campus terres de l’ebre€¦ · c1. dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera,...

of 60 /60
FACULTAT D’INFERMERIA Campus Terres de l’Ebre GRAU EN INFERMERIA CURS 2016-2017 Pla d’estudis 1821 (2009) Pla d’estudis 1824 (2016)

Author: others

Post on 31-Jan-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • FACULTAT D’INFERMERIA

  Campus Terres de l’Ebre

  GRAU EN INFERMERIA

  CURS 2016-2017

  Pla d’estudis 1821 (2009)

  Pla d’estudis 1824 (2016)

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2016-17

  FACULTAT D’INFERMERIA

  2

  ÍNDEX

  Contingut

  1. PRESENTACIÓ _______________________________________________________ 3

  2. DIES MUNDIALS RELACIONATS AMB LA SANITAT ____________________________ 7

  3. ORGANITZACIÓ DE LA FACULTAT ________________________________________ 8 3.1. ÒRGANS DE GOVERN ______________________________________________________ 8 3.2. DEPARTAMENT D’INFERMERIA ______________________________________________ 12

  4. TUTORIES _________________________________________________________ 13

  5. MATRÍCULA ________________________________________________________ 13 5.1. SISTEMA DE MATRÍCULA ___________________________________________________ 13 5.2. TRASLLAT D’EXPEDIENT ___________________________________________________ 13 5.3. CONSULTA DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC _______________________________________ 14 5.4. LÍMITS DE MATRÍCULA ____________________________________________________ 15 5.5. NORMATIVA DE PERMANÈNCIA ______________________________________________ 15 5.6. ASSEGURANÇA __________________________________________________________ 15

  6. PRÀCTIQUES _______________________________________________________ 16 6.1. VACUNACIONS I PROFILAXI D'HEPATITIS B ____________________________________ 16 6.2. BIOINOCULACIÓ O EXPOSICIÓ PERCUTÀNIA ___________________________________ 16 6.3. CENTRES DE PRÀCTIQUES CAMPUS DE LES TERRES DE L’EBRE _____________________ 17

  7. PROGRAMES D’INTERCANVI ___________________________________________ 19

  8. SECRETARIA DE CAMPUS ______________________________________________ 23

  9. CRAI DEL CAMPUS TERRES DE L’EBRE ___________________________________ 23

  10. BORSA DE TREBALL DE LA FACULTAT D’INFERMERIA ________________________ 24

  11. ALTRES SERVEIS DE LA URV ALS ESTUDIANTS _____________________________ 24

  12. PLA D’ESTUDIS 2016 (1823) I CRONOGRAMA D’IMPLANTACIÓ ________________ 25 Estructura _______________________________________________________________ 25

  Continguts ______________________________________________________________ 25

  13. PLA D’ESTUDIS 2009 (1821) I CRONOGRAMA D’EXTINCIÓ ___________________ 28 EXTINCIÓ DEL PLA D’ESTUDIS 2009. CORRESPONDÈNCIA D’ASSIGNATURES AMB EL PLA

  D’ESTUDIS 2016 ____________________________________________________ 29 PROCEDIMENT D’ADAPTACIÓ. ___________________________________________________ 30 PREREQUISITS DEL GRAU D’INFERMERIA 2009 (1821) _______________________________ 34

  14. ASSIGNATURES OPTATIVES DEL GRAU D’INFERMERIA (2009) ________________ 35 14.1 ACTIVACIÓ DE LES OPTATIVES ALS DIFERENTS CAMPUS _________________________ 36 14.2 ACTIVITATS UNIVERSITÀRIES RECONEGUDES __________________________________ 38 14.3 SEMINARIS INTERDISCIPLINARS ____________________________________________ 38

  15. ACTIVITAT ACADÈMICA _______________________________________________ 39 15.1. CALENDARI ACADÈMIC 2016-17 _____________________________________________ 39 15.2. ITINERARI I HORARIS DE PRIMER CURS CAMPUS TERRES DE L’EBRE _______________ 40 15.3. ITINERARI I HORARIS DE SEGON CURS CAMPUS TERRES DE L’EBRE. PLA 2009 ________ 45 15.4. ITINERARI I HORARIS DE TERCER CURS CAMPUS TERRES DE L’EBRE _______________ 49 15.5. ITINERARI I HORARIS DE QUART CURS CAMPUS TERRES DE L’EBRE _______________ 53 15.6. CALENDARI D’EXÀMENS CAMPUS TERRES DE L’EBRE _____________________________ 56

  16. PROGRAMES DOCENTS CAMPUS TERRES EBRE _____________________________ 60 Disseny imatge coberta: M. José Ripoll

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2016-17

  FACULTAT D’INFERMERIA Presentació

  3

  1. PRESENTACIÓ L’objectiu d’aquesta guia és donar-vos la informació necessària per facilitar-vos les vostres tasques com a estudiants i d’aquesta manera passar a formar part activa dels diferents òrgans establerts en aquest centre. Per tant els vostres suggeriments i crítiques positives són importants pel bon funcionament de la facultat.

  Esperem que hi trobeu la informació necessària per començar a conèixer la facultat i el seu funcionament, i també per facilitar-vos el bon desenvolupament del curs i la comunicació interna. Us recomanem que la llegiu amb cura i que la conserveu durant el curs perquè us pugui servir de referència. Segons la Llei d’ordenació de les professions sanitàries, corresponen als graduats en Infermeria, la direcció, avaluació i prestació de les cures d’infermeria orientades a promoure, mantenir i recuperar la

  salut, com també a prevenir malalties i discapacitats. La base de la infermeria és cuidar les persones al llarg de tot el cicle vital aplicant la metodologia científica. Les infermeres són expertes en proporcionar cuidatges. La nostra tasca és que, al llarg dels vostres estudis, us aneu formant per adquirir les competències que us capacitaran per realitzar la vostra funció com a bons professionals capaços de respondre les demandes que la societat ens fa. Per tant, la Facultat d’Infermeria s’ha marcat els següents objectius de formació:

  Objectius que els estudiants han d'adquirir:

  1. Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i

  seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.

  2. Planificar i prestar cuidatges d'infermeria dirigits a les persones, família o grups, orientats als resultats en salut avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta un problema de salut.

  3. Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.

  4. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat,

  dintre del seu context social i multicultural. 5. Dissenyar sistemes de cures adreçades a les persones, família o grups, avaluant el seu impacte

  i establint les modificacions oportunes.

  6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.

  7. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.

  8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat

  en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma que viuen el seu procés de salut-malaltia.

  9. Fomentar estils de vida saludables, l’autocuidatge, donant suport el manteniment de conductes

  preventives i terapèutiques.

  10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva

  seguretat.

  11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2016-17

  FACULTAT D’INFERMERIA Organització

  4

  12. Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.

  13. Conèixer els principis de finançament sanitari i sociosanitari i utilitzar adequadament els

  recursos disponibles.

  14. Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes cientificotècnics i els de qualitat.

  15. Treballar amb l'equip de professionals com unitat bàsica en la qual s'estructuren de forma

  unidisciplinària o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altres personals de les organitzacions assistencials.

  16. Conèixer els sistemes d'informació sanitària.

  17. Realitzar el cuidatge d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la

  cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.

  18. Conèixer les estratègies per adoptar mesures de confortabilitat i atenció de símptomes,

  dirigides al pacient i família, en l'aplicació de cures pal·liatives que contribueixin a alleujar la situació de malalts avançats i terminals.

  Competències específiques a assolir

  A1. Mantenir un compromís ètic seguint els principis deontològics i legals en el context professional. A2. Conèixer, dirigir, i aplicar els principis que sustenten els cuidatges integrats d’infermeria per

  treballar d’una manera holística, reconeixent la singularitat i la diversitat multicultural.

  A3. Educar, facilitar, donar suport i animar la salut, el benestar i el confort, i promoure la participació

  del pacient, família i comunitat en el seu procés de salut - malaltia.

  A4. Reconèixer els diversos rols, responsabilitats i funcions de la professió.

  A5. Respondre a les necessitats de salut de la població, reconeixent les situacions de risc vital i executant maniobres de suport vital bàsic i avançat en aquelles situacions que ho requereixin.

  A6. Acceptar la responsabilitat del propi aprenentatge i desenvolupament professional.

  A7. Conèixer i valorar els canvis associats a les diferents etapes del cicle vital, i la seva repercussió en la salut, identificant les modificacions estructurals, funcionals, psicològiques de formes de vida.

  A8. Conèixer els processos fisiopatològics, els problemes de salut mental i les necessitats nutricionals

  d’aquests processos, reconèixer i interpretar factors de risc i signes normals o canviants de salut -

  mala salut, patiment i incapacitat de la persona en les diferents etapes del cicle vital.

  A9. Respondre a les necessitats del pacient, famílies i comunitat, planificant, executant i avaluant els cuidatges d’infermeria.

  A10. Qüestionar, avaluar, interpretar i sintetitzar críticament la informació i les fonts de dades per

  facilitar l’elecció del pacient.

  A11. Utilitzar el judici clínic en el procés de cuidatge i desenvolupar plans de cura per assolir els

  estàndards de qualitat i la pràctica basada en l’evidència.

  A12. Habilitats per mantenir la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i família.

  A13. Habilitat per realitzar procediments i tècnics coneixent l’ús i la indicació de productes sanitaris vinculats als cuidatges d’infermeria, tenint en compte la seguretat de la persona i del professional.

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2016-17

  FACULTAT D’INFERMERIA Organització

  5

  A14. Conèixer els diferents grups de fàrmacs, els principis de la seva autorització, ús, indicació i els mecanismes d’acció, avaluant els beneficis, els riscos i efectes derivats de la seva administració i consum. Demostrant habilitat per administrar amb seguretat fàrmacs i altres teràpies, així com identificar els nutrients que es troben en els aliments, seleccionant les recomanacions dietètiques adequades i identificant els problemes nutricionals, i seleccionant/aplicant els cuidatges

  d’infermeria.

  A15. Habilitat per identificar situacions de riscs, dolor, patiment, malaltia, incapacitat o mort, per respondre a les necessitats de salut de les persones al llarg del cicle vital, i proporcionar cuidatges que alleugin la situació dels malalts avançats i terminals.

  A16. Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals per identificar i analitzar la influència dels factors interns i externs en el nivell de salut dels individus i grups per posar en pràctica accions de promoció, prevenció i educació sanitària.

  A17. Identificar, integrar i relacionar el concepte de salut i cuidatge des d’una perspectiva històrica i comprendre l’evolució dels conceptes centrals de la disciplina, i els models teòrics més rellevants des d’una perspectiva ontològica i epistemològica.

  A18. Conèixer i identificar l’estructura i funció del cos humà. Comprendre les bases moleculars i

  fisiològiques de les cèl·lules i teixits.

  A19. Coneixement rellevant per aplicar els cuidatges d’infermeria, proporcionant i garantint benestar, qualitat i seguretat a l’individu, a la família i a la comunitat

  A20. Coneixement rellevant respecte les evidencies científiques en salut per aplicar-lo a la investigació, la presa de decisions, i la resolució de problemes en la pràctica infermera.

  A21. Comunicar-se de forma efectiva amb pacients, família, comunitat i amb l’equip interdisciplinari.

