alma 17 / 阿爾瑪書

Download Alma 17 / 阿爾瑪書

Post on 11-Nov-2014

784 views

Category:

Spiritual

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. msiyrzimende jsh tmenwileshndehu r jju le tmenjishuwnggude qunl qinwng n fi d xing l mnrnxunjing tmendeshukhhuji gnj 'r mde jl z d shqzhng q zhd rsh lizhngzh 'r mshd shqzhng i mngziy x mi d t zu l mnwngdeprn t duguwngyngqnde yngyngbowi zi 'r mcng jd ng d xingnnchf qinwngmn t d de lt zhng 1. sh t fichngjngyde sh t ydo le msiyderzimen zhngxingzhechili hn ld lxng msiydezh xirzimen zitinshchcdu 'r mxinxinsh 2. shh 'r mzi yqde suy 'r mfichngkuilnngjindotde dxiongmen gngsh t kuilde shtmenrngrnshtde zhnidxing rqitmenduy zhnldezhshi y dwizngqing le ynwitmensh ljil hnqingdern tmenyucngqn yynxjngwn ybinzhdoshndehuy dnshhibzh c tmencngzhunxnzhl ydogohjnsh suytmen y 3 jyuyynzhlnghqshzhlng dngtmenjiododeshhu tmenyngshn dellinghqunbnglijiodo tmen y zi l mnrnzhzhngjio le shsninshndehu cngfichng 4 chnggng deshxdu rnrnshi le zhnl jizhetmendehudelling b xdu rndido le shnde jtn qin zi t minqinhqitde mng bngchnhutmendezu zh xijishzitmenlchngzhngbnsuzhetmendeqngkung tmencng 5 zoshuxdudemzh tmenshu le xdudetngk rut shngdehjngshn shngde zhr j' wikh pf hi yuxdunixndelok zh xishtmendelchng zifgunde dy nin lki le tmendefqnmsi 6 y jju le tmenfqnxingyoshuytmendewnggu zhyshrnmnde ysi rn'rtmenqu lki le chilihn ld dizhetmendejinqing gngjin h 7 tushq tmensuydizh xishwilezihungyzhng ky liqshw
  • 2. tmenjizhyngdi le tmensuxunde jge rnjnr le 8. hungy qinwng n pi d du l mnrnxunjingshndehu tmenzihungyzhnglxng le xdutin chngchngjnshhdogo qi 9. zh c yb fntde lnghtmentnghng htmentngzh shtmennngchng wishnshuzhngdegngj rguknngdehu shtmendedxiong l mnrn rnshizhnl bngrnshitmenzxinbzhngquchunyndebib zhguzhnyngtde lngjung le tmen bngdutmenshu kunwiba 10. tmenjikunwi le zhhidutmenshu donmendedxiong l mnrnzhngjinq zhngsh 11. wdehu rn'rnmenyozichngqrnshuhknnzhngyunixng zhyng nmenhoynw r witmenzuhobngyng w b sh nmenchngwiwshuzhngdegngj lizhngjixdudelnghn msiyderzimenhnxigntmenzi yqdernmendexnzhngdu tq le 12. yngq qinwng l mnrn nli dutmenxunbshndehu
  • 3. dngtmen dd le l mnrn td binjngsh tmenji gz fntujnxng 13. quxnzhezh b shtmenzitmenshuhu qji shdeshhuzixingjin ynwi tmenxingxingddotmensucngshdegngzushfeichngjinjde zhgngzuqushfeichngjinjde ynwitmen y cngshdu yg ymn 14. de wnqingde hcnrndemnzxunjingshndehu yg xhunshhi n firn bngdutmenqingq hodudemnz tmendexnfng zicifshng huzhshushfng zijnynboshshng rn'rtmenquxingyngshhih qingjilimuqzh xidngxi zhyngtmen ky bb yng zj shungshude lozuqhuq ynctmensh yg fichnglndudemnz tmenyuxdu rn 15. chngbi uxing yuytmenzxin dechunyn shndez f y luzitmenshnshang le sush zhyng dnzi hugidetiojinxi zhdeyngxrngrnku j dotmen ync zh ji shmsiyderzimensuycngshzhgngzudeyunyn 16. xwngtmenhuxnngbtmendidohugi huxnngshtmenzhdojish dejhu suytmen bc fnki zhozhen c gitmendeshndehuyhlling 17. dndqinwngtmendezhngjin i