bill gates

12

Upload: soroush-afghani

Post on 18-Jul-2015

224 views

Category:

Business


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Bill gates
Page 2: Bill gates

یکی از گیتسبیل ت دترین شخصیثروتمنجهان

ر عبدانصی: تهیه کننده گانسروش و شیر شاه فهیم

Page 3: Bill gates
Page 4: Bill gates

در سیاتل امریکا متولد شد ۱۹۵۵بیل گیتس بنیان گذار مایکروسافت در سال

ترین و دو بار عنوان ثروتمند ترین فرد جهان و چندین سال متوالی ثروتمند

ویلیام هنری گیتس»نام اصلی او . شخص در ایاالت متحده را کسب کرد

در او به دلیل بنیان گذاری شرکت نرم افزاری مایکروسافت. است« سوم

رکت شهرت یافت و این ش« پل آلن»بیست سالگی به همراه دوست دیرینه اش

دوز، امروزه قوی ترین شرکت نرم افزاری دنیا است و محصول بر تر آن، وین

عالوه . توسط اکثر کامپیوترهای شخصی مورد استفاده روزانه قرار می گیرد

بازی در تولید آن شرکت نیز از محبوب ترین کنسول های« اکس باکس»بر آن

.میان عالقه مندان به بازی های ویدئویی است

...گیتسبیل

Page 5: Bill gates

دهاروارد کرشروع به تحصیل در رشته حقوق دانشگاه ۱۹۷۳بیل گیتس در

بال سیر به سرانجام نرسید، چرا که بیل همیشه به دناه گچهیولی این تحصیل

تر وقت در دنیای کامپیو تر ها بود و به گفته دوستان و همکالسی هایش، بیش

م وی در سال دو. خود را صرف کار کردن با کامپیوتر های دانشگاه می کرد

ویا از هاروارد خارج شد و به دنبال پی گیری رویای نوجوانی اش رفت این ر

وی . دتاسیس شرکت خویش و ایجاد تحول در دنیای کامپوتر های شخصی بو

. همیشه از نامیده شدن به عنوان دانشجوی اخراجی هاروارد متنفر بودلقی شود، اخراجی که شاید به نظر سایر افراد از بین رفتن موفقیتی عظیم ت

