beginner's japanese class sa otaku tumatanggap ng mga mag

of 4 /4
【Inquiries】 mics Ota (Interpeople Community Center) 5-13-26-101 Kamata, Ota City, 144-0052 ☎ 03-6424-8822 FAX 03-5710-6330 Bilang karagdagan, ipapatupad muli ang programang ito sa mga sumusunod na petsa: Oct. 13 -Dec.1, 2013(tuwing araw ng Linggo) (8 beses) Pebrero 2 - Marso 23, 2014 (tuwing araw ng Linggo) (8beses) Petsa at Oras: Tuwing araw ng Linggo ng May 26-July 14, 2013 (8beses) 1:00-3:00p.m Lugar: mics Ota (Ota Interpeople Community Center) 1F Classroom Kapasidad: 30 Katao (hindi na tatanggap kapag umabot na sa bilang ng kapasidad) Bayad sa Pag-aaral: ¥500 (napapaloob ang bayad para sa aklat) Saan mag-aaplay: mics Ota (Ota Interpeople Community Center) Paraan ng Pag-aplay: Sulatan at ipasa ang application form. (personal na dalhin ito o ipadala sa pamamagitan ng koreyo o FAX) Makakakuha ng application form sa mics Ota (Ota Interpeople Community Center). ●Matututo ng pagbabasa/pagsusulat ng hiragana・ katakana at simpleng pananalitang Hapon na kinakailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay. ● Ito ay para sa higit sa 16yrs. old na mag-aaral ng wikang Hapon sa unang pagkakataon at hindi marunong makipag-usap sa wikang Hapon sa araw-araw na pamumuhay. Iaangkopsaiba’t-ibanggrupoayonsaantasng pag-aaral Beginner's Japanese Class sa Otaku Tumatanggap ng mga Mag-aaral!! 2013.05 Vol.21 Impormasyon para sa mga dayuhan Tagalog

Upload: phungdat

Post on 03-Feb-2017

235 views

Category:

Documents


7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Beginner's Japanese Class sa Otaku Tumatanggap ng mga Mag

【Inquiries】 mics Ota (Interpeople Community Center)

5-13-26-101 Kamata, Ota City, 144-0052

☎ 03-6424-8822 FAX 03-5710-6330

Bilang karagdagan, ipapatupad muli ang programang ito sa mga sumusunod na petsa: Oct. 13 -Dec.1, 2013(tuwing araw ng Linggo) (8 beses) Pebrero 2 - Marso 23, 2014 (tuwing araw ng Linggo) (8beses)

Petsa at Oras: Tuwing araw ng Linggo ng May 26-July 14, 2013 (8beses) 1:00-3:00p.mLugar: mics Ota (Ota Interpeople Community Center) 1F ClassroomKapasidad: 30 Katao (hindi na tatanggap kapag umabot na sa bilang ng kapasidad)Bayad sa Pag-aaral: ¥500 (napapaloob ang bayad para sa aklat)Saan mag-aaplay: mics Ota (Ota Interpeople Community Center)Paraan ng Pag-aplay: Sulatan at ipasa ang application form. (personal na dalhin ito o ipadala sa pamamagitan ng koreyo o FAX)Makakakuha ng application form sa mics Ota (Ota Interpeople Community Center).

● �Matututo� ng� pagbabasa/pagsusulat�

ng� h i ragana・� katakana� at � s imp leng�

pananalitang�Hapon�na�kinakailangan�sa�

pang-araw-araw�na�pamumuhay.

● �Ito�ay�para�sa�higit�sa�16yrs.�old�na�mag-aaral�

ng�wikang�Hapon�sa�unang�pagkakataon�

at�hindi�marunong�makipag-usap�sa�wikang�

Hapon�sa�araw-araw�na�pamumuhay.

● �Iaangkop�sa� iba’t-ibang�grupo�ayon�sa�antas�ng�pag-aaral

Beginner's Japanese Class sa OtakuTumatanggap ng mga Mag-aaral!!

2013.05 Vol.21

Impormasyon para sa mga dayuhan

Tagalog

Page 2: Beginner's Japanese Class sa Otaku Tumatanggap ng mga Mag

2 Maliban sa wikang hapon makipag-ugnayan sa pamamagitan ng mics ota(Interpeople Community Center)

TEL= 03-6424-8822 Opening hours= 10am〜 5pm

~ Doumo = Salamat ~

Pumunta� lamang�sa�City�Office�1F�main�building� (family� registration�counter)�Mula�Lunes�~�Byernes�

gayon�din�sa�gabi�at�Sabado・Linggo�maaaring�kumuha�ng�family�registration�copy�at�gayon�din�ang�seal�

certificate�(inkan�shomeisho).●Oras na bukas・Mon.~ Fri. bukas hanggang 7:00 PM ・Sarado ng Public at National Holidays, Dec. 29 ~ Jan. 3 .

