analiza ankiety dla uczniów klas iv vi uczestniczących w ... · analiza ankiety dla rodziców...

24
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza ankiety dla uczniów klas IV - VI uczestniczących w projekcie „ Nasza szansa – uczymy się, poznajemy, zwiedzamy” realizowanym w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie i Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Chodkowie Wielkim I. Cel ankiety Ankieta stworzona została na potrzeby projektu „ Nasza szansa – uczymy się, poznajemy, zwiedzamy” Współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Badaną grupę stanowili uczniowie klas IV - VI, którzy są uczestnikami projektu. Celem ankiety końcowej było zbadanie stanowiska uczniów biorących udział w projekcie do zaproponowanego w ramach projektu wsparcia. Zbadanie nastawienia uczniów nie tylko w odniesieniu do samego projektu, ale także wobec jego formy i zakresu wsparcia, jaki został zaproponowany pozwoli na dokonanie oceny realizacji przedsięwzięcia. II. Adresaci ankiety Adresatami ankiety byli uczniowie klas IV VI biorących udział w projekcie „ Nasza szansa uczymy się, poznajemy, zwiedzamy” . III. Data prowadzenia badań: Badania przeprowadzone zostały w czerwcu 2014r.

Upload: hoanganh

Post on 28-Feb-2019

224 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

Analiza ankiety dla uczniów klas IV - VI uczestniczących w projekcie

„ Nasza szansa – uczymy się, poznajemy, zwiedzamy” realizowanym

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września

w Węgrzynowie i Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w

Chodkowie Wielkim

I. Cel ankiety

Ankieta stworzona została na potrzeby projektu „ Nasza szansa – uczymy się, poznajemy,

zwiedzamy” Współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i

kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie

szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic

w jakości usług edukacyjnych.

Badaną grupę stanowili uczniowie klas IV - VI, którzy są uczestnikami projektu.

Celem ankiety końcowej było zbadanie stanowiska uczniów biorących udział w projekcie do

zaproponowanego w ramach projektu wsparcia.

Zbadanie nastawienia uczniów nie tylko w odniesieniu do samego projektu, ale także wobec

jego formy i zakresu wsparcia, jaki został zaproponowany pozwoli na dokonanie oceny realizacji

przedsięwzięcia.

II. Adresaci ankiety

Adresatami ankiety byli uczniowie klas IV – VI biorących udział w projekcie „ Nasza

szansa – uczymy się, poznajemy, zwiedzamy” .

III. Data prowadzenia badań:

Badania przeprowadzone zostały w czerwcu 2014r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

IV. Omówienie wyników ankiety

W badaniach wzięło udział 47 respondentów w tym 18 dziewczynek i 29 chłopców.

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi przedstawiono poniższe wyniki, zachowując kolejność

zadanych pytań i uzyskanych odpowiedzi. Wyniki przedstawiono w formie wykresów, powyżej

których zamieszczono treść pytania. Ankietowani mieli określić swoją satysfakcję w 5 - punktowej

skali, gdzie 1 – oznacza najgorszą ocenę, 5 – najlepszą.

62%

38

chłopcy

dziewczynki

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

ANALIZA ZEBRANEGO MATERIAŁU

Pytanie 1

Ogólna satysfakcja z udziału w projekcie

Z analizy wykresu wynika, że uczestnicy są usatysfakcjonowani z udziału w

projekcie. 52% chłopców i 67% dziewczynek oceniło swoją satysfakcje na 5.

Pytanie 2

Czy chętnie uczestniczyłeś/łaś w zajęciach?

1 2 3 4 5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 07

41

52

0 06

28

67

0 06

36

57

chłopcy

dziewczynki

razem

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

Z analizy wynika, że uczestnicy/uczestniczki bardzo chętnie uczestniczyli w

zajęciach. 69% chłopców i 44% dziewczynek swoją chęć udziału w zajęciach oceniło

na 5. Tylko jedna dziewczynka – 6% oceniła na 2.

