career path) (career development plan) · (career path)...

50
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development Plan) สายงานทรัพยากรบุคคล และสายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

Upload: others

Post on 27-May-2020

86 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

เสนทางความกาวหนาในสายอาชพ

(Career Path)

และแผนพฒนาความกาวหนาในสายอาชพ

(Career Development Plan)

สายงานทรพยากรบคคล

และสายงานวเคราะหนโยบายและแผน

Page 2: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

ค ำน ำ

การจดท าเสนทางความกาวหนาในสายอาชพ (Career Path) และแผนพฒนาความกาวหนา ในสายอาชพ (Career Development Plan) มเปาหมายเพอจดท าระบบและใชเปนเครองมอในการพฒนาบคลากรของกรมควบคมโรค โดยก าหนดความร ความสามารถ ทกษะและสมรรถนะทจ าเปนส าหรบต าแหนงในครงน จ านวน 2 สายงาน คอ สายงานทรพยากรบคคล และ สายงานวเคราะหนโยบายและแผน ใหเปนระบบ ชดเจน และเปนธรรม ซงจะสงผลใหบคลากรสามารถมองเหนทางกาวหนาในสายอาชพ มงมนพฒนาตนเอง ตงใจปฏบตงานใหบรรลเปาหมาย และมผลงานเปนทประจกษตอหนวยงาน รวมทงเปนหลกประกน ในการคดเลอก โดยมบคลากรทมคณภาพในการปฏบตงานในต าแหนงตาง ๆ อยางตอเนอง

กรมควบคมโรค ขอขอบคณคณะกรรมการและคณะท างานจดท าแผนเสนทางความกาวหนา ในสายอาชพสายงานทรพยากรบคคลและสายงานวเคราะหนโยบายและแผน ทไดมสวนรวมในการจดท า ใหขอมล ขอคดเหน และสนบสนนการด าเนนงานตาง ๆ เพอประโยชนตอการจดท าเสนทางความกาวหน า ในสายอาชพ (Career Path) และแผนพฒนาความกาวหนาในสายอาชพ (Career Development Plan) ของกรมควบคมโรค ใหเปนไปอยางมประสทธภาพตอไป

กรมควบคมโรค 1 ตลาคม 2561

Page 3: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

สารบญ

หนา

1. เสนทางความกาวหนาในสายอาชพและแผนพฒนาความกาวหนาในสายอาชพ สายงานทรพยากรบคคล

1

1.1 แผนภาพแสดงเสนทางสงสมประสบการณและผลงาน (Career Chart) สายงานทรพยากรบคคล

2

1.2 ต าแหนงเปาหมาย (Critical Position): นกทรพยากรบคคลเชยวชาญ 3 1.3 ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position): L1 – นกทรพยากรบคคลปฏบตการ 8 1.4 ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position): L2 – นกทรพยากรบคคลช านาญการ 12 1.5 ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position): L3 – นกทรพยากรบคคลช านาญการพเศษ 17

2. เสนทางความกาวหนาในสายอาชพและแผนพฒนาความกาวหนาในสายอาชพ สายงานวเคราะหนโยบายและแผน

23

2.1 แผนภาพแสดงเสนทางสงสมประสบการณและผลงาน (Career Chart) สายงานวเคราะหนโยบายและแผน

24

2.2 ต าแหนงเปาหมาย (Critical Position): นกวเคราะหนโยบายและแผนเชยวชาญ 25 2.3 ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position): L1 – นกวเคราะหนโยบายและแผนปฏบตการ 31 2.4 ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position): L2 – นกวเคราะหนโยบายและแผนช านาญการ 36 2.5 ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position): L3 – นกวเคราะหนโยบายและแผนช านาญการพเศษ 42

Page 4: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

1

เสนทางกาวหนาในสายอาชพ (Career Path) และแผนพฒนาความกาวหนาในสายอาชพ (Career Development Plan)

สายงานทรพยากรบคคล

ชอต าแหนงเปาหมาย : นกทรพยากรบคคลเชยวชาญ หนวยงานสงกด : กองการเจาหนาท ชอสวนราชการ : กรมควบคมโรค

Page 5: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

2

แผนภาพแสดงเสนทางสงสมประสบการณและผลงาน (Career Chart) สายงานทรพยากรบคคล

หมายเหต ผไดรบคดเลอกจะตองมคณสมบตครบถวนตามท ก.พ.ก าหนด

ต าแหนงเปาหมาย (ระบ) - ชอต าแหนง - หนวยงานสงกด

ต าแหนงในเสนทางกาวหนาฯ (ระบ) - ชอต าแหนง - หนวยงานสงกด - ระยะเวลาในการถอครองต าแหนง

ด ารงต าแหนง ตามทศทางลกศร

ด ารงต าแหนงใดกอนกได

ด ารงต าแหนงใดต าแหนงหนง

กองการเจาหนาท

K2

นกทรพยากรบคคลช านาญการ (4 ป)

K1

นกทรพยากรบคคลปฏบตการ (2/4/6 ป)

K2

ต าแหนงประเภทวชาการ ระดบช านาญการ (4 ป)

K1

ต าแหนงประเภทวชาการ ระดบปฏบตการ (2/4/6 ป)

K4 นกทรพยากรบคคลเชยวชาญ

K3

นกทรพยากรบคคลช านาญการพเศษ (3 ป)

K3

ต าแหนงประเภทวชาการ ระดบช านาญการพเศษ (3 ป)

ส านก/สถาบน/กอง/สคร.1-12

K4

ต าแหนงประเภทวชาการ ระดบเชยวชาญ

1.ด ารงต าแหนงประเภทวชาการ ระดบปฏบตการ มาแลว

- ไมนอยกวา 6 ป ส าหรบวฒปรญญาตร

- ไมนอยกวา 4 ป ส าหรบวฒปรญญาโท

- ไมนอยกวา 2 ป ส าหรบวฒปรญญาเอก

2.ปฏบตงานเกยวของกบงานทรพยากรบคคลมาแลว

ไมนอยกวา 1 ป

1.ด ารงต าแหนงประเภทวชาการ ระดบช านาญการ

มาแลวไมนอยกวา 4 ป

2.ปฏบตงานเกยวของกบงานทรพยากรบคคลมาแลว

ไมนอยกวา 1 ป

1.ด ารงต าแหนงประเภทวชาการ ระดบช านาญการพเศษ

มาแลวไมนอยกวา 3 ป

2.ปฏบตงานเกยวของกบงานทรพยากรบคคลมาแลว

ไมนอยกวา 1 ป

Page 6: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

3

ต าแหนงเปาหมาย (Critical Position): นกทรพยากรบคคลเชยวชาญ

ต าแหนงเปาหมาย (Critical Position) : นกทรพยากรบคคลเชยวชาญ K4 ชอต าแหนง : นกทรพยากรบคคลเชยวชาญ หนวยงาน : กองการเจาหนาท

หนาทรบผดชอบหลก (Key Responsibilities)

ปฏบตงานในฐานะผปฏบตงานทมความเชยวชาญในงาน โดยใชความร ความสามารถ ประสบการณ และความเชยวชาญในดานการบรหารหรอการพฒนาทรพยากรบคคล ปฏบตงานทตองตดสนใจหรอแกปญหาในทางวชาการทยากและซบซอนมากและมผลกระทบในวงกวาง และปฏบต งานอนตามทไดรบมอบหมาย หรอ

ปฏบตงานในฐานะผปฏบตงานใหค าปรกษาของสวนราชการระดบกระทรวง กรม ซงใชความร ความสามารถ ประสบการณ และความเชยวชาญในดานการบรหารหรอการพฒนาทรพยากรบคคล ปฏบตงานทตองตดสนใจหรอแกปญหาในทางวชาการทยากและซบซอนมากและมผลกระทบ ในวงกวาง และปฏบตงานอนตามทไดรบมอบหมาย

โดยมลกษณะงานทปฏบตในดานตาง ๆ ดงน ดานการปฏบตการ (1) ใหค าปรกษาและเสนอความเหนเกยวกบการบรหารงานทรพยากรบคคล และเสนอแนวทางการแกไขปญหา รวมทงเสนอแนะทศทาง กลยทธ ภารกจ และการบรหารงานทรพยากรบคคลของ

สวนราชการในระดบกรม กระทรวงหรอเทยบเทา (2) เสนอแนะแนวทาง มาตรการ หลกเกณฑและวธการในการบรหารหรอการพฒนาทรพยากรบคคล เพอจดท าความเหนเสนอคณะรฐมนตรคณะกรรมการตาง ๆ (3) ศกษา วจย สงสมความรหรอผลการศกษาวจยดานการบรหารหรอการพฒนาทรพยากรบคคล เพอใชเปนแนวทางปฏบตใหแกเจาหนาท หรอผสนใจทวไปน าไปประยกตใชใหเกดประโยชน (4) ตดตาม ประเมนผล แกไขปญหาในการด าเนนการบรหารหรอการพฒนาทรพยากรบคคลในกระทรวง กรมและจงหวด เพอสนบสนนภารกจของกระทรวง กรมและจงหวด

ดานการวางแผน มสวนรวมในการวางแผน เชอมโยง บรณาการแผนงานโครงการในระดบกลยทธของสวนราชการระดบกรม มอบหมายงาน แกปญหาในการปฏบตงาน ตดตาม ประเมนผลเพอใหบรรลตามเปาหมาย

และผลสมฤทธทก าหนด ดานการประสานงาน (1) สรางความสมพนธภายในทมงาน จงใจสมาชกในทมงาน เพอสรางความเขาใจทดรวมกน (2) สอสาร โนมนาวการตดสนใจเกยวกบการบรหารหรอการพฒนาทรพยากรบคคล ในหนวยงานระดบกองหรอส านก เพอเสรมสรางความเขาใจและความรวมมอในการบรหารและการพฒนา

ทรพยากรบคคล

Page 7: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

4

ต าแหนงเปาหมาย (Critical Position): นกทรพยากรบคคลเชยวชาญ (ตอ)

หนาทรบผดชอบหลก (Key Responsibilities) (ตอ) ดานการบรการ

(1) ใหค าปรกษาแนะน าแกหนวยงานราชการ เอกชน ขาราชการ พนกงานหรอเจาหนาทของรฐ หรอประชาชนทวไป เกยวกบการศกษาตอ การฝกอบรม/ดงาน และแลกเปลยนความรความเชยวชาญ เพอประโยชนตอการพฒนาทรพยากรบคคล

(2) ใหค าปรกษาแนะน าแกสวนราชการ องคกรบรหารทรพยากรบคคล เกยวกบหลกเกณฑเฉพาะทางหรอเทคนควธใหม ๆ เพอใหการบรหารหรอการพฒนาทรพยากรบคคลในราชการเปนไปอยางมประสทธภาพและเปนธรรม

(3) ฝกอบรมหรอถายทอดความร หรอนเทศงานใหแกพนกงานหรอเจาหนาทในหนวยงาน พรอมทงเผยแพรความรในระดบกรม เพอใหมความรความเขาใจและสามารถปฏบตงานไดอยางถกตองสมบรณและมประสทธภาพ

ผลสมฤทธหลก (Key Result Areas: KRAs) ตวชวดผลการปฏบตงานหลก (Key Performance Indicators : KPIs) 1.ขอเสนอแนะทศทาง กลยทธ ภารกจ และการบรหารงานทรพยากรบคคลของกรม ควบคมโรค

จ านวนขอเสนอแนะทศทาง กลยทธ ภารกจ และการบรหารงานทรพยากรบคคลของกรมควบคมโรค

2.แนวทางมาตรการหลกเกณฑและวธการเกยวกบการบรหารหรอการพฒนาทรพยากรบคคล

จ านวนแนวทาง มาตรการ หลกเกณฑและวธการเกยวกบการบรหารงานทรพยากรบคคลของกรม ควบคมโรค

3.การตดตาม ประเมนผล แกไขปญหาในการด าเนนการบรหารหรอการพฒนาทรพยากรบคคล เพอสนบสนนภารกจของกรมควบคมโรค