・ Sat. & Sun. 9:00 a.m ~ 5:00 p.m・Sarado ng May 18-19, Dec.29 ~ Jan. 3

● Ang mga maaaring makuhang dokumento① Buong family register, personal na certification (kopya-summary)※ Bilang patakaran kailangang kasama sa registration ang kukuha ng dokumento.② Kopya ng resident certificate※ Bilang patakaran kinakailangan ang kukuha ay miyembro ng pamilya.③ Kopya ng seal certificate (inkan shomeisho)④ Kopya ng summary ng resident card- certificate⑤ Certificate ng katunayan sa kasalukuyang ulat ng pension.⑥ Kopya ng pagbubuwis, tax exemption at tax certificate.⑦ (Maliban sa Sabado at Linggo) Tinatanggap din ang pagpapasa ng resident registration para sa paglilipat (pagpasok sa Ota-Ward o pag-alis)※ Maliban ang ibang national, may ilang parteng hindi tinatanggap.⑧ (Maliban sa Sabado at Linggo) Tinatanggap din ang seal registration form para sa pagpapatala, pag naiwala o pagpapawalang bisa. ⑨ Paglalabas ng permiso para ng family registration, (pag naka embed na, o pag susunog ng bangkay)

【Makipag-ugnayan sa】 Family Register Residents

Division Residents record in charge:

☎ 03-5744-1185 FAX 03-5744-1513

Sa wikang hapon ay maraming salita na pareho ngunit iba-iba ang kagamitanNoong Edo period kapag mahirap ipaliwag ang ibig sabihin ay ginagamit ang salitang "Doumo I e nu", ito ang pinagsimulan ng salitang "Doumo".Sa ngayon ito ang salitang ginagamit sa simpleng pagbati sa mga kapitbahay o mga kasamahan sa trabaho."Doumo"Salita na madalas gamitin ng "ochoushimono(taong mawili)" bilang magaan na pagbati "Doumo -doumo" Ito rin ay ginagamit sa pagdadahilan ng pagkakamali tulad ng "doumo konkai wa choushi ga...(parang hindi maganda ang kondisyon ko sa ngayon"Kapag galit at hindi nasisiyahan "Doumo nattoku ikanai ..(..hindi ako konbinsado.."Ginagamit sa pagbati ng mga kabataan sa ngayon. "Doumo desu!"Walang pinipiling edad mapa lalaki man o babae, ito ay makakatulong sa pang araw-araw na pakikipag-usap.Bakit hindi natin subukang gamitin?

Kapag may trabaho sa weekdays at hindi makakapunta sa City

Office.....

Sa gabi at Sabado - Linggo ay maaaring kumuha ng family registration copy

 Notice from the City Office

j a p a n e s e kultura

Page 3: Beginner's Japanese Class sa Otaku Tumatanggap ng mga Mag

Ota City Navigation 2013/5/15 (Inilalathala tuwing ika-15 ng buwan (maliban sa buwan ng Enero at Agosto) 3

観かんこう

光大た い し

使のお勧すす

めスポット

【Inquiries】 Management Council of Ota-Bunka-no-mori

4th floor, 2-10-1 Chuo, Ota City, 143-0024,

☎ 03-3772-0770 FAX 03- 3772-0704

Mga magulang at anak magsuot ng Yukata Summer Kimono, gumawa ng palamuti sa buhok at sumali sa Natsu Matsuri.Magkakaroon ng fashion show na gamit ang mga nagawang kagamitan.

●Araw at Oras:June 9・23,July 7・21 9:30-11:40 ng umaga●Pwedeng sumali:Ina at anak●Bayad:¥2,000(Bayaran sa unang araw ng klase)●Aplikasyon:Return post card(May 24 ang deadline)●Ilang katao:15 pares (palabunutan)

【katanungan】 Escena Ota:

☎ 03-3766-4586  FAX 03-5764-0604

Magsaya at sumali sa pag-awit, paglaro, pakikinig ng kwento (story-telling)!

Pagkukwento●Araw at Oras:1st & 3rd Thurs. 11-11:40 a.mBe Happy! sa mga magulang at anak●Araw at Oras:2nd & 4th Thurs. 10:30-11:50 ng umagaMaglaro tayo!●Araw at Oras:4th Sat. 1:30-4:00 ng hapon

●Aplikasyon:hindi kailangan. Magsadya sa mismong lugar..

Ang Omori Furusato Seaside Park ay ang unang munisipal na seaside park sa Tokyo na mayroong patag na baybayin na bahagyang pumapaligid sa isang bahagi ng dagat.Masisiyahan kayo maglaro sa may dalampasigan, at maglakad-lakad upang makita ang kagandahan ng mga bulaklak at kalikasan.Sa tabi ng Park naman ay makikita ang Omori Nori Museum kung saan nakatanghal ang kasaysayan ng paggawa ng nori o seaweed noong unang panahon. Aktuwal na mapag-aralan at maaring maranasan ang paggawa nito.

