cac dinh luat keple

25
Lôùp :10a3

Upload: nhan-nguyen

Post on 03-Sep-2014

5.212 views

Category:

Education


0 download

DESCRIPTION

Bài thuyết trình của học sinh lớp 10A3 - trường Trung học Thực Hành - ĐHSP TpHCM - năm học: 2008 - 2009

TRANSCRIPT

Page 1: Cac Dinh Luat Keple

Lôùp :10a3

Page 2: Cac Dinh Luat Keple
Page 3: Cac Dinh Luat Keple
Page 4: Cac Dinh Luat Keple
Page 5: Cac Dinh Luat Keple

Trái Đất nằm yên ở trung tâm vũ trụ.-Giới hạn của vũ trụ là một vòm cầu trong suốt trên đó gắn chặt các sao.Toàn bộ vòm cầu này quay đều quanhmột trục xuyên qua tâm trái đất.- Mặt trăng, mặt trời chuyển động tròn đều quanh trái đất cùng chiều với chiều quay của vòm cầu sao nhưng có chu kỳ khác nhau nên ta thấy chúng dịch chuyển từ từ đối với các sao.- Các hành tinh chuyển động đều theo những vòng tròn phụ mà tâm là trái đất. Trái đất, mặt Trời và tâm vòng phụ của Kim tinh, Thủy tinh luôn nằm trên một đường thẳng.

Page 6: Cac Dinh Luat Keple

Johannes Kepler (27 tháng 12, 1571 – 15 tháng 11, 1630), một gương mặt quan trọng trong cuộc cách mạng khoa học, Ông nổi tiếng nhất về định luật về chuyển động thiên thể, dựa trên những công trình củaAstronomia nova, Harmonice Mundi và cuốn sách giáo khoa Tóm tắt thiên văn học Copernicus

Page 7: Cac Dinh Luat Keple

– Thời kỳ Phục Hưng thì Nicolaus Copernicus (1473-1543) đưa ra một quan điểm mới: mặt trời là trung tâm của Thái Dương Hệ.

– Các hành tinh chuyển động đều quanh Mặt Trời theo quỹ đạo tròn, cùng chiều và gần như nằm trong một mặt phẳng. Càng ở xa Mặt Trời hành tinh có chu kỳ chuyển động càng lớn.

– Trái Đất cũng là một hành tinh. Ngoài chuyển động quanh Mặt Trời , Trái Đất còn tự quay quanh một trục xuyên tâm.4- Mặt Trăng chuyển động tròn quanh Trái Đất(là vệ tinh của trái đất)

– Các hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời theo thứ tự từ Mặt Trời ra xa: 1. Mặt Trời 2. Thủy Tinh 3.Kim Tinh 4.Trái Đất 5.Hỏa Tinh 6.Mộc Tinh 7.Thổ Tinh 8.Thiên Vương Tinh 9.Hải Vương Tinh.

Nicolaus CopernicusHệ thống Copernic

Page 8: Cac Dinh Luat Keple

I. CÁC ĐỊNH LUẬT KEPLER:

Mọi hành tinh đều chuyển động theo các quỹ đạo elip mà Mặt Trời là một tiêu điểm.

Định luật I Kepler :

Page 9: Cac Dinh Luat Keple

Định luật II Kepler : Đoạn thẳng nối Mặt Trời và một hành tinh bất kỳ quét những diện tích bằng nhau trong những khoảng thời gian như nhau.

S1

S2

S3

Page 10: Cac Dinh Luat Keple

C1

•Töø ñònh luaät II keâ-ple, haõy suy ra heä quaû: khi gaàn Maët Trôøi, haønh tinh coù toác ñoä lôùn ; khi xa Maët Trôøi haønh tinh coù toác ñoä nhoû

Page 11: Cac Dinh Luat Keple

Tæ soá giöõa laäp phöông baùn truïc lôùn vaø bình phöông chu kì quay laø gioáng nhau cho moïi haønh tinh quay quanh Maët Trôøi

HAY:

3 2

1 1

2 2

a Ta T

Định luật III Kepler :

33 31 22 2 2

1 2

...... .........i

i

aa aT T T

Page 12: Cac Dinh Luat Keple

•Maët traêng laø moät veä tinh cuûa traùi ñaát. Haõy vieát coâng thöùc tính khoái löôïng cuûa TÑ töø baùn kính quyõ ñaïo (coi laø troøn ) cuûa Maët Traêng vaø chu kì quay cuûa Maët Traêng quanh TÑ