จ านวนโครงการดานการบรหารหรอการพฒนาทรพยากรบคคลทไดตดตาม ประเมนผลและแกไขปญหา

4.ผลการศกษาวจยดานการบรหารหรอการพฒนาทรพยากรบคคล จ านวนผลการศกษาวจยดานการบรหารหรอการพฒนาทรพยากรบคคล

5.การเปนวทยากรฝกอบรมหรอถายทอดความรดานการบรหารหรอพฒนาทรพยากรบคคลในระดบกรม

จ านวนครงทเปนวทยากรฝกอบรมหรอถายทอดความรดานการบรหารหรอพฒนาทรพยากรบคคลในระดบกรม

Page 8: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

5

ต าแหนงเปาหมาย (Critical Position): นกทรพยากรบคคลเชยวชาญ (ตอ)

ความรความสามารถทใชใน

การปฏบตงาน

ความรเรองกฎหมาย

กฎ ระเบยบราชการ ทกษะทจ าเป น

สมรรถนะทคาดหวง

สมรรถนะหลก สมรรถนะเฉพาะ

ตามลกษณะงานทปฏบต

สมรรถนะทจ าเป นตามภารกจ

กรมควบคมโรค

ระดบ 4

- การบรหารและการพฒนา

ทรพยากรบคคลในงาน

ปองกนควบคมโรคและภย

สขภาพ

ระดบ 3

- ความรเรองกฎหมายและกฎระเบยบ

ทเกยวของกบการบรหารและการ

พฒนาทรพยากรบคคล

ระดบ 2

1. การใชคอมพวเตอร

2. การใชภาษาองกฤษ

3. การค านวณ

4. การจดการขอมล

ระดบ 4

1. การยดมนในความถกตอง

ชอบธรรมและจรยธรรม

2. การบรการทด

3. การสงสมความเชยวชาญ

ในงานอาชพ

4. การมงผลสมฤทธ

5. การมน าใจ ใจเปดกวาง

เปนพเปนนอง

6. การท างานเปนทม

ระดบ 4

1. การคดวเคราะห

2. การใสใจพฒนาผอน

3. การสบเสาะหาขอมล

4. การมองภาพองครวม

5. การสงการตามอ านาจหนาท

6. ความเขาใจในองคกรและระบบ

ราชการ

7. ความเขาใจผอน

ระดบ 4

1. หลกระบาดวทยาประยกตส าหรบ

งานเชงบรหารจดการ

2. การวจยและพฒนา

3. การตดตามประเมนผล

(เลอก 2 สมรรถนะ)

ความร ทกษะ และสมรรถนะประจ าต าแหนงงาน

Page 9: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

6

ต าแหนงเปาหมาย (Critical Position): นกทรพยากรบคคลเชยวชาญ (ตอ)

ปทอยในต าแหนง ประเดนการพฒนา หลกสตรการพฒนา

ปท 1 - 3

Leadership นบส. หรอ EDC หรอหลกสตรทเทยบเทา

General Management หลกสตร E-Learning ของ ก.พ. ทกรมควบคมโรคก าหนดส าหรบ ผด ารงต าแหนงระดบ

เชยวชาญ

Functional/Professional การบรหารและการพฒนาทรพยากรบคคลในงานปองกนควบคมโรคและภยสขภาพ

Business Acumen ระบาดวทยา/วจยและพฒนา/ตดตามประเมนผล

ประเดนการพฒนา และหลกสตรการพฒนา

Page 10: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

7

ต าแหนงเปาหมาย (Critical Position): นกทรพยากรบคคลเชยวชาญ (ตอ)

เกณฑเบองตนเพอคดสรรผมศกยภาพเขาส Career Path

1. มคณสมบตตามมาตรฐานก าหนดต าแหนงตามท ก.พ.ก าหนด

2. มผลสมฤทธหลกและตวชวดผลการปฏบตงานหลก (Key Result Areas & Key Performance Indicators) ส าหรบต าแหนงนกทรพยากรบคคล ระดบช านาญการพเศษ ตามทก าหนด

3. มความร (Knowledge) ทกษะ (Skill) และสมรรถนะ (Competency) ส าหรบต าแหนงนกทรพยากรบคคล ระดบช านาญการพเศษ ตามทก าหนด

4. มประสบการณเปนหวหนากลม หรอหวหนาโครงการทเปนภารกจหลกของหนวยงานระดบกอง

5. ผานการพฒนาในประเดนการพฒนาส าหรบต าแหนงนกทรพยากรบคคล ระดบช านาญการพเศษ ตามทก าหนด

6. มผลการประเมนการปฏบตราชการในระหวางด ารงต าแหนงนกทรพยากรบคคล ระดบช านาญการพเศษ เฉลยไมต ากวาระดบด

7. ไมอยในระหวางถกด าเนนการทางวนย

เกณฑเบองตนเพอคดสรรผมศกยภาพเขาส Career Path

Page 11: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

8

ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position): L1 – นกทรพยากรบคคลปฏบตการ

ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position ) Ladder1 ชอต าแหนง : นกทรพยากรบคคลปฏบตการ หนวยงาน : ทกหนวยงาน ระยะเวลาขนต าในการถอครองต าแหนง : 2 ป หรอ 4 ป หรอ 6 ป ตามวฒการศกษา (ปรญญาเอก/โท/ตร)

หนาทรบผดชอบหลก (Key Responsibilities) ปฏบตงานในฐานะผปฏบตงานระดบตน โดยใชความร ความสามารถทางวชาการในการท างาน ปฏบตงานเกยวกบการบรหารหรอการพฒนาทรพยากรบคคล ภายใตการก ากบ แนะน า ตรวจสอบ และปฏบตงานอนตามทไดรบมอบหมาย โดยมลกษณะงานทปฏบตในดานตาง ๆ ดงน ดานการปฏบตการ

(1) ศกษา รวบรวม และวเคราะหขอมลทงในและตางประเทศ เพอประกอบการวางระบบ การจดท ามาตรฐานหรอหลกเกณฑเกยวกบการบรหารทรพยากรบคคลภาครฐ หรอของสวนราชการ (2) ศกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวเคราะหขอมลสารสนเทศ เพอประกอบการด าเนนงานเกยวกบการบรหารทรพยากรบคคล (3) ศกษา รวบรวม และวเคราะหขอมล เพอประกอบการก าหนดความตองการและความจ าเปนในการพฒนาทรพยากรบคคล การวางแผนทางกาวหนาในอาชพ การจดหลกสตรและการถายทอด

ความร การจดสรรทนการศกษา และการดแลนกเรยนทนและบคลากรภาครฐในตางประเทศ รวมถงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรอยทธศาสตรการพฒนาทรพยากรบคคลของสวนราชการ และแผนการจดสรรทนการศกษาและการฝกอบรม

(4) ศกษา รวบรวมขอมล และวเคราะหงาน เพอประกอบการก าหนดต าแหนง และการวางแผนอตราก าลงของสวนราชการ (5) ศกษา รวบรวมและวเคราะหขอมล เพอประกอบการวางหลกเกณฑการบรหารผลการปฏบตงาน และการบรหารคาตอบแทน (6) ด าเนนการเกยวกบกระบวนการสรรหาและเลอกสรร เพอบรรจและแตงตงผมความรความสามารถใหด ารงต าแหนง

ดานการวางแผน วางแผนการท างานของตนเอง รวมด าเนนการวางแผนการท างานของหนวยงานหรอโครงการ เพอใหการด าเนนงานเปนไปตามเปาหมาย ผลสมฤทธทก าหนด

ดานการประสานงาน (1) ประสานการท างานทไดรบมอบหมายใหสอดคลองกบภาพรวม ผลงานของทมงาน ประสานงานกบสมาชกภายในทมงาน ใหความชวยเหลอภายในทมงาน เพอ ใหไดผลสมฤทธตามทก าหนดไว (2) อธบายการด าเนนการเกยวกบการบรหารหรอการพฒนาทรพยากรบคคล เพอเสรมสรางความเขาใจและความรวมมอในการบรหารหรอการพฒนาทรพยากรบคคล

Page 12: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

9

ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position): L1 – นกทรพยากรบคคลปฏบตการ (ตอ)

หนาทรบผดชอบหลก (Key Responsibilities) (ตอ) ดานการบรการ

(1) ใหค าแนะน า ชแจง ตอบปญหาเบองตนแกหนวยงานราชการ เอกชน ขาราชการ พนกงานหรอเจาหนาทของรฐ หรอประชาชนทวไป เกยวกบการบรหารและการพฒนาทรพยากรบคคล เพอสรางความเขาใจและสนบสนนงานตามภารกจของหนวยงาน

(2) ใหบรการขอมล เกยวกบการบรหารและการพฒนาทรพยากรบคคล เพอสนบสนนภารกจของบคคลหรอหนวยงานและใชประกอบการพจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลกเกณฑและมาตรการตาง ๆ

(3) ด าเนนการจดสวสดการ และการสงเสรมสภาพแวดลอมในการท างาน เพอเพมพนประสทธภาพการปฏบตงาน

ผลสมฤทธหลก (Key Result Areas: KRAs) ตวชวดผลการปฏบตงานหลก (Key Performance Indicators : KPIs)

1. ขอมลหรอสารสนเทศประกอบการด าเนนงานเกยวกบการบรหารหรอการพฒนาทรพยากร

บคคลทถกตองครบถวนและทนเวลา จ านวนขอมลหรอสารสนเทศ ทใชประกอบการด าเนนงานเกยวกบการบรหารหรอการพฒนาทรพยากร

บคคล และผลการศกษาวเคราะหเบองตน พรอมทงเสนอขอคดเหนเกยวกบการปรบปรงหรอพฒนางานดานทรพยากรบคคล ไมนอยกวา 3 เรอง

2.การรวมด าเนนงานในโครงการ/กจกรรมดานทรพยากรบคคลในระดบกอง จ านวนโครงการ/กจกรรมดานทรพยากรบคคลระดบกองทเขารวมการด าเนนงาน ไมนอยกวา 2 โครงการ/กจกรรม

Page 13: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

10

ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position): L1 – นกทรพยากรบคคลปฏบตการ (ตอ)

ความรความสามารถทใชในการปฏบตงาน

ความรเรองกฎหมาย กฎ ระเบยบราชการ

ทกษะทจ าเป น

สมรรถนะทคาดหวง

สมรรถนะหลก สมรรถนะเฉพาะ

ตามลกษณะงานทปฏบต สมรรถนะทจ าเป นตามภารกจ

กรมควบคมโรค

ระดบ 1 - การบรหารและการพฒนา

ทรพยากรบคคลในงาน

ปองกนควบคมโรคและภย

สขภาพ

ระดบ 2

- ความร เ ร องกฎหมายและ

กฎระเบยบทเกยวของกบการ

บรหารและการพฒนาทรพยากร

บคคล

ระดบ 2

1. การใชคอมพวเตอร

2. การใชภาษาองกฤษ

3. การค านวณ

4. การจดการขอมล

ระดบ 1

1. การยดมนในความถกตองชอบธรรมและจรยธรรม

2. การบรการทด

3. การสงสมความเชยวชาญในงานอาชพ

4. การมงผลสมฤทธ

5. การมน าใจ ใจเปดกวาง เปนพเปนนอง

6. การท างานเปนทม

ระดบ 1

1. การคดวเคราะห 2. การใสใจพฒนาผอน 3. การสบเสาะหาขอมล 4. การมองภาพองครวม 5. การสงการตามอ านาจหนาท 6. ความเขาใจในองคกรและระบบราชการ 7. ความเขาใจผอน

