bao cao kt-xh thua thien hue 2014

60
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 186 /BC-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 12 năm 2014 BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 Phần I ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2014 Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ, và Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 chỉ đạo các ngành, các cấp quyết liệt thực hiện các giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2014. Trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm, kinh tế trong nước chưa thực sự ổn định vững chắc; việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 trái phép vào trong thềm lục địa của Việt Nam trên biển Đông đã ảnh hưởng xấu đến sản xuất kinh doanh và môi trường đầu tư của cả nước, tác động không thuận đến kinh tế của tỉnh. Song, dưới sự hỗ trợ của Trung ương, lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014 đã có chuyển biến tích cực; tăng trưởng kinh tế dự ước đạt 8,23%, mặc dù chưa đạt kế hoạch nhưng cao hơn mức tăng 7,89% của năm 2013. Dự ước có 08/13 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, cụ thể như sau: Stt Chỉ tiêu chủ yếu KH năm 2014 Ước TH năm 2014 I Kinh tế 1

Upload: tanle

Post on 17-Sep-2015

223 views

Category:

Documents


5 download

DESCRIPTION

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2014 Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ, và Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 chỉ đạo các ngành, các cấp quyết liệt thực hiện các giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2014. Trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm, kinh tế trong nước chưa thực sự ổn định vững chắc; việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 trái phép vào trong thềm lục địa của Việt Nam trên biển Đông đã ảnh hưởng xấu đến sản xuất kinh doanh và môi trường đầu tư của cả nước, tác động không thuận đến kinh tế của tỉnh. Song, dưới sự hỗ trợ của Trung ương, lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014 đã có chuyển biến tích cực; tăng trưởng kinh tế dự ước đạt 8,23%, mặc dù chưa đạt kế hoạch nhưng cao hơn mức tăng 7,89% của năm 2013.

TRANSCRIPT

Bo co kt qu giao ban sn xut, kinh doanh, xut nhp khu, u t v tnh hnh kinh t - x hi thng 02, 02 thng u nm

Y BAN NHN DN

TNH THA THIN HUCNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

S: 186 /BC-UBNDTha Thin Hu, ngy 05 thng 12 nm 2014

BO CO

Tnh hnh thc hin nhim v nm 2014

D kin k hoch pht trin kinh t - x hi nm 2015

Phn I

NH GI KT QU THC HIN NHIM V PHT TRIN KINH T - X HI NM 2014

Thc hin Ngh quyt s 01/NQ-CP ngy 02/01/2014 ca Chnh ph, v Ngh quyt ca Tnh y, HND tnh v nhim v pht trin kinh t - x hi nm 2013, UBND Tnh ban hnh Quyt nh s 2813/Q-UBND ngy 24/12/2013 ch o cc ngnh, cc cp quyt lit thc hin cc gii php thc hin K hoch pht trin kinh t - x hi (KTXH) nm 2014. Trong bi cnh kinh t th gii phc hi chm, kinh t trong nc cha thc s n nh vng chc; vic Trung Quc a gin khoan HD-981 tri php vo trong thm lc a ca Vit Nam trn bin ng nh hng xu n sn xut kinh doanh v mi trng u t ca c nc, tc ng khng thun n kinh t ca tnh. Song, di s h tr ca Trung ng, lnh ch o ca Tnh y, Hi ng nhn dn, y ban nhn dn tnh v n lc phn u ca ton ng, ton qun, ton dn, tnh hnh kinh t - x hi ca tnh Tha Thin Hu nm 2014 c chuyn bin tch cc; tng trng kinh t d c t 8,23%, mc d cha t k hoch nhng cao hn mc tng 7,89% ca nm 2013.

D c c 08/13 ch tiu ch yu t v vt k hoch ra, c th nh sau:SttCh tiu ch yuKH nm 2014c TH nm 2014

IKinh t

1Tc tng trng kinh t (GRDP) (%)98,23

Tr.: - Dch v (%)10,79,12

- Cng nghip-Xy dng (%)8,97,7

- Nng Lm Ng nghip (%)1,85,66

2Tng sn phm trong tnh bnh qun u ngi (GDP) (USD)2.0001.750

3Gi tr xut khu (triu USD)580622

4Tng vn u t ton x hi (T ng)15.20014.700

5Thu ngn sch Nh nc (T ng)4.755,64.652,2

IIX hi

6Gim t sut sinh ()0,20,2

T l tng dn s t nhin (%)1,11,1

7T l tr em di 5 tui b suy dinh dng (%)1413

8T l h ngho gim cn (%)5,35,3

9T l lao ng c o to ngh (%)5454

10To vic lm mi (nghn ngi)1616

IIIMi trng

11T l h nng thn s dng nc sach (%)6868

12 che ph rng (%)

- Trng mi (ha)57,3

4.30056,9

4.300

13T l cht thi rn th c thu gom (%)9595

I. TNH HNH KINH T X HI NM 20141. Tnh hnh sn xut, kinh doanh

1.1. Lnh vc dch vHot ng du lch kh si ni. c bit t chc thnh cng Festival Hu 2014 vi nhiu hot ng trng by, trin lm, hi tho, hi thi, cc chng trnh l hi, ngh thut c sc. Cc a phng duy tr t chc nhiu hot ng vn ha cng ng to chui s kin hp dn nh: L hi Sng nc Tam Giangti huyn Qung in, Festival Thun An bin gi; L hi Lng C Vnh p th gii... Tip tc thc hin cc hot ng xc tin, qung b v pht trin a dng tour tuyn, sn phm du lch, y mnh lin kt pht trin du lch gia cc a phng trong vng; nh , thu ht lng ln khch du lch n Hu. D c tng lt khch lu tr n Hu nm 2014 t 1.840 nghn lt, tng 4%; trong , lt khch quc t t 780,3 nghn lt, tng 4%. Doanh thu cc c s lu tr t 1.500 t ng, tng 14,9%. Hot ng thng mi, qun l th trng: tng cng qun l iu hnh bnh n gi, n nh th trng; chn chnh hot ng cc ch; gim st cht ch cc doanh nghip tham gia bnh n gi, d tr y lng hng ha v t chc cc im bn hng bnh n theo cam kt; m rng mng li phn phi, nht l cc im bn hng bnh n gi n cc vng nng thn, vng su...; nh vy, gi c nhiu mt hng trong nhng thng u nm ch tng nh, khng c t bin v gi. Tc tng gi tiu dng gim mnh t mc hn 8% (nm 2013) xung cn hn 2%; ch s gi thng 11 so vi cui nm trc ca nm 2014 t mc tng thp nht so vi mc tng cng k ca nhiu nm trc . Tng mc bn l hng ha c t 21.485 t ng, tng 12,87%.Cng tc qung b xc tin thng mi, u t c ch trng, t chc, tham gia nhiu hi ngh, hi tho xc tin, giao lu i thoi nh: Hi ngh xc tin du lch ti thnh ph H Ch Minh; hi ngh lin kt pht trin du lch ba a phng Tha Thin Hu - Nng - Qung Nam; ta m qung b Festival Hu 2014; hi ch thng mi quc t Festival Hu 2014; hi tho kinh t hi nhp v kt ni C hi kinh doanh cho cc doanh nghip; phi hp t chc hi tho chin lc pht trin cng nghip du thuyn Vit Nam ti thnh ph Hu... Cc a phng cng y mnh xc tin, qung b thng mi, gii thiu cc sn phm truyn thng thng qua cc hi ch, l hi...

