bÁo cÁo kt-xh và n m 2020

of 21 /21
1 UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /BC-SXD Hà Nam, ngày tháng năm 2020 BÁO CÁO Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối m 2020 của Sở Xây dựng Thực hiện văn bản số 1414/UBND-TH ngày 25/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Văn bản số 858/SKHĐT-TH ngày 20/5/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH 6 tháng đầu năm 2019. Sở Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau: I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 Trong 6 tháng đầu năm 2020, thực hiện nhiệm vụ do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao, tập thể Lãnh đạo Sở cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành xây dựng đã nhận thức sâu sắc về chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu công tác. Ngay từ đầu năm, tập thể Lãnh đạo Sở đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các tổ chức, phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị thuộc Sở chủ động phối hợp với các Sở, ngành và các huyện, thành phố nghiên cứu tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời điều chỉnh, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các hướng dẫn trong lĩnh vực đầu tư xây dựng đáp ứng yêu cầu đề ra. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Xây dựng trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao, hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao đều đang thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ quy định. Vì vậy, công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2020 của Ngành Xây dựng đạt được một số kết quả chủ yếu sau: 1. Công tác quản lý nhà nước về xây dựng: 1.1. Công tác tham mưu soạn thảo văn bản theo Chương trình công tác năm 2020: + Đã trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1538/KH-UBND ngày 03/6/2020 về cấp nước an toàn, chống thất thoát, thất thu nước sạch trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2020-2025.

Author: others

Post on 30-Dec-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

UBND TNH HÀ NAM1
UBND TNH HÀ NAM CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM
S XÂY DNG c lp - T do - Hnh phúc
S: /BC-SXD Hà Nam, ngày tháng nm 2020
BÁO CÁO
Tình hình thc hin K hoch phát trin KT-XH 6 tháng u nm
và Nhim v trng tâm 6 tháng cui nm 2020 ca S Xây dng
Thc hin vn bn s 1414/UBND-TH ngày 25/5/2020 ca y ban nhân
dân tnh v vic kim im công tác ch o, iu hành 6 tháng u nm và
trin khai thc hin nhim v 6 tháng cui nm 2020; Vn bn s
858/SKHT-TH ngày 20/5/2019 ca S K hoch và u t v vic báo cáo
tình hình thc hin K hoch phát trin KTXH 6 tháng u nm 2019.
S Xây dng báo cáo tình hình thc hin nhim v 6 tháng u nm và
trin khai thc hin nhim v 6 tháng cui nm 2020 vi nhng ni dung ch
yu sau:
I. CÔNG TÁC CH O IU HÀNH 6 THÁNG U NM 2020
Trong 6 tháng u nm 2020, thc hin nhim v do U ban nhân dân
tnh giao, tp th Lãnh o S cùng toàn th cán b, công chc, viên chc
ngành xây dng ã nhn thc sâu sc v chc nng, nhim v và yêu cu
công tác. Ngay t u nm, tp th Lãnh o S ã tp trung ch o quyt
lit các t chc, phòng chuyên môn nghip v, n v thuc S ch ng
phi hp vi các S, ngành và các huyn, thành ph nghiên cu tham mu
cho y ban nhân dân tnh kp thi iu chnh, ban hành các vn bn quy
phm pháp lut, các hng dn trong lnh vc u t xây dng áp ng yêu
cu ra. Công tác qun lý nhà nc trong lnh vc Xây dng trên a bàn
tnh ngày càng c nâng cao, hu ht các mc tiêu, ch tiêu k hoch nhim
v theo Chng trình công tác nm c Tnh y, y ban nhân dân tnh giao
u ang thc hin m bo cht lng, úng tin quy nh. Vì vy, công
tác ch o, iu hành 6 tháng u nm 2020 ca Ngành Xây dng t c
mt s kt qu ch yu sau:
1. Công tác qun lý nhà nc v xây dng:
1.1. Công tác tham mu son tho vn bn theo Chng trình công
tác nm 2020:
+ ã trình UBND tnh ban hành K hoch s 1538/KH-UBND ngày
03/6/2020 v cp nc an toàn, chng tht thoát, tht thu nc sch trên a
bàn tnh Hà Nam giai on 2020-2025.
2
+ ang xây dng d tho Quyt nh ban hành B n giá bi thng
nhà, vt kin trúc và di chuyn m m khi nhà nc thu hi t trên a bàn
tnh Hà Nam nm 2021.
