arf prezentare (iulie2013)

of 6 /6
8/7/2013 1 Analiza și utilizarea rapoartelor financiare în cadrul AUAI Activitatea Reforma Sectorului de Irigare Republica Moldova Iulie 2013 Svetlana Ghetmancenco Planul seminarului: 2 1. Noţiuni generale privind rapoartele financiare 2. Rapoartele financiare ale AUAI 3. Analiza datelor conţinute în rapoartele financiare Analiza structurală a veniturilor din cadrul AUAI Analiza suficienţei veniturilor din vânzări pentru acoperirea consumurilor și cheltuielilor și formarea profitului Analiza formării profitului Analiza Fluxurilor Mijloacelor Bănești Analiza structurală a patrimoniului Calculul și analiza patrimoniului net Analiza rentabilităţii activelor Analiza structurală a veniturilor pe forme de achitare 4. Analiza datelor din alte rapoarte Concluzii finale 1.Noţiuni generale privind rapoartele financiare 3 Rapoartele financiare reprezintă un sistem de indicatori ce caracterizează situaţia patrimonială și financiară, existenţa și fluxul capitalului propriu și al mijloacelor bănești ale entităţii pe o perioadă de gestiune. Utilizatori ai rapoartelor finaciare din cadrul AUAI membrii consiliului de administrare și conducerea AUAI, finanţatorii, donatorii, sponsorii, autorităţile publice, instituţiile financiare, furnizorii și alţi creditori, beneficiarii serviciilor oferite, și alte persoane interesate. 4 2. Rapoarte financiare Bilanţul contabil (formularul nr.1A); Raportul privind rezultatele financiare (formularul nr.2A); Raportul privind fluxul capitalului propriu (formularul nr.3A); Raportul privind fluxul mijloacelor bănești (formularul nr.6A); Anexa la Bilanţul contabil (formularul nr.4A); Anexa la Raportul privind rezultatele financiare (formularul nr.5A); Nota explicativă la rapoartele financiare. 5 Direcţiei pentru statistica raională; Unităţii de Monitorizare și Supraveghere (UMS) a AUAI; Altor organe în baza acordurilor cu AUAI; Membrilor Consiliilor de Administrare; Rapoartele financiare se prezintă: Obținerea rapoartelor financiare prin intermediul programei 1С:Предприятие 8.2 6

Upload: anna-antonciuc

Post on 06-Feb-2016

229 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

analiza raportului financiar

TRANSCRIPT

Page 1: ARF Prezentare (Iulie2013)

8/7/2013

1

Analiza și utilizarearapoartelor financiareîn cadrul AUAIActivitatea Reforma Sectorului de Irigare

Republica Moldova

Iulie 2013

Svetlana Ghetmancenco

Planul seminarului:

2

1. Noţiuni generale privind rapoartele financiare2. Rapoartele financiare ale AUAI3. Analiza datelor conţinute în rapoartele financiare

• Analiza structurală a veniturilor din cadrul AUAI• Analiza suficienţei veniturilor din vânzări pentru acoperirea

consumurilor și cheltuielilor și formarea profitului• Analiza formării profitului• Analiza Fluxurilor Mijloacelor Bănești• Analiza structurală a patrimoniului• Calculul și analiza patrimoniului net• Analiza rentabilităţii activelor• Analiza structurală a veniturilor pe forme de achitare

4. Analiza datelor din alte rapoarteConcluzii finale

1.Noţiuni generale privindrapoartele financiare

3

Rapoartele financiare reprezintă un sistem de indicatorice caracterizează situaţia patrimonială și financiară,existenţa și fluxul capitalului propriu și al mijloacelorbănești ale entităţii pe o perioadă de gestiune.Utilizatori ai rapoartelor finaciare din cadrul AUAI –

membrii consiliului de administrare și conducerea AUAI,finanţatorii, donatorii, sponsorii, autorităţile publice,instituţiile financiare, furnizorii și alţi creditori,beneficiarii serviciilor oferite, și alte persoaneinteresate.

4

2. Rapoarte financiare

Bilanţul contabil (formularul nr.1A); Raportul privind rezultatele financiare (formularul nr.2A); Raportul privind fluxul capitalului propriu (formularul

nr.3A); Raportul privind fluxul mijloacelor bănești (formularul

nr.6A); Anexa la Bilanţul contabil (formularul nr.4A); Anexa la Raportul privind rezultatele financiare

(formularul nr.5A); Nota explicativă la rapoartele financiare.