Trong nm 2014, tnh Tha Thin Hu c nhiu on tham d nhiu hot ng xc tin u t, qung b du lch ti cc th trng trng im: Thi Lan, Lo, Nht Bn, Hn Quc, Hi ch du lch quc t (WTM-2014) ti Anh... v tnh phi hp vi VCCI, i s qun cc nc n , Nam Phi, Thi Lan, ADB, WB t chc nhiu Hi tho gii thiu th trng xc tin thng mi.Hot ng xut khu: Gi tr xut khu c t 622 triu USD, tng 14% v vt 7% so vi k hoch. Cc nhm hng xut khu ch yu: Hng dt may t 482 triu USD, chim 77,5% trong tng gia tri xut khu, tng 13% so cng k; sn phm bng g 78,5 triu USD, chim 12,6%, tng 6,6%; thy sn 27,3 triu USD, chim 4,4%, tng 92,8%... Hoa K vn l th trng c kim ngch cao nht trong tng kim ngch xut khu, chim 50,6%; Nht Bn chim 10%, Trung Quc chim 8,5%. Gi tr nhp khu c t 392 triu USD, xp x nm trc; cc nhm hng nhp khu ch yu l vi v ph liu may mc, bng x, si dt.

Hot ng tn dng ngn hng: a dng ha cc hnh thc huy ng thc y tng trng ngun vn, tng kh nng thanh khon; n cui thng 10/2014, tng ngun vn huy ng t 23.300 t ng, tng 9,1% so vi u nm. Tng d n cho vay c t 22.400 t ng tng 11,4% so vi u nm; trong , d n cho vay mt s lnh vc u tin nh sau: Cho vay pht trin nng nghip, nng thn t 4.900 t ng, tng 3,6% so vi u nm; cho vay sn xut kinh doanh hng xut khu t 1.510 t ng, tng 7,2%,... Doanh s chi tr kiu hi nm 2014 c t 160 triu USD, gim 5,2%.

trin khai Chng trnh kt ni Ngn hng - Doanh nghip tho g kh khn cho cc doanh nghip; tip tc thc hin k hoch x l n xu; thng xuyn theo di, n c, tch cc thu hi n xu, x l ti sn m bo, c cu li n v bn n xu cho cng ty Qun l ti sn ca cc TCTD Vit Nam (VAMC),... Song, n xu vn chim t l 3,67% trong tng d n.

Cc lnh vc dch v khc tng kh: Doanh thu vn ti bc xp c t gn 1.700 t ng, tng 12,2% so vi cng k. Doanh thu vin thng, truyn hnh cp nm 2014 c t 1.700 t ng, tng 20,6%; doanh thu ngnh bu chnh t 71 t ng, tng 1,04%. 1.2. Lnh vc Cng nghip

Tnh hnh sn xut cng nghip chuyn bin kh quan; ch s sn xut (IIP) tng r rt qua tng qu. c c nm 2014 ch s sn xut tng 9,7%, cao hn nhiu so vi mc tng 7,2% ca nm 2013 v so vi mc d kin k hoch 7%; y cng l mc tng kh tt so vi mc tng d c ca ton quc (6,7%). C c kt qu ny l nh vo tng trng mt s ngnh cng nghip nh sn xut si (tng 24,1%), may (tng 13,8%), ch bin thc phm (tng 37,51%), c bit sn xut bia tng 11,68% l mc tng kh n tng v trong 6 thng u nm tng trng ngnh bia vn cn m hn 5%; sn xut xi mng tng trng m trong nhiu nm, n nay c du hiu phc hi; men Frit trong nhiu thng trc y gim so cng k nhng nay tng tr li nh a vo hot ng Nh my ch bin men Frit ca Cng ty Vitto.

Cc sn phm cng nghip ch yu tng kh: tm ng lnh 2.823,7 tn, tng 4,35 ln; bia lon Huda 89,5 triu lt, tng 26,78%; si cc loi 53.368,3 tn, tng 24,05%; qun o lt 247 triu ci, tng 14,45%; xi mng 1.194,9 ngn tn, tng 5,94%; men frit 51.941 tn, tng 7,26%; b tng ti 107,5 ngn m3, tng 11%; t ng mi 37 chic, tng 23,33%; in thng phm 957 triu kwh, tng 17,03%...

Cc sn phm gim so cng k: Qung Inmenit t 25.128 tn, gim 27,22%; qung Zincol, rutin 16.542 tn, gim 24,71%; xy dng 907 ngn tn, gim 13,02%; gch xy 149,2 triu vin, gim 14,15%; dm g 575,3 ngn tn, gim 9,32%; in sn xut 849,3 triu kwh, gim 3,54%...1.3. Tnh hnh hot ng trong cc khu cng nghip, khu kinh t

Cc khu cng nghip: cp mi 06 Giy chng nhn u t trong nc, 02 Giy chng nhn u t nc ngoi, vi tng vn u t 2.078 t ng; ly k n nay, cc khu cng nghip thu ht c 91 d n u t vi tng vn ng k 18.372,1 t ng; vn thc hin c t 10.454 t ng, bng 57,4% so vn ng k. Gi tr sn xut cng nghip v doanh thu khu cng nghip tng lin tc, n nay chim n 45% gi tr sn xut ton tnh v 25% v np ngn sch.Khu kinh t Chn My - Lng C: thu ht 03 d n u t trong nc, vn ng k 193 t ng; nng tng s d n u t cn hiu lc ln 36 d n, tng vn u t ng k 38.057 t ng. n thi im hin ti, tng vn thc hin ca cc d n t 5.540 t ng, trong vn thc hin ca cc d n u t trong nc l 1.290 t ng, cc d n u t nc ngoi l 4.250 t ng (tng ng 215 triu USD). Cng Chn My n 120 lt tu cp cng, trong c 23 lt tu du lch; khch du lch qua cng t 34.000 lt khch, lng hng qua cng c t 750.000 tn. Khu du lch Laguna tip tc pht huy vai tr im nhn dch v du lch cao cp ca tnh; n khong 65.000 lt khch, tng 14% so cng k, trong khch quc t chim 75%.Khu kinh t ca khu A t T Vng: hon thnh xy dng Trm lin kim ca khu A t - T Vng v ng t ca khu A t n ng H Ch Minh.

1.4. Lnh vc nng lm ng nghip c nt tin b, gp phn ci thin mc ng gp vo mc tng GRDP tnh t mc ng gp m (nm 2013) ln n 0,68 im phn trm.Trng trt: Cy la c ma c hai v ng Xun v H Thu vi nng sut ln u tin chm mc 60,5 t/ha v 58,5 t/ha ln lt i vi hai v, nng sn lng la c nm t 316.920 tn, tng 11,3% so vi nm 2013. Tng din tch gieo trng cy hng nm c t 77.495 ha, gim 1,1%; trong , din tch la 53.717 ha, tng 0,1%, cy cao su t 9.412 ha, tng 1,7%. Vic ng dng cc tin b khoa hc k thut, cng ngh sinh hc vo sn xut c y mnh, mang li hiu qu kinh t kh, ci thin thu nhp ngi dn vng nng thn.Chn nui tng bc chuyn bin theo hng chn nui gia tri, trang tri, hnh thnh vng nguyn liu phc v sn xut cng nghip. Pht trin n b theo hng lai ha, n ln theo hng nc ha. trin khai nghim tc cc bin php phng chng dch bnh va i rt cho gia sc, gia cm, c bit khoanh vng x l trit bnh l mm long mng hai x ca Qung in v Phong in, khng xy ra dch bnh. Thi im 01/10/2014, tng n tru t 21.594 con, tng 0,3% so vi cng k; n b 22.377 con, tng 6,4%; n ln 201.708 con, tng 1,4%, n gia cm 2.167,6 nghn con, tng 1,9%.

D c nm 2014, tng n gia sc gia cm phc hi vi mc tng kh. Tng n tru t 21.700 con, tng 0,7%; n b 21.400 con, tng 1,6%; ring n ln tng mnh (12,1% vi 223.000 con), n gia cm 2.300 nghn con, tng 8,1%.

