aula3d - vicensvives.com · ii.aproximació filosòfica al projecte empresarial eines per filosofar...

6
FLB Filosofia ic en sV iv es V

Upload: others

Post on 18-Oct-2020

7 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Aula3D - vicensvives.com · II.Aproximació filosòfica al projecte empresarial Eines per filosofar Tècniques de treball en filosofia• Glossari• ÍNDEX Vicens Vives PROPOSTA

Recursos per al professorat

Aquest document és protegit per la Llei. Se’n prohibeix qualsevol reproducció total o parcial i la seva difusió per qualsevol mitjà si no ha estat expressament autoritz

ada per l’Edito

r. © 20

15, E

dicio

nes V

icen

s Vi

ves,

S.A

. Dip

òsit

lega

l: F

abric

at p

er:

PROGRAMACIÓ

icensVivesV

Aquest document és protegit per la Llei. Se’n prohibeix qualsevol reproducció total o parcial i la seva difusió per qualsevol mitjà si no ha estat expressament autoritz

ada per l’Edito

r. © 20

15, E

dicio

nes V

icen

s Vi

ves,

S.A

. Dip

òsit

lega

l: F

abric

at p

er:

ACTIVITATSI AVALUACIONS

icensVivesV

1 El saber filosòfic I. Del mite a la raó II. L’especificitat de la filosofia

2 Les preguntes de la filosofia I. Les branques de la filosofia II. La filosofia i la seva història

3 La metafísica I. A la recerca del real II. Els diversos enfocaments de la metafísica III. La metafísica ha mort?

4 Visions sobre la realitat I. L’ontologia II. Cosmovisions científiques

5 El coneixement I. Què és la veritat? II. La filosofia del coneixement

6 La ciència I. El coneixement científic II. Filosofia de la ciència III. La tècnica

7 L’ésser humà entre la naturalesa i la cultura I. Què és l’ésser humà? II. La dimensió psicològica de l’ésser humà III. La dimensió cultural i social de l’ésser humà IV. La dimensió personal de l’ésser humà

8 L’ésser humà a la llum de la filosofia I. Els grans temes de l’antropologia filosòfica II. La filosofía de la sospita III. Altres dimensions d’allò humà

9 La lògica I. La lògica tradicional II. Introducció a la lògica simbòlica

10 Llenguatge, retòrica i argumentació I. El llenguatge II. La retòrica III. L’argumentació

11 L’art i l’estètica I. L’estètica II. Filosofia i art

12 L’ètica I. Llibertat i responsabilitat II. Introducció a l’ètica

13 Teories ètiques I. L’ètica del bé II. L’ètica del deure III. L’ètica de la justícia

14 La política I. Política i societat II. L’origen de la societat III. L’individu i l’Estat IV. La democràcia i els drets humans

15 Filosofia aplicada al desenvolupament de projectes

I. La filosofia i el desenvolupament de projectes II. Aproximació filosòfica al projecte empresarial

Eines per filosofar

• Tècniques de treball en filosofia

• Glossari

ÍNDEX

Vicens Vives

PROPOSTA CURRICULAR

• Objectius

• Continguts

• Criteris d’avaluació

• Competències

GUIA DIDÀCTICA

• Orientacions didàctiques

• Solucionari

• Recursos didàctics– Naveguem per Tiching

• Llibre digital

ACTIVITATS DE REFORÇ I D’AMPLIACIÓ (Fotocopiables)

AVALUACIONS INICIAL I FINAL (Fotocopiables)

CD PROGRAMACIÓ

CD ACTIVITATS - AVALUACIÓ

Aula3D és el projecte educatiu més complet i global de Vicens Vives que

enriqueix i modernitza l’aprenentatge complementant el material educa-

tiu en format paper i format digital.

Amb EduBook3D BASIC, el llibre digital bàsic de Vicens Vives, millorem i

optimitzem el procés d’ensenyament i d’aprenentatge.

C101120

FLB Filosofia

ic en sV iv es V

Page 2: Aula3D - vicensvives.com · II.Aproximació filosòfica al projecte empresarial Eines per filosofar Tècniques de treball en filosofia• Glossari• ÍNDEX Vicens Vives PROPOSTA

INTERIOR

ENTRADA

COM ÉS FLB?

