวนเสยในอตสาหกรรมยานยนตตองถกกฎหมาย โปรงใส และมการบรหารจดการอยางละเอยดรอบคอบ คมอบรหารจดการการปฏบตตามขอก าหนดของโครงการรวมทนทมสวนเกยวของกบบคคลภายนอก )(Managing compliance on joint project involving third) จะใหค าแนะน าเกยวกบขอตกลงดงกลาว กระบวนการเหลานอยในวธพฒนาโครงการ ตลอดจนในกระบวนการวจยและพฒนา เราคาดหวงใหบคคลภายนอกเขาใจในนโยบายและความคาดหวงของ Valeo และปฏบตตามมาตรฐานดาน ความซอสตยทเกยวของกบการปองกนการผกขาด คมอเพอความเขาใจในความเสยงของการปองกนการผกขาดของบคคลภายนอก) (Third Party Antitrust Risk Awareness Handbook) และ โปรแกรมการเรยนรทางอเลกทรอนกส จดท าขนเพอการฝกอบรมและใหค าแนะน าเพมเตมโดยละเอยด เราปฏบตตาม นโยบายดานขอมลทางธรกจทมความออนไหวและนโยบายการแชรขอมลของ Valeo) (Valeo Sensitive Business Data and Information Sharing Policy) อยางระมดระวง ซงจะใหค าแนะน าเมอตดตอสอสารกบคแขง เราจ าเปนตองเกบบนทกขอมลการสนทนาและการประชมทเกยวของกบคแขงโดยละเอยด เราตองเดนออกจากการสนทนาใด ๆ ทเกยวของกบคแขง ซงอาจมความเสยงหรออาจ เกดปญหา และตองรายงานขอสงสยไปยงทปรกษาท วไปของ Valeo และ/หรอหวหนาฝายจรยธรรมและ เจาหนาทตรวจสอบการปฏบตงานตามขอก าหนดใหเรวทสดเทาทจะเปนไปได การละเมดนโยบายปองกนการผกขาดของ Valeo อาจน าไปสการด าเนนการทางวนย เชน จายคาปรบส าหรบบรษทและพนกงานทเกยวของ การสญเสยธรกจในอนาคต และความเสยหายตอชอเสยงของบรษท เมอมขอสงสยใหปรกษาฝายกฎหมาย หรอหวหนาฝายจรยธรรมและเจาหนาทตรวจสอบการปฏบตงานตามขอก าหนด

โปรดอางองขอควรและไมควรปฏบตเกยวกบการปองกนการผกขาด (Antitrust Do’s

and Don’ts) ค าถามมากมายทคณม จะไดรบค าตอบใน: ค าถามและค าตอบเกยวกบการปองกนการผกขาด Antitrust Q&A

Page 15: หลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของ Valeo · 2019-07-31 · Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics The Valeo Code of Ethics |

Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics

The Valeo Code of Ethics | 15

3.3. ปองกนการตดสนบนและคอรรปชน กฎระเบยบของเรานนชดเจนมาก: หามมการตดสนบนและคอรรปชน ท Valeo เรายดม นในกฎหมาย ท งหมดทบงคบใชในประเทศ (รวมถง Sapin2, พระราชบญญตคอรรปช นตางประเทศ พระราชบญญตการตดสนบนแหงสหราชอาณาจกร ฯลฯ) เราตระหนกถงและหลกเลยงการกระท าทอาจเขาขายวาเปนความพยายามในการชกจงลกคา รฐบาล หรอ การตดสนใจเชงบรหารจดการอยางไมเหมาะสมในเรองทมผลตอ Valeo เราหลกเลยงสถานการณท Valeo อาจถกมองวาเปนการตดสนบน

การรบของขวญและสงบนเทง นโยบายของ Valeo หามรบของขวญหรอเงนรางวลใด ๆ เชน เงน สนคา บรการ สงบนเทง การเดนทาง ของสมนาคณ หรอสงของทคลายกน เวนแตของขวญหรอเงนรางวลนนมมลคาเลกนอย หากไดรบของขวญหรอเงนรางวลทไมเหมาะสมมาแลว ตองสงของดงกลาวคนผให เวน

แตกรณทการ ปฏเสธหรอการคนของขวญนนเปนการไมสภาพ เมอการปฏเสธของขวญ

กอใหเกดความไมพอใจมากเกนไปพนกงานตองรายงานตอรองประธารกลมบรษทฝาย

ทรพยากรบคคล หวหนาฝายจรยธรรม และเจาหนาทตรวจสอบการปฏบตงานตาม

ขอก าหนด หรอฝายกฎหมาย เราควรแจงนโยบายอนเขม งวดเกยวกบการรบของขวญ

นใหผใหไดรบทราบ เพอหลกเลยงสถานการณทอาจน าไปสปญหาในอนาคต

การจ ากดของขวญ ค าเชญชวน และสงบนเทง ส าหรบหนสวนการคา พนกงานและบคคลภายนอกของ Valeo หามใหสญญาหรอมอบของขวญ ค าเชญชวน หรอสงบนเทงเพอในไดรบขอไดเปรยบทางธรกจอยางไมเหมาะสม ซงหมายถงของขวญและสงบนเทงทมอบใหกบลกคา ซพพลายเออร หรอบคคลภายนอก ไมวาจะทางตรงหรอทางออม

พนกงาน Valeo สามารถใหเฉพาะของขวญหรอสงบนเทงทมมลคาพอสมควร โดยไม

บอยคร งเกนไป และสอดคลองกบ นโยบายของขวญ สงบนเทง และมตรไมตร ของ

Valeo (Gift, Entertainment, Meals, Hospitality and Donations Policy) นโยบาย

Page 16: หลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของ Valeo · 2019-07-31 · Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics The Valeo Code of Ethics |

Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics

The Valeo Code of Ethics | 16

ดงกลาวก าหนดขอบงคบท วไป จ ากดของขวญ ค าเชญชวน และสงบนเทง บทเสรมใน

ทองถน (Local Addenda) ทเกยวของก าหนดขอบงคบเฉพาะทองถนทบงคบใช

เครองมอทชวยในการตดสนใจมไวเพอชวยใหพนกงานตดสนใจไดอยางถกตอง หรอ

ขอ ความชวยเหลอ นอกจากนเราตองค านงถงนโยบายดานของขวญ และสงบนเทงของ

บรษทอนทเราท างานดวย

โดยท วไป แมการตดสนบนจะหมายถงเงน แตมนอาจเกยวของกบสงของทไมใชเงน

หรอสงทมคา เชน ของขวญ ผลประโยชน สงบนเทง การบรจาค และไมตรจต โปรด

อาน ค าถามและค าตอบเกยว กบการตอตานการตดสนบนของ Valeo (Valeo Anti-

bribery Q&A) และปรกษา ผจดการ หรอ หวหนาฝายจรยธรรมและเจาหนาท

ตรวจสอบการปฏบตงานตามขอก าหนด ส าหรบขอมลเพมเตม

หามจายเงนใหกบขาราชการ นโยบายตอตานการตดสนบนและคอรรปช นของ Valeo น าไปใชในการตดตอกบภาครฐ และสวน ราชการ ขาราชการ มค าจ ากดความวา: เจาหนาทภาครฐ หวหนากระทรวง ตวแทน และผสมครทางการเมอง ตวแทนศลกากร และคนทท างานใหภาครฐทไดรบการเลอกต งหรอแตงต ง ซงหมายรวมถงรฐวสาหกจ และพนกงานรฐวสาหกจ เนองจากการจ าแนกขาราชการเปนเรองยาก เราอาจตองถาม ค าถามหากสถานการณไมชดเจน เราถกหามอยางเขมงวดไมให หรอสญญาวาจะให เสนอ จาย หรอสญญาวาจะใหหรอจายดวยวธ การใดกตาม ท งทางตรงและทางออม สงมคาใหกบขาราชการ เพอแลกเปลยนกบการกระท าทอ านวยประโยชนอยางไมเปนธรรม หรอขอไดเปรยบทางธรกจทไมเหมาะสม หนสวนธรกจและบคคลภายนอกซงกระท าการในนามของ Valeo ทมปฏสมพนธกบขาราชการ ตอง ปฏบตตามนโยบายดานการตดสนบนและคอรรปช น ใน พอรทลจรยธรรม และการปฏบตตาม ขอก าหนด (Ethics and Compliance portal) วธทดในการหลกเลยงการตดสนบนและการขกรรโชก คอ การวางแผนลวงหนา เมอตองท างานกบ ภาครฐ เราจะไดไมตองขอความชวยเหลอ การปฏบตแบบพเศษ หรอตกอยในสถานการณทยากล าบาก

การตดสนบนสามารถเปนไดหลากหลายรปแบบ และเปนเรองส าคญทเรา

ตองระแวดระวง ในกรณทมขอสงสยเราตองปรกษาฝายกฎหมายหรอฝาย

ตรวจสอบการปฏบตงานตามขอก าหนด และแจงให ผบรหารทราบทนทท

เราสงสยวาเกดการทจรต

Page 17: หลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของ Valeo · 2019-07-31 · Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics The Valeo Code of Ethics |

Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics

The Valeo Code of Ethics | 17

หามกระท าการโดยไมไดตระเตรยมมากอน หามถวงเวลาใหลาชา และตองพจารณาปจจยดานเวลาทจ าเปนส าหรบการอนมตเมอมการวางแผนโครงการ โปรดอางอง นโยบายปองกนและตอตานคอรรปชน ปองกนและตอตานการขกรรโชกของ Valeo (Valeo fighting, corruption, preventing and resisting extortion policy) และเขารบการฝกอบรมทเกยวของ เพอใหไดรบขอมลเพมเตมโดยละเอยด

การช าระเงนเพออ านวยความสะดวก

เราตองเขาใจความแตกตางระหวางการช าระเงนอนชอบดวยกฎหมายและการช าระ

เงนเพออ านวยความสะดวก การช าระเงนเพออ านวยความสะดวกเปนการช าระเงน

เพอแลกกบการการด าเนนการอยางเรงดวน ส าหรบภาระหนาททประจ าของภาครฐ

Valeo เหนวาการช าระเงนเพออ านวยความสะดวกเปนการตดสนบน ในสถานการณ

สวนใหญอาจ มหลายคร งทเราตองเผชญหนากบความเสยงตอการละเมดและ

สถานการณเสยงชวต ซงยอมใหเราช าระเงนได กฎหมายอนญาตใหส าหรบ

ขอยกเวนเพยงบางอยาง ส าหรบนโยบายของเราทเกยวของกบการช าระเงนเพอ

อ านวยความสะดวกเมอเผชญหนากบสถานการณเสยงชวต หากคณเผชญหนากบ

สถานการณดงกลาว ช าระเงนเพอปองกนความปลอดภยของคณ แลวรายงานการ

ช าระเงนในภายหลงใหเรวทสดเทาทเปนไปได

หามบรจาคเพอการเมองและการกศล

พนกงาน Valeo ยนดใหการสนบสนนผสมครทางการเมอง ตลอดจนการใชเวลาและ

ทรพยากรสวนตว แตเวลาและทรพยากรของ Valeo ไมสามารถน าไปใชเพอใหการ

สนบสนนพรรคการเมอง หรอผสมครเลอกต งเพอเขารบต าแหนง ขอจ ากดเดยวกนน

น าไปประยกตใชกบงานดานสหภาพและศาสนา การใชเวลาหรอทรพยากรเพองานการ

กศลในนามของ Valeo ขนอยกบการอนมตลวงหนาโดยประธานเจาหนาทบรหารกลม

บรษท

3.4. รบประกนความซอสตยในการจดซอ และการเลอกซพพลายเออร

เพอใหสอดคลองกบการรวมกลมซพพลายเออร ซงเปนหนงใน 5 แกน ในรปแบบการปฏบตงานของเรา เรา ไดพฒนาความเปนหนสวนกบเครอขายซพพลายเออรและหนสวนธรกจ และเราตองการใหหนสวนของเราเคารพตอกฎหมาย มจรรยาบรรณและไดรบผลประโยชนรวมกน

Page 18: หลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของ Valeo · 2019-07-31 · Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics The Valeo Code of Ethics |

Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics

The Valeo Code of Ethics | 18

เราเลอกคคาทางธรกจตามคณภาพ ความตองการ ประสทธภาพและตนทน เราคาดหวงวาคคาของเราจะใหความส าคญกบเรองสทธมนษยชน การขายและการตลาดทเปนธรรม การปกปองขอมลทเปนความลบและขอมลสวนบคคล ทรพยสนทางปญญา ตอตานการตดสนบน เชนเดยวกบทเราปฏบต เราตองการใหคคาของเราปฏบตตามมาตรฐานดานจรรยาบรรณระดบสงของเรา พนกงานและผจดการของ Valeo มหนาทรบผดชอบในการเลอกหนสวนธรกจจากขอด โดยปราศจากการ เลนพรรคเลนพวกหรอการเลอกปฏบต โดยผานกระบวนการคดเลอกอยางละเอยดถถวน หามลงทนในหนสวนธรกจ หรอหามใหเงนกแกหนสวนธรกจ เราไมยอมรบเงนสนบน ไมวาทางตรง หรอทางออม เราม หลกเกณฑดานจรยธรรมส าหรบหนสวนธรกจ (Business Partner Code of Conduct) ซงก าหนดรายละเอยดเกยวกบแนวทางและมาตรฐานเฉพาะทเกยวของกบซพพลายเออรและหนสวนธรกจ หลก เกณฑดานจรยธรรมส าหรบหนสวนธรกจสามารถดไดใน พอรทลจรยธรรมและการปฏบตตามขอก าหนด (Ethics and Compliance portal) หากคณมขอสงสยเมอตดตอกบหนงในหนสวนธรกจของ Valeoโปรด ซกถามเพอขอค าตอบจากหวหนาฝายจรยธรรม และเจาหนาทตรวจสอบการปฏบตงานตามขอก าหนด