Lm nghip: Din tch rng trng c t 4.300 ha, tng 0,3%; chm sc rng 13.416 ha, gim 0,4%. Sn lng g khai thc t 254.048 m3, tng 31,2%; trong , g nguyn liu giy 226.874 m3, tng 32,3%. T u nm n nay c 526 v vi phm lm lut, gim 6% so cng k; tng s v x l l 554 v, tch thu 661 m3 g quy trn, thu np ngn sch Nh nc hn 3.930 triu ng.

Thu sn: Cc a phng t chc tt quy trnh nui trng, kim dch tm ging, th nui ng khung lch thi v, ng mt , p dng hnh thc nui xen ghp a dng cc i tng nui. Tng din tch nui trng thy sn c t 7.206,1 ha, tng 0,3%. Sn lng thy sn c t 50.738 tn, tng 6,6%; trong sn lng khai thc t 35.856 tn, tng 4,3% (ring khai thc bin 31.882 tn, tng 5%). Tng s lng tu thuyn khai thc hi sn bin c ng c t 1.994 chic, tuy gim 60 chic song tng cng sut t 87.580 CV, tng 8,4%. S lng tu c cng sut 90CV tr ln t 262 chic, tng 17 chic so vi nm 2013; tng cng sut 45.957 CV, tng 18,4%. trin khai thc hin Ngh nh s 67/2014/N-CP ngy 07/7/2014 ca Chnh ph v mt s chnh sch pht trin thy sn.Cng tc bo v ngun li thy sn c ch trng, thnh lp 2 khu bo v ngun li thy sn, nng tng s khu thy sn c bo v ln 12 khu. th hn 10 vn tm s ging, 9.500 con c da xung vng m ph Tam Giang - Cu Hai v hn 31 nghn con c ging nc ngt cc loi xung Sng Hng nhm ti to ngun li thy sn. Khuyn khch khai thc, nui trng bn vng; cp quyn khai thc hn 70% din tch mt nc, to thun li cho cc chi hi ngh c qun l v khai thc c hiu qu vng m ph; tip tc trin khai sp xp, gii ta ngh y khu vc ca bin Thun An...

Chng trnh xy dng nng thn mi huy ng sc mnh ca c h thng chnh tr v a s cng ng dn c tham gia. Trong nm 2014, lng ghp, b tr 334,8 t ng cho u t xy dng c s h tng, c th: Ngun vn CTMTQG xy dng nng thn mi u t 83 t ng, tng 36% so vi 2013, ngun vn lng ghp t cc chng trnh, d n khc 131,76 t ng, tng 63%, ngun vn tp trung ca Tnh b tr trn 120 t ng. ng thi, b tr 5,3 t ng h tr pht trin sn xut cho 45 x. n nay, bnh qun s tiu ch t/x 12,8 tiu ch, tng 0,5 tiu ch/x so vi cui nm 2013. D kin n cui nm 2014, c thm 6 x t chun nng thn mi, nng s x t chun ln 8 x.

2. Qun l u t v xy dng

Tng vn u t thc hin trn a bn c t 14.700 t ng, bng 96,7% KH nm, tng 7,2% so vi nm trc; trong vn Trung ng qun l 3.860 t ng, bng 90,3% KH, tng 40,4%, chim 26,3% tng vn; vn a phng qun l 10.840 t ng, bng 99,2% KH, gim 1%, chim 73,7%.

Vn thuc ngn sch Nh nc t 3.780 t ng, bng 112,6% KH, tng 6,6% so vi nm trc, chim 25,7% tng vn, gm c: Vn ngn sch Trung ng qun l 1.440 t ng, bng 105,5% KH, tng 19%; vn ngn sch a phng qun l 2.340 t ng, bng 117,5% KH, tng 0,2%. Ngun vn tn dng t 5.573 t ng, bng 95% KH, tng 18,1% so cng k, chim 37,9% trong tng vn; vn u t ca doanh nghip 1.712 t ng, bng 95,4% KH, gim 0,2%, chim 11,6%; vn vin tr 785 t ng, bng 69,2% KH, tng 9%, chim 5,3%; vn u t nc ngoi 1.200 t ng, bng 82,8% KH, gim 20%, chim 8,2%. hon thnh nng cp m rng ng ng a, cu ng Ba, ng v cu Hu Trch; tp trung ngun lc cho cc cng trnh chnh trang th, h tng phc v Festival 2014 nh: Tu b tng th di tch Ng Mn - Hong Thnh, chnh trang h thng giao thng ni th, va h, thot nc, in chiu sng, cy xanh. Tp trung ch o gii phng mt bng ton tuyn Quc l 1A on qua Tnh; hon thnh xy lp cc hng mc: san nn, cp, thot nc, cm cc phn l 10 khu ti nh c (TC) tp trung v 07 khu TC xen ghp phc v gii ta trn a bn cc huyn Ph Lc, Hng Thy, Phong in, Hng Tr; trong , c hai khu TC hon thnh giao t n dn.

Mt s d n ca cc doanh nghip a vo chy th: Nh my thy in T Trch Bitexco; Nh my xi mng ng Lm; Nh my si Ph Hng; Nh my may Thin An Ph, Vinatex... Nh my bia Ph Bi giai on II c hon thnh v i vo sn xut cui nm 2014. Khi cng mt s cng trnh: Nh my gch khng nung ti cm cng nghip T H; D n 500 cn h cho ngi thu nhp thp ca cng ty Vincoland.Nhn chung, cng tc qun l vn u t t ngn sch nh nc m bo quy trnh th tc v tin gii ngn; ring mt s d n giao thng khi lng gii ngn thp ch yu do vng gii phng mt bng (ng in Bin Ph, ng Trng Chinh ni di, ng ni t ng Phm Vn ng n ng Thu Dng - Thun An....), d n chnh trang tn to sng Ng H c k hoch vn ln nhng chm do thay i thit k.

Pht trin doanh nghip v thu ht u t: Tng s doanh nghip ng k mi t u nm n ngy 24/11/2014 t 411 doanh nghip, tng 3,5% so cng k, tng vn ng k 1.104,8 t ng, gim 30,4%. cp mi 19 Giy CNT trong nc vi tng mc u t 2.706,2 t ng (gm 10 d n ngoi khu cng nghip, 06 d n trong khu cng nghip, 03 d n trong Khu Kinh t). cp mi 09 d n u t nc ngoi vi tng mc u t 42,97 triu USD (gm 7 d n ngoi khu cng nghip, 2 d n trong khu cng nghip); lu k n nay trn a bn tnh c 80 d n vi tng vn l 2.243,834 triu USD; doanh thu cc doanh nghip u t trc tip nc ngoi 10 thng u nm c t 510 triu USD, tng 1,90% so vi cng k, np ngn sch nh nc khong 1.400 t ng, tng 7,2%.

Lnh vc ODA: Tip tc thc hin 17 d n, khi lng gii ngn 9 thng c t 350 t ng, tng 5% so cng k; tp trung ch yu cc d n pht trin nng thn, cng trnh cng cng an sinh x hi nh: D n ci thin mi trng nc thnh ph Hu, D n pht trin lm nghip (WB3), D n sng kin v pht trin a phng thch ng bin i kh hu,... K Bin bn ghi nh vi KOICA v d n Qui hoch chi tit 2 b sng Hng v d n th im; k bin bn hp tc tha thun chung vi T chc lao ng quc t. Xc tin th tc tip nhn cc d n mi nh: D n Pht trin nng thn tng hp giai on 2, d n "Xy dng x hi thch ng vi thin tai Vit nam" do JICA h tr, d n H tr o to ngun nhn lc ngnh y t do KOICA h tr

Lnh vc NGO: Tnh n 31/10/2014, ph duyt 20 d n mi tp trung trong cc lnh vc phng chng bin i kh hu, h tr sau thin tai, gio dc, y t; nng s d n ang thc hin ln 48 d n vi tng gi tr 13,7 triu USD; khi lng gii ngn 10 thng u nm c t 2,9 triu USD bng cng k.