  A22. Expressar i gestionar les pròpies emocions, les del pacient, famílies i membres de l’equip.

  A23. Establir relacions terapèutiques amb les persones i les seves famílies.

  A24. Informar, registrar, documentar i derivar cuidatges utilitzant les tecnologies adequades.

  A25. Comprendre la funció, activitats i actitud cooperativa que el professional ha de desenvolupar en

  un equip d’atenció a la salut.

  A26. Dirigir i coordinar un equip i delegar cuidatges.

  A27. Planificar i gestionar el temps de forma efectiva mentre s’assoleixen els estendards de qualitat.

  A28. Educar, facilitar, supervisar i donar suport als estudiants de cuidatges de salut.

  A29. Conèixer el sistema sanitari espanyol, identificar les característiques de la funció directiva dels serveis d’infermeria, i la gestió del cuidatge.

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2016-17

  FACULTAT D’INFERMERIA Organització

  6

  Competències transversals de la URV B1. Aprendre a aprendre. B2. Resoldre problemes complexos de forma efectiva.

  B3. Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.

  B4. Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.

  B5. Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.

  B6. Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en

  àmbits tècnics concrets.

  B7. Tenir sensibilització en temes mediambientals.

  B8. Gestionar projectes tècnics o professionals. Competències nuclears de la URV

  C1. Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.

  C2. Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.

  C3. Gestionar la informació i el coneixement.

  C4. Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

  C5. Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

  C6. Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2016-17

  FACULTAT D’INFERMERIA Organització

  7

  2. DIES MUNDIALS RELACIONATS AMB LA SANITAT Les campanyes mundials de salut pública són una gran oportunitat per augmentar la conscienciació i els

  coneixements sobre els problemes de salut i per mobilitzar suports en tots els àmbits, des del local fins a l'internacional. Al llarg de l'any hi ha molts dies mundials sobre problemes de salut o afeccions concretes: de la “A” d'Alzheimer a la “Z” de *zoonosis. No obstant això, l'OMS presta especial atenció als set dies i a la setmana que els Estats Membres de l'OMS han designat com a campanyes mundials de salut pública “oficials” (***). Aquí us presentem alguns dels dies mundials

  Finals Gener Dia Mundial de la Lepra (UNESCO – WHO)

  04 Febrer Dia Mundial del Càncer

  08 Març Dia Internacional dels Drets de la Dona (UNESCO) i la Pau Internacional (ACIV)

  24 Març Dia Mundial de la Tuberculosi (UNESCO - WHO) ***

  1rs Abril Dia Mundial de l’Embaràs (OPIC)

  07 Abril Dia Mundial de la Salut (UNESCO – WHO) ***

  23 Abril Dia Nacional de la Fibrosi Quística (OPIC)

  25 Abril Dia Mundial del Paludisme (UNESCO – WHO)

  Finals Abril Setmana Mundial de la Immunització (UNESCO – WHO) ***

  05 Maig Dia Mundial de l’Asma (UNESCO

  08 Maig Dia de la Creu Roja Internacional (ONU)

  12 Maig Dia Internacional de la Infermeria (OPIC)

  15 Maig Dia Internacional de la Família (UNESCO)

  21 Maig Jornada Mundial del Malalt (OPIC)

  23 Maig Dia Mundial contra el Càncer (ACIV)

  28 Maig Dia Internacional per la Salut de les Dones (ONU)

  31 Maig Dia Mundial sense Tabac (UNESCO – WHO) ***

  04 Juny Dia Mundial del Donant (OPIC)

  04 Juny Dia Internacional dels Infants Innocents Víctimes de Agressions (UNESCO)

  14 Juny Dia Mundial del Donant de Sang (UNESCO – WHO) ***

  21 Juny Dia Mundial de l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (OPIC)

  26 Juny Dia Internacional contra l’Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de les Drogues

  (UNESCO)

  06 Juliol Dia Mundial de l’Esclerosi Múltiple (OPIC)

  28 Juliol Dia Mundial contra l'Hepatitis (UNESCO – WHO) ***

  12 Agost Dia Internacional de la Joventut (UNESCO)

  21 Setembre Dia Mundial de l’Alzheimer (OPIC)

  29 Setembre Dia Mundial dels Sords (ACIV)

  30 Setembre Dia Mundial del Cor (Federació Mundial Cardiologia)

  01 Octubre Dia Internacional de la Gent Gran (UNESCO)

  10 Octubre Dia Mundial de la Salut Mental (OPIC)

  10 Octubre Dia Mundial de la Vista (Club de Leones)

  16 Octubre Dia Mundial de l’Alimentació (UNESCO - FAO)

  19 Octubre Dia Mundial contra el Càncer de Mama

  23 Octubre Dia Mundial contra l’ICTUS

  11 Novembre Dia Internacional de la Ciència per la Pau

  14 Novembre Dia Mundial de la Diabetis (OPIC)

  20 Novembre Dia Universal de l’Infant (UNESCO - UNICEF)

  21 novembre Dia Nacional de l’Espina Bífida (OPIC)

  01 desembre Dia Mundial de la Lluita contra la SIDA (UNESCO – WHO) ***

  03 desembre Dia Internacional de les Persones Discapacitades (UNESCO)

  05 desembre Dia Internacional del Voluntariat (UNESCO)

  18 desembre Dia Nacional de l’Esclerosi Múltiple (OPIC)

  21 desembre Dia del Nen amb Càncer (OPIC) ACIV: Agència Cívica i del Voluntariat, Departament de Benestar Social. OPIC: Oficina de Premsa i Comunicació, Gabinet Tècnic i d’Informació, Departament de Salut WHO: World Health Organization Associació Catalana d’infermeria: [email protected] Revista Agora d’infermeria: http://www.ub.es/agora infermeria/ Generalitat de Catalunya: http://www.gencat.cat /

  mailto:[email protected]://www.ub.es/agora%20infermeria/

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2016-17

  FACULTAT D’INFERMERIA Organització

  8

  3. ORGANITZACIÓ DE LA FACULTAT

  La Facultat d’Infermeria de la URV imparteix els seus ensenyaments a:

  Campus Catalunya Campus Terres de l’Ebre Seu Baix Penedès

  Avinguda Catalunya, 35 Avinguda Remolins, 13-15 Avinguda Palfuriana, 104

  43002 Tarragona 43500 Tortosa 43880 Coma-ruga

  (El Vendrell)

  Tel: 977 55 83 82 Tel: 977 46 40 00 Tel: 977 684950

  Fax: 977 29 94 87 Fax: 977 46 40 25 Fax: 977 683 882

  3.1. ÒRGANS DE GOVERN

  El govern de la facultat depèn de l’equip deganal i de la Junta de Facultat

  a) Òrgans Unipersonals:

  Degana: Dra. Roser Ricomà

  Vicedegana: Sra. Florència Sáez Secretària: Dra. M. Dolors Burjalés Responsables d’ensenyament

  Campus Catalunya: Dra. Sagrario Acebedo

  Campus Terres de l’Ebre: Dra. Nuria Maria Albacar Seu Baix Penedès: Dra. M. Jesús Aguarón Màster Ciències Infermeria: Dra. Maria Antonia Martorell i Dra. Maria Jesús Aguarón

  Doctorat Infermeria: Dra. Carme Ferré

  b) Òrgans Col·legiats:

  Junta de Facultat: Està formada per l’equip deganal, professors, estudiants i personal d'administració i serveis. És l'òrgan col·legiat representatiu i de govern del centre.

  Són funcions del centre i competències de la seva junta:

  Elaborar, aprovar inicialment i revisar els plans d’estudi. Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament els estudis homologats i

  propis que s’hi imparteixin. Vetllar per la qualitat de la docència i de l’atenció a l’alumnat que s’exerceix en els

  centres.

  Coordinar l’activitat docent i l’atenció a l’alumnat del professorat dels departaments que imparteixen matèries corresponents als ensenyaments del centre.

  Avaluar la qualitat dels ensenyaments del centre. Supervisar el funcionament dels ensenyaments adscrits i l’activitat del professorat que hi

  imparteix docència. Informar sobre les propostes dels departaments relatives al professorat que impartirà

  docència en els ensenyaments del centre.

  Publicar la guia docent del centre. Publicar els programes i els criteris d’avaluació de les assignatures. Coordinar els aularis i horaris de totes les activitats acadèmiques dels ensenyaments del

  centre. Organitzar cursos d’especialització, perfeccionament i actualització de coneixements

  científics, tècnics i artístics en l’àrea o àrees de coneixement de la seva competència.

  Totes les altres que els Estatuts i les normes que els desenvolupin li atribueixin

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2016-17

  FACULTAT D’INFERMERIA Organització

  9

  COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE FACULTAT

  JUNTA DE CENTRE DE LA FACULTAT D’INFERMERIA

  SECTOR MEMBRES ELECTES

  Estudiants Infermeria Campus Catalunya

  Sr. Espin Aguade, Pablo

  Sra. Lai Xia, Weixiao

  Sra. Madueño Cano, Ariadna

  Sr. Martínez Hidalgo, Cristian

  Sra. Perales Molero, Raquel

  Estudiants Infermeria Campus Terres Ebre

  VACANT

  Sra. Esparcia Beltran, Ana María

  Sra. Jorge Ortega, Ariadna

  Sra. Martínez Benito, Maria

  Sra. Rodriguez Morales, Rut

  Estudiants Infermeria Seu Baix Penedès

  Sra. Castellano Tuesca, Gina

  Sra. Olivera Salguero, Maria

  Estudiants Màster i Postgraus Sra. Raigal Aran, Laia

  Professorat Permanent Campus Catalunya

  Dra. Acebedo Urdiales, Maria Sagrario

  Dra. Aguarón García, Maria Jesús

  Sra. Bazo Hernandez, Leticia

  Dra. Burjalés Martí, Maria Dolors

  Dra. de Molina Fernandez, Maria Inmaculada

  Dra. Ferré Grau, Carme

  Dra. Jiménez Herrera, Maria Francisca

  Dra. Martorell Poveda, Maria Antònia

  Dra. Ricomà Muntané, Maria del Roser

  Dra. Roca Biosca, Alba

  Dra. Rubio Rico, Maria Lourdes

  Sra. Tió Molist, Carme

  Professorat Permanent Campus Terres Ebre

  Dra. Albacar Riobóo, Nuria Maria

  Sra. Bonfill Accensi, Maria Encarnación

  Dra. Garcia Martínez, Montserrat

  Sra. González Garcia, Elena

  Sra. Mateu Gil, Maria Luisa

  Dra. Montesó Curto, Maria Pilar

  Sra. Nieto de la Fuente, Maria del Carmen

  Dra. Panisello Chavarria, Maria Luisa

  Sra. Querol Vidal, María Paz

  Sra. Romaguera Genis, Sara de Fátima

  Sra. Saez Vay, Floréncia

  Professorat No Permanent C. Catalunya

  Dr. Barceló Prats, Josep

  Sra. Flores Moya, Carmen

  Sra. Vives Relats, Carmen

  Professorat No permanent C. Terres Ebre

  Sra. Adell Lleixà, Mireia

  Sra. Martínez Segura, Estrella

  Sra. Mauri Mauri, Pilar

  Professorat No permanent SEU Baix Penedès Sra. Chacón Garcés, Sagrario

  Personal d’Administració i Serveis Sra. Galofré Ribas, Marta

  Sra. Marsal Guardiola, Delian

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2016-17

  FACULTAT D’INFERMERIA Organització

  10

  Comissió de Centre (pla d’estudis títol Grau)

