biometric for e-commerce

of 14 /14
م حی ن ا حم ا م ا بسرکز علمی مبردی کارنشگاهی بابلد دا جها رشتهعاتوری اط مهندسی فنادهای فناوریبر کاررت الکیک در تجا بیومتر ترونیکترونیکرت الک تجاحمد اسدی مهندس مستاد اید توسط اس: اصغری زاده مجید دی ماه1392

Upload: majid-asgharizadeh

Post on 13-Aug-2015

74 views

Category:

Technology


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Biometric for e-commerce

بسم اهلل ارلحمن ارلحیمجهاد دانشگاهی بابلکاربردی –مرکز علمی

مهندسی فناوری اطالعاترشته

ترونیکبیومتریک در تجارت الککاربردهای فناوری

تجارت الکترونیک

استاد مهندس محمد اسدی

مجید اصغری زاده: اسالید توسط 1392دی ماه

Page 2: Biometric for e-commerce

به معنای زندگی و کلمه Biosکلمه بیومتریک از کلمه یونانی Metrikos همه ما می . به معنای اندازه گیری تشکیل شده است

فاده دانیم که ما برای شناسایی همدیگر از یکسری ویژگی هایی استمی کنیم که برا ی هر شخص به طور انحصاری است و از شخصی

به شخص دیگر فرق می کند که از آن جمله می توان به صورت و . گفتار و طرز راه رفتن اشاره کرد

Page num 1

Page 3: Biometric for e-commerce

از بیومتریک بعنوان یکی از MITدانشگاه 2000در ژانویه سال.فناوری جدید که دنیا را تغییر خواهد داد، نام برده شده است10

.ند جایگاه پیش بینی شده را کسب کسریعتر باعث شد بیومتریک 2001سپتامبر11وقوع حوادث

لی الملتعیین اولتیماتومهای زمانی از سوی نهادهای بینبا به زودی همه کشورها مجبور به استفاده از این فناوری در صدور مدارک

. شوندشهروندان خود می

Page num 2

Page 4: Biometric for e-commerce

: دو اصطالح مهم در بیومتریکیکیک به تطابق -1چندیک به تطابق -2

*****************

شناسایی افراد در بیومتریک:پارامترهای رفتاری -2: فیزیولوژیکیپارامترهای -1از طریق امضاءشناسایی -اثر انگشت-

از طریق صداشناسایی -چشماز روی شبکیه شناسایی -کیبوردبر رویشناسایی از روی شدت ضربه -چشماز طرق عنبیه شناسایی -دستاز روی هندسه شناسایی --*************************

Page num 3

Page 5: Biometric for e-commerce

سامانه بیومتریکیبیومتریکی اساساً یک سامانه تشخیص الگو ست که هویت اشخاص را با استفاده از اطالعات بیومتریکی سامانه

. آنها، تعیین یا تأیید می نماید**************************

Page num 4

:موارد کاربرد بیومتریک▼قانونی◄دولت◄تصدیق کارمندان◄تجاری◄مراقبت بهداشتی◄مسافرت و مهاجرت◄شناسایی جسد ،مجرمان و والدین کودکان گم شده◄خود پردازها و پایانه های فروش◄تجارت الکترونیکی و تلفنی◄دسترسی به رایانه و شبکه◄دسترسی فیزیکی و کنترل حضور و غیاب◄مدیریت بحران◄

Page 6: Biometric for e-commerce

تجاری

بانکی برای مشتریان و ورود و خروج کارمندان بانکبه حساب دسترسی -1بانکداری آنالین-2ATMدر معامله بیومتری -3تشخیص هویت از طریق صدا در معامالت تلفنی-4در تجارت الکترونیکبررسی هویت افراد در معامله از راه دور -5

Page num 5

Page 7: Biometric for e-commerce

تجارت الکترونیک و تلفنی-( تی خصوصاً تلفنی یا اینترن) کاربردهای این حوزه بیشتر مربوط به تراکنشهای از راه دور