Pytanie 3

Czy byłaś/łeś zainteresowana/ny zajęciami?

Zarówno chłopcy, jak i dziewczynki byli/były bardzo zainteresowane zajęciami –

83%.

1 2 3 4 5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 07

24

69

06 6

44 44

0 26

32

60

chłopcy

dziewczynki

razem

1 2 3 4 5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 0 0

17

83

0 0 0

17

83

0 0 0

17

83

chłopcy

dziewczynki

razem

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 4

Czy zajęcia pozwoliły Ci zwiększyć motywację do nauki oraz zdobywania

wiedzy?

Większość badanych uważa, że zajęcia pozwoliły zwiększyć motywację do nauki

oraz zdobywania wiedzy. 52% chłopców i 56% dziewczynek oceniło to stwierdzenie

na 5.

Pytanie 5

Czy zajęcia zwiększyły Twoją samoocenę i pewność siebie?

1 2 3 4 5

0

10

20

30

40

50

60

0 03

45

52

0 0 0

44

56

0 0 2

45

53

chłopcy

dziewczynki

razem

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

Większość badanych uważa, iż zajęcia zwiększyły ich samoocenę i pewność siebie -

69% chłopców i 61% dziewczynek oceniło na 5.

Pytanie 6

Czy zakupiony sprzęt był pomocny w Twoim uczestnictwie w zajęciach?

86% chłopców i 72% dziewczynek uważa, że zakupiony sprzęt był bardzo pomocny

w trakcie zajęć.

1 2 3 4 5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 0

7

24

69

0 0

17

22

61

0 0

11

23

66

chłopcy

dziewczynki

razem

1 2 3 4 5

0

20

40

60

80

100

0 0 310

86

0 0 0

28

72

0 0 2

17

81

chłopcy

dziewczynki

razem

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 7

Czy zajęcia spełniły Twoje oczekiwania?

Zajęcia spełniły oczekiwania uczestników i uczestniczek. 76% chłopców i 72%

dziewczynek oceniło ich spełnienie na 5.

Pytanie 8

Czy wycieczki zorganizowane w ramach projektu spełniły Twoje oczekiwania?

1 2 3 4 5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 0 0

24

76

0 0 0

28

72

0 0 0

26

74

chłopcy

dziewczynki

razem

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

Wycieczki spełniły oczekiwania uczestników i uczestniczek. 83% chłopców i 78%

dziewczynek oceniło je na 5. Tylko jedna dziewczynka 6% oceniła je na 3.

Pytanie 9

Jak oceniasz działania organizacyjne i przebieg realizacji projektu?

69% chłopców i 89% dziewczynek oceniło na 5 działania organizacyjne i przebieg

realizacji projektu.

1 2 3 4 5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 0 0

17

83

0 06

17

78

0 0 2

17

81

chłopcy

dziewczynki

razem

1 2 3 4 5

0

20

40

60

80

100

0 0 0

31

69

0 0 0

11

89

0 0 0

23

77

chłopcy

dziewczynki

razem

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

Analizując zebrane dane można stwierdzić, że uczniowie/uczennice bardzo chętnie

uczestniczyli/ły w zajęciach prowadzonych w ramach projektu. Według większości

badanych zajęcia te były prowadzone ciekawie i spełniły ich oczekiwania.

Odpowiadają im również rodzaje zorganizowanych wycieczek. Według większości

zakupiony sprzęt w ramach projektu był bardzo pomocny. Respondenci wysoko

oceniają działania organizacyjne i przebieg realizacji projektu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

Analiza ankiety dla rodziców uczniów klas IV - VI uczestniczących w

projekcie

„ Nasza szansa – uczymy się, poznajemy, zwiedzamy” realizowanym

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września

w Węgrzynowie i Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w

Chodkowie Wielkim

I. Cel ankiety

Ankieta stworzona została na potrzeby projektu „ Nasza szansa – uczymy się, poznajemy,

zwiedzamy” Współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i

kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie

szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic

w jakości usług edukacyjnych.