ระดบ 1

1. หลกระบาดวทยาประยกตส าหรบงานเชงบรหารจดการ

2. การวจยและพฒนา

3. การตดตามประเมนผล

(เลอก 2 สมรรถนะ)

ความร ทกษะ และสมรรถนะประจ าต าแหนงงาน

Page 14: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

11

ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position): L1 – นกทรพยากรบคคลปฏบตการ (ตอ)

ปทอยในต าแหนง ประเดนการพฒนา หลกสตรการพฒนา

ปท 1 Leadership & General Management

การพฒนาขาราชการทอยในระหวางการทดลองปฏบตหนาทราชการ ตามท ก.พ.ก าหนด

ปท 1 – 3 E-Learning ของ ก.พ. ตามทกรมควบคมโรคก าหนด

ปท 2 – 4 Functional/Professional การบรหารและการพฒนาทรพยากรบคคลในงานปองกนควบคมโรคและภยสขภาพ

ปท 1 – 3 Business Acumen ระบาดวทยา/วจยและพฒนา/ตดตามประเมนผล

เกณฑพจารณาประสบการณและผลงาน เพอกาวสต าแหนงงานล าดบตอไป (Performance Measures)

1. มคณสมบตตามมาตรฐานก าหนดต าแหนงตามท ก.พ.ก าหนด

2. มผลสมฤทธหลกและตวชวดผลการปฏบตงานหลก (Key Result Areas & Key Performance Indicators) ส าหรบต าแหนงนกทรพยากรบคคล ระดบปฏบตการ ตามทก าหนด

3. มความร (Knowledge) ทกษะ (Skill) และสมรรถนะ (Competency) ส าหรบต าแหนงนกทรพยากรบคคล ระดบปฏบตการ ตามทก าหนด

4. ผานการพฒนาในประเดนการพฒนาส าหรบต าแหนงนกทรพยากรบคคล ระดบปฏบตการ ตามทก าหนด

5. มผลการประเมนการปฏบตราชการในระหวางด ารงต าแหนงนกทรพยากรบคคล ระดบปฏบตการ เฉลยไมต ากวาระดบด

6. ไมอยในระหวางถกด าเนนการทางวนย

ประเดนการพฒนา และหลกสตรการพฒนา

เกณฑพจารณาประสบการณและผลงาน เพอกาวสต าแหนงงานล าดบตอไป (Performance Measures)

Page 15: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

12

ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position): L2 – นกทรพยากรบคคลช านาญการ

ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position ) Ladder2 ชอต าแหนง : นกทรพยากรบคคลช านาญการ หนวยงาน : ทกหนวยงาน ระยะเวลาขนต าในการถอครองต าแหนง : 4 ป

หนาทรบผดชอบหลก (Key Responsibilities)

ปฏบตงานในฐานะหวหนางาน ซงตองก ากบ แนะน า ตรวจสอบการปฏบตงานของผรวมปฏบตงาน โดยใชความร ความสามารถ ประสบการณ และความช านาญสงในงานวชาการบรหารหรอการพฒนาทรพยากรบคคล ปฏบตงานทตองตดสนใจหรอแกปญหาทยาก และปฏบตงานอนตามทไดรบมอบหมาย หรอ

ปฏบตงานในฐานะผปฏบตงานทมประสบการณ โดยใชความร ความสามารถ ประสบการณ และความช านาญสงในงานวชาการบรหารหรอการพฒนาทรพยากรบคคล ปฏบตงานทตองตดสนใจ หรอแกปญหาทยาก และปฏบตงานอนตามทไดรบมอบหมาย

โดยมลกษณะงานทปฏบตในดานตาง ๆ ดงน ดานการปฏบตการ (1) ศกษา วเคราะห ตรวจสอบ ประเมนผล เกยวกบการบรหารหรอการพฒนาทรพยากรบคคล เพอเสนอแนะในการวางแนวทาง หลกเกณฑและวธการบรหารทรพยากรบคคลของสวนราชการ (2) ด าเนนการสรางและพฒนาวธการ เครองมอเกยวกบการวดและประเมนตางๆ เชนการประเมนคางานของต าแหนง การประเมนการปฏบตงาน การประเมนคณสมบตและผลงานของบคคล

เปนตน เพอตอบสนองตอวตถประสงคและเปาหมายของการบรหารทรพยากรบคคลของสวนราชการ (3) ศกษา วเคราะห สรปรายงาน จดท าขอเสนอ และด าเนนการเกยวกบ ขอมลสารสนเทศดานการบรหารทรพยากรบคคล เพอเปนฐานขอมลประกอบการก าหนดนโยบายหรอการตดสนใจดาน

การบรหารงานบคคล (4) ศกษา วเคราะห สรปรายงาน จดท าขอเสนอเพอก าหนดความตองการและความจ าเปนในการพฒนาทรพยากรบคคล การวางแผนทางกาวหนาในอาชพ การจดหลกสตรและการถายทอด

ความร การจดสรรทนการศกษา และการดแลนกเรยนทนและบคลากรภาครฐในตางประเทศ รวมถงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายการพฒนาทรพยากรบคคลของสวนราชการ และแผนการจดสรรทนการศกษาและการฝกอบรม

(5) ศกษา วเคราะห สรปรายงาน เสนอแนะเพอการก าหนดต าแหนง และการวางแผนอตราก าลงของสวนราชการ (6) ศกษา วเคราะห สรปรายงาน จดท าขอเสนอปรบปรงหลกเกณฑ วธการเกยวกบการสรรหาและเลอกสรร เพอบรรจและแตงตงผมความรความสามารถใหด ารงต าแหนง (7) ศกษา วเคราะห สรปรายงาน จดท าขอเสนอปรบปรงหลกเกณฑการบรหารผลการปฏบตงาน และการบรหารคาตอบแทน

Page 16: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

13

ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position): L2 – นกทรพยากรบคคลช านาญการ (ตอ)

หนาทรบผดชอบหลก (Key Responsibilities) (ตอ)

ดานการวางแผน

วางแผนหรอมสวนรวมในการวางแผนการท างานแผนงานหรอโครงการระยะสนบางสวนของหนวยงานระดบกองหรอส านก เพอใหการด าเนนงานเปนไปตามเปาหมาย ผลสมฤทธทก าหนด ดานการประสานงาน

(1) พฒนาความสมพนธดวยการน าเสนอแนวคดภายในทมงาน เพอสรางความเขาใจทดรวมกน (2) ใหค าแนะน าเบองตนเกยวกบการบรหารหรอการพฒนาทรพยากรบคคลแกสมาชกในทมงาน เพอเสรมสรางความเขาใจและความรวมมอในการบรหารและการพฒนาทรพยากรบคคล

ดานการบรการ (1) ใหค าปรกษาแนะน าแกหนวยงานราชการ เอกชน ขาราชการ พนกงานหรอเจาหนาทของรฐ หรอประชาชนทวไป เกยวกบการศกษาตอ การฝกอบรม/ดงาน และแลกเปลยนความรความ

เชยวชาญ เพอประโยชนตอการพฒนาทรพยากรบคคล (2) ใหค าปรกษาแนะน าและชแจงแกสวนราชการ ขาราชการ หรอเจาหนาทของรฐ เกยวกบแนวทางหลกเกณฑและวธการบรหารทรพยากรบคคล เพอใหเกดความรความเขาใจและสามารถ

พฒนาแนวทางการบรหารทรพยากรบคคลเฉพาะสวนได (3) ด าเนนการพฒนาฐานขอมล น าระบบเทคโนโลยสารสนเทศมาประยกตใชกบการบรหารและการพฒนาทรพยากรบคคล เพอการประมวล วเคราะห และการน าเสนอนโยบาย ยทธศาสตร

มาตรการ แผนงาน/โครงการ หลกเกณฑวธการในการบรหารหรอการพฒนาทรพยากรบคคลทมประสทธภาพ (4) ด าเนนการเกยวกบการจดท าเอกสาร ต ารา คมอ สอ เอกสารเผยแพรในรปแบบตางๆ รวมทงพฒนาเครองมอ อปกรณ วธการ หรอประยกตน าเทคโนโลยเขามาใช เพอการเรยนร และการท า

ความเขาใจในเรองตางๆ ทเกยวกบการบรหารหรอการพฒนาทรพยากรบคคล

Page 17: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

14

ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position): L2 – นกทรพยากรบคคลช านาญการ (ตอ)

ผลสมฤทธหลก (Key Result Areas: KRAs) ตวชวดผลการปฏบตงานหลก (Key Performance Indicators : KPIs)

1. ขอเสนอแนะในการวางแนวทาง หลกเกณฑและวธการบรหารทรพยากรบคคลของ สวนราชการ

จ านวนขอเสนอแนะในการวางแนวทาง หลกเกณฑและวธการบรหารทรพยากรบคคลของสวนราชการ หรอ จ านวนวธการ เครองมอเกยวกบการวดและประเมนตางๆ ทตอบสนองตอวตถประสงคและเปาหมายของการบรหารทรพยากรบคคลของกรมควบคมโรค ไมนอยกวา 2 เรอง

2.การสรางและพฒนาวธการ เครองมอเกยวกบการวดและประเมนตางๆ ทตอบสนองตอวตถประสงคและเปาหมายของการบรหารทรพยากรบคคลของกรมควบคมโรค

3. ขอเสนอและผลการด าเนนการเกยวกบขอมลสารสนเทศดานการบรหารทรพยากรบคคล จ านวนขอเสนอและผลการด าเนนการเกยวกบขอมลสารสนเทศดานการบรหารทรพยากรบคคล ไมนอยกวา 1 เรอง

4. คมอการปฏบตงานทเกยวกบการบรหารหรอการพฒนาทรพยากรบคคล จ านวนคมอการปฏบตงานทเกยวกบการบรหารหรอการพฒนาทรพยากรบคคล ไมนอยกวา 1 เรอง

Page 18: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

15

ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position): L2 – นกทรพยากรบคคลช านาญการ (ตอ)

ความรความสามารถ

ทใชในการปฏบตงาน

ความรเรองกฎหมาย กฎ ระเบยบราชการ

ทกษะทจ าเป น

สมรรถนะทคาดหวง

สมรรถนะหลก สมรรถนะเฉพาะ

ตามลกษณะงานทปฏบต สมรรถนะทจ าเป นตามภารกจ

กรมควบคมโรค

ระดบ 2

- การบรหารและการ

พฒนาทรพยากรบคคลใน

งานปองกนควบคมโรค

และภยสขภาพ

ระดบ 2

- ความร เ ร อ งกฎหมายและ

กฎระเบยบทเกยวของกบการ

บรหารและการพฒนาทรพยากร

บคคล

ระดบ 2

1. การใชคอมพวเตอร

2. การใชภาษาองกฤษ

3. การค านวณ

4. การจดการขอมล

ระดบ 2

1. การยดมนในความถกตองชอบธรรมและจรยธรรม

2. การบรการทด

3. การสงสมความเชยวชาญในงานอาชพ

4. การมงผลสมฤทธ

5. การมน าใจ ใจเปดกวาง เปนพเปนนอง

6. การท างานเปนทม

ระดบ 2

1. การคดวเคราะห 2. การใสใจพฒนาผอน 3. การสบเสาะหาขอมล 4. การมองภาพองครวม 5. การสงการตามอ านาจหนาท 6. ความเขาใจในองคกรและระบบ ราชการ 7. ความเขาใจผอน

ระดบ 2

1. หลกระบาดวทยาประยกตส าหรบงานเชงบรหารจดการ

2. การวจยและพฒนา

3. การตดตามประเมนผล

(เลอก 2 สมรรถนะ)