  Professorat:

  Dra. Sagrario Acebedo

  Professorat

  Dra. Roser Ricomà

  Dra. Núria Albacar Sra. Florència Sáez

  Dra. M. Jesús Aguarón Sra. Carme Vives

  Dra. Dolors Burjalés PAS:

  Sra. Delian Marsal

  Dra. Inma de Molina Sra. Marta Galofré

  Dra. Carme Ferré

  Estudiants:

  Sr. Pablo Espin Aguadé

  Dra. Mar Lleixa Sra. María Martínez Benito

  Sra. Carmen Nieto Sra. Gina Castellano Tuesca Dra. M. Lluïsa Panisello

  Comissió Econòmica:

  Professorat:

  Dra. Dolors Burjalés

  Professorat:

  Dra. Alba Roca

  Dra. Carme Ferré Sra. Florència Sáez

  Dra. Maria F. Jiménez Sra. Carme Tió

  Dra. Mar Lleixà PAS: Sra. Delian Marsal

  Dra. Roser Ricomà Estudiants: Sra. Weixiao Lai Xia

  Comissió Internacionalització:

  Professorat: Sra. Encarna Bonfill Professorat

  Dra. Lourdes Rubio

  Dra. Carme Ferré Sra. Carme Vives

  Sra. Elena González Estudiants:

  Dra. Maria F. Jiménez Sra. Ariadna Madueño Cano

  Sra. Maria Luisa Mateu Sra. María Olivera Salguero

  Dra. M. Antònia Martorell Convidats Sra. Elena Abelló (convidada)

  Dra. Roser Ricomà Becari mobilitat (convidat)

  Comissió de Biblioteca:

  Professorat:

  Dra. M. Jesús Aguarón Professorat: Dra. Roser Ricomà

  Dra. Dolors Burjalés PAS: Sra. Cristina Basora

  Dra. Maria F. Jiménez Estudiants:

  Sr. Cristian Martínez Hidalgo

  Dra. M. Antònia Martorell Sra. Maria Olivera Salguero

  Comissió de Qualitat:

  Professorat:

  Dra. Sagrario Acebedo

  Professorat:

  Dra. Roser Ricomà

  Dra. Núria Albacar Sra. Sara Romaguera

  Dra. Mar Lleixà Sra. Flor Saez

  Sra. Carmen Nieto PAS

  Sra. Marta Galofré

  Dra. M. Lluïsa Panisello Sra. Delian Marsal

  Sra. M. Paz Querol Estudiants:

  Comissió de la URV Solidària:

  Professorat:

  Dra. Montserrat García

  Professorat:

  Sra. Carmen Nieto

  Sra. Elena González Dra. M. Lluïsa Panisello

  Sra. M. Luisa Mateu Dra. Roser Ricomà

  Dra. M. Antònia Martorell Estudiants: Sra. Ana María Esparcia Beltrán

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2016-17

  FACULTAT D’INFERMERIA Organització

  11

  Comissió de Tutories

  Professorat:

  Dra. M. Jesús Aguarón Professorat:

  Sra. M. Paz Querol

  Dra. Núria Albacar Sra. Carme Vives

  Dra. Montserrat García PAS Sra. Marta Galofré

  Dra. Maria F. Jiménez Estudiants: Sra. Perales Molero, Raquel

  Dra. Mar Lleixà Sra. Rodriguez Morales, Rut

  Sra. Carmen Nieto Sra. Castellano Tuesca, Gina

  Dra. Roser Ricomà Convidats Sra. Virtudes Rodero

  Sra. Florència Sáez

  Comissió Permanent

  Professorat:

  Dra. Sagrario Acebedo

  Professorat:

  Dra. Mar Lleixà

  Dra. M. Jesús Aguarón Sra. Carmen Nieto

  Dra. M. Dolors Burjalés Dra. Roser Ricomà

  Dra. Inma de Molina Sra. Florència Sáez

  Dra. Carme Ferré PAS: Sra. Delian Marsal

  Dra. Maria Jiménez

  Comissió Electoral de Centre:

  Presidenta: Dra. Roser Ricomà

  Secretària: Dra. M. Dolors Burjalés

  Representant del PDI Sra. Flor Sáez Vay

  Representant PAS Sra. Delian Marsal Guardiola

  Representant del l'alumnat: Sra. Raquel Perales Molero

  Comissió Acadèmica de Màster

  Professorat

  Dra. Mar Lleixà (presideix)

  Professorat

  Dra. Maria Jiménez

  Dra. Sagrario Acebedo Dra. M. Antònia Martorell

  Dra. Núria Albacar Dra. Pilar Montesó

  Dr. Àngel Belzunegui Dra. Roser Ricomà

  Dra. Carme Ferré PAS Sra. Maria Roig

  Consell d’ensenyament del campus Catalunya i del Campus de les Terres de l’Ebre: Formats per tot el professorat amb dedicació a temps complert

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2016-17

  FACULTAT D’INFERMERIA Departament d’Infermeria

  12

  3.2. DEPARTAMENT D’INFERMERIA

  És la unitat bàsica encarregada d’organitzar i desenvolupar la recerca i programar i impartir la docència en l’ensenyament propi de la seva àrea de coneixement. Òrgans unipersonals Directora: Dra. Maria Jiménez Herrera Secretària: Dra. M. Antònia Martorell Poveda

  Consell de Departament Format per professors, estudiants i PAS. És l'òrgan col·legiat encarregat de donar a conèixer i aprovar els plans de docència de grau i postgrau i recerca dels seus membres. El Consell de Departament crearà

  i aprovarà les comissions que consideri oportunes.

  Els estudiants representants són:

  Grau d’Infermeria

  Campus Catalunya: Sr. Espin Aguade, Pablo Campus de les Terres de l’Ebre: VACANT Seu Baix Penedès: Sra. Mina Balanta, Adriana María

  Màster en Ciències de la Infermeria

  Sra. García García, Anaïs Doctorat i Postgraus FURV

  Sra. Monteagudo Fombuena, Bàrbara

  Són funcions dels departaments i competències dels consells de departaments:

  Organitzar, desenvolupar i avaluar les activitats docents relatives a les matèries pròpies de l’àrea o

  àrees de coneixement de la seva competència, d’acord amb els requeriments del centre o centres en els quals es desenvolupin i dels plans d’estudi.

  Organitzar, desenvolupar i avaluar programes de doctorat. Poden organitzar també cursos

  d’especialització, perfeccionament i actualització de coneixements científics, tècnics i artístics en l’àrea o àrees de coneixement de la seva competència.

  Decidir, un cop escoltats els centres, el professorat que exercirà en les matèries de la seva

  competència. Debatre i aprovar les línies generals de la política docent del departament.

  Aprovar el pla anual de docència. Organitzar i coordinar la docència corresponent a una mateixa assignatura o matèria, quan sigui

  impartida per més d’un grup. Vetllar perquè els programes de les assignatures s’ajustin a les directrius dels plans d’estudi, evitar

  continguts repetitius i graduar els continguts entre les diferents matèries i cursos. Totes les altres que els Estatuts i les normes que els desenvolupin li atribueixin.

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2016-17

  FACULTAT D’INFERMERIA Pràctiques

  13

  4. TUTORIES La facultat assignarà professor/a, tutor/a als/les estudiants que han estat admesos per primera vegada en els ensenyaments que imparteix. La tutoria té com a objectiu de fer el seguiment acadèmic dels/les

  estudiants, orientant-les i donant-les consell de manera grupal o individualitzada en allò que afecta el progrés acadèmic en els seus estudis durant tota la seva estada a la facultat. L’atenció del/la tutor/a coincidirà amb les hores d’atenció als/les estudiants de cada professora. És necessari que els/les estudiants de segon, tercer i quart curs consultin amb la seva tutora perquè els orienti de cara a la seva matrícula.

  Durant el període de matrícula, la responsable de l’ensenyament estarà a disposició dels estudiants nouvinguts per a qualsevol aclariment que sigui necessari.

  Les Jornades d'Acollida pels alumnes de nou ingrés tindran lloc del 8 al 12 de setembre Tant les professores com les tutores tenen assignat un temps setmanal dedicat a l’atenció dels/les estudiants en la matèria que imparteixen. Els dies i els horaris s'anuncien en els despatxos de les

  professores i/o al Moodle de les assignatures. .

  5. MATRÍCULA L’estudiant es matricula sota la seva responsabilitat i té obligació de conèixer i respectar les condicions de les normatives de matrícula i acadèmiques. Aquestes normes estan disponibles a la NORMATIVA ACADÈMICA I DE MATRÍCULA (GRAU) Capítol IV. ASPECTES ACADÈMICS DE LA MATRÍCULA web de la Universitat: http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/doce

  ncia/nacad_grau_master_2016_17.pdf

  5.1. SISTEMA DE MATRÍCULA

  Auto matrícula per INTERNET A partir de la web de la URV http://www.urv.cat/ podeu accedir des de qualsevol ordinador, sempre que aquest tingui els requeriments tècnics necessaris. Per donar-vos-hi el suport necessari, la Universitat ha preparat enllaços i guies de procediment.

  5.2. TRASLLAT D’EXPEDIENT

  Aquest tràmit es refereix als estudiants que estan seguint o han seguit estudis de Grau en una altra

  universitat, volen ser admesos a la URV per cursar els mateixos o uns altres estudis.

  El RD 861/2010, de 2 de juliol, que modifica el RD 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als estudis universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles, condiciona l’admissió del canvi d’universitat i/o d’estudis oficials espanyols al nombre de crèdits reconeguts (mínim 30 ECTS). Per això, prèviament a la sol·licitud de trasllat d’expedient, cal conèixer el nombre de crèdits reconeguts.

  Criteris de resolució de sol·licituds de trasllat, aprovats en Junta de Centre (febrer 2012)

  1. Cada curs s’acceptarà un màxim de 31 trasllats d’expedient, repartits per les tres seus on s’imparteix el Grau en Infermeria

  o 14 al Campus Catalunya: 3 per a estudiants amb estudis estrangers d’Infermeria, 3 per a estudiants d’infermeria d’altres universitats, 6 per a estudiants del centre que demanen

  canvi de campus i 2 per a estudiants de la URV de la branca de coneixement de Ciències de la Salut.

  o 10 al Campus de les Terres de l’Ebre: 1 per a estudiants amb estudis estrangers d’Infermeria, 3 per a estudiants d’infermeria d’altres universitats, 5 per a estudiants del

  http://www.urv.cat/

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2016-17

  FACULTAT D’INFERMERIA Pràctiques

  14

  centre que demanen canvi de campus i 1 per a estudiants de la URV de la mateixa branca coneixement de Ciències de la Salut.

  o 7 a la Seu del Baix Penedès: 1 per a estudiants amb estudis estrangers d’infermeria, 2 per a estudiants d’infermeria d’altres universitats, 3 per a estudiants del centre que demanen canvi de campus i 1 per a estudiants de la URV de la mateixa branca coneixement de Ciències de la Salut.

  o Les places que quedin vacants es cobriran segons els criteris enunciats en el punt 2.