Badaną grupę stanowili uczniowie klas IV - VI, którzy są uczestnikami projektu.

Celem ankiety końcowej było zbadanie stanowiska rodziców uczniów biorących udział w

projekcie do zaproponowanego w ramach projektu wsparcia.

Zbadanie nastawienia uczniów nie tylko w odniesieniu do samego projektu, ale także wobec

jego formy i zakresu wsparcia, jaki został zaproponowany pozwoli na dokonanie oceny realizacji

przedsięwzięcia.

II. Adresaci ankiety

Adresatami ankiety byli rodzice uczniowie klas IV – VI biorących udział w projekcie „

Nasza szansa – uczymy się, poznajemy, zwiedzamy” .

III. Data prowadzenia badań:

Badania przeprowadzone zostały w czerwcu 2014r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

IV. Omówienie wyników ankiety

W badaniach wzięło udział 33 respondentów w tym 27 kobiet i 6 mężczyzn.

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi przedstawiono poniższe wyniki, zachowując kolejność

zadanych pytań i uzyskanych odpowiedzi. Wyniki przedstawiono w formie wykresów, powyżej

których zamieszczono treść pytania. Ankietowani mieli określić swoją satysfakcję w 5 - punktowej

skali, gdzie 1 – oznacza najgorszą ocenę, 5 – najlepszą.

18%

82

mężczyźni

kobiety

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

ANALIZA ZEBRANEGO MATERIAŁU

Pytanie 1

Ogólna satysfakcja z udziału w projekcie

Z analizy wykresu wynika, że rodzice są usatysfakcjonowani z udziału w projekcie.

67% mężczyzn i 63% kobiet oceniło swoją satysfakcje na 5.

Pytanie 2

Czy Pani/a dziecko chętnie uczestniczyło w zajęciach?

1 2 3 4 5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 0 0

33

67

0 04

33

63

0 03

33

64

mężczyźni

kobiety

razem

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

Z analizy wynika, że rodzice uczestników/uczestniczek uważają, iż ich dzieci bardzo

chętnie uczestniczyli w zajęciach. 67% mężczyzn i 67% kobiet oceniło na 5. Tylko

jedna kobieta – 4% oceniła na 3.

Pytanie 3

Czy Pani/a dziecko było zainteresowane zajęciami?

Rodzice uważają, że ich dzieci były bardzo zainteresowane zajęciami –

100%mężczyzn i 78% kobiet.

Pytanie 4

1 2 3 4 5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 0 0

33

67

0 04

30

67

0 03

36

61

mężczyźni

kobiety

razem

1 2 3 4 5

0

20

40

60

80

100

120

0 0 0 0

100

0 0 0

22

78

0 0 0

18

82

mężczyźni

kobiety

razem

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

Czy zajęcia pozwoliły zwiększyć motywację do nauki oraz zdobywania wiedzy?

Większość badanych uważa, że zajęcia pozwoliły zwiększyć motywację do nauki

oraz zdobywania wiedzy. 100% mężczyzn i 63% kobiet oceniło to stwierdzenie na 5.

Pytanie 5

Czy zajęcia zwiększyły samoocenę i pewność siebie Pana/i dziecka?

Większość badanych uważa, iż zajęcia zwiększyły samoocenę i pewność siebie u ich

dzieci - 100% mężczyzn i 74% kobiet oceniło na 5.

1 2 3 4 5

0

20

40

60

80

100

120

0 0 0 0

100

0 0 4

33

63

0 0 3

27

70mężczyźni

kobiety

razem

1 2 3 4 5

0

20

40

60

80

100

120

0 0 0 0

100

0 0 0

26

74

0 0 0

21

79

mężczyźni

kobiety

razem

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 6

Czy zakupiony sprzęt był pomocny w uczestnictwie dziecka w zajęciach?