5

Direcţiei pentru statistica raională;

Unităţii de Monitorizare și Supraveghere (UMS) a AUAI;

Altor organe în baza acordurilor cu AUAI;

Membrilor Consiliilor de Administrare;

Rapoartele financiare se prezintă:Obținerea rapoartelor financiare prinintermediul programei 1С:Предприятие 8.2

6

Page 2: ARF Prezentare (Iulie2013)

8/7/2013

2

Bilantul contabil

7

Bilanţul contabil reprezintă un raport financiarîn care se reflectă patrimoniul și situaţiaeconomico-financiară a întreprinderii la un moment dat. În bilanț conturile se împart în două grupe: Activeși Pasive. Activele, se împart în active pe termen lung și

active curente. Pasivele, în capital propriu și datorii.

Descrierea Rapoartelor Financiare: Raportul de profit şi pierdere

8

Raportul de profit și pierdere generalizeazăoperaţiunile economice efectuate într-un interval de timp concret, numit perioadă de gestiune.

Acest raport se completează în baza rulajelorconturilor de venituri și cheltuieli și se divizează întrei grupe: venituri, cheltuieli și rezultatefinanciare (profituri sau pierderi)

Raportul privind fluxul capitaluluipropriu

9

Raportul privind fluxul capitalului propriucaracterizează sursele de formare ale acelor activecare constituie proprietatea întreprinderii.

Acest raport conţine nu numai informaţia la o datăanumită, ci și informaţii referitoare la fluxul(majorarea și diminuarea) elementelor componenteale capitalului propriu în cursul anului. El conţineinformaţii privind starea și mișcarea (majorarea)elementelor capitalului propriu.

Raportul are aceiași structură ca și capitolul 3 abilanţului contabil și cuprinde 4 compartimente.

Raportul privind fluxul mijloacelorbăneşti

10

Raportul privind fluxul mijloacelor bănești -reflectătoate modificările intervenite în resursele financiare, din punctul de vedere al încasărilor și plăţilor mijloacelorbănești în cursul anului.

Întocmirea raportul dat are loc prin metoda directă, în bazadatelor conturilor contabile. Informaţiile obţinute prinaplicarea acestei metode evidenţiază principalele tipuri de încasări și plăţi bănești în funcţie de genul de activitate

Anexa la Bilanţul contabil

11

Anexa la Bilanţul contabil se întocmește în baza datelorprivind soldurile și rulajele conturilor sintetice șisubconturilor de evidenţă a activelor și pasivelor (clasele1–5 ale Planului de conturi contabile), precum și a datelorconturilor extrabilanţiere (clasa 9).

Indicatorii din Anexa la Bilanţul contabil care reflectăsoldurile conturilor sintetice la începutul și finele anului de gestiune curent trebuie să coincidă cu datele din Bilanţulcontabil .

Anexa la Raportul de profit și pierdere

12

Anexa la Raportul de profit și pierdere se întocmește înbaza datelor privind rulajele conturilor sintetice șisubconturilor din clasele 6 și 7 ale Planului de conturicontabile.

Indicatorii din Anexa la Raportul de profit și pierderetrebuie corelaţi cu datele din Raportul de profit șipierdere.

Page 3: ARF Prezentare (Iulie2013)

8/7/2013

3

Note explicative la rapoartele financiare

13

Conform prevederilor SNC informaţia cuprinsă înrapoartele financiare trebuie dezvăluită în nota explicativă.

Nota explicativă este un capitol separat al rapoartelor financiare anuale, întocmit de întreprindere în baza ordinului conducătorului privindpregătirea rapoartelor financiare anuale. Modul de întocmire a notei explicative este reglementat de prevederile S.N.C. 5 “Prezentarea rapoartelorfinanciare”.

3. Analiza datelor din rapoartelefinanciare

14

Analiza datelor din rapoartele financiare a întreprinderiiconstă în :

a face informaţia conţinută în raportul financiar anualclară și înţeleasă de toate categoriile de utilizatori;

a explica cauzele principale, ce au condiţionatschimbările, mai ales cele negative, a indicatorilorfinanciari;

a ajuta utilizatorilor rapoartelor financiare să apreciezecorect situaţia patrimonială și financiară a întreprinderiiîn scopul luării deciziilor corecte ( de exemplu, referitorrepartizării profitului, etc.).

Conţinutul şi structura veniturilor în cadrul AUAI

15

Venitul reprezintă sumele încasate sau de încasat de la alte persoane juridice sau fizice sub formă de majorare a activelor sau de micșorare a datoriilor.

