benefits of quitting

Download Benefits of Quitting

Post on 21-Dec-2016

221 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Sa loob ng 20 minuto pagkatapos

  ng iyong huling sigarilyo, ang

  iyong katawan ay magsisimula na makaranas

  ng mga serye ng mga pagbabago na

  magpapatuloy ng ilang mga taon.

  Ang panganib ng Pagka-stroke ay nababawasan kumpara sa isang tao na hindi kailanman nanigarilyo.

  Ang mga panganib na magkaroon ng Kanser sa bibig, lalamunan, at esopagus ay nababawasan ng kalahati.

  Ang panganib na magkaroon ng Kanser sa gulung-gulungan (larynx) ay nababawasan.

  Ang panganib na magkaroon ng Sakit sa puso (coronary heart disease) ay nababawasan ng kalahati.

  Ang panganib ng pagkakaroon ng Ulser ay bumababa.

  Makalipas ang 20 Minuto Bumababa ang tulin ng tibok ng puso.

  Makalipas ang 12 orasAng antas ng karbon monoksido (carbon monoxide) sa iyong dugo ay bumababa upang maging normal.

  Makalipas ang 2 Linggo hanggang 3 Buwan Nagsisimulang bumaba ang panganib ng atake sa puso. Nagsisimulang humusay ang pagganap ng baga.

  Makalipas ang 1 hanggang 9 na Buwan Bumababa ang pag-ubo at pagkahapo.

  Makalipas ang 1 taon Ang panganib ng pagkakaroon ng sakit sa puso ay nababawasan

  ng kalahati kumpara sa isang naninigarilyo.

  Makalipas ang 5 15 Taon Ang panganib na magkaroon ng atake sa puso (stroke) ay nababawasan kumpara doon sa isang hindi naninigarilyo.

  Makalipas ang 10 Taon Ang antas ng kamatayan dahil sa kanser sa baga ay halos kalahati kumpara sa isang naninigarilyo. Ang panganib ng pagkakaroon ng mga kanser sa bibig, lalamunan, esopagus, pantog, bato, at sakit sa lapay (pancreas) ay bumababa.

  15 Taon Pagkalipas Huminto sa PaninigarilyoAng panganib ng pagkakaroon ng sakit sa puso ay babalik sa normal tulad nang sa hindi naninigarilyo.

  Ang panganib ng pagkamatay dahil sa Talamak na Nakababarang Sakit sa Baga (chronic obstructive pulmonary disease) ay nababasawan. Ang panganib na magkaroon ng kanser sa baga ay bumababa ng hanggang sa kalahati.

  Ang panganib ng pagkakaroon ng Kanser sa pantog ay nababawasan ng kalahati.

  Bumababa ang Sakit sa Paligid ng Ugat sa Puso (peripheral artery disease).

  Nabababaan ang panganib ng pagkakaroon ng parang leeg na bahagi ng matris (cervical) na kanser.

  Ang pagkakaroon ng Mababang timbang sa bagong panganak na sanggol ay bumababa kung ikaw ay humintong manigarilyo bago ang pagbubuntis o sa iyong unang trimester.

  Baga ng naninigarilyo

  Baga ng hindi naninigarilyo

  Benepisyo ng Paghihinto sa Paninigarilyo

 • NicotiNA: isANg mAlAkAs NA pAgkAgumoNKung sinubukan mong huminto sa paninigarilyo, alam mo kung gaano ito kahirap. Mahirap ito dahil ang nikotina ay isang nakakagumon na druga. Kadalasan ang mga tao ay dumadaan sa maraming mga pagsubok na humintong manigarilyo bago sila magtagumpay, ngunit marami ang humihinto sa una nilang pagsubok. Tuwing susubukan mong humintong manigarilyo, natututunan mo kung ano ang nakakatulong at kung ano ang nakakasakit.

  Limampung milyong mga

  Amerikano ang huminto

  sa paggamit ng tabako. Kaya

  mo din ito!

  Ang paghihinto sa paninigarilyo ang isa sa pinakamahalagang mga bagay na magagawa mo. Mas hahaba ang iyong buhay at magiging mas malusog. Ang pagkakataon na magkaroon ka ng isang atake sa puso, strok, o kanser

  ay bababa. Kung ikaw ay buntis, mapapabuti ang posibilidad ng pagkakaroon mo ng

  isang malusog na sanggol. Ang mga kasamahan mo sa bahay, lalo na ang iyong mga anak, ay

  magiging mas malulusog din. Magkakaroon ka ng dagdag na pera upang gastusin sa ibang mga bagay

  maliban sa sigarilyo.

  limANg pArAAN sA pAghihiNtoMayroon kang magandang pagkakataon sa paghihinto ng paninigarilyo kung gawinmo lahat ang mga ito.

  1. Maghanda Magtakda ng isang petsa sa paghihinto.

  Itapon ang LAHAT ng mga sigarilyo at mga abuhan ng sigarilyo (ashtray) sa iyong tahanan, kotse, at sa lugar ng iyong trabaho.

  Hilingin sa mga bisita na huwag manigarilyo sa iyong tahanan.

  Balikan ang iyong mga nakaraang pagsubok na huminto. Isipin kung ano ang gumana at kung ano ang hindi gumana.

  Sa sandaling ikaw ay nakahinto, huwag na muling manigarilyoKAHIT MAN LAMANG ISANG HITHIT!

  2. Kumuha ng tulongAyon sa pananaliksik, mas mataas ang posibilidad mong magtagumpay kung ikaw ay may tulong.

  Sabihin sa iyong pamilya, mga kaibigan, at kasamahan sa trabaho na ikaw ay hihinto at kailangan mo ang kanilang tulong. Hiligin sa kanila na huwag manigarilyo o huwag iwanan ang mga sigarilyo sa iyong harapan.