mngshtmenzhzhngdeshulng shudquqixi t shzh le 18. tmen zi t nzhotmenjzhngzhwizhf le tmen bshndehugos le tmen huzhshu dutmenzu le lbi qindeshzhhu tji lki le tmen tmen jizhyngdoqunjngqzu le tmen jc delxng i mngdo le y x mi d zhdfngshyy x miderzimendemngwimng 19 de tmeny y chngwi l mnrn le dng i mngjnr y x mi d sh l mnrnzhuzh le t bngjing t kn 20 bng qli nshtmende xs yoknbngsuyuluzitmenshuzhngde n firn bngjingtmenjidoguwngdeminqin rnhusuguwngde goxng shstmen bolitmenzuwi fl jingtmengunjnjiny hu jingtmenzhchtde td wnqunyzhotde yzhhyunwang ync i mngbidido le y x mi d guwngdeminqin 21.
  • 4. tde mngzjiozu l mn t shy x mide yg huy guwngxnwn i mng shfuxingzhzindfngde l mnrnzhzhng 22. huzhshutde rnmnzhng i mngdu t shu shde wxingzizhrnmnzhngzh yg shq yx 23. zhdow sq deytin l mnwngfichngxhun i mng jiornsng le tde bng t xwng i 24. mngqtde yg n'rwi q dnsh i mngdu t shu b dnw yun y zu nde prn ync i mng 25. jichngwi l mnwngdeprn le nzho l mnrnde xs t binzhzi bideprnzhng knshu l mnde yngqn t wiguwngfw le sntinhu dng t zhngh l mnprnmendizhe 26. tmendeyngqnqinwngyushudedfng ndfngjiozu x bshshuli suyu de l mnrndushbtmendeyngqngndo nli qynshude
  • 5. dng i mnghguwngdeprnmenzhnggnzhetmendeyngqnqinwngzh 27 shuddeshhu yurugn y dizhetmendeyngqnziynshude l mnrn zhnqlib i mnghguwngprnmendeyngqngnsn le tmenjing t men gndsxiluncun guwngdeprnmenkishnnnn d shu xinziguwngyoshswmen 28 le xing t cngshswmendedxiongmenyyng ynwitmendeyngqncng bizh xixi'dernsuqsn tmenkishtngk qli shu kn a wmen deyngqn y biqsn le tmendetngkshhiptmenyobish dng i mngkndo le zhqngxng 29 t nixnchngmn le kuil t du zj shu w yoduwzh xitngshde prnmenxinshwde lling huzhshuxinshnzi wlmiandelling wiguwngshufzh yngqn zhyngjihoyngdwzh xitngshprnmendexn shwnng yndotmenxingxnwdehu zh xish i mngkndo le t suchngwitde dxiongmendeknoshde 30 xingf tyngtde huliqyutmen shu wdedxiongmen byoosng rng 31 wmenqsuxnnyngqn wmenyo jj t men bngjing t mendihudo zhshud zhyngwmenhowiguwngboqunnyngqn r t yb hu shswmen le tmenjiqsuxnnyngqn tmengnsuzhe i mng j xns d bnq 32 do le guwngdeyngqndeqintou chngxnb t men jj doshud nxirnyuzhnqliyognsntmendeyngqn dn i mngdutde 33 dxiongmenshu byngqnwi qli byorng t mentopo wqhzh xi gnsnwmenyngqndernzhngdu tmenzhozhe i mngsufnfdeqzu le t zushngqinqhnxi 34. zhn zi x bshshulibindernzhngdu tmendernshbsho suytmenbngbp i mng tmenywitmenzhzhngdey g rnji ky 35. subinbtsh s ynwitmenbzhdozh y yngx le msiy t bjingtde rzimencngtmenshuzhngjichli tmenybzhdornhgunyzhdesh
  • 6. suytmenxhuntmendedxiongmenhumi jishwilezhyunyntmenyo zhnqliqsnguwngdeyngqn dn i 36. mngzhndoqinmianq kishyngtde tushqxingtmentuzhshkui shde tyngjqingdellingjingshkuituxingtmenzhngjin tji zhyng jb le tmenrugnrn yzhtmenkishdutde llingchjng qli surn rc dntmenyfichngfnn ynwitmendedxiongmenbi jb le tmenjudng yo t doxiq suy dngtmenkndobnngyngshkuib t j dosh tmenjizushngqinqxingyngbngd s t dnshmi yg jq bngli j d i mngdern du