FLB es un llibre clar, motivador i accessible. Tot i que és una matèria abstracta, utilitza un llenguatge proper i comprensible per fer més assequibles els continguts de la filosofia a l’alumnat d’una manera significativa mostrant la relació que tenen amb les inquietuds con-

cretes de la seva vida quotidiana.

És rigorós i precís. Tracta els continguts d’una manera sistemàtica i respecta la profunditat dels temes, els grans problemes del pensament. Conté un vocabulari al marge, molts textos d’obres filosòfiques, biografies de filòsofs i un glossari al final del llibre.

És pràctic. Perquè l’alumnat pugui aplicar els continguts de múltiples maneres, inclou activi-tats de recapitulació, dissertacions, treballs en equip, debats, comentaris de text, dilemes, enllaços web, etc. Les activitats responen a un enfocament competencial de la filosofia.

És complet i versàtil. Cobreix íntegrament els continguts del currículum, juntament amb altres aspectes addicionals que hi ha inclosos per la seva rellevància especial. L’extensió i la varietat del contingut permeten que es pugui adaptar a les diverses situacions d’ensenyament-aprenentatge de cada aula.

És atractiu. Incita i estimula, juntament amb el text, gràcies al tractament dels elements gràfics i visuals, que complementen i amplien els continguts de cada tema.

FLB és un llibre de qualitat. La precisió i la claredat dels conceptes filosòfics i la riquesa dels ma-terials complementaris són essencials per desenvolupar l’aprenentatge comprensiu de la filosofia.

icensVivesV

C. Prestel AlfonsoProfessor de Filosofia d’IES

FLB · ISBN: 978-84-682-3203-4

FLBFilosofia

Blocs i apartats del tema.

Objectius didàctics.

Preguntes motivadores.

Il·lustracions que ajuden a contextualitzar.

Panoràmica amb les qüestions més rellevants del tema.

Il·lustracions per subratllar o contextualitzar els continguts.

Protagonistes de la filosofia: biografia d'algunes figures del pensament que s'esmenten al text.

Fixa-t'hi: crida d'atenció amb informació complementària.

Lèxic: definició d'alguns termes. (Es recullen al Glossari final, juntament amb altres termes.)

Per ampliar a la Xarxa...: recursos disponibles a Internet.

Fragments filosòfics amb preguntes orientadores.

Esquemes i taules: relació entre conceptes expressada en forma gràfica.

Reflexiona: propostes de treball segons les diverses competències filosòfiques, al final de cada bloc.

MaPa ConCePTUal i aValUaCiÓ

Interrelacions dels conceptes principals.

Test amb preguntes de tres tipus: de resposta tancada, en color blau; de resposta semioberta, en color vermell, i de resposta oberta, en color verd.

Treballa amb textos: textos representatius amb preguntes que dirigeixen el comentari.

Resol el dilema: contraposició de valors o normes que demana una resolució.

Construeix el concepte: inclou referències on line: Wiki de filosofia en català www.tiching.com/725762Filoxarxa www.tiching.com/725764

Recapitula: preguntes per sintetitzar, treballar la comprensió del text i ordenar els continguts.

Pregunta-t'ho: problematització d'una qüestió bàsica del tema.

Relaciona: cerca de semblances i diferències entre dos aspectes.

Amplia: directrius per a l'alumnat que vulgui aprofundir en un contingut.

Bibliografia: obres de referència per aprofundir.

Connexions filosòfiques: exploració de les relacions amb altres qüestions filosòfiques o de disciplines diferents.

Treball en equip: treball col·laboratiu d'ampliació d'un contingut del tema.

Una obra per comentar: assaig, tractat, novel·la o film en relació amb el tema.

Debat filosòfic: discussió sobre tesis contraposades.

TalleR de filosofia

Propostes per aplicar les tècniques de treball principals en filosofia, explicades a Eines per filosofar, pàgina 350.

Dissertació filosòfica: interrogació sobre algun aspecte rellevant del tema.