 • Makipag-usap sa iyong tagabigay ng serbisyo (provider) sa pangangalagang pangkalusugandoktor, dentista, nars, parmasiyutiko (pharmacist), sikologo (psychologist), o tagapayo sa paninigarilyo.

  Kumuha ng indibiduwal, pang-grupo, o sa pamamagitan ng telepono na pagpapayo. Mas maraming pagpapayo ang iyong makuha, mas mataas ang posibilidad na huminto. Humanap ng programa sa isang lokal na ospital o sentrong pangkalusugan. Tawagan ang iyong lokal na kagawaran ng kalusugan para sa impormasyon tungkol sa mga programa sa iyong lugar.

  3. Matuto ng bagong mga kakayahanSubukang gawing abala ang iyong sarili mula sa tukso ng paninigarilyo. Makipag-usap sa iba, maglakad, o maging abala sa isang gawain.

  Sa unang pagsubok mong huminto, baguhin ang iyong regular na gawain. Ibahin ang ruta patungo sa trabaho. Uminom ng tsaa sa halip na kape. Kumain ng almusal sa ibang lugar.

  Subukan na bawasan ang iyong masyadong pag-iisip (stress). Maligo sa mainit-init na tubig, mag-ehersisyo, o magbasa ng libro.

  Magplano na gumawa ng isang bagay araw-araw na nagpapasaya sa iyo.

  Uminom ng maraming tubig at iba pang mga inumin.

  4. Kumuha ng gamotAng mga gamot ay makakatulong sa iyong mabawasan ang ilan sa iyong mga pagnanais na manigarilyo.

  Naaprubahan ng Food and Drug Administration (FDA) ng Estados Unidos ang mga over-the-counter na gamot na ito upang makatulong sa iyong paghinto sa paninigarilyo: ang patch, nicotine gum, nicotine lozenges. At, ang nicotine inhaler, nasal spray, at Zyban/Buproprion ay handang makuha kung may reseta.

  Humingi ng payo sa iyong tagabigay ng serbisyo (provider) sa pangangalagang pangkalusugan at basahin nang mainam ang impormasyon sa pakete.

  Ang mga gamot na ito ay makakapagpadoble sa pagkakataon na ikaw ay makahinto nang ganap.

  Lahat ng sumusubok na huminto ay maaaring makikinabang mula sa paggamit ng gamot. Kung ikaw ay buntis o sinusubukang magbuntis, nagpapasuso ng bata, mas bata sa 18 taong gulang, naninigarilyo ng mas kaunti sa 10 sigarilyo sa bawat isang araw o may kondisyong medikal, makipag-usap sa iyong tagabigay ng serbisyo (provider) sa pangangalagang pangkalusugan bago kumuha ng mga gamot.

  5. Maging handaMadalas sa pagbabalik sa dati ay nagaganap sa loob ng unang tatlong buwan. Huwag mahinaan ng loob kung magsimula ka muling manigarilyo. Tandaan, karamihan sa mga tao ay ilang beses sumusubok na huminto bago sila nagiging ganap na matagumpay.

  mgA mAhihirAp NA situwAsyoNg kAilANgANg AbANgAN

  Alak. Iwasan ang alak. Ang pag-inom ay nakakapagpababa sa pagkakataon ng pagtagumpay.

  Ibang Mga Naninigarilyo. Ang pagsama sa ibang mga naninigarilyo ay nag-uudyok sa iyong manigarilyo.

 • Pagtaas ng Timbang. Marami sa mga naninigarilyo ang tumataas ang timbang kapag sila ay huminto, karaniwang mas kaunti sa 10 libra. Kumain ng malusog na diyeta at parating maging aktibo. Huwag pahintulutang maabala ka ng pagtaas ng timbang mula sa iyong pangunahing layunin---ang paghinto sa paninigarilyo.

  Masungit o Lubos na Pagkalungkot. Maghanap ng ibang mga paraan upang mapahusay ang iyong disposisyon maliban sa paninigarilyo. Makipag-usap sa isang kaibigan, kapamilya, o tagapayo. Magsimula ng isang bagong libangan. Mag-ehersisyo o maglakad.

  Kung ikaw ay may mga problema, makipag-usap sa iyong tagabigay ng serbisyo (provider) sa pangangalagang pangkalusugan.

  mgA NAtAtANgiNg situwAsyoN o koNdisyoN Iminumungkahi ng mga pag-aaral na lahat ay kayang huminto sa paninigarilyo. Ang iyong situwasyon o kondisyon ay maaaring makapagbigay sa iyo ng natatanging dahilan upang huminto.

  Mga buntis/mga bagong ina. Protektahan ang kalusugan ng iyong anak at ng iyong sarili.

  Mga pasyente na na-ospital. Bawasan ang mga problemang pangkalusugan at nakakatulong sa paggagaling.

  Mga pasyente na na-atake sa puso. Bawasan ang panganib ng ikalawang atake sa puso.

  Mga pasyente na may kanser sa baga, ulo, at leeg. Bawasan ang iyong panganib ng ikalawang kanser.

  Mga magulang. Protektahan ang iyong mga anak mula sa sakit na sanhi ng pangalawang paninigarilyo (second-hand).

  International District Medical & Dental Clinic720 8th Avenue SouthSeattle, WA 98104206.788.3700

  Holly Park Medical & Dental Clinic3815 South Othello StreetSeattle, WA 98118206.788.3500

  www.ichs.com