1.2. Công tác Qun lý Quy hoch - Kin trúc:
Thc hin chc nng qun lý trong lnh vc Quy hoch - kin trúc, S
Xây dng ã tích cc ch ng tham mu, trình y ban nhân dân tnh phê
duyt nhim v, án quy hoch nh: Quy hoch chi tit xây dng t l
1/500 t hp dch v thng mi và nhà Thái Hà ti phng Yên Bc th xã
Duy Tiên; iu chnh cc b quy hoch xây dng ô th ch Sông, huyn
Bình Lc; iu chnh cc b QH chi tit XD t l 1/500 m rng Cm công
nghip Kim Bình TP Ph Lý; quy hoch chi tit xây dng t l 1/500 khu t
phía Bc KCN Hòa Mc ti phng Châu Giang th xã Duy Tiên; Khu dch
v du lch và nhà Kh Phong huyn Kim Bng; iu chnh cc b quy
hoch chi tt xây dng t l 1/500 cm công nghip Bình Lc xã Trung
Lng huyn Bình Lc; iu chnh quy hoch chi tit t l 1/500 Khu nhà
ô th Quang Thành ti phng Yên Bc,th xã Duy Tiên; quy hoch chi tit
xây dng t l 1/500 KCN ng Vn I m rng phía ông bc nút giao Vc
Vòng th xã Duy Tiên; iu chnh cc b QHCT xây dng t l 1/500 khu
công nghip ng Vn I m rng…
Nhim v quy hoch chi tit t l 1/500 Khu vc ci to, chnh trang ô
th theo quy hoch phân khu t l 1/2.000 Khu i hc Nam Cao, thuc a
bàn xã Hoàng ông, huyn Duy Tiên; Quy hoch chi tit t l 1/500 v trí 02
khu t to ngun vn hoàn tr d án TXD ng giao thông, ci to kênh
chính Tây on t ng inh Tiên Hoàng n ng Lê c Th (QL21B)
và các công trình liên quan trên a bàn thành ph Ph Lý. Quy hoch chi tit
t l 1/500 khu trung tâm th trn Vnh Tr, huyn Lý Nhân; Quy hoch phân
khu t l 1/2000 khu vc phía Nam ng inh Tiên Hoàng, a bàn phng
Thanh Châu và xã Liêm Chung thành ph Ph Lý; Quy hoch chi tit t l
1/500 khu ô th Duy Tiên thuc a bàn các phng Duy Hi, Duy Minh,
ng Vn, th xã Duy Tiên; Quy hoch chi tit xây dng t l 1/500 Khu nhà
kt hp dch v thng mi thuc a bàn xóm 7, xã Liêm Tuyn, thành
ph Ph Lý; Quy hoch chi tit xây dng t l 1/500 Khu nhà ô th ti th
trn Tân Thanh, huyn Thanh Liêm; Quy hoch phân khu t l 1/2000 khu
vc các xã Lê H, i Cng, Nguyn Úy thuc huyn Kim Bng...
- Tham gia thm nh, ánh giá h s và kt qu thc hin tiêu chí xây
dng nông thôn mi i vi 2 huyn Bình Lc, Lý Nhân, làm c s công
nhn huyn t chun nông thôn mi.
- Thm nh tiêu chí xã nông thôn mi và nông thôn mi kiu mu ca
xã Xuân Khê huyn Lý Nhân, Liêm Phong huyn Thanh Liêm.
- Thm nh iu chnh Quy hoch xã Tiên Sn, th xã Duy Tiên.
- T u nm n 05/6/2020 ã gii quyt:
+ Thm nh nhim v, thm nh quy hoch chi tit 1/500: 34 h s.
+ Cp phép xây dng: 30 h s.
3
+ Thông báo a im: 18 h s.
1.3. Công tác Phát trin ô th và H tng k thut:
- Tip tc thc hin các Ngh quyt s 06-NQ/TU ngày 30/6/2016 v
ca Tnh y xây dng và phát trin thành ph Ph Lý n nm 2020, tm nhìn
nm 2030 nh theo k hoch ra.
- Phi hp, hng dn UBND huyn Kim Bng trin khai K hoch thc
hin xây dng huyn Kim Bng là ô th loi IV, tin ti thành lp th xã.
Tham mu UBND tnh báo cáo B Xây dng y quyn cho UBND tnh Hà
Nam t chc lp và phê duyt quy hoch chung ô th Kim Bng.
- Báo cáo B Xây dng tình hình trin khai thc hin phát trin ô th
thông minh bn vng.
- Yêu cu các huyn, thành ph báo cáo tình hình xây dng ngha trang
thí im, ngha trang cp xã, khn trng hoàn thành các nhim v tin ti
tng kt vic thc hin Ngh quyt s 18/2015/NQ-HND v quy nh qun
lý quy hoch, xây dng và s dng ngha trang trên a bàn tnh giai on
2018-2020.
- iu chnh cc b hng tuyn ng dây 220kv t trm bin áp
220kv Thanh Ngh n Trm bin áp 220kv Lý Nhân và i Thái Bình on
qua m sét xi mng Xuân Thành.
- Báo cáo tình hình sn xut, cung cp nc sch bo m cp nc an
toàn. Báo cáo công tác bo v môi trng nm 2019. Báo cáo kt qu hi
ngh k hoch cp nc an toàn tnh Hà Nam.
- Báo cáo UBND tnh thc trng và xut quy hoch phát trin các khu
công nghip trên a bàn tnh n nm 2025; nh hng n nm 2030
- Báo cáo thc trng và xut quy hoch phát trin các cm công
nghip trên a bàn tnh n nm 2025.
- Tham gia ý kin d tho k hoch bo v môi trng lu vc sông
Nhu - sông áy trên a bàn tnh.
- Tham gia ý kin d tho Ngh quyt và Quyt nh ban hành Quy nh
chính sách h tr u t nâng cp, hoàn thin h tng và xây dng các công
trình thu gom, x lý nc thi tp trung ti các cm công nghip trên a bàn
tnh Hà Nam...
1.4. Công tác Phát trin Nhà và th trng bt ng sn:
- Lnh vc nhà và th trng bt ng sn trên a bàn tnh din ra khá
sôi ng và hp dn, ã tng bc c th hóa Chng trình phát trin ô th
trên tng a bàn, góp phn thúc y quá trình ô th hóa, chuyn dch c cu
kinh t, nâng cao i sng ca nhân dân trong các khu vc.
- Báo cáo B Xây dng chuyn nhng quyn s dng t ã u t xây
dng h tng cho ngi dân t xây nhà.
- Báo cáo tng kt ánh giá kt qu thc hin chính sách nhà và th
trng bt ng sn trên a bàn tnh Hà Nam nm 2019.
4
- Thc hin nhim v c quan thng trc thc hin án xây dng
Nhà cho ngi có công vi cách mng theo Quyt nh s 22/2013/Q-TTg
ngày 26/4/2013 ca Th tng Chính ph, n nay, án ã hoàn thành vi
vic h tr cho 6.108 h xây dng nhà (Xây mi là 2.913 h; sa cha là
3.195 h) vi tng kinh phí là 173.804 t ng.