  2. L’ordre de priorització de les sol·licituds seguirà els següents criteris:

  o Estudiants d’infermeria de la URV que vulguin canviar de Campus Número de crèdits reconeguts Qualificacions de l’expedient acadèmic

  o Estudiants d’infermeria d’altres universitats Número de crèdits reconeguts Qualificacions de l’expedient acadèmic

  o Estudiants amb estudis estrangers d’Infermeria Número de crèdits reconeguts Qualificacions de l’expedient acadèmic

  o Estudiants d’altres ensenyaments de la branca de coneixement de ciències de la salut Branca de coneixement dels estudis cursats a la URV Branca de coneixement dels estudis cursats a altres universitats Estudis cursats

  Qualificacions del seu expedient acadèmic Qualificacions d’accés a la Universitat

  També es considerarà els motius que provoquen la sol·licitud de trasllat i, si escau, s’ampliarien en 2 places més per situacions d’especial dificultat, a valorar per la Comissió de Trasllats.

  Termini

  Del 2 al 31 de maig. Procediment

  Es troba detallat a http:// www.urv.cat – Intranet (perfil estudiant) – Tràmits administratius. http://www.urv.cat/gestio_academica/tramits_administratius/tramits_grau.html Aquest tràmit comporta el pagament de la taxa de trasllat a la universitat d’origen i el pagament de la taxa d’estudi de reconeixement a la URV.

  Els estudiants d’una altra universitat i/o ensenyament que volen ser admesos a la URV i als quals se’ls

  reconegui menys de 30 crèdits estan subjectes al procés de preinscripció i, per tant, l’admissió a l’ensenyament a través del procés de preinscripció suposa la concessió del trasllat d’expedient.

  5.3. CONSULTA DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC

  Els estudiants, per mitjà de la pàgina web de la Universitat podeu fer la consulta del vostre expedient acadèmic, tant del nombre d’assignatures i de crèdits matriculats i superats, com de la informació sobre què us fa falta per acabar la carrera. L’adreça és: https://www.urv.cat/evia/jsp/alumne/identificacioALU.jsp

  Heu de tenir cura de comprovar si la distribució de crèdits concorda amb el que preveu el vostre pla d’estudis i les altres disposicions d’ordre intern de la Universitat. Aquesta revisió serà imprescindible abans de formalitzar la matrícula de l'últim any de carrera per evitar desajustaments de l'expedient que puguin

  comportar problemes a l'hora de l'expedició del títol.

  http://www.urv.cat/http://www.urv.cat/gestio_academica/tramits_administratius/tramits_grau.htmlhttps://www.urv.cat/evia/jsp/alumne/identificacioALU.jsp

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2016-17

  FACULTAT D’INFERMERIA Pràctiques

  15

  5.4. LÍMITS DE MATRÍCULA

  Estudiants a temps complet Els/les estudiants a temps complet hauran de matricular:

  - 60 ECTS, durant el curs en què inicien els estudis i s'hi matriculen per primera vegada. - entre 30 i 60 ECTS, en la resta de cursos, excepte en els casos en què els quedi un nombre inferior

  de crèdits per finalitzar els estudis. Estudiants a temps parcial

  Els estudiants a temps parcial hauran de matricular cada curs acadèmic entre 20 i 40 ECTS, excepte en aquells casos en què els quedi un nombre inferior de crèdits per finalitzar els estudis.

  5.5. NORMATIVA DE PERMANÈNCIA Consultar l’article 25 de la NORMATIVA ACADÈMICA I DE MATRÍCULA (GRAU)

  http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/nacad_grau_master_2016_17.pdf

  5.6. ASSEGURANÇA Pòlissa d’accidents obligatòria addicional per a estudiants de la Universitat Rovira i Virgili UNIVER PLUS

  Tots els estudiants de la URV han de subscriure en el moment de la matrícula aquesta pòlissa d’assegurança. (més informació a la web, a la secretaria de centre i a la documentació de matrícula). En el cas que un estudiant menor de 28 anys demanés renunciar-hi, haurà de manifestar-ho expressament abans del 22 de setembre, i li serà retornat l’import corresponent. Estudiants URV (mobilitat a l'estranger)

  Els estudiants que es desplacin a l'estranger han de subscriure obligatòriament una assegurança que

  cobreixi l'assistència sanitària, invalidesa, mort i repatriació, preferentment en el moment de formalitzar la matrícula. La URV, a través del Centre Internacional, gestiona la tramitació d'aquesta subscripció. Estudiants externs de la URV (mobilitat des de l'estranger) Els estudiants que s'incorporin a la URV procedents d'una universitat estrangera han de subscriure

  obligatòriament una assegurança que cobreixi l'assistència sanitària, invalidesa, mort i repatriació, llevat que acreditin que l'han subscrit a la universitat d'origen. La URV, a través del Centre Internacional, gestiona la tramitació d'aquesta subscripció. Podeu consultar tots els aspectes referents a l’assegurança a: http://tramits.urv.cat:82/continguts/contractacio/compres/3-Ambit_compres/3.3-Gestio_assegurances/3.3.2-

  Polisses_assistencia_sanitaria_accidents_repatriacio_i_mobilitat/3.3.2.2_ESTUDIANTS.html

  http://tramits.urv.cat:82/continguts/contractacio/compres/3-Ambit_compres/3.3-Gestio_assegurances/3.3.2-Polisses_assistencia_sanitaria_accidents_repatriacio_i_mobilitat/ESTUDIANTS/3.1-%20Polissa_Univerplus_2014-2015.pdfhttp://tramits.urv.cat:82/continguts/contractacio/compres/3-Ambit_compres/3.3-Gestio_assegurances/3.3.2-Polisses_assistencia_sanitaria_accidents_repatriacio_i_mobilitat/3.3.2.2_ESTUDIANTS.htmlhttp://tramits.urv.cat:82/continguts/contractacio/compres/3-Ambit_compres/3.3-Gestio_assegurances/3.3.2-Polisses_assistencia_sanitaria_accidents_repatriacio_i_mobilitat/3.3.2.2_ESTUDIANTS.htmlhttp://tramits.urv.cat:82/continguts/contractacio/compres/3-Ambit_compres/3.3-Gestio_assegurances/3.3.2-Polisses_assistencia_sanitaria_accidents_repatriacio_i_mobilitat/3.3.2.2_ESTUDIANTS.html

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2016-17

  FACULTAT D’INFERMERIA Pràctiques

  16

  6. PRÀCTIQUES

  Les pràctiques clíniques són obligatòries i es realitzen en els centres hospitalaris, d’atenció primària,

  centres psiquiàtrics etc. de les nostres comarques. L’horari de les pràctiques serà l’acordat per les coordinadores de les assignatures i dels centres de pràctiques. Veure la Normativa de Pràctiques Clíniques de la Facultat d’Infermeria.

  6.1. VACUNACIONS I PROFILAXI D'HEPATITIS B

  Els alumnes de primer curs han de presentar a la seva coordinadora de pràctiques la còpia del seu carnet de vacunacions, que haurà d’estar al dia. Els estudiants que realitzin les pràctiques a centres del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Xarxa

  Sanitària del Garraf, hauran de complir amb els requisits sanitaris demanats pels centres. El control de vacunació per prevenir l'hepatitis B es porta a terme durant el primer curs acadèmic. És un programa adreçat als estudiants d'infermeria com a grup de risc que està en contacte amb sang i fluids corporals.

  Els/les estudiants de primer curs abans d’anar a pràctiques, si no estan vacunats, han de fer-ho al seu metge de capçalera.

  6.2. BIOINOCULACIÓ O EXPOSICIÓ PERCUTÀNIA

  En cas de bioinoculació o exposició percutània a líquids corporals en horari de pràctiques clíniques se

  seguirà el protocol de cada centre de pràctiques. Consultar el Protocol de la Tramitació de la Sol·licitud de Prestació de l’Assegurança Escolar

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2016-17

  FACULTAT D’INFERMERIA Centres de Pràctiques

  17

  6.3. CENTRES DE PRÀCTIQUES CAMPUS DE LES TERRES DE L’EBRE

  HOSPITAL DE TORTOSA VERGE DE LA CINTA Esplanetes, 44-58 43500 Tortosa

  Tel.:977 51 91 00

  CLÍNICA TERRES DE L’EBRE Pl. Joaquim Bau, 6-8

  43500 Tortosa Tel. 977 58 82 00

  HOSPITAL DE LA SANTA CREU Pg. Mossèn Valls, 1 43500 Tortosa Tel.:977 50 05 33

  HOSPITAL COMARCAL DE MORA D’EBRE C/ Benet i Messeguer, s/n 43740 Mora d’Ebre Tel: 977 40 16 74

  HOSPITAL COMARCAL D'AMPOSTA C/ Jardí 3 43870 Amposta

  Tel.: 977 70 01 00

  FUNDACIÓ PERE MATA TERRES DE L’EBRE CENTRE DE SALUT MENTAL DE TORTOSA

  Av. Colom, 16-20 43500 Tortosa Tel: 977 50 19 47

  UNITAT POLIVALENT, CENTRE DE SALUT

  MENTAL DE AMPOSTA. HOSPITAL DE DIA I UNITAT D’HOSPITALITZACIÓ C/ Amèrica, 15 43870 Amposta. Tel: 977 70 43 81

  RESIDÈNCIA D’ANCIANS DIOCESANA SANT MIQUEL ARCÀNGEL C/ Poeta Vicente García, 12 43500 Tortosa Teléfono: 977 44 11 47

  APASA Josep Tarradellas. 14-34 43870 Amposta

  RESIDÈNCIA D’AVIS AMPOSTA C/ Cervantes, s/n

  43870 Amposta Tel: 977 04 06 25

  RESIDÈNCIA IBERA C/ Josep Tarradellas, 14-34 43870 Amposta Tel: 977 70 48 69

  SERVEIS DE GERIATRIA ALFACS, SL. Centre VIMA Avda.Esports, 27 43540 Sant Carles de la Ràpita Tel: 977 74 31 91

  RESIDENCIA L’ONADA L’Onada Ulldecona

  Avda. Generalitat, 14 43550, Ulldecona

  L’Onada Golden Beach Avga. Paisos Catalans, 30 43540 Sant Carles de La Ràpita

  L’Onada Deltebre

  Madrid, s/n 43580 Deltebre

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2016-17

  FACULTAT D’INFERMERIA Pràctiques

  18

  SERVEI D’ATENCIÓ PRIMARIA (SAP) TERRES DE L’EBRE CAP ALCANAR Av. del Remei cantonada c/ Càlig, s/n 43530 Alcanar Tel. 977 73 19 32 CAP ALDEA Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel: 977 45 12 13 CAP ALDOVER C/ Sant Domènech cantonada C/ Catalunya 43591 Aldover Tel: 977 47 34 22 CAP AMPOSTA Av. Catalunya, 2 43870 Amposta Tel: 977 70 28 90 CAP BAIX EBRE Av. Colom, 16-20 43500 Tortosa Tel: 977 50 17 97 CAP BENIFALLET C/ Marcel·lí Domingo, 1 43512 Benifallet Tel: 977 46 22 12 CAP BÍTEM C/Hereus d’en Gasol, s/n 43510 Bítem Tel. 977 59 67 64 CAP CAMARLES Pl. Tortosa, s/n 43894 Camarles Tel: 977 47 05 61