3. Tnh hnh ti chnh ngn sch

Thu ngn sch c t 4.652,2 t ng, bng 97,8% d ton nm, gim 4,9%; trong thu ni a 3.805,2 t ng, bng 101% DT, xp x nm ngoi. Trong thu ni a: Thu doanh nghip Nh nc Trung ng 190 t ng, tng 2%; thu doanh nghip Nh nc a phng 222 t ng, tng 2%; thu DN c vn u t nc ngoi 1.466 t ng, gim 1,7%; thu ngoi quc doanh 750 t ng, tng 5,6%; thu thu xut nhp khu, thu tiu th c bit 360 t ng, gim 13,3%. Chi ngn sch a phng c t 7.255,3 t ng, tng 5% so vi DT, tng 3,8%.

4. Lnh vc vn ha x hi

4.1. Vn ha - th thao

Vi nhng n lc ng gp quan trng trong tng cng giao lu, hp tc cc nn vn ha, vn minh; nng cao thc ca ngi dn trong khu vc ng Nam v nhng gi tr bn sc, Thnh ph Hu vinh d l thnh ph u tin ca Vit Nam c trao danh hiu "Thnh ph Vn ha ca ASEAN". Nhiu hot ng vn ha, th thao din ra si ng, hp dn, u khp, to khng kh vui ti, phn khi cho nhn dn trong dp Mng ng, Mng Xun, k nim 39 nm Ngy gii phng qu hng Tha Thin Hu, 60 nm Chin thng in Bin Ph, 124 nm Ngy sinh Ch tch H Ch Minh, lng ghp tuyn truyn v ch ch quyn bin o qua Trin lm "Hong Sa - Trng Sa l ca Vit Nam" v cc chng trnh chiu phim...

T chc thnh cng Festival Hu 2014 - ch "Di sn vn ha vi hi nhp v pht trin" vi s tham gia ca 66 on v nhm ngh thut n t 37 quc gia v vng lnh th ca c 5 chu lc, em n cho khn gi hn 100 chng trnh ngh thut v nhiu l hi mang m bn sc vn ha Vit Nam v cc nc. Trong thi gian din ra L hi, thu ht c mt s chng trnh, hot ng quan trng khc ca cc B ngnh Trung ng tham gia: Hi ngh B trng Vn ha cc nc ASEAN+3; m ngh thut ASEAN; gii Golf Festival Hu 2014; lin hoan ma quc t; lin hoan m thc quc t, Hi tho Cng nghip Du thuyn Vit Nam. Cc a phng t chc tt cc hot ng hng ng Festival Hu, to chui cc hot ng phong ph, hp dn, gp phn vo thnh cng chung ca Festival Hu 2014 nh: Hng xa lng c Phc Tch, Phong Hi bin nh, Ch qu ngy hi...

Sau Festival, hot ng vn ha th thao tip tc din ra rng khp, in hnh nh: t chc thnh cng Lin hoan Dn ca Bnh Tr Thin ln th I-2014; i hi i biu cc dn tc thiu s ln th II; cc hot ng tun l pht n, pht lch 2558 ti Hu gp phn cho mng i l Pht n Lin Hp quc - Vesak 2014, l hi thanh tr nhm tn vinh sn phm c sn ca a phng.Duy tr phong tro Ton dn on kt xy dng i sng vn ha; c bit c nhiu chuyn bin trong n gin th tc ci xin, m tang theo np sng vn minh nh: hn ch n ung ko di; ri vng m khi a tang,...

Cng tc bo tn, pht huy gi tr di sn vn ha c ch trng; trin khai chng xung cp di tich, tiu biu nh: inh lang Quy Lai, Phu th Tn Tht Thuyt, inh Da L, Chua Thanh Duyn... Xt duyt v cng nhn n m hn l di tch cp tnh. Di tch H thng ng Trng Sn - ng H Ch Minh" (c on qua a bn tnh) c Th tng Chnh ph xp hng di tch cp Quc gia c bit.

T chc kim tra, gim st cc hot ng vn ha, th thao; c s kinh doanh dch v vn hoa, du lch..., kim tra v chn chnh hot ng ca Hu trn sng Hng, bc u ci thin cht lng biu din v phc v.

Cc a phng hon thnh i hi TDTT cp huyn; t chc thnh cng i hi TDTT tnh ln th VII 2014; trin khai luyn tp 13 i tuyn tham gia thi u ti i hi TDTT ton quc. t chc thnh cng cc gii th thao c quy m: Gii th thao ba mn th thao phi hp Laguna Lng C Thriathlon, Gii Qun vt v ch ng i quc gia, Gii Golf Festival 2014, Gii ua thuyn trn sng Hng, Gii bi ng di v ch Quc gia ln th 41 - 2014 vi ch Hng v bin ng... Nhng thng u nm th thao thnh tch cao Tha Thin Hu t c 183 huy chng cc loi (46 HCV, 58 HCB, 79 HC).4.2. Gio dc v o to:

Tch cc trin khai Ngh quyt 29-NQ/TW v Ngh quyt 44/NQ-CP v i mi cn bn v ton din gio dc v o to. y mnh vic sp xp mng li trng lp v i ng gio vin. Tp trung thc hin ph cp gio dc cc bc hc; kt qu 9/9 huyn, thnh ph t ph cp tiu hc v THCS. V gio dc mm non, n nay c 7/9 huyn, thnh ph t chun quc gia ph cp gio dc mm non tr 5 tui.

Kt thc nm hc 2013-2014, cht lng dy v hc c nng ln, hc lc ca hc sinh tng kh. T l tt nghip THPT t 98,91%, tng 0,25% so vi nm hc trc; trong , tt nghip loi gii t t l 3,32%; t l tt nghip h GDTX t 94,04%, tng 10,69%. Kt qu tham gia cc k thi cp Quc gia t 138 gii (9 gii Nht, 13 gii Nh, 36 gii Ba v 80 gii Khuyn khch), cp quc t c 01 hc sinh t Huy chng bc mn Ho hc; ti cc k thi cp Tnh t 1.877 gii, tng c s lng v cht lng so nm hc trc. Nm hc 2014 - 2015, ton tnh c 600 trng hc mm non v ph thng, tng 3 trng, tng 0,5%; vi 8.459 lp, gim 2,6% v 259.465 hc sinh gim 2,7% so vi nm hc trc; trong , tuyn mi trn 17.400 hc sinh vo lp 1; trn 19.500 hc sinh lp 6 v gn 13.000 hc sinh lp 10. Hin nay cc trng ang tip tc trin khai thc hin cc ch tiu ln ca nm hc 2014 2015.