- Thc hin nhim v c quan thng trc thc hin án h tr v
nhà i vi h nghèo theo chun nghèo giai on 2011-2015 theo Quyt
nh s 33/2015/Q-TTg ngày 10/8/2015 ca Th tng Chính ph trên a
bàn tnh Hà Nam: Trên tng s 2.523 h, n nay ã có: 472 h c h tr t các
ngun kinh phí khác, 525 h c vay vn Ngân hàng chính sách, 427 c h tr
t ngân sách tnh (Huyn Kim Bng ã có báo cáo hoàn thành án).
1.5. Công tác Qun lý hot ng u t xây dng:
- Công tác thm nh d án u t xây dng và thit k d toán:
+ Thm nh h s thit k c s ca d án: 36 d án.
+ Thm nh h s báo cáo kinh t k thut, bn v thi công và d toán:
77 công trình. (Giá tr trc thm nh: 665,5 t ng. Giá tr sau thm nh:
625,7 t ng. Giá tr ct gim 39,8 t ng. Khong 5,98%).
+ Cp chng ch nng lc hot ng: 30 t chc.
+ Cp phép cho nhà thu nc ngoài: 11 h s.
- Công tác xây dng, gii quyt các c ch chính sách trong hot ng
u t xây dng:
+ Thu thp s liu, tính toán, công b Ch s giá xây dng cho khu vc
các huyn, thành ph trong tnh theo nh k quý I, II.
+ Xây dng k hoch, kim tra hot ng xây dng nm 2020.
+ Thông báo n các t chc, cá nhân tham gia hot ng xây dng v
vic cp chng ch hành ngh hot ng xây dng, và chng ch nng lc
hot ng xây dng.
- Công tác tuyên truyn, ph bin, kim tra các hot ng u t xây dng.
+ Thc hin công tác kim tra, nghim thu trong quá trình thi công,
nghim thu a công trình vào s dng: 18 công trình.
+ Báo cáo tình hình xác nh chi phí tin lng trong n giá sn
phm,dch v công ích.
+ Hng dn Xác nh n giá xây dng, giá ca máy và thit b thi công
xây dng theo các b nh mc xây dng, nh mc ca máy do B Xây dng
ban hành làm c s xác nh và qun lý chi phí u t xây dng trên a
bàn tnh Hà Nam.
1.6. Công tác qun lý Vt liu xây dng:
- Tip tc trin khai thc hin án xi mng giai on 2015-2020.
- Tip tc rà soát quy hoch khoáng sn (á, sét) trên a bàn tnh.
5
- Thm nh d án khai thác l thiên m á vôi làm nguyên liu xi
mng. Tham gia ý kin v thit k c s các d án khai thác á vôi làm vt
liu xây dng thông thng trên a bàn tnh.
- Tham gia thm nh báo cáo kt qu thm dò khoáng sn á vôi làm
vt liu xây dng thông thng trên a bàn tnh.
- Xây dng báo cáo thng xuyên, nh k v lnh vc vt liu xây dng.
1.7. Công tác Thanh tra, kim tra:
- Thng xuyên trin khai và thc hin kim tra công tác qun lý, thc
hin quy hoch; kim tra, ôn c, nm bt tình hình qun lý trt t xây dng
trên a bàn các huyn, c bit là trên a bàn thành ph Ph Lý: C th,
phân công Thanh tra viên thc hin kim tra, nm bt tình hình trt t xây
dng trên a bàn c phân công 02 ngày/tun (th hai và th sáu) quá trình
làm vic c thc hin nghiêm túc. T u nm n này ã ban hành x
pht vi tng s tin là 340.000.000
- Thc hin Quyt nh s 169/Q-SXD ngày 06/02/2020 ca Giám c
S v K hoch thanh tra, kim tra nm 2020.
- Ban hành K hoch 83/KH-SXD 14/01/2020 K hoch thc hin
phòng, chng tham nhng nm 2020.
- Ban hành K hoch 125/KH-SXD ngày 20/01/2020 K hoch trin khai
công tác thi hành pháp lut v x lý vi phm hành chính trên a bàn tnh nm 2020
- Xây dng báo cáo, chun b h s, tài liu phc v oàn thanh tra.
Thanh tra Chính ph và Công vn s 275/SKHT-THQH ngày 27/02/2020
ca S K hoch và u t vvic xây dng báo cáo, chun b h s, tài liu
phc v oàn thanh tra.
1.8. Công tác ci cách hành chính:
- S Xây dng thc hin vic tip nhn và tr kt qu th tc hành chính
ti Trung tâm Hành chính công theo quy nh ca y ban nhân dân tnh.
Công tác tip nhn và gii quyt các th tc hành chính theo c ch “Mt
ca” c tip nhn và phân giao gii quyt thông qua phn mm “Mt ca”
in t; trong 6 tháng, tng s h s c tip nhn và gii quyt c 228
h s, trong ó: 210 h s gii quyt trc hn và úng hn (chim 92%); 18
s h s gii quyt do phi sa i, b sung h s (chim 0,8%).
- Công tác tip nhn và x lý phn ánh, kin ngh ca cá nhân, t chc v quy
nh hành chính và tr li các câu hi thông qua cng thông tin in t và hòm thu
ti c quan. 6 tháng u nm S không nhn câu hi quy nh hành chính.
- Thng xuyên ng ti K hoch, lch công tác trên Cng thông tin
in t ca S Xây dng mi ngi bit, thc hin, ng thi công khai
ng dây nóng tip nhn, x lý các phn ánh, kin ngh ca cá nhân, t
chc liên quan n vic gii quyt TTHC ti c quan S.
- Tính n ngày 18/5/2020, tng s vn bn n ã c x lý: 2.394
vn bn; tng s vn bn c S phát hành: 894 vn bn.
6
1.9 Kt qu thc hin các Ngh quyt chuyên ca Tnh y:
- Tip tc trin khai thc hin quyt lit 05 Ngh quyt chuyên ca
Tnh y, S Xây dng xác nh công tác quy hoch xây dng phi thc hin
trc mt bc; công tác ci cách hành chính, nâng cao cht lng i ng,
cán b, công chc, viên chc, ngi ng u c S Xây dng quan tâm,
quán trit thc hin nghiêm.