3.5. การก าหนดกรอบการท างานของคคาอนเกยวของกบจรรยาบรรณกบผมสวนไดเสยของเรา รวมถงตวแทนและคนกลาง

Valeo มงม นทจะพฒนาและรกษาความสมพนธทางจรรยาบรรณกบคคาทางธรกจทนานบถอและผมสวนไดเสย กระบวนการเลอกคคาทางธรกจของ Valeo มความรอบคอบและอาจครอบคลมไปถงความขยนหม นเพยรของลกคา ซพพลายเออร ผจดจ าหนาย และคคารายอน ซงสอดคลองกบกฎหมายตาง ๆ ทก าหนดใหบรษทขนาดใหญเลอกคคาทางธรกจของตนตามโปรไฟลความเสยงของตน ส าหรบบคคล และ/หรอบรษททท าหนาทในนามหรอเปนตวแทนของ Valeo การเลอกรวมงานกบพวกเขาจะขนอยกบนโยบายการเลอกและการเกบรกษาส าหรบคนกลางบคคลทสามของ Valeo บทบญญตในสญญาวาดวยการตอตานการใหสนบนส าหรบคนกลางหรอบคคลทสามของ Valeo หามการตดสนบนและกระท าการทจรตใดๆ และตองมรายการคาบรการท

Page 19: หลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของ Valeo · 2019-07-31 · Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics The Valeo Code of Ethics |

Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics

The Valeo Code of Ethics | 19

ถกตอง มเครองมอหลายอยางทใหความรเกยวกบมาตรฐานดานจรรยาบรรณระดบสงของเราแกบคคลทสาม รวมท งหลกปฏบตในการด าเนนธรกจของ Valeo โปรแกรมการตระหนกเกยวกบการปฏบตส าหรบคคาทางธรกจของ Valeo ซงประกอบดวยการเรยนทางออนไลนและเอกสารฟรใหค าแนะน า การไมปฏบตตามหลกเกณฑและนโยบายของเราถอเปนเรองรายแรง การละเมดอาจสงผลใหมการระงบความสมพนธหรอการบอกเลกสญญาทางธรกจกบคคา

Page 20: หลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของ Valeo · 2019-07-31 · Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics The Valeo Code of Ethics |

Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics

The Valeo Code of Ethics | 20

4. ความซอสตยและการคมครอง ทรพยสนของ VALEO

ในฐานะของบรษทดานเทคโนโลย Valeo ลงทนมหาศาลในดานการวจยและนวตกรรม โครงการวจยทประสบความส าเรจท าใหเราเปนผน าในสายงานของเรา เราภาคภมใจในสทธบตรจ านวนมากทเราไดจดทะเบยนในแตละป การวจยและพฒนา การสรางสรรค และการลงทนทเกยวของ จ าเปนตองเกบไวเปนความลบ ความส าเรจของเราขนอยกบความสามารถในการระบกลยทธทางการคาและทางภมศาสตร และมการลงทนอยางถกตอง เพอใหเราสามารถเตบโตและปฏบตงานอยางมประสทธภาพ ทรพยสนและขอมลความลบของเรา จ าเปนตองไดรบการคมครองใหปลอดภย เราทกคนมหนาทรบผดชอบตอการใชทรพยสนของ Valeo ใหเหมาะสม ซงรวมถงแตไมจ ากดเฉพาะ:

► ทรพยสนทางปญญา

► ขอมลทเปนความลบ

► ขอมลเทคโนโลย

► ฮารดแวรและซอฟตแวรคอมพวเตอร

► สอบนทกทใชในการเกบขอมล

► อสงหารมทรพย

► อปกรณ เครองจกร และเครองมอ

► วตถดบ

► เงนสด การคมครองทรพยสนของ Valeo และการรกษาความลบ ตองใชวนยและความใสใจ ซงตองปฏบตอยางตอเนองแมจะออกจากบรษทไปแลว ขอมลเพมเตมเกยวกบวธเกบรกษา ขอมลใหปลอดภย สามารถดไดท นโยบายความเกบรกษาความลบและภาพลกษณของ Valeo (Valeo Confidentiality and Image Policy)

Page 21: หลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของ Valeo · 2019-07-31 · Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics The Valeo Code of Ethics |

Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics

The Valeo Code of Ethics | 21

4.1. การคมครองขอมลและทรพยสนทางปญญาของ Valeo

การรกษาความลบของขอมลและบนทกตางๆ ของ Valeo มความจ าเปนตอขอไดเปรยบเชงแขงขน ขอมลความลบตองไดรบความคมครองอยางรอบคอบ ประกอบดวยขอมลของ Valeo ทเกยวกบ:

► โครงการและขอตกลงทางการคา

► ขอมลการเงน ราคา และตนทน

► กลยทธทางการคา การลงทน และการขยายธรกจ

► ลกคาและซพพลายเออร

► สทธในทรพยสนทางปญญา ลขสทธ และภาพวาด

► ขอมลสวนตวของพนกงานหรอลกคา

► และผมสวนไดเสยอน ๆ

► ขอมลเทคโนโลย และขอมลอนทมความออนไหว เชน ขอมลผลก าไรของหนวยผลต โครงการวจยและพฒนา สทธบตร

► เนอหาอนๆ ท งหมด ขอมลทไมเปดเผยตอสาธารณะ ในระหวางทท างานในกลมบรษท Valeo และหลงแยกออกจากบรษท ไปแลว หามไมใหใชหรอเปดเผยขอมลความลบใดๆ ของ Valeo การใชขอมลความลบอยางเหมาะสม หมายถง การเกบรกษารหส ผานและรหสตาง ๆ ไวเปนความลบ เราตองใชเทคโนโลย ทรพยสน และพนทของบรษทเพอภาระหนาทท เกยวของกบงานเทานน ใชความ ระมดระวงเพอการใชทรพยสนของบรษทโดยไมไดรบการอนญาต ดงทระบไวใน นโยบายเทคโนโลยขอมลของ Valeo (Valeo’s Information Technology Charter) นอกจากนเรายงเคารพสทธในทรพยสนทางปญญา ความลบทางการคา และลขสทธของหนสวนทางธรกจ อนประกอบดวยซอฟตแวร รปภาพ และสงพมพ การละเมดนโยบายการเกบรกษาความลบหรอทรพยสนทางปญญา อาจน าไปสการด าเนนการทางวนย และแมแตการฟองรองด าเนนคด

4.2. การปกปองขอมลสวนบคคล ในฐานะทเปนบรษทดานยานยนตระดบโลก Valeo พฒนาและใหความพงพอใจกบลกคา พนกงาน ผสมคร นกศกษา คคา กลมเปาหมายและผมสวนไดเสยอน ๆ อยาง