În dependenţă de sursele de intrare, veniturile se împart în două grupe:

Venituri din activitatea operaţională cuprind sumele rezultate din activitatea de bază a întreprinderii, și anume:

veniturile din vînzări alte venituri operaţionale

Venituri din activitatea neoperaţională cuprind sumele primite sau de primit din alte feluri de activităţi ale întreprinderii:

veniturile din activitatea de investiţii,

veniturile din activitatea financiară

Veniturile obținte de către AUAI din acordarea serviciilor de irigare se include în grupaVenituri din vînzări, iar veniturile din cotizatia de membru si aderare per ha irigant se includ în grupa Alte venituri operaţionale.

Analiza structurală a veniturilor din cadrul AUAI

16

Alte

ven

ituri

op

eraț

iona

leVe

nitu

ri d

in

vinz

ari

În procesul analizei structurale a veniturilor din cadrul AUAI se studiază care este sursa principala de venit in cadrul AUAI.

Analiza suficienţei veniturilor pentru acoperirea consumurilor şi cheltuielilor

17

Analiza formării profitului

18

Profitul reprezintă depășirea veniturilor câștigate de asociație asupra consumurilor și cheltuielilor suportate de aceasta din activitatea de întreprinzător.

Cantitativ, profitul (pierderea) se determină astfel:Profitul (pierderea) = Venituri - Consumuri și cheltuieli

Cu cât este mai mare valoarea veniturilor cu atât va fi mai ridicată mărimea profitului, și invers, creșterea valorii consumurilor și/sau cheltuielilor duce la diminuarea mărimii profitului.

Page 4: ARF Prezentare (Iulie2013)

8/7/2013

4

Analiza dinamicii şi structurii profitului (pierderii) până la impozitare

19

Analiza începe cu aprecierea în dinamică a structurii profitului (pierderii) până la impozitare, care poate fi exprimat prin relaţia:PPI = RAO ± RAI ± RAF ± RE

Analiza factorială a profitului (pierderii) din activitatea operaţională

20

Analiza factorială a profitului (pierderii) din activitatea operaţională presupune stabilirea și calculul influenţei factorilor, care au contribuit la modificarea în dinamică a părţilor componente ale profitului (pierderii) din activitatea operaţională.

Analiza Fluxurilor Mijloacelor Băneşti

21

Fluxurile mijloacelor bănești reprezintă încasările (afluxurile) și plăţile (retragerile) mijloacelor bănești efectuate în cursul perioadei de gestiune respective. Diferenţa dintre suma încasărilor și plăţilor constituie fluxul net de mijloace bănești.

Analiza fluxului mijloacelor bănești oferă posibilitatea de a răspunde la următoarele întrebări:o Ce sume au fost încasate în urma activităţii operaţionale?o De unde provin alte mijloace bănești încasate?o Pentru ce au fost utilizate mijloacele bănești obţinute în cursul

activităţii economice?o În ce măsură investiţiile întreprinderii sunt finanţate pe seama

mijloacelor bănești provenite din activitatea operaţională proprie și pe seama surselor exterioare?

o Ce parte din suma totală a mijloacelor bănești, obţinute din surse exterioare reprezintă capital propriu și care parte se referă la surse împrumutate?

Aprecierea generală a fluxurilor mijloacelor băneşti

22

În aceasta tabelă se studiază modificările survenite în mărimile absolute și relative ale fluxurilor mijloacelor bănești în comparaţie datele din Planul de afaceri.

23

Analiza structurală a fluxurilor mijloacelor băneştAnaliza structurală oferă informaţii detaliate cu privire la provenienţa încasărilor și utilizarea mijloacelor bănești încasate. În cadrul analizei se examinează corelaţia dintre diferite canale de încasare și direcţii (scopuri) de plată a mijloacelor bănești.

Analiza îmbinată a structurii mijloacelor băneşti

24

Page 5: ARF Prezentare (Iulie2013)

8/7/2013

5

Analiza factorială a fluxurilor mijloacelor băneşti

25

Scopul acestei etape constă în determinarea cauzelor principale ce au provocat modificări esenţiale în fluxurile mijloacelor bănești. Pentru atingerea acestui obiectiv se folosește metoda balanţieră, întrucât există legătura aditivă dintre indicatorul rezultativ (fluxul net total de mijloace bănești) și factorii influenţi (încasările și plăţile bănești):

FNMB = (ÎMBO - PMBO) + (ÎMBI - PMBI) + (ÎMBF - PMBF) + (ÎMBE -PMBE), unde:

FNMB- fluxul net total de mijloace bănești, ÎMBO - încasările bănești operaţionale, PMBO- plăţile bănești operaţionale, ÎMBI - încasările bănești din activitatea de investiţii, PMBI - plăţi bănești din activitatea de investiţii, ÎMBF - încasările bănești din activitatea financiară, PMBF - plăţi bănești din activitatea financiară, ÎMBE - încasările bănești excepţionale, PMBE - plăţi bănești excepţionale.