TOKYO CANOE FESTIVAL in OTA (May 25, 26 / 10AM-4PM)Mararanasan sa kaganapang ito ang saya ng canoe sports. Masayang mararanasan ang test-ride (pagsakay) sa bagong modelo ng canoe, Sea kayak touring, Canoe Polo Tournament atbp.

【Katanungan】 Ota Tourism Association:

☎ 03-3734-0202

Petsa: May 26, 20130ras: Mula 9:00 AM hanggang tanghaliLugar: Kamata Elementary SchoolPagtitipun: 9:00 AM sa micsOta

Mag patala sa: micsOta: ☎ 03-6424-8822 Fax: 03-5710-6330Mangyari lamang na magpatala ng maaga para maisagawa ang pag sasalin ng lingwahe.

Ota City Punta tayo dito

Omori Nori MuseumOta-ku Heiwa no Mori Kouen 2-203-5471-03339p.m -5p.m (Matatapos ng 7p.m kapag buwan ng June-Aug.)

Simula ng Event!

Omori Furusato Seaside Park (Furusato no Hamabe Kouen) Omori Nori Museum

Laro sa Piyotama Club sa mga magulang at anak.

Oyako de WA!! Kimono Fashion show(4 araw lang)

Isasagawa ang Disaster Drill para sa mga imigrante.

Page 4: Beginner's Japanese Class sa Otaku Tumatanggap ng mga Mag

所役区田大

東急線

線RJ

至川崎環状八号線

東口ロータリー東口ロータリー

(かんじょうはちごうせん)

かま

えき

とうきゅうせん

ひがしぐち

せん

おお

たく

やく

しょ

いたる かわさき

Wika Lunes Martes Miyerkoles Huwebes Biyernes Sabado Linggo

Ingles 10am-5pm 1pm-5pm(4th)

Intsik 10am-5pm 10am-5pm 10am-5pm 10am-5pm 10am-5pm 1pm-5pm(1st,3rd)

Tagalog 10am-5pm 10am-5pm 10am-5pm 10am-5pm 1pm-5pm(2nd)

▶ Kinakailangan ang reserbasyon para sa interpretation sa mga wika na susunod:

Korean,Spanish,Portuguese,Vietnam, Thai,Russian,Urdu,Nepali,Hindi,Bengali.

【Inquiries】 Interpeople Community Center

☎ 03-6424-8822 FAX 03-5710-6330

http://www.micsota.jp/

mics Ota (Interpeople Community Center) Ito ay ang samahan para sa

mga naninirahang immigrante dito sa Ota City.

○ Konsultasyon:Tungkol sa mga bata, pagpapakasal, diborsiyo, o tungkol sa trabaho. Kapag may mga suliranin ay maaring kumonsulta sa pamamagitan ng iba’t-ibang lingwahe.○ Interpretasyon:Ang samahang ito ay magpapadala ng mga interpreter sa Ota Ward City office o mga Hoikuen para matulungan kayo sa pag-aayos ng mga kinakailangang papeles. ○ Iba:Mga boluntaryong klase sa pag-aaral ng Japanese

Walang bayad ang mga konsultasyon at pagsasalin ng lingwahe na ginagawa dito sa mics Ota. Pumunta kung kinakailangan.

Sa mics Ota, halos araw-araw ay tumatanggap ng konsultasyon mula sa mga dayuhan. Ang “konsultasyon” ay medyo mabigat ang dating ngunit halimbawang may mga papel na galing sa ward office, eskwelahan at mga dokyumentong pampubliko, na hindi nabababasa o naiintindihan, lumapit po kayo nang walang pag-aatubili. Kahit nakakapagsalit ng wikang hapon subalit hindi nakakasulat/nakakabasa ay inaanyayahan po na magsadya sa aming tanggapan. Lalo na sa buwan ng Mayo, panahon ng buwis at iba pang mga sulatl na galing sa ward office,magsadya lamang sa aming tanggapan kapag mayroong hindi maintindihan.Maging ang mga marunong ng salitang hapon ngunit nais manghingi ng payo sa sariling wika, tignan ang iskedyul ng mga serbisyo ayon sa iba’t-ibang wika, maaaring sa telepono o pagsadya ng personal.

Konsultasyon sa ibat-ibang wika

Mula sa mics OtaHalina’t bumisita !!!

Ipagkatiwala sa mics Ota (Interpeople ommunity

Center) ang mga konsultasyon o

pag sasalin ng lingwahe!

4 Issued by Multicultural Society Section, Ota City Office 144-8621, 5-13-14, Kamata, Ota City

TEL= 03-5744-1717 FAX= 03-5744-1518