- Tp trung, chú trng vic phát trin, hoàn thành vic nâng cp các ô
th trong h thng ô th toàn tnh. n nay, t l ô th hóa toàn tnh ã t
khong 37% (bình quân ca c nc, vt ch tiêu ca tnh ra).
a. V tình hình thc hin Ngh quyt s 04 ca Tnh y và K hoch s
990/KH-UBND v y mnh phát trin Công nghip h tr, ch bin, ch to,
to nn tng phát trin công nghip vi tc cao và bn vng giai on
2016-2025:
Cn c Vn bn s 469/TTg-CN ngày 03/4/2017 ca Th tng (tng
din tích t quy hoch n nm 2020 ca Tnh Hà Nam là 2.534ha), n
nay, S Xây dng ã ch trì, phi hp vi các S, ngành, n v liên quan
lp, thm nh trình y ban nhân dân tnh phê duyt Quy hoch xây dng cho
8 Khu Công nghip vi tng din tích quy hoch khong 1.942ha (gm: Khu
Công nghip ng Vn I, II, III; ng Vn III m rng; ng Vn IV-
Vigracera; Châu Sn; Hòa Mc và khu công nghip Thanh Liêm, Khu công
nghip Thái Hà giai on I).
* Nhìn chung, vi 08 Khu Công nghip ã và ang trin khai u t h
thng h tng k thut ng b, to tin quan trng thu hút nhiu nhà
u t, c bit là các nhà u t Nht Bn ti Khu công nghip ng Vn 3
ha hn s em li ngun lc ln v kinh t cho tnh do các D án có công
ngh tiên tin, hin i, thân thin vi môi trng, không cn nhiu din tích t.
b. V tình hình thc hin Ngh quyt s 05 ca Tnh y và K hoch s
1281/KH-UBND v y mnh Công nghip hóa nông nghip, to t phá
phát trin nhanh, bn vng nông nghip, nông thôn tnh Hà Nam giai on
2016-2025, nh hng n 2035:
- S Xây dng ch trì lp, thm nh trình y ban nhân dân tnh phê
duyt quy hoch t l 1/2000 i vi 03 Khu nông nghip ng dng công
ngh cao ti các xã Nhân Khang, Nhân Bình, Xuân Khê ca huyn Lý Nhân
và xã ng Du, An M ca huyn Bình Lc vi tng din tích khong 480ha.
- Trên c s Quy quy hoch t l 1/2000 c duyt, tnh ã thu hút
c 02 d án nông nghip công ngh cao có quy mô ln ca Công ty
VinEco và Công ty CP u t và Phát trin công ngh cao Hà Nam c u
t xây dng và i vào hot ng. Ngoài ra, mt s d án ã hoàn thành công
tác lp quy hoch chi tit, làm c s chun b u t (Khu nông nghip ng
7
dng công ngh cao ti xã Chân Lý, Khu nông nghip ng dng công ngh
cao ti xã Liêm Tit, Khu trang tri bò sa ca Công ty Vinamilk).
c. V tình hình thc hin Ngh quyt s 06 ca Tnh y và K hoch s
1633/KH-UBND v Phát trin thành ph Ph Lý n nm 2020, nh hng
n nm 2030:
Vi mc tiêu phát trin Thành ph Ph Lý (ngoài vic là ô th trung
tâm hành chính, chính tr, kinh t vn hóa và khoa hc k thut ca tnh Hà
Nam) tr thành trung tâm y t cht lng cao, ào to a ngành, khoa hc
công ngh và dch v ô th, du lch phía Nam vùng ng bng sông Hng; là
ca ngõ phía Nam ca vùng Th ô Hà Ni (Theo Quy hoch chung TP Ph
Lý ã c phê duyt ti quyt nh s 819/Q-UBND ngày 15/6/2016), n
nay, thành ph Ph lý ã c Th tng chính ph công nhn là ô th loi
II và ang phn u t tiêu chí ô th loi I trc nm 2030.
d. V tình hình thc hin Ngh quyt s 07 ca Tnh y và K hoch s
1598/KH-UBND v y mnh phát trin thng mai-dch v, trng tâm là
dch v cht lng cao cp vùng v y t, ào to ngn nhân lc và du lch
giai on 2016-2025:
C th hóa các mc tiêu, nh hng phát trin v y t và giáo dc ào
to, du lch quc gia và dch v trung chuyn hàng hóa (logistics) (ã c
xác nh trong Quy hoch xây dng vùng th ô, Quy hoch xây dng vùng
tnh). Vi chc nng, nhim v ca mình, S Xây dng ã ch trì lp, thm
nh, trình y ban nhân dân tnh phê duyt Quy hoch phân khu xây dng
mt s khu chc nng chính nh sau:
+ Khu ô th i hc Nam Cao: Hin nay, h thng h tng khung ang
c u t xây dng, n nay ã thu hút c mt s trng v xây dng c
s ào to (Hc vin An Ninh, i hc Xây dng, Trng Cao ng ngh
TMS, i hc Y Hà Ni c s 2...)
+ i vi Khu Trung tâm Y t cht lng cao: Hin nay, h thng h
tng k thut khung ang c u t theo quy hoch. n nay, ã thu hút
c mt s d án: Bnh viên Vit c c s 2, Bnh viên Bch Mi c s 2
(ã i vào hot ng và khai thác, vn hành mt s khoa), D án Bnh vin
nh An,....