Comentari de text: textos sense preguntes per practicar el comentari de text filosòfic.

Filmografia: films recomanables per il·lustrar aspectes destacats.

Page 3: Aula3D - vicensvives.com · II.Aproximació filosòfica al projecte empresarial Eines per filosofar Tècniques de treball en filosofia• Glossari• ÍNDEX Vicens Vives PROPOSTA

INTERIOR

ENTRADA

COM ÉS FLB?

FLB es un llibre clar, motivador i accessible. Tot i que és una matèria abstracta, utilitza un llenguatge proper i comprensible per fer més assequibles els continguts de la filosofia a l’alumnat d’una manera significativa mostrant la relació que tenen amb les inquietuds con-

cretes de la seva vida quotidiana.

És rigorós i precís. Tracta els continguts d’una manera sistemàtica i respecta la profunditat dels temes, els grans problemes del pensament. Conté un vocabulari al marge, molts textos d’obres filosòfiques, biografies de filòsofs i un glossari al final del llibre.

És pràctic. Perquè l’alumnat pugui aplicar els continguts de múltiples maneres, inclou activi-tats de recapitulació, dissertacions, treballs en equip, debats, comentaris de text, dilemes, enllaços web, etc. Les activitats responen a un enfocament competencial de la filosofia.

És complet i versàtil. Cobreix íntegrament els continguts del currículum, juntament amb altres aspectes addicionals que hi ha inclosos per la seva rellevància especial. L’extensió i la varietat del contingut permeten que es pugui adaptar a les diverses situacions d’ensenyament-aprenentatge de cada aula.

És atractiu. Incita i estimula, juntament amb el text, gràcies al tractament dels elements gràfics i visuals, que complementen i amplien els continguts de cada tema.

FLB és un llibre de qualitat. La precisió i la claredat dels conceptes filosòfics i la riquesa dels ma-terials complementaris són essencials per desenvolupar l’aprenentatge comprensiu de la filosofia.

icensVivesV

C. Prestel AlfonsoProfessor de Filosofia d’IES

FLB · ISBN: 978-84-682-3203-4

FLBFilosofia

Blocs i apartats del tema.

Objectius didàctics.

Preguntes motivadores.

Il·lustracions que ajuden a contextualitzar.

Panoràmica amb les qüestions més rellevants del tema.

Il·lustracions per subratllar o contextualitzar els continguts.

Protagonistes de la filosofia: biografia d'algunes figures del pensament que s'esmenten al text.

Fixa-t'hi: crida d'atenció amb informació complementària.

Lèxic: definició d'alguns termes. (Es recullen al Glossari final, juntament amb altres termes.)

Per ampliar a la Xarxa...: recursos disponibles a Internet.

Fragments filosòfics amb preguntes orientadores.

Esquemes i taules: relació entre conceptes expressada en forma gràfica.

Reflexiona: propostes de treball segons les diverses competències filosòfiques, al final de cada bloc.

MaPa ConCePTUal i aValUaCiÓ

Interrelacions dels conceptes principals.

Test amb preguntes de tres tipus: de resposta tancada, en color blau; de resposta semioberta, en color vermell, i de resposta oberta, en color verd.

Treballa amb textos: textos representatius amb preguntes que dirigeixen el comentari.

Resol el dilema: contraposició de valors o normes que demana una resolució.

Construeix el concepte: inclou referències on line: Wiki de filosofia en català www.tiching.com/725762Filoxarxa www.tiching.com/725764

Recapitula: preguntes per sintetitzar, treballar la comprensió del text i ordenar els continguts.

Pregunta-t'ho: problematització d'una qüestió bàsica del tema.

Relaciona: cerca de semblances i diferències entre dos aspectes.

Amplia: directrius per a l'alumnat que vulgui aprofundir en un contingut.

Bibliografia: obres de referència per aprofundir.

Connexions filosòfiques: exploració de les relacions amb altres qüestions filosòfiques o de disciplines diferents.

Treball en equip: treball col·laboratiu d'ampliació d'un contingut del tema.

Una obra per comentar: assaig, tractat, novel·la o film en relació amb el tema.