  CAP CAMPREDÓ C/ Escardó i Valls, s/n 43897 Campredó Tel. 977 59 75 98 CAP DELTEBRE C/ Esportiva, 164 43580 Deltebre Tel: 977 48 96 91 CAP EL TEMPLE Plaça Carrilet, s/n 43500 Tortosa Tel. 977 51 09 51 / 977 51 00 18 CAP GANDESA Ctra. Vilalba, s/n 43780 Gandesa Tel: 977 42 09 65 CAP GODALL C/ Reverenda Mare Teresa Blanch, s/n 43516 Godall Tel. 977 73 81 05

  CAP JESÚS Ctra. Roquetas-Jesús, s/n 43590 Jesús Tortosa Tel: 977 50 32 11 CAP L’AMETLLA DE MAR C/ Llibertat, 70 43860 L’Ametlla de Mar Tel: 977 49 38 49 CAP L’AMPOLLA C/ Manuel Ferrer, s/n 43895 L’Ampolla Tel: 977 46 06 01 CAP LA GALERA C/ Carasol, s/n 43515 La Galera Tel. 977 71 87 88 CAP LA SÉNIA C/ Aragó, 2 43560 La Sénia Tel: 977 57 50 00 CAP MASDENVERGE C/ Balmes, s/n 43878 Masdenverge Tel. 977 71 84 69 CAP PERELLÓ C/ Lluís Companys, 20 43519 Perelló Tel: 977 49 02 13 CAP ROQUETES Pg. Del Canal, 11 43520 Roquetes Tel: 977 50 23 21

  CAP SANT CARLES Av. Constitució, 62 43540 Sant Carles de la Ràpita Tel: 977 74 16 67 CAP SANT JAUME D’ENVEJA Pl. Francesc Graupera, 89-91 43877 Sant Jaume d’Enveja Tel. 977 46 84 82 CAP SANTA BÀRBARA Av. Verge de Montserrat, s/n 43570 Sta. Bàrbara Tel: 977 71 84 79 CAP TIVENYS C/ Abadia,10 43511 Tivenys Tel. 977 49 61 63 CAP ULLDECONA C/ Maestrat, 1 43550 Ulldecona Tel: 977 72 09 60 CAP XERTA C/ Martí i Martí, s/n 43590 Xerta Tel: 977 47 34 89

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2016-17

  FACULTAT D’INFERMERIA Programes d’intercanvi

  19

  7. PROGRAMES D’INTERCANVI

  La Facultat d’Infermeria té establerts convenis de cooperació amb institucions de diferents països des de l'any 1991 i s'ha anat ampliant tant amb nombre de països com en programes, adreçats a estudiants i professors

  L'Espai Europeu d'Educació superior facilita la lliure circulació de professionals en tots els estats membres. Aquests programes d'intercanvi ofereixen l'oportunitat de conèixer altres realitats que poden ser rellevants

  pel futur desenvolupament professional dels estudiants. Un dels objectius de la Facultat d’Infermeria és potenciar els intercanvis a nivell internacional, tant d’estudiants com de professors. Els programes d’intercanvi internacionals permeten als estudiants, i al centre en el seu conjunt, obrir-se a altres maneres d’entendre la docència en infermeria, així com a altres cultures del cuidar. Estem convençuts que aquesta obertura ens enriqueix a tots tant a nivell humà com professional, ajudant els estudiants a ser persones més tolerants i professionals més complets.

  Les places de mobilitat estan relacionades a la pàgina web de mobilitat al següent enllaç: https://urv.moveon4.com/publisher/1/spa

  Els programes internacionals en què participa la Facultat d’Infermeria són:

  Programa Sòcrates-Erasmus: Per a estudiants de 4t curs de grau en Infermeria i alumnes de màster en Investigació en Ciències de la Infermeria. subvencionat per la Unió Europea, preveu estades entre tres mesos i un any acadèmic. La subvenció té la finalitat de cobrir despeses ocasionades per l’estada. La facultat té convenis signats amb els següents centres:

  PAÍS PROGRAMA ERASMUS. UNIVERSITAT PLACES MESOS

  FINLÀNDIA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 2 3

  KUOPIO SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 2 3

  FRANÇA

  INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS CROIX-ROUGE. LYON

  5 6

  INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS LE VINATIER

  2 9

  IRLANDA UNIVERSITY COLLEGE CORK 2 3

  ITÀLIA

  UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

  3 3

  UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE 2 3

  LITUÀNIA KLAIPEDOS UNIVERSITETAS 2 6

  NORUEGA HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 7 3

  PORTUGAL

  ESCOLA SUPERIOR DE EMFERMAGEN DE LISBOA (ESEL) 4 6

  ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO 4 6

  UNIVERSIDADE DOS AÇORES 3 6

  COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR POLITECNICO E UNIVERSITARIO

  4 4

  INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA 3 6

  ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA 2 6

  SUÈCIA HOGSKOLAN I BORAS SCHOOL OF HEALTH SCIENCES 4 3

  ÖREBRO UNIVERSITET 2 5

  TURQUIA NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2 6

  İZMIR ÜNIVERSITESI 2 6

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2016-17

  FACULTAT D’INFERMERIA Programes d’intercanvi

  20

  El programa MOU consisteix en la realització d’un període d’estudis en una institució d’educació superior estrangera amb què la URV tingui conveni fora de l'EEES.

  País Programa MOU. UNIVERSITAT Places Mesos

  ARGENTINA

  UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES ARGENTINA

  2 12

  UNIVERSIDAD AUSTRAL 2 6

  BOLÍVIA CATÓLICA BOLIVIANA "SAN PABLO"

  COLÒMBIA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 2 12

  UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 6 6

  ESTATS UNITS NORTHEASTERN UNIVERSITY 4 6

  MÈXIC

  UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 4 12

  UNIVERSIDAD TEC MILENIO 2 12

  UNIVERSIDAD VERACRUZANA

  6 6

  UNIVERSIDAD DE COLIMA 6 6

  XILE

  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE 6 10

  UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA 2 6

  UNIVERSIDAD CENTRAL 2 6

  Programa Sèneca: Per a estudiants de 4t curs de grau en Infermeria i alumnes de màster en

  investigació en ciències de la infermeria. Mobilitat d'estudiants a universitats de l'Estat espanyol. La Facultat té convenis signats amb les següents universitats:

  UNIVERSITAT DE DESTÍ

  UNIVERSITAT D’ALACANT

  UNIVERSITAT D’ALMERIA

  UNIVERSITAT DE CASTELLA-LA MANXA (CONCA)

  UNIVERSITAT DE CÓRDOBA

  UNIVERSITAT DE GRANADA

  UNIVERSITAT DE LA LAGUNA

  UNIVERSITAT DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

  UNIVERSITAT DE MURCIA

  UNIVERSITAT DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

  UNIVERSITAT DE SEVILLA

  UNIVERSITAT DE SARAGOSSA

  UNIVERSITAT DEL PAÍS VASC

  UNIVERSITAT REI JOAN CARLES

  UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

  UNIVERSITAT DE LLEIDA

  UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

  European Nursing Module Network: Per a estudiants de 3r i 4t curs de grau en Infermeria.

  Xarxa d’Escoles d’Infermeria adscrites al sistema de 15 països d’Europa (tant de dins com de fora de la Unió Europea) que ofereixen places d’intercanvi tres vegades l’any: març, maig i octubre. És un programa de quatre setmanes de duració: la primera i l’última al seu propi país, i la segona i la tercera al país escollit. Hi ha dues maneres de participar: una és visitar un altre país com a “estranger”, i l’altre és com a “host student” a la URV. L’idioma del programa és l’anglès, ja que

  durant les estàncies poden coincidir estudiants de diferents països. Durant l’intercanvi s’organitzen diferents activitats per afavorir la relació entre tots els estudiants, intercanviar coneixements i

  experiències, practicar l’anglès, a més a més de donar a conèixer el nostre país. És de finançament privat però els estudiants tenen la possibilitat de demanar un ajut a la Facultat. Per a més informació podeu consultar la web de l’European Nursing Module Network: http://www.leeds.ac.uk/europeannursing/

  http://www.leeds.ac.uk/europeannursing/

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2016-17

  FACULTAT D’INFERMERIA Programes d’intercanvi

  21

  Programa Interuniversitari de l’Agència de Cooperació Iberoamericana del Ministeri d’Afers Exteriors. Destinat a estudiants de l’últim any de carrera i postgraduats de tot l’Estat espanyol en universitats d’Amèrica Llatina, Àsia, Oceania, Àfrica i països d’Europa de l’Est. L’estudiant realitzarà tasques de suport a la docència i a la recerca en el departament que hi hagi ofertat la plaça.

  Persones de contacte:

  *Campus Terres de l’Ebre: Maria Luisa Mateu: [email protected] *Campus Catalunya: Maria Jiménez Herrera: [email protected] Elena Abelló Riley [email protected] Inmaculada de Molina [email protected]

  PAÍS UNIVERSITAT WEB

  BÈLGICA

  Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen http://www.ap.be

  Haute Ecole de Namur Liége Luxembourg http://www.henallux.be

  Karel de Grote University Collage www.kdg.be/GEZ

  BULGÀRIA Plovdiv College of Medicine www.medcollege-

  plovdiv.org

  DINAMARCA

  University College Zealand www.ucsj.dk

  VIA University College :http://www.sygeplejerske.dk/ / www.viauc.com

  University College Lillebaelt www.ucl.dk

  ESPANYA

  Facultat d’Infermeria. Universitat Rovira i Virgili

  www.fi.urv.cat

  Universidad Francisco de Vitoria, Nursing Department

  www.ufv.es

  Escuela Universitaria de Enfermería de Vitoria-Gasteiz

  www.enfermeria.org

  FEDERACIÓ RUSSA

  Rostov Base Medical College www.rbmk-rnd.ru

  Taganrog Medical College [email protected]