100% mężczyzn i 74% kobiet uważa, że zakupiony sprzęt był bardzo pomocny w

trakcie zajęć.

Pytanie 7

Czy Pani/a zdaniem zajęcia spełniły oczekiwania dziecka?

Zdaniem rodziców zajęcia spełniły oczekiwania ich dzieci. 100% mężczyzn i 67%

kobiet oceniło ich spełnienie na 5.

1 2 3 4 5

0

20

40

60

80

100

120

0 0 0 0

100

0 0 0

26

74

0 0 0

21

79

mężczyźni

kobiety

razem

1 2 3 4 5

0

20

40

60

80

100

120

0 0 0 0

100

0 0 0

33

67

0 0 0

27

73

mężczyźni

kobiety

razem

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 8

Czy wycieczki zorganizowane w ramach projektu spełniły Pani/a oczekiwania?

Wycieczki spełniły oczekiwania rodziców. 100% mężczyzn i 74% kobiet oceniło je

na 5.

Pytanie 9

Jak Pani/Pan ocenia działania organizacyjne i przebieg realizacji projektu?

100% mężczyzn i 85% kobiet oceniło na 5 działania organizacyjne i przebieg

realizacji projektu.

1 2 3 4 5

0

20

40

60

80

100

120

0 0 0 0

100

0 0 0

26

74

0 0 0

21

79

mężczyźni

kobiety

razem

1 2 3 4 5

0

20

40

60

80

100

120

0 0 0 0

100

0 0 0

15

85

0 0 0

12

88

mężczyźni

kobiety

razem

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

Analizując zebrane dane można stwierdzić, że rodzice uważają, że ich dzieci bardzo

chętnie uczestniczyli/ły w zajęciach prowadzonych w ramach projektu. Według

większości badanych zajęcia te były prowadzone ciekawie i spełniły ich oczekiwania.

Odpowiadają im również rodzaje zorganizowanych wycieczek. Według większości

zakupiony sprzęt w ramach projektu był bardzo pomocny. Respondenci wysoko

oceniają działania organizacyjne i przebieg realizacji projektu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

Analiza ankiety badająca zadowolenie i satysfakcję prowadzących zajęcia

w projekcie

„ Nasza szansa – uczymy się, poznajemy, zwiedzamy” realizowanym

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września

w Węgrzynowie i Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w

Chodkowie Wielkim

I. Cel ankiety

Ankieta stworzona została na potrzeby projektu „ Nasza szansa – uczymy się, poznajemy,

zwiedzamy” Współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i

kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie

szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic

w jakości usług edukacyjnych.

Badaną grupę stanowili prowadzący zajęcia w ramach programu.

Celem ankiety końcowej było zbadanie zadowolenia i satysfakcji prowadzących zajęcia w

projekcie.

II. Adresaci ankiety

Adresatami ankiety byli prowadzący zajęcia w ramach programu „ Nasza szansa – uczymy

się, poznajemy, zwiedzamy” .

III. Data prowadzenia badań:

Badania przeprowadzone zostały w czerwcu 2014r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

IV. Omówienie wyników ankiety

W badaniach wzięło udział 12 respondentów w tym 11 kobiet i 1 mężczyzna.

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi przedstawiono poniższe wyniki, zachowując kolejność

zadanych pytań i uzyskanych odpowiedzi. Wyniki przedstawiono w formie wykresów, powyżej

których zamieszczono treść pytania. Ankietowani mieli określić swoją satysfakcję w 5 - punktowej

skali, gdzie 1 – oznacza najgorszą ocenę, 5 – najlepszą.

8%

92

mężczyźni

kobiety

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

ANALIZA ZEBRANEGO MATERIAŁU

Pytanie 1

Ogólna satysfakcja z udziału w projekcie

Z analizy wykresu wynika, że prowadzący zajęcia są usatysfakcjonowani z udziału w

projekcie.73% kobiet oceniło swoją satysfakcje na 5 i 100 mężczyzn na 4.