Cng tc u t c s vt cht trng hc c ch trng, xy mi v a vo s dng 158 phng hc, 25 phng chc nng, 30 nh v sinh. Ton tnh c 218 trng t chun quc gia, tng 27 trng so vi nm hc trc. T l hc sinh hc 2 bui/ngy tng kh bc tiu hc (t t l 86,4%, tng 4,9% so vi nm hc trc) song bc THCS t 26,1% v cp THPT t t l 0,76%.

o to ngh: T u nm n nay c 9.366 lao ng qua o to ngh, t 98,5% k hoch (cao ng ngh 1.290 sinh vin, chim 13,7%; trung cp ngh 895 hc sinh, chim 9,5%; s cp ngh v di 3 thng c 7.181 hc vin, chim 76,6%). Trong , o to ngh cho 3.284 lao ng nng thn (c 825 hc ngh nng nghip v 2.459 hc ngh phi nng nghip), t 93,8% so vi k hoch ng thi, v ang trin khai 04 lp dy ngh thuyn trng, my trng ti cc huyn Ph Lc, Ph Vang v th x Hng Tr. D kin c nm 2014 o to 9.911 lao ng, t 100% k hoch a t l lao ng qua o to ngh n cui nm 2014 t 54%. i hc Hu c 10.287 sinh vin nhp hc nm hc 2014-2015. Hon thnh tuyn sinh cao hc v nghin cu sinh t 1/2014, kt qu tuyn c 870 hc vin cao hc v 40 nghin cu sinh. Cc chng trnh o to, lin kt, hp tc quc t pht huy tt. Khoa Lut thuc i hc Hu c Th tng Chnh ph ng ch trng thnh lp Trng i hc Lut theo Cng vn s 1750/TTg-KGVX ngy 15/9/2014. Trin khai xy dng n i mi cng tc tuyn sinh i hc, cao ng ca i hc Hu. Thnh lp Khoa in t - Vin thng Trng HKH, Vin nghin cu sc khe cng ng Trng HYD, Vin Cng ngh sinh hc i hc Hu; m mi 9 ngnh o to i hc. Thnh lp Trng Trung hc Ph thng Thun Ha trc thuc Trng i hc S phm - m hnh trng thc hnh s phm u tin ca Tnh. T chc Festival Khoa hc hng ng Festival Hu 2014, trin lm sn phm khoa hc v cng ngh ca i hc Hu...4.3. Y t v chm sc sc khe

trin khai phng chng dch bnh nguy him v dch bnh ma h, duy tr thng xuyn cng tc gim st dch t, tp hun nng cao k nng phng chng dch bnh cho cn b y t; trang b my mc, thit b, cung cp thuc, ho cht chng dch cho cc huyn, thnh ph v cc x trng im; tuyn truyn v sinh phng bnh, pht ng ku gi tng cng v sinh tay Nh , s ca mc cc dch bnh khng nhiu v khng c trng hp t vong. hon thnh trin khai tim phng vc xin phng bnh Si v Rubella t 1 trong Chng trnh tim chng m rng nm 2014-2015. thc hin tt cng tc chm sc sc khe nhn dn, cc hot ng khm cha bnh v khm cha bnh BHYT; t l bao ph BHYT c t 77%. Cng tc tim chng an ton c ch trng...

H tng y t tip tc c tng cng. a vo s dng bnh vin Lao Bnh phi, Phong Da liu; c thm 32 x, phng th trn c cng nhn t tiu ch quc gia v y t, nng tng s x, phng th trn t tiu ch quc gia v y t ln 94 x, t 61,8%. Ph duyt n xy dng Bnh vin a khoa tnh Tha Thin Hu tr thnh Bnh vin v tinh ca Bnh vin Trung ng Hu trong lnh vc Chn thng chnh hnh; hon chnh th tc cng nhn, xp hng Bnh vin Trng i hc Y Dc l bnh vin loi I, va qua trin khai thnh cng vic chn on sng lc v iu tr ung th d dy sm qua ni soi, khng cn phu thut (l mt trong nhng n v u tin trong c nc thc hin c hnh thc iu tr ny). Bnh vin Trung ng Hu tip tc t thnh tu mi; thc hin thnh cng ca m cy tim nhn to bn phn Heartware u tin Vit Nam v ln th hai thnh cng trong vic ng dng t bo gc to mu iu tr ung th v, ung th bung trng, m ra mt hng i mi trong vic iu tr cc bnh him ngho. Cng tc truyn thng gio dc v v sinh an ton thc phm c trin khai di nhiu hnh thc; trong Thng hnh ng v cht lng VSATTP, hot ng thanh kim tra VSATTP c tng cng, ... Nh vy, ngn chn v x l kp thi cc loi thc phm c yu t c hi nh hng n sc khe ca ngi tiu dng, ngn chn cc v ng c, cc v dch xy ra trn a bn; s c s t tiu chun v sinh theo quy nh t trn 80%.

Ch ng trin khai sm cc chng trnh, hot ng Dn s - KKHG, nh mc sinh tip tuc gim, s tr sinh ra t u nm n nay l 6.960 tr, gim 524 tr so vi cng k, trong s tr sinh con th 3 tr ln 1.141 tr, gim 207 tr, chim t l 16,4%, gim 1,6 %.

4.4. Khoa hc cng ngh

trin khai xy dng 19 ti/d n nm 2014 cp tnh; 06 d n cp Trung ng. Thm tra cng ngh cho 06 d n u t; xy dng quy nh qun l v an ton bc x, an ninh ngun phng x. Tuyn truyn ph bin, h tr pht trin ti sn tr tu, h tr xc lp quyn s hu tr tu, h tr ng k xc lp quyn nhn hiu; ng k bo h cc i tng s hu cng nghip

Trin khai d n Nng cao nng sut v cht lng sn phm, hng ha ca cc doanh nghip tnh Tha Thin Hu giai on 2011-2015 v nh hng n nm 2020; d n Nng cao nng lc ca Trung tm ng dng tin b khoa hc v cng ngh; xc tin d n Xy dng rng ma nhit i v nh iu hnh ca d n Bo tng thin nhin Duyn hi min Trung; T chc cc hot ng cho mng Ngy Khoa hc Cng ngh Vit Nam; Hi ngh giao ban v trin lm sn phm Khoa hc v Cng ngh khu vc Bc trung b ln th 11.4.5. Lao ng vic lm, gim ngho, an sinh x hiCng tc to vic lm mi tip tc c duy tr; d c c nm gii quyt vic lm mi cho 16.000 lao ng, t 100% k hoch. t chc thnh cng Tun l Quc gia v an ton - v sinh lao ng phng chng chy n ln th 16 nm 2014 ti Tha Thin Hu; kim tra cng tc an ton v sinh lao ng phng chng chy n ti 15 doanh nghip. Gii quyt ch bo him tht nghip cho 3.428 ngi/3.546 ngi ng k, tng gn 500 ngi vi so vi cng k, vi tng s tin hn 29 t ng, t chc thc hin Chng trnh mc tiu quc gia Gim ngho bn vng; cc hot ng truyn thng v i thoi chnh sch v gim ngho; h tr cp th BHYT cho ngi ngho m bo 100% i tng c th. Pht ng Thng cao im Ngy v ngi ngho nm 2014 , n nay c 55 c quan, t chc, n v, doanh nghip v c nhn ng h vi tng s tin l 1.240 triu ng. Trong 10 thng u nm, Qu "V ngi ngho" cc cp trong tnh v chng trnh an sinh x hi vn ng trn 109,126 t ng. T l h ngho gim cn 5,3%.T chc thm hi, tr cp, trao qu ca Ch tch nc, Trung ng, ca Tnh, cc c quan, t chc on th chnh tr x hi trong v ngoi tnh cho i tng chnh sch, i tng x hi, h ngho, h cn ngho v h c hon cnh kh khn trong dp Tt Nguyn n; tng gi tr qu tr cp gm 1.000 tn go v 139.389 sut qu tr gi 26,604 t ng. Thc hin chnh sch i vi ngi c cng v chnh sch tr gip cc i tng bo tr x hi, chi tr tr cp thng xuyn ti cng ng cho 44.449 lt i tng vi tng kinh ph hng thng trn 10 t ng, tng hn 3.000 i tng so cng k.