  ITÀLIA Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

  www.unimore.it

  NORUEGA

  Østfold University College, Faculty of Health & Social Studies

  www.hiof.no

  Sør-Trøndelag College, Faculty of Nursing www.hist.no

  PAÏSOS BAIXOS Hogeschool Leiden www.hsleiden.nl

  REPÚBLICA DE

  MACEDÒNIA

  Higher Medical School in Bitola,

  University “St. Kliment Ohridski”

  www.VMSB.uklo.edu.mk

  ROMANIA

  The Post Secondary Nursing School "Carol Davila"

  www.caroldavila-pitesti.ro

  Scoala Sanitara Postliceala Carol Davila www.scoalacdavila.ro

  SÈRBIA

  College of Health Education in Ćuprija www.vmscuprija.edu.rs

  Sanitary Medical School of Applied Sciences “VISAN

  www.vzsvisan.com

  Milutin Milankovic High Medical College of Vocational Studies

  www.vmsmmilankovic.edu.rs

  SUÈCIA Örebro University www.oru.se

  Sophiahemmet University College www.shh.se

  SUÏSSA

  Berner Bildungszentrum Pflege www.bzpflege.ch

  Zurich University of Applied Sciences (ZHAW) www.gesundheit.zhaw.ch/en.html

  REGNE UNIT

  University of Brighton School of Nursing & Midwifery

  www.brighton.ac.uk

  University of Leeds, School of Healthcare, www.leeds.ac.uk

  University of Northampton, School of Health www.northampton.ac.uk

  mailto:[email protected]:[email protected]://www.ap.be/http://www.henallux.be/http://www.kdg.be/GEZhttp://www.medcollege.search.bg/http://www.medcollege.search.bg/http://www.ucsj.dk/http://www.sygeplejeskolen-silkeborg.dk/http://www.sygeplejeskolen-silkeborg.dk/http://www.viauc.com/http://www.leeds.ac.uk/europeannursing/www.ucl.dkhttp://www.fi.urv.cat/http://www.ufv.es/http://www.rbmk-rnd.ru/mailto:[email protected]://www.unimore.it/http://www.hiof.no/http://www.hist.no/http://www.hsleiden.nl/http://www.vmsb.uklo.edu.mk/http://www.caroldavila-pitesti.ro/http://www.caroldavila-pitesti.ro/http://www.scoalacdavila.ro/http://www.vmscuprija.edu.rs/http://www.vzsvisan.com/http://www.vmsmmilankovic.edu.rs/http://www.vmsmmilankovic.edu.rs/http://www.oru.se/http://www.shh.se/http://www.bzpflege.ch/http://www.gesundheit.zhaw.ch/en.htmlhttp://www.gesundheit.zhaw.ch/en.htmlhttp://www.brighton.ac.uk/http://www.leeds.ac.uk/http://www.northampton.ac.uk/

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2016-17

  FACULTAT D’INFERMERIA Programes d’intercanvi

  22

  Per a més informació podeu consultar la web: http://www.urv.cat/mobility/estudiants-grau/index.html http://www.urv.cat/mobilitat/

  o les adreces de correu

  [email protected] [email protected]

  http://www.urv.cat/mobility/estudiants-grau/index.htmlhttp://www.urv.cat/mobilitat/mailto:[email protected]:[email protected]

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2016-17

  FACULTAT D’INFERMERIA Serveis

  23

  8. SECRETARIA DE CAMPUS Ofereix informació administrativa i acadèmica a l’alumnat i al professorat.

  Informació general

  Tramitació de títols Sol·licitud de convalidacions d'estudis cursats Certificacions Matriculació Trasllats, etc.

  Campus Catalunya Campus Terres de l’Ebre Seu Baix Penedès

  Avinguda Catalunya, 35 Avinguda Remolins, 13-15 Avinguda Palfuriana, 104

  43002 Tarragona 43500 Tortosa 43880 Coma-ruga (El Vendrell)

  [email protected]

  977 464 000

  977 684 950

  Gestió d’expedients i títols 977 29 70 00 expedienttitol.campuscatalunya

  @urv.cat

  FAX 977 464 025

  FAX 977683 882

  Gestió d’admissió i matricula 977 29 70 00 admissió[email protected]

  [email protected]

  [email protected]

  Horari d’atenció al públic Horari d’atenció al públic

  Horari d’atenció al públic

  Dilluns a divendres: de 10 a 13 Dilluns a divendres: de 9:30 a 13:30 h i de 15,30 a 17.30 h

  Dilluns a divendres: de 10 a 13 h

  Dimarts i dimecres: de 16 a

  17.30 h

  Dilluns: de 16 a 18 h

  9. CRAI DEL CAMPUS TERRES DE L’EBRE El CRAI (Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació) és un entorn dinàmic amb tots els serveis universitaris de suport a l’aprenentatge, la docència i la recerca relacionats amb la informació i les TIC. Els usuaris són estudiants, docents i personal d’administració i serveis de la URV.

  Al Campus Catalunya, els seus fons bibliogràfics i recursos estan especialitzats en les matèries dels ensenyaments d'estudis Anglesos i Alemanys, Antropologia, Comunicació audiovisual, Dret, Geografia, Història, Historia de l’art, Infermeria, Filologia Catalana, Filologia Francesa, Filologies clàssiques, Lingüística, Llengua i literatura hispàniques (Filologia hispànica), Periodisme, Publicitat i relacions

  públiques, Relacions laborals i Treball Social.

  Al Campus Terres de l’Ebre, els fons i recursos estan especialitzats en: Administració i Direcció d’Empreses, Educació Infantil i Primària i Infermeria. Horari CRAI TERRES DE L’EBRE: De dilluns a divendres: de 8h. a 21h.

  Serveis:

  Punt d’atenció a l’usuari: tota la informació que necessites saber de la URV Informació bibliogràfica Consulta del catàleg bibliogràfic i del fons de la biblioteca Espais de silenci i estudi, de treball individual i en grup

  Accés lliure al fons de llibres, revistes i material audiovisual Fons de reserva i fons bibliogràfics especialitzats Préstec de documents Préstec interbibliotecari i obtenció de documents d’altres biblioteques de fora de la URV. Préstec d’ordinadors portàtils i de material multimèdia

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:admissi%[email protected]:admissi%[email protected]

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2016-17

  FACULTAT D’INFERMERIA Serveis

  24

  Préstec d’e-readers Guies d’ajuda i tutorials Servei de reprografia (fotocopiadores d’autoservei) Lectors i reproductors en diversos suports Videoconferència i TV satèl·lit Cursos de formació per conèixer l’ús de les eines i els recursos de la biblioteca, així com per assolir

  altres competències TIC Biblioteca digital Connexió a Internet i xarxa oberta (Wifi) Connexió als recursos-e des de fora de la URV Factoria: assessorament tècnic i suport tecnològic per millorar els treballs acadèmics Espai d’aprenentatge de llengües: suport per a la millora de l’anglès, el català i el castellà

  Aula d’informàtica: amb 100 ordinadors de lliure disposició al CRAI Catalunya i 24 al CRAI Terres de l’Ebre

  Professionals al teu servei: Bibliotecaris especialitzats, professionals de la informació, tècnics multimèdia i tècnics lingüístics Per a més informació:

  Consulteu la web: http://www.urv.cat/crai/ Truqueu-nos als telèfons 977 559 524 (CRAI CATALUNYA) 977 464 050 (CRAI TERRES DE L’EBRE) Adreceu-nos un missatge a través de [email protected] http://wwwa.urv.cat/biblioteca/QP/

  10. BORSA DE TREBALL DE LA FACULTAT D’INFERMERIA Un cop els estudiants assoleixin la titulació, tenen a través de la informació arribada a la Facultat, moltes

  oportunitats de trobar llocs de treball, que s’exposa a la nostra web. Al llarg del curs s’ofereixen xerrades informatives d’ofertes de treball d’institucions i d’empreses estrangeres i nacionals.

  11. ALTRES SERVEIS DE LA URV ALS ESTUDIANTS Servei d’esports de la URV Coordinació amb el servei d’Esports de la Universitat, difusió de cartells, informació a totes les persones interessades a practicar qualsevol esport, dins del marc de la URV (lligues universitàries de futbol sala, de

  bàsquet, etc.), formalització del carnet del Servei.

  Borsa de treball de la URV Difusió de totes les ofertes de treball del Servei d’Estudiants i de l’Extensió Universitària (SEGEU) de la URV i tramitació de les dades dels estudiants que volen entrar a formar-ne part, mitjançant una sol·licitud i els diversos documents que calen.

  http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_de_treball Borsa d’habitatge de la URV Llistat a disposició dels estudiants de tots els habitatges, pisos d’estudiants, pisos particulars, que estan

  disposats a acollir estudiants de la URV i que s’han inscrit a la Borsa. Becari d’atenció a la comunitat universitària (BACU) Persona encarregada d’informar els universitaris dels serveis que ofereix la Universitat.

  Per a més informació consulteu la intranet de la web:

  https://portal.urv.cat/portal/dt

  http://www.urv.cat/crai/http://wwwa.urv.cat/biblioteca/QP/http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_de_treball

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2016-17

  FACULTAT D’INFERMERIA Pla d’estudis

  25

  12. PLA D’ESTUDIS 2016 (1823) I CRONOGRAMA D’IMPLANTACIÓ

  Estructura

  CURS ASSIGNATURES FORMACIÓ

  BÀSICA

  ASSIGNATURES

  OBLIGATÒRIES

  ASSIGNATURES

  OPTATIVES

  PRÀCTIQUES

  EXTERNES

  TREBALL DE FI

  DE GRAU TOTALS

  1r (2016-17) 48 12 -- -- --- 60

  2n (2017-18) 12 45 3 -- --- 60

  3r (2018-19) -- 54 6 -- --- 60

  4t (2019-20) -- 51 -- -- 9 (Obligatòria) 60

  TOTALS 60 162 9 -- 9 240

  Per poder sol·licitar el títol oficial s’haurà d'acreditar el coneixement d'una llengua estrangera.

  ♦ Estudiants amb estudis iniciats el curs 2013-14 o en cursos anteriors. Nivell B1 d'anglès, francès,

  alemany, italià o portuguès (+ informació)

  ♦ Estudiants amb estudis iniciats el curs 2014-15 o en cursos posteriors. Nivell B2 d'anglès, francès,

  alemany o italià (+ informació i excepcions)

  Continguts Els codis dels ensenyaments de Grau corresponen, el primer al grup de Tarragona (1823), el segon al grup de Tortosa (1824) i el tercer al grup del Vendrell (1825).

