academic service

24
การจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) ครั้งที11 การเชื่อมโยงวิชาการกับชุมชน ”

Upload: nayika-derdkhuntod

Post on 09-Jul-2015

1.048 views

Category:

Education


0 download

DESCRIPTION

Academic Service

TRANSCRIPT

Page 1: Academic Service

การจดการความรระหวางมหาวทยาลย (UKM)

ครงท 11“การเชอมโยงวชาการกบชมชน ”

Page 2: Academic Service

“ปจจยแหงความสำาเรจ...ในมตการเชอมโยงวชาการกบชมชน ”

กลมท 6

Page 3: Academic Service

รายชอสมาชกกลมท 6• รศ.สมภพ ประธานธรารกษ

ประธานกลม• นางสาวอราพร มลศลป

เลขานการ• นายปยะวฒ พรมประดษฐ• นายชาร พรมศร• นางประสานศกร นยเนตร• นางนายกา เดดขนทด• นายวารน อนทนา• นางสาวนงลกษณ ทงจนทร• นางนภาภรณ อาษา• นายวนพชต ศรสข• นายภมสทธ วรรณชาร

Page 4: Academic Service

สมาชกกลม

Page 5: Academic Service

1. โรงเรยนบานโคกเพชร อ.ปยะวฒ พรมประดษฐ

ปจจยความสำาเรจปลกจตสำานกรกบานเกดเกษตรทฤษฎใหม / เศรษฐกจพอเพยง

Page 6: Academic Service

2. โรงเรยนกลวย จงหวดพษณโลกคณประสานศกร นอยเนตร

ปจจยความสำาเรจ- ประธานกลมเปนผมความชดเจนในเปา

หมายและนโยบาย- ไดรบความชวยเหลอจาก ม.นเรศวร ดาน

การใหความร เทคนควธการผลต การแปรรปทเนนความ

สะอาด- ทำาตลาดเอง สามารถสงออกสนคาไปตาง

ประเทศได

Page 7: Academic Service

3. ชมรมคนพการ ตำาบลหนองโน คณนภาภรณ

• คนในชมชนหรอกลม มความรวมมอกนด• ไดรบโอกาสในการรวมประชมและสรรหา

แหลงเงนทน• องคกรทองถนใน อบต. ใหความชวยเหลอ

อยางตอเนอง• มการสรางเครอขายในกลมแมบาน• ผปกครองคนพการ รสทธหนาทของตน• ไดรบความชวยเหลอจากทางราชการในสวน

ของเบยยงชพคนพการอยางตอเนอง• มหาวทยาลยราชภฏมหาสารคาม เปนพเลยง

ทดตลอด และตอเนอง

Page 8: Academic Service

4. งานวจยชมชน คณชาร พรมศร

• นำาผลจากการศกษามาวเคราะหทเหนวา ทมาของรายจายทเพมขน เกดจากอะไร สรางสงทดแทน หรอจดกลม เพอผลตเอง ตามภมปญญาชาวบาน และสรางเครอขาย เพอเชอมโยงขอมลขาวสาร

• ไดรบความรวมมอจากมหาวทยาลยมหาสารคาม

Page 9: Academic Service

5. การพฒนาแหลงทองเทยวเชงนเวศ อ.หนองสองหอง

จ.ขอนแกน คณนายกา เดดขนทด

• สรางความเชอมน ไววางใจ สนใจ ใสใจ (นกวชาการ)

• สรางจตสำานกรกบานเกด รวมมอรวมใจพฒนาแหลงทองเทยว (นกวชาการ + ชมชน)

• ทำาใหเปนทรจกในวงกวาง (ประชาสมพนธผานสอมวลชน)

• เสรมสรางกำาลงใจ เกดความภาคภมใจ (ชมชน)

• ปจจยความสำาเรจ “สรางความเขมแขงใหชมชน ไดรบการ

ยอมรบจากชมชน มการจดตงเครอขายเพอการพฒนาปาและหนองละเลงเคงอยางยงยนในชมชน”

Page 10: Academic Service

6. แนวคดการเชอมโยงวชาการกบชมชน อ.วนพชต ศรสข

• ชมชนมความตนตวและเขมแขง สงผลใหเกดการพฒนาขบเคลอน โดยการพงพาตนเอง

• มตจะเกดขนได ตองกระตนใหชมชนพงพาตนเอง จะทำาใหเกดการพฒนาทยงยนอยางแทจรง

Page 11: Academic Service

7. การพฒนาแหลงทองเทยว Home Stay อ.อราพร มลศลป

• สรางความไวเนอเชอใจ รบทราบปญหา เขาถงปญหา นำามาซงความยอมรบ เกดความรวมมอรวมใจ ไดมาซงการพฒนา

Page 12: Academic Service

ปญหาอปสรรคของการเชอมโยงวชาการกบชมชน

• นกวชาการไมรปญหาทแทจรงของชมชน• นกวชาการ (บางคน) ใชชมชนเปนเครองมอ

ในการขอทน / ขาดความจรงใจในการแกปญหาของชมชน

• ชาวบานเขาไมถงองคความรของการแกปญหา / ไมรจะตดตอใคร / ขาดความมนใจทจะแสดงความคดเหน

• ชาวบานไมยอมรบสงทนกวชาการนำาเสนอ• งบประมาณไมตอเนอง• ขาดการประสานงานทดของหนวยงานตาง ๆ

Page 13: Academic Service

สรปยทธศาสตรในการเชอมโยงวชาการกบชมชน

• สรางความไววางใจและคนเคยกบชมชน• คนปญหาใหถกจด• กระตนใหชมชนตระหนกวาปญหาเปนปญหาของตน

อยางแทจรง• สรางความเขมแขงใหชมชนอยางยงยน (สนบสนน

ทางวชาการ / แหลงทน / ดงาน ฯลฯ )• สรางเครอขายการวจยชมชนตงแตสถาบนการศกษา

ทกระดบ + องคกรของรฐทกระดบ + คนในชมชน (ชาวบาน)

• งบประมาณควรเปนงบประมาณทตอเนอง (อยางนอย 5 ป)

• เสรมความแขงแกรงของการศกษาขนพนฐานใหเกดความสำานกตอชมชนและตนเอง (มความภาคภมใจในวถชวตชมชน ภมปญญาทองถน)

Page 14: Academic Service

เรองเลาเราพลง

โรงเรยนกลวย

โดยคณประสานศกร นอยเนตร จงหวดพษณโลก

Page 15: Academic Service
Page 16: Academic Service
Page 17: Academic Service
Page 18: Academic Service
Page 19: Academic Service
Page 20: Academic Service
Page 21: Academic Service
Page 22: Academic Service
Page 23: Academic Service
Page 24: Academic Service