ความร ทกษะ และสมรรถนะประจ าต าแหนงงาน

Page 19: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

16

ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position): L2 – นกทรพยากรบคคลช านาญการ (ตอ)

ปทอยในต าแหนง ประเดนการพฒนา หลกสตรการพฒนา

ปท 1-3 Leadership E-Learning ของ ก.พ. ตามทกรมควบคมโรคก าหนด

General Management

ปท 2 – 4 Functional/Professional การบรหารและการพฒนาทรพยากรบคคลในงานปองกนควบคมโรคและภยสขภาพ

ปท 1 – 3 Business Acumen ระบาดวทยา/วจยและพฒนา/ตดตามประเมนผล

เกณฑพจารณาประสบการณและผลงาน เพอกาวสต าแหนงงานล าดบตอไป (Performance Measures)

1. มคณสมบตตามมาตรฐานก าหนดต าแหนงตามท ก.พ.ก าหนด

2. มผลสมฤทธหลกและตวชวดผลการปฏบตงานหลก (Key Result Areas & Key Performance Indicators) ส าหรบต าแหนงนกทรพยากรบคคล ระดบปฏบตการ ตามทก าหนด

3. มความร (Knowledge) ทกษะ (Skill) และสมรรถนะ (Competency) ส าหรบต าแหนงนกทรพยากรบคคล ระดบช านาญการ ตามทก าหนด

4. ผานการพฒนาในประเดนการพฒนาส าหรบต าแหนงนกทรพยากรบคคล ระดบช านาญการ ตามทก าหนด

5. มผลการประเมนการปฏบตราชการในระหวางด ารงต าแหนงนกทรพยากรบคคล ระดบช านาญการ เฉลยไมต ากวาระดบด

6. ไมอยในระหวางถกด าเนนการทางวนย

ประเดนการพฒนา และหลกสตรการพฒนา

เกณฑพจารณาประสบการณและผลงาน เพอกาวสต าแหนงงานล าดบตอไป (Performance Measures)

Page 20: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

17

ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position): L3 – นกทรพยากรบคคลช านาญการพเศษ

ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position ) Ladder3 ชอต าแหนง : นกทรพยากรบคคลช านาญการพเศษ หนวยงาน : ทกหนวยงาน ระยะเวลาขนต าในการถอครองต าแหนง : 3 ป

หนาทรบผดชอบหลก (Key Responsibilities)

ปฏบตงานในฐานะหวหนางาน ซงตองก ากบ แนะน า ตรวจสอบการปฏบตงานของผรวมปฏบตงาน โดยใชความร ความสามารถ ประสบการณ และความช านาญงานสงมากในงานวชาการบรหาร หรอการพฒนาทรพยากรบคคล ปฏบตงานทตองตดสนใจหรอแกปญหาทยากมาก และปฏบตงานอนตามทไดรบมอบหมาย หรอ

ปฏบตงานในฐานะผปฏบตงานทมประสบการณ โดยใชความร ความสามารถ ประสบการณ และความช านาญในงานสงมากในงานวชาการบรหารหรอการพฒนาทรพยากรบคคล ปฏบตงานทตองตดสนใจหรอแกปญหาทยากมาก และปฏบตงานอนตามทไดรบมอบหมาย โดยมลกษณะงานทปฏบตในดานตาง ๆ ดงน

ดานการปฏบตการ (1) ศกษา วเคราะห ใหค าปรกษาหรอเสนอแนะทศทาง กลยทธ ภารกจ และทรพยากรบคคลขององคกร เพอใหเกดความเชอมโยง สอดคลอง และตอเนอง (2) จดท า ปรบปรง ขอเสนอแนวทาง หลกเกณฑและวธการบรหารทรพยากรบคคลของสวนราชการ (3) ก ากบ ตดตามการด าเนนงาน หรอพจารณาก าหนดประเดนวเคราะหเสนอแนะใหความเหน เกยวกบการบรหารหรอการพฒนาทรพยากรบคคล เพอใหการบรหารหรอการพฒนาทรพยากรบคคลเปนไปตามเปาหมายทก าหนด (4) ก ากบ วางแนวทางการท างาน แกปญหาขอขดของในการปฏบตงานทรบผดชอบในฐานะหวหนาหนวยงานระดบกลาง เพอใหการด าเนนงานเปนไปตามเปาหมายทก าหนด (5) จดท าประเดน ขอเสนอ ความเหน สรปรายงาน เพอการน าเสนอตอคณะรฐมนตร คณะกรรมการตาง ๆ เพอก าหนดแนวทาง หลกเกณฑและวธการในการบรหารและการพฒนาทรพยากรบคคล ดานการวางแผน วางแผนงานโครงการ ก าหนดวตถประสงค กรอบเวลาและทรพยากรทจ าเปนในงานของหนวยงานระดบกองหรอส านก เพอเปนไปตามเปาหมายผลสมฤทธทก าหนด ดานการประสานงาน (1) พฒนาความสมพนธดวยการโนมนาวสมาชกภายในทมงาน เพอสรางความเขาใจทดรวมกน (2) ใหค าแนะน าและใหค าปรกษาเกยวกบการบรหารหรอการพฒนาทรพยากรบคคลแกสมาชกในทมงาน เพอเสรมสรางความเขาใจและความรวมมอในการบรหารหรอการพฒนาทรพยากรบคคล

Page 21: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

18

ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position): L3 – นกทรพยากรบคคลช านาญการพเศษ (ตอ)

หนาทรบผดชอบหลก (Key Responsibilities) (ตอ) ดานการบรการ (1) ใหค าปรกษาแนะน าแกหนวยงานราชการ เอกชน ขาราชการ พนกงานหรอเจาหนาทของรฐ หรอประชาชนทวไป เกยวกบการศกษาตอ การฝกอบรม/ดงาน และแลกเปลยนความรความเชยวชาญ เพอประโยชนตอการพฒนาทรพยากรบคคล (2) ใหค าปรกษาแนะน าแกสวนราชการ องคกรบรหารทรพยากรบคคล เกยวกบหลกเกณฑพนฐานหรอเทคนควธการบรหารหรอการพฒนาทรพยากรบคคล เพอใหมระบบการบรหารทรพยากรบคคลในราชการเปนไปอยางมประสทธภาพและเปนธรรม (3) จดการฝกอบรมหรอถายทอดความร หรอนเทศงานใหแกพนกงานหรอเจาหนาท ในหนวยงาน เพอใหมความรความเขาใจและสามารถปฏบตงานไดอยางถกตองสมบรณและมประสทธภาพ (4) จดท าและพฒนางานวชาการดานการบรหารหรอการพฒนาทรพยากรบคคล ในรปแบบเอกสารทางวชาการ คมอ หลกเกณฑและวธการ เพอใชเปนแนวทางปฏบตใหแกเจาหนาท หรอผสนใจทวไปน าไปประยกตใชใหเกดประโยชน

Page 22: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

19

ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position): L3 – นกทรพยากรบคคลช านาญการพเศษ (ตอ)

ผลสมฤทธหลก (Key Result Areas: KRAs) ตวชวดผลการปฏบตงานหลก (Key Performance Indicators : KPIs)

1.ค าปรกษาหรอขอเสนอแนะทศทาง กลยทธ ภารกจ และทรพยากรบคคลขององคกร เพอใหเกดความเชอมโยง สอดคลอง และตอเนอง

จ านวนค าปรกษาหรอขอเสนอแนะทศทาง กลยทธ ภารกจ และทรพยากรบคคลขององคกร หรอจ านวนขอเสนอแนวทาง หลกเกณฑและวธการบรหารทรพยากรบคคลของสวนราชการ ไมนอยกวา 2 เรอง

2.ขอเสนอแนวทาง หลกเกณฑและวธการบรหารทรพยากรบคคลของสวนราชการ

3.การก ากบ ตดตามการด าเนนงาน หรอพจารณาก าหนดประเดนวเคราะหเสนอแนะใหความเหน เกยวกบการบรหารหรอการพฒนาทรพยากรบคคล

จ านวนแผนงาน/โครงการดานการบรหารหรอการพฒนาทรพยากรบคคลทรบผดชอบในฐานะหวหนาโครงการส าเรจตามเปาหมายทก าหนด ไมนอยกวา 2 เรอง

4.เอกสารทางวชาการ คมอ หลกเกณฑและวธการ เพอใชเปนแนวทางปฏบตดานการบรหารหรอพฒนาทรพยากรบคคล

จ านวนเอกสารทางวชาการ คมอ หลกเกณฑและวธการ เพอใชเปนแนวทางปฏบตดานการบรหารหรอพฒนาทรพยากรบคคล ไมนอยกวา 1 เรอง

5. การเปนวทยากรฝกอบรมหรอถายทอดความรดานการบรหารหรอพฒนาทรพยากรบคคลในระดบกรม

จ านวนครงในการเปนวทยากรฝกอบรมหรอถายทอดความร ดานการบรหารหรอพฒนาทรพยากรบคคล

ในระดบกรม ไมนอยกวา 3 ครง

Page 23: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

20

ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position): L3 – นกทรพยากรบคคลช านาญการพเศษ (ตอ)

ความรความสามารถทใช

ในการปฏบตงาน

ความรเรองกฎหมาย กฎ ระเบยบ

ราชการ ทกษะทจ าเป น

สมรรถนะทคาดหวง

สมรรถนะหลก สมรรถนะเฉพาะตามลกษณะงาน

ทปฏบต

สมรรถนะทจ าเป นตามภารกจ

กรมควบคมโรค

ระดบ 3

- การบรหารและการพฒนา

ทรพยากรบคคลในงาน

ปองกนควบคมโรคและภย

สขภาพ

ระดบ 3

- ความรเรองกฎหมายและกฎระเบยบท

เกยวของกบการบรหารและการพฒนา

ทรพยากรบคคล

ระดบ 2

1. การใชคอมพวเตอร

2. การใชภาษาองกฤษ

3. การค านวณ

4. การจดการขอมล

ระดบ 3

1. การยดมนในความถกตอง

ชอบธรรมและจรยธรรม

2. การบรการทด

3. การสงสมความเชยวชาญ

ในงานอาชพ

4. การมงผลสมฤทธ

5. การมน าใจ ใจเปดกวาง

เปนพเปนนอง

6. การท างานเปนทม

ระดบ 3

1. การคดวเคราะห

2. การใสใจพฒนาผอน

3. การสบเสาะหาขอมล

4. การมองภาพองครวม

5. การสงการตามอ านาจหนาท

6. ความเขาใจในองคกรและระบบ

ราชการ

7. ความเขาใจผอน

ระดบ 3

1. หลกระบาดวทยาประยกต

ส าหรบงานเชงบรหารจดการ

2. การวจยและพฒนา

3. การตดตามประเมนผล

(เลอก 2 สมรรถนะ)

ความร ทกษะ และสมรรถนะประจ าต าแหนงงาน

Page 24: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

21

ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position): L3 – นกทรพยากรบคคลช านาญการพเศษ (ตอ)

ปทอยในต าแหนง ประเดนการพฒนา หลกสตรการพฒนา

ปท 1-3 Leadership ผบก. หรอ MDC หรอหลกสตรทเทยบเทา

E-Learning ของ ก.พ. ตามทกรมควบคมโรคก าหนด General Management

ปท 2 – 4 Functional/Professional การบรหารและการพฒนาทรพยากรบคคลในงานปองกนควบคมโรคและภยสขภาพ

ปท 1 – 3 Business Acumen ระบาดวทยา/วจยและพฒนา/ตดตามประเมนผล

ประเดนการพฒนา และหลกสตรการพฒนา

Page 25: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

22

ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position): L3 – นกทรพยากรบคคลช านาญการพเศษ (ตอ)