  1r curs

  Codi Assignatures de 1r curs ECTS Tipologia Matèria

  Anual

  18234005

  18244005

  18254005

  Fonaments de Psicologia Aplicada 6 Bàsica

  18234008

  18244008

  18254008

  Tecnologies de la Informació, Comunicació i Documentació 6 Bàsica

  18234101

  18244101

  18254101

  Infermeria Bàsica en el Cicle Vital 6 Obligatòria

  18234111

  18244111

  18254111

  Pràctiques de Simulació Clínica I 3 Obligatòria

  Primer quadrimestre

  18234001 18244001

  18254001

  Estructura i Funció del Cos Humà I 6 Bàsica

  18234004 18244004

  18254004

  Biologia i Microbiologia 6 Bàsica

  18234009 18244009

  18254009

  Ètica del Cuidar i Bases Conceptuals i Metodològiques de la Infermeria 6 Bàsica

  Segon quadrimestre

  18234002

  18244002

  18254002

  Estructura i Funció del Cos Humà II 6 Bàsica

  18234003

  18244003

  18254003

  Bioestadística 6 Bàsica

  18234007

  18244007

  18254007

  Salut Pública i Educació per a la Salut 6 Bàsica

  18234109

  18244109

  18254109

  Introducció a les Pràctiques Clíniques 3 Obligatòria

  http://www.urv.cat/gestio_academica/plans/ciencies_salut/infermeria_grau_2016.html#1_curshttp://www.urv.cat/gestio_academica/plans/ciencies_salut/infermeria_grau_2016.html#2nhttp://www.urv.cat/gestio_academica/plans/ciencies_salut/infermeria_grau_2016.html#3rhttp://www.urv.cat/gestio_academica/plans/ciencies_salut/infermeria_grau_2016.html#4thttp://www.urv.cat/estudis/credits/est_ad_curs_13_14_o_c_ant.htmlhttp://www.urv.cat/estudis/credits/est_adm_curs_14_15_o_c_post.html

 • Guia docent del grau en Infermeria Curs 2016-17

  FACULTAT D’INFERMERIA Pla d’estudis

  26

  2n curs

  Codi Assignatures de 2n curs ECTS Tipologia Matèria

  Anual

  18234107 18244107

  18254107

  Farmacologia 6 Obligatòria

  18234112 18244112

  18254112

  Pràctiques de Simulació Clínica II 5 Obligatòria

  Primer quadrimestre

  18234006

  18244006

  18254006

  Relació Terapèutica i Comunicació en Infermeria 6 Bàsica

  18234102

  18244102

  18254102

  Infermeria en la Gestació, Infància i Adolescència 6 Obligatòria

  18234103

  18244103

  18254103

  Infermeria en la Joventut 6 Obligatòria

  18234108

  18244108

  18254108

  Principis de Nutrició en Infermeria 3 Obligatòria

  Optatives 3 Opativa

  Segon quadrimestre

  18234010

  18244010

  18254010

  Antropologia i Ciutadania 6 Bàsica

  18234104

  18244104

  18254104

  Infermeria en la Persona Adulta 10 Obligatòria

  18234110

  18244110

  18254110

  Pràctiques Clíniques I 9 Obligatòria

  3r curs

  Codi Assignatures de 3r curs ECTS Tipologia

  Anual

  18234106

  18244106

  18254106

  Infermeria de Salut Mental i Psiquiàtrica 6 Obligatòria

  18234113

  18244113

  18254113

  Cures Pal·liatives 3 Obligatòria

  18234114

  18244114

  18254114

  Programes de Salut en la Comunitat 3 Obligatòria

  18234116

  18244116

  18254116

  Infermeria en Cures Crítiques 6 Obligatòria

  18234117

  18244117

  18254117

  Metodologia d'Investigació i Infermeria 4 Obligatòria

  18234118

  18244118

  18254118

  Pràctiques de Simulació Clínica III 4 Obligatòria

  18234119

  18244119

  18254119

  Pràctiques Clíniques II 18 Obligatòria

  Primer quadrimestre

  18234105

  18244105

  18254105

  Infermeria en la Persona Gran 6 Obligatòria

  18234115

  18244115

  18254115

  Gestió i Experiència Organitzativa 4 Obligatòria

  Optatives 3 Optativa

  Segon quadrimestre

  Optatives 3 Optativa

  http://www.urv.cat/gestio_academica/plans/ciencies_salut/infermeria_grau_2016_opt.htmlhttp://www.urv.cat/gestio_academica/plans/ciencies_salut/infermeria_grau_2016_opt.htmlhttp://www.urv.cat/gestio_academica/plans/ciencies_salut/infermeria_grau_2016_opt.html

 • Guia docent del grau en Infermeria Curs 2016-17

  FACULTAT D’INFERMERIA Pla d’estudis

  27

  4t curs

  Codi Assignatures de 4rt curs ECTS Tipologia

  Anual

  18234120

  18244120

  18254120

  Pràctiques Clíniques III 17 Obligatòria

  18234121

  18244121

  18254121

  Pràctiques Clíniques IV 17 Obligatòria

  18234122

  18244122

  18254122

  Pràctiques Clíniques V 17 Obligatòria

  18234301

  18244301

  18254301

  Treball de Fi de Grau 9 Obligatòria

  (*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits

  totals del grau. Consulteu els prerequisits de superació.

 • Guia docent del grau en Infermeria Curs 2016-17

  FACULTAT D’INFERMERIA Pla d’estudis

  28

  13. PLA D’ESTUDIS 2009 (1821) I CRONOGRAMA D’EXTINCIÓ

  PLA D’ESTUDIS DEL GRAU D’INFERMERIA 2009

  Curs Bàsiques Obligatòries Optatives TFG Total

  1r 48 12

  60

  2n 12 45 3 60

  3r

  45 15 60

  4rt 48 12 60

  Totals 60 150 18 240

  NOU PLA D’ESTUDIS DEL GRAU D’INFERMERIA 2016

  Curs Bàsiques Obligatòries Optatives TFG Total

  1r 48 12

  60

  2n 12 45 3 60

  3r

  54 6 60

  4rt 51 9 60

  Totals 60 162 9 9 240

  La Facultat d’Infermeria de la URV ha iniciat aquest curs la implantació del nou Grau en Infermeria 2016, que suposa l’extinció gradual de l’actual pla d’estudis de grau 2009. Aquesta extinció es farà curs per curs i finalitzarà el curs acadèmic 2019-20.

  CRONOGRAMA D’EXTINCIÓ DEL GRAU D’INFERMERIA 2009 I D’IMPLANTACIÓ DEL GRAU EN

  INFERMERIA 2016.

  La titulació està previst que s’extingeixi d’acord amb la següent organització: De forma progressiva, amb l’extinció a cada curs acadèmic d’un curs arrel de la implantació d’un nou curs del Grau 2016. El mateix any acadèmic en què s’implanti un curs del nou pla de grau 2016, deixarà d’impartir-se el

  mateix curs del pla del grau 2009 que s’extingeix. Com a resultat d’aquest model, la situació prevista és la següent:

  Curs acadèmic Grau en Infermeria 2016 Grau en Infermeria

  2009

  2016-17 S’implanta 1r curs S’extingeix 1r curs

  2017-18 S’implanta 2n curs S’extingeix 2n curs

  2018-19 S’implanta 3r curs S’extingeix 3r curs

  2019-20 S’implanta 4rt curs S’extingeix 4rt curs

  CURS 2016-17

  CURS 2017-18

  CURS 2018-19

  CURS 2019-20

  CURS 2020-21

  CURS 2021-22

  1r. curs docència compartida/ tutoria

  1r. curs Examen 1r. curs Extingit --- --- ---

  2n, 3r i 4rt curs Docència

  2n. curs docència/Tutoria

  2n. curs Examen

  2n. curs Extingit --- ---

  3r i 4rt curs Docència

  3r. curs docència/Tutoria

  3r. curs Examen 3r. curs Extingit

  ---

  4rt curs docència

  4rt curs docència/tutoria

  4rt curs tutoria 4rt curs extingit

 • Guia docent del grau en Infermeria Curs 2016-17

  FACULTAT D’INFERMERIA Pla d’estudis

  29

  Després que les assignatures corresponents a un curs hagin passat per les fases de Tutoria i Examen, en el curs acadèmic immediatament següent l'estudiant pot demanar autorització per poder gaudir de dues convocatòries extraordinàries d'avaluació dins d'aquell mateix curs.

  Si amb aquestes convocatòries no supera les assignatures, no podrà finalitzar la carrera per aquest pla d'estudis.

  En el cas d'assignatures compartides amb el grau, el centre pot oferir Docència alternativa durant

  els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.

  En les assignatures amb Tutoria o Docència alternativa, l'estudiant pagarà l'import íntegre del

  preu del crèdit. En les assignatures amb dret sols a Examen, l'estudiant pagarà el 15% del preu del crèdit.

  Els alumnes que no puguin finalitzar els estudis en aquest pla, poden demanar adaptació al nou

  pla d'estudis implantat.

  EXTINCIÓ DEL PLA D’ESTUDIS 2009. CORRESPONDÈNCIA D’ASSIGNATURES AMB EL PLA D’ESTUDIS 2016 Els codis 1820, 1821 i 1822 en el pla 2009 i el codis 1823, 1824 i 1825 en el pla 2016 indiquen que el grau es cursa a Tarragona, Tortosa i el Vendrell respectivament

  PRIMER CURS 2016-17

  CODI Assignatura Pla 2009 CODI Assignatura pla 2016

  18204001

  18214001 18224001

  Estructura i Funció del Cos Humà

  18234001

  18244001 18254001

  Estructura i Funció del Cos Humà I

  18204002 18214002 18224002

  Funció del Cos Humà 18234002 18244002 18254002

  Estructura i Funció del Cos Humà II

  18204003 18214003 18224003

  Bioestadística 18234003 18244003 18254003

  Bioestadística

  18204004 18214004

  18224004

  Biologia i Microbiologia 18234004 18244004

  18254004

  Biologia i Microbiologia

  18204005 18214005 18224005

  Fonaments de Psicologia

  Aplicada

  18234005 18244005 18254005

  Fonaments de Psicologia Aplicada

  18204007

  18214007 18224007

  Salut Pública i Educació per a la Salut

  18234007

  18244007 18254007

  Salut Pública i Educació per a la Salut

  18204008 18214008 18224008

  Tecnologies de la Informació i de la Comunicació i

  Documentació

  18234008 18244008 18254008

  Tecnologies de la Informació, Comunicació i Documentació

  18204009 18214009 18224009

  Ètica del Cuidatge i Bases

  Conceptuals d'Infermeria

  18234009 18244009 18254001

  Ètica del Cuidatge i Bases Conceptuals i Metodològiques de la Infermeria

  18204101 18214101

  18224101

  Infermeria Bàsica en el Cicle Vital

  18234101

  18244101 18254101

  Infermeria Bàsica en el Cicle Vital

  18234109 18244109 18254109

  Introducció a les Pràctiques Clíniques

  18204109 18214109

  18224109

  Introducció a les

  Pràctiques Clíniques

  18234111 18244111

  18254111

  Pràctiques de Simulació Clínica I

  http://www.urv.cat/gestio_academica/tramits_administratius/proc_convocatoria_extraordinaria.html

 • Guia docent del grau en Infermeria Curs 2016-17

  FACULTAT D’INFERMERIA Pla d’estudis

  30

  PROCEDIMENT D’ADAPTACIÓ. En el procés d’elaboració del pla d’estudis, el Centre ha definit una taula d’adaptació entre el grau a extingir i la nova titulació de grau en infermeria que la substitueix, prenent com a referència en ambdós

  casos l’adequació entre les competències i els coneixements que s’han desenvolupat en el pla d’estudis cursat i els previstos en el nou pla. La taula, que s’exposa a continuació, compren la correspondència de les assignatures del pla d’estudis de la diplomatura amb les de la nova titulació de grau.