Cng tc chm lo i sng vn ha tinh thn cho tr em c ch trng; n nay, c 146/152 x, phng, th trn ng k xy dng x, phng ph hp vi tr em; 98% tr em di 6 tui c cp th BHYT; t chc cc hot ng hng ng Thng hnh ng v tr em 2014... Trin khai tt Chng trnh hnh ng quc gia Ngi cao tui tnh; cng tc phng chng t nn x hi nm 2014.5. Ci cch hnh chnh

Ci cch hnh chnh (CCHC): UBND tnh ban hnh Quyt nh s 2832/Q-UBND ngy 25 thng 12 nm 2013 v K hoch ci cch hnh chnh nm 2014 vi 35 ni dung, nhim v (tng ng vi 42 kt qu cng vic). n nay hon thnh 31 ni dung (tng ng vi 40 kt qu cng vic), 4 ni dung cn li tip tc thc hin trong nhng thng cui nm.

Tip tc thc hin cc ch th, k hoch chuyn ci cch hnh chnh. Xy dng Quy nh m hnh mu Cng s in t cp s, cp huyn, cp x; Quy nh trin khai v s dng h thng chng thc vn bn in t. Tip tc thc hin n Xy dng, p dng h thng qun l cht lng theo tiu chun TCVN ISO 9001:2008 trong cc c quan hnh chnh nh nc. c 48 c quan hnh chnh nh nc xy dng v p dng h thng qun l cht lng theo tiu chun TCVN ISO 9001:2008 (21 s ban ngnh, 14 chi cc thuc s, 9 UBND cp huyn, 3 n v ngnh dc); trong , c 27 n v c cp Giy chng nhn h thng qun l cht lng ph hp tiu chun ISO 9001:2008 (20/21 s ban ngnh, 6/9 UBND cp huyn, 1 chi cc thuc s); 03 n v cp huyn ang nh gi ni b h thng qun l cht lng theo tiu chun ISO, trin khai cho 15% x, phng, th trn trn a bn tnh.

ban hnh quy nh hng dn, tip nhn, gii quyt v giao tr kt qu gii quyt TTHC theo c ch mt ca ti cp S v UBND cp x; quy nh cng b, cng khai th tc hnh chnh v ch bo co tnh hnh, kt qu thc hin cng tc kim sot th tc hnh chnh trn a bn tnh. Xy dng B ch s nh gi kt qu thc hin c ch mt ca ti B phn tip nhn v tr kt qu thuc UBND cp huyn v b ch s chm im ci cch hnh chnh PAR cp huyn.

trin khai k hoch cng tc vn th lu tr nm 2014; xy dng n Quy hoch ngnh vn th, lu tr tnh; t chc tp hun cn b lm cng tc vn th, lu tr... Trin khai d n Hon thin, hin i ha h s, bn a gii hnh chnh v xy dng c s d liu v a gii hnh chnh; xy dng cc phng n lin quan n n chc danh, s lng, mc ph cp i vi nhng ngi hot ng khng chuyn trch...

Vic ng dng cng ngh thng tin trong hot ng c quan nh nc c y mnh, nh nng hng ch s sn sng cho vic pht trin v ng dng cng ngh thng tin (ICT Index) vo nhm c sn sng mc kh, tng ln 1 bc, xp th 6 ton quc; duy tr hot ng cc website 21 S, ban ngnh cp tnh, 09 n v cp huyn v 16 n v cp x nhm cung cp thng tin, cng khai cc quy trnh, th tc hnh chnh. Trin khai ng b 5 phn mm dng chung ca tnh; bo m trn 80% vn bn ca cc s, ban, ngnh cp tnh v UBND cp huyn c lu chuyn di dng vn bn in t qua mng; 100% giy mi ca cc s, ban, ngnh, cp huyn, cp x c pht hnh qua mng; 100% cc s, ban, ngnh cp tnh v UBND cp huyn ng dng ch k s trong trao i vn bn in t qua h thng qun l vn bn v iu hnh ca tnh v h thng th in t cng v; bo m c quan hnh chnh nh nc t cp huyn tr ln cung cp tt c cc dch v cng trc tuyn mc 3 tr ln.

Ch trng ci thin mi trng u t sn xut kinh doanh; tp trung gim chi ph v thi gian thc hin cc quy nh ca Nh nc, nng cao tnh minh bch tip cn thng tin. Mt s c quan chuyn mn ca tnh tip tc y mnh ci cch hnh chnh, rt ngn thi gian hon thnh cc th tc do n v chu trch nhim; c th: rt ngn thi gian gii quyt 7/33 th tc hnh chnh thuc lnh vc khoa hc cng ngh, t t l 21,2%; 60% h s lin quan n lnh vc t ai v mi trng rt ngn thi gian gii quyt so vi quy nh gim thi gian cp php ng k kinh doanh m bo ng theo quy nh 05 ngy lm vic. Lnh vc cp Giy chng nhn u t gim cn 5 ngy i vi cc d n khng thuc lnh vc u t c iu kin (theo quy nh ti Ngh nh 108/N-CP l 10 ngy); gim cn 13 ngy i vi cc d n thuc lnh vc u t c iu kin (theo quy nh l 25 ngy); cp giy php kinh doanh vn ti c rt gn cn 10 ngy, gim 5 ngy so vi quy nh.

y mnh ci cch quy trnh v th tc np thu, thc hin rt ngn thi gian cc doanh nghip phi tiu tn hon thnh th tc np thu t 537 gi/nm xung cn 235,5 gi; phn u n nm 2015, tt c cc doanh nghip trn ia ban tinh chuyn qua thc hin k khai thu qua mang (giao dch in t), hng n mc tiu giam thi gian thc hin thu tuc thu xung con 171 gi theo ng yu cu l trnh ca Trung ng.V th tc hi quan, nhm rt ngn thi gian thng quan hng ha xut nhp khu, trin khai phi hp gia cc c quan Thu - Hi quan - Kho bc v cc ngn hng thng mi thu ngn sch nh nc bo lnh thu thng qua h thng TCS.6. Bo v ti nguyn v mi trng, nh hng thin tai

V qun l t ai: trin khai thi hnh Lut t ai nm 2013. Tp trung y nhanh cng tc cp giy chng nhn (GCN) quyn s dng t, quyn s hu nh v ti sn khc gn lin vi t. n ngy 25/10/2014, giao t 32 d n vi tng din tch 11,2 ha, cho thu t 50 d n vi tng din tch 3.735,3 ha; thu hi t do vi phm 02 d n vi din tch 0,8 ha. Cp 598.531 GCN vi din tch 333.365 ha, t t l 97%; trong h gia nh, c nhn, cng ng dn c cp c 591.106 GCN vi din tch 120.609,9 ha, t t l 95,6% v t chc, c s tn gio cp c 7.425 GCN vi din tch 212.755,1 ha, t t l 97,9%.R sot s liu thng k t ai nm 2013 trn a bn cc huyn, th x, thnh ph. Thc hin cng tc kim tra, gim st o c chnh l, lp h s a chnh, cp giy chng nhn quyn s dng t v xy dng c s d liu qun l t ai cc huyn Phong in, Ph Vang, Ph Lc, th x Hng Thy. T chc bn u gi, chuyn nhng quyn s dng t i vi cc qu t phn l, qu t ku gi cc d n u t Tng s tin thu giao quyn s dng t ton tnh c t 405,1 t ng, t 80,4 % so vi k hoch.