.می باشد رپرست یکی از مهمترین مزایای استفاده از سامانه بیومتریکی در این فرآیندها عدم نیاز به س

رد صوت نگاری از جمله بیومتریک های پرکارب. یا ناظر ورود و تصدیق هویت افراد می باشد.باشد در این حوزه می

********************************

بیومتریکپرداخت وسط پرداخت با اثر انگشت یکی از سیستمهای پرداخت بیومتریک است که ت

.شده استمعرفی DERMALOGشرکت

Page num 6

Page 8: Biometric for e-commerce

(Fingerprint Payment)با اثر انگشت رداخت پ

کاربرییک حساب افتتاح -خریدانجام -

**************************

خریدهای نحوه پرداخت هزینه

پیش پرداخت-

بدهیپرداخت به صورت -

**************************

های اثرانگشتreaderانواع روش خازنی-

روش نوری-

Page num 7

Page 9: Biometric for e-commerce

کاستفاده از اثر انگشت به جای کارت اعتباری در پرداخت الکترونی

گاه ها یک شرکت اسپانیایی، دستگاه دیجیتال قابل حملی برای کار در فروشطراحی کرده، که خریدار صرفا با اثر دو انگشت خود می تواند مبالغ

.محصوالت خریداری شده خود را پرداخت کند

جزئیات کارت اعتباری خود را با اثر (Paytouch)کاربران پرداخت لمسیا یا انگشت خود مرتبط می کنند تا بدون نیاز به وارد کردن رقم شناسایی، امض

. حتی خود کارت توانایی خرید داشته باشندPage num 8

Page 10: Biometric for e-commerce

زرمراه حل اینتل برای گذر از کلمه / بانکداری آنالین با کف دست

کان کلمه رمز برای استفاده از خدمات بانکداری آنالین، شبکه های اجتماعی و ایمیل با فناوری تخود های پ تاشرکت اینتل این فناوری را برای تبلت و لپ .دادن کف دست جایگزین می شود

.توسعه داده است

*********************خودپردازهای بیومتریک

Ogaki Kyoritsuیک بانک ژاپنی به نامدرحال آماده سازی دستگاه های خودپرداز

ن وارد کردو بیومتریک است که با اسکن دست و بدون چهار رقمی PINتاریخ تولد و یک

استفاده از کارت به آن ها اجازه می دهد به .حساب خود دسترسی داشته باشند

Page num 9

Page 11: Biometric for e-commerce

(بدون تماس دست) موبایلیامنیت بیومتریک برای پرداخت های ، فرایند احراز هویت را با تکنولوژی غیرتماسی تا Natural Securityخوانشگر بیومتریک

عات با لمس سنسورهای بیومتریک توسط مشتریان، اطال. متری پشتیبانی می کند1.5فاصله .به خوانشگر کارت منتقل شده و احراز هویت آغاز می شود

Page num 10

Page 12: Biometric for e-commerce

امضای بیومتریکنوع امضاء مبتنی بر ویژگی ها و معرف های زیست شناختی فرد یعنی خصوصیاتاین

ت رفتاری مثل نحوه انجام امضای دست نویس و خصوصیات فیزیولوژیک مثل اثر انگش. است

این روش اگرچه ممکن است تا حد زیادی بتوان امضاء را منحصر به فرد دانست، ولی در ا یک مشکل امضای بیومتریک این است که خصیصه های فیزیکی و رفتاری افراد ب

Page num.می شودو سایر عوامل دگرگون افزایش سن، بیماری 11

Page 13: Biometric for e-commerce

:و در نتیجه نچه دنیای آینده بسیار با آکند، خود در زمینه بیومتریک عمل دنیای فناوری بتواند به وعده های اگر

. بودخواهد اکنون می شناسیم، متفاوت

Page num 12

Page 14: Biometric for e-commerce

:پیشنهاداتفرهنگی و جتماعی ، افنی ، نتظامی امنیتی ت امالحظاو ها د یکررومطالعه رد طبیعی موی نهاابحرونح اسووری در ین فنادی اقتصاو اPage numاپیان.دگیرار قر 13