+ i vi Khu du lch Tam Chúc: Hin nay, các d án thuc các Khu
chc nng ang c trin khai thc hin, nh: Khu lòng h Tam Chúc, Khu
in Tâm Linh, sân Gofl Kim Bng, …
e. V tình hình thc hin Ngh quyt s 08 ca Tnh y và K hoch s
2323/KH-UBND v y mnh ci cách hành chính, trng tâm là th tc ha
hành chính và nâng cao cht lng i ng cán b, công chc, viên chc,
ngi ng u c quan, n v giai on 2016-2020:
8
S Xây dng tham mu ban hành kp thi các vn bn QPPL có liên
quan n lnh vc qun lý ca Ngành; Các TTHC ã c n gin hóa và
ct gim nhiu v thi gian thc hin; ng dng CNTT trong gii quyt các
TTHC, trong ch o iu hành c S thc hin thng xuyên, liên tc và i vào
n np...c th nh:
- S Xây dng có tng s 34 TTHC, n nay ã thc hin vic ct gim
34/34 TTHC (thi gian ct gim là 581 ngày, t l ct gim t 60,58% so
vi quy nh ca B Xây dng), c bit có mt s TTHC tn sut thc hin
nhiu nh: Thm nh nhim v, án Quy hoch xây dng; Cp giy phép
xây dng; thm nh d án; thm nh thit k c s; thm nh báo cáo kinh
t k thut; thm nh bn v thit k thi công…
- Toàn b 43 TTHC ca S Xây dng u thc hin theo c ch “Mt
ca” ti Trung tâm hành chính công tnh vic tip nhn và x lý theo úng
quy nh. 34/34 TTHC thc hin dch v công trc tuyn trên Cng thông tin
Hành chính công in t ca tnh.
* Nhìn chung, công tác Ci cách hành chính ca S ã c tp th
Lãnh o S ch o thc hin quyt lit; cán b ng viên u nêu trách
nhim, u nhn thy tm quan trng ca vic ci cách hành chính mà trng
tâm là ci cách TTHC. Qua ó, c bn ã áp ng c yêu cu ca ngi
dân và doanh nghip trong vic x lý các TTHC có liên quan.
1.10 Kt qu thc hin nhim v 6 tháng u nm trong Chng
trình công tác nm 2020 ca y ban nhân dân tnh:
Thc hin Chng trình công tác ca y ban nhân dân tnh nm 2020
ban hành ti Quyt nh s 269/Q-UBND ngày 22/01/2020; ng thi thc
hin công tác thi ua nm 2020, S Xây dng ã ch ng ng ký 10 nhim
v công tác trng tâm vi Hi ng Thi ua Khen thng tnh và S Ni v.
n nay, kt qu t c nh sau:
- i vi vic thc hin Chng trình công tác ca y ban nhân dân
tnh: ã hoàn thành 01/02 nhim v theo úng k hoch.
- i vi vic thc hin 10 nhim v trng tâm trong công tác thi ua: ã
hoàn thin 04/10 nhim v, 06/10 nhim v ang thc hin theo úng k hoch.
1.11 ánh giá công tác ch o, iu hành ca U ban nhân dân tnh
và Ch tch U ban nhân dân tnh:
- Trong 6 tháng u nm 2020, y ban nhân dân tnh ã ban hành nhiu
K hoch, Quyt nh, Ch th và các vn bn ch o iu hành, phc v kp
thi công tác qun lý nhà nc trên a bàn tnh, áp ng yêu cu phát trin
kinh t - xã hi ca a phng. Ch o kp thi, có hiu qu vic xây dng,
c th hóa nhng vn bn ch o ca Chính ph, Tnh y, HND tnh thành
các chng trình, k hoch hành ng, ra nhng gii pháp, phng án ch
o iu hành các hot ng phát trin kinh t - xã hi trên a bàn tnh.
9
- y ban nhân dân tnh ã ch o quyt lit ci cách th tc hành chính
vi phng thc qun lý i mi theo hng thit thc, hiu qu, tng bc
ng dng công ngh thông tin trong ch o, iu hành, gim hi hp, giy t;
cp nht thng xuyên, kp thi trên Cng thông tin in t ca tnh các loi
vn bn quy phm pháp lut ca tnh, các thông báo ý kin kt lun, ý kin
ch o, iu hành ca U ban nhân dân tnh và Ch tch y ban nhân dân
tnh; lch công tác ca lãnh o y ban nhân dân tnh, B th tc hành chính
ca tnh… góp phn nâng cao nng lc, cht lng ch o, iu hành ca y
ban nhân dân tnh.
- Lãnh o y ban nhân dân tnh thng xuyên dành thi gian kim tra
thc t ti c s, phát hin và x lý kp thi các vn phát sinh; ng thi
ch o các c quan chc nng tng cng thanh, kim tra phát hin các
vn tn ti, yu kém và có gii pháp khc phc, kiên quyt x lý nghiêm
các trng hp vi phm. Quan tâm xây dng, iu chnh và ch o t chc
thc hin tt nhiu c ch chính sách trong các ngành, lnh vc nht là trong
xây dng nông thôn mi, phát trin nâng cp ô th, phát trin y t-du lch-
dch v, phát trin công nghip, phát trin ào to ngun nhân lc, to c ch
thu hút u t...
Tuy nhiên, ngh y ban nhân dân tnh cn quan tâm ch o các cp,
các ngành thc hin rà soát quy hoch chung ô th, quy hoch xây dng
nông thôn theo nh k thc hin vic iu chnh quy hoch theo quy nh,
y mnh công tác lp quy hoch phân khu, tip tc phân b kinh phí thc
hin công tác lp quy hoch, công tác nâng cp ô th. Qua ó, y nhanh
din tích c ph quy hoch, m bo quy hoch i trc mt bc, to tin
góp phn thúc y phát trin kinh t - xã hi trên a bàn tnh nhanh và bn
vng.
2.1. Thun li
- Vic giao k hoch ca UBND tnh tin hành sm, các chng trình,
d án, nhim v trng tâm c xác nh rõ ràng, c th trong chng trình
công tác nm to thun li cho S xây dng k hoch, chng trình nm.