ตอเนอง เพอวตถประสงคทเกยวกบธรกจเทานน Valeo ตองการรวบรวม จดเกบและใชขอมลสวนบคคลบางอยางของพวกเขา

Valeo ยงพฒนาผลตภณฑทอาจรวบรวม ใชและถายโอนขอมลสวนบคคล (คนขบรถ ผโดยสาร คนเดนเทา ... )

Page 22: หลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของ Valeo · 2019-07-31 · Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics The Valeo Code of Ethics |

Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics

The Valeo Code of Ethics | 22

Valeo มงม นทจะประมวลผลขอมลสวนบคคลตามขอก าหนดดานการปกปองขอมล ซงรวมถงระเบยบการปกปองขอมลสากลของยโรป (European Global Data

Protection Regulation - GDPR) ฉบบลาสด และเพอเคารพสทธของขอมลทเปนของพนกงาน ลกคา คคาทางธรกจหรอผมสวนไดเสย

ตามภาพประกอบ ขอมลสวนบคคลรวมถง:

► ชอ ทอยอเมล ลายนวมอ

► หมายเลขประจ าตวทรฐบาลออกให

► ขอมลทางการเงน การแพทย และคาตอบแทน

► การประเมนผลการปฏบตงาน การเลอนต าแหนง และขอมลเกยวกบการจางงานอน ๆ

► ขอมลไบโอเมตรก

ดวยเหตน Valeo จงมนโยบายในการรวบรวมขอมลสวนบคคลโดยใชวธการทเปนธรรม ถกตองตามกฎหมาย และโปรงใส เพอน ามาใชดวยจดประสงคทถกตองเทานน เพอใชมาตรการในการปกปองความสมบรณของตน เพอเกบรกษาตามขอบเขตความจ าเปนและสนบสนนการใชสทธของตนอยางเตมทตามสทธตามขอมล

ในกรณท Valeo ตองด าเนนการกบขอมลสวนบคคลของยโรปโดยบคคลภายนอก และ/หรอตองการถายโอนขอมลสวนบคคลของยโรปนอกสหภาพยโรป หนวยประมวลผลขอมลทเลอกจะตองสอดคลองกบกฎหมายวาดวยการปกปองขอมลตลอดจนขอก าหนด

และค าส งตามสญญาวาดวยการปกปองขอมลของ Valeo รวมถงขอก าหนดของ Valeo ในแงของการละเมดขอมลสทธ การจดการสทธหรอการอางสทธขอมล และการหามใชหนวยประมวลผลยอยทไมผานการรบรอง ตลอดจนความจ าเปนในการใหความส าคญกบพนกงานในการปกปองขอมล ขอตกลงการโอนระหวางประเทศตองมการลงนามตามทกฎหมายก าหนดดวยเชนกน

เมอ Valeo พฒนา วางแผน และสรางผลตภณฑทอาจกอใหเกดภาระหนาทในการ

ปกปองขอมลภายใต GDPR เมอน น Valeo จะค านงถงความปลอดภยของขอมลในขณะออกแบบ วางแผน และพฒนาผลตภณฑดงกลาว

หาก Valeo จะประมวลผลขอมลสวนบคคลหรอพฒนาผลตภณฑในนามของลกคา เมอ

น น Valeo จะปฏบตตามขอก าหนดดานการปกปองขอมลและค าส งของลกคาตาม

ขอก าหนดของ GDPR

ขอผกมดขางตนไดรบการสนบสนนโดย โปรแกรมการปฏบตเพอปกปองขอมลของ

Valeoทครอบคลมนโยบาย ขนตอน เครองมอ รปแบบและขอสญญาตาง ๆ รวมถงการฝกอบรมและโปรแกรมการตระหนกอยางละเอยด ตวแทนการปกปองขอมลสามารถใหค าปรกษาและตองใหค าปรกษาในกรณเกดค าถาม

Page 23: หลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของ Valeo · 2019-07-31 · Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics The Valeo Code of Ethics |

Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics

The Valeo Code of Ethics | 23

ปญหาหรอขอสงสย ระบบการแจงเบาะแสของ Valeo พรอมใหบรการส าหรบทกคน

ทมเหตผลซงเชอวาโปรแกรมการปฏบตเพอปกปองขอมลของ Valeo ไมไดรบ

การปฏบตตาม หรอตองการรายงานการละเมดโปรแกรมนตามกฎหมายทอาจ

เกดขน

สดทาย คณสามารถตดตอเจาหนาททดแลการปกปองขอมลทวโลกเพอขอความ

ชวยเหลอ สอบถามหรอรองเรยนใด ๆ ไดท [email protected] ส าหรบ

พนกงานทกคน หรอท [email protected] ส าหรบบคคลทสาม เราใชมาตรการตาง ๆ เพอปกปองขอมลสวนบคคลของพนกงานของเรา

4.3. การปฏบตตามขอจ ากดการคว าบาตรการสงออก/น าเขาและทางเศรษฐกจ

Valeo มงม นทจะปฏบตตามกฎหมายและกฎระเบยบทบงคบใชในการน าเขาและการสงออกสนคา บรการ เทคโนโลยและขอมล รวมถงการสงออกสนคากลบคนและการน าเขาซอน

โดยเฉพาะอยางยง กฎหมายของสหภาพยโรปและ/หรอสหรฐอเมรกาในประเดนตอไปน อาจเกยวของกบลกษณะของสนคา บรการ เทคโนโลย สกลเงนหรอบคคลท

เกยวของ:

► ขอจ ากดเกยวกบระบอบการคว าบาตรการน าเขาโดยตรงหรอโดยออมจากหรอสงออกไปยง (รวมถงแตไมจ ากดเฉพาะการช าระเงนให/รบเงนจาก) เขตแดนทถกคว าบาตร ปจจบนพนทไครเมยของยเครน, ควบา, อหราน, เกาหลเหนอ, ซดานหรอซเรย หรอฝายทถกคว าบาตร (เชน ฝายทถกต งเปาตามขอจ ากดของสหภาพยโรปและ/หรอสหรฐฯ) รวมถงการน าเขาหรอสงออกผานประเทศทสามหรอบคคลทสาม (เชน ผคาปลกหรอตวแทนจ าหนาย)

► การควบคมของรฐบาลในการสงออกสนคาและเทคโนโลยทเฉพาะเจาะจงทางกายภาพหรอทางอเลกทรอนกส เชน ททสนคาเหลานนสามารถน ามาใชเพอวตถประสงคในการปราบปรามทางทหารหรอทางการเมองและตองมใบอนญาต

Page 24: หลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของ Valeo · 2019-07-31 · Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics The Valeo Code of Ethics |

Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics

The Valeo Code of Ethics | 24

► การจดประเภทศลกากรและการประกาศรายการน าเขาทถกตอง

คคาทางธรกจของเราตองปฏบตตามพนธกรณเหลาน รวมถงการปฏบตตามกฎหมาย

และระเบยบขอบงคบของสหรฐฯ ทมผลตอนอกเขตอ านาจ และ Valeo คาดหวงใหคคา

ทางธรกจมอบขอมลเกยวกบขอตกลงทางธรกจระหวางประเทศของตน ตนทางและ/หรอ

การจดประเภทการสงออกผลตภณฑ/วสดทพวกเขาจดหามาให Valeo และ/หรอยนยน

เปนลายลกษณแกผใชปลายทางและ/หรอผใชปลายทางของผลตภณฑ Valeo ทพวกเขา

ซอจาก หรอกระจายในนามของ Valeo

4.4. การคมครองความลบของขอมลสวนตวของพนกงาน

เรามมาตรการคมครองขอมลสวนตวของพนกงาน ขอมลสวนตวประกอบดวย:

► หมายเลขประจ าตวทออกโดยภาครฐ

► ขอมลตดตอ และวนเกด

► ขอมลการเงน การแพทย และผลตอบแทน

► การประเมนผลงาน การเลอนต าแหนง และขอมลอนๆ ทเกยวกบการวาจาง การเขาถงขอมลประเภทน จ ากดเฉพาะพนกงานทไดรบอนญาต เราใชการบรหารจดการ และท าลายขอมลดงกลาว ตามขอก าหนดของกฎหมายทบงคบใช พนกงานแตละคนตองปกปองขอมลสวนตวของตนเองตลอดจนขอมลสวนบคคลของผอน เราไมไดรบอนญาตใหคนหาขอมลดงกลาวเกยวกบ พนกงานทานอน เวนแตจะไดรบอนญาตใหต าเนนการตามหนาท นอกเหนอจากพนกงานทไดรบอนญาต แลวพนกงานสามารถเขาถงไดเฉพาะขอมลทเกยวกบตนเองเทานน พนกงาน Valeo เขาใจวาพวกเขาไมมความคาดหวงเกยวกบความเปนสวนตวเมอใชงานระบบบรษท ยกเวนในประเทศทความเปนสวนตวไดรบอนญาตอยางถกกฎหมาย ขอมลเพมเตมเกยวกบพนธสญญาของ Valeo ทมตอความเปนสวนตว สามารถดไดทนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศของ Valeo (Valeo’s IT Charter)

Page 25: หลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของ Valeo · 2019-07-31 · Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics The Valeo Code of Ethics |

Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics

The Valeo Code of Ethics | 25

4.5. เคารพในทรพยสนทางปญญาและขอมลความลบของบคคลภายนอก

เราเคารพในทรพยสนทางปญญาและขอมลความลบของผอน เราปฏเสธวธในการไดมาซงขอมลความลบ หรอขอมลทเปนกรรมสทธของผอนอยางไรจรยธรรมหรอผดกฎหมาย แมหลงจากทพนกงานออกจาก Valeo แลว พนกงานตองปกปองขอมลความลบของ Valeo และไมแชรขอมลความลบใหกบผอน

4.6. หลกเลยงผลประโยชนทบซอน – ภกดตอ Valeo เราตองปฏบตหนาทและงานทไดรบมอบหมายอยางซอสตยภกด ไมควรกระท าการใดๆ อนจะกอใหเกด ความขดแยงทางผลประโยชนระหวางพนกงาน และ Valeo “ผลประโยชนทบซอน” เกดขน เมอผลประโยชนสวนตวของพนกงานเขาไปเกยวของกบผลประโยชนของ Valeo ตวอยางของผลประโยชนทบซอนรวมถงแตไมจ ากดเฉพาะ:

► มความเปนเจาของในบรษททแขงขนกบ Valeo

► หาประโยชนจากโอกาสทางธรกจทเกดขนเนองจากการทท างานใหกบ Valeo

► พยายามขายสนคาหรอบรการใหกบ Valeo โดยตรงหรอโดยออม

► นงเปนกรรมการในหนวยงานอนทมการตดตอ หรออยในอตสาหกรรมเดยวกนกบ Valeo

► ไดผลประโยชนเปนการสวนตว (หรอญาตใกลชด) จากการท าธรกรรมทเกยวของกบบรษท ในกลม Valeo

ทกษะความสามารถและความซอสตยภกดของพนกงานจ าเปนตอความส าเรจของเรา เราไมควรบอนท าลายความส าเรจของบรษทเพอผลประโยชนสวนตน ตระหนกรและหลกเลยงความสมพนธหรอกจกรรมทอาจกอใหเกดผลประโยชนทบซอน การตดสนใจของ เราควรมผลประโยชนทดทสดเพอ Valeo ผบรหารมหนาทความรบผดชอบเพมเตมในการหลกเลยงผลประโยชนทบซอน ผบรหารหรอสมาชกของฝายบรหารไมอาจด ารงต าแหนงงานทสอง หรอเปนเจาของหรอประกอบธรกจทท าใหไขวเขวจากภาระหนาทตอ Valeo กฎนไมหามการมสวนรวมชวคราว นอกเวลาท างาน ในธรกจครอบครว (คสมรสหรอสมาชกครอบครวเปนเจาของ) ทไมไดเปนคแขงกบ Valeo เราควรเปดเผยกจกรรมหรอความสมพนธอนอาจน าไปสผลประโยชนทบซอนตอผจดการฝายทรพยากร บคคล ทปรกษาท วไปของกลมบรษท หวหนาฝายจรยธรรมและ

Page 26: หลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของ Valeo · 2019-07-31 · Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics The Valeo Code of Ethics |

Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics

The Valeo Code of Ethics | 26

เจาหนาทตรวจสอบการปฏบตตามขอก าหนด และ/หรอ ผอ านวยการฝายตรวจสอบภายใน ในกรณทมขอสงสยโปรดปรกษาหวหนาฝายจรยธรรม และเจาหนาทตรวจสอบการปฏบตตามขอก าหนด การกลาพดเมอรเหนหรอสงสยในความประพฤตมชอบ เปนการสนบสนนความซอสตย เรามกฎหามโตตอบ ผทกลารองเรยน โปรดอางอง “สวนท 7 ยกประเดนปญหา – การรองเรยน” ส าหรบคนแนะน าเพมเตม เกยวกบการยกประเดนปญหา

