ang sibilisasyong islam (a.p. iii)

of 13 /13
Proyekto sa Araling Panlipunan III Nina Xena Nicole A. Lim at Jean Angela Tarras

Upload: zenobia-nicolett

Post on 30-Jul-2015

338 views

Category:

Education


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Ang Sibilisasyong Islam (A.P. III)

Proyekto sa Araling

Panlipunan IIINina Xena Nicole A. Lim at Jean Angela Tarras

Page 2: Ang Sibilisasyong Islam (A.P. III)

Ang Sibilisasy

ong Islam

Page 3: Ang Sibilisasyong Islam (A.P. III)

Ang Relihiyong

Islam

Page 4: Ang Sibilisasyong Islam (A.P. III)

Islamnangangahulugang “Pagsuko kay Allah.”

Abu Bakr Ang unang pinunong Muslim pagkaraan ni Propeta Muhammad.

Allah Ang kinikilala nilang iisang Diyos.

Page 5: Ang Sibilisasyong Islam (A.P. III)

• Isang propeta at tagapagtatag ng Islam.• Ipinananak sa Mecca. Na nagmula sa angkan ng Hashim, isang mahirap ngunit respetadong sangay ng makapangyarihang tribu ng Qurash.• Kilala siya bilang al-Amin na nangangahulugang “the trusted one”• Nanatili siya sa isang kuweba sa Mecca upang magnilay nilay at magdasal.• Nagkaroon siya ng pangitain mula kay Anghel Gabriel na nagproklama sa kaniya bilang isang propeta ng diyos.• Sa turo niya sa nagiisang Diyos,marami ang namuhi sa kanya. Pinagbantaan ang buhay niya ng mga pinuno ng Mecca kung kaya’t napilitan siyang tumakas kasama ang sampu ng kaniyang mga alagad patungong Medina.

Mohammed

Page 6: Ang Sibilisasyong Islam (A.P. III)

Ang banal na aklat ng muslim. Ito ay gabay ng mga muslim. Nakapaloob dito ang gabay sa wastong pamumuhay at pagpapahalaga, at sa wastong katapatan at katarungan.

Koran

Page 7: Ang Sibilisasyong Islam (A.P. III)

The Holy Quran Monument at Cultural Square

Page 8: Ang Sibilisasyong Islam (A.P. III)

Mosque Isang lugar ng pamimintuho para sa mga tagasunod ng Islam. 

Page 9: Ang Sibilisasyong Islam (A.P. III)

Ang pinakamahalagang dambana ng mga Muslim na matatagpuan sa Mecca.

Kaaba (black stone)

Page 10: Ang Sibilisasyong Islam (A.P. III)

Ang Limang Haligi ng IslamShahadaAng paniniwala na walang ibang Diyos maliban kay Allah at si Mohammed ay kaniyang propeta.Salah Ang pagdarasal ng limang beses sa isang araw na nakaharap sa kinaroroonan ng Mecca.Zakat Ang pagbibigay ng limos sa mahihirap.SaumAng pag-aayuno tuwing ika-9 na buwan sa kalendaryong Muslim.Hajj Ang pagsama sa pilgrimahe sa Mecca minsan sa buhay ng isang Muslim.

Page 11: Ang Sibilisasyong Islam (A.P. III)

Mga Sangay ng Islam

Page 12: Ang Sibilisasyong Islam (A.P. III)

Ang mga Muslim ay nahahati sa dalawang pangunahing mga sangay: Ang Sunni at Shia. Bukod dito ay Islam ay nahahati din sa skwela ng Sharia at imam. Lahat ng ibang kilusan sa loob ng Islam gaya ng Salafi, Modernista, Mistikal, Tariqah, Deobandi at Barelvi ay maaring kabilang sa Sunni o Shia. Ang pagkakabahagi ng Islam ay nangyari noong maagang yugto ng Kalipa sa tanong na kung sino ang magiging kahalili ni Muhammad pagkamatay niya. Ang ikatlong paksiyon na Khairjites ay nagmula din sa pagtatanong na ito ngunit ang sektang ito ay hindi na ummiral. Ang komunidad ng Ibadiyya na pangunahing sekta sa kasalukuyang mga bansa ng Oman at Zanzibar ay pinaniniwalaang nagmula sa kanila bagaman hindi itinuring ng mga Ibadiyya na sila ay Khairjites. Mayroon ding dibisyon sa Kalam o pilospikong batayan ng teolohiya bagama't ito ay matatagpuan sa iba't ibat paksiyon. Ang pangunahing kasulatan ng Islam na Quran at ang pangunahing mga katuruan na tinatawag na Aqeedah ay nananatiling pareho sa lahat ng sektang ito ng Islam.

Mga Sangay ng Islam

Page 13: Ang Sibilisasyong Islam (A.P. III)

Salamat!