Analiza concordanţei dintre rezultatele financiare şi fluxurile mijloacelor băneşti

26

La etapa finală se examinează conexiunea dintre rezultatele financiare obţinute și fluxurile mijloacelor bănești generate în cadrul activităţii economice a întreprinderii. În urma acestei analize apare răspunsul la întrebarea: de ce, în condiţiile creșterii profitului, soldul mijloacelor bănești disponibile scade?

Analiza structurală a patrimoniului

27

Analiza structurală a patrimoniului examinează corelaţiile existente între diferite elemente patrimoniale reflectate în activul Bilanţului contabil.Pentru studierea structurii patrimoniului întreprinderii pe larg se folosește o astfel de metodă de examinare a informaţiei din Rapoarte financiare ca analiza pe verticală. Această metodă cuprinde calcularea ponderii (cotei) fiecărui element component în totalul activelor.

Calculul şi analiza patrimoniului net

28

Patrimoniul întreprinderii poate fi analizat nu numai la valoarea de bilanţ, dar și la valoarea netă a acestuia. Valoarea patrimoniului net se calculează în felul următor:Patrimoniul net = Total active - Datorii pe termen lung - Datorii pe termen scurtÎn mod normal mărimea patrimoniului net crește în dinamică în urma desfășurării activităţii economico-financiare eficiente.

Analiza rentabilităţii activelor

29

Rentabilitatea reprezintă un indicator al eficienţei, care exprimă capacitatea întreprinderii de a câștiga profit.În procesul desfășurării activităţii economico-financiare, întreprinderea utilizează și consumă resurse economice, numite în Bilanţul contabil - active. De eficienţa utilizării acestora depinde capacitatea întreprinderii de a supravieţui sub aspect financiar, de a atrage mijloace bănești de la cumpărători și a achita, în termenele stabilite datoriile acesteia etc.

Analiza veniturilor pe forme de achitare

30

Achitarea pentru serviciile prestate de catre AUAI sunt efectuata de catre membrii asociatiei, consumatorii asociațiilor contra mijloacelor bănești.Pentru detalierea achitărilor contra mijloacelor bănești pot fi separate veniturile obţinute în numerar și prin virament.

Page 6: ARF Prezentare (Iulie2013)

8/7/2013

6

31

Rapoarte fiscale

• Nota de informare privind platile salariale si alte plati efectuate de catre patron in folosul angajatilor si privind impozitul pe venit retinut din aceste plati (Forma IAL09);

• Notă de informare privind plăţile achitate rezidenţilor din sursele de venit alteledecît salariul, și privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (Forma IAS09);

• Darea de seamă privind impozitul pe venit IRV 09 (lunar);• Raport privind calcularea primelor de asigurare medical Formular Med 08

(trimestrial);• Registru cumpărărilor/vinzărilor;• Darea de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului Forma TAT 07

(trimestrial)

4.ALTE TIPURI DE RAPOARTE

32

Rapoarte pe salariu• FORMA 4 - BASS Declaraţie Privind calculareași utilizarea contribuţiilor de asigurari socialede stat obligatorii (trimestrial);

• Rev 5 (trimestrial);• Registru pe salariu;• Raport pe scutiri;• Fisa personala; s.a

33

Alte rapoarte

• Balanța de verificare a conturilor sisntetice;

• Cartea mare;• Balanta sah;• Decontarile cu agentii economici;• Datorii/creante pe perioade;• Dinamica datoriilor catre furnizori;• Act de verificare,• Registru de casa; etc

Incheiere

34

Analiza datelor din rapoartele financiare prin aplicarea instrumentelor și procedeelor specifice oferă managerilor, membrilor consiliului de administrare, investitorilor un sprijin absolut necesar pentru luarea și fundamentarea deciziilor corespunzătoare.

Efectuarea analizei datelor din rapoartele financiare trebuie efectuata lunar, trimestrial și anual deoarece rezultatele analizei sunt strict necesare atât pentru elaborarea strategiei de dezvoltare și organizarea activităţii curente a AUAI de către echipa de conducere, cât și pentru procesul decizional din partea utilizatorilor externi ai Rapoartelor financiare.

35

Mulțumesc pentru atenție!!!