เกณฑพจารณาประสบการณและผลงาน เพอกาวสต าแหนงงานล าดบตอไป (Performance Measures)

1. มคณสมบตตามมาตรฐานก าหนดต าแหนงตามท ก.พ.ก าหนด

2. มผลสมฤทธหลกและตวชวดผลการปฏบตงานหลก (Key Result Areas & Key Performance Indicators) ส าหรบต าแหนงนกทรพยากรบคคล ระดบปฏบตการพเศษ

ตามทก าหนด

3. มความร (Knowledge) ทกษะ (Skill) และสมรรถนะ (Competency) ส าหรบต าแหนงนกทรพยากรบคคล ระดบช านาญการพเศษ ตามทก าหนด

4. มประสบการณเปนหวหนากลม หรอเปนหวหนาโครงการทเปนภารกจหลกของหนวยงานระดบกอง

5. ผานการพฒนาในประเดนการพฒนาส าหรบต าแหนงนกทรพยากรบคคล ระดบช านาญการพเศษ ตามทก าหนด

6. มผลการประเมนการปฏบตราชการในระหวางด ารงต าแหนงนกทรพยากรบคคล ระดบช านาญการพเศษ เฉลยไมต ากวาระดบด

7. ไมอยในระหวางถกด าเนนการทางวนย

เกณฑพจารณาประสบการณและผลงาน เพอกาวสต าแหนงงานล าดบตอไป (Performance Measures)

Page 26: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

23

- ราง -

เสนทางกาวหนาในสายอาชพ (Career Path) และแผนพฒนาความกาวหนาในสายอาชพ (Career Development Plan)

สายงานวเคราะหนโยบายและแผน

ชอต าแหนงเปาหมาย : นกวเคราะหนโยบายและแผนเชยวชาญ หนวยงานสงกด : กองแผนงาน

ชอสวนราชการ : กรมควบคมโรค

Page 27: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

24

แผนภาพแสดงเสนทางสงสมประสบการณและผลงาน (Career Chart) สายงานวเคราะหนโยบายและแผน

หมายเหต ผไดรบคดเลอกจะตองมคณสมบตครบถวนตามท ก.พ.ก าหนด

ต าแหนงเปาหมาย (ระบ)

- ชอต าแหนง - หนวยงานสงกด

ต าแหนงในเสนทางกาวหนาฯ (ระบ) - ชอต าแหนง - หนวยงานสงกด - ระยะเวลาในการถอครองต าแหนง

ด ารงต าแหนง ตามทศทางลกศร

ด ารงต าแหนงใดกอนกได

ด ารงต าแหนงใดต าแหนงหน ง

กองแผนงาน

K2

นกวเคราะหนโยบายและแผนช านาญการ (4 ป)

K1

นกวเคราะหนโยบายและแผนปฏบตการ (2/4/6 ป)

K2

ต าแหนงประเภทวชาการ ระดบช านาญการ (4 ป)

K1

ต าแหนงประเภทวชาการ ระดบปฏบตการ (2/4/6 ป)

K4 นกวเคราะหนโยบายและแผนเชยวชาญ

K3

นกวเคราะหนโยบายและแผนช านาญการพเศษ (3 ป)

K3

ต าแหนงประเภทวชาการ ระดบช านาญการพเศษ (3 ป)

ส านก/สถาบน/กอง/สคร.1-12

K4

ต าแหนงประเภทวชาการ ระดบเชยวชาญ

1.ด ารงต าแหนงประเภทวชาการ ระดบปฏบตการ มาแลว

- ไมนอยกวา 6 ป ส าหรบวฒปรญญาตร

- ไมนอยกวา 4 ป ส าหรบวฒปรญญาโท

- ไมนอยกวา 2 ป ส าหรบวฒปรญญาเอก

2.ปฏบตงานเกยวของกบงานวเคราะหนโยบายและแผน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป

1.ด ารงต าแหนงประเภทวชาการ ระดบช านาญการ

มาแลวไมนอยกวา 4 ป

2.ปฏบตงานเกยวของกบงานวเคราะหนโยบายและแผน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป

1.ด ารงต าแหนงประเภทวชาการ ระดบช านาญการพเศษ

มาแลวไมนอยกวา 3 ป

2.ปฏบตงานเกยวของกบงานวเคราะหนโยบายและแผน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป

Page 28: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

25

ต าแหนงเปาหมาย (Critical Position): นกวเคราะหนโยบายและแผนเชยวชาญ

ต าแหนงเปาหมาย (Critical Position) : นกวเคราะหนโยบายและแผนเชยวชาญ K4 ชอต าแหนง : นกวเคราะหนโยบายและแผนเชยวชาญ หนวยงาน : กองแผนงาน ระยะเวลาขนต าในการถอครองต าแหนง :

หนาทรบผดชอบหลก (Key Responsibilities) : ปฏบตงานในฐานะปฏบตงานในฐานะผปฏบตงานทมความเชยวชาญในงาน โดยใชความร ความสามารถ ประสบการณ และความเชยวชาญในทางวชาการการวเคร าะหนโยบายและแผน

ปฏบตงานทตองตดสนใจหรอแกปญหาในทางวชาการทยากและซบซอนมากและมผลกระทบในวงกวาง และปฏบตงานอนตามทไดรบมอบหมาย หรอ ปฏบตงานในฐานะผปฏบตงานใหค าปร กษาของสวนราชการระดบกระทรวง กรม ซ งใชความร ความสามารถ ประสบการณ และความเชยวชาญใน ทางวชาการการวเคราะหนโยบายและแผน

ปฏบตงานทตองตดสนใจหรอแกปญหาในทางวชาการทยากและซบซอนมากและมผลกระทบในวงกวาง และปฏบตงานอนตามทไดรบมอบหมาย โดยมลกษณะงานทตองปฏบต ดงน ดานการปฏบตการ

ก ากบ ดแล ตรวจสอบ เกยวกบนโยบาย แผนงานหรอโครงการของกรมควบคมโรค หรอนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกจ สงคม การเมอง การบรหาร หรอความมนคง เพอใหการบรหารการจดท านโยบายและการวางแผนเกดผลสมฤทธสงสด

จดท าแผนงาน แผนงบประมาณ หรอโครงการของสวนราชการ ก าหนดทศทางการพฒนาเศรษฐกจ สงคม การเมอง เพอวางแผนก าหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ หรอโครงการ ใหบรรลภารกจทก าหนดไวและเกดผลสมฤทธสงสด

ใหค าปร กษา และใหค าแนะน าเกยวกบนโยบาย แผนงาน หรอโครงการ ของสวนราชการ หรอนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกจ สงคม การเมอง การบรหาร หรอความมนคง เพอใหการด าเนนงานเกดผลสมฤทธสงสดและบรรลภารกจทก าหนดไว

เสนอแนะระบบและวธการตดตามประเมนผลการวางแผนงาน โครงการ หรอกจกรรม เพอใหเจาหนาทระดบรองลงมาสามารถสรปและประเมนผลการด าเนนงานได

ศ กษา คนควา วจย หาแนวทางในการพฒนาขอมลในระดบมหภาค เพอน าไปประกอบการจดท าแผนงาน โครงการ ยทธศาสตรในระดบชาต

ศ กษาวเคราะหปจจยดานเศรษฐกจและสงคมทงในและตางประเทศ เพอก าหนดทศทางยทธศาสตร และแนวทางการพฒนาเศรษฐกจ สงคม การเมอง และแผนงานโครงการในระดบจลภาค หรอ มหภาค

ก ากบดแล ควบคมงาน การบรหารแผนงาน รวมถ งแกไขปญหาในการปฏบตงาน เพอใหการปฏบตงานเปนไปตามแผนทวางไว

วเคราะห กลนกรอง และจดล าดบความส าคญของแผนงาน โครงการ ตลอดจนประเดนนโยบาย เพอประกอบการพจารณาของคณะรฐมนตร คณะกรรมการ คณะอนกรรมการ และคณะท างาน

Page 29: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

26

ต าแหนงเปาหมาย (Critical Position): นกวเคราะหนโยบายและแผนเชยวชาญ (ตอ)

หนาทรบผดชอบหลก (Key Responsibilities) : ดานการวางแผน

วางแผนหรอรวมด าเนนการวางแผน โดยเชอมโยงหรอบรณาการแผนงาน โครงการในระดบกลยทธของกรมควบคมโรค และมอบหมายงาน แกปญหาในการ ปฏบตงานตดตาม ประเมนผล เพอใหบรรลตามเปาหมายและผลสมฤทธทก าหนด

ดานการประสานงาน

ประสานการท างานโครงการตาง ๆ กบบคคล หนวยงาน หรอองคกรอน โดยมบทบาทในการจงใจ โนมนาวเพอใหเกดความรวมมอและผลสมฤทธตามทก าหนดไว

ใหขอคดเหนและค าแนะน า แกหนวยงานระดบกองหรอส านก รวมทงทประชมทงในและตางประเทศ เพอเปนประโยชนและเกดความรวมมอในการด าเนนงานรวมกน ดานการบรการ

อ านวยการดานการประชาสมพนธ และการชแจงแนวทางปฏบตใหกบหนวยงาน ทงภายในและภายนอก เพอใหเจาหนาทระดบรองลงมาสามารถปฏบตงานตามนโยบายและเปาหมายทวางไว อยางมประสทธภาพสงสด

ฝกอบรม ถายทอด และใหค าปร กษาแนะน า ในการปฏบตงานแกเจาหนาระดบรองลงมา เพอใหสามารถปฏบตหนาทไดอยางมประสทธภาพสงสด

Page 30: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

27

ต าแหนงเปาหมาย (Critical Position): นกวเคราะหนโยบายและแผนเชยวชาญ (ตอ)

ผลสมฤทธหลก (Key Result Areas: KRAs) ตวชวดผลการปฏบตงานหลก (Key Performance Indicators : KPIs) 1. การก ากบ ดแล ตรวจสอบเพอใหการบรหารการจดท านโยบายและการวางแผนเกดผลสมฤทธ

สงสด จ านวนเรองทก ากบ ดแล ตรวจสอบ การบรหารการจดท านโยบายและการวางแผน เกดผลสมฤทธ

ตามเปาหมาย

2. แผนงาน แผนงบประมาณหรอโครงการของสวนราชการ โครงการ ทบรรลภารกจทก าหนดไว

และเกดผลสมฤทธตามเปาหมาย จ านวนแผนงาน แผนงบประมาณ หรอโครงการของสวนราชการทบรรลภารก จทก าหนดไวและเกด

ผลสมฤทธตามเปาหมาย

3.ค าปร กษาแนะน าเกยวกบนโยบาย แผนงาน หรอโครงการ ของสวนราชการ ทท าใหการ

ด าเนนงานเกดผลสมฤทธตามเปาหมายและบรรลภารกจทก าหนดไว จ านวนค าปร กษาแนะน าเกยวกบนโยบาย แผนงาน หรอโครงการ ของสวนราชการ ทท าใหการ

ด าเนนงานเกดผลสมฤทธตามเปาหมาย และบรรลภารกจทก าหนดไว

4. ผลการศ กษา คนควา วจย แนวทางในการพฒนาขอมลในระดบมหภาค เพอน าไปประกอบการ

จดท าแผนงาน โครงการ ยทธศาสตรในระดบชาต จ านวนผลการศ กษา คนควา วจย แนวทางในการพฒนาขอมลในระดบมหภาค เพอน าไปประกอบการ