4.7. มงม นในความเปนมออาชพและคณภาพ ปแลวปเลา ดวยพนธสญญาทเรามตอนวตกรรมและคณภาพ เราท างานเพอสรางสรรคผลตภณฑและบรการทมคณคาตอลกคาและหนสวน ซงไดรบการชนชมและความเคารพจากบรษทอน ๆ ในวงการอตสาหกรรม ผลตภณฑและบรการทมคณภาพสงขนอยกบความสมบรณและความนาเชอถอในดานวธทางวศวกรรมและวธทดสอบของเราในระบบการผลตของเรา เรามมาตรฐานการผลตและการควบคมคณภาพ เพอใหผลตภณฑของเราเปนไปตามขอก าหนดทางกฎหมายและความตองการของลกคา เปาหมายของการปรบปรงคณภาพกระตนและใหพลงกบพวกเราทกคน การเฝาระมดระวง ความโปรงใสและรายงานเบองตนเพอการจดการปญหาทรบร เชน ปญหาเกยวกบความคด/วศวกรรม ขอกงวลหรอชนสวนทไมสมบรณซงไมเปนไปตามขอก าหนด หรอปญหาการผลตทเกดขนจรงหรอทอาจเกดขน ท งหมดนเปนรากฐานหลกของจรรยาบรรณในการผลตและการจดสงของเรา

4.8. ขอเทจจรงและความถกตองของบญช และบนทกตางๆ

ทรพยสน หนสน คาใชจาย และธรกรรม ท งหมดทด าเนนการโดยบรษทในกลม Valeo ตองไดรบการบนทกลงในบญชบรษท ซงจะถกเกบบนทกไวอยางถกตองและแมนย า ตามหลกการทางบญชและกฎหมายบงคบใช หามจดต งกองทนอนไมเปดเผยหรอสนทรพยท

ไมไดบนทกของบรษท หรอบรษทยอยของ Valeo ไมวาดวยเหตผลใดกตาม เอกสารทเกยวของกบธรกรรมทางการคาหรอการเงนตองสะทอนถงธรกรรมดงกลาวอยางตรงไปตรงมา หามอนมตการช าระเงนดวยวตถประสงคทการช าระเงนท งหมดหรอบางสวนนนจะถกน าไปใชเพอวตถประสงคอน นอกเหนอจากทระบไวในเอกสารสนบสนนการช าระเงนดงกลาว

Page 27: หลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของ Valeo · 2019-07-31 · Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics The Valeo Code of Ethics |

Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics

The Valeo Code of Ethics | 27

หามจดท าบนทกผดหรอปลอมแปลงบญชของ Valeo หรอบรษทยอย ไมวาจะดวยเหตผลใดกตาม

ความซอสตยดานบญช

ความโปรงใสเปนหลกการแนะน า: การจดท าบญชอยางถกตอง มความจ าเปนตอการ

ปองกนการกระท าทจรตและหลอกลวง คาใชจาย การช าระเงน บนทก และบญช

ท งหมดตองสะทอนถง การท าธรกรรม หามจดท าบญชทไมถกตอง ไมสมบรณ หรอ

ผดหลกเหตผลโดยเดดขาด

จดท าบนทกและบญชอยางถกตอง

คณภาพและความนาเชอถอของการจดท าบญชมความส าคญเปนอยางมากส าหรบเรา

บญชท งหมดของ Valeo ตองบนทกสนทรพย หนสน คาใชจาย ตลอดจนธรกรรม

อนๆ ท งหมดอยางถกตองและแมนย าตามหลกการบญช นโยบายและกฎหมาย

หามจดท าบญชและบนทกทไมถกตอง ผด หรอไมสมบรณ บนทก บญช และเอกสารทไมถกตอง ประกอบดวย:

► รายงานทจดท าขนโดยมจดประสงคเพอใหเขาใจผด

► ปรบเปลยนหรอท าลายบญชบรษทอยางไมเหมาะสม

► น าเสนอขอมลการเงนทผดหรอผดหลกเหตผลตอลกคา ซพพลายเออร ผมอ านาจควบคม หรอผถอหน

เราตองรกษาและจดท าบนทกบญช ตามกฎหมายทองถนและกระบวนการภายใน

Valeo

บนทกบางอยางตองเกบรกษาไวหลายป แตบางอยางจ าเปนตองน าไปท าลายตาม

ตารางประจ า โปรดปรกษาฝายกฎหมายหรอฝายการเงน หากคณไมแนใจวาจะตอง

เกบบนทกหรอไม

การบนทกบญชอยางถกตองแมนย าเปนเรองส าคญและมรายละเอยดมาก ขอมลเพมเตมเกยวกบ นโยบายบนทกบญชของ Valeo สามารถดไดทคมอดานการบรหารจดการและการเงน (Manuel Administratif et Financier หรอ M.A.F.) ปญหาดานการจดท าบญชผดจะไดรบการจดการอยางเปนความลบโดย

ปราศจากการคมคาม พนกงานควรแจงผบรหารทนทหากรบรหรอสงสยวามการละเมด

โปรดอางอง M.A.F

Page 28: หลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของ Valeo · 2019-07-31 · Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics The Valeo Code of Ethics |

Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics

The Valeo Code of Ethics | 28

4.9. ตอตานการฟอกเงน “การฟอกเงน” เกดขน เมอบคคลกระท าการปรบเปลยนขอมลบนทกทางการเงน เพอปกปดเงนทนทผด กฎหมาย หรอจดท าแหลงเงนทนทผดกฎหมายใหกลายเปนถกกฎหมาย การฟอกเงนมกเกยวของกบกจกรรมทรายแรงและผดกฎหมาย พนธสญญาของ Valeo ดานคณภาพของบนทกทางการเงน ไมยอมรบสถานการณการฟอกเงน เราแลกเปลยนสนคาและบรการเพอการช าระเงนในรปแบบทยอมรบไดเทานน เพอลดความเสยงของการฟอกเงน เราควรรจกลกคาและรบรถงค าส งซอหรอการช าระเงนทผดปกต เราสามารถปองกนการฟอกเงนไดดขน ดวยการตรวจสอบการช าระเงน ใบกบสนคา และการท าธรกรรม อนๆ อยางใกลชด รายงานการช าระเงน ค าขอการช าระเงน หรอธรกรรมการเงนทผดปกตหรอนาสงสย ตอผอ านวยการฝายการเงนของกลมบรษท

โปรดอางองคมอทมการเงน (Finance Teams handbook) ซงชวย

ตรวจสอบ ความเสยงของการตดสนบน และการฟอกเงน

Page 29: หลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของ Valeo · 2019-07-31 · Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics The Valeo Code of Ethics |

Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics

The Valeo Code of Ethics | 29

5. การสอสารอยางมจรยธรรม

เราสอสารกบผถอหน สอ และหนวยงานภายนอก อยางชดเจน ซอสตย และสอดคลองกน ซงหมายรวมถงการสอสารโดยใชอนเทอรเนตและโซเชยลมเดย โทรศพท และตอหนา เราสอสารเฉพาะขอมลทผานการอนมตเพอการใชงานภายนอก และสอดคลองกบนโยบายการรกษาความลบของ Valeo และนโยบายของฝายสอสารของ Valeo