- Ngay t u nm S Xây dng ã ban hành Chng trình nhim v
công tác chi tit ca tng tháng trong nm 2020. Do vy, các nhim v công
tác c giao c th n tng Lãnh o trc tip ph trách và tng n v ch
trì thc hin.
- Trên c s Chng trình công tác nm 2020, các phòng ban, n v
trong S Xây dng ã ch ng xây dng k hoch t chc trin khai, thc
hin các nhim v c giao theo úng quy nh.
- Lãnh o S luôn gng mu, trách nhim cao trong ch o, iu hành
quyt lit, sát sao i vi nhng nhim v c giao ca Ngành Xây dng.
2.2. Khó khn:
10
- Khi lng công vic liên quan n S Xây dng ngày càng nhiu,
trong khi ó s lng ch tiêu biên ch công chc giao cho S cha áp ng
yêu cu (nm 2020 giao tng s 31 công chc), dn n vic thc hin các
nhim v thng xuyên phi làm thêm gi và làm c ngày ngh.
- Mt s th tc hành chính quan trng liên quan n S cn nhiu thi
gian nghiên cu, x lý li b ct gim nhiu thi gian, nh: Thm nh
án quy hoch, thm nh d án, thm nh thit k bn v thi công, kim tra
cht lng công trình xây dng...
- H s thit k, d toán các công trình, án quy hoch xây dng cht
lng còn thp, cha phù hp vi quy chun, tiêu chun, nh mc, n giá,
ch , chính sách theo quy nh. Do ó, phi chnh sa, hoàn thin h s dn
n kéo dài thi gian lp, thm nh và phê duyt; nguyên nhân trc ht
thuc v Ch u t trong vic la chn t vn, sau ó là do iu kin nng
lc ca mt s n v t vn hin nay không áp ng c yêu cu.
- Vic tuân th quy hoch c duyt cha c thc hin nghiêm, vn
còn iu chnh, b sung quy hoch.
II. NHIM V TRNG TÂM 6 THÁNG CUI NM 2020
1. Nhng nhim v trng tâm:
- Tng kt Ngh quyt s 18/2015/NQ-HND v quy nh qun lý quy
hoch, xây dng và s dng ngha trang trên a bàn tnh giai on 2018-2020.
- Hng dn UBND huyn Kim Bng tip tc thc hin K hoch thc
hin xây dng huyn Kim Bng là ô th loi IV, tin ti thành lp th xã. T
chc lp Quy hoch chung ô th Kim Bng.
- Quyt nh ban hành n giá bi thng nhà, vt kin trúc và di chuyn
m m khi nhà nc thu hi t trên a bàn tnh Hà Nam nm 2021.
- T chc xây dng c s d liu v nhà và th trng bt ng sn
trên a bàn tnh.
- Thm nh các án Quy hoch, iu chnh Quy hoch chung xây
dng các ô th theo Ch o ca UBND tnh v vic thc hin vn bn s
262/UBTVQH14-PL ngày 17/4/2018 ca UBTVQH v vic thng nht thc hin
các quy nh v iu chnh a gii n v hành chính gn vi vic thc hin Ngh
quyt TW 6 và ôn c, hng dn UBND các huyn lp án phân loi ô th
i vi các khu vc ã hoàn thành quy hoch, iu chnh quy hoch.
- Phi hp vi S K hoch và u t thc hin t chc lp quy hoch
tnh Hà Nam i vi hp phn liên quan n S Xây dng.
- Thc hin công tác t chc lp các quy hoch phân khu t l 1/2000
liên quan n chc nng ca S Xây dng theo quy nh phân cp.
- T chc lp quy hoch phân khu xây dng t l 1/2000 dc 2 bên b
Sông Châu (on t âu Ph Lý n âu Tc Giang).
- Thc hin công tác sp xp t chc b máy ca S Xây dng theo ch
o, hng dn ca Trung ng, ca Tnh.
11
2. Mt s nhim v, gii pháp ch yu:
- Tip tc nâng cao hiu qu qun lý nhà nc ca ngành Xây dng;
thng xuyên phi hp vi B Xây dng t chc các lp tp hun bi dng
nghip v v Lut, Ngh nh, Thông t trong hot ng xây dng. Qua ó, rà
soát, tp trung nghiên cu tham mu cho y ban nhân dân tnh ban hành,
hoàn thin h thng vn bn quy phm pháp lut v xây dng trên c s Lut
Xây dng, Lut Quy hoch, Lut u thu, Lut u t công và các Ngh
nh, Thông t hng dn thc hin thng nht áp dng.
- Tp trung ch o nâng cao cht lng, y nhanh tin trin khai
lp, thm nh các án quy hoch xây dng, nhm phc v kp thi cho
nhim v phát trin kinh t - xã hi ca tnh. Tng cng công tác qun lý,
thc hin quy hoch theo án c duyt; qun lý d án u t xây dng và
qun lý cht lng công trình có hiu qu, tránh tht thoát lãng phí trong u
t xây dng c bn, nht là các d án s dng vn nhà nc.
- Ch o, phi hp cht ch vi y ban nhân dân các huyn, thành ph
trong vic án nâng loi ô th theo quy nh.
- Tng cng phi hp hn na vi S Lao ng - Thng binh và Xã
hi, y ban nhân dân các huyn, thành ph ôn c các h có công vi cách
mng, h nghèo thuc din c h tr v nhà tip tc trin khai xây dng,
ng thi báo cáo y ban nhân dân tnh, B Xây dng, B Tài chính, B Lao
ng Thng binh và Xã hi b trí vn kp thi trin khai thc hin có
hiu qu, hoàn thành chng trình theo k hoch.
- ôn c Ch u t các d án xi mng tp trung ngun lc y nhanh
tin xây dng dây chuyn 2, 3, 4 bo m cht lng và a vào vn hành
hot ng theo k hoch tin .