ی ولی گیتس در مدت زمان کمی بعد از آن نشان داد که این دانشجوی اخراج

.چه نبوغی در دنیای کامپیو تر و نرم افزار ها دارد

...گیتسبیل

Page 6: Bill gates

عددیانتقاد های متباز آغاز تاسیس و شروع به کار مایکروسافت، همیشه با

و بود در زمینه شیوه تجارت، بازاریابی و رقابت تجاری این شرکت رو به ر

و پرونده های مختلف حقوقی علیه وی و شرکت اش در برهه های مختلف

زی مطرح شدند که همگی سرانجامشان برای وی بی ضرر بودند، چه با پیرو

ر ولی همیشه د. در دادگاه و چه با کوتاه آمدن اش بر سر چند بند یک قرارداد

اتهامی که)طی این سال ها از طرف شرکت های رقیب متهم به سرقت ایده ها

ایت یا عدم رع( استیو جابز بر سر استفاده مایکروسافت از موس به وی زد

آی » ترین مروج آن همیشه بزرگاتهامی که)شرایط منصفانه در رقابت

قابت ولی نبوغ وی نهایتا اکثر این رقیب ها را از عرصه ر. می شد( بود« بی ام

اببرای مثال وقتی آی بی ام تصمیم گرفت همکاری خود را بیرون کرد،

...گیتسبیل

Page 7: Bill gates

ی ایده به عنوان بزرگ ترین مشتری قطع کند بیل با هوشمندمایکروسافت

ی ویندوز را وارد بازار کرد که باعث خروج کامل آی بی ام به عنوان شرکت

.مستقل از دنیای کامپیوتر های شخصی شد

ند، در طرفداران اپل عموما به عنوان چهره ای شریر به بیل گیتس نگاه می کن

مایکروسافت و بیل گیتس همیشه . حالی که واقعیت خالف این است

راحی همکاری های متعدد و بسیاری با اپل و استیو جابز داشتند و حتی در ط

یفا کردند سیستم عامل اپل و بسیاری از اپلیکیشن های دیگر آن سهمی به سزا ا

ا رکود اپل بوقتی که اما کمک اصلی به سال های آخر قرن بیستم برمیگردد،

رای و استیو جابز دوباره به کمپانی که تاسیس کرده بود، بشدید مواجه بود

را مخدوش وجابز که تمام راه های روبه رو . مدیریت و نجات آن دعوت شد

...گیتسبیل

Page 8: Bill gates

ین بار بیل قابل اعتماد می دید، به سراغ رفیق قدیمی، بیل گیتس رفت و اغیر

شید و گیتس بود که با تزریق حجم عظیمی سرمایه، روحی دوباره به اپل بخ

باعث شکوفایی مالی دوباره آن شد، ولی در همین زمان هم وقتی جابز در

جشن این پیروزی به کمک سخاوتمندانه دوستش اشاره کرد و او را به

.ه شدصورت آنالین و زنده بر پرده سالن آورد، گیتس با تمسخر حضار مواج

با یکی از کارمندان خویش که مدت ها پیش از آن با هم در۱۹۹۴بیل در سال

اره امری که خیلی درب. در هاوایی ازدواج کرد« ملیندا»ارتباط بودند به نام

عجیب وی قابل پیش بینی نبود، چرا که او همیشه در ارتباط با جنس مخالف

ه در جلوه می کرد، به گفته یکی از زندگی نامه نویسان وی اولین سوالی ک

نمره هایآن ها می کرد، درباره سابقه تحصیلی و ازمالقات اولش با دختران

...گیتسبیل

Page 9: Bill gates

ا بود که به احتمال زیاد به مذاق خیلی از آن دختران خوش نمی آمد امایشان

مگی حاصل این ازدواج سه فرزند به نام های، جنیفر، فوبی و روری بود که ه

به همراه والدین خود در عمارتی استثنایی و مدرن در شمال غربی ایاالت

متحده، شهر مدینا در ایالت واشنگتن، زندگی می کنند اما مهم تر از آن،

ل و ملیندا ثمره ای بود که این ازدواج برای بشریت داشت و آن تاسیس بنیاد بی

ع با هدف تغییر جهان به مکانی بهتر برای زندگی نو۲۰۰۰گیتس در سال

ا سال فعالیت خود دستاورد های بزرگ و قابل ذکری ر۱۴بشر بود که در این

به همراه داشت و عمده فعالیت هایش را در زمینه بهداشت و سالمت عمومی

به قدری این پیشرفت ها. نیافته و کمتر توسعه یافته بودتوسعهدر کشور های

اعالم کرد که موفق شده است تا بیماری ۲۰۱۲بود که بنیاد گیتس در سال

هباسهال که ساالنه جان حدود یک و نیم میلیون کودک را در هند می گرفت

...گیتسبیل

Page 10: Bill gates

.کامل از این کشور ریشه کن کندطور

، سعی دربنیاد خویش و همسرشبیل گیتس همواره از زمان آغاز به کار

ت در جذب دیگر میلیونر ها به کمک در پروژه های بنیاد داشت و نهایتا توانس

سهام دار شرکت وتاجر و مدیر عامل « وارن بافت»با جذب ۲۰۰۶سال

ی ها این همکار. برکشایر هاتاوی، سرمایه بنیاد را به دوبرابر افزایش دهد

هنوز ادامه دارد و ماهانه میلیونر ها و شهروندان عادی بسیاری کمک های

ویش را خوشبختانه این بنیاد هم حامیان مالی خ. شایانی به این بنیاد می کنند

ناامید نکرده و اقدام های بزرگی در جهت بهداشت عمومی و واکسیناسیون

.کودکان کشور های فقیر انجام داده است

...گیتسبیل

Page 11: Bill gates

اشق بیل گیتس را همه به عنوان ثروتمندی فروتن می شناسند، فردی که ع

نیز با « بونو»خواننده اش .تنیس و گلف و گروه موزیک محبوبش یوتو است

رمایه ای بیل انسانی است که اعتقاد دارد س. وی در بنیاد گیتس همکاری می کند

ا پس از که به دست آورده را باید به بهترین شکل به جامعه برگرداند و دنیا ر

وی که همواره از آغاز . خود جای بهتری برای زندگی دیگران کرد

اسیس مایکروسافت به عنوان رئیس هیئت مدیره آن شناخته می شد، بعد از ت

رد و سعی بنیاد گیتس به تدریج فعالیت های خود در مایکروسافت را کمتر ک

تا . دکرد وقت بیشتری را به فعالیت های انسان دوستانه خود اختصاص ده

گیریره هئیت مدیره کناریاستاینکه نهایتا در فوریه امسال به طور کلی از

...گیتسبیل

Page 12: Bill gates

ت با کرد و اکنون به صورت پاره وقت به عنوان مشاور فن آوری مایکروساف

.همکاری می کنداین شرکت

را به گیتس همچنین نویسنده سه کتاب است و جوایز و مدال های متعددیبیل

ریافت خاطر کارهای فنی و تکنولوژیکی و فعالیت های انسان دوستانه خود د

.کرده است

پایان

رفته قابل ذکر است که معلومات فوق از میان بعضی سایت های انترنتی گ

.شده است

...گیتسبیل