V mi trng: t chc cc hot ng hng ng cc s kin v mi trng. c bit Thnh ph Hu va nhn c gii thng ca Hi ng tuyn chn Gii thng ASEAN v thnh ph bn vng mi trng ln th 3.

thm nh, ph duyt bo co nh gi tc ng mi trng ca 30 d n u t v k qu 12 d n ci to phc hi mi trng; cp 24 s ng k ch ngun thi cht thi nguy hi. Tip tc thc hin n thu gom, x l cht thi rn sinh hot n nm 2015, inh hng n nm 2020. Trin khai xy dng 02 d an thu gom va x ly rac thai sinh hoat tai khu vc Ngu in cua 02 huyn Phong in, Quang in v vng Khu 3 cua huyn Phu Lc. Tng cng kim tra v x l vi phm mi trng, tin hnh x l 141/141 v, vi tng s tin pht 521 triu ng. Hon thin phng n di di nhng c s sn xut gy nhim mi trng trong ni ra ngoi thnh ph Hu. tin hnh kim tra cng tc bo v mi trng ti 36 c s dch v du lch lu tr; kt qu ch c 11 c s c h thng x l nc thi c u t cng ngh hon chnh, cc c s cn li u c h thng x l nc thi bng phng php t hoi. Tuy nhin, hiu qu hot ng ca cc h thng ny cha cao cng on kh trng; cc mu nc thi u c hm lng coliform vt qu gii hn quy nh.Cp mi 11 giy php khai thc khong sn lm vt liu xy dng thng thng; 7 giy php thm d; 12 giy ph duyt tr lng khong sn theo quy hoch c ph duyt.Trin khai thc hin n Tuyn truyn nng cao nhn thc trch nhim ca cng ng v bin i kh hu v K hoch hnh ng ng ph vi bin i kh hu tnh Tha Thin Hu n nm 2020. Xc tin u t d n xy dng khu bo tn t ngp mn kt hp pht trin du lch sinh thi da vo cng ng khu vc R Ch Cn T; d n Bo tn ra bin khu vc Chn My-Lng C;....

nh hng thin tai: Lc 19 gi 34 pht 36 giy ngy 15/5/2014 ti v tr c ta (16.320N v Bc, 107.370E kinh ng) thuc khu vc huyn A Li, xy ra mt trn ng t 4,7 richter, su chn tiu khong 10km. ng t gy nn rung ng cp 5 - 6 ti khu vc tm chn. Trn ng t vi cng nh khng gy thit hi v ngi v ti sn, tuy nhin lm cho mt s ngi dn lo lng, bt an.

7. Cng tc quc phng - an ninh v i ngoi i ngoiQuc phng - an ninh: Th trn quc phng ton dn gn vi th trn an ninh dn dn c bc chuyn bin mi, sc mnh ca khu vc phng th khng ngng c nng ln, trt t an ton c gi vng, chnh tr n nh, cht lng tng hp ca lc lng v trang tnh c bn p ng yu cu nhim v xung kch cng nh trong cc nhim v kh khn t xut. Ch o st sao hot ng din tp; t chc huy ng v luyn tp lc lng d b ng vin. Cng tc tuyn qun c thc hin nghim tc, hon thnh ch tiu gi cng dn nhp ng v tuyn qun l 1.120 thanh nin, t 100% ch tiu giao qun. Lm tt vic r sot, phc tra nm ngun d b ng vin, phng tin k thut ca nn kinh t quc dn, kp thi b sung, iu chnh m bo y s lng, cht lng. Xy dng lc lng dn qun t v c v s lng v cht lng, hon thnh nhim v gio dc quc phng an ninh cho cc i tng. Thng xuyn lm tt cng tc chnh sch hu phng qun i; l tt cng tc tm kim ct bc hi ct lit s c trong v ngoi nc. Tip tc quan tm xy dng cng trnh phng th trn a bn ton tnh.

Cc ngnh, a phng nghim tc thc hin Ch th s 02/CT-UBND ngy 07/01/2014 ca UBND Tnh v m bo an ninh, trt t, bo v an ton Tt Nguyn n Gip Ng v cc ngy l, k nim, cc s kin quan trng ca qu hng t nc trong nm 2014. T chc thc hin Thng hnh ng phng, chng ma ty. y mnh cng tc tuyn truyn v thc hin Lut giao thng ng b; t chc k cam kt v thc hin an ton giao thng... Nh , tai nn giao thng gim ng k; chung 10 thng, xy ra 692 v tai nn v va chm giao thng, gim 77 v so vi cng k nm trc; lm cht 131 ngi, gim 23 ngi; b thng 687 ngi, gim 68 ngi.

Trc tnh hnh bin o din bin phc tp vo gia nm 2014, Tnh u v U ban nhn dn tnh c ch o kp thi khng xy ra bin c gy bt li n tnh hnh an ninh trn a bn. trin khai cc hot ng hng ng chng trnh Ngha tnh Hong Sa, Trng Sa, phn i Trung Quc h t gin khoan Hi Dng 981 tri php trn vng bin Hong Sa ca Vit Nam; cc a phng ch o nhn dn hng ng chng trnh Chung sc bo v ch quyn bin ng. thm hi, ng vin hot ng sn xut kinh doanh ca 07 doanh nghip Trung Quc, Hng Kng, i Loan trn a bn; nhn chung, cc doanh nghip vn n nh sn xut.

Cng tc i ngoi: c nhiu thnh tch ln trong cng tc nng cao v th hnh nh ca a phng, c bit vi vic t chc tt vic n, tip v lm vic vi cc on cao cp ca quc t. n ngy 15/10/2014, n 248 on khch quc t vi 1.218 lt ngi n thm v lm vic ti Tha Thin Hu; lm th tc cho 115 on vi 261 lt ngi xut cnh n cc nc nh Nht Bn, Lo, Hn Quc, Thi Lan tham d hi tho, hi ngh tham quan, hc tp kinh nghim... c bit, trong chuyn cng tc do Ch tch UBND tnh thp tng on Ch tch nc thm cp nh nc ti Nht Bn, ng ch Ch tch UBND Tnh cng Ngi Ph Thng c Ph Kyoto k kt Tha thun v thit lp quan h hp tc, hu ngh gia hai a phng nhm khng nh v nng cao hn na Tuyn b chung k kt vo thng 11/2013.

t chc tt cc hi ngh, l hi quc t trong khun kh Festival Hu. Trin khai K hoch cng tc bin gii nm 2014; m bo an ton cho 84 km bin gii. Thc hin ng b, ton din cc hot ng thng tin i ngoi, qung b hnh nh Vit Nam ni chung v Tha Thin Hu ni ring ra th gii v u tranh d lun trn cc lnh vc quan trng gp phn to ng thun v tranh th s ng tnh ng h ca cng ng quc t v kiu bo. Quan h i ngoi vi nc bn Lo c quan tm. bn giao gi h tr di chuyn, dng nh mi v xy dng h thng nc sch cho nhn dn bn A Rc, huyn K Lm cho tnh S Kng...

(UBND tnh c Bo co ring v kt qu thc hin nhim v quc phng - an ninh nm 2014)II. NH GI CHUNG

Trong iu kin cn nhiu kh khn v thch thc, kinh t - x hi ca tnh tuy cha t c k hoch mt s ch tiu song vn c kt qu kh. Nn kinh t pht trin n nh vi mc tng trng cao hn nm trc cng vi vic kim ch lm pht mc thp l kt qu quan trng, to tin pht trin cho nhng nm ti. Lnh vc nng, lm nghip v thy sn t mctng cao nht trong nhiu nm tr li y. T chc thnh cng Festival Hu 2014. Lnh vc vn ha x hi c nhiu tin b; thnh ph Hu vinh d l thnh ph u tin ca Vit Nam c trao danh hiu "Thnh ph Vn ha ca ASEAN", "Gii thng ASEAN v thnh ph bn vng mi trng". V y t, Bnh vin Trung ng Hu thc hin thnh cng ca m cy tim nhn to bn phn Heartware u tin Vit Nam, m ra mt hng i mi trong vic iu tr cc bnh nhn suy tim - phi giai on cui; ln th hai thnh cng trong vic ng dng t bo gc to mu iu tr ung th v, ung th bung trng, m ra trin vng mi trong vic p dng cho nhiu bnh nhn ung th v v ung th bung trng giai on cui. An sinh x hi, i sng ca nhn dn n nh. Quc phng an ninh c gi vng.Bn cnh nhng kt qu t c, tnh hnh kinh t - x hi vn cn mt s hn ch v yu km:Sn xut kinh doanh ca cc doanh nghip vn gp kh khn, nh hng tnh hnh thu ngn sch ca tnh. Sn xut mt s sn phm cng nghip ch lc ca tnh khng t k hoch (xi mng), mt s sn phm tng trng m (khong sn, vt liu xy dng...). Quy m doanh nghip trn a bn tnh c xu hng thu nh li.Cng tc qun l xy dng th cha p ng yu cu, vic thc hin Ch th 24-CT/TU ca Ban Thng v Tnh y, Ngh quyt s 06/2013/NQ-HND ca HND tnh v Quyt nh s 56/2014/Q-UBND ca UBND tnh v xy dng np sng vn minh th cha t kt qu cao.