C2

Page 13: Cac Dinh Luat Keple

CHÖÙNG MINH ÑÒNH LUAÄT KEÂ-PLE

Page 14: Cac Dinh Luat Keple

2.BAØI TAÄP VAÄN DUÏNGBAØI 1 Khoaûng caùch R1 töø hoûa tinh

tôùi Maët Trôøi lôùn hôn 52% khoaûng caùch R2 giöõa Traùi Ñaát vaø Maët Trôøi

Hoûi moät naêm treân hoûa tinh baèng bao nhieâu so vôùi 1 naêm treân Traùi Ñaát

Page 15: Cac Dinh Luat Keple

•Baøi 2• Tìm khoái löôïng Mt cuûa Maët Trôøi

töø caùc döõ kieän cuûa Traùi Ñaát : khoaûng caùch tôùi Maët Trôøi r=1,5.10^11m, chu kì quay T = 365.24.3600 = 3,15.10^7s

• Cho haèng soá haáp daãn G = 6,67.10^7

22 / kgNm

Page 16: Cac Dinh Luat Keple

3.Veä tinh nhaân taïo. Toác ñoä vuõ truï

a)Khaùi nieäm veä tinh nhaân taïo Vệ tinh nhân tạo là vệ tinh do con người chế tạo, phóng lên không gian nhằm nhiều mục đích khác nhau: do thám, chụp hình, truyền dữ liệu, dự báo thời tiết, khai thác thăm dò tài nguyên khoáng sản. Vệ tinh được phóng lên quỹ đạo với vận tốc vũ trụ cấp 1, tức là vận tốc đủ để vệ tinh thoát khỏi sức hút của trái đất NHƯNG vẫn quay quanh trái đất làm vệ tinh. Sở dĩ vệ tinh không đi luôn là do đươc cân bằng sức hút từ Trái đất và các thiên thể khác. Tuy nhiên trái đất và các thiên thể có tác dụng lực hút lên vệ tinh có quỹ đạo riêng. Do đó một thời gian, quỹ đạo của vệ tinh thay đổi, con người phải điều chỉnh lại quỹ đạo của vệ tinh sao cho vẫn có được quỹ đạo mong muốn.

Page 17: Cac Dinh Luat Keple
Page 18: Cac Dinh Luat Keple

CAÁU TAÏO SPUTNIK

Từ trên xuống dưới.Ăng ten RadioVỏ bọc bên ngoài bằng lớp nhôm dày 2mmVỏ trongGá gắn Ang tenHộp thiết bị chứa 3 pin bạc-kẽm, 2 máy phát sóng công xuất 1wattQuạt thông gió để luân chuyển khí Nito trong bầu khí quyển

Page 19: Cac Dinh Luat Keple

• Vệ tinh vũ trụ là các vệ tinh được dùng để quan sát các hành tinh xa xôi, các thiên hà và các vật thể ngoài vũ trụ khác.

• Vệ tinh truyền thông là các vệ tinh nhân tạo nằm trong không gian dùng cho các mục đích viễn thông sử dụng sóng radio ở tần số vi ba.

• Vệ tinh quan sát Trái Đất là các vệ tinh được thiết kế đặc biệt để quan sát Trái Đất từ quỹ đạo,

• Vệ tinh hoa tiêu là các vệ tinh sử dụng các tín hiệu radio được truyền đi theo đúng chu kỳ cho phép các bộ thu sóng di động trên mặt đất xác định chính xác được vị trí của chúng.

• Vệ tinh tiêu diệt / Vũ khí chống vệ tinh là các vệ tinh được thiết kế để tiêu diệt các vệ tinh "đối phương", các vũ khí và các mục tiêu bay trên quỹ đạo khác. Một số vệ tinh này được trang bị đạn động lực

• Vệ tinh trinh sát là những vệ tinh quan sát Trái Đất hay vệ tinh truyền thông được triển khai cho các ứng dụng quân sự hay tình báo.

• Vệ tinh năng lượng Mặt trời là các vệ tinh được đề xuất là sẽ bay trên quỹ đạo Trái Đất tầm cao sử dụng cách truyền năng lượng viba để chiếu năng lượng mặt trời tới những antenna cực lớn trên mặt đất

Page 20: Cac Dinh Luat Keple

b) Tốc độ vũ trụ :

- Khi vận tốc vI = 7,9 km/s : Vận tốc vũ trụ cấp I. Quỹ đạo tròn.

Page 21: Cac Dinh Luat Keple

-Khi vận tốc vII = 11,2 km/s : Vận tốc vũ trụ cấp II

Quỹ đạo parabol.

Page 22: Cac Dinh Luat Keple

-Khi vận tốc vIII = 16,7 km/s : Vận tốc vũ trụ cấp III.

Vệ tinh có thể thoát ra khỏi hệ Mặt Trời.

Page 23: Cac Dinh Luat Keple

Chuyeå

n ñoäng cuûa veä tinh

quanh traùi ñaát

Page 24: Cac Dinh Luat Keple

Soá löôïng veä tinh nhaân taïo bao quanh Traùi Ñaát hieân nay laø hôn 6 000

Page 25: Cac Dinh Luat Keple