  Grau en Infermeria (2016): Taula d'Adaptacions

  ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT Grau Infermeria 2009

  ASSIGNATURES PLA NOU Grau Infermeria 2016

  Codi Assignatura Crè

  dits Codi Assignatura

  Crèdi

  ts

  18204101 18214101 18224101

  Infermeria Bàsica en el Cicle Vital

  9

  18234101 18244101 18254101

  Infermeria Bàsica en el Cicle Vital

  6

  18234111 18244111 18254111

  Pràctiques de Simulació Clínica

  I 3

  18204005 18214005 18224005

  Fonaments de Psicologia Aplicada

  6 18234005 18244005 18254005

  Fonaments de Psicologia Aplicada

  6

  18204008

  18214008

  18224008

  Tecnologies de la

  Informació, Comunicació i

  Documentació

  6

  18234008

  18244008

  18254008

  Tecnologies de la Informació, Comunicació i Documentació

  6

  18204001 18214001

  18224001

  Estructura i Funció del Cos Humà

  6 18234001 18244001

  18254001

  Estructura i Funció del Cos Humà I

  6

  18204004 18214004 18224004

  Biologia i Microbiologia 6 18234004 18244004 18254004

  Biologia i Microbiologia 6

  18204002 18214002 18224002

  Funció del Cos Humà 6 18234002 18244002 18254002

  Estructura i Funció del Cos

  Humà II 6

  18204003 18214003 18224003

  Bioestadística 6 18234003 18244003 18254003

  Bioestadística 6

  18204007

  18214007 18224007

  Salut Pública i Educació per a la Salut

  6

  18234007

  18244007 18254007

  Salut Pública i Educació per a la Salut

  6

  18204006 18214006 18224006

  Relació Terapèutica i Comunicació en Infermeria

  6 18234006 18244006 18254006

  Relació Terapèutica i Comunicació en Infermeria

  6

  18204102 18214102 18224102

  Infermeria en la Gestació, Infancia i Adolescència

  6 18234102 18244102 18254102

  Infermeria en la Gestació, Infància i Adolescència

  6

  18204108 18214108 18224108

  Principis de Nutrició en Infermeria

  3 18234108 18244108 18254108

  Principis de Nutrició en Infermeria

  3

  18204010 18214010

  18224010

  Antropologia i Ciutadania 6 18234010 18244010

  18254010

  Antropologia i Ciutadania 6

  18204103 18214103

  18224103

  Infermeria en la Joventut 9 18234103 18244103

  18254103

  Infermeria en la Joventut 6

 • Guia docent del grau en Infermeria Curs 2016-17

  FACULTAT D’INFERMERIA Pla d’estudis

  31

  ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT Grau Infermeria 2009

  ASSIGNATURES PLA NOU Grau Infermeria 2016

  18204104 18214104 18224104

  Infermeria en la Persona Adulta

  12 18234104 18244104 18254104

  Infermeria en la Persona Adulta 10

  18204104 18214104 18224104 18204103 18214103

  18224103

  Infermeria en la Persona Adulta

  i Infermeria en la Joventut

  12 9

  18234104 18244104

  18254104 18234103 18244103 18254103

  18234112

  18244112 18254112

  Infermeria en la Persona Adulta i

  Infermeria en la Joventut i Pràctiques de Simulació Clínica

  II

  10 6

  5

  18204105 18214105

  18224105

  Infermeria en la Persona Gran

  9 18234105 18244105

  18254105

  Infermeria en la Persona Gran 6

  18204115 18214115 18224115

  Gestió i Experiència Organitzativa

  6 18234115 18244115 18254115

  Gestió i Experiència Organitzativa

  4

  18204106 18214106 18224106

  Infermeria en Situacions

  Complexes de Salut Mental 6

  18234106 18244106 18254106

  Infermeria de Salut Mental i

  Psiquiàtrica 6

  18204116

  18214116 18224116

  Infermeria en Situacions Crítiques

  6

  18234116 18244116 18254116

  18234118 18244118

  18254118

  Infermeria en Cures Crítiques

  i Pràctiques de Simulació Clínica III

  6

  4

  18204009 18214009 18224009

  Ètica del Cuidatge i Bases Conceptuals d'Infermeria

  6 18234009 18244009 18254009

  Ètica del Cuidar i Bases Conceptuals i Metodològiques de la Infermeria

  6

  18204107 18214107 18224107

  Farmacologia 6 18234107 18244107 18254107

  Farmacologia 6

  18204109 18214109 18224109

  Introducció a les Pràctiques Clíniques

  3 18234109 18244109 18254109

  Introducció a les Pràctiques Clíniques

  3

  18204110

  18214110 18224110

  Pràctiques Clíniques I 9

  18234110

  18244110 18254110

  Pràctiques Clíniques I 9

  18204111 18214111 18224111

  18204112 18214112 18224112

  Pràctiques Clíniques Comunitàries I

  i Pràctiques Clíniques Hospitalàries I

  9

  9

  18234119

  18244119 18254119

  Pràctiques Clíniques II 18

  18204119 18214119 18224119

  18204118 18214118 18224118

  Pràctiques Clíniques Hospitalàries II i

  Pràctiques Clíniques Comunitàries II

  8

  8

  18234120 18244120

  18254120

  Pràctiques Clíniques III 17

  18204113 18214113

  Pràctiques Clíniques en Unitats d'Atenció Geriàtrica

  8

  18234121 18244121

  Pràctiques Clíniques IV 17

 • Guia docent del grau en Infermeria Curs 2016-17

  FACULTAT D’INFERMERIA Pla d’estudis

  32

  ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT Grau Infermeria 2009

  ASSIGNATURES PLA NOU Grau Infermeria 2016

  18224113 18204120 18214120 18224120

  i Pràctiques Clíniques en Serveis Especials de Gestió Clínica

  8

  18254121

  18204114

  18214114 18224114 18204117 18214117

  18224117

  Pràctiques Clíniques en Unitats de Crítics i

  Pràctiques Clíniques en

  Unitats de Psiquiatria i de Salut Mental

  8 8

  18234122 18244122 18254122

  Pràctiques Clíniques V 17

  18204201 18214201

  18224201 18204202 18214202 18224202

  Introducció a la Investigació Qualitativa en Infermeria

  i Introducció a la Investigació Quantitativa en Infermeria

  3

  3

  18234117 18244117 18254117

  Metodologia d'Investigació i Infermeria

  4

  18204203 18214203 18224203

  Desenvolupament Professional

  3 18234205 18244205 18254205

  Desenvolupament Professional 3

  18204204

  18214204

  18224204

  Metodologia en Gestió de la Qualitat

  3

  18234210

  18244210

  18254210

  Metodologies en Gestió de Qualitat

  3

  18204205 18214205

  18224205

  International Nursing 3 18234207 18244207

  18254207

  Infermeria Internacional / International Nursing

  3

  18204206 18214206 18224206

  Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat

  3 18234217 18244217 18254217

  Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat

  3

  18204207 18214207 18224207

  Activitats Universitàries

  Reconegudes I 3

  18234215 18244215 18254215

  Activitats Universitàries

  Reconegudes I 3

  18204208 18214208 18224208

  Activitats Universitàries Reconegudes II

  3 18234216 18244216 18254216

  Activitats Universitàries Reconegudes II

  3

  18204209

  18214209 18224209

  Seminaris Interdisciplinaris 3

  18234218

  18244218 18254218

  Seminaris Interdisciplinaris 3

  18204210 18214210 18224210

  Introducció a les Tècniques Complementàries en el Cuidatge d'Infermeria

  3 18234208 18244208 18254208

  Introducció a les Tècniques Complementàries en el Cuidatge d'Infermeria

  3

  18204212 18214212 18224212

  Drogodependències i Altres Addiccions

  3 18234206 18244206 18254206

  Drogodependències i Altres Addiccions

  3

  18204213 18214213 18224213

  Salut Mental Positiva: de la Normalitat a la Patologia

  3 18234213 18244213 18254213

  Salut Mental Positiva 3

  18204214 18214214

  18224214

  Malalts Terminals i Cures

  Pal·liatives 3

  18234113 18244113

  18254113

  Cures Pal·liatives 3

  18204217 18214217

  18224217

  La Infància i l'Adolescència a la Comunitat

  3 18234202 18244202

  18254202

  Aprofundiment en l'Atenció a la Infància i Adolescència a la

  Comunitat

  3

 • Guia docent del grau en Infermeria Curs 2016-17

  FACULTAT D’INFERMERIA Pla d’estudis

  33

  ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT Grau Infermeria 2009

  ASSIGNATURES PLA NOU Grau Infermeria 2016

  18204218 18214218 18224218

  La Infància i l'Adolescència Hospitalitzada

  3 18234203 18244203 18254203

  Aprofundiment en l'Atenció a la Infància i Adolescència a l'Hospital

  3

  18204220 18214220

  18224220

  Salut, Gènere i Desigualtats Socials

  3 18234212 18244212

  18254212

  Salut, Gènere i Desigualtats Socials

  3

  18204221 18214221 18224221

  Programes de Salut 3 18234114 18244114 18254114

  Programes de Salut en la Comunitat

  3

  18204223 18214223 18224223

  Suport a la Dependència i a la Salut de la Persona Cuidadora

  3 18234214 18244214 18254214

  Suport a la Dependència i a la

  Salut de la Persona Cuidadora 3

  *Les assignatures del pla preexistent que figuren agrupades en la taula, han d’estar totes

  superades per ser reconegudes en el nou pla de Grau en Infermeria 2016. .

 • Guia docent del grau en Infermeria Curs 2016-17

  FACULTAT D’INFERMERIA Pla d’estudis

  34

  PREREQUISITS DEL GRAU D’INFERMERIA 2009 (1821)

  PER PODER APROVAR L'ASSIGNATURA...

  S'HA DE TENIR SUPERADA L'ASSIGNATURA

  Codi Assignatura ECTS Codi Assignatura ECTS

  18204301 Treball de Fi de Grau

  12 S'han de tenir superats tots els crèdits corresponents a les assignatures de Formació Bàsica i Obligatòries del pla d'estudis

  210

 • Guia docent del Grau en Infermeria Optatives

  FACULTAT D’INFERMERIA Curs 2016-17

  35

  14. ASSIGNATURES OPTATIVES DEL GRAU D’INFERMERIA (2009)

  El Pla d’estudis del grau en infermeria marca que els estudiants han de cursar 18 crèdits

  optatius. Les assignatures optatives que s’han activat pel curs 2016-17 són les següents i els

  estudiants d’infermeria dels diferents campus poden matricular-se de qualsevol d’elles, tenint

  en compte, però, que s’hauran de desplaçar al campus/seu on s’imparteixen.

  Campus Catalunya:

  CODI ASSIGNATURA CR.

  18204201 Introducció a la Investigació Qualitativa en Infermeria 3

  18204205 International Nursing 3

  18204210 Introducció a les Tècniques Complementàries en el Cuidatge d'Infermeria 3

  18204212 Drogodependències i Altres Addiccions 3

  18204213 Salut Mental Positiva: de la Normalitat a la Patologia 3

  18204214 Malalts Terminals i Cures Pal·liatives 3

  18204215 Aprofundiment en les Tècniques Complementàries en el Cuidatge

  d'Infermeria 3

  18204217 La Infància i l’Adolescència a la Comunitat 3

  18204218 La Infància i l’Adolescència Hospitalitzada 3

  Campus de les Terres de l’Ebre: CODI ASSIGNATURA CR.

  18214202 Introducció a la Investigació Quantitativa en Infermeria 3

  18214204 Metodologia en la Gestió de la Qualitat 3

  18214205 International Nursing 3

  18214210 Introducció a les Tècniques Complementàries en el Cuidatge d'Infermeria 3

  18214214 Malalts Terminals i Cures Pal·liatives 3

  18214220 Salut, Gènere i Desigualtats Socials 3

  18214221 Programes de Salut 3

  18214223 Suport a la Dependència i a la