Pytanie 2

Czy uczestnicy byli zainteresowani zajęciami?

1 2 3 4 5

0

20

40

60

80

100

120

0 0 0

100

00 09

18

73

0 08

25

67mężczyźni

kobiety

razem

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

Prowadzący uważają, że dzieci były bardzo zainteresowane zajęciami –

100%mężczyzn i 45% kobiet.

Pytanie 3

Czy uczestnikom podobała się forma prowadzenia zajęć?

Prowadzący uważają, że dzieciom podobała się forma prowadzenia zajęć.

Pytanie 4

Czy zajęcia pozwoliły zwiększyć motywację do nauki oraz zdobywania wiedzy?

1 2 3 4 5

0

20

40

60

80

100

120

0 0 0 0

100

0 0 0

5545

0 0 0

42

58 mężczyźni

kobiety

razem

1 2 3 4 5

0

20

40

60

80

100

120

0 0 0

100

00 0 0

18

82

0 0 0

25

75

mężczyźni

kobiety

razem

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

Większość badanych uważa, że zajęcia pozwoliły zwiększyć motywację do nauki

oraz zdobywania wiedzy. 100% mężczyzn i 27% kobiet oceniło to stwierdzenie na 5.

Pytanie 5

Czy zajęcia zwiększyły samoocenę i pewność siebie uczestników?

Większość badanych uważa, iż zajęcia zwiększyły samoocenę i pewność siebie

uczestników - 100% mężczyzn i 73% kobiet oceniło na 5.

Pytanie 6

Czy zakupiony sprzęt okazał się pomocny w zajęciach?

1 2 3 4 5

0

20

40

60

80

100

120

0 0 0 0

100

0 0 0

27

73

0 0 0

25

79

mężczyźni

kobiety

razem

1 2 3 4 5

0

20

40

60

80

100

120

0 0 0 0

100

0 09

64

27

0 08

58

33

mężczyźni

kobiety

razem

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

100% mężczyzn i 55% kobiet uważa, że zakupiony sprzęt był bardzo pomocny w

trakcie zajęć.

Pytanie 7

Czy Pani/a zdaniem zajęcia spełniły oczekiwania uczestników?

Zdaniem prowadzących zajęcia spełniły oczekiwania uczestników 100% mężczyzn i

64% kobiet oceniło ich spełnienie na 4.

Pytanie 8

Jak Pani/Pan ocenia działania organizacyjne i przebieg realizacji projektu?

1 2 3 4 5

0

20

40

60

80

100

120

0 0 0

100

00 0 0

64

36

0 0 0

67

33

mężczyźni

kobiety

razem

1 2 3 4 5

0

20

40

60

80

100

120

0 0 0 0

100

0 0 0

4555

0 0 0

42

58 mężczyźni

kobiety

razem

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

100% mężczyzn i 73% kobiet oceniło na 5 działania organizacyjne i przebieg

realizacji projektu.

Analizując zebrane dane można stwierdzić, iż prowadzący zajęcia uważają, że dzieci

bardzo chętnie uczestniczyli/ły w zajęciach prowadzonych w ramach projektu.

Według większości badanych uczestnikom podobała się forma prowadzenia zajęć.

Zajęcia zwiększyły samoocenę i pewność siebie uczniów/uczennic oraz pozwoliły

zwiększyć motywację do nauki oraz zdobywania wiedzy. Według większości

zakupiony sprzęt w ramach projektu był bardzo pomocny. Respondenci wysoko

oceniają działania organizacyjne i przebieg realizacji projektu.

1 2 3 4 5

0

20

40

60

80

100

120

0 0 0 0

100

0 0 0

27

73

0 0 0

25

75

mężczyźni

kobiety

razem