5.1. สอสารดวยความระมดระวง

การสอสารในนามของ Valeo ไปยงสอหรอนกลงทน ตองผานการอนมตลวงหนาจาก รองประธานฝายสอสาร หรออ านวยการฝายนกลงทนสมพนธ และมการเตรยมพรอม อยางละเอยดถถวนในกรณทคณไดรบการรองขอใหสมภาษณโดยสอ หรอหนวยงานภายนอก อนใด ซงรวมถงบรษททท าการส ารวจ หรอทขอความเหนจากผเชยวชาญ ใหขออนมตจาก รองประธานฝายสอสารกอนทจะใหค าตอบ หากเปนการให

สมภาษณ บคคลทไดรบอนญาต ควรไปพรอมกบตวแทนฝายสอสารหรอฝายนกลงทนสมพนธ การประชมเปนโอกาสส าคญในการน าเสนอ นวตกรรมและความเชยวชาญของ Valeo ผบรหารตองรบรและอนมตการประชมและงานอเวนททคณไปเขารวม หากบรษทคแขงเขารวมในงานประชมดวย การน าเสนอของคณตองผานการตรวจสอบโดย ผบรหารฝายสอสารของกลมบรษท และโดยฝายกฎหมายหรอฝายจรยธรรมและการปฏบตตามขอก าหนด

5.2. ใชโซเชยลมเดยดวยความระมดระวง

Valeo ใชโซเชยลมเดย เชน Facebook, LinkedIn และ Twitter เพอ สอสารกบลกคาและผมสวนไดเสย เฉพาะผทถกก าหนดจากฝาย สอสารเทานนทไดรบอนญาตใหสอสารในนามของ Valeo ผานทาง โซเชยลมเดย

Page 30: หลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของ Valeo · 2019-07-31 · Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics The Valeo Code of Ethics |

Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics

The Valeo Code of Ethics | 30

แมเราจะมอสระในการใชบญชโซเชยลมเดยสวนตวของเราเอง ตามทเราเหนวาเหมาะสมกบเวลา แตเราจะตองรบรถงความเสยงทเกยวของ บอยคร งขอมลทเราเชอวาเปนขอมลสวนตว อาจถกมองเหนโดยผชมในวงกวางบนโซเชยลมเดย การขาดความระมดระวงอาจน าไปสการเปดเผยขอมลความลบของ Valeo หรอของผมสวนไดสวนเสยของ Valeo เมอใช Facebook, Twitter, Instagram ตลอดจนโซเชยลมเดยอนๆ เพอสอสารกบเพอนๆ หรอผทคณตดตอดวย โปรดใหเคารพตอขอมลของพนกบรษท Valeo และปกปองขอมลอนความลบของเราดวย หากคณมขอสงสยตลอดจนแนวทางในการใชโซเชยลมเดยส าหรบ ขอมลเพมเตม หรอปรกษาฝายสอสาร โปรดด นโยบายการเกบรกษาความลบและภาพลกษณ (Confidentiality and Image Policy)

5.3. การซอขายหลกทรพยโดยใชขอมล ภายใน – การซอ และการขายหน Valeo

ขอบงคบของตลาดหลกทรพยก าหนดความเสยงของความรบผดตอพนกงาน (และไมใชแคเพยงเจาหนาท) ซงสามารถเขาถงขอมลทมความออนไหว (ทไมไดเปดเผย) เกยวกบ Valeo (หรอบรษทอนใดอนประกอบดวยคแขง ซพพลายเออร ลกคา หรอบรษทและบคคลทมความเชอมโยงทางธรกจกบ Valeo) ซงไมใชขอมลสาธารณะ และผซอหรอขายตราสารทางการเงนทออกโดย Valeo (หรอตราสารอนพนธทเกยวของ) โดยตรงหรอผานตวกลาง เพอเขาหรอเธอ หรอในนามของบคคลภายนอก หรอแนะน าการซอหรอการขายดงกลาวใหกบบคคลภายนอก (โดยเฉพาะอยางยงเพอน หรอสมาชกครอบครว) หรอเปดเผยขอมลโดยมวตถประสงคนอกเหนอจากทไดรบอนญาต ใหเขาถงขอมลดงกลาว นอกเหนอจากความเสยงของความรบผดทางแพง และในบางกรณเปนความรบผดทางอาญา จากการซอขายหลกทรพยโดยใชขอมลภายใน Valeo มความกงวลเกยวกบการเผยแพรขาวผลกระทบเชงลบเกยวกบการซอขายหลกทรพยโดยใชขอมลภายใน ทอาจเกดขนกบกลม Valeo ท งหมดและผถอหน

พนกงานจ านวนมากเขาถงขอมลความลบของ Valeo นนไมไดหมายความวาพนกงานเหลานนไมสามารถซอหรอขายหน Valeo ได ความเสยงทางกฎหมายนนเกดขนหากขอมลดงกลาวม “ความออนไหว” ส าหรบนกลงทนหรอนกเกงก าไร “ทเกยวของ” ขอมลเชนนนหมายถง ขอมลทนกลงทนอาจพจารณดวยเหตผลวาเปนปจจยส าคญตอการ

Page 31: หลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของ Valeo · 2019-07-31 · Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics The Valeo Code of Ethics |

Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics

The Valeo Code of Ethics | 31

ตดสนใจขายหรอถอตราสารทางการเงนของ Valeo โดยท วไปขอมลพเศษคอขอมลทไมไดเปดเผยสสาธารณะและซงหากมการ เปดเผยสสาธารณะอาจสงผลกระทบตอราคาตลาดของตราสารทางการเงน ของบรษทผออกหลกทรพย การตดสนใจวาขอมลมความพเศษหรอไมน น ขนอยกบวจารณญาณของแตละบคคล ท Valeo นอกเหนอจากสถานการณผดปกตหรอสถานการณพเศษ ตวอยางท วไปของขอมล “ทมความออนไหว” หรอ “ทไมไดเปดเผย” คอ ขอมลเกยวกบยอดขายหรอผลก าไรทยงไมไดเปดเผยสสาธารณะ ตวอยางของเหตการณไมปกตซงอาจถอไดวาเปนขอมล “ทไมไดเปดเผย” ประกอบดวย ดลการลงทน การเขาซอกจการ การถอนการลงทน แผนปด หนวยการผลตหลก การลงนามหรอยกเลกสญญาหลก การออกหรอถอน ผลตภณฑจากตลาด การเปลยนแปลงคร งส าคญในการถอหนหรอผบรหารอาวโส ธรกรรมทมผลตอเงนทนหรอเงนปนผล นโยบายทซอสตยและปลอดภยกคอ ใหซอหรอขายหลกทรพยหลงจากทมการเปดเผยขอมลดงกลาวสสาธารณะอยางเปนทางการ นโยบายขางตนไมเกยวของกบการซอหนดวยการใชสทธการซอหนบรษทของพนกงาน (เนองจากราคาทจายส าหรบการใชสทธการซอหนบรษทของพนกงาน ไดรบการระบและก าหนดโดยกรรมการบรษท Valeo มาแลวลวงหนา) แตนโยบายดงกลาวน าไปใชกบการขายหนทซอผานการใชสทธ