- Tip tc rà soát, kim tra, ánh giá công b và ng ti công khai
các thông tin v nng lc hot ng ca các t chc, cá nhân tham gia hot
ng xây dng trên trang thông tin in t ca S Xây dng và B Xây dng;
ng thi tng cng công tác qun lý, kim soát nng lc hot ng ca các
n v t vn và các nhà thu thi công xây dng trên a bàn tnh.
- Tng cng công tác thanh tra, kim tra trong qun lý u t xây dng,
qun lý cht lng công trình xây dng trên a bàn tnh, c bit là các d án
s dng ngun vn nhà nc; kp thi phát hin, chn chnh và hng dn
các ch th tham gia hot ng xây dng nâng cao trách nhim, hiu qu u
t, tránh tht thoát lãng phí vn u t.
- Tip tc y mnh ci cách hành chính, tp trung rà soát các th tc
hành chính thuc thm quyn gii quyt ca S; nghiên cu ct gim theo
hng nhanh gn, ng thi nâng cao cht lng gii quyt các th tc hành
chính. Tng cng công khai minh bch các th tc hành chính, nht là ti
các phòng chuyên môn có nhiu th tc liên quan n t chc, công dân và
doanh nghip. Nâng cao hn na vic ng dng công ngh thông tin trong
công tác qun lý nhà nc.
- Chú trng i mi, nâng cao hn na cht lng và trách nhim i
ng cán b, công chc, viên chc trong thc thi nhim v, công v, nht là
12
trách nhim ngi ng u trong các lnh vc c phân công ph trách;
cn gn ánh giá, phân loi ng viên, công chc, viên chc vi công tác thi
ua khen thng hàng nm.
S Xây dng xin trân trng báo cáo./.
Ni nhn: GIÁM C
- UBND tnh ( b/c);
n v: S Xây dng Hà Nam Biu s 1
13
KT QU THC HIN NHIM V PHÁT TRIN
KINH T- XÃ HI 6 THÁNG U NM 2020 (T ngày 01/01/2020 n 06/6/2020)
Ch tiêu k hoch n v tính K hoch
nm 2020
c thc
á các loi 103 m3 12.580 6.250 103
Gch nung Tr. viên 500 245 102
Gch không nung Tr. viên 400 195 107
Xi mng 103 tn 15.500 7.700 118
Nc máy 1.000 m3 21.000 20.500 101
II. Ch tiêu môi trng và phát trin bn vng
T l h dân c thành th
s dng nc sch. % 100 97 101
III. Chng trình phát trin nhà
Din tích nhà bình quân
toàn tnh m2/ngi 26,1 25,7 101
Trong ó: + ô th m2/ngi 32,0 31,8 105
+ Nông thôn m2/ngi 23,5 23,3 102
IV. Phát trin ô th
T l ô th hóa toàn tnh % 37,15 37 100
14
Ph lc I
KT QU THC HIN CHNG TRÌNH CÔNG TÁC CA UBND TNH 6 THÁNG U NM 2020
S án phi trình trong 6 tháng u nm 2019
Tng s án ã trình
Tng s
S án
án trình lãnh o y ban nhân dân tnh
02 02 0 0 01 0 01 50%
1 K hoch cp nc an toàn tnh Hà
Nam giai on 2020-2025
11/5/2020 v vic ban hành k
hoch cp nc an toàn, chng tht
thoát, tht thu nc sch trên a
bàn tnh Hà Nam giai on 2020-
2025
2
thng nhà, vt kin trúc và di
chuyn m m khi nhà nc thu hi
t trên a bàn tnh Hà Nam nm
2019
1
15
Ph lc II
KT QU THC HIN NHIM V DO Y BAN NHÂN DÂN TNH,
CH TCH Y BAN NHÂN DÂN TNH GIAO 6 THÁNG U NM 2020
1. Thng kê kt qu thc hin.
- Tng s nhim v giao: 24.
+ S nhim v ã hoàn thành, trong ó: úng hn: 24 ; quá hn: 0
+ S nhim v cha hoàn thành, trong ó: Trong hn: 0; quán hn: 0.
Stt Vn bn giao nhim v Ni dung nhim v Hn x lý Ý kin gii trình hoc
kin ngh, xut
GTXD ngày 24/4/2020
V/v báo cáo tình hình thc hin án “phát trin các ô th Vit Nam
ng phó vi bin i khí hu giai on 2013-2020” theo Quyt nh s
2623/Q-TTg ngày 31/12/2013 ca Th tng Chính ph
15/5 ã có vn bn tr li
2 Công vn s 1415/UBND-
TH ngày 29/4/2019
V vic chun b ni dung k hp HND tnh gia nm 2020 22/5 ã có vn bn tr li
3 Công vn s 978/UBND-
NN&TNMT ngày
10/4/2020
V/v thc hin Thông báo s 426-TB/TU ngày 31/3/2020 ca Ban thng
v Tnh y
4 Công vn Vn bn s
705/UBND-GTXD ngày
19/3/2020
Ch trng kho sát, nghiên cu lp quy hoch phân khu Khu ô th mi
phía ông trung tâm ô th Thái Hà thuc a bàn xã Chân Lý và xã Bc
Lý, huyn Lý Nhân
5 K hoch s
23/4/2020
Phi hp tham mu xây dng k hoch ca UBND tnh thc hin NQ
50/NQ-CP
6 Công vn s 760/VPUB-
NC ngày 05/5/2020
Báo cáo kt qu thc hin ni dung Kt lun ca Thng trc HND
tnh ti k hp th 11,HND tnh
10/5 ã có vn bn tr li
7 Công vn s 662/VPUB-
GTXD ngày 17/4/2020
V/v tham mu gii quyt ngh ca Công ty Trách nhim hu hn u
t Capella Hà Nam (ti Vn bn s 104/2020/CV-CPL.HN ngày