จดท าแผนงาน โครงการ ยทธศาสตรในระดบชาต

5. การก ากบดแล ควบคมงานการบรหารแผนงานรวมถ งแกไขปญหาในการปฏบตงานเพอใหการ

ปฏบตงานเปนไปตามแผนทวางไว จ านวนแผนงานทบรหาร ก ากบดแล ควบคม ใหเปนไปตามแผนทวางไว

6. การเปนวทยากรฝกอบรม ถายทอด และใหค าปร กษาแนะน าเกยวกบการวเคราะหนโยบาย การ

วางแผน และการตดตามประเมนผล ดานสาธารณสข ในระดบกรม จ านวนครงในการเปนวทยากรฝกอบรม ถายทอด และใหค าปร กษาแนะน าเกยวกบการวเคราะหนโยบาย

การวางแผน และการตดตามประเมนผล ดานสาธารณสข ในระดบกรม

Page 31: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

28

ต าแหนงเปาหมาย (Critical Position): นกวเคราะหนโยบายและแผนเชยวชาญ (ตอ)

ความรความสามารถทใชใน

การปฏบตงาน

ความรเรองกฎหมาย

กฎ ระเบยบราชการ ทกษะทจ าเปน

สมรรถนะทคาดหวง

สมรรถนะหลก สมรรถนะเฉพาะ

ตามลกษณะงานทปฏบต

สมรรถนะทจ าเปนตามภารกจ

กรมควบคมโรค

ระดบ 4

- ความรความสามารถในการ

ว เ ค ร า ะ ห น โ ย บ า ย ก า ร

วางแผน และการตดตาม

ประเมนผล ดานสาธารณสข

ระดบ 3

- ความร เรองกฎหมาย กฎ และ

ระเบยบทเกยวของกบการปองกน

ควบคมโรคและการสาธารณสข

ระดบ 2

1. การใชคอมพวเตอร

2. การใชภาษาองกฤษ

3. การค านวณ

4. การจดการขอมล

ระดบ 4

1. การย ดมนในความถกตอง

ชอบธรรมและจรยธรรม

2. การบรการทด

3. การสงสมความเชยวชาญใน

งานอาชพ

4. การมงผลสมฤทธ

5. การมน าใจ ใจเปดกวาง

เปนพเปนนอง

6. การท างานเปนทม

ระดบ 4

1. การคดวเคราะห

2. การใสใจพฒนาผอน

3. การสบเสาะหาขอมล

4. การมองภาพองครวม

5. การสงการตามอ านาจหนาท

6. ความเขาใจในองคกรและระบบ

ราชการ

7. ความเขาใจผอน

ระดบ 4

1. หลกระบาดวทยาประยกตส าหรบ

งานเชงบรหารจดการ

2. การวจยและพฒนา

3. การตดตามประเมนผล

(เลอก 2 สมรรถนะ)

ความร ทกษะ และสมรรถนะประจ าต าแหนงงาน

Page 32: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

29

ต าแหนงเปาหมาย (Critical Position): นกวเคราะหนโยบายและแผนเชยวชาญ (ตอ)

ปทอยในต าแหนง ประเดนการพฒนา หลกสตรการพฒนา

ปท 1 - 3

Leadership นบส. หรอ EDC หรอหลกสตรทเทยบเทา

General Management หลกสตร E-Learning ของ ก.พ. ทกรมควบคมโรคก าหนดส าหรบ ผด ารงต าแหนงระดบ

เชยวชาญ

Functional/Professional การวเคราะหนโยบาย การวางแผนและตดตามประเมนผลดานสาธารณสข

Business Acumen ระบาดวทยา/วจยและพฒนา/ตดตามประเมนผล

ประเดนการพฒนา และหลกสตรการพฒนา

Page 33: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

30

เกณฑเบองตนเพอคดสรรผมศกยภาพเขาส Career Path

1. มคณสมบตตามมาตรฐานก าหนดต าแหนงตามท ก.พ.ก าหนด

2. มผลสมฤทธหลกและตวชวดผลการปฏบตงานหลก (Key Result Areas & Key Performance Indicators) ส าหรบต าแหนงนกวเคราะหนโยบายและแผน ระดบช านาญการพเศษ ตามทก าหนด

3. มความร (Knowledge) ทกษะ (Skill) และสมรรถนะ (Competency) ส าหรบต าแหนงนกวเคราะหนโยบายและแผน ระดบช านาญการพเศษ ตามทก าหนด

4. มประสบการณเปนหวหนากลม หรอหวหนาโครงการทเปนภารกจหลกของหนวยงานระดบกอง

5. ผานการพฒนาในประเดนการพฒนาส าหรบต าแหนงนกวเคราะหนโยบายและแผน ระดบช านาญการพเศษ ตามทก าหนด

6. มผลการประเมนการปฏบตราชการในระหวางด ารงต าแหนงนกวเคราะหนโยบายและแผน ระดบช านาญการพเศษ เฉลยไมต ากวาระดบด

7. ไมอยในระหวางถกด าเนนการทางวนย

เกณฑเบองตนเพอคดสรรผมศกยภาพเขาส Career Path

Page 34: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

31

ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position): L1 - นกวเคราะหนโยบายและแผนปฏบตการ

ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position ) Ladder1 ชอต าแหนง : นกวเคราะหนโยบายและแผนปฏบตการ หนวยงาน : ทกหนวยงาน ระยะเวลาขนต าในการถอครองต าแหนง : 2 ป หรอ 4 ป หรอ 6 ป ตามวฒการศ กษา (ปรญญาเอก/โท/ตร)

หนาทรบผดชอบหลก (Key Responsibilities) : ปฏบตงานในฐานะผปฏบตงานระดบตน ทตองใชความร ความสามารถทางวชาการในการท างาน ปฏบตงานดานวเคราะหนโยบายและแผน ภายใตการก ากบ แนะน า ตรวจสอบ และปฏบตงานอนตามทไดรบมอบหมาย โดยมลกษณะงานทตองปฏบต ดงน

ดานการปฏบตการ

รวบรวม วเคราะห และประมวลนโยบายของรฐบาลและสถานการณเศรษฐกจการเมอง และสงคม ทงในและตางประเทศ เพอน ามาสรปเสนอประกอบการก าหนดนโยบายและเปาหมายของ สวนราชการ หรอนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกจ สงคม การเมอง การบรหาร หรอความมนคง

รวบรวมขอมล และศ กษาวเคราะหเบองตน เกยวกบภารกจหลกและแผนกลยทธของสวนราชการ หรอทศทางการพฒนาเศรษฐกจ สงคม การเมอง เพอวางแผนก าหนดแผนการปฏบตงานหรอโครงการใหสามารถบรรลภารกจทก าหนดไว

วเคราะหนโยบายของสวนราชการ หรอนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกจ สงคม การเมอง การบรหาร หรอความมนคง และเสนอขอคดเหน เพอชวยจดท าแผน การปฏบตงาน แผนงาน โครงการ หรอ กจกรรมไดตามวตถประสงคทตงไว

ส ารวจ รวบรวม และประมวลผลขอมลการด าเนนงานตามนโยบายรฐบาลและประเดนปญหาทางเศรษฐกจ การเมอง และสงคม ทงในและตางประเทศ เพอเปนขอมลส าหรบการจดท าแผนงาน หรอก าหนดยทธศาสตร

ศ กษาวเคราะหความสมพนธระหวางยทธศาสตรและนโยบายของรฐบาล เพอประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลกดนยทธศาสตรและนโยบาย ตลอดจนการตดตามประเมนผล ใหสอดคลองไปในแนวทางเดยวกน

Page 35: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

32

ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position): L1 - นกวเคราะหนโยบายและแผนปฏบตการ (ตอ)

หนาทรบผดชอบหลก (Key Responsibilities) : ดานการวางแผน

วางแผนการท างานทรบผดชอบ รวมด าเนนการวางแผนการท างานของหนวยงานหรอโครงการ เพอใหการด าเนนงานเปนไปตามเปาหมายผลสมฤทธทก าหนด ดานการประสานงาน

ประสานการท างานรวมกนทงภายในและภายนอกทมงานหรอหนวยงาน เพอใหเกดความรวมมอและผลสมฤทธตามทก าหนดไว

ชแจง และใหรายละเอยดเกยวกบขอมล ขอเทจจรง แกบคคลหรอหนวยงานทเกยวของ เพอสรางความเขาใจหรอความรวมมอในการด าเนนงานตามทไดรบมอบหมาย ดานการบรการ

รวบรวมขอมล เพอเผยแพรและถายทอดองคความรทเกยวกบการจดท าแผนงานโครงการ

ใหค าปร กษา แนะน า ตอบปญหา และชแจงเรองตางๆ เกยวกบงานโยบายและแผน เพอแกปญหาในการปฏบตงาน

Page 36: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

33

ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position): L1 - นกวเคราะหนโยบายและแผนปฏบตการ (ตอ)

ผลสมฤทธหลก (Key Result Areas: KRAs) ตวชวดผลการปฏบตงานหลก (Key Performance Indicators : KPIs)

1. ผลการส ารวจรวบรวม วเคราะห และประมวลผลขอมลหรอนโยบาย หรอแผนงาน หรอโครงการ หรอแผนงบประมาณ

จ านวนรายงานผลการส ารวจรวบรวม วเคราะห และประมวลผลขอมล

หรอนโยบาย หรอแผนงาน หรอโครงการ หรอแผนงบประมาณ และผล

การศ กษาวเคราะหเบองตน พรอมทงเสนอขอคดเหนเกยวกบภารกจหลก

และแผนกลยทธของสวนราชการ หรอทศทางการพฒนาเศรษฐกจ สงคม

การเมอง ไมนอยกวา 3 เรอง 2. ผลการศ กษาวเคราะหเบองตนเกยวกบขอมลหรอนโยบายหรอแผนงานหรอโครงการหรอแผนงบประมาณ พรอมทงเสนอขอคดเหนเกยวกบภารกจหลกและแผนกลยทธของสวนราชการ หรอทศทางการพฒนาเศรษฐกจ สงคม การเมอง 3. รวมรบผดชอบในโครงการหรองานวจยดานการวเคราะหนโยบาย การวางแผน หรอการตดตามประเมนผล

จ านวนโครงการหรองานวจยดานการวเคราะหนโยบายการวางแผน หรอ

การตดตามประเมนผล ทรวมรบผดชอบ ไมนอยกวา 1 เรอง

Page 37: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

34

ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position): L1 - นกวเคราะหนโยบายและแผนปฏบตการ (ตอ)

ความรความสามารถทใชในการปฏบตงาน

ความรเรองกฎหมาย กฎ ระเบยบราชการ

ทกษะทจ าเปน

สมรรถนะทคาดหวง

สมรรถนะหลก สมรรถนะเฉพาะ

ตามลกษณะงานทปฏบต สมรรถนะทจ าเปนตามภารกจ

กรมควบคมโรค

ระดบ 1 - ความรความสามารถดาน

การวเคราะหนโยบาย การ

วางแผน และการตดตาม

ประเมนผล ดานสาธารณสข

ระดบ 2

- ความรเรองกฎหมาย กฎ และ

ระ เบ ยบท เ ก ย วข องก บการ

ปองกนควบคมโรคและการ

สาธารณสข

ระดบ 2

1. การใชคอมพวเตอร

2. การใชภาษาองกฤษ

3. การค านวณ

4. การจดการขอมล

ระดบ 1

1. การย ดมนในความถกตองชอบธรรมและจรยธรรม

2. การบรการทด

3. การสงสมความเชยวชาญในงานอาชพ

4. การมงผลสมฤทธ

5. การมน าใจ ใจเปดกวาง เปนพเปนนอง

6. การท างานเปนทม

ระดบ 1

1. การคดวเคราะห 2. การใสใจพฒนาผอน 3. การสบเสาะหาขอมล 4. การมองภาพองครวม 5. การสงการตามอ านาจหนาท 6. ความเขาใจในองคกรและระบบราชการ 7. ความเขาใจผอน