การซอหนบรษทของพนกงาน นอกจากนนโยบายขางตน ยงน าไปใชกบผลตภณฑหรอตราสารการเงนทเชอมโยงกบหน Valeo (เชน ตราสารสทธ หนในกองทนรวม หรอตราสารอนพนธ) ทายทสดนโยบายขางตนยงน าไปใชกบหนและหลกทรพยในบรษททมความเชอมโยงทางธรกจกบ Valeo (โดยเฉพาะอยางยงลกคา และบรษท หรอบคคลทท าธรกจกบ Valeo)

Page 32: หลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของ Valeo · 2019-07-31 · Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics The Valeo Code of Ethics |

Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics

The Valeo Code of Ethics | 32

6. การฝกอบรม – พฒนาความเขาใจ

การเขาใจในความเสยง จ าเปนตอความส าเรจของการปฏบตตามขอก าหนด วศวกร พนกงาน และผบรหาร ทกราย ตลอดจนผบรหารทมโอกาสเผชญสถานการณอนอาจกอใหเกดปญหาจะไดรบการฝกอบรมอยางสม าเสมอ เกยวกบการปองกนการผกขาด การตอตานการตดสนบน และหวขออนๆ สมาชกใหมท Valeo ตองเขารวมในการฝกอบรมแตเนนๆ เทาทเปนไปไดหลงจากไดรบการวาจาง เพอเรยนรเกยวกบพนธสญญาทเรามตอการประกอบธรกจอยางมจรยธรรม การฝกอบรมของเราเนนไปทการพฒนาความเขาใจโดยละเอยดเกยวกบการกระท าบางอยางทผดกฎหมาย และกฎหมายทเกยวของ โดยน าเสนอตวอยางในทางปฏบต และอธบายนโยบายและกระบวนการของ Valeo การฝกอบรมนเปนภาคบงคบ เพอใหความรพนกงานในเรองการระบ บงช การรายงาน และการแกไขปญหา

Page 33: หลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของ Valeo · 2019-07-31 · Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics The Valeo Code of Ethics |

Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics

The Valeo Code of Ethics | 33

7. ยกประเดนปญหา – การรองเรยน

โครงการดานจรยธรรมและการปฏบตตามขอก าหนด มวตถประสงคเพอปองกนปญหา บรหารจดการความเสยง และลดความเสยงของการไมปฏบตตามขอก าหนด ความส าเรจของโครงการขนอยกบความซอสตยสวนบคคล และความมงม นของทมในการปฏบตงานตามหลกจรยธรรม การตรวจพบปญหาแตเนนๆ เพอปองกนการละเมดกฎหมายและนโยบายนบวามความส าคญ เมอเกดความประพฤตมชอบ เราตองกระท าการใหเรวทสดเทาทเปนไปไดเพอหลกเลยงการเกดเหตการณซ า เราตองกลาพด เมอรบรหรอสงสยในกจกรรมทละเมดหลกเกณฑหรอนโยบายของเราเพอผลประโยชนของบรษท การรองเรยนดงกลาวชวยย าเตอนถงพนธสญญาทเรามตอความซอสตย พนกงานสามารถแจงปญหาไดหลายชองทาง ดงน:

► ผจดการ

► ทมทรพยากรบคคล

► รองประธานบรษทอาวโส ฝายทรพยากรบคคล

► ทปรกษาท วไปของกลมบรษท

► หวหนาฝายจรยธรรม และเจาหนาทตรวจสอบการปฏบตตามขอก าหนด

► ผอ านวยการฝายตรวจสอบภายใน เรามระบบเพอการรายงานเฉพาะส าหรบกรณการฉอโกง การตดสนบน หรอการผกขาดทางการคา ระบบดงกลาวเสนอทางเลอกมากมายเพอการรองเรยนอยางเปนความลบโดยไมเปดเผยชอ ท งนขนอยกบกฎหมายทองถน ไปทลงคนเพอเรยนรเพมเตมเกยวกบ กระบวนการรองเรยนของ Valeo (Valeo’s Line of Alert procedure) สายดวนทรบดแลเรองนโดยเฉพาะจะเตรยมบคลากรทพดภาษาเดยวกบคณ เพอรบเรองรองเรยน: หมายเลขโทรศพทเพอการรองเรยนของ Valeo (Valeo Line of Alert phone numbers) ส าหรบผทตองการรายงานความลบเปนลายลกษณอกษร เรามเวบไซตเฉพาะทางหลายภาษา สามารถรายงานไดตลอด 24 ชวโมงตอวน 7 วนตอสปดาห ท: http://www.expolink.co.uk/valeo พนกงานอาจเลอกทจะสงอเมลโดยใชทอยเฉพาะ ตามอเมลน: [email protected] พนกงานท วโลกจากทกหนวยงานซงควบคมหรอบรหารโดย Valeo สามารถสงขอความเขามาไดโดยไมมการเปดเผยชอ ท งนขนอยกบกฎหมายทองถน

Page 34: หลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของ Valeo · 2019-07-31 · Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics The Valeo Code of Ethics |

Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics

The Valeo Code of Ethics | 34

คณสามารถเชอใจไดวาทกปญหาทคณแจงจะไดรบการแกไขอยางจรงจง และไดรบการสบสวนทนท Valeo ไมยอมรบในการตอบโตผทรายงานโดยสจรต หรอในกรณการมสวนรวมของคณในการสบสวน การ ด าเนนการ หรอการไตสวน การรายงานโดยสจรตเปนสงทซอสตยและถกตอง เราไมยอมรบการน าเสนอ รายงานทมวตถประสงคเพยงเพอท าลายอาชพหรอชอเสยงของพนกงาน ไมวาประเทศของคณจะอนญาต การรายงานโดยไมเปดเผยชอหรอไม คณควรจะรสกปลอดภยเมอรายงานโดยสจรต โดยไมปกปดตวตน ของคณ

ส าหรบขอมลเพมเตมดานนโยบายของ Valeo เกยวกบการรายงานการละเมด

และการไมตอบโต โปรด ปรกษา สวนงานดานการรองเรยน (Line Of

Alert) ของพอรทลจรยธรรมและการปฏบตตามขอ ก าหนด (Ethics &

Compliance portal)

Page 35: หลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของ Valeo · 2019-07-31 · Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics The Valeo Code of Ethics |

Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics

The Valeo Code of Ethics | 35

[email protected]

[email protected]

Page 36: หลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของ Valeo · 2019-07-31 · Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics The Valeo Code of Ethics |

Ethics and Compliance program – Valeo Code of Ethics

The Valeo Code of Ethics | 36

ETHICS & COMPLIANCE https://sites.google.com/a/valeo.com/ethics-compliance-portal/home www.valeo.com © Copyright 2018 Valeo. All Rights Reserved