10/4/2020
16
GTXD ngày 29/4/2020
Thm nh phng thc giao t, cho thuê t, chuyn nhng quyn s
dng t i vi các d án khu ô th, khu nhà trên a bàn tnh
15/4/2019 ã có vn bn tr li
9 Công vn s 205/VPUB-
TH ngày 11/2/2020
Tham mu, xut quy hoch phát trin các KCN tnh Hà Nam n nm
2025, nh hng n nm 2030
20/2 ã có vn bn tr li
10 Công vn s 1118/UBND-
NC ngày 24/4/2020
V/v xây dng báo cáo s kt 05 nm thc hin Ch th s 50-CT/TW ngày
07/12/2015 ca B Chính tr
28/4 ã có vn bn tr li
11 Công vn s 718/VPUB-
GTXD ngày 27/4/2020
V/v tham mu gii quyt ngh ca UBND th xã Duy Tiên ti Báo cáo
s 68/BC-UBND ngày 20/4/2020
12 Công vn s 672/UBND-
TH ngày 20/4/2020
V/v xây dng quy hoch phát trin các cm công nghip tnh Hà Nam
giai on 2021-2025
13 Công vn s 682/VPUB-
NC ngày 22/4/2020
Báo cáo tình hình thc hin án 1961 theo ngh ca B Xây dng ti
vn bn s 1788/BXD-PTT ngày 16/4/2020
30/4 ã có vn bn tr li
14 Công vn s 1038/UBND-
NC ngày 16/4/202
Báo cáo kt qu thc hin Ch th 27/CT-TW, ngày 10/01/2019 ca B
Chính tr v tng cng s lãnh o ca ng i vi công tác bo v
ngi phát hin, t giác, ngi u tranh chng tham nhng, lãng phí,
tiêu cc
15 Vn bn s968/UBND-
GTXD ngày 09/4/2020
Làm rõ mt s ni dung liên quan n quá trình thc hin D án xây
dng Khu nhà phc v Khu công nghip ng Vn
3/5 ã có vn bn tr li
16 Công vn s 535/VPUB-
GTXD
ngày 30/3/2020
V/v tham mu gii quyt ngh ca Tng công ty c phn u t Phát
trin Xây dng ti Vn bn s 103/DIC Corp - KHDA ngày 23/3/2020
Không có ã có vn bn tr li
17 Công vn s 543/UBND-
KT ngày 5/3/2020
V/v tham mu hng tuyn ng dây trung áp các công trình in 10/3 ã có vn bn tr li
18 Công vn s 837/UBND-
GTXD 27/3/2020
V/v rà soát chng ca tuyn ng dùng chung ng bng ti ca nhà
máy xi mng Thành Thng vào m á vôi ã c TTg quy hoch cho
nhà máy xi mng Xuân Thành
Không có ã có vn bn tr li
19 Công vn s 441/UBND-
GTXD ngày 26 tháng 02
nm 2020
v vic rà soát, làm rõ phng thc giao t, cho thuê t, chuyn
nhng quyn s dng
5/3 ã có vn bn tr li
17
GTXD ngày 01/2/2020
Tham mu, xut theo ngh ca Công ty C phn nc sch Hà Nam Không có ã có vn bn tr li
21 Vn bn s212/VPUB-
GTXD ngày 12/02/2020
V vic làm rõ mt s ni dung iu chnh D án xây dng HTKT Khu
nhà phc v Khu công nghip ng Vn, th xã Duy Tiên;
Không có ã có vn bn tr li
22 Công vn s 333/VPUB-
GTXDngày 28/02/2020
V vic phi hp lp báo cáo trin khai thc hin phát trin ô th thông
minh bn vng
23 Công vn s 319/UBND-
GTXD ngày 13/2/2020
Báo cáo kt qu kim tra tình hình hot ng ca các nhà máy nc sch 20/2 ã có vn bn tr li
24 Công vn s 255/VPUB-
TH ngày 18/02/2020
V vic xây dng k hoch trin khai thc hin Kt lun ca Ch tch
UBND tnh ti hi ngh làm vic vi Công ty Minexport v trin khai d
án T hp nhà máy sn xut, lp ráp ô tô ti phng Châu Giang, th xã
Duy Tiên
18
Ph lc III
THNG KÊ NHIM V UBND TNH, CH TCH UBND TNH GIAO CÁC S, BAN, NGÀNH THUC TNH CÓ LIÊN QUAN
N CÁC HUYN, THÀNH PH, TH XÃ NHNG CHA C TRIN KHAI THC HIN (Ã QUÁ HN)
- Tng s nhim v giao cha hoàn thành quá hn: 0.
STT Vn bn giao nhim v Ni dung nhim v Hn x lý
S, ban,
ngành c
Ph lc IV
KT QU THC HIN NHIM V DO CHÍNH PH, TH TNG CHÍNH PH GIAO
1. Thng kê kt qu thc hin
- Tng s nhim v giao: 0.
+ S nhim v ã hoàn thành, trong ó: úng hn: 0 ; quá hn: 0
+ S nhim v cha hoàn thành, trong ó: Trong hn: 0; quá hn: 0
2. Thông kê chi tit các nhim v cha hoàn thành quá hn:
TT Nhim v cha hoàn thành Hn x lý Ý kin gii trình
hoc kin ngh, xut
I Nhim v giao ti vn bn thng
Không có
Không có
Không có
Biu 2
TÌNH HÌNH THC HIN CÁC D ÁN S DNG VN NGÂN SÁCH NHÀ NC DO S, BAN, NGÀNH QUN LÝ
n v tính: triu ng
TT Tên d án
Các quyt
nh iu
Thu
hi
ng
trc
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)=(12)+
(13)-(14) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
TNG S
4,141 2,208
dng trc ngày
ng sông dùng chung
huyn Thanh Liêm
làm vic Chi cc giám
nh thuc S Xây dng
2018-
2019
I trên a bàn tnh Hà
Nam
2019
sang nm 2020
huyn Kim Bng