Debat filosòfic: discussió sobre tesis contraposades.

TalleR de filosofia

Propostes per aplicar les tècniques de treball principals en filosofia, explicades a Eines per filosofar, pàgina 350.

Dissertació filosòfica: interrogació sobre algun aspecte rellevant del tema.

Comentari de text: textos sense preguntes per practicar el comentari de text filosòfic.

Filmografia: films recomanables per il·lustrar aspectes destacats.

Page 4: Aula3D - vicensvives.com · II.Aproximació filosòfica al projecte empresarial Eines per filosofar Tècniques de treball en filosofia• Glossari• ÍNDEX Vicens Vives PROPOSTA

INTERIOR

ENTRADA

COM ÉS FLB?

FLB es un llibre clar, motivador i accessible. Tot i que és una matèria abstracta, utilitza un llenguatge proper i comprensible per fer més assequibles els continguts de la filosofia a l’alumnat d’una manera significativa mostrant la relació que tenen amb les inquietuds con-

cretes de la seva vida quotidiana.

És rigorós i precís. Tracta els continguts d’una manera sistemàtica i respecta la profunditat dels temes, els grans problemes del pensament. Conté un vocabulari al marge, molts textos d’obres filosòfiques, biografies de filòsofs i un glossari al final del llibre.

És pràctic. Perquè l’alumnat pugui aplicar els continguts de múltiples maneres, inclou activi-tats de recapitulació, dissertacions, treballs en equip, debats, comentaris de text, dilemes, enllaços web, etc. Les activitats responen a un enfocament competencial de la filosofia.

És complet i versàtil. Cobreix íntegrament els continguts del currículum, juntament amb altres aspectes addicionals que hi ha inclosos per la seva rellevància especial. L’extensió i la varietat del contingut permeten que es pugui adaptar a les diverses situacions d’ensenyament-aprenentatge de cada aula.

És atractiu. Incita i estimula, juntament amb el text, gràcies al tractament dels elements gràfics i visuals, que complementen i amplien els continguts de cada tema.

FLB és un llibre de qualitat. La precisió i la claredat dels conceptes filosòfics i la riquesa dels ma-terials complementaris són essencials per desenvolupar l’aprenentatge comprensiu de la filosofia.

icensVivesV

C. Prestel AlfonsoProfessor de Filosofia d’IES

FLB · ISBN: 978-84-682-3203-4

FLBFilosofia

Blocs i apartats del tema.

Objectius didàctics.

Preguntes motivadores.

Il·lustracions que ajuden a contextualitzar.

Panoràmica amb les qüestions més rellevants del tema.

Il·lustracions per subratllar o contextualitzar els continguts.

Protagonistes de la filosofia: biografia d'algunes figures del pensament que s'esmenten al text.

Fixa-t'hi: crida d'atenció amb informació complementària.

Lèxic: definició d'alguns termes. (Es recullen al Glossari final, juntament amb altres termes.)

Per ampliar a la Xarxa...: recursos disponibles a Internet.

Fragments filosòfics amb preguntes orientadores.

Esquemes i taules: relació entre conceptes expressada en forma gràfica.

Reflexiona: propostes de treball segons les diverses competències filosòfiques, al final de cada bloc.

MaPa ConCePTUal i aValUaCiÓ

Interrelacions dels conceptes principals.

Test amb preguntes de tres tipus: de resposta tancada, en color blau; de resposta semioberta, en color vermell, i de resposta oberta, en color verd.

Treballa amb textos: textos representatius amb preguntes que dirigeixen el comentari.

Resol el dilema: contraposició de valors o normes que demana una resolució.

Construeix el concepte: inclou referències on line: Wiki de filosofia en català www.tiching.com/725762Filoxarxa www.tiching.com/725764

Recapitula: preguntes per sintetitzar, treballar la comprensió del text i ordenar els continguts.

Pregunta-t'ho: problematització d'una qüestió bàsica del tema.

Relaciona: cerca de semblances i diferències entre dos aspectes.

Amplia: directrius per a l'alumnat que vulgui aprofundir en un contingut.

Bibliografia: obres de referència per aprofundir.