ระดบ 1

1. หลกระบาดวทยาประยกตส าหรบงานเชงบรหารจดการ

2. การวจยและพฒนา

3. การตดตามประเมนผล

(เลอก 2 สมรรถนะ)

ความร ทกษะ และสมรรถนะประจ าต าแหนงงาน

Page 38: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

35

ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position): L1 - นกวเคราะหนโยบายและแผนปฏบตการ (ตอ)

ปทอยในต าแหนง ประเดนการพฒนา หลกสตรการพฒนา

ปท 1 Leadership & General Management

การพฒนาขาราชการทอยในระหวางการทดลองปฏบตหนาทราชการ ตามท ก.พ.ก าหนด

ปท 1 – 3 E-Learning ของ ก.พ. ตามทกรมควบคมโรคก าหนด

ปท 2 – 4 Functional/Professional การวเคราะหนโยบาย การวางแผนและตดตามประเมนผลดานสาธารณสข

ปท 1 – 3 Business Acumen ระบาดวทยา/วจยและพฒนา/ตดตามประเมนผล

เกณฑพจารณาประสบการณและผลงาน เพอกาวสต าแหนงงานล าดบตอไป (Performance Measures)

1. มคณสมบตตามมาตรฐานก าหนดต าแหนงตามท ก.พ.ก าหนด

2. มผลสมฤทธหลกและตวชวดผลการปฏบตงานหลก (Key Result Areas & Key Performance Indicators) ส าหรบต าแหนงนกวเคราะหนโยบายและแผน ระดบปฏบตการ

ตามทก าหนด

3. มความร (Knowledge) ทกษะ (Skill) และสมรรถนะ (Competency) ส าหรบต าแหนงนกวเคราะหนโยบายและแผน ระดบปฏบตการ ตามทก าหนด

4. ผานการพฒนาในประเดนการพฒนาส าหรบต าแหนงนกวเคราะหนโยบายและแผน ระดบปฏบตการ ตามทก าหนด

5. มผลการประเมนการปฏบตราชการในระหวางด ารงต าแหนงนกวเคราะหนโยบายและแผน ระดบปฏบตการ เฉลยไมต ากวาระดบด

6. ไมอยในระหวางถกด าเนนการทางวนย

ประเดนการพฒนา และหลกสตรการพฒนา

เกณฑพจารณาประสบการณและผลงาน เพอกาวสต าแหนงงานล าดบตอไป (Performance Measures)

Page 39: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

36

ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position) : L2 - นกวเคราะหนโยบายและช านาญการ

ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position ) Ladder2 ชอต าแหนง : นกวเคราะหนโยบายและแผนช านาญการ หนวยงาน : ทกหนวยงาน ระยะเวลาขนต าในการถอครองต าแหนง : 4 ป

หนาทรบผดชอบหลก (Key Responsibilities) : ปฏบตงานในฐานะหวหนางาน ซ งตองก ากบ แนะน า ตรวจสอบการปฏบตงานของผรวมปฏบตงาน โดยใชความร ความสามารถ ประสบการณ และความช านาญสงในงานวชาการการวเคราะหนโยบายและแผน ปฏบตงานทตองตดสนใจหรอแกปญหาทยาก และปฏบตงานอนตามทไดรบมอบหมาย หรอ ปฏบตงานในฐานะผปฏบตงานทมประสบการณ โดยใชความร ความสามารถ ประสบการณ และความช านาญสงในงานวชาการการวเคราะหนโยบายและแผน ปฏบตงานทตองตดสนใจหรอแกปญหา ทยาก และปฏบตงานอนตามทไดรบมอบหมาย

โดยมลกษณะงานทตองปฏบต ดงน ดานการปฏบตการ

ศ กษา วเคราะห วจย และประมวลนโยบายของรฐบาลและสถานการณเศรษฐกจ การเมอง และสงคมทงในและตางประเทศ เพอวางแผนประกอบการก าหนดนโยบาย และเปาหมายของ สวนราชการ หรอนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกจ สงคม การเมอง การบรหาร หรอความมนคง

ศ กษาวเคราะหภารกจหลกและแผนกลยทธของสวนราชการ หรอทศทางการพฒนาเศรษฐกจ สงคม การเมอง เพอวางแผนก าหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ หรอโครงการ ใหบรรลภารกจทก าหนดไวและเกดผลสมฤทธสงสด

ประมวลและวเคราะหนโยบายของสวนราชการ หรอนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกจ สงคม การเมอง หรอความมนคง เพอชวยจดท าแผน การปฏบตงาน แผนงาน โครงการ หรอกจกรรมไดตามวตถประสงคทตงไว

ศ กษาวเคราะห วจย คนควาทางวชาการ และพฒนาระบบขอมล เพอชวยก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการของสวนราชการ

วเคราะห กลนกรอง และจดล าดบความส าคญของแผนงาน โครงการ ตลอดจนประเดนนโยบาย และมาตรการตาง ๆ เพอใหการด าเนนการตามแผนงาน โครงการมประสทธภาพและประสทธผลยงข น

ตดตามประเมนผลการพฒนาและการบรหารจดการ และการปฏบตการขององคกรทงภาครฐและเอกชนในทกระดบพนท และทกระดบชมชน รวมทงแผนงานโครงการท เกยวของกบการพฒนาเศรษฐกจและสงคม

Page 40: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

37

ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position) : L2 - นกวเคราะหนโยบายและช านาญการ (ตอ)

หนาทรบผดชอบหลก (Key Responsibilities) : ดานการวางแผน

วางแผนหรอรวมด าเนนการวางแผนการท างานตามแผนงานหรอโครงการของหนวยงานระดบส านกหรอกอง และแกปญหาในการปฏบตงาน เพอใหการด า เนนงานเปนไปตามเปาหมายและผลสมฤทธทก าหนด

ดานการประสานงาน

ประสานการท างานรวมกนโดยมบทบาทในการใหความเหนและค าแนะน าเบองตนแกสมาชกในทมงานหรอหนวยงานอน เพอใหเกดความรวมมอและผลสมฤทธตามทก าหนดไว

ใหขอคดเหนหรอค าแนะน าเบองตนแกสมาชกในทมงานหรอบคคลหรอหนวยงานทเกยวของ เพอสรางความเขาใจและความรวมมอในการด าเนนงานตามทไดรบมอบหมาย ดานการบรการ

ใหค าแนะน า ตอบปญหา และชแจง ในเรองเกยวกบงานวเคราะหนโยบายและแผนในระดบทซบซอน หรออ านวยการถายทอดฝกอบรมหรอถายทอ ดความรแกหนวยงานราชการ เอกชน หรอประชาชนทวไป เพอใหผทสนใจไดทราบขอมล ความรตาง ๆ และน าไปใชใหเกดประโยชนสงสด

รวมก าหนดแนวทางการจดท าระบบเทคโนโลยสารสนเทศและระบบฐานขอมล เพอชวยในการประชาสมพนธขอมลส าหรบผทสนใจ

ประมวลผลขอมลเกยวกบงานของสวนราชการ เพอใชเผยแพรตอสาธารณชน

Page 41: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

38

ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position) : L2 - นกวเคราะหนโยบายและช านาญการ (ตอ)

ผลสมฤทธหลก (Key Result Areas: KRAs)

ตวชวดผลการปฏบตงานหลก (Key Performance Indicators : KPIs)

1. ผลงานวจยหรอผลงานวชาการดานการวเคราะหนโยบาย การวางแผน และการตดตามประเมนผล ทมการเผยแพรในระดบกรมข นไป และมการน าไปใชในหนวยงานระดบกอง

จ านวนผลงานวจยหรอผลงานวชาการดานการวเคราะหนโยบาย การวางแผน และการตดตามประเมนผลไมนอยกวา 2 เรองโดยผลงานดงกลาวจะตองไดรบการเผยแพรในระดบกรมข นไป ไมนอยกวา1เรองและมการน าไปใชในระดบกอง ไมนอยกวา 1 เรอง

2. รวมนเทศหรอประเมนผลโครงการดานสาธารณสขในระดบกอง จ านวนครงทรวมนเทศหรอประเมนผลโครงการดานสาธารณสขระดบกอง ไมนอยกวา

3 ครง 3. เปนวทยากรถายทอดความรเกยวกบการวเคราะหนโยบาย การวางแผน และการตดตามประเมนผลดานสาธารณสข ในหนวยงานระดบกอง

จ านวนครงทเปนวทยากรถายทอดความรเกยวกบการวเคราะหนโยบาย การวางแผน การตดตามประเมนผล ดานสาธารณสข ใหแกบคลากรในส านก/กอง ไมนอยกวา 3 ครง

Page 42: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

39

ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position) : L2 - นกวเคราะหนโยบายและช านาญการ (ตอ)

ความรความสามารถ

ทใชในการปฏบตงาน

ความรเรองกฎหมาย กฎ ระเบยบราชการ

ทกษะทจ าเปน

สมรรถนะทคาดหวง

สมรรถนะหลก สมรรถนะเฉพาะ

ตามลกษณะงานทปฏบต สมรรถนะทจ าเปนตามภารกจ

กรมควบคมโรค

ระดบ 2

- ความรความสามารถ

ด า น ก า ร ว เ ค ร า ะ ห

นโยบาย การวางแผน

แ ล ะ ก า ร ต ด ต า ม

ป ร ะ เ ม น ผ ล ด า น

สาธารณสข

ระดบ 2

- ความรเรองกฎหมาย กฎ และ

ระ เบ ยบท เ ก ย วข อ งก บการ

ปองกนควบคม โรคและการ

สาธารณสข

ระดบ 2

1. การใชคอมพวเตอร

2. การใชภาษาองกฤษ

3. การค านวณ

4. การจดการขอมล

ระดบ 2

1. การย ดมนในความถกตองชอบธรรมและจรยธรรม

2. การบรการทด

3. การสงสมความเชยวชาญในงานอาชพ

4. การมงผลสมฤทธ

5. การมน าใจ ใจเปดกวาง เปนพเปนนอง

6. การท างานเปนทม

ระดบ 2

1. การคดวเคราะห 2. การใสใจพฒนาผอน 3. การสบเสาะหาขอมล 4. การมองภาพองครวม 5. การสงการตามอ านาจหนาท 6. ความเขาใจในองคกรและระบบราชการ 7. ความเขาใจผอน

ระดบ 2

1. หลกระบาดวทยาประยกตส าหรบงานเชงบรหารจดการ

2. การวจยและพฒนา

3. การตดตามประเมนผล

(เลอก 2 สมรรถนะ)

ความร ทกษะ และสมรรถนะประจ าต าแหนงงาน

Page 43: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

40

ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position) : L2 - นกวเคราะหนโยบายและช านาญการ (ตอ)

ปทอยในต าแหนง ประเดนการพฒนา หลกสตรการพฒนา

ปท 1-3 Leadership E-Learning ของ ก.พ. ตามทกรมควบคมโรคก าหนด

General Management

ปท 2 – 4 Functional/Professional การวเคราะหนโยบาย การวางแผนและตดตามประเมนผลดานสาธารณสข

ปท 1 – 3 Business Acumen ระบาดวทยา/วจยและพฒนา/ตดตามประเมนผล

ประเดนการพฒนา และหลกสตรการพฒนา

Page 44: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

41

เกณฑพจารณาประสบการณและผลงาน เพอกาวสต าแหนงงานล าดบตอไป (Performance Measures)

1. มคณสมบตตามมาตรฐานก าหนดต าแหนงตามท ก.พ.ก าหนด

2. มผลสมฤทธหลกและตวชวดผลการปฏบตงานหลก (Key Result Areas & Key Performance Indicators) ส าหรบต าแหนงนกวเคราะหนโยบายและแผน ระดบปฏบตการ ตามทก าหนด