Mt s lnh vc dch v c mc tng thp so vi cc nm trc. D n tn dng thp, n xu c chiu hng gia tng tr li do cc doanh nghip bc l kh nng ti chnh yu, mt kh nng tr n cng nh xut phng n sn xut kinh doanh tt tip tc vay mi. Dt may chim t trng cao trong tng kim ngch xut khu ca tnh (gn 80%), nhng gi tr gia tng cha cao, hnh thc gia cng vn l ch yu.

Nng sut, cht lng, kh nng cnh tranh ca nhiu sn phm nng nghip cn thp; bo qun ch bin sau thu hoch cn km pht trin, nh hng cht lng sn phm. u ra ca cc sn phm nng lm thy sn khng n nh; nng sn tiu th v xut khu phn ln dng s ch nn gi tr gia tng khng cao; sn phm cha c thng hiu. Tnh trng vi phm lut t ai; khai thc tri php khong sn, t san lp, ct sn tri php vn cn xy ra. Tnh trng nhim mi trng chm c khc phc, nht l nhim rc thi mt s vng nng thn. thc v bo v mi trung vn cha thnh thi quen trong np sng sinh hot.

Cng tc huy ng cc ngun lc u t pht trin sn xut kinh doanh kh khn. S d n mi u t vo a bn tnh gim c v s lng v quy m. Tin u t h tng cc khu ti nh phc v gii ta Quc l 1A chm. Mt s d n chm thi cng ko di, nht l cc d n u t nc ngoi. Quc phng, an ninh trn mt s lnh vc cn tim n phc tp.

o to ngh tip tc gp kh khn trong cng tc tuyn sinh, c bit l h cao ng ngh, trung cp ngh.

Cng tc ch o iu hnh mt s n v cn thiu quyt lit; vic chp hnh k lut, k cng hnh chnh c lc cha nghim; vi phm v ni quy, gi gic lm vic v thi gii quyt cng vic cn xy ra.III. KT QU THC HIN CC MC TIU PHT TRIN THIN NIN K TNH THA THIN HU N NM 2014

1. Xa b tnh trng ngho cng cc v thiu i(1) T l h ngho cn 5,3% (Chun ngho thi k 2011 2015)

(2) T l suy dinh dng tr em di 5 tui 13%

2. Ph cp gio dc tiu hc

(1) T l nhp hc ng tui cp tiu hc 99,4%

(2) T l hon thnh bc tiu hc 100%

3. Bnh ng gii v nng cao quyn nng cho ph n

(1) T l hc sinh n tiu hc 48,18%

(2) T l hc sinh n bc THCS 47,16%

(3) T l hc sinh n bc THPT 55,61%

(4) Tng s i biu ph n tham gia trong cc c quan dn c, trong cc cp, cc ngnh t 3-5%.

(5) m bo iu kin ph n thc hin nhim v v tham gia y , ngang bng trong mi hot ng pht trin kinh t - x hi.

4. Gim t l cht ca tr em

(1) Gim t l t vong ca tr di 1 tui di 12

(2) Gim t l t vong ca tr di 5 tui cn di 15

5. Ci thin sc khe b m

T sut cht m/100.000 tr sng t di 206. Phng chng HIV/AIDS v nhng bnh nguy him khc

(1) S ngi nhim HIV mi pht hin trong nm 70 ngi

(2) S bnh nhn AIDS hin cn sng 368 ngi

(3) S bnh nhn st rt c pht hin 40 ngi

7. m bo mi trng pht trin bn vng

(1) T l dn s ton tnh c s dng nc sch 95%

(1) T l dn s nng thn c s dng nc sch t 68%.

(2) T l che ph rng 56,9%

(3) C 25% khu cng nghip ang hot ng c h thng x l nc thi t tiu chun mi trng.

(4) Cc nguyn tc pht trin bn vng c lng ghp vo cc chng trnh pht trin kinh t x hi ca tnh nhm y li cc tn tht v ti nguyn mi trng.

8. Xy dng quan h i tc ton cu v mc ch pht trin

(1) Tng kim ngch xut khu 622 triu USD

(2) thit lp quan h hp tc hu ngh vi cc a phng ca 25 quc gia.IV. D C KH NNG THC HIN K HOCH 5 NM 2011-2015

Cc mc tiu, nhim v ca Ngh quyt i hi Tnh ng b ln th XIV v Ngh quyt s 01/2011/NQ-HND ngy 11/08/2011ca HND tnh v k hoch 5 nm2011 - 2015 c xy dng trong bi cnh nhiu d bo lc quan v trin vng phc hi tng trng kinh t th gii v tnh hnh trong nc c nhiu thun li, chnh sch h tr tng trng kinh t t nm 2009 pht huy hiu qu. Nhiu ch tiu ch yu ca k hoch 5 nm c ra trn c s tng trng kh cao ca 5 nm trc v cha lng ht c hu qu tiu cc ca khng hong ti chnh, suy thoi kinh t ton cu tc ng nng n n nn kinh t nc ta. Trong 4 nm qua, tnh hnh th gii c nhiu din bin rt phc tp, kinh t th gii phc hi chm hn d bo. Tnh hnh trong nc vn cn nhiu kh khn, thin tai xy ra nhiu ni; Quc hi, Chnh ph thc hin nhiu bin php ti c cu v ct gim u t cng. Thc trng trn tc ng bt li n pht trin kinh t - x hi ca Tnh. Ch s tng trng kinh t cp tnh c iu chnh chnh lch thp hn so vi cng b ca a phng v s k hoch. D bo tnh hnh thc hin cc ch tiu ch yu ca k hoch 5 nm 2011 - 2015 c 10/16 ch tiu t v vt k hoch ra; 05/16 ch tiu kh t l tng trng kinh t trn 13%, tng sn phm bnh qun/ngi 2300 USD, tng u t ton x hi 18 20 nghn t/nm, thu ngn sch nh nc 6.000 t ng v cc ch tiu lnh vc mi trng. C th nh sau:

Ch tiu ch yuKH

5 nm 11 - 15c TH 5 nm 11 - 15Kh nng thc hin

IKinh t

1Tc tng trng kinh t (GRDP) (%)>137,7Kh t

2GDP bnh qun/ngi (USD - gi thc t) 2.3002.000Kh t

3C cu kinh t

Cc ngnh dch v (%)4855,9

Cng nghip-xy dng (%)43 33,7

Nng, lm, ng nghip (%)910,4

4Gi tr xut khu (triu USD)650 - 700650t

5Tng vn u t ton x hi (1000 t ng)18 - 2013,5Kh t

6Thu Ngn sch Nh nc (t ng)6000 - 65004.850Kh t

7T l th ha (%)6051,2Gn t

IIX hi

8T l tng dn s t nhin (%)1,11,1t

9T l lao ng c o to ngh (%/nm)6060t

11T l h ngho (%)< 5