academic plan

of 3 /3
โครงสรางการบริหารงาน ฝายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ รสจ. บาทหลวงจิรพันธ สุจิรานุธรรม ผูรับผิดชอบฝายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ มาสเตอรสมเกียรติ วิลัยทอง ประธานคณะกรรมการฝายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ผูชวยผูผูบริหารฝายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ประธานกลุมงาน 5 กลุมงาน ตัวแทนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

Upload: plamypla

Post on 14-Aug-2015

140 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Academic plan

โครงสรางการบริหารงาน

ฝายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ รสจ.

บาทหลวงจิรพันธ สุจิรานุธรรม

ผูรับผิดชอบฝายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

มาสเตอรสมเกียรติ วิลัยทอง ประธานคณะกรรมการฝายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

ผูชวยผูผูบริหารฝายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ประธานกลุมงาน 5 กลุมงาน ตัวแทนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

Page 2: Academic plan

คณะกรรมการกลุมงานหลักสูตรสาระการเรียนรู ระดับปฐมวัย คณะกรรมการกลุมงานวัดและประเมินผลการเรียนรู ระดับปฐมวัย คณะกรรมการกลุมงานส่ือการเรียนรู ระดับปฐมวัย คณะกรรมการกลุมงานวิจัยการเรียนรู ระดับปฐมวัย คณะกรรมการกลุมงานหลักสูตรสาระการเรียนรู ระดับข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการกลุมงานวัดและประเมินผลการเรียนรู ระดับข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการกลุมงานส่ือการเรียนรู ระดับข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการกลุมงานวิจัยการเรียนรู ระดับข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการกลุมงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ระดับข้ันพื้นฐาน

Page 3: Academic plan

ขอบขายงาน

ฝายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ รสจ.

ประสานงานดานวิชาการระหวางกลุมโรงเรียนในสังกัด รสจ. จัดประชุม กํากับ ติดตามงานวิชาการ เพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียน

ความรูระหวางโรงเรียนในสังกัด รสจ. พัฒนาบุคลากรวิชาการในกลุมโรงเรียน รสจ. โดยผานการจัดอบรม

สัมมนาการศึกษา การปฏิบัติการ พัฒนางานวิชาการของกลุมโรงเรียน รสจ.