Connexions filosòfiques: exploració de les relacions amb altres qüestions filosòfiques o de disciplines diferents.

Treball en equip: treball col·laboratiu d'ampliació d'un contingut del tema.

Una obra per comentar: assaig, tractat, novel·la o film en relació amb el tema.

Debat filosòfic: discussió sobre tesis contraposades.

TalleR de filosofia

Propostes per aplicar les tècniques de treball principals en filosofia, explicades a Eines per filosofar, pàgina 350.

Dissertació filosòfica: interrogació sobre algun aspecte rellevant del tema.

Comentari de text: textos sense preguntes per practicar el comentari de text filosòfic.

Filmografia: films recomanables per il·lustrar aspectes destacats.

Page 5: Aula3D - vicensvives.com · II.Aproximació filosòfica al projecte empresarial Eines per filosofar Tècniques de treball en filosofia• Glossari• ÍNDEX Vicens Vives PROPOSTA

Recursos per al professorat

Aquest document és protegit per la Llei. Se’n prohibeix qualsevol reproducció total o parcial i la seva difusió per qualsevol mitjà si no ha estat expressament autoritz

ada per l’Edito

r. © 20

15, E

dicio

nes V

icen

s Vi

ves,

S.A

. Dip

òsit

lega

l: F

abric

at p

er:

PROGRAMACIÓ

icensVivesV

Aquest document és protegit per la Llei. Se’n prohibeix qualsevol reproducció total o parcial i la seva difusió per qualsevol mitjà si no ha estat expressament autoritz

ada per l’Edito

r. © 20

15, E

dicio

nes V

icen

s Vi

ves,

S.A

. Dip

òsit

lega

l: F

abric

at p

er:

ACTIVITATSI AVALUACIONS

icensVivesV

1 El saber filosòfic I. Del mite a la raó II. L’especificitat de la filosofia

2 Les preguntes de la filosofia I. Les branques de la filosofia II. La filosofia i la seva història

3 La metafísica I. A la recerca del real II. Els diversos enfocaments de la metafísica III. La metafísica ha mort?

4 Visions sobre la realitat I. L’ontologia II. Cosmovisions científiques

5 El coneixement I. Què és la veritat? II. La filosofia del coneixement

6 La ciència I. El coneixement científic II. Filosofia de la ciència III. La tècnica

7 L’ésser humà entre la naturalesa i la cultura I. Què és l’ésser humà? II. La dimensió psicològica de l’ésser humà III. La dimensió cultural i social de l’ésser humà IV. La dimensió personal de l’ésser humà

8 L’ésser humà a la llum de la filosofia I. Els grans temes de l’antropologia filosòfica II. La filosofía de la sospita III. Altres dimensions d’allò humà

9 La lògica I. La lògica tradicional II. Introducció a la lògica simbòlica

10 Llenguatge, retòrica i argumentació I. El llenguatge II. La retòrica III. L’argumentació

11 L’art i l’estètica I. L’estètica II. Filosofia i art

12 L’ètica I. Llibertat i responsabilitat II. Introducció a l’ètica

13 Teories ètiques I. L’ètica del bé II. L’ètica del deure III. L’ètica de la justícia

14 La política I. Política i societat II. L’origen de la societat III. L’individu i l’Estat IV. La democràcia i els drets humans

15 Filosofia aplicada al desenvolupament de projectes

I. La filosofia i el desenvolupament de projectes II. Aproximació filosòfica al projecte empresarial

Eines per filosofar

• Tècniques de treball en filosofia

• Glossari

ÍNDEX

Vicens Vives

PROPOSTA CURRICULAR

• Objectius

• Continguts

• Criteris d’avaluació

• Competències

GUIA DIDÀCTICA

• Orientacions didàctiques

• Solucionari

• Recursos didàctics– Naveguem per Tiching

• Llibre digital

ACTIVITATS DE REFORÇ I D’AMPLIACIÓ (Fotocopiables)

AVALUACIONS INICIAL I FINAL (Fotocopiables)

CD PROGRAMACIÓ

CD ACTIVITATS - AVALUACIÓ

Aula3D és el projecte educatiu més complet i global de Vicens Vives que

enriqueix i modernitza l’aprenentatge complementant el material educa-

tiu en format paper i format digital.