3. มความร (Knowledge) ทกษะ (Skill) และสมรรถนะ (Competency) ส าหรบต าแหนงนกวเคราะหนโยบายและแผน ระดบช านาญการ ตามทก าหนด

4. ผานการพฒนาในประเดนการพฒนาส าหรบต าแหนงนกวเคราะหนโยบายและแผน ระดบช านาญการ ตามทก าหนด

5. มผลการประเมนการปฏบตราชการในระหวางด ารงต าแหนงนกวเคราะหนโยบายและแผน ระดบช านาญการ เฉลยไมต ากวาระดบด

6. ไมอยในระหวางถกด าเนนการทางวนย

เกณฑพจารณาประสบการณและผลงาน เพอกาวสต าแหนงงานล าดบตอไป (Performance Measures)

Page 45: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

42

ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position) : L3 - นกวเคราะหนโยบายและช านาญการพเศษ

ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position ) Ladder3 ชอต าแหนง : นกวเคราะหนโยบายและแผนช านาญการพเศษ หนวยงาน : ทกหนวยงาน ระยะเวลาขนต าในการถอครองต าแหนง : 3 ป

หนาทรบผดชอบหลก (Key Responsibilities) : ปฏบตในฐานะหวหนางาน ซ งตองก ากบ แนะน า ตรวจสอบการปฏบตงานของผรวมปฏบตงาน โดยใชความร ความสามารถ ประสบการณ และความช านาญงานสงมากในงานวชาการการวเคราะหนโยบายและแผน ปฏบตงานทตองตดสนใจหรอแกปญหาทยากมาก และปฏบตงานอนตามทไดรบมอบหมาย หรอ

ปฏบตงานในฐานะผปฏบตงานทมประสบการณ โดยใชความร ความสามารถ ประสบการณ และความช านาญในงานสงมากในงานวชาการการวเคราะหนโยบายและแผน ปฏบตงานทตองตดสนใจ หรอแกปญหาทยากมาก และปฏบตงานอนตามทไดรบมอบหมาย

โดยมลกษณะงานทตองปฏบต ดงน ดานการปฏบตการ

ศ กษา วเคราะห วจย ใหค าปร กษา เกยวกบนโยบายของรฐบาลและสถานการณเศรษฐกจ การเมอง และสงคมทงในและตางประเทศ เพอวางแผนประกอบการก าหนดนโยบาย และเปาหมายของสวนราชการ หรอนโยบาย แผนงาน และโครงการเศรษฐกจ สงคม การเมอง การบรหาร หรอความมนคง

ศ กษา วเคราะหภารกจหลกและแผนกลยทธของสวนราชการ รวมจดท าแผนงาน แผนงบประมาณ หรอโครงการของสวนราชการ หรอก าหนดทศทางการพฒนาเศรษฐกจ สงคม การเมอง เพอวางแผนก าหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ หรอโครงการ ใหบรรลภารกจทก าหนดไวและเกดผลสมฤทธสงสด

วเคราะหนโยบายของสวนราชการ หรอนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกจ สงคม การเมอง หรอความมนคง เพอจดท าแผนการปฏบตงาน แผนงาน โครงการ หรอกจกรรมไดตามวตถประสงคทตงไวอยางมประสทธภาพสงสด

ศ กษาวเคราะห วจย คนควาทางวชาการ และพฒนาระบบขอมล เพอก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการของสวนราชการ

วเคราะหประเดนปญหาเกยวกบนโยบายและแผน ประเมนผลการด าเนนงานตามนโยบาย แผนงาน หรอโครงการ เพอปรบปรงแผนงานใหมคณภาพด ยงข น และเปนแนวทางพฒนาปรบปรงการก าหนดนโยบายและแผนงานในครงตอไป

Page 46: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

43

ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position) : L3 - นกวเคราะหนโยบายและช านาญการพเศษ (ตอ)

หนาทรบผดชอบหลก (Key Responsibilities) : ดานการวางแผน

วางแผนหรอรวมด าเนนการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดบส านกหรอกอง มอบหมายงาน แกปญหาในการปฏบตงานและตดตามประเมนผล เพอใหเปนไปตามเปาหมายและผลสมฤทธ ทก าหนด

ดานการประสานงาน

ประสานการท างานรวมกนในทมงาน โดยมบทบาทในการชแนะ จงใจ ทมงาน หรอหนวยงานอนในระดบส านกหรอกอง เพอใหเกดความรวมมอและผลสมฤทธตามทก าหนด

ชแจงและใหขอคดเหนในทประชมคณะกรรมการหรอคณะท างานตาง ๆ เพอใหเกดประโยชนและความรวมมอในการด าเนนงานรวมกน ดานการบรการ

ใหค าแนะน า ตอบปญหา และชแจง ในเรองเกยวกบงานวเคราะหนโยบายและแผนในระดบทยากมาก หรออ านวยการถายทอดฝกอบรมหรอถายทอดความรแกหนวยงานราชการ เอกชน หรอประชาชนทวไป เพอใหผทสนใจไดทราบขอมล ความรตาง ๆ และน าไปใชใหเกดประโยชนสงสด

ฝกอบรม และใหค าปร กษาแนะน าในการปฏบตงานแกเจาหนาทระดบรองลงมา เพอใหสามารถปฏบตหนาทไดอยางมประสทธภาพสงสด

ก าหนดแนวทางในการจดท าระบบเทคโนโลยสารสนเทศ เพอชวยในการประชาสมพนธขอมล ส าหรบผทสนใจ

เผยแพรและสงเสรมใหสาธารณะเขาใจและทศนคตทดตอการท างานและรวมมอกบสวนราชการ เพอใหการจดท าแผนงาน โครงการ และยทธศาสตรชาต เปนไปตามวตถประสงคทก าหนดไว

Page 47: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

44

ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position) : L3 - นกวเคราะหนโยบายและช านาญการพเศษ (ตอ)

ผลสมฤทธหลก (Key Result Areas: KRAs)

ตวชวดผลการปฏบตงานหลก (Key Performance Indicators : KPIs)

1. ผลงานวจยหรอผลงานวชาการดานการวเคราะหนโยบาย การวางแผน และการตดตามประเมนผล ทไดรบการเผยแพร และมการน าไปใชในระดบกรมข นไป

จ านวนผลงานวจยหรอผลงานวชาการดานการวเคราะหนโยบาย การวางแผน และ

การตดตามประเมนผล ไมนอยกวา 2 เรอง โดย

- เปนผลงานทไดรบการเผยแพร ไมนอยกวา 1 เรอง และ

- เปนผลงานทมการน าไปใชในระดบกรมข นไป ไมนอยกวา 1 เรอง

2. รวมนเทศ หรอประเมนผลโครงการดานสาธารณสขในระดบกรม

จ านวนครงทรวมนเทศ หรอประเมนผลโครงการดานสาธารณสขในระดบกรม ไมนอยกวา 3 ครง

3. การเปนวทยากรถายทอดความรดานการวเคราะหนโยบาย การวางแผน หรอการตดตามประเมนผล ดานสาธารณสข ในระดบกรม

จ านวนครงเปนวทยากรถายทอดความรดานการวเคราะหนโยบาย การวางแผน หรอการตดตามประเมนผล ดานสาธารณสข ในระดบกรม ไมนอยกวา 3 ครง

Page 48: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

45

ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position) : L3 - นกวเคราะหนโยบายและช านาญการพเศษ (ตอ)

ความรความสามารถทใช

ในการปฏบตงาน

ความรเรองกฎหมาย กฎ

ระเบยบราชการ ทกษะทจ าเปน

สมรรถนะทคาดหวง

สมรรถนะหลก สมรรถนะเฉพาะตามลกษณะงาน

ทปฏบต

สมรรถนะทจ าเปนตามภารกจ

กรมควบคมโรค

ระดบ 3

- ความรความสามารถดาน

การวเคราะหนโยบาย การ

วางแผน และการตดตาม

ประเมนผล ดานสาธารณสข

ระดบ 3

- ความร เรองกฎหมาย กฎ

และระเบยบทเกยวของกบการ

ป อ งก นค วบค ม โ ร คและกา ร

สาธารณสข

ระดบ 2

1. การใชคอมพวเตอร

2. การใชภาษาองกฤษ

3. การค านวณ

4. การจดการขอมล

ระดบ 3

1. การย ดมนในความถกตอง

ชอบธรรมและจรยธรรม

2. การบรการทด

3. การสงสมความเชยวชาญใน

งานอาชพ

4. การมงผลสมฤทธ

5. การมน าใจ ใจเปดกวาง

เปนพเปนนอง

6. การท างานเปนทม

ระดบ 3

1. การคดวเคราะห

2. การใสใจพฒนาผอน

3. การสบเสาะหาขอมล

4. การมองภาพองครวม

5. การสงการตามอ านาจหนาท

6. ความเขาใจในองคกรและระบบ

ราชการ

7. ความเขาใจผอน

ระดบ 3

1. หลกระบาดวทยาประยกต

ส าหรบงานเชงบรหารจดการ

2. การวจยและพฒนา

3. การตดตามประเมนผล

(เลอก 2 สมรรถนะ)

ความร ทกษะ และสมรรถนะประจ าต าแหนงงาน

Page 49: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

46

ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position) : L3 - นกวเคราะหนโยบายและช านาญการพเศษ (ตอ)

ปทอยในต าแหนง ประเดนการพฒนา หลกสตรการพฒนา

ปท 1-3 Leadership ผบก. หรอ MDC หรอหลกสตรทเทยบเทา

E-Learning ของ ก.พ. ตามทกรมควบคมโรคก าหนด General Management

ปท 2 – 4 Functional/Professional การวเคราะหนโยบาย การวางแผนและตดตามประเมนผลดานสาธารณสข

ปท 1 – 3 Business Acumen ระบาดวทยา/วจยและพฒนา/ตดตามประเมนผล

ประเดนการพฒนา และหลกสตรการพฒนา

Page 50: Career Path) (Career Development Plan) · (Career Path) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ... 1.ข้อเสนอแนะทิศทาง

47

ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position) : L3 - นกวเคราะหนโยบายและช านาญการพเศษ (ตอ)

เกณฑพจารณาประสบการณและผลงาน เพอกาวสต าแหนงงานล าดบตอไป (Performance Measures)

1. มคณสมบตตามมาตรฐานก าหนดต าแหนงตามท ก.พ.ก าหนด

2. มผลสมฤทธหลกและตวชวดผลการปฏบตงานหลก (Key Result Areas & Key Performance Indicators) ส าหรบต าแหนงนกวเคราะหนโยบายและแผน ระดบปฏบตการพเศษ

ตามทก าหนด

3. มความร (Knowledge) ทกษะ (Skill) และสมรรถนะ (Competency) ส าหรบต าแหนงนกวเคราะหนโยบายและแผน ระดบช านาญการพเศษ ตามทก าหนด

4. มประสบการณเปนหวหนากลม หรอเปนหวหนาโครงการทเปนภารกจหลกของหนวยงานระดบกอง

5. ผานการพฒนาในประเดนการพฒนาส าหรบต าแหนงนกวเคราะหนโยบายและแผน ระดบช านาญการพเศษ ตามทก าหนด

6. มผลการประเมนการปฏบตราชการในระหวางด ารงต าแหนงนกวเคราะหนโยบายและแผน ระดบช านาญการพเศษ เฉลยไมต ากวาระดบด

7. ไมอยในระหวางถกด าเนนการทางวนย

เกณฑพจารณาประสบการณและผลงาน เพอกาวสต าแหนงงานล าดบตอไป (Performance Measures)