Amb EduBook3D BASIC, el llibre digital bàsic de Vicens Vives, millorem i

optimitzem el procés d’ensenyament i d’aprenentatge.

C101120

FLB Filosofia

ic en sV iv es V

Page 6: Aula3D - vicensvives.com · II.Aproximació filosòfica al projecte empresarial Eines per filosofar Tècniques de treball en filosofia• Glossari• ÍNDEX Vicens Vives PROPOSTA

Recursos per al professorat

Aquest document és protegit per la Llei. Se’n prohibeix qualsevol reproducció total o parcial i la seva difusió per qualsevol mitjà si no ha estat expressament autoritz

ada per l’Edito

r. © 20

15, E

dicio

nes V

icen

s Vi

ves,

S.A

. Dip

òsit

lega

l: F

abric

at p

er:

PROGRAMACIÓ

icensVivesV

Aquest document és protegit per la Llei. Se’n prohibeix qualsevol reproducció total o parcial i la seva difusió per qualsevol mitjà si no ha estat expressament autoritz

ada per l’Edito

r. © 20

15, E

dicio

nes V

icen

s Vi

ves,

S.A

. Dip

òsit

lega

l: F

abric

at p

er:

ACTIVITATSI AVALUACIONS

icensVivesV

1 El saber filosòfic I. Del mite a la raó II. L’especificitat de la filosofia

2 Les preguntes de la filosofia I. Les branques de la filosofia II. La filosofia i la seva història

3 La metafísica I. A la recerca del real II. Els diversos enfocaments de la metafísica III. La metafísica ha mort?

4 Visions sobre la realitat I. L’ontologia II. Cosmovisions científiques

5 El coneixement I. Què és la veritat? II. La filosofia del coneixement

6 La ciència I. El coneixement científic II. Filosofia de la ciència III. La tècnica

7 L’ésser humà entre la naturalesa i la cultura I. Què és l’ésser humà? II. La dimensió psicològica de l’ésser humà III. La dimensió cultural i social de l’ésser humà IV. La dimensió personal de l’ésser humà

8 L’ésser humà a la llum de la filosofia I. Els grans temes de l’antropologia filosòfica II. La filosofía de la sospita III. Altres dimensions d’allò humà

9 La lògica I. La lògica tradicional II. Introducció a la lògica simbòlica

10 Llenguatge, retòrica i argumentació I. El llenguatge II. La retòrica III. L’argumentació

11 L’art i l’estètica I. L’estètica II. Filosofia i art

12 L’ètica I. Llibertat i responsabilitat II. Introducció a l’ètica

13 Teories ètiques I. L’ètica del bé II. L’ètica del deure III. L’ètica de la justícia

14 La política I. Política i societat II. L’origen de la societat III. L’individu i l’Estat IV. La democràcia i els drets humans

15 Filosofia aplicada al desenvolupament de projectes

I. La filosofia i el desenvolupament de projectes II. Aproximació filosòfica al projecte empresarial

Eines per filosofar

• Tècniques de treball en filosofia

• Glossari

ÍNDEX

Vicens Vives

PROPOSTA CURRICULAR

• Objectius

• Continguts

• Criteris d’avaluació

• Competències

GUIA DIDÀCTICA

• Orientacions didàctiques

• Solucionari

• Recursos didàctics– Naveguem per Tiching

• Llibre digital

ACTIVITATS DE REFORÇ I D’AMPLIACIÓ (Fotocopiables)

AVALUACIONS INICIAL I FINAL (Fotocopiables)

CD PROGRAMACIÓ

CD ACTIVITATS - AVALUACIÓ

Aula3D és el projecte educatiu més complet i global de Vicens Vives que

enriqueix i modernitza l’aprenentatge complementant el material educa-

tiu en format paper i format digital.

Amb EduBook3D BASIC, el llibre digital bàsic de Vicens Vives, millorem i

optimitzem el procés d’ensenyament i d’aprenentatge.

C101120

FLB Filosofia

ic en sV iv es V